Skole og klubområdet m.v

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skole og klubområdet m.v"

Transkript

1 Skole og klubområdet m.v Opgaver under området Opvækst- og uddannelsesudvalgets ansvarsområde er opdelt i flere politikområder hvoraf skole- og klubområdet omfatter undervisning, i form af folkeskoler, efterskoler, privatskoler, ungdomskostskoler, specialundervisning, samt fritidstilbud som SFO samt klub- og ungdomsskolevirksomhed. Endvidere inkluderer området formål relateret til undervisning som eksempelvis skolekørsel. Den samlede budgetramme for 2012 for skole- og klubområdet kan opgøres således: Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto Folkeskoler Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen Syge- og hjemmeundervisning Skolefritidsordninger Befordring af elever i grundskolen Specialundervisning i regionale tilbud Kommunale specialskoler. Jf. folkeskoleloven Sprogstimulering for tosprogede førskolebørn Bidrag til statslige og private skoler Efterskoler og ungdomskostskoler Ungdommens Uddannelsesvejledning Produktionsskoler Erhvervsgrunduddannelser Teatre (børneteatre) Ungdomsskolevirksomhed Kommunale tilskud til statsligt finans. selvej. udd. inst Kommunal tandpleje Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud I alt En række udgiftsområder er ikke omfattet af den økonomiske decentralisering eller skal behandles på en særlig måde i forbindelse med opgørelsen af årets resultat: Hovedvedligeholdelse (grp ), På budgetområdet afholdes udgifter til store renoveringsopgaver. Budgetansvaret er placeret under Kommunale bygninger under Teknik- Miljø- og Erhvervsudvalget. Indvendig vedligeholdelse/ småreparationer (grp ) Budgettet på kontoen er beregnet til ydelser, som er en forudsætning for, at bygningsanlægget kan fungere tilfredsstillende. Budgetansvaret er placeret under Servicekorpset under Teknik- Miljø- og Erhvervsudvalget, som samlet sikrer en prioritering af puljen.

2 El, vand, varme og renovation ( ) Institutionerne er ansvarlige i forhold til mængdeforbrug for el og varme, som aflæses i energistyringsprogrammet. I forbindelse med opgørelse af årets resultat indgår afvigelser til en mængde fastsat ud fra graddage. Budget for vand, renovation og servicekontrakter kvalificeres i Udenomsvedligeholdelse (grp ) Budgetniveau fastsat efter konkret vurdering til budget Budgetansvaret er placeret central under Teknik- Miljø- og Erhvervsudvalget. Rengøring (grp ) Budgettet er tildelt efter opmåling af institutionen. Budgetansvaret er placeret centralt under Rengøringsområdet under Økonomiudvalget. Servicekorpset Budgettet dækker udgifter til servicemedarbejdere på alle kommunens institutioner. Budgetansvaret er placeret under Servicekorpset under Teknik- Miljø- og Erhvervsudvalget fra Folkeskoler Budget- og styringsprincipper Budgettet fastlægges årligt som en integreret del af budgetlægningen. Som hovedregel benyttes tidligere års budget, korrigeret med den forventede udvikling i pris- og lønskøn. Generelt er der på området overførselsadgang således, at overskud/underskud overføres mellem budgetårene, ligesom der på området er mulighed for budgetomplaceringer inden for bevillingsniveauet. Der henvises til bilag Principper for økonomistyring for Frederikssund Kommune, hvor de konkrete regler og forudsætninger for overførsler og omplaceringer fremgår. Lønrammen Skoleområdets lønramme reguleres ved budgetlægningen med den forventede udvikling i pris- og lønudviklingen. Lønbudgettet reguleres ikke automatisk som følge af ændringer i elevtallet, jf. demografiafsnittet. Antallet af stillinger fordeles til skolerne i forbindelse med timetildelingen, der udarbejdes i foråret forud skoleårets start. Fordelingen foretages ud fra følgende principper: Timerne tildeles efter en elevtalsbaseret model. Efterfølgende sker en sikring af, at alle skoler har mulighed for at tilbyde eleverne undervisning efter ministeriets vejledende timetal Skolerne tildeles timer til specialundervisning, timer til undervisning i dansk som andet sprog samt timer ud fra konkret vurdering/aftale med skolechefen. Herudover tildeles timer til ledelse. Antallet af timer tildeles dels efter elevtal og dels efter de indgåede aftaler. Skolerne kan inden for rammen flytte rundt på timerne efter lokale behov med hensyntagen til, at ministeriets vejledende timetal som angivet i bilag 1 til skolestyrelsesvedtægten for Frederikssund Kommune, dels indenfor den enkelte faggruppe og dels for den enkelte klasse, skal være overholdt.

3 Aktivitetsbestemte beløb Ud over stillingsbudgettet er der en ramme til øvrig drift, vedligeholdelse m.v. Rammen til øvrig drift består af en fast del, som prisfremskrives samt en elevtalsafhængig del, som reguleres i forhold til elevtallet. Styringsprincip på skoleområdet Ændres elevtallet i løbet af året, sker der ikke nogen regulering af timetallet. Elevtalsafhængige bevillinger for så vidt angår øvrig drift reguleres årligt på baggrund af elevtallet 5. september. Demografiregulering - folkeskoler Demografipuljerne udgør en korrektion af budgettet for at fastholde et uændret serviceniveau pr. elev og er beregnet med udgangspunkt i den gældende befolkningsprognose for Frederikssund Kommune. De beregnede afledte ændringer i antal folkeskoleelever som følge af den prognosticerede befolkningsudvikling fremgår af den efterfølgende tabel. Prognose for ændring i antal skoleelever Målgruppe årige - antal skoleelever Ud fra ovenstående prognosticerede ændring i antal pladser og enhedsudgiften pr. elev er der beregnet årlige demografieffekter og demografipuljer, jf. den efterfølgende tabel. Bemærk at demografieffekten af befolkningsbevægelser i f.eks indgår med 50% i beregningen af demografipuljen i 2012, men med 100% fra Årlige demografieffekter og demografipuljer (1000 kr.) Demografieffekt Demografieffekt Demografieffekt Demografieffekt Samlet Demografipuljerne vil blive reguleret ved ændringer i befolkningsprognosen, ligesom demografimodellen vil blive opdateret ved ændringer i beregningsgrundlaget (enhedspriser og dækningsgrader). Enhedsudgiften pr. elev i demografireguleringen for skoleområdet udgør kr. pr årige, kr. pr årige, og kr. pr årige. Forudsætninger for budgetlægningen Lønrammen Lønbudgettet for skoleområdet tager udgangspunkt i ressourcefordelingen for skoleåret 2011/2012, hvor årsværksnormeringen for kommunen er fordelt på skolerne som følger: Ressourcefordelingen i årsværk, skoleåret 2011/2012 Skole Alm. normering Anbragte Enkelt integrerede Inkl. tillægsnorm Falkenborgskolen 39,2 0 2,8 42

4 Marienlystskolen 43,1 0,5 1,7 45,3 Ådalens Skole 89,0 1,1 2,8 92,9 Græsebakkeby skole 25,0 0,0 1,1 26,1 Marbækskolen 32,3 2,3 0,0 34,6 Skuldelev Skole 10,7 0,0 0,5 11,2 Ferslev skole 10,8 1,7 0,5 13,0 Solbakkeskolen 19,4 1,8 0,0 21,2 Kingoskolen 31,3 0,0 0,6 31,9 Byvangskolen 23,7 0,0 1,2 24,9 Lindegårdskolen 35,5 0,0 1,8 37,3 Jægerspris Skole 67,1 0,8 0,6 68,5 Fælles ressourcer 2,2 0,0 0,0 2,2 I alt 429,3 8,2 13,6 451,1 Det fremgår at den totale ressource til almindelig normering udgør 429,3 årsværk. Tillægsnormeringen udgøres af henholdsvis 8,2 og 13,6 årsværk for anbragte og enkelt integrerede børn. Ressourcen til de anbragte og/ eller særligt støttekrævende børn, er finansieret ved indtægter fra andre kommuner og fra politikområdet Kvalitet og Særopgaver. Vikarudgifter Skolernes ressource til vikarudgifter til korterevarende sygdom, udgøres af en fast pulje som prisfremskrives fra et budgetår til andet, og udgør i budget 2012 et beløb på kr Beløbet er fordelt efter skolernes relative andel af tildeling af fagressourcen. Aktivitetsbestemte beløb Skolerne tildeles flere aktivitetsbestemte beløb til henholdsvis; elever, kurser og uddannelse, samt administration. Rammen fordeles efter et elevafhængigt normtal der i dets vægtning forholder sig til klassetrins og elevers særlige behov. Det er således fordeling af elevantallet på skoler og på klassetrin, der danner nøglen i rammebeløbets fordeling blandt skolerne. I 2012 budgetlægges med elever (eks. spu-elever) fordelt på 12 folkeskoler og klassetrin som følger: Elevantal fordelt på skoler og klassetrin, skoleåret 2011/2012 Skole/ klassetrin I alt Falkenborgskolen Marienlystskolen Ådalens Skole Græse Bakkeby skole Marbækskolen Skuldelev Skole Ferslev Skole Solbakkeskolen Kingoskolen

5 Byvangskolen Lindegårdskolen Jægerspris Skole I alt Elevbeløbet anvendes til dækning af udgifter til undervisningsmaterialer, elevaktiviteter, inventaranskaffelser herunder eks. bøger, lejrskoler, pc-udstyr, faglokaleudstyr o.s.v. Beløbet er vægtet som følger: Det normtalsvægtede elevbeløb Grundbeløb kl kl. 10. kl. To-sprogselev (tillæg) Vægtningstal 1 0,95 1,35 1,66 0,21 1,75 SPU-elev Normtal Faste grundbeløb Elevantal > 400 Administration Kursusbeløb pr. ansat Skolebestyrelse Beløbet til kurser og videreuddannelse af personale udgør kr pr. årsværk og dækker uddannelse til samtlige ansatte på den enkelte skole. Som det fremgår, er beløbet til skolebestyrelser uafhængigt af både elevantal og årsværksnormeringen. Skolebibliotekernes normbeløb Budgettet for 2012 til skolebiblioteker er på i alt kr kr. som er fordelt på skolerne med et beløb svarende til 230 kr. per elev. inklusiv et fast beløb til bogopsættere på henholdsvis 7.000, og kr. afhængigt af skolernes størrelse. Fællesudgifter og indtægter for folkeskolen Folkeskolernes samlede budget omfatter endvidere midler til dækning af udgifter og indtægter, der henregnes til et fælles formål for området, og administreres centralt af skoleafdelingen: Herunder forefindes bl.a.: Vikarpulje til dækning af langtidssygdom. Demografipulje IT-pulje til afgifter vedr. TEA-Tabulex-skolesystem samt drift og vedligehold af IT-systemer. Fælles kursusvirksomhed/ temadage/ aktiviteter. Mellemkommunale betalinger vedr. undervisning af egne og andre kommuners elever. Svømmeundervisning Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen

6 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen, udgøres af budget til Pædagogisk Center Frederikssund, som er en fællesordning for skolerne omkring biblioteks- og kursusvirksomhed med det formål, at yde skolerne en pædagogisk service i supplement til de lokale skolebiblioteker. Centret administreres af en leder samt en administrativ medarbejder, der planlægger og implementerer aktiviteter, indkøb etc. og således forvalter budgettet der i 2012 er på kr og bl.a. anvendes til: Personaleomkostninger Fællessamlingen af læremidler dvs. klassesæt IT-baserede skole uv.-programmer og andre materialer Kulturelle aktiviteter såsom tilbud om teater, forfatterbesøg, foredrag osv. til skoler Det fælles skolebiblioteksudlånssystem Koordinerende kursusfunktion Fællesnettet som kommunalt IT-forum Udvikling og afholdelse af kurser, konferencer og fyraftensmøder Syge- og hjemmeundervisning Dette område vedrører syge- og hjemmeundervisning af elever, der gennem længere tid, ikke kan undervises i skolen. Det kan være på grund af smittefare, eller af hensyn til deres sundhed og velfærd. Eleverne kan undervises i deres egne hjem, på den institution de opholder sig, eller hospital ved længerevarende indlæggelser. Undervisningen kan således indrettes på andre institutioner eller hospitaler, beliggende i kommunen/regionen, som modtager børn i alderen 6-18 år. I budget 2012 er afsat kr Disse midler bliver primært brugt til, at betale regninger fra sygehuse, hvor der er foretaget undervisning på grund af længerevarende indlæggelser Skolefritidsordninger (SFO) SFO er er i Frederikssund Kommune er oprettet i henhold til Folkeskoleloven. SFO-tilbuddet er et tilbud for elever i 0. til 3. klasse. Kommende SFO-børn indskrives i Mini-SFO, hvor der tildeles børnehavenormering, i maj og juni, hvorefter tilbuddet fortsætter som almindeligt SFO-tilbud. Børn i 3. klasse indskrives i Mini-klub i maj og juni. 3. klasser kan i maj og juni benytte sig af morgenpasning i SFO. Budget- og styringsprincipper Fleksnormering omfatter alle SFO er og indebærer, at budgettet tildeles efter princippet Pengene følger barnet. SFO ernes budget til løn, uddannelse og materialeudgifter beregnes ud fra det forventede antal indmeldte børn. Når det faktiske antal indmeldte børn kendes ultimo året, korrigeres personalenormering, uddannelsesog materialebudget for den enkelte SFO, ligesom øvrige aktivitetsafhængige konti herunder forældrebetalingen korrigeres. Den variable personalenormering i SFO er under 65 enheder tildeles forholdsmæssigt flere ressourcer end SFO er på 65 enheder eller derover.

7 Generelt er der på området overførselsadgang således, at overskud/underskud overføres mellem budgetårene, ligesom der på området er mulighed for budgetomplaceringer inden for bevillingsniveauet. Der henvises til bilag Principper for økonomistyring for Frederikssund Kommune, hvor de konkrete regler og forudsætninger for overførsler og omplaceringer fremgår. Demografiregulering kommunal SFO Demografipuljerne udgør en korrektion af budgettet for at fastholde et uændret serviceniveau pr. plads og er beregnet med udgangspunkt i den gældende befolkningsprognose for Frederikssund Kommune. De beregnede afledte ændringer i antal kommunale SFO-elever som følge af den prognosticerede befolkningsudvikling fremgår af den efterfølgende tabel. Prognose for ændring i antal SFO-børn Målgruppe årige - antal SFO-børn Ud fra ovenstående prognosticerede ændring i antal pladser og enhedsudgiften pr. plads er der beregnet årlige demografieffekter og demografipuljer, jf. den efterfølgende tabel. Bemærk at demografieffekten af befolkningsbevægelser i f.eks indgår med 50% i beregningen af demografipuljen i 2012, men med 100% fra Årlige demografieffekter og demografipuljer (1000 kr.) Demografieffekt Demografieffekt Demografieffekt Demografieffekt Samlet Enhedsudgiften i demografireguleringen udgør kr. pr. SFO-barn. Demografipuljerne vil blive reguleret ved ændringer i befolkningsprognosen, ligesom demografimodellen vil blive opdateret ved ændringer i beregningsgrundlaget (enhedspriser og dækningsgrader). Forudsætninger for budgetlægningen Normberegning: For hver SFO-del (Heldag, eftermiddag, og Mini-SFO) beregnes normen (antal fuldtidsstillinger) som: Børnetal * Åbningstimer pr. år Belastningsgrad * 1924 SFO2 Ferslev og SFO2 Skuldelev følger den normeringsgivende åbningstid og belastningsgrad som for klubberne beskrevet under punkt Åbne- og lukkeuger: Beregningsmæssigt udgør året 52 uger med 48,2 åbningsuger (40 skoleuger og 8,2 skolefri uger) og 3,8 lukkeuger (uge 29 og 30 samt 1,8 uger søgne- og helligdage). Mini-SFO udgør 8 uger.

8 Belastningsgrad Belastningsgrader Grænsetal > 45 9,47 9,97 Børnehave SFO 65 12,35 14,00 Klub 65 29,55 29,55 Special-SFO en Åbjerg 4 er tildelt en særlig normering, idet hvert barn tæller som 2,55. Normtal Heldag Eftermiddag Mini-SFO Uddannelse Materialer pr. år pr. barn Uddannelse pr. år pr. fuldtidsstilling Forældrebetaling pr. måned pr. barn Åbningstider SFO SFO Jægerspris Solbakke Åbner morgen Det ringer IND til 1. lektion 8:00 8:15 Det ringer UD efter 5. lektion. 12:45 13:05 Falkenborg 8:10 12:50 Ådalen afd. syd 8:10 12:50 Ådalen afd. nord 8:00 12:55 Græse Bakkeby :10 12:55 Ferslev 7:55 12:50 Skuldelev 7:55 12:50 Marbæk 8:15 13:05 Lindegård 8:15 13:15 Byvang 8:15 13:15 Lukker eftermiddag mantors fre I skoleuger tildeles SFO erne personaleressourcer til 1 time pr. dag ud over den faktiske åbningstid. Disse ressourcer forudsættes anvendt til skolesamarbejde. SFO og skole kan, hvis der er enighed herom, afsætte flere ressourcer til anvendelse til fælles samarbejde. Åbningstider SFO2 Skoleuger Skolefri- SFO2 uger SFO2 Ferslev 26 30

9 SFO2 Skuldelev Børnetal og norm SFO Børnetal Mini SFO Heldag Eftermiddag Mini- Klub Børnetal total Fuldtidsstillinger pr. år (incl. vikar) Jægerspris 11,5 125,5 171,3 1, ,00 Solbakke 3,2 53,1 20,4 0,5 77 5,64 Falkenborg 10,8 128,7 115,7 2, ,09 Ådalen afd. syd 8,5 73,5 109,9 1, ,67 Ådalen afd. nord 8,7 64,3 123,1 1, ,58 Ådalen afd. nord sp. 0,3 17, ,54 Græse 8,2 92,9 99,2 0, ,26 Ferslev 1 2,7 36,9 40,6 0,3 81 5,54 Skuldelev 1 3,8 34,5 41,4 0,3 80 5,59 Skibbyssen 7,4 79,4 65,8 0, ,33 Lindegård 13,0 99,5 131,9 1, ,53 Byvang 8,3 81,8 79,7 0, ,11 Ferslev 2 (klubvilkår) 33,4 2,5 36 1,07 Skuldelev 2 (klubvilkår) 48,6 3,2 52 1,54 I alt ,49 Vikarmidler Vikarmidler udgør 7% af normen excl. vikar: 4,5% dækker vikar ved sygdom og ferie og står på institutionens budget. 2,5% dækker vikar ved langtidssygdom og står på central pulje. Løn Budgettet er fastlagt ud fra en gennemsnitsårsløn på kr for fagpersonale og kr for ledelse. Gennemsnitsårslønnen er beregnet ved prisfremskrivning af det faktisk kendte lønniveau primo 2011 fremskrevet til 2012-niveau.

10 SFO erne (med undtagelse af special-sfo en Åbjerg 4)skal under ét overholde en 60%- og 40%-fordeling. Det vil sige, at personalesammensætningen skal bestå af 60% uddannet og 40% ikke-uddannet personale. Den enkelte SFO er forpligtet til ved alle beslutningsanledninger, at arbejde mod at tilpasse personalesammensætningen, så den er i overensstemmelse hermed. Såfremt pædagoguddannede overstiger 60% (herefter kaldet 60%-skred), vil den enkelte SFO i forbindelse med overførselssagen blive modregnet den mergennemsnitsløn, som 60%-skreddet medfører. Med baggrund i ovenstående er budgettet fordelt på de enkelte institutioner som følger: SFO Budget kr. Fastansatte Vikarer Materiale Uddannelse I alt Jægerspris Solbakke Falkenborg Ådalen afd. syd Ådalen afd. nord Åbjerg Sp Græse Ferslev Skuldelev Skibbyssen Lindegård Byvang Ferslev 2 (klubvilkår) Skuldelev 2 (klubvilkår) I alt Lukkedage Uden behovspasning: 5. juni 24. december Med behovspasning: Fredagen efter Kr. Himmelfartsdag Uge 29 og december Der tildeles særligt budget til institutioner, der efter aftale holder åbent i uge 29 og 30 samt 25. til 31. december.

11 Søskendetilskud Der betales fuld pris for den dyreste plads, og søskendetilskuddet udgør 50% af øvrige pladser Der ydes ikke søskenderabat i klub. Der budgetteres med, at der gives søskendetilskud til 21% af forældrebetalingen svarende til andelen ultimo Friplads Kommunalbestyrelsen skal give et økonomisk fripladstilskud under hensyn forældrenes økonomiske forhold. Ved indkomst under kr ydes fuld friplads. Ved indkomst på mindst kr ydes der ingen friplads. Der budgetteres med, at der gives fripladstilskud til 18% af forældrebetalingen svarende til andelen i Forældrebetaling kr. Mini-SFO Heldag Eftermiddag I alt Forældrebetaling før rabat og tilskud Søskenderabat Fripladstilskud Forældrebetaling efter rabat og tilskud

12 Skolefritidsordninger specialskoler Forudsætninger for budgetlægningen Udgiften til SFO på specialskoler er takstbaserede, der er indregnet budget til nedenstående elever. Der sælges pladser til egne børn og udenbys børn. SFO på Specialskoler og opholdsteder Frederikssund elever Elever fra andre kommuner Skolen ved kæret Kølholmskolen elever i alt På grund af færre elever er Skolen ved kærets SFO nedjusteret fra 74 børn til 73 børn, Kølholmskolen SFO er på grund af faldende børnetal nedjusteret fra 39 børn til 33 børn, som svarer til et forventet gennemsnit af børn i 2011, Der afsættes 7% til vikarudgifter som fordeles som nedenstående 4,5 % af lønbudget til sygdom og ferie, som står på institutionens budget 2,5 % af lønbudget til en pulje til vikar ved barsel og langtidssygdom. heraf er 60% af budget overført til en central barselpulje. Beregning af barselskompensation. Den enkelte institution får barselskompensation som vil blive beregnet med antal barseltimer x timetakst fratrukket dagpenge = kompensation. Timetaksten bliver beregnes som gennemsnitlig timetakst for SFO specialskoler * 85%, idet det er forudsat at en vikar typisk oppebærer en lavere løn. Takstberegning SFO på Specialskolerne Skolen ved Kæret og Kølholmskolen finansieres fuldt ud ved salg af pladser til egne og udenbys børn. Taksten er beregnet jf. Socialministeriets bekendtgørelse af 10. november 2006, om omkostnings baserede takster for kommunale tilbud. Der er i budget 2012 indlagt en netto besparelse på kr. på køb af pladser, svarende til en brutto besparelse, på Frederikssund kommunes specialskolers SFO på i alt kr. af takstberegningsgrundlagt. Budgettet vedr. køb af pladser er fra 2012 flyttet til Der er indregnet 5/12 del besparelse i budget 2012 som giver følgende takster: SFO på Specialskoler takst pr. år Skolen ved kæret Kølholmskolen

13 Befordring af elever i grundskolen Funktionen vedrører transport af elever og omfatter skolebuskørsel, taxakørsel, sygdom og udgifter til buskort samt forældrekompensation. Der er samlet til befordring af elever i grundskolen efter folkeskolelovens 26 afsat kr i budget Kommunale specialskoler Forudsætninger for budgetlægningen Enkelt integrerede og læse tilbud ( 20 stk. 1) Der er til enkelt integrerede elever og læsetilbud i folkeskolen afsat 364 lektioner som fordeles til skolerne i timetildelingen for skoleåret 2011/2012, svarende til 16,50 årsværk. Lektioner er fordelt med 288 lektioner vedrørende enkelt integrerede elever 76 lektioner vedrørende læseklasse/ læsetilbud lokalt Her udover er der afsat kr. til IT-udstyr bl.a. i 10 klasse. Specialskoler Videnscenter for tale, læse og sprog ligger på Ådalens skole. Centret er dannet på baggrund af de tidligere centerklasser for elever med svære tale-sprogproblemer på de yngste klassetrin og læseklasser for klasse. Der er fortsat taleklasser med ca. 19 elever og læseklasser med ca. 30 elever. De fleste elever er fra Frederikssund. Herudover har Videnscentret en udadgående rådgivningsfunktion i forhold til alle skoler i kommunen i forbindelse med at kvalificerer læseundervisningen mest muligt. Skolen ved Kæret er en specialskole for børn med generelle indlæringsvanskeligheder. Omkring halvdelen af eleverne kommer fra Frederikssund og resten fra nærliggende kommuner, der ikke selv har specialskole. Gyldenstenskolen består af 5 afdelinger: Kølholmskolen har elever med ADHD/DAMP fra hele Nord Sjælland. Knasten er et heldagsskoletilbud til børn og unge med udviklingsforstyrrelser indenfor autismespektret. Bakketoppen og Svinget er heldagsskoler for elever med behov for særlig hjælp i forbindelse med tilpasning til skolesituationen, eleverne er fra bh.klasse til 7.klasse, og det er både skole- og fritidstilbud. Hanghøj har samme målgruppe, men her er aldersgruppen klasse. Kong Frederik VII er en døgninstitution med intern skole. Den består af 2 afdelinger Birkebo til 8 børn og Hjortholm til 10 samt en intern skole med plads til 16 elever, som benyttes udelukkende af børn fra de 2 afdelinger. Kong Frederik VII er en selvejende institution med driftsaftale med Frederikssund kommune. Pladserne sælges fortrinsvis til udenbys børn. Der er i de takstbaserede specialskoler indregnet budget til nedenstående elever. Udgiften er dækket af salg af pladser til egne børn og udenbys børn samt budget til elever der bliver undervist på interne skoler på private opholdsteder.

14 SFO på Specialskoler og opholdsteder Frederikssund elever Elever fra andre kommuner elever i alt Skolen ved kæret Kølholmskolen Børn på andre kommuners og regionale SFO Børn på private opholdssteders SFO 3 3 I alt På grund af faldende elevtal er SFO - Skolen ved kæret nedjusteret fra 74 børn til 73 børn og Kølholmskolen er nedjusteret fra 39 børn til 33 børn, som svarer til et forventet gennemsnit af børn i Specialskoler Frederikssund Elever fra andre elever kommuner elever i alt Skolen ved Kæret Videncenteret på Ådalens skole Kølholmskolen Knasten 4 4 Slotsskolen Kong Frederik VII Elever på andre kommuners specialskoler og regionale specialskoler Undervisning på private opholdsteder og heldagsskoler I alt På grund af flere elever er Skolen ved kæret opjusteret fra 79 børn til 82 børn og Kølholmskolen er på grund af faldende børnetal nedjusteret fra 39 børn til 33 børn, som svarer til et forventet gennemsnit af børn i Kørsel til specialskoler mv. Der er i budgettet afsat kr. til kørsel til specialskoler og interne skoler på opholdsteder svarende til kørsel for 123 børn. For taxakørslen, som omfatter transport af elever til og fra deres hjem til specialundervisning i specialklasserække og heldagsskole, er der afsat budget til 74 elever i 200 skoledage til en gennemsnitspris af 93,72 kr. per dag, kørsel har været i udbud i foråret Vikar Der afsættes 7% til vikarudgifter som fordeles som nedenstående 4,5 % af lønbudget til sygdom og ferie, som står på institutionens budget 2,5 % af lønbudget til en pulje til vikar ved barsel og langtidssygdom. heraf er 60% af budget overført til en central barselpulje. Beregning af barselskompensation. Den enkelte institution får barselskompensation som vil blive beregnet med antal barseltimer x timetakst fratrukket dagpenge = kompensation. Timetaksten bliver beregnes som gennemsnitlig timetakst for SFO specialskoler * 85%, idet det er forudsat at en vikar typisk oppebærer en lavere løn.

15 Heldagsskole Der er oprettet følgende tilbud: 2 tilbud for bh.kl. 7 kl. med kapacitet til 50 elever 1 tilbud for 8-10 kl. med kapacitet til 20 elever Heldagsskole antal elever Bakketoppen 20 Svinget 30 Hanghøj 20 Takstberegning Specialskolerne Viden center Ådalens skole, Skolen ved Kæret, Kølholmskolen samt Kong Frederik VII Slotsskolen finansieres fuldt ud via takstbetaling, jf. Socialministeriets bekendtgørelse af 10. november 2006 om omkostningsbaserede takster for kommunale tilbud. Der er i budgetvedtagelsen 2012 indlagt en netto besparelse på 4.5 mio. kr. på køb af pladser på specialskoler/sfo, brutto besparelse på Frederikssund kommunes specialskoler svarende til i alt 5.3 mio. kr. og på specialskolers SFO til en brutto besparelse på i alt 1.2 mio.kr af takstberegningsgrundlagt, besparelsen udmøntes med 5/12 del i Besparelse på Specialskoler Køb af pladser i SFO Køb af pladser i specialskoler Takster i 2012 med 5/12 del indregnet besparelse: Specialskoler Takst pr. år Skolen ved kæret Videncenter Ådalens skole Kølholmskolen Slotsskolen Der sælges ikke pladser på Heldagsskolen men der betales for anbragt børn i Frederikssund kommune som går på Heldagsskolen taksten er ikke omfattet at socialministeriet bekendtgørelse om omkostningsbaserede takster. Heldagsskoler bh.kl. 7 kl. Svinget og Bakketoppen takst pr. år kl. 10 kl. - Hanghøj Knasten

16 Sprogstimulering for børn i førskolealderen På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende sprogstimuleringstilbud til tosprogede børn, der endnu ikke har påbegyndt skolegangen, jf. folkeskolelovens 4a. Antal Personalegruppe Timer pr. uge kommentar 2 To-sprogsvejledere 74 Står også opført under PPR Bidrag til statslige og private skoler Budget- og styringsprincipper På denne funktion afholdes kommunens udgift til elever i friskoler og private grundskoler. Budget 2012 udgør kr. Undervisningsministeriet udmelder det årlige bidrag pr. elev, som i 2011 udgør kr. pr. skoleelev og kr. pr. SFO-barn. Der er for 2012 afsat budget til 832 skoleelever og til 298 elever der udover skoledelen i privatskole også anvender SFO. Den nøjagtige takst for 2012 er ikke kendt ved udarbejdelsen af nærværende budgetbemærkningerne, da området er en del af forhandlingerne om finansloven for Bidraget og takst afregnes en gang årligt i kalenderåret efter det bidragspligtige finansår Efterskoler og ungdomsskoler Budget- og styringsprincipper Budgettet dækker tilskud til elever på godkendte efterskoler og udgør i kr. Taksten per elev udgør for kr. per år. Der er således afsat budget til 184 elever i Bidraget og takst afregnes en gang årligt i kalenderåret efter det bidragspligtige finansår Ungdommens Uddannelsesvejledning Budget- og styringsprincipper Ungdommens Uddannelsesvejledning er et center for uddannelses- og karrierevejledning for unge under 25 år. Opgaven løses af UU-vest, som er et 60 selskab der betjener Egedal og Frederikssund kommuner. Frederikssund Kommunes bidrag for 2012 udgør kr. Budgettet for 2012 er for UU-Vest øget med ca kr. som følge af Ungepakken, som betyder vurdering af uddannelsesparathed for alle unge, opfølgning på uddannelsesplan med mulige økonomiske sanktioner samt øget vejledning ved overgang til ungdomsuddannelse.

17 Produktionsskoler Budget- og styringsprincipper Budgettet fastlægges årligt som en integreret del af budgetlægningen. Som hovedregel benyttes tidligere års budget korrigeret for den forventede pris- og lønudvikling. Budget 2012 udgør kr. Produktionsskolen, er et tilbud til unge under 25 år. Skolen skal styrke de unges personlige, sociale og faglige udvikling og føre til uddannelse eller arbejde. Det pædagogiske udgangspunkt er praktisk arbejde og produktion med afsæt i forskellige værksteder. Kommunen betaler et årligt bidrag ca. kr Derudover betales en takst for hver elev der går på produktionsskoler. Taksten er for 2012: kr. pr. årselev under 18 år kr. pr. årselev over 18 år Optagelse på en produktionsskole kræver godkendelse fra Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU), som skal vurdere, at ansøgeren er i produktionsskolernes målgruppe. Forventet antal elever Udgifter Indtægter 35 u/18 år o/18 år Bidraget og takst afregnes en gang årligt i kalenderåret efter det bidragspligtige finansår Erhvervsgrunduddannelser Budget- og styringsprincipper Frederikssund kommune opretter erhvervsgrunduddannelser (EGU) for unge, der har vanskeligt ved at tage en erhvervsuddannelse på almindelige vilkår. Området har i budget 2012 fået tilført ekstra midler, da der forventes øget aktivitet indenfor erhvervsgrunduddannelserne. Der er afsat budget til praktikløn og skoleydelse for ca. 15 elever pr. år som for Samlet udgør budget 2012 netto kr Ungdomsskolevirksomhed Budget- og styringsprincipper Frederikssund ungdomsskole og klub er et undervisningstilbud fra 7. klasse. Ungdomsskolen har fire afdelinger i Skibby, Jægerspris, Slangerup og Frederikssund, der alle tilbyder såvel undervisning, klub som SSP aktiviteter.

18 Ungdomsskolens budget er rammestyret.. Budgettet er i kr. Budgettet dækker undervisning, klub, eftermiddagscafe, SSP (skole, social og politi samarbejde) og dele af Kingo Fritidscenter Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende uddannelsesinstitutioner Budget- og styringsprincipper Budgettet fastlægges årligt som en integreret del af budgetlægningen. Som hovedregel benyttes tidligere års budget, korrigeret med den forventede udvikling i pris- og lønskøn. Budgettet for 2012 udgør kr. Området skal bære udgifter til transport ved midlertidigt sygdom til ungdomsuddannelser, samt betaling for unge under 18 år der uddanner sig i et AVU-forløb (voksenuddannelse) Kommunal tandpleje Kommunal tandpleje omfatter: Børne- og ungetandpleje til 0-17-årige (til og med 17 år) Omsorgstandpleje (plejehjemsbeboere og lignende) Specialtandpleje (psykisk og fysisk handicappede) Der udføres alle former for tandbehandling: caries, kirurgi, tandregulering samt tandbehandling i narkose. Budget- og styringsprincipper Budgettet fastlægges årligt som en integreret del af budgetlægningen. Som hovedregel benyttes tidligere års budget, korrigeret med den forventede udvikling i pris- og lønskøn. Generelt er der overførselsadgang således, at overskud overføres til to år efter regnskabsåret, mens underskud overføres til året efter regnskabsåret. Der er mulighed for budgetomplaceringer inden for bevillingsniveauet. Der henvises til bilag Principper for økonomistyring for Frederikssund Kommune, hvor de konkrete regler og forudsætninger for overførsler og omplaceringer fremgår. Demografiregulering Området demografireguleres ikke. Forudsætninger for budgetlægningen Der forventes ydet tandpleje til: Skoletandplejen: børn (0-17 år, individuel behandling efter behov) Herudover 100 patienter I fuld narkose fra andre kommuner Omsorgstandplejen: 250 patienter Specialtandplejen: 170 patienter incl. patienter fra andre kommuner Gruppen af børn indkaldes første gang, når de er 10 måneder. Derefter tilbydes individuel behandling. For børn med bedste tandstatus kan intervallet være op til 18 måneder.

19 Der tilbydes ikke transport i forbindelse med tandbehandling. Takstberegning Den maksimale egenbetaling pr. år for deltagere i omsorgstandplejen udgør 450 kr. i Den maksimale egenbetaling pr. år for deltagere i specialtandplejen udgør kr. i Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud Budget- og styringsprincipper: Budgettet fastlægges årligt som en integreret del af budgetlægningen. Som hovedregel benyttes tidligere års budget, korrigeret med den forventede udvikling i pris- og lønskøn. Generelt er der på området overførselsadgang således, at overskud/underskud overføres mellem budgetårene, ligesom der på området er mulighed for budgetomplaceringer inden for bevillingsniveauet. Der henvises til bilag Principper for økonomistyring for Frederikssund Kommune, hvor de konkrete regler og forudsætninger for overførsler Fra 2012 overgår klubberne til rammestyring, forudsætningerne for rammen er følgende: Ledelse: Fælles ledelse: 37,0 timer pr. uge Fælles administration: 18,5 timer pr. uge Forebyggende arbejde i klubberne: Fuldtidsansat: 111,0 timer pr. uge Vikar: 4,5 timer pr. uge Indskrivning af SFO børn 1/5: Over 65 enheder regnes med en belastningsgrad på 14 Under 65 enheder regnes med en belastningsgrad på 12,35 Normering: Normeringen beregnes med udgangspunkt i klubbens ugentlige åbningstid, børnetal samt belastningsgrad. Den variable personalenormering er fastlagt ud fra, at belastningsgraden er 35. Der er afsat 27,5 timer til ledelse i hver afdeling og åbningstiden er 26 timer pr. uge. Hver enkel klub bestemmer selv tidspunktet for åbningstiden. Aftenåben: Klub Højen Klub 107 Klub Mix Klub Nord Klub Græse Bakkeby Klub 200 Klub Toppen 6 timer pr. uge 9 timer pr. uge 9 timer pr. uge 9 timer pr. uge 9 timer pr. uge 3 timer pr. uge 6 timer pr. uge

20 Budget 2012 Antal børn gennemsnit pr. måned Mini-klub Klub I alt Klub Højen incl. Klub Himmelblå Klub Klub Mix incl. Dyreklubben Klub Nord Klub Græse Bakkeby Klub Klub Toppen I alt Vikar: Udover grundnormering indeholder klubbens ressourcetildeling vikartimer, svarende til 4,5% af det samlede personaletimetal. Vikar administreres af fællesleder. Derudover findes der en central pulje til barsler og langtidssygdom, der er afsat 2,5% af det samlede personaletimetal i en centralpulje til langtidssygdom og barsler. Klubberne ydes ved langtidssygdom et tilskud efter 14 dages sygdom, og ved barsler et tilskud fra den dag barselsorloven begynder. Uddannelse: Der er afsat kr pr. fuldtidsstilling til uddannelse. Uddannelsen administreres af fællesleder. Normtal: Der er afsat kr pr. barn. Samt en indtægt på kr. 192 pr. barn. Administration: Der er afsat kr. 345 pr. barn. Klubrådskurser: Der er afsat pr. afdeling. Diverse En række udgiftsområder er ikke omfattet af den økonomiske decentralisering eller skal behandles på en særlig måde i forbindelse med opgørelsen af årets resultat: Indvendig vedligeholdelse/ småreparationer (grp ) Budgettet på kontoen er beregnet til ydelser, som er en forudsætning for, at bygningsanlægget kan fungere tilfredsstillende. Budgetansvaret er placeret under Servicekorpset under Teknik- Miljø- og Erhvervsudvalget, som samlet sikrer en prioritering af puljen. Hovedvedligeholdelse (grp ),

21 På budgetområdet afholdes udgifter til store renoveringsopgaver. Budgetansvaret er placeret under Kommunale bygninger under Teknik- Miljø- og Erhvervsudvalget. Udenomsvedligehold ( ) Budgetniveau fastsat efter konkret vurdering til budget Budgetansvaret er placeret central under Teknik- Miljø- og Erhvervsudvalget. El, vand, varme og renovation (grp ) Institutionerne er ansvarlige i forhold til mængdeforbrug for el og varme, som aflæses i energistyringsprogrammet. I forbindelse med opgørelse af årets resultat indgår afvigelser til en mængde fastsat ud fra graddage. Budget for vand, renovation og servicekontrakter kvalificeres i Rengøring (grp ) Budgettet er tildelt efter opmåling af institutionen. Budgetansvaret er placeret centralt under Rengøringsområdet under Økonomiudvalget. Servicekorpset Budgettet dækker udgifter til servicemedarbejdere på alle kommunens institutioner. Budgetansvaret er placeret under Servicekorpset under Teknik- Miljø- og Erhvervsudvalget fra Lukkedage Følgende dage er central fastsatte årlige lukkedage for Frederikssund Kommunes daginstitutioner, SFO er og klubber: Lukkedage: 5. juni 24. december Dage hvor der skal tilbydes behovspasning: Fredag efter Kr. Himmelfartsdag Uge 29 og 30 På dagene mellem jul og nytår inkl. nytårsaftensdag Med henvisning til Opvækst- og Uddannelsesudvalgets møde den 16. august 2010 sag nr. 57 er følgende kriterier ved lukkedage og ferielukning besluttet: Kriteriet for lavt fremmøde afspejler den situation, hvor det er uforholdsmæssigt omkostningstungt for institutionen at holde åbent. Grænsen er opfyldt når det vurderes, at under 20 % af børnene har et pasningsbehov. Lederen får kompetence til, i samarbejde med bestyrelsen, at aftale sampasning for dage med lavt fremmøde f.eks.: - i sommerferien ud over uge 29 og 30, - mellem Jul og Nytår, - indeklemte dage fra 1. januar og frem til normal arbejdsdag dog således, at der altid stilles en alternativ pasningsmulighed til rådighed i en anden institution. Den enkelte Institution kan indgå aftale med anden institution om sampasning på dage med lavt fremmøde. Såfremt institutionen holder ferielukket, skal forældrene informeres senest 3 måneder før lukningen.

22 Demografiregulering Med omlægningen af budgetmodellen for klubberne bortfalder demografireguleringen af området. De indarbejdede demografipuljer for vil blive neutraliseret i forbindelse med revideringen af demografipuljerne i Takstberegning: Taksterne er baseret på udgiftsbudgettet i det vedtagne budget og beregnet i henhold til dagtilbudsloven. Kommunalbestyrelsens tilskud udgør 80%, og forældrenes egenbetaling udgør 20% af de budgetterede bruttodriftsudgifter incl. moms bortset ejendomsudgifter herunder husleje og udvendig vedligeholdelse. Taksterne for 2012: Klub Kr. 317,00 Mini klub Kr ,00 Friplads Kommunalbestyrelsen skal iflg. Dagtilbudsloven give et økonomisk fripladstilskud under hensyn til forældrenes økonomiske forhold. Ved en indkomst på under kr ydes der fuld friplads. Ved en indkomst på kr eller derover ydes der ingen friplads, Der budgetteres med en procentdel af forældrebetalingen til fripladstilskud 17 % klub

Skole og klubområdet m.v

Skole og klubområdet m.v Skole og klubområdet m.v Opgaver under området Opvækst- og uddannelsesudvalgets ansvarsområde er opdelt i flere politikområder hvoraf skole- og klubområdet omfatter undervisning, i form af folkeskoler,

Læs mere

Opvækst- og uddannelsesudvalget: Skole- og klubområdet Budget 2011

Opvækst- og uddannelsesudvalget: Skole- og klubområdet Budget 2011 Opvækst- og uddannelsesudvalgets ansvarsområde er opdelt i flere politikområder hvoraf skoleog klubområdet omfatter undervisning, i form af folkeskoler, efterskoler, privatskoler, ungdomskostskoler, specialundervisning,

Læs mere

Opvækst- og uddannelsesudvalget: Skole- og klubområdet

Opvækst- og uddannelsesudvalget: Skole- og klubområdet Opvækst- og uddannelsesudvalgets ansvarsområde er opdelt i flere politikområder hvoraf skoleog klubområdet omfatter undervisning, i form af folkeskoler, efterskoler, privatskoler, ungdomskostskoler, specialundervisning,

Læs mere

Opvækst- og uddannelsesudvalget: Kvalitet og særopgaver

Opvækst- og uddannelsesudvalget: Kvalitet og særopgaver Kvalitet og Særopgaver varetager opgaver inden for følgende områder: Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) Specialskoler og SFO på specialskoler Dagbehandling/ heldagsskole Støttepædagoger Specialbørnhaver

Læs mere

Skole og klubområdet m.v

Skole og klubområdet m.v Skole og klubområdet m.v Opgaver under området Skole- og klubområdet omfatter undervisning, i form af folkeskoler, efterskoler, privatskoler, ungdomskostskoler, specialundervisning, samt fritidstilbud

Læs mere

Opvækst- og uddannelsesudvalget: Skole- og klubområdet

Opvækst- og uddannelsesudvalget: Skole- og klubområdet Den samlede budgetramme for 2008 for skole- og klubområdet kan opgøres således: Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto 03.22.01 Folkeskoler 287.050-12.790 274.260 03.22.02 Fællesudgifter for kommunens

Læs mere

Opvækst- og uddannelsesudvalget: Kvalitet og særopgaver

Opvækst- og uddannelsesudvalget: Kvalitet og særopgaver Kvalitet og Særopgaver varetager opgaver inden for følgende områder: Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) Specialskoler og SFO på specialskoler Dagbehandling/ heldagsskole Støttepædagoger Specialbørnhaver

Læs mere

Skole og klubområdet m.v.

Skole og klubområdet m.v. Skole og klubområdet m.v. Opgaver under området Skoleområdet omfatter budgetter til undervisning i kommunale folkeskoler, privatskoler, efterskoler, ungdomskostskoler, specialundervisning, specialskoler

Læs mere

Uddannelsesudvalget DRIFT Side: 1

Uddannelsesudvalget DRIFT Side: 1 Uddannelsesudvalget DRIFT Side: 1 102 Uddannelsesudvalget 776.335.822 010 Skole- og klubområdet 464.958.697 03 Undervisning og kultur 445.347.634 22 Folkeskolen m.m. 428.748.442 01 260.629.003 001780 FORSIKRINGER

Læs mere

Uddannelsesudvalget DRIFT Side: 1

Uddannelsesudvalget DRIFT Side: 1 Uddannelsesudvalget DRIFT Side: 1 102 Uddannelsesudvalget 783.919.634 010 Skole- og klubområdet 480.956.015 03 Undervisning og kultur 465.450.436 22 Folkeskolen m.m. 448.750.470 01 Folkeskoler 249.755.599

Læs mere

Der foretages ikke demografiregulering inden for service- og overførselsydelser under familie-området.

Der foretages ikke demografiregulering inden for service- og overførselsydelser under familie-området. Familieområdet Opgaver under området Budget omfatter udgifter i forbindelse med børns og unges ophold uden for hjemmet, forebyggende foranstaltninger, rådgivning og rådgivningsinstitutioner og ophold på

Læs mere

Den samlede budgetramme 2015 kan opgøres som følger:

Den samlede budgetramme 2015 kan opgøres som følger: Dagtilbud Opgaver under området Dagtilbudsområdets opgave er at tilvejebringe pædagogiske pasningstilbud for aldersgruppen 0-6 år. Tilbuddene er differentieret i form af dagpleje, vuggestue og børnehaver.

Læs mere

Opvækst- og uddannelsesudvalget: Familieområdet

Opvækst- og uddannelsesudvalget: Familieområdet Budget- og styringsprincipper Hovedområde i 1.000 kr. udgift indtægt Netto 05.28.20 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge 58.623-12.053 46.570 05.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn

Læs mere

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15 22-06-2015 Indtastningsdato 09-04-2015 Korrektionsnr 6 Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15. Reduceret med 2.500.000 kr. i 2015 2018.

Læs mere

Serviceudgifter 141.298 136.652 135.279 135.279. 03.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning 7.930 7.930 7.930 7.930

Serviceudgifter 141.298 136.652 135.279 135.279. 03.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning 7.930 7.930 7.930 7.930 Familieområdet Opgaver under området Budget omfatter udgifter i forbindelse psykologbetjening på skole og institutioner mv, børns og unges ophold uden for hjemmet, forebyggende foranstaltninger, rådgivning

Læs mere

Organisering af fritidsdelen. Tværfaglig arbejdsgruppe Oktober 2014 nr. VIII

Organisering af fritidsdelen. Tværfaglig arbejdsgruppe Oktober 2014 nr. VIII Organisering af fritidsdelen Tværfaglig arbejdsgruppe Oktober 2014 nr. VIII Organisering af fritidsdelen Gennem fælles værdier i Børne- og Ungepolitikken og ved skolechefens overordnede ledelse skabes

Læs mere

Børne- og Skoleudvalget

Børne- og Skoleudvalget Børne- og Skoleudvalget Netto Børne- og Skoleudvalget 409.363 407.691-1.672-2.708 Anden undervisning og kultur 11.962 11.962 0 0 Dagtilbud til børn og unge 96.808 97.086 278 278 Folkeskolen 166.266 166.498

Læs mere

Dagtilbud. Opgaver under området Fælles formål UDDANNELSESUDVALGET

Dagtilbud. Opgaver under området Fælles formål UDDANNELSESUDVALGET Dagtilbud Opgaver under området Dagtilbudsområdets opgave er at tilvejebringe pædagogiske pasningstilbud for aldersgruppen 0-6 år. Tilbuddene er differentieret i form af dagpleje, vuggestue og børnehaver.

Læs mere

Mødregrupper etableres i lokalområderne med tilstedeværelse af sundhedsplejersken 1 2 gange.

Mødregrupper etableres i lokalområderne med tilstedeværelse af sundhedsplejersken 1 2 gange. Dagtilbud Opgaver under området Dagtilbudsområdets opgave er at tilvejebringe pædagogiske pasningstilbud for aldersgruppen 0-6 år. Tilbuddene er differentieret i form af dagpleje, vuggestue og børnehaver.

Læs mere

Tilskud til puljeordninger og privatinstitutioner Tilbud til børn og unge med særlige behov

Tilskud til puljeordninger og privatinstitutioner Tilbud til børn og unge med særlige behov Dagtilbud Opgaver under området Dagtilbudsområdets opgave er at tilvejebringe pædagogiske pasningstilbud for aldersgruppen 0-6 år. Tilbuddene er differentieret i form af dagpleje, vuggestue og børnehaver.

Læs mere

Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget: Sundhed og forebyggelse

Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget: Sundhed og forebyggelse Opgaver under området Udvalget varetager opgaver inden for: Aktivitetsbestemt medfinansiering Genoptræning og vedligeholdende træning Vederlagsfri fysioterapi hos privatpraktiserende fysioterapeut Sundhedsfremme

Læs mere

Forventet regnskab kr.

Forventet regnskab kr. BUDGETOPFØLGNING 21 PR. 31.3.1 UDDANNELSE-, SOCIAL- OG KULTURUDVALGET 31.3.1 Politikområde 15 Uddannelse incl. SFO 145.678 37.937 149.74 3.396 16 Musik- og ungdomsskole 4.594 1.95 4.594 17 Børn og unge

Læs mere

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET Antal indbyggere DEMOGRAFIKATALOG BUDGET 2017-2020 Befolkningen i Greve nu og i de kommende år Greve Kommune udarbejder hvert år et demografikatalog. I demografikataloget kan man se, om der kommer flere

Læs mere

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET Antal borgere DEMOGRAFIKATALOG BUDGET 2018-2021 Befolkningen i Greve nu og i de kommende år Greve Kommune udarbejder hvert år et demografikatalog. I demografikataloget kan man se, om der kommer flere ældre

Læs mere

Folkeskolen Budget Budgetbeskrivelse Folkeskoler

Folkeskolen Budget Budgetbeskrivelse Folkeskoler Budget 2017-2020 Budgetbeskrivelse Folkeskoler Side 1 af 8 1. Det overordnede budget Politikområdet Folkeskoler hører under Udvalget for Skole, Familie og børn, og har et samlet budget på 309,411 mio.

Læs mere

Folkeskoler. Bemærkninger:

Folkeskoler. Bemærkninger: 144 Fagligt område: Politiske mål: Undervisning Hensigtserklæringer: Folkeskolen Den enkelte skole skal så vidt muligt tilbyde undervisning svarende til de vejledende timetal. Skolebesparelsen skal hæftes

Læs mere

(i mio.kr.) Antal Budget 2007 Forbrug 31/8-07

(i mio.kr.) Antal Budget 2007 Forbrug 31/8-07 50.20. Undervisning (i mio.kr.) Antal Budget Forbrug 31/8-07 Budget 25 24 28 Svømmeundervisning 0,1 0,1 0,1 Syge.hjemme.Uv. 0,2 0,1 0,5 Befordring af elever 4,8 4,2 6,3 Bidrag private skoler 421 13,1 13,6

Læs mere

NOTAT: Demografinotat budget 2018

NOTAT: Demografinotat budget 2018 Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 290603 Brevid. 2541560 Ref. BTL/LHS Dir. tlf. briantl@roskilde.dk NOTAT: Demografinotat budget 2018 4. april 2017 Baggrund I Roskilde Kommune er der igennem en længere årrække

Læs mere

Forslag til demografiske beregninger til Budget 2016 og overslagsårene

Forslag til demografiske beregninger til Budget 2016 og overslagsårene Forslag til demografiske beregninger til Budget 2016 og overslagsårene I dette notat præsenteres et forslag til demografisk regulering af budget 2016-2019, der er udarbejdet på baggrund af befolkningsprognosen

Læs mere

Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud.

Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud. Sagsbehandler: 03092014 / toje/cabu/sirk Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud. På grund af det faldende antal børn i kommunens skoleklubber, har administrationen udarbejdet oplæg

Læs mere

Opvækst- og uddannelsesudvalget: Dagtilbud Budget 2011

Opvækst- og uddannelsesudvalget: Dagtilbud Budget 2011 Dagtilbudsområdets opgave er at tilvejebringe pædagogiske pasningstilbud for aldersgruppen 0-6 år. Tilbuddene er differentieret i form af dagpleje, vuggestue og børnehaver. Endvidere omfatter området Sundhedsplejen,

Læs mere

Regulering af kommunens driftbudget som følge af ændret skøn for pris- og lønudviklingen ift. det skøn, der blev anvendt ved budgetvedtagelsen

Regulering af kommunens driftbudget som følge af ændret skøn for pris- og lønudviklingen ift. det skøn, der blev anvendt ved budgetvedtagelsen Pl regulering februar 2014 Korrektionsårsag Teknisk ændring Byrådet den: Indtastningsdato Korrektionsnr 4 Fagudvalg den: Regulering af kommunens driftbudget som følge af ændret skøn for pris- og lønudviklingen

Læs mere

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET Indledning Formålet med at udarbejde et demografikatalog er at give Byråd og udvalg mulighed for at forudse og indarbejde de økonomiske konsekvenser af befolkningsudviklingen og alderssammensætningen i

Læs mere

Spilleregler for den budgetmæssige tildeling på skoler, SFO og klubber

Spilleregler for den budgetmæssige tildeling på skoler, SFO og klubber Spilleregler for den budgetmæssige tildeling på skoler, SFO og klubber Formålene med denne nye skole-model er flerstrenget: - tildelingen af ressourcerne skal være enkel og overskuelig - der skal være

Læs mere

Opvækst- og uddannelsesudvalget er tildelt en nettoramme for en række områder.

Opvækst- og uddannelsesudvalget er tildelt en nettoramme for en række områder. DRIFTSBEVILLING Ordinær nettorammebevilling Opvækst- og uddannelsesudvalget er tildelt en nettoramme for en række områder. Den samlede budgetramme for 2007 kan opgøres som følger: Udgifter Indtægter Netto-udgifter

Læs mere

Børn - Dagtilbud. Børn - Dagtilbud. 05.25.10 Fælles formål

Børn - Dagtilbud. Børn - Dagtilbud. 05.25.10 Fælles formål Børn - Dagtilbud Den samlede budgetramme for Dagtilbud er opdelt på følgende områder: Funktion Hovedområde (beløb i 1.000 kr. netto) Budget 2015 05.25.10 Fælles formål 22.034 05.25.11 Dagpleje 53.863 05.25.13

Læs mere

Ressourcetildeling til folkeskolerne i Faxe Kommune

Ressourcetildeling til folkeskolerne i Faxe Kommune Ressourcetildeling til folkeskolerne i Faxe Kommune 1 Indledning Byrådet besluttede på deres møde d. 9. februar 2012 en ny organisering af Faxe Kommunes skolevæsen. Den nye organisering af Faxe Kommunes

Læs mere

Bevilling 13 Undervisning

Bevilling 13 Undervisning Bevilling 13 Undervisning Beskrivelse Bevilling Undervisning hører under Børne- og Skoleudvalget. Bevillingen omfatter normal- og specialundervisning, modtageundervisning, skolefritidsordninger og ungdomsskole

Læs mere

Mødregrupper etableres i lokalområderne med tilstedeværelse af sundhedsplejersken 1 2 gange.

Mødregrupper etableres i lokalområderne med tilstedeværelse af sundhedsplejersken 1 2 gange. Dagtilbud Opgaver under området Dagtilbudsområdets opgave er at tilvejebringe pædagogiske pasningstilbud for aldersgruppen 0-6 år. Tilbuddene er differentieret i form af dagpleje, vuggestue og børnehaver.

Læs mere

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Pasningsordninger for børn 3.110 5.10 PAU-elever 441 441 441 441 BU 10.06.14: Anbefales

Læs mere

Overførsler i alt 12.378-6.179 6.199

Overførsler i alt 12.378-6.179 6.199 Familieområdet Opgaver under området Budget omfatter udgifter i forbindelse med børns og unges ophold uden for hjemmet, forebyggende foranstaltninger, rådgivning og rådgivningsinstitutioner og ophold på

Læs mere

2. forventet regnskab - Serviceudgifter

2. forventet regnskab - Serviceudgifter Servicerammeneutral skema 2. forventet regnskab - Serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 14 i 15-priser Opr. Budget Ompl. TB Budget Korr. Budget Undervisningsudvalget (inkl. modposter

Læs mere

Børn og Skoleudvalget

Børn og Skoleudvalget Børn og Skoleudvalget Kvartalsregnskab - pr. 30. september 2015 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag

Læs mere

For hver af politikområdets delområder er frihedsgrader og bindinger beskrevet nedenfor.

For hver af politikområdets delområder er frihedsgrader og bindinger beskrevet nedenfor. Politikområde Undervisning - Oversigt Frihedsgrader og bindinger Politikområdet undervisning består af følgende delområder: Inden for selvforvaltningen 1. Skoler - almen undervisning (391 mio. kr.) - specialundervisning,

Læs mere

Børne- og kulturudvalget. Bemærkninger til Budget 2017-2020. Version 1

Børne- og kulturudvalget. Bemærkninger til Budget 2017-2020. Version 1 Børne- og kulturudvalget Bemærkninger til Budget 2017-2020 Version 1 1 Driftskonti Hovedkonto 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 00 28 Fritidsområder Det afsatte budgetbeløb dækker de årlige

Læs mere

Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud.

Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud. Sagsbehandler: 01102014 / toje/cabu/sirk Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud. På grund af det faldende antal børn i kommunens skoleklubber, har administrationen udarbejdet oplæg

Læs mere

Formål med guiden Organisering Visitationsudvalgenes rolle Visitation af supplerende undervisning på skolen (under 9 timer)...

Formål med guiden Organisering Visitationsudvalgenes rolle Visitation af supplerende undervisning på skolen (under 9 timer)... august 2013 sguide Vedr. visitation til supplerende undervisning og specialpædagogisk bistand på skoleområdet Indhold Formål med guiden... 2 Organisering... 2 sudvalgenes rolle... 2 af supplerende undervisning

Læs mere

Høringsforslag. Forslag om ny struktur på skoleområdet Frederikssund Kommune

Høringsforslag. Forslag om ny struktur på skoleområdet Frederikssund Kommune Høringsforslag Forslag om ny struktur på skoleområdet Frederikssund Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Juridisk ramme for høringen... 4 1.2 Høringsproces i Frederikssund Kommune... 4 2.

Læs mere

Center for Børn og Læring Serviceområde 10 Dagtilbud for Børn og Serviceområde 12 Folke- og ungdomsskoler

Center for Børn og Læring Serviceområde 10 Dagtilbud for Børn og Serviceområde 12 Folke- og ungdomsskoler ØKONOMI, PERSONALE O G BORGERSERVICE Perspektivnotat Dato: 19. februar 2013 Center for Børn og Læring Serviceområde 10 Dagtilbud for Børn og Serviceområde 12 Folke- og ungdomsskoler Faktaoplysninger Center

Læs mere

Aftaleholder Thyholm Skole 16.681.904 16.681.910 16.681.910 16.681.910. Thyholm Skole 1520040001 16.681.904 16.681.910 16.681.910 16.681.

Aftaleholder Thyholm Skole 16.681.904 16.681.910 16.681.910 16.681.910. Thyholm Skole 1520040001 16.681.904 16.681.910 16.681.910 16.681. Børne- og Uddannelsesudvalgets basisbudget - -prisniveau Budgetforslag Samlet resultat 334.982.387 332.989.296 331.599.019 331.599.019 32201 Folkeskoler 144.153.655 143.539.151 143.527.886 143.527.886

Læs mere

SOCIAL-, ÆLDRE OG SUNDSHEDSUDVALGET. (1.000 kr.) Udgift Indtægt

SOCIAL-, ÆLDRE OG SUNDSHEDSUDVALGET. (1.000 kr.) Udgift Indtægt Sundhedsområdet Der er tre bevillingsniveauer på sundhedsområdet: Sundhed og Forebyggelse (serviceudgifter) Sundhed og Forebyggelse (Kommunal medfinansiering) Administration mv. (Serviceudgifter) Den samlede

Læs mere

- kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.

- kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. - kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 30/6 FR 2013 R 13 2013 FR 2014 FR 2015 FR 2016 FR 2017 ramme-

Læs mere

Månedlig budgetopfølgning. Vejen Kommune Forbrug pr. 30/

Månedlig budgetopfølgning. Vejen Kommune Forbrug pr. 30/ Månedlig budgetopfølgning Vejen Kommune Forbrug pr. 3/11 214 1-12-214 2 - månedlig budgetopfølgning Forbrugsoversigt Opr. Budget Tillægsbev. og omplac. Korr. budget Forbrug ultimo sidste mdr. Forbrugsprocent

Læs mere

Beregninger på baggrund af indgået aftale - skolereform:

Beregninger på baggrund af indgået aftale - skolereform: Udgiftssiden - Almenområdet Flere undervisningstimer i almenundervisningen: Ifølge den indgåede aftale vil undervisningstimetallet blive udvidet med 14 lektioner mere om ugen i forhold til det nuværende

Læs mere

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET Antal indbyggere DEMOGRAFIKATALOG BUDGET 2016-2019 Indledning Formålet med demografikataloget er at give Byråd og udvalg mulighed for at forudse og indarbejde de økonomiske konsekvenser af befolkningsudviklingen

Læs mere

2012-011725-7 Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2012. Korrigeret budget med O/U 2012

2012-011725-7 Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2012. Korrigeret budget med O/U 2012 212-11725-7 Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober 212 1. Resume Drift Oprindeligt 212 med O/U 212 uden O/U 212 Forventet resultat (Ift. kor. uden O/U) Afvigelse I 1. kr. Drift i alt 386.975 392.486

Læs mere

SPECIFIKATION TIL BASISBUDGET UDVALGET FOR BØRN OG FAMILIER KOLONNE 2,3,5 og 7

SPECIFIKATION TIL BASISBUDGET UDVALGET FOR BØRN OG FAMILIER KOLONNE 2,3,5 og 7 UDVALG FOR BØRN OG FAMILIER - Serviceudgifter -1.000-1.957-4.902 22.589 3 01 Folkeskolen SPECIFIKATION TIL BASISBUDGET 2013-2016 Øks 1. behandling 3. september 2012 15.000 Der tilføres 15 mio. kr. i 2013

Læs mere

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014 Økonomivurdering 1. kvartal 2014 Børn og Ungdomsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab ØKV1 ØKV2 ØKV3 Afv. ØKV1 Børn med særlige behov 76,2 69,2-7,0 Spec. soc. område - myndighed

Læs mere

1. Budgetområdet i hovedtal

1. Budgetområdet i hovedtal Regnskab Budgetområdet indeholder til folkeskolen, skolefritidsordninger, befordring af skolebørn, kommunens specialskoler, sprogstimulering af førskolebørn, bidrag til statslige og private skoler, efterskoler,

Læs mere

- heraf modpost på andre udvalg Udvalget ekskl. modposter

- heraf modpost på andre udvalg Udvalget ekskl. modposter skema 3. forventet regnskab - kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse R 13 i 14-priser 2014 Ompl. 2014 2014 Budget 2014 pr. 30/9 FR 2014 2014 TB 3.

Læs mere

Perspektivnotat. Faktabeskrivelse SERVICEOMRÅDE 10 DAGTILBUD FOR BØRN OG SERVICEOMRÅDE 12 FOLKE- OG UNGDOMSSKOLER

Perspektivnotat. Faktabeskrivelse SERVICEOMRÅDE 10 DAGTILBUD FOR BØRN OG SERVICEOMRÅDE 12 FOLKE- OG UNGDOMSSKOLER Faktabeskrivelse Center for Børn og Læring består af to serviceområder: SO 10 Dagtilbud for børn SO 12 Folke- og ungdomsskoler Den strukturelle beskrivelse af de to områder er opdelt efter serviceområde.

Læs mere

I dette notat præsenteres et forslag til demografisk regulering af budget , der er udarbejdet på baggrund af befolkningsprognosen for 2013.

I dette notat præsenteres et forslag til demografisk regulering af budget , der er udarbejdet på baggrund af befolkningsprognosen for 2013. Forslag til demografiske beregninger til Budget 2014 og overslagsårene I dette notat præsenteres et forslag til demografisk regulering af budget 2014-2017, der er udarbejdet på baggrund af befolkningsprognosen

Læs mere

Godkendt O/U d. 4/10-2010 (tilrettet den 13/7 2011) Bilag 1 til Skolestyrelsesvedtægt for Frederikssund kommune

Godkendt O/U d. 4/10-2010 (tilrettet den 13/7 2011) Bilag 1 til Skolestyrelsesvedtægt for Frederikssund kommune Godkendt O/U d. 4/10-2010 (tilrettet den 13/7 2011) Bilag 1 til Skolestyrelsesvedtægt for Frederikssund kommune 1: Skolestrukturen 1.1 - KOMMUNALE SKOLER I FRDERIKSSUND: Byvangskolen Falkenborgskolen Ferslev

Læs mere

Folkeskolereformen Ressourcetildeling på almenområdet

Folkeskolereformen Ressourcetildeling på almenområdet Høringsmateriale 24. januar 2014 Folkeskolereformen Ressourcetildeling på almenområdet Indhold Hvorfor ny ressourcetildelingsmodel... 2 Ressourcemodellens område... 2 Ressourcetyper... 3 Ressourcetilførsel

Læs mere

Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud

Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud Svar på ofte stillede spørgsmål DISPENSATION FRA ANSØGNINGSFRISTEN... 2 KAN KOMMUNALBESTYRELSEN VEDTAGE ÆNDRINGER I TAKSTER OG TILSKUD FØR KOMMUNEN HAR

Læs mere

Bevillingsaftale for bevilling 41 Skoler

Bevillingsaftale for bevilling 41 Skoler Bevillingsaftale for bevilling 41 Skoler Bevillingsaftalen er indgået mellem Børne- og Ungeudvalget og afdelingschefen for bevilling 41 Skoler. Aftalen er et-årig, dog kan der være tale om flerårige mål.

Læs mere

Hvidovre Kommune Budgetbehandling 26.05.2011 Skoleudvalget Bilag 1 B. FORSLAG TIL BEMÆRKNINGER TIL BUDGETRAPPORT

Hvidovre Kommune Budgetbehandling 26.05.2011 Skoleudvalget Bilag 1 B. FORSLAG TIL BEMÆRKNINGER TIL BUDGETRAPPORT Hvidovre Kommune Budgetbehandling 26.05.2011 Skoleudvalget Bilag 1 B. FORSLAG TIL BEMÆRKNINGER TIL BUDGETRAPPORT BUDGET 2012-2015 Funktion 03.22 Udgifter: 359.533.000 kr. Aktivitet Folkeskolen m.m. (ekskl.

Læs mere

Ressourcestyringsmodel for undervisning og fritid i Stevnsskolerne gældende fra 1. august 2014

Ressourcestyringsmodel for undervisning og fritid i Stevnsskolerne gældende fra 1. august 2014 Ressourcestyringsmodel for undervisning og fritid i Stevnsskolerne gældende fra 1. august 2014 Indledning Modellen for tildeling af ressourcer skal på gennemskuelig vis sikre, at skolerne tildeles tilstrækkelige

Læs mere

Økonomirapport pr. 30. juni 2016 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget.

Økonomirapport pr. 30. juni 2016 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Økonomirapport pr. 30. juni 2016 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Drift Økonomirapport 2 for perioden 1. januar 30. juni 2016 viser en samlet forventet afvigelse på 30,5 mio. kr. i mindreforbrug.

Læs mere

Budget 2017 Budgetproces og input

Budget 2017 Budgetproces og input Budget 2017 Budgetproces og input Børneudvalget den 8. marts Budgetproces 2017 Overordnet serviceramme i 2016 Politikområder r 2017 (foreløbige) Handlemuligheder Nøgletal Børneudvalgets input til budgetseminaret

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31 marts 2015 Uddannelsesudvalget. Drift. Uddannelse i alt Område/1.000 kr.

Budgetopfølgning pr. 31 marts 2015 Uddannelsesudvalget. Drift. Uddannelse i alt Område/1.000 kr. Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/3-2015 Korrigeret budget incl. overførsler Overførsler fra 2014 til 2015 Afvigelse

Læs mere

Tabel 1. Budgetforudsætninger for søskenderabatter Regnskab 2014 Budget 2016

Tabel 1. Budgetforudsætninger for søskenderabatter Regnskab 2014 Budget 2016 Ikke decentraliserede områder MBU 1. Søskenderabatter Tabel 1. forudsætninger for søskenderabatter Regnskab 2014 Foræl Funktion Forældrebetaling Søskenderabat Andel drebe taling Søskenderabat Andel* 3.22.05

Læs mere

Politikområde Dagtilbud

Politikområde Dagtilbud Bemærkninger til budget 2017 Politikområde Dagtilbud Politikområdet Dagpasning dækker al pasning af førskolebørn, og i denne sammenhæng skal pasning forstås som en sikring af det enkelte barns udvikling.

Læs mere

Center for Undervisning

Center for Undervisning Center for Undervisning Dato 31-07-2013 j./sagsnr. Notat vedrørende ny skolestruktur Notat udarbejdet af: Lars Sørensen I forbindelse med 1. temadag i juni har medlemmer af byrådet ønsket en uddybning

Læs mere

Notat. Evaluering af den samlede økonomi bag folkeskolereformen i Favrskov Kommune.

Notat. Evaluering af den samlede økonomi bag folkeskolereformen i Favrskov Kommune. Notat Evaluering af den samlede økonomi bag folkeskolereformen i Favrskov Kommune. Byrådet godkendte 25. februar 2014 Læring, trivsel og samarbejde - folkeskolereformen i Favrskov Kommune som grundlag

Læs mere

UDDANNELSESPOLITIK Drift, serviceudgifter

UDDANNELSESPOLITIK Drift, serviceudgifter Indledning Området administreres af Uddannelsesudvalget og omfatter folkeskoler, skolefritidsordninger, Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR), skolebibliotekerne, Pædagogisk Center, specialcentre og

Læs mere

Budget 2014: Overblik delpolitikområder Overordnede forudsætninger for delpolitikområderne Puljer på skoleområdet

Budget 2014: Overblik delpolitikområder Overordnede forudsætninger for delpolitikområderne Puljer på skoleområdet Skoler mv. Budget 2014: Overblik delpolitikområder Overordnede forudsætninger for delpolitikområderne Puljer på skoleområdet Ændret skolestruktur pr. 1. august 2013 Provenu ved ny skolestruktur (opgjort

Læs mere

Notat. 2. budgetopfølgning 2015 - Skoleudvalget. Pr. 30. april. Dato: 6. maj 2015 Sagsnr.: 2015-005282-1

Notat. 2. budgetopfølgning 2015 - Skoleudvalget. Pr. 30. april. Dato: 6. maj 2015 Sagsnr.: 2015-005282-1 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Søndergade 65 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 cvr.: 29189684 Dato: 6. maj 2015 Sagsnr.: 2015-005282-1 Morten.AastrupLaustsen@middelfart.dk

Læs mere

301 Skoler og undervisning

301 Skoler og undervisning OPGAVEOMRÅDER Serviceudgifter: Folkeskolen Skolebibliotekerne Syge- og hjemmeundervisning Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v. Befordring af elever Specialundervisning for børn Specialundervisning for

Læs mere

SPECIFIKATION TIL BUDGETFORSLAG 2015-2018 UDVALGET FOR BØRN OG FAMILIER

SPECIFIKATION TIL BUDGETFORSLAG 2015-2018 UDVALGET FOR BØRN OG FAMILIER UDVALG FOR BØRN OG FAMILIER - Serviceudgifter 0-8.120 0 0 3 01 Folkeskoler SPECIFIKATION TIL BUDGETFORSLAG 2015-2018 Løn til matematikkonsulent for perioden 2015 og til 31. 7. 2016 er flyttet korrekt på

Læs mere

Serviceudgifter 126.249 121.677 118.257 118.257 03.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning 8.420 8.331 8.331 8.331

Serviceudgifter 126.249 121.677 118.257 118.257 03.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning 8.420 8.331 8.331 8.331 Familieområdet Opgaver under området Budget omfatter udgifter i forbindelse psykologbetjening på skole og institutioner mv, børns og unges ophold uden for hjemmet, forebyggende foranstaltninger, rådgivning

Læs mere

Bilag til. Styrelsesvedtægt. for. folkeskolerne. Middelfart Kommune

Bilag til. Styrelsesvedtægt. for. folkeskolerne. Middelfart Kommune Bilag til Styrelsesvedtægt for folkeskolerne i Middelfart Kommune (Revideret september 2015) Indhold Bilag 1: Skolestruktur... 3 Bilag 2: Undervisningens ordning... 8 Bilag 3: Skoledistrikter...10 Side

Læs mere

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET Indledning Formålet med demografikataloget er at give Byråd og udvalg mulighed for at forudse og indarbejde de økonomiske konsekvenser af befolkningsudviklingen og alderssammensætningen i Greve Kommune

Læs mere

Børne- og Familieudvalget. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2016-priser, kr.): Driftsbemærkninger:

Børne- og Familieudvalget. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2016-priser, kr.): Driftsbemærkninger: Budgettets hovedposter (netto-tal, 2016-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 10 - Dagtilbud for børn Regnskab Budget Budget 2015 2016 2017 03.22.05 Skolefritidsordninger 25.383 32.414 28.187 05.22.07 Centrale

Læs mere

CENTRAL REFUSIONSORDNING (22)

CENTRAL REFUSIONSORDNING (22) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.1 - side 1 Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 CENTRAL REFUSIONSORDNING (22) 5.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning Denne funktion omfatter

Læs mere

Skoleudvalgsmøde 21. januar 2014

Skoleudvalgsmøde 21. januar 2014 Skoleudvalgsmøde 21. januar 2014 Budgettal på skoleområdet Budget 2014-2017 Budget 2014 (i 1.000 kr.) Drift Anlæg Skoler 2.043.124 58.500 Administration 34.193 0 I alt 2.077.317 58.500 Budget 2014 2017

Læs mere

Anvendelsen af bevillingsbeløbet besluttes af Børne- og Skoleudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyring.

Anvendelsen af bevillingsbeløbet besluttes af Børne- og Skoleudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyring. REGNSKAB 2013 Udvalg Børne- og Skoleudvalget Bevillingsområde 30.33. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Udvalgets sammenfatning og vurdering Årets samlede regnskabsresultat på ramme 30.33 lyder på et mindreforbrug

Læs mere

Frederikssund Kommunes MED-struktur Bilag 1 HOVED MED- UDVALG Direktion + 4 OAO, 3 FTF, 1 AC Deludvalg Deludvalg Deludvalg Deludvalg Strategi, Service og Koordination Velfærd, Arbejdsmarked og Sundhed

Læs mere

Høringsforslag. Forslag om ny struktur på skoleområdet Frederikssund Kommune

Høringsforslag. Forslag om ny struktur på skoleområdet Frederikssund Kommune Høringsforslag Forslag om ny struktur på skoleområdet Frederikssund Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Juridisk ramme for høringen... 4 1.2 Høringsproces i Frederikssund Kommune... 4 2.

Læs mere

BØRNE- OG KULTURCHEFFORENINGEN Region Hovedstaden

BØRNE- OG KULTURCHEFFORENINGEN Region Hovedstaden MELLEMKOMMUNALE BETALINGSAFTALER SKOLE og SFO Aftaler om betaling i forbindelse med frit valg på skoleområdet Aftalen gælder den fulde mellemkommunal afregning for elever, der har benyttet folkeskolelovens

Læs mere

Uddannelsesudvalget 02.06.2014 Revideret 18.06.2014. Bilag 1 til Skolestyrelsesvedtægt for Frederikssund kommune

Uddannelsesudvalget 02.06.2014 Revideret 18.06.2014. Bilag 1 til Skolestyrelsesvedtægt for Frederikssund kommune Uddannelsesudvalget 02.06.2014 Revideret 18.06.2014 Bilag 1 til Skolestyrelsesvedtægt for Frederikssund kommune 1: Skolestrukturen 1.1 - KOMMUNALE SKOLER I FRDERIKSSUND OG KLASSETRIN SKOLE Byvangskolen

Læs mere

Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge kr årig

Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge kr årig BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV 8.60 BUDGET 2014 5.28.20 Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge kr. 0-22 årig 3875 4785 5123 3770 5.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge kr. 0-22

Læs mere

Fredericia Kommune. Lønsumsstyring i Daginstitutioner Decentral økonomistyring

Fredericia Kommune. Lønsumsstyring i Daginstitutioner Decentral økonomistyring Fredericia Kommune Lønsumsstyring i Daginstitutioner Decentral økonomistyring 2014 Indledning Daginstitutionsområdet skal pr. 1. januar 2014 overgå til lønsumsstyring. Dermed overgår området fra at styre

Læs mere

12. Uddannelsespolitik

12. Uddannelsespolitik 2. Uddannelsespolitik ( i kr..000) 20 202 203 204 Overslagsår 0 - fremskrevet 34.67 34.66 34.69 34.69 Tekniske ændringer allerede vedtaget af byrådet Fordeling af lederlønspulje SFO og Ungdomsskolen 23

Læs mere

BESKÆFTIGELSES-, UDDANNELSES-, SOCIAL-, KULTUR- OG ERHVERVSUDVALGET

BESKÆFTIGELSES-, UDDANNELSES-, SOCIAL-, KULTUR- OG ERHVERVSUDVALGET BESKÆFTIGELSES-, UDDANNELSES-, SOCIAL-, KULTUR- OG ERHVERVSUDVALGET Uddannelse incl. SFO 135.148 90.210 132.577-2.571 1.315 Musik- og ungdomsskole 5.436 3.341 5.086-350 -350 Børn og unge 96.689 63.714

Læs mere

Korrigeret budget incl. Overførsler fra 2011 til. overførsler. Område =2-6

Korrigeret budget incl. Overførsler fra 2011 til. overførsler. Område =2-6 Afvigelse ml. seneste skøn og korr. budget ("- "=merforbrug) Skøn 31/8 Skøn 31/5 Skøn 31/3 Forbrug pr. 31/3-2012 Overførsler fra 2011 til 2012 Korrigeret budget incl. overførsler Oprindeligt budget Budgetopfølgning

Læs mere

Skolereform 2014 - Økonomi

Skolereform 2014 - Økonomi Skolereform 2014 - Økonomi Undervisningstimetal Før og efter reform Forudsætninger for oprindeligt budget 2014 Undervisning SFO Klub Forældrebetaling Budgetramme 2014 Skolereform Ændringsforslag til budgetrammen

Læs mere

Baggrundsnotat vedr. ny demografimodel på skoleområdet

Baggrundsnotat vedr. ny demografimodel på skoleområdet Endelig version 8.8.2012 Baggrundsnotat vedr. ny demografimodel på skoleområdet I forbindelse med et eftersyn af kommunens demografimodeller er der udarbejdet et forslag til en ny og langt enklere demografimodel

Læs mere

Børne- og Uddannelsesforvaltningen, den 30. september Administrationsgrundlag for daginstitutioner i Kolding Kommune pr. 1.

Børne- og Uddannelsesforvaltningen, den 30. september Administrationsgrundlag for daginstitutioner i Kolding Kommune pr. 1. Administrationsgrundlag for daginstitutioner i Kolding Kommune pr. 1. januar 2009 1. Indledning Dette administrationsgrundlag beskriver principper for tildeling af løn- og driftsmidler til daginstitutioner

Læs mere

Folkeskolen side 1. Indhold

Folkeskolen side 1. Indhold Folkeskolen side 1 Indhold 3.01 Folkeskoler... 2 3. Specialundervisningscenter Struer SUS-midler... 4 3.02 Serviceudgifter... 5 3.03 Syge- og hjemmeundervisning... 6 3.06 Befordring af elever i grundskolen...

Læs mere