Regnskab Aalborg Forsyning, Renovation

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Regnskab Aalborg Forsyning, Renovation"

Transkript

1 Regnskab 2013 Aalborg Forsyning, Renovation Kommunal-økonomisk regnskab

2 Regnskab 2013 Sektor Aalborg Forsyning, Renovation Regnskab - sektor Aalborg Forsyning, Renovation Beløb i kr. Oprindeligt Regnskab Korrigeret Afvigelse Serviceudgifter Udgifter Brugerfinansierede udgifter Udgifter Indtægter Netto Anlæg Udgifter Indtægter Netto Sektor i alt Sektorens formål Aalborg Forsyning, Renovations målsætning er at forestå indsamling, håndtering og genbrug af affald på en miljømæssig forsvarlig måde i overensstemmelse med de retningslinjer, der er fastlagt i Affaldsplan med tillæg. Aalborg Forsyning, Renovations forretningsgrundlag, kultur og i- dentitet hviler på følgende værdigrundlag: Grøn og dynamisk - med respekt for dig. For de ansatte er formuleret følgende arbejdsværdigrundlag: Sund og rask - først som sidst. Aalborg Forsyning, Renovation arbejder i henhold til miljølovgivningen ud fra en generel prioritering om størst muligt genbrug og for at sikre en miljøvenlig affaldsbortskaffelse. Dette sker med udgangs-punkt i en målsætning om at mindske ressourceforbruget (gennem genbrug), øge CO 2 - neutral energiudnyttelse (gennem forbrænding) og mindske risikoen for grundvandsforurening ved at minimere deponering. Målsætningen følges gennem de indsamlingsordninger, der udføres over for kommunens ca husstande og dermed boliger, sommerhuse og virksomheder, hvor Aalborg Forsyning, Renovation indsamler alt husholdningsaffald. Målsætningen for erhvervsaffald opfyldes ved administration af diverse indsamlingsordninger og anvisning af erhvervsaffald. Forbrændingen af brændbart affald samt drift af kontrolleret losseplads foregår via I/S Reno-Nord og Renovest I/S. Den fælleskommunale virksomhed I/S Mokana driver modtagestation for olie- og kemikalieaffald og opretholder et beredskab for modtagelse af farligt affald. Aalborg Forsyning, Renovations opgave er yderligere at etablere genbrugsordninger mv. i henhold til gældende lovbestemmelser, den kommunale affaldsplan og byrådsbeslutninger. 2

3 Regnskab 2013 Godkendte ændringer til sektorens oprindelige 2013 Godkendte ændringer til Aalborg Forsyning, Renovations oprindelige 2013 Beløb i kr. Brugerfinansierede udgifter Udgift Indtægt Netto Oprindeligt Byrådets møde , pkt. 3 Tillægsbevillinger mv Byrådets møde , pkt. 1 Tillægsbevillinger mv Byrådets møde , pkt. 1 Tillægsbevillinger mv Korrigeret brugerfinansierede udgifter Anlæg Oprindeligt Byrådets møde , pkt. 3 Tillægsbevillinger mv Byrådets møde , pkt. 3 Tillægsbevillinger mv Byrådets møde , pkt. 1 Tillægsbevillinger mv Korrigeret anlæg Sektor i alt Driftsaktiviteter i 2013 Driftsaktiviteter 2013 Beløb i mio. kr. Serviceudgifter Oprindeligt Regnskab Korrigeret Afvigelse Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt netto Bærbare batterier 0,7 0,0 0,7 0,0 0,7 0,0 0,0 Brugerfinansieret område Generel administration 35,2 27,4 20,2 27,1 22,7 27,5-2, Ordninger for dagrenovation 90,1 94,6 84,8 92,0 86,6 92,9-0, Ordninger for storskrald mv. 19,3 17,8 16,6 17,4 17,6 17,5-0, Glas, papir og pap 0,3 0,3 0,2 0,3 0,2 0,2-0, Ordninger for farligt affald 0,8 0,9 0,7 0,8 0,7 0,9 0, Genbrugspladser 56,2 55,1 53,5 55,5 51,9 54,7 0, Øvrige ordninger og anlæg 36,7 34,9 35,3 37,3 38,4 34,6-5,8 I alt driftsaktiviteter 239,4 231,0 212,0 230,4 218,8 228,3-8,9 3

4 Regnskab 2013 Væsentlige afvigelser (drift) Udgifter Indtægter kr Generel administration Løn og øvrige personaleudgifter, mindreudgift -518 IT generelt, mindreudgift Dagrenovation restaffald (private og erhverv) Tømning mv., mindreindtægter -927 Køb af sække og sækkevogne, mindreudgift -503 Andel af generel administration, mindreudgift Storskrald mv. (private) Køb af papir- og flaskecontainere, mindreudgift Genbrugsstationer (private og erhverv) Andel af boligabonnement, merindtægt 838 Egne lønudgifter, intern fordeling, merudgift 755 Veje og pladser, merudgift Øvrige ordninger og anlæg (erhverv) Storcontainerordningen, indvejning mv., merindtægt Affalds- og Genbrugscenter Rørdal, generelt mindreforbrug, mindreudgift

5 Regnskab 2013 Udvalgte nøgletal Udvalgte nøgletal samt aktivitetsforudsætninger Affaldsmængder - ton: Oprindeligt Regnskab Korrigeret Bærbare batterier Dagrenovation restaffald Storskrald mv. (private) Glas, papir og pap (kommunale institutioner) Farligt affald (erhverv) Genbrugsstationer (private og erhverv) Øvrige ordninger og anlæg (erhverv) Affaldsmængder i alt - ton Heraf til genanvendelse Abonnement/Tømning - antal: Abonnementer, boliger Abonnementer, sommerhuse Administrationsgebyr, erhverv Genbrugsplads Sundsholmen, antal besøg, erhverv Antal tømninger, pr. uge Antal tømninger, pr. uge med udgangspunkt i 33 uger, sommerhuse Personale: Antal heltidsansatte ekskl. fleksjob 143,38 139,07 Antal heltidsansatte i fleksjob 9,00 5,00 Lønninger, art 1.1 (1.000 kr.) Tjenestemandspensioner, art 5.1 (1.000 kr.) Vogn- og maskinparken, ultimo året - antal: Anlægsaktiver (mio. kr.) - Generel administration 57,8 55,5 - Genbrugsstationer 68,2 75,4 - Øvrige ordninger og anlæg 8,6 4,9 I alt 134,7 135,8 0,0 5

6 Regnskab 2013 Udvalgte nøgletal Udvalgte nøgletal samt aktivitetsforudsætninger Mellemregningsforhold (mio. kr.) Oprindeligt Regnskab Korrigeret Generel administration -3,9-18,6-17, Dagrenovation restaffald 3,8-9,6-9, Storskrald mv. (private) -14,6-19,8-12, Glas, papir og pap (erhverv) -0,7-0,8-0, Farligt affald (erhverv) 1,4 1,1 1, Genbrugsstationer (private og erhverv) 7,0-6,6-6, Øvrige ordninger, administrationsgebyr og vægtydelse *) -0,2-4,4-4, Øvrige ordninger og anlæg *) -33,1-38,3-36,5-40,3-97,1-86,7 *) Heraf hensat til sikkerhedsstillelse inkl. forrentning for retablering af Affalds- og Genbrugscenter, Rørdal -11,1-11,1-11,1 - = Tilgodehavende hos Aalborg Kommune Aalborg Forsyning, Renovations andel af basisfibernet ca. 2,8 km. Anlægsprojekter i 2013 Anlægsprojekter i 2013 Beløb i mio. kr. Korrigeret Regnskab Korte bemærkninger 5588 Genbrugsplads Nibe, ændret areal- Projektet forventes afsluttet ulanvendelse på eksisterende plads timo Genbrugsplads Gandrup, etable- Projektet forventes afsluttet ulring af ny genbrugsplads timo Genbrugsplads Hou, modernisering Projektet forventes afsluttet ulaf eksisterende genbrugsplads timo Genbrugsplads Gandrup, etable- Projektet forventes afsluttet ulring af ny adgangsvej til ny plads timo Affalds- og Genbrugscenter Rørdal, Projektet afsluttet i 2013 forbedring af komposteringsareal og areal for modtagelse af bygge- og haveaffald Fibernet, etablering af datatrans- Projektet afsluttet i 2013 mission til Affalds- og Genbrugscenter Rørdal

7 Regnskab 2013 Der henvises i øvrigt til oversigterne med foreløbige anlægsregnskaber. Væsentlige takstændringer i 2013 Åbningstiderne for erhvervsvirksomheders adgang til Genbrugsplads Sundsholmen blev udvidet fra kl på hverdage. Denne udvidelse af åbningstiden medførte således, at gebyrerne blev justeret pr. 1. marts. Opfyldelse af Mål og Resultatkrav Husstandsindsamling af papir og pap Det af Miljøstyrelsen fastsatte potentialetal for kommunerne er for Aalborg Kommune beregnet til ton pr. år. I 2013 blev der i alt indsamlet ton papir og pap, svarende til 64 %. Hermed opfylder Aalborg Kommune minimumskravet til indsamling, som er fastsat til 55 %. Batterier I henhold til Miljøministeriets bekendtgørelse har producenter og importører af bærbare batterier og akkumulatorer siden den 1. januar 2009 haft det finansielle ansvar for håndteringen af udtjente batterier og akkumulatorer. Kommunerne har ansvaret for at indsamle bærbare batterier og akkumulatorer, men kommunernes samlede udgifter skal dækkes af producenter og importører. Dette sker ved, at kommunerne kompenseres for udgifterne via bloktilskuddet. I 2013 kan kommunens faktiske udgifter til indsamling af batterier dækkes af det kompenserede beløb via bloktilskuddet. 7

8 Takstoversigt Forsyningsvirksomhederne Dato Oprindelig Dato Korrigeret Sektor: Aalborg Forsyning, Renovation Renovation mv. Dagrenovation Abonnement: Abonnement, bolig: - Boligenhed (ekskl. kolonihaveforeninger, men inkl. huse i landområde), abonnementstakst pr. år, pr. bolig.. 850,00 Heraf bidrag til: Generel administration: ,00 kr Ordninger for storskrald og haveaffald (henteordninger): ,00 kr Genbrugsstationer (genbrugspladser): ,00 kr. Abonnement, sommerhuse: - Abonnementstakst pr. år, pr. hus 425,00 Administrationsgebyr, erhverv 575,00 - I henhold til Affaldsbekendtgørelsen skal alle virksomheder som udgangspunkt betale. Fritagelsesbestemmelser er fastsat i bekendtgørelsen. Valgfrie betalingsterminer, a conto kunder - Pr. halvår - rabat... 1,10 % - Pr. år - rabat... 2,00 % Tømningstakst - sække og minicontainere: - Tømningstakst (100 l pr. uge pr. år) ,00 - Tømningstakst, huse i landområde (200 l pr. hver 14. dag pr. år). 800,00 Minicontainere større end eller lig med 240 l fratrækkes 40 l pr.14. dag ved beregning af tømningstaksten som kompensation for manglende henteordning af småt brændbart affald. - Tømningstakst, sommerhuse (100 l pr. uge/14 dag pr. år).. 480,00 Tømningen foretages fra og med uge 18, til og med uge 35 - resten af året hver 2. uge. 8

9 Takstoversigt Forsyningsvirksomhederne Dato Oprindelig Dato Korrigeret Renovation (fortsat) - Tømningstakst, kolonihaveforeninger (100 l pr. uge pr. år).. 400,00 (tømningen foretages i sommerhalvåret, fra og med 1. april, til og med 30. september) - Plastiksæk til foring af minicontainere, pr. gang, pr. sæk.. 12,00 Storcontainere - dagrenovation - bolig - Leje af container pr. dag (se under leje - containere mv.) - Afhentning pr. gang.. 425,00 - Afhentning pr. gang, vippecontainer og underjordisk sækkecontainer - molok.. 225,00 - Kørselsudligning mv. pr. ton. 17,00 Takst vedr. 1,3 m 3 underjordiske sækkecontainere - molok, der er placeret inden for manøvreradius og uden kørselsafstand - Afhentning af indtil 2, pr. gang 225,00 - Afhentning af 3 eller 4, pr. gang. 425,00 - Afhentning af 5 eller 6, pr. gang. 625,00 Herudover betales den til enhver tid gældende indvejningspris pr. ton til I/S Reno-Nord. Underjordisk sækkecontainer - molok - installeres af selskab eller forening for egen regning Rengøring og vask: - 2- og 4-hjulede containere, pr. stk. 100,00 - Stor- og vippecontainere, pr. stk ,00 - Underjordiske containere - molok, pr. stk ,00 Valgfrie betalingsterminer, a conto kunder - Pr. halvår - rabat... 0,25 % - Pr. år - rabat... 0,75 % Gebyrtilæg i forbindelse med konkret aftale om senere betaling for dagrenovation end sidste betalingsdato: 14 dages senere betalingsdato +0,85% 30 dages senere betalingsdato +0,90% 9

10 Takstoversigt Forsyningsvirksomhederne Dato Oprindelig Dato Korrigeret Renovation (fortsat) Aftale om senere betalingsdato er i hvert enkelt tilfælde baseret på en konkret vurdering, herunder evt. indhentet kreditvurdering Containerens Ekstra tømning størrelse i li- - Minicontainer pr. gang... ter x 0,36 kr. - Sække pr. 100 l pr. gang... 36,00 Nøglepenge pr. lås, pr. år ,00 Valgfrie betalingsterminer, a conto kunder - Pr. halvår - rabat... 0,25 % - Pr. år - rabat... 0,75 % Lørdagstømning i sommerhusområder Takster for lørdagstømning for udlejningsbureauer mv.: (Min. 25 enheder pr. udlejningsbureau og pr. renovationsdistrikt) afhentninger, pr. enhed 140, afhentninger, pr. enhed 105,00 Over 100 afhentninger, pr. enhed.. 85,00 Salg af stativer, sække mv.... Efter regning Specialydelse - Specialafhentning pr. gang ,00 - Ekstra tømning (se under ekstra tømning - dagrenovation - AT-regler ikke fulgt) Storcontainere - dagrenovation - erhverv - Leje af container pr. dag (se under leje - containere mv.) - Afhentning pr. gang ,00 - Afhentning pr. gang, vippecontainer og underjordisk sækkecontainer - molok. 225,00 - Kørselsudligning mv, pr. ton... 17,00 10

11 Takstoversigt Forsyningsvirksomhederne Dato Oprindelig Dato Korrigeret Renovation (fortsat) Takst vedr. 1,3 m 3 underjordiske sækkecontainere - molok, der er placeret inden for manøvreradius og uden kørselsafstand - Afhentning af indtil 2, pr. gang 225,00 - Afhentning af 3 eller 4, pr. gang. 425,00 - Afhentning af 5 eller 6, pr. gang. 625,00 Herudover betales den til enhver tid gældende indvejningspris pr. ton til I/S Reno-Nord. Rengøring og vask: - 2- og 4-hjulede containere, pr. stk.. 100,00 - Stor- og vippecontainere, pr. stk. 380,00 - Underjordiske containere - molok, pr. stk ,00 Leje - containere mv. Containere til dagrenovation 600 l glasfibercontainer - sort - pr. år. 340, l plastcontainer - sort - pr. år ,00 Salg af containere... Efter regning Containere til papir, kommunale institutioner 600 l container - rød - pr. år , l container - rød - pr. år ,00 Containere til flasker, kommunale institutioner Fancy container - pr. måned... 75,00 Cube container - pr. måned... 95,00 Storcontainere Storcontainer - pr. dag. 9,00 Vippecontainer - pr. dag... 7,00 Bure til elektronik, erhverv og kommunale institutioner Bur - pr. måned. 60,00 Valgfrie betalingsterminer, a conto kunder - Pr. halvår - rabat... 0,25 % - Pr. år - rabat... 0,75 % 11

12 Takstoversigt Forsyningsvirksomhederne Dato Oprindelig Dato Korrigeret Renovation (fortsat) Indsamling af klinisk risikoaffald Indlevering hos Aalborg Forsyning, Renovation 425,00 Afhentningstakst: - 14-dages afhentning, årligt ,00 - Månedlig afhentning, årligt ,00 - Kvartalsvis afhentning, årligt ,00 - Årlig afhentning, årligt ,00 Sække, inkl. destruktion pr. 1 l pr. gang pr. stk. 1,00 Kanylebokse, ekskl. destruktion pr. stk. Efter regning Ekstra afhentning pr. gang ,00 Medicinaffaldsindsamling - apoteker Børnesikker miljøboks GENBOX 30 liter pr. stk. 175,00 Storcontainere - industriaffald mv. - Leje af container pr. dag (se under leje - containere mv.) - Afhentning pr. gang ,00 - Afhentning pr. gang, vippecontainer 225,00 Herudover betales den til enhver tid gældende indvejningspris pr. ton til deponerings- og behandlingsanlæg. Papirindsamling for kommunale institutioner Fortroligt papir Sikkerhedsmakulering: Individuel aftale med ekstern leverandør. Efter regning Øvrigt papiraffald - Tømning pr. gang, 100 l sæk... 10,00 - Leje af container pr. år. (se under leje - containere mv.) - Afhentning pr. gang, 600 l/660 l container 30,00 Farligt affald - erhverv, indsamlingsordning for mindre mængder (under 50 kg) - Afhentning pr. gang.. 525,00 Herudover betales den til enhver tid gældende indvejningspris pr. ton til destruktions- og deponeringanlæg. 12

13 Takstoversigt Forsyningsvirksomhederne Dato Oprindelig Dato Korrigeret Renovation (fortsat) Olie- og kemikalieaffald - erhverv, ringeordning - Afhentning pr. gang 625,00 Herudover betales den til enhver tid gældende indvejningspris pr. ton til destruktions- og deponeringanlæg. Elektronik - erhverv, ringeordning - Leje af bur pr. måned (se under leje - containere mv.) - Afhentning pr. gang (uanset antal bure) 625,00 Herudover betales den til enhver tid gældende indvejningspris pr. ton for sortering af elektronikaffald. Specialkørsel/specialydelser Transport, (chauffør og vogn) pr. time 515,00 Renovationsarbejder, ekskl. vogn, pr. time 290,00 Ekstern konsulent Ekstern konsulentbistand pr. time ,00 Genbrugsplads, tilmeldeordning, erhverv *) Virksomheder, der gør brug af adgangen til at aflevere erhvervsaffald på Genbrugsplads Sundsholmen - Varevogn/personbil, pr. gang.. 170, ,00 - Varevogn/personbil med trailer, pr. gang 340, ,00 - Kassevogn, pr. gang 340, ,00 - Kassevogn med trailer, pr. gang 510, ,00 - Ladvogn, pr. gang 510, ,00 - Ladvogn med trailer, pr. gang. 680, ,00 Genbrugsplads, erhverv *) Virksomheder, der gør brug af adgangen til at aflevere farligt affald på Genbrugsplads Sundsholmen, betaler en gennemsnitlig indvejningspris, pr. kg 8,00 13

14 Takstoversigt Forsyningsvirksomhederne Dato Oprindelig Dato Korrigeret Renovation (fortsat) Genbrugsplads, erhverv *) - Særgebyr ved fejlaflevering, hvor virksomheden ikke er tilmeldt, pr. gang 650,00 *) Gebyrerne gælder for både hjemmehørende som ikke-hjemmehørende virksomheder i kommunen, herunder også udenlandske virksomheder. AFFALDS- OG GENBRUGSCENTRE Affalds- og Genbrugscenter Rørdal Kompostering - have- og grenaffald Modtagelse af have- /parkaffald pr. ton ,00 Salg af kompostjord pr. ton 10,00 Jorddepot Renjordsdepot (kategori 1-jord) - Modtagelse af jord, grus, sand mv. pr. ton 12,00 - Modtagelse af mindre mængder rent ler og kridt pr. ton... 30,00 Specialdepot (kategori 2-jord) - Modtagelse af lettere forurenet jord pr. ton 15,00 - Modtagelse af vejjord pr. ton.. 15,00 - Modtagelse af lettere forurenet ler og kridt pr. ton 30,00 - Modtagelse af vejjord, bestående af ler og kridt pr. ton 30,00 Større mængder af uforurenet eller lettere forurenet ler og kridt modtages ikke. Fyldplads Aflæsning af fyld pr. ton... 40,00 Herudover betales den til enhver tid gældende statslige affaldsafgift. 14

15 Takstoversigt Forsyningsvirksomhederne Dato Oprindelig Dato Korrigeret Renovation (fortsat) Kartering/Jordhotel - Sortering af jord med brokker pr. ton. 10,00 - Modtagelse af jord til oplagring og senere udlevering pr. ton.. 10,00 - Undersøgelse af særskilte jordpartier efter medgået tid Efter regning Herudover betales den til enhver tid gældende indvejningspris pr. ton for jord, hvis det skal deponeres på Rørdal. Ovenstående kan ske efter aftale med Aalborg Forsyning, Renovation. Genbrugsaktivitet, Rørdal Private i køretøjer indtil kg totalvægt, kan gratis aflæsse til kompostering og til fyldplads. Køretøjet kan have påmonteret en trailer, der ikke tæller med i de kg. Aflæsning af sne, private vognmænd Aflæsningsgebyr, modtagelse af sne, pr. ton. 15,00 Fejlaflæsning Fejlaflæsningsgebyr, pr. læs ,00 Genbrugscenter, Hou Kompostering - have- og grenaffald Modtagelse af have- /parkaffald pr. ton. 100,00 Salg af kompostjord pr. ton 10,00 Fejlaflæsning Fejlaflæsningsgebyr, pr. læs ,00 Genanvendelsesprojekt for jord, Stigsborg Renjordsdepot (kategori 1-jord) - Modtagelse af jord, grus, sand mv. pr. ton 0,00 Specialdepot (kategori 2-jord) - Modtagelse af lettere forurenet jord pr. ton 0,00 Ovenstående kan for større mængder kategori 1- og 2-jord ske efter aftale med Aalborg Forsyning, Reno- vation. 15

16 Takstoversigt Forsyningsvirksomhederne Dato Oprindelig Dato Korrigeret Renovation (fortsat) Fælles servicegebyrer mv. Nedennævnte gebyrer opkræves på lige fod med øvrige takster af Aalborg Forsyning, Service A/S via de fælles afregningssystemer Flytteopgørelsesgebyr, pr. kontrakt 65,00 Regningskopi, pr. faktura.. 35,00 Faktureringsgebyr for a conto kunder, pr. kontrakt pr. år.. 32,00 Rabat ved opkrævning via Betalingsservice for a conto kunder, pr. kontrakt pr. år -32,00 - Rykkerskrivelse * ) 250,00 - Inkassomeddelelse (rykker nr. 2) * ) 250,00 - Inkassobesøg * ) 230,00 - Betalingsaftale * ) 100,00 * ) Gebyret er momsfritaget iht. Skatteministeriets udtalelse fra 2004, UDT nr af 2. juli Morarenter: Beregnes iht. rentelovens bestemmelser, Nationalbankens udlånsrente + 8 %, pr. 1. juli 2013 = 8,20 % p.a. Anm.: Alle priser er ekskl. moms. 16

17 Foreløbige anlægsregnskaber Aalborg Forsyning Sektor: Renovation Beløb i kr. Funktionsnr./Tekst U Anlægssum Bevilling Forbrug Forventet Projektnr./Navn I Dato Beløb Primo Årets I alt Restforbrug Afsluttet Renovation mv Øvrige ordninger 5593 Affalds- og Genbrugscenter Rørdal Forbedringer af komposteringsareal og areal for modtagelse af bygge- og haveaffald U

18 Endelige anlægsregnskaber Aalborg Forsyning Sektor: Renovation Beløb i kr. Funktionsnr./Tekst U Anlægsbevilling Primo Årets I alt Forbrug Påbegyndt Afsluttet Projektnr./Navn I Afvigelse Renovation mv Genbrugsstationer 5588 Genbrugsplads Nibe Ændret arealanvendelse på eksisterende plads U Genbrugsplads Gandrup Etablering af ny plads U Genbrugsplads Hou Modernisering af eksisterende plads U Øvrige ordninger 5594 Fibernet Etablering af datatransmission til Affalds- og Genbrugscenter Rørdal U

19 01.22 Forsyningsvirksomheder Genbrugsstationer Bemærkninger til endelige anlægsregnskaber Genbrugsplads, Nibe ændret arealanvendelse på eksisterende plads Projektet har omfattet ombygning af den eksisterende genbrugsplads Nibe med ændret arealanvendelse. Det bemærkes, det afsluttende asfalt slidlag forventes påført inden ultimo Genbrugsplads, Gandrup etablering af ny plads Projektet har omfattet en ny plads ved Teglvænget i Gandrup, omfattet af lokalplan nr Erhvervsområde vest for Teglvænget, Gandrup. Det bemærkes, det afsluttende asfalt slidlag forventes påført inden ultimo Genbrugsplads, Hou modernisering af eksisterende plads Projektet har omfattet modernisering af den eksisterende genbrugsplads ved Hou. Det bemærkes, det afsluttende asfalt slidlag forventes påført inden ultimo Øvrige ordninger og anlæg Affalds- og Genbrugscenter Rørdal Projektet har omfattet forbedring af areal for kompostering samt forbedring af areal for modtagelse af bygge- og haveaffald fra erhverv og private på Affalds- og Genbrugscenter Rørdal Fibernet til Affalds- og Genbrugscenter Rørdal Projektet har omfattet etablering af datatransmission til Affalds- og Genbrugscenter Rørdal. 19

Takstoversigt. Miljø- og Energiforvaltningen Dato Takster Dato Takstændringer

Takstoversigt. Miljø- og Energiforvaltningen Dato Takster Dato Takstændringer Sektor: Aalborg Renovation 01-01-2018 01-01-2018 01.38 Affaldshåndtering Abonnement: Abonnement, bolig: - Boligenhed (ekskl. kolonihaveforeninger, men inkl. huse i landområde), abonnementstakst pr. år,

Læs mere

Takstoversigt. Sektor: Aalborg Forsyning, Renovation 01-01-2013 01-03-2013. 01.38 Renovation mv. Dagrenovation

Takstoversigt. Sektor: Aalborg Forsyning, Renovation 01-01-2013 01-03-2013. 01.38 Renovation mv. Dagrenovation 1 2013 2013 Forsyningsvirksomhederne Dato Senest godkendt Dato Takstforslag takst Kr. Sektor: Aalborg Forsyning, Renovation 01-01-2013 01-03-2013 01.38 Renovation mv. Dagrenovation Abonnement: Abonnement,

Læs mere

Takstoversigt. Miljø- og Energiforvaltningen Dato Senest godkendt Dato Takstforslag

Takstoversigt. Miljø- og Energiforvaltningen Dato Senest godkendt Dato Takstforslag Sektor: Aalborg Forsyning, Renovation 01-01-2016 01-01-2016 01.38 Affaldshåndtering Abonnement: Abonnement, bolig: - Boligenhed (ekskl. kolonihaveforeninger, men inkl. huse i landområde), abonnements pr.

Læs mere

Regnskab Aalborg Forsyning, Renovation

Regnskab Aalborg Forsyning, Renovation Regnskab 2014 Aalborg Forsyning, Renovation Kommunal-økonomisk regnskab 2014 1 Regnskab 2014 Sektor Aalborg Forsyning, Renovation Regnskab - sektor Aalborg Forsyning, Renovation Beløb i 1.000 kr. Oprindeligt

Læs mere

Budget UDKAST

Budget UDKAST Aalborg Forsyning, Renovation Budget 2016-2019 UDKAST 2 Sektor Aalborg Forsyning, Renovation Budget - Sektor Aalborg Forsyning, Renovation Beløb i 1.000 kr. 2015-p/l 2016-p/l 2017 2018 2019 Serviceudgifter

Læs mere

Regnskab Aalborg Renovation

Regnskab Aalborg Renovation Aalborg Renovation Kommunal-økonomisk regnskab 2015 1 Sektor Aalborg Renovation -sektor Aalborg Renovation Beløb i1.000 kr. Oprindeligt Afvigelse Serviceudgifter Udgifter 637 637 637 0 Brugerfinansierede

Læs mere

Regnskab 2012. Aalborg Forsyning, Renovation

Regnskab 2012. Aalborg Forsyning, Renovation Regnskab 2012 Aalborg Forsyning, Renovation Kommunal-økonomisk regnskab 2012 1 Regnskab 2012 Sektor Aalborg Forsyning, Renovation Regnskab - sektor Aalborg Forsyning, Renovation Beløb i 1.000 kr. Oprindeligt

Læs mere

Regnskab Renovationsvæsenet

Regnskab Renovationsvæsenet Regnskab 2009 Renovationsvæsenet Kommunalt Regnskab 2009 1 Regnskab 2009 Sektor Renovationsvæsenet Regnskab sektor Renovationsvæsenet Beløb i 1.000 kr. Oprindeligt budget Regnskab Korrigeret budget Afvigelse

Læs mere

Miljø- og Energiforvaltningen

Miljø- og Energiforvaltningen 1 Miljø- og Energiforvaltningen 2016 Seneste 2017 Dato godkendte takst Dato Takstforslag Sektor: Aalborg Gas 01.01.16 01.01.17 01.22.01 Gasforsyning Bygas Forbrug til og med 200 m 3, se note 1) Abonnement

Læs mere

Aalborg Forsyning, Gas

Aalborg Forsyning, Gas Aalborg Forsyning, Gas Kommunal-økonomisk Regnskab Regnskab Sektor Aalborg Forsyning, Gas Regnskab sektor Aalborg Forsyning,Gas Beløb i 1.000 kr. Oprindeligt budget Regnskab Korrigeret budget Afvigelse

Læs mere

Forsyningsvirksomhederne - Budget Tillægsbevillinger og takstændringer.

Forsyningsvirksomhederne - Budget Tillægsbevillinger og takstændringer. Punkt 1. Forsyningsvirksomhederne - Budget 2013. Tillægsbevillinger og takstændringer. 2013-6380. Forsyningsudvalget indstiller, at byrådet godkender, at der til drifts- og anlægsbudgettet for 2013 gives

Læs mere

BILAG TEKNIK- OG MILJØUDVALGET TAKSTER I 2016

BILAG TEKNIK- OG MILJØUDVALGET TAKSTER I 2016 TAKSTER I Administration, bolig 1309 af 18/12/2012, Kapitel 8. Sammen med indtægterne fra gebyret Administration, erhverv skal disse gebyrindtægter dække udgifterne på funktion 1.38.60 Generel administration

Læs mere

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget REGNSKAB 2014 Udvalg Teknik- og Miljøudvalget Bevillingsområde 10.26. 10.26 Renovation mv. Udvalgets sammenfatning og vurdering I 2014 har der været en stabil bortskaffelse af alle former for affald fra

Læs mere

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget REGNSKAB 2012 Udvalg Teknik- og Miljøudvalget Bevillingsområde 10.26 Renovation mv. Udvalgets sammenfatning og vurdering I 2012 har der været kontinuerlig bortskaffelse af alle former for affald fra borgere

Læs mere

Miljøbeskyttelsesloven, nr. 879 af 26/06/2010, 48 og Affaldsbekendtgørelsen, nr af 18/12/2012, Kapitel 8

Miljøbeskyttelsesloven, nr. 879 af 26/06/2010, 48 og Affaldsbekendtgørelsen, nr af 18/12/2012, Kapitel 8 Bilag 1: Forslag til takster på affaldsområdet i Administration, bolig fastsættelsen følger Miljøstyrelsens bekendtgørelser, hvorfor taksten Sammen med indtægterne fra gebyret Administration, erhverv skal

Læs mere

Godkendelse af Miljø- og Energiforvaltningen, Forårsbudgetrevision 2016

Godkendelse af Miljø- og Energiforvaltningen, Forårsbudgetrevision 2016 Punkt 12. Godkendelse af Miljø- og Energiforvaltningen, Forårsbudgetrevision 2016 2016-018662 Miljø- og Energiudvalget indstiller, at byrådet godkender, at der til drifts- og anlægsbudgettet for 2016 gives

Læs mere

Benævnelse: Administration, bolig Miljøbeskyttelsesloven, nr. 879 af 26/06/2010, 48 og Affaldsbekendtgørelsen, nr af 18/12/2012, Kapitel 8

Benævnelse: Administration, bolig Miljøbeskyttelsesloven, nr. 879 af 26/06/2010, 48 og Affaldsbekendtgørelsen, nr af 18/12/2012, Kapitel 8 BILAG 1b Takster på affaldsområdet og etablering af lille innovativt affaldsanlæg Benævnelse: Administration, bolig Sammen med indtægterne fra gebyret Administration, erhverv skal disse gebyrindtægter

Læs mere

Anbefaling: Budgetrevision 2015, tillægsbevilling/takstjustering

Anbefaling: Budgetrevision 2015, tillægsbevilling/takstjustering Punkt 11. Anbefaling: Budgetrevision 2015, tillægsbevilling/takstjustering 2015-003795 Miljø- og Energiforvaltningen indstiller, at byrådet godkender, at der til drifts- og anlægsbudgettet for 2015 gives

Læs mere

Kommunens nuværende affaldsordninger

Kommunens nuværende affaldsordninger 7 Kommunens nuværende affaldsordninger Ordninger for private husstande Lejre Kommune er forpligtet til, at etablere indsamlingsordninger for affald fra private husstande. De private husstande er samtidig

Læs mere

U dvalg Teknik- og Miljøudvalget

U dvalg Teknik- og Miljøudvalget REGNSKAB 2013 U dvalg Teknik- og Miljøudvalget Bevillings område 10.26. 10.26 Renovation mv. Udvalgets sammenfatning og vurdering I 2013 har der været en stabil bortskaffelse af alle former for affald

Læs mere

Budgetrevision 2014-2015, tillægsbevillinger/takstjusteringer

Budgetrevision 2014-2015, tillægsbevillinger/takstjusteringer Punkt 3. Budgetrevision 2014-2015, tillægsbevillinger/takstjusteringer 2014-15714 Miljø- og Energiudvalget indstiller, at byrådet godkender, at der til drifts- og anlægsbudgettet for 2014 gives tillægsbevillinger

Læs mere

Teknik- og Miljøforvaltningen TAKSTOVERSIGT 2014

Teknik- og Miljøforvaltningen TAKSTOVERSIGT 2014 Teknik- og Miljøforvaltningen TAKSTOVERSIGT Miljø Administration, bolig Skal sammen med Administration, erhverv over en årrække dække omkostningerne på funktion 1.38.60 Fælles formål. Bygnings- og Boligregistret

Læs mere

PRISER FOR AFFALD 2016 Alle priser inklusive moms

PRISER FOR AFFALD 2016 Alle priser inklusive moms Langeland Forsyning A/S Nørrebro 207A 5900 Rudkøbing Tlf. 6351 6800 CVR nr. 32565093 Email: post@langeland-forsyning.dk PRISER FOR AFFALD 2016 Alle priser inklusive moms Langeland Affald ApS CVR 32567134

Læs mere

NOTAT Den 25. august 2015 Init. MOG Sagsnr. 14-02604

NOTAT Den 25. august 2015 Init. MOG Sagsnr. 14-02604 NOTAT Den 25. august 2015 Init. MOG Sagsnr. 14-02604 Budget og gebyrer på renovationsområdet i Ballerup Kommune 2016 Baggrund og formål Budget og gebyrer for 2016 i Ballerup Kommune er udarbejdet i henhold

Læs mere

Formålet med regulativet

Formålet med regulativet Formålet med regulativet Formålet med regulativet er at fastsætte regler for håndtering af husholdningsaffald fra alle borgere og grundejere i Fanø Kommune med henblik på at forebygge forurening, uhygiejniske

Læs mere

Teknik- og Miljøforvaltningen TAKSTOVERSIGT 2011. Indholdsfortegnelse

Teknik- og Miljøforvaltningen TAKSTOVERSIGT 2011. Indholdsfortegnelse Teknik- og Miljøforvaltningen TAKSTOVERSIGT Indholdsfortegnelse Administration, bolig... 2 Administration, erhverv... 3 Dagrenovation, bolig... 4 Dagrenovationslignende affald, erhverv... 5 Storskrald

Læs mere

Kommunalt Regnskab 2009

Kommunalt Regnskab 2009 Gasforsyningen Kommunalt Regnskab 2009 Regnskab 2009 Sektor Gasforsyningen Regnskab sektor Gasforsyningen Beløb i 1.000 kr. Oprindeligt budget Regnskab Korrigeret budget Afvigelse Brugerfinansieret område

Læs mere

Teknik- og Miljøforvaltningen TAKSTOVERSIGT Bilag 9. Takstoversigt, affaldsgebyrer

Teknik- og Miljøforvaltningen TAKSTOVERSIGT Bilag 9. Takstoversigt, affaldsgebyrer Teknik- og Miljøforvaltningen TAKSTOVERSIGT Bilag 9. Takstoversigt, affaldsgebyrer Teknik- og Miljøforvaltningen TAKSTOVERSIGT Miljø Administration, bolig Skal sammen med Administration, erhverv over en

Læs mere

1.1 Gebyr for basisydelsens ydelser. Kr./tons (excl. moms) 2015 2014 Genanvendelse 1 Haveaffald 140 140

1.1 Gebyr for basisydelsens ydelser. Kr./tons (excl. moms) 2015 2014 Genanvendelse 1 Haveaffald 140 140 Gebyrblad 2015 1.1 Gebyr for basisydelsens ydelser Kr./tons (excl. 2015 2014 Genanvendelse 1 Haveaffald 140 140 Forbrændingsegnet affald 2 Småt brændbart 515 560 3 Stort brændbart 615 660 Deponeringsegnet

Læs mere

REVAS BUDGET 2016. Hovedoversigt - udgiftsbaseret

REVAS BUDGET 2016. Hovedoversigt - udgiftsbaseret Til godkendelse i Klima- og miljøudvalget den 18. juni 2015 1 Hovedoversigt - udgiftsbaseret Affaldscenter 2.288 2.149 2.469 2.469 2.469 2.469 Fordeling Affaldscenter -2.288-2.149-2.469-2.469-2.469-2.469

Læs mere

Fælles omkostninger boliger (uden over/underdæk) 538 672 531 664 Fælles omkostninger kommunale institutioner (UDGÅET)

Fælles omkostninger boliger (uden over/underdæk) 538 672 531 664 Fælles omkostninger kommunale institutioner (UDGÅET) Takstforslag renovation 2015 Årlig pris/pris pr. ydelse Renovation/genbrug 2015 2015 2014 2014 Ex moms Inkl moms Ex moms inkl moms Fælles omkostninger boliger (uden over/underdæk) 538 672 531 664 Fælles

Læs mere

Budget og gebyrer på renovationsområdet i Ballerup Kommune 2015

Budget og gebyrer på renovationsområdet i Ballerup Kommune 2015 Den 16. august 2014 Init. MOG Sagsnr. 14-01083 Budget og gebyrer på renovationsområdet i Ballerup Kommune 2015 Baggrund og formål Budget og gebyrer for 2015 i Ballerup Kommune er udarbejdet i henhold til

Læs mere

Odense Renovation A/S

Odense Renovation A/S Odense Renovation A/S liste gældende fra 2016 er for husholdninger Dagrenovation Papir Genbrugsstationer Farligt affald Flaskekuber er for virksomheder Dagrenovationslignende affald Adgang til genbrugsstationer

Læs mere

1. Beskrivelse af området

1. Beskrivelse af området 1. Beskrivelse af området Miljø- og teknikudvalgets budget er fordelt på 2 bevillingsområder: det skattefinansierede og det brugerfinansierede. På det brugerfinansierede område er der udgifter for i alt

Læs mere

Området er brugerfinansieret, således at alle indtægter skal dække samtlige udgifter ved de forskellige affaldsordninger.

Området er brugerfinansieret, således at alle indtægter skal dække samtlige udgifter ved de forskellige affaldsordninger. MÅL OG RAMMEBESKRIVELSE Bevillingsområde 10.26 Renovation mv. Udvalg Teknik- og Miljøudvalget Afgrænsning af bevillingsområdet Bevillingsområdet omfatter konto 01.38 og vedrører indsamling, transport og

Læs mere

Genbrug / affald side 1

Genbrug / affald side 1 Genbrug / affald side 1 Indhold 1.60 Fælles formål, administrative opgaver... 2 1.61 Ordninger for dagrenovation... 3 1.62 Ordninger for storskrald og haveaffald... 4 1.63 Ordninger for glas, papir og

Læs mere

Prisliste 2012. Gældende fra 1. januar 2012 Odense Renovation A/S

Prisliste 2012. Gældende fra 1. januar 2012 Odense Renovation A/S liste 2012 er for husholdninger Dagrenovation Papir Genbrugspladser Farligt affald Flaskekuber Administration er for virksomheder Dagrenovationslignende affald Adgang til genbrugspladser Administration

Læs mere

Genbrug / affald side 1

Genbrug / affald side 1 Genbrug / affald side 1 Indhold 1.60 Fælles formål, administrative opgaver... 2 1.61 Ordninger for dagrenovation... 4 1.62 Ordninger for storskrald og haveaffald... 5 1.63 Ordninger for glas, papir og

Læs mere

Genbrug / affald side 1

Genbrug / affald side 1 Genbrug / affald side 1 Indhold 1.60 Fælles formål, administrative opgaver... 2 1.61 Ordninger for dagrenovation... 3 1.62 Ordninger for storskrald og haveaffald... 4 1.63 Ordninger for glas, papir og

Læs mere

1 Status... 23. 2 Prognose... 34 3 Modtage og behandlingsanlæg samt kommunale og fælleskommunale anlæg... 34

1 Status... 23. 2 Prognose... 34 3 Modtage og behandlingsanlæg samt kommunale og fælleskommunale anlæg... 34 Kortlægning FORSLAG Indholdsfortegnelse i kortlægning 1 Status... 23 1.1. Status for affaldsdata... 23 1.1.1. Husholdningsaffald... 23 1.1.2. Erhvervsaffald... 27 1.2. Status for Affaldsplan 2008 2016...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. I takstbladet finder du priser for affaldsløsninger for private borgere i Aarhus Kommune.

Indholdsfortegnelse. I takstbladet finder du priser for affaldsløsninger for private borgere i Aarhus Kommune. AFFALDS Indholdsfortegnelse.. Indledning... 2 Almindelige beholdere... 3 2- og 4- hjulede beholder - Enfamiliehus.... 3 2- og 4- hjulede beholder - Etageejendomme... 3 2- og 4- hjulede beholder - Sommerhus

Læs mere

Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28

Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 2 FORORD Affaldsbekendtgørelsens 13, stk. 2, punkt 1 om kortlægning opfyldes

Læs mere

Bekendtgørelse om affald

Bekendtgørelse om affald Fornyet høring over tilmeldeordning for virksomhedernes adgang til genbrugspladser samt nye gebyrbestemmelser Bekendtgørelse om affald. Etablering af og krav til visse ordninger for virksomheder 39. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Genbrugspladserne på Bakkegårdsvej og Højvangen Fredensborg Kommune

Genbrugspladserne på Bakkegårdsvej og Højvangen Fredensborg Kommune Genbrugspladserne på Bakkegårdsvej og Højvangen Fredensborg Kommune Bakkegårdsvej Højvangen. Miljøberetning 2010 Indledning Både besøgstal og mængder er faldet i 2010. Besøgstallet er for de to pladser,

Læs mere

KORTLÆGNING & PROGNOSE

KORTLÆGNING & PROGNOSE KORTLÆGNING & PROGNOSE 2 FORORD Affaldsbekendtgørelsens 13, stk. 2, punkt 1 om kortlægning opfyldes med denne rapport. Rapporten rummer kortlagte affaldsmængder fra 2009 samt en prognose for affaldsmængderne

Læs mere

Takstforslag renovation midlertidig Årlig pris/pris pr. ydelse

Takstforslag renovation midlertidig Årlig pris/pris pr. ydelse Takstforslag renovation 2015 - midlertidig Årlig pris/pris pr. ydelse Indeks, Renovation/genbrug 2015 2014 2013 2012 2011 2015 2014 2013 2012 2011 Ex moms Ex moms Ex moms Ex moms Ex moms Ex moms Ex moms

Læs mere

Budget 20 Reno-Nord INTERESSENTSKABET

Budget 20 Reno-Nord INTERESSENTSKABET Budget 20 I N T E R E S S E N T S K A B E T Reno-Nord Koncernen Regnskab 2011 Budget 2012 Omsætning: Energianlæg... 156.805 137.400 137.500 Losseplads... 18.522 16.400 16.400 Kølemøbler og elektronikaffald...

Læs mere

Virksomheders andel af den kommunale administration i forbindelse med planlægning, vejledning og registrering af erhvervsaffald

Virksomheders andel af den kommunale administration i forbindelse med planlægning, vejledning og registrering af erhvervsaffald TM Veje og Grønne områder Affald og Genbrug Teknik og Miljø Veje og Grønne Områder Sagsnr. 199548 Brevid. 1258412 Ref. ANSE Dir. tlf. 4631 3788 Anettesej@roskilde.dk Budgetindstilling 2012 for renovationsområdet

Læs mere

BUDGET 2011. INTERESSENTSKABET Reno-Nord BUDGET

BUDGET 2011. INTERESSENTSKABET Reno-Nord BUDGET BUDGET 2011 INTERESSENTSKABET Reno-Nord BUDGET Koncernen Regnskab 2009 Budget 2010 Omsætning: Energianlæg... 149.665 134.000 127.700 Losseplads... 16.131 15.600 14.300 Kølemøbler og elektronikaffald...

Læs mere

Natur og Miljøudvalget 2018,00. FÆLLESBEBYGGELSER Administrationsgebyr pr. lejlighed 412,00

Natur og Miljøudvalget 2018,00. FÆLLESBEBYGGELSER Administrationsgebyr pr. lejlighed 412,00 FÆLLESBEBYGGELSER Administrationsgebyr pr. lejlighed 412,00 Anmeldelse af jordflytning Gebyr pr. ejendom, uanset art - Miljøbeskyttelsesloven 48 12,00 Dagrenovationsbeholder til rest eller organisk affald

Læs mere

Miljø- og Energiforvaltningen

Miljø- og Energiforvaltningen 1 Sektor: Aalborg Gas 01.01.16 01.06.16 01.22.01 Gasforsyning Bygas Forbrug til og med 200 m 3, se note 1) Abonnement 875,00 Pr. m 3 bygas 4,50 Tillæg for "Grøn Gas", pr. m 3 bygas - 0,15 FastPris for

Læs mere

Genbrug / affald side 1

Genbrug / affald side 1 Genbrug / affald side 1 Indhold 1.60 Fælles formål, administrative opgaver... 2 1.61 Ordninger for dagrenovation... 3 1.62 Ordninger for storskrald og haveaffald... 4 1.63 Ordninger for glas, papir og

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

Ringkøbing-Skjern Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Ringkøbing-Skjern Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. 20-06-2012 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Registrering af udenlandske virksomheder 2 5 Gebyrer 2 6 Klage m.v.

Læs mere

Affaldsplanlægning - Aalborg uden affald (1. behandling)

Affaldsplanlægning - Aalborg uden affald (1. behandling) Punkt 4. Affaldsplanlægning - Aalborg uden affald (1. behandling) 2011-41668 Miljø- og Energiudvalget indstiller, at byrådet godkender forslag til Aalborg uden affald 2014-2025 med henblik på en 8-ugers

Læs mere

Anbefaling: Aalborg uden affald

Anbefaling: Aalborg uden affald Punkt 3. Anbefaling: Aalborg uden affald 2014-2025. 2011-41668. Miljø- og Energiforvaltningen indstiller, at byrådet godkender forslag til Aalborg uden affald 2014-2025 med henblik på en 8-ugers offentlighedsperiode,

Læs mere

Tillæg til Affaldsplan 2008-2016

Tillæg til Affaldsplan 2008-2016 Tillæg til Affaldsplan 2008-2016 Renovation FORSYNINGS VIRKSOMHEDERNE Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Kortlægning... 2 2.1 Husholdningsaffald... 3 2.2 Erhvervsaffald... 5 2.3 Modtage- og behandlingsanlæg...

Læs mere

Regulativ for aflevering af affald til genbrugspladser i

Regulativ for aflevering af affald til genbrugspladser i Regulativ for aflevering af affald til genbrugspladser i Hals kommune Indledning Formålet med dette regulativ er at beskrive en kommunal ordning for aflevering af affald til Hals Kommunes 5 genbrugspladser.

Læs mere

INTERESSENTSKABET. Reno-Nord BUDGET

INTERESSENTSKABET. Reno-Nord BUDGET INTERESSENTSKABET Reno-Nord BUDGET 2009 Koncernen Regnskab 2007 Budget 2008 Omsætning: Energianlæg... 125.458 143.800 119.300 Losseplads... 16.239 14.700 14.900 Elektronikaffald... 2.143 143.840 2.100

Læs mere

budget INTERESSENTSKABET Reno-Nord

budget INTERESSENTSKABET Reno-Nord budget INTERESSENTSKABET Reno-Nord Koncernen Regnskab 2012 Budget 2013 Omsætning: Energianlæg... 139.999 140.000 137.400 Rærup Deponi... 15.629 15.800 16.400 Elektronikaffald... 1.948 157.576 1.900 157.700

Læs mere

AFFALDSTAKSTER 2016. Indholdsfortegnelse. Beholdere og minicontainere 2016 2. Boligbidrag 2016 5. Papir- og haveaffaldsbeholdere 2016 6

AFFALDSTAKSTER 2016. Indholdsfortegnelse. Beholdere og minicontainere 2016 2. Boligbidrag 2016 5. Papir- og haveaffaldsbeholdere 2016 6 AFFALDS 2016 Indholdsfortegnelse Beholdere og minicontainere 2016 2 Boligbidrag 2016 5 Papir- og haveaffaldsbeholdere 2016 6 Ekstra tømninger 2016 7 Sækkemærker 7 Ændringsgebyr 2016 7 Vask af beholdere

Læs mere

Sammenfatning af ændringer i det nye husholdningsaffaldsregulativ

Sammenfatning af ændringer i det nye husholdningsaffaldsregulativ Sammenfatning af ændringer i det nye husholdningsaffaldsregulativ Den generelle del af regulativet er affaldsbekendtgørelsens tekst og erstatter de nugældede regulativers generelle indledninger med angivelse

Læs mere

Affald som Ressource 14.09.2015. Fanø Kommune

Affald som Ressource 14.09.2015. Fanø Kommune Affald som Ressource 14.09.2015 Fanø Kommune Dit og Danmarks affald Her ender affaldet Ud af de samlede danske affaldsmængder bliver: 61 % genanvendt 29 % forbrændt 6 % deponeret 4 % til midlertidig oplagring

Læs mere

NYT Send en sms til genbrugspladsen. Se side 5. Affaldshåndbog 2014. erhverv

NYT Send en sms til genbrugspladsen. Se side 5. Affaldshåndbog 2014. erhverv NYT Send en sms til genbrugspladsen. Se side 5 Affaldshåndbog 2014 erhverv Affald er fremtidens råstof og du er leverandøren Affald er i et moderne samfund en vigtig og dyrebar ressource. EU forudsiger,

Læs mere

Kortlægning af den kommunale håndtering af affald skal indeholde:

Kortlægning af den kommunale håndtering af affald skal indeholde: Forord. I henhold til affaldsbekendtgørelse nr. 1634 af 13.12.2006 skal kommunalbestyrelsen hvert 4. år udarbejde en plan for den kommunale håndtering af affald. Formålet med affaldsplanen er at skabe

Læs mere

KORTLÆGNING & PROGNOSE

KORTLÆGNING & PROGNOSE 2014 2024 KORTLÆGNING & PROGNOSE 2 FORORD I forbindelse med udarbejdelsen af den kommunale affaldshåndteringsplan 2014-2024 er denne kortlægnings- og prognoserapport udarbejdet. Affaldsbekendtgørelsens

Læs mere

Takstoversigt. Miljø- og Energiforvaltningen Senest godkendt Budgetteret. Sektor: Aalborg Forsyning, Varme

Takstoversigt. Miljø- og Energiforvaltningen Senest godkendt Budgetteret. Sektor: Aalborg Forsyning, Varme Sektor: Aalborg Forsyning, Varme 01-01-2014 01-07-2014 01.22 Forsyningsvirksomheder 01.22.03 Varmeforsyning Abonnement Pr. måler pr. år... 1.000,00 Valgfrie betalingsterminer, acontokunder - Pr. halvår

Læs mere

Affaldsstatus 2010. Allerød Kommune Fredensborg Kommune Hørsholm Kommune Rudersdal Kommune

Affaldsstatus 2010. Allerød Kommune Fredensborg Kommune Hørsholm Kommune Rudersdal Kommune Affaldsstatus 2010 Allerød Kommune Fredensborg Kommune Hørsholm Kommune Rudersdal Kommune Savsvinget 2 2970 Hørsholm Telefon 45 16 05 00 Telefax 45 16 05 11 Email: nordf@nordf.dk www.nordf.dk 1. Indledning

Læs mere

Tids- og aktivitetsoversigt Affaldsplan 2009-2020

Tids- og aktivitetsoversigt Affaldsplan 2009-2020 Husholdninger Dagrenovation Information om sortering og om eksisterende ordninger En øget udsortering af genanvendelige materialer fra husholdningsaffald. Etablere affaldsøer i kolonihaver Optimere mulighederne

Læs mere

2014 * Takster/gebyrer er incl. Moms

2014 * Takster/gebyrer er incl. Moms Takster/gebyrer er incl. Moms 2014 * 2015 Assens Vandværk A/S Forbrug op til 50.000 m3 årligt 9,25 9,33 Forbrug over 50.000 m3 årligt 4,50 4,54 Fast afgift pr. måler 595,00 603,75 Leje af måler/bimåler

Læs mere

Inden endelig vedtagelse skal planen i offentlig høring i 8 uger. Kommunalbestyrelsen skal vedtage affaldsplanen senest den 1. oktober 2014.

Inden endelig vedtagelse skal planen i offentlig høring i 8 uger. Kommunalbestyrelsen skal vedtage affaldsplanen senest den 1. oktober 2014. Bilag 1 Rebild Kommunes Affaldsplan 2014-24: udkast til målsætninger og handlingsplaner Affaldsplanen skal udarbejdes i henhold til reglerne i affaldsbekendtgørelsen. Affaldsplanen skal bestå af 3 dele:

Læs mere

Driftsbudget for 2016. Frederikshavn Affald A/S. Budget Frederikshavn Affald v 1.4

Driftsbudget for 2016. Frederikshavn Affald A/S. Budget Frederikshavn Affald v 1.4 Driftsbudget for 2016 Frederikshavn Affald A/S Budget Frederikshavn Affald v 1.4 Indholdsfortegnelse Budgetforudsætninger side 3 Budget for 2016 side 7 Noter til budget side 8 Takstforslag side 12 Investeringsbudget

Læs mere

Takster. Aalborg Forsyning, Vand A/S. Seneste godkendte 1. januar 2014 kr. Takstændring. 1. januar 2015 kr. Abonnement (pr. måler)

Takster. Aalborg Forsyning, Vand A/S. Seneste godkendte 1. januar 2014 kr. Takstændring. 1. januar 2015 kr. Abonnement (pr. måler) Aalborg Forsyning, Vand A/S Takster Abonnement (pr. måler) Seneste Qn 1,5 m 3 1) 925,00 975,00 Qn 2,5 m 3 2) 1.300,00 1.400,00 Qn 6,0 m 3 2.900,00 3.100,00 Qn 10,0 m 3 4.600,00 4.900,00 Qn 15,0 m 3 8.000,00

Læs mere

Takstkatalog budget

Takstkatalog budget Takstkatalog budget 2017-20 KLIMA- OG MILJØUDVALGET 2016 2017 AFFALDSGEBYR FOR PRIVATE HUSSTANDE Kr. inkl. moms I løbet af 2017 bliver gebyrstrukturen på affaldsområdet ændret med implementeringen af den

Læs mere

Budget INTERESSENTSKABET. Reno-Nord

Budget INTERESSENTSKABET. Reno-Nord Budget 2005 INTERESSENTSKABET Reno-Nord (1.000 kr.) Koncernen Regnskab 2003 Budget 2005 Budget 2004 Omsætning: Energianlæg... 76.049 85.620 68.300 Losseplads... 16.028 12.300 12.150 Køleskabsordning...

Læs mere

Assens Vandværk A/S. Assens Spildevand A/S. Takster/gebyrer er incl. Moms. pr. år. pr. år

Assens Vandværk A/S. Assens Spildevand A/S. Takster/gebyrer er incl. Moms. pr. år. pr. år Takster/gebyrer er incl. Moms 2016 2017 Assens Vandværk A/S Forbrug op til 50.000 m³ årligt pr. m³ 7,19 9,84 Forbrug over 50.000 m³ årligt pr. m³ 3,50 4,78 pr. år pr. år Statsafgift for vand pr. m³ 7,33

Læs mere

Affaldsplan Udkast til høring af affaldsplan UNMK

Affaldsplan Udkast til høring af affaldsplan UNMK Affaldsplan 2015-2024 Udkast til høring af affaldsplan UNMK 17.2.2015 Affaldsplan 2015-2024 Affaldsbekendtgørelsen fastsætter, at kommunerne skal udarbejde en affaldsplan for håndtering af affald. Planperioden

Læs mere

AFFALDSPLAN KORTLÆGNING & PROGNOSE BILAG 1 AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013

AFFALDSPLAN KORTLÆGNING & PROGNOSE BILAG 1 AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 AFFALDSPLAN 2015 2024 KORTLÆGNING & PROGNOSE BILAG 1 AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammenfatning... 3 2 Metode... 5 Kilder... 5 Særligt om nogle fraktioner... 5 Fordelingsnøgler for

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Forord... 3. 2. Læsevejledning... 4. 3. Opsamling... 4. 3.1 Affaldskortlægning 2009... 4

Indholdsfortegnelse. 1. Forord... 3. 2. Læsevejledning... 4. 3. Opsamling... 4. 3.1 Affaldskortlægning 2009... 4 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Læsevejledning... 4 3. Opsamling... 4 3.1 Affaldskortlægning 2009... 4 3.2 Supplerende data-2013 vedrørende kommunale indsamlingsordninger... 5 3.2.1 Genanvendelsesprocent

Læs mere

Genbrugspladsen Vandtårnsvej

Genbrugspladsen Vandtårnsvej Genbrugspladsen Vandtårnsvej Miljøberetning 2011 Indledning Genbrugspladsen Vandtårnsvej har i 2011 oplevet stigende mængder og flere besøgende. Kommentarer og spørgsmål besvares gerne. Nordforbrænding,

Læs mere

Status 2004. Bilag til Affaldsplan 2005: Udarbejdet af Nordforbrænding for:

Status 2004. Bilag til Affaldsplan 2005: Udarbejdet af Nordforbrænding for: Bilag til Affaldsplan 2005: Status 2004 Udarbejdet af Nordforbrænding for: Allerød Kommune Fredensborg-Humlebæk Kommune Hørsholm Kommune Karlebo Kommune Søllerød Kommune Præsentation af kommunerne Indholdsfortegnelse

Læs mere

Silkeborg Forsyning a/s Tietgenvej 3 8600 Silkeborg Telefon: 8920 6400 mail@silkeborgforsyning.dk www.silkeborgforsyning.dk

Silkeborg Forsyning a/s Tietgenvej 3 8600 Silkeborg Telefon: 8920 6400 mail@silkeborgforsyning.dk www.silkeborgforsyning.dk Silkeborg Forsyning a/s Tietgenvej 3 8600 Silkeborg Telefon: 8920 6400 mail@silkeborgforsyning.dk www.silkeborgforsyning.dk !!"#$ Silkeborg Forsyning a/s Tietgenvej 3 8600 Silkeborg Telefon: 8920 6400

Læs mere

TU BILAG 2. Bemærkninger til udgiftsbudget og gebyrindtægt for affald

TU BILAG 2. Bemærkninger til udgiftsbudget og gebyrindtægt for affald Bemærkninger til udgiftsbudget og gebyrindtægt 2018 2022 for affald I henhold til affaldsbekendtgørelsens 54 skal omkostningerne ved den enkelte indsamlings- og anvisningsordning efter opdelingen i det

Læs mere

Redegørelse/indstilling

Redegørelse/indstilling Sagsnr.: 2009/02983 Dato: 01-12-2009 Sag: Affaldsgebyrer for erhverv 2010 Sagsbehandler: Per Hauge Teksten i kursiv er identisk med teksten i sagsfremstillingen Sagens kerne Ny lovgivning betyder, at der

Læs mere

Status 2013 for Affald

Status 2013 for Affald 2013 for Affald I 2013 har Teknik- og miljøudvalget truffet store beslutninger på affaldsområdet i Ballerup Kommune. Den ene er et forsøg med et helt nyt affaldssystem, hvor der i 2014 igangsættes forsøg

Læs mere

Forventet regnskab 2011. Budget 2011. Budget 2012 Udgifter, indsamling 274 324 289 286 282

Forventet regnskab 2011. Budget 2011. Budget 2012 Udgifter, indsamling 274 324 289 286 282 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Miljø NOTAT Til TMU Affaldsgebyr 2012 - supplerende oplysninger TMU har på mødet den 14-11-2011 ønsket et notat med en række supplerende oplysninger

Læs mere

Takster/gebyrer er incl. Moms

Takster/gebyrer er incl. Moms Takster/gebyrer er incl. Moms 2015 2016 Assens Vandværk A/S Forbrug op til 50.000 m3 årligt 9,33 7,19 Forbrug over 50.000 m3 årligt 4,54 3,50 Fast afgift pr. måler 603,75 605,00 Erstatningsvandmåler 781,25

Læs mere

Takstoversigt budget 2015

Takstoversigt budget 2015 (Hvor der opkræves moms og statsafgifter er disse indeholdt i taksterne.) Renovationsafgift Budget 2014 Budget 2015 Renovationsafgift i alt pr år Pr. 100 l rumindhold i pose/container pr. tømning... Eksempel

Læs mere

Forvaltningen har udarbejdet forslag til ny gebyrstruktur og nye gebyrer for husholdningernes deltagelse i de kommunale affaldsordninger 2017.

Forvaltningen har udarbejdet forslag til ny gebyrstruktur og nye gebyrer for husholdningernes deltagelse i de kommunale affaldsordninger 2017. Klima- og Miljøudvalget Veje og Grønne Områder Sagsnr. 282826 Brevid. 2389498 Ref. ANSE Dir. tlf. 46 31 37 88 Anettesej@roskilde.dk Notat til vedtagelse af ny gebyrstruktur og gebyrer på affaldsområdet

Læs mere

AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 HALSNÆS KOMMUNE

AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 HALSNÆS KOMMUNE AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 HALSNÆS KOMMUNE INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammenfatning... 3 2 Metode... 5 Kilder... 5 Særligt om nogle fraktioner... 5 Fordelingsnøgler for affald indsamlet via genbrugsstationer...

Læs mere

1.1 Gebyr for basisydelsens ydelser. Kr./tons (ekskl. moms) Genanvendelse

1.1 Gebyr for basisydelsens ydelser. Kr./tons (ekskl. moms) Genanvendelse Gebyrblad Gebyrer, der i ændrer sig i forhold til 2016, er neden for angivet med rød skrift. 1.1 Gebyr for basisydelsens ydelser Kr./tons (ekskl. moms) 2016 Genanvendelse nvendelse 1 Haveaffald 140 140

Læs mere

Nærværende notat forholder sig til status på takstområdet med udgangen af september 2012 og det forventede regnskab.

Nærværende notat forholder sig til status på takstområdet med udgangen af september 2012 og det forventede regnskab. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Miljø NOTAT Bilag 9 - Takstfinansieret drift Baggrund Bevillingen Takstfinansieret drift ligger i 2012 under bevillingstypen Efterspørgselsstyrede

Læs mere

Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven

Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven Miljøberetning 2009 Indledning Denne Miljøberetning omhandler Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven. Selvom de to pladser

Læs mere

Takster / brugerbetaling

Takster / brugerbetaling Takster / brugerbetaling (Hvor der opkræves moms og statsafgifter er disse indeholdt i taksterne.) Renovationsafgift Budget 2013 Budget 2014 Renovationsafgift i alt pr år Pr. 100 l rumindhold i pose/container

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget Teknik- og miljøudvalget, brugerfinansieret drift

SKIVEKOMMUNE Budget Teknik- og miljøudvalget, brugerfinansieret drift 5. Teknik- og miljøudvalget, brugerfinansieret drift 59 60 5. Teknik- og miljøudvalget, brugerfinansieret drift Politikområder U/I Budget 2013 Renovation U 34.240.000 I -37.493.000 GRAND TOTAL, Overskud

Læs mere

Affaldsgebyrer i 2012 for virksomheder og private i Kolding Kommune i. h. t. affaldsbekendtgørelse nr. 48 af 13. januar 2010

Affaldsgebyrer i 2012 for virksomheder og private i Kolding Kommune i. h. t. affaldsbekendtgørelse nr. 48 af 13. januar 2010 By- og Udviklingsforvaltningen Affaldsgebyrer i 2012 for og private i Kolding Kommune i. h. t. affaldsbekendtgørelse nr. 48 af 13. januar 2010 Renovation, Administration Juni 2011 Affaldsgebyrer for. Forudsætninger:

Læs mere

Allerød Genbrugsplads

Allerød Genbrugsplads Allerød Genbrugsplads Miljøberetning 2009 Indledning Denne niende miljøberetning indeholder i ord og tal de væsentlige oplysninger om Allerød Genbrugsplads i 2009. Allerød Genbrugsplads har, sammenholdt

Læs mere

Idekatalog. Idekatalog til affaldsplan 2005 Pandrup Kommune

Idekatalog. Idekatalog til affaldsplan 2005 Pandrup Kommune - et idékatalog Idekatalog Vi er nu nået godt halvvejs i arbejdet med den nye affaldsplan. Indtil nu er der arbejdet med at gøre status over, hvilke ordninger vi tilbyder brugerne, mængden af affald, der

Læs mere

Indbetalingskort udsendes via Betalingsservice (Nets) umiddelbart før forfaldsdato, med mindre ejendommen er tilmeldt PBS.

Indbetalingskort udsendes via Betalingsservice (Nets) umiddelbart før forfaldsdato, med mindre ejendommen er tilmeldt PBS. Prisblad 2017 Betalingsdato: Ejendomsskat betales i januar og juli måned med forfaldsdato den 1. og sidste rettidige betalingsdatoer den 12. januar og 10. juli 2017. Indbetalingskort udsendes via Betalingsservice

Læs mere

Johansson & Kalstrup P/S rådgivende ingeniører FRI

Johansson & Kalstrup P/S rådgivende ingeniører FRI Johansson & Kalstrup P/S rådgivende ingeniører FRI Sag nr.: 155280 Dato: 17.11.2015 E-mail: hbd@j-k-as.dk Ordninger for husholdningsaffald i andre kommuner Data over 4 kommuner og Fanø er opstillet i nedenstående

Læs mere

Miljø- og Energiforvaltningen

Miljø- og Energiforvaltningen - og Energiforvaltningen Drifts- og anlægsramme for - og Energiforvaltningen Beløb i 1.000 kr. Drift 2015 Anlæg 2015 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Aalborg Forsyning, Gas 14.401 14.571 Aalborg Forsyning,

Læs mere