information Indhold Finansielle aftaler i en andelsboligforening 2 opfølgning Forårspakken Skatte- og momsafgørelser 6

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "information Indhold Finansielle aftaler i en andelsboligforening 2 opfølgning Forårspakken 2.0 4 Skatte- og momsafgørelser 6"

Transkript

1 information Indhold Finansielle aftaler i en andelsboligforening 2 opfølgning Forårspakken Skatte- og momsafgørelser 6 nye sideaktiviteter i almene boligorganisationer 10 Virksomhedspant 14 Vedtagelse af den nye selskabslov 16 Redaktion Torben Aasberg, ansvarshavende I John Linnemann, Senior Manager I Design & Produktion UBERKANT I Foto Colourbox I Redaktionen er afsluttet den 30. oktober 2009 Eftertryk tilladt med kildeangivelse.

2 Finansielle aftaler i en andelsboligforening Registreret revisor Jørn Andersen Mange andelsboligforeninger har i de senere år indgået en renteaftale til sikring af de fremtidige rentebetalinger på deres lån. En sådan aftale kan have mange varianter, f.eks. renteswap eller renteloft. Aftalerne hører alle ind under finansielle aftaler og skal som sådan behandles ens i årsregnskabet. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen udsendte primo september 2009 et notat om indarbejdelsen af disse finansielle aftaler i årsregnskabet for andelsboligforeninger. Vi vil efterfølgende gengive disse i hovedtræk med vore kommentarer hertil. Ser man på den aktuelle domspraksis medfører de finansielle aftaler desuden overvejelser omkring salgsprisen for andele i andelsboligforeninger. Disse overvejelser vil ligeledes blive kommenteret. Bemærkninger fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Indledningsvis konstaterer Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, at andelsboligforeninger, der ikke driver erhvervsmæssig virksomhed (typisk foreninger hvor alle er medlemmer og dermed andelshavere), uanset størrelse, er omfattet af årsregnskabslovens klasse A, men ikke har pligt til at aflægge et årsregnskab. Vælger foreningen frivilligt at aflægge et årsregnskab, der ikke udelukkende skal anvendes til foreningens eget brug, skal årsregnskabet som minimum udarbejdes i henhold til kravene for regnskabsklasse A. Hvis en andelsboligforening er erhvervsdrivende (f.eks. af udlejning), er den omfattet af årsregnskabsloven og har pligt til at aflægge årsregnskabet. Indplacering i årsregnskabslovens regnskabsklasser sker efter de almindelige regler. Inddelingen i regnskabsklasser sker ud fra foreningens omsætning, antal medarbejdere og balancesum. De fleste andelsboligforeninger er som udgangspunkt således indplaceret i regnskabsklasse A. Det er ikke et krav, at andelsboligforeninger, omfattet af regnskabsklasse A, indregner finansielle aftaler i balancen. Indregning er kun krævet, hvis det er nødvendigt for, at årsregnskabet giver et retvisende billede til brug for regnskabsbrugerne i forbindelse med deres økonomiske beslutninger. Hvis der er tale om finansielle aftaler som ikke er uvæsentlige må det antages, at det har betydning for regnskabsbrugerne, at de er indregnet i balancen. Finansielle aftaler skal indregnes til dagsværdi. Indregnes ejendommen til dagsværdi skal prioritetsgæld og finansielle aftaler ligeledes indregnes til dagsværdi i balancen. Styrelsen tager ikke stilling til, hvorledes andelskroneværdien skal opgøres, da dette er udenfor styrelsens ressort. Kommentarer til ovenstående bemærkninger Det overordnede princip er, at årsregnskabet skal udvise et retvisende billede. Indregnes dagsværdien af de finansielle aftaler i balancen skal reguleringerne af dagsværdien føres over finansielle poster i resultatopgørelsen. Foreningen kan i forbindelse med udarbejdelsen af budgettet ikke vurdere størrelsen af denne post pålideligt. Det medfører, at sammenligningen mellem budgettet og resultatopgørelsen i årsrapporten typisk vil udvise en afvigelse. Den finansielle aftale bør efter vor mening tilbageføres i forbindelse med udregningen af andelskroneværdien med udgangspunkt i ejendommens anskaffelsespris, da finansielle aftaler sidestilles med kursreguleringer på prioritetsgælden. Er aftalen positiv for foreningen og dermed opført som et aktiv i årsrapporten, bør det overvejes om et tilsvarende beløb skal hensættes i andelskroneberegningerne. 2

3 Det skal bemærkes, at hverken lovgivningen eller domspraksis har taget stilling til, hvorledes finansielle aftaler skal medregnes i andelenes værdi. Overvejelser omkring salgsprisen Domspraksis (U V) nævner, at prioritetsgælden skal kursreguleres pr. salgstidspunktet. Denne praksis har betydning for alle foreninger, der ikke udregner andelskroneværdien med udgangspunkt i ejendommens anskaffelsespris. Såfremt regulering af finansielle aftaler sidestilles med kursregulering af prioritetsgæld bør dagsværdien på salgstidspunktet benyttes og ikke værdien i seneste årregnskab. Det medfører, at den valgte andelskroneværdi skal reguleres i forbindelse med salg. Det kan diskuteres, hvorvidt domspraksis kan medføre en højere andelskroneværdi end den på generalforsamlingen valgte. Såfremt foreningen har valgt den maksimale værdi, kan en positiv ændring af den finansielle aftales dagsværdi give en højere andelskroneværdi. Har foreningen i henhold til vedtægterne valgt en lavere andelskroneværdi end den maksimale i henhold til lovgivningen, må det antages, at en positiv ændring af den finansielle aftale ikke har indflydelse på salgsprisen. Det må bero på en vurdering i hvert enkelt tilfælde, hvorledes finansielle aftaler skal indregnes og måles i årregnskabet. Eventuelle spørgsmål besvares meget gerne. Såfremt der er spørgsmål til ovenstående eller til øvrige regnskabsmæssige aspekter omkring andelsboligforeninger, hører vi gerne herom på tlf. nr eller på 3

4 Opfølgning Forårspakken 2.0 Senior manager John Linnemann I vort seneste nummer (maj 2009) af RI-Information, som kan ses på vor hjemmeside orienterede vi om skattereformen, ligesom vi i et udsendt særnummer har uddybet lovgivningen. Nedenfor er oplistet nogle yderligere kommentarer/bemærkninger til det allerede udsendte. Konsolideringsfradrag/skatteplanlægning i faglige organisationer Et forhold som ikke var nævnt i ovennævnte er, at de faglige organisationer, som beskattes efter reglerne i Fondsbeskatningsloven, i 2010 ikke får glæde af deres personfradrag (konsolideringsfradrag), da konsolideringsprocenten jf. Skatteministeriet udgør 0 % i Som følge af ovennævnte vil mange foreninger for 2010 skulle betale fondsskat. Kun foreninger, hvis renteindtægter og kursgevinster ikke overstiger kr vil kunne undgå fondsskatten. Vi vil opfordre de berørte foreninger til at tage kontakt til deres daglige revisor eller vor skatteafdeling på telefon , for yderligere oplysninger, herunder de nøjagtige konsekvenser for foreningen, samt hvilke muligheder der måt-te være for at ændre herpå. Hvis foreningerne skal betale fondsskat for 2010 bør det overvejes allerede i 2010 at indbetale skatten, som frivillig acontoskat i november 2010, og derved undgå et ikke fradragsberettiget rentetillæg. Foreningen kan via sin skattemappe få oplyst betalingsidentitet for indbetalingen heraf. Vi bistår gerne foreningen med beregningen af acontoskatten. Pensionsbeskatning Vi kan endvidere oplyse, at regeringen stadig vurderer indførslen af en ekstraskat på store pensionsudbetalinger. Lovforslaget er endnu ikke fremlagt, men det forventes at foreligge i februar Umiddelbart synes ekstraskatten først at skulle indtræde for pensioner, som sammen med folkepensionen overstiger grænsen (kr ) for topskat. Restskat 2009 personer I forbindelse med vedtagelsen af Forårspakken blev reglerne for indbetaling af restskat for indkomståret 2009 ændret, således at der nu ikke efter den 31. december 2009 kan indbetales beløb uden samtidig renteberegning. Indbetalinger i perioden 1. januar 30. juni 2010 vil uanset størrelse medføre en rentebetaling, som beregnes ud fra den faktiske indbetalingsdato. Indbetales restskatten f.eks. 1. marts 2010, vil der blive bereg-net rente for perioden 1. januar 28. februar (60 rentedage). Rentesatsen er p.t. ikke kendt, men vil formentlig udgøre mellem 5-6 % p.a., hvilket svarer til en rente før skattefradrag på mellem 7,5-9,1 %. Personer i virksomhedsskatteordningen skal vurdere om en indbetaling den 1. januar 2010 ikke vil være at foretrække frem for en indbetaling senest den 31. december 2009, da betalingen af skat anses for en privat hævning, som i så fald kan udløse betaling af yderligere bund- og mellemskat, der fra 2010 nedsættes med 7,5 %-point. Vi vil anbefale, at den enkelte tager kontakt til sin daglige revisor eller vor skatteafdeling på telefon for vurdering heraf. Multimediebeskatning og bruttotrækordninger Med de nye regler i 2010 om beskatning af multimedier (telefon, internet og pc) vil det for mange kunne betale sig, at videreføre eller etablere en bruttotrækordning, som omfatter alle multimedierne, da beskatningen maksimalt kan udgøre kr pr. person. Det vil for mange husstande betale sig, at samle bruttotrækordningerne vedrørende telefon, internet og pc hos den éne person i husstanden, da der ellers kan blive tale om beskatningen af kr hos dem begge. 4

5 Vi kan oplyse, at vi i vor pjece om personalegoder, som udkommer januar 2010, har oplistet beskatningen af de forskellige personalegoder samt mulighederne for at lade disse indgå i en bruttotrækordning. Det skal i den forbindelse nævnes, at vedtagelsen af Forårspakken ikke direkte har skærpet anvendelsen af bruttotrækordningen, men nærmere udvidet området til også at omfatte hjemme-pc med tilbehør. Vi vil anbefale alle arbejdsgivere, som giver deres ansatte mulighed for at tage mobiltelefoner og pc er med hjem, at få undersøgt om hovedreglen om beskatning på kr kan fraviges. Umiddelbart synes dette besværliggjort af et kontrolarbejde, som arbejdsgiveren skal udøve for at undlade beskatningen. Hovedaktionærer/-anpartshavere løn contra udbytte i 2010 Mange hovedaktionærer/-anpartshavere har gennem årene valgt en lav løn (til grænsen af topskatten) og et højt udbytte, for derved at optimere den samlede skattebetaling for selskabet og hovedaktionæren/-anpartshaveren under et. Som følge af, at mellemskatten på 6 % bortfalder og bundskatten nedsættes med 1,5 %-point, samt det forhold at aktieudbyttebeskatningen kun falder med maksimalt 3 %-point, bør det overvejes, om lønnen bør sættes op i 2010 mod et lavere udbytte. I 2010 vil den gennemsnitlige marginalbeskatning udgøre ca. 56,4 % (incl. topskat og AM-bidrag), mens den samlede selskabsskat og udbytteskat vil udgøre 56,5 %. Foranstående er beregnet ud fra en kommune- og kirkeskat på 24,74 %. Hvis skatten er mindre vil fordelen ved lønudbetaling frem for udbytteudbetaling ud over kr (beskattes med 28 %) blive større. Yderligere indberetningspligter til arbejdsgiverne (udkast hertil fra skatteministeren) I forbindelse med indgåelsen af aftalen om skattereform blev det aftalt, at arbejdsgiverne skal pålægges flere indberetningspligter over for SKAT, hvilket ellers er klart mod regeringens intentioner om at lempe arbejdsgivernes administrative byrder. Reglerne herfor var ikke direkte med i den første lovpakke, da det blev overladt til skatteministeren i bekendtgørelsesform at opliste indberetningspligterne. Skatteministeren har netop udsendt et udkast til, hvad reglerne fra 1. januar 2010 skal udvides med. Fremover er udgangspunktet, at alle skattepligtige personalegoder skal indberettes. De eneste personalegoder, som ifølge bekendtgørelsen er undtaget fra indberetning, er bonuspoint optjent i forbindelse med flyrejser og hotelovernatninger m.v. og adgang til firmabørnehave. Indberetningen skal ske med værdien af det pågældende gode og i de tilfælde, hvor der ikke er standardsatser, er det jf. udkastet arbejdsgiver, der skal foretage værdiansættelsen. Indberetningspligten omfatter også goder, som er omfattet af bagatelgrænsen, når den samlede årlige værdi af tildelte goder overstiger grundbeløbet (2010 = kr ). Hvis grænsen overskrides, er det den samlede værdi af goderne, der er skattepligtig og som skal indberettes. Nogle af de typiske personalegoder, som er omfattet af bagatelgrænsen, er: Influenzavaccination Fri avis Ferie afholdt i forbindelse med forretningsrejser. Det er arbejdsgiveren, der fremover skal være opmærksom på, om grænsen overskrides. Man kan kun håbe på, at skatteministeren besinder sig, da de administrative byrder ved ovennævnte kan være svære at overskue. 5

6 Skatte- og momsafgørelser Senior manager John Linnemann Som vi nævnte i vort sidste nummer af RI-Information (maj 2009) har omfanget af offentliggjorte afgørelser, fortolkninger mv. vedrørende skat, moms og afgifter ikke været for nedadgående, hvilket også kan ses ved, at der siden sidste nummer af RI-Information er offentliggjort yderligere 325 nyheder på SKAT s hjemmeside. Vi har udvalgt et lille udpluk heraf, og skal i øvrigt henvise til vore pjecer om bl.a. beskatning af perso-nalegoder, som en gang årligt ajourføres med gældende praksis. Julegaver til ansatte Landsskatteretten underkendte Skatterådet vedrørende muligheden for, at arbejdsgiveren kunne lade de ansatte selv vælge deres julegave. Der var tale om et koncept, hvor arbejdsgiveren forlods havde udvalgt omkring 25 gaver, som det var muligt at vælge imellem. Det skete via internettet hos en af arbejdsgiveren valgt leverandør. Skatterådet mente, der var tale om et gavekort, som skulle beskattes som løn, mens Landsskatteretten kom til det resultat, at der var tale om en tinggave, som var omfattet af skattefriheden, når gavens værdi var under kr Skatterådet har senere vurderet et andet spørgsmål, hvor den enkelte modtog et elektronisk gavekort med påtrykt værdi (f.eks. kr. 700), som kunne bruges i forskellige forretninger og restaurationer. Her var svaret ikke overraskende at der var tale om et gavekort, som skulle beskattes som løn. Markedet synes at tilbyde mange forskellige typer at gaver/gavekort mv., og det må være op til den enkelte leverandør at få afklaret, om netop hans produkttyper er skattepligtige eller ej, da arbejdsgiverne kan have svært ved at vurdere dette. Ikke alle kan anvende kontantlønnedgangsordninger Der var tale om en forening, som udbyder undervisning efter Folkeoplysningsloven. Foreningen ønskede at lave en aftale med de ansatte undervisere om, at de kan deltage i efter- og videreuddannelse mod egenbetaling ved bruttotrækordning i løn før skat. Der var tale om kurser af arbejdsmæssig relevans bedømt ud fra den enkeltes fagområde. Foreningen har - med få undtagelser - kun timeansatte. Ansættelsens varighed og omfang varierer meget fra lærer til lærer. Men de har med få undtagelser ingen lærere med ansættelse i 12 måneder ad gangen. De ansatte undervisere er timelønnede, og de oppebærer en løn på kr. 250,45 + ferie-penge, hvilket svarer til, hvad der bestemmes i bekendtgørelsen om løn- og andre ansættelsesvilkår for ledere og lærere ved undervisning mv. (BEK 353 af 15. maj 2003) efter lov om støtte til folkeoplysende voksenun-dervisning (folkeoplysningsloven). Skatterådet kunne ikke godkende ovennævnte, da der ikke i bekendtgørelsen er åbnet mulighed for, at lærerne kan indgå i forhandling om deres løn, hvorfor lærerne 6

7 ikke har mulighed for at aftale en ændret vederlagssammensætning, således at lærerne kan få betalt sin efteruddannelse som kontantlønnedgang (bruttotræk) i løn over 12 måneder. Kapitalafkastsatsen 2009 Mindsterente 2. Halvår 2009 Kapitalafkastsatsen er fastsat til 4 % for året, mens mindsterenten for 2. halvår 2009 udgør 2 %. Lønsumsafgift fordeling af lønninger SKAT har udsendt et styresignal, hvori de gør opmærksom på, at der i modsætning til momsloven ikke kan oprundes til nærmeste hele tal, hvis afgiftsgrundlaget skal opgøres ud fra omsætningsfordelingen. Hovedreglen i lønsumsafgiftsloven er stadig, at afgiftsgrundlaget skal opgøres ud fra de faktiske forhold, som der kan skønnes over ud fra dokumenteret materiale eller lignende. Opgørelsen af afgiftsgrundlaget efter omsætningsfordelingen er således kun relevant, hvis andet ikke synes at bidrage med en bedre opgørelsesmetode. Opbevaringspligt ud over 5 år salg af fast ejendom Normalt opererer man med en 5 års opbevaringspligt, men når vi taler om fast ejendom, har domspraksis vist, at det er nødvendigt at opbevare bilagsmateriale mv. i langt flere år. Oplysninger om afholdte forbedringsudgifter og ikke-fratrukne vedligeholdelsesudgifter er tit gået i glemmebogen. Byretten har så sent som den 6. oktober 2009 givet SKAT medhold i, at opbevaringspligten ikke kun er 5 år, men i princippet 100 år eller mere. Vi vil derfor opfordre til, at der for hver ejendom oprettes et "ringbind" pr. ejendom indeholdende: Skøde Ejendomsvurdering og (for ejendomme anskaffet før 19. maj 1993) Årlige kontospecifikationen (fra anskaffelsesåret og frem) vedrørende konto for vedligeholdelse og forbedringsudgifter Kopier eller originaler af årets udgifter vedrørende ovennævnte konti Årets årsrapport og bilag til selvangivelsen som bekræfter hvorledes årets vedligeholdelses- og forbedringsudgifter har været behandlet skatteretsligt. Ny momsangivelse fra 1. januar 2010 De nye momsregler indebærer ændringer i momsangivelsen, da den nye hovedregel ved salg af ydelser til andre EU-lande er, at det er kunden/køber, der skal afregne reverse charge-moms. Hvilket sker ved at sælger ikke op- 7

8 kræver moms, men at køber selv beregner momsen og angiver den over for SKAT. Hvis køber har fuld fradragsret for købs momsen vil den beregnede reverse charge-moms og købsmomsen være lige store, og således ikke medfører en betaling til SKAT, men blot en angivelse heraf. Der kommer to A-rubrikker og to B-rubrikker: I rubrik A-varer anføres: Værdien uden moms af varekøb i andre EU-lande Værdien uden moms af udenlandske virksomheders fjernsalg til Danmark Værdien uden moms af udenlandske virksomheders installation og montering af varer i Danmark. I rubrik A-ydelser anføres værdien uden moms af køb af ydelser i andre EU-lande, for hvilke virksomheden er forpligtiget til at afregne reverse charge-moms. I rubrik B-varer anføres: Værdien uden moms af varesalg til andre EU-lande Værdien uden moms af fjernsalg af varer til andre EUlande Værdien uden moms af installation og montering af varer i andre EU-lande. I rubrik B-ydelser anføres værdien uden moms af ydelser, der leveres til andre EU-lande, hvor modtageren er forpligtiget til at afregne reverse charge-moms. Hvilke momskonti skal virksomheden have for at kunne udfylde momsangivelsen? De nye regler stiller krav om nye konti til registrering af moms og købs-/salgspriser. Alle virksomheder, som er momsregistreret, skal føre regnskab over leverancer af varer og ydelser til og fra virksomheden. Regnskabet skal, foruden konti til købsmoms og salgsmoms, indeholde følgende konti: Moms af varekøb fra udlandet. - Kontoen skal vise momsbeløbet af køb af varer fra andre EU-lande og momsbeløbet for varer, der indføres til Danmark fra lande uden for EU. 8

9 Moms af ydelser købt fra udlandet, der er omfattet af reverse charge. - Kontoen skal vise momsbeløbet af ydelser købt fra udlandet, hvor den danske virksomhed er forpligtet til at afregne momsen. Varekøb fra andre EU-lande. - Kontoen skal vise købsprisen for varekøb fra andre EU-lande. Ydelser købt fra andre EU-lande, der er omfattet af reverse charge. - Kontoen skal vise købsprisen for ydelser købt fra andre EU-lande, hvor den danske virksomhed er forpligtet til at afregne momsen. EU-salg af varer. - Kontoen skal vise salgsprisen for varer, som er leveret til EU-lande, og for hvilke der ikke skal betales moms. Ydelsessalg til andre EU-lande, der er omfattet af reverse charge. - Kontoen skal vise salgsprisen af ydelser, der er solgt til andre EU-lande, og hvor det er modtageren, der skal afregne momsen. Eksport. - Kontoen skal vise salgsprisen af leverancer til lande uden for EU. Fik I klaget over ejendomsvurderingen pr. 1. oktober 2008 Ejendomsvurderingerne 1. oktober 2008 synes i København og Frederiksberg Kommune at være helt ude af trit med virkeligheden. Skatteafdelingen har til d.d. været inddraget i 9 sager, hvoraf 7 sager er foreløbig afgjort af SKAT med en samlet nedsættelse på t.kr , hvilket betyder, at disse kunder alene i 2010 og 2011 årligt vil spare t.kr i dækningsafgift. Vore erfaringer fra disse 7 sager viser, at de oprindelige ejendomsvurderinger fra SKAT gennemsnitlig kunne nedsættes med 25 %. I nogle tilfælde har klagerne ført til, at de nye vurderinger pr. 1. oktober 2008 bliver nedsat til værdier under vurderingen 1. oktober Det viser, at ejendomsvurderingerne pr. 1. oktober 2006 var for høje. Det koster, hvis vurderingerne er for høje, såfremt ejendommen er beliggende i en kommune, som opkræver dækningsafgift, som maksimalt må udgøre 10 promille eller 1 % af forskelsværdien mellem ejendomsvurderingen og ejendommens grundværdi. Dækningsafgiften er ikke omfattet af Skattestoppet. Vi vil anbefale, at alle, som betaler dækningsafgift, gennemgår deres ejendomsvurderinger, herunder BBR-meddelelsen, for kontrol af, om de oplysninger, der ligger til grund for vurderingen er korrekte. Hvis dette ikke er tilfældet, kan der være mulighed for at få genoptaget vurderingen 1. oktober 2008, selvom klagefristen (1. juli 2009) er overskredet. Spørgsmål til nærværende artikel kan rettes til vor skatteafdeling på telefon eller ved at tage kontakt til jeres daglige revisor. Millioner af kroner udbetalt til de almene boligorganisationer Som nævnt i vore tidligere numre af RI-Information vandt de almene boligorganisationer i maj 2008 sagen om betaling af lønsumsafgift og moms ved Højesteret. SKAT udsendte 6. maj 2009 et genoptagelsescirkulære, som betød at alle almene boligorganisationer senest den 6. december 2009 skulle rette krav mod SKAT om tilbagebetaling af for meget afregnet lønsumsafgift og moms. Efter vi havde taget kontakt til SKAT udsendte de den 14. maj 2009 et nyt genoptagelsescirkulære, som bekræfter, at genoptagelse kan ske fra 2. kvartal 1996 (1. april 1996). Vi har assisteret en del almene boligorganisationer med at søge pengene retur fra SKAT, og det har indtil nu medført samlede tilbagebetalingskrav på 113,6 mio. kr. hvoraf alene 40,6 mio. kr. udgør renter. Vi er ikke bekendt med størrelsen af de samlede udbetalinger, men følger op herpå i næste nummer af RI-Information. En del almene boligorganisationer har spurgt ind til, hvorledes renterne skal behandles regnskabsmæssigt. Det skal i den forbindelse bemærkes, at SKAT i modsætning til lønsumsafgiften ikke stiller krav til renternes anvendelse. Bestyrelsen kan således under hensyntagen til boliglovgivningen træffe beslutning herom. Såfremt der ikke allerede er søgt om tilbagebetaling, står vi til rådighed hermed. 9

10 Nye sideaktiviteter i almene boligorganisationer Statsautoriseret revisor Ove Sahlertz En almen boligorganisations kerneaktivitet er at opføre, udleje, administrere, vedligeholde og modernisere almene boliger med tilhørende fællesfaciliteter. Aktiviteter som ikke kan henledes direkte under denne aktivitet, men som har en naturlig tilknytning til kerneaktiviteten, kaldes sideaktiviteter. I forbindelse med styringsreformen m.v. vedtaget af folketinget den 29. maj 2009, træder der en række ændringer om sideaktiviteter i kraft fra 1. januar De relevante bekendtgørelser om ændringerne forventes først udsendt omkring december Eventuelle vejledninger forventes udsendt i løbet af foråret Tidligere godkendte sideaktiviteter kan fortsætte uændret. Etablering af (sideaktivitets)selskab En række sideaktiviteter, som udøves i konkurrence med andre, skal foregå i et skattepligtigt selskab. Der kan være tale om udlejning til erhverv, administration af ikke-støttet byggeri i boligområdet m.v., jf. nærmere nedenfor. Selskabskonstruktionen sikrer, at der ikke sker konkurrenceforvridning. Kommunalbestyrelsen skal godkende indskud i et skattepligtigt selskab, der udøver sideaktiviteter. Selskabet skal være organiseret som et aktie- eller et anpartsselskab. Indskud skal foretages efter markedsøkonomiske investeringsprincipper med henblik på at opnå en normal forrentning. Boligorganisationen hæfter alene med sit indskud for tab i selskabet. Etablering af erhvervsarealer Almene boligorganisationer får mulighed for at nyopføre/etablere ustøttede erhvervsarealer i boligområdet. Adgangen til at udføre aktiviteten vil blive afgrænset til det boligområde, hvor den pågældende boligorganisation eller administrerede boligorganisation har en eller flere afdelinger. Aktiviteten skal ske i et skattepligtigt selskab. Ferieboliger Den eksisterende adgang til at eje samt administrere opførelse og drift af ferieboliger for ansatte og beboere ophæves, således at der ikke fremover kan tages sådanne initiativer. It-netværk Boligorganisationen får samme muligheder for at eje og drive it-netværk, som den allerede har i dag med hensyn til radio-tv-signalforsyning. Administration af opførelse og drift af andet byggeri Almene boligorganisationer får en generel adgang til at administrere opførelse og drift af andet byggeri i boligområdet. Boligorganisationen kan ikke eje det pågældende byggeri. Adgangen til at udføre aktiviteten vil blive afgrænset til det pågældende boligområde, som gælder ovenfor om erhvervsarealer. Administrationen skal ske i et skattepligtigt selskab, hvilket gør det mere enkelt at etablere og drive blandet byggeri og dermed at sikre mere blandede (balancerede) boligområder. Ejendomsserviceydelser De almene boligorganisationer får mulighed for at tilbyde ejendomsserviceydelser til andre bygningsejere i boligområdet (vedligeholdelse og pasning af gårdanlæg og grønne arealer). Ydelserne kan tilsvarende udføres af private. Adgangen til at udføre aktiviteten vil blive afgrænset til det pågældende boligområde, jfr. ovenfor om erhvervsarealer og administration af opførelse og drift af andet byggeri. Aktiviteten skal ske i et skattepligtigt selskab. Salg af publikationer m.v. Den gældende bestemmelse om salg af bøger og edbprogrammer om boligbyggeri gøres mere rummelig, f.eks. således at boligorganisationen kan udvikle og sælge viden om støttet byggeri, herunder udgive bøger, sælge administrative systemer og edb-baserede produkter og 10

11 lign. til boligadministration, herunder til administration af støttet byggeri. Der er tale om aktiviteter, som ligger tæt op ad boligorganisationernes kerneområder. Kommunale godkendelser Reglerne om forhåndsindberetning af nye sideaktiviteter afskaffes som hovedregel. Kommunalbestyrelsen vil fortsat skulle føre tilsyn med, at boligorganisationen opfylder gældende regler, ligesom der vil være en række godkendelsesbeføjelser i relation til etablering af skattepligtige selskaber, der udøver sideaktiviteter. Dannelsen af et skattepligtigt selskab skal således godkendes. Boligorganisationens indskud skal godkendes, ligesom alle aktiviteter, boligorganisationen ønsker at udføre i selskabet, skal godkendes. Endelig skal sociale aktiviteter, hvori deltager andre end afdelingens beboere, fortsat forhåndsindberettes. Afslutning De nye sideaktivitets regler vil give anledning til en række spørgsmål, afgrænsninger og fortolkninger, som først vil finde sin afklaring i bekendtgørelser, vejledninger og praksis. Vi har f.eks. ikke fundet svar på om nedenstående fremgangsmåder, som kan have interesse for flere boligorganisationer, vil kunne godkendes: Kan en boligorganisation via et skattepligtigt selskab udføre byggeadministration for andre støttede boligorganisationer, og dermed undgå momsmæssig afsmitning på byggeadministration udført for egne afdelinger. Kan en boligorganisation via et skattepligtigt selskab udføre ejendomsadministration for andre støttede boligorganisationer, som således fra 1. januar 2011 vil være 100 % momspligtigt. 11

12 12

13 Virksomhedspant Cand.jur. Grethe Søtorp Siden 1. januar 2006 har der været mulighed for virksomhedspant eller fordringspant i Danmark. Virksomhedspant dækker over pantsætning af bestemte aktiver (f.eks. varelager eller driftsinventar) i en virksomhed. Pantet er ikke til hinder for, at varelageret udskiftes som følge af den almindelige drift, til gengæld omfatter pantet også nye aktiver, som tilføres virksomheden indenfor de relevante aktivgrupper. Fordringspant er pantsætning af virksomhedens udestående fordringer, herunder også de fremtidige tilgodehavender og vær opmærksom på, at der ikke kan stiftes både virksomhedspant og fordringspant for samme virksomhed. Rent praktisk sker pantsætningen ved udstedelse af et skadesløsbrev og begge panttyper skal tinglyses som sikringsakt. Tinglysningen koster 1,5 % af pantets værdi samt kr i registreringsafgift. Tinglysningen sker i Personbogen. Samtidig med muligheden for virksomhedspant/fordringspant indførtes mulighed for tinglysning af en negativerklæring. Ved tinglysningen af en negativerklæring forpligtes den ene part (virksomheden) til ikke at pantsætte sine aktiver uden samtykke fra den anden part (banken). Sådanne negativerklæringer kendes også fra fast ejendom. Fra lovgivers side var der store forventninger til både virksomhedspant og fordringspant og en undersøgelse blandt Dansk Erhvervs medlemsvirksomheder viste, at 11 % havde givet virksomhedspant i perioden primært til pengeinstitutter til fornyelse af banklån og kassekreditter. (Kilde: I virksomheder, der anvender virksomheds- eller fordringspant, skal ledelsen i ledelsesberetningen anføre pantets omfang, den regnskabsmæssige værdi af de anvendte (pantsatte) aktiver samt den aktuelle størrelse af den gæld, som pantsætningen sikrer. Selv om værdien af de pantsatte aktiver overstiger gælden, skal værdien oplyses. Panthaver kan ved realisation af pantet selv vælge, hvilke aktiver der skal realiseres og i hvilken rækkefølge. Denne viden har ledelsen ikke ved aflæggelsen af regnskabet, og kan dermed ikke vide hvilke aktiver, der ikke er omfattet af realisationen af pantet. Revisor kan ved et opslag i Personbogen tjekke, om oplysningerne er korrekte. Ved virksomhedspant skal revisor desuden gennemlæse den eller de aftaler, som er indgået mellem virksomheden og panthaver for at afdække, om aftalen mellem parterne indeholder nærmere afgræsninger, herunder om nogle aktiver er undtaget fra pantet. 13

Folketingen vedtog i vækstpakken en ændring af momsfristerne. Nedenfor er kort gengivet de vedtagne ændringer.

Folketingen vedtog i vækstpakken en ændring af momsfristerne. Nedenfor er kort gengivet de vedtagne ændringer. Vores faglighed Din sikkerhed Nyhedsbrev oktober 2013 Vedlagt følger nyhedsbrev oktober 2013 om aktuelle emner indenfor vort fagområde, som vi mener, kan have almen interesse for vore kunder og forretningsforbindelser.

Læs mere

Den Danske Fondsmæglerforening Kursus om moms og lønsumsafgift. 21. februar 2013

Den Danske Fondsmæglerforening Kursus om moms og lønsumsafgift. 21. februar 2013 Den Danske Fondsmæglerforening Kursus om moms og lønsumsafgift 21. februar 2013 Program Brush up på Deutsche Bank dommen / dansk praksis Registreringsforhold moms og lønsumsafgift Moms Salgsmoms Udenlandske

Læs mere

Årsregnskabsloven og andelsboligforeninger

Årsregnskabsloven og andelsboligforeninger 3. september 2009 /jcn Sag 2009-20.142 Årsregnskabsloven og andelsboligforeninger Beskrivelse af den generelle problemstilling Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har modtaget spørgsmål vedrørende andelsboligforeningers

Læs mere

Informationsmøde for nye virksomheder. Læs mere i På vej mod egen virksomhed

Informationsmøde for nye virksomheder. Læs mere i På vej mod egen virksomhed Informationsmøde for nye virksomheder Læs mere i På vej mod egen virksomhed Hvad er vigtigt at vide: Om din virksomhed er en erhvervsmæssig virksomhed Om din virksomhed er registreret for de rigtige pligter

Læs mere

1. Acontoskat for selskaber

1. Acontoskat for selskaber STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Skatteinformation november 2013 REVISION & RÅDGIVNING REVISION & RÅDGIVNING RINGAGER 4C, 2. TH. // 2605 BRØNDBY // TEL 38 28 42 84 // CVR 35 38 28 79 // INFO@ALBJERG.DK

Læs mere

Her står du: Nyhedsbreve > 2009 Nye momsregler for EU-handel med ydelser, godtgørelse af momsudgifter inden for EU m.v. (Momspakken m.v.

Her står du: Nyhedsbreve > 2009 Nye momsregler for EU-handel med ydelser, godtgørelse af momsudgifter inden for EU m.v. (Momspakken m.v. Nye momsregler for EU-handel med ydelser, godtgørelse af momsudgifter inden for EU m.v.(momspakkenm.v.) Her står du: Nyhedsbreve > 2009 Nye momsregler for EU-handel med ydelser, godtgørelse af momsudgifter

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

Undtaget er også låntagning og opnåelse af kredit, når dette opstår som et led i almindelig samhandel mellem et selskab, og dets hovedaktionær.

Undtaget er også låntagning og opnåelse af kredit, når dette opstår som et led i almindelig samhandel mellem et selskab, og dets hovedaktionær. RSM plus er Danmarks 7. største revisions- og rådgivningsvirksomhed med egen IT- og skatteafdeling. RSM plus beskæftiger mere end 200 medarbejdere fordelt på 8 kontorer, og er et selvstændigt medlem af

Læs mere

Iværksætterselskaber - IVS. Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre.

Iværksætterselskaber - IVS. Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre. Iværksætterselskaber - IVS Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre. Iværksætterselskaber - IVS Det er nu blevet muligt for iværksættere og andre at stifte et selskab benævnt iværksætterselskab

Læs mere

Andelsboligforeningen Wagnsborg. Årsrapport for 2012

Andelsboligforeningen Wagnsborg. Årsrapport for 2012 Andelsboligforeningen Wagnsborg Årsrapport for 2012 Godkendt på den ordinære generalforsamling den / 2013 Indholdsfortegnelse Oplysninger om andelsboligforeningen 1 Bestyrelsespåtegning 2 Den uafhængige

Læs mere

Nyhedsbrev 4-2010. Indhold

Nyhedsbrev 4-2010. Indhold BOLIGADMINISTRATORERNE A/S INFORMERER Nyhedsbrev 4-2010 Hermed følger Boligadministratorernes seneste nyhedsbrev. Såfremt det ønskes i flere eksemplarer, eller ønskes fremsendt pr. mail, bedes I venligst

Læs mere

R s. Få styr på momsen ved handel med ydelser over landegrænser. Indledning. Hvad er en tjenesteydelse?

R s. Få styr på momsen ved handel med ydelser over landegrænser. Indledning. Hvad er en tjenesteydelse? R s Få styr på momsen ved handel med ydelser over landegrænser RSM plus er Danmarks 7. største revisions- og rådgivningsvirksomhed med egen IT- og skatteafdeling. RSM plus beskæftiger i alt ca. 200 medarbejdere

Læs mere

Informationsmøde for nye virksomheder

Informationsmøde for nye virksomheder Informationsmøde for nye virksomheder Læs mere i På vej mod egen virksomhed Hvad er vigtigt at vide: Om din virksomhed er en erhvervsmæssig virksomhed Om din virksomhed er registreret for de rigtige pligter

Læs mere

VEJLEDNING OM. Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen. December 2013

VEJLEDNING OM. Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen. December 2013 VEJLEDNING OM Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2013 Denne vejledning er opdateret generelt efter evalueringen af selskabsloven og bekendtgørelse om delvis ikrafttræden af

Læs mere

Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget

Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget Kontakt Karina Hejlesen Jensen T: 3945 3276 E: khe@pwc.dk Jørgen Rønning Pedersen T: 8932 5577 E: jrp@pwc.dk Søren Bech T: 3945 3343 E: sbc@pwc.dk

Læs mere

Notat om skatte- og momsmæssige overvejelser ved valg af virksomhedsform til etablering af VisitSydsjælland-Møn

Notat om skatte- og momsmæssige overvejelser ved valg af virksomhedsform til etablering af VisitSydsjælland-Møn Notat om skatte- og momsmæssige overvejelser ved valg af virksomhedsform til etablering af VisitSydsjælland-Møn Indledning Dette notat behandler skatte- og momsmæssige overvejelser ved etablering af VisitSydsjælland-Møn.

Læs mere

Andelsboligforeningen Wagnsborg. Årsrapport for 2011

Andelsboligforeningen Wagnsborg. Årsrapport for 2011 Andelsboligforeningen Wagnsborg Årsrapport for 2011 Godkendt på den ordinære generalforsamling den / 2012 Indholdsfortegnelse Oplysninger om andelsboligforeningen 1 Bestyrelsespåtegning 2 Den uafhængige

Læs mere

Viden til tiden 2014. Nyheder om skat. Carsten Hviid-Hansen og Jane Dyhr Gadegaard Farum, 4. november 2014

Viden til tiden 2014. Nyheder om skat. Carsten Hviid-Hansen og Jane Dyhr Gadegaard Farum, 4. november 2014 Viden til tiden 2014 Nyheder om skat Carsten Hviid-Hansen og Jane Dyhr Gadegaard Farum, 4. november 2014 Agenda Restskat og pensionsindbetaling, personer Fraflytterbeskatning Salg af aktier, personer Virksomhedsordningen

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om merværdiafgiftsloven (momsloven)

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om merværdiafgiftsloven (momsloven) Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om merværdiafgiftsloven (momsloven) 1 I bekendtgørelse om merværdiafgiftsloven (momsloven), jf. bekendtgørelse nr. 663 af 16. juni 2006, som ændret ved bekendtgørelse

Læs mere

TimeTax NYHEDSBREV 41/2014 29.01.2014 11.02.2014

TimeTax NYHEDSBREV 41/2014 29.01.2014 11.02.2014 SELVANGIVELSE 2013 Ingen papirselvangivelser til SKAT Nyheder i forbindelse med selvangivelsen for 2013 Dette nyhedsbrev vil fortrinsvis fortælle om de nyheder, man skal være opmærksom på når der skal

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag Lovforslag nr. L 156 Folketinget 2007-08 (2. samling) Fremsat den 28. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag (Skattefritagelse

Læs mere

Moms ved handel med udlandet

Moms ved handel med udlandet Moms ved handel med udlandet En praktisk vejledning Maj 2010 STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Ovenstående udkast giver Finansrådet anledning til følgende bemærkninger:

Ovenstående udkast giver Finansrådet anledning til følgende bemærkninger: Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K js@skat.dk Deres j.nr. 12-0181424 og 12-0173537 Høringssvar Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om indberetningspligter m.v. efter skattekontrolloven

Læs mere

Moms ved handel med udlandet

Moms ved handel med udlandet Moms ved handel med udlandet En praktisk vejledning STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

SKATTEREFORM 2009 PENSIONSOPSPARING

SKATTEREFORM 2009 PENSIONSOPSPARING SKATTEREFORM 2009 PENSIONSOPSPARING 12. november 2009 Poul Hjorth Chefrådgiver / Skat Skattereform 2009 Poul Hjorth Chefrådgiver - Skat Hovedelementer Nedsættelse af skatten på arbejde og dermed også virksomhedsindkomst

Læs mere

Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del Bilag 126 Offentligt

Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del Bilag 126 Offentligt Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del Bilag 126 Offentligt Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K 17. marts 2015 Henvendelse vedr. virksomhedsordningen Der er fortsat en del usikkerheder

Læs mere

Side 1 af 11 Har du aktier eller investeringsforeningsbeviser? Sprog Dansk Dato for 18 aug 2011 08:09 offentliggørelse Resumé Her kan du læse om reglerne for, hvordan du skal opgøre og oplyse din gevinst

Læs mere

pwc Skattenyt* for rederier april 2008

pwc Skattenyt* for rederier april 2008 pwc Skattenyt* for rederier april 2008 Indholdsfortegnelse: Ændringer af tonnageskatteloven trådt ikraft Avancer på skibe Afskaffelse af reglerne om tyk kapitalisering Ændring af reglerne om nettofinansindtægter/udgifter

Læs mere

Lovforslag Skattereform - Forårspakke 2.0 - Personskat m.v. 22. april 2009

Lovforslag Skattereform - Forårspakke 2.0 - Personskat m.v. 22. april 2009 Lovforslag Skattereform - Forårspakke 2.0 22. april 2009 Kort overblik- Lempelser Mellemskatten på 6% afskaffes. Grænsen for betaling af topskat sættes op til 389.900 kr. og til 409.100 kr. (2010-niveau)

Læs mere

Side 1 af 5 Forældrekøb og -salg af lejlighed Sprog Dansk Dato for 15 jun 2011 08:26 offentliggørelse Resumé Denne vejledning handler om de mest almindelige skatteregler ved forældrekøb, - udlejning og

Læs mere

Start virksomhed / Momsregistrering - sådan udfyldes den

Start virksomhed / Momsregistrering - sådan udfyldes den Start virksomhed / Momsregistrering - sådan udfyldes den http://webregforum.pro.dir.dk/log/eogs/library/startblanket-revideret2-prod-maj06.pdf I denne artikel gennemgår vi - rubrik for rubrik - blanketten

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Registrering af virksomhed - Start. Skriv korrekt branche. Find den på: www.branchekode.dk

Registrering af virksomhed - Start. Skriv korrekt branche. Find den på: www.branchekode.dk Registrering af virksomhed - Start HUSK NÅR DU UDFYLDER BLANKETTEN Skriv korrekt branche. Find den på: www.branchekode.dk Skriv startdato Alle tegningsberettigede skal underskrive blanketten, ellers kan

Læs mere

Iværksætterselskaber og nedsættelse af ApS-kapitalkrav fra 1. januar 2014

Iværksætterselskaber og nedsættelse af ApS-kapitalkrav fra 1. januar 2014 Deloitte Iværksætterselskaber og nedsættelse af ApS-kapitalkrav fra 1. januar 2014 Fra 1. januar 2014 bliver det muligt at stifte et iværksætterselskab med en kapital på 1 kr. og stifte et anpartsselskab

Læs mere

Følgende dele af loven forventes sat i kraft

Følgende dele af loven forventes sat i kraft Følgende dele af loven forventes sat i kraft Kapitel 1 Indledende bestemmelser De nye definitionsbestemmelser, der bl.a. er konsekvens af, at reglerne for aktie- og anpartsselskaber samles i én lov og

Læs mere

kendelse: Ved skrivelse af 8. april 2014 har SKAT indbragt registreret revisor Johnny Per Karleby for Revisornævnet.

kendelse: Ved skrivelse af 8. april 2014 har SKAT indbragt registreret revisor Johnny Per Karleby for Revisornævnet. Den 4. december 2014 blev der i sag nr. 32/2014 SKAT mod Registreret revisor Johnny Per Karleby afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 8. april 2014 har SKAT indbragt registreret revisor Johnny Per

Læs mere

Ved brev af 15. november 2006 har advokat og administrator for Andelsboligforeningen K, NN, indgivet klage over statsautoriseret revisor R.

Ved brev af 15. november 2006 har advokat og administrator for Andelsboligforeningen K, NN, indgivet klage over statsautoriseret revisor R. Side 1 af 8 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 19. november 2007 (sag nr. 72-2006-S) K mod Statsautoriseret revisor R Ved brev af 15. november 2006 har advokat

Læs mere

Skat af feriebolig i Bulgarien

Skat af feriebolig i Bulgarien Skat af feriebolig i Bulgarien Overvej konsekvenserne af køb Inden køb af feriebolig i Bulgarien er der en række juridiske forhold m.v. som bør afklares, herunder de skatteretlige, arveretlige og aftaleretlige

Læs mere

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4.

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup Årsrapport for 2008/2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2009 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Skatteministeren fremsatte i går nogle skattelovforslag. De væsentligste ændringer omtales i hovedtræk nedenfor.

Skatteministeren fremsatte i går nogle skattelovforslag. De væsentligste ændringer omtales i hovedtræk nedenfor. Skattelovforslag Skatteministeren fremsatte i går nogle skattelovforslag. De væsentligste ændringer omtales i hovedtræk nedenfor. Ratepensioner og ophørende livrenter Det gældende loft på 100.000 kr. for

Læs mere

Jordemoderforeningen. 21. november 2011 (København) 29. november 2011 (Århus)

Jordemoderforeningen. 21. november 2011 (København) 29. november 2011 (Århus) Jordemoderforeningen 21. november 2011 (København) 29. november 2011 (Århus) Statsautoriseret Revisor: Per Kristensen (e-mail: pk@n-c.dk) Revisor: Gitte Levin Krogh (e-mail: gl@n-c.dk) Nielsen & Christensen

Læs mere

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Jelling Golfklub Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling Årsrapport for 2014 CVR-nr. 15 92 84 92

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009

Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009 Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Bilag 98 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009 20. februar 2008 Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og arbejdsmarkedsbidragsloven (Skattefritagelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien Lovforslag nr. L 125 Folketinget 2008-09 Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster

Læs mere

nyhedsbrev skat Quickguidens indhold er følgende:

nyhedsbrev skat Quickguidens indhold er følgende: nyhedsbrev skat QUICKGUIDE TIL SELVANGIVELSEN 2009 Personer skal indtaste eller indsende selvangivelse for 2009 til SKAT inden den 2. maj 2010 eller den 1. juli 2010 (selvstændige erhvervsdrivende m.fl.

Læs mere

Our knowledge. Your benefit.

Our knowledge. Your benefit. Agenda Formål Præsentation af Athos Statsautoriseret revisionsaktieselskab Gennemgang af regelsæt Administration og ledelse Regnskab Moms og lønsumsafgift Skat Revision Spørgsmål Formål At give et indblik

Læs mere

Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på fordringer, gæld og finansielle instrumenter (undtaget er næring).

Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på fordringer, gæld og finansielle instrumenter (undtaget er næring). Gevinst og tab Fordringer, gæld og finansielle instrumenter Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på fordringer, gæld og finansielle instrumenter (undtaget er næring). For en detaljeret beskrivelse

Læs mere

Vedtaget den 28. maj 2009 Skattereform - Forårspakke 2.0 - Moms. 28. maj 2009

Vedtaget den 28. maj 2009 Skattereform - Forårspakke 2.0 - Moms. 28. maj 2009 Vedtaget den 28. maj 2009 Skattereform - Forårspakke 2.0 28. maj 2009 Kort overblik Moms på administration af fast ejendom. Salg af nyopførte bygninger og byggegrunde bliver momspligtigt. Rejsebureauer

Læs mere

ABF Lundbis. Lundbyesgade 7, 7A og Bissensgade 18, 8000 Århus C. Årsrapport for 2010. (32. regnskabsår)

ABF Lundbis. Lundbyesgade 7, 7A og Bissensgade 18, 8000 Århus C. Årsrapport for 2010. (32. regnskabsår) Lundbyesgade 7, 7A og Bissensgade 18, 8000 Århus C Årsrapport for 2010 (32. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2011 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning...

Læs mere

SØU Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte

SØU Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte Emne Grænser Sats i kroner Kørselsgodtgørelse NB 1 Indtil 20.000 km 3,70 Over 20.000 km 2,05 Rejsegodtgørelse

Læs mere

Lovforslag Skattereform - Forårspakke 2.0 - Moms. 22. april 2009

Lovforslag Skattereform - Forårspakke 2.0 - Moms. 22. april 2009 Lovforslag Skattereform - Forårspakke 2.0 22. april 2009 Kort overblik Moms på administration af fast ejendom. Salg af nyopførte bygninger og byggegrunde bliver momspligtigt. Rejsebureauer bliver momspligtige

Læs mere

Andelsboligforeningen Blågårdsgade 29, 29 A - E. Årsrapport for 2010

Andelsboligforeningen Blågårdsgade 29, 29 A - E. Årsrapport for 2010 Andelsboligforeningen Blågårdsgade 29, 29 A - E Årsrapport for 2010 Godkendt på den ordinære generalforsamling den / 2011 Indholdsfortegnelse Oplysninger om andelsboligforeningen 1 Bestyrelses- og administratorpåtegning

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

ABF Fremtiden 3. serie

ABF Fremtiden 3. serie Lundbyesgade 3-5, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige revisors

Læs mere

Høringssvar om udkast til bekendtgørelse om digital kommunikation samt feltlåsning

Høringssvar om udkast til bekendtgørelse om digital kommunikation samt feltlåsning Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Tony.Nielsen@skat.dk Høringssvar om udkast til bekendtgørelse om digital kommunikation samt feltlåsning Skatteministeren har den 13. april 2010

Læs mere

ØkonomiNyt nr. 12 2009

ØkonomiNyt nr. 12 2009 ØkonomiNyt nr. 12 2009 Skatterefor m Skatterefor m Folketinget vedtog den 28. maj 2009 Forårspakke 2.0 Vækst, klima, lavere skat. Hovedelementerne er markante nedsættelser af skat på arbejds og virksomhedsindkomst.

Læs mere

Lynettens Vindkraft I/S c/o Kim Birkholm Frederiksen Teglholm Allé 9 B 1. th. 2450 København SV ÅRSREGNSKAB 2009 CVR NR.

Lynettens Vindkraft I/S c/o Kim Birkholm Frederiksen Teglholm Allé 9 B 1. th. 2450 København SV ÅRSREGNSKAB 2009 CVR NR. Lynettens Vindkraft I/S c/o Kim Birkholm Frederiksen Teglholm Allé 9 B 1. th. 2450 København SV ÅRSREGNSKAB 2009 CVR NR. 18 66 11 01 Årsregnskabet er fremlagt og godkendt på interessentskabets ordinære

Læs mere

Skatteudvalget L 202 - Bilag 55 Offentligt

Skatteudvalget L 202 - Bilag 55 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 55 Offentligt Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Kronprinsessegade 8, 1306 København K. Telefon 33 93 91 91

Læs mere

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 25.januar 2007 (sag nr. 41-2006-S)

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 25.januar 2007 (sag nr. 41-2006-S) Side 1 af 7 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 25.januar 2007 (sag nr. 41-2006-S) K mod statsautoriseret revisor R Ved brev af 29. maj 2006 har K klaget over

Læs mere

Den 20. maj 1998 blev Fællesforeningen K stiftet. Af foreningens vedtægter fremgår blandt andet:

Den 20. maj 1998 blev Fællesforeningen K stiftet. Af foreningens vedtægter fremgår blandt andet: Kendelse af 16. marts 2000. J.nr. 98-176.802 Brancheforening, der bl.a. kunne yde økonomisk støtte til medlemmer i forbindelse med sanering af besætninger, omfattet af lov om erhvervsdrivende foreninger.

Læs mere

vedrørende Moms - ændringer i momslovgivningen

vedrørende Moms - ændringer i momslovgivningen vedrørende Moms - ændringer i momslovgivningen Kontakt os venligst, hvis indholdet af denne publikation giver anledning til spørgsmål. INDHOLDSFORTEGNELSE Momspakken - ændring af reglerne for levering

Læs mere

Andelsboligforeningen Lundingsgade 10

Andelsboligforeningen Lundingsgade 10 Lundingsgade 10, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige

Læs mere

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013 Vermundsgade 38A, 2. th. 2100 København Ø CVR-nr. 35389660 Årsrapport for 2013 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Bent Dahl Jensen Dirigent

Læs mere

Vedtægter for SALUS. Boligadministration A.m.b.a.

Vedtægter for SALUS. Boligadministration A.m.b.a. Vedtægter for SALUS Boligadministration A.m.b.a. Juni 2013 Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Selskabets navn er SALUS Boligadministration A.m.b.a. Stk. 2. Selskabet er et alment andelsselskab med begrænset

Læs mere

DA N S K GOL F U N ION. Skattepjece ST RUK T UR A K TIEK ØB A FSK R I V NING

DA N S K GOL F U N ION. Skattepjece ST RUK T UR A K TIEK ØB A FSK R I V NING DA N S K GOL F U N ION Skattepjece ST RUK T UR A K TIEK ØB A FSK R I V NING APRIL 2011 Forord Skattemæssigt adskiller golfklubber sig reelt ikke fra andre idrætsforeninger, men golfsporten adskiller sig

Læs mere

Som beskrevet i tidligere nyheder har regeringen i juni måned 2014 foreslået markante ændringer af virksomhedsordningen (VSO).

Som beskrevet i tidligere nyheder har regeringen i juni måned 2014 foreslået markante ændringer af virksomhedsordningen (VSO). Som beskrevet i tidligere nyheder har regeringen i juni måned 2014 foreslået markante ændringer af virksomhedsordningen (VSO). Regeringen var blevet opmærksom på, at nogle selvstændigt erhvervsdrivende

Læs mere

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Videregående skatteret

Videregående skatteret Side 1 af 8 sider SYDDANSK UNIVERSITET Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Regnskab og økonomistyring Eksamen, januar 2009 Videregående skatteret Mandag den 5. januar 2009 Kl. 9.00-13.00 Alle

Læs mere

Dansk Træforening. Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008

Dansk Træforening. Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008 Dansk Træforening Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008 Kvæsthusgade 3 DK-1251 København K Tlf. (+45) 39 16 36 36 Fax (+45) 39 16 36 37 E-mail:copenhagen@n-c.dk Aalborg København

Læs mere

af størrelsesgrænser medfører flere B- virksomheder

af størrelsesgrænser medfører flere B- virksomheder Ændringer til årsregnskabsloven: Forhøjelse af størrelsesgrænser medfører flere B- virksomheder Kontakt Kim Tang Lassen Telefon: 3945 3522 Mobil: 2381 0467 E-mail: kil@pwc.dk Rasmus Risager Eriksen Telefon:

Læs mere

Selskabsreformen. særlige regler for finansielle virksomheder

Selskabsreformen. særlige regler for finansielle virksomheder Selskabsreformen særlige regler for finansielle virksomheder Lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) 1 trådte for hoveddelens vedkommende i kraft den 1. marts 2010. Den resterende del af loven

Læs mere

Moms Skoler og andre institutioners salg af pakkerejser

Moms Skoler og andre institutioners salg af pakkerejser RSM plus er Danmarks 7. største revisions- og rådgivningsvirksomhed med egen IT- og skatteafdeling. RSM plus beskæftiger i alt ca. 200 medarbejdere fordelt på 8 kontorer, og er et selvstændigt medlem af

Læs mere

TimeTax NYHEDSBREV 26/2013 22.03 11.04 2013

TimeTax NYHEDSBREV 26/2013 22.03 11.04 2013 Kolonihavehus beskatning af andelsbevis og fritagelse for beskatning Side 1 Aktionærlån lidt klogere på den skattemæssige behandling? Side 2 Kolonihavehus beskatning af andelsbevis og fritagelse for beskatning

Læs mere

NOTAT 1. marts 2010 SØREN THEILGAARD. Emne: Ændringer i selskabsloven 2010

NOTAT 1. marts 2010 SØREN THEILGAARD. Emne: Ændringer i selskabsloven 2010 SØREN THEILGAARD Advokat, møderet for Højesteret Søren Theilgaard Advokatanpartsselskab, CVR.nr. 16 93 63 08 H.C. Ørstedsvej 38. 2.th. 1879 Frederiksberg C e-mail: theilgaardlaw@gmail.com www.theilgaardlaw.dk

Læs mere

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013 Cvr-nr. 25064917 Årsrapport for 2013 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 4 Virksomhedsoplysninger 5 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse 8

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 196 A Folketinget 2011-12

Forslag. Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 196 A Folketinget 2011-12 Til lovforslag nr. L 196 A Folketinget 2011-12 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 13. september 2012 Forslag til Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love (Afskaffelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af skattekontrolloven, aktieavancebeskatningsloven og ligningsloven. Skatteministeriet J. nr. 2010-711-0052 Udkast (1) til

Forslag. Lov om ændring af skattekontrolloven, aktieavancebeskatningsloven og ligningsloven. Skatteministeriet J. nr. 2010-711-0052 Udkast (1) til Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 275 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2010-711-0052 Udkast (1) Forslag til Lov om ændring af skattekontrolloven, aktieavancebeskatningsloven og ligningsloven

Læs mere

Andelsboligforeningen Lundbyesgade 7, 7A og Bissensgade 18. Årsrapport for 2005

Andelsboligforeningen Lundbyesgade 7, 7A og Bissensgade 18. Årsrapport for 2005 Lundbyesgade 7, 7A og Bissensgade 18, 8000 Århus C Årsrapport for 2005 (27. regnskabsår) Indholdsfortegnelse Side Bestyrelsens årsberetning og påtegning... 2 Revisionspåtegning... 3 Anvendt regnskabspraksis...

Læs mere

Nyheder inden for regnskabsmæssige forhold

Nyheder inden for regnskabsmæssige forhold Nyheder inden for regnskabsmæssige forhold Nr. 8 september 2006 Indhold Fondsrådet Vejledning om konsekvenser af Fondsrådets afgørelser. IASB Standardpause. IFRIC Udkast til fortolkning relateret til indregning

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 224, 225, 226 og 227 af 24. april 2008. (Alm. del). /Tina R Olsen

Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 224, 225, 226 og 227 af 24. april 2008. (Alm. del). /Tina R Olsen J.nr. j.nr. 08-063204 Dato : 23. maj 2008 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 224, 225, 226 og 227 af 24. april 2008. (Alm. del). Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Pia

Læs mere

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART. Orientering om Endelig Afregning af kompensation. Indkomstår 2013. Indkomståret 2013 SKAT

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART. Orientering om Endelig Afregning af kompensation. Indkomstår 2013. Indkomståret 2013 SKAT UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART Orientering om Endelig Afregning af kompensation Indkomstår 2013 Indkomståret 2013 DIS SKAT KOMPENSATION Amaliegade 33, opg. B, 1256 København K. Internet: www.udligningskontoret.dk

Læs mere

REVISORMANUAL 2013-1 OG EU MOMSMANUAL 2013

REVISORMANUAL 2013-1 OG EU MOMSMANUAL 2013 REVISORMANUAL 2013-1 OG EU MOMSMANUAL 2013 REVISORMANUAL 2013-1 Af Thorbjørn Helmo Madsen I RevisorManualen finder du de vigtigste regler, satser og beløbsgrænser samlet i et alfabetisk opslagsværk. VERSION

Læs mere

Halvårsrapport 2013. Barsel.dk

Halvårsrapport 2013. Barsel.dk Halvårsrapport 2013 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning 3 5 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse for 6 Balance pr. 30. juni 7 Noter 8 2 Ledelsens beretning Lov om barselsudligning

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget J.nr. 2010-080-0075 Dato: 27. september 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 668 af 10. september 2010. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Nick Hækkerup (S). (Alm.

Læs mere

Sammenfatning af indholdet i loven om aktie- og anpartsselskaber. 1. Sammenfatning af lovens enkelte kapitler

Sammenfatning af indholdet i loven om aktie- og anpartsselskaber. 1. Sammenfatning af lovens enkelte kapitler 15. september 2009 /adf/che Sag Sammenfatning af indholdet i loven om aktie- og anpartsselskaber 1. Sammenfatning af lovens enkelte kapitler Kapitel 1 - Indledende bestemmelser. Kapitlet indeholder en

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. og 6. september 2007 har B og C klaget over statsautoriseret revisor A.

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. og 6. september 2007 har B og C klaget over statsautoriseret revisor A. Den 13. maj 2008 blev i sag nr. 53/2007-S B og C mod Statsautoriseret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. og 6. september 2007 har B og C klaget over statsautoriseret revisor

Læs mere

Høringssvar vedrørende L 112 Ophævelse af skattefrihed på blåstemplede obligationer

Høringssvar vedrørende L 112 Ophævelse af skattefrihed på blåstemplede obligationer Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Høringssvar vedrørende L 112 Ophævelse af skattefrihed på blåstemplede obligationer Skatteministeren har den 27. januar 2010 fremsat lovforslag

Læs mere

Skattereformen 2012. Introduktion til. Betydning for virksomheder og private

Skattereformen 2012. Introduktion til. Betydning for virksomheder og private Skattereformen 2012 Introduktion til Betydning for virksomheder og private Skattereformen 2012 2 Introduktion Regeringens skattereform blev vedtaget torsdag d. 13/9-12. Skattereformen spænder vidt og vil

Læs mere

Udkast til bindende svar

Udkast til bindende svar Nordjylland Sagscenter Erhverv PwC Att.: Arne Frederiksen / Morten K. Nielsen Toldbuen 1 4700 Næstved Østbanegade 123 2100 København Ø Telefon 72 22 18 18 E-mail via www.skat.dk/kontakt www.skat.dk 8.

Læs mere

K e n d e l s e: Klagen drejer sig om manglende indberetning af fri bil og tantieme for selskabets hovedaktionær og direktør.

K e n d e l s e: Klagen drejer sig om manglende indberetning af fri bil og tantieme for selskabets hovedaktionær og direktør. Den 29. maj 2013 blev der i sag nr. 20/2012 Skat mod A Registreret Revisionsanpartsselskab, cvr-nr. xxxx - xxxx, registreret revisor B og tidligere registreret revisor C afsagt sålydende K e n d e l s

Læs mere

Andelsboligforeningen Lundbis Lundbyesgade 7, 7A og Bissensgade 18 8000 Århus C

Andelsboligforeningen Lundbis Lundbyesgade 7, 7A og Bissensgade 18 8000 Århus C Lundbyesgade 7, 7A og Bissensgade 18 8000 Århus C Årsrapport for 2008 (30. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2009. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Ledelsens

Læs mere

- 1 - Vedtægter for Arbejdernes Andels-Boligforening Varde

- 1 - Vedtægter for Arbejdernes Andels-Boligforening Varde - 1 - Vedtægter for Arbejdernes Andels-Boligforening Varde Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål. 1. Stk. 1. Den almene boligorganisations navn er: Arbejdernes Andels-Boligforening. Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Opstart af virksomhed

Opstart af virksomhed - 1 Opstart af virksomhed Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Etablering af egen virksomhed nødvendiggør en lang række overvejelser af meget forskellig karakter. Et af de centrale spørgsmål

Læs mere

Undgå at blive snydt Få styr på dine momsnumre

Undgå at blive snydt Få styr på dine momsnumre Undgå at blive snydt Få styr på dine momsnumre Indhold Kontakt Sandra Erichsen T: 8932 5654 E: sae@pwc.dk Irene Drejsig Petersen T: 3945 3424 E: idp@pwc.dk Hvad skal du være opmærksom på ved en leverance

Læs mere

ABF Bülowsgade 66. Bülowsgade 66, 2. sal, 8000 Århus C. Årsrapport for 2009. (24. regnskabsår)

ABF Bülowsgade 66. Bülowsgade 66, 2. sal, 8000 Århus C. Årsrapport for 2009. (24. regnskabsår) Bülowsgade 66, 2. sal, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 (24. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den

Læs mere

A/B ØSTBANEHUS. CVR-nr. 27 46 20 73 ÅRSRAPPORT 2007

A/B ØSTBANEHUS. CVR-nr. 27 46 20 73 ÅRSRAPPORT 2007 A/B ØSTBANEHUS CVR-nr. 27 46 20 73 ÅRSRAPPORT 2007 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens påtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

Vallensbæk Strands Vandværk AMBA Gisselfeldvej 6 2665 Vallensbæk Strand. Revisionsprotokollat vedrørende regnskabsåret 2007. CVR. nr.

Vallensbæk Strands Vandværk AMBA Gisselfeldvej 6 2665 Vallensbæk Strand. Revisionsprotokollat vedrørende regnskabsåret 2007. CVR. nr. Gisselfeldvej 6 2665 Vallensbæk Strand Revisionsprotokollat vedrørende regnskabsåret 2007 CVR. nr. 37069612 TimeVision Taastrup Registreret revisionsaktieselskab Taastrup Hovedgade 92 DK-2630 Taastrup

Læs mere