Birgit Vibeke Berri Hillmand

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Birgit Vibeke Berri Hillmand"

Transkript

1 Hvilken evidens er der for ergoterapeutisk skinnebehandling hos Reumatoid Artrit patienter, der har fået udskiftet MCP-led med proteser set i forhold til håndfunktion, aktivitetsudøvelse og livskvalitet Birgit Vibeke Berri Hillmand 2008 Eksamensopgave ved Sundhedsfaglig diplomuddannelse Modul: Obligatorisk modul med fokus på evidensbasering af klinisk praksis i ergoterapi, Hold GEH-01 Vejleder: Tina Hansen Mail: Kopiering eller anden gengivelse af eksamensopgaven eller dele deraf er kun tilladt med forfatterens tilladelse, jf. gældende dansk lov om ophavsret. Eksamensopgaven er ikke et udtryk for Efter- og videreuddannelsesafdelingens meninger og holdninger.

2 Resumé: Baggrund: I Danmark lider ca voksne mennesker af Reumatoid Artrit og mange lever med kroniske smerter og fremadskridende funktionstab. Udskiftning af håndens metacarpalled (MCP led) med silikone implantater og efterfølgende dynamisk skinne og ergoterapeutisk genoptræning, har betydning for genopretning af kraft - og pincetgrebet. Formål: Formålet med denne opgave er at undersøge, hvilken evidens der er for at benytte dynamiske skinner postoperativt i forhold til håndfunktion, aktivitetsudøvelse og livskvalitet. Metode: Via søgning i databaser er 3 artikler fundet og kritisk vurderet. Resultater: 1. artikel konkluderer, at der er en ekstensionsdefekt på 10 gr. i skinne gruppen mod 20 gr. i gruppen uden skinne. 91 % havde færre smerter og 82 % var tilfredse med håndens udseende. 2. artikel konkluderer, at der i MCP -leddene er en fremgang fra 21.6 gr. før operation til 47,2 gr. efter operation. Den ulnare deviation forbedres fra et gennemsnit på 30,4 gr. til 9,7 gr. 3. artikel konkluderer på en 10 års follow-up, en fremgang fra 35gr. til 10gr. i den ulnare deviation. Ekstensionsmanglen forbedres fra 35gr. til 10gr. Den gennemsnitlige bevægelse i MCP leddene formindskes fra 40gr. til 35gr. Alle patienter rapporterer smertelettelse og ¾ har fået en forbedring af håndfunktionen. Konklusion: Der fandtes et middel evidensniveau i forhold til skinner og håndfunktion. Patienterne angiver stor tilfredshed med effekten af operationen trods tilbagegang i bevægelsen i MCP leddenene over år og at håndkraften ikke forbedres. Dette giver grundlag for et studie, til at se nærmere ind på patienternes reelle aktivitetsudøvelse og livskvalitet.

3 Baggrund: I Danmark lider ca voksne mennesker af Reumatoid Artrit, som er en kronisk autoimmun sygdom. Ud fra danske erfaringer bygget på 3 skandinaviske studier skønnes den årlige tilgang af nye Reumatoid Artrit patienter at være 0,4 promille af den voksne danske befolkning = ca mennesker (www.gigtforeningen ; Sundhedsstyrelsen 2002, MTV rapport). Patienter med leddegigt, som er den danske betegnelse for Reumatoid Artrit, lever med kroniske smerter og fremadskridende funktionstab til trods for medicinsk og operativ behandling, hvilket udgør et væsentlig sundhedsproblem i Danmark (Sundhedsstyrelsen 2002 MTV). Håndled, grundled og mellemled er de hyppigst afficerede led. (Pødenphant m.fl. 2006) og ødelæggelsen i leddene starter tidligt i sygdomsforløbet, ofte inden for det første år, hvorfor en tidligere diagnogtisering samt iværksættelse af medicinsk behandling kan forsinke eller hindre uoprettelige skader i leddene (Sundhedsstyrelsen 2002 MTV). På Gentofte Hospital har ergoterapeuterne gennem mange år fremstillet en individuel skinne til Reumatoid Artrit patienter, der har fået foretaget udskiftning af et eller flere grundled (MCP led) med Swanson proteser (Lundborg 1999). Det var i sin tid et ønske fra de håndkirurgiske læger, at patienten skulle overgå fra gips til en dynamisk skinne efter ca. 1 uge. Man sikrer herved en vis bevægelse i MCP-leddene, samtidig med at proteserne gror fast ( Danneskiold-Samsøe m.fl. 2002; Sundhedsstyrelsen 2002 MTV). Baggrunden for at udskifte disse led er smerter og kraftig ulnar deviation, (Weiss,Falkenstein 2005), som bevirker, at patienten i større eller mindre grad ikke længere har hverken et kraftgreb eller et pincetgreb. Hos den reumatoide patient ændres og forværres den ulnare deviation dels p.g.a. svækkede ligamenter i MCP -leddene og dels p.g.a en radial deviation af håndleddet. ( Lundborg 1999 ). Alle dagligdagens aktiviteter er besværliggjort, da hånden i de værste tilfælde kun kan fungere som en støttehånd. Ofte er begge hænder ramt af svær leddegigt samt også andre led, hvilket medfører yderligere nedsat funktion, evt. tab af erhverv, hvilket igen har indflydelse på livskvaliteten. I perioder kan dette medvirke til, at både personlig pleje og aktiviteter i hjemmet kræver hjælp fra andre mennesker (Danneskiold-Samsøe m.fl. 2002; Sundhedsstyrelsen 2002 MTV). Resultatet efter denne operation er betragtelig smertelindring samt en genopretning af balancen i MCP-leddene, således at patienten igen får et kraftgreb og et pincetgreb, og dermed bliver i stand til at benytte hånden til flere gøremål. (Danneskiold-Samsøe m.fl. 2002).

4 I tilgift hertil kommer den kosmetiske forbedring. (Lundborg 2002.) Skinnebehandlingen ophører 4 6 uger efter operationen og genoptræningen, som jeg ikke vil komme nærmere ind på i denne rapport, afsluttes som oftest 6 og 8 uger efter operationen. Den skinne vi fremstiller i dag synes god for patienten. Den er let at have på og slutresultatet er tilfredsstillende for den enkelte. Dette baserer jeg på den erfaring, jeg og mine kollegaer gennem mange år har opnået med disse patienter. Men den tilgang er ikke længere tilfredsstillende. Der er i dag et krav fra arbejdspladsen, ledelsen og ikke mindst befolkningen, at finde belæg for den behandling vi tilbyder vores patienter, (Borg m.fl.2007). Vi er på Gentofte endnu ikke blevet officielt akkrediteret, idet vi afventer den eksakte Danske Model, men har gennem de seneste 3-4 år arbejdet hen i mod det. D.v.s. at vi arbejder med forskellige former for både administrative og kliniske vejledninger. Inden for mit område, det håndkirurgiske, har vi fået nedskrevet visse kliniske vejledninger, men endnu ikke fundet forskningsevidensen frem. Vi har aldrig sat spørgsmålstegn ved at udstyre patienterne med en dynamisk skinne I de første år afhang skinnetypen af den enkelte kirurg. Nogle ønskede en præfabrikeret skinne til brug i dagtimerne og en hvileskinne til natten, andre ønskede en individuelt fremstillet skinne med stropper til fingrene. På baggrund i ovenstående, vil jeg gerne se, om det er muligt at finde evidens for at udstyre disse patienter med en dynamisk skinne postoperativt. PICO P: Reumatoid Artrit patienter, som får udskiftet et eller flere MCP-led med Swanson proteser. I: Patienter udstyres med en dynamisk individuelt fremstillet skinne ca. 8 dage efter operationen. C: O: At øge disse patienters håndfunktion, aktivitetsniveau og livskvalitet. Klinisk spørgsmål. Hvilken evidens er der for at bruge dynamiske individuelle fremstillet skinner postoperativt hos Reumatoid Artrit patienter, der har fået udskiftet et eller flere MCP-led med Swanson eller

5 tilsvarende silikone proteser i forhold til håndfunktion og dermed påvirkning på aktivitetsudøvelse og livskvalitet. Søgestrategi. Da mit spørgsmål omhandler behandling, har jeg valgt Pubmed og Cinahl (Andersen & Matzen 2007). Jeg har valgt at begrænse min søgning til 2 databaser, for at kunne bevare overblikket. Søgeord: Rheumatoid, rheumatoid arthritis, hand therapy, metacarpophalangels joint, Swanson, silicone arthroplasty, occupational therapy and splint*. Derefter har jeg valgt forskellige kombinationer med AND (bilag A G). Limit: Voksne med rheumatoid artrit (fra 19 år og op efter). Inklusionskriterier: Reumatoid artrit, i MCP - leddene. MCP led og skinner. Ergoterapi efter gigt håndoperation. Håndskinner og genoptræning. Artikler inden for de seneste 20 år. Artikler på engelsk Eksklusionskriterier: Artikler på tysk. Reumatoid artrit i MCP led + resten af kroppen Patienter, der ikke er blevet opereret i MCP leddene. Andre håndoperationer samtidig med operation i MCP-led. Sammenligninger af forskellige protesetyper. Håndsøgning: Jeg arbejder på et af de 5 hospitaler i Danmark, som har det håndkirurgiske speciale, og i ergoterapien findes en artiklelsamling fra Journal of Hand Therapy og Journal of Hand Surgery, hvor jeg har læst abstractene omhandlende Reumatoid Artrit og derfra udvalgt 4 artikler, som jeg vil se nærmere på.

6 Valg af artikler: Min søgning resulterede i 16 artikler. Brugen af in og eksklusionskriterier medførte et resultat på 3 artikler. Af de 16 artikler er 4 håndsøgt, 7 er down-loaded i forbindelse med søgningen, 1 bestilt via Københavns Universitetsbibliotek, 1 bestilt via Århus Statsbibliotek, 1 fundet via en artikels litteraturliste og 2 sendt fra kollegaer. Endvidere vil et håndsøgt svensk tema nummer fra Svensk Forening For Håndrehabilitering indgå i min perspektivering som en ekspertudtalelse fra et land, som er sammenligneligt med Danmark. Studiedesign Evidensniveau Styrke Forfatter (år) Metaanalyse eller systematisk oversigt af RTC Randomiseret, kontrolleret studie (RTC) Kontrolleret, ikke randomiseret studie Kohorte Før/efter Ia Ib IIa A A B IIb B Schmidt,K m.fl.1998 Burr.N. m.fl.2002 Casekontrolundersøgelse III C Thomsen, N. m.fl Diagnostisk test III C Tværsnitsundersøgelse III C Oversigtsartikler og ekspertudtagelse IV D Svensk tema vedr. MCP 2206 (Andersen & Matzen 2007) Mit endelige valg: En artikel der drejer sig om en sammenligning af 2 grupper henholdsvis med og uden skinne. En artikel omkring statiske skinner som et alternativt til dynamiske. Endvidere indeholdt den også et spørgeskema omkring ADL og en af forfatterne er ergoterapeut. Den sidste er et langtidsstudie (10 år), hvor der ikke er specielt meget omkring skinner, men et ADL skema. Alle artiklerne er kritisk vurderet efter Law. m.fl. Analyseskema til kritisk vurdering af kvantitative studier fra ETF,s hjemmeside.

7 Value of dynamic splinting after replacement of the metacarpophalangeal joint in patients with rheumatoid arthritis. Thomsen N. m.fl Resume: Forfatterne beskriver studiet som et retropectivt studie, hvor man har sammenlignet en gruppe på 13 patienter (41 led) behandlet med en dynamisk skinne, efter de har fået udskiftet et eller flere MCP led, med en gruppe på 9 patienter (29 led), der ikke blev udstyret med en skinne efter operationen. Follow-up tiden var henholdsvis 58 mdr. og 29 mdr. Data er indsamlet fra 1991 til 1997 via journal og rtg.billeder og sammenlignet med nye rtg.billeder og nye målinger. Det var muligt at foretage opgørelse på 70 ud af 98 led. De har målt på ekstensionsdefekt og fleksion i MCP-led og den samlede bevægelse i MCP-leddene, samt ulnar deviation. Ekstensionsdefekten var 20 gr. i gruppen uden skinne mod 10 gr. i skinne gruppen, som er den eneste måling, hvor der er opgivet en signifikant p værdi. P= 0,002. Bevægeudslaget i MCP leddene var 45 gr. i skinne gruppen mod 35 gr. i gruppen uden skinne, men ikke signifikant. Bevægeudslaget og ulnar deviation mindskes over tid, hvorfor det var forventeligt at disse tal kunne være mindre i skinnegruppen, da follow-up tiden her var 58 mdr. Det var de i midlertidig ikke. 91 % havde fået mindre smerter og 82 % var tilfredse med udseende af hånden som et gennemsnit for begge grupper. Forfatterne havde gennem en årrække udstyret patienterne postoperativt med en dynamisk skinne, men forladt det igen grundet en fornemmelse af øget stivhed i MCP-leddene. Forfatterne havde en forventning om, at bevægelsen i MCP leddene ville være mindre i gruppen uden skinne, hvilket ikke var tilfældet. Derfor konkluderer forfatterne, at det tyder på at der er belæg for at udstyre patienterne med en dynamisk skinne efter omtalte operation. Forfatterne har beskrevet en oversigt over varigheden af dynamiske skinner i 12 studier i tidsrummet (bilag H) og mener, at det vil være en god idé, at foretage et studie, der skal se på varigheden af den dynamiske skinne. Kritisk vurdering: Studiedesignet er ikke klart beskrevet, men jeg har valgt at placere det som et Case-control studie (Johansen 2005; Law 1998 ). Selve studiet er relevant, da begge interventionformer har været taget i brug over en årrække. Jeg vurderer, at baggrundslitteraturen har været relevant. Grupperne er ikke lige store og det samme gælder follow-up tiden, hvilket svækker artiklen. Fra andre studier ved man, at den samlede bevægelse i MCP leddene bliver lidt mindre over tid,

8 hvilket ikke kunne bevises i denne undersøgelse. Dette er positivt, da skinnegruppen havde den længste follow-up tid. Stikprøven er beskrevet, dog ikke i detaljer. Man har valgt, at tage de patienter, der er blevet opereret inden for en årrække af 6 år. Der står intet omkring informeret samtykke, men da patienterne er indkaldt efter behandlingen er ophørt, har de på den måde givet en accept af eftermålingerne. Den læge, der foretog de nyeste målinger, havde intet kendskab til hvilken gruppe den enkelte patient tilhørte og havde ikke selv været involveret i operationerne tidligere. Der er benyttet rtg.billeder, goniometer samt Visuel analog skala (VAS-skala), som alle er valide og reliable. Endvidere er der benyttet spørgeskema til besvarelse af håndens udseende, almene funktion og kraft og en bedømmelse som helhed. Disse tal og vurderinger angiver forfatterne til at være enslydende i begge grupper, hvorfor de er slået sammen under et. Jeg mener, at det svækker artiklen, at de ikke er delt op i to grupper samt at alle tal og besvarelser ikke er med. Man kunne også forstille sig, at der opstod erindringsbias i forhold til spørgeskemaet. Men 91 % havde fået færre smerter og 82 % var tilfredse med udseende af hånden som et gennemsnit for begge grupper, hvilket jeg vurderer som en forbedring af livskvaliteten. Opsummering: Dette studies formål var at evaluere resultaterne i de 2 grupper, for at finde evidens for enten at benytte dynamiske skinner eller ikke, sammenlignet med det bedste bevægeudslag i MCP-leddene. Svagheden i studiet er gruppernes størrelsesforhold samt follow-up tiden. Evidensen er ikke så høj i studiet, men resultatet peger i retning af mit kliniske spørgsmål. An alternative splinting and rehabilitation protocol for metacarpophalangeal joint arthroplasty in patients with rheumatoid arthritis. Burr, N m.fl Resume: Studiet er et prospectivt studie over et gennemsnit på 19 mdr. Det vil vurdere om statiske skinner er lige så velegnet som dynamiske skinner efter indsættelse af nye MCP led. 15 patienter blev udstyret med statiske skinner efter operationen og vurderet præ- samt postoperativt i forhold til bevægelse i MCP leddene. Dette resultat blev sammenlignet med slutresultatet for 6 tilsvarende studier. Den ulnare deviation blev sammenlignet med slutresultatet for 4 tilsvarende studier. I disse sammenlignelige studier havde alle patienterne dynamiske skinner på. Endvidere skulle patienterne udfylde et ADL spørgeskema. Der var i dette studie en statistisk fremgang fra 21.6 gr. før operation til 47,2 gr. efter operation i

9 MCP leddene. Til sammenligning lå værdierne i de 6 studier mellem 38gr. 50gr. Den ulnare deviation forbedredes fra et gennemsnit på 30.4gr. til 9.7gr. Til sammenligning lå værdierne i de 4 studier mellem 8gr. 15gr. Smerte blev målt med VAS skala og 82 % havde opnået en forbedring. På baggrund i ovenstående bestyrkede det forfatternes mening, at statiske skinner kunne være et alternativ til dynamiske skinner. Kritisk vurdering: Studiedesignet er ikke beskrevet, men jeg har valgt at placere det i kohorte/før/efter gruppen (Law, M 1998;Andersen, I & Matzen, P ). Det er relevant at undersøge effekten af statiske skinner sammenlignet med dynamiske skinner, da der rundt om i verdenen benyttes såvel statiske som dynamiske skinner efter operation i MCP leddene. Forfatterne har gennemgået relevant litteratur omhandlende Reumatoid Artrit, nye led og skinner. Det er et kort studie på 19 mdr. og med kun 20 patienter, hvoraf der var et frafald på 5. Årsagen til dette er ikke beskrevet. Stikprøven er fint beskrevet, men der står intet omkring informeret samtykke. Alle målinger er beskrevet, ligesom ADL skemaet er med i artiklen. Der er benyttet goniometer og VAS skema som velkendte måleredskaber. Interventionen er godt beskrevet for såvel operation som skinner og genoptræning. Jeg er enig med forfatterne, at statiske skinner er billigere og mindre tidskrævende at fremstille, men eftersom der blev fremstillet 2 statiske skinner, tvivler jeg på den økonomiske gevinst. Artiklen er veldokumenteret med både top, middel og bundværdier, og alt er beskrevet, således at forfatternes undersøgelse godt kunne gentages. Jeg mangler, at se resultatet for ADL skemaet, men alle patienter (100 %) var så tilfredse, at de gerne ville gennemgå en tilsvarende operation igen. Dette tolker jeg sammen med forbedringen af hånd- og pincetgrebet, som en forbedring af livskvaliteten for den enkelte patient. Som forfatterne selv skriver, er det lidt usædvanlig at sammenligne et studies resultater mod tallene i tilsvarende studier. Resultaterne er denne artikels tal sat op imod navngivne artiklers tal. Det er rigtigt at værdierne for ulnar deviation og bevægelsen i MCP-leddene i dette studie synes at være sammenlignelige. Men det er de eneste værdier, der er taget med, og da jeg ikke har læst og vurderet de artikler, som forfatterne sammenligner sig med, er det svært at drage en direkte konklusion. Måske har de kun valgt at tage de positive værdier med? Opsummering: Studiets formål var at vise, at statiske skinner var lige så anvendelige som dynamiske skinner til Reumatoid Artrit patienter, der havde fået udskiftet MCP-led.

10 Jeg mener, at studiet er for lille og for kort til at ændre nuværende praksis, men man kunne overveje et studie, hvor statiske skinner blev vurderet mod dynamiske skinner, og hvor selve optræningen var ens i begge grupper. På den måde kunne det blive et ergoterapeutisk studie, i modsætning til de fleste andre studier, hvor udgangspunktet er det operative. Ten-year follow-up of silicone arthroplasty og the metacapophalangeal joints in rheumatoid hands. Schmidt, K. m.fl Resume: Studiet er et før/efter studie, hvor 28 patienter blev undersøgt 10 år efter indsættelse af silikone implantater i MCP led. Man har valgt at foretage målingerne præoperativt og 5 mdr. og 10 år efter operationen. Vedr. de subjektive vurderinger rapporterede alle patienter smerte lettelse og ¾ havde fået en forbedring af deres håndfunktion og 89 % var tilfredse med det kosmetiske resultat. Den ulnare deviation forbedredes fra 35gr. til 10gr. Ekstensionsmanglen forbedredes fra 35gr. til 10gr. Den gennemsnitlige bevægelse i MCP-leddene formindskedes fra 40gr. til 35gr. Håndkraften forblev uændret, 10 kiloponds før operationen, 7,6 ved 5. mdr. og 10,3 ved 10 år. Radiologisk viste der sig problemer omkring 89 % af implantaterne og i 28 % var de gået i stykker. Forfatterne oplyser, at det er velkendt, at der er en diskrepans mellem gode og subjektive resultater sammenholdt med radiologiske fund og målinger. Kritisk vurdering: Formålet er ikke decideret beskrevet, men i indledningen gennemgås tidligere års problemer med implantaterne, som bl.a. går i stykker. Bevægefunktionen, der bliver dårligere og andre studier, hvor patienterne også er tilfredse med operationsresultatet til trods for mindre gode radiologiske og kliniske resultater. Stikprøven er beskrevet med 48 patienter, men ender med 28. Årsagen til frafaldet er dødsfald. Man har valgt, at inkludere alle de patienter, der havde fået indsat et eller flere led i perioden mellem 1982 og Selve operationen er beskrevet og håndkraftmålingen er beskrevet via et vigorimeter. Den aktive bevægelse i MCP-leddene er blevet målt med en metode, de selv har opfundet, og som i øvrigt ikke er nærmere beskrevet, hvilket svækker denne måling. Der fremgår tal for pincetgrebets kraft og at disse tal er lidt dårligere ved den sidste opgørelse,

11 men tallene for pincetgrebet er ikke med ved de 2 første målinger, hvorfor det er svært at drage sammenligninger. Disse tal står uklart inde i teksten, hvilket er årsagen til at jeg ikke har dem beskrevet. Der er ingen p-værdier beskrevet. Spørgeskemaet med 6 forskellige spørgsmål vedr. håndfunktioner er medtaget i artiklen, hvor det er tydeligt, at patienterne scorer højest (easy difficult need help-impossible). Desværre er det ikke muligt at sammenligne med de 2 første undersøgelsessvar, og derved ikke muligt at se en evt. forbedring. Patienterne fik en dynamisk skinne efter 5 dage og skulle bruge den i de efterfølgende 6 uger samt en natskinne i 12 uger. Desværre er der intet yderligt beskrevet omkring dette, og kun at der påbegyndes træning. Opsummering: Resultatet er en forbedring i den ulnare deviation, en forringelse af MCP bevægelsen og en gennemsnitlig kraft som før operationen. Artiklen beskriver kort en type skinne, som kunne være sammenlignelig med den, vi benytter i dag, men studiet omhandler ikke brugen af skinner, og det er derfor ikke muligt at se på evidensen i forhold til mit kliniske spørgsmål og dynamiske skinner. Men i forhold til håndfunktion, aktivitetsudøvelse og livskvalitet er det interessant, at patienterne stort set er tilfredse med resultatet selv om bevægeudslaget i MCP-leddene går tilbage og der også er problemer med brud i implantaterne. Men jeg vurderer, at det at hånden er rettet op, netop giver den enkelte mulighed for at genvinde et kraft og et pincetgreb, og derved mulighed for at genoptage daglige aktiviteter, som tidligere har været besværliggjort eller umulige. Hertil kommer det kosmetiske, som er en stor tilfredsstillelse for den enkelte. Samlet konklusion for de 3 artikler: Mit studies formål var, at se hvilken evidens, der er for at bruge dynamiske individuelle fremstillet skinner postoperativt hos Reumatoid Artrit patienter, der har fået udskiftet et eller flere MCP-led med proteser set i forhold til håndfunktion, aktivitetsudøvelse og livskvalitet. Ingen af mine artikler var på højeste evidensniveau, men et middelniveau på 2 b og 3. De udvalgte artikler belyser på forskellig vis mit kliniske spørgsmål. Der forekommer postoperative skinner i alle 3 artikler. Statiske i en artikel og dynamiske skinne i 2 af artiklerne. Patienterne opnår en stor tilfredshed med effekten af operationen, trods tilbagegang af

12 bevægelsen i MCP-leddene over år, og de øvrige komplikationer i form af brud på implantaterne samt at patienterne ikke opnår en væsentlig bedre kraft i hånden. Alle artikler kunne påvise en formindskelse i ulnar deviationen. De få ADL spørgsmål, der var i alle 3 artikler, viste en fremgang for patienterne og samlet set, var der en væsentlig reduktion i patienternes smerte. Dette konkluderer jeg som en klar forbedring af håndfunktionen og livskvaliteten. Ud fra dette og min kliniske erfaring formoder jeg at patienternes aktivitesudøvelse ligeledes blev forbedret, men det omtaler ingen af artiklerne direkte. Anbefalinger til klinisk praksis: Den dynamiske skinne fungerer i praksis i dag, og mine artikler viste et evidensniveau på middelværdi. Men der kan sættes spørgsmål om varigheden af skinnen. I mit materiale er der er en spredning fra 1 mdr. til 6 mdr., og set fra patientens side, må den korteste tid i skinne være at foretrække, så længe der er taget højde for fastgroningen af implantaterne. Jeg vurderer, at vi skal fortsætte med de nuværende skinner, men vil diskutere tidsfaktoren med håndkirurgerne på baggrund af mit undersøgte materiale. Perspektivering: Ingen af mine artikler var forfattet kun af ergoterapeuter, men i artiklen omhandlende statiske skinner (Burr, N.m.fl.2002) var der en ergoterapeut og en fysioterapeut som medforfattere. Ergoterapeuter og håndkirurger har et tæt samarbejde ikke kun i Danmark, men i hele Verdenen, hvorfor den ergoterapeutiske intervention har indgået mere eller mindre i de fundne artikler(www.haandkirurgi.com; Hunter 1995). Som ergoterapeut inden for det håndkirurgiske område, er det naturligt og nødvendigt at tage udgangspunkt i selve operationen som start på genoptræningen. Den enkelte patients ønske om fortsat at passe sit arbejde, hjem og fritidsinteresser kan for en periode eller måske permanent være sat ud af funktion.(borg m.fl.2007). Muligheden for at vende tilbage til det, der har betydning for den enkelte patient, nødvendiggør at ergoterapeuten har et nærmere kendskab til håndens knogler, led og funktion og mulige restriktioner, således at patienten kan træne sig hen til de ønskede mål.(borg m.fl. 2007). I de 2 af artiklerne benyttedes der dynamiske skinner og den 3. artikel konkluderede, at statiske skinner var lige så anvendelige. Det svenske temahæfte, omkring behandling ved udskiftning af MCP-led, beskriver 8 sygehuses program. Alle steder fremstilles enten en dynamisk skinne eller en træningsskinne (statisk) 2-6 dage postoperativt og på 7 af stederne får patienterne tillige en hvileskinne (bilag I).

13 I forhold til min nuværende praksis og ovenstående vurderinger er der en vis konsensus. Jeg mener at kunne konkludere, at både håndfunktion, aktivitetsniveau og livskvalitet forbedres ved denne operation med efterfølgende skinnebehandling og genoptræning, men jeg kunne tænke mig at se nærmere på ovenstående 3 punkter i et mere ergoterapeutisk perspektiv. Jeg kunne forstille mig et relevant ADL- spørgeskema, som skulle udfyldes før operationen, ved afslutningen af genoptræningen samt efter 1 år. Spørgsmålene skulle tillige tage højde for patientens opfattelse af sin livskvalitet. Jeg mener ikke, at der vil være nogen barrierer for at iværksætte ovenstående skema. Vi behandler disse patienter i forvejen, men opgørelsen af skemaerne vil koste ekstra tid i forhold til nuværende status. Det vil nærmere være et spørgsmål, om at få det koordineret med vores håndkirurger, da vi ikke ser patienten før efter operationen.

14 Litteraturliste: Bøger: Andersen, Inger; Matzen, Peter (2007): Evidensbaseret medicin. Forlaget Gads. Side 31-71, Borg,T m.fl. (2007): Basisbog i ergoterapi. Forlaget Munksgaard Danmark. Side 66-91, , Danneskiold-Samsøe, Bente m.fl. (2002): Klinisk Reumatologi. Forlaget Munksgaard Danmark. Side , , , Hunter,J m.fl.(1995): Rehabilitation of the Hand Surgery and Therapy. Forlaget Mosby. Side 3-6. Lundborg, Gøran (1999): Forlaget Studentlitteratur, Lund. Side MTV-rapport (2002): Leddegigt. Sundhedsstyrelsen. Side 11-22, 42-49, , Pødenphant, Jan m.fl. (2006): Reumatologi. Forlaget Fadl. Side Weiss, Susan; Falkenstein, Nancy (2005): Hand Rehabilitation. Forlaget Elsevier Mosby. Side Artikler: Burr, N m.fl. (2002): An alternative splinting and rehabilitation protocol for metacarpophalangeal joint arthroplasty in patients with rheumatoid arthritis, nr årg., side Johansen, K (2005): Evidens hvad er problemet? Ergoterapeuten februar side Law, M m.fl. (1998): Analyseskema til kritisk vurdering af kvantitative studier. McMaster University. Side 1-4. Law, M m.fl. (1998): Retningslinier til brug for skema til kritisk litteraturgennemgang af kvantitative undersøgelser. Mc.Master University. Side 1-13 Schmidt, Klaus m.fl. (1999) Ten-year follow-up of silicone arthroplasty of the metacarpophalangeal joints in rheumatoid hand, nr. 4, 33. årg. Side Temanummer fra svensk forening for handrehabilitering (2006): Behandlingsprogram vid artroplastik i MCP-leder. Side Thomsen, Niels m.fl. (2003): Value of dynamic splinting after replacement of the metacarpophalangeal joint in patients with rheumatoid arthritis. Scandinavian journal of plastic and reconstructive surgery and hand surgery, nr.2, 37.årg. Side I alt 376 sider. Internetkilder: Dansk Selskab for Håndkirurgi. (Set 2008 november) Tilgængelig på: URL:http//www.haandkirurgi.com/Ergoterapi.htm Vedr. ergoterapeutisk træning i forbindelse med operationer af håndkirurgiske lidelser. Gigtforeningen.(Set 2008 november) Tilgængelig på: URL:http://www.gigtforeningen.dk.viden om gigt/leddegigt.

15 Bilagsfortegnelse: Søgning Cinahl Søgning Pubmed Søgning Pubmed Mesh Skinneoversigt fra artikel af Thomsen (2005) Svensk skinneoversigt Bilag H Bilag A & B Bilag C & D & E Bilag F & G Bilag I

Den gode genoptræning

Den gode genoptræning Den gode genoptræning Den gode genoptræning Hvad er god genoptræning? Ældre Sagen, Ergoterapeutforeningen, Danske Fysioterapeuter og Danske Handicaporganisationer har formuleret en række forslag til indholdet

Læs mere

Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 1300 København S København, den 12. august 2013

Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 1300 København S København, den 12. august 2013 Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 1300 København S København, den 12. august 2013 Vedr.: Høringssvar om udkast til National klinisk retningslinje for udredning og behandling af demens Alzheimerforeningen

Læs mere

kliniske retningslinjer Klinisk retningslinje for fysioterapi til til patienter med Kronisk Obstruktiv Lungesygdom. Danske Fysioterapeuters

kliniske retningslinjer Klinisk retningslinje for fysioterapi til til patienter med Kronisk Obstruktiv Lungesygdom. Danske Fysioterapeuters Kliniske retningslinjer Klinisk retningslinje for fysioterapi til til patienter med Kronisk Obstruktiv Lungesygdom Lungesygdom Dette er en kort oversigt over anbefalinger til fysioterapeuter, der Dette

Læs mere

BRYSTFORSTØRRENDE OPERATION

BRYSTFORSTØRRENDE OPERATION PATIENTINFORMATION BRYSTFORSTØRRENDE OPERATION PRIVATHOSPITALET SKØRPING A/S - HIMMERLANDSVEJ 36-9520 SKØRPING TLF. 98 39 22 44 - FAX 98 39 18 38 - KONTAKT@SKOERPING.DK WWW.SKOERPING.DK VELKOMMEN TIL PRIVATHOSPITALET

Læs mere

Evidensbaseret fysioterapi. Hvad er viden? Guidelines/Kliniske retningslinier. Hvad er nu det for noget? 5 februar 2012. Hvor får I jeres viden fra?

Evidensbaseret fysioterapi. Hvad er viden? Guidelines/Kliniske retningslinier. Hvad er nu det for noget? 5 februar 2012. Hvor får I jeres viden fra? Evidensbaseret fysioterapi Hvad er nu det for noget? 5 februar 2012 Hvad er viden? Hvor får I jeres viden fra? Kolleger, blade, bøger, videnskabelige artikler? Fordele og ulempe ved kliniske retningslinier?

Læs mere

Afsluttende statistisk evaluering af SSD-projektet, Vejle kommune

Afsluttende statistisk evaluering af SSD-projektet, Vejle kommune Afsluttende statistisk evaluering af SSD-projektet, Vejle kommune Nedenstående er en beskrivelse af den kvantitative evaluering af projekt Trivsel gennem bevægelseslæring og forflytningskundskab. Vær opmærksom

Læs mere

Joint Resources Et tværvidenskabeligt ph.d. projekt om fysisk aktivitet, fatigue og søvn hos patienter med leddegigt

Joint Resources Et tværvidenskabeligt ph.d. projekt om fysisk aktivitet, fatigue og søvn hos patienter med leddegigt Joint Resources Et tværvidenskabeligt ph.d. projekt om fysisk aktivitet, fatigue og søvn hos patienter med leddegigt 24.maj 2012 Katrine Løppenthin, sygeplejerske, cand.scient.san., ph.d. studerende Hvordan

Læs mere

Spørgeskema. Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ

Spørgeskema. Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ Spørgeskema Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ Juni 2005 Udsendt af Health Care Consulting på vegne af Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering, Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Den Gode Genoptræning

Den Gode Genoptræning Den Gode Genoptræning Den Gode Genoptræning Ældre Sagen, Ergoterapeutforeningen, Danske Fysioterapeuter og Danske Handicaporganisationer har igen i fællesskab i efteråret 2012 undersøgt det kommunale

Læs mere

Viborg Privathospital - Patientinformation. Alt hvad du bør vide om brystforstørrende operation

Viborg Privathospital - Patientinformation. Alt hvad du bør vide om brystforstørrende operation Viborg Privathospital - Patientinformation Alt hvad du bør vide om brystforstørrende operation Velkommen til Viborg Privathospital Denne vejledning er tænkt som en kort information om sygdommen, om den

Læs mere

Patientvejledning. Slidgigt i fingrene. Stivgørende operation eller ledprotese

Patientvejledning. Slidgigt i fingrene. Stivgørende operation eller ledprotese Patientvejledning Slidgigt i fingrene Stivgørende operation eller ledprotese Slidgigt i fingrene er meget almindeligt. Oftest er det tommelens rodled, der påvirkes, men også fingrenes yderled og mellemled

Læs mere

Slidgigt Værd at vide om slidgigt

Slidgigt Værd at vide om slidgigt Patientinformation Slidgigt Værd at vide om slidgigt Ortopædkirurgisk Ambulatorium Forord Vi får alle slidgigt. Slidgigt er den hyppigste ledsygdom. Symptomer på slidgigt er smerter, hævede og/eller stive

Læs mere

Bilag 1: Kvantitativt analyseredskab til vurdering af Health Effect of Improved Meal Ambiance in a Dutch Nursing Home: A 1-year Intervention

Bilag 1: Kvantitativt analyseredskab til vurdering af Health Effect of Improved Meal Ambiance in a Dutch Nursing Home: A 1-year Intervention Bilag 1: Kvantitativt analyseredskab til vurdering af Health Effect of Improved Meal Ambiance in a Dutch Nursing Home: A 1-year Intervention Study VURDERING AF KVANTITATIV VIDENSKABELIG ARTIKEL Afsnit

Læs mere

Patientvejledning. Leddegigt. I hånd- og fingerled

Patientvejledning. Leddegigt. I hånd- og fingerled Patientvejledning Leddegigt I hånd- og fingerled Leddegigt er en alvorlig sygdom, der påvirker mange led, ikke mindst i hånden og fingrene. Ofte angribes mange af kroppens led af en betændelses lignende

Læs mere

Ringkjøbing Amt Kvalitetsafdelingen for Sundhedsvæsenet. Audit af individuelle genoptræningsplaner 2003

Ringkjøbing Amt Kvalitetsafdelingen for Sundhedsvæsenet. Audit af individuelle genoptræningsplaner 2003 Ringkjøbing Amt Kvalitetsafdelingen for Sundhedsvæsenet Audit af individuelle genoptræningsplaner 00 Else Rose Hjortbak Kvalitetskonsulent Februar 00 Indhold Side Resumé...............................................................

Læs mere

Lotte Helmark Sygeplejerske, SD Kardiologisk Ambulatorium Roskilde Sygehus

Lotte Helmark Sygeplejerske, SD Kardiologisk Ambulatorium Roskilde Sygehus Lotte Helmark Sygeplejerske, SD Kardiologisk Ambulatorium Roskilde Sygehus Hjertepatienter med depression har signifikant højere morbiditet og mortalitet end hjertepatienter uden depression Depression

Læs mere

F S O S K o n f e r e n c e 1 8 + 1 9 m a r t s T r i n i t y H o t e l. F r e d e r i c i a. M i r a S ø g a a r d J ø r g e n s e n

F S O S K o n f e r e n c e 1 8 + 1 9 m a r t s T r i n i t y H o t e l. F r e d e r i c i a. M i r a S ø g a a r d J ø r g e n s e n Sygeplejestudie: Hvorfor ringer patienterne efter udskrivelse? F S O S K o n f e r e n c e 1 8 + 1 9 m a r t s T r i n i t y H o t e l. F r e d e r i c i a. M i r a S ø g a a r d J ø r g e n s e n Overskrifter:

Læs mere

Knee-extension strength or leg-press power after fast-track total knee arthroplasty: Which is better related to performance-based and selfreported

Knee-extension strength or leg-press power after fast-track total knee arthroplasty: Which is better related to performance-based and selfreported Knee-extension strength or leg-press power after fast-track total knee arthroplasty: Which is better related to performance-based and selfreported function? Peter K Aalund 1, Kristian Larsen 2,3, Torben

Læs mere

MINDFULNESS KAN AFHJÆLPE STRESS

MINDFULNESS KAN AFHJÆLPE STRESS HVAD VIRKER? EVIDENS OM EFFEKTER NR. 01 2012 Artiklen bygger på denne Campbell forskningsoversigt: de Vibe, M., Bjorndal, A., Tipton, E., Hammerstrom, K., Kowalski, K.: Mindfulness Based Stress Reduction

Læs mere

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE Indledning Fagprofilen for ergo- og fysioterapeuter i Ikast-Brande Kommunes træningsområde er et samarbejdsredskab. Den danner

Læs mere

Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens 73. Københavns Kommune Sundhedsforvaltningen

Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens 73. Københavns Kommune Sundhedsforvaltningen Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens 73 2006 Københavns Kommune Sundhedsforvaltningen Version 2 Side 1 1 INDLEDNING...3 1.1 Formål med kvalitetsstandarder...4

Læs mere

Genoptræning efter hofteartroskopi. Thomas Linding Jakobsen, MSc. Udviklingsfysioterapeut, Fysioterapien, Hvidovre Hospital

Genoptræning efter hofteartroskopi. Thomas Linding Jakobsen, MSc. Udviklingsfysioterapeut, Fysioterapien, Hvidovre Hospital Genoptræning efter hofteartroskopi Thomas Linding Jakobsen, MSc. Udviklingsfysioterapeut, Fysioterapien, Hvidovre Hospital Formål Øget kendskab til femoro-acetabulær impingement Øget kendskab til hofteartroskopi

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

Evidensbaseret praksiskonference oktober 2011 - for studerende ved landets sygeplejerskeuddannelser

Evidensbaseret praksiskonference oktober 2011 - for studerende ved landets sygeplejerskeuddannelser Dias 1 Evidensbaseret praksiskonference oktober 2011 - for studerende ved landets sygeplejerskeuddannelser Introduktion til Center for Kliniske Retningslinjer- Ud fra temaet: sammenhængen mellem evidensbaseret

Læs mere

Artikelsøgning - Workshop. Berit Elisabeth Alving

Artikelsøgning - Workshop. Berit Elisabeth Alving Artikelsøgning - Workshop Berit Elisabeth Alving Program: 1. Søgeteknikker og søgestrategier 2. Søgninger i sundhedsfaglige databaser: PubMed Embase/ Cinahl Pubmed Embase Cinahl Tidsskrifter om alle sundhedsfaglige

Læs mere

Valgfag modul 13. Formulering af det gode kliniske spørgsmål. Helle Skovbakke, Adjunkt, UC Syddanmark

Valgfag modul 13. Formulering af det gode kliniske spørgsmål. Helle Skovbakke, Adjunkt, UC Syddanmark Valgfag modul 13 Formulering af det gode kliniske spørgsmål 1 Hvorfor kunne formulere et fokuseret spørgsm rgsmål? Det er et af læringsudbytterne på dette valgfag. Det er en forudsætning for at kunne udvikle

Læs mere

Kommune X, enhed Z EVIDENSBASERET INSTRUKS TIDLIG IDENTIFICERING AF BEHOV FOR PALLIATIV INDSATS

Kommune X, enhed Z EVIDENSBASERET INSTRUKS TIDLIG IDENTIFICERING AF BEHOV FOR PALLIATIV INDSATS Kommune X, enhed Z LOGO EVIDENSBASERET INSTRUKS TIDLIG IDENTIFICERING AF BEHOV FOR PALLIATIV INDSATS FORMÅL Systematisk tidlig identificering, ved hjælp af selvvurderingsskema, af palliative problemer

Læs mere

Fald. Faldklinikken, Geriatrisk afdeling, Århus sygehus. Oprindeligt et 3 års projekt mellem Region Midt og Århus Kommune

Fald. Faldklinikken, Geriatrisk afdeling, Århus sygehus. Oprindeligt et 3 års projekt mellem Region Midt og Århus Kommune Fald Faldklinikken, Geriatrisk afdeling, Århus sygehus Oprindeligt et 3 års projekt mellem Region Midt og Århus Kommune Der foretages en tværfaglig udredning og efterfølgende træning ved fysioterapeuter

Læs mere

Økonomisk evaluering af telemedicin -hvad kan vi lære af de hidtidige studier? -Kristian Kidholm, OUH

Økonomisk evaluering af telemedicin -hvad kan vi lære af de hidtidige studier? -Kristian Kidholm, OUH Økonomisk evaluering af telemedicin -hvad kan vi lære af de hidtidige studier? -Kristian Kidholm, OUH 1 Baggrund: Hvad viser reviews af økonomiske studier af telemedicin? Forfatter Antal studier Andel

Læs mere

SLIDGIGT FAKTA OG FOREBYGGELSE

SLIDGIGT FAKTA OG FOREBYGGELSE SLIDGIGT FAKTA OG FOREBYGGELSE Slidgigt - en folkesygdom Stort set alle over 60 år har tegn på slidgigt i mindst ét led. Det er den hyppigste ledsygdom og en af de mest udbredte kroniske lidelser i Danmark.

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE Bilag 8: Checkliste Estey SfR Checkliste 2: Randomiserede kontrollerede undersøgelser Forfatter, titel: Estey, William: Subjective Effects og Dry versus Humidified Low Flow Oxygen Tidsskrift, år: Respiratory

Læs mere

Ergoterapeutforeningen

Ergoterapeutforeningen Ergoterapeutforeningen meget mere end en fagforening meget mere end et fagligt fællesskab etf.dk Kontant rabat på studiebøger Praktik- og studieforsikring Rådgivning om arbejde og studier i udlandet Hjælp

Læs mere

HJERTEREHABILITERING en medicinsk teknologivurdering

HJERTEREHABILITERING en medicinsk teknologivurdering HJERTEREHABILITERING en medicinsk teknologivurdering Evidens fra litteraturen og DANREHAB-forsøget - sammenfatning 2006 Medicinsk Teknologivurdering puljeprojekter 2006; 6(10) Center for Evaluering og

Læs mere

Skulderbrud. Gentofte Hospital Medicinsk afdeling F. Patientinformation. Ved et skulderbrud er knoglen i overarmen brækket tæt ved skulderleddet.

Skulderbrud. Gentofte Hospital Medicinsk afdeling F. Patientinformation. Ved et skulderbrud er knoglen i overarmen brækket tæt ved skulderleddet. Gentofte Hospital Medicinsk afdeling F Niels Andersens Vej 65 2900 Hellerup Patientinformation Skulderbrud Ved et skulderbrud er knoglen i overarmen brækket tæt ved skulderleddet. Skulderbrud opstår oftest,

Læs mere

Deltagerinformation om deltagelse i et sundhedsvidenskabeligt forsøg

Deltagerinformation om deltagelse i et sundhedsvidenskabeligt forsøg Deltagerinformation om deltagelse i et sundhedsvidenskabeligt forsøg Forsøgets titel: Individuel tværfaglig intervention for børn med cerebral parese Betydningen af tre- dimensionel klinisk ganganalyse

Læs mere

Cerebral Parese. Hans Tromborg Overlæge, lektor, PhD Håndkirurgisk sektion Ortopædkirurgisk afdeling O Odense Universitetshospital

Cerebral Parese. Hans Tromborg Overlæge, lektor, PhD Håndkirurgisk sektion Ortopædkirurgisk afdeling O Odense Universitetshospital Cerebral Parese Hans Tromborg Overlæge, lektor, PhD Håndkirurgisk sektion Ortopædkirurgisk afdeling O Odense Højt specialiserede funktioner Krav til højt specialiseret funktion Klinisk database Forskning

Læs mere

Video som patientbeslutningsstøtte

Video som patientbeslutningsstøtte Video som patientbeslutningsstøtte Hvad betyder det for patienten, og hvilken effekt har video på patientens valg af behandling? Rapport over et studie gennemført i samarbejde mellem Ortopædkirurgisk Afdeling,,

Læs mere

Innovativ og iværksættende professionsudøvelse

Innovativ og iværksættende professionsudøvelse 03-10-2012 side 1 Innovativ og iværksættende professionsudøvelse Modul 12 03-10-2012 side 2 Baggrund for modulet Implementing evidence based practice in student clinical placements udviklingsprojket mellem

Læs mere

Hvad er formålet med evaluering og hvilke evalueringsmetoder kan overordnet set bruges til hvad?

Hvad er formålet med evaluering og hvilke evalueringsmetoder kan overordnet set bruges til hvad? Hvad er formålet med evaluering og hvilke evalueringsmetoder kan overordnet set bruges til hvad? Med udgangspunkt i emnet telemedicin vil oplægget forsøge at give et overblik over, hvad der teoretisk set

Læs mere

HÅNDEN. Tenosynovitis af 1 kulisse (de Quervain s tendinit)

HÅNDEN. Tenosynovitis af 1 kulisse (de Quervain s tendinit) HÅNDEN Tenosynovitis af 1 kulisse (de Quervain s tendinit) Tenosynovit lokaliseret til 1. dorsale kulisse som indeholder abductor pollicis longus og extensor pollicis brevis senerne. Lidelsen er hyppigst

Læs mere

Har du medicinske uforklarede symptomer og vil du gerne på job igen?

Har du medicinske uforklarede symptomer og vil du gerne på job igen? Udviklingsprojekt Har du medicinske uforklarede symptomer og vil du gerne på job igen? [Resultat:22 borgere med Medicinsk Uforklarede Symptomer har fået et 8 ugers kursus i mindfulness, kognitiv terapi

Læs mere

Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning

Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning december 2006 j.nr.1.2002.82 FKJ/UH Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning omfang, befolkningens vurderinger Af Finn Kamper-Jørgensen og Ulrik Hesse Der er

Læs mere

- evidens for inddragelse af pårørende i psykiatrien

- evidens for inddragelse af pårørende i psykiatrien - evidens for inddragelse af pårørende i psykiatrien Marianne Melau, Spl., M.Sc Sc., phd-studerende Psykiatrisk Center København marianne.melau melau@regionh.dk arv/miljø debatten The schizophrenogenic

Læs mere

SKULDERGENER I ALMEN PRAKSIS

SKULDERGENER I ALMEN PRAKSIS SKULDERGENER I ALMEN PRAKSIS -en undersøgelse af patienter der henvender sig med skuldergener hos den praktiserende læge Projektansvarlige: Uddannelseslæge Tatyana Uzenkova Madsen,Lægerne i Lind,7400 Herning

Læs mere

Forbedring af evidensbaseret behandling = ændring af evidens?

Forbedring af evidensbaseret behandling = ændring af evidens? Forbedring af evidensbaseret behandling = ændring af evidens? Almindelige psykiske lidelser som angst, depression, spiseforstyrrelser mv. har stor udbredelse. I Danmark og andre europæiske lande vurderes

Læs mere

Undervisningsplan for sygeplejestuderende 4. modul

Undervisningsplan for sygeplejestuderende 4. modul Undervisningsplan for sygeplejestuderende 4. modul Videncenter for Rygsygdomme afdeling VRR 11/21 Uge 35 Mandag kl. 09.00 13.00: Velkommen tilbage! Sted: Afdeling VRR 10, klinisk kontor, stuen, Rødt trafikcenter.

Læs mere

Gigt i kæben Gigtramte Børns Forældreforening Tlf. 96 77 12 00 www.gbf.dk gbf@gbf.dk

Gigt i kæben Gigtramte Børns Forældreforening Tlf. 96 77 12 00 www.gbf.dk gbf@gbf.dk Gigt i kæben Gigt hos børn rammer ofte kæben Kæbeledspåvirkning hos børn med gigt Røntgenundersøgelser af børn med børnegigt har vist, at ca. 60 % får forandringer i kæbeleddet. fra leddet (foran øret)

Læs mere

Ergoterapeut protokol Anvendes sammen med Manual 1.1.2014

Ergoterapeut protokol Anvendes sammen med Manual 1.1.2014 Opfølgningsprogram for cerebral parese Ergoterapeut protokol Anvendes sammen med Manual 1.1.2014 Cpr. nr. - Efternavn Region Fornavn Kommune Dato for vurdering Vurdering er udført af (år måned dag) (Fornavn

Læs mere

Foreløbig redegørelse om medicinforbrug på Psykiatrisk Center Glostrup

Foreløbig redegørelse om medicinforbrug på Psykiatrisk Center Glostrup Koncern Plan og Udvikling Enhed for Hospitals- og Psykiatriplanlægning Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Til regionsrådet Opgang Blok B Telefon 48 20 50 00 Direkte 38 66 60 39 Web www.regionh.dk Journal nr.:

Læs mere

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening København 2013 Indhold 1 Baggrund for undersøgelsen.. 2 2 Indkomstniveau. 3 Kiropraktorpatienters årlige

Læs mere

Træningsenheden Aalborg Kommune Retningslinje Hånd- og fingerskader

Træningsenheden Aalborg Kommune Retningslinje Hånd- og fingerskader Træningsenheden Aalborg Kommune Retningslinje Hånd- og fingerskader Retningslinjeansvarlig terapeut Helle Thøgersen Specialeansvarlig leder Lisbet Pagter Fagområde Ergoterapi Målgruppe Ergoterapeuter ved

Læs mere

NØJAGTIGHEDEN AF UDMÅLINGER FORETAGET I PACS PÅ KONVENTIONELLE

NØJAGTIGHEDEN AF UDMÅLINGER FORETAGET I PACS PÅ KONVENTIONELLE NØJAGTIGHEDEN AF UDMÅLINGER FORETAGET I PACS PÅ KONVENTIONELLE KNOGLEBILLEDER - EN BACHELOROPGAVE OM ANVENDELSE AF PACS TIL UDMÅLING AF CORTICALISTYKKELSEN I DEN PROXIMALE HUMERALE DIAFYSE HOS PATIENTER

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Afsnit C9 (Endokrinologisk) Medicinsk Afdeling M Regionshospitalet Randers og Grenaa 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

versus standard total hoftealloplastik (THA) en medicinsk teknologivurdering Sammenfatning Medicinsk Teknologivurdering puljeprojekter 2012; 12(5)

versus standard total hoftealloplastik (THA) en medicinsk teknologivurdering Sammenfatning Medicinsk Teknologivurdering puljeprojekter 2012; 12(5) Metal-metal resurfacing hoftealloplastik (RHA) versus standard total hoftealloplastik (THA) en medicinsk teknologivurdering Sammenfatning 2012 Medicinsk Teknologivurdering puljeprojekter 2012; 12(5) Metal-metal

Læs mere

Viborg Privathospital - Patientinformation. Alt hvad du bør vide om syning af løftesenen (rotatorcuff-ruptur)

Viborg Privathospital - Patientinformation. Alt hvad du bør vide om syning af løftesenen (rotatorcuff-ruptur) Viborg Privathospital - Patientinformation Alt hvad du bør vide om syning af løftesenen (rotatorcuff-ruptur) Velkommen til Viborg Privathospital Denne vejledning er tænkt som en kort information om sygdommen,

Læs mere

SLIDGIGT GIGT. samt udtalt hypermobilitet kan også være medvirkende årsager til, at du får slidgigt.

SLIDGIGT GIGT. samt udtalt hypermobilitet kan også være medvirkende årsager til, at du får slidgigt. Gigt SLIDGIGT Slidgigt er den hyppigste form for gigt. Omkring halvdelen af den voksne befolkning over 40 år har tegn på slidgigt i et eller flere led og alle får det, hvis de lever længe nok. Slidgigt

Læs mere

Hvilke telemedicinske løsninger skal man vælge? - Checkliste til vurdering af telemedicin. Forskningsleder i CIMT, OUH Kristian Kidholm

Hvilke telemedicinske løsninger skal man vælge? - Checkliste til vurdering af telemedicin. Forskningsleder i CIMT, OUH Kristian Kidholm Hvilke telemedicinske løsninger skal man vælge? - Checkliste til vurdering af telemedicin Forskningsleder i CIMT, OUH Kristian Kidholm Baggrund: Telemedicin er på vej ind i sundhedsvæsenet Regeringens

Læs mere

Hvad er en Case Rapport

Hvad er en Case Rapport Hvad er en Case Rapport Syddansk Universitet 1 Det er på tide at trække forhænget til side 2 og dele vores erfaringer med hinanden på en konstruktiv måde. Et af redskaberne til erfaringsudveksling er case

Læs mere

Rapport med anbefalinger. Sådan sikrer vi, at mennesker med slidgigt og leddegigt får optimal pleje i hele Europa: EUMUSC.

Rapport med anbefalinger. Sådan sikrer vi, at mennesker med slidgigt og leddegigt får optimal pleje i hele Europa: EUMUSC. Sådan sikrer vi, at mennesker med slidgigt og leddegigt får optimal pleje i hele Europa: EUMUSC.NET - anbefalinger I samarbejde med EULAR og 22 centre i hele Europa Støttet af EF-handlingsprogram for sundhed

Læs mere

en national strategi for kvalitetsudvikling

en national strategi for kvalitetsudvikling Intern audit 67 Det nationale råd for kvalitetsudvikling i sundhedsvæsenet har udarbejdet en national strategi for kvalitetsudvikling i sundhedsvæsenet. Det tværgående tema i den nationale strategi er

Læs mere

Rapport for projekt på Lungemedicinsk afd. Y, Gentofte Hospital 2009 støttet af Forebyggelsespuljen 2008

Rapport for projekt på Lungemedicinsk afd. Y, Gentofte Hospital 2009 støttet af Forebyggelsespuljen 2008 KOL Hjem Igen Rapport for projekt på Lungemedicinsk afd. Y, Gentofte Hospital 2009 støttet af Forebyggelsespuljen 2008 Lungemedicinsk afdeling Y på Gentofte Hospital har i samarbejde med Ergoterapien &

Læs mere

Fremtidens hjerter. hjertekarpatienter og pårørende

Fremtidens hjerter. hjertekarpatienter og pårørende Fremtidens hjerter Anbefalinger fra hjertekarpatienter og pårørende Fra Hjerteforeningens dialogmøde på Axelborg, København onsdag den 18. april 2012 Verdens bedste patientforløb og et godt liv for alle

Læs mere

Patientinformation vedrørende Brystforstørrende operation

Patientinformation vedrørende Brystforstørrende operation Patientinformation vedrørende Brystforstørrende operation Velkommen til Kysthospitalet Du har henvendt dig til Kysthospitalet med henblik på en brystforstørrende operation. Med denne pjece vil vi gerne

Læs mere

Specialeaftale og tro & loveerklæring for specialet plastikkirurgi under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til hurtig udredning

Specialeaftale og tro & loveerklæring for specialet plastikkirurgi under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til hurtig udredning N O T A T 01.05.2015 Specialeaftale og tro & loveerklæring for specialet plastikkirurgi under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til hurtig udredning A. Generelle forhold for flere specialer.

Læs mere

Rapporten er udarbejdet af Kompas Kommunikation for Abbott Danmark.

Rapporten er udarbejdet af Kompas Kommunikation for Abbott Danmark. LEDDEGIGT I DANMARK ANNO 2008 700.000 danskere har muskel- og skeletsygdomme som f.eks. gigt. Denne rapport handler om de ca. 35.000 danskere, som lever et hæmmet liv med leddegigt. 4 ud af 10 af dem forventer

Læs mere

Domæne 5: Økonomi. Kristian Kidholm MTV-gruppen, OUH Odense Universitetshospital

Domæne 5: Økonomi. Kristian Kidholm MTV-gruppen, OUH Odense Universitetshospital Domæne 5: Økonomi Kristian Kidholm MTV-gruppen, OUH Odense Universitetshospital 1 Indhold 1. De to typer af økonomiske analyser 2. Sundhedsøkonomisk evaluering 1. De fire typer af sundhedsøkonomiske evalueringer

Læs mere

De danske PISA-rapporters håndtering af PISAundersøgelserne

De danske PISA-rapporters håndtering af PISAundersøgelserne Kommentarer 79 De danske PISA-rapporters håndtering af PISAundersøgelserne Hans Bay, UCC I december 2010 udkom den 4. danske PISA-rapport (PISA, 2009). Rapporten er omtalt i MONA i Egelund (2011), i Davidsson

Læs mere

DANBIO. Udfordringer og barrierer når en forskningsdatabase implementeres som dagligt redskab

DANBIO. Udfordringer og barrierer når en forskningsdatabase implementeres som dagligt redskab DANBIO Udfordringer og barrierer når en forskningsdatabase implementeres som dagligt redskab Berit Schiø+z- Christensen Speciallæge i reumatologi, PhD Reumatoid artri,s Leddegigt Ca. 35.000 danskere 2/3

Læs mere

DET ACCELEREREDE KOLON- KIRURGISKE PATIENTFORLØB En medicinsk teknologivurdering - sammenfatning

DET ACCELEREREDE KOLON- KIRURGISKE PATIENTFORLØB En medicinsk teknologivurdering - sammenfatning DET ACCELEREREDE KOLON- KIRURGISKE PATIENTFORLØB En medicinsk teknologivurdering - sammenfatning 2005 Medicinsk Teknologivurdering - puljeprojekter 2005; 5 (7) Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering

Læs mere

Praktikøvelser. ud fra praktikmål for social- og sundhedsassistenter. fra Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2.

Praktikøvelser. ud fra praktikmål for social- og sundhedsassistenter. fra Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2. Praktikøvelser fra Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2 ud fra praktikmål for social- og sundhedsassistenter Alle sidehenvisninger refererer til den trykte bog. Gads Forlag Praktikmål 1 Eleven

Læs mere

Søgeeksempel i PubMed:

Søgeeksempel i PubMed: 1 Søgeeksempel i PubMed: Tværfagligt samarbejde omkring genoptræning efter udskrivning fra hospital Første skridt: Opløs problemformuleringen i de søgeord som dækker problemstillingen og endelig ikke flere

Læs mere

dårlig fysisk form og stillesiddende livsstil det gælder på individ- og befolkningsniveau Vi bør som samfund søge at fremme Motion for alle

dårlig fysisk form og stillesiddende livsstil det gælder på individ- og befolkningsniveau Vi bør som samfund søge at fremme Motion for alle Motion på Recept Bundlinjen Vi taber rigtig mange menneskelige ressourcer på grund af dårlig fysisk form og stillesiddende livsstil det gælder på individ- og befolkningsniveau Vi bør som samfund søge at

Læs mere

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt Sammenhængende patientforløb et udviklingsfelt F o r o r d Sammenhængende patientforløb er en afgørende forudsætning for kvalitet og effektivitet i sundhedsvæsenet. Det kræver, at den enkelte patient

Læs mere

Delstrategi for forskning udført af sundhedsfaglige professionsbachelorer

Delstrategi for forskning udført af sundhedsfaglige professionsbachelorer Hillerød Hospital Delstrategi for forskning udført af sundhedsfaglige professionsbachelorer 2010-2012 Fysioterapeuter Ergoterapeuter Sygeplejersker Bioanalytikere Jordemødre Radiografer Kliniske diætister

Læs mere

Forskellige typer ambulant opfølgning -med udgangspunkt i erfaringer fra reumatologien Sygeplejerske, Ph.d., lektor Jette Primdahl

Forskellige typer ambulant opfølgning -med udgangspunkt i erfaringer fra reumatologien Sygeplejerske, Ph.d., lektor Jette Primdahl Forskellige typer ambulant opfølgning -med udgangspunkt i erfaringer fra reumatologien Sygeplejerske, Ph.d., lektor Jette Primdahl Kong Christian X s Gigthospital, Sygehus Sønderjylland og Institut for

Læs mere

CINAHL er en forkortelse for Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature.

CINAHL er en forkortelse for Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature. 0 Indhold 1) Basens indhold... 1 2) Adgang til basen... 1 3) Sign In / My EBSCOhost... 2 4) Søgemetoder... 3 4.a Fritekstsøgning... 3 4. b Begrænsning / afgrænsning... 4 4.c Er der adgang til artiklens

Læs mere

Københavns Universitet. Planlægning af RCT. Opgave nr. 1

Københavns Universitet. Planlægning af RCT. Opgave nr. 1 Københavns Universitet Planlægning af RCT Opgave nr. 1 Holdleder: Kirstine Moll Harboe Afleveringsdato: 07-04-2010 Du planlægger at gennemføre en undersøgelse som skal afklare, om risikoen for symptomgivende

Læs mere

INFOSERIEN OM BEVÆGEAPPARATET. Ondt i nakken...

INFOSERIEN OM BEVÆGEAPPARATET. Ondt i nakken... INFOSERIEN OM BEVÆGEAPPARATET Ondt i nakken... Det er meget almindeligt at have ondt i nakken... Nakkesmerter skal behandles aktivt Det er meget almindeligt at have ondt i nakken, og det kan give meget

Læs mere

Faggruppemøde for ergoterapeuter CPOP DAG. Torsdag d. 30. maj 2013. Koordinerende ergoterapeut Susanne Hygum Sørensen, CPOP, Reg. Syd.

Faggruppemøde for ergoterapeuter CPOP DAG. Torsdag d. 30. maj 2013. Koordinerende ergoterapeut Susanne Hygum Sørensen, CPOP, Reg. Syd. Faggruppemøde for ergoterapeuter CPOP DAG Torsdag d. 30. maj 2013 Program Hvor langt er vi med den ergoterapeutiske del af CPOP? Midtvejs-status for implementeringen af den ergoterapeutiske del af CPOP

Læs mere

Sundhedsstyrelsen 14.10.2013

Sundhedsstyrelsen 14.10.2013 Sundhedsstyrelsen 14.10.2013 fobs@sst.dk K/131014-a NKR II okt. 2013.doc Høringssvar over udkast til national klinisk retningslinje for behandling af sygdomme i væv omkring tænder og tandimplantater. SST

Læs mere

Implementering af Forløbsprogrammerne i Lyngby-Taarbæk Kommune

Implementering af Forløbsprogrammerne i Lyngby-Taarbæk Kommune Implementering af Forløbsprogrammerne i Lyngby-Taarbæk Kommune Landskursus for Diabetessygeplejersker Charlotte Dorph Lyng Projektleder, sygeplejerske Fredericia 3.november 2012 Hvordan startede det?

Læs mere

Loewenstein Occupational Therapy Cognitive Assessment,, 2nd edition

Loewenstein Occupational Therapy Cognitive Assessment,, 2nd edition Loewenstein Occupational Therapy Cognitive Assessment,, 2nd edition (LOTCA-II) Ergoterapi Fagligt Selskab for Forskning Årsmøde 6. Marts 2013 Karina Lund, udviklingsterapeut, cand.scient.san Fysioterapi-

Læs mere

Mentor. Retspsykiatrisk Center. Glostrup 2005-2006

Mentor. Retspsykiatrisk Center. Glostrup 2005-2006 Mentor Retspsykiatrisk Center Glostrup 2005-2006 Indhold. 1 Beskrivelse af mentorfunktion i Retspsykiatrisk Center, Glostrup Skema1 - Ide katalog til. Litteratur liste for Retspsykiatrisk Center, Glostrup

Læs mere

Har ergoterapeuter belæg for at de er uundværlige i apopleksi rehabiliteringsforløb?

Har ergoterapeuter belæg for at de er uundværlige i apopleksi rehabiliteringsforløb? Har ergoterapeuter belæg for at de er uundværlige i apopleksi rehabiliteringsforløb? Apopleksirehabilitering de ideelle forløb 25. + 26. september 2006 Anette Enemark Larsen Ergoterapeut, M.Sc. Oplæggets

Læs mere

Dansk Pancreas Cancer Gruppe. ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Diagnostik og behandling anno 2010

Dansk Pancreas Cancer Gruppe. ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Diagnostik og behandling anno 2010 ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Diagnostik og behandling anno 2010 DPCG Styregruppe Magnus Bergenfeldt Carsten Palnæs Hansen Michael Bau Mortensen (Formand) Frank Viborg Mortensen Mogens Sall Niels

Læs mere

Oversigtsartikel versus systematisk oversigtsartikel hvorledes vælges højeste niveau af evidens?

Oversigtsartikel versus systematisk oversigtsartikel hvorledes vælges højeste niveau af evidens? Juni 2011 Årgang 4 Nummer 2 Oversigtsartikel versus systematisk oversigtsartikel hvorledes vælges højeste niveau af evidens? af Palle Larsen Ph.d. studerende, Britta Hørdam Ph.d., Projektleder, Steen Boesby,

Læs mere

Kvalitetsstandarder for

Kvalitetsstandarder for Bilag 2. Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning for borgere over 65 år i Københavns Kommune 86 i Lov om Social Service 2007 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Læs mere

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Sammendrag af strategier Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Århus Sygehus 2005-2008 Forskning Evidensbasering og monitorering Dokumentation Århus Universitetshospital Århus Sygehus Virkeliggørelse af

Læs mere

Genoptræning & vedligeholdende træning

Genoptræning & vedligeholdende træning Kvalitetsstandarder 2014 Genoptræning & vedligeholdende træning - servicelovens 86, stk. 1 og 2 Kvalitetsstandarder 2014 Kvalitetsstandard for genoptræning og vedligeholdende træning Kære borger I gør

Læs mere

RESULTATER FRA PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

RESULTATER FRA PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE RESULTATER FRA PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Selvstændig fysioterapeutisk rygvurdering i Medicinsk Rygcenter Diagnostisk Center, Hospitalsenhed Midt November 212 INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION 2 METODE

Læs mere

HJERTEREHABILITERING en medicinsk teknologivurdering

HJERTEREHABILITERING en medicinsk teknologivurdering HJERTEREHABILITERING en medicinsk teknologivurdering Evidens fra litteraturen og DANREHAB-forsøget 2006 Medicinsk Teknologivurdering puljeprojekter 2006; 6(10) Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering

Læs mere

Kommunikation med patienter og kolleger

Kommunikation med patienter og kolleger Kommunikation med patienter og kolleger FSOS Landskursus 20.-21. marts 2012 Birgitte Nørgaard, cand.cur., ph.d. Ortopædkirurgisk Afdeling, Kolding Sygehus, Enhed for Sundhedstjenesteforskning, Sygehus

Læs mere

Fjernelse af implantater Hvorfor, hvornår & hvordan?

Fjernelse af implantater Hvorfor, hvornår & hvordan? Fjernelse af implantater Hvorfor, hvornår & hvordan? Anders Jordy Traumesektoren, Kolding Sygehus - SLB AO basale principper Middelfart, april, 2015 Learning outcomes Kende indikationer for implantatfjernelse

Læs mere

Livet med kræft - hvad kan jeg selv gøre? - hvor får jeg hjælp?

Livet med kræft - hvad kan jeg selv gøre? - hvor får jeg hjælp? Livet med kræft - hvad kan jeg selv gøre? - hvor får jeg hjælp? Maja Schick Sommer Fysioterapeut, cand.scient.san., Ph.d stud. Carina Nees Fysioterapeut, Master i Idræt og Velfærd Center for Kræft og Sundhed,

Læs mere

Betydningen af bevægeapparatssygdomme i forhold til udstødning

Betydningen af bevægeapparatssygdomme i forhold til udstødning Betydningen af bevægeapparatssygdomme i forhold til udstødning Arbejdsmarkedskommissionens seminar 10. juni 2008 Poul Frost, overlæge, PhD Århus Universitetshospital Århus Sygehus Arbejdsmedicinsk Klinik

Læs mere

UDEVA - Set med andre øjne

UDEVA - Set med andre øjne UDEVA - Set med andre øjne Temaeftermiddag på Gentofte Sygehus 17. September 2013 V/ Rikke Sørup, Danmarks Evalueringsinstitut rs@eva.dk www.eva.dk Slagplan Evaluering og tilfredshedsmålinger Hvordan omsættes

Læs mere

Retningslinjer for visitation og henvisning på fedmeområdet udsendes til relevante parter

Retningslinjer for visitation og henvisning på fedmeområdet udsendes til relevante parter 17-12-2010 Retningslinjer for visitation og henvisning på fedmeområdet udsendes til relevante parter Indenrigs- og Sundhedsministeriet og Danske Regioner har konstateret en markant stigning i antallet

Læs mere

Fig. 1. Normal forfod som viser hallux valgus vinklen og intermetatarsal vinklen.

Fig. 1. Normal forfod som viser hallux valgus vinklen og intermetatarsal vinklen. Den smertende storetåknyst Hvad er en knyst? En knyst er et fremspring på en underliggende knogle. Årsagen til at knyster giver smerter er at bløddelsvævene udsættes for et tryk mellem knogle og fodtøj.

Læs mere

Behandling af Brud på skulderen

Behandling af Brud på skulderen ERGO- OG FYSIOTERAPIAFDELINGEN Tlf. 8949 2210 Behandling af Brud på skulderen Ophavsretten tilhører Kommunikationsafdelingen, AS, 10/2009-3647 patientinformation ERGOTERAPI- OG FYSIOTERAPIAFDELINGEN ÅRHUS

Læs mere

September 2009 Årgang 2 Nummer 3

September 2009 Årgang 2 Nummer 3 September 2009 Årgang 2 Nummer 3 Implementering af kliniske retningslinjer i praksis på Århus Universitetshospital, Skejby Inge Pia Christensen, Oversygeplejerske MPM, Børneafdeling A, Århus Universitetshospital

Læs mere