Uddannelsesprogram. Introduktionsstilling i. Børne- og Ungdomspsykiatri Ambulatorium for Autisme og Psykose

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Uddannelsesprogram. Introduktionsstilling i. Børne- og Ungdomspsykiatri Ambulatorium for Autisme og Psykose"

Transkript

1 Uddannelsesprogram Introduktionsstilling i Børne- og Ungdomspsykiatri Ambulatorium for Autisme og Psykose Børne- og ungdomspsykiatrien, Klinik Psykiatri Syd, Aalborg Universitetshospital Målbeskrivelse 2014 Godkendt den 12. maj 2016 af DRRLV

2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning Uddannelsens opbygning Præsentation af uddannelsens ansættelsessteder, herunder organisering af faglige funktioner og læringsrammerne Kompetencer, lærings- og kompetencevurderingsmetoder samt kurser Plan for kompetenceudvikling og kompetencegodkendelse Kort beskrivelse af læringsmetoder samt hvordan de anførte kompetencevurderingsmetoder skal anvendes på det enkelte ansættelsessted Obligatoriske kurser Uddannelsesvejledning Evaluering af den lægelige videreuddannelse Evaluer.dk Inspektorrapporter Regionale specialespecifikke uddannelsesudvalg Nyttige kontakter

3 1. Indledning Specialet Børne- og ungdomspsykiatri er beskrevet i målbeskrivelsen ( hvor også speciallægeuddannelsen er beskrevet. Speciallægeuddannelsens introduktions- og hoveduddannelsesforløb understøttes ved anvendelse af uddannelsesbog / portefølje. Denne uddannelsesbog/mappe kan udleveres i papirform ved første ansættelse i forløbet. Lægen introduceres til elektronisk udgave ved starten af ansættelsen. I porteføljen findes adgang til målbeskrivelse, relevante uddannelsesprogrammer, elementer der understøtter læringsprocessen, samt skemaer til dokumentation for godkendelse af de obligatoriske kompetencemål og kurser, der er betingelse for at opnå speciallægeanerkendelse. Specielle regionale forhold Børne og ungdomspsykiatrien i Videreuddannelsesregion Nord udgøres af 2 afdelinger. I Region Nordjylland er al børne- og ungdomspsykiatri samlet i Aalborg - som en del af Klinik Psykiatri Syd, Psykiatrien - Aalborg Universitetshospital. I Region Midtjylland udgøres afdelingen af et Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center: Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center, Aarhus Universitetshospital Risskov Regionscentre Viborg og Herning(BUC), som er lokaliseret på tre matrikler i hhv. Risskov, Viborg og Herning. Klinik Psykiatri Syd, Børne- og Ungdomspsykiatrien og Børne og Ungdomspsykiatrisk Regionscenter, Risskov er universitetsafdelinger og indgår i den prægraduate lægeuddannelse. Funktionsmæssigt er Aarhus, som den eneste afdeling i uddannelsesregionen, en højt specialiseret enhed. Fra 2009 har aldersgrænserne været de samme 0 18 år i hele uddannelsesregionen. For BUC gælder dog, at patienter, der er påbegyndt behandling før end det fyldte 18. år, kan følges frem til det fyldte 21. år. Særligt gælder for Center for spiseforstyrrelser, Risskov og Ambulatoriet for Spiseforstyrrelser, Aalborg, at der ikke er nogen øvre aldersafgrænsning. Børne og Ungdomspsykiatrisk Regionscenter, Risskov har totalansvar (dvs. modtager retspsykiatriske patienter) i forhold til målgruppen. Speciallægeuddannelsen foregår på begge afdelinger/regionscentre i Videreuddannelsesregion Nord, både når det gælder introduktions og hoveduddannelsen. Hoveduddannelsesforløbene er sammensat således, at der i alle forløb indgår ansættelse enten på 2 af Videreuddannelsesregionens afdelinger eller 2 af Region Midtjyllands geografiske enheder. I Videreuddannelsesregion Nord er iht. bekendtgørelse fra Sundhedsministeriet etableret et tilbud om individuel karrierevejledning i forbindelse med den lægelige videreuddannelse. 3

4 2. Uddannelsens opbygning Uddannelsens varighed og indhold er beskrevet i målbeskrivelsen. Dette uddannelsesprogram angiver hvordan forløbet udmøntes i det aktuelle uddannelsesforløb, dvs. de konkrete ansættelser: antal, sted og varighed Introduktionsuddannelsen Ambulatorium for Autisme og Psykose Børne- og ungdomspsykiatrien i Klinik Psykiatri Syd, Aalborg Universitetshospital () I-kursus Vejleder-kursus Grunduddannelse i psykoterapi 2.1 Præsentation af uddannelsens ansættelsessteder, herunder organisering af faglige funktioner og læringsrammerne 1. ansættelse: Ambulatorium for Autisme og Psykose, Børne- og Ungdomspsykiatrien i Klinik Psykiatri Syd, Aalborg Universitetshospital Ansættelsesstedet generelt Børne- og Ungdomspsykiatrien i Klinik Psykiatri Syd består af fire diagnoseopdelte ambulatorier (Ambulatorium for ADHD, Ambulatorium for Angst og Depressive sygdomme, Ambulatorium for Spiseforstyrrelser, Ambulatorium for Autisme og Psykose) samt et sengeafsnit og et dagafsnit. Børne- og Ungdomspsykiatriens målgruppe er børn og unge (0-17 år) med behov for psykiatrisk udredning, diagnose og behandling. I Ambulatorium for spiseforstyrrelser er målgruppen også voksne. Børne- og Ungdomspsykiatrien i Klinik Psykiatri Syd yder tilsyn over for regionens hospitaler og har en konsulentfunktion over for PPR-kontorer, specialinstitutioner m.fl. Ambulatorium for Autisme og Psykose varetager udredning og behandling af børn og unge op til 18 år med gennemgribende udviklingsforstyrrelse/autisme, psykotiske tilstande, skizofreni og mental retardering. Derudover foretages også udredning og behandling i forhold til evt. komorbiditet (ADHD, angst, depression mv.) Der udføres behandling i form af psykoedukation, samtaler i relation til medicinske behandlingsforløb og terapeutiske forløb. Ambulatoriet består af et tværfagligt team, hvor der er ansat læger, psykologer, sygeplejersker, socialrådgiver samt sekretærer. Ambulatorium for Autisme og Psykose udreder på hoved- og regionsfunktionsniveau 4

5 Organisation af specialer og faglige arbejdsfunktioner (funktionsbeskrivelse) Uddannelseslægens arbejdsopgaver består af følgende: Varetage/medvirke til udredningen af henviste børn og unge ved at lave anamneseoptagelse, somatisk og funktionsneurologisk undersøgelse, psykiatrisk interview og legeobservation. Der afholdes tværfaglige konferencer, som ledes af en speciallæge/overlæge. På disse konferencer vil udredningen blive diskuteret, der stilles diagnoser og laves behandlingsplan. Uddannelseslægen får behandlingsansvar for nogle af de børn og unge, som skal have et forløb i børne- og ungdomspsykiatrisk regi. Hvis barnet eller den unge anbefales viderevisiteret til social eller pædagogisk indsats i kommunalt regi eller der vurderes behov for tæt samarbejde omkring barnet eller den unge, kan dette videreformidles bl.a. ved afholdelse af et netværksmøde. Uddannelseslægen indgår i et forvagtslag, som dækker vagten i dag-tid fra Forvagtslaget i voksenpsykiatrien varetager funktionen fra Forvagten laver gennemgang på børn og unge indlagt i det seneste døgn i psykiatrisk modtagelse, samt går tilsyn på bl.a. børneafdelingen og somatisk akutafsnit. Der er ugentlig vejledning af 45 minutters varighed ved hoved. Undervisning Konferencer: Uddannelseslægen deltager i ugentlige kliniske konferencer i Ambulatorium for ADHD. Konferencen er ledet af speciallæge/overlæge, og der er mulighed for at drøfte aktuelle sager. Hver anden uge afholdes yngre lægemøder. Derudover afholdes regelmæssigt lægemøder med deltagelse af alle læger. Kliniske- og organisatoriske problemstillinger drøftes ved disse møder. Formaliseret undervisning: Hver anden uge er der 50 min undervisning for alle læger i klinikken. De yngre læger står på skift for denne undervisning. Derudover er der en gang månedligt litteraturgennemgang kaldet BUFO (Børne- og ungdomspsykiatrisk Forskningsforum). BUFO varer 1 time med deltagelse af læger og psykologer, som i en gruppe på tre personer på skift har ansvaret for fremlæggelse. I det enkelte ambulatorium vil der også være undervisning for det tværfaglige team. Kurser og kongresser Uddannelseslægen skal under ansættelsen deltage i Introduktionskursus i Børne- og ungdomspsykiatri, hvor der er løbende optag, og så vidt muligt starte på Det teoretiske kursus: Grunduddannelse i Psykoterapi, yderligere information på Dette kursus har løbende optag ca. to gange om året. Forskning Til klinikken er der tilknyttet en forskningsenhed (Forskningsenhed for Børne- og Ungdomspsykiatri, Aalborg Universitetshospital), der igangsætter og understøtter forskellige forskningsprojekter og aktiviteter. Der er mulighed for at deltage i forskning eller starte eget forskningsprojekt ved henvendelse til forskningsenheden. 5

6 3. Kompetencer, lærings- og kompetencevurderingsmetoder samt kurser 3.1 Plan for kompetenceudvikling og kompetencegodkendelse Kompetencemålene, der skal vurderes og godkendes, er anført i målbeskrivelsen, hvor der angives forslag til læringsmetoder for hver enkelt kompetencevurdering. Målbeskrivelsen indeholder desuden en generel beskrivelse af lærings- og kompetencevurderingsstrategier. I dette program findes anvisning på i hvilke delansættelser, og hvornår de enkelte kompetencemål skal godkendes. Kompetencegodkendelsen er fordelt efter sværhedsgrad, kompleksitet mm. Læringsrammer og kompetencevurderingsmetoder vælges for den enkelte ansættelse. Kompetencevurderingsmetodernes gennemførelse i det konkrete ansættelsessted er ligeledes beskrevet: Målnummer og kompetencemål Konkretisering af mål Læringsmetoder (valgt ud fra mulige i målbeskrivelsen) Kompetencevurderings metode Tidspunkt for forventet kompetencegodkendelse (mdr.) 1. ansættelse MEDICINSK EKSPERT/LÆGEFAGLIG Kunne udføre objektiv psykiatrisk undersøgelse af børn og unge Kunne observere og beskrive barnet/den unge med psykopatologiske grundbegreber Mesterlære Struktureret kollegial bedømmelse Kompetencekort mdr Kunne gennemføre objektiv somatisk undersøgelse af børn og unge Kunne udføre somatisk, neurologisk og funktionsneurologisk undersøgelse Mesterlære Struktureret kollegial bedømmelse Kompetencekort 1 3 mdr. 6

7 1.1.3 Kunne foretage diagnostisk formulering Kunne anvende relevante love og forordninger vedrørende patienters forhold Kunne foretage sammenfatning af anamnestiske oplysninger og psykiatrisk undersøgelse, og foreslå diagnostisk formulering i henhold til ICD samt multiaksial diagnostik. Kunne redegøre for: - Lov om Frihedsberøvelse og anden Tvang i psykiatrien - Sundhedsloven, herunder Informeret samtykke - Forældreansvarsloven - Relevante paragraffer i Lov om Social Service Mesterlære Case baseret undervisning I - kursus Kompetencekort 2 Kompetencekort 3 6 mdr Kunne anvende psykofarmakologisk behandling til børn og unge med centralstimulantia og antidepressiva Under vejledning kunne anvende centralstimulantia og antidepressive til patienter med hhv. Hyperkinetiske forstyrrelse, depression og OCD Kompetencekort 4, 6 & 7 7

8 1.1.6 Kunne varetage undersøgelse og behandling af patienter med hyperkinetiske forstyrrelser uden komorbiditet Med faglig ekspertise kunne: - Stille klinisk diagnose ved hyperkinetiske tilstande uden komorbiditet med inddragelse af differentialdiagnostiske overvejelser. - Henvise til relevante undersøgelser og evt. supplerende somatiske/neurologiske undersøgelser. - Vedr. medicinsk behandling: se Case baseret undervisning I kursus Kompetencekort 4 12 msr Kunne varetage undersøgelse og behandling af typiske patienter med Gennemgribende udviklingsforstyrrelser uden komorbiditet Med faglig ekspertise kunne: - Stille klinisk diagnose ved gennemgribende udviklingsforstyrrelser uden komorbiditet med inddragelse af differentialdiagnostiske overvejelser. - Henvise til relevante undersøgelser og evt. supplerende somatiske/neurologiske undersøgelser. - Fremlægge behandlingsplan Case baseret undervisning I kursus Kompetencekort 5 8

9 1.1.8 Kunne varetage undersøgelse og behandling af obsessiv/kompulsive forstyrrelser hos patienter uden komorbiditet Med faglig ekspertise kunne: - Stille klinisk diagnose ved typiske tilfælde hos børn og unge med inddragelse af differentialdiagnostiske overvejelser. - Henvise til relevante undersøgelser inkl. Evt. supplerende somatiske/neurologiske undersøgelser. - Fremlægge behandlingsplan - Vedr. medicinsk behandling se Case baseret undervisning I - kursus Kompetencekort Kunne varetage undersøgelse og behandling af patienter med affektive lidelser uden komorbiditet Med faglig ekspertise kunne: - Stille klinisk diagnose ved typiske tilfælde hos børn og unge med inddragelse af differentialdiagnostiske overvejelser. - Henvise til relevante undersøgelser inkl. Evt. supplerende somatiske/neurologiske undersøgelser. - Fremlægge behandlingsplan Case baseret undervisning I - kursus Kompetencekort 7 9

10 Kunne varetage initial akut behandling af psykose og selvmordstruede tilstande Med faglig ekspertise kunne: - Foretage akut vurdering - Foretage risikovurdering - Indlede akut behandling i form af indlæggelse, medicinsk eller psykosocial karakter Case baseret undervisning Kompetencekort 8 KOMMUNIKATOR Kunne indhente relevante oplysninger vedrørende børn og unge Kunne optage relevant prioriteret anamnese ved samtale med forældre, patienten og andre dele af netværket. Kunne indhente, prioritere og sammenfatte relevante supplerende oplysninger Mesterlære Audit af journaler Kompetencekort 2 10

11 1.2.2 Kunne etablere en professionel og hensigtsmæssig kontakt til patient og pårørende Med overblik og faglig ekspertise kunne: - Etablere en atmosfære af tryghed og imødekommenhed i forbindelse med den aktuelle undersøgelse/ behandling - Kommunikere med patient/familie således, at disse oplever at blive hørt og respekteret ud fra egne livsvilkår - Kunne afstemme forventninger til undersøgelse/ behandling Undersøgelse i afdeling relateret til patientsager Mesterlære Struktureret kollegial bedømmelse Kompetencekort 1 6 mdr Kunne informere patient og pårørende om forløb og formål med undersøgelse/behandl ing og sikre, at patient/familie har forstået det meddelte Med overblik og faglig ekspertise kunne: Informere klart og forståeligt vedrørende formål med undersøgelse og behandling, således at patient/familie forstår indholdet heraf Indhente informeret samtykke til undersøgelse/behandling - Mesterlære Struktureret kollegial bedømmelse Kompetencekort 1 6 mdr. 11

12 1.2.4 Kunne videregive resultat af undersøgelser til patient, forældre og samarbejdspartnere Kunne foretage skriftlig formidling af patientforløb til relevante samarbejdspartnere Kunne varetage korterevarende psykoterapeutisk behandling af ukompliceret lidelse SAMARBEJDER Informere klart og forståeligt om diagnose, betydning og prognose vedrørende de sygdomskategorier der berøres i introforløbet. Informationen foretages med afstemning af sproglige formuleringer i forhold til modtager Kunne udfærdige udtalelser i forståeligt sprog med fokusering på væsentlige detaljer til brug for undervisningssektoren og den sociale sektor Med faglig ekspertise kunne indgå i terapeutisk behandlingsforløb. Være i stand til at anvende den givne terapeutiske supervision i behandlingen. Kunne fastholde strategi og metode i behandlingen Mesterlære Case baseret undervisning Selvstudium Grunduddannelses kursus i psykoterapi Struktureret kollegial bedømmelse Kompetencekort 10 Audit af journaler Kompetencekort 2 Kompetencekort 9 12

13 1.3.1 Kunne udarbejde undersøgelses- og behandlingsplan for patienten (i samarbejde med det tværfaglige team) Med overblik og faglig ekspertise kunne: - Sammenfatte relevante oplysninger fra anamnese, konferencebeslutning m.m. til en undersøgelses- og behandlingsplan. - Informere og indhente kommentarer fra patient og forældre vedrørende behandlingsplan Mesterlære Feedback fra tværfagligt team Audit af journaler Kompetencekort Kunne fungere i det tværfaglige team med respekt for de øvrige medlemmers faglige og personlige ressourcer og begrænsninger, samt bidrage med egen specialespecifikke ekspertise Med faglig ekspertise kunne: - Lytte aktivt og respektfuldt til bidrag fra andre teammedlemmer. - Opsummere og uddrage essensen af de indkomne observationer og undersøgelser i den diagnostiske proces. - Formulere egen viden og holdninger i det tværfaglige samarbejde Mesterlære Feedback fra tværfagligt team evaluering 6 mdr. LEDER/ADMINISTRAT OR/ORANISATOR 13

14 1.4.1 Kunne fungere effektivt og loyalt inden for sundhedsorganisation en Kunne fungere som sagsansvarlig i det tværfaglige team SUNDHEDSFREMMER Kunne beskrive forebyggelse af psykisk lidelse hos børn og unge Redegøre for psykosociale hjælpeforanstaltninger i kommunalt og regionalt regi AKADEMIKER/FOR- SKER OG UNDERVISER Kunne beskrive organisationens struktur på afdelings-, hospitalsog forvaltningsniveau. Kunne fungere effektivt i den givne struktur Opsummere og uddrage essensen af observationer og undersøgelser og formidle dette til konference/netværksmø de Beskrive risikofaktorer og helbredsfremmende faktorer samt effekt af forebyggelse vedr. børn og unges psykiske helbred Kunne give forslag til relevante psykosociale tiltag i udvalgte patientforløb I - kursus Kompetencekort 2 14

15 1.6.1 Kunne beskrive basale faktorer, der har indflydelse på individets normale og patologiske psykosociale udvikling Kunne redegøre for grundprincipper i psykoterapeutisk behandling ud fra de mest almindelige anvendte teorirammer Kunne redegøre for psykofarmakologisk behandling af børn og unge med centralstimulantia og antidepressiv medicin Kunne redegøre for psykodynamiske udviklingsteorier. Kunne redegøre for miljømæssige faktorers indflydelse på individet udvikling og psykiske helbred Kunne redegøre for psykodynamiske og kognitivt/adfærdsterape utiske grundprincipper Kunne redegøre for rationale og principper for behandling med: Centralstimulantia ved Hyperkinetisk lidelse. Antidepressiva ved affektive lidelser og OCD Selvstudium I-kursus Selvstudium I- kursus Grunduddannelseskursus i psykoterapi (påbegyndes i I- stilling) Selvstudium I-kursus Godkendelse af kursus Kompetencekort 9 Kompetencekort 4,6&7 15

16 1.6.4 Kunne indhente viden om et afgrænset område og formidle denne viden til kolleger og andre faggrupper Med overblik og faglig ekspertise kunne: - Udføre litteratursøgning vedrørende et afgrænset område - Sammenfatte den indhentede viden til et relevant og forståeligt oplæg - Formidle faglig viden til kolleger og andre faggrupper Litteraturkonferencer PROFESSIONEL Kunne udføre behandling i henhold til gældende lovgivning for egen praksis. Kende og kunne anvende administrative regler og love i sundhedssystemet gældende for egen arbejdspraksis Kompetencekort 3 6 mdr. 16

17 3.2 Kort beskrivelse af læringsmetoder samt hvordan de anførte kompetencevurderingsmetoder skal anvendes på det enkelte ansættelsessted Hele ansættelsen er ved Klinik Psykiatri Syd, Børne- og ungdomspsykiatrien, Region Nordjylland Læringsmetoder Følge introduktionsprogram for nye læger i afdelingen Oplæring i undersøgelses og interviewmetoder af børn og unge baseret på mesterlære først følges en erfaren kollega, så udføres undersøgelse eller interview under tilstedeværelse af den erfarne kollega og dernæst udføres opgaven alene med efterfølgende supervision. Det er den erfarne kollega som vurderer, hvornår uddannelseslægen er parat til selvstændigt at vare undersøgelse- og interview af børn og unge. Når uddannelseslægen arbejder selvstændigt sker supervisionen ved den ugentlige supervision ved. Mesterlæren omkring sammenfatning af undersøgelse, stille diagnose (1.1.3) og udarbejde behandlingsplan (1.3.1) i samarbejde med og respekt for det tværfaglige team (1.3.2) foregår ved, at uddannelseslægen er med på konferencen, hvor dette foregår. Først iagttages, hvordan den erfarne kollega varetager denne opgave på konferencen. Efter aftale med varetager uddannelseslægen opgaven omkring en case, som uddannelseslægen er sagsansvarlig for under tilstedeværelsen af eller speciallægen, som altid er til stede ved konferencen. Hvis er til stede ved konferencen, giver vedkommende feedback til uddannelseslægen og ellers er det speciallægen, der giver feedback. Case baseret undervisning ud fra patientdata skriftligt eller på video. Vejleder tager initiativ til at der planlægges undervisning baseret på cases for uddannelseslægen (eller uddannelseslægerne, når der er flere ansat på afsnittet). Dette kan ske ved nogle af de ugentlige supervisioner eller som en selvstændig planlagt undervisning, hvor flere uddannelseslæger kan være til stede. Ugentlig supervision ved enten individuelt 45 minutter eller sammen med en anden uddannelseslæge 1½ time. Denne supervision er skemalagt. Udfyldelse og anvendelse af portefølje en mappe, der har til formål at fungere som læringsredskab, hvor uddannelseslægen gemmer patientforløbsdata, kursusnoter, dokumentation for gennemførte kompetencer og kurser. Det er uddannelseslægen, som har ansvaret for at udfylde porteføljen. Varetage litteraturkonferencer og undervisning for kollegaer efterfølgende feedback fra. Disse litteraturkonferencer følger et fast skema for alle uddannelseslæger i BUC. Når uddannelseslægen skal varetage litteraturkonferencen og undervisningen aftales det på forhånd med, som også kan være behjælpelig med at anbefale litteratur og en er til stede ved litteraturkonferencen, når uddannelseslægen varetager og fremlægger. Teoretiske kurser Introduktionskursus i Børne og ungdomspsykiatri og grunduddannelse i psykoterapi Undersøgelse i afdeling i relation til patientsager. Uddannelseslægen indgår i udredning af patienter, der er henvist til afsnittet. Dette foregår i samarbejde med en person fra det tværfaglige team, som uddannelseslægen løbende kan diskutere sagen sammen med. Undersøgelsen foregår efter en på forhånd planlagt udredningsplan, hvor det også 17

18 fremgår, hvilke opgaver uddannelseslægen har i forløbet. Efter endt udredning tages sagen på konference, hvor der stilles diagnose og laves behandlingsplan som beskrevet overfor. Feed-back fra tværfagligt team: De personer som uddannelseslægen samarbejder med giver feedback til uddannelseslægen på de forløb, som de samarbejder om. Selvstudium: Uddannelseslægen eget studium af anbefalet litteratur eller litteratur søgt i database (efter aftale med /psykoterapi) Kompetencevurderingsmetoder Struktureret kollegial bedømmelse struktureret observation, hvor en eller flere erfarne kollegaer ud fra på forhånd fastlagte kriterier vurderer uddannelseslægens færdigheder. Der er udarbejdet kompetencekort for en del af målene. I disse kompetencekort er der lavet en opdeling af kompetencen i del kompetencer, som skal opnås for at opnå den samlede kompetence. å kortene kan ve lederen angive en vurdering for delmålene og den samlede kompetence som opnået eller som et fortsat arbejdspunkt. Kompetencekortene findes i uddannelsesmappen. Den strukturerede kollegiale bedømmelse af mål (udførelse af objektiv psykiatrisk undersøgelse af børn og unge) planlægges til at foregå en eller flere gange inden for de første tre måneder. Der lægges en overordnet plan ved introduktionssamtalen. Ved den ugentlige vejledning aftales det hvornår og hvordan den strukturerede observation skal foregå: enten ved direkte observation eller at uddannelseslægen optager den kliniske situation, der skal vurderes på video. Det er først og fremmest hoveden, der laver den strukturerede observation. Ved case fremlæggelse på konference (mål 1.1.3, 1.2.1, 1.3.1, 1.3.2) aftales det på forhånd om det er hoved eller den tilstedeværende speciallæge i Børne og Ungdomspsykiatri der observerer, giver feedback og godkender kompetencen. Dette foregår på de ugentlige kliniske konferencer og når uddannelseslægen har været med i undersøgelsen af de relevante cases. Når uddannelseslægen fremlægger på litteraturkonference (mål 1.6.7) skal hoveen være til stede og kan efterfølgende give feedback. 18

19 Audit af journaler kritisk gennemgang af et antal journaler ud fra på forhånd fastlagte kriterier disse kriterier fremgår af kompetencekort. Det er uddannelseslægen, som finder journalerne frem og hoveden gennemgår journalerne og giver feedback ved den ugentlige vejledning. Denne gennemgang sker løbende ved den ugentlige vejledning med hoved. Vurdering af portefølje forskellige dele af porteføljen inddrages i evalueringen, herunder lægens beskrivelse af udvalgte patientforløb. hovedve lederens samlede indtryk og vurdering på baggrund af forløbet. Dette sker løbende og samles op i forbindelse med midtvejsevaluering og slutevaluering. 360 graders bedømmelse en tværfaglig vurdering af udvalgte tværfaglige kompetencer af en række personer, som lægen samarbejder med. Vejleder indsamler de skriftlige bedømmelser og giver en samlet konklusion og tilbagemelding til lægen. Denne bedømmelse skal ske en gang i løbet af ansættelsen helst inden for de første 6 måneder, så det er før midtvejsevaluering. Det er en som tager initiativ til at iværksætte 360 graders bedømmelsen. 3.3 Obligatoriske kurser Generelle kurser Der er et nationalt Introduktionskursus i Børne og Ungdomspsykiatri som arrangeres af Børne og Ungdomspsykiatrisk Selskab i Danmark Der er et regionalt teoretisk grundkursus i psykoterapi, som udbydes et par gange om året med i alt 30 undervisningsdage dækkende grundbegreber og metoder i psykoterapi i forhold til forskellige sygdomme. Yderligere information på Vedrørende kursus skal tilmelding ske på: For yderligere information henvises til det regionale videreuddannelsessekretariats hjemmeside og Sundhedsstyrelsens hjemmeside. 4. Uddannelsesvejledning Under ansættelsen skal der gives uddannelsesvejledning som anført i målbeskrivelsen. Der skal efter behov tilbydes karrierevejledning og hjælp til specialevalg. 1. ansættelse: Ambulatorium for ADHD Organisering af den lægelige videreuddannelse I Klinik Psykiatri Syd, Børne- og Ungdomspsykiatrien er der en Uddannelsesansvarlig overlæge 19

20 (UAO) og en uddannelses-koordinerende Yngre læger (UKYL) samt en uddannelseskoordinerende overlæge, der er fælles med voksenpsykiatrien i Region Nordjylland. Der udpeges en hoved fra det børnepsykiatriske afsnit. I det daglige er der mulighed for klinisk vejledning ved de tilstedeværende senior læger. Rammer for uddannelsesvejledning Der er ugentlig vejledning ved hoveden af 45 minutters varighed. Udarbejdelse af uddannelsesplan Der udarbejdes uddannelsesplan ved introduktionssamtale med hoveden. Denne samtale skal afholdes inden for de første to uger af ansættelsesforløbet. Desuden holdes der midtvejsevalueringssamtale midt i forløbet med deltagelse af uddannelseslægen, hoveden og UKYL eller UAO. Ved midtvejsevalueringen evalueres forløb og uddannelsesplan, og der foretages nødvendige justeringer af uddannelsesplanen. Der kan aftales ekstra evalueringsmøder, hvis der er behov for dette. Endelig afholdes der slutevalueringssamtale med uddannelseslægen og hoved i den sidste måned af ansættelsen. Der er udarbejdet et skema med faste punkter for disse samtaler, der bl.a. indeholder et punkt omkring karrierevejledning. Skemaet for slutevalueringssamtalen kontrasigneres af UAO. UAO kan og bør inddrages så tidligt som muligt, hvis der er problematiske forhold i forhold til uddannelsesforløbet. Supervision og klinisk vejledning i det daglige arbejde I det daglige kan der fås supervision og klinisk vejledning ved tilstedeværende speciallæge og eller andre senior læger. 5. Evaluering af den lægelige videreuddannelse Det fremgår af Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse nr af om de regionale råd for lægers videreuddannelse 1, at de regionale råd for lægers videreuddannelse skal sikre høj kvalitet i den lægelige videreuddannelse (kap. 1, 2). Til løsning af denne opgave har Rådet flere redskaber, nemlig brugertilfredshed via yngre lægers evaluering af afdelingerne på evaluer.dk og inspektorrapporter for alle afdelinger. Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord 2 (DRRLV) vil løbende følge disse evalueringer, ligesom det forventes, at de diskuteres i de regionale specialespecifikke uddannelsesudvalg 3, hvor specialets postgraduate kliniske lektor (PKL) er formand Evaluer.dk Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse offentliggør yngre lægers evalueringer af

21 uddannelsesstederne elektronisk via system på evaluer.dk. Den enkelte uddannelsessøgende læge skal ved afslutning af hvert delforløb evaluere sit ophold, både hvad angår uddannelsesprogram, herunder uddannelsesplan samt uddannelsesstedet og dets læringsrammer. Evalueringen foregår via evaluer.dk, hvortil den yngre læge modtager log-in via mail fra Videreuddannelsessekretariatet. Alle de uddannelsessøgende lægers evalueringer af uddannelsesstederne kan følges via hjemmesiden Den enkelte læges evaluering er anonym og dermed ikke offentligt tilgængelig. Derimod offentliggøres et gennemsnit for alle evalueringer på den uddannelsesgivende afdeling. Uddannelsesansvarlige overlæger har adgang til at se enkeltevalueringer og prosatekst om uddannelsesstedet. For afdelingen er denne prosatekst oftest den mest givende og udviklende del af evalueringerne, mens pointevalueringerne mere tjener til sammenligning på tværs af afdelinger, specialer og hospitaler. Afdelingerne vil løbende anvende disse evalueringer i arbejdet på at forbedre den lægelige videreuddannelse. 5.2 Inspektorrapporter Sundhedsstyrelsen 5 står for inspektorordningen og udsender inspektorer til alle uddannelsesgivende afdelinger ca. hvert 4. år, samt udsender rapporter fra inspektorernes besøg. Det fremgår af Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse nr af om de regionale råd for lægers videreuddannelse (kap. 2, 7), at DRRLV løbende skal vurdere den enkelte afdelings egnethed som uddannelsessted på baggrund af inspektorrapporterne. Ordningen er et væsentligt element i kvalitetsopfølgningen af den lægelige videreuddannelse på de enkelte hospitaler og afdelinger. Inspektorrapporterne fremlægges løbende på møder i DRRLV, som via den Postgraduate Kliniske Lektor i de enkelte specialer følger op på inspektorrapporternes konklusioner og anbefalinger i samarbejde med ledelserne på afdelingerne og de uddannelsesansvarlige læger. 5.3 Regionale specialespecifikke uddannelsesudvalg 6 Uddannelsesudvalgene for de enkelte specialer har til formål at drøfte spørgsmål om specialets videreuddannelse på samtlige uddannelsessteder i Videreuddannelsesregionen, herunder at bidrage til sikring af en ensartet høj kvalitet i den lægelige videreuddannelse på alle uddannelsessteder for specialet. Uddannelsesudvalgene bør derfor løbende drøfte de enkelte afdelingers evalueringer og inspektorrapporter og følge op på disse via PKL i specialet, som også informerer DRRLV

22 6. Nyttige kontakter Uddannelsesansvarlige overlæger Der henvises til hjemmesiden for det enkelte ansættelsessted Postgraduat klinisk lektor for denne uddannelse: Oversigt findes på hjemmesiden for Center for Sundhedsvidenskabelige Uddannelser Specialeselskabets hjemmeside Sundhedsstyrelsen Den lægelige videreuddannelse Styrelsen for patientsikkerhed Regionale sekretariater for lægelig videreuddannelse Videreuddannelsesregion Nord: Videreuddannelsesregion Syd: Videreuddannelsesregion Øst: Andre Lægeforeningens karriererådgivning (Karrierecoaching) 22

Uddannelsesprogram. Introduktionsstilling i. Børne- og Ungdomspsykiatri

Uddannelsesprogram. Introduktionsstilling i. Børne- og Ungdomspsykiatri Uddannelsesprogram Introduktionsstilling i Børne- og Ungdomspsykiatri Afsnit A-B Aarhus Universitetshospital (AUH) Børne- og ungdomspsykiatrisk Center (BUC) Risskov Målbeskrivelse 2014 Godkendt den 12.

Læs mere

$'( "" ) * "" +,% ""!! -+ - .""/ 0 - 2!- 0 3 4 ."&"5 6""3 -! 6""7- 6""8! 9": ;"8! -! 1 <":, 4 > ( % / 4 "3 &

$'(  ) *  +,% !! -+ - ./ 0 - 2!- 0 3 4 .&5 63 -! 67- 68! 9: ;8! -! 1 <:, 4 > ( % / 4 3 & "$$% & $' "" ) * "") "" +,% "" -+ -."'.""/ 0 -.""1.""2 2-0 3 4."".""0 +."&"5 ""3 - ""7- "" 9": ;" - 1

Læs mere

Uddannelsesprogram. Introduktionsstilling i. Børne- og Ungdomspsykiatri

Uddannelsesprogram. Introduktionsstilling i. Børne- og Ungdomspsykiatri Uddannelsesprogram Introduktionsstilling i Børne- og Ungdomspsykiatri Skolebørnsafsnit Herning-Viborg/ Ungdomspsykiatrisk afsnit Herning Børne- og ungdomspsykiatrisk Center (BUC) Region Midtjylland Målbeskrivelse

Læs mere

Uddannelsesprogram. for. Introduktionsstilling i. Børne- og Ungdomspsykiatri Region Syd. Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling, Kolding Sygehus

Uddannelsesprogram. for. Introduktionsstilling i. Børne- og Ungdomspsykiatri Region Syd. Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling, Kolding Sygehus Uddannelsesprogram for Introduktionsstilling i Børne- og Ungdomspsykiatri Region Syd Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling, Kolding Sygehus Juni 2004 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 a. Specialet Børne-

Læs mere

Uddannelsesprogram. Den Kliniske Basisuddannelse. Afdeling, hospital / Afdeling, hospital el. Almen praksis. Målbeskrivelse årstal

Uddannelsesprogram. Den Kliniske Basisuddannelse. Afdeling, hospital / Afdeling, hospital el. Almen praksis. Målbeskrivelse årstal Uddannelsesprogram Den Kliniske Basisuddannelse Afdeling, hospital / Afdeling, hospital el. Almen praksis Målbeskrivelse årstal Godkendt xx.xx.xxxx af DRRLV (udfyldes af VUS) INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...3

Læs mere

Uddannelsesprogram. Introduktionsstilling. Børne - og ungdomspsykiatri. Region Syddanmark

Uddannelsesprogram. Introduktionsstilling. Børne - og ungdomspsykiatri. Region Syddanmark Uddannelsesprogram Introduktionsstilling Børne - og ungdomspsykiatri Region Syddanmark Børne- og ungdomspsykiatri Åbenrå- Kolding (Børne- og ungdomspsykiatrisk ambulatorium Åbenrå resp Kolding) Marts 2015

Læs mere

Børne- og ungdomspsykiatri.

Børne- og ungdomspsykiatri. Børne- og ungdomspsykiatri. Børne- og ungdomspsykiatri er det lægelige speciale, der varetager undersøgelse og behandling af psykiske sygdomme og udviklingsforstyrrelser hos børn og unge. I udn af denne

Læs mere

Uddannelsesprogram. Hoveduddannelsesforløb i. Børne og Ungdomspsykiatri. BUC Viborg og AUH, BUC Risskov. Målbeskrivelse 2008

Uddannelsesprogram. Hoveduddannelsesforløb i. Børne og Ungdomspsykiatri. BUC Viborg og AUH, BUC Risskov. Målbeskrivelse 2008 Uddannelsesprogram Hoveduddannelsesforløb i Børne og Ungdomspsykiatri BUC Viborg og AUH, BUC Risskov Målbeskrivelse 2008 Godkendt den 5. februar 2014 DRRLV 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...3 2. Uddannelsens

Læs mere

Introduktionsuddannelsen Børne- og ungdomspsykiatrisk center Glostrup

Introduktionsuddannelsen Børne- og ungdomspsykiatrisk center Glostrup Introduktionsuddannelsen Børne- og ungdomspsykiatrisk center Glostrup Blok 1: Dag-/døgnafsnit for større børn Psykologisk ekspert 1.1.1 Kunne anvende viden om den normale og afvigende psykiske udvikling

Læs mere

Uddannelsesprogram. Introduktionsstilling i. Arbejdsmedicin. Arbejdsmedicinsk klinik, Aarhus Universitetshospital. Målbeskrivelse 2014

Uddannelsesprogram. Introduktionsstilling i. Arbejdsmedicin. Arbejdsmedicinsk klinik, Aarhus Universitetshospital. Målbeskrivelse 2014 Uddannelsesprogram Introduktionsstilling i Arbejdsmedicin Arbejdsmedicinsk klinik, Aarhus Universitetshospital Målbeskrivelse 2014 Godkendt den 01. oktober 2015 af DRRLV INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...3

Læs mere

Introduktionsuddannelsen Børne- og ungdomspsykiatrisk center Bispebjerg

Introduktionsuddannelsen Børne- og ungdomspsykiatrisk center Bispebjerg Introduktionsuddannelsen Børne- og ungdomspsykiatrisk center Bispebjerg Blok 1: Børnepsykiatrisk ambulatorium Psykologisk ekspert 1.1.1 Kunne anvende viden om den normale og afvigende psykiske udvikling

Læs mere

Uddannelsesprogram. for. Introduktionsstilling i. Børne- og Ungdomspsykiatri, Region Nord. Børne- og Ungdomspsykiatrisk Hospital, Risskov

Uddannelsesprogram. for. Introduktionsstilling i. Børne- og Ungdomspsykiatri, Region Nord. Børne- og Ungdomspsykiatrisk Hospital, Risskov Uddannelsesprogram for Introduktionsstilling i Børne- og Ungdomspsykiatri, Region Nord Børne- og Ungdomspsykiatrisk Hospital, Risskov Udarbejdet januar 2004 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 a. Specialet

Læs mere

Vejledning i udarbejdelse af uddannelsesprogrammer

Vejledning i udarbejdelse af uddannelsesprogrammer Vejledning i udarbejdelse af uddannelsesprogrammer Godkendt den xx.xx.xxxx af Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse 1 Indhold Generelt om uddannelsesprogrammer...3 Praktisk udarbejdelse af uddannelsesprogrammer...4

Læs mere

Uddannelsesprogram. Introduktionsstilling i. Arbejdsmedicin. Arbejdsmedicinsk klinik, Hospitalsenheden Vest, Regionshospitalet Herning

Uddannelsesprogram. Introduktionsstilling i. Arbejdsmedicin. Arbejdsmedicinsk klinik, Hospitalsenheden Vest, Regionshospitalet Herning Uddannelsesprogram Introduktionsstilling i Arbejdsmedicin Arbejdsmedicinsk klinik, Hospitalsenheden Vest, Regionshospitalet Herning Målbeskrivelse 2014 Godkendt den 29. oktober 2015 af DRRLV INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Uddannelsesprogram. Hoveduddannelsesforløb i. Børne- og ungdomspsykiatri

Uddannelsesprogram. Hoveduddannelsesforløb i. Børne- og ungdomspsykiatri Uddannelsesprogram Hoveduddannelsesforløb i Børne- og ungdomspsykiatri Børne- og ungdomspsykiatrien Klinik Psykiatri Syd Aalborg Universitetshospital/ Aarhus Universitetshospital Børne- og ungdomspsykiatrisk

Læs mere

Bilag 1a: Kompetenceskema på introduktionsuddannelsen Specialpsykologuddannelse i psykiatri BLOK 1: ÅBENT SENGEAFSNIT

Bilag 1a: Kompetenceskema på introduktionsuddannelsen Specialpsykologuddannelse i psykiatri BLOK 1: ÅBENT SENGEAFSNIT Psykologisk ekspert BLOK 1: ÅBENT SENGEAFSNIT 1.1.1 Kunne anvende viden om diagnostiske systemer, state/trait akse I/II mm. Kunne anvende viden om ICD og DSM Kunne redegøre for interview-metoder, der anvendes

Læs mere

Uddannelsesprogram. for. Introduktionsstilling i. Børne- og Ungdomspsykiatri, Region Nord. Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling, Ålborg

Uddannelsesprogram. for. Introduktionsstilling i. Børne- og Ungdomspsykiatri, Region Nord. Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling, Ålborg Uddannelsesprogram for Introduktionsstilling i Børne- og Ungdomspsykiatri, Region Nord Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling, Ålborg Udarbejdet januar 2004 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 a. Specialet

Læs mere

Målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen i børne- og ungdomspsykiatri

Målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen i børne- og ungdomspsykiatri Målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen i børne- og ungdomspsykiatri Sundhedsstyrelsen Børne- og Ungdomspsykiatrisk Selskab i Danmark (BUP-DK) Oktober 2014 Målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen i

Læs mere

Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital

Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital FUNKTIONSBETEGNELSE Uddannelsesansvarlig overlæge FUNKTIONENS INDHOLD Organisatorisk placering og ledelsesmæssig

Læs mere

Den lægelige videreuddannelse Uddannelsesprogram

Den lægelige videreuddannelse Uddannelsesprogram Den lægelige videreuddannelse Hoveduddannelsesforløb i Almen Medicin, psykiatrisk ansættelse Psykiatrisk Afdeling Aabenraa Overlæge Lene Høgh 20-04-2016 Indhold Ansættelsesstedet generelt... 2 Organisation

Læs mere

Uddannelsesprogram for klinisk basisuddannelse i psykiatri i Region Sjælland

Uddannelsesprogram for klinisk basisuddannelse i psykiatri i Region Sjælland Uddannelsesprogram for klinisk basisuddannelse i psykiatri i Region Sjælland Rammer Uddannelsens varighed er 6 måneder. Psykiatrien sammenkobles med enten 6 måneders medicin eller 6 måneders kirurgi eller

Læs mere

Røntgen afdelingen, Næstved Sygehus

Røntgen afdelingen, Næstved Sygehus Uddannelsesprogram for Introduktionsstilling i Diagnostisk Radiologi Ved Røntgen afdelingen, Næstved Sygehus Sygehus Syd Region Sjælland 2012 Uddannelsesprogrammet er udfærdiget i samarbejde med Uddannelsesrådet

Læs mere

Uddannelsesprogram. Introduktionsstilling. Intern medicin. Medicinsk Afdeling / Regionshospitalet Holstebro, Hospitalsenheden Vest

Uddannelsesprogram. Introduktionsstilling. Intern medicin. Medicinsk Afdeling / Regionshospitalet Holstebro, Hospitalsenheden Vest Uddannelsesprogram Introduktionsstilling Intern medicin Medicinsk Afdeling / Regionshospitalet Holstebro, Hospitalsenheden Vest Målbeskrivelse 2013 Godkendt den 07.01.2015 af DRRLV INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

! # $ "!! #! #! $ ' ( )! #!!! * $ * *!!!!* $$ $ $ ) $ $ +##!,! - $

! # $ !! #! #! $ ' ( )! #!!! * $ * *!!!!* $$ $ $ ) $ $ +##!,! - $ " % &'(% " % & " ' ( ) * * * * ) * ) +, - % ' & % -. / "'% 0 1 & 1 2 ). 3 445 " 0 6 % (( ) +, 7444 444. ' *. 8 7 ( 0 0 * ( +0, 9 * 0 ) 0 3 ) " 3 ) 6 ) 0 3 3 ' 1 : 00 * 3 ) ) 3 +( ; * 0 1

Læs mere

Specialtandlægeuddannelsen

Specialtandlægeuddannelsen Specialtandlægeuddannelsen Sundhedsstyrelsen Maj 2013 Indledning 3 Organisering af specialtandlægeuddannelsen 3 Opbygning af specialtandlægeuddannelsen 3 Introduktionsuddannelsen 3 Hoveduddannelsen 4 Uddannelsesprogram

Læs mere

Funktioner Med specialeplanens implementering varetager centret udover hovedfunktionerne én regionsfunktion:

Funktioner Med specialeplanens implementering varetager centret udover hovedfunktionerne én regionsfunktion: Uddannelsesprogram for læger ansat i almen medicinsk uddannelsesblok (målbeskrivelse 2003 og 2013) ved Psykiatrisk center Hvidovre Program Ansættelsesstedet generelt Psykiatrisk Center Hvidovre har hovedfunktion

Læs mere

Klinisk professorat i postgraduat lægelig kompetenceudvikling i Videreuddannelsesregion Nord

Klinisk professorat i postgraduat lægelig kompetenceudvikling i Videreuddannelsesregion Nord Klinisk professorat i postgraduat lægelig kompetenceudvikling i Videreuddannelsesregion Nord Stillingsbeskrivelse: Navn Generelt Professorat i Videreuddannelsesregion Nord ved Center for Medicinsk Uddannelse

Læs mere

UDDANNELSESPROGRAM FOR SPECIALLÆGEUDDANNELSEN I BØRNE- OG UNGDOMSPSYKIATRI VIDEREUDDANNELSESREGION SYD

UDDANNELSESPROGRAM FOR SPECIALLÆGEUDDANNELSEN I BØRNE- OG UNGDOMSPSYKIATRI VIDEREUDDANNELSESREGION SYD UDDANNELSESPROGRAM FOR SPECIALLÆGEUDDANNELSEN I BØRNE- OG UNGDOMSPSYKIATRI VIDEREUDDANNELSESREGION SYD 29. juli 2010 1 1. Indledning 1.1.a Det børne- og ungdomspsykiatriske speciale i henhold til målbeskrivelsen

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00000355 Afdelingsnavn Hæmatologisk klinik Hospitalsnavn Ålborg Universitetshospital Besøgsdato 28-05-2015

Læs mere

Regionsfunktion for affektive lidelser (Autismepektumforstyrrelser)

Regionsfunktion for affektive lidelser (Autismepektumforstyrrelser) Børne- og ungdomspsykiatrien Regionsfunktion for affektive lidelser (Autismepektumforstyrrelser) Definition Aldersgruppe: Fra 4 år til 19+ år o Autismespektrum-forstyrrelser består af forstyrrelser indenfor

Læs mere

Vejledning for den obligatoriske forskningstræning i speciallægeuddannelsen

Vejledning for den obligatoriske forskningstræning i speciallægeuddannelsen Dato 13. februar 2014 SVN Sagsnr. 2-1410-146/1 7222 7562 Revision af vejledning om den obligatoriske forskningstræning i speciallægeuddannelsen fra 2005 - UDKAST Vejledning for den obligatoriske forskningstræning

Læs mere

Notat om karrierevejledning i den lægelige videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord

Notat om karrierevejledning i den lægelige videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord Det Regionale Råd! 4. oktober 2007 Dorte Qvesel Dorte.Qvesel@stab.rm.dk 1-01-72-10-07 Notat om karrierevejledning i den lægelige videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord Baggrund Baggrunden for

Læs mere

Faglig profil for ansøgere til H-stilling i specialet psykiatri

Faglig profil for ansøgere til H-stilling i specialet psykiatri Faglig profil for ansøgere til H-stilling i specialet psykiatri Danske Regioner har bedt de videnskabelige selskaber om at udarbejde en faglig profil, der fremover skal anvendes som vurderingsgrundlag

Læs mere

Uddannelsesprogram. Introduktionsstilling Intern Medicin. Infektionsmedicinsk afdeling/aalborg Universitetshospital. 2013 målbeskrivelsen

Uddannelsesprogram. Introduktionsstilling Intern Medicin. Infektionsmedicinsk afdeling/aalborg Universitetshospital. 2013 målbeskrivelsen Uddannelsesprogram Introduktionsstilling Intern Medicin Infektionsmedicinsk afdeling/aalborg Universitetshospital 2013 målbeskrivelsen Godkendt den 04.03.2015 af DRRLV INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...3

Læs mere

Uddannelsesprogram. Introduktionsstilling i. Intern Medicin. Geriatrisk Afdeling Aarhus Universitetshospital. Målbeskrivelse 2013

Uddannelsesprogram. Introduktionsstilling i. Intern Medicin. Geriatrisk Afdeling Aarhus Universitetshospital. Målbeskrivelse 2013 Uddannelsesprogram Introduktionsstilling i Intern Medicin Geriatrisk Afdeling Aarhus Universitetshospital Målbeskrivelse 2013 Godkendt den 03.07.2015 af DRRLV INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...3 2. Uddannelsens

Læs mere

Faglig profil for specialet klinisk biokemi

Faglig profil for specialet klinisk biokemi Faglig profil for specialet klinisk biokemi Roskilde den 20. juni 2008 Nedenstående kompetencer vægtes positivt Prioriterede områder i specialet Akademiker Interesse og evne for forskning Medicinsk ekspert

Læs mere

Onkologisk afdeling, Regionshospitalet Herning Onkologisk afdeling, Aarhus Universitetshospital (AUH)

Onkologisk afdeling, Regionshospitalet Herning Onkologisk afdeling, Aarhus Universitetshospital (AUH) Uddannelsesprogram for Introduktionsuddannelsen i Klinisk Onkologi Onkologisk afdeling, Regionshospitalet Herning Onkologisk afdeling, Aarhus Universitetshospital (AUH) Godkendt den 1. marts i DRRLV Klinisk

Læs mere

Introduktionsstilling i almen medicin. i praksis: i Region:

Introduktionsstilling i almen medicin. i praksis: i Region: Uddannelsesprogram for Introduktionsstilling i almen medicin i praksis: i Region: 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning side 3 2. Præsentation af uddannelsesforløbet og ansættelsesstedet side 4 3. Præsentation

Læs mere

FUNKTIONSBESKRIVELSE UDDANNELSESANSVARLIGE OVERLÆGER Regionshospitalet Viborg

FUNKTIONSBESKRIVELSE UDDANNELSESANSVARLIGE OVERLÆGER Regionshospitalet Viborg FUNKTIONSBESKRIVELSE UDDANNELSESANSVARLIGE OVERLÆGER Regionshospitalet Viborg Den uddannelsesansvarlige overlæge udpeges af afdelings- eller sygehusledelsen blandt afdelingens overlæger eller ansættes

Læs mere

Du skal i besvarelsen tage udgangspunkt i de mål og kompetencer, der er beskrevet i uddannelsesprogrammet for det pågældende uddannelseselement.

Du skal i besvarelsen tage udgangspunkt i de mål og kompetencer, der er beskrevet i uddannelsesprogrammet for det pågældende uddannelseselement. SPØRGESKEMA EVALUER.DK Du skal nu foretage en evaluering af det uddannelsessted, hvor du netop har afsluttet eller er ved at afslutte et uddannelseselement. Besvarelsen tager ca. 10-15 min. Vigtig tilbagemelding

Læs mere

Uddannelsesprogram. for Introduktionsstilling i. Karkirurgi. Hjerte- lunge -karkirurgisk afdeling Aarhus Universitetshospital. Målbeskrivelse 2013

Uddannelsesprogram. for Introduktionsstilling i. Karkirurgi. Hjerte- lunge -karkirurgisk afdeling Aarhus Universitetshospital. Målbeskrivelse 2013 Uddannelsesprogram for Introduktionsstilling i Karkirurgi Hjerte- lunge -karkirurgisk afdeling Aarhus Universitetshospital Målbeskrivelse 2013 Godkendt den 13. maj 2015 af DRRLV INDHOLDSFORTEGNELSE 1.

Læs mere

Uddannelsesprogram Logbog for hoveduddannelsen i Psykiatri H-bogen

Uddannelsesprogram Logbog for hoveduddannelsen i Psykiatri H-bogen Uddannelsesprogram Logbog for hoveduddannelsen i Psykiatri H-bogen Uddannelsesansvarlige overlæger i Region Nord Ulla Bartels 11-02-04 af H-forløb uddannelsesprogrammer\hoveduddannelse psyk H-bogen.doc

Læs mere

Afdelings- og funktionsbeskrivelse for overlæge Afdeling Q for Depression og Angst, Århus Universitetshospital Risskov

Afdelings- og funktionsbeskrivelse for overlæge Afdeling Q for Depression og Angst, Århus Universitetshospital Risskov Afdelings- og funktionsbeskrivelse for overlæge Afdeling Q for Depression og Angst, Århus Universitetshospital Risskov Afdeling for Depression og Angst indgår som en del af Aarhus Universitetshospital

Læs mere

Temaopdelt handlingsplan

Temaopdelt handlingsplan NR 9-12 Temaopdelt handlingsplan En opfølgning på anbefalingerne i Sundhedsstyrelsens rapport: Speciallægeuddannelsen. Status og perspektivering. 2012 Sundhedsstyrelsen februar 2012 Indhold 1 Organisation

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Bekendtgørelse om specialuddannelse af psykologer i børne- og ungdomspsykiatri og psykiatri

Bekendtgørelse om specialuddannelse af psykologer i børne- og ungdomspsykiatri og psykiatri (Gældende) Udskriftsdato: 7. januar 2015 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Indenrigs- og Sundhedsmin., Sundhedsstyrelsen, j.nr. 7-702-03-199/1 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Klinik Børn og Unge. Velkommen til Ambulatorium for Autisme og Psykose

Klinik Børn og Unge. Velkommen til Ambulatorium for Autisme og Psykose Klinik Børn og Unge Velkommen til Ambulatorium for Autisme og Psykose Denne pjece er til dig, der skal have et forløb i Ambulatorium for Autisme og Psykose og dine forældre. Pjecen indeholder forskellige

Læs mere

Sundhedsstyrelsens vejledning om udarbejdelse og revision af målbeskrivelser i speciallægeuddannelsen

Sundhedsstyrelsens vejledning om udarbejdelse og revision af målbeskrivelser i speciallægeuddannelsen VEJ nr 9005 af 01/01/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 19. februar 2015 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Sundhedsstyrelsen, j.nr. Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Uddannelsesprogram. Specialpsykolog i børne- og ungdomspsykiatri. Psykiatrien Region Sjælland Afdeling for Børne- og ungdomspsykiatri

Uddannelsesprogram. Specialpsykolog i børne- og ungdomspsykiatri. Psykiatrien Region Sjælland Afdeling for Børne- og ungdomspsykiatri Uddannelsesprogram Specialpsykolog i børne- og ungdomspsykiatri Psykiatrien Region Sjælland Afdeling for Børne- og ungdomspsykiatri Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrihuset Nørregade 54 F 4100 Ringsted

Læs mere

Uddannelsesprogram. Hoveduddannelsesforløb i. Børne- og ungdomspsykiatri

Uddannelsesprogram. Hoveduddannelsesforløb i. Børne- og ungdomspsykiatri Uddannelsesprogram Hoveduddannelsesforløb i Børne- og ungdomspsykiatri Aarhus Universitetshospital (AUH) Børne- og ungdomspsykiatrisk Center Risskov/ Børne- og ungdomspsykiatrien i Klinik Psykiatri Syd

Læs mere

Hoveduddannelsen Børne- og ungdomspsykiatrisk center Bispebjerg

Hoveduddannelsen Børne- og ungdomspsykiatrisk center Bispebjerg Hoveduddannelsen Børne- og ungdomspsykiatrisk center Bispebjerg Blok 2: Dag-/døgnafsnit for børn Blok 3: Dag-/døgnafsnit for unge Blok 4: Ungdomspsykiatriskambulatorium samt fokuseret ophold i psykiatri

Læs mere

Uddannelsesplan, vejledersamtale, karrierevejledning

Uddannelsesplan, vejledersamtale, karrierevejledning Uddannelsesplan, vejledersamtale, karrierevejledning Bente Sørensen Temadag for uddannelse OUH 2014 Hvorfor skal der laves uddannelsesplan? Den pregraduate uddannelse er afkortet Turnus (18 måneder) er

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Nuklearmedicinsk Afdeling og PET-Centret Aarhus Universitetshospital, Nørrebrogade og Skejby Besøgsdato

Inspektorrapport. Temaer. Nuklearmedicinsk Afdeling og PET-Centret Aarhus Universitetshospital, Nørrebrogade og Skejby Besøgsdato Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00000253 Afdelingsnavn Nuklearmedicinsk Afdeling og PET-Centret Hospitalsnavn Aarhus Universitetshospital,

Læs mere

Kompetencevurdering i Speciallægeuddannelsen. Sundhedsstyrelsens vejledning

Kompetencevurdering i Speciallægeuddannelsen. Sundhedsstyrelsens vejledning Kompetencevurdering i Speciallægeuddannelsen Sundhedsstyrelsens vejledning Juli 2007 1 Indledning I henhold til 6, stk. 2. i Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse nr. 660 af 10. juli 2003 om uddannelse af

Læs mere

Beskrivelse af uddannelsesforhold for sygeplejestuderende Børne- og ungdomspsykiatrisk klinik Næstved

Beskrivelse af uddannelsesforhold for sygeplejestuderende Børne- og ungdomspsykiatrisk klinik Næstved Beskrivelse af uddannelsesforhold for sygeplejestuderende Børne- og ungdomspsykiatrisk klinik Næstved Adresse: Rådmandsengen 1A, 4700 Næstved Kontakt i afsnittet: Uddannelsesansvarlig sygeplejerske: Hanne

Læs mere

Logbog for Specialpsykologuddannelsen i børne- og ungdomspsykiatri

Logbog for Specialpsykologuddannelsen i børne- og ungdomspsykiatri 1 Logbog for Specialpsykologuddannelsen i børne- og ungdomspsykiatri Juli 2012 2 Indhold: 1. Vejledning til logbogen s. 3 2. Logbog for introduktionsuddannelsen s. 5 3. Logbog for hoveduddannelsen s. 12

Læs mere

Uddannelsesprogram. Hoveduddannelsesforløb i. Børne- og ungdomspsykiatri

Uddannelsesprogram. Hoveduddannelsesforløb i. Børne- og ungdomspsykiatri Uddannelsesprogram Hoveduddannelsesforløb i Børne- og ungdomspsykiatri Aarhus Universitetshospital (AUH) Børne- og ungdomspsykiatrisk Center Risskov/ Børne- og ungdomspsykiatrien i Klinik Psykiatri Syd

Læs mere

Uddannelsesprogram. for. Hoveduddannelsen i. Børne- og Ungdomspsykiatri, Region Nord. Uddannelsesforløb 1

Uddannelsesprogram. for. Hoveduddannelsen i. Børne- og Ungdomspsykiatri, Region Nord. Uddannelsesforløb 1 Uddannelsesprogram for Hoveduddannelsen i Børne- og Ungdomspsykiatri, Region Nord Uddannelsesforløb 1 Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling, Herning Børne- og Ungdomspsykiatrisk Hospital, Risskov Udarbejdet

Læs mere

Uddannelsesprogram for introduktionsuddannelsen på anæstesiologisk afdeling Slagelse- sygehus

Uddannelsesprogram for introduktionsuddannelsen på anæstesiologisk afdeling Slagelse- sygehus Uddannelsesprogram for introduktionsuddannelsen på anæstesiologisk afdeling Slagelse- sygehus Indholdsfortegnelse: Indledning Præsentation af uddannelsesforløbet Beskrivelse af afdelingen Præsentation

Læs mere

Lægefaglig indstilling for introduktions- og hoveduddannelsesforløb i Neurologi i Videreuddannelsesregion Nord

Lægefaglig indstilling for introduktions- og hoveduddannelsesforløb i Neurologi i Videreuddannelsesregion Nord Bilag 4.2 Lægefaglig indstilling for introduktions- og hoveduddannelsesforløb i Neurologi i Videreuddannelsesregion Nord 1. Indledning Indstillingen er udfærdiget af Postgraduat klinisk lektor Michael

Læs mere

Uddannelsesprogram for Introduktionsstilling i Karkirurgi Hjerte-, lunge- og karkirurgisk afdeling T Odense Universitetshospital

Uddannelsesprogram for Introduktionsstilling i Karkirurgi Hjerte-, lunge- og karkirurgisk afdeling T Odense Universitetshospital Uddannelsesprogram for Introduktionsstilling i Karkirurgi Hjerte-, lunge- og karkirurgisk afdeling T Odense Universitetshospital Målbeskrivelse 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Uddannelsens

Læs mere

Målbeskrivelse for Speciallægeuddannelsen i Børne- og Ungdomspsykiatri

Målbeskrivelse for Speciallægeuddannelsen i Børne- og Ungdomspsykiatri Målbeskrivelse for Speciallægeuddannelsen i Børne- og Ungdomspsykiatri Sundhedsstyrelsen Børne- og Ungdomspsykiatrisk Selskab i Danmark Januar 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING...3 1.1 BESKRIVELSE

Læs mere

Uddannelsesprogram Klinisk Genetik Klinisk Genetisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital

Uddannelsesprogram Klinisk Genetik Klinisk Genetisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital Uddannelsesprogram Klinisk Genetik Klinisk Genetisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital Godkendt den 4. december 2013 i DRRLV 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...3 2. Uddannelsens opbygning...4 2.1

Læs mere

Evaluer.dk. Ny spørgeramme og snitflader til inspektorordningen. Sekretariatschef Lise Møller. Videreuddannelsesregion ØST

Evaluer.dk. Ny spørgeramme og snitflader til inspektorordningen. Sekretariatschef Lise Møller. Videreuddannelsesregion ØST Evaluer.dk Ny spørgeramme og snitflader til inspektorordningen Sekretariatschef Lise Møller Systemer for evaluering af den lægelige videreuddannelse Inspektorordningen Indført i 1997 som en frivillig ordning

Læs mere

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange.

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange. Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Sygehus Sydsjælland, Slagelse Anæstesiologisk

Læs mere

Regionsfunktion for Affektive lidelser, Autismepektumforstyrrelser

Regionsfunktion for Affektive lidelser, Autismepektumforstyrrelser Journal nr.: 12/13856 Dato: 28. juni 2012 Børne- og ungdomspsykiatrien Regionsfunktion for Affektive lidelser, Autismepektumforstyrrelser Definition Undersøgelser og procedure indeholdt i forløbet Aldersgruppe:

Læs mere

Uddannelsesprogram for introduktionsstilling i dermatologi i Region Nord

Uddannelsesprogram for introduktionsstilling i dermatologi i Region Nord 1 Uddannelsesprogram for introduktionsstilling i dermatologi i Region Nord 1. Indledning Det dermato-venerologiske speciale varetager forebyggelse, diagnostik, behandling og forskning inden for hudsygdomme

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

ANSØGNING OM GODKENDELSE SOM UDDANNELSESSTED

ANSØGNING OM GODKENDELSE SOM UDDANNELSESSTED ANSØGNING OM GODKENDELSE SOM UDDANNELSESSTED SKEMATISK OVERSIGT OVER BØRNE- OG UNGDOMSPSYKIATRIENS ORGANISATION 1 OVERSIGT OVER DE ENKELTE ENHEDER (AFDELINGER/AFSNIT, TEAMS OG SPECIAL-TEAMS) I BØRNE- OG

Læs mere

Uddannelsesprogram. Den Kliniske Basisuddannelse. Regionspsykiatrien Horsens

Uddannelsesprogram. Den Kliniske Basisuddannelse. Regionspsykiatrien Horsens Uddannelsesprogram Den Kliniske Basisuddannelse Regionspsykiatrien Horsens Målbeskrivelse 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Uddannelsens opbygning... 4 2.1 Præsentation af uddannelsens ansættelsessteder,

Læs mere

UDDANNELSESPROGRAM. for uddannelsen til specialpsykolog i psykiatri. Afdeling Q, AUH Risskov Afdeling P, AUH Risskov Afdeling R, AUH Risskov

UDDANNELSESPROGRAM. for uddannelsen til specialpsykolog i psykiatri. Afdeling Q, AUH Risskov Afdeling P, AUH Risskov Afdeling R, AUH Risskov UDDANNELSESPROGRAM for uddannelsen til specialpsykolog i psykiatri Afdeling Q, AUH Risskov Afdeling P, AUH Risskov Afdeling R, AUH Risskov Udarbejdet i samarbejde mellem de kliniske afdelinger Q, P og

Læs mere

Inspektorrapport Temaer

Inspektorrapport Temaer Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002394 Afdelingsnavn NAE Klin. Onkologi - Overafdeling Hospitalsnavn Næstved sygehus Besøgsdato

Læs mere

DEN LÆGELIGE VIDEREUDDANNELSE REGION NORD RINGKJØBING ÅRHUS VIBORG NORDJYLLANDS AMTER

DEN LÆGELIGE VIDEREUDDANNELSE REGION NORD RINGKJØBING ÅRHUS VIBORG NORDJYLLANDS AMTER Indstilling vedrørende forskningstræningsmodulet i Intern Medicin: Geriatri. Dato Journalnr. Sagsbehandler e-mail Tlf.nr. 20. maj 2006 Marianne Metz Mørch Ovl13mmm@as.aaa.dk mmorch@stofanet.dk 89491925

Læs mere

Særdeles god Introduktion til afdelingen. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger

Særdeles god Introduktion til afdelingen. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Holstebro Afdeling neurologisk Dato for besøg 22/6 2011

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Særdeles god Introduktion til afdelingen. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger

Særdeles god Introduktion til afdelingen. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Holstebro Afdeling anæstesi Dato for besøg 060208 Score

Læs mere

De kompetencer der indlæres på kurser er ikke medtaget på checklisten, da godkendelse sker via underskrift i kursushæftet.

De kompetencer der indlæres på kurser er ikke medtaget på checklisten, da godkendelse sker via underskrift i kursushæftet. Bilag 3 Checkliste for hoveduddannelsen i psykiatri DPS s videreuddannelsesudvalg har den 5. januar 2004 gennemgået målbeskrivelsen for hoveduddannelsen og skal hermed foreslå følgende til de nye uddannelsesprogrammer.

Læs mere

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange.

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange. Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Odense Universitets Hospital Neurologisk

Læs mere

Målbeskrivelser for uddannelse af specialpsykologer i børne- og ungdomspsykiatri - baseret på de 7 psykologroller

Målbeskrivelser for uddannelse af specialpsykologer i børne- og ungdomspsykiatri - baseret på de 7 psykologroller Målbeskrivelser for uddannelse af specialpsykologer i børne- og ungdomspsykiatri - baseret på de 7 psykologroller Ifølge Bekendtgørelse om specialuddannelse af psykologer i børne- og ungdomspsykiatri og

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Holstebro, Hospitalsenheden Vest Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig.

Inspektorrapport. Temaer. Holstebro, Hospitalsenheden Vest Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002226 Afdelingsnavn Neurologisk Afdeling Hospitalsnavn Holstebro, Hospitalsenheden Vest Besøgsdato

Læs mere

Rapport fra arbejdsgruppen vedrørende funktionsbeskrivelse for vejledere Det Regionale Videreuddannelsesråd, Region Nord

Rapport fra arbejdsgruppen vedrørende funktionsbeskrivelse for vejledere Det Regionale Videreuddannelsesråd, Region Nord Dato Journalnr. Sagsbehandler e-mail Tlf.nr. 3. april 2003 2-15-3-3-03 Jan Greve jag@ag.aaa.dk 8944 6410 Rapport fra arbejdsgruppen vedrørende funktionsbeskrivelse for vejledere Det Regionale Videreuddannelsesråd,

Læs mere

Stillings- og funktionsbeskrivelse for Uddannelseskoordinerende Yngre Læge

Stillings- og funktionsbeskrivelse for Uddannelseskoordinerende Yngre Læge Stillings- og funktionsbeskrivelse for Uddannelseskoordinerende Yngre Læge Stillingsbetegnelse Ansættelsessted Organisatorisk placering Løn- og ansættelsesvilkår Hospitalsenheden Vest Uddannelseskoordinerende

Læs mere

!!" #"$ # '# %' ( '# %% ++,#- -$ +# -$ " "".' "# # '( #.. #/##/" 0!!'.

!! #$ # '# %' ( '# %% ++,#- -$ +# -$  .' # # '( #.. #/##/ 0!!'. 1 2 !!" #"$ # %#"&!' '# %' %' ##" &( ) *"#'' ( '# %% ++,#- -$ +# -$ " "".' "# # '( #.. #/##/" 0!!'. #('# " &-$."1.!"#!" 3 ! (..".'" #2.! "#$ % &# ' " ("(#% #$ " ("(#$ % #$ 4 %" " & " $#'## " #'" #.! "

Læs mere

Uddannelsesprogram. Introduktionsuddannelse i.. Afdeling / hospital / praksis Årstal (Målbeskrivelsen)

Uddannelsesprogram. Introduktionsuddannelse i.. Afdeling / hospital / praksis Årstal (Målbeskrivelsen) Uddannelsesprogram Introduktionsuddannelse i.. Afdeling / hospital / praksis Årstal (Målbeskrivelsen) Godkendt den xx.xx.xxxx af Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse Udgave 31.10.2016_BM 1 Indledning

Læs mere

PRÆSENTATION AF FORLØB I VALGMODUL 13

PRÆSENTATION AF FORLØB I VALGMODUL 13 PRÆSENTATION AF FORLØB I VALGMODUL 13 2014-10-01 Valgmodulets titel : Patient- og pårørendeinddragelse i psykiatrien Klinisk undervisningssted: Aarhus Universitetshospital, Risskov og Børne- og Ungdomspsykiatrisk

Læs mere

Målbeskrivelser for uddannelse af specialpsykologer i børne- og ungdomspsykiatri - baseret på de 7 psykologroller

Målbeskrivelser for uddannelse af specialpsykologer i børne- og ungdomspsykiatri - baseret på de 7 psykologroller Målbeskrivelser for uddannelse af specialpsykologer i børne- og ungdomspsykiatri - baseret på de 7 psykologroller Ifølge Bekendtgørelse om specialuddannelse af psykologer i børne- og ungdomspsykiatri og

Læs mere

Forskningstræning Intern Medicin Geriatri

Forskningstræning Intern Medicin Geriatri Forskningstræning Intern Medicin Geriatri Nationale retningslinjer Overordnet skal forskningstræningsprojektet bestå af 20 dage, heraf 10 kursusdage. Projektet skal være påbegyndt senest inden for 2 års

Læs mere

Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som en integreret element i Inspektorordningen.

Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som en integreret element i Inspektorordningen. Vejledning Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som en integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er indsamle og beskrive centrale elementer på en afdeling

Læs mere

Medicinsk afdeling, SLB, Vejle

Medicinsk afdeling, SLB, Vejle Medicinsk afdeling, SLB, Vejle Ansættelsesstedet generelt Vejle Sygehus er en del af Sygehus Lillebælt. Vejle Sygehus er et kræftsygehus, men med indtag af akutte patienter her iblandt medicinske og kardiologiske

Læs mere

Uddannelsesprogram. Introduktionsstilling i Retsmedicin. Institut for Retsmedicin, Aarhus Universitet. Målbeskrivelse November 2014

Uddannelsesprogram. Introduktionsstilling i Retsmedicin. Institut for Retsmedicin, Aarhus Universitet. Målbeskrivelse November 2014 Uddannelsesprogram Introduktionsstilling i Retsmedicin Institut for Retsmedicin, Aarhus Universitet Målbeskrivelse November 2014 Godkendt den 04. marts 2015 af DRRLV INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...3

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Introduktionsuddannelse

Introduktionsuddannelse Introduktionsuddannelse Uddannelsesprogram for Klinisk Biokemi Region Syddanmark Odense Universitetshospital Maj 2012 Side 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning... 3 2.1. Uddannelsens

Læs mere

Uddannelsesprogram. For fælles Introduktionsuddannelse i. Intern medicin. Medicinsk afdeling, Hospitalsenheden Midt Viborg. Målbeskrivelse 2013

Uddannelsesprogram. For fælles Introduktionsuddannelse i. Intern medicin. Medicinsk afdeling, Hospitalsenheden Midt Viborg. Målbeskrivelse 2013 Uddannelsesprogram For fælles Introduktionsuddannelse i Intern medicin Medicinsk afdeling, Hospitalsenheden Midt Viborg Målbeskrivelse 2013 Godkendt den 23. oktober 2014 af DRRLV INDHOLDSFORTEGNELSE 1.

Læs mere

PRAKTISK TJEKLISTE INTRODUKTIONSUDDANNELSEN, KLINISK ONKOLOGI

PRAKTISK TJEKLISTE INTRODUKTIONSUDDANNELSEN, KLINISK ONKOLOGI PRAKTISK TJEKLISTE INTRODUKTIONSUDDANNELSEN, KLINISK ONKOLOGI Kompetencemål STUEGANG 1. Danne sig overblik over stuegangen og prioritere opgaverne i samarbejde med stuegangsteamet (forstuegang) 3. Lave

Læs mere

Indstilling om godkendelse af uddannelsesforløb i specialet psykiatri i Region Nord 17. januar 2004

Indstilling om godkendelse af uddannelsesforløb i specialet psykiatri i Region Nord 17. januar 2004 Indstilling om godkendelse af uddannelsesforløb i specialet psykiatri i Region Nord 17. januar 2004 Udarbejdet af Postgraduat lektor, overlæge Ulla Bartels, ansat Psykiatrisk Hospital i Risskov Postgraduat

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Kong Christian X s Gigthospital, Gråsten Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for.

Inspektorrapport. Temaer. Kong Christian X s Gigthospital, Gråsten Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00000329 Afdelingsnavn Reumatologisk Afdeling Hospitalsnavn Kong Christian s Gigthospital, Gråsten

Læs mere

Gentofte Hospital Billeddiagnostisk afdeling, Radiologisk Afsnit 30.09.2009. Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi

Gentofte Hospital Billeddiagnostisk afdeling, Radiologisk Afsnit 30.09.2009. Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Gentofte Hospital Billeddiagnostisk

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00000382 Afdelingsnavn Arbejdsmedicinsk Klinik Hospitalsnavn Aalborg Universitetshospital Besøgsdato

Læs mere

Dato Sagsbehandler e-mail Sagsnr. 25. januar 2012 Stine Whitehouse Stine.Whitehouse@stab.rm.dk 1-30-72-162-09

Dato Sagsbehandler e-mail Sagsnr. 25. januar 2012 Stine Whitehouse Stine.Whitehouse@stab.rm.dk 1-30-72-162-09 Vejledning om kompetencevurdering i specialuddannelse af psykologer i børne- og ungdomspsykiatri og psykiatri Dato Sagsbehandler e-mail Sagsnr. 25. januar 2012 Stine Whitehouse Stine.Whitehouse@stab.rm.dk

Læs mere

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange.

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange. Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg psykiatrisk afd. Kolding 1.12.11

Læs mere