Referat fra møde i Opvækst- og Uddannelsesudvalget

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra møde i Opvækst- og Uddannelsesudvalget"

Transkript

1 Referat fra møde i Opvækst- og Uddannelsesudvalget Mandag den 29. november 2010 kl på Åbjergskolen, lokale 5 i hus B Mødedeltagere: Jesper Henriksen (A) Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Grethe Olsen (F) Guri Bjerregaard (A) Kasper Andersen (O) Kirsten Weiland (A) Ole Søbæk (C) Side 1 af 34

2 Indhold Åben dagsorden Sag nr. 91 Kvalitetsrapport for folkeskolen - indsatsområder Sag nr. 92 Sag nr. 93 Ændring af skoledistriktsgrænser i Frederikssund by Udvikling af skoletjeneste tilbud på de to museer, Egnsmuseet Færgegården og J. F. Willumsens museum Sag nr. 94 Kapacitetstilpasning i daginstitutioner i 2011 Sag nr. 95 Sag nr. 96 Sag nr. 97 Sag nr. 98 Aflæggelse af regnskab for anlægsprojekter Orienteringssag om status for renovering og pædagogiske opdatering af skoler i Marbæk og Slangerup Bevillingsansøgning vedr. ombygning af Falkenborgskolen Meddelelser Lukket dagsorden Sag nr. 99 Kvalitetsrapport for folkeskolen Side 2 af 34

3 Sag nr. 91 Kvalitetsrapport for folkeskolen - indsatsområder Journal nr.: Lovgrundlag: Sagsfremstilling: Folkeskoleloven Kvalitetsrapporten består af en fælles rapport med de i bekendtgørelsen lovpligtige oplysninger og beskrivelse af de kommunalt udvalgte indsatsområder samt en rapport, hvor skolernes udviklingsplaner er samlet. Kvalitetsrapport for folkeskolen har i perioden 15. september 2010 til 8. oktober 2010 været til høring i skolebestyrelserne, og alle høringssvar er medtaget i rapporten. Resultater Den centrale del af kvalitetsrapporten indeholder en stor mængde data, som både kan bruges til at sammenligne skolerne og, som også kan bruges af den enkelte skole til at udpege områder, hvor der kunne være brug for en særlig indsats. Overordnet kan der af data uddrages følgende resultater: Læseundervisningen i klasse kan karakteriseres som god, kvalificeret og videnbaseret. Niveauet ligger her klart over det seneste landsgennemsnit Læsningen i 4. klasse ligger under landsgennemsnittet. Der er brug for en særlig indsats her. Det er værd at bemærke, at niveauet for 4. klasse har været stigende over de målte tre år Elevernes generelle trivsel har udvist et fald for indskolingen og en stigning for mellemtrin og overbygningen. Resultaterne er her under landsgennemsnittet Forældrenes generelle tilfredshed med skolen har været stigende på næsten alle skoler fra sidste måling i 2007 til målingen i Dette gælder såvel for skole som SFO Karaktergennemsnittet for karakterer ved 9. klasses afgangsprøve udviser store udsving fra skole til skole, fra år til år og fra fag til fag. Generelt kan der dog noteres en tydelig fremgang i karakterniveauet På de økonomiske parametre kan det læses, at såvel klassekvotienten som antallet af elever pr. lærer samt andelen af lærernes arbejdstid anvendt på undervisning har været stigende Fælleskommunale indsatsområder LP-modellen har igennem to skoleår været et fælleskommunalt indsatsområde for skolerne i Frederikssund Kommune. Skoleåret vil være tredje år med LP-modellen som Side 3 af 34

4 kommunalt indsatsområde. De fleste skoler har udover projektets fælles uddannelsesinitiativer tilrettelagt pædagogiske dage, der bidrager til lærernes yderligere uddannelse i systemisk tænkning og fastholder LP-modellens brug omkring den daglige undervisning. I skolernes udviklingsplaner er beskrevet den enkelte skoles arbejde med LP-modellen. Skolernes fokus i er, at modellen fastholdes, og at forståelsen og rutinen i brug af LP-modellen sikres igennem struktureret vejledning af skolens psykolog. I dette skoleår skal der for anden gang laves en kortlægningsundersøgelse, der kan vise effekten af arbejdet med LP-modellen. Udvikling af arbejdet med udviklingsplanerne har også været et fælleskommunalt indsatsområde. For at støtte skolerne i dette arbejde blev der i vinteren 2010 afholdt en temadag om udviklingsplanen, og hvordan den kan bruges som et redskab til intern udvikling. Udviklingsplanerne er, sammen med nøgletal for den enkelte skole, diskuteret på et udviklingsmøde mellem skole, skolechef og skolekonsulenterne med henblik på at udvikle indholdet i planen yderligere. Gennem udviklingsmøder er alle skoler blevet mere opmærksomme på vigtigheden af at være skarpe i forbindelse med udfyldelse af planen. Skabelonen til udviklingsplanerne er blevet justeret og dette arbejde pågår løbende. Anbefalinger om kommende indsatsområder Det foreslås, at der i de kommende år igangsættes en række udviklingsprojekter, som i sammenhæng med allerede igangsatte projekter og indsatser, skal danne grundlag for folkeskolens fornyelse i Frederikssund Kommune. Samtidig videreføres arbejdet med eksisterende kommunale indsatsområder. Kommende kommunale indsatsområder: 1. Folkeskolens fornyelse - som en samlebetegnelse for Side 4 af 34

5 udviklingsprojekter omhandlende følgende områder: Færre udskilte elever fra almenområdet til specialområdet gennem flytning af ressourcer fra specialområdet til almenområdet Anvendelse af undervisningsassistenter på både special- og almenområdet Opdatere skolen til "De digitalt indfødte" via investeringer i IT, Smartboards, Notebooks samt uddannelse og ændrede undervisningsformer Styrkelse af efter- og videreuddannelse af medarbejdere og ledere set i lyset af øget rummelighed og udvikling af ITområdet Øget fokus på skolens resultater gennem arbejdet med kvalitetsrapporten og udviklingsplanerne Styrkelse af samarbejdet på ungeområdet via etablering af centralt placeret 10. klassecenter 2. Fortsat arbejde med LP-modellen. Bevilling: Ingen. Økonomiske og personalemæssige bemærkninger: Indstilling: Direktøren for Opvækst, Uddannelse og IKT indstiller over for Opvækst- og Uddannelsesudvalget at anbefale Økonomiudvalget og Byrådet, at: 1. Skolevæsenets indsatsområder for kalenderåret 2011 og 2012 er: Folkeskolens fornyelse - som en samlebetegnelse for en række udviklingsprojekter Fortsat arbejde med LP-modellen, udviklingsplanerne samt fokus på IT og indskoling Tidligere beslutninger: Beslutninger: Beslutning i Opvækst- og Uddannelsesudvalget, mandag den 29. november 2010 Indstillingen tiltrådt. Kirsten Weiland (A) fraværende. Bilag: Kvalitetsrapport for folkeskolerne i Frederikssund Kommune Side 5 af 34

6 2010 Skolernes udviklingsplaner Side 6 af 34

7 Sag nr. 92 Ændring af skoledistriktsgrænser i Frederikssund by Journal nr.: Lovgrundlag: Folkeskoleloven 40 stk. 3 og 4 Sagsfremstilling: Denne sag omhandler forslag om ændring af skoledistriktsgrænser i Frederikssund kommune som fremlagt i sagsnr. 86 til Opvækst- og Uddannelsesudvalget den 1. november Sagen genbehandles efter afsluttet høringsperiode hos berørte skolebestyrelser, hvor følgende har været fremlagt: Etableringen af ny skolestruktur i Frederikssund by omfatter ændringer af skoledistriktsgrænser i Frederikssund by og for hele kommunen vedrørende 10. klassecenteret. Ved skoleårets start 2011/12 etableres Marienlystskolen som overbygningsskole for klassetrin med et selvstændigt 10. klassecenter, og med Falkenborgskolen og Græse Bakkebyskolen som fødeskoler. I tidligere faser af skolestrukturprojektet var det, på baggrund af daværende skoleprognose, tiltænkt at opdele Marienlystskolens distrikt mellem Falkenborgskolen og Græse Bakkebyskolen; endvidere at ca. 10 % af Falkenborgdistriktet skulle indgå i Åbjergskolens distrikt. De faktiske børnetal til skoleindskrivning i 0. kl. 2011/12 har dog vist sig højere end forventet i Græse Bakkebydistriktet, hvilket betyder at Græse Bakkebyskolens distrikt vanskeligt kan udvides, hvis elevtallet fortsat skal kunne rummes indenfor skolens 2-spors kapacitet. Ligeledes gælder for den fremtidige Ådalens skole, at det faktiske elevtal er tæt på grænsekapaciteten for de to afdelinger. Af ovenstående antages det, at fraflytningen fra Frederikssund nord foregår langsommere end først antaget. I konsekvens heraf vil udviklingen i børnetallet blive fulgt fra år til år med henblik på eventuelle justeringer mod syd af distriktsgrænser mellem Græse Bakkebyskolen og Falkenborgskolen samt mellem Falkenborgskolen og Ådalens skole, hvis den hidtil forventede udvikling med en nedgang i børnetallet i Frederikssund nord manifesterer sig. På baggrund af ovenstående er der stillet forslag om, at gældende skoledistrikter ændres til de nedenfor optegnende med virkning fra 1. august 2011: Side 7 af 34

8 Falkenborgskolen: Nord for Ågade, Nygade, A. C. Hansensvej Syd for Græse Å Syd og øst for Roskilde fjord Vest for Frederikssundsvej (Se bilag 1-3 for kort) Marienlystskolen: Overbygningsdistrikt for Falkenborgskolens og for Græse Bakkebyskolens samlede distrikter. 10. klasse: Hele kommunen Under høringsperioden er modtaget fem svar fra skolebestyrelser i Frederikssund og Jægerspris, der kan summeres som følger: Bestyrelserne på Falkenborgskolen, Marienlystskolen, Åbjergskolen tager ændringerne til efterretning uden kommentarer Bestyrelsen på Græse Bakkebyskolen noterer sig distriktsændringerne og foreslår en kontinuert ændring af distriktsgrænser i Frederikssund midt/ nord ved ændringer i elevtallet, mhp. en reduktion af skolen klassekvotient, hvorom der udtrykkes en generel bekymring Bestyrelsen på Jægerspris skole ser frem til etableringen af et 10. klassecenter på Marienlystskolen Bevilling: Økonomiske og personalemæssige bemærkninger: Indstilling: Ingen Økonomi har ingen bemærkninger, da sagen ikke har økonomiske konsekvenser. Direktøren for Opvækst, Uddannelse og IKT indstiller over for Opvækst- og Uddannelsesudvalget at anbefale Økonomiudvalget og Byrådet, at: 1. de gældende skoledistriktsgrænser ændres og opføres i skolestyrelsesvedtægterne for Frederikssund Kommune med følgende ordlyd: Falkenborgskolen: Nord for Ågade, Nygade, A. C. Hansensvej Syd for Græse Å Syd og øst for Roskilde fjord Vest for Frederikssundsvej Marienlystskolen: Side 8 af 34

9 Overbygningsdistrikt for Falkenborgskolens og for Græse Bakkebyskolens samlede distrikter. 10. klasse: Hele kommunen Tidligere beslutninger: Beslutninger: Beslutning i Opvækst- og Uddannelsesudvalget, mandag den 29. november 2010 Indstillingen tiltrådt. Bilag: Bilag 1 Falkenborgskoledistrikt uden vejnavne Bilag 2 Falkenborgskoledistrikt vest med vejnavne Bilag 3 Falkenborgskoledistrikt øst med vejnavne Bilag 4 Falkenborgskolen høringssvar Bilag 5 Græse bakkebyskolen høringssvar Bilag 6 Jægerspris skole høringssvar Bilag 7 Marienlystskolen høringssvar Bilag 8 Åbjergskolen høringssvar Side 9 af 34

10 Sag nr. 93 Udvikling af skoletjeneste tilbud på de to museer, Egnsmuseet Færgegården og J. F. Willumsens museum Journal nr.: Lovgrundlag: Sagsfremstilling: Folkeskoleloven. Museumsloven. På Egnsmuseet Færgegårdens skoletjeneste har der igennem de sidste godt 20 år været et meget attraktivt tilbud for skolerne i Frederikssund Kommune. Klasserne kan besøge de kulturhistoriske udstillinger med de originale forhistoriske og historiske genstande, og de kan, i forlængelse af et sådan besøg, reproducere og afprøve genstandene på museets udendørsarealer. Skoletjenestens 3 ansatte er ansat af skolevæsenet, og har udover arbejdet på Færgegården også tidligere haft deres ansættelse på tre af kommunens skoler. I henhold til museumsloven har skoleklasser gratis adgang til alle landets museer. Der er imidlertid ikke afsat penge til at formidle udstillingerne til skoleeleverne, med mindre museet har en skoletjeneste tilknyttet. Det gratis adgangstilbud til skoleklasser har i sig selv en begrænset værdi, hvis udstillingerne skal stå alene. En målrettet formidling til eleverne er afgørende for et udbytterigt og vellykket besøg, og en skoletjeneste er som sådan væsentlig for såvel museet som skolerne. Kulturarvsstyrelsen besøgte i 2005 Færgegården for at gennemføre en kvalitetsvurdering af museet. I den tilhørende rapport skrev Kulturarvsstyrelsen, at skoletjenesten var velfungerende og forbilledlig. På J. F. Willumsens museum, det andet statsanerkendte museum i Frederikssund, har der ikke været tilknyttet en egentlig skoletjeneste. Museet har igennem projektansøgninger gennemført enkeltstående projektforløb, som er blevet tilbudt skolerne i Frederikssund Kommune. Derudover udnytter en del skoler muligheden for at besøge museet gratis og betale for en rundvisning, der knyttes til den undervisning, som læreren i samarbejde med museet aftaler. En sådan undervisning/rundvisning betales af den enkelte skole. Fra såvel lærere og museum vurderes det, at denne brugerbetaling er en stopklods for, at skolerne benytter museet i særlig grad i undervisningen. Derudover har museet vanskeligt ved at udvikle nye undervisningstilbud, da der som sådan ikke, er afsat ressourcer til det. Side 10 af 34

11 Potentialet i J. F. Willumsens museum, som et lokalt undervisningstilbud vurderes umiddelbart af museet og skolerne at være større, end det udnyttes nu. Skoleafdelingen har et ønske om, at begge de lokale statsanerkendte museer også i fremtiden indgår i kommunens skolers undervisningstilbud. Museerne rummer begge en unik mulighed for, at man lokalt kan udvide skolens egne undervisnings- rum med museernes rum såvel udendørs som inde på museerne. Skoleafdelingen har på baggrund af ønsket om, at inddrage begge museer i kommunens undervisningstilbud, bakket op om de to museers ansøgning til Kulturarvsstyrelsens Formidlingspulje. Der er søgt puljemidler til, at man i et samarbejde imellem museerne og skoleafdelingen kan etablere og udvikle en skoletjeneste på begge museer. Fristen for ansøgningen var i marts i år og det var forventet, at bevillingen kunne træde i kraft i dette efterår. Imidlertid er processen blevet forlænget, og der er således ikke kommet endeligt svar fra Kulturarvsstyrelsen. Ud over uvisheden om disse evt. puljemidler, og konsekvenserne heraf i de kommende to projektår, så er Egnsmuseet Færgegården også lige nu inde i andre overvejelser, hvori museet står overfor nogle større strukturelle ændringer. Det betyder, at skoleafdelingen og de to museer er blevet enige om, at udskyde en egentlig videre drøftelse om mulighederne for at ændre de nuværende skoletjenestetilbud enten til midt i foråret 2011, hvor det forventes at Egnsmuseet Færgegårdens struktur og organisering kendes lidt bedre end nu, eller til, at der reelt foreligger en bevilling til det ansøgte udviklingsprojekt fra Kulturarvsstyrelsen. Bevilling: Økonomiske og personalemæssige bemærkninger: Indstilling: Ingen Økonomi har ingen bemærkninger til orienteringssagen. Direktøren for Opvækst, Uddannelse og IKT indstiller over for Opvækst - og Uddannelsesudvalget, at: 1. Orienteringen tages til efterretning. Tidligere beslutninger: Beslutning i Opvækst- og Uddannelsesudvalget, mandag den 1. november 2010 Kirsten Weiland (A) fraværende. Side 11 af 34

12 Punktet udsat til behandling på førstkommende møde. Beslutninger: Beslutning i Opvækst- og Uddannelsesudvalget, mandag den 29. november 2010 Indstillingen tiltrådt. Kirsten Weiland (A) fraværende. Side 12 af 34

13 Sag nr. 94 Kapacitetstilpasning i daginstitutioner i 2011 Journal nr.: Lovgrundlag: Sagsfremstilling: Dagtilbudsloven Fortsat sagsfremstilling efter høringsperiodens afslutning. Sagsfremstilling til 1. november Hvert år udarbejder Frederikssund Kommune en prognose for befolkningsudvikling i kommunen. Af prognosen for 2010 fremgår det, at der fra 2010 til 2011 vil være et fald i antallet af 0-5 årige i kommunen på 141 børn. I 2012 forventes børnetallet at falde med yderligere 88 børn og i 2013 og 2014 med yderligere ca. 40 børn pr. år. Befolkningsprognosens forudsigelser for faldet fra 2010 til 2011 bekræftes af en analyse som Afdelingen for Dagtilbud har udarbejdet i perioden august til oktober Analysen bygger på den viden som Afdelingen for Dagtilbud har kunnet hente i Pladsanvisningen og indeholder derfor alle - af systemet kendte - børn født før oktober 2010 tilmeldt med pasningsbehov i Frederikssund Kommune. Analysen viser, at der i 2011 vil ske et kraftigt fald i antallet af efterspurgte pladser, og at der i 2011 forventes at være en overkapacitet på 86 vuggestuepladser og 133 børnehavepladser svarende til 219 ud af pladser. Det store fald i børnetallet slår igennem 1. maj 2011, når de ældste børnehavebørn overgår til mini SFO. Afdelingen for Dagtilbud vil på udvalgsmødet fremlægge en række forslag til kapacitetstilpasning på området. Supplerende sagsfremstilling til udvalgets møde den 29. november Opvækst- og Uddannelsesudvalget har den 1. november 2010 besluttet at anbefale lukning af en række institutioner pr. 1. maj Indstillingen sker som følge af et faldende børnetal i kommunens daginstitutioner. De berørte institutioner er: Øparkens Børnehave i Slangerup Daginstitutionen Møllevej i Frederikssund Side 13 af 34

14 Afdelinger på Børnebjerget i Frederikssund (Stenhøjgård) Daginstitutionen Krabbedam i Jægerspris Skuldelev Børnehus (Børnehavedelen - ikke SFO'en). Før Opvækst- og Uddannelsesudvalget og Byrådet endelig vedtager lukning af institutionerne har indstillingen været sendt i høring i de berørte institutioner. Høringsperioden løb fra 8. november til 22. november 2010 og den endelige beslutning om lukning af institutioner træffes af Byrådet 15. december Ved høringsperiodens afslutning er der indkommet i alt 95 svar. Svarerne fordeler sig med 25 fra Øparken, 43 fra Møllevej, 7 fra Stenhøjgård/Børnebjerget, 18 fra Krabbedam og 2 fra Skuldelev Børnehus. Forældrene i Øparken har derudover afleveret 744 underskrifter imod en lukning af Øparken. Nedenfor er høringssvarene opsummeret pr. institution. Øparken Kommentarer til lukningsgrundlaget Der er kun 21 børnehavepladser for meget i Slangerup frem for 81 børnehavepladser, som det beskrives i høringsmaterialet. De 81 pladser er beregnet ud fra et maksimumtal frem for den udmeldte normering. Etablering af vuggestueafsnit er muligt og har været et ønske fra institutionens side. Argumenter for bevarelse af Øparken Rummelighed og mangfoldighed - Øparken er gode til at rumme og håndtere mange forskellige børn, bl.a. børn med særlige behov og tosprogede børn. Den geografiske beliggenhed - institutionen er beliggende i et område, hvor der ikke er andre institutioner i umiddelbar nærhed - med bl.a. et stort boligsocialt område og et større parcelhusområde. Kvalitet på alle områder pædagogisk, personalemæssigt, udendørsfaciliteter. Godt samarbejde med skolen og andre samarbejdspartnere i distriktet. Forslag til alternativer Nedsættelse af tænketank til formulering af langsigtede løsninger for dagtilbudsområdet. Lukning af andre institutioner. Side 14 af 34

15 Møllevej Kommentarer til lukningsgrundlaget: Salg af bygning ingen konkrete planer for brug af bygning, kortsigtet løsning. Udbygningsmuligheder institutionen har en af de laveste bebyggelsesprocenter blandt institutionerne i Frederikssund by. Trafikale forhold hverken institution eller forældre opfatter det som et problem. Møllevej er ikke blandt de mindste - set ud fra normtal i sammenligning med andre institutioner i Frederikssund by. Argumenter for bevarelse af Møllevej: Beliggenheden tæt på S-tog gør institutionen ideel for pendlere. Altid overbelægning og ventelister. Pædagogiske læreplaner og børnenes trivsel i top. Ingen klager eller overflytninger til andre institutioner grundet utilfredshed. Sund økonomi gennem mange år. Lavt sygefravær og god trivsel blandt personalet. Forslag til alternativer Der bør laves en samlet langsigtet strategi for institutionerne i Frederikssund by. Lukning af institutioner, der ikke er velfungerende alle parametre og ikke kun økonomi bør tages i betragtning. Stenhøjgård/Børnebjerget Kommentarer til lukningsgrundlaget: Beslutningsgrundlaget er for spinkelt og høringsmaterialet er mangelfuldt. At dagplejen skal overtage Naturbørnehaven, der har de samme unikke omgivelser som Stenhøjgård, virker ikke gennemtænkt, når et af argumenterne for lukning af Stenhøjgård er, at vuggestuebørn ikke får nok udbytte af Stenhøjgårds omgivelser. Argumenter for bevarelse af Stenhøjgårds vuggestue: Side 15 af 34

16 Institutionen er velfungerende med et godt personale. Unikke omgivelser, hvor især dyrene er af stor værdi også for vuggestuebørnene. Kommentarer til den videre proces: Hvis lukningen fastholdes, kræves hurtig afklaring om den videre proces. De største vuggestuebørn skal blive på Stenhøjgård. Flytning af berørte børn i grupper med kendt personale. Garanti for plads indenfor Børnebjerget. Krabbedam Kommentarer til lukningsgrundlaget: Besparelsen ved at lukke Krabbedam, som er oplyst til kr ,- er for lille set i forhold til konsekvenserne for børn og personale. Der skal andre argumenter på bordet end blot økonomi for at pege på Krabbedam; f.eks. forældretilfredshed, trivsel blandt børn og voksne. Argumenter for bevarelse af Krabbedam: Institutionen er den nyeste i byen og derfor også indrettet til at huse børn med gode faciliteter ude som inde. Beliggenhed tæt på strand og skov giver institutionen mange muligheder. Personalet er dygtigt og aktivt. Forslag til alternativer Nedsættelse af en tænketank, som kan udarbejde en langsigtet strategi for dagtilbudsområdet, hvor der afsøges andre muligheder. Skuldelev Børnehus Personalegruppen og forældrebestyrelsen i Bifrost bakker op om beslutningen om lukningen af børnehaveafsnittet og glæder sig over at lokalerne fortsat vil stå til rådighed. Personalegruppen henstiller til en hurtig proces ved eventuelle fyringer. Direktørens forslag Den meget korte tid fra høringsperiodens afslutning til nærværende sagsfremstilling sammenholdt med mængden af høringssvar giver for Øparkens, Møllevejens og Krabbedams vedkommende anledning til at foreslå, at beslutning udskydes til et senere tidspunkt, med henblik på Side 16 af 34

17 en både teknisk/faglig og politisk kvalificeret gennemgang af de mange høringssvar. Høringssvarene fra Bifrost vedr. Skuldelev Børnehus støtter op om lukningen af børnehaveafsnittet, hvorfor det foreslås, at denne lukning gennemføres. Vedrørende Stenhøjgård/Børnebjerget foreslås det, at den udmeldte omstrukturering gennemføres som planlagt, og således, at bestyrelsens procesønsker imødekommes i det omfang det matcher det enkelte berørte barns forældres ønsker. Bestyrelsens ønsker til processen er følgende: En hurtig udmelding om hvad der skal ske. Pladsanvisningen anviser børn til den sammenlagte institution Børnebjerget og Troldehøjen, og at de berørte stilles forrest i køen. Institutionen prioriterer selv, og planlægger selv flytningen af børnene. 2-3-årige får lov at fortsætte i Stenhøjgårds vuggestue, 1-2-årige vuggestuebørnene flyttes som en gruppe, og Naturbørnehavens børn flyttes som en gruppe. Forældreønsker om at vende tilbage til Stenhøjgård når barnet skal overgå til børnehave bør ligeledes imødekommes. Bevilling: Økonomiske og personalemæssige bemærkninger: Økonomi kommenterer, at den økonomiske konsekvens i form af færre personaleressourcer som følge af det faldende børnetal er indarbejdet i dagtilbudsområdets budget Budgettet er ikke korrigeret som følge af eventuelt færre daginstitutioner (udgifter til eksempelvis rengøring, el, vand og varme samt evt. lejeudgifter). Indstilling: Direktøren for Opvækst, Uddannelse og IKT indstiller over for Opvækst- og Uddannelsesudvalget, at: 1. udvalget drøfter de indkomne høringssvar. 2. den foreslåede lukning af børnehaveafsnittet på Skuldelev Børnehus gennemføres. 3. at den foreslåede omstrukturering af Børnebjerget gennemføres (Børnene i vuggestueafsnittet på Stenhøjgård overføres til Troldehøjen, Børnene i Naturbørnehaven overføres til Stenhøjgård, og Naturbørnehaven overgår til Dagplejen). 4. at beslutning om yderligere lukninger udskydes indtil videre. Side 17 af 34

18 Tidligere beslutninger: Beslutning i Opvækst- og Uddannelsesudvalget, mandag den 1. november 2010 Kirsten Weiland (A) fraværende. Opvækst og Uddannelsesudvalget udarbejder forslag til kapacitetstilpasning som sendes i høring hos berørte institutioner og i MED-systemet. Høringsperioden er fra 8. til 22. november 2010 Sagen genoptages på næstkommende møde i Opvækst og Uddannelsesudvalget. Beslutninger: Beslutning i Opvækst- og Uddannelsesudvalget, mandag den 29. november 2010 Indstillingen tiltrådt. Bilag: Høringssvar vedr. lukning af daginstitutioner Side 18 af 34

19 Sag nr. 95 Aflæggelse af regnskab for anlægsprojekter Journal nr.: Lovgrundlag: Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, afsnit 7.2 Sagsfremstilling: I denne sag fremlægges en lang række anlægsregnskaber til godkendelse. Anlægsregnskaberne vedrører projekter der er afsluttet i perioden samt ét enkelt anlægsprojekt, der er afsluttet i 2010 med udgifter over 2 mio. kr. (Renovering af Marbækskolen, 1. etape), men hvor regnskabet endnu ikke har været aflagt overfor byrådet til godkendelse. Regnskaberne burde være aflagt løbende, hvilket imidlertid ikke er sket pga. uklar ansvarsplacering ved opgaveflytning. Dette er nu lagt ind i en fast procedure, og med denne opfølgning sker der nu en opsamling. De gældende regler bliver fastlagt af Indenrigs- og sundhedsministeriet, der i bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, anfører at beløber bruttoudgifterne til et anlægsarbejde sig til 2 mio. kr. eller mere, skal der aflægges et særskilt regnskab. For øvrige anlægsprojekter kan byrådet vælge at følge samme procedure, men behøver ikke at gøre det. Hvis der ikke aflægges særskilt regnskab, skal anlægsregnskabet indgå i årsregnskabet og anlægsarbejdet omtales i bemærkningerne. Kommunens regler er fastsat i "Principper for Økonomistyring", der fastsætter bundgrænsen for aflæggelse af særskilte anlægsregnskaber til 2 mio. kr. og, at regnskabsaflæggelsen skal ske senest 6 måneder efter anlægsprojektets afslutning. I følge kommunens regler hører anlægsprojekterne bevillingsmæssigt til Økonomiudvalget, og endelig godkendelse af anlægsregnskaberne foretages i Byrådet. Da projekterne opstartes i fagudvalgene, finder administrationen det hensigtsmæssigt at også regnskabsaflæggelsen forelægges fagudvalgene. I denne sag forelægges anlægsregnskaber for alle afsluttede anlægsprojekter, der endnu ikke er godkendt, uanset størrelsen af bruttoudgifterne, men fremover vil regnskabsaflæggelsen følge den ovenfor nævnte praksis. Anlægsprojekter under 2 mio. kr., der er afsluttet i 2010, vil således indgå i Side 19 af 34

20 årsregnskabet for De neden oplistede anlægsprojekter henhører under Opvækst- og Uddannelsesudvalget. For hvert anlægsprojekt fremgår bevilling og afvigelse i forhold til regnskabet. En positiv afvigelse svarer til et merforbrug/mindreindtægt i forhold til den meddelte udgifts- eller indtægtsbevilling. Der henvises til det vedlagte bilag for regnskabstal og bemærkninger til de enkelte bevillinger. Beløbene er angivet i hele kr. Anlægsprojekt Bevilling Afvigelse Renovering af legepladser på skolerne, Fr-sund Taghætter og reparation af tage på Åbjergskolen Reparation af murværk på Gyldenstenskolen Naturfagslokale og lærerarbejdspladser ved Byvangsskolen Kingoskolen 5. Spor Ombygning af Sogneskolen/Møllegårdskolen Græse Bakkeby Skole - etape Stenhøjgård og Fjordtoppen Renovering af Marbækskolen, 1. etape Etablering af daginstitution Pavillonbørnehave Hoffmeyers hus Skuldshøj Ombygning / udvidelse af Nordstjernen Bevilling: - Økonomiske og personalemæssige bemærkninger: Budget og Analyse har ingen bemærkninger. Side 20 af 34

21 Indstilling: Chefen for Budget og Analyse indstiller over for Opvækst- og Uddannelsesudvalget at anbefale Økonomiudvalget og Byrådet, at: 1. Anlægsregnskaberne godkendes. Tidligere beslutninger: Beslutninger: Beslutning i Opvækst- og Uddannelsesudvalget, mandag den 29. november 2010 Indstillingen tiltrådt. Bilag: Bilag - Anlægsregnskaber til Opvækst- og Uddannelsesudvalget Side 21 af 34

22 Sag nr. 96 Orienteringssag om status for renovering og pædagogiske opdatering af skoler i Marbæk og Slangerup Journal nr.: Lovgrundlag: Sagsfremstilling: Sagen bringer en status over renovering og pædagogisk opdatering af skoler i Skibby og Slangerup. Skibby I marts 2010 er der bevilliget 18,7 mio. kr. til pædagogisk opdatering og renovering af Marbækskolen i Skibby. Skolens renovering har været undervejs siden ultimo 2009, hvor programoplægget for skolebyggeriet blev udarbejdet. I 2010 er der arbejdet med den videre projektering af byggeriet, og status ultimo november 2010 er, at prækvalifikationen er nået, hvor entreprenører kan fremsende materiale frem til den 22. november Herefter udsendes udbudsmaterialet den 30. november 2010, og licitationen er planlagt til den 22. december 2010 til byggestart ultimo januar Slangerup Der har endnu ikke været iværksat undersøgelser af behovet for renovering og pædagogisk opdatering af skolerne i Slangerup. Skoleafdelingen anser, at en første vurdering kan foreligge ultimo januar Bevilling: Økonomiske og personalemæssige bemærkninger: Indstilling: Ingen Økonomi har ikke yderligere bemærkninger. Direktøren for Opvækst, Uddannelse og IKT indstiller over for Opvækst- og Uddannelsesudvalget, at: 1. status tages til efterretning. Tidligere beslutninger: Beslutninger: Beslutning i Opvækst- og Uddannelsesudvalget, mandag den 29. november 2010 Indstillingen tiltrådt. Side 22 af 34

23 Sag nr. 97 Bevillingsansøgning vedr. ombygning af Falkenborgskolen Journal nr.: Lovgrundlag: Sagsfremstilling: Fortsat sagsfremstilling efter udvalgsmødet den 1. november 2010 Sagsfremstilling til 1. november 2010 I forlængelse af tidligere sag nr. 67 af 6. september 2010 og Økonomiudvalgets efterfølgende beslutning den 22. september 2010, præsenterer denne sag tre modeller som oplæg til beslutning om en anlægsbevilling til ombygning af Falkenborgskolen. De tre modeller er præsenteret i oversigt nedenfor. Detaljer for projektspecifikationer, tidsplaner og budget er vedlagt i bilag. Det bemærkes om den resterende renovering af Falkenborgskolens bygninger B, C og D, at projektspecifikationer er uændrede, og det påmindes at vedståelsesfristen for modtagne tilbud ved licitation udløber medio december. Model 1A: Nybyggeri af bygning F Forslaget omfatter nedrivning af den nuværende bygning F (mellemtrin og faglokaler ca m2) samt tilbygning til bygning E (fremtidig læsecafé i pædagogisk center ca. 100 m2). Den samlede nybygning disponeres i tre etager og reduceres til m2 ved at optimere funktionaliteten og fleksibiliteten, bl.a. ved minimering af gangarealer, der erstattes af centralt placerede torv/ fællesrum. Der bygges til mellemtrin med tilhørende faglokaler; således i alt ni klasselokaler, som samles årgangsvis fordelt på to etager. Faglokaler vil være tidssvarende og placeret i funktionel sammenhæng med beslægtede fag/ fællesarealer (krea grov/fin, natur & teknik, hjemkundskab og musik). De to nederste etager har direkte udgang til terræn/ udearealer og bygningen kobles på den nye multihal, som det var tiltænkt for den eksisterende bygning F. Etager forbindes af et dobbelthøjt rum med siddetrappe, der giver nye muligheder for samling, og sikrer en sammenhæng mellem funktionerne i stueplan og på 1. sal. I stueplan forbedres sammenhængen mellem multihallen, det fremtidige pædagogiske center, caféområde og faglokaler ved etableringen af et torv. I kommuneplanen oplyses det, at byggerier ikke må være højere end 10 meter og max. to etager over terræn. Det vurderes bl.a. på den Side 23 af 34

24 baggrund, at model 1A med nybygning i tre etager udløser en lokalplan, hvilket forlænger projektets tidshorisont med omtrent seks måneder. (Bilag 3: Tidsplan for model 1A). Total anlægsudgift: mio. kr. Nuværende bevilling: mio. kr. Restbevilling: mio. kr. Byggeriafslutning: Juni 2012 (inkl. lokalplan). Model 1B: Nybyggeri af bygning F og E Forslaget omfatter nedrivning af de nuværende bygninger F (mellemtrin og faglokaler ca m2) og bygning E (fremtidig pædagogisk center for Falkenborgskolen ca. 390 m2). Det nuværende byggefelt for bygning F og E udnyttes til en nybygning disponeret i to etager med et areal reduceret til m2 ved at optimere rumfunktionalitet og fleksibilitet. Begge etager har direkte adgang til terræn og den ny bygning kobles på multihallen. Alle ni klasser samles på én etage i et sammenhængende undervisnings- og fritidsmiljø af klasseværelser, projektrum og torv med mulighed for fleksible rumlige sammenhænge mellem klasser og med fællesarealer. Som for model 1A forbindes etagerne af et dobbelthøjt rum med siddetrappe, der giver nye muligheder for samling samt sikrer stor sammenhæng i bygningen og mellem funktionerne i stueplan og på 1. sal. Skolens pædagogiske center er placeret i åben forbindelse med stueetagens torv med mulighed for inddragelse/ dobbeltudnyttelse af hele arealet. Torvet forbedrer sammenhængen med multihallen og til faglokalerne. Modellen løser (ligesom model 1A) nuværende problemer med tilgængelig, utidssvarende toiletforhold og mekanisk ventilation. Forestillingen er en bygning af åbenhed, integration og fleksibilitet for rumudnyttelsen, som klart optimerer betingelserne for at realisere de overordnede pædagogiske mål med hele skolens ombygning. Den pædagogiske vurdering er, at f.eks. klasseværelsernes placering i tæt nærhed af hinanden, torv og projektrum repræsenterer rig mulighed for samarbejde og fællesskaber i forskellige konstellationer, f.eks. på tværs af klasser, klassetrin og i mindre eller større fora. Det er en yderligere vurdering, at den direkte sammenhæng mellem pædagogisk center og fællesarealerne omkring klasserne, vil have væsentlig betydning for udnyttelse af centeret for elever i både opholds- og undervisningsøjemed. Da model 1B er en bygning i kun to etager vurderes det, at byggeriet kan gennemføres uden en lokalplan, hvis byggeriet i øvrigt ikke fører til ændringer, der samlet set påvirker naboerne væsentligt, ved f.eks. bygningens udtryk/farver, større indblik fra svalegange, udsættelse for Side 24 af 34

25 støjende aktiviteter og lign. (Bilag 4: Tidsplan for model 1B). Total anlægsudgift: mio. kr. Nuværende bevilling: mio. kr. Restbevilling: mio. kr. Byggeriafslutning: December 2011 (uden lokalplan). Model 2: Renovering af bygning F Forslaget omfatter en total PCB renovering af bygning F med sigte at reducere niveauet af PCB til under 300 mg efter ombygningen. Den planlagte renovering af bygning F disponerer klasser og undervisningsmiljøet i fire etager. Der er taget afsæt i den eksisterende bygningskrop, hvorfra der er indrettet ud fra bedst mulige hensyn til pædagogiske ønsker og mål. Der vil være direkte adgang til multihallens tagterræn og boldbane fra bygningens 1. sal. I bygningens stueplan findes hjemkundskab samt grovværksted og garderober med sammenkobling til PLC gennem læsecaféen. 1. sal rummer 4. klassetrin samt faglokalerne natur/ teknik og design/ fin værksted. 2. sal huser 5. og 6. klassetrin med et større fælles projektrum. Endvidere findes på hver etage et mindre projektrum og et teamrum. Bygningens tagetage rummer musiklokalet med scene, hvilket samtidig udgør mellemtrinets samlingsrum. Projekteringen af byggeriet er afsluttet ligesom licitation har været gennemført. PCB renoveringen kan projekteres og udbydes som et selvstændigt projekt. Tidshorisonten for byggeriets afslutning er dog ikke væsensforskellige fra model 1B. (Bilag 5: Tidsplan for model 2). Total anlægsudgift: mio. kr. Nuværende bevilling: mio. kr. Restbevilling: mio. kr. Byggeriafslutning: November 2011 Supplerende sagsfremstilling til udvalgets møde den 29. november 2010 Der fremlægges supplerende beslutningsoplæg om: Det nationale perspektiv for initiativer omkring PCB Kvalitetsfondsmidler Vedståelsesfrist for tilbud på Falkenborgskolens renovering Ny Model 3: Midlertidige pavillon-faciliteter. Skoleafdelingen har med notat af 23. november 2010 uddybet baggrunden for denne supplerende sagsfremstilling. Notatet er Side 25 af 34

26 vedlagt som bilag nr. 8. Det nationale perspektiv omkring PCB- initiativer Problematikken om PCB i bygninger går på tværs af en række ministerier og styrelser. Kommunen har således medio november rettet henvendelse til både KL, Sundhedsstyrelsen, indhentet information fra Miljøstyrelsen og kontaktet samarbejdspartnere indenfor byggeområdet med henblik på en afklaring af eventuelle initiativer for PCB på nationalt plan. Sammenstillingen af disse kilder, giver ingen indikation af aktuelle initiativer hverken angående en national handlingsplan, eller ændrede sundhedsmæssige retningslinjer for PCB i bygninger i Danmark. Nærværende sag kunne derfor give anledning til, at kommunen retter henvendelse til KL med opfordring om, at KL tager initiativ til en dialog med regeringen om en løsning af de meget store finansielle udfordringer, som kommunalt ejede bygninger, der konstateres forurenet med PCB over de tilladte grænseværdier, udgør for den enkelte kommune. Kvalitetsfondsmidler Frederikssund Kommune modtager i 2010 et tilskud på 32 mio. kr. fra Kvalitetsfonden under forudsætning af, at kommunen gennemfører anlægsinvesteringer for 64 mio. kr. indenfor områderne dagtilbud, skole og ældrecentre. Finansieringen af skolestrukturprojektet hviler således på Frederikssund Kommunes adgang til tilskuddet på 32 mio. kr. og på lånoptagelse på tilsvarende 32. mio. kr. fra den almindelige lånepulje og Kvalitetsfondens særlige lånepulje. Med baggrund i seneste meldinger fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet kan der anses at være rimelige sikkerhed for, at der for både tilskud og lånoptagelse gælder, at der vil være overførselsesadgang til (Se bilag 7 for Uddybning om Kvalitetsfondsmidler). Vedståelsesfrist for tilbud på Falkenborgskolens renovering I henhold til den overordnede tidsplan for skolebyggerierne i Frederikssund er der afholdt licitation og indhentet tilbud på Falkenborgskolens renovering i september. Vedståelsesfristen for disse tilbud udløber d. 8. december. Der er indhentet en bekræftelse fra den lavestbydende entreprenør på en forlænget vedståelsesfrist frem til d. 22. december, hvor den politiske behandling forventes tilendebragt. Det bemærkes, at det indhentede tilbud kan justeres, således at renovering af bygning E og F udgår, mens kontrakten for renoveringen Side 26 af 34

27 af bygningerne B, C og D gennemføres. Hvis der ikke indgås kontrakt på byggeriet inden den 22. december 2010 bortfalder tilbuddet. Herefter vil udbudsmaterialet evt. skulle justeres før det sendes i licitation på ny for en evt. kontraktindgåelse om renovering af Falkenborgskolen. Byggeprojektets tidshorisont vil heraf forlænges med ca. seks uger. Afslutningsvis bemærkes, at byggerådgiver vil skulle have honorar for forsinkelsen, den ny udbudsrunde samt for tilretninger af udbudsmateriale. Overskrides vedståelsesfristen den 22. december 2010 vil det i alle tilfælde betyde en merudgift at genudbyde projektet for Falkenborgskolens renovering. Model 3: Midlertidige pavillon-faciliteter Forslaget omfatter etablering af midlertidige pavillon-faciliteter til undervisning, som erstatning for fag- og klasselokaler i bygning F, indtil der foreligger en endelig afklaring for renoveringen og den pædagogiske opdatering af Falkenborgskolen. Logistikbehov og økonomi Bygning F huser i dag klasselokaler for mellemtrin og udskoling samt faglokalerne fysik, hjemmekundskab og sløjd. Ved start af skoleåret 2011/12 skal bygningen rumme ni klasselokaler og faglokalerne, sløjd, hjemmekundskab samt natur/ teknik. For model 3 er som udgangspunkt valgt en minimumsløsning, hvor der etableres ni klasselokaler i pavillon-faciliteter, da der for faglokaler er fundet alternative løsninger: For indeværende skoleår gælder om faglokaler, at: Fysik er henlagt til andre skoler, hvortil der påregnes udgifter til transport og lokaler (Frederikssund Private Realskole). Alle skemalagte timer er opfyldt. Sløjd er henlagt til den tidligere SFO2, hvorved alle skemalagte timer opfyldes. Hjemmekundskabsfaciliteter etableres p.t. i skolens kantine. Udfaldet af praksis for denne løsningsmodel afventes således. For skoleåret 2011/12 vil det gælde, at: Fysik forflyttes med udskolingstrinnet til Marienlystskolen. Natur/ teknik erstatter fysik. Der findes ikke særlige lovmæssige bestemmelser for indretning af natur/ tekniklokaler, der således kan indrettes i et klasselokale. Sløjd kan fortsat huses i den tidligere SFO2 med mindre der opstår behov for anden anvendelse for disse lokaler. Hjemmekundskab kan evt. fortsat huses i skolens kantine, afhængigt af de andre beslutninger, der måtte træffes for skolens renovering. Side 27 af 34

28 Hvis skolens bygning B, C, D og E ikke er ombygget ved start af skoleåret 2011/12 vil der opstå et kapacitetsproblem for skolens SFO og bibliotek, da der for det planlagte byggeri er indkalkuleret et øget kapacitetsbehov grundet en stigning i antallet af indskolingsbørn. Det samlede antal af indskolingsbørn for skoleåret 2011/12, kan ikke huses i Falkenborgskolens nuværende SFO; ligesom bibliotekets behov for reolmeter ikke kan opfyldes. Heraf følger, at det øgede kapacitetsbehov for indskolingen skal indtænkes fra start af skoleåret 2011/12 i den samlede logistik ved etableringen af pavillonfaciliteter. Driftsmæssige og pædagogiske konsekvenser Det følgende fremhæver de mest konkrete driftsmæssige og pædagogiske konsekvenser afledt af model 3: Pavillon-faciliteterne skal opsættes på skolens matrikel, mest oplagt på boldbanen og alternativt i skolegården, hvilket vil hæmme elevers bevægelsesfrihed i frikvarterer. Udendørsidræt vil ikke være muligt, så skolen skal låne arealer på andre skoler for at opfylde lovpligtige fællesmål for idrætsundervisningen. Henlægning af undervisningstimer til lokaliteter udenfor stamklassers nærmiljø - som til andre skoler, nærliggende matrikler, alternative lokaler på skolen - vil have den konsekvens at det undervisningsmiljø, der tilbydes bliver alvorligt fragmenteret. Pavillon-faciliteter vil som minimum betyde at hjemmekundskab, sløjd og idræt skal indrettes og henlægges udenfor mellemtrinnets nærmiljø. Omlægningen til den nye pædagogiske vision og nye undervisningsformer kræver faciliteter til holddeling, til projektog til gruppearbejde, til stormøder og samlinger på tværs af klasser. Det er således yderst vanskeligt, at se den vedtagne vision for Frederikssund skolevæsen implementeret med pavillon-faciliteterne. Skolens lærere har fra starten af skoleåret vist sig yderst samarbejdsvillige og positivt indstillet overfor at se sig igennem en akut krisesituation ved lukningen af bygning F. Udskydelsen af den forventede byggestart og udsættelsen af den politiske beslutning vedrørende skolens renovering skaber dog usikkerhed og frustration hos både lærere og SFOpersonale om retningen for skolestrukturen og for den planlagte proces med Marienlystskolens elever og personale i skoleårets forløb. Som direkte følge mærkes en tydelig afmatning af et tidligere gå-på-mod omkring skolens pædagogiske opdatering og nye undervisningsmetoder. Det kan konstateres, at skolens ledelse og tillidsrepræsentanter har arbejdet meget aktivt med at skabe en positiv ånd og Side 28 af 34

29 opbakning blandt alle skolens medarbejdere. En fortsat usikkerhed om tidspunktet for renoveringens afslutning vil stille yderligere krav til både skolens ledelse og TR om fortsat positivt medspil i processen. I forlængelse af ovenstående er det en risiko, at skolens medarbejdere vil være tiltrukket af at søge ansættelse andetsteds. Det logistiske præmis for model 3 er, at der skal findes erstatning for lokaler i bygning F samt en løsning for det øgede kapacitetsbehov for SFO'en ved start af skoleåret 2011/12. Udfra dette præmis foreslår model 3, at klassetrin samt natur/ teknik huses i bygning C; klasse huses i bygning D til undervisning i dagtimer og i skolens nuværende SFO i eftermiddagstimer; for klassetrin indrettes der undervisnings- og SFO-faciliteter i pavilloner. Der er behov for seks klasselokaler og for SFO'ens indretning af garderobe m.m. estimeres et behov for yderligere tre klasse-moduler og således i alt ni klassemoduler. Et pavillon-klassemodul er på 62 m2, og udgift hertil består af omkostninger til opsætning/ nedtagning, månedlig husleje og drift. For ni lokaler udgør etableringsudgiften (optagning/ nedtagning) således ca kr. og den årlige udgift til leje ca kr. og til drift ca kr. Dertil kommer en udgift til transaktionsomkostninger som eks. flytninger samt ned-/oppakning af klasselokaler og materialesamlinger, der er estimeret til et beløb på 0,5 mio. kr. Afslutningsvis bemærkes, at løsningen endvidere indebærer fortsatte varmeudgifter til bygning F, for at sikre bygningens stand fremover. (Se bilag 6 for prisoversigt over pavillon-moduler). Etablerings- og transaktionsomkostninger: kr. Årlig leje- og driftsudgift: kr. Byggeriafslutning: Ej klarlagt Direktørens indstilling Sagens kompleksitet og store økonomiske udfordringer sammenholdt med hensynet til fastholde den størst mulige opbakning fra forældre, skolens bestyrelse samt skolens medarbejdere og ledelse giver direktøren anledning til at foreslå følgende: 1. Der meddeles accept af det modtagne renoveringstilbud for så vidt angår alle bygninger på nær bygning E og F. Udgiften hertil afholdes inden for den allerede meddelte anlægsbevilling. Anlægsbevillingen på 26,1 mio. kr. er meddelt og frigivet af Byrådet den 26. maj 2010 (sag nr. 139). 2. Byrådet opfordrer KL til en dialog med regeringen om en løsning af de meget store finansielle udfordringer, Side 29 af 34

30 som kommunalt ejede bygninger, der konstateres forurenet med PCB over de tilladte grænseværdier, udgør for den enkelte kommune. 3. Der etableres en pavillonløsning på i alt 9 pavilloner for klassetrin til både undervisnings- og SFO-faciliteter. Pavillonløsningen etableres for kalenderåret 2011, idet den finansielle udfordring for en permanent løsning for bygningerne E og F foreslås afklaret senest ved Byrådets vedtagelse af budgettet for Bevilling: Til udvalgets møde den 1. november: Der ansøges om bevilling til én af de tre ovennævnte modeller for ombygning af Falkenborgskolen, for hvilke finansieringsbehov udgør henholdsvis: Model 1A: 31.3 mio. kr. til nedrivning og nybygning af bygning F Model 1B: 31.3 mio. kr. til nedrivning og nybygning af bygning F og bygning E Model 2: 16.1 mio. kr. til renovering af bygning F Udgiften kan ikke umiddelbart finansieres inden for de afsatte budgetrammer og allerede meddelte bevillinger til den samlede gennemførelse af skolestrukturprojektet Frederikssund Midt/Nord. Projektets styregruppe peger på, at arbejdet med projektering og udbud af den selvstændige etape på Marienlystskolen, der vedrører opdatering af skolens idrætsfaciliteter, ikke er påbegyndt. Der er til denne etape, der er planlagt som sidste etape af ombygningen af Midt/Nord, afsat 7,2 mio. kr. Etapen er planlagt afsluttet juni Det foreslås at udvalget over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler at overveje, om dette beløb vil kunne fremrykkes til delvis finansiering af udgiften til PCB miljørenoveringen med yderligere forslag om, at tidspunkt for og omfang af opdateringen af Marienlystskolens idrætsfaciliteter indgår i Byrådets arbejde med budget Der kan ydermere peges på, at der under udvalgets område er afsat et anlægsbudget på 4,48 mio. kr. til renovering af produktionskøkkener i budget Til udvalgets møde den 29. november: Sagen har følgende bevillingsmæssige konsekvenser: 1. Udgiften til igangsætning af renovering af alle bygninger på nær bygningerne E og F vil kunne afholdes inden for den af Byrådet givne bevilling på 26,1 mio. kr. 2. Udgiften til etablering og nedtagning af 9 pavilloner på knap 1 mio. kr. vil i første omgang ligeledes kunne afholdes inden for Side 30 af 34

31 samme bevilling. 3. Udgiften til drift af 9 pavilloner på kr. årligt afholdes også inden for samme bevilling, og indgår i byggeregnskabet. 4. Valget af den endelige løsning, og den hermed forbundne merøkonomi inkl. den foreslåede pavillonløsning, for bygningerne E og F afventer i første omgang resultatet af Byrådets opfordring til KL om, sammen med regeringen, at finde en finansiel løsning på PCB-udfordringen i kommunale bygninger. Økonomiske og personalemæssige bemærkninger: Til udvalgets møde den 1. november: Økonomi bemærker, at anlægsbevillingen er et træk på kassebeholdningen. Udvalget bør dels tage stilling til, hvorvidt anlægsbevilling på 7,2 mio. kr. fra 2012 skal fremrykkes til delvis dækning af udgiften samt dels, hvorvidt anlægsbevilling på 4,48 mio. kr. til renovering af produktionskøkkener benyttes til delvis finansiering. Forslag til delvis finansiering udgør i alt 11,68 mio. kr. Til udvalgets møde den 29. november: Økonomi har ikke yderligere bemærkninger. Indstilling: Direktøren for Opvækst, Udannelse og IKT indstiller over for Opvækstog Uddannelsesudvalget at anbefale Økonomiudvalget og Byrådet, at: 1. der meddeles accept af det modtagne renoveringstilbud for alle udbudte renoveringsopgaver på Falkenborgskolen på nær i bygning E og F. Udgiften hertil afholdes inden for den allerede meddelte anlægsbevilling på 26,2 mio. kr. 2. Byrådet opfordrer KL til en dialog med regeringen om en løsning af de meget store finansielle udfordringer, som kommunalt ejede bygninger, der konstateres forurenet med PCB over de tilladte grænseværdier, udgør for den enkelte kommune. 3. der etableres en pavillonløsning på i alt 9 pavilloner for klassetrin til både undervisnings- og SFO-faciliteter. Pavillonløsningen etableres for kalenderåret 2011, idet den finansielle udfordring for en permanent løsning for bygningerne E og F foreslås afklaret senest ved Byrådets vedtagelse af budgettet for Udgifterne til både etablering, nedtagning og drift afholdes i første omgang over den givne anlægsbevilling. Tidligere beslutninger: Beslutning i Opvækst- og Uddannelsesudvalget, mandag den 1. Side 31 af 34

Notat vedr. løsningsmodeller omkring Falkenborgskolens renovering

Notat vedr. løsningsmodeller omkring Falkenborgskolens renovering Notat vedr. løsningsmodeller omkring Falkenborgskolens renovering Nærværende notat bringer baggrundsinformation til den aktuelle sagsfremstilling vedr. PCB renovering på Falkenborgskolen, som forventes

Læs mere

Der er udarbejdet følgende tidsplan for processen:

Der er udarbejdet følgende tidsplan for processen: Børnebjerget Ventevej 23A og Skovvej 2 Frederikssund 6.november 2010 Høringsmateriale i forbindelse med indstilling om nedlæggelse af afdelingen på Børnebjerget. Opvækst- og Uddannelsesudvalget har på

Læs mere

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den 06.12.2011 kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Ole Peter Christensen (F) Indholdsfortegnelse: 528. Organisering samt tids- og procesplan vedr.

Læs mere

Høringsforslag. Forslag om ny struktur på skoleområdet Frederikssund Kommune

Høringsforslag. Forslag om ny struktur på skoleområdet Frederikssund Kommune Høringsforslag Forslag om ny struktur på skoleområdet Frederikssund Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Juridisk ramme for høringen... 4 1.2 Høringsproces i Frederikssund Kommune... 4 2.

Læs mere

Høringssvar i forbindelse med lukning af daginstitutioner i Frederikssund Kommune

Høringssvar i forbindelse med lukning af daginstitutioner i Frederikssund Kommune 24. november 2010 Høringssvar i forbindelse med lukning af daginstitutioner i Frederikssund Kommune Opvækst- og Uddannelsesudvalget har den 1. november 2010 besluttet at anbefale lukning af en række institutioner

Læs mere

side 1 Åbent referat for Byrådets møde den kl. 17:30 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Byrådets møde den kl. 17:30 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Byrådets møde den 25.06.2008 kl. 17:30 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 217. Anlægsbudget 2008. Budgetopfølgning i forbindelse med lovforslag vedrørende anlægssanktion...

Læs mere

Ændring af vuggestuen og børnehaven Ærtebjerg til to kombinerede institutioner, samt omlægning af Mågen 466758

Ændring af vuggestuen og børnehaven Ærtebjerg til to kombinerede institutioner, samt omlægning af Mågen 466758 Pkt.nr. 36 Ændring af vuggestuen og børnehaven Ærtebjerg til to kombinerede institutioner, samt omlægning af Mågen 466758 Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget, at

Læs mere

REFERAT. Opvækst- og Uddannelsesudvalget. mandag den 7. januar 2008 kl i mødelokale F5

REFERAT. Opvækst- og Uddannelsesudvalget. mandag den 7. januar 2008 kl i mødelokale F5 REFERAT mandag den 7. januar 2008 kl. 15.00 i mødelokale F5 mødet indledes i Byrådssalen med fællesmøde med institutionslederne Mødedeltagere: Anne-Mette Worch, Jesper Henriksen, John Schmidt Andersen,

Læs mere

Høringsforslag. Forslag om ny struktur på skoleområdet Frederikssund Kommune

Høringsforslag. Forslag om ny struktur på skoleområdet Frederikssund Kommune Høringsforslag Forslag om ny struktur på skoleområdet Frederikssund Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Juridisk ramme for høringen... 4 1.2 Høringsproces i Frederikssund Kommune... 4 2.

Læs mere

7. ELTANG SKOLE OG BØRNEHAVE

7. ELTANG SKOLE OG BØRNEHAVE Kolding Kommune Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne 2014-2021 Bind III 7. ELTANG SKOLE OG BØRNEHAVE Eltangvej 71, 6000 Kolding Skolen er bygget i 1964 og der er gennemført udbygning og opdatering af

Læs mere

Referat fra møde Onsdag den 12. september 2012 kl i Byrådssalen

Referat fra møde Onsdag den 12. september 2012 kl i Byrådssalen Byrådet Referat fra møde Onsdag den 12. september 2012 kl. 18.00 i Byrådssalen Mødet slut kl. 18.58 MØDEDELTAGERE Ole Find Jensen (A) Anne-Lise Kuhre (A) Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Grethe Olsen (F)

Læs mere

Indstilling. Bedre fysiske rammer for børn og unge i Tranbjerg. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Børn og Unge. Den 25.

Indstilling. Bedre fysiske rammer for børn og unge i Tranbjerg. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Børn og Unge. Den 25. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 25. april 2013 Aarhus Kommune Administrationsafdeling Børn og Unge 1. Resume Der mangler dagtilbudspladser i Tranbjerg. Samtidig er der på

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 31 ONSDAG DEN 26. NOVEMBER 2008, KL. 15.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 26. november 2008 Side: 2 Fraværende: Ingen Tessa Gjødesen

Læs mere

Mødet blev holdt mandag den 24. januar 2011 på Rådhuset i Mødelokale A. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 11:00.

Mødet blev holdt mandag den 24. januar 2011 på Rådhuset i Mødelokale A. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 11:00. ALLERØD KOMMUNE Skoleudvalget Møde nr. 13 Mødet blev holdt mandag den 24. januar 2011 på Rådhuset i Mødelokale A. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 11:00. Medlemmer: Formand Nikolaj Bührmann (F),

Læs mere

Høringsmateriale vedr. fremtidig dagtilbudsstruktur i Årslev. Sags-id: 28.00.00-P20-3-13

Høringsmateriale vedr. fremtidig dagtilbudsstruktur i Årslev. Sags-id: 28.00.00-P20-3-13 Høringsmateriale vedr. fremtidig dagtilbudsstruktur i Årslev 2014 Sags-id: 28.00.00-P20-3-13 BAGGRUND 3 KAPACITET OG BØRNETAL 4 Pasningsbehov 4 Bygningskapacitet 4 OVERSIGT OVER SCENARIER 5 BEMÆRKNINGER

Læs mere

Referat fra ekstraordinært møde i Plan- og Udviklingsudvalget

Referat fra ekstraordinært møde i Plan- og Udviklingsudvalget Referat fra ekstraordinært møde i Plan- og Udviklingsudvalget onsdag den 13. april 2011 kl. 12.00 i F2, Frederikssund Mødet sluttede kl. 15.07 Mødedeltagere: John Schmidt Andersen (V) Guri Bjerregaard

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE REFERAT

FREDERIKSSUND KOMMUNE REFERAT Dagsorden-skabelon Side 1 af 8 FREDERIKSSUND KOMMUNE REFERAT Børn og Ungeudvalget 27. april kl. 18.00 i mødelokale 6 Mødedeltagere: Bente Nielsen, S e lim Y u m u k, A n e tte L a u g e Je n se n, J e

Læs mere

Børn og Ungeudvalget den 19. februar 2003 Side 1 af 8 FREDERIKSSUND KOMMUNE U DSKRIFT. Børn og Ungeudvalget. 19. februar 2003 kl. 14.

Børn og Ungeudvalget den 19. februar 2003 Side 1 af 8 FREDERIKSSUND KOMMUNE U DSKRIFT. Børn og Ungeudvalget. 19. februar 2003 kl. 14. Børn og Ungeudvalget den 19. februar 2003 Side 1 af 8 FREDERIKSSUND KOMMUNE U DSKRIFT Børn og Ungeudvalget 19. februar 2003 kl. 14.00 i mødelokale 6 Mødedeltagere: Bente Nielsen, Selim Yumuk, Anette Lauge

Læs mere

Forslag til fremtidig skolestruktur i Kalundborg Kommune. HØRINGSOPLÆG Godkendt i Kommunalbestyrelsen den 28. august 2007

Forslag til fremtidig skolestruktur i Kalundborg Kommune. HØRINGSOPLÆG Godkendt i Kommunalbestyrelsen den 28. august 2007 Forslag til fremtidig skolestruktur i Kalundborg Kommune HØRINGSOPLÆG Godkendt i Kommunalbestyrelsen den 28. august 2007 INDHOLD Indledning side 3 Beskrivelse af processen vedrørende ny skolestruktur side

Læs mere

Debatoplæg om Skolestrukturen i Frederikssund Kommune

Debatoplæg om Skolestrukturen i Frederikssund Kommune Debatoplæg om Skolestrukturen i Frederikssund Kommune Maj 2007 Processen: I forlængelse af kommunesammenlægningen er tanker om fremtidens skolestruktur i Frederikssund Kommune meget aktuelle. En arbejdsgruppe

Læs mere

De tre scenarier er nærmere beskrevet i notatet angående ny skolestruktur, jf. vedlagte

De tre scenarier er nærmere beskrevet i notatet angående ny skolestruktur, jf. vedlagte GLADSAXE KOMMUNE Børne- og Kulturforvaltningen Børne- og Undervisningsudvalgets møde d. 17.05. 2011. Sag nr. 89. NOTAT Dato: 17.05.2011 Ny skolestruktur - tre scenarier Børne- og Undervisningsudvalget

Læs mere

Praksis for tilpasning af kapaciteten i dagplejen og dialogen med forældrene

Praksis for tilpasning af kapaciteten i dagplejen og dialogen med forældrene Notatark Sagsnr. 00.32.10-Ø00-2-14 Sagsbehandler Heidi Jul Nielsen 4.2.2016 Praksis for tilpasning af kapaciteten i dagplejen og dialogen med forældrene Baggrund Formålet med dette notat er at redegøre

Læs mere

Bilag: Beslutning om at lægge skoleafdelinger sammen

Bilag: Beslutning om at lægge skoleafdelinger sammen Bilag: Beslutning om at lægge skoleafdelinger sammen D. 22. oktober 2014, Børne- og ungesekretariatet Baggrund Byrådet besluttede med vedtagelsen af budget 2015 at iværksætte en proces med henblik på at

Læs mere

Budget 2017 Kommissorium vedr. mulighederne for en mere stabil klassedannelse

Budget 2017 Kommissorium vedr. mulighederne for en mere stabil klassedannelse Budget 2017 Kommissorium vedr. mulighederne for en mere stabil klassedannelse Sagsnr. 16/17444 Resumé Børne- og Skoleudvalget principgodkendte den 14.09.2016 to modeller til ændring af styrelsesvedtægten

Læs mere

Organisering af fritidsdelen. Tværfaglig arbejdsgruppe Oktober 2014 nr. VIII

Organisering af fritidsdelen. Tværfaglig arbejdsgruppe Oktober 2014 nr. VIII Organisering af fritidsdelen Tværfaglig arbejdsgruppe Oktober 2014 nr. VIII Organisering af fritidsdelen Gennem fælles værdier i Børne- og Ungepolitikken og ved skolechefens overordnede ledelse skabes

Læs mere

Møde 30. marts 2009 kl. 15:00 i mødelokale 1, Struer Rådhus

Møde 30. marts 2009 kl. 15:00 i mødelokale 1, Struer Rådhus Børne- og Uddannelsesudvalg Referat Møde 30. marts 2009 kl. 15:00 i mødelokale 1, Struer Rådhus Afbud fra/fraværende: Indkaldelser: kl. 15.00 Anette Holm, Børne- og Familiecentret punkt 30 kl. 15.15 Britta

Læs mere

Sagsfremstilling Perioderegnskabet fremlægges for bestyrelsen til drøftelse

Sagsfremstilling Perioderegnskabet fremlægges for bestyrelsen til drøftelse MG Maribo Gymnasium Referat af Bestyrelsesmøde 12.12.2011, kl. 1619 Deltagere: Hans Stige, Vibeke Grave, Henrik Andreasen, Ellen Sørensen, Leise Buhl, Rasmine A. Rasmussen, Andreas Abildtrup, Lars Jørgensen

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE REFERAT

FREDERIKSSUND KOMMUNE REFERAT Børn- og Ungeudvalget 8. august 2006 Side 1 af 6 FREDERIKSSUND KOMMUNE REFERAT Børn og Ungeudvalget 8. august 2006 kl. 17.00 i mødelokale 6 Mødedeltagere: Bente Nielsen, S e lim Y u m u k, A n e tte L

Læs mere

11. KONGEÅSKOLEN. Som et led i revisionen af skoleudbygningsplanen har Uddannelsesudvalget besluttet (citat):

11. KONGEÅSKOLEN. Som et led i revisionen af skoleudbygningsplanen har Uddannelsesudvalget besluttet (citat): Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne 21-221 Bind III 11. KONGEÅSKOLEN Østergade 8, 658 Vamdrup Kongeåskolen ligger i den østlige del af Vamdrup by og betjener det samlede byområde sammen med Vester

Læs mere

Godkendelse af sammenlægning af Gistrup og Vaarst-Fjellerad skoler

Godkendelse af sammenlægning af Gistrup og Vaarst-Fjellerad skoler Punkt 6. Godkendelse af sammenlægning af Gistrup og Vaarst-Fjellerad skoler 2016-051261 Skoleudvalget indstiller, at byrådet godkender, at Gistrup og Vaarst-Fjellerad skoler nedlægges pr. 31. juli 2017,

Læs mere

Notat om eventuelle behov for bygningsændringer

Notat om eventuelle behov for bygningsændringer 22. september 2010 Notat om eventuelle behov for bygningsændringer Generelt Skoler Bygge- og anlægsomkostningerne for nybyggeri af skoler er for 2010 i størrelsesordenen kr. 13.000 pr m2 og hertil kommer

Læs mere

Indstilling. Etablering af 2 fælleslokaler i eksisterende bygninger på Gammelgårdskolen. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3.

Indstilling. Etablering af 2 fælleslokaler i eksisterende bygninger på Gammelgårdskolen. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 25. april 2008 Århus Kommune Administrationsafdeling Børn og Unge Etablering af 2 fælleslokaler i eksisterende bygninger på Gammelgårdskolen.

Læs mere

Redegørelse I forhold til formålet med Børnerådsdagen og processen frem til dagen fastholdes det oprindelige forslag.

Redegørelse I forhold til formålet med Børnerådsdagen og processen frem til dagen fastholdes det oprindelige forslag. Møde i DAGSORDEN med beslutninger (omfter punkterne 1 8) Fraværende med afbud: Tine Landin Meddelelser a. Udvikling i børnetallet set i forhold til prognosen (distriktopdelt). 2002000505 Faktisk befolkning

Læs mere

Referat fra møde i Opvækst- og uddannelsesudvalget

Referat fra møde i Opvækst- og uddannelsesudvalget Referat fra møde i Opvækst- og uddannelsesudvalget Mandag den 02. marts 2009 Kl. 15.30 i F2, Frederikssund Mødedeltagere: Anne-Mette Worch (V) Guri Bjerregaard (A) Jesper Henriksen (A) John Schmidt Andersen

Læs mere

Møde i Børne- og Uddannelsesudvalget Onsdag den 05. februar 2014

Møde i Børne- og Uddannelsesudvalget Onsdag den 05. februar 2014 3. 13/28798 Ungdomskulturhus Indstilling: Direktøren for Børn og Undervisning og direktøren for By, Land og Kultur indstiller sagen til drøftelse og beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget og Kultur-

Læs mere

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således:

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således: 123. Åbent punkt - Overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2007 til 2008 for drift, anlæg, finansforskydninger og finansiering samt revision af investeringsoversigt 2008 for alle udvalg (C) Sagsnr. 08/4978

Læs mere

Åbent referat Undervisningsudvalget. Lukket referat. Den 17. januar 2011, kl. 19.45-20.21. I stedet for Rikke Lauritsen mødte Tue Damsø.

Åbent referat Undervisningsudvalget. Lukket referat. Den 17. januar 2011, kl. 19.45-20.21. I stedet for Rikke Lauritsen mødte Tue Damsø. Åbent referat Undervisningsudvalget Den 17. januar 2011, kl. 19.45-20.21 I stedet for Rikke Lauritsen mødte Tue Damsø. 1. Redegørelse vedr. forretningsgang i sager om seksuelle overgreb 1 2. Forespørgsel

Læs mere

Referat fra møde i Opvækst- og Uddannelsesudvalget

Referat fra møde i Opvækst- og Uddannelsesudvalget Referat fra møde i Opvækst- og Uddannelsesudvalget Mandag den 06. september 20 Kl. 15.30 i F 7 Mødedeltagere: Jesper Henriksen (A) Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Grethe Olsen (F) Guri Bjerregaard (A)

Læs mere

Forslag til ny Skolestruktur i Frederikssund Kommune

Forslag til ny Skolestruktur i Frederikssund Kommune Forslag til ny Skolestruktur i Frederikssund Kommune Høringsoplæg Opvækst og uddannelse juli 2007 Indhold: 1 Indledning... 3 1.1 Metode... 3 1.2 Processen/formalia... 5 1.3 Lovgivningen... 6 2 Hovedkonklusioner...

Læs mere

Mødet holdes mandag den 04. marts 2013 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C.

Mødet holdes mandag den 04. marts 2013 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C. ALLERØD KOMMUNE Skoleudvalget Møde nr. 36 Mødet holdes mandag den 04. marts 2013 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C. Medlemmer: Formand - Nikolaj Bührmann (F), Næstformand - Birgitte A. Rasmussen (V),

Læs mere

Skolens ældste del er opført Skolen er siden blevet udvidet og ombygget af flere omgange. Skolen har således i dag til huse i tre særskilte

Skolens ældste del er opført Skolen er siden blevet udvidet og ombygget af flere omgange. Skolen har således i dag til huse i tre særskilte Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012 ASFERG SKOLE 1. ASFERG SKOLE Østergade 2, 8990 Fårup Asferg Skole er beliggende i landsbyen Asferg nordvest for Randers. Skolen har i skoleåret 2012/13

Læs mere

Prognose årige Befolkningsprognosen tager udgangspunkt i flyttemønstre og den planlagte udbygning af kommunen.

Prognose årige Befolkningsprognosen tager udgangspunkt i flyttemønstre og den planlagte udbygning af kommunen. Velfærdssekretariatet Sagsnr. 269715 Brevid. 2088172 Ref. LHJ Dir. tlf. 46 31 40 08 lenehj@roskilde.dk NOTAT: Kapacitetsredegørelse for skoler og dagtilbud 2015 23. april 2015 På baggrund af den seneste

Læs mere

Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne DALBY SKOLE. Dalbyvej 97, 6000 Kolding

Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne DALBY SKOLE. Dalbyvej 97, 6000 Kolding Kolding Kommune Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne 214-221 Bind III 6. DALBY SKOLE Dalbyvej 97, 6 Kolding Dalby Skole er en 2-sporet skole for årgangene. 6. klasse. Skole består i dag af en række

Læs mere

Børne- og Skoleudvalg

Børne- og Skoleudvalg REFERAT Børne- og Skoleudvalg Møde nr.: Mødedato: 27. juni 2012 Fraværende: Mødetid: 17.00 Mødested: Mødelokale 1 Øvrige bemærkninger: Tommy Lund Christensen (Deltog ikke i mødet fra kl. 18.45) Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Helhedsplan for Virupskolen og FU Hjortshøj

Helhedsplan for Virupskolen og FU Hjortshøj Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 29. april 2016 Helhedsplan for Virupskolen og FU Hjortshøj 1. Resume Aarhus Kommune er i vækst, og indbyggertallet forventes at stige

Læs mere

Børneudvalget. Protokol. Mødedato: 28. februar Mødetidspunkt: 8:30. Sluttidspunkt: 9:30

Børneudvalget. Protokol. Mødedato: 28. februar Mødetidspunkt: 8:30. Sluttidspunkt: 9:30 Sidenr. 14 Protokol Mødedato: 28. februar 2011 Mødetidspunkt: 8:30 Sluttidspunkt: 9:30 Mødelokale: Børne- og Uddannelsesforvaltningen, mødelokale 2.1 Fraværende: GODKENDELSE AF FORSLAG TIL DAGSORDENEN:

Læs mere

Referat af skolebestyrelsesmøde. Dato: 18/6 2014. Kl. 17.00 ( bemærk) (ny bestyrelse er inviteret til kl. 18- der er spisning kl.

Referat af skolebestyrelsesmøde. Dato: 18/6 2014. Kl. 17.00 ( bemærk) (ny bestyrelse er inviteret til kl. 18- der er spisning kl. Referat af skolebestyrelsesmøde Dato: 18/6 2014 Kl. 17.00 ( bemærk) (ny bestyrelse er inviteret til kl. 18- der er spisning kl. 19) Afbud fra: Peter, Flemming Tilstede: Sted: Ellekildeskolen Punkter til

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Børne- og Ungeudvalget

Referat for ekstraordinært møde Børne- og Ungeudvalget Referat for ekstraordinært møde Børne- og Ungeudvalget : Fredag den 06. december 2013 Mødetidspunkt: Kl. 8:00 Sluttidspunkt: Kl. 9:30 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Gitte

Læs mere

REFERAT. Opvækst og Uddannelsesudvalget. Mandag den 26. marts 2007 kl i Slangerup

REFERAT. Opvækst og Uddannelsesudvalget. Mandag den 26. marts 2007 kl i Slangerup REFERAT Mandag den 26. marts 2007 kl. 15.30 i Slangerup Mødedeltagere: Fraværende: Anne-Mette Worch, Mads Bondo Dydensborg, Jesper Henriksen, Guri Bjerregaard, John Schmidt Andersen. Jesper Henriksen med

Læs mere

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale nr. 3

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale nr. 3 Referat Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale nr. 3 Deltagere:, Lars Poulsen, Kasper Glyngø, Jeppe Mouritsen, Peter Sebastian Petersen Fraværende: Bemærkninger: Mødets sluttidspunkt:

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT EKSTRAORDINÆRT MØDE Børne- og Ungdomsudvalget. Mødedato: Mandag den Mødetidspunkt:

REBILD KOMMUNE. REFERAT EKSTRAORDINÆRT MØDE Børne- og Ungdomsudvalget. Mødedato: Mandag den Mødetidspunkt: REFERAT EKSTRAORDINÆRT MØDE Mødedato:. Mødetidspunkt: 20:00. (dialogmøde kl. 19.00 20.00) Sted: Suldrup Skole, Hjedsbækvej 289, Suldrup Møde slut: 22:25 Fraværende: Børge Olsen Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom mandag den 12. juni 2017

Referat Udvalget for Børn & Ungdom mandag den 12. juni 2017 Referat mandag den 12. juni 2017 Kl. 16:45 i Mødelokale 5, Rådhuset Allerslev Afbud: Henning Nielsen (V) Julie Hermind (F) Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU Udlændingestyrelsens

Læs mere

2. Beslutningspunkter Det indstilles: At 1) der projekteres en 4-sporet skole i Nye samt 12 dagtilbudsgrupper,

2. Beslutningspunkter Det indstilles: At 1) der projekteres en 4-sporet skole i Nye samt 12 dagtilbudsgrupper, Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 1. december 2017 og finansiering af overgangsløsning 1. Resume Indstillingen indeholder forslag til projektering af en ny skole i Nye,

Læs mere

9. Prioritering af Børne- og Familieudvalgets anlægspulje

9. Prioritering af Børne- og Familieudvalgets anlægspulje Ringkøbing-Skjern Kommune Økonomi- og Erhvervsudvalget 8. december 2015 9. Prioritering af Børne- og Familieudvalgets anlægspulje 15-040795 Sagsfremstilling På Børne- og Familieudvalgets møde den 24. marts

Læs mere

16. SDR. STENDERUP CENTRALSKOLE

16. SDR. STENDERUP CENTRALSKOLE Bind III 16. SDR. STENDERUP CENTRALSKOLE Stenderupvej 215, 6092 Sdr. Stenderup Sdr. Stenderup Centralskoles nuværende bygninger kan dateres tilbage til 1926, hvor 1. del af den nuværende hovedbygning blev

Læs mere

Foreløbigt udkast Høringsmateriale vedr. fremtidig dagtilbudsstruktur i Årslev

Foreløbigt udkast Høringsmateriale vedr. fremtidig dagtilbudsstruktur i Årslev Foreløbigt udkast Høringsmateriale vedr. fremtidig dagtilbudsstruktur i Årslev 2014 Sags-id: 28.00.00-P20-3-13 BAGGRUND 3 OVERSIGT OVER SCENARIER 4 BEMÆRKNINGER TIL SCENARIER 7 KAPACITET OG BØRNETAL 9

Læs mere

10. KlasseCenter i Mariagerfjord Kommune

10. KlasseCenter i Mariagerfjord Kommune NOTAT 10. KlasseCenter i Mariagerfjord Kommune 1. Resumé I forbindelse med vedtagelse af budget for Mariagerfjord Kommune for 2007 er det besluttet, at der skal ske en harmonisering fra tre 10. klassetrins

Læs mere

ØKONOMIUDVALGET. for mødet den , kl. 15:00 i Rådhuset, Udvalgsværelse F på 2. sal

ØKONOMIUDVALGET. for mødet den , kl. 15:00 i Rådhuset, Udvalgsværelse F på 2. sal ØKONOMIUDVALGET DAGSORDEN for mødet den 28.02.2012, kl. 15:00 i Rådhuset, Udvalgsværelse F på 2. sal 3. Anlægsbevilling til køb og udvidelse af Schous Børnehus på Dortheavej, NV (2011-180581) 1 ØKONOMIUDVALGET

Læs mere

Dagtilbudskapacitet Hornsherred

Dagtilbudskapacitet Hornsherred NOTAT Dagtilbudskapacitet Hornsherred Syd ombygning af Skibby Rådhus 19. jan 2012 Områdelederen for Horns Herred Syd har i samarbejde med Afdelingen for Dagtilbud pr. 1. januar 2012 opgjort den forventede

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 27. januar 2015

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 27. januar 2015 Referat tirsdag den 27. januar 2015 Kl. 16:30 i Mødelokale 1,Lyndby Afbud: Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Udmøntning af kapacitetstilpasninger på dagtilbudsområdet...2

Læs mere

Sammenskrivning af høringssvar, vedr. Ny folkeskolereform.

Sammenskrivning af høringssvar, vedr. Ny folkeskolereform. Sammenskrivning af høringssvar, vedr. Ny folkeskolereform. Blandt de 26 indkomne høringssvar er der en generel positiv indstilling over høringsmaterialet. Der bliver i høringssvarene også stillet spørgsmål,

Læs mere

22. AALYKKESKOLEN. Senest er der gennemført udbygning med ny indskolingsafdeling i 2004.

22. AALYKKESKOLEN. Senest er der gennemført udbygning med ny indskolingsafdeling i 2004. Bind III 22. AALYKKESKOLEN Ålykkegade 2, 6000 Kolding Aalykkeskolen bygget i 1904 som byens drengeskole er den ældst fungerende folkeskole i Kolding. I 1952 indrettede man faglokalerne tegning, biologi,

Læs mere

Foreløbig rapport vedrørende analyse af organisering og struktur på skoleområdet

Foreløbig rapport vedrørende analyse af organisering og struktur på skoleområdet Foreløbig rapport vedrørende analyse af organisering og struktur på skoleområdet Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Fakta... 2 Mål... 2 Modeller... 3 Model 1... 3 Model 2... 4 Model 3... 5 Model 4...

Læs mere

Økonomivurdering 3. kvartal 2017 for Børne- og Ungdomsudvalget

Økonomivurdering 3. kvartal 2017 for Børne- og Ungdomsudvalget Økonomivurdering 3. kvartal 2017 for Børne- og Ungdomsudvalget Resume Sektor Område Bemærkning Børn og unge med Specialiseret børne- og Vi forventer resultat tæt på 0 kr. i afvigelse. særlige behov ungeområde

Læs mere

BF2015 BO2016 BO2017 BO2018

BF2015 BO2016 BO2017 BO2018 Oplæg til anlægsbudget for 2015-2018 I dette notat fremlægges anlægsbudgettet for 2015-2018 som det foreligger juni 2014 på baggrund af vedtagelsen af budgettet for 2014 med overslagsårene 2015-2017. I

Læs mere

I dette notat præsenteres et forslag til demografisk regulering af budget , der er udarbejdet på baggrund af befolkningsprognosen for 2013.

I dette notat præsenteres et forslag til demografisk regulering af budget , der er udarbejdet på baggrund af befolkningsprognosen for 2013. Forslag til demografiske beregninger til Budget 2014 og overslagsårene I dette notat præsenteres et forslag til demografisk regulering af budget 2014-2017, der er udarbejdet på baggrund af befolkningsprognosen

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 45 TIRSDAG DEN 1. DECEMBER 2009, KL. 15.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 1. december 2009 Side: 2 Fraværende: Anders Fog-Petersen

Læs mere

Referat fra møde i Byrådet

Referat fra møde i Byrådet Referat fra møde i Byrådet Torsdag den 18. februar 2010 Kl. 17.30 i Byrådssalen Mødedeltagere: Ole Find Jensen (A) Anne-Lise Kuhre (A) Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Grethe Olsen (F) Guri Bjerregaard

Læs mere

4. at godkende, at forældrebestyrelserne alene kan fravælge frokostordningen hvert andet år

4. at godkende, at forældrebestyrelserne alene kan fravælge frokostordningen hvert andet år Pkt.nr. 8 Fleksibel frokostordning for kommunale og selvejende dagtilbud Sagsnr.: Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Social- og Sundhedsudvalget, at udvalget over for Økonomiudvalget

Læs mere

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse. Dato 10. april 2015

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse. Dato 10. april 2015 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse. Dato 10. april 2015 Der er behov for at opføre aktivitetslokaler i tilknytning til boligbebyggelsen

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE. Møde nr. 33. Samordningsudvalget for børn, unge og idræt holdt møde på rådhuset torsdag den 6. november 2008.

ALLERØD KOMMUNE. Møde nr. 33. Samordningsudvalget for børn, unge og idræt holdt møde på rådhuset torsdag den 6. november 2008. ALLERØD KOMMUNE Møde nr. 33 Samordningsudvalget for børn, unge og idræt holdt møde på rådhuset torsdag den 6. november 2008. Mødet startede kl. 7.30 og sluttede kl. 10.10. 1. Bemærkninger til dagsordenen...2

Læs mere

Kapitel 1: Dagsordenspunkt med Direktionens indstilling

Kapitel 1: Dagsordenspunkt med Direktionens indstilling Skole og Undervisning Kapitel 1: Dagsordenspunkt med Direktionens indstilling UFB 2010 den 30.november 2010 Sagsbehandler: Michala Tarbo Andersson 17A00 2010/13801 Indstilling vedrørende skolestruktur

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 10 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted NB. 23. juni 2004 16:00 mødelokale 2 Fraværende Til stede Indholdsfortegnelse 1. Opgørelse dagplejen Åben sag 2. Dagplejehus i

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 9 ONSDAG DEN 20. JUNI 2007, KL. 16.00 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Familieudvalget 20. juni 2007 Side: 2 Fraværende: Til behandling forelå:

Læs mere

Skoleparken helhedsplan Ekstraordinært afdelingsmøde 18. april Ekstraordinært afdelingsmøde den 18. april

Skoleparken helhedsplan Ekstraordinært afdelingsmøde 18. april Ekstraordinært afdelingsmøde den 18. april Skoleparken helhedsplan Ekstraordinært afdelingsmøde 18. april 2016 Ekstraordinært afdelingsmøde den 18. april 2016 1 Dagsorden 1. Valg af stemmeudvalg. 2. Valg af dirigent. 3. Valg af referent. 4. Orientering

Læs mere

Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget

Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget Dagsorden til møde Onsdag den 7. marts 2012 kl. 08.15 i F 5 MØDEDELTAGERE Tina Tving Stauning (A) Anne-Lise Kuhre (A) Grethe Olsen (F) Kasper Andersen (O) Kristian Moberg

Læs mere

Notat. Idékonkurrence til en ny midtbyskole i N.J. Fjordsgades. Børn og Unge-udvalget. Kopi til. Århus Kommune. Den 11. juni 2010

Notat. Idékonkurrence til en ny midtbyskole i N.J. Fjordsgades. Børn og Unge-udvalget. Kopi til. Århus Kommune. Den 11. juni 2010 Notat Emne Til Kopi til Idékonkurrence til en ny midtbyskole i N.J. Fjordsgades Skoles distrikt Børn og Unge-udvalget Den 11. juni 2010 Århus Kommune Børn og Unge Byrådet besluttede den 28. april 2010

Læs mere

Godkendt. Skolelederen skal indsende beslutningen om dispensation og hvordan øget DUS åbningstid finansieres til Skolechefen én gang årligt.

Godkendt. Skolelederen skal indsende beslutningen om dispensation og hvordan øget DUS åbningstid finansieres til Skolechefen én gang årligt. Punkt 16. Godkendelse af forslag stillet af Venstres byrådsgruppe om mulighed for at nedskalere tiden til understøttende undervisning mod, at to voksne er tilstede i den fagdelte undervisning / flytning

Læs mere

Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne BRAMDRUP SKOLE. Møllegårdsvej 12, 6000 Kolding

Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne BRAMDRUP SKOLE. Møllegårdsvej 12, 6000 Kolding Kolding Kommune Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne 010-01 Bind III 3. BRAMDRUP SKOLE Møllegårdsvej 1, 6000 Kolding Bramdrup Skole er opført i 1961 og senere udbygget i 1969. Efterfølgende er der gennemført

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 12 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted 6. juni 2006 16:00 Mødelokale 2 NB. Fraværende Til stede Lene Christiansen Indholdsfortegnelse 1. Økonomirapport pr. 30.04.2006.

Læs mere

Uddannelsesudvalget 02.06.2014 Revideret 18.06.2014. Bilag 1 til Skolestyrelsesvedtægt for Frederikssund kommune

Uddannelsesudvalget 02.06.2014 Revideret 18.06.2014. Bilag 1 til Skolestyrelsesvedtægt for Frederikssund kommune Uddannelsesudvalget 02.06.2014 Revideret 18.06.2014 Bilag 1 til Skolestyrelsesvedtægt for Frederikssund kommune 1: Skolestrukturen 1.1 - KOMMUNALE SKOLER I FRDERIKSSUND OG KLASSETRIN SKOLE Byvangskolen

Læs mere

NOTAT. Forslag til tidsplan for Arbejdsgruppe 2 om ny skolestruktur. Sagsbeh.: Peter Krog Journalnr.: 10-22281

NOTAT. Forslag til tidsplan for Arbejdsgruppe 2 om ny skolestruktur. Sagsbeh.: Peter Krog Journalnr.: 10-22281 SOLRØD KOMMUNE PÆDAGOGISK UDVIKLING NOTAT Emne: Til: Forslag til tidsplan for Arbejdsgruppe 2 om ny skolestruktur Familie og Uddannelsesudvalget Dato: 10. november 2010 Sagsbeh.: Peter Krog Journalnr.:

Læs mere

Referat fra møde i Beskæftigelsesudvalget

Referat fra møde i Beskæftigelsesudvalget Referat fra møde i Beskæftigelsesudvalget Tirsdag den 2. november 2010 Kl. 16.00 i F7, Frederikssund Mødedeltagere: Kim Rockhill (A) Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Jesper Henriksen (A) Ole Søbæk (C) Susan

Læs mere

5. FÅRUP SKOLE. Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012. Skolebakken 5, 8990 Fårup

5. FÅRUP SKOLE. Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012. Skolebakken 5, 8990 Fårup Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012 FÅRUP SKOLE 5. FÅRUP SKOLE Skolebakken 5, 8990 Fårup Fårup Skole er beliggende i Fårup nordvest for Randers. Skolen har i skoleåret 2012/13 270 elever

Læs mere

3. at sagen herefter fremsendes til endelig politisk behandling sammen med de indkomne høringssvar.

3. at sagen herefter fremsendes til endelig politisk behandling sammen med de indkomne høringssvar. Styrelsesvedtægt J.nr.: 17.01.00.A21 Sagsnr.: 14/2086 ANBEFALING: Skoleafdelingen anbefaler: 1. at udkast til en ny styrelsesvedtægt for folkeskoleområdet og SFO i Dragør Kommune sendes i høring i skolebestyrelserne,

Læs mere

BLICHERSKOLEN. Skoleudviklingsplan og ny skolestruktur. Haldvej 6, 8981 Spentrup

BLICHERSKOLEN. Skoleudviklingsplan og ny skolestruktur. Haldvej 6, 8981 Spentrup Randers Kommune Skoleudviklingsplan og ny skolestruktur Afsnit II BLICHERSKOLEN Haldvej 6, 8981 Spentrup På baggrund af arbejdet med en ny skolestruktur i Randers Kommune, har Arkitektfirmaet Gorm Nielsen

Læs mere

Fysisk helhedsløsning for Samsøgades Skole

Fysisk helhedsløsning for Samsøgades Skole Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 8. december 2015 Fysisk helhedsløsning for Samsøgades Skole Indstillingen giver bevilling på 6,8 mio. kr. til fysisk helhedsløsning for

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Børn- og Ungeudvalget 13. december 1999 Side 1 af 11 FREDERIKSSUND KOMMUNE U D SKRIFT Børn og Ungeudvalget 13. december 1999 kl. 13.00 i mødelokale 7 Mødedeltagere: Per Bille Henriksen, Finn Vester, Bente

Læs mere

Redegørelse af ændret klubstruktur i Frederikssund by.

Redegørelse af ændret klubstruktur i Frederikssund by. 21. februar 2012 Redegørelse af ændret klubstruktur i Frederikssund by. Indholdsfortegnelse: side 1.0 Indledning 2 2.0 De eksisterende rammer 2 2.1 Beliggenhed, rekruttering, kapacitet og medlems tal for

Læs mere

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune 1 Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Kommunalbestyrelsen ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er et-årige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår

Læs mere

Sammenlægning af dagtilbud i område Viborgvej

Sammenlægning af dagtilbud i område Viborgvej Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 10. marts 2015 Sammenlægning af dagtilbud i område Viborgvej Charlottehøj Dagtilbud indstilles sammenlagt med Dagtilbud Hasle og Dagtilbuddet

Læs mere

Lukket punkt - Projekt

Lukket punkt - Projekt Byrådet, 29-05-2012 Side 1 Lukket punkt - Projekt DIJMHA / 12/4570 Lukket sag Sagsfremstilling Kultur og Fritid og Rambøll afholdt den 6. februar 2012 licitation på byggeriet af SkateCity. 3 virksomheder

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 9 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted NB. 13. oktober 2004 16:00 Mødelokale 2 Fraværende Til stede Indholdsfortegnelse 1. Opgørelse dagplejen Åben sag 2. Renovering af

Læs mere

Etablering af dagtilbud Havkærparken og Bøgeskovgård Aktivitetscenter

Etablering af dagtilbud Havkærparken og Bøgeskovgård Aktivitetscenter Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 25. februar 2016 Havkærparken og Bøgeskovgård 1. Resume Ombygningen af dagtilbuddet Havkærparken i Tilst samt ombygningen

Læs mere

Fremtidig forankring af Fokusskolen og Unge i Centrum

Fremtidig forankring af Fokusskolen og Unge i Centrum Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 23. juni 2016 Fremtidig forankring af Fokusskolen og Fysisk og organisatorisk forankring af Fokusskolen og 1. Resume I forbindelse med

Læs mere

Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget Børne- og Ungdomsudvalget Referat 3. marts 2016 kl. 19:50 Kantinen Indkaldelse Bodil Kornbek Mette Schmidt Olsen Henriette Breum Henrik Bang Birgitte Hannibal Mette Hoff Dorthe la Cour Dorete Dandanell

Læs mere

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødelokale 3 Hedensted Rådhus

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødelokale 3 Hedensted Rådhus Referat Mødetidspunkt: Kl. 14:00 Mødested: Mødelokale 3 Hedensted Rådhus Deltagere:, Lars Poulsen, Kasper Glyngø, Jeppe Mouritsen, Peter Sebastian Petersen Fraværende: Bemærkninger: Mødets sluttidspunkt:

Læs mere

Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger

Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger 1 of 5 Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger Sagsnr.: 15/1926 Sagen afgøres i: Udvalget for plan, udvikling og kultur (PUK) Resumé Syddjurs Kommune har modtaget andel i Landsbypuljen 2015

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 4 ONSDAG DEN 14. MARTS 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 14. marts 2007 Side: 2 Fraværende: Dorte Schmidt Brown deltog

Læs mere

Nyt skoleudbygningsprogram

Nyt skoleudbygningsprogram Til Byrådet Fra MBU Dato 14. august 2015 Nyt skoleudbygningsprogram Notatet omhandler Børn og Unges forslag til nyt Skoleudbygningsprogram til erstatning af det tidligere Lokaleprogram. 1. Resume Det nuværende

Læs mere