Grundejerforeningen Søparken.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Grundejerforeningen Søparken."

Transkript

1 Grundejerforeningen Søparken. Vedtægter. 1 Foreningens navn er grundejerforeningen "Søparken". Foreningens område er det af deklarationen angående udstykning, benyttelse, grundejerforeningen, veje, stier, pladser, fællesarealer, vandforsyning, varmeforsyning, elforsyning, vejbelysning, kloakering, fjernsynsantenner, færdselsret m.m., hegn, beplantning m.v. Tinglyst den 16 august 1974 og senere på ejendommene matrikelnumrene 2g, 15at, 15ga 15gs inkl. 15fa 15fø, 15dd 15dø samt 15ea 15eg, alle Svogerslev by og sogn, omfattede område. Foreningens hjemsted er Roskilde Kommune. 2. Alle ejere af de i i nævnte parceller har ret og pligt til at være medlemmer af foreningen. Pligten til medlemskab indtræder samtidig med erhvervelsen, uanset på hvilken måde den finder sted, og indtrædende medlemmer erholder ved indtrædelsen anpartsvis ret til foreningens formue. Ophører et medlem at være ejer af en af de omhandlede ejendomme bortfalder medlemsretten, og vedkommende udtræder af foreningen uden krav på refusion af kontingent eller udbetaling af andel i foreningens formue. Pligten til medlemskab gælder ikke Roskilde kommune som ejer af areal til offentlige formål. Meddelelse om overdragelse af en ejendom og dermed følgende udtræden for sælgeren og indtræden for køberen skal senest 14 dage efter handelens indgåelse fremsendes til foreningen. Det indtrædende medlem, der erhverver en ejendom, hvor sælgeren er i kontingentrestance, er pligtig at udrede det skyldige kontingent og får først de med medlemsskabet følgende rettigheder, når dette er sket. Undladelse heraf medfører, at medlemmet må betale de med fremskaffelsen af adressen forbundne omkostninger, dog mindst et på generalforsamlingen fastsat beløb. 3. Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes eller grupper af medlemmernes fælles interesser, herunder blandt andet at forestå de ved den i 1 omtalte deklaration fastlagte opgaver med hensyn til vedligeholdelse af veje, stier og fællesarealer. 4. Medlemmerne hæfter ikke personligt solidarisk for foreningens forpligtelser. 5. Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen for et år ad gangen på grundlag af et af bestyrelsen forelagt budget for det pågældende regnskabsår. Kontingentet betales i fem rater forud og forfalder til betaling hver den første i månederne november, januar, marts, maj og juli. Kontingentet indbetales til den af foreningen på opkrævningen anførte postgiro eller pengeinstitutkonto, seneste den 5. i hver af betalingsmånederne.

2 Ved for sen indbetaling kan der opkræves et gebyr, hvis størrelse fastsættes på generalforsamlingen. Kommer et medlem i restance, opfordres det en gang skriftligt til at berigtige denne. Sker dette herefter ikke inden 14 dage, vil restancen med påløbende omkostninger blive overdraget til retslig inkasso. Der betales kontingent for hver parcel, et medlem er ejer af, dog med den i 14 i forannævnte deklaration angivne undtagelse. Foruden det årlige kontingent er medlemmerne pligtige at betale de ydelser eller bidrag, der på lovlig måde er pålagt disse efter bestemmelserne i nærværende vedtægter eller på andet grundlag, f.eks. i henhold til bestemmelserne i forannævnte deklaration. $6. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Kun den kan vedtage, ændre eller ophæve vedtægterne. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden den 15. oktober. Generalsamlingen skal afholdes i Roskilde Kommune. Indkaldelse til ordinær generalforsamling sker ved brev med mindst 14 dages varsel. Generalforsamlinger og møder sammenkaldes af bestyrelsen. Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af forsamlingen. Dirigenten må ikke være bestyrelsesmedlem eller revisor i foreningen. Indkaldelsen skal indeholde meddelelse om, hvilke emner der vil være at behandle, i tilfælde af vedtægtsændring med angivelse af ændringsforslagenes ordlyd, og på generalforsamlinger og ekstraordinære generalforsamlinger kan kun træffes afgørelse vedrørende emner, der er optaget i den meddelte dagsorden. 7. Ekstraordinære generalforsamlinger afholdes når bestyrelsen finder det formålstjenligt, eller når mindst 10 % af foreningens stemmeberettigede medlemmer skriftligt fremsætter ønske herom. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske ved brev med mindst 14 dags varsel med angivelse af de til forhandling fastsatte emner. Såfremt den ekstraordinære generalforsamling indkaldes efter ønske af medlemmerne, skal medlemmerne samtidig med begæringens fremsættelse meddele, hvilke emner der ønskes behandlet. Bestyrelsen er herefter forpligtet til senest 14 dage efter at udsende indkaldelser til den ekstraordinære generalforsamling. 8. For den ordinære generalforsamling skal der gælde følgende dagsorden. 1. Valg af dirigent 2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år. 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse. 4. Forslag fra bestyrelsen. 5. Forslag fra medlemmerne. 6. Forlæggelse af budget for det kommende år, samt fastlæggelse af kontingent, gebyr for ikke rettidig inbetaling, minimumgebyr for manglende oplysning om

3 adresseændring og størrelsen af den kontante kassebeholdning. 7. Valg af medlemmer til bestyrelsen. 8. Valg af 3 suppleanter til bestyrelsen. 9. Valg af 2 revisorer og 2 revisorsuppleanter. En af revisorerne skal være statsautoriseret det samme gælder den ene af suppleanterne. 10. Eventuelt. Forslag fra medlemmerne eller sager, der af medlemmerne ønskes behandlet på ordinære generalforsamlinger, skal skriftligt tilsendes formanden for bestyrelsen og være denne i hænde senest d. 1. september. 9. Alle valg og almindeligt foreliggende sager afgøres ved simpel stemmeflertal. Hvert medlem har 2 stemmer for hver parcel, vedkommende er ejer af, dog højst 10 stemmer. Afstemningen kan ske ved håndsoprækning. Dog skal afstemning ske skriftligt når blot et medlem kræver det. Adgang til og stemmeret på foreningens generalforsamlinger er betinget af, at kontingent til foreningen er betalt før generalforsamlingen afholdelse. Sidste gyldige kontingentkvittering skal medbringes og på forlangende forevises. Til vedtægtsændringer fordres, at mindst halvdelen af de stemmeberettigede er tilstede og afgiver stemme, og at beslutningen tages med mindst to trediedel af de afgivne stemmer. Er det forskrevne antal stemmeberettigede ikke tilstede, indkaldes indenfor en måned med mindst 8 dages varsel en ny generalforsamling, på hvilken der uden hensyn til de mødendes antal kan tages gyldig beslutning, såfremt to trediedele af de tilstedeværende stemmeberettigede stemmer for forslaget. Dog udkræves til ændring af 4, at mindst halvdelen af de stemmeberettigede er tilstede og afgiver stemme, og at beslutningen tages med mindst ni tiendedele af de afgivne stemmer. Er det forskrevne antal stemmeberettigede ikke tilstede, indkaldes indenfor en måned med mindst 8 dages varsel en ny generalforsamling,,på hvilken der uden hensyn til de mødendes antal kan tages en gyldig beslutning, såfremt ni tiendedele af de tilstedeværende stemmeberettigede stemmer for forslaget. 10. De på generalforsamlingen vedtagne beslutninger og behandlede sager indføres i foreningens forhandlingsprotokol, der underskrives af dirigenten og de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer. 11. De på den ordinære eller ekstraordinære generalforsamling trufne beslutninger samt beslutninger, der i henhold til nærværende vedtægter måtte vedtages af bestyrelsen, er gældende for medlemmerne, indtil de lovligt måtte ændres i henhold til vedtægterne, og eventuelt indbringelse af de trufne beslutninger for domstolene har ikke suspensiv virkning. Medlemmerne er, indtil endelig retsafgørelse foreligger, pligtig at opfylde de dem i henhold til beslutningerne pålagte pligter, at være sig økonomisk eller anden art, ligesom foreningen uanset sagsanlæg eller senere anke skal være berettiget til at foretage retsskrift til forpligtelsens opfyldelse. 12. Bestyrelsen består af 5 stemmeberettigede, der vælges på den ordinære generalforsamling efter tur. Der afgår skiftevis to og tre medlemmer hvert år. Formand og kasserer kan ikke afgå samme

4 år. Genvalg kan finde sted. Formand og kasserer vælges af generalforsamlingen, medens bestyrelsen konstituerer sig med næstformand og sekretær. Bestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden og fører protokol over forhandlingerne og de af bestyrelsen trufne beslutninger. Protokollen underskrives af de tilstedeværende medlemmer. Bestyrelsen er berettiget til under ansvar overfor generalforsamlingen i fornødent omfang at engagere lønnet medhjælp i sager, hvor dette skønnes nødvendigt, f.eks. assistance af revisor, advokat eller landinspektør. Det tilkommer bestyrelsen at drage omsorg for ansættelse af lønnet medhjælp til vedligeholdelse af de under bebyggelsen hørende private veje og fællesarealer. Hvervet som bestyrelsesmedlem er ulønnet, dog kan generalforsamlingen, dersom det efter arbejdes karakter skønnes rimeligt, tillægge bestyrelsesmedlemmerne et mindre honorar. Bestyrelsen kan til løsning af speciale opgaver nedsætte udvalg, der kan bestå af medlemmer udenfor bestyrelsen, idet udvalgsformanden dog altid skal være et bestyrelsesmedlem. Et sådant udvalg har ikke besluttende myndighed. 13. Bestyrelsen repræsenterer foreningen udadtil i enhver henseende såvel overfor offentlige myndigheder som overfor private. Bestyrelsen råder over foreningens midler i overensstemmelse med loven og de på generalforsamlingen trufne beslutninger. Foreningen tegnes i alle anliggender af formanden i forbindelse med to af bestyrelsens medlemmer. 14. Bestyrelsesmøder afholdes, så ofte formanden finder det nødvendigt, eller når to bestyrelsesmedlemmer forlanger det. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst fire medlemmer er tilstede, heraf enten formanden eller næstformanden. Afgørelser indenfor bestyrelsen træffes ved simpel stemmeflertal. Står stemmerne lige, er det formandens eller hvis denne ikke er tilstede næstformanden stemme, der gør udslaget. Såfremt et bestyrelsesmedlem udtræder af foreningen, bliver umyndiggjort eller bliver ude af råde over sit bo, skal bestyrelsen snarest muligt supplere sig med en af de valgte suppleanter. Dersom formanden eller kassereren efter ovenstående måtte udtræde af foreningen, skal hans afløser vælges indenfor de resterne bestyrelsesmedlemmer, og dersom ingen ønsker at modtage valg, skal bestyrelsen foranledige indkaldt ekstraordinær generalforsamling til valg af stedfortræder.

5 15. Kassereren modtager foreningens indtægter og afholder alle foreningens udgifter. Alle udgiftsbilag skal attesters af formanden seneste, ved først kommende bestyrelsesmøde. Kasseren underskriver alle kvitteringer. Kassebeholdningen skal henstå på konto i bank eller sparekasse, og kontoen skal være klausuleret således, at der kun kan hæves på kontoen i forbindelse med formanden eller næstformanden. Den kontante kassebeholdning hvortil henregnes foreningens checkkonto må normalt ikke overstige et på generalforsamlingen fastsat beløb. Foreningens regnskabsår er fra 1. september til 31. august. Regnskabet afleveres af kassereren til formanden inden den 15. september. Formanden videreekspederer regnskabet til de af generalforsamlingen valgte revisorer, der har 10 dage til regnskabets gennemgang og tilbagelevering til formanden med eventuelle bemærkninger. Regnskabet skal foreligge fuldt færdigt og revideret senest den 1. oktober. 16. Foreningens vedtægter skal godkendes af Roskilde kommune, der ligeledes skal godkende eventuelle ændringer i vedtægterne. Opløsning af foreningen kan ikke ske uden Roskilde kommunes samtykke. I tilfælde af foreningens opløsning tilfalder foreningens nettoformue Roskilde kommune til anvendelse til formål indenfor grundejerforeningens område. Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 13. oktober Foranstående vedtægter er godkendt af Roskilde Byråd den 16.december 1986 DEKLARATION. Undertegnede "Ejendomsaktieselskabet Svogerslev Søpark" i det følgende kaldet selskabet, som ejer af ejendommene matrikelnumrene 2g, 15 at, 15ga -15gd incl.15 gg, 15 gh, 15 fd, 15 fe, 1 Sff,15 fh, 15 fi, 15 fk, 15 fp, 15 fg, 15 fr, 15 fu, 15 fv 15 fy-15 fø incl. Svogerslev by og sogn samt ejerne af matr. Nre. 15 dd - 15 dø incl. 15 ea - 15 eg incl. 15 gi, 15 fm, 15 fo, 15 fs, 15 ft, 15 fx samt 15 ge Svogerslev by og sogn pålægger herved i anledning af udstykning og bebyggelse af de nævnte ejendomme følgende servitutter, der skal respekteres af nuværende og fremtidige ejere af ejendommene og parceller udstykket herfra. 1. De i nærværende deklaration fastsatte bestemmelser har gyldighed indenfor det på vedhæftede kortbilag angivne område. 2. Udstykning af parceller skal ske i henhold til de på kortbilaget angivne retningslinier, idet veje, stier, pladser og fællesarealer etableres som angivet på kortbilaget, jfr. den derpå angivne signaturforklaring. 3. Parcellernes benyttelse samt bygningernes udstrækning m.v, skal ske i henhold til

6 bestemmelserne i partiel byplanvedtægt nr. 4 for Kornerup - Svogerslev kommune, godkendt af boligministeriet den 19 november På hver parcel må kun opføres eller indrettes en bolig for en familie. Bygningernes karakter må ikke forandres ligesom tag, facader og farver ikke må ændres. Hegn mod vej og fællesarealer skal have et ensartet udsende, tilsvarende er gældende for hegn parcellerne imellem. Hegn skal godkendes af grundejerforeningen. Karakteren af det hegn, der anbringes på parcellen må ikke ændres. 4. Samtlige parcelejere skal være pligtigt til at være medlemmer af Grundejerforeningen Søparken, som skal sørge for vedligeholdelse af vej, sti og fællesarealer, afløbs- og forsyningsanlæg, sti og vejbelysning i den udstrækning disse anlæg ikke er offentlige samt løsning af øvrige fællesopgaver. Pligten til medlemskab gælder ikke Roskilde Kommune som ejer af arealer til offentlige formål. Grundejerforeningen skal være pligtig til at tage skøde på vej, sti og fællesarealer, når samtlige parceller er afhændet, og når forannævnte vej og fri arealer er etableret i henhold til projekt godkendt af byrådet. De ved overdragelsen forbundne udgifter, herunder eventuelt landinspektørhonorar, skal afholdes af grundejerforeningen, der til gengæld overtager de pågældende arealer vederlagsfrit. Denne bestemmelse gælder kun i det omfang, arealerne ikke overtages af det offentlige. Eventuel overdragelse til det offentlige skal ske på samme vilkår som ovenfor anført. 5. Adgangsvejen til arealet på kortbilaget mærket A-B anlægges ved kommunal foranstaltning og for kommunens regning, dog at kommunen hos de tilgrænsende lodsejere kan opkræve lodsejerbidrag på maksimalt 40 %, der fordeles efter facadelængde. Efter anlægget optages vejen som offentlig, men også indtil da, påhviler vedligeholdelse, renholdelse og snerydning Roskilde kommune uden udgift for grundejerne. Øvrige veje, stier, pladser og fællesarealer indenfor deklarationsområdet anlægges og bekostes af selskabet, efter forud af Roskilde byråd godkendt projekt. Grundejerforeningen drager omsorg for den fremtidige vedligeholdelse og afholder udgifterne herved, ligesom renholdelse og snerydning sker ved grundejerforeningens foranstaltning. Udgifterne pålignes de enkelte parceller med lige store parter til hver. Parkering må ikke finde sted uden for de specielle parkeringspladser, og disse må alene anvendes til parkering for køretøjer, der har ærinde indenfor udstykningsområdet. Parkeringspladserne må ikke anvendes til parkering af lastvogne, campingvogne o.lign. 6. De for parcellerne udførte fælles afløbs og forsyningsledninger m.v. må ikke overskæres, flyttes, fjernes eller på anden måde behandles, så det er til gene for en anden parcel, med mindre det offentlige - specielt sundhedskommissionen - måtte påbyde eller tillade en anden ordning. Reparationer og fornyelse samt oprensning af fælles ledninger og dertil hørende nedgangs og nedløbsbrønde skal fortages, når de er fornødne og mindst en af ejerne forlanger det, for såvidt denne måtte mene, at undladelse heraf måtte være til skade for hans parcel. I tvivlstilfælde kan sagen forlægges sundhedskommissionen, hvis afgørelsen alene er bestemmende. Udgiften til den daglige drift, reparationer og fornyelse samt oprensning bæres af samtlige parceller med kvotapart til hver parcel. 7. Parcellerne forsynes med fjernvarme fra "Svogerslev Fjernvarmecentral a.m.b.a." i henhold til særskilt deklaration herom tinglyst på ejendommene.

7 8. Selskabet foranlediger etablering af vandforsyningsledninger og afholder de hermed forbundne udgifter samt betaler tilslutningsafgiften. Grundejerne er pligtige at aftage deres vandforbrug fra den offentlige vandforsyning - Roskilde Vandværk- med deraf følgende rettigheder og forpligtelser, jfr. de til enhver tid gældende vedtægter for vandværket. Vandværket har til enhver tid ret til adgang til at efterse, reparere og forny såvel de i bygningerne som på parcellerne eller på arealet i øvrigt anbragte vandledninger og stophaner. Til vandforsyning af rækkehusblokkene er anvendt en måler pr. rækkehusblok. Grundejerforeningen administrerer afregningen af vandforbruget når mere end en ejendom vandforsynes gennem samme måler. Udgifterne fordeles ligeligt mellem de parceller, der vandforsynes gennem samme måler. Udgifterne til reparation og fornyelse af fælles vandforsyningsledninger fordeles som angivet i punkt 6. Foranstående bestemmelse om vandforsyning skal ikke være til hinder for, at grundejerforeningen uden byrådets samtykke hertil skal kunne beslutte anden deling, herunder at der afregnes efter måler for hver enkelt husstand, under forudsætning af, at der forsat afregnes efter samlet måler pr. egen husblok. Samtlige udgifter i forbindelse med anskaffelse, drift og vedligeholdelse af disse målere er kommunen og vandværket uvedkommende. Den samlede afregning sker kun på grundlag af hovedmålernes registrering og ikke ved opsummering af bimålernes angivelse. 9. Selskabet foranlediger og bekoster etablering af elforsyning og vejbelysning - dog undtaget vejbelysning på adgangsvejen og eventuel belysning på stier til eller over det grønne område, der etableres ved og bekostes af kommunen. Driften af vejbelysning, også på interne veje, stier og pladser, påhviler kommunen. Eventuel udbygning af ledningsnettet skal forestås af grundejerforeningen i det omfang det ikke påhviler kommunen eller forestås af denne. Udgifterne fordeles med lige store anparter på de enkelte parceller. Til den elektriske installation indenfor de enkelte blokke er anvendt fælles stik - målerledninger. Udgifterne ved eventuel reparation af disse fordeles ligeligt mellem de ejendomme, der forsynes fra de fælles ledninger. Elinstallatøren og elværkets repræsentanter har ret til adgang til ejendommene til nødvendigt eftersyn og eventuelle reparationer af de i bygningerne anbragte ledninger og øvrige elinstallationer. 10. Hovedkloakken incl. stik i den på kortbilaget viste stamvej er udført ved kommunal foranstaltning. Alle øvrige kloakledninger indenfor deklarationsområdet udføres ved selskabets foranstaltning uden udgift for grundejerne, ligesom selskabet har indfriet al pålignet gæld i forbindelse med bidrag til hovedkloaksystemet i Svogerslev - men ikke bidrag til rensningsanlægget Bjergmarken. Eventuel vedligeholdelse af kloaksystemet, i det omfang dette ikke påhviler kommune, forestås af grundejerforeningen. 11. De på kortbilaget viste veje skal tjene til adgang for samtlige grunde indenfor deklarationsområdet og skal herudover være tilgængelige for offentlighedens færden. Ejeren eller grundejerforeningen kan ikke modsætte sig at fællesvejene benyttes som adgangsveje for faste ejendomme, der er beliggende udenfor deklarationsområdet. De udlagte fællesarealer er forbeholdt grundejernes benyttelse.

8 12. Hegn, hæk, plankeværk, mur eller lignende vedligeholdes på egen side. Hvor de nævnte hegn m.v. vender mod vej, sti, fællesareal eller lignende påhviler det ejeren af den pågældende parcel at vedligeholde disse på begge sider. Beplantning og lignende på fællesarealer overtages og vedligeholdes af grundejerforeningen som fordeler udgifternes på de enkelte parceller med lige store anparter på hver. 13. Der må ikke etableres individuelle fjernsynsantenner. Selskabet etablerer og bekoster fællesantenneanlæg. 14. Selskabet er kontingentfrit medlem af grundejerforeningen for så vidt angår usolgte parcellir. Dersom selskabet udlejer en eller flere parceller ophører dog kontingentfriheden for den eller de pågældende parceller for det tidspunkt da lejemålet tager sin begyndelse. Selskabet repræsenterer i grundejerforeningen en stemme for hver parcel selskabet er ejer af. 15. Til sikkerhed for de forpligtelser der påhviler parcelejerne i henhold til nærværende deklaration indrømmes der grundejerforeningen Søparken en panteret stor 1.500,00 pr. parcel. Da deklarationen omfatter 73 parceller lyses denne pantstiftende for i alt Kr ,00. Panteretten respekterer uden særskilt påtegning størst mulig lån af offentlige midler og/eller sparekasse- og reallånefondsmidler med eller uden forsikrings- eller kommunegaranti og med eller uden særlige indfrielsesvilkår. Med hensyn til de ejendommene nu påhvilende hæftelser henvises til ejendommenes blade i tingbogen. 16. Nærværenede deklaration vil i henhold til bestemmelserne i byggeloven for købstæderne og landet af 10/ være at tinglyse på ejendommene matr. Nr. 2 g og 15 at Svogerslev by og sogn og alle parceller, der udstykkes fra de nævnte ejendomme, samt ejendommene matrikelnumrene 15 dd, 15 de, 15 df, 15 dg, 15 dh, 15 di, 15 dk, 15d1, 15 dm, 15 dn, 15 do,. 15 dp, 15 dq, 15 dr, 15 ds, 15 dt, 15 du, 15 dv, 15dx, 15 dy, 15 dz, 15 dæ, 15 dø, 15 ea, 15 eb, 15 ec, 15 ed, 15 ee, 15 ef, 15 eg, 15 fa, 15 fb, 15 fc, 15 fd, 15 fe, 15 ff, 15 fg, 15 fh, 15 fi, 15 fk, 15 fl, 15 fm, 15 fn, 15 fo, 15 fp, 15 fq, 15 fr, 15 fs, 15 ft, 15 fu, 15 fv, 15 fx, 15 fy, 15 fz, 15 fæ, 15 fø, 15 ga, 15 gb, 15 gc, 15 gd, 15 ge, 15 gf, 15 gg, 15 gh, 15 gi, 15 gk, 15 gl, 15 gm, 15 gn, 15 go, 15 gp, 15 gq, og 15 gr smst. som servitutstiftende og kan ikke ændres eller slettes af tingbogen uden tilladelse fra Roskilde Byråd, der alene har påtaleretten for bestemmelserne i nærværende deklaration. Byrådet er alene berettiget til at give dispensation vedrørende mindre ændringer, der ikke bevirker forandringer i områdets karakter af boligkvarter. ' Dispensationer fra bestemmelsen i 3 stk 2-4 kræver dog tillige grundejerforeningens samtykke. Deklarationen respekterer også for såvidt angår det servitutmæssige indhold uden særskilt påtegning størst mulig lån af offentlige midler og/eller sparekasse og reallånefondsmidler med eller uden forsikrings- eller kommunegaranti og med eller uden særlige indfrielsevilkår. Med hensyn til de ejendomme påhvilende byrder og servitutter henvises til ejendommens blad i tingbogen

9 På den ordinære generalforsamling, blev følgende retningslinier for opførelse af udestuer, porte, altaner m.v. vedtaget: RETNINGSLINIER FOR OPFØRELSE AF UDESTUER. Udestuen må være max. 20 kvm., og skal have en bredde på mellem 2,5 m og 2,85 m., målt fra husets fundament. Såfremt udestuen opføres mindre end husets længde fra nabo til nabo/endegavl, skal den ene af udestuens sider være sammenhængende med den ene af husets sider (skel mod nabo/endegavl). Udestuens taghøjde ved husvæg, skal være mellem 2,5 m og 2,65 m målt over naturligt terræn. Tagpladernes fald må ikke overstige 50 mm pr. meter. Facaden skal opføres i glas og træ. Glasarealet skal på forsiden af udestuen udgøre minimum 60% af den samlede forsides facadeareal. Antallet af enkeltrudepartier på forsiden, må højst være 12 stk. ' og skal være jævnt fordelt på hele facaden. En evt. brøstning på forsiden skal opføres i træ og må værre max. 40 cm høj, målt fra naturligt terræn. Udestuens sidestykker mod nabo/endegavl, må set fra disses side, ikke ændres i udseende. Der skal i det åbne stykke mellem plankeværk/mur, isættes eternitplade, brandklasse 1. På indersiden skal opsættes vægbeklædning brandklasse 2. Såfremt udestuen opføres mindre, således at der bliver en endefacade på egen grund, skal glasareal i procent og brøstning være identisk med det på forsiden opførte. Antallet af rudepartier må på denne facade max. være 6 stk., og skal være fordelt jævnt på hele facadestykket. Alt udvendigt træ skal males almueblå eller grå svarende til farven på facaden af huset. Taget skal være af klar/ røgfarvet/ opal acryl af godkendt type samt være trædefast (a.h.t. flugtvej). Udestuen skal opføres på støbt sokkel/sokkelsten og som gulvbelægning kan benyttes støbt cementgulv med klinker e.lign. eller trægulv på stampet grus e.lign. Der skal etableres afløb for regnvand til tønde eller faskine på egen grund efter anvisninger fra Roskilde Kommune. Forinden byggeriet påbegyndes, skal færdige tegninger fremlægges Roskilde Kommune samt Grundejerforeningen Søparken til endelig godkendelse. RETNINGSLINIER FOR OPFØRELSE AF HALVTAG/OVERDÆKKET TERRASSE, Tagarealet må være max. 20 kvm. og skal være mellem 2,5 og 2,85 m bredt, målt fra husets fundament. Tagpladernes fald må ikke overstige 50 mm pr. meter. Såfremt overdækningen opføres mindre, skal den ene af siderne på halvtaget være sammenhængende med den ene af husets sider (skel mod nabo/endegavl). Overdækningen skal opføres i træ og acrylbeklædning. Acryltaget. Der kan være klar/røgfarvet/opal, skal være af godkendt type samt trædefast (a.h.t. flugtvej). Taghøjden skal ved husets væg være mellem 2,5 og 2,65 m højt, målt fra naturligt terræn. Tagfacaden skal males almueblå eller grå svarende til farven på facaden af huset.

10 Der må i det åbne stykke mellem plankeværk/mur og overdækning, isættes glas, der gerne må være matteret, men ikke farvet. Der skal etableres afløb for regnvand til tønde eller faskine på egen grund efter anvisninger fra Roskilde Kommune. Forinden byggeriet påbegyndes, skal færdige tegninger fremlægges Roskilde Kommune samt Grundejerforeningen Søparken til endelig godkendelse. RETNINGSLINIER FOR OPFØRELSE AF PORT I CARPORTEN. Porten, der isættes carporten, skal være udført af metal eller træ og være hængslet som vippeport. Den skal males i almueblå eller grå farve svarende til farven på facaden af huset. RETNINGSLINIER FOR OPSÆTNING AF ALTANER. Altanen, der kun må opsættes på sydsiden af huset, skal være af den af Roskilde Kommune godkendte model, malet i de af kommunen og grundejerforeningen godkendte farver. Forinden byggeriet påbegyndes, skal færdige tegninger fremlægges Roskilde Kommune samt Grundejerforeningen Søparken til endelig godkendelse. Opmærksomheden henledes på, at der som alternativ til det trædefaste tag kan laves gangbro med mulighed for nedgang til tagkant / adgang til nabotag, der opfylder kravene til flugtvej

VEDTÆGTER for grundejerforeningen KILDEGÅRDEN. 1. Navn

VEDTÆGTER for grundejerforeningen KILDEGÅRDEN. 1. Navn 1 VEDTÆGTER for grundejerforeningen KILDEGÅRDEN 1. Navn Foreningens navn er grundejerforeningen Kildegården. Dens område er de af deklaration tinglyst 15/10 1963 omfattende ejendomme, matr. nr. 6 z Greve

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen "Fuglevang"

Vedtægter for Grundejerforeningen Fuglevang Vedtægter for Grundejerforeningen "Fuglevang" 1. Grundejerforeningens navn er "Grundejerforeningen Fuglevang". Dens hjemsted er Kirke Såby. Dens værneting er Roskilde Herredsret. 2. Grundejerforeningen

Læs mere

VEDTÆGTER For Grundejerforeningen SANDHØJ

VEDTÆGTER For Grundejerforeningen SANDHØJ VEDTÆGTER For Grundejerforeningen SANDHØJ 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Sandhøj. Dens område begrænses af følgende eksisterende eller projekterede veje: Sandhøjvej Smedegade ældre bebyggelse

Læs mere

Vedtægter. for. Bolværkets grundejerforening

Vedtægter. for. Bolværkets grundejerforening Hillerød den 23. marts 2010 BOLVÆRKETS GRUNDEJERFORENING 3400 HILLERØD Vedtægter for Bolværkets grundejerforening Indholdsfortegnelse: 1. Foreningens område. 2. Medlemsret og - pligt. 3. Formål. 4. Hæftelser.

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Blomsterhaven

Vedtægter for Grundejerforeningen Blomsterhaven Vedtægter for Grundejerforeningen Blomsterhaven Maj 2013 Indholdsfortegnelse: Side: 1 Grundejerforeningens område... 2 2 Medlemsret og -pligt... 2 3 Formål... 2 4 Hæftelser... 2 5 Kontingent... 2 6 Græsslåning,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN ASTERSHAVEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN ASTERSHAVEN G/F Astershaven E-mail: Astershaven@groupcare BESTYRELSEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN ASTERSHAVEN Smørum den 9. januar 2000 Således godkendt af Ledøje-Smørum kommune den 25. januar 2000. Bestyrelsen

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Birkager

Vedtægter for Grundejerforeningen Birkager Vedtægter for Grundejerforeningen Birkager Således vedtaget endeligt på den ekstraordinære generalforsamling den 2. april 2003. Godkendt af Ramsø Kommune den 6/8 2003. 1 Forslaget Foreningens navn er Grundejerforeningen

Læs mere

Vedtægter. Grundejerforeningen Karmstensgård

Vedtægter. Grundejerforeningen Karmstensgård Vedtægter 1 stk. 1, Foreningens navn er Grundejerforeningen Karmstensgård, dens område er matr. nr. 2a af Udlejre by, Ølstykke Sogn og samtlige parceller, der udstykkes herfra. Dens hjemsted er Ølstykke

Læs mere

Vedtægter. for. Smørumvang Grundejerforening

Vedtægter. for. Smørumvang Grundejerforening Vedtægter for Smørumvang Grundejerforening 2014 side 1 af 6 1 FORENINGENS OMRÅDE Foreningens navn er Grundejerforeningen Smørumvang og er stiftet den 13. februar 1946. Dens område omfatter parceller af

Læs mere

VEDTÆGTER. for "GRUNDEJERFORENINGEN DØNNERGÅRDEN" (stiftet den 25.04.1977) 1. ( Området )

VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN DØNNERGÅRDEN (stiftet den 25.04.1977) 1. ( Området ) VEDTÆGTER for "GRUNDEJERFORENINGEN DØNNERGÅRDEN" (stiftet den 25.04.1977) 1. ( Området ) Foreningens navn er "Grundejerforeningen Dønnergården". Dens område er parceller, vejarealer og fællesarealer udstykket

Læs mere

VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune.

VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune. VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Aaben-en-Thor 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune. 2. Foreningens formål er at varetage grundejernes nuværende

Læs mere

1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Plantagen

1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Plantagen 1 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Plantagen Alle nuværende og fremtidige ejere af parceller udstykket fra matr. Nr. 19-d til 8-b og 8-d, parcellerne med matr. Nr. 12-f til æ samt 12 aa,ab,ac,ad,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SNEBÆRHAVENS GRUNDEJERFORENING

VEDTÆGTER FOR SNEBÆRHAVENS GRUNDEJERFORENING VEDTÆGTER FOR SNEBÆRHAVENS GRUNDEJERFORENING 1. Foreningens navn er Snebærhavens Grundejerforening", og dens område er de parceller som er udstykket fra matr. nr. 9 bo Herstedøster by og sogn. Foreningens

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN BOGHVEDEMARKEN VEDTÆGTER

GRUNDEJERFORENINGEN BOGHVEDEMARKEN VEDTÆGTER Vedtægter for grundejerforeningen BOGHVEDEMARKEN GRUNDEJERFORENINGEN BOGHVEDEMARKEN VEDTÆGTER 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Boghvedemarken. Dens område er de I deklaration, lyst den 6.9.1977

Læs mere

VEDTÆGTER for Grundejerforeningen»HJORTLUND«Vindinge

VEDTÆGTER for Grundejerforeningen»HJORTLUND«Vindinge Grundejereningen»HJORTLUND«Vindinge 23. november 2012 Grundejereningen»HJORTLUND«Vindinge. 1. Foreningens navn er grundejereningen»hjortlund«. Dens hjemsted er Vindinge, Roskilde Kommune. Foreningen omfatter

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Brønsholmgård

Vedtægter for Grundejerforeningen Brønsholmgård Vedtægter for Grundejerforeningen Brønsholmgård Marts 2011 Læg disse vedtægter i Deres skøde Husk at videregive dem til ny ejer 1 1 OMRÅDE Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN BRØNSHOLMGÅRD. Dens område

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FOR HESSELBJERG OG KORSHAVE OMRÅDE

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FOR HESSELBJERG OG KORSHAVE OMRÅDE VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FOR HESSELBJERG OG KORSHAVE OMRÅDE Foreningens navn er Grundejerforeningen for Hesselbjerg og Korshave område. 1. 2. Grundejerforeningen er stiftet i henhold til deklarationer

Læs mere

Vedtægter. for. Grundejerforeningen BYHOLMENE. Strøby-, Nørby- og Vedbyholm hvidovre. Vedtaget Sidst ændret

Vedtægter. for. Grundejerforeningen BYHOLMENE. Strøby-, Nørby- og Vedbyholm hvidovre. Vedtaget Sidst ændret Grundejerforeningen Byholmene Vedtægter for Grundejerforeningen BYHOLMENE Strøby-, Nørby- og Vedbyholm 2650 hvidovre Vedtaget 06.05.1975 Sidst ændret 03.03.1998 1 Foreningens navn er: Byholmene. Foreningens

Læs mere

Vedtægter. Foreningens hjemsted er Kalundborg Kommune, Retten i Holbæk

Vedtægter. Foreningens hjemsted er Kalundborg Kommune, Retten i Holbæk Vedtægter 1 Foreningens navn er: Grundejerforeningen Havnsø Park Dens område omfatter parceller fra matr.nr. 2 a Havnsø By, 3 b, 3 e, 3 f, 3 n, 4 b, 4 c, 4 d, 4 e, og 4 g Egemarke Hovedgård Føllenslev

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Søgården

Vedtægter for Grundejerforeningen Søgården Vedtægter for Grundejerforeningen Søgården Ajourført frem til 25. februar 2010 1 Navn og Omfang Foreningens navn er Grundejerforeningen Søgården, dens område er den syd for Kirke Værløsevej beliggende

Læs mere

Grundejerforeningen Højgårdstoften. Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN HØJGÅRDSTOFTEN

Grundejerforeningen Højgårdstoften. Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN HØJGÅRDSTOFTEN Grundejerforeningen Højgårdstoften Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN HØJGÅRDSTOFTEN 20. april 2010 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Højgårdstoften: Dens hjemsted er Høje-Taastrup Kommune. Nærværende

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R G R U N D E J E R F O R E N I N G E N T O R N E G Å R D E N

V E D T Æ G T E R F O R G R U N D E J E R F O R E N I N G E N T O R N E G Å R D E N V E D T Æ G T E R F O R G R U N D E J E R F O R E N I N G E N T O R N E G Å R D E N Således vedtaget på den stiftende generalforsamling den 26. juni 1974. Ændret april 1975,juni 1984, maj 2011 og maj 2014.

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen KARBAK.

Vedtægter for Grundejerforeningen KARBAK. Vedtægter for Grundejerforeningen KARBAK. 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen KARBAK. Dens område omfatter foruden 64 parceller, vejarealer og fællesarealer udstykket fra matr. nr. 49 A og 45 H samt

Læs mere

Forslag til vedtægtsændringer

Forslag til vedtægtsændringer Forslag til vedtægtsændringer Nuværende Forslag Kommentar samtidig med erhvervelsen, uanset på hvilken måde denne finder sted, og indtrædende medlemmer erholder ved indtræden anpartsvis ret til Meddelelse

Læs mere

Vedtægter. Venø Bugt

Vedtægter. Venø Bugt Vedtægter for Grundejerforeningen Venø Bugt Handbjerg. Udarbejdet af Advokatkontoret, Nørre Snede. Godkendt af byrådet i Vinderup den 2. marts 1978 Vedtaget på stiftende generalforsamling d. 16. sept.

Læs mere

VEDTÆGTER. for Grundejerforeningen "MOSEPARKEN"

VEDTÆGTER. for Grundejerforeningen MOSEPARKEN VEDTÆGTER for Grundejerforeningen "MOSEPARKEN" V E D T Æ G T E R for Grundejerforeningen MOSEPARKEN 1. Foreningens navn er grundejerforeningen Moseparken. Dens område er de i deklaration, lyst den 20/8

Læs mere

SKOVSVINGET OG SKOVLEDET GRUNDEJERFORENING. Vedtægter VEDTÆGTER FOR SKOVSVINGET- OG SKOVLEDETS GRUNDEJERFORENING

SKOVSVINGET OG SKOVLEDET GRUNDEJERFORENING. Vedtægter VEDTÆGTER FOR SKOVSVINGET- OG SKOVLEDETS GRUNDEJERFORENING SKOVSVINGET OG SKOVLEDET GRUNDEJERFORENING Vedtægter VEDTÆGTER FOR SKOVSVINGET- OG SKOVLEDETS GRUNDEJERFORENING 1 Grundejerforeningens navn er Skovsvinget- og Skovledets Grundejerforening. Grundejerforeningens

Læs mere

VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Teglgården Hejlsminde

VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Teglgården Hejlsminde VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Teglgården Hejlsminde 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Teglgården. Området er sommerhusparceller og fælles områder, udstykket fra matr. Nr. 44a m.fl. Hejls by

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN VALMUEHAVEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN VALMUEHAVEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN VALMUEHAVEN VEDTÆGTER For GRUNDEJERFORENINGEN Valmuehaven, Indholdsfortegnelse: l. Foreningens område. 2. Medlemsret og -pligt. 3. Formål. 4. Hæftelser. 5. Kontingenter.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HERMELINLØKKEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HERMELINLØKKEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HERMELINLØKKEN GRUNDEJERFORENINGEN ER STIFTET DEN. 29. MARTS 1979 RETTET 16. AUGUST 2014 PARAGRAF 1. Foreningen er stiftet den 29.3. 1979 i henhold til deklaration tinglyst

Læs mere

Vedtægter. for. Tengslemark Ny Grundejerforening

Vedtægter. for. Tengslemark Ny Grundejerforening Vedtægter for Tengslemark Ny Grundejerforening O 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er TENGSLEMARK NY GRUNDEJERFORENING: Dens medlemsområde er ejere af parceller, udstykket af arealer beliggende på

Læs mere

Vedtægter for Birkegårdens grundejerforening Sidst opdateret 2015-05-06

Vedtægter for Birkegårdens grundejerforening Sidst opdateret 2015-05-06 1. Navn Vedtægter for Birkegårdens grundejerforening Sidst opdateret 2015-05-06 stk. 1. Foreningens navn er BIRKEGÅRDENS GRUNDEJERFORENING, dens hjemsted er Ballerup kommune. stk. 2. Foreningens område

Læs mere

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN MIKKELHØJ

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN MIKKELHØJ Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN MIKKELHØJ 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Mikkelhøj. Dens område er vejarealer, fællesarealer og parceller fra matr.nr. 21 a af Karrebæk by og sogn. Dens hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER. Pligtigt medlem af foreningen er enhver ejer af parceller inden for foreningens område.

VEDTÆGTER. Pligtigt medlem af foreningen er enhver ejer af parceller inden for foreningens område. VEDTÆGTER Pgf. 1. Navn og område Foreningens navn er grundejerforeningen Havre- og Hvedemarken. Foreningens hjemsted er Kolding. Dens medlemsområde omfatter arealerne, som fastlagt i lokalplan 0521-2A.

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R G R U N D E J E R F O R E N I N G E N T O R N E G Å R D E N

V E D T Æ G T E R F O R G R U N D E J E R F O R E N I N G E N T O R N E G Å R D E N V E D T Æ G T E R F O R G R U N D E J E R F O R E N I N G E N T O R N E G Å R D E N Således vedtaget på den stiftende generalforsamling den 26. juni 1974. Ændret april 1975 og juni 1984. 1. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for. grundejerforeningen. Engmosen

Vedtægter for. grundejerforeningen. Engmosen Vedtægter for grundejerforeningen Engmosen Vedtægter for grundejerforeningen Engmosen 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Engmosen. Dens hjemsted er Næstved kommune. Foreningens vedtægter vil være

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN VALMUEHAVEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN VALMUEHAVEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN VALMUEHAVEN 2 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN VALMUEHAVEN Indholdsfortegnelse: l. Foreningens område. 2. Medlemsret og -pligt. 3. Formål. 4. Hæftelser. 5. Kontingenter.

Læs mere

VEDTÆGTER. For. Grundejerforeningen Skytteengen Syd

VEDTÆGTER. For. Grundejerforeningen Skytteengen Syd VEDTÆGTER For Grundejerforeningen Skytteengen Syd 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Skytteengen Syd. Dens område omfatter parceller omfattet af lokalplan nr. 36 beliggende vest for henholdsvis

Læs mere

Grundejerforeningen Slagslunde Syd. Vedtægter 1/8

Grundejerforeningen Slagslunde Syd. Vedtægter 1/8 Vedtægter 1/8 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er. Foreningen har hjemsted i Slagslunde by i Egedal Kommune. Foreningens vedtægter og ændringer til disse skal godkendes af Egedal Kommune.

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1 2 3 1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 3.1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP. Dens hjemsted er Næstved Kommune. Foreningens formål er i nøje overensstemmelse

Læs mere

VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN STRANDGÅRDEN

VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN STRANDGÅRDEN Formand: Kasserer: Sekretær: Mario See Strandgården Øst 33, 4300 Holbæk Jonna S. Rives Turesensgade 6, 4. t.v., 1368 Kbh. K Linda Søstrup Andersen Stenhusparken 9, 4300 Holbæk VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Traneparken

Vedtægter for Grundejerforeningen Traneparken 1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Traneparken". Dens område er matrikel nr. 4 ar og 4 as, Tranegilde by, Ishøj sogn, og parceller, der er udstykket herfra. Dens hjemsted er Ishøj kommune jf.

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Møllegården.

Vedtægter for Grundejerforeningen Møllegården. Vedtægter for Grundejerforeningen Møllegården. Vedtaget på generalforsamlingerne den 4/9 1967, 9/4 1969, 16/4 1969, 16/5 1971, 2/5 1973, 28/2 1979, 16/6 1980 (brevafstemning), 29/5 1990 og 29/5 2000. Grundejerforeningens

Læs mere

Vedtægter. For 1. udgave: Fællesudvalget for Grundejerforeninger på Enø, Lungshave og Fjordhusene. Dato:

Vedtægter. For 1. udgave: Fællesudvalget for Grundejerforeninger på Enø, Lungshave og Fjordhusene. Dato: Vedtægter Dato: 15.10.2016 For 1. udgave: 18.04.1981 Fællesudvalget for Grundejerforeninger på Enø, Lungshave og Fjordhusene Side: 1 af 5 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemmer 4 Bestyrelse 5 Tegningsret

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Bakkebjerg Stiftet den 9.maj 1973

Vedtægter for Grundejerforeningen Bakkebjerg Stiftet den 9.maj 1973 Vedtægter for Grundejerforeningen Bakkebjerg Stiftet den 9.maj 1973 1 1.1 Grundejerforeningens navn er Bakkebjerg, og dens hjemsted er Gribskov Kommune, tidligere Græsted Gilleje Kommune. 1.2 Alle nuværende

Læs mere

Vedtægter Grundejerforeningen Åsum Stengrav

Vedtægter Grundejerforeningen Åsum Stengrav Vedtægter Grundejerforeningen Åsum Stengrav 1 Navn om område Foreningens navn er grundejerforeningen Åsum Stengrav. Foreningens hjemsted er Odense Kommune. Dens område omfatter udstykning af matr. Nr.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TANDSBUSK

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TANDSBUSK Nyrevideret udgave februar 2014 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TANDSBUSK Teksten i 2 Foreningen sørger for drift og vedligeholdelse af fællesantenneanlægget er fjernet. 1 Foreningens navn er «Grundejerforeningen

Læs mere

Alle ejere indenfor foreningens område har ret og pligt til at være medlem af grundejerforeningen.

Alle ejere indenfor foreningens område har ret og pligt til at være medlem af grundejerforeningen. 1.Foreningens navn og område Foreningens navn er Grundejerforeningen Holmehaven med hjemsted i Greve Kommune. Dens område er ejendommen matr. nr. 3-cr, 6-b, 5-a, 11-b, 6-c og 13 Mosede by, Greve sogn og

Læs mere

1. Referat af ekstra ordinær generalforsamling. Tilstede: 12 grundejere + 2 fuldmagter

1. Referat af ekstra ordinær generalforsamling. Tilstede: 12 grundejere + 2 fuldmagter 1. Referat af ekstra ordinær generalforsamling Tilstede: 12 grundejere + 2 fuldmagter 1. Valg af dirigent Tina Pedersen. K21 Valgt Tina konkluderer at Generalforsamling er lovformligt indkaldt og der er

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Foto: Nyrup Bugt, Michael Schmidt Nielsen Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Indhold 1-2 Foreningens navn 3-4 Formål 5-8 Ejernes forpligtelser 9 Generalforsamlingen 10 Stemmeafgivelse 11 Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Senest opdateret 6. maj 2014

Vedtægter for Senest opdateret 6. maj 2014 Vedtægter for Senest opdateret 6. maj 2014 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Grundejerforeningen Regstrup Å. Foreningens hjemsted Holbæk Kommune. Foreningens værneting er retten i 4300

Læs mere

Ny Bringe Grundejerforening. Vedtægter

Ny Bringe Grundejerforening. Vedtægter Vedtægter 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Ny Bringe Grundejerforening. Foreningens hjemsted er Furesø kommune. 2 Område og medlemmer Stk. 1. Foreningen omfatter ejendommene, der er beliggende på

Læs mere

VEDTÆGTER 2013 Grundejerforeningen Strandgården Enø

VEDTÆGTER 2013 Grundejerforeningen Strandgården Enø VEDTÆGTER 2013 Grundejerforeningen Strandgården Enø 1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Strandgården, Enø", og dens område er det på ved-hæftede plan viste areal, omfattende 113 parceller, vejarealer

Læs mere

Vedtægter for Ejerlauget Båstrup Park

Vedtægter for Ejerlauget Båstrup Park Vedtægter for Ejerlauget Båstrup Park 1. Ejerlaugets navn, område og hjemsted 1. Ejerlaugets navn er Ejerlauget Båstrup Park. Ejerlaugets medlemmer er de følgende 5 områdeforeningen: Grundejerforeningen

Læs mere

Grundejerforeningen Klithøj

Grundejerforeningen Klithøj Vedtægter for Grundejerforeningen Klithøj. Dejret Klit, 8420 Knebel, Ebeltoft kommune. Grundejerforeningen er stiftet i forbindelse med varetagelse af medlemmernes fælles grundejer-interesser, såvel indadtil

Læs mere

Grundejerforeningen BIGÅRDEN Vedtægter for Grundejerforeningen Bigården

Grundejerforeningen BIGÅRDEN Vedtægter for Grundejerforeningen Bigården Grundejerforeningen BIGÅRDEN Vedtægter for Grundejerforeningen Bigården 1 Foreningens navn er grundejerforeningen Bigården, dens område er matr. nr. 2 a af Ejby by, Rye sogn, og samtlige parceller, der

Læs mere

Vedtægter Grundejerforeningen Klokkergården

Vedtægter Grundejerforeningen Klokkergården Vedtægter: Vedtægter for Grundejerforeningen Klokkergården. 1 Navn Foreningens navn er Grundejerforeningen Klokkergården. Foreningen har hjemsted i Sorø Kommune. Foreningen omfatter ejere af de inden for

Læs mere

Grundejerforeningen Åstrupskrænten - Side 1 af 1

Grundejerforeningen Åstrupskrænten - Side 1 af 1 Grundejerforeningen Åstrupskrænten - Side 1 af 1 Index: Navn, hjemsted og område... 2 Formål m.v.... 2 Medlemmerne og disses forhold til foreningen... 3 Bestyrelsen... 4 Regnskab og revision...5 Generalforsamling...

Læs mere

Vedtægter Hjortshøj Grundejerforening

Vedtægter Hjortshøj Grundejerforening 1 Vedtægter Hjortshøj Grundejerforening 2 1 Foreningens navn er Hjortshøj Grundejerforening. Dens hjemsted er Hjortshøj Stationsby. 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes interesser vedrørende

Læs mere

1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovsletten, i det følgende benævnt foreningen.

1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovsletten, i det følgende benævnt foreningen. Gældende vedtægter godkendt af Ringsted Kommune den 20. januar 2006. 1. Navn og hjemsted 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovsletten, i det følgende benævnt foreningen. Disse vedtægter omfatter

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Børup

Vedtægter for Grundejerforeningen Børup Vedtægter for Grundejerforeningen Børup Vedtægter for Grundejerforeningen Børup 1. Foreningens navn: 2. Formål: Grundejerforeningen Børup, 8310 Tranbjerg J. Foreningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Foreningens navn er grundejerforeningen for Bredbjerg vest af 1984. Foreningens hjemsted er Søndersø kommune.

V E D T Æ G T E R. Foreningens navn er grundejerforeningen for Bredbjerg vest af 1984. Foreningens hjemsted er Søndersø kommune. Undertegnede grundejere i Bredbjerg vest, hvis ejendomme omfattes af lokalplan nr. 30 for et boligområde i Bredbjerg, deklarerer herved for os og efterfølgende ejere af ejendommene: matr.nr. beliggende

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ 1. Foreningens navn og hjemsted. 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rødtjørnvej

Læs mere

VEDTÆGTER. Medlemmet er forpligtet til at respektere de fælles forpligtelser, der efter en generalforsamling vil blive pålagt parcelejeren.

VEDTÆGTER. Medlemmet er forpligtet til at respektere de fælles forpligtelser, der efter en generalforsamling vil blive pålagt parcelejeren. VEDTÆGTER 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Lillemarken Hjemsted: Gevninge. 4000 Roskilde. Værneting: Roskilde Kommune: Lejre 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes fælles interesser, herunder

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde.

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde. Terslev den 9. oktober 2011 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde. I henhold til grundejerforeningens vedtægter 8, indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling onsdag den

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen RAVNSBJERG

Vedtægter for grundejerforeningen RAVNSBJERG Vedtægter for grundejerforeningen RAVNSBJERG Foreningens navn er: GRUNDEJERFORENINGEN RAVNSBJERG. 1 2 Foreningens område er matrikelnummer 15a og de af matrikelnummer 15a, Gjellerup by og sogn udstykkede

Læs mere

- - Grundejerforeningen Ville Heise

- - Grundejerforeningen Ville Heise - - Grundejerforeningen Ville Heise Afskrift af vedtægter Advokat Lone Refshammer Toldbodgade 37A, 1253 København K., Tlf. 3314 1438, Fax 3314 1944, Giro 766 9259 VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Ville

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN TEGLGÅRDEN KYNDELØSE SYDMARK 4070 KIRKE HYLLINGE VEDTÆGTER

GRUNDEJERFORENINGEN TEGLGÅRDEN KYNDELØSE SYDMARK 4070 KIRKE HYLLINGE VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN TEGLGÅRDEN KYNDELØSE SYDMARK 4070 KIRKE HYLLINGE VEDTÆGTER 1 Værneting Grundejerforeningens navn er Teglgården, dens område er matr. Nr. 5c og 5f Kyndeløse by, Kirke Hyllinge og samtlige

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Artikel 1. Navn, område og hjemsted

V E D T Æ G T E R. Artikel 1. Navn, område og hjemsted V E D T Æ G T E R Artikel 1 Navn, område og hjemsted 1. Grundejerforeningens navn er Nørgård Koloniens Grundejerforening. 2. Dens område er ejendommene beliggende indenfor det område, som er skitseret/afgrænset

Læs mere

Grundejerforeningen Det ny Jyllinge Vedtægter - april Grundejerforeningen Det ny Jyllinge

Grundejerforeningen Det ny Jyllinge Vedtægter - april Grundejerforeningen Det ny Jyllinge Grundejerforeningen Det ny Jyllinge NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL Foreningens navn er grundejerforeningen Det ny Jyllinge. 1. 2. Foreningens hjemsted er Roskilde Kommune under Retten i Roskilde, der er foreningens

Læs mere

Forslag til ændringer af vedtægterne for Grundejerforeningen Glenshøjparken.

Forslag til ændringer af vedtægterne for Grundejerforeningen Glenshøjparken. Forslag til ændringer af vedtægterne for Grundejerforeningen Glenshøjparken. På de næste sider følger de fulde vedtægter. Der hvor bestyrelsen foreslår ændringer, er den nuværende tekst markeret med kursiv,

Læs mere

Grundejerforeningen Greve Strandby VEDTÆGTER. Juni 1992

Grundejerforeningen Greve Strandby VEDTÆGTER. Juni 1992 Grundejerforeningen Greve Strandby VEDTÆGTER Juni 1992 Afskrift af hæfte udgivet i 1992. Juni 1992 Side 1 af 12 Indholdsfortegnelse: Husorden...3 Forord...4...5 1: Foreningens navn...5 2: Formål og virke...5

Læs mere

VEDTÆGTER. Grundejerforeningen Vejlby Strand

VEDTÆGTER. Grundejerforeningen Vejlby Strand VEDTÆGTER Grundejerforeningen Vejlby Strand 1, stk. a Grundejerforeningen Vejlby Strand er stiftet ved deklaration af 11. september 1974 af ejerne af matrikelnumrene 67i, 67k, 68a, 70a og 70ab. 1, stk.

Læs mere

Love for GRUNDEJERFORENINGEN EGENÆSVÆNGE

Love for GRUNDEJERFORENINGEN EGENÆSVÆNGE 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Egenæsvænge. Foreningens hjemsted er Odsherred Kommune, under Nykøbing Sj. ret, der er foreningens værneting. Alle nuværende og fremtidige ejere af parceller udstykket

Læs mere

Vedtægter. Navn. Foreningens navn er Grundejerforeningen Bramdrup Nord med hjemsted i Kolding kommune. Område og medlemmer

Vedtægter. Navn. Foreningens navn er Grundejerforeningen Bramdrup Nord med hjemsted i Kolding kommune. Område og medlemmer Vedtægter 1 Navn Foreningens navn er Grundejerforeningen Bramdrup Nord med hjemsted i Kolding kommune. 2 Område og medlemmer 1. Foreningens medlemmer er de til enhver tid værende ejere af parceller udstykket

Læs mere

Sammenligning af vedtægterne.

Sammenligning af vedtægterne. Sammenligning af vedtægterne. Gamle Vedtægter 1. Foreningens navn er grundejerforeningen "Kvaglund". Dens område er de i den af Esbjerg Kommune udarbejdede byplanvedtægt nr. 24 (med tillæg) udlagte parcelhusområde

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen LANGDYSSEN. Foreningens navn er: GRUNDEJERFORENINGEN LANGDYSSEN (Ahornvej, Kastanievej og Rønnevej)

Vedtægter for grundejerforeningen LANGDYSSEN. Foreningens navn er: GRUNDEJERFORENINGEN LANGDYSSEN (Ahornvej, Kastanievej og Rønnevej) Vedtægter for grundejerforeningen LANGDYSSEN 1. Foreningens navn er: GRUNDEJERFORENINGEN LANGDYSSEN (Ahornvej, Kastanievej og Rønnevej) 2. Foreningens hjemmested er: JAMMERBUGT KOMMUNE 3. Grundejerforeningen

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Gartnervænget

Vedtægter for Grundejerforeningen Gartnervænget Vedtægter for Grundejerforeningen Gartnervænget 1 Grundejerforeningen, der er hjemmehørende i Skanderborg kommune, er stiftet i henhold til lokalplan nr. 93 og tinglyst på parceller udstykket fra matr.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN DANMARKSGADE. Foreningens navn er Grundejerforeningen Danmarksgade. Dens Hjemsted er Ringkøbing

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN DANMARKSGADE. Foreningens navn er Grundejerforeningen Danmarksgade. Dens Hjemsted er Ringkøbing VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN DANMARKSGADE Foreningens navn er Grundejerforeningen Danmarksgade. Dens Hjemsted er Ringkøbing Foreningens formål er at varetage medlemmernes fælles interesser, bl. a.

Læs mere

Vedtægter for Gershøj Grundejerforening. Stiftet 2. oktober 1962

Vedtægter for Gershøj Grundejerforening. Stiftet 2. oktober 1962 Vedtægter for Gershøj Grundejerforening Stiftet 2. oktober 1962 Indholdsfortegnelse. 1. Navn og hjemsted. 2. Formål. 3. Medlemsforhold. 4. Adresseforandring og ejerskifte. 5. Ydelser til foreningen. 6.

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1 VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1.1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP. 1.2 Foreningens hjemsted er Næstved Kommune 2 2.1 Foreningens formål er i nøje overensstemmelse med lokalplan

Læs mere

VEDTÆGTER for Grundejerforeningen "Lærkensten"

VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Lærkensten Grundejerforeningen Lærkensten Slangerup Side 1 af 5 VEDTÆGTER for Grundejerforeningen "Lærkensten" Som vedtaget på generalforsamling den 6. marts 1981 og med senere ændringer vedtaget på ekstraordinær

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII 1. Foreningens navn og formål: 1.1 Foreningens navn er beboerforeningen Mølledammen Område VII, med hjemsted i Slangerup Kommune og med værneting ved

Læs mere

Vedbæk Villaparks Grundejerforening

Vedbæk Villaparks Grundejerforening Nedenfor er bestyrelsens forslag til de nye vedtægter, der behandles på den ordinære generalforsamling den 30. september 2010. For at synliggøre de faktiske ændringer er de nuværende vedtægter listet i

Læs mere

Bestyrelsen kan ikke forpligte foreningen ved gældsstiftelse uden generalforsamlingens bemyndigelse.

Bestyrelsen kan ikke forpligte foreningen ved gældsstiftelse uden generalforsamlingens bemyndigelse. Vedtægter Foreningens navn er Grundejerforeningen Firhøj. Dens område er det i vedtægterne medfølgende kort, identisk med lokalplan 2.9. Et nyt boligområde nord for Særslev og 2.10. En udvidelse af boligområdet

Læs mere

LOVE OG VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN BIRKELY 4593 Eskebjerg

LOVE OG VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN BIRKELY 4593 Eskebjerg ADVOKATFIRMAET SV. O. HANSEN MØDERET FOR HØJESTERET STEEN RØGILDS * NINNA SONNE BALLING * PER NYKJÆR ADVOKAT (H) ADVOKAT ADVOKAT AUT.BOBESTYRER CERT. BOLIGADVOKAT KORDILGADE 38 4400 KALUNDBORG TLF. 59

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN.

V E D T Æ G T E R. for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Side 1 af 6 V E D T Æ G T E R for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN Navn, hjemsted og formål 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. 2. Foreningens hjemsted er Lejre kommune under Roskilde

Læs mere

Ydelser til foreningen. 1. Generalforsamling Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Ydelser til foreningen. 1. Generalforsamling Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. 1. Navn og område Foreningens navn er Grundejerforeningen Holluf Pile. Foreningens hjemsted er Odense kommune. Dens medlemsområde omfatter arealerne, som er fastlagt i partiel byplansvedtægt nr. 82 for

Læs mere

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej Note: Disse vedtægter er udarbejdet for et vejlav, men kan også anvendes for en grundejerforening eller enhver anden forening hvis der ændres i 1, 2, 6 og 11. Der er markeret med rødt i teksten, hvor vejnavn

Læs mere

VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Vingen

VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Vingen VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Vingen 1. Navn, hjemsted og formål. Grundejerforeningens navn er Grundejerforeningen Vingen. Grundejerforeningens hjemsted er Helsingør Kommune. Grundejerforeningens område

Læs mere

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST Navn, hjemsted og formål. 1 Forenings navn er Grundejerforeningen Elsted Øst. 2 Foreningens hjemsted er Århus kommune under Århus ret, der er foreningens værneting.

Læs mere

VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN RØGLEBAKKEN

VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN RØGLEBAKKEN VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN RØGLEBAKKEN 1 Foreningens navn er: GRUNDEJERFORENINGEN RØGLEBAKKEN GRUNDEJERFORENINGEN RØGLEBAKKEN (herefter omtalt som Foreningen) er stiftet den 13. juni 1979 og omfatter

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN BAUNEHØJ

GRUNDEJERFORENINGEN BAUNEHØJ VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN BAUNEHØJ 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er "Grundejerforeningen Baunehøj". Dens hjemsted er Lejre kommune. "Baunehøjudstykningen" omfatter det på bilag 1 optegnede

Læs mere

Love for. Gershøj Grundejerforening. Stiftet 2. oktober 1962

Love for. Gershøj Grundejerforening. Stiftet 2. oktober 1962 Love for Gershøj Grundejerforening Stiftet 2. oktober 1962 1. Navn og hjemsted: Foreningens navn er Gershøj Grundejerforening. Dens hjemsted er: Bramsnæs Kommune. Dens værneting er: Roskilde. 2. Formål:

Læs mere

LOVE. for. Grundejerforeningen LØNBJERG

LOVE. for. Grundejerforeningen LØNBJERG LOVE for Grundejerforeningen LØNBJERG Revideret april 2016 1 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1 - Foreningens navn. 2 - Foreningens formål, omfang og virke. 3 - Medlemmernes rettigheder og pligter.

Læs mere

Vedtægter for Gartnerparkens Grundejerforening

Vedtægter for Gartnerparkens Grundejerforening Vedtægter for Gartnerparkens Grundejerforening 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er "GARTNERPARKENS GRUNDEJERFORENING", dens område er vejarealer, fællesarealer og parceller udstykket fra matr.nr. 15æ

Læs mere

Grundejerforeningen Krybily Vest

Grundejerforeningen Krybily Vest NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Krybily Vest Foreningens hjemsted er Fredericia Kommune under Fredericia Ret, der er foreningens værneting. 2 Grundejerforeningens formål

Læs mere

Forslag til. Vedtægter for Grundejerforeningen Krunderupparken 94-152

Forslag til. Vedtægter for Grundejerforeningen Krunderupparken 94-152 Forslag til Vedtægter for Grundejerforeningen Krunderupparken 94-152 1. Grundejerforeningens navn er Grundejerforeningen Krunderupparken 94-152 og dens hjemsted er Holstebro. 2. Grundejerforeningen omfatter

Læs mere

VEDTÆGTER. 1 Navn og hjemsted. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Kratlodden/Kærlodden", Ballerup kommune.

VEDTÆGTER. 1 Navn og hjemsted. Foreningens navn er Grundejerforeningen Kratlodden/Kærlodden, Ballerup kommune. GRUNDEJERFORENINGEN KRATLODDEN/KÆRLODDEN VEDTÆGTER 1 Navn og hjemsted. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Kratlodden/Kærlodden", Ballerup kommune. 2 Område og medlemmer. Foreningen omfatter matr.

Læs mere

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011).

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). Vedtægter Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby 2 Foreningens hjemsted er Slagelse

Læs mere