FORPAGTNINGSOVERSIGT JORDFORPAGTNING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FORPAGTNINGSOVERSIGT JORDFORPAGTNING"

Transkript

1 VÆKST OG BÆREDYGTIGHED FORPAGTNINGSOVERSIGT JORDFORPAGTNING Holbæk: 5,1 ha Del af matr.nr.50b, Holbæk Markjorder, ejendomsnr ,1 ha beliggende på Dragerupvej, 4300 Holbæk Gislinge: 12,5 ha Matr.nr. 11q, Gislinge By, Gislinge, ejendomsnr ,5 ha, beliggende Teknikvej 11, 4532 Gislinge Særlige vilkår: Der forefindes flyvehavre på arealet som skal kemisk bekæmpes. Undløse: 12,9 ha Matr.nr. 9æ og 9z, Undløse By, Undløse, ejendomsnr og ,9 ha beliggende på Syvendeskovvej, 4340 Tølløse Nr. Jernløse: 5,8 ha Matr.nr. 2k, Nr. Jernløse By, Nr. Jernløse, ejendomsnr ,8 ha beliggende i Nr. Jernløse, 4420 Regstrup Vipperød: 4,2 ha Matr.nr. 1m od del af matr.nr. 1a, Vipperød Gde, Grandløse, ejendomsnr og ,2 ha beliggende på Vipperødgårds Allé, 4390 Vipperød Tølløse: 18,4 ha Matr.nr. 2d, Nr. Eskilstrup By, Tølløse, ejendomsnr ,4 ha beliggende på Sønderstrupvej 28A, 4340 Tølløse Side 1 af 25

2 UDBUDSMATERIALE Vedrørende bortforpagtning af kommunens arealer jf. forpagtningsoversigterne. Arealerne vil kunne bortforpagtes til en person, der opfylder bestemmelserne i henhold til landbrugslovens kap. III (lovbekendtgørelse nr. 26 af 14. januar 2015 landbrugsejendomme med senere ændringer). Arealerne bortforpagtes for perioden 1. januar 2017 til 31. december Der vedlægges som udbudsmateriale en standardkontrakt for arealerne, kortbilag, forpagtningsoversigt samt tilbudsliste. Ved afgivelse af tilbud bedes vedlagte tilbudsliste anvendt. Holbæk kommune forbeholder sig ret til frit at vælge mellem de indkomne tilbud og eventuelt forkaste dem alle. Såfremt man ikke har modtaget et svar fra Ejendom & Risiko senest den. 8. december 2017 er forpagtningen gået til anden side. Tilbud skal indeholde: Tilbud om årlig forpagtningsafgift pr. ha. I henhold til kommunens vedlagte forpagtningsvilkår. Tilbud fremsendes til HoKo, Att.: Ejendom & Risiko, Postboks 89, 4300 Holbæk inden den 24. november Side 2 af 25

3 Forpagtningskontrakt Mellem Holbæk Kommune Kanalstræde 2, 4300 Holbæk CVR.nr.: (herefter kaldet bortforpagter) Navn Adresse, postnummer CVR.nr.: Telefonnummer: (herefter kaldet forpagter) Er der indgået følgende aftale om forpagtning af en del af landbrugsejendommen i alt XXX m 2 /ha beliggende på Adressen: XXX matrikel nr. XXX Side 3 af 25

4 1 Det forpagtedes omfang og beliggenhed 1.1 Det forpagtede areal er beliggende på matrikel nr. XXX 1.2 Det forpagtedes postadresse er adresse, postnummer. Det forpagtede omfatter en del af det på vedhæftede bilag 1 markerede areal og udgør: I alt X,XX ha 1.3 Særlige forhold: XXXX 2 Forpagtningsperioden 2.1 Forpagtningsaftalen træder i kraft 1. januar 2017 og fortsætter indtil 31. december 2021, hvorefter aftalen ophører uden forudgående varsel. 2.2 Forpagter kan skriftligt opsige forpagtningsaftalen, med et varsel på 12 måneder, til den 31. december. 2.3 Såfremt bortforpagter i forpagtningsperioden måtte ønske at disponere over en større eller mindre del af det udlejede areal, til anden anvendelse end landbrug, kan bortforpagteren ophæve forpagtningskontrakten helt eller delvist uden varsel. I sådanne tilfælde skal bortforpagter tilbyde passende erstatningsareal eller betale erstatning svarende til det beløb, som forpagter kan dokumentere, at have afholdt til såning, gødning, arbejdsløn og pasning på det inddragne areal i dyrkningsåret, dog maksimalt svarende til afgrødetab. Der godtgøres ikke erstatning for tab af økologisk tilskud. 2.4 Såfremt der betales fuld afgrødeerstatning jf. pkt. 2.3, sker det efter landsaftalen for el- og fiber anlæg på landbrugsjord (undtagen tillæg for strukturskade) som er gældende på det tidspunkt hvor aftalen ophæves helt eller delvist. 3 Forpagtningsafgiften 3.1 Den årlige forpagtningsafgift er fastsat til XXXX kr. årligt. Svarende til XXXX kr. for hele perioden. Forpagtningsafgiften betales hvert år den 1. januar forud til bortforpagter via opkrævning. Første gang 1. januar 2017, for perioden 1. januar 2017 til 31. december Der betales ikke moms af forpagtningsafgiften. 3.2 Forpagter betaler ikke skatter og afgifter af de forpagtede arealer. Alle øvrige udgifter til f.eks. vandafgift, vandafledningsafgift, revovation, miljøtilsyn, forsikring for afgrøder mv. betales af forpagter. 3.3 Bortforpagter forbeholder sig ret til at regulere kontrakten, såfremt en ny opmåling af arealet viser uoverensstemmelse med det hidtidige beregningsgrundlag, som værende større eller mindre end 5 %. Side 4 af 25

5 3.4 Det er aftalt, at der ikke stilles sikkerhed for rettidig betaling af forpagtningsafgiften. 4 Jorden 4.1 Arealet skal dyrkes landbrugs- og miljømæssigt forsvarligt, idet markerne skal holdes i god gødnings- og renhedstilstand, således at jordens ydeevne ikke forringes. 4.2 Arealet må benyttes til konventionel/økologisk drift. 4.3 Arealet overtages i den stand, hvorved den forefindes ved indgåelse af forpagtningskontrakten. 4.4 Forpagteren er forpligtiget til, at følge den til enhver tid gældende lovgivning, herunder landbrugs- og miljølovgivningen. 4.5 Bortforpagter oplyser, at der ikke bortforpagter bekendt, inden for de sidste 4 år, har været forekomster af flyvehavre på arealet. 4.6 Bortforpagter oplyser, at der ikke bortforpagter bekendt, inden for de sidste 4 år, har været andre udbytteforringende forekomster. 4.7 Bortforpagter erklærer, at der ikke på arealet, bortforpagter bekendt, har været forekomster af kæmpebjørneklo. 4.8 Det forpagtede areal kan ikke uden særskilt skriftlig aftale med bortforpagter påregnes anvendt til udlægning af pligtige efterafgrøder i kontraktens sidste løbeår. 4.9 Naturområder: Der må ikke gødes eller kalkes på arealet Forekomster af skadedyr på det forpagtede areal, håndteres af forpagter i forpagtningsperioden i overensstemmelse med gældende regler og vejledninger. Eventuel udgift til bekæmpelse af skadedyr påhviler forpagter Bygninger af enhver art, herunder skure må ikke opføres på arealet Der må ikke fjernes jord, grus eller tilsvarende fra arealet Der må ikke køres biogødning (spildevandsslam) ud på arealet, uden forudgående skriftligt samtykke fra bortforpagter Der må ikke udøves jagt på arealet. Side 5 af 25

6 4.15 Ved fund af oldsager og Danefæ, skal Holbæk Museum straks kontaktes Eksisterende skelmærker skal omhyggeligt bevares. Forpagteren er forpligtiget til, på egen bekostning at erstatte og reetablere skelmærker ved påkørsel eller lignende Vedligeholdelse af grøfter, levende hegn, hegn, beplantninger, stier, veje og overkørsler påhviler forpagteren Forpagteren er forpligtiget til, på egen bekostning og uden ansvar for bortforpagter, at sørge for at rydde sne og vedligeholde skovkanter, grøfter, vandløb og drænledninger mm. på det forpagtede areal Vedligeholdelse af drænledninger påhviler forpagteren jf Hvis der i forpagtningsperioden sker væsentlig forringelse af afvandingsforholdene, som ikke kan afhjælpes ved vedligeholdelse, skal påbegyndelse af arbejdet godkendes skriftligt af bortforpagter. Omkostninger til vedligeholdelse påhviler forpagter, materialer til anlægsarbejder ved dræning påhviler bortforpagter, mens forpagter betaler eventuel arbejdsløn. Hvis parterne ikke er enige om nødvendigheden heraf, herunder tidspunktet og betalingen, eller der kommer myndighedskrav, afgøres spørgsmålet efter denne kontrakts Forpagteren skal respektere de på ejendommen hvilende servitutter og andre byrder, herunder eventuelt hegns- og vejforpligtigelser i forhold til arealets naboer Forpagter må ikke beskære eller fælde træer på det forpagtede areal, med mindre der foreligger en skriftlig tilladelse fra bortforpagter Ved forpagtning af arealer langs vandløb, skal den lovpligtige dyrkningsfri bræmme mellem det dyrkede areal og brinkens top overholdes. 5 Adgangsret mv. 5.1 Såfremt bortforpagter i forpagtningsperioden, igangsætter vejreparationer eller lignende på ejendommen, er forpagteren forpligtet til, inden for rimelighedens grænser, at tåle disse arbejders udførelse. 5.2 Bortforpagter eller en af bortforpagter udpeget tredjemand har til enhver tid ret til fri og uhindret adgang til de forpagtede arealer samt ret til, at kræve meddelt alle nødvendige oplysninger til bedømmelse af, hvorvidt forpagter overholder sine forpligtigelser, ligesom bortforpagter er berettiget til at foretage de fornødne undersøgelser til konstatering heraf. Side 6 af 25

7 6 Fremleje/Afståelse 6.1 Der må ikke ske fremleje, fremlån eller anden overdragelse til andre af arealet. 7 Betalingsrettigheder 7.1 Forpagteren er forpligtiget til, at anvende arealet på en måde, som berettiger til tildeling af betalingsrettigheder, og det er forpagterens ansvar, at der indsendes ansøgning om midlertidig tildeling af betalingsrettigheder i forpagtningsperioden. Ansøgningen skal sendes til Natur og Erhvervsstyrelsen via tast selv-service: eller i papirformat. 7.2 Forpagter er forpligtiget til at udnytte de overdragede betalingsrettigheder, således at betalingsrettighederne ikke inddrages i den nationale reserve. Hvis betalingsrettighederne ikke kan tilbageleveres til bortforpagter ved forpagtningsaftalens ophør, på grund af forpagters manglende udnyttelse eller andre forhold der kan tilskrives forpagter, skal forpagter betale erstatning til bortforpagter, svarende til værdien af betalingsrettighederne. 7.3 Forpagteren er ikke berettiget til, at give transport eller yde anden form for sikkerhed i betalingsrettighederne til andre end bortforpagteren. 7.4 Forpagteren er forpligtet til, at give bortforpagter panteret eller tilsvarende sikkerhed, i de betalingsrettigheder forpagteren, i medfør af nedenstående vilkår, skal overdrage til bortforpagter ved forpagtningsperiodens ophør, så snart notering af sikkerhed er muligt. 8 Støtteordninger 8.1 Krydsoverensstemmelse: Parterne er bekendt med reglerne for krydsoverensstemmelse, hvorefter der kan ske en reduktion i landbrugsstøtte efter EU s støtteordninger, hvis ikke de krav, der er omfattet af krydsoverensstemmelsesreglerne bliver overholdt. Parterne anerkender deres erstatningspligt, hvis den ene parts manglende overholdelse ad krav medfører reduktion af den anden parts landbrugsstøtte. Det samme gælder for forpagter i forhold til senere forpagtere af arealet. 8.2 Eksisterende miljøaftaler(mvj/miljøordninger): Der er bortforpagter bekendt ikke indgået særlige miljøaftaler om driften af ejendommens jordbrugsareal. 8.3 Nye miljøaftaler: Forpagteren kan kun indgå nye miljøaftaler, såfremt bortforpagteren kan godkende dette. Side 7 af 25

8 9 Misligholdelse 9.1 Såfremt forpagter ikke betaler forpagtningsafgiften på forfaldsdagen kan bortforpagter ophæve forpagtningskontrakten, når han har givet forpagter et skriftligt påkrav, som udtrykkeligt angiver at kontrakten ophæves, hvis alle skyldige ydelser ikke betales inden 7 dage fra den dato, hvor påkravet er kommet frem til forpagteren. 9.2 Hvis bortforpagter konstaterer, at forpagter misligholder kontraktens 4, anses kontrakten for væsentligt misligholdt og kan ophæves omgående. 9.3 Såfremt der foreligger anden misligholdelse, kan bortforpagter på samme måde ophæve forpagtningskontrakten, hvis misligholdelsen ikke er bragt til ophør, eller der er taget skrift hertil inden 7 dage efter, at påkrav er kommet frem. 9.4 I tilfælde af grov misligholdelse eller uforsvarlig adfærd fra forpagters side kan forpagtningsaftalen ophæves straks uden varsel. 9.5 I tilfælde af anticiperet (forventet) misligholdelse kan kontrakten ophæves, hvis der ikke stilles en betryggende sikkerhed for betaling på forfaldsdatoen inden en angivet frist på mindst 14 dage. Anticiperet misligholdelse foreligger f.eks. ved: - Konkursbehandling af forpagterens bo, betalingsstandsning eller forpagters dødsfald jf Såfremt forpagtningskontrakten ophæves som følge af ovennævnte bestemmelser, har bortforpagter ret til straks, og eventuelt ved fogedens hjælp, at sætte sig i besiddelse af det forpagtede areal, uden at forpagter har krav på den på arealet endnu værende afgrøde. 10 Konkurs, betalingsstandsning og dødsfald 10.1 I tilfælde af forpagterens konkurs finder reglerne i konkurslovens kapitel 7 anvendelse. Fristen for boets stillingtagen til, om det vil indtræde i kontrakten, jf. konkurslovens 55 stk. 2, aftales dog til 14 dage I tilfælde af forpagterens betalingsstandsning, er bortforpagter berettiget til at kræve sikkerhedsstillelse for ydelser i henhold til denne kontrakt. Fristen for at stille sikkerhed, aftales til 14 dage, hvorefter kontrakten kan ophæves uden særskilt varsel Behandles forpagterens dødsbo som et insolvent bo, finder reglerne i konkurslovens kapitel 7 anvendelse. Fristen for boets stillingtagen til, om det vil indtræde i kontrakten, jf. konkurslovens 55 stk. 2, aftales dog til 14 dage Hvis forpagter efterlader sig en ægtefælle eller samlever, er denne dog berettiget til at fortsætte forpagtningskontrakten forpagtningsperioden ud på de aftalte vilkår. Side 8 af 25

9 10.5 Såfremt der er flere forpagtere: En medforpagter er berettiget til at fortsætte forpagtningskontrakten forpagtningsperioden ud, enten sammen med afdødes ægtefælle eller samlever, eller hvis denne ikke ønsker at indtræde, da som eneforpagter, på de i kontrakten aftalte vilkår. 11 Forpagtningskontraktens ophør 11.1 Ved forpagtningskontraktens ophør skal arealet afleveres nypløjet, medmindre der er indgået anden skriftlig aftale med bortforpagter Såfremt der på ejendommen er hegn eller indhegninger, skal disse afleveres i forsvarlig stand Ved forpagtningskontraktens ophør, skal forpagteren til bortforpagter oplyse art og mængde gødning tilført arealet siden den 1. august det pågældende år og udlevere kopi af gældende sædskifte- og gødningsplan, samt nøgletalsskema Ved ophør af forpagtningskontrakten på et tidligere tidspunkt end der i overdragelsen af betalingsrettigheder jf. 7 oplyste, uanset årsag, er forpagter forpligtet til at forkorte den midlertidige overdragelse af betalingsrettighederne hos Natur og Erhvervsstyrelsen Ved forpagtningskontraktens ophør, uanset årsag og tidspunkt, overdrager forpagteren uden særskilt vederlag de betalingsrettigheder jf. 7, som forpagteren har fået overdraget på baggrund af det forpagtede areal, til bortforpagter eller en anden af bortforpagter anvist landbruger Det forpagtede skal afleveres fri for forurening af enhver art, som kan henføres til forpagters brug af arealet. Såfremt der vil forpagtningsperiodens udløb eller ophør er konstateret, eller der med rimelig grund må antages at være sket forurening på det forpagtede areal, der kan være forårsaget af forpagters brug af det forpagtede, er forpagter forpligtet til for egen regning på bortforpagters begæring at lade foretage de fornødne undersøgelser til klarlæggelse af, hvorvidt forurening er sket og i bekræftende fald forureningens årsager og omfang Forpagter er forpligtet til at afholde omkostningerne til fjernelse af konstateret forurening, der må anses for forårsaget af forpagters virksomhed. Tilsvarende er forpagter forpligtet til at afholde omkostningerne til efterkommelse af påbud fra offentlige myndigheder, der måtte blive udstedt med hensyn til undersøgelse og/eller oprensning af forurening i forbindelse med forpagtningskontraktens ophør. Arbejderne iværksættes på bortforpagters foranledning Ophører forpagtningskontrakten i utide som følge af forpagterens misligholdelse jf. 9, er forpagter eller dennes bo forpligtet til at godtgøre bortforpagter det dokumenterede tab, som påføres ved denne forpagtningskontrakts ophør. 12 Tvister 12.1 Skulle der opstå uenighed mellem parterne, disses bo eller arvinger i anledning af det i denne kontrakt omhandlende forpagtningsforhold f.eks. om kontraktens rette forståelse, om mislig- Side 9 af 25

10 holdelse eller om andre spørgsmål, f.eks. offentlige indgreb, som har betydning for forpagtningskontrakten, skal en sådan uenighed forsøges løst ved meditation. Udgiften til meditation deles ligeligt mellem parterne Såfremt parterne ikke kan nå til enighed om udpegning af en mediator, udpeges en af SEGES, Erhvervsjura Såfremt parterne ikke efter meditation kan nå til enighed afgøres tvisten ved voldgift Såfremt en af parterne i forpagtningsperioden vil påberåbe sig misligholdelse fra den anden part eller på anden måde mener sig forurettet, er han pligtig at påtale forholdet inden 4 uger efter, at han er blevet bekendt med den handling eller undladelse, hvorved han føler sig forurettet. Sker dette ikke, kan han ikke senere støtte nogen krav herpå Det samme gælder, såfremt der i forpagtningsperioden skulle indtræffe begivenheder, som ikke kunne forudses ved kontraktens indgåelse, Dette kan f.eks. være væsentlige ændringer i de på ejendommen påhvilende byrder eller andre ekstraordinære foranstaltninger herunder lovmæssige indgreb. I sådanne tilfælde afgør voldgiftsretten, hvilken virkning dette skal have for parterne Såfremt parterne i henhold til 3 indbringer en uenighed om ændring af forpagtningsaftalens størrelse og beregning for voldgift, afgør voldgiftsretten om betingelser for genforhandling er til stede, og den fastsætter, hvilken virkning den pågældende ændring af reguleringen af landbrugets forhold skal have for forpagtningsafgiftens størrelse og beregning samt aconto-betalingen i tidsrummet fra og med det forpagtningsår, for hvilket der er fremsat anmodning, og til forpagtningskontraktens udløb. Voldgiftsretten skal i disse sager træffe sin afgørelse ud fra et samlet skøn over, hvilken betydning ændringerne må antages at få i den resterende del af kontraktens løbetid, dels for bortforpagteren, dels for forpagteren Ved udpegningen af voldgiftsmænd anvendes følgende fremgangsmåde: Hver af parterne har kun ret til to gange skriftlig at fremsætte sine bemærkninger og har kun 8 dage hver gang til at udfærdige sådanne, medmindre voldgiftsmændene giver tilladelse til længere frist. Overskrides fristen, har vedkommende tabt retten til at fremsætte yderligere bemærkninger. Voldgiften bestemmer i øvrigt selv sin forretningsgang, herunder hvilke bevisligheder den yderligere måtte ønske tilvejebragt Når voldgiftsmændene har optaget sagen til kendelse, er de forpligtet til inden to uger derefter at afsige kendelsen. Sker dette ikke, har hver af parterne ret til at forkaste voldgiften og forlange tvisten afgjort ved domstolene Voldgiften fastsætter i sin kendelse, hvem der skal udrede de med den pågældende sagsbehandling forbundne udgifter. Side 10 af 25

11 12.10 Den afsagte kendelse afgør sagen endeligt Hvis der opstår tvivl om forståelsen eller betydningen af denne paragraf, finder voldgiftslovens regler anvendelse Bestemmelserne om tvistigheders afgørelse ved voldgift skal foruden for bortforpagter og for forpagter gælde for forpagters bo, når dette behandles som gældsvedgåelsesbo. 13 Almindelige bestemmelser 13.1 Alle aftaler, der ændrer eller supplerer denne forpagtningskontrakt, skal være skriftlige for at være bindende. Holbæk d. Holbæk d. Kasper Enevoldsen, Vækst og Bæredygtighed Holbæk Kommune Forpagter Tegningsberettigede person(er) Side 11 af 25

12 Bilag 1: Kortoversigt På kortet nedenfor er med rødt angivet, hvilket areal der er omfattet af nærværende forpagtningskontrakt. Side 12 af 25

13 TILBUDSLISTE Vedrørende forpagtning af Holbæk kommunes arealer, beliggende Beliggende Areal Matr.nr. Årlig afgift pr. ha. Beliggende Areal Matr.nr. Årlig afgift pr. ha. Beliggende Areal Matr.nr. Årlig afgift pr. ha. Undertegnede tilbyder herved i henhold til kommunens udbudsmateriale og vilkår at forpagte ovennævnte landbrugsareal(er) / græsareal(er) eller høslætareal(er), i alt for nedennævnte afgift: Årlig afgift i alt kr.: skriver kroner: Samtidig bekræftes, at jeg opfylder bestemmelserne i landbrugslovens kap. III (lovbekendtgørelse nr. 26 af 14. januar 2015 landbrugsejendomme med senere ændringer). Såfremt du intet hører 14 dage efter fristens udløb, er forpagtningen gået til en anden. den Dato Underskrift Navn: Adresse: Postnr.: Telefonnr.: Side 13 af 25

14 KORTBILAG Holbæk: 5,1 ha Del af matr.nr.50b Ejendomsnr ,1 ha beliggende på Dragerupvej, 4300 Holbæk Side 14 af 25

15 Side 15 af 25

16 Gislinge Gislinge: 12,5 ha Matr.nr. 11q Ejendomsnr Teknikvej 11, 4532 Gislinge Særlige vilkår: Der forefindes flyvehavre på arealet som skal kemisk bekæmpes. Side 16 af 25

17 Side 17 af 25

18 Undløse: 12,9 ha Matr.nr. 9æ og 9z Ejendomsnr og Syvendeskovvej, 4340 Tølløse Side 18 af 25

19 Side 19 af 25

20 Regstrup Nørre Jernløse Nr. Jernløse: 5,8 ha Matr.nr. 2k Ejendomsnr Nr. Jernløse, 4420 Regstrup Side 20 af 25

21 Side 21 af 25

22 Vipperød Vipperød: 4,2 ha Matr.nr. 1m od del af matr.nr. 1a Ejendomsnr og 9386 Vipperødgårds Allé, 4390 Vipperød Side 22 af 25

23 Side 23 af 25

24 Tølløse Nr. Eskilstrup Tølløse: 18,4 ha Matr.nr. 2d Ejendomsnr Sønderstrupvej 28A, 4340 Tølløse Side 24 af 25

25 Side 25 af 25

FORPAGTNINGSOVERSIGT HØSLÆT

FORPAGTNINGSOVERSIGT HØSLÆT VÆKST OG BÆREDYGTIGHED FORPAGTNINGSOVERSIGT HØSLÆT 2017 2021 Holbæk: 13,2 ha Del af matr.nr. 1akl, 1nz, 1æe, 1akn, 1aql, Ladegården, Holbæk Markjorder, Ejendomsnr. 4751, 676 og 11636 13,2 ha beliggende

Læs mere

FORPAGTNINGSKONTRAKT NR. 43.2.

FORPAGTNINGSKONTRAKT NR. 43.2. FORPAGTNINGSKONTRAKT NR. 43.2. Odder Kommune, Byggeri, (herefter benævnt udlejer) udlejer herved til: (Herefter benævnt lejer) det på vedhæftede oversigtskort med gul indramning viste areal, beliggende

Læs mere

FORPAGTNINGSKONTRAKT NR. 42.2.

FORPAGTNINGSKONTRAKT NR. 42.2. FORPAGTNINGSKONTRAKT NR. 42.2. Odder Kommune, Byggeri, (herefter benævnt udlejer) udlejer herved til: (Herefter benævnt lejer) det på vedhæftede oversigtskort med rød indramning viste areal på i alt 10,3

Læs mere

FORPAGTNINGSKONTRAKT. Underskrevne (ejer) Syddjurs Kommune Hovedgaden 77 8410 Rønde. bortforpagter herved til medunderskrevne (forpagter) CVR. nr.

FORPAGTNINGSKONTRAKT. Underskrevne (ejer) Syddjurs Kommune Hovedgaden 77 8410 Rønde. bortforpagter herved til medunderskrevne (forpagter) CVR. nr. FORPAGTNINGSKONTRAKT Underskrevne (ejer) Syddjurs Kommune Hovedgaden 77 8410 Rønde bortforpagter herved til medunderskrevne (forpagter) CVR. nr. Syddjurs Kommune tilhørende landbrugsejendom (del af ) matr.

Læs mere

Eksempel på kontrakt UDEN betalingsrettigheder FORPAGTNINGSKONTRAKT

Eksempel på kontrakt UDEN betalingsrettigheder FORPAGTNINGSKONTRAKT Eksempel på kontrakt UDEN betalingsrettigheder FORPAGTNINGSKONTRAKT Horsens Kommune forpagter herved til: XXXXXX XXXXXX XXXXXX CVR nr. XXXXXXXX det på vedhæftede kort med rød indramning viste areal, som

Læs mere

FORPAGTNINGSKONTRAKT (Jordforpagtning) 2014

FORPAGTNINGSKONTRAKT (Jordforpagtning) 2014 FORPAGTNINGSKONTRAKT (Jordforpagtning) 2014 Underskrevne (bortforpagter) Nyborg Kommune Torvet 1 5800 Nyborg CVR.nr. 29 18 97 22 bortforpagter herved til medunderskrevne (forpagter) CVR.nr. en del af landbrugsejendommen

Læs mere

Eksempel på kontrakt MED betalingsrettigheder FORPAGTNINGSKONTRAKT

Eksempel på kontrakt MED betalingsrettigheder FORPAGTNINGSKONTRAKT Eksempel på kontrakt MED betalingsrettigheder FORPAGTNINGSKONTRAKT Horsens Kommune forpagter herved til: XXXXXX XXXXXX XXXXXX CVR nr. XXXXXXXX det på vedhæftede kort med rød indramning viste areal, som

Læs mere

Eksempel på kontrakt Uden betalingsrettigheder FORPAGTNINGSKONTRAKT

Eksempel på kontrakt Uden betalingsrettigheder FORPAGTNINGSKONTRAKT Eksempel på kontrakt Uden betalingsrettigheder FORPAGTNINGSKONTRAKT Skive Kommune forpagter herved til: CVR nr. XX det på vedhæftede kort med rød indramning viste areal, som omfatter en del af matr. nr.

Læs mere

/ FORPAGTNINGSKONTRAKT

/ FORPAGTNINGSKONTRAKT / FORPAGTNINGSKONTRAKT KARA/NOVEREN I/S (herefter betegnet bortforpagter), Håndværkervej 70, 4000 Roskilde, cvr nr. 13507406 bortforpagter hermed til Xxx (herefter betegnet forpagter), adresse, cvr nr.

Læs mere

FORPAGTNINGSKONTRAKT. (Jordforpagtning) Mellem. XX som forpagter

FORPAGTNINGSKONTRAKT. (Jordforpagtning) Mellem. XX som forpagter FORPAGTNINGSKONTRAKT (Jordforpagtning) Mellem XX som forpagter Og Femern A/S, Vester Søgade 10, 1601 København V, Cvr.nr. 28 98 65 64 som bortforpagter Er det aftalt, at førstnævnte forpagter dele af matr.

Læs mere

FORPAGTNINGSKONTRAKT (Jordforpagtning)

FORPAGTNINGSKONTRAKT (Jordforpagtning) FORPAGTNINGSKONTRAKT (Jordforpagtning) Underskrevne (bortforpagter) Karl Sørensen, Stilbjergvej 30, 8420 Knebel. CVR. NR.: 60738114 bortforpagter herved til medunderskrevne (forpagter) Xxxxx Xxxxxxxxx,

Læs mere

FORPAGTNINGSKONTRAKT Certificeret økologi AGERJORD

FORPAGTNINGSKONTRAKT Certificeret økologi AGERJORD FORPAGTNINGSKONTRAKT Certificeret økologi AGERJORD Ejeren, Kolding Kommune, Nytorv 11, 6000 Kolding tlf.nr. 79 79 79 79, (herefter kaldet bortforpagter) bortforpagter til XXX Navn, adresse, kontakt (herefter

Læs mere

Forpagtningsaftale (jordforpagtning)

Forpagtningsaftale (jordforpagtning) Sags nr. 14/22214 Forpagtningsaftale (jordforpagtning) Underskrevne (bortforpagter) Ringsted Kommune, Sct. Bendtsgade 1, 4100 Ringsted. CVR.nr. 18957981 bortforpagter herved til medunderskrevne (forpagter)?????????????

Læs mere

FORPAGTNINGSKONTRAKT

FORPAGTNINGSKONTRAKT FORPAGTNINGSKONTRAKT AGERJORD Ejeren, Kolding Kommune, Nytorv 11, 6000 Kolding tlf.nr. 75501500, (herefter kaldet bortforpagter) bortforpagter til XXX Navn, adresse, kontakt (herefter kaldet forpagter)

Læs mere

Mellem underskrevne (ejer og bortforpagter) Vejle Kommune Juridisk afdeling Skolegade 1, 7100 Vejle Kommune. Og medunderskrevne (forpagter)

Mellem underskrevne (ejer og bortforpagter) Vejle Kommune Juridisk afdeling Skolegade 1, 7100 Vejle Kommune. Og medunderskrevne (forpagter) Mellem underskrevne (ejer og bortforpagter) Vejle Kommune Juridisk afdeling Skolegade 1, 7100 Vejle Kommune Og medunderskrevne (forpagter) CVR.NR. Er der dags dato indgået følgende F O R P A G T N I N

Læs mere

FORPAGTNINGSKONTRAKT Certificeret økologi II AGER og AFGRÆSNING

FORPAGTNINGSKONTRAKT Certificeret økologi II AGER og AFGRÆSNING FORPAGTNINGSKONTRAKT Certificeret økologi II AGER og AFGRÆSNING Ejeren, Kolding Kommune, Nytorv 11, 6000 Kolding tlf.nr. 79 79 79 79, (herefter kaldet bortforpagter) bortforpagter til XXX Navn, adresse,

Læs mere

FORPAGTNINGSKONTRAKT

FORPAGTNINGSKONTRAKT 1 of 9 1 FORPAGTNINGSKONTRAKT Underskrevne (ejer) Syddjurs Kommune Røndevej 77 8410 Rønde bortforpagter herved til medunderskrevne (forpagter) CVR. nr. : 19436470 Benny Broch Jensen Tjerrildvej 26 8550

Læs mere

F O R P A G T N I N G S K O N T R A K T. for. arealer uden bygninger

F O R P A G T N I N G S K O N T R A K T. for. arealer uden bygninger F O R P A G T N I N G S K O N T R A K T for arealer uden bygninger Under forbehold af provstiudvalgets godkendelse bortforpagter præsteembede/kirke ved menighedsråd til navn: adresse: hele/en del af embedets/kirkens

Læs mere

FORPAGTNINGSKONTRAKT

FORPAGTNINGSKONTRAKT FORPAGTNINGSKONTRAKT Underskrevne (herefter benævnt bortforpagter) NN (CPR-nr) (adresse) bortforpagter herved til medunderskrevne (herefter benævnt forpagter): Pilelauget (CVR-nr) (adresse) en del af jorden

Læs mere

FORPAGTNINGSAFTALE 1 AFTALENS PARTER. Mellem ovenstående parter indgås følgende forpagtningsaftale for det areal, der er beskrevet i 3

FORPAGTNINGSAFTALE 1 AFTALENS PARTER. Mellem ovenstående parter indgås følgende forpagtningsaftale for det areal, der er beskrevet i 3 Matr. nr. 42 og 983 Arrild ejerlav, Arrild Tønder Kommune J.nr. NST-52451-01993 FORPAGTNINGSAFTALE 1 AFTALENS PARTER Bortforpagter Miljøministeriet Naturstyrelsen, Vadehavet Skovridervej 3, 6510 Gram Tlf.:

Læs mere

Forpagtningskontrakt

Forpagtningskontrakt Forpagtningskontrakt Jordforpagtning Dato 14. september 2016 Underskrevne bortforpagter: Nordfyns Kommune Østergade 23 5400 Bogense Tlf. 64 82 82 82 Bortforpagter herved til medunderskrevne forpagter:

Læs mere

Lejekontrakt (jordforpagtning)

Lejekontrakt (jordforpagtning) Lejekontrakt (jordforpagtning) Underskrevne Vesthimmerlands Kommune, ved Vesthimmerlands byråd, Himmerlandsgade 27, 9600 Aars, CVR nr. 29189471 (herefter kaldt udlejer) Udlejer til Navn: (herefter kaldt

Læs mere

FORPAGTNINGSKONTRAKT (2015/)

FORPAGTNINGSKONTRAKT (2015/) FORPAGTNINGSKONTRAKT (2015/) Mellem bortforpagter Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse Driftsområde Skrydstrup (DO SKP) Adresse: Lilholtvej 2, 6500 Vojens CVR: 16 28 71 80 Kontaktperson: Morten Tving

Læs mere

F O R P A G T N I N G S K O N T R A K T. for. arealer uden bygninger

F O R P A G T N I N G S K O N T R A K T. for. arealer uden bygninger F O R P A G T N I N G S K O N T R A K T for arealer uden bygninger Under forbehold af provstiudvalgets godkendelse bortforpagter præsteembede/kirke ved menighedsråd til navn: adresse: hele/en del af embedets/kirkens

Læs mere

bortforpagter hermed en del af den Præstegården tilhørende landbrugsejendom, beliggende:

bortforpagter hermed en del af den Præstegården tilhørende landbrugsejendom, beliggende: F O R P A G T N I N G S K O N T R A K T (jordforpagtning) Forpagter: Navn: Adresse: Cpr.nr./Cvr.nr. Bortforpagter: Navn: Adresse: bortforpagter hermed en del af den Præstegården tilhørende landbrugsejendom,

Læs mere

Forpagtningskontrakt

Forpagtningskontrakt 40000/ssc Forpagtningskontrakt Kolding Herreds Landbrugsforening har udarbejdet denne formular til en forpagtningskontrakt, der er beregnet til, at parterne selv kan udfylde den. Kolding Herreds Landbrugsforening

Læs mere

FORPAGTNINGSKONTRAKT

FORPAGTNINGSKONTRAKT 323-164960 EMO/usk 01.08.2013 FORPAGTNINGSKONTRAKT 1. Parterne 1.1 Undertegnede * bortforpagter herved til medunderskrevne Læsø-Natura 2000 Lodsejerforening A.m.b.a. 9940 Læsø *den/en del af/landbrugsdelen

Læs mere

FORPAGTNINGSKONTRAKT. Billund Kommune Jorden Rundt Grindsted (i det følgende kaldt bortforpagter) bortforpagter herved til

FORPAGTNINGSKONTRAKT. Billund Kommune Jorden Rundt Grindsted (i det følgende kaldt bortforpagter) bortforpagter herved til FORPAGTNINGSKONTRAKT Journalnr.: Billund Kommune Jorden Rundt 1 7200 Grindsted (i det følgende kaldt bortforpagter) bortforpagter herved til [Navn] [Vejnavn] [Postnr. og by] (i det følgende kaldt forpagter)

Læs mere

Er der indgået følgende aftale om leje af del af matrikel nr. 6A, Ladegården, Holbæk jorder

Er der indgået følgende aftale om leje af del af matrikel nr. 6A, Ladegården, Holbæk jorder VÆKST OG BÆREDYGTIGHED Lejekontrakt Mellem Holbæk Kommune Kanalstræde 2, 4300 Holbæk CVR.nr.: 2918 9447 (herefter kaldet udlejer) Fonden Sidesporet Ahlgade 1B, 4300 Holbæk (herefter kaldet lejer) Er der

Læs mere

Ovennævnte arealer er antaget af forpagteren. For størrelsen af det dyrkede areal garanterer bortforpagter ikke.

Ovennævnte arealer er antaget af forpagteren. For størrelsen af det dyrkede areal garanterer bortforpagter ikke. FORPAGTNINGSKONTRAKT Indgået mellem Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa (herefter benævnt bortforpagter) og x x x (herefter benævnt forpagter), vedrørende landbrugsareal beliggende Matr.nr. x 1

Læs mere

FORPAGTNINGSKONTRAKT MED HENBLIK PÅ NATURPLEJE (2015/001837)

FORPAGTNINGSKONTRAKT MED HENBLIK PÅ NATURPLEJE (2015/001837) FORPAGTNINGSKONTRAKT MED HENBLIK PÅ NATURPLEJE (2015/001837) 1. KONTRAKTENS PARTER Mellem bortforpagter Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse (FES) Driftsområde Karup (DOKAR) Adresse: Herningvej 30, Kølvrå,

Læs mere

FORPAGTNINGSOVERSIGT GRÆSNING

FORPAGTNINGSOVERSIGT GRÆSNING VÆKST OG BÆREDYGTIGHED FORPAGTNINGSOVERSIGT GRÆSNING 2017 2019 Holbæk: 2,1 ha Del af matr.nr.31ei, Holbæk Markjorder, ejendomsnr.10661 2,1 ha beliggende på Munkholmvej, 4300 Holbæk Særlige vilkår: Arealet

Læs mere

FORPAGTNINGSAFTALE 1 AFTALENS PARTER 2 AFTALEPERIODEN 3 FORPAGTNINGENS GENSTAND

FORPAGTNINGSAFTALE 1 AFTALENS PARTER 2 AFTALEPERIODEN 3 FORPAGTNINGENS GENSTAND FORPAGTNINGSAFTALE 1 AFTALENS PARTER Mellem Naturstyrelsen Midtjylland, Bjørnkærvej 18, 7540 Haderup, tlf. 7254390 som bortforpagter og Nnnnnnnnnnn som forpagter. indgås følgende forpagtningsaftale for

Læs mere

j.nr. FORPAGTNINGSKONTRAKT (Jordforpagtning)

j.nr. FORPAGTNINGSKONTRAKT (Jordforpagtning) Matr. nr: 74 Ejerlav: Gl. Haderslev Ejerlav, Gl. Haderslev Ejendomsnr. 7887 j.nr. FORPAGTNINGSKONTRAKT (Jordforpagtning) Underskrevne (bortforpagter) Haderslev Kommune Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev CVR.nr.

Læs mere

FORPAGTNINGSAFTALE 1 AFTALENS PARTER. Mellem ovenstående parter indgås følgende forpagtningsaftale for det areal, der er beskrevet i 3

FORPAGTNINGSAFTALE 1 AFTALENS PARTER. Mellem ovenstående parter indgås følgende forpagtningsaftale for det areal, der er beskrevet i 3 Matr. nr. 42-46 Margrethe-Kog, Højer J.nr. NST-52451-02664 FORPAGTNINGSAFTALE 1 AFTALENS PARTER Bortforpagter Miljø- og Fødevareministeriet Naturstyrelsen, Vadehavet Skovridervej 3, 6510 Gram Tlf.: 72

Læs mere

Standardvilkår. for lejekontrakter med Frederikshavn Kommune for landbrugsarealer uden bygninger af september 2010

Standardvilkår. for lejekontrakter med Frederikshavn Kommune for landbrugsarealer uden bygninger af september 2010 Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Standardvilkår for lejekontrakter med Frederikshavn Kommune for landbrugsarealer uden bygninger af september 2010 Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk

Læs mere

Standardvilkår. for lejekontrakter med Frederikshavn Kommune for landbrugsarealer uden bygninger af juni 2015. Indholdsfortegnelse:

Standardvilkår. for lejekontrakter med Frederikshavn Kommune for landbrugsarealer uden bygninger af juni 2015. Indholdsfortegnelse: Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Standardvilkår for lejekontrakter med Frederikshavn Kommune for landbrugsarealer uden bygninger af juni 2015 Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk

Læs mere

TIDSBEGRÆNSET FORPAGTNINGSKONTRAKT

TIDSBEGRÆNSET FORPAGTNINGSKONTRAKT TIDSBEGRÆNSET FORPAGTNINGSKONTRAKT Mellem Energinet.dk CVR-nr. 28980671 Tonne Kjærsvej 65, Erritsø 7000 Fredericia - herefter benævnt Ejer og Rostgård Landbrug I/S CVR-nr. 35506187 Københovedvej 54 6630

Læs mere

FORPAGTNINGSAFTALE 1 AFTALENS PARTER 2 AFTALEPERIODEN

FORPAGTNINGSAFTALE 1 AFTALENS PARTER 2 AFTALEPERIODEN Miljøministeriet Naturstyrelsen Trekantsområdet NST-52451-00564 FORPAGTNINGSAFTALE 1 AFTALENS PARTER Mellem Miljøministeriet, Naturstyrelsen Trekantsområdet, Førstballevej 2, 7183 Randbøl, tlf. 72543588

Læs mere

Forpagtningskontrakt

Forpagtningskontrakt Nærværende formular er udarbejdet af KHL er beregnet til, at parterne selv kan udfylde kontrakten. KHL påtager sig intet ansvar for, om kontrakten omhandler alle relevante forhold i det enkelte kontraktforhold

Læs mere

FORPAGTNINGSKONTRAKT

FORPAGTNINGSKONTRAKT FORPAGTNINGSKONTRAKT GRÆSAREALER Mellem ejeren, Kolding Kommune, Nytorv 11, 6000 Kolding tlf.nr. 75501500, (herefter kaldet bortforpagter) og XXX Navn, adresse, kontakt (herefter kaldet forpagter) indgåes

Læs mere

Forpagtning Aftalen mellem bortforpagter og forpagter

Forpagtning Aftalen mellem bortforpagter og forpagter Forpagtning Aftalen mellem bortforpagter og forpagter Aftalefrihed Parter Areal + betalingsrettigheder + bygning. (jagt/fisk) (adr, matr.nr., evt. kort-bilag) Periode. (Kalenderår) (Max 30 år.) (uopsigelig

Læs mere

j.nr. FORPAGTNINGSKONTRAKT (Jordforpagtning)

j.nr. FORPAGTNINGSKONTRAKT (Jordforpagtning) Matr. 23 og 308 forpagtes ud samlet Matr. nr: 23 Ejerlav: Lunding ejerlav Starup Ejendomsnr. 24570 j.nr. FORPAGTNINGSKONTRAKT (Jordforpagtning) Underskrevne (bortforpagter) Haderslev Kommune Gåskærgade

Læs mere

Mellem Furesø Kommune, som ejer, og forpagter Flemming Andersen, Fruegård, Lejrvej 6, Kr. Værløse, 3500 Værløse, er indgået følgende

Mellem Furesø Kommune, som ejer, og forpagter Flemming Andersen, Fruegård, Lejrvej 6, Kr. Værløse, 3500 Værløse, er indgået følgende KONTRAKT Mellem Furesø Kommune, som ejer, og forpagter Flemming Andersen, Fruegård, Lejrvej 6, Kr. Værløse, 3500 Værløse, er indgået følgende FORPAGTNINGSKONTRAKT 1 AREAL Furesø Kommune forpagter til Flemming

Læs mere

ved Naturstyrelsen Søhøjlandet, Vejlsøvej 12, 8600 Silkeborg tlf nr som bortforpagter

ved Naturstyrelsen Søhøjlandet, Vejlsøvej 12, 8600 Silkeborg tlf nr som bortforpagter FORPAGTNINGSAFTALE Mellem Miljøministeriet, Naturstyrelsen, 1 AFTALENS PARTER ved Naturstyrelsen Søhøjlandet, Vejlsøvej 12, 8600 Silkeborg tlf nr. 72543000 som bortforpagter og (Forpagters navn, adresse,

Læs mere

FORPAGTNINGSKONTRAKT (Jordforpagtning) BUDPAKKE NR. 5 Sagsnr

FORPAGTNINGSKONTRAKT (Jordforpagtning) BUDPAKKE NR. 5 Sagsnr FORPAGTNINGSKONTRAKT (Jordforpagtning) 2017 BUDPAKKE NR. 5 Sagsnr. 330-2017-9339 Underskrevne (bortforpagter) Slagelse Kommune Center for Kommunale Ejendomme Caspar Brands Plads 6 4220 Korsør CVR. nr.

Læs mere

Forpagtningskontrakt (Jordforpagtning)

Forpagtningskontrakt (Jordforpagtning) Forpagtningskontrakt (Jordforpagtning) Nr.: XXXXX Bortforpagter: Herning Kommune Torvet 7400 Herning CVR.nr: 29189919 Forpagter: navn vejnavn og nr. postnr evt. email evt. Tlf CVR:nr: Mærke om landbrugspligt

Læs mere

FORPAGTNINGSAFTALE Aftale om forpagtning af Græsareal vest for Ravnebjerggyden. 1 AFTALENS PARTER

FORPAGTNINGSAFTALE Aftale om forpagtning af Græsareal vest for Ravnebjerggyden. 1 AFTALENS PARTER NOTAT Miljøministeriet Naturstyrelsen, Fyn Sollerupvej 24 5600 Faaborg Tlf: 72 54 30 00 www.naturstyrelsen.dk/fyn Journalnummer: NST-52451- Opkrævningsnummer.: 54- FORPAGTNINGSAFTALE Aftale om forpagtning

Læs mere

Revidering. Da der har hersket uklarhed omkring gødning af jorden ved Bogenses Grønne Hjerte, har vi set os nødsaget til at lade udbuddet gå om.

Revidering. Da der har hersket uklarhed omkring gødning af jorden ved Bogenses Grønne Hjerte, har vi set os nødsaget til at lade udbuddet gå om. nordfyns ko m e Revidering Da der har hersket uklarhed omkring gødning af jorden ved Bogenses Grønne Hjerte, har vi set os nødsaget til at lade udbuddet gå om. Det skal pointeres, at der IKKE må gødes

Læs mere

OPP Kalvebod Brygge. Bilag 2.A // Grundlejekontrakt 2

OPP Kalvebod Brygge. Bilag 2.A // Grundlejekontrakt 2 OPP Kalvebod Brygge Bilag 2.A // Grundlejekontrakt 2 Indholdsfortegnelse 1 Parterne 2 2 Baggrund 2 3 Det lejedes omfang og beliggenhed 3 4 Anvendelse 3 5 Ikrafttræden, opsigelse og købsret 4 6 Lejemålets

Læs mere

FORPAGTNINGSKONTRAKT

FORPAGTNINGSKONTRAKT 2016-001488-3 Udkast af 26. januar 2016 Matr. nr.: 5-bg Ejby by, Ejby v/ Ejbyvej, Ejby, 4623 Ll. Skensved FORPAGTNINGSKONTRAKT Underskrevne: Køge Kommune, Torvet 1, 4600 Køge, bortforpagter herved til

Læs mere

FORPAGTNINGSAFTALE 1 AFTALENS PARTER 2 AFTALEPERIODEN 3 FORPAGTNINGENS GENSTAND

FORPAGTNINGSAFTALE 1 AFTALENS PARTER 2 AFTALEPERIODEN 3 FORPAGTNINGENS GENSTAND FORPAGTNINGSAFTALE 1 AFTALENS PARTER Mellem Miljøministeriet, Naturstyrelsen Himmerland, Møldrupvej 26, 9520 Skørping, tlf. 72543000 som bortforpagter og... (forpagters navn),...(forpagters adresse, tlf.

Læs mere

Lejeaftale. Aftalens Parter

Lejeaftale. Aftalens Parter j.nr. 1.2.16 / hfs Lejeaftale 1 Aftalens Parter Mellem Museum Sønderjylland, Aastrupvej 48 A, 6100 Haderslev som udlejer og Højeregnens Lokalhistoriske Arkiv, Møllegade 12, 6280 Højer som lejer indgås

Læs mere

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge.

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge. J. nr. 670-37406 CLJ/TL Licensaftale Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem E-mail: Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge agro@lokalrevision.dk Tlf: 5657 9400 CPR/CVR. nr.:

Læs mere

Forpagtningskontrakt (Jordforpagtning) Nr.:

Forpagtningskontrakt (Jordforpagtning) Nr.: Forpagtningskontrakt (Jordforpagtning) Nr.: Bortforpagter: Herning Kommune Torvet 7400 Herning CVR.nr: 29189919 Forpagter: CVR:nr: Mærke om landbrugspligt ved ejendomsnummeret: Ingen landbrugsejendom I

Læs mere

FORPAGTNINGSAFTALE 1 AFTALENS PARTER. Mellem Naturstyrelsen Thy, Søholtvej 6, Søholt, 7700 Thisted, tlf som ejer og bortforpagter

FORPAGTNINGSAFTALE 1 AFTALENS PARTER. Mellem Naturstyrelsen Thy, Søholtvej 6, Søholt, 7700 Thisted, tlf som ejer og bortforpagter Matr. nr.: Del af 26l Klitmøller Huse, V. Vandet og del af 1e Vang By, Vang Original til bortforpagter Genpart til forpagter Genpart til den arealansvarlige FORPAGTNINGSAFTALE 1 AFTALENS PARTER Mellem

Læs mere

Miljøministeriet v/naturstyrelsen

Miljøministeriet v/naturstyrelsen NST-513-00708 Miljøministeriet v/naturstyrelsen sælger Landbrugsjord uden bebyggelse Landbrugsjord beliggende øst for Gulddysse Skov Del af matr. nr. 9l Gundsømagle By, Gundsømagle 2 Tilbudsblanket Salg

Læs mere

FORPAGTNINGSAFTALE. Landbrugsarealet tilhørende Østergade 107, 3200 Helsinge matr. nr. 4 as og 4 g, Nejlinge by, Helsinge.

FORPAGTNINGSAFTALE. Landbrugsarealet tilhørende Østergade 107, 3200 Helsinge matr. nr. 4 as og 4 g, Nejlinge by, Helsinge. FORPAGTNINGSAFTALE Underskrevne Gribskov Kommune Rådhusvej 3 3200 Helsinge CVR-nr. 29188440 ( bortforpagter ) bortforpagter herved til medunderskrevne xx CVR-nr. XX (forpagter) (hver for sig benævnt part

Læs mere

FORPAGTNINGSAFTALE 1 AFTALENS PARTER 2 AFTALEPERIODEN

FORPAGTNINGSAFTALE 1 AFTALENS PARTER 2 AFTALEPERIODEN FORPAGTNINGSAFTALE 1 AFTALENS PARTER Mellem Miljøministeriet, Naturstyrelsen Himmerland, Møldrupvej 26, 9520 Skørping, tlf. 72543000 som bortforpagter og NN som forpagter. indgås følgende forpagtningsaftale

Læs mere

NATURSTYRELSENS BORTFORPAGTNING AF AREALER TIL LANDBRUGSDRIFT MV.

NATURSTYRELSENS BORTFORPAGTNING AF AREALER TIL LANDBRUGSDRIFT MV. Naturstyrelsen d. 16. marts 2015 Vestjylland J. nr. NST-52451-xxxxx NATURSTYRELSENS BORTFORPAGTNING AF AREALER TIL LANDBRUGSDRIFT MV. FORPAGTNINGSAFTALE 1 AFTALENS PARTER Mellem Miljøministeriet, Naturstyrelsen,

Læs mere

LEVERING AF DIGITAL TRYK- MASKINE MED SERVICE

LEVERING AF DIGITAL TRYK- MASKINE MED SERVICE KONTRAKTUDKAST LEVERING AF DIGITAL TRYK- MASKINE MED SERVICE JULI 2012 LEVERING AF DIGITAL TRYKMASKINE MED BACK UP MASKINE OG SERVICEAFTALE KONTRAKT 1 Parterne Vejdirektoratet: Vejdirektoratet Ressource

Læs mere

L E J E K O N T R A K T edoc 2011/

L E J E K O N T R A K T edoc 2011/ L E J E K O N T R A K T edoc 2011/05143-52 1. Parterne 1.1. Mellem Halsnæs Kommune Cvr.nr 29188416 Rådhuset 3300 Frederiksværk (i det følgende kaldet udlejer) og Frivillighedscenteret Skjoldborg 3300 Frederiksværk

Læs mere

Mellem.xx... som lejer og Naturstyrelsen, Trekantsområdet som udlejer, oprettes nedenstående L E J E K O N T R A K T

Mellem.xx... som lejer og Naturstyrelsen, Trekantsområdet som udlejer, oprettes nedenstående L E J E K O N T R A K T Mellem.xx... som lejer og Naturstyrelsen, Trekantsområdet som udlejer, oprettes nedenstående L E J E K O N T R A K T Lejemålet omfatter stuehus, samt garage /staldbygning og have som vist på det vedhæftede

Læs mere

Hovedaftale - EnergiLeasing

Hovedaftale - EnergiLeasing RUBAK Energy ApS DK-9670 Løgstør Mobil: +45 61 67 40 91 E-mail: rubak@rubakenergy.dk Web: www.rubakenergy.dk Hovedaftale - EnergiLeasing Projektnummer: 2015E000 MELLEM Rubak Energy ApS 9670 Løgstør CVR-Nr:

Læs mere

FORPAGTNINGSKONTRAKT - SLÆTGRÆS (2017/00XXXX)

FORPAGTNINGSKONTRAKT - SLÆTGRÆS (2017/00XXXX) 1. KONTRAKTENS PARTER FORPAGTNINGSKONTRAKT - SLÆTGRÆS (2017/00XXXX) Mellem bortforpagter Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse (FES) Driftsområde Frederikshavn Adresse: Flådestationen 1, 9900 Frederikshavn

Læs mere

OPP Kalvebod Brygge. Bilag 2 // Vilkår for leje af grundareal

OPP Kalvebod Brygge. Bilag 2 // Vilkår for leje af grundareal OPP Kalvebod Brygge Bilag 2 // Vilkår for leje af grundareal Indholdsfortegnelse 1 Parterne 2 2 Baggrund 2 3 Det lejedes omfang og beliggenhed 3 4 Anvendelse 3 5 Ikrafttræden og opsigelse 4 6 Lejemålets

Læs mere

L E J E K O N T R A K T

L E J E K O N T R A K T L E J E K O N T R A K T 1. Parterne 1.1. Mellem Halsnæs Kommune Cvr.nr 29188416 Rådhuset 3300 Frederiksværk (i det følgende kaldet udlejer) og Frivillighedscenteret Cvr.nr xxxxx xxx (i det følgende kaldet

Læs mere

L E J E K O N T R A K T

L E J E K O N T R A K T MILJØMINISTERIET Naturstyrelsen Midtjylland Mellem xxxx som lejer og Naturstyrelsen Midtjylland, Bjørnkærvej 18, 7540 Haderup som udlejer, oprettes nedenstående L E J E K O N T R A K T 1. Lejemålet Hastruphus

Læs mere

FORPAGTNINGSKONTRAKT MED HENBLIK PÅ NATURPLEJE (2015/002024)

FORPAGTNINGSKONTRAKT MED HENBLIK PÅ NATURPLEJE (2015/002024) FORPAGTNINGSKONTRAKT MED HENBLIK PÅ NATURPLEJE (2015/002024) 1. KONTRAKTENS PARTER Mellem bortforpagter Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse (FES) Driftsområde Fredericia (DOFRC) Adresse: Treldevej 110A,

Læs mere

3. Kort beskrivelse af Bogense Havn og Marina:

3. Kort beskrivelse af Bogense Havn og Marina: Bogense Havn og Marina Bortforpagtning Tankanlæg Bogense Havn og Marina Vestre Havnevej 26, Bogense 8. juni 2015 Sagsnummer 480-2015-73954 Dokument nr. 480-2015-222017 1. Indledning Nordfyns Kommune ønsker

Læs mere

Udbud af forpagtningsarealer i Egedal Kommune

Udbud af forpagtningsarealer i Egedal Kommune Udbud af forpagtningsarealer i Egedal Kommune September 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Generelle udbudsbetingelser... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Udbudsform... 3 1.3 Udvælgelseskriterier...

Læs mere

FORPAGTNINGSAFTALE 1 AFTALENS PARTER 2 AFTALEPERIODEN 3 FORPAGTNINGENS GENSTAND

FORPAGTNINGSAFTALE 1 AFTALENS PARTER 2 AFTALEPERIODEN 3 FORPAGTNINGENS GENSTAND Naturstyrelsens bortforpagtning af arealer til afgræsning og/eller høslet. Matr. nr.: Anmelder: Vej, husnummer, postnummer og by: FORPAGTNINGSAFTALE 1 AFTALENS PARTER Mellem Miljøministeriet, Naturstyrelsen

Læs mere

FORPAGTNINGSAFTALE 1 AFTALENS PARTER 2 AFTALEPERIODEN 3 FORPAGTNINGENS GENSTAND

FORPAGTNINGSAFTALE 1 AFTALENS PARTER 2 AFTALEPERIODEN 3 FORPAGTNINGENS GENSTAND FORPAGTNINGSAFTALE 1 AFTALENS PARTER Mellem Miljøministeriet, Naturstyrelsen Himmerland, Møldrupvej 26, 9520 Skørping, tlf. 72543000 som bortforpagter og... (forpagters navn),...(forpagters adresse, tlf.

Læs mere

1 of 10. Kontrakt til godkendelse af leverandør under Frit valg ordningen madservice

1 of 10. Kontrakt til godkendelse af leverandør under Frit valg ordningen madservice 1 of 10 Kontrakt til godkendelse af leverandør under Frit valg ordningen madservice Syddjurs Kommune Januar 2014 2 of 10 Indholdsfortegnelse 1. Grundlaget 3 2. Betingelser 3 3. Sikkerhedsstillelse 3 4.

Læs mere

Beskrivelse og Udbudsvilkår. For salg af ca. 54 ha agerjord beliggende nord for Landerupvej.

Beskrivelse og Udbudsvilkår. For salg af ca. 54 ha agerjord beliggende nord for Landerupvej. Beskrivelse og Udbudsvilkår For salg af ca. 54 ha agerjord beliggende nord for Landerupvej. Arealet udbydes i henhold til bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011 om offentligt udbud ved salg af kommunens

Læs mere

Miljø- og Fødevareministeriet v/naturstyrelsen

Miljø- og Fødevareministeriet v/naturstyrelsen Miljø- og Fødevareministeriet v/naturstyrelsen sælger Landbrugsjord uden bebyggelse Landbrugsjord beliggende ved Ejlstrupvej i Ringsted Kommune 2 Tilbudsblanket Salg af statsejendom Matr. nr.: Matr.nr.

Læs mere

Miljø- og Fødevareministeriet v/naturstyrelsen

Miljø- og Fødevareministeriet v/naturstyrelsen Miljø- og Fødevareministeriet v/naturstyrelsen sælger Landbrugsjord uden bebyggelse Landbrugsjord beliggende Borupvej 115, 8543 Hornslet, matr. nr. 12h Søby By, Søby 2 Tilbudsblanket Salg af statsejendom

Læs mere

Købs- og Leveringsaftale

Købs- og Leveringsaftale Købs- og Leveringsaftale mellem Svendborg Vejbelysning A/S Centrumpladsen 7 5700 Svendborg og Svendborg Kommune Centrumpladsen 7 5700 Svendborg om vejbelysning i de tidligere Egebjerg og Gudme Kommuner

Læs mere

FORPAGTNINGSAFTALE 1 AFTALENS PARTER 2 AFTALEPERIODEN

FORPAGTNINGSAFTALE 1 AFTALENS PARTER 2 AFTALEPERIODEN Miljøministeriet NST-52451-00546 Naturstyrelsen Trekantsområdet FORPAGTNINGSAFTALE 1 AFTALENS PARTER Mellem Miljøministeriet, Naturstyrelsen Trekantsområdet, Førstballevej 2, 7183 Randbøl, tlf. 72543588

Læs mere

Kontrakt. vedrørende levering af personalefrokost. indgået mellem (XXX) Københavns Kommune. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 2200 København N

Kontrakt. vedrørende levering af personalefrokost. indgået mellem (XXX) Københavns Kommune. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 2200 København N Kontrakt vedrørende levering af personalefrokost indgået mellem (XXX) og Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 2200 København N Bilagsfortegnelse Bilag 1: Udbudsmateriale (kravspecifikation).

Læs mere

FORPAGTNINGSAFTALE 1 AFTALENS PARTER. Mellem Naturstyrelsen Thy, Søholtvej 6, Søholt, 7700 Thisted, tlf. 72 54 30 00 som ejer og bortforpagter

FORPAGTNINGSAFTALE 1 AFTALENS PARTER. Mellem Naturstyrelsen Thy, Søholtvej 6, Søholt, 7700 Thisted, tlf. 72 54 30 00 som ejer og bortforpagter Matr. nr.: del af 7n V. Vandet By, V. Vandet Original til bortforpagter Genpart til forpagter Genpart til den arealansvarlige FORPAGTNINGSAFTALE 1 AFTALENS PARTER Mellem Naturstyrelsen Thy, Søholtvej 6,

Læs mere

Miljø- og Fødevareministeriet v/naturstyrelsen

Miljø- og Fødevareministeriet v/naturstyrelsen Miljø- og Fødevareministeriet v/naturstyrelsen sælger Landbrugsjord uden bebyggelse Landbrugsjord beliggende Matr.nr. 5b Drastrup By, Frejlev og matr. nr. 2ak Sofiendal By, Skalborg 2 Tilbudsblanket Salg

Læs mere

Lejekontrakt mellem kolonihaveforening og havelodslejer i område med lokalplan. Postnr.: By: Tlf.nr.: Mobil:

Lejekontrakt mellem kolonihaveforening og havelodslejer i område med lokalplan. Postnr.: By: Tlf.nr.: Mobil: Lejekontrakt mellem kolonihaveforening og havelodslejer i område med lokalplan Kolonihaveforeningen fremlejer have nr. til: Navn: Adresse: Postnr.: By: Mail: Tlf.nr.: Mobil: Havens areal udgør: For lejemålet

Læs mere

Leverandørkontrakten beskriver Væksthusets og Leverandørens forpligtelser og rettigheder. Kontraktgrundlaget består i prioriteret rækkefølge af:

Leverandørkontrakten beskriver Væksthusets og Leverandørens forpligtelser og rettigheder. Kontraktgrundlaget består i prioriteret rækkefølge af: LEVERANDØRKONTRAKT Emne Mellem Væksthus Sjælland Marienbergvej 132, 1. sal 4760 Vordingborg CVR 30 08 94 64 (herefter benævnt Væksthuset ) Og (indsæt navn) (indsæt registreret adresse) (indsæt

Læs mere

om køb af den af Energinet.dk ejede faste ejendom matr.nr. 59 Grønnebæk, Jels, beliggende Haderslevvej 37, 6630 Rødding.

om køb af den af Energinet.dk ejede faste ejendom matr.nr. 59 Grønnebæk, Jels, beliggende Haderslevvej 37, 6630 Rødding. Tilbud om køb af den af Energinet.dk ejede faste ejendom matr.nr. 59 Grønnebæk, Jels, beliggende Haderslevvej 37, 6630 Rødding. Ejendommens areal udgør 45.300 m 2, heraf vej 0 m 2. Ejendommen sælges som

Læs mere

Forpagtningsaftale. Mellem. Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre (i det efterfølgende benævnt som bortforpagteren)

Forpagtningsaftale. Mellem. Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre (i det efterfølgende benævnt som bortforpagteren) Forpagtningsaftale Mellem Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre (i det efterfølgende benævnt som bortforpagteren) Og SBV 09 SBK 75/VSK Bymuren 151 2650 Hvidovre (i det efterfølgende benævnt som

Læs mere

Fredericia Kommune udbyder buejagt i Nyskov

Fredericia Kommune udbyder buejagt i Nyskov Fredericia Kommune udbyder buejagt i Nyskov Såfremt du ønsker at byde på jagten skal du kontakte undertegnede. Venlig hilsen Carsten Pedersen Natur & Miljø Fredericia Kommune Gothersgade 20 7000 Fredericia

Læs mere

Bilag 1 FORPAGTNINGSKONTRAKT FOR TANKANLÆG BELIGGENDE BOGENSE HAVN OG MARINA. Nordfyns Kommune v/bogense Havn og Marina Sejlerkajen 13 5400 Bogense

Bilag 1 FORPAGTNINGSKONTRAKT FOR TANKANLÆG BELIGGENDE BOGENSE HAVN OG MARINA. Nordfyns Kommune v/bogense Havn og Marina Sejlerkajen 13 5400 Bogense Bogense Havn og Marina Bilag 1 FORPAGTNINGSKONTRAKT FOR TANKANLÆG 8. juni 2015 Sagsnummer 480-2015-73954 Dokument nr. 480-2015-222021 BELIGGENDE BOGENSE HAVN OG MARINA Mellem Nordfyns Kommune v/bogense

Læs mere

Finansrådets og Børsmæglerforeningens standardvilkår for lån af aktier

Finansrådets og Børsmæglerforeningens standardvilkår for lån af aktier Finansrådets og s standardvilkår for lån af aktier 21. januar 2002 hst Pkt. 1,0. Standardvilkår Pkt. 1,1. Nærværende standardvilkår (herefter Vilkårene) skal gælde for aktielån mellem parterne i det omfang,

Læs mere

Mellem. Den selvejende institution Danhostel Faxe Vandrerhjem. Østervej 4. 4640 Faxe. Cvr.nr. 14278184. (herefter lejer) Faxe Kommune.

Mellem. Den selvejende institution Danhostel Faxe Vandrerhjem. Østervej 4. 4640 Faxe. Cvr.nr. 14278184. (herefter lejer) Faxe Kommune. Lejekontrakt Mellem Den selvejende institution Danhostel Faxe Vandrerhjem Østervej 4 4640 Faxe Cvr.nr. 14278184 (herefter lejer) Og Faxe Kommune Frederiksgade 8 4690 Haslev Cvr.nr. 29188475 (herefter udlejer)

Læs mere

Miljø- og Fødevareministeriet v/naturstyrelsen

Miljø- og Fødevareministeriet v/naturstyrelsen Miljø- og Fødevareministeriet v/naturstyrelsen sælger Landbrugsjord uden landbrugspligt Landbrugsjord beliggende Maltvedgårdsvej 2B, 4100 Ringsted. 2 Tilbudsblanket Salg af statsejendom Matr. nr.: matr.nr.

Læs mere

Udkast til Forpagtningsaftale

Udkast til Forpagtningsaftale Udkast til Forpagtningsaftale Side1/5 Sagsnr. 1440-33757 Dokument-id 2010-7733 Mellem Kerteminde Kommune (ejer), Miljø- og Kulturforvaltingen, Hans Schacksvej 4, 5300 Kerteminde og Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Læs mere

FREMLEJEKONTRAKT. mellem. Husbådelauget Sluseholmen. [indsæt navn]

FREMLEJEKONTRAKT. mellem. Husbådelauget Sluseholmen. [indsæt navn] FREMLEJEKONTRAKT mellem Husbådelauget Sluseholmen og [indsæt navn] INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Liggepladsen... 2 2. Liggepladsens anvendelse... 2 3. Fremlejemålets ikrafttræden og opsigelse... 3 4. Deltagelse

Læs mere

Betingelser for salg af storparceller

Betingelser for salg af storparceller Betingelser for salg af storparceller 21-09-2017 Sagsid 16/25701 Gældende for storparcel ved Marienhoffvej 21F, 8550 Ryomgård, matr.nr. 3kh, Ryomgård Hgd., Marie Magdalene 1. Udbud af storparceller De

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser 1. Forretningsbetingelserne, aftale og parterne 1.1. Forretningsbetingelserne gælder for alle opgaver, som Vistisen & Lunde udfører for kunden, medmindre kunden har indgået anden

Læs mere

INTERESSENTSKABSKONTRAKT

INTERESSENTSKABSKONTRAKT Eksempel interessentskabskontrakt INTERESSENTSKABSKONTRAKT vedrørende 1. Interessenterne 1.1 Mellem undertegnede og og i det følgende benævnt interessenterne er der den truffet aftale om at etablere fælles

Læs mere

Nedenfor er medtaget den kontrakt, der vil danne grundlag for samarbejdet mellem leverandøren og kommunen.

Nedenfor er medtaget den kontrakt, der vil danne grundlag for samarbejdet mellem leverandøren og kommunen. 3. Kontrakten Nedenfor er medtaget den kontrakt, der vil danne grundlag for samarbejdet mellem leverandøren og kommunen. Tilbudsgiver skal nøje gennemlæse kontrakten, og i sit tilbud tage højde for eventuelle

Læs mere

Aftalen kan i aftaleperioden opsiges af Parterne med 1 måneders varsel til udløbet af en måned.

Aftalen kan i aftaleperioden opsiges af Parterne med 1 måneders varsel til udløbet af en måned. KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen 5. Kontor Økonomi- og Resultater AFTALE Mellem Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Bernstorffsgade 17 1592 København

Læs mere

Miljøministeriet v/naturstyrelsen

Miljøministeriet v/naturstyrelsen Miljøministeriet v/naturstyrelsen sælger Landbrugsjord uden bebyggelse Landbrugsjord beliggende Sønderløgumlandevej 2 Tilbudsblanket Salg af statsejendom Matr. nr.: Matr.nr. 1440b Tønder. Kommune Tønder

Læs mere

Standard leveringsbetingelser

Standard leveringsbetingelser Standard leveringsbetingelser 1. Anvendelsesområde Disse almindelige betingelser finder anvendelse for enhver af kundens ordrer om levering af ydelser fra CompanYoung ApS (herefter CompanYoung), medmindre

Læs mere