(M x V = P x Y) = ((M x V)/Y = P) 1 Afgrænsningen af det frie marked Priser og værdier Pareto optimum Finanskrise (kommentaren til uge 4, 2012)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "(M x V = P x Y) = ((M x V)/Y = P) 1 Afgrænsningen af det frie marked Priser og værdier Pareto optimum Finanskrise (kommentaren til uge 4, 2012)"

Transkript

1 1 Af Cand Phil Steen Ole Rasmussen (M x V = P x Y) = ((M x V)/Y = P) 1 Afgrænsningen af det frie marked Priser og værdier Pareto optimum Finanskrise (kommentaren til uge 4, 2012) Der, hvor markedet, loven om udbud og efterspørgsel hersker, der bidrager alle aktører på markedet til udviklingen hen imod en tilstand af dynamisk ligevægt. Der, hvor intet andet end loven om udbud og efterspørgsel hersker, der orienterer enhver sig ud fra, hvad der er optimalt set ud fra den enkelte økonomiske aktørs egeninteresser. Ingen udbyder noget på markedet til en pris, som udbyderen ikke har interesse i at sælge for, og ingen køber noget til en pris, som køber ikke vil betale. Alt foregår frit på den måde, at enhver agerer ud fra egne overvejelser. På den måde opstår markedsprisen både synligt og forpligtende for enhver, dvs. som et vilkår, der på forunderlig vis er resultat af alles bidrag, uden at nogen bestemt kan tage æren for tilstanden, der i princippet, dvs. i ideel og/eller ideologisk forstand ender op i den bedste af alle verdener. Det er næsten ikke til at forstå, hvordan det kan være sandt. Men vi tror på den skjulte hånds princip, at den på forunderlig vis sørger for, at konsekvenserne af enhvers forfølgelse af sine individuelle interesser virker befordrende for realiseringen af de sande almeninteresser. Det sande marked er i ligevægt, når de begrænsede ressourcer, det, som det altså giver mening at økonomisere med, økonomiens genstandsfelt, er fordelt på en måde, der betyder, at ingen i denne situation ville kunne stå bedre, uden at mindst en anden ville blive dårligere stillet! Denne utopiske tilstand, markedsfundamentalismens ultimative trosobjekt, også kaldet Pareto optimum, er smuk, enkel og meget sympatisk i sin rene form. Forsøgene på at se denne ideelle situation som del af markedet, som en bagvedliggende realitet, eller som en reel mulighed, centrerer sig om de betingelser, der så tegnes op for det sande markeds opstand og funktion. Betingelserne vægtes forskelligt, men som oftest fokuseres der på: - At individet skal orientere sig rationelt og altså fri af eksterne krav, der sætter den økonomiske rationalitet ud af kraft. 1 Selv om det lader sig gøre at isolere den ene af variablerne i formlen, her prisen, og finde den matematiske værdi for den, ved at sætte talværdier ind for de tre andre, ja så er det ikke sikkert, at vi har fundet noget udtryk for, hvad værdierne i social, psykisk og livsmæssig forstand så i øvrigt er. Relationen mellem pris og værdi er altid værd at tage i betragtning, for den kan føre os rundt om mange vigtige spørgsmål, selv om den ikke kan defineres en gang for alle. Jeg er stolt af at kunne sige, at jeg ikke er økonom, for det er netop kun de færreste økonomer, der tør beskæftige sig med og åbne for de vognporte, hvor fra tvivlen vælter ud totalt underminerende for troen på prisen som det entydige eller højeste udtryk for værdi.

2 2 - At der findes en forpligtende distinktion mellem legitime markedsaktører og illegitime. - At priserne skal være synlige og gennemskuelige for enhver på markedet. Men de ideologer og økonomer, der arbejder med distinktionen mellem legitime og illegitime, rationelle og irrationelle økonomiske subjekter, kan ikke entydigt indplacere sig selv i forhold til de distinktioner, som de orienterer sig ud fra. Hvorfor udbuddet af ideologiske økonomiske distinktioner mellem legitime og illegitime, rationelle og irrationelle markedsaktører blot falder på markedet, prissatte og med indflydelse på prisdannelsen uden at kunne kvalificere prisdannelsen som mere eller mindre rationel eller legitim. Markedet for distinktioner mellem legitime og illegitime markedsaktører er stort. Der sættes pris på disse distinktioner, og tilbudene på omgang med distinktionerne, dvs. på forklaringer på hvordan man skal omgås dem, falder selv som prisdannende faktorer, uanset hvor meget ideologi, erklæret videnskabelighed eller moral de giver udtryk for. Markedsværdien af udbuddet af beskrivelser, omkring hvilke aktører der er legitime og hvilke der er illegitime, er tvivlsom: Forsøget på at diskvalificere fagforeningerne som illegitime markedsaktører tilbydes af markedsfundamentalister 2, hvis aktivitet er lige så problematisk at kategorisere som legitim påvirkning af markedsmekanismerne, som det de prøver på at diskvalificere. De auktionshuse, der byder ind på sine egne auktioner med eller uden stråmænd, er prisdannende på samme måde, som det har effekt på prisdannelsen, at staten i nogle tilfælde forbyder den slags. Det forhold, at banker og investorer arbejdede sammen, fx i perioden op til prisboble-bristen for at presse priserne op, grundlaget for belåning, udstedelse af penge kan give sig udslag i store tab hos banker og investorer. Bankerne ved, at en række investorer har handlet indbyrdes i en snæver kreds med deres aktiver, således at de hver gang at aktiverne skiftede hænder blev handlet til en højere pris, udelukkende for at opnå en højere pris, dvs. til en markedsværdi, der ikke gælder uden for den snævre kreds. På den måde opstod markedsværdien, der blev belånt, og da pengene var og er gode nok i resten af det omgivende samfund, så er de stadig en realitet her, uden at prisinflationen underminerer pengenes værdi i det hele taget! Det er først når lånene ikke kan finansieres med yderligere låneoptag, at den lånefinansierede økonomi får problemer. I moderne tale hedder det finanskrise. 2 Arbejdsgivere, Ceposmedlemmer, liberalt ideologiske partier, markedsfundamentalistiske økonomer m.fl.

3 3 I det hele taget er der så mange faktorer, der er afgørende for prisdannelsen, at kun selve prisen kan siges at tilhører markedet. Den entydige definition på prisen i forhold til to og kun to faktorer, nemlig udbud og efterspørgsel, er umulig at give. For der er ikke nogen entydig relation mellem prisen, og det som den er pris på eller mellem faktorerne; udbud og efterspørgsel. Enhver aktør står uden for markedet, og kan derfor ikke identificeres med markedet. Markedets priser afhænger af en lang række faktorer, alt for mange til at der kan laves øjeblikkelige statiske beregninger. Når der fx laves statiske beregninger på en bygning, så er ingeniøren nødt til at finde to værdier, der kan udligne hinanden. Ellers er der ikke noget bevis. Prøv at sæt det ind i de økonomiske teorier! Udbudet af distinktioner mellem legitime og illegitime former for udbud og efterspørgsel er påtrængende, og håbløst ude af stand til at indskrive sig på forpligtende vis i forhold til den distinktion, som de evt. skulle kvalificeres i forhold til. Det underminerer den logiske værdi af distinktionens to sider fuldstændigt. Økonomerne fatter ikke en skid, men fortsætter som ingenting! Det tager man konsekvensen af, når man i systemteoretisk forstand simpelt hen kategoriserer selve det økonomiske subjekt som omverden i forhold til det økonomiske system. Prisen er i systemteoretisk forstand det økonomiske systems indikation for det prissatte, dvs. den systeminterne fremmedreference. Værdierne, som de findes i omverdenen til det økonomiske system sammen med alt andet end netop det økonomiske systems priser, kan være kvalificeret og beskrevet på et utal af måder, der på ingen entydig vis svarer til prisen. Boblen krisen Når finansboblen tenderer mod at briste, så udvikler finanssektoren afledte produkter, forsikringer mod tab på investeringer, nogle sælger sikkerhed på andres bekostning, og andre igen væder om fremtiden, ved at købe optioner, og sælge hvad der ikke er deres! Prisen sættes på varer og ydelser, og den sættes på penge. Pengene har deres pris. Nogle gange hedder det renter, andre gange er prisen meget mindre. Det koster nemlig ikke noget at skrive sine mennesker i debit. På papiret er det kun kongen, der har lov til at slå mønt. Men enhver har lov til at indgå i gældsrelationer. Hvis du låner mig, hvad du har, så skriver vi bare et gældsbevis, en veksel, et bevis på at jeg er trassat, debitor, og du er min kreditor, trassent. Først er du både trassent og remittent i en og samme høje person, dvs. den der har modtaget og ligger inde med kravet på modydelser for gældsbeviset, vekslen. Beviset på, at jeg står i gæld til dig, det kan du bruge som betaling til den remittent (modtager af vekslen i funktionen som betalingsmiddel, penge), der har tilstrækkelig tillid til mig som skyldner til at acceptere gældsbeviset som betaling. Men med de penge jeg lånte af dig, og den veksel, der fungerer som betaling i det økonomiske system, og som nationalbanken også vil låne penge til dig på baggrund af, ja så er både den Euro jeg lånte, og som jeg har brugt, samt vekslen med den pålydende værdi på en Euro, og den Euro, som nationalbanken har lånt dig på baggrund af

4 4 vekslen blevet til realitet. Der er ikke skabt noget, men der er sat to Euro mere i omløb, dvs. skabt efterspørgsel for to Euro mere med disse få økonomiske hændelser. Penge er gældsbeviser. Enten er skyldneren anonym eller også er skyldneren kendt i forhold til kreditor. Likvider i din lomme gør den verden, der accepterer dine penge som betalingsmiddel til dine skyldnere. De gældsbeviser, hvor skyldneren er indføjet med navns nævnelse, de er lidt mindre likvide, dvs. udtryk for en slags sekundær likviditet, der ikke des mindre kan konverteres til primær likviditet, sådan som det er med alverdens statsgæld, realkreditbeviser, almindelige banklån osv. Når finanskrisen er blevet til en slags likviditetskrise, så er det fordi, at skyldnerne ikke længere kan leve op til sine gældsforpligtelser, end sige billedet på evnen til at leve op til sine forpligtelser. Og når markedet savner likviditet, ja så holder man op med at låne hinanden penge. Og når man holder op med at låne hinanden penge, så standser den form for generering af gældsbeviser, der skal til, for at holde de almindelige daglige økonomiske transaktioner i gang; udvekslinger af varer og ydelser mod betaling. Men også forudsætningerne for at holde de allerede etablerede gældsforpligtelser ved lige forsvinder, først hos de mest gældsplagede aktører på markedet, derefter hos alle andre. Det er derfor, at den græske statsgæld ikke kun er et græsk problem og derfor, at selv dem, der har sejret på det indre europæiske markeds betingelser, tyskland, m.fl., langt fra kan kategoriseres som altruistiske, selv om deres bekymring for Grækenland er meget rørende. Der er rigtigt mange penge i cirkulation i den store hvide pengeøkonomi. Det er svært at sætte navn på, hvem der ligger inde med disse aktiver, og det er lige så svært at sige, hvor mange primære likvider der i det hele taget findes. Men alverdens staters gældsposter, de er til at sætte tal og navn på. EU's randstater er ude af stand til at betale sin gæld tilbage. Hvorimod de centraleuropæiske nationer med stat og national finanssektor har langt mere til gode end de skylder. Problemet er altså ikke, at der mangler penge. Men problemet er, at pengenes værdi er betinget af, at den ene side i den relation som penge er udtryk for i den form for gældsbeviser, som de er ikke kan leve op til de krav, som relationen foreskriver. De økonomisk højtflyvende har med andre ord sejret ad helvede til. De ligger inde med langt større krav på fremtidige ydelser, end deres skyldnere kan honorere. Problemet kan løses på to måder. - Den ene måde består i at alverdens kreditorer opgiver deres urealistiske krav på fremtidige ydelser, at de afskriver deres aktiver på egne konti så at sige. - Den anden måde består i, at der udstedes nogle flere penge i hænderne på dem, der skylder mere end de kan betale, eller i hænderne på dem der har urealistisk mange ydelser til gode evt. som kompensation for dem, de har til gode, hos dem der ikke kan betale.

5 5 Det andet fører til inflation i resten af verdens pengeværdier. Det første er deflation som konsekvens af inflation. Markedsværdierne er svære at definere entydigt i forhold til andre værdier. Dvs. inflationsbegrebet og dets siamesiske tvilling, deflationsbegrebet, lever sit eget autistiske liv, lige som så mange andre fænomener. Og efter at pengene har mistet deres oprindelige kunstige form for tilknytning til fx guld, der har markedsaktørerne været mere optaget af, hvordan de kunne generere pålydende værdistigninger, end egentlig produktion. Det har de været under dække af at ville den virkelige produktion, i relationen mellem markedets pålydende pengeværdier og de reelle værditilvækster, som ingen kan redegøre for alligevel. Der er udsted rigtigt mange penge helt uden om enhver form for produktion eller tilknytning til omverdenens mere basale livsfunktioner. Det er til at få øje på. De økonomisk højtflyvende, dvs. først og fremmest borgerne i de gamle industrilande og de fremstormende økonomier i asien har levet højt på valutaerne, evnen til at sætte penge i verden. Finanskrisen er måske udtryk for, at tilliden til disse mekanismer er ved at gå i sig selv. Og tilbederne af det frie marked har mere end svært ved at holde fast i sin distinktion mellem legitime og illegitime markedsaktører i denne situation. For da finansboblen sprang, bad især frimarkeds-adepterne, markedsfundamentalisterne, de liberale, staterne om at træde til for at redde finanssektoren. Det gjorde staterne så, for de var jo styret af ideologiske markedsfundamentalister, af samme type som dem vi finder i vort eget danske politiske system helt ude fra SF hen over midten og ud til DF. Nu står staterne med gælden, eftervirkningerne af forsøget på at redde markedet, tilbage i den rolle, som markedsfundamentalisterne altid har foretrukket at se staten i, nemlig som problemet i forhold til det frie marked. Det som man omhyggeligt husker at glemme, er at grunden til at staterne har gældsproblemer, skyldes at markedsfundamentalisterne har brugt staterne i deres patetiske forsøg på at redde det marked, der var problemet i første omgang, af grunde, som jeg lige har antydet med henvisning til markedets infamt store og tomme mængder af markedsværdier! Uanset hvilken vej udviklingen går, uanset hvad finanskrisen og det store monetaristiske monster af en EU-stat udvikler sig til, så vil det være umuligt at kvalificere resultatet som udtryk for, at en højere form for retfærdigheden sker fyldest, for det vil hverken kunne siges at være retfærdigt eller uretfærdigt det der sker, hvis man orienterer sig ud fra et bare nogenlunde åbent og differentieret sind. Sådan har det altid været især i overgangstiden, i tiden umiddelbart efter at en religion er stået til at miste sit tag i en befolkning. Her er det dog kun de troende, der ser tabet af troen som et tab.

6 6 EU, markedsfundamentalisterne, finanssektoren og dem der orienterer sig ud fra den dagsorden, som disse økonomiske faktorer har italesat, dvs. alle der orienterer sig ud fra den stort anlagte og kommercielt italesatte realitet, de står til at miste troen. Men alle de arbejdsløse i tabernationerne, og alle de fattigt arbejdende især i Tyskland, hvor arbejdsløsheden måske nok er lav, men hvor mange ikke engang kan leve for en almindelig løn mere, på grund af det fri markeds konkurrence, vilkår, ja de betaler allerede prisen for udviklingen, uanset om de tror på den eller ej. Den vestlige verden har levet på lånt tid i mange år. Prisen er betalt med naturen, de forsvindende naturressourcer, biodiversiteten, de sociale bånd. Resultatet er nedslående under alle omstændigheder. Økonomisk omsætning i pengeværdier er lige så godt et udtryk for den hastighed, hvormed de økonomisk højftflyvende tenderer mod at smadre livets forudsætninger på jorden, som det er for social velstand. Spørgsmålet om ret og uret er et helt andet. Det gider vi simpelt hen ikke tale om her. Men lad det bare gå ad helvede til. Lad dog det marked bryde sammen, før det har smadret det hele her på vor lille yndige planet. Fortællingen om, at de højtflyvende kan forbruge og svine sig ud af alverdens mangelproblemer, ja den har solgt rigtigt godt og længe i de store kommercielle massemedier, der netop lever af at sælge de mest sælgende budskaber til de mest købestærke på markedet for ideologiske og markedsfundamentalistiske budskaber. Problemet er, at den mere forpligtende forklaring på hvad markedsmekanismerne og de købestærke bidrager med sælger ad helvede til. Sandheden om markedet går på den måde under for markedet. Sandheden om global opvarmning, forsvindende livsbetingelser, de riges produktion af fattigdom, de højtflyvendes destruktive adfærd, sandheden om sammenhængen mellem markedsmekanismerne og den omverden af livsforudsætninger, som bærer også de økonomiske aktørers tilværelse, ja den sandhed er ikke salgbar. At reducere forskningens succeskriterier til markedets succeskriterier, sådan som også den nuværende danske regering tilsyneladende gør, ved at tillade erhvervslivets fortsatte dominans over fx de danske universiteter, det er udtryk for kognitive svigt i de sociale strukturer. Funktionsdifferentieringen, respekten for forskningens autonome forudsætninger for at kunne kvalificere, hvad der er sandt eller falskt i videnskabelig forstand, er mere eller mindre undergravet i hele den vestlige verden. Evnen til at forklare og forstå end sige inddrage forpligtende viden som beslutningsgrundlaget i de det politiske system er forsvundet sammen med dømmekraften. Evnen til at forstå, at viden, der ikke skabes og kvalificeres uafhængigt af kommercielle interesser, simpelt hen ikke forpligter, ja den evne mangler stort set over alt i det moderne samfund! Funktionsdifferentieringen, som Niklas Luhmann beskriver som den moderne verdens kendetegn og forudsætningen for det moderne samfunds succes, tenderer

7 7 mod at gå i sig selv, som følge af ideologi, misforståede demokrater og markedsfundamentalisme. Men ingen forstår det. Alle er nemlig optaget af at opnå individuel kommerciel succes. Alle gemmer sig under henvisning til troen på, at der nok er en skjult hånd bag det hele, der sikrer udviklingen mod den bedste af alle verdener, på trods af alt hvad vi ved, nemlig at det går ad helvede til. De troende holder fast i troen, hvor man kan vide, hvad ingen tør tro, nemlig at bestræbelserne på at løse problemerne ikke bare går fejl af målsætningen, men bidrager til problemerne i et omfang, som ingen hverken kan eller vil vide af. Mvh. Steen Ole Rasmussen Odense. d 29/1 2012

Det økonomiske menneske

Det økonomiske menneske Det økonomiske menneske Et filosofisk og systemteoretisk essay over Homo Economicus, markedsværdierne og den økonomiske rationalitet (udkommer 2015) Af Cand. phil. Steen Ole Rasmussen Indhold Indledning

Læs mere

Afmagt og magtens arrogance (kommentaren til uge 49, 2011)

Afmagt og magtens arrogance (kommentaren til uge 49, 2011) 1 Af Cand. Phil. Steen Ole Rasmussen, d. 11/12 2011. Afmagt og magtens arrogance (kommentaren til uge 49, 2011) EU s regeringschefer vedtog, i ugen der gik, et traktatforslag, der vil binde de kontraherende

Læs mere

Staten, det frie marked og civilisationens byrde (Kommentaren til uge 40)

Staten, det frie marked og civilisationens byrde (Kommentaren til uge 40) Af Cand. Phil. i filosofi, Steen Ole Rasmussen, d. 9/10, 2011. Staten, det frie marked og civilisationens byrde (Kommentaren til uge 40) Så længe, at civilisationen ikke bare kan levere sine tabere tilbage

Læs mere

Begrebet finanskrise, i krise!

Begrebet finanskrise, i krise! Af Cand. phil. Steen Ole Rasmussen Begrebet finanskrise, i krise! Hvis et begreb kan være i krise, så må det være begrebet finanskrise Begrebet finanskrise, i krise!... 1 Krisebegrebet er altså for upræcist...

Læs mere

Økonomisk vækst eller hvad!

Økonomisk vækst eller hvad! Økonomisk vækst eller hvad! Af: Cand. phil. Steen Ole Rasmussen Odense d.12/7 2012 Finanskrise og EU's gældskrise bunder i social dysfunktionel kognitiv adfærd og en simpel forveksling af inflation i priserne

Læs mere

Med sans for forskelle, værdier og kvalitet 1

Med sans for forskelle, værdier og kvalitet 1 1 Af Cand. Phil. i filosofi, forfatter og forlægger Steen Ole Rasmussen. Med sans for forskelle, værdier og kvalitet 1 Mange kvinder drømmer om at åbne sin egen lille fine butik ud mod den store beundrende

Læs mere

Af Cand. phil. Steen Ole Rasmussen, d.23/2 2015. Penge og priser

Af Cand. phil. Steen Ole Rasmussen, d.23/2 2015. Penge og priser Af Cand. phil. Steen Ole Rasmussen, d.23/2 2015 Penge og priser Penge og priser...1 Prisen og markedet i klassisk forstand...2 Pengene i klassisk forstand...2 Virkelighedens penge...3 Virkelighedens priser...4

Læs mere

Af Cand. phil. Steen Ole Rasmussen, d.23/2 2015. Penge og priser

Af Cand. phil. Steen Ole Rasmussen, d.23/2 2015. Penge og priser Af Cand. phil. Steen Ole Rasmussen, d.23/2 2015 Penge og priser Penge og priser...1 Prisen og markedet i klassisk forstand...2 Pengene i klassisk forstand...2 Virkelighedens penge...3 Virkelighedens priser...3

Læs mere

Budskab, fællesskab og forskning

Budskab, fællesskab og forskning Af Cand. phil. Steen Ole Rasmussen, d.7/3 2015 Budskab, fællesskab og forskning Fra forskning til faktura og videre ud i intet Budskabet, om at der er forskel på det at skabe penge og det at tjene dem,

Læs mere

Bitcoin, legal sort økonomi!

Bitcoin, legal sort økonomi! Bitcoin, legal sort økonomi! Af Cand. phil. Steen Ole Rasmussen Det klæder skatterådet, at det nu definitivt har lovliggjort en form for sort økonomi, som myndighederne alligevel aldrig får magt over,

Læs mere

Den halve sandhed er den bedste løgn

Den halve sandhed er den bedste løgn Af Cand. phil. Steen Ole Rasmussen d.20/10 2012 Den halve sandhed er den bedste løgn Selv de onde har brug for at beskrive sig selv som gode. De lyver ikke kun, men pynter bare lidt på resultatet, lige

Læs mere

Penge af navn og af gavn

Penge af navn og af gavn Penge af navn og af gavn Af Cand. Phil. Steen Ole Rasmussen Odense, 2015-01-05 Penge af gavn, ikke kun af navn, er hvad de gør, og fordringer på dem kan i opgangstider være lige så gode som pengene selv.

Læs mere

Europas viden og information om Europa 1

Europas viden og information om Europa 1 1 Af Cand. Phil. i filosofi, forfatter og foredragsholder Steen Ole Rasmussen, Enggårdsvej 19, 5270 Odense N. tlf. 36 93 23 63 Europas viden og information om Europa 1 Om pressefrihed, oplysningsidealer,

Læs mere

Markedsværdier (Kommentaren til uge 3, 2012)

Markedsværdier (Kommentaren til uge 3, 2012) 1 Markedsværdier (Kommentaren til uge 3, 2012) Af Cand. Phil. Steen Ole Rasmussen En tilfældig iagttagelse af en hvis Hr. Keynes: In the 1930s, financial markets, for obvious reasons, didn t get much respect.keynes

Læs mere

Det fleksible fællesskab

Det fleksible fællesskab Kultur Det fleksible fællesskab Kirsten Hastrup unı vers Kultur Det fleksible fællesskab Kultur Det fleksible fællesskab Af Kirsten Hastrup unıvers Kultur Det fleksible fællesskab er sat med Adobe Garamond

Læs mere

5.2 Forklar, hvilken rolle henholdsvis pengeinstitutterne og Nationalbanken spiller i pengeskabelsen?

5.2 Forklar, hvilken rolle henholdsvis pengeinstitutterne og Nationalbanken spiller i pengeskabelsen? 5.1 Redegør for, hvad begrebet pengepolitik omfatter. 5.2 Forklar, hvilken rolle henholdsvis pengeinstitutterne og Nationalbanken spiller i pengeskabelsen? 5.3 Siden finanskrisen begyndelse i 2007 har

Læs mere

Sanktioner (af og imod markedet)

Sanktioner (af og imod markedet) Af Steen Ole Rasmussen, Det Stenske Forlag, d.21/4 2012. Sanktioner (af og imod markedet) Det kunne være morsomt, hvis man kunne få Søren Espersen (Dansk Folkeparti) til at definere genstanden for sin

Læs mere

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 SCHMIEGELOW Investeringsrådgivning er 100 % uvildig og varetager alene kundens interesser. Vi modtager ikke honorar, kick-back eller lignende fra formueforvaltere eller andre.

Læs mere

Bankvæsenet sætter tæring over næring men prædiker tæring efter næring

Bankvæsenet sætter tæring over næring men prædiker tæring efter næring Bankvæsenet sætter tæring over næring men prædiker tæring efter næring Bankvæsenet og den finansielle sektor tærer på den fælles kage. Det sker på en måde, som vi ikke har råd til i længden. Siden starten

Læs mere

Forebyggelse af kriminalitet. - fire grundbegreber

Forebyggelse af kriminalitet. - fire grundbegreber Forebyggelse af kriminalitet - fire grundbegreber Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19, 2. 2600 Glostrup Tlf. 43 44 88 88 dkr@dkr.dk www.dkr.dk Juni 2009 Kopiering tilladt med kildeangivelse Forebyggelsens

Læs mere

A Den karakter som I alle sammen naturligvis får til den mundtlige eksamen Afgift En skat til staten der pålægges en vares pris Aktie Et bevis på at

A Den karakter som I alle sammen naturligvis får til den mundtlige eksamen Afgift En skat til staten der pålægges en vares pris Aktie Et bevis på at A Den karakter som I alle sammen naturligvis får til den mundtlige eksamen Afgift En skat til staten der pålægges en vares pris Aktie Et bevis på at man ejer en del af en virksomhed Arbejdsløshed Et land

Læs mere

Lidt om rationalitet, ledelse, sport og rettidig omhu i bagklogskabens ulideligt klare lys.

Lidt om rationalitet, ledelse, sport og rettidig omhu i bagklogskabens ulideligt klare lys. Lidt om rationalitet, ledelse, sport og rettidig omhu i bagklogskabens ulideligt klare lys. Det er svært at forstå noget som helst som rationelt, uden at inddrage en form for formålsmæssighed i betragtningen.

Læs mere

Hvem kan bringe EU ud af krisen? København og Aarhus, den 24. og 26. februar 2015

Hvem kan bringe EU ud af krisen? København og Aarhus, den 24. og 26. februar 2015 Hvem kan bringe EU ud af krisen? København og Aarhus, den 24. og 26. februar 2015 Status for eurozonen i 2015 europæiske økonomier i krise siden start af finanskrise i 2007-08: produktion stagnerende,

Læs mere

Den næste finanskrise starter her

Den næste finanskrise starter her 10. marts 2015 Den næste finanskrise starter her Denne kommentar er også bragt som et indlæg i Jyllands-Posten den 10. marts 2015. Centralbankerne i 17 lande har i år lempet deres pengepolitik, og godt

Læs mere

Kontrollen over de tre truer med at glide Den fjerde magt af hænde (De nye medier er alt for demokratiske)

Kontrollen over de tre truer med at glide Den fjerde magt af hænde (De nye medier er alt for demokratiske) Af Cand. phil. Steen Ole Rasmussen, d.22/7 2013 Kontrollen over de tre truer med at glide Den fjerde magt af hænde (De nye medier er alt for demokratiske) Kontrollen over de tre truer med at glide Den

Læs mere

Danske realkreditobligationer uskadt gennem europæisk

Danske realkreditobligationer uskadt gennem europæisk NR. 6 JUNI 2010 Danske realkreditobligationer uskadt gennem europæisk tumult I den senere tid har usikkerheden omkring den græske gældssituation skabt uro på mange finansielle markeder, men danske realkreditobligationer

Læs mere

På jagt efter motivationen

På jagt efter motivationen På jagt efter motivationen Handlekraftig selvoverskridelse i meningsfuldhedens tjeneste Af Jakob Skov, Villa Venire A/S april 2011 Motivationsbegrebet fylder til stadighed mere i dagens virksomheder og

Læs mere

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København.

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Stine Munch. Kristus - opstanden og evig nær - Vi takker dig for denne morgens nye håb, der rækker ned i grave og ind i mørke sind. Vi beder dig: Læg

Læs mere

Pengenes væsen 1. Men: Pengenes væsen er lige nærværende og afgørende i og med enhver af de hændelser, som pengeøkonomien består af.

Pengenes væsen 1. Men: Pengenes væsen er lige nærværende og afgørende i og med enhver af de hændelser, som pengeøkonomien består af. Pengenes væsen 1 Das Wesen des Geldes er titlen på et værk, afsluttet i 1933 af Joseph A. Schumpeter (1883 1950). Det blev først udgivet af Fritz Karl Mann på Vandenhoeck & Ruprecht i 1970, 20 år efter

Læs mere

Statskundskab. Studieleder: Lektor, Ph.D. Uffe Jakobsen

Statskundskab. Studieleder: Lektor, Ph.D. Uffe Jakobsen Statskundskab Studieleder: Lektor, Ph.D. Uffe Jakobsen På spørgsmålet: Hvad er "politologi"? kan der meget kort svares, at politologi er "læren om politik" eller det videnskabelige studium af politik.

Læs mere

Velfærdsstat vs Velstandsstat. Hvordan vil det forme sig med hhv en rød og en blå regering?

Velfærdsstat vs Velstandsstat. Hvordan vil det forme sig med hhv en rød og en blå regering? Allan Næs Gjerding, Department of Business and Management, Aalborg University Slide 1 LO-Aalborg 4. maj 2015 Velfærdsstat vs Velstandsstat Hvordan vil det forme sig med hhv en rød og en blå regering? Allan

Læs mere

Angela Merkels Ferienland!

Angela Merkels Ferienland! Af Cand. phil. Steen Ole Rasmussen, d.4/5 2013 Angela Merkels Ferienland! (Soraya Sáenz de Santamaría, den korrupte spanske regerings vicepræsident) Mere end 6 millioner spaniere har fået fingeren. De

Læs mere

Diamanter er en god alternativ investering

Diamanter er en god alternativ investering MANDAG 5. JANUAR NR. 2 / 2015 Får du nok ud af din formue? landbobanken.dk/privatebanking 70 200 615 - pb@landbobanken.dk Diamanter er en god alternativ investering Efterspørgslen stiger på de små smukke

Læs mere

Af Cand. phil. Steen Ole Rasmussen 28/4 2013 Illegitim sort og grå-sort økonomi EU m. m.

Af Cand. phil. Steen Ole Rasmussen 28/4 2013 Illegitim sort og grå-sort økonomi EU m. m. Af Cand. phil. Steen Ole Rasmussen 28/4 2013 Illegitim sort og grå-sort økonomi EU m. m. Arbejdet i dansk gartneri, skovbrug og landbrug udføres altovervejende af underbetalt udenlandsk arbejdskraft 1.

Læs mere

Den vandrette og den lodrette akse.

Den vandrette og den lodrette akse. Den vandrette og den lodrette akse. En tilgang til tilværelsen, som måske kan gøre det lettere at blive bevidst om forskellige aspekter af livet, er ved at se på den vandrette og den lodrette akse. Det

Læs mere

ØkonomiNyt nr. 34-2015

ØkonomiNyt nr. 34-2015 ØkonomiNyt nr. 34-2015 Den generelle økonomiske vækst... 1 Forventning til renteudviklingen... 2 Forventning til markedsudviklingen... 3 Stigende afrapporteringskrav til banker... 4 Hvad gør landboforeningen

Læs mere

Bæredygtigt landbrug vil bæres lige som andre liberale (Ideologisk forurenet miljø og debatmiljø) (kommentaren til uge 34, 2011.)

Bæredygtigt landbrug vil bæres lige som andre liberale (Ideologisk forurenet miljø og debatmiljø) (kommentaren til uge 34, 2011.) Af Cand. Phil. i filosofi, forlægger, foredragsholder m.m. Steen Ole Rasmussen Bæredygtigt landbrug vil bæres lige som andre liberale (Ideologisk forurenet miljø og debatmiljø) (kommentaren til uge 34,

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

BROK en kilde til udvikling og positiv forandring

BROK en kilde til udvikling og positiv forandring BROK en kilde til udvikling og positiv forandring - få øje på den frustrerede drøm bag brokkeriet Af Ianneia Meldgaard, cand. mag. Kursus- og foredragsholder og coach. www.qcom.dk Er der én ting, vi mennesker

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. HP Hedge Ultimo april 2010. Index 100 pr. 15. marts 2007

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. HP Hedge Ultimo april 2010. Index 100 pr. 15. marts 2007 HP Hedge april 2010 HP Hedge gav et afkast på 1,29% i april. Det er ensbetydende med et samlet afkast for 2010 på 9,18%. Benchmark for afdelingen er CIBOR 12 + 5%, som det var målsætningen minimum at matche

Læs mere

Landets velstand er afhængig af det danske folks Dansk Folkepartis samlede arbejdsindsats. principprogram af oktober 2002 P R I N C I P

Landets velstand er afhængig af det danske folks Dansk Folkepartis samlede arbejdsindsats. principprogram af oktober 2002 P R I N C I P PRINCIP R G R A M Dansk Folkepartis formål er at hævde Danmarks selvstændighed, at sikre det danske folks frihed i eget land samt at bevare og udbygge folkestyre og monarki. Vi er forpligtede af vor danske

Læs mere

ØKONOMISKE PRINCIPPER II

ØKONOMISKE PRINCIPPER II ØKONOMISKE PRINCIPPER II 1. årsprøve, 2. semester Forelæsning 9 Pensum: Mankiw & Taylor kapitel 30 Claus Thustrup Kreiner www.econ.ku.dk/ctk/principperii Introduktion Hvorfor har vi ikke enøre mønter mere?

Læs mere

Vi anmoder Nykredit om at udlevere sin interne kreditvurdering fra 2007, som var grundlag for koncernes finansiering af AB Duegården.

Vi anmoder Nykredit om at udlevere sin interne kreditvurdering fra 2007, som var grundlag for koncernes finansiering af AB Duegården. AB Duegården under likvidation Den 27. september 2013 J.nr.2011-01-01-03 Til Realkreditankenævnet AB Duegårdens bemærkninger til udtalelse IV fra Nykredit A/S Nykredits rolle ved stiftelsen Det fremgår

Læs mere

NYT FRA NATIONALBANKEN

NYT FRA NATIONALBANKEN 1. KVARTAL 2015 NR. 1 NYT FRA NATIONALBANKEN UDSIGT TIL STØRRE VÆKST I DANMARK Nationalbanken opjusterer skønnet for væksten i dansk økonomi i år og til næste år. Skønnet er nu en vækst i BNP på 2,0 pct.

Læs mere

15.s.e.trin. Matt. 6,24-34. Pengene eller livet

15.s.e.trin. Matt. 6,24-34. Pengene eller livet 15.s.e.trin. Matt. 6,24-34. Pengene eller livet Pengene eller livet det er det, det handler om i dag. Ingen kan tjene to herrer. Han vil enten hade den ene og elske den anden eller holde sig til den ene

Læs mere

ECB, troværdighed og gældskriser. Henrik Jensen

ECB, troværdighed og gældskriser. Henrik Jensen ECB, troværdighed og gældskriser Foredrag for Akademiet for Talentfulde Unge 21. marts, 2013, Københavns Universitet Henrik Jensen Web: hjeconomics.dk Blog (engelsk): blog.hjeconomics.dk Blog (dansk):

Læs mere

Synopsis i sturdieområet del 3. Tema: Globalisering Emne: Fag: International økonomi og engelsk. HH H3b. XX handelsgymnasium 2010

Synopsis i sturdieområet del 3. Tema: Globalisering Emne: Fag: International økonomi og engelsk. HH H3b. XX handelsgymnasium 2010 Synopsis i sturdieområet del 3 Tema: Globalisering Emne: Fag: International økonomi og engelsk HH H3b XX handelsgymnasium 2010 Indholdsfortegnelse Indledning og problemformulering... 2 Det danske velfærdssamfund...

Læs mere

4 hovedbetingelser for anvendelse af sociale klausuler (kontraktvilkår) i udbud

4 hovedbetingelser for anvendelse af sociale klausuler (kontraktvilkår) i udbud 4 hovedbetingelser for anvendelse af sociale klausuler (kontraktvilkår) i udbud I forbindelse med udbud som er omfattet udbudsdirektiverne, kan ordregiver lovligt opstille kontraktvilkår sociale klausuler

Læs mere

www.noedhjaelp.dk/anti-korruption anti anti-korruptions politik

www.noedhjaelp.dk/anti-korruption anti anti-korruptions politik www.noedhjaelp.dk/anti-korruption anti KORRUPTIONS POLITIK bedst som bestikkelse, bedrageri, Målgruppen for denne anti-korruptionspolitik er alle Folkekirkens Nødhjælps underslæb og afpresning. medarbejdere.

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin JUNI 2015 Institution HF I NØRRE NISSUM VIA UC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF SAMFUNDSFAG B HANS

Læs mere

Det eksistentielle perspektiv

Det eksistentielle perspektiv Det eksistentielle perspektiv 'Det eksistentielle' handler om at være til. Det kan lyde banalt: enten er man vel til eller også er man ikke? Men vi er ikke bare, vi har det altid på bestemte måder. Dels

Læs mere

LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER

LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER Indledning Lægernes Pensionsbank tilbyder handel med alle børsnoterede danske aktier, investeringsbeviser og obligationer

Læs mere

KORT OM SOCIAL KAPITAL

KORT OM SOCIAL KAPITAL KORT OM SOCIAL KAPITAL Det er ikke kun den enkelte medarbejder, der skaber værdi på Velfærdsområdets arbejdspladser. Det er i lige så høj grad samspillet mellem medarbejdere og ledere. Via samarbejde kan

Læs mere

ØKONOMISKE PRINCIPPER II

ØKONOMISKE PRINCIPPER II ØKONOMISKE PRINCIPPER II 1. årsprøve, 2. semester Forelæsning 1 Pensum: Mankiw & Taylor kapitel 23 og 24 Claus Thustrup Kreiner www.econ.ku.dk/ctk/principperii Genstandsfelt for økonomisk teori I. Individers/beslutningstagers

Læs mere

Rosa Lund (Enhedslisten MF) 2014

Rosa Lund (Enhedslisten MF) 2014 Tale til 8. Marts Tak for invitationen. I morges hørte jeg i radioen at i dag er kvindernes dag. Kvindernes dag? nej i dag er kvindernes internationale kampdag! Jeg synes også at I dag, er en dag, hvor

Læs mere

Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer

Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer Indledning I banken kan du som udgangspunkt frit vælge, hvordan du vil investere dine penge. En begrænsning er dog f.eks. gældende lovregler om pensionsmidlernes

Læs mere

Filosofien, ledigheden og ondskaben selv 1

Filosofien, ledigheden og ondskaben selv 1 1 Af Cand. Phil. i filosofi, forfatter, foredragsholder m. m. Steen Ole Rasmussen, Enggårdsvej 19, 5279 Odense N.(tlf. 36932363) (CVR-nr. 26639328) (Girokonto 12000375) Filosofien, ledigheden og ondskaben

Læs mere

SØ SA Velfærdsstaten. Af: AA, NN KK JJ

SØ SA Velfærdsstaten. Af: AA, NN KK JJ SØ SA Velfærdsstaten Af: AA, NN KK JJ Indholdsfortegnelse Kildeliste... 1 Indledning... 2 Problemformulering... 2 Hvorfor har vi valgt omfordeling?... 2 Hovedspørgsmål... 2 Partiernes prioriteter... 2

Læs mere

Danske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde

Danske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde Danske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde Danske arbejdere beskyldes ofte for at være for dyre, men når lønniveauet sættes op i mod den værdi, som danske arbejdere skaber, er det tydeligt, at

Læs mere

Mikkel Christian Rahbek, 3.y, Gammel Hellerup Gymnasium Pandoras Æske

Mikkel Christian Rahbek, 3.y, Gammel Hellerup Gymnasium Pandoras Æske Pandoras Æske For mere end 2000 år siden skrev Hesoid sit værk Værker og Dage, der bl.a. indeholdt myten om Pandoras Æske. Denne myte har spillet en særlig rolle igennem senere europæisk idehistorie, hvor

Læs mere

Notat: Danske banker tjener fedt på spekulation

Notat: Danske banker tjener fedt på spekulation Notat: Danske banker tjener fedt på spekulation Det er velkendt, at især de store banker i Danmark spekulerede i stadigt større omfang op til den finansielle krise i 2007. Men krisen har ikke taget modet

Læs mere

Hvad kan vi vide om fremtiden? Michael Møller, CBS mm.fi@cbs.dk

Hvad kan vi vide om fremtiden? Michael Møller, CBS mm.fi@cbs.dk Hvad kan vi vide om fremtiden? Michael Møller, CBS mm.fi@cbs.dk Hvad ved vi om fortiden? Bagklogskabens lys Bagklogskabens klare lys Bagklogskabens ulideligt klare lys Bagklogskabens uklare lys 17.000

Læs mere

Erhvervsudvalget L 199 - Bilag 21 Offentligt. Balanceprincippet. Erhvervsudvalget den 15. maj 2007

Erhvervsudvalget L 199 - Bilag 21 Offentligt. Balanceprincippet. Erhvervsudvalget den 15. maj 2007 Erhvervsudvalget L 199 - Bilag 21 Offentligt Balanceprincippet Erhvervsudvalget den 15. maj 2007 Hvad er formålet med balanceprincippet? Formålet med balanceprincippet er at begrænse institutterne risiko

Læs mere

BENCHMARK ANALYSE RIVAL

BENCHMARK ANALYSE RIVAL BENCHMARK ANALYSE RIVAL 0-- Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Introduktion... Det samlede resultat... De største virksomheder... Markedsandel... Nettoomsætning...7 Dækningsbidraget/bruttofortjenesten...

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K HP Hedge ultimo november 2011 I november opnåede afdelingen et afkast på -0,12% og har dermed givet et afkast i 2011 på 6,66 %. Benchmark er cibor+5% kilde: Egen produktion November har som sagt været

Læs mere

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 1 15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 Åbningshilsen For en måned siden begyndte 21 nye konfirmander fra Forældreskolens

Læs mere

Kul, olie, gas og CO2

Kul, olie, gas og CO2 Kul, olie, gas og CO2 Prisudvikling i lyset af den finansielle krise Henrik Gaarn Christensen Senior Portfolio Manager Energy Markets Dong Energy Brændslernes udvikling siden 27 5 1 15 2 25 jan-7 mar-7

Læs mere

Renteprognose: Vi forventer at:

Renteprognose: Vi forventer at: Renteprognose: Vi forventer at: den danske og tyske 10-årige rente vil falde lidt tilbage ovenpå den seneste markante rentestigning, men at vi om et år fra nu har højere renter end i dag. første rentestigning

Læs mere

Prædiken til 9. søndag efter trinitatis, Luk 16,19-31. 1. tekstrække.

Prædiken til 9. søndag efter trinitatis, Luk 16,19-31. 1. tekstrække. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 28. juli 2013 kl. 10.00 Bodil Raakjær Jensen Prædiken til 9. søndag efter trinitatis, Luk 16,19-31. 1. tekstrække. Salmer. DDS 749 I østen stiger solen op DDS 448 Fyldt af

Læs mere

Transaktionsanalyse. Er jeg virkelig underlagt andres måde at tale på?

Transaktionsanalyse. Er jeg virkelig underlagt andres måde at tale på? Transaktionsanalyse Er jeg virkelig underlagt andres måde at tale på? De fleste af os er nok ikke helt bevidste om, hvordan vi taler? Ikke mindst, hvordan vi opleves af andre, når vi taler. Omvendt møder

Læs mere

Hvor langt kan du komme med din opsparing?

Hvor langt kan du komme med din opsparing? Hvor langt kan du komme med din opsparing? Sharesave Med Sharesave får du mulighed for at lave månedlige opsparinger gennem tre år og at bruge denne opsparing til at købe aktier i Thomas Cook Group plc

Læs mere

Hvad er dette? Du kan bruge det selv eller du kan bruge det som del af en gruppe

Hvad er dette? Du kan bruge det selv eller du kan bruge det som del af en gruppe 02/02/06 page 1 Hvad er dette? Det er uddannelsesmateriale. Du kan bruge det selv eller du kan bruge det som del af en gruppe Det fortæller dig om diskrimination (uretfærdig behandling) på arbejdet. 02/02/06

Læs mere

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus Prædiken 1. Pinsedag 2012 Apostlenes Gerninger kap 2 og Johs. 14-15-21 Pinse jul og påske og Pinse Hvad er det der gør den Pinse til en højhelligdag? Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Læs mere

Dansk økonomi på slingrekurs

Dansk økonomi på slingrekurs Dansk økonomi på slingrekurs Af Steen Bocian, cheføkonom, Danske Bank I løbet af det sidste halve år er der kommet mange forskellige udlægninger af, hvordan den danske økonomi rent faktisk har det. Vi

Læs mere

Sparekassen for Nr. Nebel og Omegns generelle beskrivelse af værdipapirer

Sparekassen for Nr. Nebel og Omegns generelle beskrivelse af værdipapirer Sparekassen for Nr. Nebel og Omegns generelle beskrivelse af værdipapirer Indledning I sparekassen kan du som udgangspunkt frit vælge, hvordan du vil investere dine penge. En begrænsning er dog f.eks.

Læs mere

Model for markedsbaseret udbygning med vindkraft. Vindenergi Danmark, september 2006

Model for markedsbaseret udbygning med vindkraft. Vindenergi Danmark, september 2006 Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Bilag 306 Offentligt Model for markedsbaseret udbygning med vindkraft. Vindenergi Danmark, september 2006 Indledning og resume: I dette efterår skal der udformes

Læs mere

DØV- BLIND- FØDT. Hvordan sikrer vi mennesker med medfødt døvblindhed menneskerettigheder, frihedsrettigheder og naturlig værdighed?

DØV- BLIND- FØDT. Hvordan sikrer vi mennesker med medfødt døvblindhed menneskerettigheder, frihedsrettigheder og naturlig værdighed? DØV- BLIND- FØDT INDENFOR RAMMERNE AF HANDICAPKONVENTIONENS ARTIKEL 3 Hvordan sikrer vi mennesker med medfødt døvblindhed menneskerettigheder, frihedsrettigheder og naturlig værdighed? Udgivet af Netværk

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 19. marts 2015 Status på EU s store investeringsplan

Læs mere

Af Cand. Phil. i filosofi, forfatter, forlægger m.m. Steen Ole Rasmussen.

Af Cand. Phil. i filosofi, forfatter, forlægger m.m. Steen Ole Rasmussen. Af Cand. Phil. i filosofi, forfatter, forlægger m.m. Steen Ole Rasmussen. Once upon a time in the west 1 Om de skabte skabere, de kreative kreaturer, bødlerne der faldt som ofrer for sig selv i en og samme

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2012 Institution Tradium handelsgymnasium, Rådmands Boulevard, Randers Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Etiske retningslinjer for Event-marketing bureauer

Etiske retningslinjer for Event-marketing bureauer Etiske retningslinjer for Event-marketing bureauer Forord I Kreativitet & Kommunikation finder vi det naturligt at tage et medansvar for den samfundsmæssige udvikling og støtte vore medlemmer i at have

Læs mere

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer I medfør af 43, stk. 3, 44, stk. 6, 46, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel

Læs mere

Du bliver hvad du tænker SELVVÆRD SELVINDSIGT SELVTILLID SUCCES

Du bliver hvad du tænker SELVVÆRD SELVINDSIGT SELVTILLID SUCCES Du bliver hvad du tænker SELVVÆRD SELVINDSIGT SELVTILLID SUCCES Indholdsfortegnelse Forord 4 1. Selvindsigt en gave du selv skal finde! 7 2. Mentale principper for dine tanker og handlinger 10 Princippet

Læs mere

Konflikter og konflikttrapper

Konflikter og konflikttrapper Konflikter og konflikttrapper Konflikter er både udgangspunkt for forandring og for problemer i hverdagen. Derfor er det godt at kende lidt til de mekanismer, der kan hjælpe os til at få grundstenene i

Læs mere

SPORTENS FINALITET og PRÆSTATIONSPRINCIPPET

SPORTENS FINALITET og PRÆSTATIONSPRINCIPPET SPORTENS FINALITET og PRÆSTATIONSPRINCIPPET Sportens finalitet virker disciplinerende for rationaliteten i den globale økonomi. De olympiske lege er befordrende for præstationsprincippet over alt i det

Læs mere

Demokrati, magt og medier

Demokrati, magt og medier Demokrati, magt og medier Politisk Sociologi - Synopsis Sociologisk institut, Københavns Universitet sommereksamen 2011 Eksamensnummer 20 Antal tegn i opgaven 7093 Antal tegn i fodnoter 515 Indledning

Læs mere

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre!

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre! Konfirmation 26.april 2015. Domkirken 10: 402 Den signede dag, 725 Det dufter, 331 Uberørt. Konfirmation, 29 Spænd over os, 754 Se, nu stiger Kære konfirmandforældre! konfirmandord, som vi forsøgte at

Læs mere

Teknik og videnskab (Teksten er fra bogen Realitetens konflikt versus konfliktens realitet )

Teknik og videnskab (Teksten er fra bogen Realitetens konflikt versus konfliktens realitet ) Teknik og videnskab (Teksten er fra bogen Realitetens konflikt versus konfliktens realitet ) Ikke kun ingeniører og teknikere har tilbøjelighed til at identificere teknik og tekniske forklaringer med det

Læs mere

Jeg er glad for at få lejlighed til at gøre rede for regeringens overvejelser om kort og langsigtet klimafinansiering efter COP15.

Jeg er glad for at få lejlighed til at gøre rede for regeringens overvejelser om kort og langsigtet klimafinansiering efter COP15. Udenrigsudvalget 2009-10 URU alm. del Svar på Spørgsmål 106 Offentligt Samrådsspørgsmål E [samrådet finder sted den 25.2.2010 kl. 13] Vil ministeren redegøre for, hvorledes man fra dansk side påtænker

Læs mere

- så du undgår at blive snydt, når du vælger ny kopimaskine

- så du undgår at blive snydt, når du vælger ny kopimaskine - så du undgår at blive snydt, når du vælger ny kopimaskine Din guide til overlevelse, når du møder en kopimaskinesælger... Kopimaskine. Printer. Man er nærmest ved at falde i søvn allerede. Næstefter

Læs mere

Frugtfaste. Fadervor. Jabes bøn

Frugtfaste. Fadervor. Jabes bøn Frugtfaste Faste er en vej til at rense ud i dit liv og åbne din ånd. Her finder du en frugtfaste, som varer 10 dage. Selve programmet, kræver ikke meget af dig, kun at du er frisk på at spise frugt morgen,

Læs mere

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13.

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. 1 Konfirmation 2015. Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. For mange år siden var der nogle unge fra en kirkelig forening, der havde lavet en plakat med teksten Jesus er

Læs mere

Interkulturelle og internationale kompetencer samt kulturbegrebet

Interkulturelle og internationale kompetencer samt kulturbegrebet Interkulturelle og internationale kompetencer samt kulturbegrebet ved 10/2008 1 Internationalisering ved Sygeplejerskeuddannelsen Svendborg og Odense Sygeplejerskeuddannelsen har til hensigt, at uddanne

Læs mere

DANMARKS NATIONALBANK Velkommen til Nationalbanken

DANMARKS NATIONALBANK Velkommen til Nationalbanken DANMARKS NATIONALBANK Velkommen til Nationalbanken 2 Historiske highlights 1813 1818 1936 Statsbankerotten: Gennemgribende pengereform som følge af voldsom krigsinflation efter Napoleons-krigene. Nationalbanken

Læs mere

Baggrundsnotat vedrørende indførelse af finansielle transmissionsrettigheds optioner

Baggrundsnotat vedrørende indførelse af finansielle transmissionsrettigheds optioner Til Energitilsynet Baggrundsnotat vedrørende indførelse af finansielle transmissionsrettigheds optioner 10. juli 2015 NFL-ELJ/DGR Energinet.dk sender hermed baggrundsnotat vedrørende overgangen fra fysiske

Læs mere

Renteprognose august 2015

Renteprognose august 2015 .8.15 Renteprognose august 15 Konklusion: Vi forventer, at den danske og tyske 1-årige rente om et år ligger - bp højere end i dag. Dette er en investeringsanalyse Første rentestigning fra Nationalbanken

Læs mere

Hvor nordiske er de nordiske lande i deres praktiske narkotikapolitik?

Hvor nordiske er de nordiske lande i deres praktiske narkotikapolitik? Lau Laursen KOLUMN Hvor nordiske er de nordiske lande i deres praktiske narkotikapolitik? Det viser sig ret hurtigt, når man analyserer og komparerer de nordiske landes narkotikapolitik, at Danmark skiller

Læs mere

Konflikthåndtering. freddy.sahl@webspeed.dk

Konflikthåndtering. freddy.sahl@webspeed.dk Konflikthåndtering 1 !" # # 2 Hvorfor arbejde med konflikter? De er uundgåelige frugtbare og smertelige Man kan lære at håndtere dem bedre og dermed minimere vold og lidelser, spare tid, penge og energi.

Læs mere