BPS500E. Brugsanvisning Elektronisk stiksav. Bruksanvisning Elektrisk sticksåg. Bruksanvisning Elektrisk stikksag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BPS500E. Brugsanvisning Elektronisk stiksav. Bruksanvisning Elektrisk sticksåg. Bruksanvisning Elektrisk stikksag"

Transkript

1 BPS 500 E-DK,S,N :02 Uhr Seite 1 Brugsanvisning Elektronisk stiksav Bruksanvisning Elektrisk sticksåg Bruksanvisning Elektrisk stikksag Art.-Nr.: I.-Nr.: 015r.: BPS500E

2 BPS 500 E-DK,S,N :02 Uhr Seite 2 Læs driftsvejledningen grundigt inden montage og idrifttagning Var god läs bruksanvisningen noggrant före montering och driftstart Vennligst les denne brukerveiledningen nøye før montering og idreftsettelse Fold siderne 2 ud Fäll upp sidorna 2 Slå opp på side 2 Side 4-6 sidan 7-9 Side

3 BPS 500 E-DK,S,N :02 Uhr Seite

4 BPS 500 E-DK,S,N :02 Uhr Seite 4 DK Beskrivelse 1 Netledning 2 Låseknap 3 Betjeningskontakt Start/Stop 4 Fingerskrue til regulering af omdrejningshastighed 5 Støvskjold 6 Savblad 7 Rille 8 Indstillelig savsko 9 Unbraconøgle 10 Spånudsugning Generelle sikkerhedshenvisninger og forebyggelse af ulykker Uheldsfrit og risikofrit arbejde med værktøjet kan kun opnåes, hvis sikkerhedshenvisningerne og betjeningsvejledningen læses fuldstændig og henvisningerne deri følges. Kontrollér apparatet før hver ibrugtagning, også dets ledning og stik. Arbejd kun med et fejlfrit og ubeskadiget apparat. Beskadigede dele skal staks udskiftes af el-fagpersonale. Stikket skal trækkes ud af stikdåsen før servicearbejde på maskinen, før hvert værktøjsskift, og når apparatet ikke er i brug. For at undgå beskadigelser ved netkablet skal dette altid føres bagud væk fra maskinen. Ved udendørs arbejde må der kun anvendes godkendte forlængerledninger. De anvendte for længerledninger skal mindst have et tværsnitsareal på 1,5 mm 2 Stikforbindelserne skal have beskyttelseskontakter og være stænkvandsbeskyttede. Opbevar værktøjet sikkert og udenfor børns rækkevidde. Anvend ved slibning, børstning og brydning altid beskyttelsesbriller, beskyttelseshandsker og høreværn og ved støvudviklende arbejder maske. Lad ikke værktøjsnøgler sidde. Før opstart bør De sikre Dem, at nøgler og indstillingsværktøj er fjernet. Det materiale, der skal forarbejdes, skal sikres mod skridning (fastspænding). Ved forarbejdning (brydning og slibning) af sten skal støvsugning anvendes. Støvsugeren skal være godkendt til at suge stenstøv. Asbestholdige materialer må ikke bearbejdes. Se fagforeningens relevante forskrift om forebyggelse af ulykker. Pas på! Brandfare! Sørg for, at der ikke befinder sig brandbare materialer indenfor det område, som gnistyer kan nå, når der arbejdes med brydning og slibning. Brug kun originale dele. Reparationer må kun udføres af dertil kvalificeret personale. Lydniveauet på arbejdspladsen kan overskride 85 db (A). I så fald skal den, der arbejder med maskinen, benytte lyddæmpning og høreværn. Lyden fra dette elektroværktøj måles efter IEC 59 CO 11, IEC 704, DIN del 21, NFS (84/537/EØF). Sørg for at stå i en sikker position. Undgå unormale kropsstillinger. Elektroværktøjet må ikke udsættes for regn. Brug ikke værktøjet i våde eller fugtige omgivelser og heller ikke i nærheden af brandbare væsker. Bær ikke elektroværktøjet i netledningen. Netledningen skal beskyttes mod beskadigelse fra olie, opløsningsmidler og skarpe kanter. Bær ikke værktøget i ledningen. Hold Deres arbejdsområde i orden. De bør sikre Dem, at kontakten er slået fra, når værktøjet sluttes til strømnettet. Bær egnet arbejdstøj. Bær ikke løstsiddende klæ der eller smykker. Langt hår skal beskyttes af hårnet. Af hensyn til Deres egen sikkerhed bør de kun anvende tilbehør og ekstraapparater fra værktøjsproducenten. Brug kun skarpe og upåklagelige savblade. Bøjede og ridsede savblade skal skiftes straks. Når apparatet er slukket, må savbladet ikke bremses ved et tryk på siden. Sørg for et regelmæssigt fremføring, da dette reducerer risikoen for ulykker og forlænger savbladets og stiksavens levetid. Den iflg. ISO 5349 på håndtaget målte vibrations værdi udgør 3,2 m/s 2 4

5 BPS 500 E-DK,S,N :02 Uhr Seite 5 Betjeningsvejledning til elektronisk stiksav BPS 500 E IDRIFTTAGNING Kort kørsel (figur 3) Start: Betjeningskontakten trykkes ned Stop: Slip betjeningskontakten Konstant kørsel Start: Betjeningskontakten trykkes ned og fæstnes i nedtrykket tilstand med låseknappen. Stop: Betjeningskontakten trykkes ned og løsnes. Regulering af omdrejningshastighed Omdrejningstallet reguleres trinløst med et mere eller mindre kraftigt tryk på kontakten. Et let tryk resulterer i et lavt omdrejningstal. Et hårdere tryk bevirker et højt omdrejningstal. Således kan slagtal vælges alt efter arbejdets art. Elektronisk forvalg af omdrejningshastighed (figur 4) Den ønskede omdrejninghastighed kan indstilles forud med fingerskruen ved start/stop kontakten. Hvis knappen drejes i PLUS-retning stiger omdrejningshastigheden, hvis den drejes i MINUSretning falderomdrejningshastigheden. Det egnede slagtal afhænger af, hvilket materiale, der forarbejdes, og af arbejdsbetingelserne. De generelle regler for gennemsnitshastighed ved spåndannende arbejder gælder også her. Skift af savblad (figur 2) Stiksaven skal slukkes og stikket trækkes ud før alle servicearbejder og savbladsskift. Begge skruer ved stødstangen (figur 2) løsnes med den vedlagte unbraconøgle. Savbladet skubbes ind i rillen mellem stødstang og holdebøjle til anslag. Begge skruer fæstnes med den vedlagte unbraconøgle. Savbladets tænder skal vise i skæreretningen. Sørg for, at savbladet sidder i stødstangens og løberullens rille. Ændring af savskoens position (spidssnit og savning nær rande, figur 5) Savskoen kan vippes til geringssnit og skråsnit indtil ca. 45 grader på begge sider ved at løsne begge skruer på undersiden. Vinklerne er markeret med streger for 15, 30 og 45 grader. En indstilling mellem markeringerne er uden videre mulig. For at ændre snitvinklen løsner De begge skruer (figur 5) så meget, at savskoen netop kan rykkes. Indstil den ønskede vinkel og skru skruerne fast igen. Når der skal saves til randen kan savskoen skubbes bagud. Hertil løsnes begge skruer på undersiden (figur 5) og savskoen skubbes bagud. Skru derefter begge skruer fast igen. Støvsugning Stiksaven er udstyret med en støvsugertilslutning. Enhver støvsuger kan sluttes til udsugningsåbningen ved stiksavens bagende. Sæt Dem venligst i forbindelse med producenten af Deres støvsuger, hvis De behøver en særlig adapter hertil. TEKNISKE DATA Driftsspænding 230 v ~ 50 Hz Optagen effekt 500 W Slagtal /min. Slaglængde 16 mm Skæredybde træ 60 mm Skæredybde kunststof 20 mm Skæredybde jern 5 mm Geringssnit Indtil 45 (højre og venstre) Lydtrykniveau LPA 89 db (A) Lydeffektniveau LWA 99,6 db (A) Vibration a w 3,2 m/s 2 Dobbeltisoleret Vægt DK 1,7 kg 5

6 BPS 500 E-DK,S,N :02 Uhr Seite 6 DK 1 Montage støvskjold 4 Når knappen til regulering af omdrejnigshastighed drejes, forhøjes hævningsfrekvensen. Støvskjold NB! Brug beskyttelsesbriller 2 Isætning af savklingen: Skub savklingen så langt ind i klingeholderen som muligt og spænd den fast til. 5 Vigtigt! Kontrollér, at savklingen sidder i rillen i løberetningen Benyt altid en ubeskadiget og egnet savklinge. Lad kun stiksaven køre, når der er isat savklinge Smør jævnligt støtteføringsrullen med et par dråber olie. Savklingen løsnes: Drej unbracoskruen ca. 1 omgang mod venstre. Savskoen kan vippes til højre og venstre eller til en vinkel på indtil 45 grader ved at løsne begge skruer. 3 Låseknap 6 Savning af finerspånplader: 1. Brug et fint savblad 2. Savskoen sættes mod det ubehandlede sted 3. Ringe fremføringsskraft Betjeningskontakt Modstykke Start: Konstant kørsel: Stop: Kontakten trykkes ned Kontakten fæstnes med låseknappen Kontakten trykkes ned og løsnes. Lommesnit: Kun i spånplader og træ uden forboring. Stiksaven trykkes fast mod modstykkes og bevæges langsomt i skæreretningen. 6

7 BPS 500 E-DK,S,N :02 Uhr Seite 7 Beskrivning 1 Nätkabel 2 Låsknapp 3 Till/Från-brytare 4 Skruv med räfflat huvud till varvtalsreglering 5 Siktskydd 6 Sågblad 7 Styrrulle 8 Inställbar fotplatta 9 Sexkantnyckel 10 Spånutsugning Allmänna säkerhetsföreskrifter och skydd mot olycksfall Ett arbete med verktyget fritt från olycksfall och utan faror kan bara garanteras när du läser säkerhetsföreskrifterna och bruksanvisningen fullständigt och följer de anvisningar som ges. Kontrollera apparaten, anslutningsledningen och kontakten före varje användande. Arbeta bara med en felfri och oskadad apparat. Skadade delar måste genast förnyas av en elfackman. Dra ur nätkontakten före alla arbeten på maskinen, före varje byte av verktyg och när maskinen inte skall användas. För alltid nätkabeln bakåt från maskinen, för att förhindra skador på nätkabeln. Vid arbete ute i det fria får endast därtill godkänd förlängningskabel användas. Den använda förlängningskabeln måste minst ha en tvärsnittsarea på 1.5 mm 2. Kontaktdosorna måste vara försedd med skydds jordade uttag och vara stänkskyddade. Förvara verktyget säkert och utom räckhåll för barn. Bär alltid skyddsglasögon, skyddshandskar och hörselskydd vid slipning, borstning och kapning, och vid dammbildande arbeten ett andningsskydd. Låt inga verktygsnycklar sitta kvar. Kontrollera innan påslag, att nycklar och inställningsverktyg är borttagna. Säkra det arbetsstycke som skall bearbetas från att kana iväg (spänn fast). Vid bearbetning (kapning och slipning) av sten måste spånsugning användas. Spånsugen måste vara godkänd för utsugning av stendamm. Asbesthaltiga material får inte bearbetas. Beakta tillämpliga skyddsföreskrifter från arbetar skyddstyrelsen och i arbetsmiljölagen. Använd endast originalreservdelar. Reparationer får endast utföras av elfackman. Bulleremissionen vid arbetsplatsen kan överstiga 85 db (A). I sådana fall krävs ljuddämpande och hörselskyddande åtgärder för användaren. Detta elverktygs buller är mätt enligt IEC 59 CO 11, IEC 704, DIN del 21, NFS (64/537/EWG). Se till att stå säkert. Undvik abnormala kroppshållningar. Utsätt inte ditt elverktyg för regn. Använd inte elverktyg i våt eller fuktig omgivning och inte i när heten av brännbara vätskor. Bär inte elverktyget i nätkabeln. Skydda nätkabeln från skador genom olja, lösungsmedel och skarpa kanter. Bär inte elverktyget i sladden. Håll ditt arbetsområde i ordning. Förvisa dig om att strömbrytaren är frånslagen vid anslutning til elnätet. Bär lämpliga arbetskläder. Bär inga vida kläder och smycken. Använd för din egen säkerhet bara tillbehör och tilsatsutrustningar från verktygets tillverkare. Bromsa inte sågbladet med tryck mot sidan efter frånslag. Försök att ha jämn matning, det minskar olycksfallsrisken och förlänger livslängden på sågblad och sticksåg. Det enligt ISO 5349 uppmätta vibrationsvärdet på handtaget uppgår til 3,2 m/s 2 S 7

8 BPS 500 E-DK,S,N :02 Uhr Seite 8 S Drifthandledning för elektrisk sticksåg BPS 500 E Idrifttagande Momentan innkoppling (Bild 3) Tillslag: Tryck in Till/Från-brytaren Frånslag: Släpp Till/Från-brytaren Kontinuerlig inkoppling Tillslag: Tryck in Till/Från-brytaren och lås i intryckt läge med låsknappen. Frånslag: Tryck in och släpp Till/Från-brytaren Varvtalsreglering Genom ett mer eller mindre starkt tryck på Till/ Från-brytaren kan varvtalet regleras steglöst. Lättare tryck på Til/Från-brytaren resulterar i ett lägre varvtal. Kraftigare tryck på Till/Från-brytaren resulterar i ett högre varvtal. Därmed kan slagfrekvensen väljas med hänsyn till det arbete som skall utföras. Elektroniskt varvtalsförval (Bild 4) Med den räfflade skruven på Till/Från-brytaren kan det önskade varvtalet förinställas. Vrids den räfflade skruven i PLUS-riktning ökas varvtalet, vrids den räfflade skruven i MINUS-riktning minskas varvtalet. Lämplig slagfrekvens är beroende av det arbetsmaterial och de arbetsbetingelser som är för handen. De allmänna regler som gäller för skärhastigheten vid spånskärande arbeten är giltiga också i detta fall. Byte av sågblad (Bild 2) Före alla arbeten och byte av sågblad slås sticksagen från och nätkontakten dras ut ur uttaget. Lossa med den bilagda sexkanntnyckeln de båda skruvarna på stöten (Bild 2). Skjut in sågbladet i styrspåret, mellan lyftögla och hållbygel tila det tar stopp. Dra fast de båda skruvarna med den bilagda sexkantnyckeln. Sågbladsstandningen måste peka i sågriktningen. Se till att sågbladet löper i stötens och i löprullens styrspår. Inställning av fotplattan (Geringssnitt och kantnära sågning, bild 5) För geringssnitt och snedsnitt kan fotplattan, efter att de både skruvarna på undersidan lossats, vinklas upp till 45 åt båda sidor. Vinkeln är markerad med markeringsstreck för 15, 30 och 45. En inställning mellan de markerade vinkelgraderna är utan vidare möjlig. För att ställa in snittvinkeln lossas de båda skruvarna (Bild 5) så mycket att fotplattan prexis går att skjuta. Ställ in den önskade vinkeln och dra åter fast de båda skruvarna. För sågning ända fram till kanten kan fotplattan förskjutas bakåt. Lossa därtill de båda skruvarna på undersidan (Bild 5) och skjut fotplattan bakåt. Dra åter fast de båda skruvarna. Spånutsugning Sticksågen är utrustad med en spånutsugningsanslutning. Valfri spånsug kan anslutas till utsugningsöppningen på baksidan av sticksågen. Tag kontakt med tillverkaren av din spånsug om en särskild adapter skulle behövas för anslutningen. TEKNISKA DATA Märkspänning: 230 V - 50 Hz Effektförbrukning: 500 W Slagfrekvens: /min Slaglängd: 16 mm Snittdjup trä: 60 mm Snittdjup plast: 20 mm Snittdjup jäm: 5 mm Geringssnitt: upp till 45 (höger och vänster) Ljudtrycknivå LPA: 89 db (A) Ljudeffektnivå LWA: 99,8 db (A) Vibration a w 3,2 m/s 2 Dubbel isolering Vikt 1,7 kg 8

9 BPS 500 E-DK,S,N :02 Uhr Seite 9 S 1 Montage av siktskydd 4 Genom att vrida på varvtalsregleringen ökas slagfrekvensen. Siktskydd Varning: Använd skyddsglasögon! 2 Montering av sågbladet: För in sågbladet i hållaren till anslaget och spänn fast bladet ordentligt Använd alltid ordentliga och passande sågblad Starta endast sticksåget då ett sågblad finns monterat Olja stödrullen med ett par droppar olja då och då Demontering av sågbladet: Vrid insexskruven åt vänster ca. ett varv. Genom att lossa de båda skruvarna kan fotplattan ställs in i vinkel upp till 45 åt vänster eller höger. 3 Låsknapp 6 Sågning av laminerade spånplattor 1.Använd fint sågblad 2.Sätt fotplattan mot det obelagda stället 3.Mata med liten kraft Till/Från-brytare Motstycke Inkoppling: Tryck in Till/Från-brytaren Kontinuerlig drift: Lås Till/Från-brytaren med låsknappen Frånslag: Tryck in och släpp Till/Från-brytaren Ficksnitt: Bara i spånpalttor och trä utan förborrning. Tryck sticksågen dikt an mot motstycket och rör den långsamt i sågriktningen. 9

10 BPS 500 E-DK,S,N :02 Uhr Seite 10 N Beskrivelse 1 Nettledning 2 Stoppknapp 3 På/avbryter 4 Fingerskrue for regulering av omdreiningstall 5 Synsbeskyttelse 6 Sageblad 7 Lederull 8 Instillbar sagsko 9 Innvendig sekskantnøkkel 10 Sponavsuger Generelle sikkerhetsanvisninger og forebygging mot ulykker For å kunne sikre arbeidet med maskinen mot ulykker og farer må sikkerhetsanvisningene og bruksanvisningene leses nøye og overholdes. Før bruk bør apparatet, tilkoplingsledningene og støpselet kontrolleres. Arbeid bare med et apparat som er feilfritt og uten skader. Skadete deler må straks utskiftes av elektriker. Før ethvert arbeid med maskinen, før hver verktøyskifte og når den ikke er i bruk må støpselet tas ut av stikkontakten. For å unngå at nettledningen skades, bør nettledningen alltid føres bak maskinen. Ved bruk av maskinen ute må bare tillatte forlengelsesledninger til dette bruk brukes. Disse forlengelsesledningen må ha et minste tverrsnitt på 1,5 mm 2. Kontaktflatene må være jordet og beskyttet mot vannsprut. Oppbevar verktøyet på et sikkert sted og utilgjengeligt for barn. Under sliping, børsting og deling må vernebriller, vernehandsker og hørselvern brukes, og ved støvsugende arbeid også støvmaske. Ikke la noen verktøynøkler stå i. Sjekk før verktøyet slås på om nøkler eller innstillingsverktøy er fjernet. Arbeidsstykket må sikres mot utglidning (fastspennes). Under bearbeiding (deling og sliping) av stein må det brukes en støvsuger. Støvsugeren må være tillatt for oppsuging av steinstøv. Asbestholdig material kan ikke bearbeides. Angjeldende forskrift for forebygging av ulykker (VBG 119). OBS brannfare! Under deling og sliping av material må det undersøkes om det finnes brennbart materiale i lang avstand fra gnistregnet. Bruk bare originale reservedeler. Reparasjoner må bare foretas av elektriker. Støyutviklingen på arbeidsplassen kan overskride 85 db (A). Da krevs det bruk av hørselvern for operatøren. Støy fra dette elektriske verktøyet måles ifølge IEC 59 CO 11, IEC 704, DIN del 21, NFS (84/537/EU). Pass på at maskinen står støtt. Unngå anormal arbeidsstilling. Utsett ikke elektrisk verktøy for regn. Bruk ikke verktøyet i våte eller fuktige omgivelser og ikke i nærheten av brennbar væske. Bær ikke verktøyet etter nettledningen. Beskytt nettkabeln mot skader fra olje, løsemiddel og skarpe kanter. Bær ikke verktøyet etter ledningen. Hold arbeidsområdet i orden. Sjekk at bryteren er av når støpselet settes i stikkontakten. Bruk egnet arbeidstøy. Bruk ikke vide klær eller smykker. Bruk hårnett hvis håret er langt. For din egen sikkerhets skyld bør bare tilbehør og tilleggsapparat fra verktøyfabrikanten brukes. Vær oppmerksom på boremaskinens reaksjonsmoment, frem for alt når boret er kjørt fast. Vibrasjon målt på håndtaket i samsvar med ISO 5349 utgjør 3,2 m/s 2 10

11 BPS 500 E-DK,S,N :02 Uhr Seite 11 Bruksanvisning for elektrisk stikksag BPS 500 E IGANGSETTELSE Momentkopling (fig 3) Innkopling: på/avbryter trykkes inn Utkopling: på/avbryter slippes Automatisk drift Innkopling: på/avbryter trykkes inn og stoppes med stoppknappen. Utkopling: på/avbryter trykkes inn og slippes. Regulering av omdreiningstall Ved å trykke hardt på på/avbryteren kan omdreiningstallet reguleres trinnløst. Et lett trykk på på/ avbryteren gir et lavt omdreiningstall. Et hårdt trykk på på/avbryteren gir et høyt omdreiningstall. På denne måten kan omdreiningstallet endres etter hvilket arbeid som skal utføres. Elektronisk forhåndsinnstilling av omdreiningstall (fig 4). Ønsket omdreiningstall kan velges på forhånd med fingerskruen på på/avbryteren. Når fingerskruen dreies i PLUS-retning blir omdreiningstallet høyere, dreies fingerskruen i MINUS-retningen blir omdreiningstallet lavere. Det mest egnede slagtall avhenger av hvilket arbeidsmaterial som blir brukt og arbeidsbetingelserne. Generelle regler for sagehurtighet for sponavskillende arbeider gjelder også her. Utskifting av sagblad (fig. 2) Før ethvert arbeid med sagen og før utskifting av sagblad må stikksagen slås av og støpselet tas ut av stikkontakten. Løsne de to skruene på støtstangen (fig. 2) med vedlagte innvendig sekskantnøkkel. Skyv sagbladet inn i ledesporet mellom løftestangen og holdebøylen inntil anslaget. Dra godt til de to skruene med vedlagte innvendige sekskantnøkkel. Tennene på sagbladet må stå i sageretningen. Pass på at sagbladet sitter i ledesporet på støtstangen og lederullen. Innstilling av sagskoen (Gjæringssnitt og saging nær kant, fig 5) For gjæringssnitt og skråsnitt kan sagskoen svinges inntil 45 til begge sider, når de to skruene på undersiden løsnes. Vinklene er markert med strek ved 15, 30 og 45. Innstilling mellom de markerte vinklene er fullt mulig. For innstilling av snittvinkelen løsnes de to skruene (fig 5) så mye at sagskoen akkurat kan beveges. Still inn den ønskede vinkelen og dra til de to skruene igjen. For saging inntil kant kan sagskoen skyves bakover. De to skruene på undersiden (fig 5) løsnes og sagskoen skyves bakover. Dra skruene godt til igjen. Støvavsug Stikksagen er forberedt for tilkopling av støvsuger. Alle slags støvsugere kan tilkoples i avsugeråpningen på baksiden av stikksagen. Dersom det trengs en spesiell adapter, må støvsugerfabrikanten kontaktes. TEKNISKE DATA: Nominell spenning 230 V ~ 50 Hz Effektopptak 500 W Slagtall /min Slaghøyde 16 mm Snittdybde tre 60 mm Snittdybde kunststoff 20 mm Snittdybde jern 5 mm Gjæringssnitt inntil 45 (til venstre og høyre) Lydtrykknivå LPA 89 db (A) Lydeffektnivå LWA 99,6 db (A) Vibrasjon a w 3,2 m/s 2 Beskyttelsesisolert Vekt N 1,7 kg 11

12 BPS 500 E-DK,S,N :02 Uhr Seite 12 N 1 Montering av synsbeskyttelse 4 Ved å drei omdreiningstallregulatoren forhøyes slagtallet Synsbeskyttelse Advarsel: Bruk vernebriller! 2 Montering av sagbladet: Skyv sagbladet inn i stikkstålet til stopp og skru det fast. 5 Bruk alltid egnede sagblader som er helt i orden. Sett bare stikksagen i gang når sagblad er montert. Smør løperullen ved jevne mellomrom med noen dråper olje. Kontroller at sagbladet sitter i løpretningens rille. Løsne sagbladet: Drei den innvendige sekskantnøkkelen ca. 1 omdreining mot venstre Ved å løsne de to skruene kan sagskoen skyves til venstre og høyre eller i en vinkel inntil Stopp 6 Saging av fumerte sponplater: 1. Bruk fine sagblad 2. Sett sagbladet på et sted under belegget 3. Svak innføringskraft På/avbryter motstykke Innkoppling: Automatisk drift: Utkopling: på/avbryter trykkes inn på/avbryter sikres med stoppknapp på/avbryter trykkes og slippes Lommesnitt: bare i sponplater og tre uten forboring. Stikksagen trykkes fast mot motstycket og beveges langsomt i sageretningen. 12

13 ISC GmbH Eschenstraße 6 D Landau/Isar Seghetto alternativo Elektrisk sticksåg Sähköpistosaha Elektrisk stikksag ÏÂÎÙÚÔÓÈÎ Û Á Elektronisk stiksav elettronico BPS 500 E EN ; EN ; EN 292-1; EN 292-2/A1; EN ; EN 55014; EN ; EN Achivierung / For archives: BPS E EC Konformitetsförklaring EC Yhdenmukaisuusilmoitus EC Konfirmitetserklæring EC ήλωση περι της ανταπκρισης Undertecknad förklarar i firmans Allekirjoittanut ilmoittaa yhtiön Undertegnede erklærer på vegne av firma Ο υπγράφων δηλώνει εν ονµατι της εταιρίας namn, att nimissä että at τι η maskinen/produkten kone/tuote Maskin/produkt µηχανή / το προιν märke merkki Merke υάρκα typ tyyppi Type τπος serienummer på produkten - motsvarar EU riktlinje för maskiner 89/392/EWG med ändringar EU riktlinje för lågspänning 73/23 EWG EU riktlinje för elektromagnetisk kompatibilitet 89/336 med ändringar tuotteen valmistusnumero - vastaa EU-konedirektiivik (johon on tehty muutoksia) 89/392/EWG EU-pienjänitedirektiiviä 73/23 EWG EU-direktiiviä 89/336 EWG (johon on tehty muutoksia) ja joka koskee sähkömagneettista mukautuvuutta (EMI) Serienumer på produktet tilfredsstiller følgende retningslinjer: EU Maskinretningslinje 89/ 392/ EWG med endringer EU Lavspenningsretningslinje 73 / 23 EWG EU Ratningslinje for elektromagnetisk kompatibilitet 89/336 EWG med endringer. Αριθµς σειράς πάνω στο προιν ανταποκρίνεται στην κατευθυντήρια γραµµή της Ευρωπαικής Κοιντητας 89/ 392/ ΕΟΚ µε αλλαγέ κατευθυντήρια γραµµή χαµηλής τάσεως της Ευρωπαικής Κοιντητας 73/ 23/ ΕΟΚ κατευθυντήρια γραµµή ηλεκτροναγνητικής ανεκτικτητας της Ευρωπαικής Κοιντητας 89/ 336/ ΕΟΚ µε αλλαγές. Landau/Isar, den Landau/Isar Landau/Isar, den Landau/Isar, στις che la BPS 500 E-DK,S,N :02 Uhr Seite 13 Dichiarazione di conformità CE Il sottoscritto dichiara in nome della ditta EC Overensstemmelseserklæring Undertegnede erklærer på vegne af firmaet macchina/prodotto at maskine/produkt marca mærke tipo type numero di serie sul prodotto - corrisponde alla Direttiva CE sulle macchine 89/392/CEE con modifiche alla Direttiva CE sulla bassa tensione 73/23 CEE alla Direttiva CE sulla compatibilità elettromagnetica 89/336 CEE con modifiche CEE con modificaciones. Serienummer på produktet - opfylder EU-maskindirektiv 89/392/EØF med ændringer EU-lavspændingsdirektiv 73/23/EØF EU-direktiv vedr. elektromagnetisk støj (EMC) 89/336/EØF med ændringer. Landau/Isar,l Landau/Isar, den Pflaum Produkt-Management Pflaum Produkt-Management Pflaum Produkt-Management Pflaum Produkt-Management Pflaum Produkt-Management Pflaum Produkt-Management 13

14 BPS 500 E-DK,S,N :02 Uhr Seite 14 EINHELL GARANTIBEVIS Garantiperioden regnes fra købsdatoen og er gældende i 1 år. Garantien dækker mangelfuld udførelse eller materiale- og funktionsfejl. Nødvendige reservedele og anvendt arbejdstid ved garanti-ydelser beregnes ikke. Der hæftes ikke for følgeskader. Deres kundeservicekontakt EINHELL GARANTIBEVIS Garantitiden omfattar >et 1 år< och börjar löpa från och med köpedagen. Garantin avser tillverknigsfel samt material- och funktionsfel. Därtill nödvändiga reservdelar och uppkommen arbetstid kommer ej att debiteras. Garantin gäller ej för på fel som uppstått på grund av nyttjandet. Din kundtjänspartner EINHELL-GARANTIDOKUMENT Garantitiden begynner med dagen da apparatet ble kjøpt og varer 1 år. Garntiytelsen omfatter mangelfull utføring eller material- og funksjonsfeil. Reservedeler og faktisk arbeidstid som er nødvendig for å rette på slike mangler, blir ikke beregnet. Ingen garanti for skader som forårsakes av feilaktig bruk. Din samtalepartner hos kundenservice GARANTIEURKUNDE Wir gewähren Ihnen ein Jahr Garantie gemäß nachstehenden Bedingungen. Die Garantiezeit beginnt jeweils mit dem Tag der Lieferung, der durch Kaufbeleg, wie Rechnung, Lieferschein oder deren Kopie, nachzuweisen ist. Innerhalb der Garantiezeit beseitigen wir alle Funktionsfehler am Gerät, die nachweisbar auf mangelhafte Ausführung oder Materialfehler zurückzuführen sind. Die dazu benötigten Ersatzteile und die anfallende Arbeitszeit werden nicht berechnet. Ausschluß: Die Garantiezeit bezieht sich nicht auf natürliche Abnutzung oder Transportschäden, ferner nicht auf Schäden, die infolge Nichtbeachtung der Montageanleitung und nicht normgemäßer Installation entstanden. Der Hersteller haftet nicht für indirekte Folge- und Vermögensschäden. Durch die Instandsetzung wird die Garantiezeit nicht erneuert oder verlängert. Bei Garantieanspruch, Störungen oder Ersatzteilbedarf wenden Sie sich bitte an. ISC GmbH International Service Center Eschenstraße 6 D Landau/Isar (Germany) Ersatzteil-Abt.: Telefon ( ) Telefax ( ) Reparatur-Abt.: Telefon ( ) Telefax ( ) Technische Kundenberatung: Telefon ( )

15 BPS 500 E-DK,S,N :02 Uhr Seite 15 ISC GmbH Eschenstraße 6 D Landau/Isar Tel. ( ) , Fax ( ) 2610 u Hans Einhell AG, UK Branch 32, Craven Court Winwick Quay Warrington, Cheshire, WA2 8QU Tel , Fax V.B.P. Distribution Service Après Vente 5, allée Joseph Cugnot, Z.I. du Phare F Merignac Tel , Fax Einhell Benelux Weberstraat 3 NL-7903 BD Hoogeveeen Tel , Fax Einhell Benelux Abtsdreef 10 B-2940 Stadbroek Tel/Fax Comercial Einhell S.A. Carretera Sanguesa E Carcastillo/Navarra Tel , Fax Einhell Polska sp. z.o.o. Al.Niepodleglosci 36 PL Zielona Gora Tel , Fax Einhell Hungaria Ltd. Vjda Peter u. 12 H 1089 Budapest Tel , Fax Star AS Ahmet Cavus Sokak No: 17 TR Beykoz - Istanbul Tel , Fax Novatech S.R.L. Bd.Lasar Catargiu S.C. A Ap. 9 Sector 1 RO Bucharest Tel , Fax CZ DAT spol s.r.o Hrubeho 3 CZ Brno Tel , Fax Einhell Iberica Rua da Aldeia, 225 Apartado 2100 P Arcozelo VNG Tel , Fax Antzoulatos E. E. Paralia Patron-Panayitsa GR Patras Tel , Fax Einhell Italia s.r.l. Via Marconi, 16 I Beregazzo (Co) Tel , Fax Einhell Skandinavia Rodelundvej 11 - Rodelund DK-8653 Them Tel , Fax Suomen Einhell OY Hepolamminkatu 20 FIN Tampere Tel , Fax Technische Änderungen vorbehalten Technical changes subject to change Sous réserve de modifications Technische wijzigingen voorbehouden Salvo modificaciones técnicas Salvaguardem-se alterações técnicas Förbehåll för tekniska förändringar Oikeus teknisiin muutoksiin pidätetään Der tages forbehold för tekniske ændringer Ο κατασκεναστής διατηρεί το δικαίωµα τεχνικών αλλαγών Con riserva di apportare modifiche tecniche Tekniske endringer forbeholdes Technické změny vyhrazeny Technikai változások jogát fenntartva Tehnične spremembe pridržane. Zastrzega się wprowadzanie zmian technicznych Se rezervå dreptul la modificåri tehnice. Teknik de iµiklikler olabilir

BBH516. Brugsanvisning Borehammer. Bruksanvisning Elektro-slagborrmaskin. Bruksanvisning Elektro trykkluftborer

BBH516. Brugsanvisning Borehammer. Bruksanvisning Elektro-slagborrmaskin. Bruksanvisning Elektro trykkluftborer Anl. BBH 516 DK,S,N 31.10.2001 11:36 Uhr Seite 1 Brugsanvisning Borehammer Bruksanvisning Elektro-slagborrmaskin Bruksanvisning Elektro trykkluftborer Art.-Nr.: 42.582.21 I.-Nr.: 015r.: BBH516 Anl. BBH

Læs mere

AS 1400 INOX AT: II/04/02. Art.-Nr.: I.-Nr.: Bedienungsanleitung Staubsauger. Betjeningsvejledning Støvsuger

AS 1400 INOX AT: II/04/02. Art.-Nr.: I.-Nr.: Bedienungsanleitung Staubsauger. Betjeningsvejledning Støvsuger Anleitung AS 1400 Inox-D, DK 15.05.2002 11:41 Uhr Seite 1 D DK Bedienungsanleitung Staubsauger Betjeningsvejledning Støvsuger AT: II/04/02 Art.-Nr.: 23.420.24 I.-Nr.: 01011 AS 1400 INOX Anleitung AS 1400

Læs mere

Tun nr. 5173528 ART nr. 60.556

Tun nr. 5173528 ART nr. 60.556 Tun nr. 5173528 ART nr. 60.556 DK Brugsanvisning Slagboremaskine 710W 1. Sikkerhedsanvisninger Vi takker for Deres tillid til valget af denne maskine. For at opnå et tilfredsstillende resultat, bør denne

Læs mere

2004/1 DK. Betjeningsvejledning. Hækkeklipper TE 450-16

2004/1 DK. Betjeningsvejledning. Hækkeklipper TE 450-16 2004/1 DK Betjeningsvejledning Hækkeklipper TE 450-16 18 Indhold Generelle sikkerhedsoplysninger 2 Sikkerhedsoplysninger 7 Beskrivelse af hækkeklipperen 10 Montering af håndbeskyttelsen 11 Nettilslutning

Læs mere

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare.

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare. INFRAVARMER FOR UTE OG INNENDØRS BRUK INFRAVÄRMARE FÖR ANVÄNDNING UTOM- OCH INOMHUS INFRAVARMER TIL UDENDØRS OG INDENDØRS BRUG INFRAPUNALÄMMITIN ULKO- JA SISÄKÄYTTÖÖN NO: TEKNISK BESKRIVELSE & BRUKSANVISNING

Læs mere

DANSK 4 NORSK 6 SUOMI 8 SVENSKA 10

DANSK 4 NORSK 6 SUOMI 8 SVENSKA 10 SY DANSK 4 NORSK 6 SUOMI 8 SVENSKA 10 DANSK Sådan smøres symaskinen ADVARSEL! Sluk altid for symaskinen, og træk stikket ud af stikkontakten, før du smører den. 1 Brug altid smøreolie til symaskinen.

Læs mere

Klipning af plæne De bedste klipperesultater får du ved at overlappe på den afklippede bane.

Klipning af plæne De bedste klipperesultater får du ved at overlappe på den afklippede bane. Cylinderplæneklipper SELEKTA 38 brugervejledning Læs denne manual omhyggelig før brug. Følg sikkerhedsinstruktionerne. Opbevar denne manual til senere brug/reference. Sikkerhed - Pas på klipperens skarpe

Læs mere

Model 77737. Brugsanvisning Bruksanvisning

Model 77737. Brugsanvisning Bruksanvisning Model 77737 Brugsanvisning Bruksanvisning HÅNLIPPER Introduktion For at du kan få mest mulig glæde af din nye håndklipper, beder vi dig gennemlæse denne brugsanvisning og de vedlagte sikkerhedsforskrifter,

Læs mere

VÄGGFÄSTE LCD VEGGFESTE LCD SEINÄKIINNITIN NESTEKIDE VÆGBESLAG LCD

VÄGGFÄSTE LCD VEGGFESTE LCD SEINÄKIINNITIN NESTEKIDE VÆGBESLAG LCD VÄGGFÄST LCD VGGFST LCD SINÄKIINNITIN NSTKID VÆGBSLAG LCD 10 24" Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74,

Læs mere

IP54. Halogenstrålkastare med stativ Halogenlyskaster med stativ Halogeenivalonheitin ja teline Halogenspot med stativ 500 W. 1,0 m. Art.

IP54. Halogenstrålkastare med stativ Halogenlyskaster med stativ Halogeenivalonheitin ja teline Halogenspot med stativ 500 W. 1,0 m. Art. Halogenstrålkastare med stativ Halogenlyskaster med stativ Halogeenivalonheitin ja teline Halogenspot med stativ 500 W 1,0 m 1 SE Halogenstrålkastare med stativ Max 500 W 230 V Viktig information före

Læs mere

Driftsvejledning TKA 500-0. dansk

Driftsvejledning TKA 500-0. dansk Driftsvejledning TKA 500-0 dansk Indholdsfortegnelse 1. Sikkerhed...3 1.1 Generelle sikkerhedshenvisninger...3 1.2 Specifikke sikkerhedshenvisninger...4 2. Beskrivelse...5 2.1 Korrekt anvendelse...6 2.3

Læs mere

vägledning / vejledning / veiledning Rutmönstrad merinoull Merino-uld i tern/rutemønstret merinoull

vägledning / vejledning / veiledning Rutmönstrad merinoull Merino-uld i tern/rutemønstret merinoull vägledning / vejledning / veiledning 600313 Rutmönstrad merinoull Merino-uld i tern/rutemønstret merinoull Du behöver Konstsiden (fodertyg) Merinoull Gammal handduk Resårband Dänkflaska Torktumlare Börja

Læs mere

GOKART. Brugsanvisning Bruksanvisning. Importeret af Harald Nyborg A/S. Model: CT008 Best.nr. 8197

GOKART. Brugsanvisning Bruksanvisning. Importeret af Harald Nyborg A/S. Model: CT008 Best.nr. 8197 GOKART Importeret af Harald Nyborg A/S Brugsanvisning Bruksanvisning Model: CT008 Best.nr. 8197 Tillykke med deres nye gokart! De bedes læse denne brugsanvisning grundigt, før De samler gokarten eller

Læs mere

Art nr. 60.528. DK Brugsanvisning Rystepudser 170W

Art nr. 60.528. DK Brugsanvisning Rystepudser 170W Art nr. 60.528 DK Brugsanvisning Rystepudser 170W 1. Sikkerhedsanvisninger Vi takker for Deres tillid til valget af denne maskine. For at opnå et tilfredsstillende resultat, bør denne vejledning nøje gennemlæses.

Læs mere

Driftsvejledning. TruTool TKF 700 (1A1) dansk

Driftsvejledning. TruTool TKF 700 (1A1) dansk Driftsvejledning TruTool TKF 700 (1A1) dansk Indholdsfortegnelse 1. Sikkerhed...3 2. Beskrivelse...5 2.1 Korrekt anvendelse...6 2.2 Tekniske data...7 Garanti Reservedelsliste Adresser 2 Sikkerhed E459DA_05.DOC

Læs mere

Invacare Sonnet Basic. User's Manual DK, S

Invacare Sonnet Basic. User's Manual DK, S Invacare Sonnet Invacare Sonnet User's Manual DK, S Invacare EC-Høng A/S Ident. no.: 1427681 Version 02 05.2003 Invacare Sonnet BRUGSANVISNING (DK)...3-4 BRUKSANVISNING (S)...5-6 Brugsanvisning for Invacare

Læs mere

Model 55107. Brugsanvisning Bruksanvisning

Model 55107. Brugsanvisning Bruksanvisning Model 55107 Brugsanvisning Bruksanvisning LAMELFRÆR Læs denne brugsanvisning omhyggeligt igennem, før du tager lamelfræseren i brug, så du ved, hvordan den skal anvendes. Sørg for at vedligeholde maskinen

Læs mere

Hahn VL-Band AL Dolt gångjärn för aluminiumdörrar

Hahn VL-Band AL Dolt gångjärn för aluminiumdörrar Hahn VL-Band AL Dolt gångjärn för aluminiumdörrar N DK Skjult hengsel for aluminiumsdører Skjultliggende hængsel til aluminiumdøre n Monteringsanvisning n Monteringsanvisning n Monteringsvejledning Hahn

Læs mere

MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 C M Y CM MY CY CMY K

MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 C M Y CM MY CY CMY K MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 Indholdsfortegnelse Sikkerhedshenvisninger...2 Oversigt...6 Betjeningselementer...7 Ibrugtagning...8 Genopladning...8 Barbering...10 Tørbarbering...10

Læs mere

GWS 6-100 (E) GWS 6-115 (E) GWS 8-100 C (CE) GWS 8-115 C (CE) GWS 8-125 C (CE)

GWS 6-100 (E) GWS 6-115 (E) GWS 8-100 C (CE) GWS 8-115 C (CE) GWS 8-125 C (CE) EURO Printed in Malaysia BA 2 09 140 081 GWS /8-100/115/125 Titel (Vorderseite) OSW 0/01 GWS /8 (081) - Buch Seite 1 Mittwoch, 30. Mai 2001 2:22 14 Bedienungsanleitung Operating Instructions Instructions

Læs mere

Introduktion. 5 års ombytningsgaranti

Introduktion. 5 års ombytningsgaranti Limpistol Limpistol Introduktion For at du kan få mest mulig glæde af dit nye værktøj, beder vi dig gennemlæse denne brugsanvisning og de vedlagte sikkerhedsforskrifter, før du tager det i brug. Vi anbefaler

Læs mere

Sammenfoldelig Kørestol SL9241-12 Hopfällbar Körstol SL9241-12 (HN 4769)

Sammenfoldelig Kørestol SL9241-12 Hopfällbar Körstol SL9241-12 (HN 4769) Sammenfoldelig Kørestol SL9241-12 Hopfällbar Körstol SL9241-12 (HN 4769) Fremstillet for / Tillverkad för: aspiria nonfood GmbH Harksheider Straße 3 D-22399 Hamburg Dette produkt opfylder EU-direktivet

Læs mere

TIH 500 S / TIH 700 S

TIH 500 S / TIH 700 S TIH 500 S / TIH 700 S A BETJENINGSVEJLEDNING INFRARØD VARMEPANEL TRT-BA-TIH500STIH700S-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Sikkerhed... 2 Oplysninger om instrumentet...

Læs mere

Introduktion. 5 års ombytningsgaranti

Introduktion. 5 års ombytningsgaranti Båndpudser Bandslip Introduktion For at du kan få mest mulig glæde af dit nye værktøj, beder vi dig gennemlæse denne brugsanvisning og de vedlagte sikkerhedsforskrifter, før du tager det i brug. Vi anbefaler

Læs mere

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 1 SIKKERHEDSBEMÆRKNINGER Tillykke med købet af denne ventilator. Produktet har gennemgået omfattende kvalitetssikring, og der er sørget for, at du modtager

Læs mere

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TDS 75 DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TRT-BA-TDS 75 -TC-001-DA TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Læs mere

Sikkerhed. Driftsvejledning. Omstilling af magnetventil uden dæmpning til magnetventil med dæmpning eller udskiftning af. VR , VAS 6 8 og MB 7

Sikkerhed. Driftsvejledning. Omstilling af magnetventil uden dæmpning til magnetventil med dæmpning eller udskiftning af. VR , VAS 6 8 og MB 7 0 Elster GmbH Edition 0. Oversættelse fra tysk D GB F NL I E S N P GR TR CZ PL RUS H www.docuthek.com Driftsvejledning Omstilling af magnetventil uden dæmpning til magnetventil med dæmpning eller udskiftning

Læs mere

Halogen Spot HS50 (50 watt) HS100 (100 watt)

Halogen Spot HS50 (50 watt) HS100 (100 watt) Brugsanvisning / Bruksanvisning Halogen Spot HS50 (50 watt) HS100 (100 watt) Halogen Spot HS50 og HS100 Læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt igennem inden halogen spotten tages i brug. Anvendelse:

Læs mere

Brugsanvisning / Bruksanvisning LED Ring Pro 12 dioder Hvid / RGB LED Ring Pro 12 dioder Vit / RGB

Brugsanvisning / Bruksanvisning LED Ring Pro 12 dioder Hvid / RGB LED Ring Pro 12 dioder Vit / RGB Brugsanvisning / Bruksanvisning LED Ring Pro 12 dioder Hvid / RGB LED Ring Pro 12 dioder Vit / RGB www.pondteam.com 1 DANSK : Læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt igennem inden denne LED Ring

Læs mere

S N D UK side 2-5 Bruksanvisning sida 6-9 Bruksanvisning side 10-13 Bedienungsanleitung seite 14-17 User instructions side 18-21 ESL 1WM EXHAUSTO A/S Odensevej 76-55 Langeskov Tel. + 65 66 12 34 Fax +

Læs mere

TBS-205/1000 BORDRUNDSAV. Art.Nr. TSM6009 IV/06/2005. Ferm BV P.O. Box 30159 8003 CD Zwolle NL www.ferm.com

TBS-205/1000 BORDRUNDSAV. Art.Nr. TSM6009 IV/06/2005. Ferm BV P.O. Box 30159 8003 CD Zwolle NL www.ferm.com DK Ret til ændringer forbeholdes BRUGERVEJLEDNING TBS-205/1000 BORDRUNDSAV Art.Nr. TSM6009 IV/06/2005 Ferm BV P.O. Box 30159 8003 CD Zwolle NL www.ferm.com DK-0412-20 G RESERVEDELSZEICHNING H I E F D C

Læs mere

Skruemaskine Skruvdragare

Skruemaskine Skruvdragare Skruemaskine Skruvdragare Introduktion For at du kan få mest mulig glæde af dit nye værktøj, beder vi dig gennemlæse denne brugsanvisning og de vedlagte sikkerhedsforskrifter, før du tager det i brug.

Læs mere

Décor 600 FH. Dansk Norsk Svenska. - ret effektiv

Décor 600 FH. Dansk Norsk Svenska. - ret effektiv Décor 00 FH Dansk Norsk Svenska - ret effektiv Décor 00 FH Monterings- og betjeningsvejledning Ø10mm Ø170mm 1 4 1 3 b 4 7 5 a a 8 8 8 8 Fig. 1 Fig. Dansk + Emhætte beregnet til montage i loft, evt. over

Læs mere

Falsemaskine IDEAL 8305

Falsemaskine IDEAL 8305 Falsemaskine IDEAL 8305 Sikkerhedsforskrifter Læs denne brugsanvisning igennem inden maskinen tages i brug og vær opmærksom på sikkerhedsforskrifterne. Lad ikke børn betjene maskinen! - 2 - Sikkerhedsforskrifter

Læs mere

KØRESTOLEN BOGOTA RULLSTOL BOGOTA. Brugsanvisning. Bruksanvisning

KØRESTOLEN BOGOTA RULLSTOL BOGOTA. Brugsanvisning. Bruksanvisning DK SE KØRESTOLEN BOGOTA Brugsanvisning RULLSTOL BOGOTA Bruksanvisning DK Ryglænshøjde: 43 cm Højde i alt: 92 cm Længde i alt: 97 cm Bredde i alt: 63,5 cm foldet ud Bredde i alt: 27 cm sammenfoldet Egenvægt:

Læs mere

SEMET 11390-0104 XB 50/180. Bruksanvisning Handdriven sickmaskin. Brugsanvisning Håndbetjent sikkemaskine

SEMET 11390-0104 XB 50/180. Bruksanvisning Handdriven sickmaskin. Brugsanvisning Håndbetjent sikkemaskine SEMET SE DK Bruksanvisning Handdriven sickmaskin Brugsanvisning Håndbetjent sikkemaskine 11390-0104 XB 50/180 1. BESKRIVNING OCH ANVÄNDNING AV MASKINEN Maskinen är avsedd för falsning, krympning, rundning,

Læs mere

NO: Triceps pushups. SE: Triceps pushups. DK: Triceps armstrækninger. NO: Overføring av ball. SE: Överföring av boll. DK: Overføring af bold

NO: Triceps pushups. SE: Triceps pushups. DK: Triceps armstrækninger. NO: Overføring av ball. SE: Överföring av boll. DK: Overføring af bold 5 NO: Triceps pushups Ha bena på ballen og hendene i underlaget. Jo lengre ut på bena du har ballen, jo tyngre er det. Hold kroppen så rett som mulig, stram i magen. Senk så overkroppen ned mot underlaget

Læs mere

Brugsanvisning. Bure. Gangborde. Bure XL 56-315

Brugsanvisning. Bure. Gangborde. Bure XL 56-315 Brugsanvisning Bure Gangborde Bure XL 56-315 Kære Bruger Bruksanvisning Bure Tillykke! Du har anskaffet et Bure Gangbord. I denne brugsanvisning får du vigtige oplysninger om, hvordan du benytter Bure

Læs mere

Tips & Idéer. Ullfigurer/Uldfigurer

Tips & Idéer. Ullfigurer/Uldfigurer Tips & Idéer Ullfigurer/Uldfigurer 603056 SE Du behöver filtnålar och nålplatta. Den vita nålplattan används som underlag för att skydda bordet och nålen. Tänk på att nålarna är vassa. Längst ut på nålspetsen

Læs mere

Halogenramp Halogenarmatur Halogeeniramppi Halogenskinne

Halogenramp Halogenarmatur Halogeeniramppi Halogenskinne Halogenramp Halogenarmatur Halogeeniramppi Halogenskinne Art. 35-568 2 x 20 W max 3 x 20 W max Halogenramp BRUKSANVISNING 1. Slå av strömmen innan installation. 2. Armaturen får inte vara öppen vid installation.

Læs mere

TP 20 96-15. www.ifosanitar.com

TP 20 96-15. www.ifosanitar.com TP 20 96-15 0392983 SE Pump DK Pumpe 1670318 www.ifosanitar.com SE Montering av elpump för Ifö Solid duschkabiner. Karet Bestäm enl. fig på vilket ben pumpenheten skall fästas för att dess avlopp skall

Læs mere

Røreværk EHR 20 / 2.4S

Røreværk EHR 20 / 2.4S Røreværk EHR 20 / 2.4S 88.1406.700 Brugsanvisning Vigtige sikkerheds instruktioner Brugsvejledning Vigtige instruktioner og advarsler er lokaliseret på maskinen ved hjælp af symboler: Under arbejdet bør

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

ROLLATOR FJORDEN RULLATOR FJORDEN. Betjeningsvejledning. Bruksanvisning. Made in China. Vare nummer/art nr: 4278

ROLLATOR FJORDEN RULLATOR FJORDEN. Betjeningsvejledning. Bruksanvisning. Made in China. Vare nummer/art nr: 4278 Made in China Vare nummer/art nr: 4278 Fremstillet for/ Tillverkad för: ASPIRIA NONFOOD GMBH HARKSHEIDER STRASSE 3 D-22399 HAMBURG ROLLATOR FJORDEN Betjeningsvejledning RULLATOR FJORDEN Bruksanvisning

Læs mere

DEUTSCH. Electric

DEUTSCH. Electric DEUTSCH D Electric 8-00-0 S SVENSKA 5 8 6 9 5 5.. SVENSKA S = 0 mm = 0 mm = 0 mm = 50 mm 0 mm 60 mm A C B.. 5.. 6. S SVENSKA 8. 9. INFORMATION OM STRØMFORBRUG Flere og flere maskiner, som f.eks. plæneklippere,

Læs mere

F75E ORIGINAL BRUGERVEJLEDNING

F75E ORIGINAL BRUGERVEJLEDNING F75E ORIGINAL BRUGERVEJLEDNING 2 F75E F 50 BRUG SWEPAC F75E bruges til at pakke grus og sand i forbindelse med mindre byggearbejder såsom underlag for betonblokke eller belægningssten til haver. Maskinens

Læs mere

DEUTSCH Silencium

DEUTSCH Silencium DEUTSCH D 8217-3033-01 Silencium S SVENSKA 1. 2. 2 SVENSKA S 3. 4. 3 DANSK DK GENERELT De har købt en havekværn, som er effektiv og af høj kvalitet. Læs følgende instrukser omhyggeligt igennem for at sikre,

Læs mere

DK/N. Monteringsvejledning Monteringsanvisning. Deko Plus Plisségardin

DK/N. Monteringsvejledning Monteringsanvisning. Deko Plus Plisségardin K/N S Monteringsvejledning Monteringsanvisning eko Plus Plisségardin Montering Loft / Tak ækkappen sættes på beslagene / Sätt täckkåpan på beslaget eslag fast / Skruva fast beslaget Mulighed for kile

Læs mere

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax Original brugsanvisning Varenr.: 9054508-509 230V Fluefanger Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Fluefanger til 150 m 2 - Varenr. 9054508 Fluefanger til 200

Læs mere

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. 2008/2 DK Betjeningsvejledning Clean Mate 365 Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter... 3 3. Identifikation...

Læs mere

BÆNK BOREMASKINE INSTALLATION, DRIFT OG VEDLIGEHOLDELSE MANUAL

BÆNK BOREMASKINE INSTALLATION, DRIFT OG VEDLIGEHOLDELSE MANUAL BÆNK BOREMASKINE INSTALLATION, DRIFT OG VEDLIGEHOLDELSE MANUAL Vare nr. 10000140 Model nr. 14 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugerens data... 3 Installations data... 4 NOTE... 5 BEGRÆNSET GARANTI... 5 Anvendelse...

Læs mere

Brugervejledning. Dustcontrol Støvsuger. DC 2700c

Brugervejledning. Dustcontrol Støvsuger. DC 2700c Med forbehold for trykfejl og produktændringer. Brugervejledning Dustcontrol Støvsuger DC 2700c 1 Indholdsfortegnelse Sikkerhedsinstruktioner... 2 Tekniske data... 3 Beskrivelse... 3 Betjeningsvejledning...

Læs mere

Brugsanvisning for TA. stationær toiletløfter m/el-løft

Brugsanvisning for TA. stationær toiletløfter m/el-løft Brugsanvisning for TA. stationær toiletløfter m/el-løft Advarsel: For at sikre korrekt brug af TA. stationær toiletløfter skal denne brugsanvisning læses grundigt før brug. Der skal rettes opmærksomhed

Læs mere

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST.

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. Model ZB06-25A V I G T I G E S I K K E R H E D S I N F O R M A T I O N E R LÆS EN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER...

Læs mere

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT BR/BM Vibreringsskinner VEJLEDNING OG RESERVEDELSKATALOG BR/BM - IS - 10529-4 - DA SIKKERHEDSFORSKRIFTER - FOR MASKINER UDSTYRET MED : Elektrisk, tryklufts-,benzin-eller dieselmotor.

Læs mere

DK Brugsvejledning EBS O

DK Brugsvejledning EBS O DK Brugsvejledning.... 3-10 EBS 125.4 O 2 Brugsvejledning Vigtige sikkerheds instruktioner Vigtige instruktioner og advarsler er lokaliseret på maskinen ved hjælp af symboler: Advarsel om general fare

Læs mere

NO: Knebøy. SE: Knäböj. DK: Knæbøjning

NO: Knebøy. SE: Knäböj. DK: Knæbøjning 1 NO: Knebøy Trener: Forside lår og setemuskulatur Vekter Her er det store muskler som trenes så legg på godt med vekter. Det skal være sånn at du så vidt orker å gjennomføre de siste repetisjonene. Antagelig

Læs mere

2 Vedligeholdelse Maskinens skötsel Vedlikehold Lær å bruke din symaskin Stingbredde-ratt Nålposisjonsvelger 16 Fjernelse af spolekapsel Tag bort griparkorgen Ta ut spolehuset Stinglengde-ratt Overtrådspennings-hendel

Læs mere

GRÆSTRIMMER HN 6264 BRUGERVEJLEDNING. Læs denne brugervejledning omhyggeligt, før græstrimmeren tages i brug, og opbevar den til senere brug.

GRÆSTRIMMER HN 6264 BRUGERVEJLEDNING. Læs denne brugervejledning omhyggeligt, før græstrimmeren tages i brug, og opbevar den til senere brug. GRÆSTRIMMER HN 6264 BRUGERVEJLEDNING Læs denne brugervejledning omhyggeligt, før græstrimmeren tages i brug, og opbevar den til senere brug. BESKRIVELSE AF GRÆSTRIMMEREN 1. Håndtag 12. Strømstik 2. Låsegreb

Læs mere

ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD. ConSet - Type 501-7 BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER!

ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD. ConSet - Type 501-7 BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER! ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD ConSet - Type 01-7 BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING DA NO ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER! De bør ABSOLUT læse denne brugsanvisning og montage vejledning før opstilling,

Læs mere

Elektrometalhåndsave EHS 700 - EHS2L. 1. Savblad 2. Støttehåndtag 3. Håndtag 4. Afbryder 5. Modhold 6. Beskyttelsesbøjle 7. Beskyttelsesdæksel

Elektrometalhåndsave EHS 700 - EHS2L. 1. Savblad 2. Støttehåndtag 3. Håndtag 4. Afbryder 5. Modhold 6. Beskyttelsesbøjle 7. Beskyttelsesdæksel Elektrometalhåndsave EHS 700 - EHS2L 2 7 3 6 1 5 4 1. Savblad 2. Støttehåndtag 3. Håndtag 4. Afbryder 5. Modhold 6. Beskyttelsesbøjle 7. Beskyttelsesdæksel BAIER elektrometalhåndsave Tekniske data EHS

Læs mere

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45 Instruktions- og betjeningsmanual SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-0, CEL-0-M, CEL-5, CEL-40 & CEL-45 Indholdsfortegnelse. Håndtering & transport Side. Montering / samling Side. Opstilling

Læs mere

Brugervejledning 3-18 trehjulet cykel

Brugervejledning 3-18 trehjulet cykel 3-18 trehjulet cykel Tlf: 70 10 1 755 www.medema.dk Kære kunde Først vil vi takke for den tillid, du har vist os ved at købe vores produkt. Vi anbefaler, at du læser brugsanvisningen samt brugs- og sikkerhedsanvisningerne

Læs mere

600207 Tips & Idéer. Smycken av metall- och wiretråd Smykker af metal- og wiretråd/smykker av metall- og wiretråd

600207 Tips & Idéer. Smycken av metall- och wiretråd Smykker af metal- og wiretråd/smykker av metall- og wiretråd 600207 Tips & Idéer Smycken av metall- och wiretråd Smykker af metal- og wiretråd/smykker av metall- og wiretråd SV Stelt halsband med pärlor, 38 cm 150 cm lackerad koppartråd eller silvertråd 925, diam.

Læs mere

STIGA ST 1200 8219-3204-08

STIGA ST 1200 8219-3204-08 STIGA ST 1200 8219-3204-08 B A D C 1. 2 E F 2. 3. H I 4. G M J 5. 6. 3 K 7. 8. L 9. 10. 11. 12. 4 DK DANSK SIKKERHEDSFORSKRIFTER Maskinen er udstyret med følgende symboler for at huske Dem på, at der skal

Læs mere

LM25 og LM45 Dansk manual

LM25 og LM45 Dansk manual LM25 og LM45 Dansk manual www.cakevision.dk Sprøjtemateriale For at sprøjtepistolen fungerer optimalt skal sprøjtematerialet være rent. I tvivlstilfælde anbefales det at filtrere materialet igennem et

Læs mere

Din brugermanual ZANUSSI ZV230MR http://da.yourpdfguides.com/dref/665675

Din brugermanual ZANUSSI ZV230MR http://da.yourpdfguides.com/dref/665675 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i ZANUSSI ZV230MR i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l

LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l da Brugsanvisning 38 Brugsanvisning Vigtige sikkerhedsanvisninger Dette apparat kan benyttes af børn fra 8 år og personer med indskrænkede fysiske, berøringsmæssige eller sjælelige

Læs mere

Fitness Ball. NO: Øvelser. SE: Övningar. DK: Øvelser

Fitness Ball. NO: Øvelser. SE: Övningar. DK: Øvelser Fitness Ball NO: Øvelser Med Abilica FitnessBall kan du trene hele kroppen. Utfør øvelsene rolig og med fokus på å ha kontroll på mage og korsrygg, så får du med maksimal effekt av kjernemuskulaturen.

Læs mere

LINEO, LONO Edelrührer

LINEO, LONO Edelrührer LINEO, LONO Edelrührer da Brugsanvisning 38 Brugsanvisning Vigtige sikkerhedsanvisninger Dette apparat kan bruges af personer med reducerede fysiske, mentale eller sensoriske færdigheder eller manglende

Læs mere

Vinkelsliber Vinkelslip

Vinkelsliber Vinkelslip Vinkelsliber Vinkelslip Introduktion For at du kan få mest mulig glæde af dit nye værktøj, beder vi dig gennemlæse denne brugsanvisning og de vedlagte sikkerhedsforskrifter, før du tager det i brug. Vi

Læs mere

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822 Manual Daray MS70C Kirudan varenummer: 61-89-822 - et godt sted at handle Indholdsfortegnelse 1. Generel beskrivelse... 2 2. Teknisk specifikation... 2 3. Installation... 3 4. Betjening... 10 5. Vedligeholdelse...

Læs mere

POWER CRAFT POWER CRAFT

POWER CRAFT POWER CRAFT MODEL 6 0 27 5 60 KOMPOSTKVÆRN 1 Fremstillet i P.R.C. EU-Importør H.P. Værktøj A/S 7080 Børkop Danmark. 2 ANVENDELSESOMRÅDE Deres have kompostkværner blevet designet til kværning af haveaffald, inklusive

Læs mere

Gevindskæremaskine 230V

Gevindskæremaskine 230V Brugsanvisning Varenr.: 9044430 Gevindskæremaskine 230V Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Gevindskæremaskine 230V Varenummer: 9044430 Beskrivelse: Gevindskæremaskine

Læs mere

Installation instructions

Installation instructions For the installer Installation instructions Gas valve replacement for Nefit TopLine HR/ Nefit TopLine Compact HRC Nefit TopLine AquaPower (Plus) HRC Milton TopLine 5/5/5/45 Milton TopLine 5 Combi (Plus)

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING Brændesave

BRUGERVEJLEDNING Brændesave BRUGERVEJLEDNING Brændesave. FØR IBRUGTAGNING AF PRODUKTET: GENNEMLÆS VENLIGST DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT Indhold Afsnit Side A Sikkerhedsanvisninger og ulykkesforebyggelse 2 B Retningslinier for ibrugtagning

Læs mere

SCAN COMBIFLEX 45 BRUGSVEJLEDNING. Indhold. Tekniske oplysninger 2. Start af maskinen sikkerhedsforskrifter 3. Håndtering fejlfinding 4.

SCAN COMBIFLEX 45 BRUGSVEJLEDNING. Indhold. Tekniske oplysninger 2. Start af maskinen sikkerhedsforskrifter 3. Håndtering fejlfinding 4. 1 SCAN COMBIFLEX 45 BRUGSVEJLEDNING Indhold Tekniske oplysninger 2 Start af maskinen sikkerhedsforskrifter 3 Håndtering fejlfinding 4 Tilbehør 5-6 Garanti 7-8 2 Brdr. A & O Johansen anbefaler, at du læser

Læs mere

DL-45/50/55/60/80 A/B

DL-45/50/55/60/80 A/B CpLy ApS www.cply.dk Brugermanual DL-45/50/55/60/80 A/B Opdateret Vinter 2015 Kære kunde Tak fordi du har valgt at handle hos CpLy ApS. Venligst læs og forstå brugervejledningen før brug, hvis der er noget

Læs mere

STIGA FREECLIP 8211-2204-02

STIGA FREECLIP 8211-2204-02 STIG FREECLIP 82-2204-02 S SVENSK 6 5 3 4 4 2 2 2 2 E B C B C. 9x (M6) 2. 4x(M6x30mm) 3. x(m6x35mm) 4. 2x(M6x28mm) 5. x(m6x73mm) 6. x(m6x63mm) 2 DNSK DK SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs instruktionerne omhyggeligt

Læs mere

Bänkplåtsax 5" BRUKSANVISNING Läs denna anvisning noggrant före användning.

Bänkplåtsax 5 BRUKSANVISNING Läs denna anvisning noggrant före användning. SE Bänkplåtsax 5" BRUKSANVISNING Läs denna anvisning noggrant före användning. 1. Användning Denna bänkplåtsax är avsedd för klippning av stålplåt och rundstål. Den kan även användas för klippning av icke-järnmetall

Læs mere

2a. Montering av väggfästet (betong eller tegel) Montera väggfästet på väggen med hjälp av medföljande tre skruvar och tre brickor (se fig. 2a).

2a. Montering av väggfästet (betong eller tegel) Montera väggfästet på väggen med hjälp av medföljande tre skruvar och tre brickor (se fig. 2a). IR-värmare, 1300 W MONTERINGSINSTRUKTIONER 1a. Montering av fästbygeln Med hjälp av två 5 mm bultar, två gummibrickor och två stålbrickor monteras fästbygeln på lamphuset (se fig.1a). Fig. 1a 2a. Montering

Læs mere

DK Betjeningsvejledning

DK Betjeningsvejledning DK Betjeningsvejledning DK BETJENINGSVEJLEDNING Du kan også finde betjeningsvejledningen på Leifheits hjemmeside www.leifheit.de Indholdsfortegnelse: 1. TEKNISKE DATA 2. MEDFØLGER VED LEVERING 3. TILSIGTET

Læs mere

Edma i Danmark: Henning Sørensen ApS Ringager 12 DK-2605 Brøndby Tel. (+45) 43 45 80 00 - Fax (+45) 43 45 42 65 info@hesor.dk

Edma i Danmark: Henning Sørensen ApS Ringager 12 DK-2605 Brøndby Tel. (+45) 43 45 80 00 - Fax (+45) 43 45 42 65 info@hesor.dk Edma i Danmark: Henning Sørensen ApS Ringager 12 DK-2605 Brøndby Tel. (+45) 43 45 80 00 - Fax (+45) 43 45 42 65 info@hesor.dk REF. 1678 REF. 675 MONTERING OG BETJENINGSVEJLEDNING LIFT & FIX er kun fremstillet

Læs mere

VERKTYGSSATS VERKTØYSETT TYÖKALUSARJA VÆRKTØJSSÆT

VERKTYGSSATS VERKTØYSETT TYÖKALUSARJA VÆRKTØJSSÆT VERKTYGSSATS kompakthjullager VERKTØYSETT kompakthjullager TYÖKALUSARJA kompaktilaakereita varten VÆRKTØJSSÆT kompakthjullejer Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 6, 54 66 Helsingborg. Tel:

Læs mere

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI Quooker COMBI er en vandbeholder med kogende (110 C) vand. Quooker COMBI består af en

Læs mere

POWER SUPER. DK Teleskopsav 2 Brugsanvisning. NO Teleskopsag 8 Bruksanvisning. SE Teleskopsåg 14 Bruksanvisning. SF Teleskooppisaha 20 Käyttöohje

POWER SUPER. DK Teleskopsav 2 Brugsanvisning. NO Teleskopsag 8 Bruksanvisning. SE Teleskopsåg 14 Bruksanvisning. SF Teleskooppisaha 20 Käyttöohje MODEL L 48198 98 1 SLIDE COM P O U N D SAW INSTRUCTION MANUAL DK Teleskopsav 2 Brugsanvisning NO Teleskopsag 8 Bruksanvisning SE Teleskopsåg 14 Bruksanvisning SF Teleskooppisaha 20 Käyttöohje Fremstillet

Læs mere

2 UDENDØRS STIKDÅSER

2 UDENDØRS STIKDÅSER 2 UDENDØRS STIKDÅSER med skumringssensor på jordspyd Type: EMP701MD Betjeningsvejledning DK 2 udendørs stikdåser med skumringssensor på jordspyd Indholdsfortegnelse 1. Hensigtsmæssig anvendelse 2. Funktioner

Læs mere

DEUTSCH. Multiclip El 8211-0229-05

DEUTSCH. Multiclip El 8211-0229-05 DEUTSCH D Multiclip El 8211-0229-05 S SVENSKA A 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. SVENSKA S 9. 10. DK DANSK SYMBOLER Følgende symboler findes på maskinen for at minde Dem om den forsigtighed og opmærksomhed, der

Læs mere

Ara. Varmluftsborste Varmlufkrøllejern Varmluftsbørste MANUAL BRUGSVEJLEDNING BRUKERMANUAL

Ara. Varmluftsborste Varmlufkrøllejern Varmluftsbørste MANUAL BRUGSVEJLEDNING BRUKERMANUAL Ara Varmluftsborste Varmlufkrøllejern Varmluftsbørste MANUAL BRUGSVEJLEDNING BRUKERMANUAL Svenska Svenska INSTRUKTIONER FÖR VARMLUFTSSTYLER ALLMÄN BESKRIVNING INSTRUKTIONER FÖR DIN SÄKERHET Försiktighet:

Læs mere

Slagboremaskine Slagbor Slagborrmaskin

Slagboremaskine Slagbor Slagborrmaskin Slagboremaskine Slagborrmaskin Introduktion For at du kan få mest mulig glæde af dit nye værktøj, beder vi dig gennemlæse denne brugsanvisning og de vedlagte sikkerhedsforskrifter, før du tager det i brug.

Læs mere

ELECTRIC BLANKET INSTRUCTION MANUAL MODEL VARMETÆPPE. Brugsanvisning 2

ELECTRIC BLANKET INSTRUCTION MANUAL MODEL VARMETÆPPE. Brugsanvisning 2 MODEL 79576 ELECTRIC BLANKET INSTRUCTION MANUAL DA VARMETÆPPE Brugsanvisning 2 NO SV FI Fremstillet i P.R.C. 6001 - Zhejiang Cixi Kanghong, Zhejiang EU-Importør: HP Værktøj A/S 7080 Børkop Danmark 2007

Læs mere

OCEAN/OCEAN XL. Bruse- og toiletkørestol Betjeningsvejledning

OCEAN/OCEAN XL. Bruse- og toiletkørestol Betjeningsvejledning OCEAN/OCEAN XL DA Bruse- og toiletkørestol Betjeningsvejledning DA VIGTIGT! Læs denne betjeningsvejledning opmærksomt igennem, før du anvender produktet. Læg mærke til alle henvisninger, især sikkerhedshenvisningerne,

Læs mere

TRÄDGÅRDSBELYSNING LED HAGEBELYSNING LED PUUTARHAVALAISTUS, LED HAVEBELYSNING LED

TRÄDGÅRDSBELYSNING LED HAGEBELYSNING LED PUUTARHAVALAISTUS, LED HAVEBELYSNING LED TRÄDGÅRDSBELYSNING LED HAGEBELYSNING LED PUUTARHAVALAISTUS, LED HAVEBELYSNING LED Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge

Læs mere

DOLOMITE JAZZ BRUGSANVISNING. Brug ikke rollatoren som kørestol eller til persontransport. DK BRUGSANVISNING

DOLOMITE JAZZ BRUGSANVISNING. Brug ikke rollatoren som kørestol eller til persontransport. DK BRUGSANVISNING DOLOMITE JAZZ Brug ikke rollatoren som kørestol eller til persontransport. BRUGSANVISNING Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem før brug. Rollatoren er tilpasset både indendørs og udendørsbrug. DK BRUGSANVISNING

Læs mere

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI Quooker COMBI er en vandbeholder med kogende (110 C) vand. Quooker COMBI består af en

Læs mere

Brugsanvisning for TA. Mobil bade/toiletløfter m/el-løft

Brugsanvisning for TA. Mobil bade/toiletløfter m/el-løft Brugsanvisning for TA. Mobil bade/toiletløfter m/el-løft Advarsel: For at sikre korrekt brug af TA. bade/toiletløfter skal denne brugsanvisning læses grundigt før brug. Der skal rettes opmærksomhed specielt

Læs mere

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIOER LÆS OG FØLG INSTRUKTIONERNE VIGTIGT: Først når bundsugeren er helt under vand tilsluttes en til strømstikket og der tændes

Læs mere

Brugervejledning ST 152 ST 205

Brugervejledning ST 152 ST 205 Brugervejledning ST 152 ST 205 1 Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger...3 Sikkerhedshenvisninger...3 Piktogramforklaring...4 Restrisiko...4 Delbetegnelser...5 Montage...7 Elektrisk udstyr...10 Betjening...10

Læs mere

STØVSUGER BRUGERVEJLEDNING. HN 9888 Model JCV-7001. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference.

STØVSUGER BRUGERVEJLEDNING. HN 9888 Model JCV-7001. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. STØVSUGER HN 9888 Model JCV-7001 BRUGERVEJLEDNING Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. Sikkerhedsinstruktioner Når De bruger støvsugeren, skal De altid tage

Læs mere

SL46-B / SL46TR-B / SL50TR-B

SL46-B / SL46TR-B / SL50TR-B DK SE Betjeningsvejledning Bruksanvisning SL46-B / SL46TR-B / SL50TR-B Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Version 14.1 Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.dk Dansk Sikkerhedsforskrifter...

Læs mere