Grundejerforeningen Fyrrelunden

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Grundejerforeningen Fyrrelunden"

Transkript

1 Referat fra ekstraordinær generalforsamling den 24.september 2006 kl 11:00 i Torups forsamlingshus. Til stede fra bestyrelsen: Poul Lauridsen (PL formand), Jørgen Jørgensen (JJ næstformand), Steen Arne (SA kasserer), Karin Ryttersgaard (KR), Svend Toft Larsen (SL).Til stede var også Jan Egdø (JE suppleant), Kitty Avnsø (KA suppleant). På generalforsamlingen var repræsenteret 56 parceller. Dels ved fremmøde, dels ved fuldmagter. Formanden bød velkommen. 1. Jens Chr. Sørensen blev valgt som dirigent. Han konstaterede, at den ekstraordinære generalforsamling var lovligt indkaldt. 2. Indledning. Formanden fortalte, at dette møde var indkaldt (punkt 3 i dagsordenen) for at tage en beslutning ang.. renovering af vores veje. Hvis bestyrelsens oplæg vedtages vil 1.rate af betalingen fra de enkelte grundejere blive opkrævet via kommunen i starten af Kommunen skal have besked før 1.oktober PL har forespurgt hos kommunen ang. kloakering i vores område og fået svaret, at det er der ingen planer om. Han konstaterer, at mange medlemmer ikke lever op til kravet om at vedligeholde deres del af asfalten og deres del af græsrabatten. Desuden skal generalforsamlingen tage stilling til et evt salg af trekantsområdet ved indkørslen til området (punkt 4 på dagsordenen). I bekræftende fald vil salget foregå i løbet af dette efterår. Korte spørgsmål før gennemgangen af vejforslaget: Problemet ang. kloakering blev bragt op igen. (Svar fra PL: den tekniske chef i kommunen havde til PL givet udtryk for, at det næppe bliver aktuelt inden for de næste år). Et medlem ønsker, der skal indhentes skriftlig udtalelse fra kommunen ang. evt kloakeringsplaner. Et medlem ønsker, at der tilkaldes en uvildig konsulent til at vurdere asfaltsituationen. Et medlem spørger, om det er tilladt, at bestyrelsen kan nedsætte et udvalg. (Svar fra JE: ja, det kan den godt, men udvalget arbejder under bestyrelsens ansvar). 3. Indskud i Vejfonden. JE gennemgik omhyggeligt det med dagsordenen fremsendte notat Redegørelse for Bestyrelsens Forslag vedr. Indskud til Vejfonden. Gennemgangen blev suppleret med fotos fra vores asfalt. Disse fotos illustrerede problemerne med revner, manglende vedligehold mv. JE redegjorde desuden for, at udvalget havde overvejet at spørge et uvildigt konsulentfirma. Da det imidlertid viste sig, at kommunen kunne yde denne bistand (gratis), samt at kommunen og de tre adspurgte asfaltfirmaer alle havde givet de samme anbefalinger ang. snarlig revneforsegling og ny asfalt 1 inden for en kortere årrække, havde udvalget fravalgt at hyre et uvildigt firma (betaling for dette skønnedes at være kr). JE fremhævede flere gange, at hovedproblemet med den nuværende asfalt (på trods af at den ser ganske pæn ud) er, at den er blevet sprød og uelastisk, og at den dermed krakelerer og forfalder meget hurtigt uden ny forsegling. Endvidere præciserede JE de mulige strategier for vedligehold af vejene. Strategi 1 og 2 vedrører forsegling af vores veje. Strategi 1 (pkt 3A), som er bestyrelsens foretrukne strategi, indebærer, at vejene forsegles (reparation af skader plus ny asfalt) i efteråret Strategi 2 (pkt 3B), som er bestyrelsens sekundære forslag indbefatter en 1 Når der tales om den fremtidige asfalt, menes der det slidlag, som lægges oven på den eksisterende asfalt, og som dermed forsegler den nuværende overflade. (Referentens kommentar) 1

2 forsegling af revner snarest muligt. Dernæst reparation af skader samt pålægning af ny asfalt om 4 år. Strategi 3 går ud på løbende blot at reparere skader. Strategi 4 går ud på at lade stå til. Bestyrelsen går ikke ind for strategi 3 og 4 af følgende årsager: Disse indbefatter ikke den totale vejforsegling, som alle ekspertene anbefaler. Den samlede regning til vedligehold af vejene forventes at blive større på lang sigt. Vejene vil blive fyldt med reparationer og komme til at se meget grimme ud, hvilket også kan påvirke ejendomspriserne i negativ retning. Desuden orienterede JE om, at han havde fået et spørgsmål fra et medlem om ikke prisforskellen på pkt 3A (8.000kr) og pkt 3B (10.000kr) var urimelig stor. JE redegjorde for, at i tilfælde af at pkt 3B vedtages, skal der betales ekstra for en snarlig revneforsegling. Der vil desuden nå at komme flere skader, der skal udbedres(som følge af at asfaltbehandling udsættes), samt at der tænkeligt kan komme prisstigninger. Inden mødet havde JE modtaget en mail med et forslag om blot at reparere skaderne, undlade at vejforsegle, og at hvert medlem fremover skulle betale 500 kr årligt til løbende reparation. Bestyrelsen ser dette forslag som et eksempel på strategi 3 og kan derfor ikke gå ind for dette. Spørgsmål fra medlemmerne i forbindelse med ovenstående gennemgang - med svar fra JE: Hvor længe kan man forvente, at ny asfalt holder. (Svar: den planlagte asfalttype forventes at holde år) Hvor tyk er den nye asfalt? (Svar: ca 3 cm) Kan kommunen forlange, at vejene bliver repareret? (Svar: ja, hvis de er til fare for trafiksikkerheden) Hvis foreningen tager et banklån, kan det så ikke blive med fast rente? (Svar: det er ikke normalt, at bankerne giver fastforrentede lån. Man kunne måske forhandle sig til en fast rente, men denne ville så antagelig blive høj). Hvilke asfaltfirmaer er blevet spurgt, og er der nogle jyske iblandt disse? (Svar fra JE: følgende er blevet spurgt NCC, DOB og Pankas. Ingen jyske firmaer er blevet spurgt). Medlemsdebat: Kommunen kunne ønske at pålægge os kloakering for at tjene penge på det. Pas på med kønne, gamle træer hvis rødderne under vejen skal fjernes. Et medlem er bekymret for, om et gammelt træ vil vælte, hvis dets rødder under vejen kappes over. Han lufter, at dette kan blive grundejerforeningens problem. (JE mente, at grundejerne har pligt til at hindre, at rødder ødelægger vejene). Hvem har bestemt, at vores veje skal være asfaltveje? (Svar fra PL: dette blev besluttet, da SDS stod for udstykningen, dvs før grundejerforeningen blev til). Man kan ikke klandre tidligere bestyrelser for ikke at have sparet op til ny asfalt, men det vil være en god ide at betale fx 500 kr om året per parcel fremover til en vejfond udover betalingen til den foreslåede asfaltering. Hvad med dem der ikke vedligeholder deres asfalt og græsrabat? (Svar fra PL : dette skal diskuteres på næste generalforsamling, og der må aftales en strengere kurs for dette. På næste generalforsamling skal der også tages stilling til evt opsparing i vej- og antennefond ) Kloakeringskravet kan komme som et lyn fra en klar himmel. Beslut ang. ny asfalt nu, men tag en ny snak med den nye kommune efter 1.januar (Svar fra PL: han lover at kontakte kommunen igen ang. dette) 2

3 Et andet medlem er helt tryg ved kommunens svar ang. kloakering. Han giver udtryk for, at det er meget sandsynligt, at dette område slet ikke skal kloakeres. Dette skyldes, at der ikke kommer problemer med grundvandsforurening her, idet vi har gunstige jordlag. Der ønskes revneforsegling så hurtigt som overhovedet muligt. Skal der ikke (alligevel) revneforsegles nu, selvom vi får ny asfalt om 1 år? (Svar fra JE: asfaltfirmaet skønnede, det var ok at vente, hvis der allerede kommer ny asfalt om 1 år) Det er forhastet at lægge ny asfalt nu, kloakeringsproblematikken skal klarlægges først (Svar fra SA: hvis kommunen forlanger en kloakering, skal de efterfølgende reparere de skader, de laver på vores vej) Der ønskes en uvildig vurdering af asfaltsituationen. Specialisterne fra asfaltfirmaerne er ikke uvildige, og det er kommunen heller ikke. Der ønskes blot en løbende reparation af vejene. Det er svært at forstå af det fremlagte, hvad der er asfaltfirmaernes vurdering, og hvad der er bestyrelsens. Det er grundejerforeningen, der ejer vejen, derfor kan man ikke pålægge de enkelte ejere at passe deres asfaltkanter. Hvordan er ambitionerne for vores vej? Der er mange følelser blandet ind i dette projekt. Et forslag om at vi i denne runde vedtager at begynde opsparingen. Dernæst er der tid til at undersøge ang. kloakering og evt tilkalde uvildig vurdering af asfalten. Der skal laves en skriftlig forespørgsel til kommunen ang. kloakering. (Svar fra PL: han vil bede om et sådant skriftligt svar fra kommunen). Overvejelser ang. vedligehold af asfaltkanterne. (Svar fra PL: dette bliver taget op ved næste generalforsamling, og der vil komme vejledning i vedligehold) Et medlem giver udtryk for gerne at ville betale, men vi skal tænke os godt om. Et medlems søn fremfører tvivl om, at simpelt flertal kan bruges ved denne afstemning. (Svar fra JE: i følge vores deklarationer er det bestyrelsens ansvar at vedligeholde vejene, og han har talt med en jurist fra kommunen om dette. Juristen mener, at deklarationer, der er tinglyst på hver enkelt parcel, vejer tungere end vores vedtægter (som taler om 2/3- dels flertal). Faktisk vurderede juristen, at deklarationen vejede så tungt, at bestyrelsen måske end ikke behøvede at spørge medlemmerne til råds inden den igangsatte den nødvendige reparation af vejene). Sønnen fortalte, at han havde talt med en jurist, som var i tvivl. Er det ikke overkill at bruge så mange penge på vejene, når vi ikke vil bruge penge på at få repareret fjernsynsanlægget i weekenden. Et svar fra den nuværende kommune kan blive ændret som følge af kommunesammenlægningen. Har lastbiler, der ødelægger vores asfalthjørner, ikke en forsikring? Et ønske om 2 vejbump på Fyrrelunden, fordi der bliver kørt for stærkt. Nu må emnet da vist være uddebatteret? Hvorfor er der ikke sat penge af de sidste 2 år til vejfonden? (Svar fra SA: man plejede at sætte penge ind i vejfonden i det omfang, der havde været penge til det, men det har der ikke været de sidste 2 år) Skal det 3.forslag ikke også til afstemning? Medlemmet, der havde fremsat det 3.forslag (ang. kun løbende at reparere vejen) ønsker ikke dette til særskilt afstemning, da han mener, at hvis bestyrelsens forslag A og B bliver stemt ned, vil denne løbende vedligeholdelse blot være en naturlig konsekvens for en ansvarlig bestyrelse. 3

4 Bestyrelsens forslag punkt 3A blev dernæst sat til afstemning. ( Der indbetales kr pr parcel til vejfonden i Beløbet opkræves sammen med ejendomsskatterne med kr i januar og kr i juli ). Som nævnt i indkaldelsen skulle dette punkt vedtages med simpelt flertal. Afstemningens resultat: Dirigenten optalte stemmerne, og han meddelte, at forslaget var vedtaget, idet der var 64 jastemmer og 48 nej-stemmer. Formanden lovede igen at kontakte kommunen ang. kloakering. Et medlems søn ønskede følgende ført til referat: Han betvivlede det rigtige i at anvende simpelt flertal ved denne afstemning. Han betvivlede ligeledes, at bestyrelsen ud fra vedtægterne (som siger, at hver parcel kun kan medbringe 1 fuldmagt) kunne anvende de fuldmagter, som var stilet til bestyrelsen. En tidligere dirigent gjorde opmærksom på, at det har været normal praksis (og ikke tidligere er blevet anfægtet), at bestyrelsen kunne modtage mere end 1 fuldmagt i sin egenskab af at være bestyrelse. 4. Salg af trekantsområdet ved indkørslen. Medlemsdebat: Må den nye køber sætte et plankeværk op ud mod vejen? (Svar fra PL: nej, det bliver ikke tilladt, da køberen bliver pålagt at overholde vores deklaration herom) Må køberen lave udkørsel ud til Fyrrelunden? (Svar fra PL: køber har tilkendegivet, at han ikke ønsker at få udkørsel til Fyrrelunden) Afstemning ang. punkt 4 ( Generalforsamlingen bemyndiger hermed bestyrelsen til at sælge trekanten, ca 100 kvm, beliggende vest for indkørslen til området. Køber overtager arealet på nærmere angivne vilkår ). Som nævnt i indkaldelsen skulle dette punkt vedtages med 2/3-dels flertal. Afstemningens resultat: Dirigenten optalte stemmerne, og han meddelte, at forslaget var vedtaget, idet der var 93 jastemmer ud af 112 mulige (hver af de 56 repræsenterede parceller har 2 stemmer). Uden for dagsordenen fortalte SA: Grundejerforeningen har for nylig fået omlagt nogle af de gamle analoge tv-kanaler til DR s nye digitale net. Omlægningen skyldes, at de analoge udsendelser ophører inden for få år. Der er i øjeblikket af og til problemer med kortvarig fastfrysning af billedet på bl.a. DR-1 og DR-2. Grundejerforeningen er i kontakt med leverandøren for at få rettet problemet. Referent, Karin Egdø. 25.september Næste års generalforsamling bliver søndag den 20.maj 2007 kl 11 i Torups forsamlingshus. Medlemmerne opfordres til at tilmelde sig foreningens Service, hvorved indkaldelser, referater m.v. vil blive fremsendt via i stedet for traditionel brevpost. Over 60 % er allerede tilmeldt ordningen. Send en til og bed om tilmelding. Flere detaljer på foreningens hjemmeside på 4

5 Formanden, Poul Lauridsen, har som lovet på generalforsamlingen igen kontaktet kommunen med henblik på at sikre, at der ikke er planlagt kloakering af vort område i den nærmeste tid. Poul Lauridsen har modtaget en som svar. Indholdet er vist herunder. Man kan på den baggrund konkludere: Der er intet, der tyder på, at kommunen planlægger kloakering af vort område i den nærmeste tid. Kommunen har intet økonomisk incitament til at kræve området kloakeret. Kommunen vil i givet fald stå for renovering af vejene efter en eventuel kloakering. Kommunens svar: I den gældende spildevandsplan er jeres område ikke udlagt til kloakering. I 2007 eller 2008 skal der udarbejdes en spildevandsplan for den ny kommune. Jeg forventer ikke, at området her bliver udlagt til kloakering, men jeg kan selvfølgelig ikke garantere det. Det er under ingen omstændigheder en økonomisk gevinst for kommunen at kloakere området. Tilslutningsbidraget vi kan opkræve hos borgerne dækker slet ikke de udgifter, en kloakering koster. Tilslutningsbidraget var oprindeligt på kr., men er blevet pristalsreguleret, så det nu er omkring kr. Kommunen retablerer asfalten efter en eventuel kloakering, men kun i den bredde, som opgravningen fylder. Efterfølgende vil man altid kunne se, at der har været gravet, da asfalten aldrig kan blive helt ens. Det er derfor altid bedst, at få ledninger og kabler nedgravet, inden der udlægges nyt slidlag. Jeg håber, at ovennævnte er fyldestgørende, ellers er du velkommen til at vende tilbage. Venlig hilsen Karl Aage Juhl Jensen Drifts- & anlægschef 5

Redegørelse for Bestyrelsens Forslag vedr. Indskud i Vejfonden

Redegørelse for Bestyrelsens Forslag vedr. Indskud i Vejfonden INDLEDNING...1 VEJUDVALGET...2 VEJENES TILSTAND...2 HVAD BØR MAN GØRE VED VEJENE...3 HVOR MEGET HASTER DET MED EN RENOVERING...3 PRISEN FOR EN VEJRENOVERING...4 FINANSIERING AF RENOVERINGEN...4 VEJFONDEN...5

Læs mere

26 grundejere var repræsenteret på generalforsamlingen, og der var fuldmagt fra 4 grundejere, dvs. i alt 30 grundejere ud af 65 repræsenteret.

26 grundejere var repræsenteret på generalforsamlingen, og der var fuldmagt fra 4 grundejere, dvs. i alt 30 grundejere ud af 65 repræsenteret. Grundejerforeningen Grundejerforeningen Tisvildelund Referat fra ekstraordinærordinær generalforsamling Tirsdag, den 14. september 2010 KL. 19:00 på Sankt Helene, Bygmarken 30, Tisvildeleje Formanden Jens

Læs mere

Referat af ekstraordinær generalforsamling Torsdag den 27. oktober 2011 kl. 19.00 på Tapeten, store sal, Magleparken 5

Referat af ekstraordinær generalforsamling Torsdag den 27. oktober 2011 kl. 19.00 på Tapeten, store sal, Magleparken 5 Referat af ekstraordinær generalforsamling Torsdag den 27. oktober 2011 kl. 19.00 på Tapeten, store sal, Magleparken 5 Formand Birgit Ploumann bød velkommen til denne lidt kedelige ekstraordinære generalforsamling

Læs mere

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00 1 REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00 Formanden bød velkommen. 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog formanden for Kreds 2, Jens Krumholt,

Læs mere

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter.

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Juli 2007 Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Formandsklumme ved Helge Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Referat fra ordinær og ekstraordinær generalforsamling

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN "FUGLEVANGEN"

GRUNDEJERFORENINGEN FUGLEVANGEN GRUNDEJERFORENINGEN "FUGLEVANGEN" Dato: 14. maj 2008 REFERAT Ordinær generalforsamling lørdag, den 3. maj 2008 kl. 10.00 på Hulerød Kro Formanden, Ervin Cortsen, bød velkommen. Der var 76 stemmeberettigede

Læs mere

Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30.

Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30. Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30. Der var i alt repræsenteret 25 husstande på generalforsamlingen ud af grundejerforeningens 44. 1. Som

Læs mere

Grundejerforeningen Stenagervej, 8240 Risskov

Grundejerforeningen Stenagervej, 8240 Risskov Torsdag den 17. november 2011 kl. 19.30 i Sognegården, Ellevang Kirke Afholdtes den ordinære generalforsamling for Der var i alt fremmødt 21 delegerede, som tilsammen repræsenterede 12 af de i alt 21 foreninger

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2. ens beretning

Læs mere

Referat af generalforsamling 27. september 2007

Referat af generalforsamling 27. september 2007 Vedbæk, den 11. oktober 2007 Referat af generalforsamling 27. september 2007 Dagsorden for generalforsamlingen: 1. Bestyrelsens valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i 2006/2007

Læs mere

AUGUST 2009 60. 56. ÅRGANG

AUGUST 2009 60. 56. ÅRGANG 38079_Hornsvedbladet 2009_2:38079_Hornsvedbladet 2009_2 29/07/09 12:48 Side 1 2 AUGUST 2009 60. 56. ÅRGANG UDGIVER: HORNSVED GRUNDEJERFORENING. STIFTET 12. MAJ 1948 38079_Hornsvedbladet 2009_2:38079_Hornsvedbladet

Læs mere

Grundejerforening Boelsvang

Grundejerforening Boelsvang Ekstraordinær Generalforsamling Grundejerforening Boelsvang 3 November 2010 kl. 1900 i nr. 35 Tilstede: 23 Fuldmagter: 5 Velkomst ved Formanden, Jens Bruus Jensen. Takkede Michael nr. 35 for at stille

Læs mere

Grundejerforeningen Havstokken

Grundejerforeningen Havstokken Grundejerforeningen Havstokken D.1. marts 2012 Referat af generalforsamling d. 29-02-2012 Fremmødt: 19 parceller og 2 fuldmagt. Inden generalforsamlingen holdt Dorte Hvid-Jacobsen fra Herlev kommunes Natur

Læs mere

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø.

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø. Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø. (Tilstede 50 fremmødte + 5 bestyrelsesmedlemmer) Formanden

Læs mere

Formand for vandværk vil tage kontakt til vandværksforeningen, evt. sammen med advokat Per Feldby.

Formand for vandværk vil tage kontakt til vandværksforeningen, evt. sammen med advokat Per Feldby. Stodderstubben. Stodderstubben grundejerforening består af 52 parceller som blev udstykket i 1976 af matrikel nr.: 11 e m.fl. ( som består af vejene Slåenvej, Syrenvej og Forsythiavej ) og 14 b. m.fl.

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Tunehøjs ordinære generalforsamling den 27. november 2001

Referat fra Grundejerforeningen Tunehøjs ordinære generalforsamling den 27. november 2001 Referat fra Grundejerforeningen Tunehøjs ordinære generalforsamling den 27. november 2001 Generalforsamlingen blev budt velkommen af formand Peter Neustrup Jensen, som derefter gik til første punkt på

Læs mere

Grundejerforeningen Havstokken D.21-02-2014

Grundejerforeningen Havstokken D.21-02-2014 Grundejerforeningen Havstokken D.21-02-2014 Referat af generalforsamling d. 19-02-2014 Fremmødt: 21 parceller og 4 fuldmagter. Formanden bød velkommen til mødet, og orienterede om, der var indkommet 2

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013. 41 fremmødte

Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013. 41 fremmødte Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013 41 fremmødte 1. Valg af dirigent K140. Vælges enstemmigt Dirigenten takker for valget og konstaterer at generalforsamlingen

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ULLERØDPARK

GRUNDEJERFORENINGEN ULLERØDPARK GRUNDEJERFORENINGEN ULLERØDPARK Referat af ordinær generalforsamling Torsdag, den 4. februar 2010 kl. 19.00 på Niverødgårdskolen I alt var 35 huse repræsenteret på generalforsamlingen og heraf 8 ved fuldmagt.

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg Formand: Hallo så er vi ved de tider, hvor vi skal til at i gang med vores generalforsamling. Tiden er overskredet.

Læs mere

Konfirmandstuen ved Præstegården

Konfirmandstuen ved Præstegården Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2003 Konfirmandstuen ved Præstegården tirsdag, den 25. marts 2003 kl. 18.30 Inden generalforsamlingen vil der være indlæg ved Mette Rønne fra Det Danske Haveselskab

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Hornsved Grundejerforening 8. maj 2011 på Bautahøj Kursuscenter

Referat fra generalforsamling i Hornsved Grundejerforening 8. maj 2011 på Bautahøj Kursuscenter Referat fra generalforsamling i Hornsved Grundejerforening 8. maj 2011 på Bautahøj Kursuscenter Formanden Iver Juhl bød velkommen til generalforsamlingen ved at takke de fremmødte for den udviste interesse.

Læs mere

Ordinær generalforsamling R E F E R A T

Ordinær generalforsamling R E F E R A T 1/15 Ordinær generalforsamling Søndag den 2. marts 2014 kl. 14.00 Assens Skolens lokaler, Niels Kjærbyesvej 9, 5610 Assens R E F E R A T Bestyrelsen: Hans Mørkebjerg H57 (HM), Helge Jakobsen G57 (HJ),

Læs mere

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen.

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen. Hellerup 28.02.2008 DUAB-retningslinie nr. 6 til afdelingsbestyrelserne: Hvem kan lave hvilke aftaler for afdelingen? - om afdelingens aftaler med håndværkere og leverandører (aftaler med 3. part) Kære

Læs mere

Pkt. 1 Valg af dirigent Formanden foreslog på vegne af bestyrelsen Ib Carlsen, (tidl. F 8) som herefter blev valgt.

Pkt. 1 Valg af dirigent Formanden foreslog på vegne af bestyrelsen Ib Carlsen, (tidl. F 8) som herefter blev valgt. HAVEFORENINGEN BRØNDGÅRDEN REFERAT af ordinær generalforsamling søndag den 24. marts 2013 Formand Ib Storm Pedersen, F 10 bød alle velkomne og heriblandt de to indbudte gæster Rasmus Christiansen fra Ballerup

Læs mere

Antenneforeningen Ølstykke Vest

Antenneforeningen Ølstykke Vest Referat fra den ordinær generalforsamling afholdt på Ølstykke bibliotek den 20. februar 2014 kl. 19.00 Formand Herman Ransborg bød velkommen og åbnede generalforsamlingen. Præsentation af bestyrelsen Kasandra

Læs mere

Grundejerforeningen Trekantens Vejlag (Den Hvide By) Referat af ordinær generalforsamling den 15. marts 2014

Grundejerforeningen Trekantens Vejlag (Den Hvide By) Referat af ordinær generalforsamling den 15. marts 2014 Tilstede: Generalforsamlingen blev afholdt i Valby Kino, Gammel Jernbanevej 36, 2500 Valby. Til stede var 36 huse (stemmeberettigede), heraf 5 ved fuldmagter. Formanden indledte med at minde Generalforsamlingen

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN BOESAGERPARKEN

GRUNDEJERFORENINGEN BOESAGERPARKEN GRUNDEJERFORENINGEN BOESAGERPARKEN Smørum den 24. november 2014 Vedlagt følger: Referatet fra den ordinære generalforsamling den 30. oktober 2014 Ajourført orientering om bestyrelse og udvalg for 2013/14

Læs mere

Generalforsamlings referat 2010 AH- Tjørnebjerg

Generalforsamlings referat 2010 AH- Tjørnebjerg Generalforsamlings referat 2010 AH- Tjørnebjerg Punkt 1.) Valg af dirigent og referent samt valg af stemmeudvalg Dirigent: Nils Tornbo fra Kreds 1 i kolonihaveforbundet Referent: Benjamin Greenwood (319)og

Læs mere

Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær 2 2650 Hvidovre

Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær 2 2650 Hvidovre Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling tirsdag den 30. april 2002 kl. 19.00 på Holmegårdsskolen Side 1 af 29 Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2.

Læs mere