information Indhold Finansielle aftaler i en andelsboligforening 2 opfølgning Forårspakken Skatte- og momsafgørelser 6

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "information Indhold Finansielle aftaler i en andelsboligforening 2 opfølgning Forårspakken 2.0 4 Skatte- og momsafgørelser 6"

Transkript

1 information Indhold Finansielle aftaler i en andelsboligforening 2 opfølgning Forårspakken Skatte- og momsafgørelser 6 nye sideaktiviteter i almene boligorganisationer 10 Virksomhedspant 14 Vedtagelse af den nye selskabslov 16 Redaktion Torben Aasberg, ansvarshavende I John Linnemann, Senior Manager I Design & Produktion UBERKANT I Foto Colourbox I Redaktionen er afsluttet den 30. oktober 2009 Eftertryk tilladt med kildeangivelse.

2 Finansielle aftaler i en andelsboligforening Registreret revisor Jørn Andersen Mange andelsboligforeninger har i de senere år indgået en renteaftale til sikring af de fremtidige rentebetalinger på deres lån. En sådan aftale kan have mange varianter, f.eks. renteswap eller renteloft. Aftalerne hører alle ind under finansielle aftaler og skal som sådan behandles ens i årsregnskabet. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen udsendte primo september 2009 et notat om indarbejdelsen af disse finansielle aftaler i årsregnskabet for andelsboligforeninger. Vi vil efterfølgende gengive disse i hovedtræk med vore kommentarer hertil. Ser man på den aktuelle domspraksis medfører de finansielle aftaler desuden overvejelser omkring salgsprisen for andele i andelsboligforeninger. Disse overvejelser vil ligeledes blive kommenteret. Bemærkninger fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Indledningsvis konstaterer Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, at andelsboligforeninger, der ikke driver erhvervsmæssig virksomhed (typisk foreninger hvor alle er medlemmer og dermed andelshavere), uanset størrelse, er omfattet af årsregnskabslovens klasse A, men ikke har pligt til at aflægge et årsregnskab. Vælger foreningen frivilligt at aflægge et årsregnskab, der ikke udelukkende skal anvendes til foreningens eget brug, skal årsregnskabet som minimum udarbejdes i henhold til kravene for regnskabsklasse A. Hvis en andelsboligforening er erhvervsdrivende (f.eks. af udlejning), er den omfattet af årsregnskabsloven og har pligt til at aflægge årsregnskabet. Indplacering i årsregnskabslovens regnskabsklasser sker efter de almindelige regler. Inddelingen i regnskabsklasser sker ud fra foreningens omsætning, antal medarbejdere og balancesum. De fleste andelsboligforeninger er som udgangspunkt således indplaceret i regnskabsklasse A. Det er ikke et krav, at andelsboligforeninger, omfattet af regnskabsklasse A, indregner finansielle aftaler i balancen. Indregning er kun krævet, hvis det er nødvendigt for, at årsregnskabet giver et retvisende billede til brug for regnskabsbrugerne i forbindelse med deres økonomiske beslutninger. Hvis der er tale om finansielle aftaler som ikke er uvæsentlige må det antages, at det har betydning for regnskabsbrugerne, at de er indregnet i balancen. Finansielle aftaler skal indregnes til dagsværdi. Indregnes ejendommen til dagsværdi skal prioritetsgæld og finansielle aftaler ligeledes indregnes til dagsværdi i balancen. Styrelsen tager ikke stilling til, hvorledes andelskroneværdien skal opgøres, da dette er udenfor styrelsens ressort. Kommentarer til ovenstående bemærkninger Det overordnede princip er, at årsregnskabet skal udvise et retvisende billede. Indregnes dagsværdien af de finansielle aftaler i balancen skal reguleringerne af dagsværdien føres over finansielle poster i resultatopgørelsen. Foreningen kan i forbindelse med udarbejdelsen af budgettet ikke vurdere størrelsen af denne post pålideligt. Det medfører, at sammenligningen mellem budgettet og resultatopgørelsen i årsrapporten typisk vil udvise en afvigelse. Den finansielle aftale bør efter vor mening tilbageføres i forbindelse med udregningen af andelskroneværdien med udgangspunkt i ejendommens anskaffelsespris, da finansielle aftaler sidestilles med kursreguleringer på prioritetsgælden. Er aftalen positiv for foreningen og dermed opført som et aktiv i årsrapporten, bør det overvejes om et tilsvarende beløb skal hensættes i andelskroneberegningerne. 2

3 Det skal bemærkes, at hverken lovgivningen eller domspraksis har taget stilling til, hvorledes finansielle aftaler skal medregnes i andelenes værdi. Overvejelser omkring salgsprisen Domspraksis (U V) nævner, at prioritetsgælden skal kursreguleres pr. salgstidspunktet. Denne praksis har betydning for alle foreninger, der ikke udregner andelskroneværdien med udgangspunkt i ejendommens anskaffelsespris. Såfremt regulering af finansielle aftaler sidestilles med kursregulering af prioritetsgæld bør dagsværdien på salgstidspunktet benyttes og ikke værdien i seneste årregnskab. Det medfører, at den valgte andelskroneværdi skal reguleres i forbindelse med salg. Det kan diskuteres, hvorvidt domspraksis kan medføre en højere andelskroneværdi end den på generalforsamlingen valgte. Såfremt foreningen har valgt den maksimale værdi, kan en positiv ændring af den finansielle aftales dagsværdi give en højere andelskroneværdi. Har foreningen i henhold til vedtægterne valgt en lavere andelskroneværdi end den maksimale i henhold til lovgivningen, må det antages, at en positiv ændring af den finansielle aftale ikke har indflydelse på salgsprisen. Det må bero på en vurdering i hvert enkelt tilfælde, hvorledes finansielle aftaler skal indregnes og måles i årregnskabet. Eventuelle spørgsmål besvares meget gerne. Såfremt der er spørgsmål til ovenstående eller til øvrige regnskabsmæssige aspekter omkring andelsboligforeninger, hører vi gerne herom på tlf. nr eller på 3

4 Opfølgning Forårspakken 2.0 Senior manager John Linnemann I vort seneste nummer (maj 2009) af RI-Information, som kan ses på vor hjemmeside orienterede vi om skattereformen, ligesom vi i et udsendt særnummer har uddybet lovgivningen. Nedenfor er oplistet nogle yderligere kommentarer/bemærkninger til det allerede udsendte. Konsolideringsfradrag/skatteplanlægning i faglige organisationer Et forhold som ikke var nævnt i ovennævnte er, at de faglige organisationer, som beskattes efter reglerne i Fondsbeskatningsloven, i 2010 ikke får glæde af deres personfradrag (konsolideringsfradrag), da konsolideringsprocenten jf. Skatteministeriet udgør 0 % i Som følge af ovennævnte vil mange foreninger for 2010 skulle betale fondsskat. Kun foreninger, hvis renteindtægter og kursgevinster ikke overstiger kr vil kunne undgå fondsskatten. Vi vil opfordre de berørte foreninger til at tage kontakt til deres daglige revisor eller vor skatteafdeling på telefon , for yderligere oplysninger, herunder de nøjagtige konsekvenser for foreningen, samt hvilke muligheder der måt-te være for at ændre herpå. Hvis foreningerne skal betale fondsskat for 2010 bør det overvejes allerede i 2010 at indbetale skatten, som frivillig acontoskat i november 2010, og derved undgå et ikke fradragsberettiget rentetillæg. Foreningen kan via sin skattemappe få oplyst betalingsidentitet for indbetalingen heraf. Vi bistår gerne foreningen med beregningen af acontoskatten. Pensionsbeskatning Vi kan endvidere oplyse, at regeringen stadig vurderer indførslen af en ekstraskat på store pensionsudbetalinger. Lovforslaget er endnu ikke fremlagt, men det forventes at foreligge i februar Umiddelbart synes ekstraskatten først at skulle indtræde for pensioner, som sammen med folkepensionen overstiger grænsen (kr ) for topskat. Restskat 2009 personer I forbindelse med vedtagelsen af Forårspakken blev reglerne for indbetaling af restskat for indkomståret 2009 ændret, således at der nu ikke efter den 31. december 2009 kan indbetales beløb uden samtidig renteberegning. Indbetalinger i perioden 1. januar 30. juni 2010 vil uanset størrelse medføre en rentebetaling, som beregnes ud fra den faktiske indbetalingsdato. Indbetales restskatten f.eks. 1. marts 2010, vil der blive bereg-net rente for perioden 1. januar 28. februar (60 rentedage). Rentesatsen er p.t. ikke kendt, men vil formentlig udgøre mellem 5-6 % p.a., hvilket svarer til en rente før skattefradrag på mellem 7,5-9,1 %. Personer i virksomhedsskatteordningen skal vurdere om en indbetaling den 1. januar 2010 ikke vil være at foretrække frem for en indbetaling senest den 31. december 2009, da betalingen af skat anses for en privat hævning, som i så fald kan udløse betaling af yderligere bund- og mellemskat, der fra 2010 nedsættes med 7,5 %-point. Vi vil anbefale, at den enkelte tager kontakt til sin daglige revisor eller vor skatteafdeling på telefon for vurdering heraf. Multimediebeskatning og bruttotrækordninger Med de nye regler i 2010 om beskatning af multimedier (telefon, internet og pc) vil det for mange kunne betale sig, at videreføre eller etablere en bruttotrækordning, som omfatter alle multimedierne, da beskatningen maksimalt kan udgøre kr pr. person. Det vil for mange husstande betale sig, at samle bruttotrækordningerne vedrørende telefon, internet og pc hos den éne person i husstanden, da der ellers kan blive tale om beskatningen af kr hos dem begge. 4

5 Vi kan oplyse, at vi i vor pjece om personalegoder, som udkommer januar 2010, har oplistet beskatningen af de forskellige personalegoder samt mulighederne for at lade disse indgå i en bruttotrækordning. Det skal i den forbindelse nævnes, at vedtagelsen af Forårspakken ikke direkte har skærpet anvendelsen af bruttotrækordningen, men nærmere udvidet området til også at omfatte hjemme-pc med tilbehør. Vi vil anbefale alle arbejdsgivere, som giver deres ansatte mulighed for at tage mobiltelefoner og pc er med hjem, at få undersøgt om hovedreglen om beskatning på kr kan fraviges. Umiddelbart synes dette besværliggjort af et kontrolarbejde, som arbejdsgiveren skal udøve for at undlade beskatningen. Hovedaktionærer/-anpartshavere løn contra udbytte i 2010 Mange hovedaktionærer/-anpartshavere har gennem årene valgt en lav løn (til grænsen af topskatten) og et højt udbytte, for derved at optimere den samlede skattebetaling for selskabet og hovedaktionæren/-anpartshaveren under et. Som følge af, at mellemskatten på 6 % bortfalder og bundskatten nedsættes med 1,5 %-point, samt det forhold at aktieudbyttebeskatningen kun falder med maksimalt 3 %-point, bør det overvejes, om lønnen bør sættes op i 2010 mod et lavere udbytte. I 2010 vil den gennemsnitlige marginalbeskatning udgøre ca. 56,4 % (incl. topskat og AM-bidrag), mens den samlede selskabsskat og udbytteskat vil udgøre 56,5 %. Foranstående er beregnet ud fra en kommune- og kirkeskat på 24,74 %. Hvis skatten er mindre vil fordelen ved lønudbetaling frem for udbytteudbetaling ud over kr (beskattes med 28 %) blive større. Yderligere indberetningspligter til arbejdsgiverne (udkast hertil fra skatteministeren) I forbindelse med indgåelsen af aftalen om skattereform blev det aftalt, at arbejdsgiverne skal pålægges flere indberetningspligter over for SKAT, hvilket ellers er klart mod regeringens intentioner om at lempe arbejdsgivernes administrative byrder. Reglerne herfor var ikke direkte med i den første lovpakke, da det blev overladt til skatteministeren i bekendtgørelsesform at opliste indberetningspligterne. Skatteministeren har netop udsendt et udkast til, hvad reglerne fra 1. januar 2010 skal udvides med. Fremover er udgangspunktet, at alle skattepligtige personalegoder skal indberettes. De eneste personalegoder, som ifølge bekendtgørelsen er undtaget fra indberetning, er bonuspoint optjent i forbindelse med flyrejser og hotelovernatninger m.v. og adgang til firmabørnehave. Indberetningen skal ske med værdien af det pågældende gode og i de tilfælde, hvor der ikke er standardsatser, er det jf. udkastet arbejdsgiver, der skal foretage værdiansættelsen. Indberetningspligten omfatter også goder, som er omfattet af bagatelgrænsen, når den samlede årlige værdi af tildelte goder overstiger grundbeløbet (2010 = kr ). Hvis grænsen overskrides, er det den samlede værdi af goderne, der er skattepligtig og som skal indberettes. Nogle af de typiske personalegoder, som er omfattet af bagatelgrænsen, er: Influenzavaccination Fri avis Ferie afholdt i forbindelse med forretningsrejser. Det er arbejdsgiveren, der fremover skal være opmærksom på, om grænsen overskrides. Man kan kun håbe på, at skatteministeren besinder sig, da de administrative byrder ved ovennævnte kan være svære at overskue. 5

6 Skatte- og momsafgørelser Senior manager John Linnemann Som vi nævnte i vort sidste nummer af RI-Information (maj 2009) har omfanget af offentliggjorte afgørelser, fortolkninger mv. vedrørende skat, moms og afgifter ikke været for nedadgående, hvilket også kan ses ved, at der siden sidste nummer af RI-Information er offentliggjort yderligere 325 nyheder på SKAT s hjemmeside. Vi har udvalgt et lille udpluk heraf, og skal i øvrigt henvise til vore pjecer om bl.a. beskatning af perso-nalegoder, som en gang årligt ajourføres med gældende praksis. Julegaver til ansatte Landsskatteretten underkendte Skatterådet vedrørende muligheden for, at arbejdsgiveren kunne lade de ansatte selv vælge deres julegave. Der var tale om et koncept, hvor arbejdsgiveren forlods havde udvalgt omkring 25 gaver, som det var muligt at vælge imellem. Det skete via internettet hos en af arbejdsgiveren valgt leverandør. Skatterådet mente, der var tale om et gavekort, som skulle beskattes som løn, mens Landsskatteretten kom til det resultat, at der var tale om en tinggave, som var omfattet af skattefriheden, når gavens værdi var under kr Skatterådet har senere vurderet et andet spørgsmål, hvor den enkelte modtog et elektronisk gavekort med påtrykt værdi (f.eks. kr. 700), som kunne bruges i forskellige forretninger og restaurationer. Her var svaret ikke overraskende at der var tale om et gavekort, som skulle beskattes som løn. Markedet synes at tilbyde mange forskellige typer at gaver/gavekort mv., og det må være op til den enkelte leverandør at få afklaret, om netop hans produkttyper er skattepligtige eller ej, da arbejdsgiverne kan have svært ved at vurdere dette. Ikke alle kan anvende kontantlønnedgangsordninger Der var tale om en forening, som udbyder undervisning efter Folkeoplysningsloven. Foreningen ønskede at lave en aftale med de ansatte undervisere om, at de kan deltage i efter- og videreuddannelse mod egenbetaling ved bruttotrækordning i løn før skat. Der var tale om kurser af arbejdsmæssig relevans bedømt ud fra den enkeltes fagområde. Foreningen har - med få undtagelser - kun timeansatte. Ansættelsens varighed og omfang varierer meget fra lærer til lærer. Men de har med få undtagelser ingen lærere med ansættelse i 12 måneder ad gangen. De ansatte undervisere er timelønnede, og de oppebærer en løn på kr. 250,45 + ferie-penge, hvilket svarer til, hvad der bestemmes i bekendtgørelsen om løn- og andre ansættelsesvilkår for ledere og lærere ved undervisning mv. (BEK 353 af 15. maj 2003) efter lov om støtte til folkeoplysende voksenun-dervisning (folkeoplysningsloven). Skatterådet kunne ikke godkende ovennævnte, da der ikke i bekendtgørelsen er åbnet mulighed for, at lærerne kan indgå i forhandling om deres løn, hvorfor lærerne 6

7 ikke har mulighed for at aftale en ændret vederlagssammensætning, således at lærerne kan få betalt sin efteruddannelse som kontantlønnedgang (bruttotræk) i løn over 12 måneder. Kapitalafkastsatsen 2009 Mindsterente 2. Halvår 2009 Kapitalafkastsatsen er fastsat til 4 % for året, mens mindsterenten for 2. halvår 2009 udgør 2 %. Lønsumsafgift fordeling af lønninger SKAT har udsendt et styresignal, hvori de gør opmærksom på, at der i modsætning til momsloven ikke kan oprundes til nærmeste hele tal, hvis afgiftsgrundlaget skal opgøres ud fra omsætningsfordelingen. Hovedreglen i lønsumsafgiftsloven er stadig, at afgiftsgrundlaget skal opgøres ud fra de faktiske forhold, som der kan skønnes over ud fra dokumenteret materiale eller lignende. Opgørelsen af afgiftsgrundlaget efter omsætningsfordelingen er således kun relevant, hvis andet ikke synes at bidrage med en bedre opgørelsesmetode. Opbevaringspligt ud over 5 år salg af fast ejendom Normalt opererer man med en 5 års opbevaringspligt, men når vi taler om fast ejendom, har domspraksis vist, at det er nødvendigt at opbevare bilagsmateriale mv. i langt flere år. Oplysninger om afholdte forbedringsudgifter og ikke-fratrukne vedligeholdelsesudgifter er tit gået i glemmebogen. Byretten har så sent som den 6. oktober 2009 givet SKAT medhold i, at opbevaringspligten ikke kun er 5 år, men i princippet 100 år eller mere. Vi vil derfor opfordre til, at der for hver ejendom oprettes et "ringbind" pr. ejendom indeholdende: Skøde Ejendomsvurdering og (for ejendomme anskaffet før 19. maj 1993) Årlige kontospecifikationen (fra anskaffelsesåret og frem) vedrørende konto for vedligeholdelse og forbedringsudgifter Kopier eller originaler af årets udgifter vedrørende ovennævnte konti Årets årsrapport og bilag til selvangivelsen som bekræfter hvorledes årets vedligeholdelses- og forbedringsudgifter har været behandlet skatteretsligt. Ny momsangivelse fra 1. januar 2010 De nye momsregler indebærer ændringer i momsangivelsen, da den nye hovedregel ved salg af ydelser til andre EU-lande er, at det er kunden/køber, der skal afregne reverse charge-moms. Hvilket sker ved at sælger ikke op- 7

8 kræver moms, men at køber selv beregner momsen og angiver den over for SKAT. Hvis køber har fuld fradragsret for købs momsen vil den beregnede reverse charge-moms og købsmomsen være lige store, og således ikke medfører en betaling til SKAT, men blot en angivelse heraf. Der kommer to A-rubrikker og to B-rubrikker: I rubrik A-varer anføres: Værdien uden moms af varekøb i andre EU-lande Værdien uden moms af udenlandske virksomheders fjernsalg til Danmark Værdien uden moms af udenlandske virksomheders installation og montering af varer i Danmark. I rubrik A-ydelser anføres værdien uden moms af køb af ydelser i andre EU-lande, for hvilke virksomheden er forpligtiget til at afregne reverse charge-moms. I rubrik B-varer anføres: Værdien uden moms af varesalg til andre EU-lande Værdien uden moms af fjernsalg af varer til andre EUlande Værdien uden moms af installation og montering af varer i andre EU-lande. I rubrik B-ydelser anføres værdien uden moms af ydelser, der leveres til andre EU-lande, hvor modtageren er forpligtiget til at afregne reverse charge-moms. Hvilke momskonti skal virksomheden have for at kunne udfylde momsangivelsen? De nye regler stiller krav om nye konti til registrering af moms og købs-/salgspriser. Alle virksomheder, som er momsregistreret, skal føre regnskab over leverancer af varer og ydelser til og fra virksomheden. Regnskabet skal, foruden konti til købsmoms og salgsmoms, indeholde følgende konti: Moms af varekøb fra udlandet. - Kontoen skal vise momsbeløbet af køb af varer fra andre EU-lande og momsbeløbet for varer, der indføres til Danmark fra lande uden for EU. 8

9 Moms af ydelser købt fra udlandet, der er omfattet af reverse charge. - Kontoen skal vise momsbeløbet af ydelser købt fra udlandet, hvor den danske virksomhed er forpligtet til at afregne momsen. Varekøb fra andre EU-lande. - Kontoen skal vise købsprisen for varekøb fra andre EU-lande. Ydelser købt fra andre EU-lande, der er omfattet af reverse charge. - Kontoen skal vise købsprisen for ydelser købt fra andre EU-lande, hvor den danske virksomhed er forpligtet til at afregne momsen. EU-salg af varer. - Kontoen skal vise salgsprisen for varer, som er leveret til EU-lande, og for hvilke der ikke skal betales moms. Ydelsessalg til andre EU-lande, der er omfattet af reverse charge. - Kontoen skal vise salgsprisen af ydelser, der er solgt til andre EU-lande, og hvor det er modtageren, der skal afregne momsen. Eksport. - Kontoen skal vise salgsprisen af leverancer til lande uden for EU. Fik I klaget over ejendomsvurderingen pr. 1. oktober 2008 Ejendomsvurderingerne 1. oktober 2008 synes i København og Frederiksberg Kommune at være helt ude af trit med virkeligheden. Skatteafdelingen har til d.d. været inddraget i 9 sager, hvoraf 7 sager er foreløbig afgjort af SKAT med en samlet nedsættelse på t.kr , hvilket betyder, at disse kunder alene i 2010 og 2011 årligt vil spare t.kr i dækningsafgift. Vore erfaringer fra disse 7 sager viser, at de oprindelige ejendomsvurderinger fra SKAT gennemsnitlig kunne nedsættes med 25 %. I nogle tilfælde har klagerne ført til, at de nye vurderinger pr. 1. oktober 2008 bliver nedsat til værdier under vurderingen 1. oktober Det viser, at ejendomsvurderingerne pr. 1. oktober 2006 var for høje. Det koster, hvis vurderingerne er for høje, såfremt ejendommen er beliggende i en kommune, som opkræver dækningsafgift, som maksimalt må udgøre 10 promille eller 1 % af forskelsværdien mellem ejendomsvurderingen og ejendommens grundværdi. Dækningsafgiften er ikke omfattet af Skattestoppet. Vi vil anbefale, at alle, som betaler dækningsafgift, gennemgår deres ejendomsvurderinger, herunder BBR-meddelelsen, for kontrol af, om de oplysninger, der ligger til grund for vurderingen er korrekte. Hvis dette ikke er tilfældet, kan der være mulighed for at få genoptaget vurderingen 1. oktober 2008, selvom klagefristen (1. juli 2009) er overskredet. Spørgsmål til nærværende artikel kan rettes til vor skatteafdeling på telefon eller ved at tage kontakt til jeres daglige revisor. Millioner af kroner udbetalt til de almene boligorganisationer Som nævnt i vore tidligere numre af RI-Information vandt de almene boligorganisationer i maj 2008 sagen om betaling af lønsumsafgift og moms ved Højesteret. SKAT udsendte 6. maj 2009 et genoptagelsescirkulære, som betød at alle almene boligorganisationer senest den 6. december 2009 skulle rette krav mod SKAT om tilbagebetaling af for meget afregnet lønsumsafgift og moms. Efter vi havde taget kontakt til SKAT udsendte de den 14. maj 2009 et nyt genoptagelsescirkulære, som bekræfter, at genoptagelse kan ske fra 2. kvartal 1996 (1. april 1996). Vi har assisteret en del almene boligorganisationer med at søge pengene retur fra SKAT, og det har indtil nu medført samlede tilbagebetalingskrav på 113,6 mio. kr. hvoraf alene 40,6 mio. kr. udgør renter. Vi er ikke bekendt med størrelsen af de samlede udbetalinger, men følger op herpå i næste nummer af RI-Information. En del almene boligorganisationer har spurgt ind til, hvorledes renterne skal behandles regnskabsmæssigt. Det skal i den forbindelse bemærkes, at SKAT i modsætning til lønsumsafgiften ikke stiller krav til renternes anvendelse. Bestyrelsen kan således under hensyntagen til boliglovgivningen træffe beslutning herom. Såfremt der ikke allerede er søgt om tilbagebetaling, står vi til rådighed hermed. 9

10 Nye sideaktiviteter i almene boligorganisationer Statsautoriseret revisor Ove Sahlertz En almen boligorganisations kerneaktivitet er at opføre, udleje, administrere, vedligeholde og modernisere almene boliger med tilhørende fællesfaciliteter. Aktiviteter som ikke kan henledes direkte under denne aktivitet, men som har en naturlig tilknytning til kerneaktiviteten, kaldes sideaktiviteter. I forbindelse med styringsreformen m.v. vedtaget af folketinget den 29. maj 2009, træder der en række ændringer om sideaktiviteter i kraft fra 1. januar De relevante bekendtgørelser om ændringerne forventes først udsendt omkring december Eventuelle vejledninger forventes udsendt i løbet af foråret Tidligere godkendte sideaktiviteter kan fortsætte uændret. Etablering af (sideaktivitets)selskab En række sideaktiviteter, som udøves i konkurrence med andre, skal foregå i et skattepligtigt selskab. Der kan være tale om udlejning til erhverv, administration af ikke-støttet byggeri i boligområdet m.v., jf. nærmere nedenfor. Selskabskonstruktionen sikrer, at der ikke sker konkurrenceforvridning. Kommunalbestyrelsen skal godkende indskud i et skattepligtigt selskab, der udøver sideaktiviteter. Selskabet skal være organiseret som et aktie- eller et anpartsselskab. Indskud skal foretages efter markedsøkonomiske investeringsprincipper med henblik på at opnå en normal forrentning. Boligorganisationen hæfter alene med sit indskud for tab i selskabet. Etablering af erhvervsarealer Almene boligorganisationer får mulighed for at nyopføre/etablere ustøttede erhvervsarealer i boligområdet. Adgangen til at udføre aktiviteten vil blive afgrænset til det boligområde, hvor den pågældende boligorganisation eller administrerede boligorganisation har en eller flere afdelinger. Aktiviteten skal ske i et skattepligtigt selskab. Ferieboliger Den eksisterende adgang til at eje samt administrere opførelse og drift af ferieboliger for ansatte og beboere ophæves, således at der ikke fremover kan tages sådanne initiativer. It-netværk Boligorganisationen får samme muligheder for at eje og drive it-netværk, som den allerede har i dag med hensyn til radio-tv-signalforsyning. Administration af opførelse og drift af andet byggeri Almene boligorganisationer får en generel adgang til at administrere opførelse og drift af andet byggeri i boligområdet. Boligorganisationen kan ikke eje det pågældende byggeri. Adgangen til at udføre aktiviteten vil blive afgrænset til det pågældende boligområde, som gælder ovenfor om erhvervsarealer. Administrationen skal ske i et skattepligtigt selskab, hvilket gør det mere enkelt at etablere og drive blandet byggeri og dermed at sikre mere blandede (balancerede) boligområder. Ejendomsserviceydelser De almene boligorganisationer får mulighed for at tilbyde ejendomsserviceydelser til andre bygningsejere i boligområdet (vedligeholdelse og pasning af gårdanlæg og grønne arealer). Ydelserne kan tilsvarende udføres af private. Adgangen til at udføre aktiviteten vil blive afgrænset til det pågældende boligområde, jfr. ovenfor om erhvervsarealer og administration af opførelse og drift af andet byggeri. Aktiviteten skal ske i et skattepligtigt selskab. Salg af publikationer m.v. Den gældende bestemmelse om salg af bøger og edbprogrammer om boligbyggeri gøres mere rummelig, f.eks. således at boligorganisationen kan udvikle og sælge viden om støttet byggeri, herunder udgive bøger, sælge administrative systemer og edb-baserede produkter og 10

11 lign. til boligadministration, herunder til administration af støttet byggeri. Der er tale om aktiviteter, som ligger tæt op ad boligorganisationernes kerneområder. Kommunale godkendelser Reglerne om forhåndsindberetning af nye sideaktiviteter afskaffes som hovedregel. Kommunalbestyrelsen vil fortsat skulle føre tilsyn med, at boligorganisationen opfylder gældende regler, ligesom der vil være en række godkendelsesbeføjelser i relation til etablering af skattepligtige selskaber, der udøver sideaktiviteter. Dannelsen af et skattepligtigt selskab skal således godkendes. Boligorganisationens indskud skal godkendes, ligesom alle aktiviteter, boligorganisationen ønsker at udføre i selskabet, skal godkendes. Endelig skal sociale aktiviteter, hvori deltager andre end afdelingens beboere, fortsat forhåndsindberettes. Afslutning De nye sideaktivitets regler vil give anledning til en række spørgsmål, afgrænsninger og fortolkninger, som først vil finde sin afklaring i bekendtgørelser, vejledninger og praksis. Vi har f.eks. ikke fundet svar på om nedenstående fremgangsmåder, som kan have interesse for flere boligorganisationer, vil kunne godkendes: Kan en boligorganisation via et skattepligtigt selskab udføre byggeadministration for andre støttede boligorganisationer, og dermed undgå momsmæssig afsmitning på byggeadministration udført for egne afdelinger. Kan en boligorganisation via et skattepligtigt selskab udføre ejendomsadministration for andre støttede boligorganisationer, som således fra 1. januar 2011 vil være 100 % momspligtigt. 11

12 12

13 Virksomhedspant Cand.jur. Grethe Søtorp Siden 1. januar 2006 har der været mulighed for virksomhedspant eller fordringspant i Danmark. Virksomhedspant dækker over pantsætning af bestemte aktiver (f.eks. varelager eller driftsinventar) i en virksomhed. Pantet er ikke til hinder for, at varelageret udskiftes som følge af den almindelige drift, til gengæld omfatter pantet også nye aktiver, som tilføres virksomheden indenfor de relevante aktivgrupper. Fordringspant er pantsætning af virksomhedens udestående fordringer, herunder også de fremtidige tilgodehavender og vær opmærksom på, at der ikke kan stiftes både virksomhedspant og fordringspant for samme virksomhed. Rent praktisk sker pantsætningen ved udstedelse af et skadesløsbrev og begge panttyper skal tinglyses som sikringsakt. Tinglysningen koster 1,5 % af pantets værdi samt kr i registreringsafgift. Tinglysningen sker i Personbogen. Samtidig med muligheden for virksomhedspant/fordringspant indførtes mulighed for tinglysning af en negativerklæring. Ved tinglysningen af en negativerklæring forpligtes den ene part (virksomheden) til ikke at pantsætte sine aktiver uden samtykke fra den anden part (banken). Sådanne negativerklæringer kendes også fra fast ejendom. Fra lovgivers side var der store forventninger til både virksomhedspant og fordringspant og en undersøgelse blandt Dansk Erhvervs medlemsvirksomheder viste, at 11 % havde givet virksomhedspant i perioden primært til pengeinstitutter til fornyelse af banklån og kassekreditter. (Kilde: I virksomheder, der anvender virksomheds- eller fordringspant, skal ledelsen i ledelsesberetningen anføre pantets omfang, den regnskabsmæssige værdi af de anvendte (pantsatte) aktiver samt den aktuelle størrelse af den gæld, som pantsætningen sikrer. Selv om værdien af de pantsatte aktiver overstiger gælden, skal værdien oplyses. Panthaver kan ved realisation af pantet selv vælge, hvilke aktiver der skal realiseres og i hvilken rækkefølge. Denne viden har ledelsen ikke ved aflæggelsen af regnskabet, og kan dermed ikke vide hvilke aktiver, der ikke er omfattet af realisationen af pantet. Revisor kan ved et opslag i Personbogen tjekke, om oplysningerne er korrekte. Ved virksomhedspant skal revisor desuden gennemlæse den eller de aftaler, som er indgået mellem virksomheden og panthaver for at afdække, om aftalen mellem parterne indeholder nærmere afgræsninger, herunder om nogle aktiver er undtaget fra pantet. 13

Folketingen vedtog i vækstpakken en ændring af momsfristerne. Nedenfor er kort gengivet de vedtagne ændringer.

Folketingen vedtog i vækstpakken en ændring af momsfristerne. Nedenfor er kort gengivet de vedtagne ændringer. Vores faglighed Din sikkerhed Nyhedsbrev oktober 2013 Vedlagt følger nyhedsbrev oktober 2013 om aktuelle emner indenfor vort fagområde, som vi mener, kan have almen interesse for vore kunder og forretningsforbindelser.

Læs mere

Årsregnskabsloven og andelsboligforeninger

Årsregnskabsloven og andelsboligforeninger 3. september 2009 /jcn Sag 2009-20.142 Årsregnskabsloven og andelsboligforeninger Beskrivelse af den generelle problemstilling Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har modtaget spørgsmål vedrørende andelsboligforeningers

Læs mere

Moms ved køb og salg af ydelser fra 1. januar 2010. hvad skal du vide?

Moms ved køb og salg af ydelser fra 1. januar 2010. hvad skal du vide? Moms ved køb og salg af ydelser fra 1. januar 2010 hvad skal du vide? Moms ved køb og salg af ydelser januar 2010 Copyright BDO ScanRevision, januar 2010 Alle rettigheder forbeholdes. Mekanisk, fotografisk,

Læs mere

Den Danske Fondsmæglerforening Kursus om moms og lønsumsafgift. 21. februar 2013

Den Danske Fondsmæglerforening Kursus om moms og lønsumsafgift. 21. februar 2013 Den Danske Fondsmæglerforening Kursus om moms og lønsumsafgift 21. februar 2013 Program Brush up på Deutsche Bank dommen / dansk praksis Registreringsforhold moms og lønsumsafgift Moms Salgsmoms Udenlandske

Læs mere

-et firma i vækst. Slide no.

-et firma i vækst. Slide no. -et firma i vækst Slide no. A/B DUEGÅRDEN Beboermøde 19. november Slide no. 2 Andelsværdi og rente swaps v/ Kurt Christensen 3 Slide no. Lov om Andelsboligforeninger Myndighed: Erhvervs- og Byggestyrelsen

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk:

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk: Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Skat af negative renter

Skat af negative renter - 1 Skat af negative renter Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatteministeriet har udarbejdet et udkast til et lovforslag om beskatningen af det særegne fænomen negative renter. Gennem de

Læs mere

Nyhedsbrev 4-2010. Indhold

Nyhedsbrev 4-2010. Indhold BOLIGADMINISTRATORERNE A/S INFORMERER Nyhedsbrev 4-2010 Hermed følger Boligadministratorernes seneste nyhedsbrev. Såfremt det ønskes i flere eksemplarer, eller ønskes fremsendt pr. mail, bedes I venligst

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011 Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Andelsboligforeningen Wagnsborg. Årsrapport for 2012

Andelsboligforeningen Wagnsborg. Årsrapport for 2012 Andelsboligforeningen Wagnsborg Årsrapport for 2012 Godkendt på den ordinære generalforsamling den / 2013 Indholdsfortegnelse Oplysninger om andelsboligforeningen 1 Bestyrelsespåtegning 2 Den uafhængige

Læs mere

Salg af ejendom fra selskab til aktionær Aktionærlån - Udlodningsbeskatning af sædvanlig prioritetsgæld - SKM SR.

Salg af ejendom fra selskab til aktionær Aktionærlån - Udlodningsbeskatning af sædvanlig prioritetsgæld - SKM SR. - 1 Salg af ejendom fra selskab til aktionær Aktionærlån - Udlodningsbeskatning af sædvanlig prioritetsgæld - SKM2013.113.SR. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatterådet antog i sagen SKM2013.113.SR,

Læs mere

Her står du: Nyhedsbreve > 2009 Nye momsregler for EU-handel med ydelser, godtgørelse af momsudgifter inden for EU m.v. (Momspakken m.v.

Her står du: Nyhedsbreve > 2009 Nye momsregler for EU-handel med ydelser, godtgørelse af momsudgifter inden for EU m.v. (Momspakken m.v. Nye momsregler for EU-handel med ydelser, godtgørelse af momsudgifter inden for EU m.v.(momspakkenm.v.) Her står du: Nyhedsbreve > 2009 Nye momsregler for EU-handel med ydelser, godtgørelse af momsudgifter

Læs mere

Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget

Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget Kontakt Karina Hejlesen Jensen T: 3945 3276 E: khe@pwc.dk Jørgen Rønning Pedersen T: 8932 5577 E: jrp@pwc.dk Søren Bech T: 3945 3343 E: sbc@pwc.dk

Læs mere

Andelsboligforeningen Wagnsborg. Årsrapport for 2011

Andelsboligforeningen Wagnsborg. Årsrapport for 2011 Andelsboligforeningen Wagnsborg Årsrapport for 2011 Godkendt på den ordinære generalforsamling den / 2012 Indholdsfortegnelse Oplysninger om andelsboligforeningen 1 Bestyrelsespåtegning 2 Den uafhængige

Læs mere

OOOJA ARCHITECTS IVS. Årsrapport 5. april december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

OOOJA ARCHITECTS IVS. Årsrapport 5. april december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den OOOJA ARCHITECTS IVS Årsrapport 5. april 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/06/2015 Jan Buthke Dirigent Side 2 af 11 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009

Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009 Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Bilag 98 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009 20. februar 2008 Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og arbejdsmarkedsbidragsloven (Skattefritagelse

Læs mere

Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt

Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt J.nr. 2009-511-0038 Dato: 25. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 202 - Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om merværdiafgiftsloven (momsloven)

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om merværdiafgiftsloven (momsloven) Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om merværdiafgiftsloven (momsloven) 1 I bekendtgørelse om merværdiafgiftsloven (momsloven), jf. bekendtgørelse nr. 663 af 16. juni 2006, som ændret ved bekendtgørelse

Læs mere

Januar 2016. Skatteguide. - Generelt om skat. www.bankinvest.dk

Januar 2016. Skatteguide. - Generelt om skat. www.bankinvest.dk Januar 2016 Skatteguide - Generelt om skat www.bankinvest.dk 2 Indholdsfortegnelse Private investeringer i investeringsbeviser...5 Frie midler overgangsregler...7 Pensionsopsparing...8 Unge under 18 år...9

Læs mere

Orientering om den nye selskabslov Kapitalafgang

Orientering om den nye selskabslov Kapitalafgang Oktober 2009 Orientering om den nye selskabslov Kapitalafgang Side 2 Kapitalafgang Reglerne om kapitalafgang er ændret indenfor følgendeområder: Præcisering af ledelsens ansvar ved kapitalafgang Vurderingsberetning

Læs mere

INGENIØRFIRMAET CARSTEN WISMER-PEDERSEN ApS

INGENIØRFIRMAET CARSTEN WISMER-PEDERSEN ApS INGENIØRFIRMAET CARSTEN WISMER-PEDERSEN ApS Frederiksborgvej 88 4000 Roskilde Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Skatteudvalget L 202 - Bilag 55 Offentligt

Skatteudvalget L 202 - Bilag 55 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 55 Offentligt Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Kronprinsessegade 8, 1306 København K. Telefon 33 93 91 91

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S periodemeddelelse for 1. januar - 31. marts 2009.

Jensen & Møller Invest A/S periodemeddelelse for 1. januar - 31. marts 2009. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del Bilag 126 Offentligt

Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del Bilag 126 Offentligt Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del Bilag 126 Offentligt Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K 17. marts 2015 Henvendelse vedr. virksomhedsordningen Der er fortsat en del usikkerheder

Læs mere

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr Årsrapport for 1. juli 2012-30. juni 2013 CVR-nr. 33592868 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. november 2013 Bjarke Kjær Dirigent Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2011.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2011. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Informationsmøde for nye virksomheder. Læs mere i På vej mod egen virksomhed

Informationsmøde for nye virksomheder. Læs mere i På vej mod egen virksomhed Informationsmøde for nye virksomheder Læs mere i På vej mod egen virksomhed Hvad er vigtigt at vide: Om din virksomhed er en erhvervsmæssig virksomhed Om din virksomhed er registreret for de rigtige pligter

Læs mere

1. Acontoskat for selskaber

1. Acontoskat for selskaber STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Skatteinformation november 2013 REVISION & RÅDGIVNING REVISION & RÅDGIVNING RINGAGER 4C, 2. TH. // 2605 BRØNDBY // TEL 38 28 42 84 // CVR 35 38 28 79 // INFO@ALBJERG.DK

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien Lovforslag nr. L 125 Folketinget 2008-09 Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster

Læs mere

Informationsmøde for nye virksomheder

Informationsmøde for nye virksomheder Informationsmøde for nye virksomheder Læs mere i På vej mod egen virksomhed Hvad er vigtigt at vide: Om din virksomhed er en erhvervsmæssig virksomhed Om din virksomhed er registreret for de rigtige pligter

Læs mere

Skatteguide ved investering i investeringsforeninger

Skatteguide ved investering i investeringsforeninger Skatteguide ved investering i investeringsforeninger 01.06.2016 Indhold 1. Indledning... 2 2. Privates investeringer i investeringsbeviser - Frie midler... 2 2.1 Beskatning af aktieindkomst... 2 2.2 Beskatning

Læs mere

Undtaget er også låntagning og opnåelse af kredit, når dette opstår som et led i almindelig samhandel mellem et selskab, og dets hovedaktionær.

Undtaget er også låntagning og opnåelse af kredit, når dette opstår som et led i almindelig samhandel mellem et selskab, og dets hovedaktionær. RSM plus er Danmarks 7. største revisions- og rådgivningsvirksomhed med egen IT- og skatteafdeling. RSM plus beskæftiger mere end 200 medarbejdere fordelt på 8 kontorer, og er et selvstændigt medlem af

Læs mere

Iværksætterselskaber - IVS. Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre.

Iværksætterselskaber - IVS. Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre. Iværksætterselskaber - IVS Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre. Iværksætterselskaber - IVS Det er nu blevet muligt for iværksættere og andre at stifte et selskab benævnt iværksætterselskab

Læs mere

Deloitte vurderer, at AffaldVarme Århus skal være opmærksomme på følgende i relation til håndtering af momsen ved udbetaling af overdækningsbeløb:

Deloitte vurderer, at AffaldVarme Århus skal være opmærksomme på følgende i relation til håndtering af momsen ved udbetaling af overdækningsbeløb: Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89 20 70 00 Telefax 89 20 70 05 www.deloitte.dk Notat Tilbagebetaling af overdækning - moms

Læs mere

Reborn Incorporated IVS. Årsrapport

Reborn Incorporated IVS. Årsrapport Hovedgaden 11, 1. th. 3460 Birkerød CVR-nr. 36690615 Årsrapport 20-03-2015-31-12-2015 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23-06-2016 Kevin Sass

Læs mere

Balder Administration ApS Stockholmsgade 41, 2100 København

Balder Administration ApS Stockholmsgade 41, 2100 København Balder Administration ApS Stockholmsgade 41, 2100 København CVR-nr. 31 58 54 57 Årsrapport 1. januar - 31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

Beskatning af aktionærlån

Beskatning af aktionærlån - 1 Beskatning af aktionærlån Hvornår foreligger der en sædvanlig forretningsmæssig disposition? Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Folketinget vedtog sidste efterår skærpede beskatningsregler

Læs mere

Skat af feriebolig i Bulgarien

Skat af feriebolig i Bulgarien Skat af feriebolig i Bulgarien Overvej konsekvenserne af køb Inden køb af feriebolig i Bulgarien er der en række juridiske forhold m.v. som bør afklares, herunder de skatteretlige, arveretlige og aftaleretlige

Læs mere

Ovenstående udkast giver Finansrådet anledning til følgende bemærkninger:

Ovenstående udkast giver Finansrådet anledning til følgende bemærkninger: Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K js@skat.dk Deres j.nr. 12-0181424 og 12-0173537 Høringssvar Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om indberetningspligter m.v. efter skattekontrolloven

Læs mere

SKATTEREFORM 2009 PENSIONSOPSPARING

SKATTEREFORM 2009 PENSIONSOPSPARING SKATTEREFORM 2009 PENSIONSOPSPARING 12. november 2009 Poul Hjorth Chefrådgiver / Skat Skattereform 2009 Poul Hjorth Chefrådgiver - Skat Hovedelementer Nedsættelse af skatten på arbejde og dermed også virksomhedsindkomst

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

P.W. Hansen, VVS- Smede- og Maskinværksted Korsør ApS. Årsrapport for 2014/15

P.W. Hansen, VVS- Smede- og Maskinværksted Korsør ApS. Årsrapport for 2014/15 Korsør ApS Algade 12 4220 Korsør CVR-nr. 61113711 Årsrapport for 2014/15 34. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30-11-2015 Sten Stjerne Hansen

Læs mere

VEJLEDNING OM. Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen. December 2013

VEJLEDNING OM. Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen. December 2013 VEJLEDNING OM Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2013 Denne vejledning er opdateret generelt efter evalueringen af selskabsloven og bekendtgørelse om delvis ikrafttræden af

Læs mere

TimeTax NYHEDSBREV 41/2014 29.01.2014 11.02.2014

TimeTax NYHEDSBREV 41/2014 29.01.2014 11.02.2014 SELVANGIVELSE 2013 Ingen papirselvangivelser til SKAT Nyheder i forbindelse med selvangivelsen for 2013 Dette nyhedsbrev vil fortrinsvis fortælle om de nyheder, man skal være opmærksom på når der skal

Læs mere

Start virksomhed / Momsregistrering - sådan udfyldes den

Start virksomhed / Momsregistrering - sådan udfyldes den Start virksomhed / Momsregistrering - sådan udfyldes den http://webregforum.pro.dir.dk/log/eogs/library/startblanket-revideret2-prod-maj06.pdf I denne artikel gennemgår vi - rubrik for rubrik - blanketten

Læs mere

pwc Skattenyt* for rederier april 2008

pwc Skattenyt* for rederier april 2008 pwc Skattenyt* for rederier april 2008 Indholdsfortegnelse: Ændringer af tonnageskatteloven trådt ikraft Avancer på skibe Afskaffelse af reglerne om tyk kapitalisering Ændring af reglerne om nettofinansindtægter/udgifter

Læs mere

R s. Få styr på momsen ved handel med ydelser over landegrænser. Indledning. Hvad er en tjenesteydelse?

R s. Få styr på momsen ved handel med ydelser over landegrænser. Indledning. Hvad er en tjenesteydelse? R s Få styr på momsen ved handel med ydelser over landegrænser RSM plus er Danmarks 7. største revisions- og rådgivningsvirksomhed med egen IT- og skatteafdeling. RSM plus beskæftiger i alt ca. 200 medarbejdere

Læs mere

Side 1 af 5 Forældrekøb og -salg af lejlighed Sprog Dansk Dato for 15 jun 2011 08:26 offentliggørelse Resumé Denne vejledning handler om de mest almindelige skatteregler ved forældrekøb, - udlejning og

Læs mere

Moms Skoler og andre institutioners salg af pakkerejser

Moms Skoler og andre institutioners salg af pakkerejser RSM plus er Danmarks 7. største revisions- og rådgivningsvirksomhed med egen IT- og skatteafdeling. RSM plus beskæftiger i alt ca. 200 medarbejdere fordelt på 8 kontorer, og er et selvstændigt medlem af

Læs mere

Multa ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review)

Multa ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) Østergade 32 4970 Rødby CVR-nr. 35049096 Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) 2. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23-06-2015

Læs mere

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4.

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup Årsrapport for 2008/2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2009 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

KÆRBÆK SMEDEN ApS. Kærbækvej Ansager. Årsrapport 10. oktober december 2015

KÆRBÆK SMEDEN ApS. Kærbækvej Ansager. Årsrapport 10. oktober december 2015 KÆRBÆK SMEDEN ApS Kærbækvej 21 6823 Ansager Årsrapport 10. oktober 2014-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/05/2016 Martin Bjerg Dirigent

Læs mere

Vinding Finans ApS Flegborg 2A, 1. th 7100 Vejle

Vinding Finans ApS Flegborg 2A, 1. th 7100 Vejle Østrup Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab Søren Frichs Vej 38K, 1. 8230 Åbyhøj Cvr.nr.: 32 77 42 96 Tlf.: +45 86 26 00 26 Vinding Finans ApS Flegborg 2A, 1. th 7100 Vejle Årsrapport for 1. juli 2015-30.

Læs mere

Fredericia Golfbane A/S Stenhøjvej 57, 7000 Fredericia

Fredericia Golfbane A/S Stenhøjvej 57, 7000 Fredericia Fredericia Golfbane A/S Stenhøjvej 57, 7000 Fredericia CVR-nr. 15 77 01 98 Årsrapport 1. oktober 2015-30. september 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

Som beskrevet i tidligere nyheder har regeringen i juni måned 2014 foreslået markante ændringer af virksomhedsordningen (VSO).

Som beskrevet i tidligere nyheder har regeringen i juni måned 2014 foreslået markante ændringer af virksomhedsordningen (VSO). Som beskrevet i tidligere nyheder har regeringen i juni måned 2014 foreslået markante ændringer af virksomhedsordningen (VSO). Regeringen var blevet opmærksom på, at nogle selvstændigt erhvervsdrivende

Læs mere

SKATTEFRI REJSE 2014

SKATTEFRI REJSE 2014 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING... 4 2 SKATTEFRI GODTGØRELSE ULØNNEDE... 5 3 BEFORDRINGSGODTGØRELSE... 5 4 KRAV TIL ARBEJDSGIVEREN VED UDBETALING AF BEFORDRINGSGODTGØRELSE... 9 5 REJSEGODTGØRELSE...10

Læs mere

LE Bolig ApS CVR-nr

LE Bolig ApS CVR-nr LE Bolig ApS CVR-nr. 32 57 17 51 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29. maj 2013. Jørgen Eriksen Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Moms ved handel med udlandet

Moms ved handel med udlandet Moms ved handel med udlandet En praktisk vejledning Maj 2010 STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer

Læs mere

Videregående skatteret

Videregående skatteret Side 1 af 8 sider SYDDANSK UNIVERSITET Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Regnskab og økonomistyring Eksamen, januar 2009 Videregående skatteret Mandag den 5. januar 2009 Kl. 9.00-13.00 Alle

Læs mere

2008/1 LSF 125 (Gældende) Udskriftsdato: 1. september Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag.

2008/1 LSF 125 (Gældende) Udskriftsdato: 1. september Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag. 2008/1 LSF 125 (Gældende) Udskriftsdato: 1. september 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2009-611-0043 Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen)

Læs mere

Høringssvar om udkast til bekendtgørelse om digital kommunikation samt feltlåsning

Høringssvar om udkast til bekendtgørelse om digital kommunikation samt feltlåsning Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Tony.Nielsen@skat.dk Høringssvar om udkast til bekendtgørelse om digital kommunikation samt feltlåsning Skatteministeren har den 13. april 2010

Læs mere

LMC Holding, Aabenraa ApS

LMC Holding, Aabenraa ApS LMC Holding, Aabenraa ApS CVR-nr. 31 07 62 77 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 27. maj 2015 Som dirigent:... Lars Martens Clausen Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning

Læs mere

Forslag. Lov om indgåelse af aftale om ændring af dansk-færøsk protokol til den nordiske dobbeltbeskatningsoverenskomst

Forslag. Lov om indgåelse af aftale om ændring af dansk-færøsk protokol til den nordiske dobbeltbeskatningsoverenskomst 2014/1 LSF 75 (Gældende) Udskriftsdato: 25. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 12-0188011 Fremsat den 19. november 2014 af skatteministeren (Benny Engelbrecht)

Læs mere

Sammenfatning af indholdet i forslag om lov om aktie- og anpartsselskaber

Sammenfatning af indholdet i forslag om lov om aktie- og anpartsselskaber Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 79 Offentligt 27. november 2008 /adf/che Sag Sammenfatning af indholdet i forslag om lov om aktie- og anpartsselskaber 1. Sammenfatning af lovforslagets enkelte kapitler

Læs mere

Byg & Bolig Kvanløse ApS Ringstedvej 178, Kvanløse 4300 Holbæk

Byg & Bolig Kvanløse ApS Ringstedvej 178, Kvanløse 4300 Holbæk ES ÅRSRAPPORT 2014 Byg & Bolig Kvanløse ApS Ringstedvej 178, Kvanløse 4300 Holbæk CVR nr. 27394671 Indsender: Profil Revision A-S Korskildeeng 1 2670 Greve Fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling

Læs mere

L 27 - Ophævelse af fondes adgang til fradrag for ikke almennyttige uddelinger H291-16

L 27 - Ophævelse af fondes adgang til fradrag for ikke almennyttige uddelinger H291-16 Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 2. november 2016 L 27 - Ophævelse af fondes adgang til fradrag for ikke almennyttige uddelinger H291-16 Skatteministeriet har ved brev af 5.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag Lovforslag nr. L 156 Folketinget 2007-08 (2. samling) Fremsat den 28. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag (Skattefritagelse

Læs mere

H. G. Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab c/o One Revision Øst, Roskildevej 37A, 3. sal, 2000 Frederiksberg

H. G. Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab c/o One Revision Øst, Roskildevej 37A, 3. sal, 2000 Frederiksberg H. G. Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab c/o One Revision Øst, Roskildevej 37A, 3. sal, 2000 Frederiksberg CVR-nr. 14 38 84 43 Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

KØBENHAVNS YOGA ApS. Østerbrogade København Ø. Årsrapport 1. juli juni 2016

KØBENHAVNS YOGA ApS. Østerbrogade København Ø. Årsrapport 1. juli juni 2016 KØBENHAVNS YOGA ApS Østerbrogade 56 2100 København Ø Årsrapport 1. juli 2015-30. juni 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 07/07/2016 Jørn Troelsen Nørtoft

Læs mere

Fra den 1. april 2007 er museers indtægter fra forundersøgelser og arkæologiske undersøgelser

Fra den 1. april 2007 er museers indtægter fra forundersøgelser og arkæologiske undersøgelser Vejledning om de moms- og afgiftsmæssige konsekvenser i forbindelse med at museers indtægter fra forundersøgelser og arkæologiske undersøgelser er blevet momspligtige Fra den 1. april 2007 er museers indtægter

Læs mere

Revisorbranchens Ekspertpanel. Skat

Revisorbranchens Ekspertpanel. Skat Revisorbranchens Ekspertpanel Skat Juni 2 Revisorbranchens Ekspertpanel: Skat Stor viden om skattemæssige forhold er et af de statsautoriserede revisorers varemærke. FSR har på den baggrund spurgt Revisorbranchens

Læs mere

J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg

J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg J.nr. j.nr. 08-107149 Dato : 15. august 2008 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 346-355 af 17. juli 2008. (Alm. del) stillet efter ønske fra Jesper Petersen (SF). Kristian

Læs mere

Videncentret takker indledningsvis for det lovforslag, vi har modtaget i høring.

Videncentret takker indledningsvis for det lovforslag, vi har modtaget i høring. Skatteministeriet 22. november 2011 Høring over L 31 2011-12 Videncentret takker indledningsvis for det lovforslag, vi har modtaget i høring. Telefon, computer med tilbehør og datakommunikation Computer

Læs mere

Afgørelse vedrørende årsrapporten for 2013 for PFA Pension

Afgørelse vedrørende årsrapporten for 2013 for PFA Pension Bestyrelsen og direktionen for PFA Pension Sundkrogsgade 4 2100 København Ø 21. april 2015 Afgørelse vedrørende årsrapporten for 2013 for PFA Pension Indledning I Økonomisk Ugebrev nr. 34 2014 fremgik

Læs mere

Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst

Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst 23. juni 2009 SKAGEN AS Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst Skattereformen (Forårspakke 2.0) er vedtaget af Folketinget den 28. maj 2009. Skattereformens ændringer

Læs mere

Lovforslag om ændring af Årsregnskabsloven

Lovforslag om ændring af Årsregnskabsloven Lovforslag om ændring af Årsregnskabsloven Konsekvenser for Venture Capital og Private Equity selskaber ved indregning og måling af kapitalandele i andre virksomheder Kontakt Niels Henrik B. Mikkelsen

Læs mere

SØU Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte

SØU Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte Emne Grænser Sats i kroner Kørselsgodtgørelse NB 1 Indtil 20.000 km 3,70 Over 20.000 km 2,05 Rejsegodtgørelse

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab 16-09- 2008 Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningen har modtaget revisionsprotokollat af 17. april 2008 vedrørende regnskab

Læs mere

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART. Orientering om Endelig Afregning af kompensation. Indkomstår 2013. Indkomståret 2013 SKAT

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART. Orientering om Endelig Afregning af kompensation. Indkomstår 2013. Indkomståret 2013 SKAT UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART Orientering om Endelig Afregning af kompensation Indkomstår 2013 Indkomståret 2013 DIS SKAT KOMPENSATION Amaliegade 33, opg. B, 1256 København K. Internet: www.udligningskontoret.dk

Læs mere

Sort til Hvidt Rengøring Off. ApS

Sort til Hvidt Rengøring Off. ApS Sort til Hvidt Rengøring Off. ApS Transformervej 9B, 2730 Herlev CVR-nr. 29 17 01 34 Årsrapport for 2012 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 23. maj 2013 Som dirigent:... Per Wildbork-Hansen

Læs mere

Vedtaget den 28. maj 2009 Skattereform - Forårspakke 2.0 - Moms. 28. maj 2009

Vedtaget den 28. maj 2009 Skattereform - Forårspakke 2.0 - Moms. 28. maj 2009 Vedtaget den 28. maj 2009 Skattereform - Forårspakke 2.0 28. maj 2009 Kort overblik Moms på administration af fast ejendom. Salg af nyopførte bygninger og byggegrunde bliver momspligtigt. Rejsebureauer

Læs mere

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART Orientering om Endelig Afregning af kompensation 2012 DIS SKAT KOMPENSATION Amaliegade 33, opg. B, 1256 København K. Internet: www.udligningskontoret.dk E-mail: postmester@udligningskontoret.dk

Læs mere

Andelsboligforeningen Lundbyesgade 7, 7A og Bissensgade 18. Årsrapport for 2005

Andelsboligforeningen Lundbyesgade 7, 7A og Bissensgade 18. Årsrapport for 2005 Lundbyesgade 7, 7A og Bissensgade 18, 8000 Århus C Årsrapport for 2005 (27. regnskabsår) Indholdsfortegnelse Side Bestyrelsens årsberetning og påtegning... 2 Revisionspåtegning... 3 Anvendt regnskabspraksis...

Læs mere

Komplementaranpartsselskabet Agerøvej 53, Aarhus Jyllandsvej 4, 7330 Brande

Komplementaranpartsselskabet Agerøvej 53, Aarhus Jyllandsvej 4, 7330 Brande Agerlandsvej 1 8800 Viborg Tlf. 86 62 92 22 Fax 86 62 93 75 E-mail: uw@uw.dk Netværk:RevisorGruppen Danmark Komplementaranpartsselskabet Agerøvej 53, Aarhus Jyllandsvej 4, 7330 Brande CVR-nr. 28 29 36

Læs mere

AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER

AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER STL Holding ApS Holmevej 6 7361 Ejstrupholm CVR-nr. 27594255 Årsrapport for 2013 10. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Årsrapport for 2013/14 6. regnskabsår

Årsrapport for 2013/14 6. regnskabsår Årsrapport for 2013/14 6. regnskabsår MA-TEK ApS Randersvej 69 8370 Hadsten CVR-nr. 31286425 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den. Dirigent: Indholdsfortegnelse

Læs mere

CKJ INVEST, KOLDING ApS

CKJ INVEST, KOLDING ApS CKJ INVEST, KOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/05/2015 Claus Kudsk Jørgensen Dirigent Side 2 af

Læs mere

Regnskabsmæssige forhold i andelsboligforeninger

Regnskabsmæssige forhold i andelsboligforeninger Regnskabsmæssige forhold i andelsboligforeninger Ny vejledning og modelregnskab Ejendomsforeningen Danmark 23. marts 2011 Agenda Hvad er nyt eller blot en ændret præsentationsform? Behandling af ejendom

Læs mere

Calum Randers Centrum K/S CVR-nr

Calum Randers Centrum K/S CVR-nr CVR-nr. 33 87 99 03 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 29.05.14 Jakob Axel Nielsen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

RÅDGIVNING REVISION OG REGNSKAB SKAT KORT NYT MOMS KORT NYT

RÅDGIVNING REVISION OG REGNSKAB SKAT KORT NYT MOMS KORT NYT RÅDGIVNING REVISION RÅDGIVNING ØKONOMISK VEJLEDNING REVISION OG REGNSKAB INDSIGT OG FORSTÅELSE SKAT KORT NYT MOMS KORT NYT Nyt fra Roesgaard & Partners December 2015 Rådgivning - økonomisk vejledning Husk

Læs mere

ANDERSEN CPH TRADING ApS

ANDERSEN CPH TRADING ApS ANDERSEN CPH TRADING ApS Vesterfælledvej 44 1750 København V Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2016 Michael

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes ændringsforslag, som jeg ønsker at stille til 2. behandlingen af ovennævnte lovforslag.

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes ændringsforslag, som jeg ønsker at stille til 2. behandlingen af ovennævnte lovforslag. Skatteudvalget 2012-13 L 67 Bilag 6 Offentligt J.nr. 12-0173537 Dato: 5. december 2012 Til Folketinget - Skatteudvalget L 67 Forslag til lov om ændring af skattekontrolloven, kildeskatteloven og forskellige

Læs mere

TimeTax Nyhedsbrev 56/2014

TimeTax Nyhedsbrev 56/2014 Side 1/5 SKAT SKAT Frivillig indbetaling af acontoskat for selskaber gældende for indkomståret 2014 Skatten for 2015 Side 1 Side 2 Rejsereglerne - midlertidigt ophold - bevaret adresse - standardsatser

Læs mere

Følgende dele af loven forventes sat i kraft

Følgende dele af loven forventes sat i kraft Følgende dele af loven forventes sat i kraft Kapitel 1 Indledende bestemmelser De nye definitionsbestemmelser, der bl.a. er konsekvens af, at reglerne for aktie- og anpartsselskaber samles i én lov og

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf * Ekspeditionstid 9-16

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf * Ekspeditionstid 9-16 ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 21. maj 2012 (J.nr. 2011-0026122) Afgift som følge

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af personskatteloven

Forslag. Lov om ændring af personskatteloven Lovforslag nr. L 74 Folketinget 2009-10 Fremsat den 18. november 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af personskatteloven (Kompensation for kommunale skatteforhøjelser)

Læs mere

FISKER+ UDLEJNING ApS

FISKER+ UDLEJNING ApS FISKER+ UDLEJNING ApS Årsrapport 4. december 2012-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/05/2014 Anders Fisker Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere