Statistiske. Oplj^sniiiger. den polytekniske Læreanstalts Kandidater. Fortegnelse over dens Lærere. l

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Statistiske. Oplj^sniiiger. den polytekniske Læreanstalts Kandidater. Fortegnelse over dens Lærere. l

Transkript

1

2

3

4

5 Statistiske Oplj^sniiiger angaaende den polytekniske Læreanstalts Kandidater samt Fortegnelse over dens Lærere l<sr^9 90. Efter den polytekniske Læreanstalts Anmodning udarbeidet af J. J. Voitrt, P) caud. ])»lyt. Ingeniør hos Stadsingeniøren i Kjtikenhavn. Kjøbenhavn. Trykt hot,.1 H Sclniltz. 1»90.

6 Digitized by the Internet Archive in 2010 with funding from University of Toronto I rit..ml -A

7 Indhold. Forord Side J. Alfabetisk Fortegnelse over samtlige polytekniske Kandidater indtil Januar 1800, - III. Kronologisk Fortegnelse over samtlige polytekniske Kandidater indtil Januar 18V>0 med kortfattede biografiske Notitser 1. Den polytekniske Læreanstalts Lærere ;'). Tilfoielser og Rettelser im. Do i Tt'xton lienyttode Forkortelser: f. ^ født. h. i. -= baud illaudabilis. f = dod. pr. dim. = privat dimitteret. 1. = laudabilis. (s.) = af den sproglig-historiske Retning. 1.* = enstemmig laudabilis. (m.t = af den mathomatisk-naturviden- 1. p. c zr= laudabilis præ ceteris. skabelige Retning. For Ordonsdekoratinnernes Vedkommende or benyttet don samme Betegnelsesmaado som i Hof- og Statskalenderen.

8

9 Forord. J_ Anledning af at den poljiiekniske Læreanstalt iaar efter 61 Aars Bestaaen endelig har opnaaet at faae tidssvarende til Undervisningens Tarv afpassede Lokaler, er den Tanke opstaaet at samle Oplysninger om alle de Kandidater, der ere udgaaede fra deus tidligere Hjem. For at den saaledes fremkomne Fortegnelse ikke skulde blive for omfangsng, ere de i tidligere Fortegnelser (C. G. Hummels fra 1869 og A. Steens fra 1879) medoptagne Examinander eller Ikke-Examinander, der have underkastet sig en partiel Examen, Landbrugsexamen eller andre Prøver, udeladte, saaledes at nærværende Fortegnelse kun omfatter de egentlige polytekniske Kandidater. Paa den anden Side er der da medtaget kortfattede biografiske Notitser om disse; Tanken om i Lighed med hvad der er skeet i medicinsk Staf ogsaa at optage Forældrenes Navne m. m. har vel været fremme, men er ikke bragt til Udførelse. Som Grundlag for Stoffets Ordning er valgt Examensprotokollerne, saaledes at Kandidaterne fra samme Aar ere stillede sammen, ordnede efter deres Examinandaar. Dels giver denne Ordning formentlig en bedre Oversigt, og dels bliver en Fortsættelse af Fortegnelsen lettere at foretage. Den tilføiede alfabetiske Fortegnelse over Kandidaterne danner et nødvendigt Supplement tu den kronologiske. Desuden er der meddelt en Liste over de Lærere, der til de forskjellige Tider have været eller endnu ere knyttede til Læreanstalten, forsaavidt de have forberedt til Kandidatexamineme. De om Kandidaterne givne Oplysninger ere mcmhlelte af dem selv eller for de Afdødes og enkelte af de i Udlandet BoendeK Ve<lknnunonde af deres nærmeste Slægt eller Bekjendt«. Saavidt ForhoMonc have tilladt

10 II det, ere de saaledes modtagne Oplysninger supplerede og deres Paalidelighed i Retning af Tidsangivelse konti-olleret ved Sammenligning med Hof- og Statskalenderen, Universitetets Ai'tiumslister, Selmers akademiske Tidender, Aarbog for Kjøbenhavns Universitet, Videnskabernes Selskabs Oversigter over Forhandlingerne, Erslevs Forfatter Lexikon, Brickas biografiske Lexikon, Nordisk Konversations Lexikon, Farmaceutisk Stat, Geografisk Selskabs Tidsskrift, Berlingske Tidende og de tidligere Kandidat Fortegnelser. ere ogsaa modtagne fra Autoriteter og andre Institutioner Enkelte Oplysninger Med Forsæt er ved Examinerne xmdgaaet Betegnelserne første, anden og tredie Karakter; derimod er der ganske \dst uden egentlig Berettigelse tillagt Specialkaraktererne Talværdier svarende til dem, der siden 1853 ere anvendte ved Examen artium. Med Hensyn til de angivne Tidspunkter for Ansættelser og deslige maa det bemærkes, at disse gjælde snart for Udnævnelsen, snart for Tiltrædelsen. Ensartet Angivelse har ikke kunnet opnaaes. Selvfølgelig har Læreanstaltens Examensprotokoller dannet et væsentlig Gruudlag for hele Fortegnelsen ; paa dette Punkt som ogsaa paa anden Maade har Inspektøren ved Læreanstalten, Hi\ cand, polj't, A. N. Ørsted, ydet en værdifuld Hjælp ved Udarbeidelsen. DesvæiTe har det paa Grund af Arbeidets Natur ikke kimnet undgaaes, at der er indløbet endel Trykfeil og Unøiagtigheder, hvoraf dog forhaabentlig de fleste ere bei'igtigede i de vedføiede Tilføielser og Rettelser". Jeg tillader mig til Slutning at anmode Alle og da navnlig Polyteknikere, der opdage Feil, Unøiagtigheder eller Udeladelser i Fortegnelsen, om vehduig at meddele mig deres Bemærkninger i saa Henseende. Kjøbenhavn i August J. J. Voigt.

11 Alfabetisk Fortegnelse over samtlige polytekniske Kandidater indtil Januar (Augaaende do med * mærkede see tillige uuder Tilføielser og Rettelser.) Ub»-Nr. Agerskov, J. C. M 480. Ambt, G. C. C * Andersen, C". A. E 306. Andersen, C. E J 142. Andersen, H 3It8. Andersen, S. M 323. Andresen, II. A 13(3. Ankjær, H. W 327, j#l)f-sr. Bjering, C. II 29. Blicher, N. H 285. Blom, G. V 251. Bock, R. A. A 235. Bohn, F. G 196. ': Boje, li. F 38,5. Bonnesen, E. P 219. Borch, S. C 199. Borries, E. L. G 19. Borum, H. A. A 440. Baggesen, J. C. T 06. Hang, N 21>5. Barfoed, C. T 37. Barfoed, M. C 221.* Barth, J. C 109. Bast, J. H. G 340. Bech, G. F 278. Bechmann, L. F 459 og 466a. Beck, G. G. A 462.* Beckmann, H. V. A 284. Bentzon, A 465. Bentzon, P Berg, D 307. Berleme-Nix, Il Bertelsen, J. V 212. Bie, J. A 390. Billenstcin, G. S 399. Bing, F. M 146. Binzer, T. A.59.* Bird, R. E 248. Birk, J. B 48.* Borup, F, C 341. Boye, HM 21. Brammer, J. II. V 374. Broager, P. D 1. Brodersen, G. J 286. Brown, C. F. Wessel- 9. Bruhn, J... <i5. Bruun, G. G -Hl. Bruun, G. R. A 9.3. Bruun, E. M. G. L 49.* Bruun, J. B 312. Brønsted. S. T 188. Buch. N. C K 482. Buchwaldt, K. H 10<i. Buhl, II. F Buhl, M. P Busck, A 373. Balow, G. C. A. F 279. Bøggild, A. N. P K 470. Bøggild, B. G. W 370.* Bøgh, V 447.

12 IV Lflbe-Nr. Lsbe-Nr. Capito, C. A. A. Carlsen, C Carlsen, C. J. I. V... Caroc, J Castenschiold, C. W. Clii'istenseu, C.. Christensen, F. S * Friderichseu, V. M 386. Fridericia, W. M 160. Friis, C. C. W. V 461. Friis, J 486. Friis, L. C 487. Friis, L. F. G 81. Friis, L. F. M. H. S 382. Claussen, N. H Frølich, L. J 420. Clement, C. A. A Colding, L. A... Colding, T. A Gamél, V. C C 30. Garde, G. D 344.* Corfixen, C. F. A. Cortes, CO Gede, A. F. V 336. Geisler, C. E 195. Genefke, 237. Davidsen, M. J.. Dencker, H. F. C. D enker, F. V. F. Detlefsen, C. P.. Didrichsen, O. M. Dorph-Petersen, P. H * Glahu, C. J 20. Gottlob, V. A. T Gram, P. E 353. Groth, W. T 184. Grove, CF.53. Grove, E. K 10 og 13a. Dresler, F. C. V.. Drewsen, S. G.. Dreyer, J, G. B Gude, A. V 162. Gudme, H. P. S. L 453. Guldberg, L. A. F 120. Gulstad, K. O. A 354. Eckard, J. L. A... Ehlers, E. D Eibe, V Ekeroth, C. C. E. Engelhardt, C. A. Engelhart, C Ernst, E. U. G * 18.* Gøtzsche, H. V. G 296. Maagensen, H. S. A 170. Hackbe, J. F. v. 274.* Hage, G. V 299. Hagemann, G. A 169 * Hagen, P. 23. Faber, H. N Faber, P. C. F.. Fagerlund, J. M. E Federspiel, J. S. J. Feilberg, C. A. Feilberg, L. T. C. M.. Fibiger, C. C. E., Fif e, Floor, H A M G Foghtmanu, J. Forchhammer, J. Forchhammer, J. L Foss, E. A Fredsted, C. S. K.. Freuchen, P. P W, Hagen, V. E 97. Hamann, P. T. E 176. Hamburger, W. J 55. Hammer, P. J 17. Hanncmann, D. W. R 75. Hannemann, H. F 471. Hannover, H * Hannovei-, M. A 356. Hansen, A. L 494. Hansen, C. J. L. Krarup- 57.* Hansen, H 243. Hansen, H. A 277. Hansen, I. J. B 436. Hansen, I. Windfeld Hansen, P 91. Hansen, P 103.

13 Harboe, C. N Harboe. P. G Hassing, C. S Heckscher, L Hee, H. J. N Hein, S. P. F Hellemann, A Helper, J. V Helweg, H. L Helweg, E Henriksen, P. C Hentzen. C. J. V Herholdt, F Hersom, E. S. P Hertel, H. C. P. I Hildebrandt, A. J. T Hildebrandt, C. A Hiort- Lorenzen. P Hjorth, H A Hoff, O. P. V Holm, C. G. E Holm, E Holm. F. E Holmberg, L. F Holmblad, C. F. S Holmblad, J.. Holmblad. L. V Holnier. A Holmstedt, S Holst, J. P Holst, P. N Holten. C. V Holten, H. C. U Holten, H. S. C Holten. K Holten, N. I' Hoppe. A F. R Homcman, T. S. V Hornemann, F Howitz,.1. C. B Howitz..T. C. G Hummel, (\ G M 233 og Hummel, (. Hvidt, V Hviid, R. P. R Høeg, N. J. M Ldbe-Nr (X) G G * :;oi..'jiit. 45 2( '.H» a it2. t;o a G7, UWNr. Høffding, T lyo. Høst, HP 330. Høyer, C. S 287. Høyer, L. F. W 58. Høyer, 227.* Ibsen, N. E. G Illum, R. P. P 437. Ishøy, L. N 34G. Jacobsen, F 98. Jacobsen, J. N 448. Jacobæus, H. W 6.* Jelstrup, J. J 104. Jensen, A. P. F Jensen, B. M 107. Jensen, F. L. H 241 Jensen, H. C 422.* Jensen, H Jensen. H. P. G 130. Jensen, J. A Jensen, L 245. Jensen, L. J Jensen, N. P 472. Jensen, P. V Jensen, T. (" Jepsen. A. B 218. Jerirhau, F. B 8. Je.sper.sen, C. F 280. Jespersen, H. G Jespersen, J. P. M 8<>. Jessen, A. H 491..lesscn, H. E. E 313. Jessen, R. P :i0.5. Jocbimsen, T. C IGl. Johannsen, F. F. W 2t»s. Johansen. J. N 419. Johnstrup. H. C 27G. Johnstrup, J. F 52.* Juul. V. A 281. Jørgensen, B. S og 29a. Jørgensen, C. A 108. Jørgensen, ( ". 'I' 1X2. Jørgensen. H. J 273. Jørgensen, O. I). K 380. Jørgensen, V. C 183.

14 n Lolip-Nr. Habell, F. C 7. Karsten, A. C. J. D 324. Kayser, H. H 47* Kayser, O. V 325. Keller, C. J. J 357. Kinch, P. B. C 259. Kirstein, P. E 144. Kjeldahl, J. G. C. T 222. Kjeldsen, J. P. V 220. Kjer, O. F. E 256.* Kjær. K. K 124. Klestrup, E. S 301. Knudsen, H. G 1(34. Knudsen, I. P. B 460. Knudsen, J. G. L 298. Koch, P. O. J 396. Kolbye, V 415. Konow, J. V. W 401. Kornerup, A. N 293. Krarup, C. E 4S1. Krarup, N. CM 92. Krarup-Hansen, C. J. L 57.* Krarup-Smith, S. T 101. Krayenbiihl, J. C. V 393. Kristoffersen, A. P. C 141. Kriiger, C J. G. F 73. liangkilde, N. Y 116. Larsen, J. P. Y 315.' Larsen, L. C 260. Larsen, P. S. H 372. Lassen, E. J 138. Lassen, G. F. A 163. Lauritzen, C. J. C 282. Lehmann, A. G. L 359.* Lerche, G. J 333. Leth, E 231. Lichtenherg, C. F 113. Lier, A. T 68. Liisberg. V. P. E 288. Lind, K. C. V 151. Lindberg, P. M 39. Linde, A. de 405. Lindhard, F. E 228. Lollesgaard, P 126. Lorenz, L. Y 77. Lorenzen, J. T 270. kbe-nr. Lorenzen, P. Hiort Lund, A. G ; 360. Lund, C. P 433. Lund, H. C 122. Lund, K. O. G 198. Lunøe. J. H. B 230. Ltiders, F. V. W 95.* Liitken, A Lutken, C. T 80. Liitken, J. O. C 111. Lønborg, L. A 56.* Lowensøn, V. Y 202. madsen, E. F. G 463. Madsen, Y. C 458. Magnussen, E. L C 238. le Maire, D. F. P 94.* Marstrand, T. C 88. Marstrand, W. N Mathiesen, F. J 165. Matthiessen, F. C 337. Melchior, I. B 72. Meulengracht, R. A 266. Meyer, F. Y 388. Meyer, J. F 234. Meyer, J. H. A 133. Meyer, K. M 416.* Meyer, N. R 289. Millinge, W. H 257. Monies, C 454. Monrad, D 114.* Monrad, K. K. J 261. Mortensen, 351. Munk, H. P. C 110. Muus, N. J. M. J 262. Møller, C. P 263. Møller, E C Møller, H. C. Y 264. Møller, H. E 419. Møller, J. C. G 88. Møller, R. H 457. Møller, S. G 149. Mørck, J. C 139. UTeergaard, J. T. O. de 123. Nees, J. C. A 46. Neuhaus, Y. C 495.

15 vit L«le-Nr. Nielseu, N. P 376. Nielsen, P. C. F. T 24G. Nix, R. Berleme Nohr, L. V 307. Nørgaard, K. A 4. Nørgaard, J. C Olleiidnrff..1. K. F 204. Obteufeld, A. S 492. Ostermanii, C. C 99. Otterstrom, V 145. Owen, F 42. Owen, J. C 394. Paiilli, H 389. roderson, B. A. M 474. Pedersen, H. P 397. Pedersen, L 475. Petersen, A C 153.* Petersen, A. CV 334. Petersen, A. H. P. (i 32.* Petersen, C. E. U 311. I'etersen, CL 26. Petersen, C L 328. Pttersen, F Petersen, F. J. W 156. Petersen, G. L UK), Petersen, H..J 476. Petersen,.1. C 477. Petersen, N Petersen, P. H. Dnrpli Petri, A 173. Petræn?, C V 210. Peytz, L. C P 371. Pingel. II. H 157 * Pnntiippidaa, E. P 224. Ponto )pidan, L. P 362. Poulsen, A. A. V». Poulsen, S. V 3«3. Poulsen, V. B 310. Penisen, V. K 76. Pngtraard, II. C. W»'.I. Pohler, B. W 4(»6.. Råben, T. A 21M). Kammeskov, C. A 488. Ramsing, C '-il'*'- ' UKe-Hr. Ramsing, Y. C 117. Rask, C. P 493. Rasmussen, N 432. Rasmiissen. N. II.'$16. Rasmussen, R 13. Reimers, C J. H 7(». Reuck. D. A 2.* Ring, C C 78.* Ripperda. U. V. K. K. C v 43s. RiM-hel, R. T. V 4:.2. Rohde,.1. G 216. Rotlie. V 22. Roulund. C C. A 326. Rump. II. E. A 466. Rump, J. C M 444. Saabye, Sand, F. (i 322. isrbarling, E. A 14. Schiellerup, II. C. F. (" 71. Scbierbeck, A. F. A 214. Scbiern, E. V 43. Srblegel, A. V. L I!i7..Schlii btkrull, P. C 192. Scbmidt, E. S 425. Sibmidt, G. E ;177. Schmith, I. J. G Mi- Schou, II. II :K58. Schou, p. J ir»o. Scbn.dor,.1 i^l. Schythe,.1. C 16* Srbytt, O. II 205. Scholler, K 445. Schønheyder,.1. C E II Scliøuheyder, S. I. 132.* Sebelien,.1. R. F :««. Secher, N. A 232. Seemann, F. V 16«. Segplcke, T. R. '^2. Segelcke, T. R ^ J'«- Seidelin, C.1. L...' >12. Seidelin,.1. C *J6-* Seidenfaden, F Simesen, R Simoni, I) l«l- SmisHcn, J. v. d ^ *- Smith, S. T. Krarup- 1"1.

16 vm Soelberg, L. H Soele, Sohl, T H Spendrnp, J. Steen, A F Steenbeig, N. G... Stilhoff, F. A. O... Stockfleth, F. E. II. StockP.etli, H. N. S. Storch, M. Y. S Svendsen, D. C A. Svendsen, P Sylow, P. L. P. G.. Synuestwedt, C. E., Sæbye, C Sodring, C. H Soltoft, F Teller, C. P Thaarup, F. J. R. Thaning, D. C. B.. Therkelsen, A Thomsen, C. A... Thomsen, H. P. J. J Thomsen, T. G... Thorstensen, B Thrane, O. R. V.. Thygesen, J. C... Tilemann, H. C. G Tilemann, J. N.. Tornøe, W. E Toussieng, F. G. W. Tvermoes, G. F.... Løbe-Nr G4.* * Kjc; * 384. ijo (34.* ' * indall, S. Y. A 339. Ulrich, H 297. Ulrich, H. B 265.=«Ussing, N. Y 450. Lfll(o-Hr. Voigt, J. J 247. Voltelen, J. J 283. ^Vallich, J. C 317. Warming, P. H 63. Weien, P. A. F. E 185. Weis, A. A 294. Weis. A. S 40. Weitenieyer, L. W 154. Wendel, A. Y 484 Werner, J. W 303. Wesche, B. C. E 417. Wessel-Brown, CF 9. Westenholz. A 409._ Westerboe, J. P. M 378. Westergaard, N. Y 239. Wied, J. Y 411. Wiegmann, T. F 51.* Wilkens, J. F. C. E Windfeld-Hansen, I 206. Winkel, R. W 250. Wmkel, S 168.* Winkel, Y 407. Winsløw, C. J. B 269. Winstrup, P. J 33 og 37a. Winther, F. M. W 446. Winther, J. J. S 171.* Wissing, C. P 468. Wlstoft, J. 1. B 129. Wolff. F. N 426. Wolff, 451. Wollhagen, L 350. Wulff, H. E 439. AVulft; J. F. L 180. Wulsten, F. A 87. Wøldike, P. R 331.* Zahrtmaun, C. H. D 217. Zoffmann, O. S. A 329. Zweidorft; A. H. A 89. Vedel, A. P 430. Velschou, F. A 320. Vesteseu, H 410. Vieth, E. L. E 473. Ollgaard, C. K 177. Øligaaid, F. Y. F. A 291. Ørsted, A. N 83. Østrup, E. Y 223.

17 Kronologisk Fortegnelse over samtlige polytekniske Kandidater indtil Januar 1 med kortfattede biografiske Notitser. J'xaincn i Kemi (til 1884 inkl. kaldet Ex. i anvendt Naturvidenskalt) betegnes ved K, i Mekaniken ved M og i Ingeniørfaget ved I. Det ved xanien opforte Tal angiver Gjennenisnitskarakterens Talværdi. Broager, Feder Dorph. f '^'/i i Reerslev Præstegaard v. Roeskilde Student, Roeskilde, 7,4«. Januar t 1829 Examinand Kandidat K. 6,3s Vi i Kjøbenhavn cand. phil studerede Jura udenlands, studerede især Teknologi i Tydskland '"/s konst. Lærer ved Roeskilde Kathedralskole. (Slutn.) Adjunkt ved samme "^^ln 66 "^'^1% Overlærer ved samme. fra 1869 Lærer ved forskjellige kjøbenhavnske Skoler. 2. Renckf Ditlev Avtov. f Va i Neumiinster Kamlidiit K. ;,.',. I 1829 Examinan«!. f 1867»/n i Neumiinster Medindehaver af Firmaet: Hans Lorenz Renrk Sohne A Co." i Neumimster (Klædefabrikation); forestod især Tøiets Appretur og Farvning ordførende Fattigforstander i en Række af.\ar; gjeni.nmførto en Omordning af Fattigvæsenet i Neumiinster. 1

18 (Janr.) dannede en Forening til Forhindring af Smugleri. Medlem af Komiteen for Bygningen af Altona-Kieler Banen, af Bestyrelsesraadet for samme Bane (aabnet 1844 ^^/e). senere 1844 Forretningsfører ved Bygningen af Rendsborg-Neumlinster Banen, senere (indtil Banens Salg i 1863) Formand i Bestyrelsesraadet for vedkommende Aktieselskab Suppleant for den Deputerede for Preetz og Neumiinster i Provindsialstænderne for Holsten stiftede Industriforeningen i Neumiinster Deputeret i Provindsialstænderne for Holsten i 10de Valgkreds (samme som ovenfor nævnt), kongevalgt Medlem af Rigsraadet Medlem af Kommissionen for Bygningen af Gasværket i Neumiinster. Desuden Medlem af Kommissionen til Bedømmelse af Usserød Klædefabrik og forskjellige i Kjøbenhavn afholdte Told-Kommissioner (i Tiden ?). Har fremdraget forskjellige, senere udførte, Jernbaneprojekter i Holsten og givet sig af med literær Virksomhed i statsøkonomisk og politisk Retning (HelstatsmandJ (?) Agent, 1845 '^/g R*., ^/7 Etatsraad. 3. Feilberg, Carl Adolph. f "/8 i Kjøbenhavn Kandidat K. 0, Examinand ansat ved Hambroes Melmølle i Kjøbenhavn, udenlands (bl. A. i Amerika) Lys- & Sæbefabrikant, Frederiksberg, Firma: Falkonergaardens Fabriker" (Sæbefabr, begyndt 1848 eller 49) Revisor i Østifternes Kreditforening. 4. Norgaard, Erich Andreas. f "/s i Aalborg. I Examinand Student, pr. dim., 5, Kandidat K. 0, cand. phil, i Vinhan dlerlære i Aalborg Inspektør ved Rosenborg Brøndanstalt i Kjøbenhavn s/10 Fortjenstmedaillen i Guld, ^/3 R*. 5. WilkenSf Julius Frederik Christian Emil. f '^8/2 i Kjøbenhavn Examinand Kandidat K- 7,oo. )) J1. ')38.

19 f 1820 Kunstdrei ersvend 1832 Forelæsninger i Fysik i Aalborg for Selskabet for Naturlærens Udbredelse studerede udenlands ^'4 86 Vb Lærer i mek. Teknologi ved den polyteku. Læreanstalt (Lektor fra 1838 =^"/i) ^68 Lærer i Maskinlære ved den kgl. militære Høiskole Medlem af Folkethinget (Kjbhvn. 1 Kreds' Professor, 1862 ^'lo R*., 1885 '"/t DM. 6. JacobætiSf Henrik Welleius. f i5'2 i Rudkjøbing Examinand cand. pharm. 1.* 1832 Kandidat K. 5,4r, Student, pr. dim., 5,83. j ^kt i Kjøbenhavn Medhjælper paa Apothekerne i Randers og Rudkjøbing Medinteressent i en Hørfabrik ved Rudkjøbing lærte Landvæsen (paa Nedergaard, Langeland) Foi-jDagter af Lille Egede" ved Korsør Eier af Bompgaard ved Silkeborg Medlem af den grundlovgivende Rigsdag Medlem af Landsthinget (9 Valgkreds), i 4 Aar Sekretær. Januar Kabell, Friedrich Christian. f /2 i Aarhus cand. jihil. I Student, Metropolitan- Examinand. skolen, Kandidat }[. 6, Adjunkt ved Herlufsholms lærde Skole studerede i Udlandet Mølle- og Vandb3'gningsfagone Præmie for det kgl, danske Videnskabernes Selskabs Prisopgave om Kalk og Mørtel Overinspektør ved den kgl. Saline Travensalz i Holsten bygget en Damp-Melmølle i Kjøbenha\Ti for Ragennostrene Marstrand og Nielsen Amtsforvalter i Ringkjøbing do. i Skanderborg Medaille af 2den Grad for Diatomekiselpræparator ved don nordiske Industri-, Kunst- og Landbnigsudstilling i Kjøbenhavn Kammerraad, 1856 Justitsrand. 18H3 =*/2 R*. I*

20 1834 j I f JeriehaUf Ernst Bernhard. f i Assens Examinand (?) exam. jnris cand. juris. h. i. & Student, pr. dim, 4, Kandidat M. 6, cand. phil. t /2 1. i Paris. Var først i Handelslære Elev i Prof. Smiths mek. Etablissement i Kjøbenhavn (?) Fuldmægtig hos By- og Herredsfogden i Assens (Jan.) det kgl. danske Vidensk, Selsk. Sølvmedaille for en Afhandling om Tonernes gjensidige Virkning" Universitetets Gruldmedaille for Prisopgaven i Experimentalfysik (Eebr.) det kgl. danske Vidensk. Selsk. Guldmedaille for videnskabelige Arbeider. 41 studerede i Udlandet. 9. Brown, Carl Ferdinand Wessel. f Examinand Kandidat M. 6, Vi i i Kjøbenhavn Universitetets Guldmedaille for Prisopgaven i Mathematik Lærer i Mathematik og Fysik ved det kgl. Landkadet- Korps indtil dettes Ophævelse Professor. 10. Gi'ove, Emanuel Basmus, f s/u i Kjøbenhavn Kandidat M. 5, Examinand. j Se desuden under Løbe-Nummer 13a. 11. Holmstedt, Svend. April f /6 i Slagelse Examinand 1829 Student, Slagelse, 7, 00. I Kandidat M. 6, cand. phil »**/i2 i Hillerød Lærer i Mathematik ved det kgl. Vaisenhus i Kjøbenhavn. 1835, 39 og 43 Forelæsninger i Aarhus for Selskabet for Naturlærens Udbredelse ^^/a konst. Lærer ved Realskolen i Aarhus i"/i2-51 Adjunkt ved Realskolen i Aarhus (fra 1845 Vi tillige Inspektør).

21 om Vinteren Forelæsninger over Jordklodens Fysik i Foreningen for Prinds Frederik Ferdinands Tegneskole sammesteds ^8 55 Adjunkt ved Frederiksborg lærde Skole (1854 '/e Titel af Overlærer) ^2 68 V'a Overlærer ved samme. 12. Huniniel, Christian Gottfrcd. f V4 i Kjøbenhavn. I 1834 Kandidat M. 6, Examinand. I f Vs i Kjøbenhavn Elev af Skibsbygningsskolen paa Holmen Tømmermand ved Holmen Lærer ved de Massmannske Søndagsskoler Underassistent i Søetatens Konstruktionskammer. 43 Lærer i Mathematik og geom. Tegning ved det kgl. Vaisenhus i Kiøbenhavn ^^/u konst. Lærer i Maskinlære ved den polytekn. Læreanstalt Meddirektør v. Selskabet for de Massmannske Søndagsskoler. 59 Medlem af den fysisk-tekn. Komite ved Selskabet for Naturlærens Udbredelse. '^"/i 72 -'/s Lektor i tekn. Mekanik og Maskinlære ved den polytekn. Læreanstalt samt Medlem af dennes Bestyi-else, fra 1838 ^/s tillige Lærer i Tegning (havde alt fra Slutn. af 1836 deltaget i Overledelsen af Tegneundervisningen) Inspektør ved Læreanstalten. 48 Vandinspektør i Kjøbenhavn (fast ansat fra 1845 V^) Medlem af Bestyrelsen for det tekn. Institut. 72 Medlem af Landhusholdningsselskabets Kunst-Kommission (til 1858) og (fra 1859) af Kommissionen til indk. Sagers Bedømmelse Indenrigsministeriets tekn. Konsulent Formand i Skolebestyrelsen for det tekn. Institut 'V12 72 ^'/b Direktør for den polytekn. Læreanstalt /1 Professor, 1854 «/io R*., 1862»7; DM., 1H67 Etat.sraad, (S. V. 2), (F. Æ. L. 4). 13. Ras)nn.s.seti, Jlasmus. f paa Klingstrup pr. IH:{1 E.XHUiinand. Svendborg Kandidat K. 7, cand. phann. 1.* f 18H2»V«i Kjøbenhavn 'Vti 57 Fuldmægtig ved Mønten 1 Kjøbenhavn Vi, 81 ^Vi-i Be.styror af den kgl. Veterinær- og LandbohøiMkoles Dispensationsaiistalt (?) Kammerraad.

22 13a. Grove, Emanuel Rasmus (se Løbe-Nr, 10), f s/n i Kjøbenhavn Kandidat K. 6, Examinand. f 1871 ^^k i Kjøbenhavn Kandidat M. 5, i El'teraaret reist til Tydskland (Berlin) for at studere Linnedmanufaktiir (især Seildugsfabr,). Derefter Fabrikør ved Søetatens Seildugsvæveri paa Gammelholm konst. Digeinspektør og Vandbygningsdirektør for Hertugd. Slesvig, Husum, 1854 ^^le 64 Vandbygningsdirektør for Slesvig samt Medlem af Havnekommissionen for Husum Ha^^l V2 R*., 1856 ^'i virkelig Kammerraad. 14, Scharlingf Edvard August. f Va i Kjøbenhavn, 1839 ""/o Magister artium cand. phann. 1,* (o: 1854 ^"/a Dr. phil.) 1831 Examinand, f 1834 Kandidat K- 7, Ammanuensis og Sekretær hos H. C. Ørsted, 1866 ^Vs i Kjøbenhavn Thottske Præmie for det kgl. danske Videnskabernes Selskabs Prisopgave: Kemisk Unders, af Klinten og dens Indflydelse paa paa Gjæringen" Inspektør ved den polytekn. Læreanstalt og 1845 studerede i Udlandet (Tydskland), Lektor i Kemi ved kirurg. Akademi Docent i Fysik og Kemi ved Veterinærskolen i Kjøbenhavn Vi o 66 Lektor i Kemi ved den polyt. Læreanstalt (havde fra 1836 holdt Forelæsningerne i org. tekn. Kemi for Prof. Zeise) ^^,''9 Lektor i Kemi ved Universitetet (med særdeles Hensyn til Lægevidenskaben) /4 Sølvmedaille fra det kgl. danske Videnskabernes Selskab for en Afhandling Over Urin". Medl af Die Gesellschaft zur Beforderung der gesammten Naturwissenschaften in Marburg", ^/12 Prof extr. i Kemi ved Universitetet ^^/i2 Medl, af det kgl. danske Videnskabernes Selskab ^/3 66 Medl. af Bestjo-elsen for den polyt. Læreanstalt, 66 Medl. af Kommissionen til farmaceutisk Examen (fra 1858 ^^/e bestandig Formand), 1850V9 66 Prof. ord. i Kemi ved Universitetet BestjTer af Universitetets kemiske Laboratorium og Medl. af Konsistorium.

23 f Medl. af Selskabet for Naturlærens Udbredelses fysisk-tekniske Komite /11. R*., (S. N. 3). 15. Smissen van der, Johannes. f '/? i Altona 1834 Kandidat K. 6,^ Examinand. t /4 i Sembach. Studerede efter Examen ved Berlins Universitet, hvor han ogsaa hørte theologiske Forelæsninger Blev senere Privatlærer, først i Altona, derefter i lang Tid paa Godset Echmes in der Wiek ved Hapsals i Estland og tilsidst i Danzig Præst for Mennoniter Menigheden i Kiernitza i Galizien do. do. i Sembach i Rhinbayem. 16. Schythe, Jørgen Christian. f Vs i Kjøbenhavn Student, pr. dim., 6, Examinand Kandidat K. 6, cand. phil. h. i '^"^li i Valparaiso. Holdt for Selskabet for Naturlærens Udbredelse offentlige Forelæsninger om Vinteren i Fredericia og , Kallundborg , Næstved og Veile i Sommeren priv. Forelæsn. for Prinds Frederik (senere Fr. VH) Reise til Nordgrønland ifl. kgl. Resolution af 1838 ^e/* Vidensk. Reise til Island (m. J. Steenstrup) ifl. kgl. Resolution af ^ bereiste Skanderborg Amt for Landhusholdningsselskabet Redaktør af Georg Carstensens Ny Portefeuille" studerede paa Island Heklas Udbrud ifl. kgl. Befaling Sekretær ved de danske Landmænds 3die Forsaml. (Aarhus) og de skand. Naturforsk. Møde, mineral. -geol. Sekt. (Kjøbenhavn) reist til (Jhili, Lærer i Naturvidenskaberne i Santjago chilensisk Gouvernør i Puntas Aj-euas ved Magellaens Strædet *'6 virkelig Kammerassessor. ly. Hammer, Peter Johan. f ^Vu i Kjøbenhavn. 1H34 Kandidat K. 5, Examinand. f 1883 '*'- i Hinders. Assistent paa Frederiksværk; foretog derefter en Reise i Udlandet.? '''/io Direktør for Limensgado Aktieselskabs Allunvu'rk paa Bomholm Grarlerraester ved Travensalzor Saline ved Oldoslohe ^V? Kontrollør ved Segeberg (4ibsbjcrg '^% 64 Inspektør ved samme.

24 1868 ^/2 83 Hospitalsforstander i Randers (fungerede uden Gage fra 1867 V12) (?) Kancelliraad. 18. Ehlers, Edvard Diderik. April f "/lo i Roeskilde Examinand Student, Roeskilde, 6, Kandidat K. 6, cand. pliil. 1, Dreiersvend Fuldmægtig ved Mønten i Kjøbenhavn Reise i Udlandet Fabrikkontrollør i Altona (konst ) V7 48 ad interim Medlem af den kgl. Administration for Frederiksværk og Grods '/5 48 Komiteret i 3die Sektion under det kgl. General-Toldkammer og Kommerce-Kollegium. 58 Medlem af Landhusholdningsselskabets Kunstkommission ^/i 59 Enebestyrer af Etablissementet j)aa Frederiksværk (1ste Aar fungerende) konst. Fabrikdirektør ^^/2 85 ^*^/3 teknisk Borgmester i Kjøbenhavn. 80 Medl. af Kontrolkommiteen ved de sjæll. Jernbaner Meddirektør ved Selskabet for Naturlærens Udbredelse Formand i Bygningskommissionen for Kjøbenhavn Medlem af Havneraadet sammesteds Kammerraad, 1846 Justitsraad, 1847 ^s/g R*, 1853 virk. Etatsraad, ^U DM., 1872 Konferensraad, 1882»'Vu C^, /3 G,\ 19. SorrieSy Ernst Ludvig Gustav /7 i Kjøbenhavn, 1830 Student, Borgerdydsk Examinand Kandidat R. 5,96. Kblivn. 6,«)2- t 1860 'f/4 i Kjøbenhavn lærte Kattuntrykkeriet i Chemnitz; gik derefter til Bøhmen i samme Fag. Satte sig i Wien ind i Fabrikationen af Stearinlys og anlagde efter Hjemkomsten Stearinlysfabriken for L. P. Holmblad (Sept.) 60 Inspektør ved den polyt. Læreanstalt. 60 Sekretær ved Selskabet for Naturlærens Udbredelse (Jan.) 60 Inspektør ved Institutet for Metalarbeidere. Medlem af Kontrolkomiteen for Fredens Mølles Fabriker.

25 20. Glahn, Constantin Johan. f /3 i Sorø Examinand cand. pharm. 1.* April Kandidat K. 6,50. t 1878 ''/lo i Kjøbenhavn. Studerede efter Examen Roesukkerfabrikationen i Bøhmen Præparatør ved den polyt. Læreanstalt ^/4 48 Apotheker i Kjøbenhavn (Hjorteapotheketi ^Vi 49 ^'"ib Assessor pharm. i det kgl. Sundhedskollegiura deltog i Stiftelsen af den danske Apothekerforening (Juli) 64 anlagde og drev en Kamfinfabrik paa Østerbro (Kbhvn) senere ogsaa Fabr. af Belysningsvædske og Rektific. af Petroleum /2 Medeier \ c r. rr,.. -rr-.,, ^, _,, -o ; at Østre Kalkbrænderi" ved Kjøbenhavn i* 72 7.^ Eneeier j " Borgerrepræsentant i KjøbenhavTi Medl. af Folkethinget (Kjøbenhavns 4 Kreds). 21. Boye, Hans Martin. f "/la i Kjøbenhavn Student, Borgerdydsk. Kbhvn. 7, cand. phil. 1. p. c. 1H33 E.\aminand Kandidat K. 6, Efteraar reist udenlands studerede Kemi i Filadelfia (Prof. Hare) assist. Geolog og Kemiker ved den af Regjeringeu foretagne geol. Undersøgelse af Staten Pennsylvania ^Vi Medl af The American Philosophical Society of Philadelphia" Medstifter af The Association of American Geologists" (fra 1848 The American Ass. for the Advancement of Science") Dr. med. ved Pennsylvania Universitetet i Filadelfia. modtog The honorary Degree of Master of Arts in the Academic Departments" ved samme Professor i Kemi og Fysik ved the Central High School of Philadelphia. Gnindeier: Coopersburg, Lehigh County, Pennsylvania. 22. Rothe f Vif/ffo. f 1H14 2'V, i Kjøbfnhavn Student, Sorø, 7,o Examinand. 1H34 raml. phil., Sorø, 7,« Kandidat K- 6,»»-

20 60.80 Leif P. Nielsen 51 14/Aug/84 Brøndby

20 60.80 Leif P. Nielsen 51 14/Aug/84 Brøndby Allle tiders bedste mænd 100m 1 12.10 Jakob Kjeldgaard 12/Aug/86 Rundforbi 2 12.60 Erik Klitgaard 66 01/Jul/92 Ballerup (-1.3) 3 13.06 Jens Buch Jensen 43 17/Sep/87 Wien 4 13.50 Erik Andersen 47 27/Aug/89

Læs mere

Pædagogikhistorikeren Olaf Carlsen. Liv og værk

Pædagogikhistorikeren Olaf Carlsen. Liv og værk Børge Riis Larsen Pædagogikhistorikeren Olaf Carlsen Liv og værk UNIVERSITÅT3BI3LIOTHEK KIEL - ZENTRALB1ELI0THEK - Syddansk Universitetsforlag 2013 Indhold Forord 11 Indledning 13 Afgrænsning af emnet

Læs mere

Ark No g/1887. Overretssagfører J. Damkier. Kjøbenhavn, den 13. April Til Byraadet Veile.

Ark No g/1887. Overretssagfører J. Damkier. Kjøbenhavn, den 13. April Til Byraadet Veile. Ark No g/1887 Overretssagfører J. Damkier Kjøbenhavn, den 13. April 1887. Til Byraadet Veile. I Forbindelse med min Skrivelse af Gaars Dato fremsender jeg hoslagt Deklaration med Hensyn til det Vandværk,

Læs mere

FT 1910 (1 dec 1910) Augustenborg oversat og renskrevet af Ditlev Duus, Guderup. nr navn bopæl og nr mandlige kvindlige

FT 1910 (1 dec 1910) Augustenborg oversat og renskrevet af Ditlev Duus, Guderup. nr navn bopæl og nr mandlige kvindlige 1 Hansen banestation 1 4 2 2 Hess Havnegade 2 3 1 3 Bladft Havnegade 2 1 2 4 Storke Slotsalle 14 10 5 5 Holm Slotsalle 15 9 1 6 Thamsen Slotsalle 15 1 3 7 Ww Storke Slotsalle 17 2 8 Holler Slotsalle 17

Læs mere

Foreningen af indbydere til Folkemøder i Sydsjælland ( Indbyderforeningen ) Side 1 (af 5) Grundlovsmøder i Mogenstrup Skov 1905-1935 Talere

Foreningen af indbydere til Folkemøder i Sydsjælland ( Indbyderforeningen ) Side 1 (af 5) Grundlovsmøder i Mogenstrup Skov 1905-1935 Talere Foreningen af indbydere til Folkemøder i Sydsjælland ( Indbyderforeningen ) Side 1 (af 5) År Betalende deltagere Grundlovsmøder i Mogenstrup Skov 195-1935 Talere 195 1458 højsk.forstander Emil Dam og Holger

Læs mere

II Ilt*ii polytekniske Læreanstalt.

II Ilt*ii polytekniske Læreanstalt. 338 Den polytekniske Læreanstalt 1873 1875. II Ilt*ii polytekniske Læreanstalt. A. Almindelige Bestemmelser og Forhandlinger samt Afgjørelser af enkelte Tilfælde. I. Forandringer i Læreanstaltens Reglement

Læs mere

Politi DM Linieløb - 27-08-2014. Viborg Politi Klasse: Damer

Politi DM Linieløb - 27-08-2014. Viborg Politi Klasse: Damer Antal deltagere: 4 Klasse: Damer Gennemsnit for vinder: 35,3 km/h Antal præmier: 4 Plac. Ryg nr. UCI kode Navn 1 DENOOOOOOOO Bettina Romer 2 2 DENOOOOOOOO Helle Sørensen 3 3 DENOOOOOOOO Rikke Guldbæk 4

Læs mere

Transskriberet af Lene Fabritius

Transskriberet af Lene Fabritius Fra 15 de Februar 1886 til 15 de Februar 1887 Lab 1 Zacharias Petersen 04/04 1886 Fisker Janus Petersen F 2 Carl Marinus Trolle 04/04 1886 Fisker August Trolle F 3 Niels Christian Lønstrup 30/04 1886 Fisker

Læs mere

08. Berg-Bjerggården. Anden Generation. Tredje Generation

08. Berg-Bjerggården. Anden Generation. Tredje Generation 08. Berg-Bjerggården 1. Hans Christensen. Han blev gift med Ved ikke. Hans død 8-nov-1899. 2. i Jørgen Hansen Bjergmand f. 16-jun-1689. Anden Generation 2. Jørgen Hansen Bjergmand, f. 16-jun-1689. Han

Læs mere

Historisk Bibliotek. Grundloven 1849. Thomas Meloni Rønn

Historisk Bibliotek. Grundloven 1849. Thomas Meloni Rønn Historisk Bibliotek Grundloven 1849 Thomas Meloni Rønn Forlaget Meloni 2009 Serie: Historisk Bibliotek Forfatter: Thomas Meloni Rønn Redaktør: Henning Brinckmann Serieredaktører: Henning Brinckmann & Lars

Læs mere

Landsmesterskab 2014-2015. A-rækken

Landsmesterskab 2014-2015. A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Haderslev GF Licens 1 2 Total Plac. I Maj 63 Erich Sønnichsen 020341 181 144 325 I Maj 80 Torben Breinbjerg 150859 150 165 315 I Juni 71 Jon de Taeje 171 133 304 I Jan

Læs mere

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1 DELTAGERLISTE HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. 1. HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. GRUPPE A Aarøsund 2 stemme Stemmeberettiget Tildelt ekstra Antal v/fuldmagt Assens Bestyrelsesformand

Læs mere

Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling

Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling Præste- 1 Mandrup Peder Tuxen 42 gift København Sognepræst gård 2 L.A.A. Tuxen 33 København hans kone 1 3 A.P. Tuxen 11 ugift Tandslet barn 4 A.V.

Læs mere

Uddrag af 'Dagjournaler' for Vester Egede Skole

Uddrag af 'Dagjournaler' for Vester Egede Skole Uddrag af 'Dagjournaler' for Vester Egede Skole 1851-1878 Kilde: Dagjournaler for Vesteregede Skole (hos Landsarkivet for Sjælland) I skolen dagjournaler er indført forskellige oplysninger om skolens elever

Læs mere

240. H. KOFOED'S EFTERLADTE ARBEJDER UDSTILLET I DEN FRI UDSTILLINGS BYGNING MARTS 1910

240. H. KOFOED'S EFTERLADTE ARBEJDER UDSTILLET I DEN FRI UDSTILLINGS BYGNING MARTS 1910 > 240. H. KOFOED'S EFTERLADTE ARBEJDER UDSTILLET I DEN FRI UDSTILLINGS BYGNING MARTS 1910 LANDSKABSMALER HANS PETER KOFOED FØDT I RØ PAA BORNHOLM 6 JULI 1868 DØD I KØBENHAVN 5 NOVEMBER 1908 # * # BESØGT

Læs mere

Side 1. Transskriberet af Edla Lund Hansen Side 1. Ark 1

Side 1. Transskriberet af Edla Lund Hansen Side 1. Ark 1 Side 1 Ark 1 ORTEGNELSE over de Mænd og Kvinder som ere fødte i Tidsrummet fra 15de ebruar 1883 til 15de ebruar 1885 ødsels=dat o orældrenes eller Værgens Aar 1 Mads Jensen Knudsen Søren Chr. Knudsen 16/1

Læs mere

RESULTATLISTE FOR Byskyttestævne 2009

RESULTATLISTE FOR Byskyttestævne 2009 Side 1 af 8 StævneProgram 24-08-2009 16:54 De Danske Skytteforeninger DDS SP v.2.4.7 Juni 2008 RESULTATLISTE FOR Byskyttestævne 2009 200m Gevær - Mesterskab Klasse BK 1 05-79949 Mathias Nielsen 930-VBFs

Læs mere

Formænd og medlemmer af sognerådene fra 1901-1950

Formænd og medlemmer af sognerådene fra 1901-1950 1 Formænd og medlemmer af sognerådene fra 1901-1950 Lars Ellgaard Sunday, August 18th, 2013 Sognerådsformænd 1/1-1901 31/12-1903 Pedersen, Lauritz Christian SR s Større del Gårdejer 1/1-1904 31/3-1909

Læs mere

ERINDRINGSMEDALJE 1864

ERINDRINGSMEDALJE 1864 ERINDRINGSMEDALJE 1864 UNDERSKRIFTER Ansøgningerne om en erindringsmedalje blev primært indsendt til Krigsministeriet. Herfra blev de videresendt til den enhed, som lå inde med arkivet efter det regiment

Læs mere

Ledelse og medarbejdere

Ledelse og medarbejdere Seneste opdatering 26. 21. september februar 2013 2014 Seneste opdatering 26. september 2014 Ledelse og medarbejdere Hovedkontor Slotsmarken 11 2970 Hørsholm Tlf.: 7024 2900 E-mail: info@d-i.dk Navn Titel

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Herning GF Licens 1 2 Total Plac. I Maj 63 Aage Christiansen 157 204 361 I Maj 80 Steen Lillegaard 147 159 306 I Jun 84 Jens Vestergaard 140 167 307 I Jan 74 Per Vestergaard

Læs mere

Højskolens Personaleforhold. I. Oversigt over Afgang og Ansættelser i Aaret

Højskolens Personaleforhold. I. Oversigt over Afgang og Ansættelser i Aaret Højskolens Personaleforhold. 253 III. Højskolens Personaleforhold. I. Oversigt over Afgang og Ansættelser i Aaret 1937 38. Fra 1. November 1937 blev Docent ved Den kgl. Veterinær- og Landbohøjskole, Dr.

Læs mere

02. Jacobsen, Himmark 1. Jacob Jürgensen, f Han blev gift med Ellen Jacobs. Jacob død Børn: 2. i Jürgen Jacobsen Anden Generation 2.

02. Jacobsen, Himmark 1. Jacob Jürgensen, f Han blev gift med Ellen Jacobs. Jacob død Børn: 2. i Jürgen Jacobsen Anden Generation 2. 1. Jacob Jürgensen, f. 1607. Han blev gift med Ellen Jacobs. Jacob død 1690. 2. i Jürgen Jacobsen Anden Generation 2. Jürgen Jacobsen. Han blev gift med Ved ikke, d. 1715. 3. i Jacob Jürgensen. ii Ellin,

Læs mere

100 meter Sted Dato Resultat Bemærkning Jørn Palsten, 43 Randers Peter Rasmussen, 40 Århus

100 meter Sted Dato Resultat Bemærkning Jørn Palsten, 43 Randers Peter Rasmussen, 40 Århus 100 meter Sted Dato Resultat Bemærkning Jørn Palsten, 43 Randers 20.06.65 10.5 Peter Rasmussen, 40 Århus 09.06.58 10.6 Jens Pedersen, 43 Randers 31.05.64 10.7 Ove Reimers, 58 Århus 13.09.78 10.8 Preben

Læs mere

Arkivar Jytte Skaaning og min kone Inger Clausen på Korsør Lokalhistoriske Arkiv. Foto: Arne

Arkivar Jytte Skaaning og min kone Inger Clausen på Korsør Lokalhistoriske Arkiv. Foto: Arne Familien fra Korsør 14. august 2014 Endnu en gang har en henvendelse fra andre slægtsforskere giver en masse ny viden om slægten. Denne gang drejer det sig om slægtsforsker Steen Hald Kjeldsen, der skrev

Læs mere

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg Borgerlige vielser 1906-1910 Side 124 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg 21. december 1906 viedes: Ungkarl Magnus Christian Olsen, Lendum Ugift Hedevig

Læs mere

Byrådssag 1871-52. Frederikshavn 16 Decbr. 1871

Byrådssag 1871-52. Frederikshavn 16 Decbr. 1871 Byrådssag 1871-52 Frederikshavn 16 Decbr. 1871 Foranlediget af en under 14 de ds. modtagen Skrivelse fra Byfogedcentoiret, hvori jeg opfordres til uopholdeligen at indbetale Communeskat for 3 die Qvt.

Læs mere

Side 1 af 13. Long - MO oversigt Produktionsnumre 501-1300. Se mere på www.kvv73.dk

Side 1 af 13. Long - MO oversigt Produktionsnumre 501-1300. Se mere på www.kvv73.dk 501 02-11-55 Forretningen Dina, Frederiksdalsvej 70 502 12-11-55 P.Buhl, Brogade, Sønderborg 503 22-11-55 London Bazaren, Nørregade 11, Vejle 504 02-11-55 Forretningen Dina, Frederiksdalsvej 70 505 23-11-55

Læs mere

DANMARKS POSTSTEMPLER

DANMARKS POSTSTEMPLER POSTMESTRENE 1711 Hans Adolph Thomassen Carl 1717 17.1.1718 Jens Hansen 1718 24.10.1718 Johan Beverlin 8.1750 11.9.1750 Poul Frausing 4.1759 18.5.1759 Hans Andersen Langhoff 10.5.1776 5.6.1776 Peter Andreas

Læs mere

Nr. Aaby Badminton Klub byder velkommen til: RSL Cup SØNDAG D. 10 JANUAR 2010 for U 9 OG U 11 A-B-C-D

Nr. Aaby Badminton Klub byder velkommen til: RSL Cup SØNDAG D. 10 JANUAR 2010 for U 9 OG U 11 A-B-C-D byder velkommen til: SØNDAG D. 10 JANUAR 2010 for U 9 OG U 11 A-B-C-D Hal: Vestfynshallerne, Idrætsvej 9, 5580 Nr. Aaby. Afbud: Afbud meddeles til Jens Nielsen på tlf.: 24 43 11 02 Udgår : Mødetid: HD

Læs mere

Kommune størrelse (km2) indb. Tal kontaktperson Telefonnummer

Kommune størrelse (km2) indb. Tal kontaktperson Telefonnummer Kommune størrelse (km2) indb. Tal kontaktperson Telefonnummer Aabenraa 941,55 60189 Åse Søgaard 73767159 Aalborg 1143,99 196292 Peter Mikkelsen 99312210 Ærø 90,45 6712 Jes Heinemann 50005025 Albertslund

Læs mere

Borgerlige vielser 1896-1900. Side 85. 30. april 1896 viedes:

Borgerlige vielser 1896-1900. Side 85. 30. april 1896 viedes: Borgerlige vielser 1896-1900 Side 85 30. april 1896 viedes: Ungkarl Skomager Thomas Christian Thomsen, Jerslev Ugift Grethe Jørgine Hylle, sammesteds Side 86 15. maj 1896 viedes: Ungkarl, Smedesvend Carl

Læs mere

Mandskab om bord - 9. maj 1864

Mandskab om bord - 9. maj 1864 Mandskab om bord - 9. maj 1864 Listen angiver navn, stilling, hvorfra indrulleret og evt. en bemærkning. A Aamodt, V. Proviantsforvalter Adamsen, Peder Lægdsrullen Død, 11/5 Andersen, Anders Mening af

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Høje Taastrup GF Licens 1 2 Total Plac. I Jan 70 Svend Clausen Beck 166 162 328 I Jan 70 Erik Høltermand 125 139 264 I Jun 84 René Poulsen 060664 186 206 392 I Mar 86

Læs mere

Georg Metz. Danske billeder. fra 1900 til 2000 ; GYLDENDAL

Georg Metz. Danske billeder. fra 1900 til 2000 ; GYLDENDAL Georg Metz Danske billeder fra 1900 til 2000 ; GYLDENDAL Illustrationsliste 6 Wilhelm Johannes Heinrich Storm/Lokalhistorisk Arkiv for 9 Roskilde Lokalhistoriske Arkiv 11 Wilhelm Johannes Heinrich Storm/Lokalhistorisk

Læs mere

De Danske Mesterskaber 2006 15 M GROVPISTOL 15 M STANDARDPISTOL 15 M FRIPISTOL

De Danske Mesterskaber 2006 15 M GROVPISTOL 15 M STANDARDPISTOL 15 M FRIPISTOL De Danske Mesterskaber 2006 15 M GROVPISTOL 15 M STANDARDPISTOL 15 M FRIPISTOL De Danske Mesterskaber 15 meter Pistol 31. MARTS - 2. APRIL 2006 Særslev Grovpistol Herre 23 deltagere 5 Hold Fripistol Junior

Læs mere

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 DDS SP v.3.14.4.1 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 101491 Gustav Røjkjær 10-006 Klejs-Juelsminde Skytteforening 200/11 200/14 400/25 2 20564 Silas Højfeldt Kildehøj 10-456

Læs mere

Transskriberet af Henry Ammitzbøl, maj 2013

Transskriberet af Henry Ammitzbøl, maj 2013 Borgerlige vielser 1871-76 Side 21 Aar 1871 den 20 Mai mødte paa Raadstuen i Frederikshavn i Herreds - foged, Cancelliraad s Fraværelse, for exam. jur. Friis ifølge Amtets Const. af - i Overværelse af

Læs mere

B, Enkelte Foranstaltninger,

B, Enkelte Foranstaltninger, 1246 Universitetet 1903 1904. Anbringelse af Vinduer i en Bolig i Kjælderen) 5820 Kr.; til Hovedistandsættelse af Universitetets Bygning i St. Pederstræde (Auditoriernes Maling og Hvidtning m. m.) 2720

Læs mere

?. Laugv: Afdødes bror, Morten P. Pedersen. 1 dat.

?. Laugv: Afdødes bror, Morten P. Pedersen. 1 dat. SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT CHRISTIANSØ FÆSTNINGEN KOMMANDANTENS ARKIV SKIFTEPROTOKOL BOG 4 23. dec. 1812 20. okt. 1814. Nr. 1. Side 1. 1812. 23. Dec. Margrethe?, enke, Christiansø. Afg. Claus Hansen. 2

Læs mere

Generation X Ane nr. 1260/1261

Generation X Ane nr. 1260/1261 Peder Schomann & - -sdatter Christen Pedersen & - -datter Ane nr. 2520/2521 2522/2523 Anders Pedersen & Ida Christensdatter Hjerm 1260/1261 Peder Andersen Hjerm Dejbjerg 630 Ida Pedersdatter Hemmet 315

Læs mere

Navn Årg Tid Dato Sted Navn Årg Tid Dato Sted. Kortbane 50 Fri Langbane

Navn Årg Tid Dato Sted Navn Årg Tid Dato Sted. Kortbane 50 Fri Langbane Kortbane 50 Fri Langbane Kåre Axelsen 89 0.23,86 27. okt Greve Michael Poulsen 81 0.23,89 11. jul Århus Morten Riemenschneider 89 0.24,84 25. nov Greve Kåre Axelsen 89 0.24,37 11. jul Århus Martin Louring

Læs mere

Side 1 af 11. Forfædre til: Jeanette Johansen Slyk. 1st Generationer. 2nd Generationer (Forældre) 3de Generationer (Bedsteforældre)

Side 1 af 11. Forfædre til: Jeanette Johansen Slyk. 1st Generationer. 2nd Generationer (Forældre) 3de Generationer (Bedsteforældre) Side 1 af 11 1st Generationer 1. blev født den Nov. 29 1957 i Frederiksberg Hospital. Andre begivenheder i Feb 23 1958 Holmens Kirke Pastor Knud Banning 2. Bent Johansen blev født den Jun. 21 1930 i Vanløse

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

Efterslægt Jacob Zachariasen

Efterslægt Jacob Zachariasen Efterslægt Jacob Zachariasen 1. generation 1. Jacob Zachariasen, søn af Zacharias Jacobsen og Anne Larsdatter, blev født den 4 Apr. 1802 i Ørslev, Vends, Odense, døde den 18 Feb. 1858 i Assens, Båg, Odense,

Læs mere

Veile Gasværk Vejle, den 27 November 1915

Veile Gasværk Vejle, den 27 November 1915 Veile Gasværk Vejle, den 27 November 1915 I Anledning af at der er nedsat et Lønningsudvalg, og der da maaske skal arbejdes videre i Sagen om Lønninger inden for Belysningsvæsenet, tillader jeg mig at

Læs mere

Aner til Maren Madsen

Aner til Maren Madsen 1. generation 1. Maren Madsen, datter af Gårdmand Mads Christensen og Mette Christensdatter, blev født den 1 Mar. 1851 i Dalbyover Sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt den 13 Mar. 1851 i Hjemmet, døde den

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Peter Hvidbjerg 1,1 1,1 Kim Jensen 99,8 99,8 Birger Groesmeyr 99,7 99,7 Niels

Læs mere

Ark No 27/1879. Ansøgninger om Arrestforvarerposten

Ark No 27/1879. Ansøgninger om Arrestforvarerposten Ark No 27/1879 Ansøgninger om Arrestforvarerposten 1. Bager I.F. Kastrup, Kolding 2. Husmand J. Chr. Nielsen, Ammitsbøl Mark 3. Leutnant G.I.F. Gjerding, Aarhus 4. Christen Jeppesen, Kjøbenhavn 5. A. Jespersen,

Læs mere

Efterslægt Karen Pedersdatter

Efterslægt Karen Pedersdatter Efterslægt Karen Pedersdatter 1. generation 1. Karen Pedersdatter blev født på en ukendt dato, døde før 5 Nov. 1686 i Kundby, Kundby, Holbæk, og blev begravet den 5 Nov. 1686 i Kundby, Kundby, Karen giftede

Læs mere

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 699 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 699 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K Retsudvalget REU alm. del - Svar på Spørgsmål 699 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 27. maj 2009 Kontor: Procesretskontoret Sagsnr.: 2009-792-0897

Læs mere

Baggrunden, krigen, resultatet

Baggrunden, krigen, resultatet Historisk Bibliotek 1864 Baggrunden, krigen, resultatet ISBN 978-87-992489-1-9 ISBN 978-87-992489-1-9 Thomas Meloni Rønn 9 9 788799 248919 788799 248919 1864 Baggrunden, krigen, resultatet Forlaget Meloni

Læs mere

DE DANSKE GARDERFORENINGERS LANDSSKYDNING 200 M 2011 HOLD - SENIORER

DE DANSKE GARDERFORENINGERS LANDSSKYDNING 200 M 2011 HOLD - SENIORER DE DANSKE GARDERFORENINGERS LANDSSKYDNING 200 M 2011 HOLD - SENIORER 1. DIVISION 1 594,30 Frederiksborg Amts Garderforening - 1 2 588,19 Garderforeningen i København - 1 3 577,18 Garderforeningen i København

Læs mere

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130 Ejerlav. Side. Jerslev 11-60 Klæstrup 61-110 Svennum 111-128 Klæstrup 129-130 Ejerlav Svennum Folio nr. 111 Løbenr. 84 "Bundgaard" Matr. nr. 1. Lars Mikkelsen, skøde fra Mikkel Christensens enke Karen

Læs mere

C. Den med Universitetet forbundne Legatmasse.

C. Den med Universitetet forbundne Legatmasse. 286 Økonomieke Anliggender 1885 1886. Ligeledes bifaldt Ministeriet under s. D., efter Indstilling fra Konsitorium. at Konsistoriums Normalsilm for Fiuansaaret 1885 86 paa Grund af de betydelige Trykniugsudgifter

Læs mere

Oversigt over arkiver fra erhvervsorganisationer, skibsværfter og rederier i Statens Arkiver

Oversigt over arkiver fra erhvervsorganisationer, skibsværfter og rederier i Statens Arkiver , 2012, 2 Oversigt over arkiver fra erhvervsorganisationer, skibsværfter og rederier i Statens Arkiver Organisationer Danmarks Rederiforening Fællesrepræsentationen for dansk Skibsfart Søfartsrådet Skibsværfter

Læs mere

Turneringsplan JTU holdturnering senior ude 2010

Turneringsplan JTU holdturnering senior ude 2010 Turneringsplan JTU holdturnering senior ude 2010 Jyllandsserien Senior pulje 1: Aalborg TK, Hadsten, Hobro, Holstebro. Skive, Skovbakken III, Støvring. Kl.12.00 Kl.12.00 Kl.12.00 Støvring Aalborg TK Hadsten

Læs mere

Resultat Individuelle

Resultat Individuelle Dame individuel 1 50 Susanne Christiansen Billund 4207163484 31 43 2 29 Anny Schlünsen Vejen 4308168984 16 45 2 udskrevet for: Dame individuel Side 1 Junior individuel 1 101 Jesper Egeskov Grindsted 4103252537

Læs mere

DM/FM Rulleski 2014, lang distance, fri stil

DM/FM Rulleski 2014, lang distance, fri stil DM/FM Rulleski 2014, lang distance, fri stil Dame Fri 15-16, 3 omgange, 19600 m 1 84 Sigrid Thomsen KS 00:01:16 00:17:32 00:17:41 00:17:51 00:54:21 2 46 Ditte-Marie Berg-Sørensen KS 00:01:17 00:17:31 00:17:41

Læs mere

Old Boy Træf Skud Flemming Thøger Pedersen

Old Boy Træf Skud Flemming Thøger Pedersen Placering Nr Navn Forenings by Total Old Boy Træf Skud 1 407 Flemming Thøger Pedersen 1004 40 40 Omskydning 15 16 2 437 Jens Ole Mathiesen 4002 40 40 Omskydning 9 12 3 321 Kim Ole Jakobsen 2418 40 42 4

Læs mere

Løb: 2 Herre Senior K1 500m 2. heat 09:35. Løb: 3 Herre U18 K1 500m 1. heat 09:40. Løb: 4 Herre U18 K1 500m 2. heat 09:45

Løb: 2 Herre Senior K1 500m 2. heat 09:35. Løb: 3 Herre U18 K1 500m 1. heat 09:40. Løb: 4 Herre U18 K1 500m 2. heat 09:45 Herre Senior K 500m. heat 09:30 2 Nils Boe Maribo 3 Torben Thomsen Aarhus K.K. 4 Hans Chr. Stærkind (afmeldt) Hellerup 5 Søren Hyttel Vallensbæk 6 Elias Ryom Kramer Limfjorden Mikkel Lie Frederikshavn

Læs mere

Resultatliste. Ungdomsturnering 2015 Riffel 50 meter. 2. omgang. Dansk Skytte Union

Resultatliste. Ungdomsturnering 2015 Riffel 50 meter. 2. omgang. Dansk Skytte Union Resultatliste Ungdomsturnering 2015 Riffel 50 meter 2. omgang Dansk Skytte Union Idrættens Hus - DK-2605 Brøndby - Tlf. 4326 2626 - Fax 4326 2355 - E-mail info@skytteunion.dk - www.skytteunion.dk 30 liggende

Læs mere

X. Videnskabelige stipendier

X. Videnskabelige stipendier X. Videnskabelige stipendier 1. Legater uddelt af Konsistorium: 13/4 Professor Ludwig Wimmer og hustrus legat 30.000,00 13/4 Cand. teol. Jens Lomand Rasmussens rejselegat 1.800,00 17/5 Det Finneske legat

Læs mere

XI. Videnskabelige stipendier

XI. Videnskabelige stipendier XI. Videnskabelige stipendier 1. Legater uddelt af konsistorium: kr. 16/12 1972 Hovråttsnotarie Gunnar Svensson legat t. studieophold v. Lunds 2.599,87 16/3 1973 A. W. Scheels stiftelse 900,00 29/3 1973

Læs mere

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Boldklub 1951 til 2009

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Boldklub 1951 til 2009 Knudsen Vagn 1951 Formand 1951-06-07- Alslev Knudsen Finn 1951 Kasserer Visselbjerg Jensen- Musiker Harry 1951 Alslev Fugleberg Jens 1951 Alslev Andersen Erik 1951 Alslev Knudsen Vagn 1951 Formand 1952-06-12-Alslev

Læs mere

RESULTATLISTE FOR Byskyttestævne 2010

RESULTATLISTE FOR Byskyttestævne 2010 StævneProgram 24-08-2010 15:59 De Danske Skytteforeninger DDS SP v.2.4.21 Januar 2010 RESULTATLISTE FOR Byskyttestævne 2010 200m Gevær - Mesterskab Klasse BK 1 05-84400 Oliver Olsen 101-Randers Skyttekreds

Læs mere

XII. Videnskabelige stipendier

XII. Videnskabelige stipendier XII. Videnskabelige stipendier 1. Legater uddelt af konsistorium: kr. 19/3 1974 De Liliendahlske legater 3.400,00 28/3 1974 Cand. teol. Jens Lomand Rasmussens rejselegat for akademikere 1.969,55 2/4 1974

Læs mere

Horsens BK RSL CUP 2015. Byder velkommen til U13 M & A

Horsens BK RSL CUP 2015. Byder velkommen til U13 M & A RSL CUP 2015 Byder velkommen til U13 M & A i Horsens Badminton Klub, Sognegårdsvej 1, 8700 Horsens Lørdag den 14. marts 2015, fra kl. 9.00 Søndag den 15, marts 2015 kl. 10.00 PROGRAM REV.1 Stævnetelefon:

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Høje Taastrup GF Licens 1 2 Total Plac. I Jan 70 Svend Clausen-Beck 185 203 388 I Jan 70 Erik Høltermann 170 179 349 I Jun 84 Rene Poulsen 060664 167 135 302 I Mar 86

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

FRA RIBE AMT UDGIVET AF HISTORISK SAMFUND FOR RIBE AMT P. HAASE & SØN - KØBENHAVN BINDS 1. HÆFTE BOGLADEPRIS KR.

FRA RIBE AMT UDGIVET AF HISTORISK SAMFUND FOR RIBE AMT P. HAASE & SØN - KØBENHAVN BINDS 1. HÆFTE BOGLADEPRIS KR. FRA RIBE AMT 1928 UDGIVET AF HISTORISK SAMFUND FOR RIBE AMT 7. BINDS 1. HÆFTE BOGLADEPRIS KR. 5,00 ØRE f P. HAASE & SØN - KØBENHAVN - 1928 V ort Samfunds Medlems«og Subskribent-Antal stillede sig 1. November

Læs mere

RESULTATLISTE JM 2008. 15m Std.- Grov- & Fripistol. HERNING D. 8. & 9. Feb.

RESULTATLISTE JM 2008. 15m Std.- Grov- & Fripistol. HERNING D. 8. & 9. Feb. RESULTATLISTE JM 2008 15m Std.- Grov- & Fripistol HERNING D. 8. & 9. Feb. UNGDOM U1 Præmie G Kaare Jensen Års 93 96 95 284 100 S Emil Hoff Hjort Vadum 92 91 95 278 B Kevin Blom Grønhøj Vadum 90 88 92 270

Læs mere

Navn G.Bierregaard S. Nichum. Til Veile Byraad

Navn G.Bierregaard S. Nichum. Til Veile Byraad Ark No 24/1876 Med Hensyn til at Skovfoged Smith til 1ste April d.a. skal fraflytte den ham hidtil overladte Tjenstebolig i Sønderskov, for at denne Bolig med tilliggende kan anvendes til Skole, blev det

Læs mere

Efterslægt Abraham Henrichsen

Efterslægt Abraham Henrichsen Efterslægt Abraham Henrichsen 1. generation 1. Abraham Henrichsen, søn af Henrich Abrahamsen og Kirstine Geertsdatter, blev født den 6 Okt. 1733 i Fåborg, Sallinge, Svendborg, døde den 2 Dec. 1810 i Fåborg,

Læs mere

AKTUEL GRAF 9 Stemmeberettigede opdelt efter herkomst i kommunerne ved KV13

AKTUEL GRAF 9 Stemmeberettigede opdelt efter herkomst i kommunerne ved KV13 AKTUEL GRAF 9 opdelt efter herkomst i kommunerne ved KV13 Yosef Bhatti, adjunkt Center for Valg og Partier Institut for Statskundskab Københavns Universitet Mail: yb@ifs.ku.dk Jens Olav Dahlgaard, Ph.d.-studerende

Læs mere

Kommunemesterskab 2010 Andst/Vejen Resultater og billeder af medaljemodtagere

Kommunemesterskab 2010 Andst/Vejen Resultater og billeder af medaljemodtagere Herresingle U09 B 1. Søren Pedersen (Holsted) 2. Tobias Hansen (Skodborg) 3. Max Bøgedahl (Skodborg) 4. Anne Mia Storm Pedersen (Andst) 5. Christian Huss Eskesen (Gesten) Kommunemesterskab 2010 Andst/Vejen

Læs mere

Odense Cyklebane. Søndag den 23. November. Børne og Ungdoms DM holdløb og parløb. Samt Omnium for B-C klassen.

Odense Cyklebane. Søndag den 23. November. Børne og Ungdoms DM holdløb og parløb. Samt Omnium for B-C klassen. Odense Cyklebane Søndag den 23. November. Børne og Ungdoms DM holdløb og parløb. Samt Omnium for B-C klassen. 11.00 Opvarmning på bane 12.30 Tidskørsel U11 12.50 Tidskørsel U13 13.20 Tidskørsel - U15 14.15

Læs mere

AROS Junior Cup 2 0 1 1

AROS Junior Cup 2 0 1 1 AROS Junior Cup 2 0 1 1 2-24. april U17 Results 2 April: MD 2 April: DS & HS 2 April: DD & HD 24. April: Finals Mixed double U17 E Pulje 1 1 Jonas P. Rasmussen Holbæk Anina Nilsson Vendsyssel BK 2 Kasper

Læs mere

09. Hansen,Stevning-Christensen,Svenstrup. Anden Generation

09. Hansen,Stevning-Christensen,Svenstrup. Anden Generation 1. Hans Jepsen, f. 1707 i Stolbro. Han blev gift med Anne Jørgensdatter, 1745, f. i Stevning. Hans død 1799. 2. i Christen Hansen f. 10 sep 1754. ii Ellen, f. 1746. iii Anne Marie, f. 1750. Anden Generation

Læs mere

Forblad. Centralvarme og Ventilation. red. S. Winther Nielsen. Tidsskrifter. Arkitekten 1937, Ugehæfte

Forblad. Centralvarme og Ventilation. red. S. Winther Nielsen. Tidsskrifter. Arkitekten 1937, Ugehæfte Forblad Centralvarme og Ventilation red. S. Winther Nielsen Tidsskrifter Arkitekten 1937, Ugehæfte 1937 Centralvarme o g Ventilation Arkitekten har til Anmeldelse faaet tilsendt: Centralvarme og Ventilation,

Læs mere

Kunstakademiets Bibliotek

Kunstakademiets Bibliotek Kunstakademiets Bibliotek 300000199102 FORTEGNELSE OVER EN SAMLING MALERIER OG STUDIER FORHEN TILHØRENDE DR. ALFRED BRAMSEN UDSTILLEDE H OS V. WINKEL & MAGNUSSEN HØJBROPLADS 7, 2. SAL I JANUAR 1904 KØBENHAVN

Læs mere

Resultatliste - Jelling fs 15 meter 2016

Resultatliste - Jelling fs 15 meter 2016 Side 1 af 7 08:37:26 - DDS SP v.3.15.11.1 RESULTATLISTE Jelling fs 15 meter 2016 Gevær, 15m. - Mesterskab Børn 1 1 101490 Christoffer Røjkjær 10-006 Klejs-Juelsminde Skytteforening 200/13 200/11 400/24

Læs mere

Resultat Individuelle

Resultat Individuelle V 0 udskrevet for: Veteran individuel Side 1 Dame individuel 1 84 Anny Schlünsen Vejen 4308168984 29 45 2 113 Sandie Jensen Egtved 4221264196 19 50 2 udskrevet for: Dame individuel Side 2 Junior individuel

Læs mere

IC Møllerparken omplacering af gravsten i forbindelse med renovering

IC Møllerparken omplacering af gravsten i forbindelse med renovering IC Møllerparken omplacering af gravsten i forbindelse med renovering Lysegrå gruppe rødbrun gruppe violet gruppe blågrøn gruppe mørkegrå gruppe Lyserød gruppe Lysegrøn gruppe orange gruppe gul gruppe Fremtidig

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 25 m Standardpistol Forening max max2 max3 Snit. % Dame Pia Villemoes Søværnets IF, København 546 545 544 545,0 95, 2 Anja Christensen Skytteklubben DSB/ASF Århus 55 54 3 Dorte Thorsen IF Flyvestation

Læs mere

Resultater - Fynske Mesterskaber 2016 Løb 103 U13WErgo Jun. D Piger - 500m :10 Plac. # Navn 125m 250m 375m 500m

Resultater - Fynske Mesterskaber 2016 Løb 103 U13WErgo Jun. D Piger - 500m :10 Plac. # Navn 125m 250m 375m 500m Resultater - Fynske Mesterskaber 2016 Løb 103 U13WErgo Jun. D Piger - 500m 2016-03-05 12:10 Plac. # Navn 125m 250m 375m 500m 1 2 3 4 2 Tissø Roklub Sander Friis(1) Tissø Roklub Mads Jørgensen(1) Tissø

Læs mere

RESULTATER, MARATHON, INDIVIDUELT

RESULTATER, MARATHON, INDIVIDUELT 01-07-1983 Oslo Oslo, Norge nr. Allan Hansen 3.42,56 23-09-2007 H.C. Andersen 02 Odense nr. 58 H 50-54 552 Bent Christensen 2.53,42 10-10-2004 H.C. Andersen Odense nr. 12 H 40-44 459 3.03,46 18-06-2006

Læs mere

Undervisningseffekt også kaldet socioøkonomisk reference, 2011

Undervisningseffekt også kaldet socioøkonomisk reference, 2011 Kommuner rangeret efter undervisningseffekten i ne, Ærø 0,500 1 Lyngby-Taarbæk 0,442 8 Jammerbugt 0,364 7 Hørsholm 0,352 4 Holstebro 0,328 8 Mariagerfjord 0,309 8 Allerød 0,309 6 Skanderborg 0,307 12 Dragør

Læs mere

Maskinskrevet dokument se i originale dokumenter

Maskinskrevet dokument se i originale dokumenter Maskinskrevet dokument se i originale dokumenter Maskinskrevet dokument se i originale dokumenter Maskinskrevet dokument se i originale dokumenter Maskinskrevet dokument se i originale dokumenter Til Det

Læs mere

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro.

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Damgade 14. Boel Nr.44 (Gl. 21 ). Nr. 27 På præstekort hus 41 Viet den 22. okt. 1831 Johan Henrik Schmidt * 28. aug 1797, søn

Læs mere

Tore Hulgaard TDer, Freddy Johansen, Kaj Jensen Arrangør: Rold Skov Skiklub, Aalborg Skiklub, Holte Skiklub www,dmlangrend,dk

Tore Hulgaard TDer, Freddy Johansen, Kaj Jensen Arrangør: Rold Skov Skiklub, Aalborg Skiklub, Holte Skiklub www,dmlangrend,dk D06 (0-6 år), 700 m 1 119 Frida Møller Bobach Rold Skov 04:06,7 1 04:06,7 2 117 Lea Rye Madsen Rold Skov Skiklub 04:07,7 1 04:07,7 D10 (7-10 år), 700 m 1 121 Andrea Ebert Svenningsen Rold Skov skiklub

Læs mere

Ark No 173/1893. Generaldirektoratet for Statsbanedriften til Jour.Nr 6964 Kjøbenhavn V., den 24 Oktober o Bilag

Ark No 173/1893. Generaldirektoratet for Statsbanedriften til Jour.Nr 6964 Kjøbenhavn V., den 24 Oktober o Bilag Ark No 173/1893 Generaldirektoratet for Statsbanedriften til Jour.Nr 6964 Kjøbenhavn V., den 24 Oktober 1893. o Bilag Efter Modtagelsen af det ærede Byraads Skrivelse af 30. f.m. angaaende Anbringelsen

Læs mere

I Skandinavisk Kunstudstilling" (Vesterbrogade 58)

I Skandinavisk Kunstudstilling (Vesterbrogade 58) S IP / N S T A U k T lo N. I Skandinavisk Kunstudstilling" (Vesterbrogade 58) bortsælges Tirsdagen den 10de Marts 1896, Form. Kl. 11, en Samling Malerier af vore bedste Kunstnere. UDSTILLING: Søndag den

Læs mere

Løb: 2 Herre Senior K1 500m 2. heat 09:35. Løb: 3 Herre U18 K1 500m 1. heat 09:40. Løb: 4 Herre U18 K1 500m 2. heat 09:45

Løb: 2 Herre Senior K1 500m 2. heat 09:35. Løb: 3 Herre U18 K1 500m 1. heat 09:40. Løb: 4 Herre U18 K1 500m 2. heat 09:45 Herre Senior K 500m. heat 09:30 Nils Boe Maribo.5. 6 3 Torben Thomsen Aarhus K.K..56. 5 4 Hans Chr. Stærkind (afmeldt) Hellerup 5 Søren Hyttel Vallensbæk.0.56 6 Elias Ryom Kramer Limfjorden.00.36 9 Mikkel

Læs mere

FT 1834: (både Peter Wilhelm Hagen og hans far)

FT 1834: (både Peter Wilhelm Hagen og hans far) FT 1834: (både Peter Wilhelm Hagen og hans far) Aalborg, Hindsted, Astrup, Willestrup, Hovedgaard, 1, FT-1834, C3929 Peter Engelberth Keltinghauche Wegener 30 Gift Forvalter ved Godset Johanne Ottelia

Læs mere

SELSKABET FOR DANMARKS KIRKEHISTORIE

SELSKABET FOR DANMARKS KIRKEHISTORIE SELSKABET FOR DANMARKS KIRKEHISTORIE JOA J. Oskar Andersen 150 år Kirkehistorisk eftermiddag mandag den 14. november 2016 kl. 13-16. Det Teologiske Fakultet i København. Kældercafeen, Købmagergade 44,

Læs mere

Side 1 af 7. Efterkommere af: Jens Claus Matzen. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn)

Side 1 af 7. Efterkommere af: Jens Claus Matzen. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn) Side 1 af 7 1st Generationer 1. døde på en ukendt dato. Han giftede sig med Ane Kirstine Hansdatter Møller. Ane Kirstine blev født i "Landlingmark" og døde på en ukendt dato. Børn af og Ane Kirstine Hansdatter

Læs mere

Pistol U1A Guld U1A Alexander Lang PC Vejle 87 79 79 245 2 Sølv U1A Laurits Skrædderdal PC Vejle 63 74 46 183 1

Pistol U1A Guld U1A Alexander Lang PC Vejle 87 79 79 245 2 Sølv U1A Laurits Skrædderdal PC Vejle 63 74 46 183 1 Pistol Damer - Indledende runde Dame Dorte Thorsen Trehøje 92 92 93 95 372 3 Dame Christina Borgen Nielsen Trehøje 89 91 91 94 365 8 Dame Maria Kristensen Aars Skytteforening 94 91 85 88 358 5 Dame Anja

Læs mere

Sygeplejeskolen ved Rigshospitalet 100 år

Sygeplejeskolen ved Rigshospitalet 100 år Sygeplejeskolen ved Rigshospitalet 100 år Sygeplejebolig og sygeplejeskole De første f to forstanderinder Judith Vang & Eli Magnusson undervisning, arbejde og festlig samvær 25. November 2010 100 års jubilæum

Læs mere

Ministerium om, staar et Lovforslag til en Kolding- Randbøl Bane maatte

Ministerium om, staar et Lovforslag til en Kolding- Randbøl Bane maatte Ministerium om, staar et Lovforslag til en Kolding- Randbøl Bane maatte blive forelagt Lovgivningsmagten, da grundigt at tage Hensyn til, at en saadan Bane formentlig er aldeles unødvendig, da de Egne,

Læs mere