Den lokale undervisningsplan. Hovedforløb offentlig administration. (gældende fra 1. januar 2016)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den lokale undervisningsplan. Hovedforløb offentlig administration. (gældende fra 1. januar 2016)"

Transkript

1 Den lokale undervisningsplan Hovedforløb offentlig administration (gældende fra 1. januar 2016)

2 Praktiske oplysninger om hovedforløbet på Roskilde Handelsskole EUD/eux er en ud af tre afdelinger på Roskilde Handelsskole, Bakkesvinget 67, 4000 Roskilde. Afdelingen har ansvaret for grundforløb og hovedforløb. Følgende specialer på hovedforløbet udbydes på Roskilde Handelsskole: Kontoruddannelse med speciale Offentlig administration Kontoruddannelse med speciale Spedition & shipping Kontoruddannelse med speciale Revision Kontoruddannelse med speciale Administration Kontoruddannelse med speciale Lægesekretær Kontoruddannelse med specialet Økonomi Detailhandelsuddannelse med speciale Blomsterdekoratør Afdelingens ledelse Afdelingens administration Ulla Sørensen Uddannelseschef Tom Andrés Uddannelsesleder Marie Ø. Pedersen Tlf.: Eva Riisgaard Olsen Tlf.: Eleverne er altid velkomne i administrationen, hvor vi kan hjælpe med en lang række praktiske forhold i forbindelse med skolegangen her på Roskilde Handelsskole. Administrationen er placeret i bygning 3, EUD/eux administrationen, lokale 323b. Skolens organisation, mission og visioner kan læses på skolens hjemmeside; Undervisningen Undervisningstiden er i tidsrummet Skoleundervisningen gennemføres som fuldtidsundervisning svarende til en arbejdsuge på 37 timer. Der undervises i gennemsnit i 30 lektioner om ugen på hovedforløbet. Den resterende tid er til hjemmearbejde, læsning til fagene, løsning af opgaver og projektarbejde. Det skal beregnes, at der i tilfælde af gruppearbejde, skal bruges tid på skolen ud over undervisningstiden. Ringetider: 1. lektion lektion lektion lektion lektion lektion lektion lektion

3 Pædagogiske og didaktiske overvejelser Undervisningen tilrettelægges således at eleven opnår de kompetencemål, som skal være opfyldt for at færdiggøre deres uddannelse. Eleverne arbejder med obligatoriske fag, specialefag, valgfrie fag samt eventuelt erhvervsrettede påbygningsfag. Roskilde Handelsskole påtager sig ansvaret for at ovennævnte fag sammensættes, så de giver logiske sammenhænge, kvalificerende valg og differentierede forløb, således at eleven og virksomheden oplever at de matcher deres behov bedst muligt i forhold til den enkeltes uddannelsesaftale. Det handler om at tilgodese den enkelte elevs forudsætninger, potentialer, behov og interesser for at udnytte forskelligheder til at realisere såvel fælles som individuelle mål. Roskilde Handelsskole benytter sig i vid udstrækning af eksterne undervisere og samarbejdspartnere for at sikre os, at undervisningen bliver så virkelighedsnær som muligt, og at den læring og viden der er til rådighed, er så opdateret som muligt. Hvor det er muligt- og giver mening, så differentieres undervisningen både i forhold til den enkelte elev, men også i forhold til unge og voksne elever. Omvendt, så samlæses unge og voksne også på forskellige forløb, hvor det giver mening og synergi. Overordnede bestemmelser om vurdering af elevernes kompetencer I forbindelse med optag af eleven, og forud for udarbejdelse af elevens personlige uddannelsesplan, vurderes elevens kompetencer, i forhold til de gældende overgangsregler. Hvis der er behov for specialpædagogisk støtte eller lignende, så tages der hånd om det, via vores studievejledning på skolen. Godskrivning/merit Elever på en ungdomsuddannelse mv. har ret til godskrivning/merit i visse fag og uddannelser efter reglerne i hovedbekendtgørelsen for erhvervsuddannelser nr. 1010, 59, hvis de har eksamensbeviser eller anden dokumentation for anden uddannelse eller eleven har andre kompetencer i øvrigt. Link til hovedbekendtgørelser findes her: Procedure på Roskilde Handelsskole: Elever der ønsker godskrivning/merit, skal rette henvendelse til vores praktikpladskontor, hvor der kan informeres om mulighed for at få merit. Elever som er 25 år eller derover (EUV) skal realkompetencevurderes, og det foregår i vores Center for Voksenuddannelse, som kan kontaktes via dette link: 3

4 Undervisning på hovedforløbet Kontoruddannelsen med speciale i Offentlig Administration er rettet mod arbejdsfunktioner inden for de administrative hovedområder i en offentlig institution eller virksomhed. Det kan være enten det kommunale, regionale eller statslige område. Der er fokus på at udvise initiativ, selvstændighed, samarbejdsevner, kreativitet og evne til at rådgive og kommunikere, herunder også anvendelsen af IT på den offentlige arbejdsplads. Målet med uddannelsen Den uddannede kan udføre arbejdsopgaver og beherske metoder inden for de administrative hovedområder i en offentlig virksomhed. Den uddannede har lært at udvise initiativ, selvstændighed, samarbejdsevne, kreativitet og evne til at rådgive og kommunikere over for borgere og brugere. Eleven skal under uddannelsen opnå viden om, hvordan man på praktikstedet søger at realisere politiske fastsatte målsætninger, samt hvordan virksomheden på tværs, løser opgaverne. Adgangskrav Grundforløbet skal afsluttes med følgende fag og niveauer: Du gennemfører den studiekompetencegivende del af eux som et 1-årigt forløb efter grundforløbet men inden du starter på hovedforløbet. For at komme fra grundforløb til det 1- årige forløb, skal du kunne afslutte grundforløbet med følgende 8 grundfag på niveau C: Derudover skal du gennemføre de uddannelsesspecifikke fag og bestå grundforløbsprøven. Afsætning Erhvervsøkonomi IT Dansk Engelsk Matematik Organisation Samfundsfag Særligt for studenter Har du en hhx-eksamen skal du have et 5 ugers indledende forløb med uddannelsesspecifikke fag, og du skal bestå en grundforløbsprøve, inden du kan starte på hovedforløbet. Hvis du har en stx-, hf- eller htx-eksamen skal du have et 10 ugers indledende forløb med de tre grundfag: Informationsteknologi, Afsætning og Erhvervsøkonomi og de uddannelsesspecifikke fag samt bestå en grundforløbsprøve inden du kan starte på hovedforløbet. Der skal endvidere være indgået en uddannelsesaftale med et praktiksted. 4

5 Information om skoleforløb Uddannelsen tilrettelægges som en vekseluddannelse hvor eleven efter grundforløbet, starter enten i praktik eller på et skoleophold. Strukturen kan se således ud (2-årigt forløb): 2-4 måneder Praktik i virksomhed herunder prøvetid 3 uger 1. Skoleperiode 2-4 måneder Praktik i virksomhed 3 uger 2. Skoleperiode 2-4 måneder Praktik i virksomhed 3 uger 3. Skoleperiode 2-4 måneder Praktik i virksomhed 3 5 uger Valgfagsuger 1 uge Fagprøveforløb herunder en uge med udarbejdelse af fagprøve og eksamen I forbindelse med de obligatoriske skoleperioder er der yderligere placeret et antal valgfri specialefag, som også fremgår af skolens hjemmeside. Praktikvirksomheden modtager information fra skolen, så snart eleven er indplaceret på planlagte skoleforløb, med information om alle skoleperioderne. Der vil være en kopi til eleven, som skal udleveres til denne. Eleven modtager, ca. 3-4 uger før et planlagt skoleforløb, en elektronisk indkaldelse til næstkommende skoleperiode. Placering af skoleforløb og udbudte valgfag kan læses på vores hjemmeside. 5

6 FAGPRØVEN Der er udarbejdet en matricen af skolerne som udbyder uddannelsen, efter de målpinde der fremgår af uddannelsesordning for kontoruddannelse med specialer, version 7 gældende fra 1. august 2015: Specialefag: 1. skoleophold 3 uger 15 dage 2. skoleophold 3 uger 15 dage 3. skoleophold 3 uger 15 dage 1 uge - 5 dage Kommunikation og formidling Kommunikationsteorier og målgrupper Kommunikation i det offentlige Formidling og medier samt evne til at vejlede og rådgive Dataindsamling Digital kommunikation Databehandling Lovgivning og myndighedsudøvelse Lovproces og praksis Forvaltningsret Digital forvaltning Sagsbehandling Persondatalov Rekurs, tilsyn og kontrol Politisk styring og økonomi Forvaltningens opbygning og opgavevaretagelse EU Offentlig og privat samspil Økonomi Forståelse af samfundet og offentlige organisationer Innovation, kvalitet og samarbejde Arbejdsmarkedsforhold Psykologi og samarbejde Kvalitet og service Virksomhedskultur Innovative processer og design-thinking Kompetenceudvikling Planlægning Organisationsudvikling og forandringsprocesser 45 dage i alt 15 dage 15 dage 15 dage 5 dage Der er fire specialefagsområder, og under dem er der udarbejdet nogle temaer der indgår på de tre skoleperioder. Temaerne er planlagt efter at skabe progression, men også at skabe viden om relevante områder inden for offentlig administration. Der skabes sammenhæng mellem aktiviteter i praktikdelen og aktiviteter på skolen, således at praktikvirksomheden skal forberede eleven til skoleperioden, og skolen inddrager relevante og aktuelle eksempler i undervisningen. Undervisningsforløbene struktureres efter: Stigende sværhedsgrad, fx inden for sprogfærdigheder Stigende kompleksitet, fx anvendelse af teoretiske modeller i forskellige situationer og dermed en øget transfer Stigende krav om at kunne sætte i sammenhæng og se forskelle i forskellige former for offentlige service og myndighedsudøvelse Stigende krav om selvstændighed i forhold til at udføre forskellige opgaver og om deltagelse i de planlagte aktiviteter 6

7 Følgende taksonomi er et vigtigt udgangspunkt for Roskilde Handelsskoles læringsaktiviteter: Redegørelse: Beskrivelse, dokumentation: HVORDAN er det? (Baggrundsmateriale/sekundær litteratur), altså at kende, eleven kan for eksempel gøre rede for virksomhedens praksis og have en overordnet forståelse for opgaverne og områdets betydning for brugergrupper, lovgivning mv. Analyse: Forklaringer: HVILKE årsager er der? HVORFOR er det sådan? Eleven kan altså se opgaverne i den komplekse virkelighed det danske samfund er, og dermed have et stærkt fundament for selvstændig opgaveløsning. Vurdering: Faglig/tværfaglig perspektivering: HVORFOR så det? Eleven kan som slutmål løse opgaver selvstændigt med en stadig mindre grad af supervision og vejledning, og kan derudover indgå i forpligtende partnerskaber og kan formidle sin viden og erfaring til andre. Generelle mål og rammer Fagligheden skal være høj med udgangspunkt i elevens forudsætninger Eleverne skal kunne tænke kreativt, og være ansvarlig i forhold til at indgå i fællesskaber og læringsaktiviteter Samarbejdsevner er centrale på tværs af sektorer, og med aktører fra praktikstedet Selvværd og forståelse for egne kompetencer skal udvikles Faglig og personlig udvikling Praksisnær undervisning og også en solid faglig platform baseret på en generel forståelse Brug af IKT teknologi, fx anvendelse af studie.rhs.dk og andre relevante redskaber Lærerteams der lægger vægt på samarbejde og fælles mål Undervisning 6 lektioner om dagen, men arbejdsugen er på 37 timer, der modsvarer en praktikuge. Resterende tid bruges til opgaver, læsning, refleksion og udvikling Der arbejdes med: Undervisning i klasserummet Individuelt arbejde Gruppearbejde Projektarbejde IKT-understøttet læringsaktivitet Forståelse for metoder og teori, kritisk kildeanvendelse og generel refleksion over sammenhæng. Mål for de enkelte fag: Lovgivning og myndighedsudøvelse Eleven har kendskab til EU's betydning for lovgivningen i den offentlige forvaltning Eleven kender de styringsvilkår, der gør sig gældende i en politisk ledet organisation, som stiller særlige krav til løsningen af administrative arbejdsopgaver i den offentlige sektor Eleven kan forstå de lovgivningsmæssige rammer, som sammen med politiske mål og beslutninger er særligt kendetegnende for den offentlige sektor og kan navigere inden for vigtigste lovkomplekser og aftalemæssige rammer Eleven kan sondre imellem relevant lovgivning inden for såvel sagsbehandling som faktisk forvaltningsvirksomhed med særlig fokus på Forvaltningsloven samt Offentlighedsloven Eleven har konkret viden om den lovgivning og lovgivningspraksis, som har direkte betydning for administrativ praksis på et forvaltnings- eller institutionsområde Eleven behersker principperne om god forvaltningsskik Eleven kan argumentere for, hvordan det finansielle grundlag tilvejebringes og reguleres via fx lovgivning, overenskomster, aftaler og beskatning, samt de beslutninger og prioriteringer der danner baggrund for fordeling og anvendelse af offentlige midler 7

8 Eleven har kendskab til såvel tilblivelsen, ændringen som anvendelsen af en lov, samt de faser lovgivningsarbejdet gennemgår fra lovforslag til loven kan administrere Eleven har konkret viden om lovgivning og lovgivningspraksis, som har direkte betydning for en administrativ praksis inden for digitalisering på et forvaltnings- eller institutionsområde, herunder at kunne anvende reglerne for behandling og videregivelse af personfølsomme oplysninger Eleven har viden om, hvordan offentlige institutioner kontrolleres og kendskab til konkret lovgivning vedr. tilsynet med den offentlige sektor, herunder borgernes forskellige klage og ankemuligheder, samt kendskab til formålet hermed Eleven har kendskab til almindeligt forekommende sagsbehandlingsopgaver i den offentlige sektor Eleven behersker relevante metoder, værktøjer og lovregulerede procedurer i konkrete administrative arbejdsfunktioner og opgaver Eleven har viden om betydningen af den tværfaglige proces i forbindelse med at skabe helhed i sagsbehandlingen, herunder internt samarbejdet på tværs af afdelinger i institutionen og samarbejdet mellem offentlige institutioner Eleven har kendskab til den overordnede digitaliseringsstrategi for den offentlige sektor og formålet hermed Eleven har kendskab til de særlige lovgivningsmæssige forhold, som er forbundet med digital forvaltning, herunder kendskab til særlige retslige regler i forbindelse med sagsbehandling og fx til muligheder for fritagelse og undtagelser for borgerne i forbindelse med digitaliseringen i den offentlige sektor Politisk styring og økonomi Eleven har kendskab til den politiske beslutningsproces på de tre niveauer (stat, region og kommune) Eleven kan anvende viden om forvaltningens opbygning og opgavevaretagelse Eleven har kendskab til EU's betydning for den offentlige forvaltning Eleven har kendskab til de forhold, der kan påvirker politiske beslutninger og prioriteringer, herunder også forskellige interessegruppers muligheder for at influere på beslutningerne Eleven har kendskab til hvordan politiske udmeldte strategier og målsætninger får betydning for offentlige myndigheders arbejdsopgaver og løsningsmodeller fx lovændringer og reformer Eleven har kendskab til samfundsøkonomiske problemstillinger fx konjunkturudsving, som har betydning for de offentlige myndigheders økonomi og drift Eleven kan indgå i arbejdsområder omkring nye samarbejdsformer mellem offentlig og privat varetagelse af opgaver, herunder konkurrenceudsættelse og privatisering Innovation, kvalitet og samarbejde Eleven kan anvende relevante metoder til planlægning, udførelse og evaluering af opgaver, projekter mv. herunder fx digitale metoder, innovationsprocesser, design-thinking mv. Eleven behersker metoder til at udvikle kvaliteten i fx arbejdsgange samt brugerkontakt Eleven kan samarbejde i grupper og på tværs af faggrupper fysisk og digitalt med udgangspunkt i viden om egne og andres forskellige personlighedstyper, aktørroller og organisationens mål for øje Eleven har kendskab til individers og organisationers udvikling under forandringsprocesser og kender redskaber, der kan benyttes i en forandringsproces herunder fx personlig og strategisk kompetenceudvikling Eleven har kendskab til forhold, der præger arbejdsmarkedets struktur herunder overenskomster mv. Eleven har kendskab til forhold, som påvirker praktikstedets virksomhedskultur og kan tilpasse sig Kommunikation og formidling Eleven har kendskab til de faktorer, der påvirker kommunikationen i det offentlige - herunder lovgivning, budskabers kompleksitet og borgernes rettigheder Eleven har kendskab til mediernes rolle herunder sociale mediers anvendelsesmuligheder og - begrænsninger i offentlig kommunikation fx i forbindelse markedsføring og branding Eleven kan anvende viden om den offentlige sektors differentierede målgrupper Eleven behersker kommunikationsmodeller Eleven behersker metoder til at instruere og vejlede brugere og kollegaer både mundtligt og skriftligt i fx selvbetjeningsløsninger Eleven kan indsamle, bearbejde, formidle og forholde sig kritisk til data 8

9 Valgfri specialefag på offentlig administration Der er en række forskellige valgfrie specialefag inden for offentlig administration. De deles op i obligatoriske valgfrie speciale fag og valgfri speciale fag. De obligatoriske tre valgfag, som det opfordres til at vælge, ses her: Udvidet skriftlig kommunikation 1 uge (ligger gerne efter 1. skoleophold) Projektkoordination 1 uge (ligger gerne efter 2. skoleophold) Præsentationsteknik og personlig fremtræden 1 uge (ligger gerne efter 3. skoleophold) Disse tre fag er planlagt således, da alle skoler der udbyder/er godkendt til at udbyde offentlig administration er enige om, at disse gerne skal vælges, da det er en stor fordel for elever der eventuelt flytter skole under deres uddannelsesforløb, at der er en rød tråd i forløbene. Der kan ses/læses mere i vores valgfagskatalog på vores hjemmeside. Pædagogisk tilrettelæggelse (herunder projekter mv.) På 1. skoleperiode skal eleven både lave en individuel, skriftlig opgave og en større gruppeopgave. Den individuelle opgave har titlen Min arbejdsplads. Her skal eleven både bruge sin viden fra de første måneder på din praktikvirksomhed, og de emner eleven har arbejdet med på skoleperioden til at udarbejde en skriftlig opgave, hvor eleven præsenterer forskellige aspekter af sin arbejdsplads. Eleven afleverer opgaven i løbet af skoleperioden, og senest to uger efter skoleperiodens sidste dag får eleven tilsendt en skriftlig kommentar og en karakter for opgaven. Gruppeopgaven giver elever fra samme sektor mulighed for at at arbejde med en relevant problemstilling - altså rene stats-, regions- og kommunegrupper. Opgaven skal sammenfattes i en rapport som skal afleveres. På en af de sidste dage på skoleperioden skal opgaven præsenteres for resten af klassen. Grupperne får både en tilbagemelding på det skriftlige arbejde og den mundtlige præstation. Opgavens emne skifter i takt med udviklingen inden for den offentlige sektor. På 2. skoleperiode er der en større gruppeopgave der er tæt knyttet til kvalitetstemaet - og titlen er kvalitet i den offentlige administration. I opgaven skal der arbejdes med indsamling og bearbejdning af data, og eleverne skal ud i den virkelige verden og lave målinger af forskellige typer af kvalitet. Opgaven inddrager endvidere kulturaspektet. Eleverne skal aflevere en rapport og præsentere projektet for resten af klassen - og grupperne får en tilbagemelding på både den skriftlige og mundtlige præstation. På skoleopholdet har eleven mulighed for at deltage i studieturen til Bruxelles. Hvis eleven deltager, skal den individuelle opgave dels være en afrapportering af turen og dels en vurdering af EU s indflydelse på elevens arbejdsplads opgaveløsning. På 3. skoleperiode skal eleven lave sin problemformulering til fagprøveprojektet. Eleven har måske allerede en idé til den tid - men vi bruger to dage på skolen til at udarbejde problemformuleringen, så eleven har et godt arbejdsredskab til det videre fagprøvearbejde. Målet er, at eleven har en godkendt problemformulering, når eleven er færdig med 3. skoleophold det vil sige, at både elevens arbejdsgiver, eleven selv og en lærer fra uddannelsen har skrevet under på problemformuleringen. På alle skoleperioder arbejdes med integration af IKT således at der skabes et virtuelt klasserum, der supplerer og støtter de klassebaserede processer og læringsaktiviteter. Der arbejdes for eksempel med princippet om Flipped Classroom, hvor der anvendes internetbaserede redskaber i forhold til indsamling af relevante data. Der arbejdes med elevforudsætninger så de enkelte opgaver har instruktioner, vejledninger og anden relevant didaktisk tilgang i forhold til de enkelte elevers forudsætninger. Stilladsering bliver derfor et vigtigt pædagogisk begreb, der understøtter de forskellige læringsmønstre. Det betyder at der på den ene side er et område, hvor eleven selvstændigt udfører f.eks. opgaver, eller handlinger. På den anden side findes et område, hvor eleven kun kan udføre f.eks. opgaver, eller handlinger, hvis det sker under vejledning af en lærer, eller en mere vidende person. Zonen, der er 9

10 mellem de to områder beskrives som den nærmeste udviklingszone. Når eleverne skal lære nyt, er det lærernes opgave, at definere udfordringer af passende sværhedsgrad for eleverne, så de gradvist bevæger sig igennem den nærmeste udviklingszone og i stadigt stigende grad bliver i stand til at varetage, eller udføre en ønsket eller tilsvarende opgave. Fremgangsmåde ved vurdering af elevens egnethed ved optagelse til skolepraktik Vi indkalder alle EUD-elever til informationsmøde om skolepraktik, kort tid før den sidste eksamen, via e- mail. Eleverne skal deltage i dette informationsmøde, for at få mulighed for at komme i skolepraktik. For at blive optaget i skolepraktik, skal eleven opfylde EMMA-kriterierne: Egnet, dvs. have bestået et adgangsgivende grundforløb eksempelvis HG, HGV, HGS eller EUD/eux - samt kunne begå sig på arbejdsmarkedet Mobil fagligt, dvs. være åben og fleksibel i sit uddannelsesvalg og søge inden for alle brancher Mobil geografisk, dvs. søge inden for et større geografisk område Aktivt søgende, dvs. eleven skal søge mange stillinger, også så de faglige og geografiske krav opfyldes EMMA-kriterierne vurderes ved en optagelsessamtale og løbende under hele skolepraktikken. Derudover skal eleven: Have en synlig profil på Registeret som aktiv søgende på Indholdet i skolepraktik, samt praktikbedømmelse af elever i praktik Roskilde Handelsskole har lavet en samarbejdsaftale med Praktik Centret Køge (v/køge Handelsskole), Ørnevej 2, 4600 Køge. Der kommer de elever hen, som ønsker at komme i skolepraktik. Praktik Centret har udarbejdet et årshjul hvor der er beskrevet meget præcist hvad eleverne skal lave af arbejdsopgaver hver dag, uge, måned og år. Målpindene er koblet op på arbejdsopgaver, så der løbende kan måles/følges hvor langt den enkelte elev er nået. Der er lavet en opdeling i store afdelinger (er ikke firma opdelt), da praktikcentret køres ud fra en koncernstruktur. Der afholdes EMMA-samtaler hver 3. måned, som svarer til en rokade imellem afdelingerne, og her konkretiseres de arbejdsopgaver, som eleverne har været igennem de foregående 3 måneder, og ud fra disse tjekkes om eleverne har nået deres målepinde for perioden. På den måde bliver eleverne løbende bedømt. Bedømmelsesplan og eksamensregler Den løbende bedømmelse foregår således, at der er en løbende dialog og coaching mellem elev og underviser, med udgangspunkt i, hvordan eleven kan udvikle og forbedre sig, og ved afslutning af et skoleophold, afgives der en standpunktskarakter i specialefagene efter 7 trins-skalaen. Denne karakter kan ses på Fravær - Ved mere end 20 % fravær skal skoleopholdet tages om. Efter sidste skoleophold får eleven en afsluttende standpunktskarakter for de 4 specialefag, der vil afspejle i hvor høj grad eleven har opnået kompetencemålene ud fra uddannelsens målpinde og uddannelsesordning. 10

11 Fagprøve I løbet af de sidste seks måneder af elevernes uddannelse skal de op til en afsluttende fagprøve. Det er et afsluttende projekt, der skal koble den teoretiske og den praktiske del af uddannelsen sammen. I samarbejde med virksomheden finder eleven en opgave inden for et afgrænset område i virksomheden. Der udarbejdes en fagprøveaftale, der skal godkendes af virksomhed og skole. Derefter planlægger og gennemfører eleven projektet og udarbejder en rapport som dokumentation for opgaven. Endelig gennemfører eleven en mundtlig eksamen med udgangspunkt i sin rapport, og eksamineres af lærer og ekstern censor. Hele præsentationen bedømmes med karakterer efter 7-trins skalaen, og der kræves minimum 02 for at bestå. Som hjælp til fremstilling af opgaveformuleringen findes en fagprøvevejledning og et hjælpeskema. Fagprøvens indhold- og arbejdet med fagprøven består i: At gennemføre en praktisk aktivitet i virksomheden At dokumentere gennemførelsen af aktiviteten At afrapportere aktiviteten til eksamen Det betyder at fagprøven skal: Evaluere elevens opnåede faglige, generelle og personlige kvalifikationer Vise, at eleven er i stand til at anvende denne viden ved løsning af en given opgave på praktikstedet Arbejdet med den praktiske problemstilling foregår i virksomheden. Der er afsat 5 arbejdsdage til udarbejdelsen af fagprøven, hvor der fragår 1 arbejdsdag til den mundtlige eksamination. Fagprøveprojektet er todelt: dels den skriftlige afrapportering og dels den mundtlige eksamination. Som forberedelse til elevernes sidste skoleperiode skal de medbringe en idé/emne. Emnet skal være Konkret, relevant for deres praktiksted og relevant i forhold til specialet. Eleverne aftaler med deres praktiksted, hvornår der er skrivedage, og eleverne bestemmer selv om de vil arbejde hjemme, på praktikstedet eller på skolen. Hvis eleverne arbejder på skolen, er de velkommen til at benytte pc, bibliotek, kopifaciliteter mv. som er til rådighed. Vejledning Alle elever tildeles en vejleder. Vejledningen sker på elevens foranledning. Det er altså eleven, der skal tage initiativet. Virksomheden har ligeledes pligt til at vejlede eleven. Denne vejledning består i at: give forslag til opgaveformulering, støtte eleven under fagprøveforløbet, give eleven den fornødne tid til forberedelse og gennemførelse af fagprøven samt give eleven information til brug i fagprøven. Aflevering Rapporten afleveres i 3 eksemplarer på hovedforløbskontoret - senest kl den sidste dag i skriveperioden (datoen oplyses i brev fra skolen). Der gives en kvittering når fagprøven er afleveret. Bemærk: Har vi IKKE modtaget projektet på afleveringsdagen, vil vi kontakte eleven eller arbejdsgiveren. Den mundtlige eksamen bliver normalt afholdt 2-4 uger efter at fagprøven er afleveret. Eksamen er offentlig, så andre kan overvære eksamen for eksempel en praktikvejleder - dog ikke votering og tilbagemelding og karaktergivning. Hvis eksamen er skrevet sammen med andre, må de øvrige gruppemedlemmer IKKE overvære eksaminationen. Bedømmelse Bedømmelsen består af en helhedsvurdering af de faglige, personlige og generelle kvalifikationer på grundlag af det udarbejdede fagprøveprojekt samt fremlæggelsen og den efterfølgende samtale ved den mundtlige eksamen. Hvis eleven ikke består, har denne mulighed for at gå til eksamen med det samme projekt, men efter supplerende vejledning. Ved eksamen deltager en ny censor. Hvis eksamen dumpes igen, kan der søges om dispensation til endnu en eksamen. 11

12 Grupper/individ Det er ikke muligt at gå til eksamen i grupper. Hver elev går op individuelt. Hvis der er skrevet et projekt sammen, er det vigtigt at hver især vælger vinkel og planlægger eksamination og præsentation. Eksamen varer 30 minutter inkl. votering og tilbagemelding. Det typiske eksamensforløb ser således ud: Præsentation af eleven og opgaven (1 til 2 minutter) Eleven har ordet (ca. 10 minutter) Samtale som eksaminator styrer (12 til 15 minutter) Votering mellem eksaminator og censor (2 minutter) Karakter og tilbagemelding (2 minutter) Hvis eleven ønsker at klage over sin eksamination eller karakter, skal der sendes en skriftlig klage til Roskilde Handelsskole med de ting som der ønskes at klage over, og det skal ske inden for 2 uger. Skole- og uddannelsesbevis Straks efter endt eksamen, udstedes et skolebevis, hvor samtlige eksamens- og standpunktskarakterer fremgår. Kort tid inden uddannelsesaftalens ophør får virksomheden tilsendt en praktikerklæring, som underskrives og returneres til skolen, hvorefter uddannelsesbevis udstedes, og fremsendes til eleven. Evaluering Efter hver skoleperiode er der en evaluering af skoleperioden, hvor der samles op på: udbytte/erfaringer/ris og ros etc. Fastsættelse af den lokale undervisningsplan Undervisningsplanen er fastsat af skolen i samarbejde med det lokale uddannelsesudvalg, og denne justeres løbende i forhold til ændringer i love, regler, bekendtgørelser og udviklingen på arbejdsmarkedet etc. Lærerkvalifikationer, ressourcer og udstyr På offentlig administration har Roskilde Handelsskole en kerne af undervisere, som udgøres af både interne og eksterne undervisere. De faste undervisere har en bred faglig baggrund inden for området, som er suppleret med pædagogisk uddannelse og efteruddannelse. Roskilde Handelsskole trækker også gerne på en del eksterne undervisere, som kommer fra det private eller offentlige arbejdsmarked, og som har forskellig specialistviden inden for forskellige områder for eksempel inden for jura, offentlig økonomi, og sygehusområdet. På specialet er der ikke umiddelbart noget særligt udstyr eller ressourcetræk. Overgangsordninger ved ændring af den lokale undervisningsplan Overgangsordninger for elever, som er begyndt på en erhvervsuddannelse før 1. august 2015: Ministeriet har i brev af 4. juni 2015 vejledt skolerne m.fl. om forståelsen af regler om overgangsordninger for elever, som er begyndt på en erhvervsuddannelse før 1. august Det fremgår heraf bl.a., at elever, der har påbegyndt et grund- eller hovedforløb efter de gamle regler om uddannelserne, dvs. de regler, som gjaldt for uddannelserne før den 1. august 2015, har ret til at fortsætte deres forløb (både grund- og hovedforløb) efter disse regler. Disse elever har også mulighed for at skifte til den nye tilsvarende erhvervsuddannelse, hvis de selv og deres aktuelle praktikvirksomhed, ønsker det. Skiftet kan ske efter den 1. august 2015, og behøver ikke at ske umiddelbart efter denne dato. 12

Den lokale undervisningsplan. Hovedforløb Økonomi. (gældende fra 1. januar 2016)

Den lokale undervisningsplan. Hovedforløb Økonomi. (gældende fra 1. januar 2016) Den lokale undervisningsplan Hovedforløb Økonomi (gældende fra 1. januar 2016) Praktiske oplysninger om hovedforløbet på Roskilde Handelsskole EUD/eux er en ud af tre afdelinger på Roskilde Handelsskole,

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Eventkoordinator

Uddannelsesordning for uddannelsen til Eventkoordinator 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Eventkoordinator Udstedt af det faglige udvalg for Uddannelser inden for Oplevelsesområdet i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Uddannelsesordning for Generel kontoruddannelse

Uddannelsesordning for Generel kontoruddannelse Udstedelsesdato: Den 1. januar 2011 Uddannelsesordning for Generel kontoruddannelse Udstedt af det Det faglige Udvalg for Kontoruddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 1435 af 15. december 2010 om

Læs mere

Den lokale undervisningsplan. Kontoruddannelse med speciale Administration

Den lokale undervisningsplan. Kontoruddannelse med speciale Administration Den lokale undervisningsplan Kontoruddannelse med speciale Administration Generelt om Erhvervsuddannelserne (EUD) på Roskilde Handelsskole EUD er en ud af tre afdelinger på Roskilde Handelsskole, Bakkesvinget

Læs mere

Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan for hovedforløb.

Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan for hovedforløb. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail stuk@stukuvm.dk www.stukuvm.dk CVR nr. 29634750 Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan

Læs mere

Uddannelsesordning for Eventkoordinatoruddannelse

Uddannelsesordning for Eventkoordinatoruddannelse Udstedelsesdato: 1. september 2008 Uddannelsesordning for Eventkoordinatoruddannelse Udstedt af det Det faglige Udvalg for Uddannelser inden for Oplevelsesområdet i henhold til bekendtgørelse nr. 149 af

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker Udstedt af det faglige udvalg for grafisk teknikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 378 af 8. april

Læs mere

Offentlig Administration. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Offentlig Administration. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Offentlig Administration Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Lægesekretær. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Lægesekretær. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Lægesekretær Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker Udstedelsesdato: den 15. juli 2013 Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker Udstedt af det faglige udvalg for grafisk teknikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 371 af 15/04/2013

Læs mere

Uddannelsesniveau Den lokale undervisningsplan Kontoruddannelse med speciale Offentlig Administration

Uddannelsesniveau Den lokale undervisningsplan Kontoruddannelse med speciale Offentlig Administration Uddannelsesniveau Den lokale undervisningsplan Kontoruddannelse med speciale Offentlig Administration 2009-2010 25-06-2009 Side 1 af 13 Generelt om EUD på Roskilde Handelsskole EUD er en ud af fire afdelinger

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til mediegrafiker

Uddannelsesordning for uddannelsen til mediegrafiker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til mediegrafiker Udstedt af det faglige udvalg for mediegrafikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 462 af 14. april

Læs mere

Praktisk prøve : Kontorservice. Praktisk prøve. Kontorservice. BCH februar 2009 Side 1

Praktisk prøve : Kontorservice. Praktisk prøve. Kontorservice. BCH februar 2009 Side 1 Praktisk prøve Kontorservice BCH februar 2009 Side 1 Indhold 1. Prøvens formål...3 2. Organisering af prøven...3 2.1. Virksomhedens rolle.... 4 2.2. Elevens rolle... 4 2.3. Handelsskolens rolle.... 4 3.

Læs mere

Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan for grundforløbets anden del

Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan for grundforløbets anden del Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail stuk@stukuvm.dk www.stukuvm.dk CVR nr. 29634750 Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan

Læs mere

Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan for grundforløbets første del

Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan for grundforløbets første del Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail stuk@stukuvm.dk www.stukuvm.dk CVR nr. 29634750 Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan

Læs mere

Matrice. For kontoruddannelsen med specialet Offentlig administration. Version

Matrice. For kontoruddannelsen med specialet Offentlig administration. Version Matrice For kontoruddannelsen med specialet Offentlig administration Version 1. 01.08.15 Kontoruddannelse med specialet Offentlig Administration Dette dokument indeholder Matricen på offentlig administration,

Læs mere

Ramme for skolevejledning og standpunktsbedømmelse Oktober 2017

Ramme for skolevejledning og standpunktsbedømmelse Oktober 2017 Ramme for skolevejledning og standpunktsbedømmelse Oktober 2017 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 367 af 19/04/2016 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 262 af 20/03/2007

Læs mere

Matrice. for Kontoruddannelse med specialet Offentlig Administration.

Matrice. for Kontoruddannelse med specialet Offentlig Administration. Matrice for Kontoruddannelse med specialet Offentlig Administration. 1 Struktur i den nye matrice Den nye matrice til Kontoruddannelsen med specialet Offentlig Administration tager sit udgangspunkt i de

Læs mere

Fagprøven : Kontoruddannelse med speciale i administration. Fagprøven. Kontoruddannelse med speciale i administration. LMH september 2011 Side 1

Fagprøven : Kontoruddannelse med speciale i administration. Fagprøven. Kontoruddannelse med speciale i administration. LMH september 2011 Side 1 Fagprøven Kontoruddannelse med speciale i administration LMH september 2011 Side 1 Indhold 1. Fagprøvens formål... 3 2. Organisering af fagprøven.... 3 2.1. Virksomhedens rolle.... 4 2.2. Elevens rolle...

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator

Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for digital media i henhold til bekendtgørelse nr. 557 af 28. april 2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Receptionist

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Receptionist Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 9. juni 2011 Receptionist Udstedt af Det faglige Udvalg for Receptionistuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 329 af 28. april 2009 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frontline PC supporter

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frontline PC supporter Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 28. marts 2008 Frontline PC supporter Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 1244 af 23. oktober 2007 om

Læs mere

Revision. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Revision. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Revision Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordning for sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: 15. marts 2010 Udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til følgende

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionist

Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionist Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionist Udstedelsesdato: Juni 2013 Udstedt af Det faglige Udvalg for Receptionistuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 312 af 21. marts 2013 om uddannelserne

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Den lokale undervisningsplan for Grundforløbet Afsnit 2 og 3 Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gældende fra den 1. januar 2013 Indhold 2.0 Indgangen Sundhed, omsorg og pædagogik... 1 2.1 Praktiske oplysninger...

Læs mere

DEN GODE PRAKTIKUDDANNELSE. Anbefalinger til de involverede aktører. Social- og sundhedsuddannelsen Den pædagogiske assistentuddannelse

DEN GODE PRAKTIKUDDANNELSE. Anbefalinger til de involverede aktører. Social- og sundhedsuddannelsen Den pædagogiske assistentuddannelse DEN GODE PRAKTIKUDDANNELSE Anbefalinger til de involverede aktører Social- og sundhedsuddannelsen Den pædagogiske assistentuddannelse 1 INDHOLD Forord...3 Rammer for uddannelsen...4 Elevens samarbejdspartnere

Læs mere

Praktisk prøve: Kontorservice. Praktisk prøve. Kontorservice. LMH august 2017 Side 1

Praktisk prøve: Kontorservice. Praktisk prøve. Kontorservice. LMH august 2017 Side 1 Praktisk prøve Kontorservice LMH august 2017 Side 1 Indhold 1. Prøvens formål... 3 2. Organisering af prøven.... 3 2.1. Virksomhedens rolle.... 4 2.2. Elevens rolle... 4 2.3. Handelsskolens rolle.... 4

Læs mere

Fagprøven : Kontoruddannelse med speciale i offentlig administration. Fagprøven. Kontoruddannelse med speciale i offentlig administration

Fagprøven : Kontoruddannelse med speciale i offentlig administration. Fagprøven. Kontoruddannelse med speciale i offentlig administration Fagprøven Kontoruddannelse med speciale i offentlig administration LMH september 2011 Side 1 Indhold 1. Fagprøvens formål... 3 2. Organisering af fagprøven.... 3 2.1. Virksomhedens rolle.... 4 2.2. Elevens

Læs mere

Uddannelsesordning for Detailhandelsuddannelse med specialer

Uddannelsesordning for Detailhandelsuddannelse med specialer Uddannelsesordning for Detailhandelsuddannelse med specialer Udstedelsesdato: Den 1. juli 2008 Udstedt af Det faglige udvalg for Detailhandelsuddannelse med specialer i henhold til bekendtgørelse nr. 149

Læs mere

Lokal undervisningsplan for Social- og Sundhedsassistentuddannelsen på SOPU Særudgave

Lokal undervisningsplan for Social- og Sundhedsassistentuddannelsen på SOPU Særudgave Lokal undervisningsplan for Social- og Sundhedsassistentuddannelsen på SOPU Særudgave Udarbejdet i samarbejde med de lokale uddannelsesudvalg Gældende fra 1. august 2015 1 Praktiske oplysninger Se link:

Læs mere

Økonomi. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Økonomi. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Økonomi Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse fra

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen som ortopædist

Uddannelsesordning for uddannelsen som ortopædist Uddannelsesordning for uddannelsen som ortopædist Udstedt af det faglige udvalg for bolig og ortopædi den 1.4.2008 i henhold til bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang Produktion

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til grafisk tekniker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til grafisk tekniker BEK nr 378 af 08/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 21. april 2015 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.77T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Temaeftermiddag for praktikken

Temaeftermiddag for praktikken Temaeftermiddag for praktikken Social og sundhedsuddannelsen under erhvervsuddannelse lov og bekendtgørelse Oktober 2008 EUD lov og bek. v. Gitte B Jensen Side 1 Temaeftermiddag for praktikken Lov og indgangene

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. pædagogisk assistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. pædagogisk assistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. marts 2010 pædagogisk assistent Uddannelsesordningen er udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistent og social- og sundhedsuddannelsen

Læs mere

Studiebog. Elektriker. grundforløb EUX Elektriker

Studiebog. Elektriker. grundforløb EUX Elektriker Erhvervsuddannelse med ekstra bonus Elektriker Studiebog grundforløb Elektriker Mødeaktivitet Der er møde- og deltagelsespligt til undervisningen og studietimer. Eleverne skal følge Syddansk Erhvervsskoles

Læs mere

Valgfrie specialefag. Offentlig administration

Valgfrie specialefag. Offentlig administration Valgfrie specialefag for Offentlig administration Undervisningssted: Roskilde Handelsskole Bakkesvinget 67, 4000 Roskilde Tlf.: 8852 3200 www.rhs.dk 1 Indhold Introduktion til valgfagskataloget... 3 Tilmelding

Læs mere

Kontoruddannelse med specialer Offentlig Administration CAMPUS BORNHOLM. Lokal undervisningsplan 2012/2013

Kontoruddannelse med specialer Offentlig Administration CAMPUS BORNHOLM. Lokal undervisningsplan 2012/2013 Kontoruddannelse med specialer Offentlig Administration CAMPUS BORNHOLM Lokal undervisningsplan 2012/2013 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELT FOR SKOLEN... 3 1.1 PRAKTISKE OPLYSNINGER... 3 1.2 SKOLENS PÆDAGOGISKE

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Laboratorietandtekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Laboratorietandtekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: juni 2014 Laboratorietandtekniker Udstedt af Tandteknikerfagets Faglige Udvalg i henhold til Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om uddannelserne

Læs mere

Lokal undervisningsplan samt beskrivelse. for 1912 Kontoruddannelser med specialer. Offentlig Administration

Lokal undervisningsplan samt beskrivelse. for 1912 Kontoruddannelser med specialer. Offentlig Administration Lokal undervisningsplan samt beskrivelse af Kontoruddannelse med specialet Offentlig Administration I henhold til bekendtgørelse af lov om erhvervsuddannelser nr. 171 af 2. marts 2011 (erhvervsuddannelsesloven),

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Flymekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Flymekaniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Flymekaniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til

Læs mere

Eleven stiller sig en opgave inden for uddannelsens overordnede område. Temaet kan ligge såvel inden for normalområdet som inden for specialområdet:

Eleven stiller sig en opgave inden for uddannelsens overordnede område. Temaet kan ligge såvel inden for normalområdet som inden for specialområdet: Prøve Afsluttende PAU Den afsluttende prøve Uddannelsen afsluttes med en individuel mundtlig prøve. Eleven udarbejder alene eller i samarbejde med andre elever et projekt, som danner grundlag for eksaminationen

Læs mere

Indhold. Godt på vej! Tradium Rejseliv 2

Indhold. Godt på vej! Tradium Rejseliv 2 Indhold Velkommen til Kontoruddannelsen med speciale i Rejseliv... 3 Tradium Rejseliv i praksis og struktur... 3 Antal skoleperioder og -uger... 3 Fag & undervisning... 4 Bundne specialefag... 4 Valgfri

Læs mere

BYRÅDET ELEVPOLITIK FOR ADMINISTRATIVE KONTORELEVER I ODSHERRED KOMMUNE

BYRÅDET ELEVPOLITIK FOR ADMINISTRATIVE KONTORELEVER I ODSHERRED KOMMUNE BYRÅDET ELEVPOLITIK FOR ADMINISTRATIVE KONTORELEVER I ODSHERRED KOMMUNE 1 INDHOLD 1.0 Formål og målsætning med elevpolitikken 3 2.0 Markedsføring, rekruttering og ansættelsesprocedure 3 3.1 Elevprofil

Læs mere

Ramme for standpunktsbedømmelse August 2015

Ramme for standpunktsbedømmelse August 2015 Ramme for standpunktsbedømmelse August 2015 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 1010 af 22/09/2014 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 41 af 16/01/2014 bekendtgørelse om prøver

Læs mere

Ny bekendtgørelse d. 15 juli. 2013

Ny bekendtgørelse d. 15 juli. 2013 Ny bekendtgørelse d. 15 juli. 2013 Ny uddannelsesordning d. 1. juli 2013 Vigtige ændringer Trin 1 Flisemontøren nedlagt hvad betyder det? Nye Fagområder, hvad betyder det? Projekt k svendeprøve, hvad betyder

Læs mere

Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan for det studiekompetencegivende forløb på merkantil eux

Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan for det studiekompetencegivende forløb på merkantil eux Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. nr.: 33 92 50 00 E-mail: stuk@stukuvm.dk www.stukuvm.dk CVR nr.: 29634750 Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan

Læs mere

Uddannelsesordning for film- og tvproduktionsuddannelsen

Uddannelsesordning for film- og tvproduktionsuddannelsen Uddannelsesordning for film- og tvproduktionsuddannelsen Udstedelsesdato: 15. juli 013 Udstedt af Billedmediernes Faglige Udvalg i henhold til Bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang

Læs mere

Prøvebestemmelser, gældende for elever, der har påbegyndt uddannelsen efter 1.1.2013. Trin 1. Revideret maj 2014

Prøvebestemmelser, gældende for elever, der har påbegyndt uddannelsen efter 1.1.2013. Trin 1. Revideret maj 2014 Trin 1. Revideret maj 2014 Prøvebestemmelser Trin 1, Social- og hjælperuddannelsen Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 01. januar 2013 Indhold Generelt... 2 Prøver for elever på trin

Læs mere

Odense Tekniske Skole. Hvad Tekst Link til ots.dk

Odense Tekniske Skole. Hvad Tekst Link til ots.dk Formativ evaluering (Løbende evaluering) Formålet med den løbende evaluering er at afdække elevens tilfredshed med og udbytte af undervisningen. Hensigten er, at lærer og elev kan indrette den videre undervisning

Læs mere

Handelsassistent Salg Auto. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: HANDEL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Handelsassistent Salg Auto. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: HANDEL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Handelsassistent Salg Auto Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: HANDEL Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Guide til gamle HG beviser Kontoruddannelse med specialer

Guide til gamle HG beviser Kontoruddannelse med specialer Guide til gamle HG beviser Kontoruddannelse med specialer Ministeriets tolkning af overgangsregler i forbindelse med Reform 2015 har gjort det nødvendigt at have overblik over, hvilke gamle HG beviser

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN (LUP) ERHVERVSUDDANNELSERNE SVENDBORG ERHVERVSSKOLE

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN (LUP) ERHVERVSUDDANNELSERNE SVENDBORG ERHVERVSSKOLE LOKAL UNDERVISNINGSPLAN (LUP) ERHVERVSUDDANNELSERNE SVENDBORG ERHVERVSSKOLE Indhold Generelt for Svendborg Erhvervsskole - Erhvervsuddannelserne... 3 Praktiske oplysninger... 4 Skolens pædagogiske og didaktiske

Læs mere

Uddannelsesordning for digital media uddannelsen

Uddannelsesordning for digital media uddannelsen Uddannelsesordning for digital media uddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for digital media i henhold til bekendtgørelse nr. 470 af 16. april 2015 om digital

Læs mere

Prøvebestemmelser Afsluttende prøve. Social- og Sundhedshjælperuddannelsen

Prøvebestemmelser Afsluttende prøve. Social- og Sundhedshjælperuddannelsen Prøvebestemmelser Afsluttende prøve Social- og Sundhedshjælperuddannelsen Afdelingen for Social- og Sundhedsuddannelsen 1 Indholdsfortegnelse REGLER FOR PRØVER... 2 FORMÅL... 2 MÅL... 2 Kompetencemål for

Læs mere

Lokal undervisningsplan

Lokal undervisningsplan Lokal undervisningsplan Håndværk og teknik Hovedforløb Smed Klejnsmed/Plade og konstruktionssmed Silkeborg Tekniske Skole August 2006 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Overordnede

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Fitnessinstruktør

Uddannelsesordning for uddannelsen til Fitnessinstruktør 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedt af Det faglige Udvalg for Uddannelser inden for Oplevelsesområdet i henhold til bekendtgørelse nr. xxx om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen som. ortopædist

Uddannelsesordning for uddannelsen som. ortopædist Uddannelsesordning for uddannelsen som Udstedelsesdato: Juli 2011 ortopædist Udstedt af det faglige udvalg for bolig og ortopædi den 1.juli 2011 i henhold til bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frisør

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frisør Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 2. april 2008 Frisør Udstedt af det faglige udvalg for frisøruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 136 af 28.2.2008 om uddannelserne i den

Læs mere

Finans. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: Finans. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Finans. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: Finans. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Finans Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: Finans Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse inden

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE KONTORUDDANNELSEN SPECIALET OFF. ADMINISTRATION

INDHOLDSFORTEGNELSE KONTORUDDANNELSEN SPECIALET OFF. ADMINISTRATION INDHOLDSFORTEGNELSE KONTORUDDANNELSEN SPECIALET OFF. ADMINISTRATION 1. GENERELT FOR SKOLEN... 2 1.1 PRAKTISKE OPLYSNINGER... 2 1.2 FORMÅLET MED DEN LOKALE UNDERVISNINGSPLAN.... 2 1.3 SKOLENS PÆDAGOGISKE

Læs mere

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for GF2 SOSU

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for GF2 SOSU Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for Nov. 2017 1 Indholdsfortegnelse 1 BEDØMMELSE I SKOLEUDDANNELSEN... 3 2 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE I SKOLEUDDANNELSEN... 3 3 BESTEMMELSER FOR PRØVER... 3

Læs mere

Fysik C-niveau. FYSIK C-NIVEAU EUX Velfærd. Indhold

Fysik C-niveau. FYSIK C-NIVEAU EUX Velfærd. Indhold Fysik C-niveau Indhold Fagets identitet og formål:... 2 Mål og indhold... 2 Dokumentation... 3 Didaktiske principper... 4 Løbende evaluering... 4 Standpunktsbedømmelse... 4 Afsluttende prøve... 4 Bilag

Læs mere

Kapitalkædedrift. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: DETAIL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Kapitalkædedrift. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: DETAIL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Kapitalkædedrift Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: DETAIL Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

EUV hvordan gør vi? Workshop: Merkantiluddannelsesforløb

EUV hvordan gør vi? Workshop: Merkantiluddannelsesforløb EUV hvordan gør vi? Workshop: Merkantiluddannelsesforløb Disposition for fremlægningen Hvilke krav indgik i kommissoriet til udvikling af en uddannelse til målgruppen +25 (GVU /AMU)? På hvilken måde kan

Læs mere

Lokal undervisningsplan Skoledel IT-skolen v. Vejle Tekniske Skole

Lokal undervisningsplan Skoledel IT-skolen v. Vejle Tekniske Skole Lokal undervisningsplan Skoledel IT-skolen v. Vejle Tekniske Skole Uddannelse Bekendtgørelse nr. Teknisk Designer LBK. Nr. 183 af 22. marts 2004 Bekendtgørelse af lov om erhvervsuddannelse BEK nr. 341

Læs mere

Kontoruddannelse med specialer

Kontoruddannelse med specialer Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: Kontoruddannelse med specialer Uddannelsestid 5 uger 1. Fagets formål og profil 1.1 Fagets formål Formålet med faget er, at eleven udvikler kompetence til at

Læs mere

Uddannelsesordning for digital media uddannelsen

Uddannelsesordning for digital media uddannelsen Uddannelsesordning for digital media uddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for digital media i henhold til bekendtgørelse nr. 470 af 16. april 2015 om digital

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til mejerist

Uddannelsesordning for uddannelsen til mejerist 4.2 1. Uddannelsesordning for uddannelsen til mejerist 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for mejeristuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen

Læs mere

Salgsassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: DETAIL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Salgsassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: DETAIL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Salgsassistent Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: DETAIL Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til eventkoordinator

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til eventkoordinator BEK nr 231 af 08/03/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 21. december 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, Styrelsen

Læs mere

Den lokale undervisningsplan Uddannelsesniveau 2013-2014

Den lokale undervisningsplan Uddannelsesniveau 2013-2014 Den lokale undervisningsplan Uddannelsesniveau 2013-2014 HG generelt side 2 HG Basis 1. år side 3 HG Basis 2. år side 4 HG Uniform side 5 HG Digital Handel side 6 HG Fashion & Fitness side 7 HG Festival

Læs mere

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for pædagogisk assistent uddannelse

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for pædagogisk assistent uddannelse Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for pædagogisk assistent uddannelse gældende fra september 2013 1 Indholdsfortegnelse Indhold BEDØMMELSER I SKOLEUDDANNELSEN 3 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE I

Læs mere

Prøvevejledning til den afsluttende prøve

Prøvevejledning til den afsluttende prøve Prøvevejledning til den afsluttende prøve Den pædagogiske assistentuddannelse Formål At give mulighed for at vurdere og dokumentere elevens opnåede erhvervsfaglige kompetencer som fremgår af uddannelsens

Læs mere

Prøvebestemmelser Afsluttende prøve. Social- og Sundhedshjælperuddannelsen

Prøvebestemmelser Afsluttende prøve. Social- og Sundhedshjælperuddannelsen Prøvebestemmelser Afsluttende prøve Social- og Sundhedshjælperuddannelsen Afdelingen for Social- og Sundhedsuddannelsen 1 Indholdsfortegnelse REGLER FOR PRØVER... 2 FORMÅL... 2 MÅL... 2 KOMPETENCEMÅL FOR

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til mediegrafiker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til mediegrafiker BEK nr 462 af 14/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 21. april 2015 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.55T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Udstedelsesdato: Juni 2013 Udstedt af Det faglige Udvalg for Gastronomuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 312 af 21. marts 2013 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Sikkerhedsvagt

Uddannelsesordning for uddannelsen til Sikkerhedsvagt 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015. Uddannelsesordning for uddannelsen til Sikkerhedsvagt Udstedt af det faglige udvalg for Vagt- og Sikkerhedsservice i henhold til bekendtgørelse nr. 297 af 24.03.2015

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Produktør

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Produktør Uddannelsesordning for uddannelsen til Produktør Udstedelsesdato: 15.juli 2014 Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse 329 af 11.04.12 om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang

Læs mere

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for for social- og sundhedshjælpere Januar 2013 Ny uddannelsesordning Opdateret maj 2014

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for for social- og sundhedshjælpere Januar 2013 Ny uddannelsesordning Opdateret maj 2014 Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for for social- og sundhedshjælpere Januar 2013 Ny uddannelsesordning Opdateret maj 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 BEDØMMELSE I SKOLEUDDANNELSEN... 3 2 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Ernæringsassistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Ernæringsassistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato 24. februar 200 Ernæringsassistent Udstedt af det faglige udvalg for ernæringsassistentuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 329 af 28. april

Læs mere

Prøvevejledning for grundforløbsprøven, rettet mod Socialog sundhedsassistentuddannelsen

Prøvevejledning for grundforløbsprøven, rettet mod Socialog sundhedsassistentuddannelsen Prøvevejledning for grundforløbsprøven, rettet mod Socialog sundhedsassistentuddannelsen Grundforløbets 2. del Grundforløbsprøven tager udgangspunkt i en helhedsorienteret tænkning, der afspejler den praksis

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. tjener

Uddannelsesordning for uddannelsen til. tjener Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 20. maj 2008 tjener Udstedt af Det faglige Udvalg for Tjeneruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 150 af 4. marts 2008 om uddannelserne i

Læs mere

Bedømmelsesplan for handelsskolens grundforløb (hg)

Bedømmelsesplan for handelsskolens grundforløb (hg) Skolens bedømmelsesplan De merkantile erhvervsuddannelser Tradium Bedømmelsesplan for handelsskolens grundforløb (hg) Nedenstående bedømmelsesplan gælder for grundforløbet på Tradium (hg) 2014 og 15. Bedømmelsesplanen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Udstedelsesdato: Februar 2014 Udstedt af Det faglige Udvalg for Gastronomuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 312 af 21. marts 2013 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for fotografuddannelsen

Uddannelsesordning for fotografuddannelsen Uddannelsesordning for fotografuddannelsen Udstedelsesdato: 15. juli 2013 Udstedt af Billedmediernes Faglige Udvalg i henhold til Bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang medieproduktion

Læs mere

Uddannelsesordning for film- og tv-produktionsuddannelsen

Uddannelsesordning for film- og tv-produktionsuddannelsen Uddannelsesordning for film- og tv-produktionsuddannelsen Udstedelsesdato: 15/7 011 Udstedt af det faglige udvalg for Film og tv produktionsuddannelsen bekendtgørelse nr.157 af 3/ 011 uddannelserne i indgangen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Frontline radio-tv-supporter

Uddannelsesordning for uddannelsen til Frontline radio-tv-supporter 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Frontline radio-tv-supporter Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 391 af 9. april

Læs mere

Eksamensreglement HG 2014-2015. Underviser og censor

Eksamensreglement HG 2014-2015. Underviser og censor Eksamensreglement HG 2014-2015 Underviser og censor Tradium Kirketoften 7 9500 Hobro Tlf. 96 57 02 64 Tradium Minervavej 57 8960 Randers SØ Tlf. 87 11 43 08 Denne folder er Tradium s regler til underviser

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Film- og tv-produktionstekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Film- og tv-produktionstekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2016 Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedt af det faglige udvalg for i henhold til bekendtgørelse nr. 232 af 8. marts 2016 om uddannelsen til. 2. Der er pr. 1.

Læs mere

FAQ om de nye erhvervsuddannelser på Tietgen Business

FAQ om de nye erhvervsuddannelser på Tietgen Business Indhold Generelt om de nye erhvervsuddannelser... 1 Om EUD og EUX, ligheder og forskelle... 3 Regler om Statens Uddannelsesstøtte... 4 Prøvebestemmelser EUD, EUX, EUS... 5 Erhvervsuddannelser for voksne

Læs mere

Få succes i de lokale uddannelsesudvalg

Få succes i de lokale uddannelsesudvalg Få succes i de lokale uddannelsesudvalg forord De lokale uddannelsesudvalg (LUU) har med reformen i 2007 fået en større rolle, fordi reformen indebar en højere grad af decentralisering af uddannelserne.

Læs mere

Bedømmelse og karakterer

Bedømmelse og karakterer Bedømmelse og karakterer Fagkonsulent Lena Bagge Ejendomsservicetekniker uddannelsen Side 1 Rammer og regler for prøven Svendeprøven Tilrettelæggelse og beskrivelse af prøven Information og vejledning

Læs mere

Guide til gamle HG beviser Detailhandelsuddannelse med specialer

Guide til gamle HG beviser Detailhandelsuddannelse med specialer Guide til gamle HG beviser etailhandelsuddannelse med Ministeriets tolkning af overgangsregler i forbindelse med Reform 2015 har gjort det nødvendigt at have et overblik over, hvilke gamle HG beviser der

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Gastronom

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Gastronom Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 8. juni 2009 Gastronom Udstedt af Det faglige Udvalg for Gastronomuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 329 af 28. april 2009 om uddannelserne

Læs mere

Valgfrie specialefag. Lægesekretærer

Valgfrie specialefag. Lægesekretærer Valgfrie specialefag for Lægesekretærer Undervisningssted: Roskilde Handelsskole Bakkesvinget 67, 4000 Roskilde Tlf.: 8852 3200 www.rhs.dk 1 Indhold Introduktion til valgfagskataloget... 3 Tilmelding til

Læs mere

Grundforløb tømrer og elektriker

Grundforløb tømrer og elektriker Grundforløb tømrer og elektriker EUX på DjH Studieforberedende samtaler Kommende EUX-grundforløbselever bliver indkaldt til en studieforberedende samtale før studiestart. Samtalen varer omkring 20 minutter,

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Kosmetiker

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Kosmetiker Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. juli 2012 Uddannelsesordningen er udstedt af det faglige udvalg for kosmetiker uddannelsen i henhold til følgende bekendtgørelser: Bekendtgørelse

Læs mere

Delpolitik om Uddannelse af kontorelever i Gentofte Kommune

Delpolitik om Uddannelse af kontorelever i Gentofte Kommune Delpolitik om Uddannelse af kontorelever i Gentofte Kommune 1. Overordnede mål for uddannelse af elever Vi ønsker at rekruttere talentfulde unge og voksne til kontoruddannelsen og give kontoreleverne en

Læs mere