Marianne Maegaard (MM) Jan Lauridsen (JL golfmanager) Morten Nielsen Olesen (MNO suppleant) Anne Terndrup (AT suppleant)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Marianne Maegaard (MM) Jan Lauridsen (JL golfmanager) Morten Nielsen Olesen (MNO suppleant) Anne Terndrup (AT suppleant)"

Transkript

1 Mollerup Golf Club Bestyrelsen Mødereferat Mødedato og sted: tirsdag, den 18. august 2015 kl i Klubhuset Deltagere: H. C. Ralking (HC) Knud Høgh (KH) Marianne Maegaard (MM) Jesper Lorentzen (JLO) Ulla Køpfli (UK) Niels Thyssen (NT) Jan Lauridsen (JL golfmanager) Morten Nielsen Olesen (MNO suppleant) Anne Terndrup (AT suppleant) Gæster: Poul Lindberg, intern revisor deltog under pkt. 4. Peter Martin deltog under pkt. 5. Fraværende: Niels Halleløv 1. Godkendelse af referat fra 16. juni 2015 Godkendt og underskrevet 2. Godkendelse af dagsorden og afklaring af habilitet Der forelå forslag fra Begynderudvalget om tilladelse til at onsdagsmatchen sender 3 4 hold ud på bagni, da der er venteliste til onsdagsmatcherne og det kniber med at få prøvemedlemmerne igennem forløbet. Punktet blev optaget som nyt pkt. 12 på dagsordenen. 1

2 Dagsorden godkendt 3. Orientering fra a) Formanden DGU s projekt Golf og Folkesundhed gennemføres nu af Active Institute og Institut for Folkesundhed. Der er tale om et pilotprojekt med 14 diabetikere, som gennemføres i efteråret 2015 i Mollerup Golf Club. Projektet blev præsenteret på et infomøde d. 5. august. Ordens- og amatørudvalget har nu afsluttet en sag mellem 2 medlemmers uenighed omkring reglerne for boldrenden. b) Golfmanageren Vi har desværre mistet en del bolde på driving range. Der er nu indkøbt nye bolde. Vi er godt med på medlemstallet der kommer løbende nye begyndere og medlemmer. Vi har haft over 80 prøvemedlemmer igennem forløbet ca. 70% er nu fuldtidsmedlemmer i MGC. c) Udvalgene Erhvervs- og sponsorudvalget (HC): Vi har pt. faktureret for kr. i sponsorater i 2015 (budget ). Greenfeeindtægterne på stor bane er pr kr , mod kr. samme tid sidste år. Vi er således kr. efter budgettet. Formentlig påvirket både af den kølige sommer og at andre klubber er gået med i frispilsordninger. Indtægterne fra par 3 banen er over budgettet Medlems- og baneservice (UK): Henvises til pkt. 5 Turneringsudvalget (KH): Regionsgolf. Vi har 8 hold og det er gået lidt op og ned, mest ned. KH har et lille dilemma med to hold i Veteran C, da vi kun kan have 1. Turneringsledelsen arbejder på sagen. Trivsels- og informationsudvalget (NT): Der var et lidt lavere deltagerantal til sommergolf. NT mener det primært skyldes vejret. Begynderudvalget (NH skriftlig rapportering): Vi lider under begrænsningen på 48 deltagere i onsdagsturneringerne brev fremsendt 13. aug Optaget som pkt. 12 på dagsordenen. 2

3 Sundhedsprojektet er sat i gang med 14 ny prøvemedlemmer. Onsdagsturneringerne kører fint og NH har indtryk af, at de nye medlemmer sætter pris på den måde at blive introduceret til klubben og lære andre nye at kende. Husudvalget (NH skriftlig rapportering): Efter garantieftersynet, men inden garanti periodens udløb er det konstateret, at et varmerør i depotrummet under cafeen er tæret op. Skaden er udbedret og anmeldt til vort forsikringsselskab, ligesom Juul & Nielsen er adviseret. Hvordan mon de øvrige isolerede varmerør har det? Vi får etableret et nyt vandtapnings sted i gården udfor herrernes omklædning. To toiletter på herretoiletterne erstattes af pissoir, et i omklædningsrummet og et ved cafeen. Dette øger kapaciteten og sparer vand. Der arbejdes med at etablere et malerhold til at male udvendigt. Vi har en bygningsmaler, der vil udføre de indvendige maler reparationer, der er påkrævet. Lars Eeg arbejder med nye tiltag, der kan bringe energiforbruget ned nogle mere omkostningstunge end andre. Sportsudvalget (MM): Sidste runde i Danmarksturneringen er vel overstået. 1. damer rykkede op i 1. division 2. damer spiller om oprykning 1. og 2. herrer bliver i deres respektive divisioner. 4. Økonomi, herunder: a) Halvårsregnskab 2015 Poul præsenterede et udkast til halvårsregnskab. Det ser fornuftigt ud og kræver kun ganske få ændringer og afstemninger så er vi i mål med 1. halvår. b) Driftsstatus pr. ultimo juli 2015 Økonomien ser fornuftig ud, vi holder i det store og hele budgettet. Der skal holdes fokus på likviditeten resten af året, da vi i år ekstraordinært har betalt regninger, der stammer fra 2013 og Poul fremlagde en pengestrømsanalyse pr. 30. juni c) Likviditetsbudget 2. halvår Econta og Poul præsenterer et nyt Likviditetsbudget for 2. halvår på næste BM. 3

4 d) Øvrige overvejelser, herunder finansiering af maskinpark - Beslutningsforslag vedr. maskinkøb: Greenkeepernes maskiner skal løbende udskiftes og for fleres vedkommende er det påtrængende, at det sker snarest. MGC har hidtil finansieret via banklån. Det indstilles, at bestyrelsen beslutter følgende: Vedr. samarbejde mv. Maskiner, som anvendes dagligt/hyppigt skal være til rådighed og i god stand. Maskiner, som kun anvendes lejlighedsvist, kan deles mellem flere klubber ( maskinstation ). Baneudvalgsformanden bemyndiges til at indlede samarbejde med andre klubber om fælles anvendelse af maskiner, som kun benyttes lejlighedsvist (f.eks. gravemaskine). Vedr. finansiering Maskinparken skal i klubbens interesse finansieres bedst og billigst. Formanden bemyndiges til i samarbejde med baneudvalgsformanden og manageren at vælge finansieringsmodel, som være sig køb eller leasing. Det bør mindst hvert andet år undersøges, hvad der bedst betaler sig. Bestyrelsen tiltrådte disse forslag og besluttede yderligere: - Der udarbejdes maskinbudget med udskiftninger - Køb over kr ,- forelægges bestyrelsen. Opfølgning sker via årshjulet. Budgetprocedure. HC orienterede om budgetproceduren for budget 2016 mv. Der stiles efter at budgettet kan vedtages på BM i november. I første fase melder udvalgsformændene budget ind til Jan senest medio september. 5. Temadrøftelse: Medlems- og baneservice udvalget Baneservice kom med en status indtil dags dato. Der er kommet flere med i baneservice, som snart dækker alle dage. De føler, at de bliver taget rigtig godt imod ved 1. tee og ude på banen. De nye tiltag er taget godt imod især starterfunktionen ved boldrenden og pakning af bolde i primetime. Retningslinjer for brug af boldrenden er, efter ønske fra Baneservice, ophængt i infotavlen ved 1. tee samt på hjemmesiden. Vigtigt at få kommunikeret, at har man en booked tid, skal man være klar senest 10 min før. Har man en bold i boldrende, skal man holde sig klar til at gå ud med det samme. 4

5 Der er flere oplagte muligheder for at udnytte vores kapacitet bedre. Der bør gøres en indsats omkring bookede tider, som ikke benyttes. Medlemsservice arbejder på at få en samspilsordning op at stå med andre klubber. Det ser positivt ud og vi håber, at ordningen kan startes op i Der er et par nye venskabsklubber på vej. Nærmere info følger. 6. Golfspilleren i Centrum Der forelå rapporter fra Golfspilleren i Centrum (GiC) pr. 6. August. JL gennemgik i hovedpunkter bane-, træner-, restaurations- og managerrapporterne. Med næsten 400 besvarelser, er det et værktøj, der giver et godt indtryk af medlemstilfredshed og tilfredshed hos greenfeespillere. MGC er inde i en rigtig god udvikling, men der er selvfølgelig også plads til forbedringer. GiC er et værktøj, som Bestyrelsen og de forskellige udvalg skal bruge systematisk. Hver udvalgsformand kigger på opfølgning ift. eget udvalg. Det er et ønske, at vi benchmarker med 3-4 andre klubber. JL får sat gang i processen. 7. Organisationsudvikling i MGC a) Drøftelse af vision, værdier og strategi: Oplæggene afventer sproglig efterbehandling, hvorefter de forelægges bestyrelsen til endelig godkendelse. b) Code-of-conduct: Oplægget afventer sproglig efterbehandling og efterfølgende endelig godkendelse. c) Årshjulet for bestyrelsen Tema for september møde: Ikke på næste BM. 8. Ny kortbane MM orienterede om kortbanen. Kortbanen er nu opmålt og scorekort sat i produktion. Kortbanen er ligeledes rated og korrigeret af DGU og kan nu bruges til hcp.-regulering. Der arbejdes på at forbedre tee-stederne samt teemarkeringerne. Der overvejes at ændre vores tee-markeringer fra gul, rød og sort til 57, 49 og 40. Angiver længden på banen (i hundrede meter) fra det pågældende teested. Bestyrelsen gav udtryk for, at ideen med en kortbane er god, men fandt at procesforløbet har været uheldigt. Banen er ikke hverken blevet drøftet eller besluttet i bestyrelsen, før den var en realitet. Ligeledes er hverken formanden eller berørte udvalg, herunder især baneudvalget, ikke inddraget. Initiativer, der omfatter flere ressortområder (udvalg) skal som minimum involvere formanden og de berørte udvalgsformænd inden handlinger igangsættes. 9. Opfølgning på sidste temadrøftelse: Banen Orientering vedr. ønsket om at gennemføre en vandboring. Der er lavet 5

6 en geoteknisk rapport med et overslag over økonomien m.m. Den vil nu blive gennemgået i udvalget. Rapporten er fremkommet med lidt større udfordringer end forventet. Udvalget arbejder videre på projektet. Baneudvalgsformanden har lavet en banegennemgang og fremlagde en plan for det fremtidige arbejde på banen. Sættes i system med grønne, gule og røde opgaver. JLO bad om bestyrelsens opbakning til at gennemføre planen. Bestyrelsen bakker op om planen med bemærkning om at huske de rigtige kommandoveje. 10. Status på projekter: a) Hul 15 Intet nyt b) Peters gård Intet nyt c) Tordenhytter Bestyrelsen ønsker en pris på, hvad en lynafledning koster. JL undersøger forskellige muligheder. d) Brøndboring Se pkt Driftsoptimering, herunder a) Klubhuset Intet nyt NH fraværende b) Status på EConta Fremover overtager Econta Randers samarbejdet med MGC 100% 12. Forslag fra begynderudvalget om at sende 3 4 hold ud på bagni ved onsdagsmatcher. Begynderudvalgt havde fremsendt et beslutningsforslag om at få lov at sende 3 4 hold ud på bagni ved onsdagsmatcher. Forslaget begrundes i, at der er mange tilmeldte til onsdagsmatcherne og at det giver vanskeligheder med at få prøvemedlemmerne igennem forløbet. Da NH var fraværende, blev punktet udskudt til næste gang Eventuelt Intet væsentligt Næste møde: tirsdag 8. September 6

7 Mødet hævet kl af formanden Referatet godkendt d. Godkendt af: HC Ralking Niels Halleløv Jesper Lorentzen Ulla Køpfli Knud Høgh Marianne Maegaard Niels Thyssen 7

Marianne Maegaard (MM) Morten Nielsen Olesen (MNO suppleant) Anne Terndrup (AT suppleant)

Marianne Maegaard (MM) Morten Nielsen Olesen (MNO suppleant) Anne Terndrup (AT suppleant) Mollerup Golf Club Bestyrelsen Mødereferat Mødedato og sted: tirsdag, den 16. juni 2015 i Klubhuset Deltagere: H. C. Ralking (HC) Niels Halleløv (NCH) Knud Høgh (KH) Marianne Maegaard (MM) Jesper Lorentzen

Læs mere

Gæster: Poul Lindberg (MGC s interne revisor) og Claus Gråbæk (Econta) deltog i mødet til og med pkt. 4.

Gæster: Poul Lindberg (MGC s interne revisor) og Claus Gråbæk (Econta) deltog i mødet til og med pkt. 4. Mollerup Golf Club Bestyrelsen Mødereferat Mødedato og sted: mandag, den 13. april 2015 i Klubhuset Deltagere: H. C. Ralking (HC) Niels Halleløv (NCH) Knud Høgh (KH) Marianne Maegaard (MM) Jesper Lorentzen

Læs mere

Gæster: Konsulent Kim Uldahl Pedersen, DGU og Hanne Jacobsen deltog under pkt. 5.

Gæster: Konsulent Kim Uldahl Pedersen, DGU og Hanne Jacobsen deltog under pkt. 5. Mollerup Golf Club Bestyrelsen Mødereferat Mødedato og sted: tirsdag, den 19. maj 2015 i Klubhuset Deltagere: H. C. Ralking (HC) Niels Halleløv (NCH) Knud Høgh (KH) Marianne Maegaard (MM) Jesper Lorentzen

Læs mere

Mollerup Golf Club. Bestyrelsesmøde. Mandag d. 30. juni kl. 16.30

Mollerup Golf Club. Bestyrelsesmøde. Mandag d. 30. juni kl. 16.30 Mollerup Golf Club Bestyrelsesmøde Mandag d. 30. juni kl. 16.30 Referat af bestyrelsesmøde i MOLLERUP GOLF CLUB den 30. juni 2014 kl. 16.30 i klubbens lokaler Mollerupvej 7 Risskov. Tilstede: Hans Christian

Læs mere

Mollerup Golf Club. Bestyrelsesmøde onsdag d. 21. maj 2014

Mollerup Golf Club. Bestyrelsesmøde onsdag d. 21. maj 2014 Mollerup Golf Club Bestyrelsesmøde onsdag d. 21. maj 2014 Referat af bestyrelsesmøde i MOLLERUP GOLF CLUB den 21. maj 2014 kl. 16.30 i klubbens lokaler Mollerupvej 7 Risskov. Tilstede: H.C. Ralking (HC)

Læs mere

Mollerup Golf Club Bestyrelsen Mødereferat

Mollerup Golf Club Bestyrelsen Mødereferat Mollerup Golf Club Bestyrelsen Mødereferat Mødedato og sted: torsdag, den 26. februar 2015 i Klubhuset Deltagere: H. C. Ralking (HC) Niels Halleløv (NCH) Knud Høgh (KH) Marianne Maegaard (MM) Tove Vestergaard

Læs mere

Mollerup Golf Club. Bestyrelsesmøde. Tirsdag d. 20. Januar 2015 kl. 16.30

Mollerup Golf Club. Bestyrelsesmøde. Tirsdag d. 20. Januar 2015 kl. 16.30 Mollerup Golf Club Bestyrelsesmøde Tirsdag d. 20. Januar 2015 kl. 16.30 Referat af bestyrelsesmøde i MOLLERUP GOLF CLUB den 20. Januar 2015 kl. 16.30 i klubbens lokaler Mollerupvej 7 Risskov. Tilstede:

Læs mere

MOLLERUP GOLF CLUB. Bestyrelsesmøde. 12. december 2012

MOLLERUP GOLF CLUB. Bestyrelsesmøde. 12. december 2012 MOLLERUP GOLF CLUB Bestyrelsesmøde 12. december 2012 Der var indkaldt til bestyrelsesmøde for MOLLERUP GOLF CLUB kl. 16.30 den 12. december 2012 i klubbens lokaler Mollerupvej 7 Risskov. Til stede: Fraværende:

Læs mere

Dagsorden: MOLLERUP GOLF CLUB. Bestyrelsesmøde 23. maj 2013

Dagsorden: MOLLERUP GOLF CLUB. Bestyrelsesmøde 23. maj 2013 MOLLERUP GOLF CLUB Bestyrelsesmøde 23. maj 2013 Der var indkaldt til bestyrelsesmøde for MOLLERUP GOLF CLUB kl. 16.30 den 23. maj 2013 i klubbens lokaler Mollerupvej 7 Risskov. Til stede: Fraværende: Referent:

Læs mere

MOLLERUP GOLF CLUB. Bestyrelsesmøde. 23. september 2013

MOLLERUP GOLF CLUB. Bestyrelsesmøde. 23. september 2013 MOLLERUP GOLF CLUB Bestyrelsesmøde 23. september 2013 Referat fra bestyrelsesmøde i Mollerup Golf Club, kl. 16.30 22.00 i klubbens lokaler Mollerupvej 7 Risskov. Til stede: Afbud: Dagsorden: Hans Chr.

Læs mere

MOLLERUP GOLF CLUB. Bestyrelsesmøde. 23. maj 2012

MOLLERUP GOLF CLUB. Bestyrelsesmøde. 23. maj 2012 MOLLERUP GOLF CLUB Bestyrelsesmøde 23. maj 2012 Der var indkaldt til bestyrelsesmøde for MOLLERUP GOLF CLUB kl. 17.00 den 23. maj 2012 i klubbens lokaler Mollerupvej 7 Risskov. Til stede: Fraværende: Referent:

Læs mere

Ligeledes begynder vi etablering af den ventede greenkeepergård senest uge 26.

Ligeledes begynder vi etablering af den ventede greenkeepergård senest uge 26. Referat fra bestyrelsesmøde, torsdag 12. juni 2014 kl. 18:30 Mødested: Alssund Golfklub - klubhuset Afbud fra Bjarne P. Wulf, Claus Peter Christensen og Preben Mylliin. 1 Godkendelse af referat fra den

Læs mere

Sag nr. 08-01: Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde den 06.12.2007 Bestyrelsen godkendte og underskrev referatet

Sag nr. 08-01: Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde den 06.12.2007 Bestyrelsen godkendte og underskrev referatet Referat fra bestyrelsesmøde i Viborg Golfklub den 19. januar 2008 Tilstede: Uffe Steffensen, Marianne D. Jensen, Egon Christensen, Peter Svendsen, Peter Bragh, Klaus Frejo. Herudover indbudte personer

Læs mere

06/07-46: Økonomiredegørelse pr. 01.06.2007 Golfmanageren fremlagde økonomiredegørelsen pr. 01.06.2007, der viser at:

06/07-46: Økonomiredegørelse pr. 01.06.2007 Golfmanageren fremlagde økonomiredegørelsen pr. 01.06.2007, der viser at: Referat af bestyrelsesmøde i Viborg Golfklub Torsdag 21. juni 2007 Tilstede: Uffe Steffensen, Michael Laustsen, Peter Bragh, Marianne D. Jensen, Egon Christensen, Klaus Frejo Dagsorden: 06/07-45: Godkendelse

Læs mere

Henne Golfklub generalforsamling 2012

Henne Golfklub generalforsamling 2012 Henne Golfklub generalforsamling 2012 Torsdag d. 29. november 2012 kl. 19.00 i Klubhuset. Referat Formanden byder velkommen. Ca. 90 fremmødt. A. Valg af dirigent Bente Kristensen Lovligt indkaldt. Udklip

Læs mere

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere Referent: Margit

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Kalundborg Golfklub tirsdag den 26. februar 2014.

Referat af ordinær generalforsamling i Kalundborg Golfklub tirsdag den 26. februar 2014. Referat af ordinær generalforsamling i Kalundborg Golfklub tirsdag den 26. februar 2014. Til stede var 103 stemmeberettigede medlemmer. Inden generalforsamlingens start mindedes de fremmødte i stilhed

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING MARTS 2011 Mollerup Golf Club.

ORDINÆR GENERALFORSAMLING MARTS 2011 Mollerup Golf Club. 1 ORDINÆR GENERALFORSAMLING MARTS 2011 Mollerup Golf Club. Mollerup Golf Clubs 19. ordinære generalforsamling blev afholdt d. 29. marts 2011 kl. 19.00 i auditoriet hos Pædagoguddannelsen Jysk, Skejbyvej

Læs mere

Læs inde i bladet. Indlæg fra Mark...side..30 Referat fra Generalforsamling..side..7 Taylormade Tourbus besøger FGK.side..29

Læs inde i bladet. Indlæg fra Mark...side..30 Referat fra Generalforsamling..side..7 Taylormade Tourbus besøger FGK.side..29 Læs inde i bladet Indlæg fra Mark...side..30 Referat fra Generalforsamling..side..7 Taylormade Tourbus besøger FGK.side..29 Blad Nr. 2 Maj 2013 Frederikssund Golfklub Egelundsgården Skovnæsvej 9 3630 Jægerspris

Læs mere

Sølauget har arbejdet hårdt for at sikre, at arealerne omkring banen er blevet godt vedligeholdt både før og i løbet af sæsonen.

Sølauget har arbejdet hårdt for at sikre, at arealerne omkring banen er blevet godt vedligeholdt både før og i løbet af sæsonen. Beretning Hedensted Golfklub 2014/15 Fokusområder 1. Banen 2. Medlemsudvikling 3. Kommercielle aktiviteter 4. Marketing/kommunikation 5. Medlemstrivsel 6. Restaurant/klubhus 7. Pro en 8. Sekretariat 9.

Læs mere

Generalforsamling i Gilleleje Golfklub Søndag den 27. Marts 2011 kl. 14.00 i Gilleleje Hallen, Bøgebakken 19, 3250 Gilleleje

Generalforsamling i Gilleleje Golfklub Søndag den 27. Marts 2011 kl. 14.00 i Gilleleje Hallen, Bøgebakken 19, 3250 Gilleleje Generalforsamling i Gilleleje Golfklub Søndag den 27. Marts 2011 kl. 14.00 i Gilleleje Hallen, Bøgebakken 19, 3250 Gilleleje 1 Indholdsfortegnelse: Indkaldelse til den årlige generalforsamling... 4 Dagsorden:...

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Vestfyns Golfklub, onsdag den 26. marts 2014.

Referat af ordinær generalforsamling i Vestfyns Golfklub, onsdag den 26. marts 2014. Referat af ordinær generalforsamling i Vestfyns Golfklub, onsdag den 26. marts 2014. Velkomst ved formand Bjarne Madsen 1. Valg af dirigent Christian skov blev enstemmigt valgt til dirigent. Dirigenten

Læs mere

VISIONER OG MÅL FOR 2009-2014

VISIONER OG MÅL FOR 2009-2014 VISIONER OG MÅL FOR 2009-2014 Indhold Forord...3 Mission hvorfor er vi her?...5 Vision hvad er drømmen?...5 Mål og handlingsplaner hvilke resultater skal vi skabe og hvordan gør vi det?...6 Økonomi...6

Læs mere

Odense Golfklub. Bestyrelsens skriftlige beretning

Odense Golfklub. Bestyrelsens skriftlige beretning Odense Golfklub 2014 Bestyrelsens skriftlige beretning Bestyrelsens skriftlige beretning 2014 Fokus på bestyrelsesarbejdet har været koncentreret omkring økonomi med udgangspunkt i at skabe balance mellem

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 24. juni 2014. Dagsorden: Afbud fra Henrik Lerfeldt og Lars Lundby Underskrives ved næste møde.

Referat af bestyrelsesmøde den 24. juni 2014. Dagsorden: Afbud fra Henrik Lerfeldt og Lars Lundby Underskrives ved næste møde. Referat af bestyrelsesmøde den 24. juni 2014. Dagsorden: A. Konstatering af fremmødte B. Gennemgang og underskrift af referater fra sidste møde Afbud fra Henrik Lerfeldt og Lars Lundby Underskrives ved

Læs mere

1 P age. Referat af ordinær Generalforsamling i SG A/S 18/11 08 kl. 21.00

1 P age. Referat af ordinær Generalforsamling i SG A/S 18/11 08 kl. 21.00 Referat af ordinær Generalforsamling i SG A/S 18/11 08 kl. 21.00 Bestyrelsesformand Kurt Grey Schuster bød velkommen til den ordinære generalforsamling 2008. 996 stemmer var repræsenteret. Pkt. 1. Valg

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde, torsdag den 7. august 2014 kl. 18:30

Referat fra bestyrelsesmøde, torsdag den 7. august 2014 kl. 18:30 Referat fra bestyrelsesmøde, torsdag den 7. august 2014 kl. 18:30 Mødested: Alssund Golfklub - klubhuset Afbud fra: Aase Møller-Hansen og Claus Peter Christensen. 1 Godkendelse af referat fra den 12. juni

Læs mere

Frederikssund Golfklub. Årgang 2010 Nummer 1. Klubbladet. Februar. Klubben får overrakt en hjerterstarter af Tryg Fonden

Frederikssund Golfklub. Årgang 2010 Nummer 1. Klubbladet. Februar. Klubben får overrakt en hjerterstarter af Tryg Fonden Årgang 2010 Nummer 1 Februar Frederikssund Golfklub Klubbladet Klubben får overrakt en hjerterstarter af Tryg Fonden Nummer 1 Årgang 2010 side 2 Indholdsfortegnelse Formanden har ordet... side... 3 Info

Læs mere

Beretning og referat fra Lemvig Golfklubs generalforsamling den 9. februar 2014 kl. 13,30.

Beretning og referat fra Lemvig Golfklubs generalforsamling den 9. februar 2014 kl. 13,30. Beretning og referat fra Lemvig Golfklubs generalforsamling den 9. februar 2014 kl. 13,30. Dagsorden: 1) Valg af dirigent 2) Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år 3) Fremlæggelse af det reviderede

Læs mere

FREDERIKSSUND GOLFKLUB

FREDERIKSSUND GOLFKLUB 1 FREDERIKSSUND GOLFKLUB Referat fra ordinær generalforsamling torsdag d. 5. marts 2009 kl. 19.00, i Slangerup Idræts- og kulturcenter Pr. 5. marts 2009 var der 1085 stemmeberettigede medlemmer i klubben,

Læs mere