Dubbelsidig trappstege Dobbeltsidig trappestige. Dobbeltsidet trappestige

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dubbelsidig trappstege Dobbeltsidig trappestige. Dobbeltsidet trappestige"

Transkript

1 Dubbelsidig trappstege Dobbeltsidig trappestige Kaksipuoleiset tikkaat Dobbeltsidet trappestige Typkontrollintyg EN 131-1:2007 Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, Helsingborg. Tel: Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier. Tlf: Maahantuoja/Importör: Biltema Suomi Oy, Iltaruskontie 2, FIN Helsinki/Helsingfors. Puh.: Importør: Biltema Danmark A/S, Boks 175, 9230 Svenstrup J, Tlf.: Original manual Biltema Nordic Services AB

2 Dubbelsidig trappstege Trappstegen är konstruerad och tillverkad i överensstämmelse med följande standarder: EN 131-1:2007 SS 2091 utgåva 4 Trappstegen uppfyller dessutom kraven i arbetsmiljöverkets författningssamling: AFS 2004:3 Stegar och arbetsbockar. Typkontroll utförd av: SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB, Box 857, BORÅS, Sweden. Stegdjup: mm. Antal steg: st. Höjd övre steg/fotplatta: cm Max.belastning: kg. Vikt: ,0 kg FÖRE ANVÄNDNING a. Se till att du är kapabel att använda stegen. Vissa medicinska tillstånd och vissa läkemedel, alkohol eller narkotika kan göra det osäkert att använda stegen. uppgiften. g. Använd inte en skadad stege. h. Ta bort smuts, t.ex. våt färg, lera, olja eller snö, från stegen. i. Innan en stege används på arbetet ska en riskbedömning utföras i enlighet med de gällande bestämmelserna i användarlandet. POSITIONERA OCH RESA STEGEN a. Stegen ska resas i rätt position, till exempel rätt vinkel för en anliggande stege (lutningsvinkeln ska vara ungefär 1:4) med stegen horisontella och fristående stegar ska vara helt utfällda. b. Spärrar, om sådana finns, ska vara helt spärrade före användning. b. När stegar transporteras på bärbalkar eller i en lastbil ska man se till att de placeras på lämplig plats för att förhindra skador. c. Inspektera stegen efter leverans och före första användningen för att kontrollera tillstånd och funktion hos alla delar. d. Inspektera stegen visuellt för skador och kontrollera att den är säker at använda vid början av varje arbetsdag som stegen ska användas. e. För yrkesmässig användning måste stegen inspekteras regelbundet. f. Säkerställ att stegen är lämplig för arbets- c. Stegen ska placeras på ett jämnt, plant och orörligt fundament. d. Anliggande stege ska luta mot en plan, icke ömtålig yta och ska fästas före användning, t.ex. bindas fast eller med hjälp av en lämplig stabilitetsanordning. e. Stegen ska aldrig flyttas uppifrån f. När stegen placeras ska man ta hänsyn till risken för kollision med stegen, t.ex. med gående, fordon eller dörrar. Lås dörrar (inte nödutgångar) och fönster där det är möjligt i arbetsområdet. g. Ta reda på om det finns några elektriska faror i arbetsområdet, t.ex. luftledningar eller Biltema Nordic Services AB 2

3 annan friliggande elektrisk utrustning. stående stege utan plattform och handtag/ knäräcke. h. Stegen ska ställas på fötterna, inte på stegen. i. Stegen får inte placeras på hala ytor (till exempel is, blanka ytor eller kraftigt smutsiga fasta ytor) om inte ytterligare åtgärder vidtas för att förhindra att stegen glider eller genom att säkerställa att de smutsiga ytorna är tillräckligt rena. ANVÄNDA STEGEN a. Överskrid inte max-belastning för stegen. g. Stå inte på de översta fyra stegen på en fristående stege med en utskjutande stege överst. h. Stegar ska endast användas för lätt arbete under kort tid. i. Använd stegar som inte är elektriskt ledande för att utföra arbete där det inte är möjligt att slå från strömmen. j. Använd inte stegen utomhus vid dåligt väder, till exempel kraftig vind. k. Vidta försiktighetsåtgärder för att förhindra att barn leker på stegen. l. Lås dörrar (inte nödutgångar) och fönster där det är möjligt i arbetsområdet. m. Titta mot stegen när du klättrar upp eller ner för stegen. b. Sträck dig inte för långt, användaren ska hålla bältesspännet (naveln) innanför sidostyckena och båda fötterna på samma steg under arbetet. n. Håll ett stadigt tag i stegen när du klättrar upp eller ner för stegen. o. Använd inte stegen som en bro. c. Gå inte av från stegen på högre nivå utan ytterligare säkerhet, till exempel genom att binda fast eller använda lämplig stabilitetsanordning. d. Använd inte fristående stegar för att komma till en annan nivå. e. Stå inte på de översta tre stegen på en anliggande stege. f. Stå inte på de översta två stegen på en fri- p. Använd lämpliga skodon när du klättrar på en stege. q. Undvik kraftig sidobelastning, t.ex. borra i tegel och betong. r. Tillbringa inte långa stunder på stegen utan regelbundna avbrott (trötthet är ren riskfaktor). s. Anliggande stegar som används för att komma upp på högre nivå ska vara minst en meter över anliggningspunkten Biltema Nordic Services AB

4 t. Utrustning som bärs på en stege ska vara lätt och lätt att hantera. u. Undvik arbete som utgör en sidobelastning på fristående stegar, till exempel att borra i sidled i fasta material (till exempel tegel eller betong). v. Håll dig med ena handen medan du arbetar från stegen eller vidta ytterligare säkerhetsåtgärder om det inte är möjligt. REPARATION, UNDERHÅLL OCH FÖRVARING Reparationer och underhåll ska utföras av en kompetent person och utföras i enlighet med tillverkarens instruktioner. Stegar ska förvaras i enlighet med tillverkarens instruktioner Biltema Nordic Services AB 4

5 Dobbeltsidig trappestige Trappestigen er konstruert og produsert i henhold til følgende standarder: EN 131 1:2007 SS 2091 utgave 4 I tillegg oppfyller trappestigen kravene i Arbetsmiljöverkets författningssamling: AFS 2004:3 Stegar och arbetsbockar. Typekontroll utført av: SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB, Box 857, BORÅS, Sweden. Med mm Dype trinn trinn. Høyde øvre trinn/plate: cm. Maks. belastning kg. Vekt: ,0 kg. FØR BRUK a. Forsikre deg om at du er skikket til å bruke stigen. Enkelte medisinske tilstander og legemidler kan gjøre det usikkert å bruke stigen. Stigen skal ikke brukes om du er påvirket av alkohol eller narkotiske stoffer. e. For yrkesmessig bruk må stigen inspiseres jevnlig. f. Forsikre deg om at stigen er egnet for arbeidsoppgaven. g. Bruk ikke en skadet stige. h. Fjern smuss, f.eks. våt maling, gjørme, olje eller snø, fra stigen. i. Før en stige brukes på arbeidet, skal det utføres risikovurdering i samsvar med gjeldende bestemmelser i brukerlandet. POSISJONERE OG SETTE OPP STIGEN a. Stigen skal settes opp i rett posisjon, f.eks. rett vinkel for en anliggende stige (hellingsvinkelen skal være omtrent 1:4) med trinnene horisontale. Frittstående stiger skal være helt utfelt. b. Eventuelle sperrer skal være helt låst før bruk. b. Når stiger transporteres på bærebjelker eller i en lastebil, skal man passe på at de plasseres på et egnet sted for å hindre skader. c. Inspiser stigen etter levering og før første bruk for å kontrollere tilstand og funksjon for alle deler. d. Inspiser stigen visuelt med henblikk på skade, og kontroller at stigen er sikker å bruke ved begynnelsen av hver arbeidsdag som den skal brukes. c. Stigen skal plasseres på et jevnt, plant og ubevegelig fundament. d. Anliggende stige skal skrå mot en plan, ikke-ømfintlig flate og skal festes før bruk, f.eks. bindes fast, eller ved hjelp av en egnet stabilitetsanordning. e. Stigen skal aldri flyttes ovenfra. f. Når stigen plasseres, skal det tas hensyn til risikoen for kollisjon med stigen, f.eks. med gående, kjøretøy eller dører. Lås dører (ikke nødutganger) og vinduer der det er mulig i Biltema Nordic Services AB

6 arbeidsområdet. g. Finn ut om det foreligger elektriske farer i arbeidsområdet, f.eks. luftledninger eller annet frittliggende elektrisk utstyr. anliggende stige. f. Stå ikke på de øverste to trinnene på en frittstående stige uten plattform og håndtak/knerekkverk. h. Stigen skal hvile på føttene, ikke på trinnene. i. Stigen må ikke plasseres på glatte flater (f.eks. is, blanke flater eller kraftig tilsmussede faste flater) dersom ikke ytterligere tiltak treffes for å hindre at stigen glir, eller de tilsmussede flatene blir tilstrekkelig rengjort. BRUKE STIGEN a. Overskrid ikke maksimal belastning for stigen. g. Stå ikke på de øverste fire trinnene på en frittstående stige med en utskjøvet stige øverst. h. Stiger skal kun brukes for lett arbeid i kort tid. i. Bruk stiger som ikke er elektrisk ledende for å utføre arbeid der det ikke er mulig å slå av strømmen. j. Bruk ikke stigen utendørs i dårlig vær, f.eks. kraftig vind. k. Treff forsiktighetstiltak for å hindre at barn leker på stigen. l. Lås dører (ikke nødutganger) og vinduer der det er mulig i arbeidsområdet. m. Se mot stigen når du klatrer opp eller ned stigen. b. Strekk deg ikke for langt, brukeren skal holde beltespennen (navlen) innenfor vangene og begge føttene på samme trinn under arbeidet. n. Hold et stødig tak i stigen når du klatrer opp eller ned stigen. o. Bruk ikke stigen som en bro. c. Gå ikke av stigen på et høyere nivå uten ytterligere sikkerhet, f.eks. ved å binde fast eller bruke egnet stabilitetsanordning. p. Bruk egnede sko når du klatrer på en stige. q. Unngå kraftig sidebelastning, f.eks. boring i tegl og betong. r. Stå ikke lenge på stigen uten jevnlige pauser (tretthet er ren risikofaktor). s. Anliggende stiger som brukes for å komme opp på høyere nivå, skal være minst en meter over anleggspunktet. d. Bruk ikke frittstående stiger for å komme til et annet nivå. e. Stå ikke på de øverste tre trinnene på en Biltema Nordic Services AB 6

7 t. Utstyr som bæres på en stige, skal være lett og lett å håndtere. u. Unngå arbeid som utgjør en sidebelastning på frittstående stiger, f.eks. boring horisontalt i faste materialer (f.eks. tegl eller betong). v. Hold deg fast med den ene hånden mens du arbeider fra stigen, eller treff ytterligere sikkerhetstiltak om dette ikke er mulig. REPARASJON, VEDLIKEHOLD OG OPPBEVARING Reparasjoner og vedlikehold skal utføres av en kompetent person og i samsvar med produsentens instruksjoner. Stiger skal oppbevares i samsvar med produsentens instruksjoner Biltema Nordic Services AB

8 Kaksipuoleiset tikkaat Tikkaat on suunniteltu ja valmistettu noudattaen seuraavia standardeja: EN 131-1:2007 SS painos Tikkaat täyttävät myös Ruotsin työympäristöviranomaisen asetuskokoelmassa annetut määräykset: AFS 2004:3 Tikkaat ja työtasot. Tyyppihyväksynnän antaja: SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB, Box 857, BORÅS, Sweden. Askelmien syvyys mm askelmaa. Ylimmän askelman/tason korkeus: cm. Enimmäiskuorma kg. Paino: ,0 kg. ENNEN KÄYTTÄMISTÄ a. Varmistaudu, että olet kykenevä käyttämään tikkaita. Tietyt sairaudet ja lääkkeet, alkoholi ja huumeet voivat tehdä tikkaiden käyttämisestä vaarallista. e. Jos tikkaita käytetään ammattimaisesti, ne on tarkistettava säännöllisesti. f. Varmista, että tikkaat soveltuvat työtehtävässä käytettäväksi. g. Älä käytä vahingoittuneita tikkaita. h. Poista lika tikkaista, kuten maali, savi, öljy tai lumi. i. Ennen tikkaiden käyttämistä riskit on arvioitava käyttömaassa voimassa olevien määräysten mukaisesti. TIKKAIDEN ASETTAMINEN PAIKALLEEN JA PYSTYTTÄMINEN a. Tikkaat on asetettava oikeaan asentoon, esimerkiksi oikeaan kulmaan (kaltevuuden tulee olla noin 1:4). Askelmien tulee olla vaakasuorassa. Tikkaat on taitettava kokonaan auki. b. Jos käytetään esteitä, ne on asetettava paikoilleen pohjaan saakka ennen käyttämistä. b. Kun tikkaita kuljetetaan kannattimilla tai kuorma-autossa, ne on asetettava oikeaan paikkaan, jotta ne eivät vaurioidu. c. Tarkasta tikkaiden kunto ja kaikkien osien toiminta toimituksen jälkeen ja ennen ensimmäistä käyttökertaa. d. Tarkista silmämääräisesti, että tikkaissa ei ole vaurioita. Tarkista aina työpäivän alkaessa, että tikkaiden käyttäminen on turvallista. c. Tikkaat on asetettava tasaiselle, liikkumattomalle ja vakaalle alustalle. d. Tikkaiden on nojattava tasaiseen kestävään pintaan. Ne on kiinnitettävä ennen käyttämistä esimerkiksi sitomalla tai vakautuslaitteen avulla. e. Tikkaita ei saa koskaan siirtää ylhäältäpäin. f. Tikkaita ei saa asettaa paikkaan, jossa esimerkiksi jalankulkija tai ajoneuvo voi törmätä tai ovi voi osua niihin. Jos mahdol Biltema Nordic Services AB 8

9 lista, lukitse ikkunat ja ovet hätäuloskäyntejä lukuun ottamatta työskentelypaikassa. g. Tarkista, onko alueella sähkön aiheuttamia vaaroja, kuten ilmajohtoja. e. Älä seiso tikkaiden kolmella ylimmällä askelmalla. f. Älä seiso vapaasti seisovien tikkaiden kahdella ylimmällä askelmalla, jos käytettävissä ei ole alustaa ja kahvaa tai tukea. h. Tikkaat on asetettava niiden jalkojen päälle. Tikkaita ei saa asettaa muiden tikkaiden päälle. i. Tikkaita ei saa asettaa liukkaille pinnoille, kuten sileille tai erittäin likaisille alustoille, jos ei ryhdytä toimenpiteisiin tikkaiden liukumisen estämiseksi tai jos likaisia pintoja ei puhdisteta. TIKKAIDEN KÄYTTÄMINEN a. Suurinta sallittua tikkaiden kuormitusta ei saa ylittää. g. Älä seiso vapaasti seisovien tikkaiden neljällä ylimmällä askelmalla, jos ylin askelma työntyy ulospäin. h. Tikkaita saa käyttää vain tehtäessä lyhyen ajan kestävää kevyttä työtä. i. Jos on olemassa sähkövirran vaara, käytä tikkaita, jotka eivät johda sähköä. j. Tikkaita ei saa käyttää ulkona huonossa säässä, esimerkiksi voimakkaassa tuulessa. k. Estä lasten leikkiminen tikkailla. l. Jos mahdollista, lukitse ikkunat ja ovet hätäuloskäyntejä lukuun ottamatta työskentelypaikassa. m. Kiipeä tikkaita ylös tai alas kasvot niihin päin. b. Älä kurota liian pitkälle. Tikkaiden käyttäjän vyönsoljen paikan tulee pysyä sivukappaleiden sisäpuolella. Molempien jalkojen on oltava samalla askelmalla työn aikana. n. Kun kiipeät tikkaita ylös tai alas, pidä niistä kunnolla kiinni. o. Älä käytä tikkaita siltana. c. Älä poistu tikkailta korkeammalle tasolle ilman turvalaitteita, käyttämättä vakautuslaitetta tai jos tikkaita ei ole sidottu kiinni. d. Älä kiipeä ylemmälle tasolle vapaasti seisovien tikkaiden avulla. p. Käytä kiivetessäsi kunnollisia jalkineita. q. Vältä työtä, joka aiheuttaa voimakkaan sivusuuntaisen kuormituksen, esimerkiksi betoniin tai tiileen poraamisen. r. Älä vietä pitkiä aikoja tikkailla, vaan pidä säännöllisesti taukoja. Väsyminen aiheuttaa vaaran. s. Jos kiipeät ylemmälle tasolle tikkaiden avulla, tikkaiden tulee ulottua ainakin metrin tätä tasoa korkeammalle Biltema Nordic Services AB

10 t. Tikkailla oleskeltaessa saa kantaa vain kevyitä ja helposti käsiteltäviä taakkoja. u. Vältä työtehtäviä, joiden vuoksi vapaasti seisoviin tikkaisiin kohdistuu sivusuuntainen kuormitus, kuten sivusuunnassa poraaminen kiinteään tiilen tai betonin kaltaiseen materiaaliin. v. Kun työskentelet tikkailla, pidä niistä kiinni toisella kädellä. Jos tämä ei ole mahdollista, ryhdy turvatoimiin. KORJAAMINEN, KUNNOSSAPITÄMINEN JA SÄILYTTÄMINEN Korjaamisen ja kunnossapitämisen saa antaa vain pätevän henkilön tehtäväksi. Hänen on noudatettava valmistajan antamia ohjeita. Tikkaita on säilytettävä valmistajan ohjeiden mukaan Biltema Nordic Services AB 10

11 Dobbeltsidet trappestige Trappestigen er konstrueret og fremstillet i overensstemmelse med følgende standarder: EN 131-1:2007 SS 2091 udgave 4 Trappestigen opfylder desuden kravene i Arbetsmiljöverkets författningssamling: AFS 2004:3 Stegar och arbetsbockar. Typekontrol udført af: SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB, Box 857, BORÅS, Sweden. Med mm dybe trin trin. Højde af øverste trin/fod-plade: cm. Maks. belastning kg. Vægt: ,0 kg. FØR BRUG a. Sørg for, at du er i stand til at anvende stigen. Visse helbredstilstande og visse lægemidler, alkohol eller stoffer kan bevirke, at det ikke vil være tilrådeligt at bruge stigen. f. Vær sikker på, at stigen er egnet til arbejdsopgaven. g. Brug ikke en beskadiget stige. h. Fjern snavs, f.eks. våd maling, ler, olie eller sne fra stigen. i. Inden en stige tages i brug på arbejdsstedet, skal der foretages en risikovurdering i forhold til den gældende lokale lovgivning. STIGENS PLACERING OG OPSTILLING a. Stigen skal rejses i lige stilling, for eksempel i en ret vinkel mod en anliggende vandret stige (hældningsvinklen skal være cirka 1:4), og fritstående stiger skal være slået helt ud. b. Låseanordninger, hvis sådanne findes, skal være helt låst før brug. c. Stigen skal placeres på et jævnt, plant og stabilt underlag. b. Når stiger transporteres på lastholdere eller på lastbiler, skal man sørge for, at de placeres, så de ikke forårsager skade. c. Efter levering og før stigen anvendes første gang skal alle dele efterses og kontrolleres. d. Efterse stigen for skader, og kontroller, at den er sikker at anvende før arbejdsdagens begyndelse. e. Når stigen anvendes erhvervsmæssigt, skal den efterses regelmæssigt. d. En anliggende stige skal hælde mod en plan, ikke skrøbelig flade og skal fastgøres før brug, f.eks. bindes fast eller ved brug af en egnet stabilitetsanordning. e. Stigen må aldrig løftes fra oven. f. Når stigen placeres, skal der tages hensyn til risiko for kollision med stigen, f.eks. med fodgængere, køretøjer eller døre. Lås døre (ikke nødudgange) og vinduer i arbejdsområdet, hvor det er muligt. g. Find ud af, om der er en form for elektrisk fare i arbejdsområdet, f.eks. luftledninger Biltema Nordic Services AB

12 eller andet fritliggende elektrisk udstyr. f. Stå ikke på de to øverste trin på en fritstående stige uden platform og håndtag/ knægelænder. h. Stigen skal stilles på fødderne, ikke direkte på jorden. i. Stigen må ikke placeres på glatte flader (f.eks. is, blanke flader eller meget snavsede faste flader) medmindre der foretages foranstaltninger for at forhindre, at stigen glider, eller ved at sørge for, at de snavsede flader er tilstrækkeligt rene. STIGENS BRUG a. Overskrid ikke stigens maksimumsbelastning. g. Stå ikke på de fire øverste trin på en fritstående stige med en udskydende stige øverst. h. Stiger må kun anvendes til let arbejde i kortere tid. i. Anvend stiger, som ikke er elektrisk ledende, når der udføres arbejde, hvor det ikke er muligt at slå strømmen fra. j. Brug ikke stigen udendørs i dårligt vejr, for eksempel når det blæser kraftigt. k. Foretag forholdsregler, så børn forhindres i at lege på stigen. l. Lås døre (ikke nødudgange) og vinduer i arbejdsområdet, hvor det er muligt. m. Se mod stigen, når du klatrer op eller ned af den. b. Ræk ikke for langt ud. Brugeren skal holde bæltespændet (navlen) inden for sidestykkerne, og begge fødder skal være på samme trin under arbejdet. n. Hav godt tag i stigen, når du klatrer op eller ned af den. o. Brug ikke stigen som bro. c. Gå ikke af stigen højt oppe uden yderligere sikkerhed, for eksempel kan du binde dig fast eller bruge en egnet stabiliseringsanordning. d. Brug ikke fritstående stiger til at komme til et andet niveau. e. Stå ikke på de tre øverste trin på en stige, som ligger til. p. Brug velegnet fodtøj, når du klatrer på stigen. q. Undgå kraftig belastning fra siden, f.eks. når der bores i mursten eller beton. r. Ophold dig ikke på stigen i længere tid, men tag en pause regelmæssigt (træthed er en risikofaktor). s. Anliggende stiger, som bruges til at komme til et højere niveau, skal være mindst én meter over anlægspunktet Biltema Nordic Services AB 12

13 t. Udstyr, som bæres på en stige, skal være let og nemt at håndtere. u. Undgå arbejde, som forårsager en sidebelastning på fritstående stiger, for eksempel når der bores i fast materiale til siden (f.eks. mursten eller beton). v. Hold fast med den ene hånd, når du arbejder fra stigen eller foretag yderligere foranstaltninger, hvis det ikke er muligt. REPARATION, VEDLIGEHOLDELSE OG OPBEVARING Reparationer og vedligeholdelse skal udføres af en fagmand og i overensstemmelse med producentens instruktioner. Stiger skal opbevares i overensstemmelse med producentens instruktioner Biltema Nordic Services AB

Trappstege. Trappestige

Trappstege. Trappestige 26-203 manual 130813.indd 2013-08-13, 10.38.17 Art. 26-203 Trappstege Gardintrapp Tikkaat Trappestige Typkontrollintyg 40 99 01 EN 131 1-3 Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg.

Læs mere

BRUGSANVISNING STIGER

BRUGSANVISNING STIGER DK BRUGSANVISNING STIGER LÆS BRUGSANVISNING INDEN ANVENDELSE! Opbevar den til fremtidig behov. FØR BRUG a) Sørg for, at du er i stand til at anvende stigen. Visse helbredstilstande og visse lægemidler,

Læs mere

Fjäderspännare Fjærspenner Jousenpuristin Fjederspænder

Fjäderspännare Fjærspenner Jousenpuristin Fjederspænder 19-1555 Manual 130815.indd 2013-08-15, 11.38.45 Art. 19-1555 Fjäderspännare Fjærspenner Jousenpuristin Fjederspænder Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42

Læs mere

Halogenramp Halogenarmatur Halogeeniramppi Halogenskinne

Halogenramp Halogenarmatur Halogeeniramppi Halogenskinne Halogenramp Halogenarmatur Halogeeniramppi Halogenskinne Art. 35-568 2 x 20 W max 3 x 20 W max Halogenramp BRUKSANVISNING 1. Slå av strömmen innan installation. 2. Armaturen får inte vara öppen vid installation.

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Hejsestige

BETJENINGSVEJLEDNING Hejsestige BETJENINGSVEJLEDNING Hejsestige Gør venligst denne betjeningsvejledning tilgængelig for betjeningspersonalet med henblik på rigtig anvendelse og varsom behandling af maskinen! Generelle informationer Dette

Læs mere

TRÄDGÅRDSBELYSNING LED HAGEBELYSNING LED PUUTARHAVALAISTUS, LED HAVEBELYSNING LED

TRÄDGÅRDSBELYSNING LED HAGEBELYSNING LED PUUTARHAVALAISTUS, LED HAVEBELYSNING LED TRÄDGÅRDSBELYSNING LED HAGEBELYSNING LED PUUTARHAVALAISTUS, LED HAVEBELYSNING LED Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge

Læs mere

TERRASSTVÄTT PC 3 TERRASSEVASKER PC 3 TERASSINPESULAITE PC 3 TERRASSERENSER PC 3

TERRASSTVÄTT PC 3 TERRASSEVASKER PC 3 TERASSINPESULAITE PC 3 TERRASSERENSER PC 3 TERRASSTVÄTT TERRASSEVASKER TERASSINPESULAITE TERRASSERENSER Original manual 2009 Biltema Nordic Services AB TERRASSTVÄTT MONTERING INTRODUKTION Läs manualen före användning och förvara den på en säker

Læs mere

VÄGGFÄSTE VEGGFESTE SEINÄKIINNIKE VÆGBESLAG

VÄGGFÄSTE VEGGFESTE SEINÄKIINNIKE VÆGBESLAG VÄGGFÄSTE VEGGFESTE SEINÄKIINNIKE VÆGBESLAG 32" 65" Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier. Tlf:

Læs mere

2a. Montering av väggfästet (betong eller tegel) Montera väggfästet på väggen med hjälp av medföljande tre skruvar och tre brickor (se fig. 2a).

2a. Montering av väggfästet (betong eller tegel) Montera väggfästet på väggen med hjälp av medföljande tre skruvar och tre brickor (se fig. 2a). IR-värmare, 1300 W MONTERINGSINSTRUKTIONER 1a. Montering av fästbygeln Med hjälp av två 5 mm bultar, två gummibrickor och två stålbrickor monteras fästbygeln på lamphuset (se fig.1a). Fig. 1a 2a. Montering

Læs mere

Art. 45-612 SE - ARMRINGAR FI - KÄSIVARSIKELLUKKEET

Art. 45-612 SE - ARMRINGAR FI - KÄSIVARSIKELLUKKEET rt. 45-612 SE - RMRINGR OBS! För barn över 3 år som väger 18 30 kg. Ska sitta på överarmarna som stöd vid simträning. nvänd endast under vuxens konstanta överseende. Skölj av och torka efter användning.

Læs mere

Samle- og brugervejledning

Samle- og brugervejledning Teleskopstiger Universalstiger Arbejdsplatforme Anlægsstiger Wienerstiger Multifunktionsstiger Samle- og brugervejledning I henhold til EN 131-3: 2007 (D) Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 2. Brugervejledning

Læs mere

BLIXTLJUSRAMP VARSELLYSBJELKE VAROITUSVALORAMPPI BLITZ LYSBRO

BLIXTLJUSRAMP VARSELLYSBJELKE VAROITUSVALORAMPPI BLITZ LYSBRO BLIXTLJUSRAMP VARSELLYSBJELKE VAROITUSVALORAMPPI BLITZ LYSBRO Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401

Læs mere

Skärmaskin, liten Skjæremaskin, liten Leikkuri, pieni Skæremaskine, lille

Skärmaskin, liten Skjæremaskin, liten Leikkuri, pieni Skæremaskine, lille 28-380 manual.indd 2012-05-4, 16.43.55 Art. 28-380 Skärmaskin, liten Skjæremaskin, liten Leikkuri, pieni Skæremaskine, lille Original manual 2012-05-04 Biltema Nordic Services AB Skärmaskin, liten 1. Förvaring

Læs mere

LED-BLIXTLJUS LED-BLITSLYS LED-VILKKUVA VALO LED-BLINKLYS

LED-BLIXTLJUS LED-BLITSLYS LED-VILKKUVA VALO LED-BLINKLYS LED-BLIXTLJUS LED-BLITSLYS LED-VILKKUVA VALO LED-BLINKLYS Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier.

Læs mere

Bänkplåtsax 5" BRUKSANVISNING Läs denna anvisning noggrant före användning.

Bänkplåtsax 5 BRUKSANVISNING Läs denna anvisning noggrant före användning. SE Bänkplåtsax 5" BRUKSANVISNING Läs denna anvisning noggrant före användning. 1. Användning Denna bänkplåtsax är avsedd för klippning av stålplåt och rundstål. Den kan även användas för klippning av icke-järnmetall

Læs mere

DANSK 4 NORSK 6 SUOMI 8 SVENSKA 10

DANSK 4 NORSK 6 SUOMI 8 SVENSKA 10 SY DANSK 4 NORSK 6 SUOMI 8 SVENSKA 10 DANSK Sådan smøres symaskinen ADVARSEL! Sluk altid for symaskinen, og træk stikket ud af stikkontakten, før du smører den. 1 Brug altid smøreolie til symaskinen.

Læs mere

VÄGGFÄSTE LCD VEGGFESTE LCD SEINÄKIINNITIN NESTEKIDE VÆGBESLAG LCD

VÄGGFÄSTE LCD VEGGFESTE LCD SEINÄKIINNITIN NESTEKIDE VÆGBESLAG LCD VÄGGFÄST LCD VGGFST LCD SINÄKIINNITIN NSTKID VÆGBSLAG LCD 10 24" Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74,

Læs mere

Vänsterhängd dörr Använd denna mall för vänsterhängd dörr. Installationsanvisning 6 M5*P0.8. Position 1 motstånd 3 Position 2 motstånd 4

Vänsterhängd dörr Använd denna mall för vänsterhängd dörr. Installationsanvisning 6 M5*P0.8. Position 1 motstånd 3 Position 2 motstånd 4 Art. 86-0 Vänsterhängd dörr 5 75 Mjuk Trög Dörrkarmens undersida sätt mallen Mjuk Trög Position motstånd Position motstånd Position motstånd Position motstånd Mot dörrens övre kant Använd denna mall för

Læs mere

HAVESPRØJTE HAVESPRØJTE HAVESPRØJTE HAVESPRØJTE

HAVESPRØJTE HAVESPRØJTE HAVESPRØJTE HAVESPRØJTE MODEL NR. 5000 GARDEN 1 SPRAYER INSTRUCTION MANUAL DK Havesprøjte 2 Brugsanvisning NO Hagesprøyte 4 Bruksanvisning Fremstillet i P.R.C. EU-Importør H.P. Værktøj A/S 7080 Børkop Danmark. SE Trädgårdsspruta

Læs mere

TVÄTTSTÄLLSBLANDARE SERVANTBATTERI PESUALLASHANA HÅNDVASKARMATUR

TVÄTTSTÄLLSBLANDARE SERVANTBATTERI PESUALLASHANA HÅNDVASKARMATUR 86-568 manual 121213.indd 2012-12-13, 09.55.19 Art. 86-568 TVÄTTSTÄLLSBLANDARE SERVANTBATTERI PESUALLASHANA HÅNDVASKARMATUR VTT-RTH-00096-10 SC 0856-12 VA 1.42/18583 PS 1379 2012-12-13 Biltema Nordic Services

Læs mere

VERKTYGSSATS VERKTØYSETT TYÖKALUSARJA VÆRKTØJSSÆT

VERKTYGSSATS VERKTØYSETT TYÖKALUSARJA VÆRKTØJSSÆT VERKTYGSSATS kompakthjullager VERKTØYSETT kompakthjullager TYÖKALUSARJA kompaktilaakereita varten VÆRKTØJSSÆT kompakthjullejer Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 6, 54 66 Helsingborg. Tel:

Læs mere

PARAPLYVAGN PARAPLYTRILLE SATEENVARJORATTAAT PARAPLYVOGN

PARAPLYVAGN PARAPLYTRILLE SATEENVARJORATTAAT PARAPLYVOGN PARAPLYVAGN PARAPLYTRILLE SATEENVARJORATTAAT PARAPLYVOGN Biltema, Garnisonsgatan 26, 2nd FL, SE-254 66 Helsingborg. www.biltema.com 2017-08-24 Biltema Nordic Services AB SE PARAPLYVAGN VARNING! Plocka

Læs mere

Enhjuling 20" Yksipyöräinen 20"

Enhjuling 20 Yksipyöräinen 20 Yksipyöräinen 20" Ethjulet cykel 20" Original manual 2010 Biltema Nordic Services AB Rekommenderad kroppslängd: 145 180 cm. Delar Innan du monterar din enhjuling, se till att förpackningen innehåller delarna

Læs mere

TREHJULING TREHJULING KOLMIPYÖRÄ TREHJULER

TREHJULING TREHJULING KOLMIPYÖRÄ TREHJULER KOLMIPYÖRÄ TREHJULER Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 2 66 Helsingborg. Tel: +6-2 600 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 7, 301 Lier. Tlf: +7-32 8 91 10. Maahantuoja/Importör:

Læs mere

Frostfri bandkabel Varmekabel, frostvakt Sulanapitokaapeli Frostfrit båndkabel

Frostfri bandkabel Varmekabel, frostvakt Sulanapitokaapeli Frostfrit båndkabel Frostfri bandkabel Varmekabel, frostvakt Sulanapitokaapeli Frostfrit båndkabel 1 10 m 2009 Biltema Nordic Services AB Frostfri bandkabel Applikationer För montering på utsidan av vattenledningar. Avstängningskranar

Læs mere

Fogskumspistol Fugeskumpistol Saumausvaahtopistooli Fugeskumpistol

Fogskumspistol Fugeskumpistol Saumausvaahtopistooli Fugeskumpistol Fogskumspistol Saumausvaahtopistooli PRO Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 6, 66 Helsingborg. Tel: +6-600 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 7, 0 Lier. Tlf: +7-8 9 0. Maahantuoja/Importör:

Læs mere

LASERVATERPAS LASERVATERPAS. Brugsanvisning LASERVATERPASS. Bruksanvisning. Bruksanvisning LASERVATTENPASS LASERVESIVAAKA. Käyttöohje LASERVESIVAAKA

LASERVATERPAS LASERVATERPAS. Brugsanvisning LASERVATERPASS. Bruksanvisning. Bruksanvisning LASERVATTENPASS LASERVESIVAAKA. Käyttöohje LASERVESIVAAKA MODEL 53592 LASER ANGEL LEVEL INSTRUCTION MANUAL DK Brugsanvisning S N Bruksanvisning 2 3 Bruksanvisning Fremstillet i P.R.C. EU-Importør Produsert i P.R.C. EU-importør Tillverkad i P.R.C. EU-importör

Læs mere

Klipning af plæne De bedste klipperesultater får du ved at overlappe på den afklippede bane.

Klipning af plæne De bedste klipperesultater får du ved at overlappe på den afklippede bane. Cylinderplæneklipper SELEKTA 38 brugervejledning Læs denne manual omhyggelig før brug. Følg sikkerhedsinstruktionerne. Opbevar denne manual til senere brug/reference. Sikkerhed - Pas på klipperens skarpe

Læs mere

Arbetsbelysning, lågenergi Arbeidslampe, lavenergi. Arbejdsbelysning,

Arbetsbelysning, lågenergi Arbeidslampe, lavenergi. Arbejdsbelysning, rbetsbelysning, lågenergi rbeidslampe, lavenergi Työvalaisin energiansäästölampulla rbejdsbelysning, lavenergi 1 2008 iltema Nordic Services rbetsbelysning, lågenergi Säkerhetsföreskrifter Läs instruktionerna

Læs mere

MARKIS MARKISE MARKIISI

MARKIS MARKISE MARKIISI 14-360_361_manual.indd 2011-10-12, 11.25.13 Art. 14-360, 14-361 MARKIS MARKISE MARKIISI Original manual 2011 Biltema Nordic Services AB MARKIS OBS! Markisen är ett solskydd och bör rullas in vid regn och

Læs mere

Hopfällbar arbetsbänk Sammenleggbar arbeidsbenk Työpenkki, kokoon taitettava Sammenklappelig arbejdsbænk

Hopfällbar arbetsbänk Sammenleggbar arbeidsbenk Työpenkki, kokoon taitettava Sammenklappelig arbejdsbænk 20-645_manual.indd 2011-04-2, 11.20.26 Art. 20-645 Hopfällbar arbetsbänk Sammenleggbar arbeidsbenk Työpenkki, kokoon taitettava Sammenklappelig arbejdsbænk 2011 Biltema Nordic Services AB Hopfällbar arbetsbänk

Læs mere

Termostatblandare dusch cc 160. dusj cc 160. suihku cc 160. bruser cc 160

Termostatblandare dusch cc 160. dusj cc 160. suihku cc 160. bruser cc 160 Termostatblandare dusch cc 160 Termostatbatteri dusj cc 160 Termostaattihana suihku cc 160 Termostatblandingsbatteri bruser cc 160 SC 0419-09 1 2012-12-13 Biltema Nordic Services AB Installation OBS! Termostatblandaren

Læs mere

TRÅDLÖST TANGENTBORD OCH MUS TRÅDLØST TASTATUR OG MUS LANGATON NÄPPÄIMISTÖ JA HIIRI TRÅDLØST TASTATUR OG MUS

TRÅDLÖST TANGENTBORD OCH MUS TRÅDLØST TASTATUR OG MUS LANGATON NÄPPÄIMISTÖ JA HIIRI TRÅDLØST TASTATUR OG MUS TRÅDLÖST TANGENTBORD OCH MUS LANGATON NÄPPÄIMISTÖ JA HIIRI Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401

Læs mere

Teleskopstige. Teleskooppitikkaat mukana puristumissuojaus

Teleskopstige. Teleskooppitikkaat mukana puristumissuojaus Teleskopstege inkl. klämskydd med klembeskyttelse Teleskooppitikkaat mukana puristumissuojaus inkl. fingerbeskyttelse MAX 150 kg SE Teleskopstege inkl. klämskydd Instruktionsmanual för teleskopisk aluminiumstege

Læs mere

Stormkök. Stormkjøkken. Retkikeittiö. Stormkøkken

Stormkök. Stormkjøkken. Retkikeittiö. Stormkøkken Stormkök 9 delar Stormkjøkken 9 deler Retkikeittiö 9 osaa Stormkøkken 9 dele Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS,

Læs mere

Spelbord 4-i-1 Spillebord 4-i-1 Pelipöytä, 4 yhdessä

Spelbord 4-i-1 Spillebord 4-i-1 Pelipöytä, 4 yhdessä Spelbord 4-i-1 Spillebord 4-i-1 Pelipöytä, 4 yhdessä Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier.

Læs mere

POWERPACK MED SOLCELL POWERPACK MED SOLCELLE AURINKOKENNOVIRTAPANKKI POWERPACK MED SOLCELLE

POWERPACK MED SOLCELL POWERPACK MED SOLCELLE AURINKOKENNOVIRTAPANKKI POWERPACK MED SOLCELLE Art. -0 POWERPACK MED SOLCELL AURINKOKENNOVIRTAPANKKI Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan, Helsingborg. Tel: +- 00 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks, 0 Lier. Tlf: +- 9 0. Maahantuoja/Importör:

Læs mere

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR VTT-RTH-00096-10 SC 0852-12 VA 1.42/18586 PS 1380 1 2012-12-13 Biltema Nordic Services AB SE KÖKSBLANDARE ÖVERSIKTSBILD 2012-12-13 Biltema Nordic Services

Læs mere

GOKART. Brugsanvisning Bruksanvisning. Importeret af Harald Nyborg A/S. Model: CT008 Best.nr. 8197

GOKART. Brugsanvisning Bruksanvisning. Importeret af Harald Nyborg A/S. Model: CT008 Best.nr. 8197 GOKART Importeret af Harald Nyborg A/S Brugsanvisning Bruksanvisning Model: CT008 Best.nr. 8197 Tillykke med deres nye gokart! De bedes læse denne brugsanvisning grundigt, før De samler gokarten eller

Læs mere

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR VTT-RTH-00096-10 SC 0854-09 VA 1.42/18585 PS 1380 1 2012-12-12 Biltema Nordic Services AB SE KÖKSBLANDARE ÖVERSIKTSBILD 2012-12-12 Biltema Nordic Services

Læs mere

LIMENTE Smart 100 asennusohje, assembling instructions, monteringsanvisning, monteringsvejledning, monteringsveiledning

LIMENTE Smart 100 asennusohje, assembling instructions, monteringsanvisning, monteringsvejledning, monteringsveiledning 07 LIMENTE asennusohje, assembling instructions, monteringsanvisning, monteringsvejledning, monteringsveiledning Tekniset tiedot ovat paketin päällä Technical data is printed on package Teknisk information

Læs mere

TREHJULING TREHJULSSYKKEL KOLMIPYÖRÄ TREHJULET CYKEL

TREHJULING TREHJULSSYKKEL KOLMIPYÖRÄ TREHJULET CYKEL Art. 14-7954;14-7955 TREHJULING TREHJULSSYKKEL KOLMIPYÖRÄ TREHJULET CYKEL Tillverkat för Biltema, Garnisonsgatan 26, 2nd FL, SE-254 66 Helsingborg. www.biltema.com Original manual SE Art. 14-7954, 14-7955

Læs mere

Automatisk slangeopruller. Automaattinen letkukela

Automatisk slangeopruller. Automaattinen letkukela Automatisk slangupprullare Automatisk slangeoppruller Automaattinen letkukela Automatisk slangeopruller 2009 Biltema Nordic Services AB SE Automatisk slangupprullare OBS! Läs och förstå hela manualen före

Læs mere

Optisk glykol- och vätskeprovare Optisk glykol- og væskemåler Optinen glykoli- ja nestekoetin Optisk glykol- og væskeprøver

Optisk glykol- och vätskeprovare Optisk glykol- og væskemåler Optinen glykoli- ja nestekoetin Optisk glykol- og væskeprøver Art. 3-200 Optisk glykol- och vätskeprovare Optisk glykol- og væskemåler Optinen glykoli- ja nestekoetin Optisk glykol- og væskeprøver SE Art. 3-200 Optisk glykol- och vätskeprovare Detaljbeskrivning.

Læs mere

TRAKTOR TRAKTORI med lastare/med laster/jossa etukuormaaja. Art. 37-056

TRAKTOR TRAKTORI med lastare/med laster/jossa etukuormaaja. Art. 37-056 TRAKTOR TRAKTORI med lastare/med laster/jossa etukuormaaja SE TRAKTOR MED LASTARE OBS! Innan traktorlastaren börjar användas, läs noga igenom denna manual. Den visar hur du skall montera och leka med traktorlastaren

Læs mere

Anvisning för kompressor AC ANV156 SV

Anvisning för kompressor AC ANV156 SV Anvisning för kompressor AC SV De kompressorer vi säljer levereras med en liten mängd leveransolja som ska tömmas ur och ersättas med rätt typ och mängd enligt fordonstillverkarens rekommendationer. Följande

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING STIGER

BRUGERVEJLEDNING STIGER BRUGERVEJLEDNING STIGER REVIDERET MARTS 2017 Dette er en generel vejledning i brugen af stiger. Før du tager din nye stige i brug, bør alle instruktioner læses omhyggeligt - ud over denne vejledning indbefatter

Læs mere

FJÄRRSTRÖMBRYTARE, MINI FJERNSTRØMBRYTER, MINI ETÄVIRTAKYTKIN, PIENOISKOKOINEN FJERNAFBRYDER, MINI

FJÄRRSTRÖMBRYTARE, MINI FJERNSTRØMBRYTER, MINI ETÄVIRTAKYTKIN, PIENOISKOKOINEN FJERNAFBRYDER, MINI Art. -9 FJÄRRSTRÖMBRYTARE, MINI FJERNSTRØMBRYTER, MINI ETÄVIRTAKYTKIN, PIENOISKOKOINEN FJERNAFBRYDER, MINI st. stk. kpl Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan, Helsingborg. Tel: +- 00 00. Importør:

Læs mere

IP54. Halogenstrålkastare med stativ Halogenlyskaster med stativ Halogeenivalonheitin ja teline Halogenspot med stativ 500 W. 1,0 m. Art.

IP54. Halogenstrålkastare med stativ Halogenlyskaster med stativ Halogeenivalonheitin ja teline Halogenspot med stativ 500 W. 1,0 m. Art. Halogenstrålkastare med stativ Halogenlyskaster med stativ Halogeenivalonheitin ja teline Halogenspot med stativ 500 W 1,0 m 1 SE Halogenstrålkastare med stativ Max 500 W 230 V Viktig information före

Læs mere

Vädringslucka Luftevindu/Ventilationsvindue/Tuuletusluukku/Vent window

Vädringslucka Luftevindu/Ventilationsvindue/Tuuletusluukku/Vent window Vädringslucka Luftevindu/Ventilationsvindue/Tuuletusluukku/Vent window Rev.nr 161012 O 2,5mm T15 T25 C1 C2 C3 3 m x3 C4 C5 C6 C7 3,5x9,5 1 3,5x25 1 x2 A1 4220000 Endast 8x20 Bare 8x20 Kun 8x20 Vain 8x20

Læs mere

+/-2:00. Montering. Assembly instruction. Ohjeet. Samlevejledning. Montering. 142/154 x 89 x 163 cm. Metal firewood shelter.

+/-2:00. Montering. Assembly instruction. Ohjeet. Samlevejledning. Montering. 142/154 x 89 x 163 cm. Metal firewood shelter. GB Assembly instruction NO Montering DK Samlevejledning FI Ohjeet SE Montering Shed-in-a-Box 1,8 x 1,8 x 1,8 m #70389 MIDLERTIDIG KONSTRUKTION TILLFÄLLIG KONSTRUKTION TEMPORARY STRUCTURE = Nyttig information

Læs mere

Väggfäste, tunt Veggfeste, tynt Seinäkiinnitin, ohut Vægbeslag, tyndt

Väggfäste, tunt Veggfeste, tynt Seinäkiinnitin, ohut Vægbeslag, tyndt Art. -709 Väggfäste, tunt Veggfeste, tynt Seinäkiinnitin, ohut Vægbeslag, tyndt LCD/plasma nestekide/plasma 6 50" 009 Biltema Nordic Services AB Art. -709 Väggfäste LCD/plasma 6 50" tunt Medföljande delar

Læs mere

DUMPER KIPPIAUTO LASTBIL MED TIPPELAD. Art. 37-055

DUMPER KIPPIAUTO LASTBIL MED TIPPELAD. Art. 37-055 DUMPER KIPPIAUTO LASTBIL MED TIPPELAD SE DUMPER OBS! Innan dumpern börjar användas, läs noga igenom denna manual. Den visar hur du skall montera och leka med dumpern på rätt sätt, för att undvika skador.

Læs mere

Anvisning till vattenpump RE

Anvisning till vattenpump RE Anvisning till vattenpump SV Vattenpump Låsring och vattenpumpsinstallationsverktyg bild 1 bild 2 1. Rensa vattenpumpshuset från smuts och o-ringsrester. 2. Placera låsringen i låsringsspåret på vattenpumpen,

Læs mere

Fitness Ball. NO: Øvelser. SE: Övningar. DK: Øvelser

Fitness Ball. NO: Øvelser. SE: Övningar. DK: Øvelser Fitness Ball NO: Øvelser Med Abilica FitnessBall kan du trene hele kroppen. Utfør øvelsene rolig og med fokus på å ha kontroll på mage og korsrygg, så får du med maksimal effekt av kjernemuskulaturen.

Læs mere

MOD 60-00. MONTEringsveJLEDNING MONTASJEANVISNIG SE FIN MONTERINGSINSTRUKTION ASENNUSOHJEET

MOD 60-00. MONTEringsveJLEDNING MONTASJEANVISNIG SE FIN MONTERINGSINSTRUKTION ASENNUSOHJEET MOD 60-00 MONTEringsveJLEDNING MONTASJEANVISNIG MONTERINGSINSTRUKTION ASENNUSOHJEET DK NO SE FIN 2 MIKROOVNSLÅGE DK ANVENDELSE Denne låge kan anvendes til elegant indbygning af f.eks. mikroovn i et køkkenmodul.

Læs mere

CROSSHJÄLM CROSSHJELM CROSSIKYPÄRÄ

CROSSHJÄLM CROSSHJELM CROSSIKYPÄRÄ CROSSHJÄLM CROSSHJELM CROSSIKYPÄRÄ Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier. Tlf: +47-32 84 91

Læs mere

KØRESTOLEN BOGOTA RULLSTOL BOGOTA. Brugsanvisning. Bruksanvisning

KØRESTOLEN BOGOTA RULLSTOL BOGOTA. Brugsanvisning. Bruksanvisning DK SE KØRESTOLEN BOGOTA Brugsanvisning RULLSTOL BOGOTA Bruksanvisning DK Ryglænshøjde: 43 cm Højde i alt: 92 cm Længde i alt: 97 cm Bredde i alt: 63,5 cm foldet ud Bredde i alt: 27 cm sammenfoldet Egenvægt:

Læs mere

Slangupprullare 1/4" Slangeoppruller 1/4" Letkukela, 1/4" Slangeopruller 1/4"

Slangupprullare 1/4 Slangeoppruller 1/4 Letkukela, 1/4 Slangeopruller 1/4 Slangupprullare 1/4" Slangeoppruller 1/4" Letkukela, 1/4" Slangeopruller 1/4" 2009 Biltema Nordic Services AB SE Slangupprullare 1/4" Tekniska data Modell: Slangupprullare 1/4" Montering: Vägg Svängbar:

Læs mere

VÄGGFÄSTE, ARM VEGGFESTE, ARM SEINÄTELINE, VARSI VÆGBESLAG, ARM

VÄGGFÄSTE, ARM VEGGFESTE, ARM SEINÄTELINE, VARSI VÆGBESLAG, ARM VÄGGFÄSTE, ARM VEGGFESTE, ARM SEINÄTELINE, VARSI VÆGBESLAG, ARM 26" 50" Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks

Læs mere

TRÄDGÅRDSBELYSNING HAGEBELYSNING PUUTARHAVALAISTUS HAVEBELYSNING

TRÄDGÅRDSBELYSNING HAGEBELYSNING PUUTARHAVALAISTUS HAVEBELYSNING TRÄDGÅRDSBELYSNING HAGEBELYSNING PUUTARHAVALAISTUS HAVEBELYSNING Original manual 2011 Biltema Nordic Services AB TRÄDGÅRDSBELYSNING SPECIFIKATIONER Lampa: G4, max 10 W Kabellängd: 10 m Kapslingsklass transformator:

Læs mere

Utomhusbelysning Utendørsbelysning Ulkovalaisin Udendørsbelysning

Utomhusbelysning Utendørsbelysning Ulkovalaisin Udendørsbelysning 49-423-424 Manual.indd 2011-02-17, 10.19.24 Art. 49-423-424 Utomhusbelysning Utendørsbelysning Ulkovalaisin Udendørsbelysning Original manual 2011 Biltema Nordic Services AB Utomhusbelysning OBS! Läs och

Læs mere

LÄNSPUMP LENSEPUMPE PILSSIPUMPPU LÆNSEPUMPE

LÄNSPUMP LENSEPUMPE PILSSIPUMPPU LÆNSEPUMPE LÄNSPUMP med inbyggd nivåvakt LENSEPUMPE med innebyggd nivåvakt PILSSIPUMPPU sisäinen tasovahti LÆNSEPUMPE med indbygget niveauovervågning Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg.

Læs mere

Model 77737. Brugsanvisning Bruksanvisning

Model 77737. Brugsanvisning Bruksanvisning Model 77737 Brugsanvisning Bruksanvisning HÅNLIPPER Introduktion For at du kan få mest mulig glæde af din nye håndklipper, beder vi dig gennemlæse denne brugsanvisning og de vedlagte sikkerhedsforskrifter,

Læs mere

Adapter för oljegivare Adapter for oljegivere Sovitin öljymittarille Adapter til olieføler

Adapter för oljegivare Adapter for oljegivere Sovitin öljymittarille Adapter til olieføler -00 manual.indd 0-0-,.. Art. -00 Adapter för oljegivare Adapter for oljegivere Sovitin öljymittarille Adapter til olieføler 0-0- Biltema Nordic Services AB Art. -00 Adapter för oljegivare Adapter för oljetrycksgivare,

Læs mere

ASKSUG TEKNISKA SPECIFIKATIONER:

ASKSUG TEKNISKA SPECIFIKATIONER: SE ASKSUG TEKNISKA SPECIFIKATIONER: Effekt:....................1200 W Spänningsmatning:.........230 V,50 Hz Skyddsklass:..............Klass II, IPX0 Sugkraft:..................>15 kpa Volym:....................18

Læs mere

Adapter för oljegivare Adapter for oljegivere Öljyantureiden sovitin Adapter til oliesensor

Adapter för oljegivare Adapter for oljegivere Öljyantureiden sovitin Adapter til oliesensor Art. -00 Adapter för oljegivare Adapter for oljegivere Öljyantureiden sovitin Adapter til oliesensor 00 Biltema Nordic Services AB SE Art. -00 Adapter för oljegivare Adapter för oljetrycksgivare, oljetempgivare

Læs mere

Art. 25-960 Art. 25-961

Art. 25-960 Art. 25-961 Bruksanvisning Svart kabel (-) Röd kabel (+) IN Vit kabel (-) UT LED UPP UPP-knapp LED NER NER-knapp Ett lätt tryck på UPP-knappen gör att ljuset i lampan ökar till den senast valda ljusstyrkan. LED UPP

Læs mere

Monterings- og brugsanvisning

Monterings- og brugsanvisning ZAP Monteringsplatform Sammenklappelig Z600 Z600 Monterings- og brugsanvisning Dansk Monterings- og brugsanvisning ZAP-monteringsplatform, sammenklappelig Indhold 1. Informationer om vejledningen...54

Læs mere

LED-LYSRÖR LED-LYSRØR LED-LOISTEPUTKI LED LYSSTOFRØR

LED-LYSRÖR LED-LYSRØR LED-LOISTEPUTKI LED LYSSTOFRØR LED-LYSRÖR LED-LYSRØR LED-LOISTEPUTKI LED LYSSTOFRØR T8. G13. Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401

Læs mere

RYCKSTROPP SLEPESTROPP VENYVÄ VETOLIINA TRÆKTOV

RYCKSTROPP SLEPESTROPP VENYVÄ VETOLIINA TRÆKTOV 37-752 Manual_2013.indd 2013-09-3, 08.48.16 RYCKSTROPP SLEPESTROPP VENYVÄ VETOLIINA TRÆKTOV Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema

Læs mere

vägledning / vejledning / veiledning Rutmönstrad merinoull Merino-uld i tern/rutemønstret merinoull

vägledning / vejledning / veiledning Rutmönstrad merinoull Merino-uld i tern/rutemønstret merinoull vägledning / vejledning / veiledning 600313 Rutmönstrad merinoull Merino-uld i tern/rutemønstret merinoull Du behöver Konstsiden (fodertyg) Merinoull Gammal handduk Resårband Dänkflaska Torktumlare Börja

Læs mere

HP-LIGHT SYSTEM BRUGERVEJLEDNING HAVE - GÅRDLAMPE

HP-LIGHT SYSTEM BRUGERVEJLEDNING HAVE - GÅRDLAMPE BRUGERVEJLEDNING HAVE - GÅRDLAMPE Side 2 Indholdsfortegnelse Forside 1 Indholdsfortegnelse 2 Dansk 3-4 Suomi 5-6 Svenska 7-8 Ce-erklæring 9 Ã Side 3 DANSK Have gårdlampe. Installering og ibrugtagning af

Læs mere

KINESIOLOGITEJP KINESIOLOGITEIP KINESIOLOGINEN TEIPPI KINESIOLOGITAPE

KINESIOLOGITEJP KINESIOLOGITEIP KINESIOLOGINEN TEIPPI KINESIOLOGITAPE KINESIOLOGITEJP KINESIOLOGITEIP KINESIOLOGINEN TEIPPI KINESIOLOGITAPE Manufacturer: WuXi WeMade Healthcare Products Co., Ltd. ADD: Panlong Road Area B DaCheng Industrial Park an Town,Xishan district,wuxi

Læs mere

CONTENTS QUICK START

CONTENTS QUICK START TABLE OF CONTENTS 3 8 13 18 23 2 QUICK START GUIDE 3 1 Buy a SIM card and disable its PIN using your mobile phone. PIN OFF 2 A Insert the SIM to AirPatrol. B Use the power adapter to connect your AirPatrol

Læs mere

INFRAVÄRMARE INFRARØ TERRASSEVARMER INFRAPUNALÄMMITIN IR VARMER

INFRAVÄRMARE INFRARØ TERRASSEVARMER INFRAPUNALÄMMITIN IR VARMER INFRAVÄRMARE 1000 W INFRARØ TERRASSEVARMER 1000 W INFRAPUNALÄMMITIN 1000 W IR VARMER 1000 W Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema

Læs mere

NO: Triceps pushups. SE: Triceps pushups. DK: Triceps armstrækninger. NO: Overføring av ball. SE: Överföring av boll. DK: Overføring af bold

NO: Triceps pushups. SE: Triceps pushups. DK: Triceps armstrækninger. NO: Overføring av ball. SE: Överföring av boll. DK: Overføring af bold 5 NO: Triceps pushups Ha bena på ballen og hendene i underlaget. Jo lengre ut på bena du har ballen, jo tyngre er det. Hold kroppen så rett som mulig, stram i magen. Senk så overkroppen ned mot underlaget

Læs mere

NO: Knebøy. SE: Knäböj. DK: Knæbøjning

NO: Knebøy. SE: Knäböj. DK: Knæbøjning 1 NO: Knebøy Trener: Forside lår og setemuskulatur Vekter Her er det store muskler som trenes så legg på godt med vekter. Det skal være sånn at du så vidt orker å gjennomføre de siste repetisjonene. Antagelig

Læs mere

ROLLATOR FJORDEN RULLATOR FJORDEN. Betjeningsvejledning. Bruksanvisning. Made in China. Vare nummer/art nr: 4278

ROLLATOR FJORDEN RULLATOR FJORDEN. Betjeningsvejledning. Bruksanvisning. Made in China. Vare nummer/art nr: 4278 Made in China Vare nummer/art nr: 4278 Fremstillet for/ Tillverkad för: ASPIRIA NONFOOD GMBH HARKSHEIDER STRASSE 3 D-22399 HAMBURG ROLLATOR FJORDEN Betjeningsvejledning RULLATOR FJORDEN Bruksanvisning

Læs mere

ARBETSSTRÅLKASTARE ARBEIDSLYSKASTER TYÖVALAISIN ARBEJDSPROJEKTØR

ARBETSSTRÅLKASTARE ARBEIDSLYSKASTER TYÖVALAISIN ARBEJDSPROJEKTØR ARBETSSTRÅLKASTARE Batteridriven ARBEIDSLYSKASTER TYÖVALAISIN Akkukäyttöinen ARBEJDSPROJEKTØR Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema

Læs mere

Sammenfoldelig Kørestol SL9241-12 Hopfällbar Körstol SL9241-12 (HN 4769)

Sammenfoldelig Kørestol SL9241-12 Hopfällbar Körstol SL9241-12 (HN 4769) Sammenfoldelig Kørestol SL9241-12 Hopfällbar Körstol SL9241-12 (HN 4769) Fremstillet for / Tillverkad för: aspiria nonfood GmbH Harksheider Straße 3 D-22399 Hamburg Dette produkt opfylder EU-direktivet

Læs mere

POP-UP TÄLT POPUP-TELT POP-UP-TELTTA POP OP-TELT

POP-UP TÄLT POPUP-TELT POP-UP-TELTTA POP OP-TELT POP-UP TÄLT POPUP-TELT POP-UP-TELTTA POP OP-TELT Biltema, Garnisonsgatan 26, 2nd FL, SE-254 66 Helsingborg. www.biltema.com Original manual 2017-07-05 Biltema Nordic Services AB SE POP-UP TÄLT MONTERING

Læs mere

RTY 1 8798 XX01. Portier nøglekontaktmodul Beskrivelse Montering. Portier nyckelbrytarmodul Beskrivning Montering

RTY 1 8798 XX01. Portier nøglekontaktmodul Beskrivelse Montering. Portier nyckelbrytarmodul Beskrivning Montering 400480_DK_S_N_FIN.book Seite Donnerstag,. Juli 009 : 07/009 / Id.-Nr. 400 4 80 RTY 8798 XX0 0009-0 Portier nøglekontaktmodul Beskrivelse Montering Portier nyckelbrytarmodul Beskrivning Montering Portier

Læs mere

DEKORATIONSBRASA DEKORASJONSPEIS KORISTETAKKA DEKORATIONSPEJS

DEKORATIONSBRASA DEKORASJONSPEIS KORISTETAKKA DEKORATIONSPEJS 44-2020_manual.indd 2011-10-5, 12.56.07 Art. 44-2020 DEKORATIONSBRASA DEKORASJONSPEIS KORISTETAKKA DEKORATIONSPEJS 900/1800 W 2011 Biltema Nordic Services AB DEKORATIONSBRASA BRUKSANVISNING Dekorationsbrasan

Læs mere

600207 Tips & Idéer. Smycken av metall- och wiretråd Smykker af metal- og wiretråd/smykker av metall- og wiretråd

600207 Tips & Idéer. Smycken av metall- och wiretråd Smykker af metal- og wiretråd/smykker av metall- og wiretråd 600207 Tips & Idéer Smycken av metall- och wiretråd Smykker af metal- og wiretråd/smykker av metall- og wiretråd SV Stelt halsband med pärlor, 38 cm 150 cm lackerad koppartråd eller silvertråd 925, diam.

Læs mere

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare.

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare. INFRAVARMER FOR UTE OG INNENDØRS BRUK INFRAVÄRMARE FÖR ANVÄNDNING UTOM- OCH INOMHUS INFRAVARMER TIL UDENDØRS OG INDENDØRS BRUG INFRAPUNALÄMMITIN ULKO- JA SISÄKÄYTTÖÖN NO: TEKNISK BESKRIVELSE & BRUKSANVISNING

Læs mere

SVENSKA. SVENSKA Användningsområden/Indikationer Patellar tendinitis, Osgood-Schlatters sjukdom, Chondromalacia Patella.

SVENSKA. SVENSKA Användningsområden/Indikationer Patellar tendinitis, Osgood-Schlatters sjukdom, Chondromalacia Patella. PatellaVator SVENSKA Användningsområden/Indikationer Patellar tendinitis, Osgood-Schlatters sjukdom, Chondromalacia Patella. Kontraindikationer Inga kända. PATELLAVATOR KNÄORTOS Läs noga igenom dessa

Læs mere

SVENSKA. Instruktion SVENSKA SVENSKA. 28651 CMC TUMORTOS Läs noga igenom dessa instruktioner före användning!

SVENSKA. Instruktion SVENSKA SVENSKA. 28651 CMC TUMORTOS Läs noga igenom dessa instruktioner före användning! CMC 28561 SVENSKA SVENSKA Användningsområden/Indikationer Posttraumatiskt, reumatologiska sjukdomar och instabilitet. Kontraindikationer Inga kända. Justering Ändringar av denna produkt får enbart göras

Læs mere

med 500 chips med 500 marker Spillevejledning Instruktioner

med 500 chips med 500 marker Spillevejledning Instruktioner Poker-sæt med 500 chips Spillevejledning Poker set med 500 marker Instruktioner Tak, fordi du valgte at købe vort produkt. Læs denne vejledning grundigt igennem, før poker-sættet bruges første gang. Gem

Læs mere

Dubbelkoningsverktyg för bromsrör

Dubbelkoningsverktyg för bromsrör Dubbelkoningsverktyg för bromsrör Dobbelkoningsverktøy for bremserør Kaksoiskartiotyökalu jarruputkia varten Værktøj med dobbeltkonusslibning for bremserør 1 2007 Biltema Nordic Services AB Dubbelkoningsverktyg

Læs mere

1 2 3 1 2 3 1 NO: Brukertips GymMats TRENING Ved bruk av Abilica GymMats til trening anbefales det, av hygeniske årsaker, å benytte et håndkle som underlag oppå matten. Mattene kan også brukes i vann

Læs mere

Introduktion. 5 års ombytningsgaranti

Introduktion. 5 års ombytningsgaranti Limpistol Limpistol Introduktion For at du kan få mest mulig glæde af dit nye værktøj, beder vi dig gennemlæse denne brugsanvisning og de vedlagte sikkerhedsforskrifter, før du tager det i brug. Vi anbefaler

Læs mere

Elektronisk brandskab

Elektronisk brandskab MODEL L 81090 90 1 ELEKTRONISK BRANDSKAB INSTRUCTION MANUAL DK 2 Brugsanvisning NO Elektronisk brannskap 3 Bruksanvisning Elektronisk Bruksanvisning brannskap Fremstillet i P.R.C. EU-Importør SE 4 SF 5

Læs mere

Fettpump Fettpumpe Rasvapumppu Fedtpumpe

Fettpump Fettpumpe Rasvapumppu Fedtpumpe Fettpump Fettpumpe Rasvapumppu Fedtpumpe tryckluftsdriven/trykkluftdrevet paineilmakäyttöinen/trykluftdrevet 2009 Biltema Nordic Services AB Fettpump tryckluftsdriven EGENSKAPER Lufttrycksdriven motor,

Læs mere

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning ALU RAMPER Manual og brugsvejledning Specifikationer på Grenes aluramper Foto Varenuer Betegnelse Mål og max Godkendelse 2991 HPS202010 Alurampe lige med boltesæt, 200 2000 x 220 Max 400 kg Testet og afprøvet

Læs mere

Leverantörsbruksanvisning

Leverantörsbruksanvisning November 2010 1.640 DK SE NO Facade- og byggeplader Leverandørbrugsanvisning Fasad- och byggskivor Leverantörsbruksanvisning Fasade- og byggeplater Leverandørbruksanvisning 1 2 Dansk Facade- og byggeplader

Læs mere

Køkken/brevvægt. Manual

Køkken/brevvægt. Manual Køkken/brevvægt Manual FUNKTIONER 1. Angiver mængden af vand og mælk 2. To vægt enhedssystemer: g og lb:oz 3. To volumen enhedssystemer ml og fl'oz 4. Lavt batteri / overbelastning indikation 5. Med høj

Læs mere

FRILUFTSKÖK STORMKJØKKEN RETKIKEITIN FRILUFTSKØKKEN

FRILUFTSKÖK STORMKJØKKEN RETKIKEITIN FRILUFTSKØKKEN FRILUFTSKÖK STORMKJØKKEN RETKIKEITIN FRILUFTSKØKKEN 1,4 kw Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401

Læs mere

KicKbiKe Sport 8" SparKeSyKKel Sport 8"

KicKbiKe Sport 8 SparKeSyKKel Sport 8 45-966 manual.indd 2013-01-29, 08.42.19 Art. 45-966 KicKbiKe Sport 8" SparKeSyKKel Sport 8" EN71-3 Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør:

Læs mere

AFDÆKNINGS SYSTEM TIL EVENT ARENA

AFDÆKNINGS SYSTEM TIL EVENT ARENA AFDÆKNINGS SYSTEM TIL EVENT ARENA Flere og flere sportsfaciliteter, anvendes til andre aktiviteter end sport. For at gøre dette muligt, kræves mobile gulve der hurtigt og nemt forvandler din stadion til

Læs mere