Statistiske. Oplj^sniiiger. den polytekniske Læreanstalts Kandidater. Fortegnelse over dens Lærere. l

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Statistiske. Oplj^sniiiger. den polytekniske Læreanstalts Kandidater. Fortegnelse over dens Lærere. l

Transkript

1

2

3

4

5 Statistiske Oplj^sniiiger angaaende den polytekniske Læreanstalts Kandidater samt Fortegnelse over dens Lærere l<sr^9 90. Efter den polytekniske Læreanstalts Anmodning udarbeidet af J. J. Voitrt, P) caud. ])»lyt. Ingeniør hos Stadsingeniøren i Kjtikenhavn. Kjøbenhavn. Trykt hot,.1 H Sclniltz. 1»90.

6 Digitized by the Internet Archive in 2010 with funding from University of Toronto I rit..ml -A

7 Indhold. Forord Side J. Alfabetisk Fortegnelse over samtlige polytekniske Kandidater indtil Januar 1800, - III. Kronologisk Fortegnelse over samtlige polytekniske Kandidater indtil Januar 18V>0 med kortfattede biografiske Notitser 1. Den polytekniske Læreanstalts Lærere ;'). Tilfoielser og Rettelser im. Do i Tt'xton lienyttode Forkortelser: f. ^ født. h. i. -= baud illaudabilis. f = dod. pr. dim. = privat dimitteret. 1. = laudabilis. (s.) = af den sproglig-historiske Retning. 1.* = enstemmig laudabilis. (m.t = af den mathomatisk-naturviden- 1. p. c zr= laudabilis præ ceteris. skabelige Retning. For Ordonsdekoratinnernes Vedkommende or benyttet don samme Betegnelsesmaado som i Hof- og Statskalenderen.

8

9 Forord. J_ Anledning af at den poljiiekniske Læreanstalt iaar efter 61 Aars Bestaaen endelig har opnaaet at faae tidssvarende til Undervisningens Tarv afpassede Lokaler, er den Tanke opstaaet at samle Oplysninger om alle de Kandidater, der ere udgaaede fra deus tidligere Hjem. For at den saaledes fremkomne Fortegnelse ikke skulde blive for omfangsng, ere de i tidligere Fortegnelser (C. G. Hummels fra 1869 og A. Steens fra 1879) medoptagne Examinander eller Ikke-Examinander, der have underkastet sig en partiel Examen, Landbrugsexamen eller andre Prøver, udeladte, saaledes at nærværende Fortegnelse kun omfatter de egentlige polytekniske Kandidater. Paa den anden Side er der da medtaget kortfattede biografiske Notitser om disse; Tanken om i Lighed med hvad der er skeet i medicinsk Staf ogsaa at optage Forældrenes Navne m. m. har vel været fremme, men er ikke bragt til Udførelse. Som Grundlag for Stoffets Ordning er valgt Examensprotokollerne, saaledes at Kandidaterne fra samme Aar ere stillede sammen, ordnede efter deres Examinandaar. Dels giver denne Ordning formentlig en bedre Oversigt, og dels bliver en Fortsættelse af Fortegnelsen lettere at foretage. Den tilføiede alfabetiske Fortegnelse over Kandidaterne danner et nødvendigt Supplement tu den kronologiske. Desuden er der meddelt en Liste over de Lærere, der til de forskjellige Tider have været eller endnu ere knyttede til Læreanstalten, forsaavidt de have forberedt til Kandidatexamineme. De om Kandidaterne givne Oplysninger ere mcmhlelte af dem selv eller for de Afdødes og enkelte af de i Udlandet BoendeK Ve<lknnunonde af deres nærmeste Slægt eller Bekjendt«. Saavidt ForhoMonc have tilladt

10 II det, ere de saaledes modtagne Oplysninger supplerede og deres Paalidelighed i Retning af Tidsangivelse konti-olleret ved Sammenligning med Hof- og Statskalenderen, Universitetets Ai'tiumslister, Selmers akademiske Tidender, Aarbog for Kjøbenhavns Universitet, Videnskabernes Selskabs Oversigter over Forhandlingerne, Erslevs Forfatter Lexikon, Brickas biografiske Lexikon, Nordisk Konversations Lexikon, Farmaceutisk Stat, Geografisk Selskabs Tidsskrift, Berlingske Tidende og de tidligere Kandidat Fortegnelser. ere ogsaa modtagne fra Autoriteter og andre Institutioner Enkelte Oplysninger Med Forsæt er ved Examinerne xmdgaaet Betegnelserne første, anden og tredie Karakter; derimod er der ganske \dst uden egentlig Berettigelse tillagt Specialkaraktererne Talværdier svarende til dem, der siden 1853 ere anvendte ved Examen artium. Med Hensyn til de angivne Tidspunkter for Ansættelser og deslige maa det bemærkes, at disse gjælde snart for Udnævnelsen, snart for Tiltrædelsen. Ensartet Angivelse har ikke kunnet opnaaes. Selvfølgelig har Læreanstaltens Examensprotokoller dannet et væsentlig Gruudlag for hele Fortegnelsen ; paa dette Punkt som ogsaa paa anden Maade har Inspektøren ved Læreanstalten, Hi\ cand, polj't, A. N. Ørsted, ydet en værdifuld Hjælp ved Udarbeidelsen. DesvæiTe har det paa Grund af Arbeidets Natur ikke kimnet undgaaes, at der er indløbet endel Trykfeil og Unøiagtigheder, hvoraf dog forhaabentlig de fleste ere bei'igtigede i de vedføiede Tilføielser og Rettelser". Jeg tillader mig til Slutning at anmode Alle og da navnlig Polyteknikere, der opdage Feil, Unøiagtigheder eller Udeladelser i Fortegnelsen, om vehduig at meddele mig deres Bemærkninger i saa Henseende. Kjøbenhavn i August J. J. Voigt.

11 Alfabetisk Fortegnelse over samtlige polytekniske Kandidater indtil Januar (Augaaende do med * mærkede see tillige uuder Tilføielser og Rettelser.) Ub»-Nr. Agerskov, J. C. M 480. Ambt, G. C. C * Andersen, C". A. E 306. Andersen, C. E J 142. Andersen, H 3It8. Andersen, S. M 323. Andresen, II. A 13(3. Ankjær, H. W 327, j#l)f-sr. Bjering, C. II 29. Blicher, N. H 285. Blom, G. V 251. Bock, R. A. A 235. Bohn, F. G 196. ': Boje, li. F 38,5. Bonnesen, E. P 219. Borch, S. C 199. Borries, E. L. G 19. Borum, H. A. A 440. Baggesen, J. C. T 06. Hang, N 21>5. Barfoed, C. T 37. Barfoed, M. C 221.* Barth, J. C 109. Bast, J. H. G 340. Bech, G. F 278. Bechmann, L. F 459 og 466a. Beck, G. G. A 462.* Beckmann, H. V. A 284. Bentzon, A 465. Bentzon, P Berg, D 307. Berleme-Nix, Il Bertelsen, J. V 212. Bie, J. A 390. Billenstcin, G. S 399. Bing, F. M 146. Binzer, T. A.59.* Bird, R. E 248. Birk, J. B 48.* Borup, F, C 341. Boye, HM 21. Brammer, J. II. V 374. Broager, P. D 1. Brodersen, G. J 286. Brown, C. F. Wessel- 9. Bruhn, J... <i5. Bruun, G. G -Hl. Bruun, G. R. A 9.3. Bruun, E. M. G. L 49.* Bruun, J. B 312. Brønsted. S. T 188. Buch. N. C K 482. Buchwaldt, K. H 10<i. Buhl, II. F Buhl, M. P Busck, A 373. Balow, G. C. A. F 279. Bøggild, A. N. P K 470. Bøggild, B. G. W 370.* Bøgh, V 447.

12 IV Lflbe-Nr. Lsbe-Nr. Capito, C. A. A. Carlsen, C Carlsen, C. J. I. V... Caroc, J Castenschiold, C. W. Clii'istenseu, C.. Christensen, F. S * Friderichseu, V. M 386. Fridericia, W. M 160. Friis, C. C. W. V 461. Friis, J 486. Friis, L. C 487. Friis, L. F. G 81. Friis, L. F. M. H. S 382. Claussen, N. H Frølich, L. J 420. Clement, C. A. A Colding, L. A... Colding, T. A Gamél, V. C C 30. Garde, G. D 344.* Corfixen, C. F. A. Cortes, CO Gede, A. F. V 336. Geisler, C. E 195. Genefke, 237. Davidsen, M. J.. Dencker, H. F. C. D enker, F. V. F. Detlefsen, C. P.. Didrichsen, O. M. Dorph-Petersen, P. H * Glahu, C. J 20. Gottlob, V. A. T Gram, P. E 353. Groth, W. T 184. Grove, CF.53. Grove, E. K 10 og 13a. Dresler, F. C. V.. Drewsen, S. G.. Dreyer, J, G. B Gude, A. V 162. Gudme, H. P. S. L 453. Guldberg, L. A. F 120. Gulstad, K. O. A 354. Eckard, J. L. A... Ehlers, E. D Eibe, V Ekeroth, C. C. E. Engelhardt, C. A. Engelhart, C Ernst, E. U. G * 18.* Gøtzsche, H. V. G 296. Maagensen, H. S. A 170. Hackbe, J. F. v. 274.* Hage, G. V 299. Hagemann, G. A 169 * Hagen, P. 23. Faber, H. N Faber, P. C. F.. Fagerlund, J. M. E Federspiel, J. S. J. Feilberg, C. A. Feilberg, L. T. C. M.. Fibiger, C. C. E., Fif e, Floor, H A M G Foghtmanu, J. Forchhammer, J. Forchhammer, J. L Foss, E. A Fredsted, C. S. K.. Freuchen, P. P W, Hagen, V. E 97. Hamann, P. T. E 176. Hamburger, W. J 55. Hammer, P. J 17. Hanncmann, D. W. R 75. Hannemann, H. F 471. Hannover, H * Hannovei-, M. A 356. Hansen, A. L 494. Hansen, C. J. L. Krarup- 57.* Hansen, H 243. Hansen, H. A 277. Hansen, I. J. B 436. Hansen, I. Windfeld Hansen, P 91. Hansen, P 103.

13 Harboe, C. N Harboe. P. G Hassing, C. S Heckscher, L Hee, H. J. N Hein, S. P. F Hellemann, A Helper, J. V Helweg, H. L Helweg, E Henriksen, P. C Hentzen. C. J. V Herholdt, F Hersom, E. S. P Hertel, H. C. P. I Hildebrandt, A. J. T Hildebrandt, C. A Hiort- Lorenzen. P Hjorth, H A Hoff, O. P. V Holm, C. G. E Holm, E Holm. F. E Holmberg, L. F Holmblad, C. F. S Holmblad, J.. Holmblad. L. V Holnier. A Holmstedt, S Holst, J. P Holst, P. N Holten. C. V Holten, H. C. U Holten, H. S. C Holten. K Holten, N. I' Hoppe. A F. R Homcman, T. S. V Hornemann, F Howitz,.1. C. B Howitz..T. C. G Hummel, (\ G M 233 og Hummel, (. Hvidt, V Hviid, R. P. R Høeg, N. J. M Ldbe-Nr (X) G G * :;oi..'jiit. 45 2( '.H» a it2. t;o a G7, UWNr. Høffding, T lyo. Høst, HP 330. Høyer, C. S 287. Høyer, L. F. W 58. Høyer, 227.* Ibsen, N. E. G Illum, R. P. P 437. Ishøy, L. N 34G. Jacobsen, F 98. Jacobsen, J. N 448. Jacobæus, H. W 6.* Jelstrup, J. J 104. Jensen, A. P. F Jensen, B. M 107. Jensen, F. L. H 241 Jensen, H. C 422.* Jensen, H Jensen. H. P. G 130. Jensen, J. A Jensen, L 245. Jensen, L. J Jensen, N. P 472. Jensen, P. V Jensen, T. (" Jepsen. A. B 218. Jerirhau, F. B 8. Je.sper.sen, C. F 280. Jespersen, H. G Jespersen, J. P. M 8<>. Jessen, A. H 491..lesscn, H. E. E 313. Jessen, R. P :i0.5. Jocbimsen, T. C IGl. Johannsen, F. F. W 2t»s. Johansen. J. N 419. Johnstrup. H. C 27G. Johnstrup, J. F 52.* Juul. V. A 281. Jørgensen, B. S og 29a. Jørgensen, C. A 108. Jørgensen, ( ". 'I' 1X2. Jørgensen. H. J 273. Jørgensen, O. I). K 380. Jørgensen, V. C 183.

14 n Lolip-Nr. Habell, F. C 7. Karsten, A. C. J. D 324. Kayser, H. H 47* Kayser, O. V 325. Keller, C. J. J 357. Kinch, P. B. C 259. Kirstein, P. E 144. Kjeldahl, J. G. C. T 222. Kjeldsen, J. P. V 220. Kjer, O. F. E 256.* Kjær. K. K 124. Klestrup, E. S 301. Knudsen, H. G 1(34. Knudsen, I. P. B 460. Knudsen, J. G. L 298. Koch, P. O. J 396. Kolbye, V 415. Konow, J. V. W 401. Kornerup, A. N 293. Krarup, C. E 4S1. Krarup, N. CM 92. Krarup-Hansen, C. J. L 57.* Krarup-Smith, S. T 101. Krayenbiihl, J. C. V 393. Kristoffersen, A. P. C 141. Kriiger, C J. G. F 73. liangkilde, N. Y 116. Larsen, J. P. Y 315.' Larsen, L. C 260. Larsen, P. S. H 372. Lassen, E. J 138. Lassen, G. F. A 163. Lauritzen, C. J. C 282. Lehmann, A. G. L 359.* Lerche, G. J 333. Leth, E 231. Lichtenherg, C. F 113. Lier, A. T 68. Liisberg. V. P. E 288. Lind, K. C. V 151. Lindberg, P. M 39. Linde, A. de 405. Lindhard, F. E 228. Lollesgaard, P 126. Lorenz, L. Y 77. Lorenzen, J. T 270. kbe-nr. Lorenzen, P. Hiort Lund, A. G ; 360. Lund, C. P 433. Lund, H. C 122. Lund, K. O. G 198. Lunøe. J. H. B 230. Ltiders, F. V. W 95.* Liitken, A Lutken, C. T 80. Liitken, J. O. C 111. Lønborg, L. A 56.* Lowensøn, V. Y 202. madsen, E. F. G 463. Madsen, Y. C 458. Magnussen, E. L C 238. le Maire, D. F. P 94.* Marstrand, T. C 88. Marstrand, W. N Mathiesen, F. J 165. Matthiessen, F. C 337. Melchior, I. B 72. Meulengracht, R. A 266. Meyer, F. Y 388. Meyer, J. F 234. Meyer, J. H. A 133. Meyer, K. M 416.* Meyer, N. R 289. Millinge, W. H 257. Monies, C 454. Monrad, D 114.* Monrad, K. K. J 261. Mortensen, 351. Munk, H. P. C 110. Muus, N. J. M. J 262. Møller, C. P 263. Møller, E C Møller, H. C. Y 264. Møller, H. E 419. Møller, J. C. G 88. Møller, R. H 457. Møller, S. G 149. Mørck, J. C 139. UTeergaard, J. T. O. de 123. Nees, J. C. A 46. Neuhaus, Y. C 495.

15 vit L«le-Nr. Nielseu, N. P 376. Nielsen, P. C. F. T 24G. Nix, R. Berleme Nohr, L. V 307. Nørgaard, K. A 4. Nørgaard, J. C Olleiidnrff..1. K. F 204. Obteufeld, A. S 492. Ostermanii, C. C 99. Otterstrom, V 145. Owen, F 42. Owen, J. C 394. Paiilli, H 389. roderson, B. A. M 474. Pedersen, H. P 397. Pedersen, L 475. Petersen, A C 153.* Petersen, A. CV 334. Petersen, A. H. P. (i 32.* Petersen, C. E. U 311. I'etersen, CL 26. Petersen, C L 328. Pttersen, F Petersen, F. J. W 156. Petersen, G. L UK), Petersen, H..J 476. Petersen,.1. C 477. Petersen, N Petersen, P. H. Dnrpli Petri, A 173. Petræn?, C V 210. Peytz, L. C P 371. Pingel. II. H 157 * Pnntiippidaa, E. P 224. Ponto )pidan, L. P 362. Poulsen, A. A. V». Poulsen, S. V 3«3. Poulsen, V. B 310. Penisen, V. K 76. Pngtraard, II. C. W»'.I. Pohler, B. W 4(»6.. Råben, T. A 21M). Kammeskov, C. A 488. Ramsing, C '-il'*'- ' UKe-Hr. Ramsing, Y. C 117. Rask, C. P 493. Rasmussen, N 432. Rasmiissen. N. II.'$16. Rasmussen, R 13. Reimers, C J. H 7(». Reuck. D. A 2.* Ring, C C 78.* Ripperda. U. V. K. K. C v 43s. RiM-hel, R. T. V 4:.2. Rohde,.1. G 216. Rotlie. V 22. Roulund. C C. A 326. Rump. II. E. A 466. Rump, J. C M 444. Saabye, Sand, F. (i 322. isrbarling, E. A 14. Schiellerup, II. C. F. (" 71. Scbierbeck, A. F. A 214. Scbiern, E. V 43. Srblegel, A. V. L I!i7..Schlii btkrull, P. C 192. Scbmidt, E. S 425. Sibmidt, G. E ;177. Schmith, I. J. G Mi- Schou, II. II :K58. Schou, p. J ir»o. Scbn.dor,.1 i^l. Schythe,.1. C 16* Srbytt, O. II 205. Scholler, K 445. Schønheyder,.1. C E II Scliøuheyder, S. I. 132.* Sebelien,.1. R. F :««. Secher, N. A 232. Seemann, F. V 16«. Segplcke, T. R. '^2. Segelcke, T. R ^ J'«- Seidelin, C.1. L...' >12. Seidelin,.1. C *J6-* Seidenfaden, F Simesen, R Simoni, I) l«l- SmisHcn, J. v. d ^ *- Smith, S. T. Krarup- 1"1.

16 vm Soelberg, L. H Soele, Sohl, T H Spendrnp, J. Steen, A F Steenbeig, N. G... Stilhoff, F. A. O... Stockfleth, F. E. II. StockP.etli, H. N. S. Storch, M. Y. S Svendsen, D. C A. Svendsen, P Sylow, P. L. P. G.. Synuestwedt, C. E., Sæbye, C Sodring, C. H Soltoft, F Teller, C. P Thaarup, F. J. R. Thaning, D. C. B.. Therkelsen, A Thomsen, C. A... Thomsen, H. P. J. J Thomsen, T. G... Thorstensen, B Thrane, O. R. V.. Thygesen, J. C... Tilemann, H. C. G Tilemann, J. N.. Tornøe, W. E Toussieng, F. G. W. Tvermoes, G. F.... Løbe-Nr G4.* * Kjc; * 384. ijo (34.* ' * indall, S. Y. A 339. Ulrich, H 297. Ulrich, H. B 265.=«Ussing, N. Y 450. Lfll(o-Hr. Voigt, J. J 247. Voltelen, J. J 283. ^Vallich, J. C 317. Warming, P. H 63. Weien, P. A. F. E 185. Weis, A. A 294. Weis. A. S 40. Weitenieyer, L. W 154. Wendel, A. Y 484 Werner, J. W 303. Wesche, B. C. E 417. Wessel-Brown, CF 9. Westenholz. A 409._ Westerboe, J. P. M 378. Westergaard, N. Y 239. Wied, J. Y 411. Wiegmann, T. F 51.* Wilkens, J. F. C. E Windfeld-Hansen, I 206. Winkel, R. W 250. Wmkel, S 168.* Winkel, Y 407. Winsløw, C. J. B 269. Winstrup, P. J 33 og 37a. Winther, F. M. W 446. Winther, J. J. S 171.* Wissing, C. P 468. Wlstoft, J. 1. B 129. Wolff. F. N 426. Wolff, 451. Wollhagen, L 350. Wulff, H. E 439. AVulft; J. F. L 180. Wulsten, F. A 87. Wøldike, P. R 331.* Zahrtmaun, C. H. D 217. Zoffmann, O. S. A 329. Zweidorft; A. H. A 89. Vedel, A. P 430. Velschou, F. A 320. Vesteseu, H 410. Vieth, E. L. E 473. Ollgaard, C. K 177. Øligaaid, F. Y. F. A 291. Ørsted, A. N 83. Østrup, E. Y 223.

17 Kronologisk Fortegnelse over samtlige polytekniske Kandidater indtil Januar 1 med kortfattede biografiske Notitser. J'xaincn i Kemi (til 1884 inkl. kaldet Ex. i anvendt Naturvidenskalt) betegnes ved K, i Mekaniken ved M og i Ingeniørfaget ved I. Det ved xanien opforte Tal angiver Gjennenisnitskarakterens Talværdi. Broager, Feder Dorph. f '^'/i i Reerslev Præstegaard v. Roeskilde Student, Roeskilde, 7,4«. Januar t 1829 Examinand Kandidat K. 6,3s Vi i Kjøbenhavn cand. phil studerede Jura udenlands, studerede især Teknologi i Tydskland '"/s konst. Lærer ved Roeskilde Kathedralskole. (Slutn.) Adjunkt ved samme "^^ln 66 "^'^1% Overlærer ved samme. fra 1869 Lærer ved forskjellige kjøbenhavnske Skoler. 2. Renckf Ditlev Avtov. f Va i Neumiinster Kamlidiit K. ;,.',. I 1829 Examinan«!. f 1867»/n i Neumiinster Medindehaver af Firmaet: Hans Lorenz Renrk Sohne A Co." i Neumimster (Klædefabrikation); forestod især Tøiets Appretur og Farvning ordførende Fattigforstander i en Række af.\ar; gjeni.nmførto en Omordning af Fattigvæsenet i Neumiinster. 1

18 (Janr.) dannede en Forening til Forhindring af Smugleri. Medlem af Komiteen for Bygningen af Altona-Kieler Banen, af Bestyrelsesraadet for samme Bane (aabnet 1844 ^^/e). senere 1844 Forretningsfører ved Bygningen af Rendsborg-Neumlinster Banen, senere (indtil Banens Salg i 1863) Formand i Bestyrelsesraadet for vedkommende Aktieselskab Suppleant for den Deputerede for Preetz og Neumiinster i Provindsialstænderne for Holsten stiftede Industriforeningen i Neumiinster Deputeret i Provindsialstænderne for Holsten i 10de Valgkreds (samme som ovenfor nævnt), kongevalgt Medlem af Rigsraadet Medlem af Kommissionen for Bygningen af Gasværket i Neumiinster. Desuden Medlem af Kommissionen til Bedømmelse af Usserød Klædefabrik og forskjellige i Kjøbenhavn afholdte Told-Kommissioner (i Tiden ?). Har fremdraget forskjellige, senere udførte, Jernbaneprojekter i Holsten og givet sig af med literær Virksomhed i statsøkonomisk og politisk Retning (HelstatsmandJ (?) Agent, 1845 '^/g R*., ^/7 Etatsraad. 3. Feilberg, Carl Adolph. f "/8 i Kjøbenhavn Kandidat K. 0, Examinand ansat ved Hambroes Melmølle i Kjøbenhavn, udenlands (bl. A. i Amerika) Lys- & Sæbefabrikant, Frederiksberg, Firma: Falkonergaardens Fabriker" (Sæbefabr, begyndt 1848 eller 49) Revisor i Østifternes Kreditforening. 4. Norgaard, Erich Andreas. f "/s i Aalborg. I Examinand Student, pr. dim., 5, Kandidat K. 0, cand. phil, i Vinhan dlerlære i Aalborg Inspektør ved Rosenborg Brøndanstalt i Kjøbenhavn s/10 Fortjenstmedaillen i Guld, ^/3 R*. 5. WilkenSf Julius Frederik Christian Emil. f '^8/2 i Kjøbenhavn Examinand Kandidat K- 7,oo. )) J1. ')38.

19 f 1820 Kunstdrei ersvend 1832 Forelæsninger i Fysik i Aalborg for Selskabet for Naturlærens Udbredelse studerede udenlands ^'4 86 Vb Lærer i mek. Teknologi ved den polyteku. Læreanstalt (Lektor fra 1838 =^"/i) ^68 Lærer i Maskinlære ved den kgl. militære Høiskole Medlem af Folkethinget (Kjbhvn. 1 Kreds' Professor, 1862 ^'lo R*., 1885 '"/t DM. 6. JacobætiSf Henrik Welleius. f i5'2 i Rudkjøbing Examinand cand. pharm. 1.* 1832 Kandidat K. 5,4r, Student, pr. dim., 5,83. j ^kt i Kjøbenhavn Medhjælper paa Apothekerne i Randers og Rudkjøbing Medinteressent i en Hørfabrik ved Rudkjøbing lærte Landvæsen (paa Nedergaard, Langeland) Foi-jDagter af Lille Egede" ved Korsør Eier af Bompgaard ved Silkeborg Medlem af den grundlovgivende Rigsdag Medlem af Landsthinget (9 Valgkreds), i 4 Aar Sekretær. Januar Kabell, Friedrich Christian. f /2 i Aarhus cand. jihil. I Student, Metropolitan- Examinand. skolen, Kandidat }[. 6, Adjunkt ved Herlufsholms lærde Skole studerede i Udlandet Mølle- og Vandb3'gningsfagone Præmie for det kgl, danske Videnskabernes Selskabs Prisopgave om Kalk og Mørtel Overinspektør ved den kgl. Saline Travensalz i Holsten bygget en Damp-Melmølle i Kjøbenha\Ti for Ragennostrene Marstrand og Nielsen Amtsforvalter i Ringkjøbing do. i Skanderborg Medaille af 2den Grad for Diatomekiselpræparator ved don nordiske Industri-, Kunst- og Landbnigsudstilling i Kjøbenhavn Kammerraad, 1856 Justitsrand. 18H3 =*/2 R*. I*

20 1834 j I f JeriehaUf Ernst Bernhard. f i Assens Examinand (?) exam. jnris cand. juris. h. i. & Student, pr. dim, 4, Kandidat M. 6, cand. phil. t /2 1. i Paris. Var først i Handelslære Elev i Prof. Smiths mek. Etablissement i Kjøbenhavn (?) Fuldmægtig hos By- og Herredsfogden i Assens (Jan.) det kgl. danske Vidensk, Selsk. Sølvmedaille for en Afhandling om Tonernes gjensidige Virkning" Universitetets Gruldmedaille for Prisopgaven i Experimentalfysik (Eebr.) det kgl. danske Vidensk. Selsk. Guldmedaille for videnskabelige Arbeider. 41 studerede i Udlandet. 9. Brown, Carl Ferdinand Wessel. f Examinand Kandidat M. 6, Vi i i Kjøbenhavn Universitetets Guldmedaille for Prisopgaven i Mathematik Lærer i Mathematik og Fysik ved det kgl. Landkadet- Korps indtil dettes Ophævelse Professor. 10. Gi'ove, Emanuel Basmus, f s/u i Kjøbenhavn Kandidat M. 5, Examinand. j Se desuden under Løbe-Nummer 13a. 11. Holmstedt, Svend. April f /6 i Slagelse Examinand 1829 Student, Slagelse, 7, 00. I Kandidat M. 6, cand. phil »**/i2 i Hillerød Lærer i Mathematik ved det kgl. Vaisenhus i Kjøbenhavn. 1835, 39 og 43 Forelæsninger i Aarhus for Selskabet for Naturlærens Udbredelse ^^/a konst. Lærer ved Realskolen i Aarhus i"/i2-51 Adjunkt ved Realskolen i Aarhus (fra 1845 Vi tillige Inspektør).

21 om Vinteren Forelæsninger over Jordklodens Fysik i Foreningen for Prinds Frederik Ferdinands Tegneskole sammesteds ^8 55 Adjunkt ved Frederiksborg lærde Skole (1854 '/e Titel af Overlærer) ^2 68 V'a Overlærer ved samme. 12. Huniniel, Christian Gottfrcd. f V4 i Kjøbenhavn. I 1834 Kandidat M. 6, Examinand. I f Vs i Kjøbenhavn Elev af Skibsbygningsskolen paa Holmen Tømmermand ved Holmen Lærer ved de Massmannske Søndagsskoler Underassistent i Søetatens Konstruktionskammer. 43 Lærer i Mathematik og geom. Tegning ved det kgl. Vaisenhus i Kiøbenhavn ^^/u konst. Lærer i Maskinlære ved den polytekn. Læreanstalt Meddirektør v. Selskabet for de Massmannske Søndagsskoler. 59 Medlem af den fysisk-tekn. Komite ved Selskabet for Naturlærens Udbredelse. '^"/i 72 -'/s Lektor i tekn. Mekanik og Maskinlære ved den polytekn. Læreanstalt samt Medlem af dennes Bestyi-else, fra 1838 ^/s tillige Lærer i Tegning (havde alt fra Slutn. af 1836 deltaget i Overledelsen af Tegneundervisningen) Inspektør ved Læreanstalten. 48 Vandinspektør i Kjøbenhavn (fast ansat fra 1845 V^) Medlem af Bestyrelsen for det tekn. Institut. 72 Medlem af Landhusholdningsselskabets Kunst-Kommission (til 1858) og (fra 1859) af Kommissionen til indk. Sagers Bedømmelse Indenrigsministeriets tekn. Konsulent Formand i Skolebestyrelsen for det tekn. Institut 'V12 72 ^'/b Direktør for den polytekn. Læreanstalt /1 Professor, 1854 «/io R*., 1862»7; DM., 1H67 Etat.sraad, (S. V. 2), (F. Æ. L. 4). 13. Ras)nn.s.seti, Jlasmus. f paa Klingstrup pr. IH:{1 E.XHUiinand. Svendborg Kandidat K. 7, cand. phann. 1.* f 18H2»V«i Kjøbenhavn 'Vti 57 Fuldmægtig ved Mønten 1 Kjøbenhavn Vi, 81 ^Vi-i Be.styror af den kgl. Veterinær- og LandbohøiMkoles Dispensationsaiistalt (?) Kammerraad.

22 13a. Grove, Emanuel Rasmus (se Løbe-Nr, 10), f s/n i Kjøbenhavn Kandidat K. 6, Examinand. f 1871 ^^k i Kjøbenhavn Kandidat M. 5, i El'teraaret reist til Tydskland (Berlin) for at studere Linnedmanufaktiir (især Seildugsfabr,). Derefter Fabrikør ved Søetatens Seildugsvæveri paa Gammelholm konst. Digeinspektør og Vandbygningsdirektør for Hertugd. Slesvig, Husum, 1854 ^^le 64 Vandbygningsdirektør for Slesvig samt Medlem af Havnekommissionen for Husum Ha^^l V2 R*., 1856 ^'i virkelig Kammerraad. 14, Scharlingf Edvard August. f Va i Kjøbenhavn, 1839 ""/o Magister artium cand. phann. 1,* (o: 1854 ^"/a Dr. phil.) 1831 Examinand, f 1834 Kandidat K- 7, Ammanuensis og Sekretær hos H. C. Ørsted, 1866 ^Vs i Kjøbenhavn Thottske Præmie for det kgl. danske Videnskabernes Selskabs Prisopgave: Kemisk Unders, af Klinten og dens Indflydelse paa paa Gjæringen" Inspektør ved den polytekn. Læreanstalt og 1845 studerede i Udlandet (Tydskland), Lektor i Kemi ved kirurg. Akademi Docent i Fysik og Kemi ved Veterinærskolen i Kjøbenhavn Vi o 66 Lektor i Kemi ved den polyt. Læreanstalt (havde fra 1836 holdt Forelæsningerne i org. tekn. Kemi for Prof. Zeise) ^^,''9 Lektor i Kemi ved Universitetet (med særdeles Hensyn til Lægevidenskaben) /4 Sølvmedaille fra det kgl. danske Videnskabernes Selskab for en Afhandling Over Urin". Medl af Die Gesellschaft zur Beforderung der gesammten Naturwissenschaften in Marburg", ^/12 Prof extr. i Kemi ved Universitetet ^^/i2 Medl, af det kgl. danske Videnskabernes Selskab ^/3 66 Medl. af Bestjo-elsen for den polyt. Læreanstalt, 66 Medl. af Kommissionen til farmaceutisk Examen (fra 1858 ^^/e bestandig Formand), 1850V9 66 Prof. ord. i Kemi ved Universitetet BestjTer af Universitetets kemiske Laboratorium og Medl. af Konsistorium.

23 f Medl. af Selskabet for Naturlærens Udbredelses fysisk-tekniske Komite /11. R*., (S. N. 3). 15. Smissen van der, Johannes. f '/? i Altona 1834 Kandidat K. 6,^ Examinand. t /4 i Sembach. Studerede efter Examen ved Berlins Universitet, hvor han ogsaa hørte theologiske Forelæsninger Blev senere Privatlærer, først i Altona, derefter i lang Tid paa Godset Echmes in der Wiek ved Hapsals i Estland og tilsidst i Danzig Præst for Mennoniter Menigheden i Kiernitza i Galizien do. do. i Sembach i Rhinbayem. 16. Schythe, Jørgen Christian. f Vs i Kjøbenhavn Student, pr. dim., 6, Examinand Kandidat K. 6, cand. phil. h. i '^"^li i Valparaiso. Holdt for Selskabet for Naturlærens Udbredelse offentlige Forelæsninger om Vinteren i Fredericia og , Kallundborg , Næstved og Veile i Sommeren priv. Forelæsn. for Prinds Frederik (senere Fr. VH) Reise til Nordgrønland ifl. kgl. Resolution af 1838 ^e/* Vidensk. Reise til Island (m. J. Steenstrup) ifl. kgl. Resolution af ^ bereiste Skanderborg Amt for Landhusholdningsselskabet Redaktør af Georg Carstensens Ny Portefeuille" studerede paa Island Heklas Udbrud ifl. kgl. Befaling Sekretær ved de danske Landmænds 3die Forsaml. (Aarhus) og de skand. Naturforsk. Møde, mineral. -geol. Sekt. (Kjøbenhavn) reist til (Jhili, Lærer i Naturvidenskaberne i Santjago chilensisk Gouvernør i Puntas Aj-euas ved Magellaens Strædet *'6 virkelig Kammerassessor. ly. Hammer, Peter Johan. f ^Vu i Kjøbenhavn. 1H34 Kandidat K. 5, Examinand. f 1883 '*'- i Hinders. Assistent paa Frederiksværk; foretog derefter en Reise i Udlandet.? '''/io Direktør for Limensgado Aktieselskabs Allunvu'rk paa Bomholm Grarlerraester ved Travensalzor Saline ved Oldoslohe ^V? Kontrollør ved Segeberg (4ibsbjcrg '^% 64 Inspektør ved samme.

24 1868 ^/2 83 Hospitalsforstander i Randers (fungerede uden Gage fra 1867 V12) (?) Kancelliraad. 18. Ehlers, Edvard Diderik. April f "/lo i Roeskilde Examinand Student, Roeskilde, 6, Kandidat K. 6, cand. pliil. 1, Dreiersvend Fuldmægtig ved Mønten i Kjøbenhavn Reise i Udlandet Fabrikkontrollør i Altona (konst ) V7 48 ad interim Medlem af den kgl. Administration for Frederiksværk og Grods '/5 48 Komiteret i 3die Sektion under det kgl. General-Toldkammer og Kommerce-Kollegium. 58 Medlem af Landhusholdningsselskabets Kunstkommission ^/i 59 Enebestyrer af Etablissementet j)aa Frederiksværk (1ste Aar fungerende) konst. Fabrikdirektør ^^/2 85 ^*^/3 teknisk Borgmester i Kjøbenhavn. 80 Medl. af Kontrolkommiteen ved de sjæll. Jernbaner Meddirektør ved Selskabet for Naturlærens Udbredelse Formand i Bygningskommissionen for Kjøbenhavn Medlem af Havneraadet sammesteds Kammerraad, 1846 Justitsraad, 1847 ^s/g R*, 1853 virk. Etatsraad, ^U DM., 1872 Konferensraad, 1882»'Vu C^, /3 G,\ 19. SorrieSy Ernst Ludvig Gustav /7 i Kjøbenhavn, 1830 Student, Borgerdydsk Examinand Kandidat R. 5,96. Kblivn. 6,«)2- t 1860 'f/4 i Kjøbenhavn lærte Kattuntrykkeriet i Chemnitz; gik derefter til Bøhmen i samme Fag. Satte sig i Wien ind i Fabrikationen af Stearinlys og anlagde efter Hjemkomsten Stearinlysfabriken for L. P. Holmblad (Sept.) 60 Inspektør ved den polyt. Læreanstalt. 60 Sekretær ved Selskabet for Naturlærens Udbredelse (Jan.) 60 Inspektør ved Institutet for Metalarbeidere. Medlem af Kontrolkomiteen for Fredens Mølles Fabriker.

25 20. Glahn, Constantin Johan. f /3 i Sorø Examinand cand. pharm. 1.* April Kandidat K. 6,50. t 1878 ''/lo i Kjøbenhavn. Studerede efter Examen Roesukkerfabrikationen i Bøhmen Præparatør ved den polyt. Læreanstalt ^/4 48 Apotheker i Kjøbenhavn (Hjorteapotheketi ^Vi 49 ^'"ib Assessor pharm. i det kgl. Sundhedskollegiura deltog i Stiftelsen af den danske Apothekerforening (Juli) 64 anlagde og drev en Kamfinfabrik paa Østerbro (Kbhvn) senere ogsaa Fabr. af Belysningsvædske og Rektific. af Petroleum /2 Medeier \ c r. rr,.. -rr-.,, ^, _,, -o ; at Østre Kalkbrænderi" ved Kjøbenhavn i* 72 7.^ Eneeier j " Borgerrepræsentant i KjøbenhavTi Medl. af Folkethinget (Kjøbenhavns 4 Kreds). 21. Boye, Hans Martin. f "/la i Kjøbenhavn Student, Borgerdydsk. Kbhvn. 7, cand. phil. 1. p. c. 1H33 E.\aminand Kandidat K. 6, Efteraar reist udenlands studerede Kemi i Filadelfia (Prof. Hare) assist. Geolog og Kemiker ved den af Regjeringeu foretagne geol. Undersøgelse af Staten Pennsylvania ^Vi Medl af The American Philosophical Society of Philadelphia" Medstifter af The Association of American Geologists" (fra 1848 The American Ass. for the Advancement of Science") Dr. med. ved Pennsylvania Universitetet i Filadelfia. modtog The honorary Degree of Master of Arts in the Academic Departments" ved samme Professor i Kemi og Fysik ved the Central High School of Philadelphia. Gnindeier: Coopersburg, Lehigh County, Pennsylvania. 22. Rothe f Vif/ffo. f 1H14 2'V, i Kjøbfnhavn Student, Sorø, 7,o Examinand. 1H34 raml. phil., Sorø, 7,« Kandidat K- 6,»»-

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1 DELTAGERLISTE HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. 1. HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. GRUPPE A Aarøsund 2 stemme Stemmeberettiget Tildelt ekstra Antal v/fuldmagt Assens Bestyrelsesformand

Læs mere

Historisk Bibliotek. Grundloven 1849. Thomas Meloni Rønn

Historisk Bibliotek. Grundloven 1849. Thomas Meloni Rønn Historisk Bibliotek Grundloven 1849 Thomas Meloni Rønn Forlaget Meloni 2009 Serie: Historisk Bibliotek Forfatter: Thomas Meloni Rønn Redaktør: Henning Brinckmann Serieredaktører: Henning Brinckmann & Lars

Læs mere

Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling

Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling Præste- 1 Mandrup Peder Tuxen 42 gift København Sognepræst gård 2 L.A.A. Tuxen 33 København hans kone 1 3 A.P. Tuxen 11 ugift Tandslet barn 4 A.V.

Læs mere

Baggrunden, krigen, resultatet

Baggrunden, krigen, resultatet Historisk Bibliotek 1864 Baggrunden, krigen, resultatet ISBN 978-87-992489-1-9 ISBN 978-87-992489-1-9 Thomas Meloni Rønn 9 9 788799 248919 788799 248919 1864 Baggrunden, krigen, resultatet Forlaget Meloni

Læs mere

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg Borgerlige vielser 1906-1910 Side 124 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg 21. december 1906 viedes: Ungkarl Magnus Christian Olsen, Lendum Ugift Hedevig

Læs mere

Ledelse og medarbejdere

Ledelse og medarbejdere Seneste opdatering 26. 21. september februar 2013 2014 Seneste opdatering 26. september 2014 Ledelse og medarbejdere Hovedkontor Slotsmarken 11 2970 Hørsholm Tlf.: 7024 2900 E-mail: info@d-i.dk Navn Titel

Læs mere

Arkivar Jytte Skaaning og min kone Inger Clausen på Korsør Lokalhistoriske Arkiv. Foto: Arne

Arkivar Jytte Skaaning og min kone Inger Clausen på Korsør Lokalhistoriske Arkiv. Foto: Arne Familien fra Korsør 14. august 2014 Endnu en gang har en henvendelse fra andre slægtsforskere giver en masse ny viden om slægten. Denne gang drejer det sig om slægtsforsker Steen Hald Kjeldsen, der skrev

Læs mere

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 DDS SP v.3.14.4.1 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 101491 Gustav Røjkjær 10-006 Klejs-Juelsminde Skytteforening 200/11 200/14 400/25 2 20564 Silas Højfeldt Kildehøj 10-456

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 25 m Standardpistol Forening max max2 max3 Snit. % Dame Pia Villemoes Søværnets IF, København 546 545 544 545,0 95, 2 Anja Christensen Skytteklubben DSB/ASF Århus 55 54 3 Dorte Thorsen IF Flyvestation

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130 Ejerlav. Side. Jerslev 11-60 Klæstrup 61-110 Svennum 111-128 Klæstrup 129-130 Ejerlav Svennum Folio nr. 111 Løbenr. 84 "Bundgaard" Matr. nr. 1. Lars Mikkelsen, skøde fra Mikkel Christensens enke Karen

Læs mere

FT 1834: (både Peter Wilhelm Hagen og hans far)

FT 1834: (både Peter Wilhelm Hagen og hans far) FT 1834: (både Peter Wilhelm Hagen og hans far) Aalborg, Hindsted, Astrup, Willestrup, Hovedgaard, 1, FT-1834, C3929 Peter Engelberth Keltinghauche Wegener 30 Gift Forvalter ved Godset Johanne Ottelia

Læs mere

Signerede plader og etiketter og fotos Signed records and labels and photos Danish artists

Signerede plader og etiketter og fotos Signed records and labels and photos Danish artists Signerede plader og etiketter og fotos Signed records and labels and photos Danish artists Jazz pianist, komponist, kapelmester og cand. jur. Børge Roger Henrichsen (Født 4. juli 1915, Frederiksberg død

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

Flersætsperforatorernes nålesæt

Flersætsperforatorernes nålesæt Flersætsperforatorernes nålesæt Flersætsperforatorernes nålesæt: 2, 3, 4, 5, 8, 10 og 50 sæts, deres perfinbilleder, deres hovedtyper og deres undertyper: Afsnittet Flersætsperforatorernes nålesæt: 2,

Læs mere

Horsens BK RSL CUP 2015. Byder velkommen til U17 M&A

Horsens BK RSL CUP 2015. Byder velkommen til U17 M&A RSL CUP 2015 Byder velkommen til U17 M&A i Horsens Badminton Klub, Sognegårdsvej 1, 8700 Horsens Lørdag den 07. februar 2015, fra kl. 9.00 PROGRAM REV.1 Stævnetelefon: Bo Lynge 2539 9410 Ved afbud på dagen

Læs mere

A N E T A V L E F O R S V E N D A A G E T H E S T R U P

A N E T A V L E F O R S V E N D A A G E T H E S T R U P 1. SVEND AAGE THESTRUP, født 30 Okt 1915 i Faksevej 1, Karise by og s., Præstø a., døbt 19 dec 1915 i Karise kirke, Præstø a., stilling maskinsmed, Karise, død 25 Jan 1984 i Køgevej 44, Karise by og s.,

Læs mere

1 Lorenz Petersen Elnef M? 1771 32 G Gunstrup 3 husfader kaadner med land 2 Katharina Lorenzen K? 1763 40 G Gunstrup husmoder hans kone begge gift 1g

1 Lorenz Petersen Elnef M? 1771 32 G Gunstrup 3 husfader kaadner med land 2 Katharina Lorenzen K? 1763 40 G Gunstrup husmoder hans kone begge gift 1g Folketælling 13 februar 1803 Ketting sogn renskrevet og påført født årstal og fødelsesdato eller daabsdato af Ditlev Duus Guderup angivet alder er efter folketællingen husnr samtlige personers navn køn

Læs mere

Den første portræt fotograf på Bornholm

Den første portræt fotograf på Bornholm Den første portræt fotograf på Bornholm Johan Christoffer Hoffmann daguerreotyperede ( fotograferede ) som den første i Danmark Kongens Nytorv i februar 1840 og Bornholms første daguerreotypist arbejdede

Læs mere

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Ny ejer af Hellesøhus 1859 Peter Jessen Kolmos Vi underskrivende, jeg halvbolsmand Peter Jessen Kolmos,

Læs mere

Information. Manuskripter

Information. Manuskripter Information Ved Selskabets ordinære ordinrere generalforsamling d. 25. marts 1992 genvalgtes Niels Martin Jensen og Claus Røllum-Larsen R011um-Larsen til bestyrelsen. Peter Woetmann Christoffersen 0nskede

Læs mere

Folketælling 1840 Over Tandslet

Folketælling 1840 Over Tandslet Folketælling 1840 Over Tandslet Præste- 1 Mathias Gundemann Bering 44 gift Præst bolig 2 Ingeborg Cathrine Margrethe Petersen 37 gift hans kone Nr.1 3 Christine Birgitte Bering f. Sabro 64 enke hans moder,

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 5 m Standardpistol Forening max max max Snit. % Junior Dame 4 5 6 Herre 4 5 6 7 8 9 0 4 5 6 7 8 9 0 4 5 6 7 8 Frederik Larsen Skytteklubben DSB/ASF Århus 5 Pia Villemoes Søværnets IF, København

Læs mere

Ark1. * Død 5/12 1924; H. Stjernqvist indtræder. **Repræsentativ formand: Adolph Jensen (7/11 1933-31/7 1936) Side 3

Ark1. * Død 5/12 1924; H. Stjernqvist indtræder. **Repræsentativ formand: Adolph Jensen (7/11 1933-31/7 1936) Side 3 Dansk Statistisk Forenings bestyrelse gennem årene General- Formand Kasserer Sekretær Bestyrelsesmedlem BestyrelsesmedlemBestyrelsesmedlem Revisor Suppleant 1 Revisor Suppeant 2Suppl 3 forsamling 23/11

Læs mere

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danmarks Statistik har offentliggjort en ny opgørelse af formuerne blandt danske familier. Det er første gang, at Danmarks Statistik offentliggør formuestatistik,

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Allerød OK H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Ballerup OK H-21 14:16 443885 Lars Bukkehave D-50 14:29 151495 Annette Bonde D-55 14:33 139370 Johanne Lind D-35 14:37 86804 L Mette Rich H-45 14:47 86799 L Jakob

Læs mere

Forfædre til: Side 1 af 8 Brian Wolter

Forfædre til: Side 1 af 8 Brian Wolter Forfædre til: Side 1 af 8 1st Generationer 1. blev født den Sep. 1 1973 i Gentofte. Andre begivenheder i s liv Beskæftigelse I T Far: 2. Dan Wolter blev født den Jan. 12 1950 i Frederiksberg. Mor 3. Annette

Læs mere

Bestyrelse: Formand: Jesper Hjortdal Aarhus Universitetshospital jesper.hjortdal@dadlnet.dk

Bestyrelse: Formand: Jesper Hjortdal Aarhus Universitetshospital jesper.hjortdal@dadlnet.dk Bestyrelse: Formand: Aarhus Universitetshospital jesper.hjortdal@dadlnet.dk Næstformand: Ditte Erngaard Næstved Sygehus der@regionsjaelland.dk Videnskabelig Sekretær: Anders Kruse Aalborg Universitetshospital

Læs mere

Fusioner mellem ungdomsuddannelsesinstitutioner 1999-2013

Fusioner mellem ungdomsuddannelsesinstitutioner 1999-2013 Fusioner mellem ungdomsuddannelsesinstitutioner 1999-2013 Tabellen viser, hvilke fusioner ungdomsuddannelsesinstitutionerne har foretaget fra 1999-2013. Tabellen er ordnet alfabetisk efter den bestående

Læs mere

Sæbesyderier: Lysestøberier:

Sæbesyderier: Lysestøberier: Liste over skadelige næringsveje (først og fremmest pga. lugtgener, dernæst pga. larm) i København. Kommissionen af 30. marts 1848 angående visse for sundheden skadelige næringsvejes henlæggelse udenfor

Læs mere

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro.

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Damgade 14. Boel Nr.44 (Gl. 21 ). Nr. 27 På præstekort hus 41 Viet den 22. okt. 1831 Johan Henrik Schmidt * 28. aug 1797, søn

Læs mere

Lærebogsmateriale til vej- og trafikfagene. Struktur, fremstilling og publicering

Lærebogsmateriale til vej- og trafikfagene. Struktur, fremstilling og publicering Lærebogsmateriale til vej- og trafikfagene f Struktur, fremstilling og publicering Program faggruppen 10.00 - Lærebogsmateriale Præsentation af idé Status t for lærebøger Diskussion af målgruppe og indhold

Læs mere

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Tee 1 Rasmus Jønson 6 9 41 hvid 2 Kim Nielsen 9,3 13 38 hvid 3 Dan Christensen 12,2 14 37 gul 4 Lars Peter Mølvang 4,9 6 36 gul 5 Kurt Pedersen

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

Gesten Badmintonklub Tirsdag den 30/12 48-62 09:30 63-77 10:30 78-92 11:30

Gesten Badmintonklub Tirsdag den 30/12 48-62 09:30 63-77 10:30 78-92 11:30 Mandag den 29/12 1-15 09:30 16-30 10:30 31-45 11:30 46-47 12:30 Tirsdag den 30/12 48-62 09:30 63-77 10:30 78-92 11:30 Herresingle U11 C Pulje 1 1 Nicolai Nordentoft Næsby 2 Simon Harfot Kristiansen Bramming

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 25 m Standardpistol Dame Pia Villemoes Søværnets IF, København 55 530 2 Dorte Thorsen IF Flyvestation Karup 543 3 Sarah P. Madsen Lunde Skytteforening 59 Herre René Vogn Hesselager Forenede Sportsklubber

Læs mere

Løb 1, 200m Butterfly Damer, Finaler Årg. 1991-1998 Plac. Navn Født Point FINA 50m 100m 150m Opnået Status Klub

Løb 1, 200m Butterfly Damer, Finaler Årg. 1991-1998 Plac. Navn Født Point FINA 50m 100m 150m Opnået Status Klub Side: 1 Dato: 22 marts 2015 Tid: 14:36:17 Resultat Total - Pr. aldersgruppe med point og mellemtider Stævne navn: 4. Turneringsstævne 14-15 Stævne by: Rødding Arrangør: DGI Sønderjylland Overdommer: Per

Læs mere

Maleri-Auktionen. Katalog. paa Centralhotellet i Skjern. Mandag d. 29. Maj 1916 Kl. 10 F m.

Maleri-Auktionen. Katalog. paa Centralhotellet i Skjern. Mandag d. 29. Maj 1916 Kl. 10 F m. Katalog over Maleri-Auktionen # paa Centralhotellet i Skjern Mandag d. 29. Maj 1916 Kl. 10 F m. Malerierne er udstillede paa Auktionsstedet Søndag den 28. Maj fra Kl. 10-6. Nr 1. /. Vermehren: Italienske

Læs mere

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963.

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Foto 1927 Evald Hansen, karl Karen, senere gift Jensen, pige Marie og Henry Houbak Fr. Sørensen 1928-29 og 1929-30 Dagny Andersen 15/4 1/11

Læs mere

UDVIKLING AF. Prioritering af værdier. Kulturstyrelsens Restaureringsseminar. Peder Elgaard

UDVIKLING AF. Prioritering af værdier. Kulturstyrelsens Restaureringsseminar. Peder Elgaard UDVIKLING AF BOTANISK HAVE Prioritering af værdier Kulturstyrelsens Restaureringsseminar Januar 2012 Peder Elgaard 2 3 4 Mulighedskort fra idékonkurrencen (udskrevet april 2009) med anbefaling af at Sølvtorvskomplekset

Læs mere

Generalforsamling for DFS den 12. november 2014 kl. 16.15 17.15 på H. C. Ørsted Instituttet

Generalforsamling for DFS den 12. november 2014 kl. 16.15 17.15 på H. C. Ørsted Instituttet Generalforsamling for DFS den 12. november 2014 kl. 16.15 17.15 på H. C. Ørsted Instituttet 1) Valg af dirigent 2) Formandens beretning 3) Godkendelse af regnskab, herunder fastsættelse af kontingent for

Læs mere

Kildepakke industrialiseringen i Fredericia

Kildepakke industrialiseringen i Fredericia Kildepakke industrialiseringen i Fredericia I denne kildepakke er et enkelt tema af industrialiseringen i Danmark belyst ved bryggeriernes udvikling i anden halvdel af det 19. århundrede. Her er der udvalgt

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

Vejens Design. Henrik Skouboe Bystrup Arkitekter og Designere

Vejens Design. Henrik Skouboe Bystrup Arkitekter og Designere Vejens Design Henrik Skouboe Bystrup Arkitekter og Designere Skagen Forventet trafikvækst 2007-2022 Hirtshals Hjørring Hanstholm Basis vækst Høj vækst Meget høj vækst Frederikshavn (15-30%) (30-45%) (Over

Læs mere

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 - I såvel kommunerne (KL) som regionerne (DR) er andelen og antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker

Læs mere

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE Vi har regnet på den nye af en for et gennemsnitligt parcel- eller rækkehus i de forskellige kommuner. Allerede i dag er der stor forskel på erne og dermed også stor

Læs mere

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 21. februar 2013 Michel Klos Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 Regeringen og Enhedslisten indgik i forbindelse med finansloven for 2013 en aftale om at etablere en ny særlig uddannelsesordning

Læs mere

Stadig flere elever går på privatskole

Stadig flere elever går på privatskole Procent Stadig flere elever går på privatskole Et ud af seks børn eller 16,5 pct., der netop har startet det nye skoleår, går på privatskole. Det er en stigning på 36,4 pct. siden 2. Tendensen er landsdækkende.

Læs mere

Register til Gislingegaard Gods' fæsteprotokol

Register til Gislingegaard Gods' fæsteprotokol Side 1 af 6 Register til Gislingegaard Gods' fæsteprotokol Sidetallet refererer til billednumrene på den DVD der findes på lokalarkiverne i Jyderup, Svinninge og Tuse Næs. De lige numre svarer til folienummeret

Læs mere

Resultater for DM Duathlon 2012

Resultater for DM Duathlon 2012 DM Duathlon 2012 Age Group Results May 06, 2012 Results By Race Management Systems, Inc. Female 18 to 39 1 369 Karina Louise Sørensen Ninjas 39:51.75 1:14.73 1:09:39.99 0:55.29 19:50.78 2:11:32.54 2 417

Læs mere

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011 Page 1 of 7 12-11-2011 16:32:06 - DDS SP v.3.11.11.3 RESULTATLISTE Randers åben 09 / 12-11-2011 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 25303Kirstine Bissø Svoboda 05-940 Samsø Skytteforening 200/11 200/11 400/22G

Læs mere

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Ledelsen Beredskabschef Lars Hviid Sekretariatsleder Karina Gregersen Sekretariatet Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Lene Ø. Hansen Salg & Service Anders Rathcke Operativ Afdeling Staben Stabsmedarbejder

Læs mere

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 (2. samling) BUU Alm.del Bilag 6 Offentligt Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Inklusionsgraden for hele landet

Læs mere

Frederikshavn Ishockey klub

Frederikshavn Ishockey klub Navn Jeff Mølholt Lucas G. Davidsen Camilla Rasmussen Nicklas Stenbakken Patrick Guldberg Lucas Hansen Oscar Kølbæk Rosenberg Jørgen Lie Simon Asbjørn Mørk Puk Lyng Thomsen Mathias From Anders Præstegaard

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 178 Offentligt

Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 178 Offentligt Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 178 Offentligt Kilde (Alle) Sum af Elevuger ÅR INST_NR inst_navn opr_navn 2000 2001 2002 2003 2004 2005 621.407 AMU SYD AMU-Trekant JUR 24.003 26.139 25.392 22.492

Læs mere

Ingvar (Christian) Larsen

Ingvar (Christian) Larsen Personoplysninger Litteratur (bøger og betydende artikelsamlinger) Eksponater (min. nationalt Guld) L L L Christian Larsen Signatur: Ingeniør Varianternes vidunderlige verden 1971-73 sammen med Tom Plovst

Læs mere

Fortegnelse over Malerier

Fortegnelse over Malerier m Fortegnelse over Malerier af Figurmaler VENZEL TORNØE og andre Kunstnere. Malerierne bortsælges ved Auktion, som afholdes paa Perm anent Kunstudstilling Mandagen den 15. Okt. Kl. 11 præcis. KONDITIONER.

Læs mere

Deltagerliste på Hotel Nyborg Strand den 10. april 2008

Deltagerliste på Hotel Nyborg Strand den 10. april 2008 Deltagerliste på Hotel Nyborg Strand den 10. april 2008 Kl. 13.15-14.00: Workshop A: BAT Annette Bruun Hansen Guldborgsund Kommune Annie Lillie Esbjerg Kommune Bettina Lerche Billund Kommune Else Libach

Læs mere

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012 Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Region Hovedstaden Alle beløb ekskl. moms Kommune - Gruppe 1 Adm. Gebyr Ordning - Gruppe

Læs mere

Nr. 100 - Persillekræmmeren 2014. Krigen 1848-50

Nr. 100 - Persillekræmmeren 2014. Krigen 1848-50 Nr. 100 - Persillekræmmeren 2014 Krigen 1848-50 Krigen blev udkæmpet fra 1848 til 1850 mellem Danmark og tyske stater om herredømmet over hertugdømmerne Slesvig og Holsten. Hertugdømmerne var delvis selvstændige

Læs mere

Viby Badmintonklub U15M. Lørdag/søndag den 17. - 18.august 2013. Viby Badminton Klub RESULTATPROGRAM

Viby Badmintonklub U15M. Lørdag/søndag den 17. - 18.august 2013. Viby Badminton Klub RESULTATPROGRAM U15M Lørdag/søndag den 17. - 18.august 2013 Viby Badminton Klub RESULTATPROGRAM Viby Badminton Klub byder velkommen til U15M stævne. Vi håber på nogle dage med gode kampe, stemning i hallen og høj intensitet.

Læs mere

CARL WENTORF. Iffi FORTEGNELSE. Foreningen for national Kunst 224. 1912. D 27.768 ti. over Arbejder af. Maleren. udstillede i. Charlottenborg.

CARL WENTORF. Iffi FORTEGNELSE. Foreningen for national Kunst 224. 1912. D 27.768 ti. over Arbejder af. Maleren. udstillede i. Charlottenborg. D 27.768 ti 224. Iffi FORTEGNELSE over Arbejder af Maleren CARL WENTORF udstillede i Foreningen for national Kunst 1912. Charlottenborg. Kunstakademiets Bibliotek O 300000151959 KUNSTAKADtMl BIBLIOTEK

Læs mere

Tilmelding til faglæreruddannelse

Tilmelding til faglæreruddannelse Ayoub Saidi Københavns Tekniske Skole Rebslagervej 11 2400 København NV onsdag 24-06-2015 00:00 GF 2 Workshop torsdag 25-06-2015 00:00 Digitale undervisningsmaterialer Jens Larsen Københavns Tekniske Skole

Læs mere

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt Store forskelle på, hvor i landet besøget bliver fravalgt Antallet af danskere, der ikke har været til 3 år i træk, er vokset med 10 pct. fra 2003 til 2008. Og der er store forskelle på hvor i landet,

Læs mere

DANMARKS KIRKER XVI ÅRHUS AMT 4. BIND

DANMARKS KIRKER XVI ÅRHUS AMT 4. BIND DANMARKS KIRKER XVI ÅRHUS AMT 4. BIND DANMARKS KIRKER UDGIVET AF NATIONALMUSEET ÅRHUS AMT VED KIELD DE FINE LICHT VIBEKE MICHELSEN NIELS JØRGEN POULSEN WITH SUMMARIES IN ENGLISH 4. BIND NATIONALMUSEETS

Læs mere

FORTEGNELSE OVER HARALD GIERSING'S AR BEJDER UDSTILLEDE 1 K U N S T~ FORENINGEN MARTS-APRIL 1918

FORTEGNELSE OVER HARALD GIERSING'S AR BEJDER UDSTILLEDE 1 K U N S T~ FORENINGEN MARTS-APRIL 1918 037. w I ' FORTEGNELSE OVER HARALD GIERSING'S AR BEJDER UDSTILLEDE 1 K U N S T~ FORENINGEN MARTS-APRIL 1918 CHR. CATO'S ETABLISSEMENT. KBH. 1918 M A L E 1 Granskov. 1901. Tilh. Hr. Ingeniør E. Giersing

Læs mere

Sponsorflyvning 2009

Sponsorflyvning 2009 Sponsorflyvning 2009 Duenummer Erstatning Firma Plac Præmie Privat Plac Præmie Duemand Plac Præmie Hastighed 068-09-0008 Ole Nielsen 1 5000 Arne Poulsen 1 5000 1.505,70 196-09-9050 196-09-9060 Nordjysk

Læs mere

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2013 Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2011 februar 2012 INDHOLD Indhold... 2 1. Indledning... 3 2. Metode og målgruppe til kvalitetssikringen...

Læs mere

Læringsmiljø/undervisningsdiff_, jun 25. Fabrikantworkshops, jun 25 Energioptimering, jun 26. Grillarrangement, jun 24 Frokost torsdag, jun 26

Læringsmiljø/undervisningsdiff_, jun 25. Fabrikantworkshops, jun 25 Energioptimering, jun 26. Grillarrangement, jun 24 Frokost torsdag, jun 26 Aksel Lykke AARHUS TECH Allan Petersen EUC Sjælland Benny Larsen EUC Sjælland Bent-Ole Bohn TEKNIQ Bjarne Pedersen Selandia Brian Berndsen EUC Syd Brian Vestergaard EUC Sjælland Carsten Olsen Borregaard

Læs mere

SS: o: =00 :CO ICO. mmssiiafcæibi. »Sr«:

SS: o: =00 :CO ICO. mmssiiafcæibi. »Sr«: SS: o: =00 :CO ^ ICO o Ho mmssiiafcæibi»sr«: oi"? 2.60^GSKA^ Aq^ 1887 INDEHOLDENDE BIOGRAFISKE OPLYSNINGER OU \ KETHINGETS OG LANDSTHINGETS NUVÆRENDE MEDLEMMER. "j UDGIVET AF POVL SVEISTRUP, Revisionsassistent

Læs mere

Middelfart Badminton Klub

Middelfart Badminton Klub Deltagere Allinge-Sandvig, Tejn Julie Messerschmidt (DS+DD+MD) Mathias Christiansen (HD+MD) Miki Jensen (HS+HD+MD) Line Nørgaard (DD+MD) Mikkel K. Østergaard (HS+HD+MD) Nanna Vestergaard (DD+MD) Erritsø

Læs mere

Klubrekorder - Senior Damer - Åben klasse Klubrekorder - Senior Damer - Åben klasse

Klubrekorder - Senior Damer - Åben klasse Klubrekorder - Senior Damer - Åben klasse Klubrekorder - Senior Damer - Åben klasse Klubrekorder - Senior Damer - Åben klasse 50m Fri Annette Hansen, 84 0.25.08 26-10-2006 Århus 50m Fri Annette Hansen, 84 0.26.23 07-07-2007 Århus 100m Fri Nathalie

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Resultat fra Træningsløb i Skærbæk

Resultat fra Træningsløb i Skærbæk Piger 6 år og under (kørte i heat med Expert 6 år og under) Mathilde Holmgaard Køge 1 6 4 5 Piger 8 år og under (kørte i heat med Piger 10 år) Mille Larsen Kalundborg 1 1 1 1 Laura Schack Tønder 2 5 4

Læs mere

Oversigt over udpegede advokater i sager om magtanvendelse efter servicelovens 127 og 129

Oversigt over udpegede advokater i sager om magtanvendelse efter servicelovens 127 og 129 1 Oversigt over udpegede advokater i sager om magtanvendelse efter servicelovens 127 og 129 Advokater udpeget af MIDTJYLLAND: Advokat Dorte Guldbrøn Advokatfirmaet Guldbrøn Toldboden 3, 1. sal th., D 8800

Læs mere

Victor Madsen. 1865 1947.

Victor Madsen. 1865 1947. Victor Madsen. 1865 1947. Tirsdag den 15. Juli 1947 afgik Dansk Geologisk Forenings Æresformand, den tidligere Direktør for Danmarks Geologiske Undersøgelse, Dr. phil. VICTOR MADSEN, ved Døden paa Frederiksbergs

Læs mere

OMX Den Nordiske Børs, København. 7. februar 2007. 28. marts 2008

OMX Den Nordiske Børs, København. 7. februar 2007. 28. marts 2008 Til OMX Den Nordiske Børs, København offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer i Kapitalcenter D 7. februar 2007 28. marts 2008 offentliggør tillæg til prospekt for udbud af

Læs mere

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Regeringens ekspertudvalg for fattigdom har udarbejdet en dansk fattigdomsgrænse. På baggrund af den nye fattigdomsgrænse viser tal fra AE, at antallet

Læs mere

Deltagere pr. klub FM 2015 - og ændringer

Deltagere pr. klub FM 2015 - og ændringer Deltagere pr. klub FM 2015 - og ændringer Allested U & I Nicolaisen Henning HS2Senior Hansen Jan HS3Senior HD3Senior BBB-Bordtennis Pedersen Lars Marquard HS4Senior HSBVeteran Wintcentsen Jan HS4Senior

Læs mere

Da Den spanske Syge hærgede Skrevet 2008 af John Hardy Nielsen, bragt første gang i Lokalhistorisk Forenings medlemsblad Hanen, efteråret 2009.

Da Den spanske Syge hærgede Skrevet 2008 af John Hardy Nielsen, bragt første gang i Lokalhistorisk Forenings medlemsblad Hanen, efteråret 2009. Da Den spanske Syge hærgede Skrevet 2008 af John Hardy Nielsen, bragt første gang i Lokalhistorisk Forenings medlemsblad Hanen, efteråret 2009. En gang i 1917 startede der en influenzalignende epidemi

Læs mere

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 Nygade Nygade 3 3ft 1975 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 1931 S. Theisen, tømrermester 1958 Peter Knudsen, fhv. husmand Johanne

Læs mere

Korup Stævne 2009 U17 & U19

Korup Stævne 2009 U17 & U19 Korup Stævne 2009 Program U17 & U19 Lørdag 24/1: U17M indledende, U17A, U17B, U17C Søndag 25/1: U19 og U17M semifinaler og finaler. I Korup Hallen Spillested: Korup Hallen, Præstevej 12, 5210 Odense NV.

Læs mere

V O L D G I F T S U D V A L G E T

V O L D G I F T S U D V A L G E T KØBENHAVNS BEDØMMELSES- OG VOLDGIFTSUDVALG FOR KORN- OG FODERSTOFHANDELEN BØRSEN, 1217 København K Tlf.: 33 74 60 00, Fax: 33 74 60 80, voldgiftsudvalget@danskerhverv.dk Medlemsliste pr. 1. april 2012

Læs mere

uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg,

uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg, Uden Betaling. uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg, Gøre vitterligt: 3Sfter indgiven allerunderdanigst

Læs mere

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger:

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger: Håndbog Afsnit: 2.0. FSF s Organisation Dato: 21. maj 2014 Side 1 Repræsentantskabet erne Forretningsfører Forretningsudvalget FSF Aalborg Afdeling Lokalafdelinger: Aalborg, Vendsyssel og Thy-Mors FSF

Læs mere

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der?

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Folkepensionsalderen er i dag 65 år. Derfor er det her valgt at tage udgangspunkt i de 65+årige som ældre, selvom folkepensionsalderen tidligere

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

Kjøbecontract. Vilkaar:

Kjøbecontract. Vilkaar: Kjøbekontrakt dateret 11. januar 1866 - 'Oversættelse' Skjøde dateret 23. november 1866 - 'Oversættelse' Se kopi af original købekontrakt dateret 11. januar 1866 Se kopi af originalt skøde dateret 23.

Læs mere

Det tredje spor. Nørre Aaby og Middelfart

Det tredje spor. Nørre Aaby og Middelfart Det tredje spor Nørre Aaby og Middelfart LILLE- BÆLT 1 Jyllandsvej AULBY MIDDELFART Bogensevej Bogensevej Staurbyvej 2 Langagervej Hovedvejen 3 Aulbyvej Aulbyvej sti Højagervej Timsgyden Hedegårdsvej Langgyden

Læs mere

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs sniveau Af Tine Høtbjerg Henriksen Profilmodellen 2010 er en fremskrivning af, hvordan en ungdomsårgang 1 forventes at uddanne sig i løbet

Læs mere

Arbejdskraftomkostninger herunder timeløns ultimo 2005 i Sv.Kr.

Arbejdskraftomkostninger herunder timeløns ultimo 2005 i Sv.Kr. Arbejdskraftomkostninger herunder timeløns ultimo 2005 i Sv.Kr. Norge Tyskland Schwiez Danmark Belgien Finland USA Holland Sverige Japan Storbritannien Frankrig Spanien Portugal Tjekkiet Sydkorea, Taiwan

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

Danske Y s Men i Den Gyldne Bog

Danske Y s Men i Den Gyldne Bog DK Index Æret Navn Medlem af klub Indstillet af År Geneve Index Bemærkninger 77-1 Peter Jørgensen Marilynn and Charles Linkletter 1977 28 In memoriam Poul H. Jørgensens far 81-1 Birgit Nissen Charles &

Læs mere

Oline-Lokalebørs Statistikken

Oline-Lokalebørs Statistikken Oline-Lokalebørs Statistikken Nr. Juli. Kvartal 9 SÅ SKAL DU KUN SØGE ET STED Fortsat stigende ledighed Ledigheden for kontorlokaler stiger fortsat. Således er ledigheden på landsplan steget med, procentpoint

Læs mere

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 # Navn Klub Score Spil Points 1. Britta Skalshøj Hjørring Firma Sport 4 4:1 57:28 2. Jimmi Nielsen Firmaidræt Hillerød 4 4:1 61:35 3.

Læs mere