Holmehøj-Sydøst, Etape 4, Gundsømagle. Lokalplan 633

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Holmehøj-Sydøst, Etape 4, Gundsømagle. Lokalplan 633"

Transkript

1 Holmehøj-Sydøst, Etape 4, Gundsømagle Lokalplan 633

2 Indhold Baggrund 6 Lokalplanområdet 7 Formål og indhold 8 Forhold til anden planlægning 10 Miljø og bæredygtighed 17 Tilladelser fra andre myndigheder 18 Dispensation fra lokalplanen (planlovens 19 og 20) 19 1 Formål 20 2 Område og zonestatus 20 3 Anvendelse 20 4 Udstykning 21 5 Vej-, sti- og parkeringsforhold 21 6 Bebyggelsens omfang og placering 22 7 Bebyggelsens ydre fremtræden 23 8 Ubebyggede arealer og terræn 24 9 Miljøforhold Grundejerforening Aflysning af lokalplan og servitutter Forudsætning for ibrugtagning af bebyggelse Lokalplanens retsvirkninger Vedtagelsespåtegning 27 Kortbilag 1, Matrikelkort 28 Kortbilag 2, Fremtidige forhold 30 Kortbilag 3, Illustrationsplan 32

3 3 Plan- og Teknikudvalget, opstart Plan- og Teknikudvalget Offentlig høring Plan- og Teknikudvalget 19. august december december februar april 2016

4 Forord HVAD ER EN LOKALPLAN? I en lokalplan kan Byrådet fastsætte bindende bestemmelser for et områdes fremtidige anvendelse. En lokalplan skal dels indeholde en redegørelse for planens intentioner og forhold til anden planlægning, dels en række bestemmelser, som angiver de præcise retningslinjer for området. Ifølge Planloven skal der udarbejdes en lokalplan, inden et større byggeri, anlægs- eller nedrivningsarbejde sættes i gang. Hensigten er, at Byrådet hermed har mulighed for at skabe en ønsket udvikling af de fysiske omgivelser og høre borgernes mening. HVEM UDARBEJDER LOKALPLANER? Lokalplanerne i Roskilde Kommune udarbejdes i Plan og Udvikling. Du kan kontakte Plan og Udvikling på Rådhuset, Køgevej 80 i Roskilde, på tlf eller via til LOKALPLANFORSLAG Lokalplanen udarbejdes først som forslag, der vedtages af Byrådet. Herefter fremlægges forslaget til offentlig høring. Når lokalplanforslaget er vedtaget, gælder midlertidige retsvirkninger for det område, som er omfattet af forslaget. Offentlig høring af et lokalplanforslag annonceres i den lokale presse og på kommunens hjemmeside. Det vil være muligt af finde lokalplanforslaget digitalt på hjemmesiden, men du kan også få en trykt udgave i Teknik og Miljø, på biblioteket og borgerservicecentrene i Jyllinge, Roskilde og Viby. Den offentlige høring varer mindst 8 uger. I løbet af denne periode kan alle komme med indsigelser, bemærkninger eller ideer til ændringer af lokalplanforslaget. De skal

5 5 sendes skriftligt til Plan og Udvikling, Postboks 100, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde eller med til roskilde.dk. I forbindelse med vedtagelsen af det enkelte lokalplanforslag beslutter Byrådet, om der skal holdes borgermøde eller anden inddragelse af interessenter. ENDELIG LOKALPLAN Når den offentlige høring er ovre, kan Byrådet vedtage lokalplanforslaget endeligt, eventuelt med ændringer på baggrund af de indsigelser, bemærkninger og ideer, som er kommet i løbet af offentlighedsperioden. Når Byrådet har vedtaget lokalplanen endeligt efter den offentlige høring, er planen retligt bindende for det pågældende lokalplanområde. KLAGEMULIGHED Kommunens vedtagelse af lokalplanen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet for så vidt angår såkaldt retlige spørgsmål, det vil sige, om retsregler og -principper er fulgt. Der kan ikke klages over planens indhold. Klageberettigede er miljøministeren, enhver med retlig interesse i sagen samt en række organisationer. Klager skal sendes senest 4 uger fra offentliggørelsen af den endelige lokalplan. Klager skal sendes via den digitale klageportal på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside Her findes også nærmere vejledning om klageregler. Nævnet vil opkræve et gebyr. Hvis gebyret ikke er betalt til tiden, vil nævnet afvise klagen. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får helt eller delvist medhold. Kommunens og Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser kan indbringes for domstolene inden for 6 måneder, fra de er meddelt.

6 Redegørelse Holmehøj Gundsømagle Lokalplan 633 Lokalplanområdets beliggenhed Eniro/Krak BAGGRUND Det nye boligområde Holmehøj i Gundsømagle Øst er udlagt i Roskilde Kommunes kommuneplan for at imødekomme et lokalt behov for boliger og understøtte institutions- og skolekapaciteten i Gundsømagle. Det nye byområde har samlet plads til ca. 210 boliger og er omfattet af kommunens rækkefølgeplan, der fastlægger, at området skal udbygges fra vest mod øst. Der er udarbejdet en samlet helhedsplan for Holmehøj, der danner grundlag for lokalplanlægningen af byområdet. Holmehøj er under løbende udbygning, og Lokalplan 633,

7 Lokalplanområdet set fra bakkerne i de fælles friarealer nord for området 7 Lokalplan 633 Helhedsplanen for Holmehøj fra 2007 med markering af området omfattet af lokalplan 633 Holmehøj - Etape 4 omfatter det femte område, der nu inddrages i udbygningen. LOKALPLANOMRÅDET Lokalplanområdet udgør et areal på omkring 3,2 ha og ligger øst for Gundsømagle, umiddelbart nord for Østrupvej. Området er ubebygget og har hidtil været anvendt til jordbrug. Der er ingen diger eller gravhøje inden for området, og der er ingen træer eller anden beplantning. Terrænet er let kuperet og falder med ca. 2 m fra nord mod syd.

8 Redegørelse Området og dets omgivelser ligger forholdsvist højt i et let kuperet landskab. Mod vest og nord støder det op til Holmehøjs tredje og fjerde etape. Mod øst og syd ligger åbne marker. Umiddelbart øst for området ligger en lille lund. FORMÅL OG INDHOLD Formål Lokalplanen giver mulighed for, at der som femte fase af den samlede udbygning af byområdet Holmehøj i Gundsømagle kan opføres 28 boliger som åben-lav bebyggelse i den sydøstlige del af byudviklingsområdet. Lokalplanen skal fastlægge retningslinjer for den fremtidige bebyggelse, områdets friarealer, infrastruktur, regnvandsafledning og nedsivning i overensstemmelse med den overordnede helhedsplan for Holmehøj. Indhold Denne lokalplan udlægger den sydøstlige del af dispositionsplanen til 28 parcelhusgrunde omkring Holmehøjen og to nye boligveje, som bliver sideveje til Holmehøjen. Grundstørrelsen varierer fra 700 til m². Der udlægges endvidere et fælles friareal ud mod Østrupvej, hvor der etableres et vandhul til opsamling af regnvand. Lokalplanområdets bygninger kan opføres i 2 etager. Muligheden for at bygge i 2 etager gives for at imødekomme et ønske om at mindske bygningernes fodaftryk og dermed sikre en bedre udnyttelse af de enkelte grunde, større friarealer, mere beplantning og bedre mulighed for nedsivning af regnvand. Lokalplanens bebyggelse skal som det øvrige Holmehøj fremstå uden blanke og reflekterende tagmaterialer, herunder glaseret eller hårdtengoberet tegl.

9 N Illustration af Holmehøjs fjerde etape, hvor der planlægges opført 28 enfamilieboliger og anlagt et fælles friareal med regnvandssø. Holmeh lmen Egeho øjen en lm ho ær K Holm n ehøje olmen Elmeh Østrupvej Det er ønsket, at lokalplanområdet skal fremstå med en markant, grøn karakter. Hegn i skel må derfor kun udføres som levende hegn. Lokalplanen fastsætter de overordnede rammer for friarealernes karakter og beplantning, men et egentligt landskabsprojekt, der fastlægger den endelige terrænregulering og beplantning, udarbejdes i forbindelse med byggemodningen af området. Langs Østrupvej udlægges et grønt strøg, der udformes med karakter af overdrev og beplantes med grupperede træer og buske. Når bydelen er fuldt udbygget vil arealet langs Østrupvej indgår i en samlet grøn ring omkring Holmehøj, der ønskes sikret ved at tinglyse en stiforbindelse på marken umiddelbart øst for lokalplanområdet. Lokalplanområdet vejbetjenes fra Holmehøjen, der giver vejadgang til Piledyssen, Holmevej og Østrupvej. Holmehøjen anlægges med grønne rabatter og fortov langs vejens ene side. For at sænke hastigheden for den gennemkørende trafik anlægges Holmehøjen med indsnævringer. De to boligveje i lokalplanområdet anlægges som lege- og opholdsvej med grønne rabatter omkring en central grønning, der kan fungere som lokalt samlingspunkter i bebyggelsen. Indkørslen til boligvejene anlægges i brosten eller lignende for at markere vejens status som lege- og opholdsvej. For at fremtidssikre området mod kraftige regnskyl og for at skabe rekreative oplevelser, herunder et varieret planteog dyreliv, skal overfladevand fra tage, veje og andre befæstede arealer afledes til et forsinkelsesbassin i det fælles friareal nord for Østrupvej. 9

10 Redegørelse FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING Statslig planlægning Miljøministeriet har indsigelsesret over for kommunernes planlægning, hvis planlægningen er i strid med overordnede planlægningsinteresser. De statslige interesser, der er aktuelle i forhold til denne lokalplan, er sammenfattet nedenfor. Grundvandsbeskyttelse: Lokalplanområdet er i Forslag til Vandplan udpeget som et område med særlige drikkevandsinteresser, hvor grundvandet i særlig grad skal beskyttes. Lokalplanens bestemmelser for områdets anvendelse er ikke i strid med grundvandsbeskyttelsen i området. Kystnærhedszonen: Lokalplanområdet er beliggende mindre end 3 km fra Roskilde Fjord og er derfor omfattet af bestemmelserne i Planlovens kapitel 2a om planlægning i kystområdet. I henhold til Planlovens kapitel 5 om lokalplanlægning skal der i lokalplaner for bebyggelse og anlæg i de kystnære dele af byzonen redegøres for den visuelle påvirkning af kysten. Topografien og byområdet imellem fjorden og lokalplanområdet bevirker, at byggeri med de højder, der er fastsat i lokalplanen, ikke vil medføre en visuel påvirkning af kystlandskabet. Internationale naturbeskyttelsesområder og beskyttede arter: Ifølge bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter (Bekendtgørelse nr. 408 af 1. maj 2007) kan

11 Rammeområde 8.B.30 i Kommuneplan et planforslag ikke vedtages, hvis gennemførelse af planen kan betyde: At planen kan skade de udpegede internationale naturbeskyttelsesområder (habitat-, fuglebeskyttelses- og Ramsarområder), at yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de dyrearter, der er optaget i habitatdirektivets bilag IV, litra a) kan blive beskadiget eller ødelagt, eller at de plantearter, som er optaget i habitatdirektivets bilag IV, litra b) i alle livsstadier kan blive ødelagt. Lokalplanområdet ligger ca. 2,5 km fra det nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde, Roskilde Fjord. Der er ikke registreret beskyttede arter i lokalplanområdet. Roskilde Kommune vurderer derfor, at planen ikke kan skade de internationale naturbeskyttelsesinteresser. Kommuneplan I Roskilde Kommuneplan 2013 er lokalplanområdet beliggende inden for rammeområde 8.B.30, Holmehøj øst for Piledyssen. Område 8.B.30 ligger i Gundsømagle, og planlægningen skal derfor overordnet set alene modsvare det lokale behov for f.eks. boliger, arbejdspladser og service, understøtte de offentlige servicefunktioner og medvirke til en landskabelig afrunding af bysamfundet. Område 8.B.30 er udlagt til boligformål som åben-lav og tæt-lav bebyggelse med mulighed for indpasning af offentlige formål (institutioner, friarealer, tekniske anlæg o.l.)

12 Redegørelse Der etableres i forbindelse med områdets udbygning et bassin til opsamling af regnvand svarende til det bassin, der er etableret ved Piledyssen. For rammeområdet er fastlagt en maksimal bebyggelsesprocent på 30 for åben-lav bebyggelse og 40 for tæt-lav bebyggelse. Bygningshøjden må ikke overstige 2 etager og 8,5 meter. Lokalplanområdet indgår i et større kulturhistorisk interesseområde. Planlægningen skal derfor overordnet set sikre, at de karakteristiske kulturhistoriske værdier, helheder og enkeltelementer bevares, beskyttes og forbedres. De kulturhistoriske interesseområder omfatter områder, hvor der findes en særlig koncentration af velbevarede og synlige spor af historien, og områder hvor der ikke er synlige spor, men stor sandsynlighed for at gøre fund i jorden. Ifølge kommuneplanens rækkefølgeangivelse kan rammeområdet udbygges med samlet 210 boliger, men den østlige del af rammeområdet kan først udbygges, når den vestlige del af området er færdigudbygget. Tillæg til kommuneplanen Lokalplan 633 er ikke i overensstemmelse med kommuneplanens rammebestemmelser. Byområdet Holmehøj udvikles efter en samlet helhedsplan. En mindre del af helhedsplanen ligger i rammeområde 8.L.1. Helhedsplanen for Holmehøj nødvendiggør, at arealet, der i dag ligger i 8.L.1, inddrages i planlægningen af området, hvis det samlede byområde skal sikres en velfungerende intern vejstruktur, en god disponering af områdets bebyggelse og en æstetisk og præcis afslutning af Holmehøjområdet og dermed Gundsømagle mod det åbne land øst for byen. Det areal, der ønskes overført til rammeområde 8.B.30, omfatter én ud af i alt to udkørsler fra området samt hele eller del af 8 kommende parcelhusgrunde.

13 Lokalplanområdet set mod sydvest fra Holmehøjen, der forlænges og får tilslutning til Østrupvej 13 Der er sammen med Forslag til Lokalplan 633 vedtaget et Forslag nr. 21 til Kommuneplan Med kommuneplantillægget ændres rammeafgrænsningen således, at rammeområde 8.B.30 også omfatter den del af lokalplanen, der nu ligger inden for 8.L.1. Klimatilpasning Roskilde Kommune har i 2013 vedtaget Strategi - Vand og Klimatilpasning, som er udarbejdet i samarbejde med Roskilde Forsyning. Formålet med strategien og den tilhørende handleplan er at tackle klimaændringerne og de øgede vandmængder. I forlængelse af strategien stiller kommunen fra 2013 krav om klimatilpasning i lokalplanerne. Disse krav er bindende for grundejerne. Gældende servitutter På ejendommen matr. nr. 18bx Gundsømagle By, Gundsømagle er tinglyst servitut af om 10 m vejbyggelinje. Denne byggelinje er ikke i konflikt med lokalplanen. På ejendommen er endvidere tinglyst servitut af om forsynings- og afløbsledninger. Denne servitut skal aflyses, idet kloakledningen vil blive flyttet i forbindelse med byggemodning af området. Planlægning i forhold til nabokommuner Det er Roskilde Kommunes vurdering, at den udbygning, som er omfattet af denne lokalplan, ikke vil have en påvirkning på vores nabokommuner. Vej- og stiplanlægning Lokalplanområdet vejbetjenes fra Holmehøjen, der har forbindelse til Holmevej og Piledyssen. Med lokalplanens realisering får Holmehøjen yderligere forbindelse til Østrupvej.

14 Redegørelse Den interne sti i den nordlige del af lokalplanområdet anlægges som i de foregående etaper af Holmehøj De planlagte adgangs- og boligveje indenfor lokalplanområdet får status som private fællesveje. Udbygningen af området med 28 boliger vil medføre en meget begrænset trafik. Den fulde udbygning af byudviklingsområdet med 210 boliger vil medføre en vis trafik på de omgivende veje. Ved det planlagte anlæg af den nye Frederikssundmotorvej vil der blive etableret tilslutning til Østrupvej. Østrupvej vil derved i endnu højere grad blive indfaldsvejen til Gundsømagle. Det vurderes, at Østrupvej er dimensioneret til denne yderligere belastning. De vejledende grænser for vejstøj på de primære udendørs opholdsarealer skal sikres overholdt. Der er i forbindelse med udarbejdelse af masterplanen for området udarbejdet en støjundersøgelse, som viser støjbelastningen fra den Fredskov nuværende trafik og den tilkommende trafik fra byudvik- Der etableres i forbindelse med lokalplanens realisering en chikane på Østrupvej umiddelbart øst for det nye byområde. 3-område Overløbsbassin Nyt oversigtsareal Chikane

15 De nye boligveje i lokalplanområdet udformes med grønne græsrabatter som f.eks. nabovejen Holmeager 15 lingsområdet. Støjkravene søges overholdt ved afstandsdæmpning, herunder ved udlæg af et grønt bælte mod Østrupvej i en bredde af 15 m. For at skabe tilstrækkelig oversigt og sikkerhed ved Holmehøjens tilslutning til Østrupvej etableres en ny chikane på Østrupvej øst for Holmehøjens tilslutning til denne. Der skal vest for Holmehøjens tilslutning sikres tilstrækkelig oversigt ved udkørsel. Skoledistrikt og skolekapacitet Lokalplanområdet ligger inden for Margretheskolens skoledistrikt, der har kapacitet til den boligudbygning som lokalplanen giver mulighed for. Forsyning Lokalplanområdet forsynes med vand fra Gundsømagle Vandværk, og ny bebyggelse forudsætter tilslutning fra dette vandværk. Elforsyningen til lokalplanområdet varetages af Dong Energy. Ved indkørslen til Holmehøjen fra Østrupvej reserveres plads til en lille miljøstation, hvor der kan opstilles minicontainere for den offentlige indsamling af glas mv. Der er etableret en tilsvarende miljøstation i den nordlige del af Holmehøj, der sammen med den nye skal betjene hele det færdigudbyggede Holmehøj. Lokalplanområdet ligger ikke i fjernvarme- eller naturgasområde. Spildevandsplanlægning Området er planlagt separatkloakeret, og derfor skal spildevand og regnvand separeres før tilslutning til det

16 Redegørelse offentlige spildevandsanlæg. Da jorden i lokalplanområdet er meget lerholdig og ikke velegnet til nedsivning, kan grundejerne ikke pålægges nedsivning i området. Miljømyndigheden kan dog give tilladelse til nedsivning af regnvand fra tage og befæstede arealer, hvis det er teknisk muligt og kan ske uden ulemper for naboer. For at understøtte muligheden for nedsivning af regnvand fastsættes en maksimal befæstelsesgrad på 40 % for den enkelte matrikel. Afløbskoefficienten for den enkelte matrikel må ikke overstige 0,3, og overskydende regnvand fra tage og befæstede arealer skal som princip ledes via vejbrønde til et regnvandsbassin i det fælles friareal i lokalplanområdets sydlige del. Regnvandsbassinet ligger delvist uden for lokalplanens område. Den del af bassinet, der ligger uden for lokalplanens område vil derfor blive sikret ved tinglysning af en deklaration på ejendommen. Bassinnet skal udformes som et rekreativt anlæg med brinker med en hældning på 1:5. Bassinet skal dimensioneres, så afløbet svarer til 1 l/s ha. En del af lokalplanområdet samt den del af regnvandsbassinet der ligger uden for lokalplanens område, er ikke omfattet af Roskilde Kommunens Spildevandsplan. Der skal derfor udarbejdes tillæg til spildevandsplanen for dette område, om områdets afledning af spildevand og regnvand. Tillæg til spildevandsplanen udarbejdes af Roskilde Kommune efter teknisk oplæg fra Roskilde Forsyning A/S. Kulturhistorie Roskilde Museum har i medfør af museumslovens 23 foretaget en arkivalsk kontrol af planområdet. Der er ikke er registreret fortidsminder indenfor lokalplanområdet. Da der i de senere år er kommet flere arkæologiske løs- og

17 17 detektorfund fra de tidligere etaper ved Holmehøj, er der dog en vis sandsynlighed for, at der i dette område også findes fortidsminder under jorden. Sådanne fortidsminder står under museumslovens beskyttelse og der kan under anlægsarbejde fremkomme fund eller fortidsminder, som vil være omfattet af Museumsloven. Bygherren er forpligtet til øjeblikkeligt at indberette sådanne fund til Roskilde Museum samt til midlertidigt at indstille anlægsarbejdet. Roskilde Museum anbefaler derfor, at der foretages en arkæologisk prøvegravning forud for byggemodning på arealet. I forbindelse med udstedelse af byggetilladelse kan bygherren, i henhold til museumslovens 25, anmode Roskilde Museum om at tage stilling til, hvorvidt jordarbejdet vil berøre væsentlige fortidsminder. Museet skal inden for en frist på seks uger komme med en udtalelse, der kan være baseret på en arkæologisk forundersøgelse. Udgiften til en forundersøgelse skal afholdes af bygherren jf. museumslovens 26, stk. 2. MILJØ OG BÆREDYGTIGHED I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer, skal kommunen gennemføre en miljøvurdering, hvis en given plan må antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. Som hovedregel er planer, der fastlægger rammerne for fremtidige anlægstilladelser til projekter, omfattet af lov om miljøvurdering, og disse planer skal derfor»screenes«, dvs. at der skal gennemføres en kort, indledende vurdering

18 Redegørelse Kultur og sundhed Emne nr Hvordan vurderer vi? 4 11 Erhverv og økonomi 5 For hvert af de 12 emner foretager Roskilde Kommune en kvalitativ vurdering af, i hvor høj grad først et projekt- og siden et lokalplanforslag understøtter de konkrete mål. Der ud fra tildeles hvert emne en samlet score ud fra nedenstående skala: 10 planen understøtter optimalt de angivne mål planen understøtter de mål der er angi vet planen understøtter kun i mindre grad målene planen påvirker ik ke målene væsentligt planen har væsentlig negativ påvirkning på målene 1. Identitet (Kulturarv og profil) 2. Byens rum og bygninger 3. Grønne og blå byrum 4. Social mangfoldighed 5. Sundhed og bevægelse 6. Transport 7. Ressourceforbrug 8. Støj og forurening 9. Vand 10. Natur 11. Erhverv og service 12. Kommunal økonomi Miljø og klima af, om der skal gennemføres en egentlig miljøvurdering. Ud fra screeningen besluttes det, om en plans påvirkning på miljøet har en karakter og et omfang, der kræver, at der skal gennemføres en egentlig miljøvurdering. Det er Roskilde Kommunes vurdering, at der på baggrund af»screening«af lokalplanforslag 633 ikke er behov for at fortage en samlet miljøvurdering af lokalplanforslaget. Resultatet er illustreret med rosetten i figuren til venstre. Roskilde Kommune har udarbejdet en bærdygtighedsprofil af projektet, der viser, i hvor høj grad projektet understøtter kommunens mål på området. Forvaltningen vurderer, at der er mulighed for at fremme bæredygtighedsprofilen ved at regnvandsbassinet gives en organisk og naturlig form og anlægges som et rekreativt areal, der er stiadgang til. Lokalplanen redegør for forholdet til øvrig planlægning, hvoraf det fremgår, at planen ikke er i strid med anden overordnet planlægning eller sektorplanlægning ud fra en miljømæssig vurdering. Forurening Lokalplanområdet er ikke registreret som muligt forurenet og har hidtil været anvendt til jordbrug. Det antages derfor, at området ikke er forurenet. TILLADELSER FRA ANDRE MYNDIGHEDER Området er i dag pålagt landbrugspligt. Landbrugspligten ophæves af landinspektør i forbindelse med udstykning.

19 DISPENSATION FRA LOKALPLANEN (PLANLOVENS 19 OG 20) Byrådet kan meddele dispensation fra lokalplanens bestemmelser, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. Videregående afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved tilvejebringelse af en ny lokalplan. 19

20 Bestemmelser I henhold til Lov om Planlægning (lovbekendtgørelse nr. 587 af 27. maj 2013) fastsættes følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område i Roskilde Kommune. 1 FORMÅL Formålet med lokalplanen er: At fastlægge områdets primære anvendelse til boliger i form af åbent-lavt byggeri. At fastlægge bebyggelsesplan, vejforløb og grønne områder i overensstemmelse med dispositionsplanen for hele Holmehøj. At fastlægge rammer for vandafledningen; både spildevand og regnvand. 2 OMRÅDE OG ZONESTATUS 2.1 Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag 2 og omfatter en del af matr. nr. 18bx, Gundsømagle By, Gundsømagle samt alle parceller, der efter vedtagelsen af denne lokalplan udstykkes fra denne del af ejendommen. 2.2 Lokalplanområdet ligger i landzone. Lokalplanens område overføres med denne lokalplan til byzone. 3 ANVENDELSE 3. 1 Lokalplanområdet må kun anvendes til boligformål i form af åbent-lavt byggeri til helårsbeboelse.

21 Tværsnit i boligvejene De med grøn signatur på kortbilag 2 viste områder må udelukkende anvendes som grønt område, fælles friareal med stier og beplantninger. Der kan inden for områderne opsættes bænke, legeredskaber og lignende. Der kan inden for områderne etableres bassiner til opsamling af regnvand. Områderne må ikke bebygges. 4 UDSTYKNING 4. 1 Udstykning skal ske i overensstemmelse med den på kortbilag 2 viste udstykningsplan. 4.2 Ejendomme skal udstykkes med en grundstørrelse på mellem 700 m² og m². 5 VEJ-, STI- OG PARKERINGSFORHOLD 5.1 Veje og stier skal anlægges i henhold til principperne vist på kortbilag Vejadgang til lokalplanområdet skal ske fra Holmehøjen og Østrupvej. 5.3 Holmehøjen som vist principielt på kortbilag 2 skal udlægges i en bredde af mindst 10 m med 5 m kørebane og 1,5 m fortov i vejens ene eller begge sider og med en græsrabat på mindst 0,5 m.

22 Bestemmelser Holmehøjen skal anlægges med sideheller eller tilsvarende hastighedsdæmpende foranstaltning. Sideheller skal udformes med cykelsluser, så cyklister kan køre inden om hellerne. Cykelarealerne skal være minimum 1,25 m brede. 5.4 Der udlægges boligveje som vist principielt på kortbilag 2. Vejene skal have en bredde af mindst 9 m med 5 m kørebane og med græsrabat i begge sider og udformes, så de overholder kravene til lege- og opholdsarealer. Boligvejenes tilslutning til Holmehøjen skal anlægges i brosten eller enden belægning, der tydeligt markerer indkørslen til boligvejen. Centralt på boligvejen skal indrettes en grønning med træplantning. Omkring grønningen skal boligvejen have en bredde på minimum 3 meter. 5.5 Boligvejene skal indrettes med manøvre- og vendeplads for renovationsbiler. 5.6 Der skal anlægges mindst 2 parkeringspladser pr. bolig på egen grund. 5.7 Der skal anlægges stier som vist på kortbilag 2. Stien a-b skal anlægges i grus med en bredde på minimum 1 meter. Stien c-d skal udlægges i en bredde på 3 meter og anlægges som græsstier.

23 23 6 BEBYGGELSENS OMFANG OG PLACERING 6.1 Bebyggelsesprocenten må ikke overstige 30 for den enkelte grund. 6.2 Bebyggelse kan opføres i maksimalt 2 etager med en maksimal højde på 8,5 m. 6.3 Bebyggelse, herunder garager, carporte, skure og lignende i tilknytning til bebyggelse skal placeres mindst 5 m fra skel mod vej. 7 BEBYGGELSENS YDRE FREMTRÆDEN 7.1 Boligbebyggelse skal opføres med sadeltage, eventuelt med valm eller med synlig, ensidig taghældning på min. 10%. 7.2 Tage på boligbebyggelse må ikke fremstå i blanke eller reflekterende materialer. Dette svarer til, at materialets glanstrin ikke må overstige Såfremt der etablereres anlæg til indvinding af solenergi eller lignende, skal de dele af anlægget, som anbringes udvendigt på bygningen, tilpasses bygningens arkitektoniske udtryk, og følge tagets hældning. Anlæg til indvinding af solenergi kan placeres på jorden, såfremt de ikke er synlige fra veje og fælles opholdsarealer.

24 Bestemmelser 7.4 Skiltning og flagning i reklameøjemed er ikke tilladt inden for lokalplanområdet. 7.5 Der må ikke opsættes udvendige antenner. Parabolantenner kan dog opsættes på facade eller på terræn med en højde på ikke over 1,8 m over terræn og mindst 2 meter fra skel. Terrænændringer skal afvikles som Terrænændringer skal afvikles som bløde S-formede kurver. Der tillades ikke tekniske skråninger. Skel 0,5 m Hæk Støttemur Der tillades støttemur, hvis den placeres mindst 0,5 meter fra skel og skjules bag beplantning. 8 UBEBYGGEDE AREALER OG TERRÆN 8.1 Det med grønt markerede område til fælles friareal mod syd udlægges som kombineret grønt område og afvandingsbassin som vist på kortbilag Det med grønt markerede område til fælles friareal mod syd skal fremstå med græs og grupperede træer og buske. 8.3 Fælles friarealer, som vist på kortbilag 2 skal tilstræbes beplantet senest førstkommende vækstsæson efter lokalplanområdets færdigudbygning. Der udføres af bygherren en basisetablering af græs og enkelte beplantninger. Friarealets udformning og plantevalg skal godkendes af kommunen før igangsætning. 8.4 Oversigtsarealet, som vist på kortbilag 2, skal friholdes for beplantning med en højde, der overstiger 0,5 meter. 8.5 Der må efter afsluttet byggemodning ikke foretages terrænregulering med mere end 0,5 meter. Terrænet må ikke

25 25 fremstå med tekniske skråninger, men skal fremstå med bløde S-formede kurver. Der tillades støttemure, forudsat at støttemurene opføres mindst 0,5 m fra skel og der plantes levende hegn foran (i niveau med vej og/eller nabogrund). Der tillades ikke støttemure inden for en afstand på 2 meter fra skel mod de fælles friarealer langs Østrupvej. 8.6 Hegn i skel må kun udføres som levende hegn, eventuelt Byskilt fjernes med et trådhegn på egen side. Hegn i skel mod veje, stier og fælles friarealer skal plantes min. 30 cm inde på egen grund, således at bevoksningen til enhver tid kan holdes inden for skellinjen. Skel mod de fælles friarealer mod Østrupvej samt skel, der grænser op til det åbne land øst for lokalplanens område, skal tilplantes med hæk. 8.7 Der må ikke etableres støjskærme inden for lokalplanområdet. På ejendomme, der vender ud mod Østrupvej, kan der dog etableres støjskærme i skel, hvis de mod fælles friarealer fremstår som grønt hegn. 8.8 Lastbiler, campingvogne, både og biler, som ikke er indregistreret, må ikke opbevares inden for området. Overløbsbassin Der skal på de rekreative arealer nord for Østrupvej etableres et regnvandsbassin til opsamling af Chikane overfladevand. Nyt Byski 9 MILJØFORHOLD 9.1 Lokalplanområdets ejendomme kan anvende alternative energikilder, herunder jordvarme, solvarme og lignende. 9.2 Den maksimale befæstelsesgrad for den enkelte matrikel er 40 %.

26 Bestemmelser 9.3 Der skal etableres et regnvandsbassin på det sydlige friareal ud mod Østrupvej, hvor overfladevand fra bygninger og veje skal tilkobles. En del af bassinet ligger uden for lokalplanens område. Regnvandsbassinet skal fremstå som et rekreativt anlæg og udføres med et skråningsareal med en minimumshældning på 1:5. Der skal sikres et bælte på 2-3 meter rundt langs regnvandsbassinets kronekant, så der er adgang til vedligeholdelse af bassinet. Der skal desuden sikres en kørefast adgangsvej fra Holmehøjen til bassinet. 10 GRUNDEJERFORENING 10.1 Grundejere i lokalplanområdet skal være medlem af den eksisterende grundejerforening for hele det fremtidige byudviklingsområde omfattet af dispositionsplanen for Holmehøj, der blev etableret i forbindelse med Lokalplan Det er grundejerforeningens opgave at forestå yderligere beplantning og drift samt vedligeholdelse af private fællesveje, fælles stier og fælles friarealer. 11 AFLYSNING AF LOKALPLAN OG SERVITUTTER 11.1 Servitut om forsynings- og afløbsledninger tinglyst på ejendommene 18bx og 27q Gundsømagle By, Gundsømagle vil blive aflyst.

27 27 12 FORUDSÆTNING FOR IBRUGTAGNING AF BE- BYGGELSE Inden ibrugtagning skal bebyggelsen være tilsluttet offentligt spildevandsanlæg. 13 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendomme, der er omfattet af planen, ifølge planlovens 18 kun udnyttes i overensstemmelse med planens bestemmelser. For forhold, som ikke er reguleret i lokalplanen, gælder de almindelige bebyggelsesregulerende bestemmelser i byggeloven og planloven. Lokalplanen indeholder ingen handlepligt, hvilket betyder, at den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil, og at lokalplanen ikke medfører krav om etablering af de bygninger og anlæg, som er indeholdt i planen. Lokalplanens bestemmelser med tilhørende kortbilag udgør planens juridiske grundlag og tinglyses på de enkelte ejendomme, som er omfattet af planen. 14 VEDTAGELSESPÅTEGNING Således endeligt vedtaget af Roskilde Byråd ved delegation til Plan- og Teknikudvalget den 7. april Torben Jørgensen, formand for Plan- og Teknikudvalget Martin Holgaard, direktør for By, Kultur og Miljø /

28 Kortbilag 1 Matrikelkort, mål 1:2.000 Lokalplangrænse Matrikelskel Matrikelnummer Terrænkurver 27q 11,00 Vejbyggelinje 3 - område

29 29 N 27q 27f 18cn 18de ap 26a 28a

30 Kortbilag 2 Fremtidige forhold, mål 1:2.000 Lokalplangrænse Åben-lav boligbebyggelse Fælles friareal Boligvej Oversigtsareal Adgangsvej til bassin Sti

31 31 N c d b a Regnvandsbassin 3 meter zone

32 Kortbilag 3 Illustrationsplan, mål 1:2.000 Lokalplangrænse

33 A-D a-b c-d 33 N Holmeh lmen Egeho øjen en lm rho Kæ højen Østrupvej e Holm olmen Elmeh

34 Plan og Udvikling Postboks 100 Køgevej Roskilde Jyllinge Gundsømagle Lokalplan 633 Herringløse Ågerup/Store Valby Veddelev Svogerslev Roskilde Vindinge Vor Frue Gadstrup Snoldelev Viby/Dåstrup

Tillæg til Lokalplan 132 for Vor-Frue kirke Karreen. Lokalplan 132, tillæg 1 /forslag

Tillæg til Lokalplan 132 for Vor-Frue kirke Karreen. Lokalplan 132, tillæg 1 /forslag Tillæg til Lokalplan 132 for Vor-Frue kirke Karreen Lokalplan 132, tillæg 1 / Indhold Forord 4 Baggrund 6 Lokalplanområdet 7 Formål og indhold 7 Forhold til anden planlægning 7 Kommuneplan 7 Byplanvedtægt

Læs mere

Politisk behandling. Lokalplan. Vigen Strandpark og Roskilde Camping. Lokalplan 548, tillæg 1/forslag

Politisk behandling. Lokalplan. Vigen Strandpark og Roskilde Camping. Lokalplan 548, tillæg 1/forslag Lokalplan Vigen Strandpark og Roskilde Camping Lokalplan 548, tillæg 1/ Indhold Baggrund 6 Lokalplanområdet 6 Lokalplantillæggets formål og indhold 7 Forhold til anden planlægning 7 Miljøscreening 8 Lokalplanets

Læs mere

Holmehøj, Etape 2-Syd Gundsømagle

Holmehøj, Etape 2-Syd Gundsømagle Holmehøj, Etape 2-Syd Gundsømagle Lokalplan 604/ Indhold Baggrund 6 Lokalplanområdet 7 Formål og indhold 7 Forhold til anden planlægning 9 Miljø og bæredygtighed 15 Tilladelser fra andre myndigheder 16

Læs mere

Holmehøj, Etape 3 Vest Gundsømagle. Lokalplan 624/forslag

Holmehøj, Etape 3 Vest Gundsømagle. Lokalplan 624/forslag Holmehøj, Etape 3 Vest Gundsømagle Lokalplan 624/ Indhold Baggrund 6 Lokalplanområdet 7 Formål og indhold 8 Forhold til anden planlægning 10 Miljø og bæredygtighed 15 Tilladelser fra andre myndigheder

Læs mere

Holmehøj, Etape 3 Vest Gundsømagle. Lokalplan 624

Holmehøj, Etape 3 Vest Gundsømagle. Lokalplan 624 Holmehøj, Etape 3 Vest Gundsømagle Lokalplan 624 Indhold Baggrund 6 Lokalplanområdet 7 Formål og indhold 8 Forhold til anden planlægning 10 Miljø og bæredygtighed 15 Tilladelser fra andre myndigheder 16

Læs mere

Holmehøj, Etape 2-Syd Gundsømagle

Holmehøj, Etape 2-Syd Gundsømagle Holmehøj, Etape 2-Syd Gundsømagle Lokalplan 604 Indhold Baggrund 6 Lokalplanområdet 7 Formål og indhold 7 Forhold til anden planlægning 9 Miljø og bæredygtighed 15 Tilladelser fra andre myndigheder 16

Læs mere

Lokalplan 666 for. Holmehøj, Etape 3 nord - øst, Gundsømagle. Lokalplan 666 /forslag

Lokalplan 666 for. Holmehøj, Etape 3 nord - øst, Gundsømagle. Lokalplan 666 /forslag Lokalplan 666 for Holmehøj, Etape 3 nord - øst, Gundsømagle Lokalplan 666 / Indhold Forord 4 Baggrund 6 Lokalplanområdet 7 Formål og indhold 8 Forhold til anden planlægning 10 - Statslig planlægning 10

Læs mere

Rughaven og Sankt Hans Gade. Tillæg 13 til Roskilde Kommuneplan 2013

Rughaven og Sankt Hans Gade. Tillæg 13 til Roskilde Kommuneplan 2013 Rughaven og Sankt Hans Gade Tillæg 13 til Roskilde Kommuneplan 2013 Forord Hvad er et tillæg til kommuneplanen? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning. Hvert fjerde år skal kommuneplanen

Læs mere

Udvidelse af rammeområde 3.B.19 Stålmosen. Tillæg 4 til Roskilde Kommuneplan 2016 forslag

Udvidelse af rammeområde 3.B.19 Stålmosen. Tillæg 4 til Roskilde Kommuneplan 2016 forslag Udvidelse af rammeområde 3.B.19 Stålmosen Tillæg 4 til Roskilde Kommuneplan 2016 Forord HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning. Hvert fjerde

Læs mere

Ændring af rammeområde 3.BS.7 Ved Ringen. Tillæg 3 til Roskilde Kommuneplan 2016

Ændring af rammeområde 3.BS.7 Ved Ringen. Tillæg 3 til Roskilde Kommuneplan 2016 Ændring af rammeområde 3.BS.7 Ved Ringen Tillæg 3 til Roskilde Kommuneplan 2016 Mindretalsudtalelse MIDRETALSUDTALELSE Byrådet den 26. oktober 2017 Enhedslisten kan ikke tiltræde kommuneplantillægget og

Læs mere

Ringstedgade - Køgevej. Rammeområde 1.CR.15. Tillæg 1 til Roskilde Kommuneplan 2017 forslag

Ringstedgade - Køgevej. Rammeområde 1.CR.15. Tillæg 1 til Roskilde Kommuneplan 2017 forslag Ringstedgade - Køgevej. Rammeområde 1.CR.15 Tillæg 1 til Roskilde Kommuneplan 2017 Forord HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning. Hvert fjerde

Læs mere

SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE. Lokalplan Brigadevej. Stenløkke.

SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE. Lokalplan Brigadevej. Stenløkke. LOKALPLAN NR. 10 9903 PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE Lokalplan 10-9903 Brigadevej Stenløkke Dybbølsten SØNDERBORG KOMMUNE Teknisk Forvaltning - Rådhuset - 6400 Sønderborg Tlf. 74 42 93 00

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc SØNDERBORG KOMMUNE SØNDERBORG KOMMUNE Forslag til LOKALPLAN NR. 3-9901 Boligområde ved Sønderskoven mellem Borgmester Andersens Vej og Hiort Lorenzens Vej BESKRIVELSE AF FORSLAGET I forbindelse med udarbejdelsen

Læs mere

Ændring af Nordmarken lokalcenter, Jyllinge

Ændring af Nordmarken lokalcenter, Jyllinge Ændring af Nordmarken lokalcenter, Jyllinge Tillæg 5 til Roskilde Kommuneplan 2013 8.B.8 8.CL.1 8.B.13 Forord Hvad er et tillæg til kommuneplanen? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning.

Læs mere

Ændring af rammeområde i Himmelev

Ændring af rammeområde i Himmelev Ændring af rammeområde i Himmelev Tillæg 2 til Roskilde Kommuneplan 2009 2.EK.1 Forord HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning. Hvert fjerde

Læs mere

Lokalcenter Roskildevænget, Roskilde

Lokalcenter Roskildevænget, Roskilde Lokalcenter Roskildevænget, Roskilde Tillæg 6 til Roskilde Kommuneplan 2013 Forord Hvad er et tillæg til kommuneplanen? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning. Hvert fjerde år

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Februar 2007 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONG- STED Denne redegørelse har

Læs mere

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2 ÆRØ KOMMUNE Forslag til lokalplan nr. 19-9 ejendommen Søby Nørremarksvej 2 Kommuneplantillæg nr. 1 Kommuneplan 2009-2021 for Ærø Kommune Forord til lokalplanen Denne lokalplan omfatter ejendommen Søby

Læs mere

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 For et boligområde ved Hovedgaden 2 i Løgstrup Forslag Ovenfor ses luftfoto med markering af eksisterende lokalplan samt skravering af tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 315.

Læs mere

Erhvervsområde. Gl. Marbjergvej, Københavnsvej samt Langebjergvænget. Tillæg 18 til Roskilde Kommuneplan 2013

Erhvervsområde. Gl. Marbjergvej, Københavnsvej samt Langebjergvænget. Tillæg 18 til Roskilde Kommuneplan 2013 Erhvervsområde Gl. Marbjergvej, Københavnsvej samt Langebjergvænget Tillæg 18 til Roskilde Kommuneplan 2013 Forord HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning.

Læs mere

Håndværkervænget Gundsømagle

Håndværkervænget Gundsømagle Politisk behandling Håndværkervænget Gundsømagle Tillæg 14 til Roskilde Kommuneplan 2013 Forord HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning. Hvert

Læs mere

Ændring af rammeområde i Himmelev

Ændring af rammeområde i Himmelev Ændring af rammeområde i Himmelev Tillæg 2 til Roskilde Kommuneplan 2009 Forslag 2.EK.1 Forord Hvad er et tillæg til kommuneplanen? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning. Hvert

Læs mere

Tillæg nr. 74 til Herning Kommuneplan

Tillæg nr. 74 til Herning Kommuneplan Forslag Offentlig høring Tillæg nr. 74 til Rammeområde 42.B3 og 42.T1 Boligområde sydvest for Sinding Hovedgade Område til tekniske anlæg nordøst for Sinding Hovedgade Fremlægges fra den 15. september

Læs mere

Ændring af rammeområde i Himmelev

Ændring af rammeområde i Himmelev Ændring af rammeområde i Himmelev Tillæg 8 til Roskilde Kommuneplan 2009 Haraldskær Himmelev Sognevej Langagervej Herregårdsvej 2.D.8 100 m Forord Hvad er et tillæg til kommuneplanen? Den fysiske planlægning

Læs mere

Mobilantennemast Margrethehåb. Lokalplan 568/forslag

Mobilantennemast Margrethehåb. Lokalplan 568/forslag Mobilantennemast Margrethehåb Lokalplan 568/forslag Indhold Fors Forord 4 Baggrund 6 Lokalplanområdet 6 Formål og indhold 8 Forhold til anden planlægning 8 Statslig planlægning 8 Kommuneplan 10 Gældende

Læs mere

Butiks- og erhvervsområde ved Himmelev Bygade

Butiks- og erhvervsområde ved Himmelev Bygade Butiks- og erhvervsområde ved Himmelev Bygade Tillæg 22 til Roskilde Kommuneplan 2009 Forord HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning. Hvert

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

Udvidelse af Jyllingecenter

Udvidelse af Jyllingecenter Udvidelse af Jyllingecenter Tillæg 20 til Roskilde Kommuneplan 2009 Forord HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning. Hvert fjerde år skal kommuneplanen

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 1-27 Tømrergården, Boliger i Hårlev Vedtaget af Kommunalbestyrelsen d. 17. marts 2005 Lokalplan nr. 1-27 for Tømrergården, Boliger i Hårlev Indholdsfortegnelse Lokalplanens

Læs mere

Ændring af rammeområde vedkøgevej

Ændring af rammeområde vedkøgevej Politisk behandling Ændring af rammeområde vedkøgevej Tillæg 19 til Kommuneplan 2009 3.CL.4 E.8 3.BE.4 3.BP.6 3.F.5 3.CL.3 3.BE.9 3.D.7 3.F.6 3.BE.5 Område, hvor der kan etableres restaurant 3.BS.8 3.E.3

Læs mere

LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE Plan- og Teknikforvaltningen Rådhuset 6400 Sønderborg Tlf. 74 12 64 00 Fax 74 12 64 02 E-mail raadhus@sonderborg.dk 1 SØNDERBORG

Læs mere

Kommuneplantillæg 1 for tæt-lav boliger på Værebrovej 25

Kommuneplantillæg 1 for tæt-lav boliger på Værebrovej 25 Kommuneplantillæg 1 for tæt-lav boliger på Værebrovej 25 Tillæg 1 til Roskilde Kommuneplan 2013 Offentliggjort som tillæg 30 til Roskilde Kommuneplan 2009 Forord HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den

Læs mere

LOKALPLANENS HENSIGT

LOKALPLANENS HENSIGT LOKALPLANENS HENSIGT Med vedtagelsen af Allerød Kommuneplan 1997-2009 blev det muligt at overføre et areal ved Bjergvej - Lyngevej fra landzone til byzone. Arealet kan udstykkes i 14 grunde til helårsboliger.

Læs mere

Ændring af rammeområde i Himmelev

Ændring af rammeområde i Himmelev Politisk behandling Himmelev Kirke Ændring af rammeområde i Himmelev Himmelev Gymnasie Tillæg 8 til Roskilde Kommuneplan 2009/ 200 m Haraldskær Nord Langagervej 2.D.8 Mål 1: 25 100 m Kommuneplantillæg

Læs mere

Håndværkervænget Gundsømagle

Håndværkervænget Gundsømagle Politisk behandling Håndværkervænget Gundsømagle Tillæg 14 til Roskilde Kommuneplan 2013 Forord HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning. Hvert

Læs mere

Lokalplan 238 - Forslag

Lokalplan 238 - Forslag 1 Lokalplan 238 - Forslag Boliger ved Høm Byvej April 2011 2 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori Byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et område, f.eks. om - anvendelse, - udstykning,

Læs mere

Støjvold ved motorvejen i Trekroner Øst. Lokalplan 556

Støjvold ved motorvejen i Trekroner Øst. Lokalplan 556 Støjvold ved motorvejen i Trekroner Øst Lokalplan 556 Indhold Forord 4 Baggrund 6 Lokalplanområdet 7 Støj 8 Formål og indhold 10 Forhold til anden planlægning 11 Kommuneplan 12 Gældende lokalplan 13 Planlægning

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej side l Lokalplan nr. 28 for et område ved Vestergade/Røddingevej, Vester Vamdrup, Vamdrup Kommune.

Læs mere

Tillæg nr. 32 til Herning Kommuneplan

Tillæg nr. 32 til Herning Kommuneplan Forslag til Tillæg nr. 32 til Rammeområde 41.B11 og 41.OF4 Boligområde ved Baunetoften og Gilmosevej i Tjørring. Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.) Om kommuneplantillægget

Læs mere

Lokalplanen omfatter ejendommen matr.nr af Sønderborg samt en mindre del af ejendommen matr.nr af Sønderborg (kollegiebebyggelse).

Lokalplanen omfatter ejendommen matr.nr af Sønderborg samt en mindre del af ejendommen matr.nr af Sønderborg (kollegiebebyggelse). SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5-9405 Boligbebyggelse ved Damgade BESKRIVELSE Lokalplanen omfatter ejendommen matr.nr. 5312 af Sønderborg samt en mindre del af ejendommen matr.nr. 5216 af Sønderborg

Læs mere

Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119

Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119 Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119 TORNVED KOMMUNE Maj 2006 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et dokument, der for et geografisk afgrænset område fastlægger, hvordan der må bygges eller anlægges.

Læs mere

Forslag til Lokalplan Udstykning af Bygaden 57

Forslag til Lokalplan Udstykning af Bygaden 57 Forslag til Lokalplan 73.2 Udstykning af Bygaden 57 1 Indhold Hvad er en lokalplan? Fremlæggelsesperiode 3 Lokalplanforslagets midlertidige retsvirkninger 3 Redegørelse Indledning Bevaringsværdige træer

Læs mere

Nyt rammeområde ved Roskilde Gymnasium. Tillæg15 til Roskilde Kommuneplan/forslag

Nyt rammeområde ved Roskilde Gymnasium. Tillæg15 til Roskilde Kommuneplan/forslag Nyt rammeområde ved Roskilde Gymnasium Tillæg15 til Roskilde Kommuneplan/forslag Forord HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning. Hvert fjerde

Læs mere

Kommuneplan Forslag til. Kommuneplantillæg nr Boligområde på østsiden af Skolevej, Tversted. Offentlig fremlagt

Kommuneplan Forslag til. Kommuneplantillæg nr Boligområde på østsiden af Skolevej, Tversted. Offentlig fremlagt TANNISBUGTVEJ KLITROSEVEJ Offentlig fremlagt 28. sept. 2016-22. nov. 2016 Kommuneplan 2013 Forslag til Kommuneplantillæg nr. 21 - Boligområde på østsiden af Skolevej, Tversted TRANEBÆRVEJ ØSTERVEJ MARGUERITEVEJ

Læs mere

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ kovlundv Jf/ " LOKALPLANOMRADE SKANDERBORG KOMMUNE 1986 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold

Læs mere

Lokalplan 601 for mobilantennemast ved Astersvej

Lokalplan 601 for mobilantennemast ved Astersvej Lokalplan 601 for mobilantennemast ved Astersvej Lokalplan 601 Indhold Forord 4 Baggrund 6 Lokalplanområdet 7 Formål og indhold 8 Forhold til anden planlægning 9 Kystnærhedszonen 9 Kommuneplan 9 Byplanvedtægt

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021 Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Oktober 2013 Kommuneplantillæg nr. 15-110 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-10-9705.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-10-9705.doc SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 10-9705 for et boligområde ved Dybbølsten BESKRIVELSE AF FORSLAGET En privat andelsboligforening har søgt om opførelse af andelsboliger på en grund ved Dybbølsten på hjørnet

Læs mere

Justering af udvalgte rammer

Justering af udvalgte rammer Justering af udvalgte rammer Tillæg 9 til Roskilde Kommuneplan 2016 Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering, Geodatastyrelsen, Erhvervsstyrelsen Forord HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den fysiske

Læs mere

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole Greve Kommune Forslag Lokalplan nr.15.17 Tune Skole Lægehus ved Tune Skole Forslag til lokalplan er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget er vedtaget af Greve Byråd den 27.

Læs mere

Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup

Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup Januar 2013 1 Om kommune- og lokalplaner Kommuneplanen er den overordnede plan, som indeholder overordnede målsætninger for kommunens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 110 a 110 d 112 Restaurant-, hotel- og udstillingsformål oktober 2010 Lokalplanforslag 045 og forslag til regionkommuneplantillæg

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE FREMLAGT FRA DEN 4. DECEMBER 2002 TIL DEN 12. FEBRUAR 2003. OFFENTLIGT BEKENDTGJORT DEN 9. APRIL 2003. Forord til lokalplanforslaget Thyholm Kommunes

Læs mere

Børkop Kommune 1.39. Børkop Kommune. Lokalplan nr. 1.39. og Tillæg nr. 4 til Kommuneplan 2001-2012

Børkop Kommune 1.39. Børkop Kommune. Lokalplan nr. 1.39. og Tillæg nr. 4 til Kommuneplan 2001-2012 Børkop Kommune Børkop Kommune Planområde 1.39 Lokalplan nr. 1.39 og Tillæg nr. 4 til Kommuneplan 2001-2012 for et område til boligformål ved Bundsgård i Børkop 1 2 Lokalplan nr. 1.39 for et område til

Læs mere

Ændring af anvendelsesbestemmelser. Tillæg 19 til Roskilde Kommuneplan 2013

Ændring af anvendelsesbestemmelser. Tillæg 19 til Roskilde Kommuneplan 2013 Ændring af anvendelsesbestemmelser Tillæg 19 til Roskilde Kommuneplan 2013 Forord HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning. Hvert fjerde år

Læs mere

Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej. Lokalplan 81B. Ældrecentret i Hvalsø

Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej. Lokalplan 81B. Ældrecentret i Hvalsø I Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej Lokalplan 81B Ældrecentret i Hvalsø Orientering Regler for Lokalplaners Udarbejdelse Indhold En lokalplan er en fysisk plan, der fastlægger de

Læs mere

Boliger på Ramsøbakken IV. Lokalplan 647 /forslag

Boliger på Ramsøbakken IV. Lokalplan 647 /forslag Boliger på Ramsøbakken IV Lokalplan 647 / Indhold Forord 4 Baggrund 6 Lokalplanområdet 6 Formål og indhold 6 Forhold til anden planlægning 8 Kommuneplan 8 Lokalplan 8 Vej- og stiplanlægning 9 Skoledistrikt

Læs mere

Lokalplanområdet. Lokalplan 202. Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2

Lokalplanområdet. Lokalplan 202. Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2 Lokalplanområdet Lokalplan 202 Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2 TEKNISK FORVALTNING Marts 2006 Lokalplan 202 Indhold Indhold Redegørelse Baggrund for lokalplanen 4 Formål med lokalplanen 4

Læs mere

Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk.

Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk. Videbæk i januar 2003 D.nr. 28673 Rev. den 30. april 2003 Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 55.3 med tilhørende tillæg nr. 13 til Videbæk Kommuneplan

Læs mere

Gadstruperhvervspark, Finervej. Tillæg 15 til Roskilde Kommuneplan 2013 forslag

Gadstruperhvervspark, Finervej. Tillæg 15 til Roskilde Kommuneplan 2013 forslag Gadstruperhvervspark, Finervej Tillæg 15 til Roskilde Kommuneplan 2013 Forord HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning. Hvert fjerde år skal

Læs mere

SUSÅ KOMMUNE. Lokalplan LZ.13 Jordbrugsparceller øst for Spragelse.

SUSÅ KOMMUNE. Lokalplan LZ.13 Jordbrugsparceller øst for Spragelse. SUSÅ KOMMUNE Lokalplan LZ.13 Jordbrugsparceller øst for Spragelse. Forslag til lokalplan vedtaget til fremlæggelse: 22.06.2006 Fremlæggelsesperiode: 27.06.2006 22.08.2006 Lokalplan vedtaget endeligt: 21.09.2006

Læs mere

LOKALPLAN 3-41 Hotel Niels Juel

LOKALPLAN 3-41 Hotel Niels Juel LOKALPLAN 3-41 Hotel Niels Juel KØGE KOMMUNE 2002 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 3-41, Hotel Niels Juel INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund, formål og indhold........... 3 Lokalplanens

Læs mere

Ændring af rammeområde ved Astersvej

Ændring af rammeområde ved Astersvej rint Preview Ændring af rammeområde ved Astersvej Tillæg 28 til Roskilde Kommuneplan 2009 100 m 1 : 2001 Dette kort er kun til oversigtsformål. Fremstillet af 10.20.3.170 13/03/2013 16:39:32 Forord HVAD

Læs mere

Lokalplan 203. Udvidelse af Torsted Skole

Lokalplan 203. Udvidelse af Torsted Skole Lokalplan 203 Udvidelse af Torsted Skole TEKNISK FORVALTNING JANUAR 2006 Lokalplan 203 Indhold Indhold Redegørelse Formål med lokalplanen 4 Fremtidige forhold 4 Tekniske forhold 6 Forhold til anden planlægning

Læs mere

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse Lokalplan nr. 65 For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse 1 VÆGGERLØSE B Stamvej A1 A2 C 1. Indledning:... 2 2. Lokalplanens indhold... 3 3. Forholdet til den øvrige planlægning... 3 Forholdet til regionplanen:...

Læs mere

Ændring af det stationsnære område ved Trekroner og rammeområde 3.EP.3. Tillæg 8 til Roskilde Kommuneplan 2016/forslag

Ændring af det stationsnære område ved Trekroner og rammeområde 3.EP.3. Tillæg 8 til Roskilde Kommuneplan 2016/forslag Ændring af det stationsnære område ved Trekroner og rammeområde 3.EP.3 Tillæg 8 til Roskilde Kommuneplan 2016/forslag Forord HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den fysiske planlægning reguleres bl.a.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 77. August 2002. Parcelhusbebyggelse ved Storkens Kvarter

LOKALPLAN NR. 77. August 2002. Parcelhusbebyggelse ved Storkens Kvarter LOKALPLAN NR. 77 August 2002 Parcelhusbebyggelse ved Storkens Kvarter Lokalplan nr. 77 Indhold Indhold: Redegørelse: Forhold til anden planlægning Lokalplanlægning Lokalplanloven Varmeplan Forurening Vandforsyning

Læs mere

Indholdsfortegnelse. side

Indholdsfortegnelse. side 0 Indholdsfortegnelse side Forord... 2 BESTEMMELSER... 3 Lokalplanens formål... 3 Afgrænsning... 3 Område og zonestatus... 3 Områdets anvendelse... 4 Udstykning... 4 Vej og stiforhold... 4 Bebyggelsens

Læs mere

Ændring af rammebestemmelser i Margrethehåbsparken

Ændring af rammebestemmelser i Margrethehåbsparken Ændring af rammebestemmelser i Margrethehåbsparken Tillæg 10 til Roskilde Kommuneplan 2009 /forslag Margrethehåbsvej 2.EK.1 kvej Holbæ Forord Fors Hvad er et tillæg til kommuneplanen? Den fysiske planlægning

Læs mere

Ændring af rammebestemmelser i Margrethehåbsparken

Ændring af rammebestemmelser i Margrethehåbsparken Ændring af rammebestemmelser i Margrethehåbsparken Tillæg 10 til Roskilde Kommuneplan 2009 /politisk behandling Margrethehåbsvej 2.EK.1 Holbækvej Forord Politisk HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den

Læs mere

TILLÆG 15. Ændret afgrænsning af rammeområde 12-B-89, samt ændring af bestemmelser for udstykning og afstand til Møllebækken i området.

TILLÆG 15. Ændret afgrænsning af rammeområde 12-B-89, samt ændring af bestemmelser for udstykning og afstand til Møllebækken i området. TILLÆG 15 Ændret afgrænsning af rammeområde 12-B-89, samt ændring af bestemmelser for udstykning og afstand til Møllebækken i området. Silkeborg Kommune offentliggør hermed Tillæg 15 til Kommuneplan 2009-2020.

Læs mere

Tillæg nr. 9. til Kommuneplan Ringkøbing-Skjern Kommune, område til offentligt formål og erhvervsformål ved Ånumvej og Ringvejen, Skjern

Tillæg nr. 9. til Kommuneplan Ringkøbing-Skjern Kommune, område til offentligt formål og erhvervsformål ved Ånumvej og Ringvejen, Skjern Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing-, område til offentligt formål og erhvervsformål ved Ånumvej og Ringvejen, Skjern Ortofoto Ringkøbing- Ringkøbing- 23. september 2013 FORORD TIL KOMMUNEPLANTILLÆGGET

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

DRAGØR KOMMUNE LOKALPLAN 51. for et område ved Wiedergarden.

DRAGØR KOMMUNE LOKALPLAN 51. for et område ved Wiedergarden. DRAGØR KOMMUNE LOKALPLAN 51 for et område ved Wiedergarden. INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning side 3 Lokalplanens redegørelse side 4 Lokalplanområdet Lokalplanens indhold Forholdet til anden planlægning Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan Boliger ved Langebjerg Sø

Lokalplan Boliger ved Langebjerg Sø Lokalplan Boliger ved Langebjerg Sø Lokalplan 634 / Indhold BAGGRUND 6 LOKALPLANOMRÅDET 7 FORMÅL OG INDHOLD 7 FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING 9 Regionplan Kommuneplan 9 Lokalplan 9 Trafik og stiplanlægning

Læs mere

I øvrigt skal vi altid lave en lokalplan, når det er nødvendigt for at sikre, at kommuneplanen kan gennemføres.

I øvrigt skal vi altid lave en lokalplan, når det er nødvendigt for at sikre, at kommuneplanen kan gennemføres. orfor laver vi en lokalplan? I en række tilfælde kræver loven, at vi skal lave en lokalplan. Det er blandt andet, før der laves større Forslag udstykninger til eller større bygge- eller anlægsarbejder.

Læs mere

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte KØGE KOMMUNE 1988 LOKALPLAN 4-15 KØGE TEKNISKE SKOLE BOHOLTE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE: Lokalplanens baggrund og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3

Læs mere

LOKALPLAN NR. 91. For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 91. For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE LOKALPLAN NR. 91 For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE Indholdsfortegnelse Redegørelse Lokalplanens indhold... 3 Lokalplanens forhold til den øvrige planlægning for området... 5 Bestemmelser 1 Lokalplanens

Læs mere

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000 ~li 0 Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Indhoidsfortegnelse Lokalpianens redegørelse Lokalpianens baggrund 4 Forhold til anden planlægning 4 Forsyningsforhold

Læs mere

Lokalplan nr. 94. for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området *

Lokalplan nr. 94. for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området * Lokalplan nr. 94 for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området * Formålet med lokalplanen * Lokalplanens indhold * Lokalplanens

Læs mere

Ændring af retningslinje og generel ramme

Ændring af retningslinje og generel ramme Ændring af retningslinje og generel ramme Tillæg 12 til Roskilde Kommuneplan 2009 Jyllinge Gundsømagle Herringløse Ågerup/Store Valby Veddelev Svogerslev Roskilde Vindinge Vor Frue Gadstrup Snoldelev Viby/Dåstrup

Læs mere

Forslag til lokalplan O-201.1 - Institutions- og idrætsformål i Ørslev.

Forslag til lokalplan O-201.1 - Institutions- og idrætsformål i Ørslev. Til modtagere af lokalplanforslag O-201.1. Rådhuset Postboks 200 4760 Vordingborg T. 55 36 36 36 F. 55 36 27 00 www.vordingborg.dk Journalnr. 2008-30204 Torben Andersen +45 55 36 24 21 TA@vordingborg.dk

Læs mere

Forslag til Lokalplan 364 og forslag til Tillæg 19 til Kommuneplan for et område til campingsplads med fiskesø ved Finderupvej, Herborg.

Forslag til Lokalplan 364 og forslag til Tillæg 19 til Kommuneplan for et område til campingsplads med fiskesø ved Finderupvej, Herborg. Returadresse Land, By og Kultur - Planlægning Toften 6 6880 Tarm Forslag til Lokalplan 364 og forslag til Tillæg 19 til Kommuneplan 2013-2025 for et område til campingsplads med fiskesø ved Finderupvej,

Læs mere

Planen omfatter en fremtidig udbygning med 80 boliger opført som tæt/lav bebyggelse opdelt i mindst 8 enklaver med adgang til de fælles friarealer.

Planen omfatter en fremtidig udbygning med 80 boliger opført som tæt/lav bebyggelse opdelt i mindst 8 enklaver med adgang til de fælles friarealer. Lokalplan nr. 14.2. For et boligområde i Uvelse (Lystrupgård) REDEGØRELSE Lokalplanens formål: Det er lokalplanens formål i overensstemmelse med kommuneplanen at fastlægge retningslinier for en bebyggelsesog

Læs mere

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 108 Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Lokalplan 210. Lokalplan for udvidelse af Horsens Kunstmuseum TEKNISK FORVALTNING

Lokalplan 210. Lokalplan for udvidelse af Horsens Kunstmuseum TEKNISK FORVALTNING Lokalplan for udvidelse af Horsens Kunstmuseum TEKNISK FORVALTNING JUNI 2005 Indhold Indhold Redegørelse Baggrund for lokalplanen 4 Lokalplanens formål 4 Lokalplanområdet i dag 5 Forhold til anden planlægning

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Lokalplan nr. 284 12. november 1999 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Ændringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommen ifølge Planlovens 18 kun

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 135 For areal til åben- og tæt lav boligbebyggelse ved Solgårdsvænget i Voldum. December 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 002

Kommuneplantillæg nr. 002 Kommuneplantillæg nr. 002 Tillæg til Kommuneplan 2013-2025 for Frederikssund Kommune For rammeområderne B 2.4 Vedtaget d. 29. april 2015 Nyt rammeområde B 2.4 Redegørelse Kommuneplantillæggets område Kommuneplantillægget

Læs mere

KOMMUNE NR BELIGGENDE VED ØSTERMARKSVEJ ODDER LOKALPLAN FQR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL I QDOER BY.

KOMMUNE NR BELIGGENDE VED ØSTERMARKSVEJ ODDER LOKALPLAN FQR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL I QDOER BY. ODDER LOKALPLAN FQR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL I QDOER BY. KOMMUNE NR. 1069 BELIGGENDE VED ØSTERMARKSVEJ Odder Kommune Lokalplan nr. 1069 Lokalplan for et område til offentlige formål beliggende ved

Læs mere

LOKALPLAN Handelsskole

LOKALPLAN Handelsskole LOKALPLAN 1-05.1 Handelsskole KØGE KOMMUNE 1980 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 1-05.1 HANDELSSKOLE, (TILLÆG TIL RAMMEPLAN 1-05) REDEGØRELSE LOKALPLANENS BAGGRUND -lokalplan for skolernes område Handelsskolen

Læs mere

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Ærø Kommune Lokalplan 9-23 Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Hvad er en lokalplan En lokalplan er en detaljeret plan for et område i en kommune. Den fastlægger en række retningslinier for,

Læs mere

INDLEDNING. Indholdsfortegnelse

INDLEDNING. Indholdsfortegnelse INDLEDNING Indholdsfortegnelse INDLEDNING 0 Offentlig fremlæggelse og indsigelsesfrist 1 REDEGØRELSE 2 Beskrivelse af lokalplanområdet 2 HIDTIDIG PLANLÆGNING 3 Regionplanlægningen 3 Kommuneplanlægningen

Læs mere

LOKALPLAN NR for et boligområde ved Sdr. Ringvej i Give GIVE KOMMUNE

LOKALPLAN NR for et boligområde ved Sdr. Ringvej i Give GIVE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 120235 for et boligområde ved Sdr. Ringvej i Give GIVE KOMMUNE 1 Hvad er en lokalplan Dette hæfte er en lokalplan for et nyt boligområde, beliggende ved Sdr. Ringvej i Give by. En lokalplan

Læs mere

Lokalplan nr. 3.07. Område til boligformål ved. Kløvermarken i Klovborg

Lokalplan nr. 3.07. Område til boligformål ved. Kløvermarken i Klovborg Lokalplan nr. 3.07 Område til boligformål ved Kløvermarken i Klovborg Nørre-Snede Kommune Lokalplan nr. 3.07 for et område til boligformål i Klovborg Indholdsfortegnelse Side Lokalplanområdets beliggenhed...4

Læs mere

Lokalplan nr. 74. for en boligbebyggelse ved Nørregade. Hundested Kommune

Lokalplan nr. 74. for en boligbebyggelse ved Nørregade. Hundested Kommune Lokalplan nr. 74 for en boligbebyggelse ved Nørregade Hundested Kommune Indhold Redegørelse s. 5 Indledning Lokalplanlægning Området for lokalplanen Forhold til anden planlægning Lokalplanens midlertidige

Læs mere

Ændring af rammeområde i Vindinge. Tillæg 3 til Kommuneplan 2009/forslag

Ændring af rammeområde i Vindinge. Tillæg 3 til Kommuneplan 2009/forslag Ændring af rammeområde i Vindinge Tillæg 3 til Kommuneplan 2009/forslag Forord Forslag til høring HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning.

Læs mere

Ændring af rammeområde for Roskilde sygehus. Tillæg10 til Roskilde Kommuneplan

Ændring af rammeområde for Roskilde sygehus. Tillæg10 til Roskilde Kommuneplan Ændring af rammeområde for Roskilde sygehus Tillæg10 til Roskilde Kommuneplan Forord HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning. Hvert fjerde

Læs mere

LOKALPLAN NR. 064. Indsigelsesfrist xx. xxxxxx 2011. For et offentligt område til plejecenter m.m. ved Snorrebakken i Rønne etape 2

LOKALPLAN NR. 064. Indsigelsesfrist xx. xxxxxx 2011. For et offentligt område til plejecenter m.m. ved Snorrebakken i Rønne etape 2 LOKALPLAN NR. 064 Indsigelsesfrist xx. xxxxxx 2011 For et offentligt område til plejecenter m.m. ved Snorrebakken i Rønne etape 2 December 2011 Indsigelser og ændringsforslag Lokalplanforslaget blev vedtaget

Læs mere

T I L L Æ G N R. 3 7 TIL VEJLE KOMMUNEPLAN KOMMUNEPLAN Trekantområdet og Vejle Kommune

T I L L Æ G N R. 3 7 TIL VEJLE KOMMUNEPLAN KOMMUNEPLAN Trekantområdet og Vejle Kommune T I L L Æ G N R. 3 7 Boligområde ved Mælkevejen Hører til lokalplan nr. 1204 TIL VEJLE KOMMUNEPLAN 2013-2025 KOMMUNEPLAN 2013-2025 Trekantområdet og Vejle Kommune Endelig godkendt i byrådet den 24.2.2016

Læs mere