Statistiske. Oplj^sniiiger. den polytekniske Læreanstalts Kandidater. Fortegnelse over dens Lærere. l

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Statistiske. Oplj^sniiiger. den polytekniske Læreanstalts Kandidater. Fortegnelse over dens Lærere. l

Transkript

1

2

3

4

5 Statistiske Oplj^sniiiger angaaende den polytekniske Læreanstalts Kandidater samt Fortegnelse over dens Lærere l<sr^9 90. Efter den polytekniske Læreanstalts Anmodning udarbeidet af J. J. Voitrt, P) caud. ])»lyt. Ingeniør hos Stadsingeniøren i Kjtikenhavn. Kjøbenhavn. Trykt hot,.1 H Sclniltz. 1»90.

6 Digitized by the Internet Archive in 2010 with funding from University of Toronto I rit..ml -A

7 Indhold. Forord Side J. Alfabetisk Fortegnelse over samtlige polytekniske Kandidater indtil Januar 1800, - III. Kronologisk Fortegnelse over samtlige polytekniske Kandidater indtil Januar 18V>0 med kortfattede biografiske Notitser 1. Den polytekniske Læreanstalts Lærere ;'). Tilfoielser og Rettelser im. Do i Tt'xton lienyttode Forkortelser: f. ^ født. h. i. -= baud illaudabilis. f = dod. pr. dim. = privat dimitteret. 1. = laudabilis. (s.) = af den sproglig-historiske Retning. 1.* = enstemmig laudabilis. (m.t = af den mathomatisk-naturviden- 1. p. c zr= laudabilis præ ceteris. skabelige Retning. For Ordonsdekoratinnernes Vedkommende or benyttet don samme Betegnelsesmaado som i Hof- og Statskalenderen.

8

9 Forord. J_ Anledning af at den poljiiekniske Læreanstalt iaar efter 61 Aars Bestaaen endelig har opnaaet at faae tidssvarende til Undervisningens Tarv afpassede Lokaler, er den Tanke opstaaet at samle Oplysninger om alle de Kandidater, der ere udgaaede fra deus tidligere Hjem. For at den saaledes fremkomne Fortegnelse ikke skulde blive for omfangsng, ere de i tidligere Fortegnelser (C. G. Hummels fra 1869 og A. Steens fra 1879) medoptagne Examinander eller Ikke-Examinander, der have underkastet sig en partiel Examen, Landbrugsexamen eller andre Prøver, udeladte, saaledes at nærværende Fortegnelse kun omfatter de egentlige polytekniske Kandidater. Paa den anden Side er der da medtaget kortfattede biografiske Notitser om disse; Tanken om i Lighed med hvad der er skeet i medicinsk Staf ogsaa at optage Forældrenes Navne m. m. har vel været fremme, men er ikke bragt til Udførelse. Som Grundlag for Stoffets Ordning er valgt Examensprotokollerne, saaledes at Kandidaterne fra samme Aar ere stillede sammen, ordnede efter deres Examinandaar. Dels giver denne Ordning formentlig en bedre Oversigt, og dels bliver en Fortsættelse af Fortegnelsen lettere at foretage. Den tilføiede alfabetiske Fortegnelse over Kandidaterne danner et nødvendigt Supplement tu den kronologiske. Desuden er der meddelt en Liste over de Lærere, der til de forskjellige Tider have været eller endnu ere knyttede til Læreanstalten, forsaavidt de have forberedt til Kandidatexamineme. De om Kandidaterne givne Oplysninger ere mcmhlelte af dem selv eller for de Afdødes og enkelte af de i Udlandet BoendeK Ve<lknnunonde af deres nærmeste Slægt eller Bekjendt«. Saavidt ForhoMonc have tilladt

10 II det, ere de saaledes modtagne Oplysninger supplerede og deres Paalidelighed i Retning af Tidsangivelse konti-olleret ved Sammenligning med Hof- og Statskalenderen, Universitetets Ai'tiumslister, Selmers akademiske Tidender, Aarbog for Kjøbenhavns Universitet, Videnskabernes Selskabs Oversigter over Forhandlingerne, Erslevs Forfatter Lexikon, Brickas biografiske Lexikon, Nordisk Konversations Lexikon, Farmaceutisk Stat, Geografisk Selskabs Tidsskrift, Berlingske Tidende og de tidligere Kandidat Fortegnelser. ere ogsaa modtagne fra Autoriteter og andre Institutioner Enkelte Oplysninger Med Forsæt er ved Examinerne xmdgaaet Betegnelserne første, anden og tredie Karakter; derimod er der ganske \dst uden egentlig Berettigelse tillagt Specialkaraktererne Talværdier svarende til dem, der siden 1853 ere anvendte ved Examen artium. Med Hensyn til de angivne Tidspunkter for Ansættelser og deslige maa det bemærkes, at disse gjælde snart for Udnævnelsen, snart for Tiltrædelsen. Ensartet Angivelse har ikke kunnet opnaaes. Selvfølgelig har Læreanstaltens Examensprotokoller dannet et væsentlig Gruudlag for hele Fortegnelsen ; paa dette Punkt som ogsaa paa anden Maade har Inspektøren ved Læreanstalten, Hi\ cand, polj't, A. N. Ørsted, ydet en værdifuld Hjælp ved Udarbeidelsen. DesvæiTe har det paa Grund af Arbeidets Natur ikke kimnet undgaaes, at der er indløbet endel Trykfeil og Unøiagtigheder, hvoraf dog forhaabentlig de fleste ere bei'igtigede i de vedføiede Tilføielser og Rettelser". Jeg tillader mig til Slutning at anmode Alle og da navnlig Polyteknikere, der opdage Feil, Unøiagtigheder eller Udeladelser i Fortegnelsen, om vehduig at meddele mig deres Bemærkninger i saa Henseende. Kjøbenhavn i August J. J. Voigt.

11 Alfabetisk Fortegnelse over samtlige polytekniske Kandidater indtil Januar (Augaaende do med * mærkede see tillige uuder Tilføielser og Rettelser.) Ub»-Nr. Agerskov, J. C. M 480. Ambt, G. C. C * Andersen, C". A. E 306. Andersen, C. E J 142. Andersen, H 3It8. Andersen, S. M 323. Andresen, II. A 13(3. Ankjær, H. W 327, j#l)f-sr. Bjering, C. II 29. Blicher, N. H 285. Blom, G. V 251. Bock, R. A. A 235. Bohn, F. G 196. ': Boje, li. F 38,5. Bonnesen, E. P 219. Borch, S. C 199. Borries, E. L. G 19. Borum, H. A. A 440. Baggesen, J. C. T 06. Hang, N 21>5. Barfoed, C. T 37. Barfoed, M. C 221.* Barth, J. C 109. Bast, J. H. G 340. Bech, G. F 278. Bechmann, L. F 459 og 466a. Beck, G. G. A 462.* Beckmann, H. V. A 284. Bentzon, A 465. Bentzon, P Berg, D 307. Berleme-Nix, Il Bertelsen, J. V 212. Bie, J. A 390. Billenstcin, G. S 399. Bing, F. M 146. Binzer, T. A.59.* Bird, R. E 248. Birk, J. B 48.* Borup, F, C 341. Boye, HM 21. Brammer, J. II. V 374. Broager, P. D 1. Brodersen, G. J 286. Brown, C. F. Wessel- 9. Bruhn, J... <i5. Bruun, G. G -Hl. Bruun, G. R. A 9.3. Bruun, E. M. G. L 49.* Bruun, J. B 312. Brønsted. S. T 188. Buch. N. C K 482. Buchwaldt, K. H 10<i. Buhl, II. F Buhl, M. P Busck, A 373. Balow, G. C. A. F 279. Bøggild, A. N. P K 470. Bøggild, B. G. W 370.* Bøgh, V 447.

12 IV Lflbe-Nr. Lsbe-Nr. Capito, C. A. A. Carlsen, C Carlsen, C. J. I. V... Caroc, J Castenschiold, C. W. Clii'istenseu, C.. Christensen, F. S * Friderichseu, V. M 386. Fridericia, W. M 160. Friis, C. C. W. V 461. Friis, J 486. Friis, L. C 487. Friis, L. F. G 81. Friis, L. F. M. H. S 382. Claussen, N. H Frølich, L. J 420. Clement, C. A. A Colding, L. A... Colding, T. A Gamél, V. C C 30. Garde, G. D 344.* Corfixen, C. F. A. Cortes, CO Gede, A. F. V 336. Geisler, C. E 195. Genefke, 237. Davidsen, M. J.. Dencker, H. F. C. D enker, F. V. F. Detlefsen, C. P.. Didrichsen, O. M. Dorph-Petersen, P. H * Glahu, C. J 20. Gottlob, V. A. T Gram, P. E 353. Groth, W. T 184. Grove, CF.53. Grove, E. K 10 og 13a. Dresler, F. C. V.. Drewsen, S. G.. Dreyer, J, G. B Gude, A. V 162. Gudme, H. P. S. L 453. Guldberg, L. A. F 120. Gulstad, K. O. A 354. Eckard, J. L. A... Ehlers, E. D Eibe, V Ekeroth, C. C. E. Engelhardt, C. A. Engelhart, C Ernst, E. U. G * 18.* Gøtzsche, H. V. G 296. Maagensen, H. S. A 170. Hackbe, J. F. v. 274.* Hage, G. V 299. Hagemann, G. A 169 * Hagen, P. 23. Faber, H. N Faber, P. C. F.. Fagerlund, J. M. E Federspiel, J. S. J. Feilberg, C. A. Feilberg, L. T. C. M.. Fibiger, C. C. E., Fif e, Floor, H A M G Foghtmanu, J. Forchhammer, J. Forchhammer, J. L Foss, E. A Fredsted, C. S. K.. Freuchen, P. P W, Hagen, V. E 97. Hamann, P. T. E 176. Hamburger, W. J 55. Hammer, P. J 17. Hanncmann, D. W. R 75. Hannemann, H. F 471. Hannover, H * Hannovei-, M. A 356. Hansen, A. L 494. Hansen, C. J. L. Krarup- 57.* Hansen, H 243. Hansen, H. A 277. Hansen, I. J. B 436. Hansen, I. Windfeld Hansen, P 91. Hansen, P 103.

13 Harboe, C. N Harboe. P. G Hassing, C. S Heckscher, L Hee, H. J. N Hein, S. P. F Hellemann, A Helper, J. V Helweg, H. L Helweg, E Henriksen, P. C Hentzen. C. J. V Herholdt, F Hersom, E. S. P Hertel, H. C. P. I Hildebrandt, A. J. T Hildebrandt, C. A Hiort- Lorenzen. P Hjorth, H A Hoff, O. P. V Holm, C. G. E Holm, E Holm. F. E Holmberg, L. F Holmblad, C. F. S Holmblad, J.. Holmblad. L. V Holnier. A Holmstedt, S Holst, J. P Holst, P. N Holten. C. V Holten, H. C. U Holten, H. S. C Holten. K Holten, N. I' Hoppe. A F. R Homcman, T. S. V Hornemann, F Howitz,.1. C. B Howitz..T. C. G Hummel, (\ G M 233 og Hummel, (. Hvidt, V Hviid, R. P. R Høeg, N. J. M Ldbe-Nr (X) G G * :;oi..'jiit. 45 2( '.H» a it2. t;o a G7, UWNr. Høffding, T lyo. Høst, HP 330. Høyer, C. S 287. Høyer, L. F. W 58. Høyer, 227.* Ibsen, N. E. G Illum, R. P. P 437. Ishøy, L. N 34G. Jacobsen, F 98. Jacobsen, J. N 448. Jacobæus, H. W 6.* Jelstrup, J. J 104. Jensen, A. P. F Jensen, B. M 107. Jensen, F. L. H 241 Jensen, H. C 422.* Jensen, H Jensen. H. P. G 130. Jensen, J. A Jensen, L 245. Jensen, L. J Jensen, N. P 472. Jensen, P. V Jensen, T. (" Jepsen. A. B 218. Jerirhau, F. B 8. Je.sper.sen, C. F 280. Jespersen, H. G Jespersen, J. P. M 8<>. Jessen, A. H 491..lesscn, H. E. E 313. Jessen, R. P :i0.5. Jocbimsen, T. C IGl. Johannsen, F. F. W 2t»s. Johansen. J. N 419. Johnstrup. H. C 27G. Johnstrup, J. F 52.* Juul. V. A 281. Jørgensen, B. S og 29a. Jørgensen, C. A 108. Jørgensen, ( ". 'I' 1X2. Jørgensen. H. J 273. Jørgensen, O. I). K 380. Jørgensen, V. C 183.

14 n Lolip-Nr. Habell, F. C 7. Karsten, A. C. J. D 324. Kayser, H. H 47* Kayser, O. V 325. Keller, C. J. J 357. Kinch, P. B. C 259. Kirstein, P. E 144. Kjeldahl, J. G. C. T 222. Kjeldsen, J. P. V 220. Kjer, O. F. E 256.* Kjær. K. K 124. Klestrup, E. S 301. Knudsen, H. G 1(34. Knudsen, I. P. B 460. Knudsen, J. G. L 298. Koch, P. O. J 396. Kolbye, V 415. Konow, J. V. W 401. Kornerup, A. N 293. Krarup, C. E 4S1. Krarup, N. CM 92. Krarup-Hansen, C. J. L 57.* Krarup-Smith, S. T 101. Krayenbiihl, J. C. V 393. Kristoffersen, A. P. C 141. Kriiger, C J. G. F 73. liangkilde, N. Y 116. Larsen, J. P. Y 315.' Larsen, L. C 260. Larsen, P. S. H 372. Lassen, E. J 138. Lassen, G. F. A 163. Lauritzen, C. J. C 282. Lehmann, A. G. L 359.* Lerche, G. J 333. Leth, E 231. Lichtenherg, C. F 113. Lier, A. T 68. Liisberg. V. P. E 288. Lind, K. C. V 151. Lindberg, P. M 39. Linde, A. de 405. Lindhard, F. E 228. Lollesgaard, P 126. Lorenz, L. Y 77. Lorenzen, J. T 270. kbe-nr. Lorenzen, P. Hiort Lund, A. G ; 360. Lund, C. P 433. Lund, H. C 122. Lund, K. O. G 198. Lunøe. J. H. B 230. Ltiders, F. V. W 95.* Liitken, A Lutken, C. T 80. Liitken, J. O. C 111. Lønborg, L. A 56.* Lowensøn, V. Y 202. madsen, E. F. G 463. Madsen, Y. C 458. Magnussen, E. L C 238. le Maire, D. F. P 94.* Marstrand, T. C 88. Marstrand, W. N Mathiesen, F. J 165. Matthiessen, F. C 337. Melchior, I. B 72. Meulengracht, R. A 266. Meyer, F. Y 388. Meyer, J. F 234. Meyer, J. H. A 133. Meyer, K. M 416.* Meyer, N. R 289. Millinge, W. H 257. Monies, C 454. Monrad, D 114.* Monrad, K. K. J 261. Mortensen, 351. Munk, H. P. C 110. Muus, N. J. M. J 262. Møller, C. P 263. Møller, E C Møller, H. C. Y 264. Møller, H. E 419. Møller, J. C. G 88. Møller, R. H 457. Møller, S. G 149. Mørck, J. C 139. UTeergaard, J. T. O. de 123. Nees, J. C. A 46. Neuhaus, Y. C 495.

15 vit L«le-Nr. Nielseu, N. P 376. Nielsen, P. C. F. T 24G. Nix, R. Berleme Nohr, L. V 307. Nørgaard, K. A 4. Nørgaard, J. C Olleiidnrff..1. K. F 204. Obteufeld, A. S 492. Ostermanii, C. C 99. Otterstrom, V 145. Owen, F 42. Owen, J. C 394. Paiilli, H 389. roderson, B. A. M 474. Pedersen, H. P 397. Pedersen, L 475. Petersen, A C 153.* Petersen, A. CV 334. Petersen, A. H. P. (i 32.* Petersen, C. E. U 311. I'etersen, CL 26. Petersen, C L 328. Pttersen, F Petersen, F. J. W 156. Petersen, G. L UK), Petersen, H..J 476. Petersen,.1. C 477. Petersen, N Petersen, P. H. Dnrpli Petri, A 173. Petræn?, C V 210. Peytz, L. C P 371. Pingel. II. H 157 * Pnntiippidaa, E. P 224. Ponto )pidan, L. P 362. Poulsen, A. A. V». Poulsen, S. V 3«3. Poulsen, V. B 310. Penisen, V. K 76. Pngtraard, II. C. W»'.I. Pohler, B. W 4(»6.. Råben, T. A 21M). Kammeskov, C. A 488. Ramsing, C '-il'*'- ' UKe-Hr. Ramsing, Y. C 117. Rask, C. P 493. Rasmussen, N 432. Rasmiissen. N. II.'$16. Rasmussen, R 13. Reimers, C J. H 7(». Reuck. D. A 2.* Ring, C C 78.* Ripperda. U. V. K. K. C v 43s. RiM-hel, R. T. V 4:.2. Rohde,.1. G 216. Rotlie. V 22. Roulund. C C. A 326. Rump. II. E. A 466. Rump, J. C M 444. Saabye, Sand, F. (i 322. isrbarling, E. A 14. Schiellerup, II. C. F. (" 71. Scbierbeck, A. F. A 214. Scbiern, E. V 43. Srblegel, A. V. L I!i7..Schlii btkrull, P. C 192. Scbmidt, E. S 425. Sibmidt, G. E ;177. Schmith, I. J. G Mi- Schou, II. II :K58. Schou, p. J ir»o. Scbn.dor,.1 i^l. Schythe,.1. C 16* Srbytt, O. II 205. Scholler, K 445. Schønheyder,.1. C E II Scliøuheyder, S. I. 132.* Sebelien,.1. R. F :««. Secher, N. A 232. Seemann, F. V 16«. Segplcke, T. R. '^2. Segelcke, T. R ^ J'«- Seidelin, C.1. L...' >12. Seidelin,.1. C *J6-* Seidenfaden, F Simesen, R Simoni, I) l«l- SmisHcn, J. v. d ^ *- Smith, S. T. Krarup- 1"1.

16 vm Soelberg, L. H Soele, Sohl, T H Spendrnp, J. Steen, A F Steenbeig, N. G... Stilhoff, F. A. O... Stockfleth, F. E. II. StockP.etli, H. N. S. Storch, M. Y. S Svendsen, D. C A. Svendsen, P Sylow, P. L. P. G.. Synuestwedt, C. E., Sæbye, C Sodring, C. H Soltoft, F Teller, C. P Thaarup, F. J. R. Thaning, D. C. B.. Therkelsen, A Thomsen, C. A... Thomsen, H. P. J. J Thomsen, T. G... Thorstensen, B Thrane, O. R. V.. Thygesen, J. C... Tilemann, H. C. G Tilemann, J. N.. Tornøe, W. E Toussieng, F. G. W. Tvermoes, G. F.... Løbe-Nr G4.* * Kjc; * 384. ijo (34.* ' * indall, S. Y. A 339. Ulrich, H 297. Ulrich, H. B 265.=«Ussing, N. Y 450. Lfll(o-Hr. Voigt, J. J 247. Voltelen, J. J 283. ^Vallich, J. C 317. Warming, P. H 63. Weien, P. A. F. E 185. Weis, A. A 294. Weis. A. S 40. Weitenieyer, L. W 154. Wendel, A. Y 484 Werner, J. W 303. Wesche, B. C. E 417. Wessel-Brown, CF 9. Westenholz. A 409._ Westerboe, J. P. M 378. Westergaard, N. Y 239. Wied, J. Y 411. Wiegmann, T. F 51.* Wilkens, J. F. C. E Windfeld-Hansen, I 206. Winkel, R. W 250. Wmkel, S 168.* Winkel, Y 407. Winsløw, C. J. B 269. Winstrup, P. J 33 og 37a. Winther, F. M. W 446. Winther, J. J. S 171.* Wissing, C. P 468. Wlstoft, J. 1. B 129. Wolff. F. N 426. Wolff, 451. Wollhagen, L 350. Wulff, H. E 439. AVulft; J. F. L 180. Wulsten, F. A 87. Wøldike, P. R 331.* Zahrtmaun, C. H. D 217. Zoffmann, O. S. A 329. Zweidorft; A. H. A 89. Vedel, A. P 430. Velschou, F. A 320. Vesteseu, H 410. Vieth, E. L. E 473. Ollgaard, C. K 177. Øligaaid, F. Y. F. A 291. Ørsted, A. N 83. Østrup, E. Y 223.

17 Kronologisk Fortegnelse over samtlige polytekniske Kandidater indtil Januar 1 med kortfattede biografiske Notitser. J'xaincn i Kemi (til 1884 inkl. kaldet Ex. i anvendt Naturvidenskalt) betegnes ved K, i Mekaniken ved M og i Ingeniørfaget ved I. Det ved xanien opforte Tal angiver Gjennenisnitskarakterens Talværdi. Broager, Feder Dorph. f '^'/i i Reerslev Præstegaard v. Roeskilde Student, Roeskilde, 7,4«. Januar t 1829 Examinand Kandidat K. 6,3s Vi i Kjøbenhavn cand. phil studerede Jura udenlands, studerede især Teknologi i Tydskland '"/s konst. Lærer ved Roeskilde Kathedralskole. (Slutn.) Adjunkt ved samme "^^ln 66 "^'^1% Overlærer ved samme. fra 1869 Lærer ved forskjellige kjøbenhavnske Skoler. 2. Renckf Ditlev Avtov. f Va i Neumiinster Kamlidiit K. ;,.',. I 1829 Examinan«!. f 1867»/n i Neumiinster Medindehaver af Firmaet: Hans Lorenz Renrk Sohne A Co." i Neumimster (Klædefabrikation); forestod især Tøiets Appretur og Farvning ordførende Fattigforstander i en Række af.\ar; gjeni.nmførto en Omordning af Fattigvæsenet i Neumiinster. 1

18 (Janr.) dannede en Forening til Forhindring af Smugleri. Medlem af Komiteen for Bygningen af Altona-Kieler Banen, af Bestyrelsesraadet for samme Bane (aabnet 1844 ^^/e). senere 1844 Forretningsfører ved Bygningen af Rendsborg-Neumlinster Banen, senere (indtil Banens Salg i 1863) Formand i Bestyrelsesraadet for vedkommende Aktieselskab Suppleant for den Deputerede for Preetz og Neumiinster i Provindsialstænderne for Holsten stiftede Industriforeningen i Neumiinster Deputeret i Provindsialstænderne for Holsten i 10de Valgkreds (samme som ovenfor nævnt), kongevalgt Medlem af Rigsraadet Medlem af Kommissionen for Bygningen af Gasværket i Neumiinster. Desuden Medlem af Kommissionen til Bedømmelse af Usserød Klædefabrik og forskjellige i Kjøbenhavn afholdte Told-Kommissioner (i Tiden ?). Har fremdraget forskjellige, senere udførte, Jernbaneprojekter i Holsten og givet sig af med literær Virksomhed i statsøkonomisk og politisk Retning (HelstatsmandJ (?) Agent, 1845 '^/g R*., ^/7 Etatsraad. 3. Feilberg, Carl Adolph. f "/8 i Kjøbenhavn Kandidat K. 0, Examinand ansat ved Hambroes Melmølle i Kjøbenhavn, udenlands (bl. A. i Amerika) Lys- & Sæbefabrikant, Frederiksberg, Firma: Falkonergaardens Fabriker" (Sæbefabr, begyndt 1848 eller 49) Revisor i Østifternes Kreditforening. 4. Norgaard, Erich Andreas. f "/s i Aalborg. I Examinand Student, pr. dim., 5, Kandidat K. 0, cand. phil, i Vinhan dlerlære i Aalborg Inspektør ved Rosenborg Brøndanstalt i Kjøbenhavn s/10 Fortjenstmedaillen i Guld, ^/3 R*. 5. WilkenSf Julius Frederik Christian Emil. f '^8/2 i Kjøbenhavn Examinand Kandidat K- 7,oo. )) J1. ')38.

19 f 1820 Kunstdrei ersvend 1832 Forelæsninger i Fysik i Aalborg for Selskabet for Naturlærens Udbredelse studerede udenlands ^'4 86 Vb Lærer i mek. Teknologi ved den polyteku. Læreanstalt (Lektor fra 1838 =^"/i) ^68 Lærer i Maskinlære ved den kgl. militære Høiskole Medlem af Folkethinget (Kjbhvn. 1 Kreds' Professor, 1862 ^'lo R*., 1885 '"/t DM. 6. JacobætiSf Henrik Welleius. f i5'2 i Rudkjøbing Examinand cand. pharm. 1.* 1832 Kandidat K. 5,4r, Student, pr. dim., 5,83. j ^kt i Kjøbenhavn Medhjælper paa Apothekerne i Randers og Rudkjøbing Medinteressent i en Hørfabrik ved Rudkjøbing lærte Landvæsen (paa Nedergaard, Langeland) Foi-jDagter af Lille Egede" ved Korsør Eier af Bompgaard ved Silkeborg Medlem af den grundlovgivende Rigsdag Medlem af Landsthinget (9 Valgkreds), i 4 Aar Sekretær. Januar Kabell, Friedrich Christian. f /2 i Aarhus cand. jihil. I Student, Metropolitan- Examinand. skolen, Kandidat }[. 6, Adjunkt ved Herlufsholms lærde Skole studerede i Udlandet Mølle- og Vandb3'gningsfagone Præmie for det kgl, danske Videnskabernes Selskabs Prisopgave om Kalk og Mørtel Overinspektør ved den kgl. Saline Travensalz i Holsten bygget en Damp-Melmølle i Kjøbenha\Ti for Ragennostrene Marstrand og Nielsen Amtsforvalter i Ringkjøbing do. i Skanderborg Medaille af 2den Grad for Diatomekiselpræparator ved don nordiske Industri-, Kunst- og Landbnigsudstilling i Kjøbenhavn Kammerraad, 1856 Justitsrand. 18H3 =*/2 R*. I*

20 1834 j I f JeriehaUf Ernst Bernhard. f i Assens Examinand (?) exam. jnris cand. juris. h. i. & Student, pr. dim, 4, Kandidat M. 6, cand. phil. t /2 1. i Paris. Var først i Handelslære Elev i Prof. Smiths mek. Etablissement i Kjøbenhavn (?) Fuldmægtig hos By- og Herredsfogden i Assens (Jan.) det kgl. danske Vidensk, Selsk. Sølvmedaille for en Afhandling om Tonernes gjensidige Virkning" Universitetets Gruldmedaille for Prisopgaven i Experimentalfysik (Eebr.) det kgl. danske Vidensk. Selsk. Guldmedaille for videnskabelige Arbeider. 41 studerede i Udlandet. 9. Brown, Carl Ferdinand Wessel. f Examinand Kandidat M. 6, Vi i i Kjøbenhavn Universitetets Guldmedaille for Prisopgaven i Mathematik Lærer i Mathematik og Fysik ved det kgl. Landkadet- Korps indtil dettes Ophævelse Professor. 10. Gi'ove, Emanuel Basmus, f s/u i Kjøbenhavn Kandidat M. 5, Examinand. j Se desuden under Løbe-Nummer 13a. 11. Holmstedt, Svend. April f /6 i Slagelse Examinand 1829 Student, Slagelse, 7, 00. I Kandidat M. 6, cand. phil »**/i2 i Hillerød Lærer i Mathematik ved det kgl. Vaisenhus i Kjøbenhavn. 1835, 39 og 43 Forelæsninger i Aarhus for Selskabet for Naturlærens Udbredelse ^^/a konst. Lærer ved Realskolen i Aarhus i"/i2-51 Adjunkt ved Realskolen i Aarhus (fra 1845 Vi tillige Inspektør).

21 om Vinteren Forelæsninger over Jordklodens Fysik i Foreningen for Prinds Frederik Ferdinands Tegneskole sammesteds ^8 55 Adjunkt ved Frederiksborg lærde Skole (1854 '/e Titel af Overlærer) ^2 68 V'a Overlærer ved samme. 12. Huniniel, Christian Gottfrcd. f V4 i Kjøbenhavn. I 1834 Kandidat M. 6, Examinand. I f Vs i Kjøbenhavn Elev af Skibsbygningsskolen paa Holmen Tømmermand ved Holmen Lærer ved de Massmannske Søndagsskoler Underassistent i Søetatens Konstruktionskammer. 43 Lærer i Mathematik og geom. Tegning ved det kgl. Vaisenhus i Kiøbenhavn ^^/u konst. Lærer i Maskinlære ved den polytekn. Læreanstalt Meddirektør v. Selskabet for de Massmannske Søndagsskoler. 59 Medlem af den fysisk-tekn. Komite ved Selskabet for Naturlærens Udbredelse. '^"/i 72 -'/s Lektor i tekn. Mekanik og Maskinlære ved den polytekn. Læreanstalt samt Medlem af dennes Bestyi-else, fra 1838 ^/s tillige Lærer i Tegning (havde alt fra Slutn. af 1836 deltaget i Overledelsen af Tegneundervisningen) Inspektør ved Læreanstalten. 48 Vandinspektør i Kjøbenhavn (fast ansat fra 1845 V^) Medlem af Bestyrelsen for det tekn. Institut. 72 Medlem af Landhusholdningsselskabets Kunst-Kommission (til 1858) og (fra 1859) af Kommissionen til indk. Sagers Bedømmelse Indenrigsministeriets tekn. Konsulent Formand i Skolebestyrelsen for det tekn. Institut 'V12 72 ^'/b Direktør for den polytekn. Læreanstalt /1 Professor, 1854 «/io R*., 1862»7; DM., 1H67 Etat.sraad, (S. V. 2), (F. Æ. L. 4). 13. Ras)nn.s.seti, Jlasmus. f paa Klingstrup pr. IH:{1 E.XHUiinand. Svendborg Kandidat K. 7, cand. phann. 1.* f 18H2»V«i Kjøbenhavn 'Vti 57 Fuldmægtig ved Mønten 1 Kjøbenhavn Vi, 81 ^Vi-i Be.styror af den kgl. Veterinær- og LandbohøiMkoles Dispensationsaiistalt (?) Kammerraad.

22 13a. Grove, Emanuel Rasmus (se Løbe-Nr, 10), f s/n i Kjøbenhavn Kandidat K. 6, Examinand. f 1871 ^^k i Kjøbenhavn Kandidat M. 5, i El'teraaret reist til Tydskland (Berlin) for at studere Linnedmanufaktiir (især Seildugsfabr,). Derefter Fabrikør ved Søetatens Seildugsvæveri paa Gammelholm konst. Digeinspektør og Vandbygningsdirektør for Hertugd. Slesvig, Husum, 1854 ^^le 64 Vandbygningsdirektør for Slesvig samt Medlem af Havnekommissionen for Husum Ha^^l V2 R*., 1856 ^'i virkelig Kammerraad. 14, Scharlingf Edvard August. f Va i Kjøbenhavn, 1839 ""/o Magister artium cand. phann. 1,* (o: 1854 ^"/a Dr. phil.) 1831 Examinand, f 1834 Kandidat K- 7, Ammanuensis og Sekretær hos H. C. Ørsted, 1866 ^Vs i Kjøbenhavn Thottske Præmie for det kgl. danske Videnskabernes Selskabs Prisopgave: Kemisk Unders, af Klinten og dens Indflydelse paa paa Gjæringen" Inspektør ved den polytekn. Læreanstalt og 1845 studerede i Udlandet (Tydskland), Lektor i Kemi ved kirurg. Akademi Docent i Fysik og Kemi ved Veterinærskolen i Kjøbenhavn Vi o 66 Lektor i Kemi ved den polyt. Læreanstalt (havde fra 1836 holdt Forelæsningerne i org. tekn. Kemi for Prof. Zeise) ^^,''9 Lektor i Kemi ved Universitetet (med særdeles Hensyn til Lægevidenskaben) /4 Sølvmedaille fra det kgl. danske Videnskabernes Selskab for en Afhandling Over Urin". Medl af Die Gesellschaft zur Beforderung der gesammten Naturwissenschaften in Marburg", ^/12 Prof extr. i Kemi ved Universitetet ^^/i2 Medl, af det kgl. danske Videnskabernes Selskab ^/3 66 Medl. af Bestjo-elsen for den polyt. Læreanstalt, 66 Medl. af Kommissionen til farmaceutisk Examen (fra 1858 ^^/e bestandig Formand), 1850V9 66 Prof. ord. i Kemi ved Universitetet BestjTer af Universitetets kemiske Laboratorium og Medl. af Konsistorium.

23 f Medl. af Selskabet for Naturlærens Udbredelses fysisk-tekniske Komite /11. R*., (S. N. 3). 15. Smissen van der, Johannes. f '/? i Altona 1834 Kandidat K. 6,^ Examinand. t /4 i Sembach. Studerede efter Examen ved Berlins Universitet, hvor han ogsaa hørte theologiske Forelæsninger Blev senere Privatlærer, først i Altona, derefter i lang Tid paa Godset Echmes in der Wiek ved Hapsals i Estland og tilsidst i Danzig Præst for Mennoniter Menigheden i Kiernitza i Galizien do. do. i Sembach i Rhinbayem. 16. Schythe, Jørgen Christian. f Vs i Kjøbenhavn Student, pr. dim., 6, Examinand Kandidat K. 6, cand. phil. h. i '^"^li i Valparaiso. Holdt for Selskabet for Naturlærens Udbredelse offentlige Forelæsninger om Vinteren i Fredericia og , Kallundborg , Næstved og Veile i Sommeren priv. Forelæsn. for Prinds Frederik (senere Fr. VH) Reise til Nordgrønland ifl. kgl. Resolution af 1838 ^e/* Vidensk. Reise til Island (m. J. Steenstrup) ifl. kgl. Resolution af ^ bereiste Skanderborg Amt for Landhusholdningsselskabet Redaktør af Georg Carstensens Ny Portefeuille" studerede paa Island Heklas Udbrud ifl. kgl. Befaling Sekretær ved de danske Landmænds 3die Forsaml. (Aarhus) og de skand. Naturforsk. Møde, mineral. -geol. Sekt. (Kjøbenhavn) reist til (Jhili, Lærer i Naturvidenskaberne i Santjago chilensisk Gouvernør i Puntas Aj-euas ved Magellaens Strædet *'6 virkelig Kammerassessor. ly. Hammer, Peter Johan. f ^Vu i Kjøbenhavn. 1H34 Kandidat K. 5, Examinand. f 1883 '*'- i Hinders. Assistent paa Frederiksværk; foretog derefter en Reise i Udlandet.? '''/io Direktør for Limensgado Aktieselskabs Allunvu'rk paa Bomholm Grarlerraester ved Travensalzor Saline ved Oldoslohe ^V? Kontrollør ved Segeberg (4ibsbjcrg '^% 64 Inspektør ved samme.

24 1868 ^/2 83 Hospitalsforstander i Randers (fungerede uden Gage fra 1867 V12) (?) Kancelliraad. 18. Ehlers, Edvard Diderik. April f "/lo i Roeskilde Examinand Student, Roeskilde, 6, Kandidat K. 6, cand. pliil. 1, Dreiersvend Fuldmægtig ved Mønten i Kjøbenhavn Reise i Udlandet Fabrikkontrollør i Altona (konst ) V7 48 ad interim Medlem af den kgl. Administration for Frederiksværk og Grods '/5 48 Komiteret i 3die Sektion under det kgl. General-Toldkammer og Kommerce-Kollegium. 58 Medlem af Landhusholdningsselskabets Kunstkommission ^/i 59 Enebestyrer af Etablissementet j)aa Frederiksværk (1ste Aar fungerende) konst. Fabrikdirektør ^^/2 85 ^*^/3 teknisk Borgmester i Kjøbenhavn. 80 Medl. af Kontrolkommiteen ved de sjæll. Jernbaner Meddirektør ved Selskabet for Naturlærens Udbredelse Formand i Bygningskommissionen for Kjøbenhavn Medlem af Havneraadet sammesteds Kammerraad, 1846 Justitsraad, 1847 ^s/g R*, 1853 virk. Etatsraad, ^U DM., 1872 Konferensraad, 1882»'Vu C^, /3 G,\ 19. SorrieSy Ernst Ludvig Gustav /7 i Kjøbenhavn, 1830 Student, Borgerdydsk Examinand Kandidat R. 5,96. Kblivn. 6,«)2- t 1860 'f/4 i Kjøbenhavn lærte Kattuntrykkeriet i Chemnitz; gik derefter til Bøhmen i samme Fag. Satte sig i Wien ind i Fabrikationen af Stearinlys og anlagde efter Hjemkomsten Stearinlysfabriken for L. P. Holmblad (Sept.) 60 Inspektør ved den polyt. Læreanstalt. 60 Sekretær ved Selskabet for Naturlærens Udbredelse (Jan.) 60 Inspektør ved Institutet for Metalarbeidere. Medlem af Kontrolkomiteen for Fredens Mølles Fabriker.

25 20. Glahn, Constantin Johan. f /3 i Sorø Examinand cand. pharm. 1.* April Kandidat K. 6,50. t 1878 ''/lo i Kjøbenhavn. Studerede efter Examen Roesukkerfabrikationen i Bøhmen Præparatør ved den polyt. Læreanstalt ^/4 48 Apotheker i Kjøbenhavn (Hjorteapotheketi ^Vi 49 ^'"ib Assessor pharm. i det kgl. Sundhedskollegiura deltog i Stiftelsen af den danske Apothekerforening (Juli) 64 anlagde og drev en Kamfinfabrik paa Østerbro (Kbhvn) senere ogsaa Fabr. af Belysningsvædske og Rektific. af Petroleum /2 Medeier \ c r. rr,.. -rr-.,, ^, _,, -o ; at Østre Kalkbrænderi" ved Kjøbenhavn i* 72 7.^ Eneeier j " Borgerrepræsentant i KjøbenhavTi Medl. af Folkethinget (Kjøbenhavns 4 Kreds). 21. Boye, Hans Martin. f "/la i Kjøbenhavn Student, Borgerdydsk. Kbhvn. 7, cand. phil. 1. p. c. 1H33 E.\aminand Kandidat K. 6, Efteraar reist udenlands studerede Kemi i Filadelfia (Prof. Hare) assist. Geolog og Kemiker ved den af Regjeringeu foretagne geol. Undersøgelse af Staten Pennsylvania ^Vi Medl af The American Philosophical Society of Philadelphia" Medstifter af The Association of American Geologists" (fra 1848 The American Ass. for the Advancement of Science") Dr. med. ved Pennsylvania Universitetet i Filadelfia. modtog The honorary Degree of Master of Arts in the Academic Departments" ved samme Professor i Kemi og Fysik ved the Central High School of Philadelphia. Gnindeier: Coopersburg, Lehigh County, Pennsylvania. 22. Rothe f Vif/ffo. f 1H14 2'V, i Kjøbfnhavn Student, Sorø, 7,o Examinand. 1H34 raml. phil., Sorø, 7,« Kandidat K- 6,»»-

SS: o: =00 :CO ICO. mmssiiafcæibi. »Sr«:

SS: o: =00 :CO ICO. mmssiiafcæibi. »Sr«: SS: o: =00 :CO ^ ICO o Ho mmssiiafcæibi»sr«: oi"? 2.60^GSKA^ Aq^ 1887 INDEHOLDENDE BIOGRAFISKE OPLYSNINGER OU \ KETHINGETS OG LANDSTHINGETS NUVÆRENDE MEDLEMMER. "j UDGIVET AF POVL SVEISTRUP, Revisionsassistent

Læs mere

199 Jan. Udenl. Orden : Gr.Fr. Adresse; Gjentoftegade 11, Gjentofte.

199 Jan. Udenl. Orden : Gr.Fr. Adresse; Gjentoftegade 11, Gjentofte. In«196 J JACOBI Carl Stiftsprovst. R.DM.; f. 5. Juni 1843 i Ribe: Søn af Sognepræst C L T Jaoobi og Hustru f. Thalbitzer; gift m. Petra Henriette J., f. 12. Okt. i Hatting, Datter af Sognepræst J Tf Zahrtmann

Læs mere

mindre teologiske og kirkelige Skrifter. Adresse: Søndermarksvej 9, Kbhvn. 1910.

mindre teologiske og kirkelige Skrifter. Adresse: Søndermarksvej 9, Kbhvn. 1910. Ty c 44Ü u UHLENDORFF Gustav F O Solodanser ved det kgl. Teater; f. 21. Dec. 1875 i ; Søn af Buntmager J C Uhlendorff og Hustru Caroline f. Ludevig; gift m. Skuespillerinde Ellen U., f. 18. Maj i, Datter

Læs mere

c CALV I di BERCOLO Georg Greve, Gesandt, SK.p.p.; gift m. Orevinde C. d. B., f. Baronesse Cavalchini de San Severine-. Overordentlig Gesandt og

c CALV I di BERCOLO Georg Greve, Gesandt, SK.p.p.; gift m. Orevinde C. d. B., f. Baronesse Cavalchini de San Severine-. Overordentlig Gesandt og c CALV I di BERCOLO Georg Greve, Gesandt, SK.p.p.; gift m. Orevinde C. d. B., f. Baronesse Cavalchini de San Severine-. Overordentlig Gesandt og befuldmægtiget Minister for Italien fra 1901. Udenl. Ordener:

Læs mere

Hag. 14h. Student 1860: frivillig i Krigen 1B64, blev Løjtnant: Ejer af Nivaagaard fra 1872: Folketingsmand for Fredensborgkredsen

Hag. 14h. Student 1860: frivillig i Krigen 1B64, blev Løjtnant: Ejer af Nivaagaard fra 1872: Folketingsmand for Fredensborgkredsen Cyl 144 H HAACK Olaf Kriminalretsassessor; f. 13. Juli 1874: Søn af Trafikinspektør F Haack. Student (Aarhus) 1891; cand. jur. 1897; Sagførerfuldmægtig i Kbhvn.; Assistent i Justitsministeriet 1902; kst.

Læs mere

B BAAGØE (BÅGØ) Christoffer fh. Højskolelærer, Svaneapoteket i Kbhvn.; Søn af Apoteker J S Baagøe (død 1837) og Hustru Hedevig f.

B BAAGØE (BÅGØ) Christoffer fh. Højskolelærer, Svaneapoteket i Kbhvn.; Søn af Apoteker J S Baagøe (død 1837) og Hustru Hedevig f. 26 B BAAGØE (BÅGØ) Christoffer fh. Højskolelærer, R.; f. 5. Febr. 1836 paa Svaneapoteket i Kbhvn.; Søn af Apoteker J S Baagøe (død 1837) og Hustru Hedevig f. Andresen (død 1886); gift m. Anna Margrete

Læs mere

Løf 274 M MAAG Hjalmar Professor. Overlæge, R.; f. 2. Febr. 1853 paa Alkestrup v.ed Holbæk; Søn af Overretsprokurator Julius Maag og Hustru f. Liitken; gift m. Adolphe M., f. 22 Maj i Kiel, Datter af Konsul

Læs mere

Nørre Nebel og Lydum.

Nørre Nebel og Lydum. 735 Klinte-G. og Marie Dor. Fjeldgaard. St. Odense 94, Kanel. 18. Juni 00 h. 2, paany 20. Juni 01 h. 1 (*1.-*1.), pers. Kapl. St. Nikolai K. Svendborg 24. Marts 03, ord, 22. April; g. 9. Juni 05 i St.

Læs mere

355 Rab. Sekondløjtnant 1850; kar. Premierløjtnant

355 Rab. Sekondløjtnant 1850; kar. Premierløjtnant 355 Rab O QUAADE C F C P Kammerherre, K. p.p.; f. 25. Dec. 1852 i Kbhvn.; Søn af Gehejme-Konferensraad, Kammerherre G J Quaade (død 1889) og Hustru f. Baronesse Selby (død 1862); gift m. Regine. Laura

Læs mere

Skibsted, S. af Husmand, Snedker Niels Knudsen og Joh.

Skibsted, S. af Husmand, Snedker Niels Knudsen og Joh. 56 sat af de tyske Civilkomm. 11. Marts 64, entl. 28. Okt. s. A., Lærer v. og Medejer af Haderslev Læreres Sk. i Kbh., Sgpr. S. Næraa 25. Sept. 72, ord. 13. Nov., har skr. Sammenlign. Skildr, af Lande

Læs mere

Adresse : Kolding. OLESEN C Grosserer; Søn af Pastor F Olesen og Hustru Charlotte f. Seidelin;

Adresse : Kolding. OLESEN C Grosserer; Søn af Pastor F Olesen og Hustru Charlotte f. Seidelin; Nør 336 O OBEL F C Etatsraad, Fabrikant, R. : f. 26. Dec. 1832 i Aalborg; Søn af Tobaksfabrikant C W Obel og Hustru Barbara f. Herskind: gift m. Charlotte Vilhelmine Emilie f. Schertiger f. 20. Dec. 1837

Læs mere

SAMFUNDET FOR DANSK-NORSK GENEALOGI OG PERSONALHISTORIE

SAMFUNDET FOR DANSK-NORSK GENEALOGI OG PERSONALHISTORIE UDGIVET AF SAMFUNDET FOR DANSK-NORSK GENEALOGI OG PERSONALHISTORIE VED FR. KRARUP. 1. BIND. I KOMMISSION HOS R U D O L P H KLEIN, KJØBESHAYH. OSK. KNO B E L AUCH, CHRISTIANIA. HOPFENSBERG & TRAPS ETABL.

Læs mere

Georg Brandes' Holberg-bog: Biografier fra Holberg til Rahbek

Georg Brandes' Holberg-bog: Biografier fra Holberg til Rahbek 1/484 bjoerna.dk Kultursociolog Bjørn Andersen post@bjoerna.dk Georg Brandes' Holberg-bog: Biografier fra Holberg til Rahbek Udvidet digital udgave 2007 Version 3.04a - 03.11.2007 - Det anbefales at bruge

Læs mere

Selskabets fjerde ordinære Generalforsamling afholdtes i

Selskabets fjerde ordinære Generalforsamling afholdtes i SELSKABET HANDELS OG SØFARTSMUSEETS VENNER,, BERETNING FOR 1945 1946 Selskabets fjerde ordinære Generalforsamling afholdtes i Dansk Dampskibsrederiforenings store Sal, Amaliegade 33, København K., Tirsdag

Læs mere

[Sn-naJ*^ BRIEF DL 0041465

[Sn-naJ*^ BRIEF DL 0041465 [Sn-naJ*^ BRIEF DL 0041465 OFFIGIEL FØRER DEN 18 DANSKE LANDMANDSFORSAMLING ODENSE k Emil Christiansen, s" 1"" [ " Juveler«! Guldsmed. Vestergade 3 (andet Hus fra Korsgade), """" """""' Industri- og Landbrugsudstillingen,

Læs mere

Tegn venligst nye medlemmer -

Tegn venligst nye medlemmer - Tegn venligst nye medlemmer - derved støtter De selskabets formål at virke for forøgelse og forbedringer af Handels- og Søfartsmuseets samlinger. Indmeldelse modtages på museet. Medlemmernes rettigheder:

Læs mere

INDUSTRIFORENINGEN I KJØBENHAVN.

INDUSTRIFORENINGEN I KJØBENHAVN. INDUSTRIFORENINGEN I KJØBENHAVN. UDSTILLING I SOMMEREN 1880 AF KUNSTINDUSTRIELLE FREMBRINGELSER OG PORTRÆTTER FRA 1S4-S T IL NUTIDEN. Trykt KJØBENHAVN. hos Nielsen Jt Lydiche. 1880. KUNSTAKADEMIETS BIBLIOTHEK,

Læs mere

Selskabets tredie ordinære Generalforsamling afholdtes i Erik

Selskabets tredie ordinære Generalforsamling afholdtes i Erik SELSKABET HANDELS OG SØFARTSMUSEETS VENNER" BERETNING for REGNSKABSAARET 194 4 4 5 Selskabets tredie ordinære Generalforsamling afholdtes i Erik af Pommerns Kapel paa Kronborg Slot Søndag den 30. Juli

Læs mere

Dynamoen i dansk fødevareproduktion

Dynamoen i dansk fødevareproduktion Dynamoen i dansk fødevareproduktion Rapport, 31. marts 2007 Museet på Sønderskov, Linda Klitmøller Elmuseet, Jytte Thorndahl Poul la Cour Museet, Povl-Otto Nissen. Dynamoen i dansk fødevareproduktionen

Læs mere

SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER"

SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER" BERETNING for REGNSKABSÅRET 1955 H ANDELS- OG SØFARTSMUSEETS VENNER afholdt sin ordinære generalforsamling i Kongens Kammer på Kronborg torsdag d. 30. juni

Læs mere

SELSKABET HANDELS- OG SØFARTSMUSEETS VENNER"

SELSKABET HANDELS- OG SØFARTSMUSEETS VENNER SELSKABET HANDELS- OG SØFARTSMUSEETS VENNER" BERETNING for REGNSKABSÅRET 1951 52 Handels- og Søfartsmuseets Venner" afholdt sin ordinære generalforsamling mandag d. 30. juli i Kongens Kammer på Kronborg

Læs mere

SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER"

SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER" BERETNING for REGNSKABSÅRET 1962 Handels- og Søfartsmuseets Venner" afholdt sin ordinære generalforsamling i Gyldenstiernes Kammer" på Kronborg slot tirsdag

Læs mere

SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER"

SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER" BERETNING for REGNSKABSÅRET 1954 Handels- og Søfartsmuseets Venner" afholdt sin ordinære generalforsamling tirsdag d. 22. juni i Kongens Kammer på Kronborg.

Læs mere

Nordisk Numismatisk Årsskrift. Ny serie, 1 Nordic Numismatic Journal 2. series, 1

Nordisk Numismatisk Årsskrift. Ny serie, 1 Nordic Numismatic Journal 2. series, 1 Nordisk Numismatisk Årsskrift Ny serie, 1 Nordic Numismatic Journal 2. series, 1 Copyright: Nordisk Numismatisk Årsskrift 2014 Printed with grants from Advokat Axel Ernsts og frøken Alfrida Ernsts legat

Læs mere

SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER"

SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER" BERETNING for REGNSKABSÅRET 1958 Handels og Søfartsmuseets Venner" afholdt sin ordinære generalforsamling i Kongens Kammer på Kronborg slot mandag d. 28. juli

Læs mere

SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER"

SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER" BERETNING for REGNSKABSÅRET 1956 Handels- og Søfartsmuseets Venner" afholdt sin ordinære generalforsamling i Kongens Kammer på Kronborg tirsdag den 21. august

Læs mere

CHRISTIAN VIII. III f (71:, )'. E. 1880.

CHRISTIAN VIII. III f (71:, )'. E. 1880. CHRISTIAN VIII. III f (71:, )'. E. 1880. SILKEBORG 1840-1880. Med nogle Oplysninger om dens Fortid, samt 10 Billeder og Kort. En historisk-statistisk Fremstilling af V, JDRECHSEL, Kammerjunker og Birkedommer.

Læs mere

494 POSTMESTER GABRIEL LUND, CONSUL POLITIMESTER MONS LIE» 495

494 POSTMESTER GABRIEL LUND, CONSUL POLITIMESTER MONS LIE» 495 494 POSTMESTER GABRIEL LUND, CONSUL 1824 med Edle Cathrine Thode, fød Kluver. Boede i sin sidste Tid paa Gaarden «Parnassum» pr. Snaasen. Entlediget 1857 med Pension 350 Sp. Denne Mand var yndet som Selskabsmand,

Læs mere

Skibsteknisk konsulent: Museumsinspektør, cand. polyt. OLE CRUMLIN-PEDERSEN

Skibsteknisk konsulent: Museumsinspektør, cand. polyt. OLE CRUMLIN-PEDERSEN MUSEETS Hans Majestæt PROTEKTOR Kong Frederik IX MUSEETS KOMITE Afdelingschef, cand. jur. J. Y/ORM*, R 1., formand Direktør J. A. KØRBING*, K 1., DM., næstformand Skibsreder O. AMSINCK, R 1. Kommandørkaptajn

Læs mere

FAABERG Bertel Peder. FAARUP Chresten. FABER Børge. FABER Helge. FABER Mogens. FABER Tobias. FABER Viggo. FABRICIUS Helge.

FAABERG Bertel Peder. FAARUP Chresten. FABER Børge. FABER Helge. FABER Mogens. FABER Tobias. FABER Viggo. FABRICIUS Helge. F FAABERG Bertel Peder FAARUP Chresten FABER Børge FABER Helge FABER Mogens FABER Tobias FABER Viggo FABRICIUS Helge FABRICIUS Jørgen FABRICIUS Paul FABRICIUS Peter FABRICIUS-BJERRE Bent FABRICIUS-BJERRE

Læs mere