½12323 Miljøcenter Odense Tistrup d Ørbækvej Odense SØ

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "½12323 Miljøcenter Odense Tistrup d Ørbækvej Odense SØ"

Transkript

1 Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 291 Offentligt Foreningen mod den luftbårne vestjyske højspændingsmotorvej har valgt at kopiere et antal indsigelser for at Miljø-og Planudvalget kan se, hvordan lokalbefolkningen ser på højspændingsmotorvejen fra Galtho til Endrup. 1. Indsigelse: ½12323 Miljøcenter Odense Tistrup d Ørbækvej 100 INDSIGELSE TIL REGIONPLAN 2016, TILLÆG 2 Som berørte lodsejere har vi følgende kommentarer og forslag til tillæg nr.2 Regionplan 2016 på strækningen Galtho Endrup. Etablering af en 400 kv luftledning på strækningen vil få varige negative konsekvenser for mennesker der bor eller arbejder i området eller som blot kommer for at nyde naturværdierne. Nyere undersøgelser viser, at der er en øget risiko for børneleukæmi ved ophold i nærheden af de elektromagnetiske felter, som findes ved højspændingsledninger. Støjgenerne fra ledningerne vil under fugtige vejrforhold være stærkt generende, da den knitrende lyd, vil kunne høres i en afstand af op til ca. 200m fra anlægget. I området omkring Kybæk ådal hvor vi bor, er der planlagt en linjeføring som går langs med og til sidst krydser ådalen. Dyrelivet i området vil højst sandsynlig også blive påvirket af generne fra højspændingsanlægget og de vil derfor finde andre levesteder. Her tænker vi ikke mindst på musvågen, som yngler i området og de noget sjældnere fuglearter såsom isfuglen og nattergalen. Der vil også være en øget risiko for kollision mellem større fugle og luftledningerne f.eks. fiskehejre og svaner, som vi ser i området. Det visuelle indtryk af landskabet vil blive stærkt forringet af højspændingsanlægget, ikke mindst p.g.a. at det er 42 meter høje master. Vi mener ikke at nedtagningen af den eksisterende 150kV linjeføring, fra Esbjerg til Galtho kan godtgøre disse indtryk, da 42 meter høje master er langt mere dominerende i landskabet. 150kV ledningen bliver camoufleret af skov og læhegn, da masterne her er ca halvt så høje. Der kan nævnes mange andre ulemper ved den påtænkte luftledning, men hvorfor acceptere disse gener når det kan undgås, ved at kabellægge strækningen. Så vort budskab er at STRÆKNINGEN SKAL KABELLÆGGES. Det er jo ikke længere umuligt at kabellægge en 400kV kabel, over en afstand på 26 km. I følge Energinet. Dk. er man betænkelig ved at kabellægge, bl.a. p.g.a. prisen og

2 at der vil gå endnu 5-10 år, inden kablerne er udviklet til at klare hele strækningen fra Endrup til Idomlund. Vi vil derfor gerne foreslå et par alternative løsninger: Kablet fra Horns Rev 2 føres i land samme sted som kablet fra Horns Rev 1 og derefter følges denne parallelt til Karlsgårde, eller evt. direkte til Endrup, hvor der er en 400kV station. Hvis der senere etableres flere vindmølleparker, kan de placeres nord for Horns Rev 2 og via søkabel og landkabel tilsluttes ved Idomlund, hvor der også er en 400kV station, hermed undgår man at overbelaste det vestjyske 150kV- net. 400kV ledningen mellem Kassø og Tjele kan, om nødvendigt udbygges fra et, 1-system anlæg til et 2-system anlæg, for at øge kapaciteten og dermed sikre udnyttelsen, af den øgede strømmængde fra vindmøllerne. Energinet dk. ønsker også at forbedre mulighederne for udveksling af el med Danmarks naboer. Er det nødvendigt?, Det mener vi ikke at vore nabolande kan pålægge os. Hvis det findes nødvendigt, kan man så ikke anlægge et søkabel langs Jyllands kyst til transitstrøm? Et anden forslag kunne jo være at ændre 400kV nettet i østjylland, til et 2-system anlæg. Det kan ikke være meningen, at vi i vestjylland skal forulempes med 42 høje master, for at klare transitstrømmen. De her nævnte forslag vil overflødiggøre en 400 kv højspændingsledning mellem Endrup og Idomlund. En evt. sanering af 150 kv forbindelsen mellem Esbjerg og Galtho - gerne længere nordpå, vil så kunne klares med 150kV jordkabler. Summen af det vil være, at vi kan bevare vores smukke landskab uforstyrret, til fordel for både mennesker og dyr, uden at det går ud over forsyningssikkerheden. I fremtiden bør der afsættes flere penge til udvikling af 400kV jordkabler, så vi kan klare udbygningen samt renoveringen af elnettet med jordkabler. Øget anvendelse af kabler vil formentlig også sænke prisen på dem og dermed gøre prisforskellen mellem luftledninger og kabler mindre. Folketingets beslutning om at 400kV forbindelser i åbent land, overvejende skal føres som luftledninger bør ændres, så det fremover bliver jordkabler. Forsyningssikkerheden vil herved blive øget, da vi fornylig har set Donau master i Tyskland knække sammen, når der er vindhastighed af orkanstyrke. Sådanne høje vindstyrker vil vi, ifølge udtalelser fra flere forskere, oftere blive udsat for i fremtiden p.g.a. klimaforandringer. Vi bakker fuldt op omkring vindenergi, men det kan ikke være rigtig, at man ikke vil have vindmøller på land p.g.a diverse gener, for dernæst at opsætte 42 meter høje master. Danmark er foregangsland inden for flere områder, det bør vi også være inden for jordkabler. Alt i alt er Danmark et så rigt og forholdsvis uberørt land, i forhold til andre industrilande, at vi må prioritere at have råd til kabellægning af strøm i Danmark. Med venlig hilsen Jutta og Poul Sørensen Krarupvej 27 1/2

3 6862 Tistrup Indsigelse: Miljøcenter, Odense Ørbækvej 100, Øse, den 26. januar 2007 Indsigelse mod Forslag til tillæg nr. 2, Det vestjyske højspændingsnet til havmøllepark Horns Rev 2 og tilhørende VVM-redegørelse Det er med stor forfærdelse, at vi har erfaret, at det, trods massiv modstand fra både politikere og borgere i Vestjylland, stadig er planen at opføre et 400-kV luftbåret højspændingsnet fra Endrup til Galtho, som vil gå tæt forbi vores ejendom. Vi kræver 400-kV ledningerne i jorden fordi: Vi er først og fremmest dybt bekymret for familiens helbred, da man hverken kan be- eller afkræfte, at det er forbundet visse sundhedsrisici at bo tæt på disse højspændingsledninger. Dette højspændingsnet vil forringe vores livskvalitet, da vi vil gå i en evig frygt for, at det kan være til skade for familiens helbred. Under visse vejrforhold vil ledninger og master afgive støj, som kan være til stor gene (knitren, susen og brummen). Et 400 kv luftbåret højspændingsnet, der kommer til at ligge så tæt på vores ejendom, vil forringe ejendommens værdi væsentligt, og vi vil blive stavnsbundet til vores ejendom, da den vil blive usælgelig. Ingen vil frivilligt bo så tæt på et 400 kv luftbåret højspændingsnet - vi har bare ikke noget valg. Landskabet i vores område er kendetegnede for Vestjylland. Det er en hedeslette beståede af bakkeøer og smeltevandsdale - et fladt landskab med store vidder. De planlagte 42 m høje master vil dominere i dette landskab og vil kunne ses på meget stor afstand. Området består af mark, eng og skov, og vi har valgt at bo netop her på grund af uforstyrretheden og den smukke natur, bl.a. Øselund og Holme ådal. Opsætningen af højspændingsmaster vil spolere dette billede og ødelægge områdets rekreative værdi mange generationer frem. Der er intet, der retfærdiggør en sådan ødelæggelse af landskabet og slet ikke når behovet for al denne strøm ikke er dokumenteret. Man kan forvente en ringere tilflytning til området, hvilket vil ødelægge lokalsamfundet.

4 Området er et meget natursmukt og rekreativt område, som er godt besøgt af turister og naturfolk, og vi kan frygte, at disse søger andre steder hen på grund af højspændingsmasterne. Mange fisker og sejler i kano i Ansager kanal, og der et investeret millionbeløb på genopretningen af Varde å bl.a. på grund af snæbellaksen. Hvordan kan man forsvarere, at man med den ene hånd investerer så store beløb i vores vestjyske natur og samtidig ødelægger den samme natur med den anden hånd ved at sætte skæmmende højspændingsmaster op? Det virker grotesk. Vi mener i øvrigt, at der er utilstrækkelig visualisering i VVM-redegørelsen af de landskabsmæssige konsekvenser af at opsætte et anlæg med så høje master. Der er et varieret dyreliv bestående af råvildt og kronvildt, der passerer igennem området. Her lever også ræve, harer og en god bestand af grævlinger, hejrer, fasaner og agerhøns. Vi frygter, at dyrene bliver stressede af støjen fra ledningerne - både under opførslen af forbindelsen og i tiden fremover. Vi har hørt andre steder fra, at magnetfelter og støj kan påvirke dyrene negativt. Desuden er der mange fugle, der trækker gennem området så som gæs og ænder. I vinterperioden har vi store flokke af sangsvaner og knopsvaner (op til ca. 300 svaner), der fouragerer på markerne lige omkring vores ejendom. Der er stor fare for kollision mellem ledninger og svaner, da de flyver i m højde, specielt i skumringstiden. Det er ikke muligt at tilvejebringe en uvildig præcis økonomisk sammenligning mellem en luftbåren- og jordbaseret løsning, hvilket vi står meget uforstående overfor. Vi har heller ikke kunnet få dokumentation for behovet for et 400 kv ledningsnet og vi har en stærk mistanke om. at nettets primære opgave er transit og at det ikke er tiltænkt lokalt (vest)jysk forbrug. Vi har også en stærk mistanke om, at den planlagte udbygning af transmissionsnettet alene er begrundet i et ønske om at kunne eksportere strøm til vore nabolande, samt at Vestjylland skal være et transitområde for strøm, der sendes mellem vore nabolande. Vi ved, at al strøm er kabellagt på Sjælland siden 1980 (hvor man bl.a. har 400 kv jordkabler), og når det kan lade sig gøre at lægge 400 kv kabler i jorden på Sjælland, så har vi meget lidt forståelse for, at man ikke også kan gøre det i Vestjylland. Teknologien til at lægge kablerne i jorden findes! Vi mener, at man bør videreudvikle denne teknologi således, at Danmark bliver foregangsland for andre lande, så vi bliver i stand til at eksportere denne ekspertise. Vi mener, der bør være andre løsningsmodeller end en højspændingsmotorvej der er manglende og utilstrækkelig belysning og fokusering på alternative løsningsmodeller fra Energinet.dk. Til finansieringen af nedgravningen af jordkabler foreslår vi, at man bruger en del af den miljøafgift, som vi betaler igennem el-regningen. Så vidt vi har forstået, vil det dreje sig om ca. 12 kr. ekstra om året pr. husstand i Danmark. Vi er sikre på, at det vil alle danskere med glæde betale for ikke at få ødelagt naturen for både denne og

5 næste generation. Vi kan ikke være bekendt at overlade sådan en spoleret natur til vore børn og børnebørn. I øvrigt er Danmark et af verdens rigeste lande og i 2007 bør det ikke være et problem at grave kablerne i jorden. Med venlig hilsen Ellen og Peter Karlsen Bredmosevej 7, Øse 6800 Varde 3. Indsigelse: Miljøcenter Odense Øse d Ørbækvej 100 Indsigelse mod luftledninger fra Galtho til Endrup. Jeg og min familie vil gerne gøre indsigelse mod luftbårne højspændingsledninger på 42 mtr. høje master fra Galtho til Endrup, da det kan komme til at berøre os i dagligdagen, der er ret stor chance for at de kommer til at stå ca. 100 mtr. vest for vores ejendom,hvor vi bor med to mindre børn. Da vores ejendom ligger i et stille natur med Holme Å, Kanalen og åbne enge, vil der være både sundhedsrisici, støj og visuel gener forbundet med dette. Det skal da også nævnes at ejendommens værdi vil forringes kraftigt eller nærmere blive værdiløs da det nok aldrig kan sælges, og vi kan da ikke være bekendt at lade vores børn arve det. Det er vores generelle mening at det er utrolig at man ofre meget stor pengebeløb på at genoprette naturen såsom Varde Å og senere Holme Å og så ødelægger man den med store grimme master og ledninger i stedet for at føre dem frem i kabler. Karen Jensen Niels Andersson Bredmosevej 12 Øse 6800 Varde

6 4. Indsigelse: Miljøcenter, Odense Ørbækvej 100 Indsigelse mod Forslag til tillæg nr. 2, Det vestjydske højspændingsnet til havmøllepark Horns Rev 2 og tilhørende VVM-redegørelse. Vi skriver vores indsigelse,som direkte berørte lodsejere. Vi får masterne som nærmeste nabo, kun 100 meter fra vores hus, 50 meter fra vores grund. Vi tager afstand fra, at højspændingsnettet udelukkende er planlagt som en luftbåren løsning, selvom der kunne være alternativer i en kabellagt løsning. Det kan undre en, at der ikke på seriøs vis er undersøgt, hvad en kabellagt løsning koster, eller på seriøs vis er udarbejdet alternativer, der kunne være brugbare til opkobling af Horns Rev 2 vindmølleparken. Når man kun planlægger en 400 kv højspændingsnet, så er det vel ikke kun for at aftage strøm fra Horns Rev 2? Energinet.dk vil opføre anlæg til transit mellem vores nabolande, skal vi så lægge landskab og boliger til det? Er det til gavn for os alle, eller hvis interesser er det? Er det rimeligt, at man eksproprierer folk her, fordi energiselskaberne skal tjene penge? Det, mener vi, er i strid med Grundlovens 73. Hvorfor er der ikke lavet alternativer? Det er stadig uafklaret, om der er brug for så stor en kapacitet som 400kV, så en midlertidig løsning, mener vi, skal findes, indtil man ved, hvad der er brug for, og måske er udviklingen om få år nået så langt, at det ikke er et problem at kabellægge 400 kv. Faktisk har Energinet.dk endnu ikke kunne dokumentere, at de har brug for mere end 150kV. Dette er nemt at kabellægge, hvorfor får vi så ikke en kabellægning i jorden? I vores lokale landskab kan det være meget svært at få øje på, hvordan man visuelt kan få de enorme master til at falde naturligt ind i landskabet. Det vil i allerhøjest grad skæmme vores smukke omgivelser, og vi vil dagligt blive konfronteret med dem, når vi går uden for vores dør. Vi har altid nydt den stilhed, der hersker rundt omkring os, og vi frygter de støjgener, som masterne og ledningerne uundgåeligt vil føre med sig. Vi er betænkelige ved den sundhedsrisiko, der er påvist i undersøgelser omkring det at bo så tæt ved de kraftige magnetfelter. Samtidig er vi bekymrede for de psykiske gener, det kan afstedkomme, når man bliver påtvungen højspændingsmasterne som nærmeste nabo. Hvordan vil det påvirke vores liv og trivsel? Vi bor i et lille samfund, som gerne vil have nye tilflyttere. Det er absolut ikke befordrende for bosætningen, at masterne vil fylde så meget i vores område. Samtidig er vi meget bekymrede for, hvad det betyder for værdien af vores hus. Andre steder i landet sker der stor stigning i huspriserne,

7 det vil ikke ske i vores område, så vi vil her opleve en værdiforringelse og dermed økonomisk tab ved salg. Stavnsbåndet kan meget vel blive genindført i Danmark, for hvem vil købe vores hus? Vi bor i et område med en meget dejlig natur, og det er dejligt at følge det storslåede projekt, der er omkring Varde Å genopretning. Man kan undre sig over, at det skal skæmmes af højspændingsnet, der vil gå direkte hen over området. Vi bor i et rigt samfund, det kan ikke være rigtigt, at vi ikke har råd til at kabellægge i stedet for at vælge en luftbåren løsning. Vi føler os meget fattige ved den forslåede løsning, hvilket vi også bliver, hvis projektet bliver en realitet. Med venlig hilsen Helle Linhardt Sørensen & Henry Ray Hansen Bredhovej Tistrup 5. Indsigelse: Miljøcenter Odense Ørbækvej Tistrup Erhvervsråd Jens Jørgen Fisker Kasthøjvej Tistrup Indsigelse mod forslag til tillæg nr. 2 Det vestjyske højspændingsnet til havmøllepark Horns Rev 2 med tilhørende VVM-redegørelse. På vegne af Erhvervsrådet i Tistrup skal jeg hermed gøre indsigelse mod ovennævnte. Det mest relevante for Erhvervsrådet at pege på er naturligvis, at den store påvirkning som etableringen af det luftbårne højspændingsanlæg fra Galtho til Endrup vil have på såvel turismen og handelslivet, men også den heraf følgende manglende tilflytningen til området. Turismen, som skulle udvides som følge af genopretningen af Varde Å på grund af, at åen ville blive et attraktivt mål for lystfiskeriet og den forøgede rekreative værdi i området, ødelægges fuldstændig af det påtænkte. Det er naturligvis katastrofalt for udviklingen af området. Den synergieffekt, som skulle komme alle til gode ved sammenlægning af kommunerne, vil være vanskelig at forestille sig skulle komme de yderområder til gode, som bliver berørt af et anlæg, som ingen vil være nabo til. Handelslivet vil lide skade, ikke blot som følge af manglende tilgang i turismen. Etableringen af et højspændingsanlæg vil naturligvis ikke tiltrække tilflyttere, hverken til nybyggeri eller ved afgang. Samlet vil befolkningsantallet blive reduceret over tid, hvilket vil skade handelslivet.

8 Lokale håndværkervirksomheder vil på samme måde blive negativt påvirket, da eventuelle tilflyttere ikke vil være tilbøjelige til at istandsætte de huse, som nu erhverves til reduceret pris. En udvikling uden sammenligning med årsagerne hertil svarende til den, som allerede er sket på Lolland og Falster, kan forudses at ville ske i de ramte områder. Som Erhvervsråd for er det derfor af stor betydning, at anlægget kabellægges også på strækningen mellem Galtho og Endrup. Det skal i den forbindelse påpeges, at VVM-redegørelsen trods massiv opfordring hertil end ikke oplyser, at det har været beregnet, hvad en kabellægning vil koste, og hvor denne i givet fald kunne etableres. Det er Erhvervsrådets opfattelse, at det i VVM-redegørelsen oplyste 0-alternativ til etableringen af 400 kv anlægget mellem Endrup og Galtho er ikke en manglende tilslutning af strømmen fra Horns Rev 2. Tilslutningen kan efter samme principper som Horns Rev 1, eller ved kabellægning hele vejen langs den strækning, som er foreslået til etablering af det luftbårne højspændingsanlæg. Etableringen af et luftbåren 400 kv anlæg på strækning mellem Galtho og Endrup har intet med denne tilslutning at gøre. Den indgår alene i udbygningsplanerne for udlandsforbindelserne, som intet har med forsyningen af Vestjylland at gøre. Der er heller ikke fra Energinet.dk s side dokumenteret, at der er et behov for et anlæg af denne størrelse. Indtil nu kan det konstateres, at der kun er sket en mindre udvidelse af forbindelsen mellem Danmark og Tyskland og ingen nordpå til Norge. Det er rådets opfattelse, at en udvidelse af kapaciteten til transit ikke kan danne grundlag for, at der etableres et luftbåret højspændingsanlæg i Vestjylland. Denne transitforbindelse må etableres på samme måde, som det er løst i Østdanmark med et jævnstrømskabel. På vegne af Tistrup Erhvervsråd Jens Jørgen Fisker 6.indsigelse: Miljøcenter Odense Ørbækvej 100 Indsigelse mod Forslag til tillæg nr. 2, Det vestjyske højspændingsnet til havmøllepark Horns Rev 2 og tilhørende VVM-redegørelse Jeg er gymnasielærer, og jeg lærer mine elever om Danmarks historie og om Grundloven og de borgerlige frihedsrettigheder, som vi i Danmark med rette kan være stolte af. I min undervisning gennemgår jeg den kolde krig, og jeg fremhæver i den forbindelse, hvordan et diktatur i modsætning til et demokrati kan tilsidesætte borgeres interesser og ødelægge naturen ved bl.a. at lade statens planøkonomiske interesser gå frem for alt andet. Af og til nævner jeg, at vi herude, hvor jeg bor i Vesterbæk, holder Grundlovsfest, og jeg fremhæver, at jeg egentlig synes, det er smukt, fordi Grundloven har givet borgerne nogle rettigheder, som vi måske ikke altid lige tænker på at værdsætte, men som er et fantastisk gode. Jeg er nået til en alder, hvor jeg lever et stille liv, og jeg elsker bare at opholde mig på min grund midt i den jyske natur. Nu er jeg også så heldig, at jeg bor et meget smuk sted, og set ud fra mit synspunkt er det et af de smukkeste steder i Danmark. På min jord har jeg heste og får, som græsser på engen, som fører lige ned til Holme å, og overfor Holme Å er der skov, idet Øse Lund omgiver ådalen. Holme å løber under Ansager Kanal, som også omgiver min jord, og om sommeren hører vi ofte glade stemmer fra kanalen, hvor folk padler i kano. Ovre ved Øse Lund er der offentlige stier,

9 hvor skoleklasser fra den nærliggende skole ofte er på udflugt, og fra de offentlige stier ser vi folk på vandreture her midt mellem Ho og Bække. Tidligere gik der en kirkesti tværs over min jord, og af hensyn til denne sti har vi et led i vores hegn, så man frit kan passere vores jord. For nogle år siden var der en bro over Holme å, men en dag faldt den sammen, og da hverken amt eller kommune ville genetablere den, er det altså ikke længere muligt for borgere at passere åen. Ældre borgere er kede af det, da der er minder forbundet med den passage, og vi har da også overvejet, om Dette spor i landskabet skal genetableres, da det fortæller stedets historie. I Vestjylland kan man se langt ud i horisonten, og på ådalsskrænten på min jord sidder jeg ofte om sommeren og ser ud over ådalen. Og hvad ser jeg? Af og til er jeg heldig at se rådyr, andre gange ser jeg fugletræk eller en enlig fasan eller hare, men ofte ser jeg ingen ting, og alligevel kan jeg ikke blive træt af at skue ud over landskabet. At der er noget særegent ved dette stykke natur, er jeg ikke i tvivl om, for selv små børn har flere gange sagt til mig: Her bor du altså pænt, og det, må jeg indrømme, skyldes altså ikke, at jeg gør meget for at luge i mine bede. Min hverdag er ligesom de fleste andre danskeres travl, og derfor får jeg ikke altid orienteret mig om alt det, der sker i den store, vide verden. Særlig i de sidste halvanden år har jeg haft særlig travlt, fordi der er indført en gymnasiereform, som har bevirket, at den tid, som jeg ikke bruger sammen med elever, skal bruges til møder og registrering, så alle kan følge med i, at jeg som offentlig ansat udfylder min plads efter de forholdsregler, som jeg nu engang er underlagt. Derfor har jeg kun hørt nogle naboer tale om, at noget ikke særlig rart er under opsejling herude i Vesterbæk, men jeg har ikke følt mig ængstelig ved disse meldinger, for hvad kan der ske af foruroligende ting i Danmark?. Da jeg imidlertid den 5/ i kraft af min egenskab som lodsejer modtager en indkaldelse til en høring den 12/ , bliver jeg noget rystet. For her modtager jeg en VVM redegørelse sammen med en regionplan, der tilsyneladende omhandler noget så uhyggeligt som 42m høje højspændingsmaster. På indkaldelsen står der, at amtet er betænkelig ved projektet, og inde i regionplanen læser jeg, hvordan borgere er kommet med kritiske bemærkninger til projektet. På mig virker det hele absurd. Jeg kan læse, at alle instanser har protesteret og henvist til, at den påtænkte højspænding skal placeres i kabler i jorden, men jeg ser også, hvordan de planlæggende myndigheder efterfølgende skriver, at luftledninger vil være i mindre konflikt med de væsentlige naturinteresser ved bl.a. Varde Å og Holme Å, end hvis de anlægges som et nedgravet kabel. Beboere skriver om værdiforringelse af beboelsesejendomme, sundhedsrisiko, støj og om trækfugle, der vil blive berørt, mens de planlæggende myndigheder skriver, at ved en etablering af højspændingsanlæg som luftledning sker en optimering af flere forhold, og at man herved påvirker de værdifulde naturområder og landskaber mindst mulig, samtidig med at de negative konsekvenser vurderes som begrænsede. Borgere taler om skændsel, forringet livskvalitet, visuelle gener af landskabet, økonomiske konsekvenser for erhvervsliv, ulempe for turister og frygt for helbred, mens de planlæggende myndigheder taler om bæredygtig udvikling, der skal komme hele Danmark til gode. Dette minder mig om en diktaturstat, der vil tvinge nogle fuldstændige uacceptable forhold ned over dets borgere, vel vidende at det kun går godt, fordi borgerne er magtesløse over for en stat, som ingen kontrollerer. Hvad er dette Energinet.dk da for noget? Hvem står dog bag et sådant foretagende, som kan skrive noget så uhyrligt, uden at der bliver grebet ind? Jeg tager til møde den 12/ Hvis jeg var rystet inden, så er jeg nu totalt chokeret. Borgerne protesterer samlet, Eneginet.dk fastholder bare deres opfattelse. Borgerne er magtesløse, Energinet.dk har tilsyneladende den totale magt. Et statsligt selskab i Danmark?? Jeg tænker på, hvordan jeg som statslig ansat skal være serviceminded og venlig over for brugerne, og hvordan Energinet.dk s ansatte bare uden overhovedet at have regnet på et alternativ som en kabelløsning, kan fremvise for borgere, at deres hus skal være en kabelstation eller et magnetfelt.

10 Jeg hyrer en advokat, danner en forening, samler medlemmer og protester, laver en hjemmeside, holder op med at sove mere end 3 timer om natten, læser om DONG, Energistyrelse, kv og Watt, Principper for etablering og sanering af højspændingsanlæg, søger aktindsigt, skriver til Folketingspolitikere, skriver om fordele og ulemper ved luftbåren højspænding og kabler, skriver læserbreve til aviser og s til foreninger og borgere, melder mig ind i foreninger, optræder i medier og skriver endelig denne indsigelse. Hvad nu? Ja, nu venter jeg på en afgørelse, enten i form af politikersvar eller i form af, at Energinet.dk placerer 400kV høje luftbåren højspændingsledninger hen over min jord. Jeg forsøger at fortælle mine elever, at jeg fortsat må arbejde videre på samme måde, som jeg nu har gjort i lang tid, idet jeg ikke har noget valg, eftersom jeg ikke vil opgive muligheden for, at jeg generobrer min ådalsskrænt. Efterhånden kalder jeg mig selv Kabelbeth og Mowiestar, netop fordi jeg selv finder det paradoksalt, at et menneske, der bare ønsker at leve et stille liv, i den grad skal erobre medierne for at gøre opmærksomhed på, at nogle statslige organer tilsyneladende kan agere totalt udemokratisk i et ellers demokratisk samfund. Jeg ved ikke, hvor længe jeg skal fortsætte denne tilværelse, og jeg ved heller ikke, hvad jeg på længere sigt skal fortælle mine elever om de borgerlige frihedsrettigheder i Danmark, men jeg håber, at jeg kan fortælle dem, at hvis de nogensinde kommer ud for en lignende situation som mig, så skal de stifte en forening, oprette en hjemmeside, optræde i medierne, indsamle protester, skrive læserbreve, kontakte folketingspolitikere osv., og så vil de se, at politikerne opdager, at der er noget rivende galt og ændrer det. Beth Helle Lauridsen, Formand for Foreningen mod den luftbårne, vestjyske højspændingsmotorvej I øvrigt henvises der til Foreningen mod den luftbårne vestjyske motorvejs advokats indsigelse 7. Indsigelse: HORNS REV 2 HAVMØLLEPARK Vi deltog i orienteringsmødet i Arnbjerg i Varde den, 12/12. Som vi ser det, drejer fase 1 sig i første omgang om at få 150 KV ført i land fra HR-2 og koblet til Endrup stationen. Hvorfor fører man ikke energiproduktionen fra den nye park ned til HR-1 og i land via Esbjerg til Endrup.?? Her kunne man så spare en kabellægning; idet man kunne føre de 150 KV i luftledning, som for en stor del kunne gå langs motorvejen, hvor den umiddelbart ikke vil spolere mere, end der i forvejen er spoleret. Eller måske kunne det føres i allerede eksisterende master. Fremtidssikring er en god ting, men vi synes at høre, at man reelt ikke kender det fremtidige behov. På mødet nævntes, at det indenfor 3 5 år forventes måske at blive aktuelt med fremføring af 400 KV. Det virker, som om man p.t. reelt ikke ved, hvornår der opstår behov for 400 KV, - om det opstår overhovedet. Ovennævnte forslag ville give et pusterum eller et forskningsrum, hvor de tekniske problemer, man mener, der er med jordlægning af 400 KV kabler, måske kunne løses. Man vil så heller ikke have økonomiske midler bundet i en dyr masteføring, der måske ikke bliver brug

11 for. For bare år siden kunne man ikke forestille sig at kabellægge 150 KV; - det er ikke noget problem nu. Desuden er der nye toner på vej omkring energiproduktion i form af energiceller. Hvor fører det os hen mht. fremtidig behov for transmission af elektricitet.? Energinet.DK synes at have været meget sent ude med informationer omkring deres planer. Nu kendes den endelige linieføring ikke. Et af forslagene kommer til at gå meget tæt på vores ejendom. Vi har gennem de sidste år været i gang med større renovering, og afsluttede i 2005 renoveringen af hele stueetagen. Vi har til dato brugt omkring kr. på dette; heraf er de brugt indenfor de sidste 2 år. Vi har startet renoveringen af 1.sal og mangler ca. halvdelen heraf. Hvis dette projekt gennemføres som Energinet.DK har til hensigt, og vor ejendom ligger i den kritiske zone, hvor står vi så værdimæssigt med en ejendom, der er midt i en renovering.? Skal vi sætte renoveringen i bero, og bo i en halvrenoveret ejendom, indtil vi har en afklaring.? Vi mangler detailoplysninger. Hvorfor kommer de ikke ud af busken og lader os kende den eksakte linieføring, så vi kan tage vore forholdsregler.? Vi føler at beslutningen er taget for længe siden. De møder, som har været afholdt rundt omkring på egnen, har kun været et spil for galleriet. Hvor var politikerne i øvrigt under disse møder.? Yderligere investerede vi i et jordvarmeanlæg i et forsøg på at være miljøbevidste. Vi har totalrenoveret hele vort kloaksystem, så det opfylder Miljøministeriets krav til vandafledning i det åbne land. Vi sorterer vores affald ned til mindste stump. Vi flyttede på landet for, fra første parket at nyde miljøet og den natur, vi stadig har lidt tilbage af, - så længe det varer. -!! Hvor er de menneskelige hensyn i denne sag.? De små samfund bliver affolket, folk flytter og der kommer ikke nye til. Gode naboskaber splittes. Børnefamilier holder sig væk pga. sundhedsrisikoen fra magnetfelter fra luftbåren højspænding. Skal vi alle klumpes sammen i byerne og overlade resten af landet til vindmøllerne, motorvejsbyggerne og energitransmissionsselskaberne.? Så kan de sammen finde ud af hvordan de bedst og mest effektivt får ødelagt naturen, så vi ikke har noget af den slags at overlevere til vore efterkommere. Hvis denne elektriske motorvej absolut skal gennemføres, så grav den dog ned. Lad os få nogle beregninger på bordet, både for luftledninger og jordkabler, så vi har et sammenligningsgrundlag. Og hvor meget vil det påvirke strømprisen, hvis man f.eks. forestillede sig at finansiere et jordkabel over 30 år.? Og hvor er de mange penge, som energiselskaberne har i tankene.? Er de sat af til bredbånd, - og hvad har bredbånd med energitransmission at gøre.? Er det ikke forbrugernes penge? Connie Mølholm & Lau Skriver Biltoftvej 13, Næsbjerg Varde. 8. Indsigelse: Miljøcenter Odense Ørbækvej 100

12 Hessel, den Indsigelse mod Forslag til tillæg nr 2. Det vestjyske højspændingsnet til havmøllepark Horns Rev 2 og tilhørende VVM-redegørelse. Vi lever i 2007 og forslaget om etablering af nye ledningsføringer som luftledninger er forældet. Der kan ikke i 2007 fremlægges et oplæg, som hviler på forældede principper. (1995). Der er blandt befolkningen massiv modstand mod den luftbårne løsning. Det planlagte højspændingsnet fra Galtho til Endrup skal fremføres som jordkabel. Der ofres i den nærmeste fremtid ca. 60 mil. kroner på en genopretning af Varde Å. En luftbåren ledningsføring vil ganske enkelt ødelægge den helt unikke natur omkring Varde Å, da ledningsføringen skal passere tværs hen over ådalen. I det hele taget vil det udpegede område lide ubodelig visuel skade, da store dele af området er meget fladt uden forstyrrende traceer eller høj bebyggelse i landskabet. Master vil være alt for dominerende og vil kunne ses på meget lange afstande Der er tillige store turistinteresser forbundet med området, som vil få et af de bedste laksevande, når den meget omfattende naturgenopretning af Varde Å er gennemført. Endvidere indgår området i et større rekreativt naturstisystem fra Hovborg til Ho Bugt. Og hvem ønsker at gå tur under højspændingsledninger? Der er i området omkring Varde Å en del fugletræk og rovfugle, som ved kollision med ledningerne vil lide døden. Desuden er området hjemsted for såvel sang- som knopsvanen. En gruppe berørte lodsejere indsendte kommentarer og ideer til Debatoplægget vedr. Det Vestjyske højspændingsnet og Horns Rev i april måned 2006 og anførte, at de ønskede en konsekvensberegning på jordkabler, men en sådan beregning er ikke foretaget. Det er uacceptabelt, at der ikke er foretaget beregninger på alternative forslag. Det er ikke sandsynliggjort, at der er behov for at planlægge med 400kV ledningsnet. Dokumentationen for en 400kV forbindelse foreligger ikke. Opgaven til Energinet.dk er ilandføring af strøm fra Horns Rev2. Der etableres 150Kv jordkabel fra Blåbjerg til Galtho for at løse denne opgave. Fremføringen af 400kV ledninger fra Galtho til Endrup ses ikke tydeliggjort i behovet for at fremføre strømmen fra Horns Rev 2. Etableringen af en 400kV forbindelse bunder tilsyneladende ene og alene i behovet for, at der kan føres transitstrøm fra Norge til Tyskland og omvendt. Derfor foreslår jeg, at der alternativt lægges et søkabel vest om Danmark. Tilslutningen til nettet kunne så etableres ved de transformatorstationer, der etableres ved vindmølleparkerne og ikke på landjorden, hvor naturen og mennesker så ikke påvirkes af grimme transformeranlæg. Samtidig højnes forsyningssikkerheden betragtelig. Etableringen af højspændingsnettet vil desuden påvirke os alle. Der bør tages hensyn til vores berettigede bekymringer, som går på: Forøget kræftrisiko hos børn, der bor i nærheden af højspændingsledninger. Ødelæggelse af vores livskvalitet. Tænk hver dag at skulle tåle synet af disse ufattelige grimme luftledninger.

13 Sygdom og tidligere død på grund af disse udefrakommende indgreb. Hver dag at skulle tåle støjen fra ledningerne Leve i visheden om ikke at kunne sælge ens ejendom. Hvem vil frivilligt bo i nærheden af disse højspændingsledninger? For mange er det deres livsværk, der bliver ødelagt. Dyrevildt vil forsvinde fra området Der vil ske en affolkning af yderområderne. Udbygningen af de små bysamfund sættes i stå. De hidtidige linieføringer har haft en afskrivningstid på ca. 40 år. Afskrives det nye højspændingsanlæg over en tilsvarende periode, vil det anlæg, der nu planlægges, udgøre en væsentlig sundhedsrisiko for mennesker og dyr og skæmme landskabet, herunder mange naturskønne områder, i rigtig mange år fremover. Det kan undgås med en fremadrettet løsning i form af etablering af kabler i jorden. Med venlig hilsen Anne Boesen Grødevej 36, Hessel 6862 Tistrup 9. Indsigelse: Miljøcenter Odense Ørbækvej 100 Hessel, den Indsigelse mod Forslag til tillæg nr. 2. Det vestjyske højspændingsnet til havmøllepark Horns Rev 2 og tilhørende VVM-redegørelse. På trods af massiv lokal modstand planlægges ovennævnte forslag gennemført ved fremføring af højspændingsmaster i luften. Det planlagte højspændingsnet fra Galtho til Endrup skal fremføres som jordkabel. Det skal det på grund af, at:

14 Det er sundhedsfarligt at bo tæt på/i nærheden af højspændingsledninger. Det er kendt, at børn har en forøget risiko for at udvikle leukæmi. Og hvad med os andre? Jeg frygter, at det vil påvirke vores helbredstilstand også. Der sker ubodelig visuel skade på naturen for bestandig. Varde Å står for at skulle genoprettes for ca. 60 mil. kroner for at få optimale levevilkår for laksefisken Snæbelen. Det kan da ikke være rigtig, at man med den ene hånd poster mange penge i en lille fisk for så med den anden at ødelægges levevilkårene for den menneskelige race? Disse 42 meter høje master er ufattelig grimme. Det støjer fra ledningerne. Der udledes tungmetaller til markerne, som i vid udstrækning ikke indgår i omdrift, men anvendes til afgræsning. Området har meget dyrevildt, som man ved forsvinder fra områder med højspændingsledninger. Vi har knop- og sangsvaner, som ikke har let ved at navigere udenom ledningerne. Disse vil derfor i stort tal omkomme ved kollisioner. Og hvad med min ejendom. Den bliver usælgelig. Jeg har med omhu udvalgt mig et levested, hvor der er en smuk og uspoleret natur lige udenfor min dør. Dette ødelægges nu af de planlagte højspændingsledninger. Det er ikke sandsynliggjort, at der er behov for at etablere et højspændingsnet, der kan fremføre op til 400kV ledninger. Der er ene og alene behov for at kunne fremføre 150kV ledninger, som er dem, der ilandføres og fremføres til Galtho. Etableringen af 400kV ledninger sker alene ud fra transitmæssige hensyn. Det kan ikke passe, at det flade Vestjylland skal plastres til med 42 meter høje ufattelige grimme master for, at der skal kunne føres transitenergi fra Norge til Tyskland og omvendt. Når eller hvis der bliver behov for et sådant kabel, kan det lige så godt etableres som et søkabel. Vi skriver 2007 og bor i et af verdens økonomisk rigeste lande Vi kan derfor godt få råd til at fremtidssikre miljøet ved at lægge kablerne i jorden. Og hvem ved, om eller hvornår vi får brug for at kunne transportere 400kV. Udviklingen på det teknologiske område går stærk også indenfor kabellægning. Vi ved p.t. ikke, om Danmark i det hele taget vil satse på vindenergi. Det planlagte luftbårne højspændingsanlæg kan under ingen omstændigheder accepteres i den nuværende udformning. Med venlig hilsen Gunner N. Kristensen Grødevej 36, Hessel 6862 Tistrup

15 10. Indsigelse: Miljøcenter Odense Ørbækvej 100 Årre den Indsigelse mod højspændingsmaster. På vegne af borgerne i Årre og opland fremsendes hermed indsigelse mod opsætningen af de påtænkte 42 m. høje elmaster på linien Endrup Galtho. Indsigelsen bygger på 448 underskrifter, indsamlet hos borgerne og afleveret til daværende amtsborgmester Laurits Tørnæs på Ribe Amtsgård den 15. nov Behovet for den vestjyske elmotorvej er vel aldrig blevet dokumenteret og skal så vidt vi kan se, kun bruges som transitvej fra Norge til Tyskland. Her var det måske bedre, at lægge et søkabel i Nordsøen. Opsætningen af elmasterne vil medføre, at udviklingen i Årre vil gå i stå. På nuværende tidspunkt har vi oplevet at salget af byggegrunde, som ligger tæt på linjeføringen er gået i stå. Der er netop en mulig køber som har annulleret reservationen af en byggegrund, efter at have erfaret, at der er en risiko for at masterne kommer. Sundhedsfaren ved at bo i spændingsfeltet omkring masterne er aldrig blevet dokumenteret, men det skaber stor utryghed i befolkningen. Det er vel heller ikke tilfældigt, at der i England ikke må være børneinstitutioner indenfor 600 meters afstand til højspænding. Ligeledes vil masterne ødelægge vores skønne natur langs hele strækningen og ingen mennesker kan forstå, at vi skal producere miljøvenlig energi med vindmøller i Nordsøen, for derefter at ødelægge naturen med de store grimme master. Vi mener at man skal tage sagen op igen og hvis der virkelig er et behov for motorvejen, så få den dog gravet i jorden, det er jo teknisk muligt I NED I JORDEN MED KABLERNE - VI VIL IKKE HAVE MASTER Med venlig hilsen Årre Borgerforening Jørn S Pedersen, formand Toften 19 a

16 6818 Årre 11. Indsigelse: Miljøcenter, Odense Afsender: Sigrid Bluhme Ørbækvej 100, Skindbjergvej Grenaa Mail: Telf Skindbjerg Ådal, den 28. januar 2007 Indsigelser vedr. luftbåren højspændingsanlæg Galtho Endrup. Indsigelse vedr. Forslag til tillæg nr. 2, Det vestjyske højspændingsnet til havmøllepark Horns Rev 2 og tilhørende VVM-redegørelse. BEHOVET for forbindelsen (eksport/ import, forsyningssikkerhed, energipolitik): Behovet for forbindelsen er udokumenteret. Energinet.dk skal kunne dokumentere, at det drejer sig om et behov for yderligere overførselskapacitet. Energistyrelsen skal inden en godkendelse af Energinet.dks ønsker kunne fremlægge beregninger på, at den nødvendige overførselskapacitet har betydning for danske forbrugeres forsyningssikkerhed. Disse beregninger skal ikke vise, at der er en strømproduktion, der skal føres ''væk''. Vi har hverken hørt om eller set nogen beregninger på, at borgere i det vestjyske kommer til at mangle strøm, såfremt forbindelsen ikke etableres. Nøgletal for Vestdanmark i 2005 viser en stor transit af el fra Sverige og Norge gennem det vestdanske net mod højprisområdet Tyskland. Der var i 2005 en brutto eksport af el på GWh og en brutto import af el på GWh. Nettoproduktionsoverskuddet i Vestdanmark var på 587 GWh, som blev eksporteret til Tyskland.( Energinet.DK; Miljørapport 2006,s12-13) Denne transit er fortrinsvis foregået i elmotorvejene i Østjylland og Midtjylland. Disse to elmotorveje er etableret ved at myndighederne påstod at de ville være nødvendige for forsyningssikkerheden af danske borgere. Nøgletallene dokumenterer imidlertid, at dette ikke er tilfældet. Nøgletallene for transit gennem Vestdanmark er markant større i de to foregående år. I 2003 var der en rekordstor eksport på GWh og på GWh i Grunden til, at transit i 2005 er lavere end i de to foregåede år skyldes bl.a., at forbindelsen over Skagerak, der forbinder Norge med Vestdanmark, fik halveret overførselskapaciteten fra 1000 MW til 500 MW i perioden 28. maj til 26. oktober 2005, forårsaget af et transformerhavari i Kristianssand. I Østdanmark findes der en stor import og transit af el fra Sverige mod Danmark/Tyskland sted, især i sommermånederne. Transitforbindelsen på Sjælland foregår gennem et kabellagt jævnstrømskabel med en overførselskapacitet på 600 MW. Den kaldes KONTEKforbindelsen og blev taget i brug i 1996.

17 I Østdanmark løses transitbehovet ved at efterleve EU's Transitdirektiv fra Transit i det indre marked handler om, at der skal gives tilladelse til transit, hvis der er plads. Nettet skal IKKE være udbygget, så der kan transisteres, men er der plads, skal nettet stilles til rådighed. Vestdanmark har ingen transitforbindelse som Østdanmark, selvom behovet er indlysende og veldokumenteret. I Vestdanmark er den vigtigste transitmotorvej 400 kv-luftledningen Tjele-Kassø fra Vore beregninger ud fra tilgængelige oplysninger viser entydigt, at forbindelse Galtho- Endrup kun skal løse et transitbehov og derfor er den klart ulovlig. Udbygningen af nye kraftværker i løbet af 90'erne og udbygning af transmissionsnettet efter år 2000 har betydet, at vi stod med en overkapacitet af el. Denne overproduktion bliver eksporteret og ifølge professeor Frede Hvelplund, Ålborg Universitet, afviser han, at det er et område med gode muligheder for indtjening.( I dag.dk; 26/ Dansk el strømmer over grænsen) Grundloven: Grundlovens 73 handler om ekspropriation. Det siges klokkeklart, at der kun kan eksproprieres privat ejendom, når den tilgodeser 'almenvellet'. Det er der ikke tale om i denne sag. De vestjyske borgere kan derfor roligt stå sammen og nægte at lade sig ekspropriere. Magnetfelter, Forsigtighedsprincippet og sund fornuft: Det er veldokumenteret, at der langs en 400 kv luftledning er et magnetfelt i en bred korridor på 400 meter + 10% = 440 meter på hver side af luftledningen. Den offentlige debat om magnetiske felter og den tilhørende sundhedsrisiko har imidlertid været så svag, at de systemansvarlige upåvirket fortsætter udbygningen af luftbåren højspænding. At Sundhedsstyrelsen anbefaler, at højspændingsanlæg med vekselstrøm placeres længst væk fra boligområder viser, at det er problematisk med for mange cancertilfælde i nærheden af 50 Hz-magnetfelter. Formanden for Det Energipolitiske Udvalg, Eyvind Vesselbo mødte knap 100 elmastemodstandere på Hodde Kro den 22. januar Her fastslog Eyvind Vesselbo: Det er rimeligt problematisk, det her. Jeg synes ligesom jer, at det er en dårlig idé. Vi skal bruge vores sunde fornuft og forsigtighedsprincippet. Så kablerne skal i jorden. Jeg udtalte efterfølgende i en lidt forkortet udgave: Jeg synes det er utroligt dejligt at høre, hvis du mener det. Jeg vil foreslå, at 'Principper for etablering og sanering af højspændinganlæg' fra 1995 laves om. At vi skal kabellægge hele Danmark. Hertil svarede Eyvind Vesselbo: Det er en glimrende vision. Men jeg kan ikke love noget, som jeg ikke kan holde. Forsigtighedsprincippet stammer fra miljølovgivningen og er implementeret i miljøbeskyttelsesloven. Den handler om, at tvivlen skal komme borgerne til gode. Den stigende miljøbevidsthed og magnetfeltdebatten betyder, at befolkningen er begyndt at lægge mærke til højspændingsluftledninger og det betragtes som et alvorligt problem. Det har fået den konsekvens, at huse tæt på luftledninger har fået nedsat ejendomsværdien og kreditforeningerne har nedsat lånemulighederne for dem.

18 Kabellægning for forbrugernes egne penge: Energinet.dk forvalter forbrugernes/ borgernes penge og ikke statskassens. Når forbrugerne entydigt forlanger kabellægning og ikke flere højspændingsmaster, så skal regeringen/ folketinget ikke fortælle os noget andet. I forbindelse med fastsættelse af Principperne fra 1995 blev en total kabellægning under 400 kv beregnet til at ville koste omkring 40 mia. kr. Udbygning af vindmøllekapacitet i Danmark er vanvittig: (Weekendavisen, 26. januar 2007: Foghs grønne energieksport) I årets første døgn var el-produktionen i Vestdanmark 33% større end forbrugerne kunne anvende og som følge heraf måtte store mængder strøm antagelig sælges til lave priser, foræres bort eller der skulle måske betales store beløb for dens bortskaffelse. Som følge af fejlinvesteringen i vindmøllekapacitet, som vi ikke selv har brug for, har Vattenfall, den svenske stat, købt 60% af Horns Rev 1 og alle de tidligere Elsammøller. Især når det blæser, skal der bortskaffes store elmængder og det kræver et solidt transmissionsnet. Det betyder, at yderligere udbygning af vindmølleparker til havs kræver mere transmissionsnet og dette sker udelukkende af hensyn til de fremtidige købere af havmølleparkerne. I Danmark har vi ikke haft diskussionen om, hvad vi vil med vores hav og hvad vi vil med vores natur. Skal danskerne have vindmøller og luftledninger at se på som vi ingen gavn har af og som i sidste ende kun kan have interesse for Vattenfall (den svenske stat) og E.ON (den tyske stat)? Sammenligneligt projekt, der ikke blev gennemført: I 1998 godkendte Energistyrelsen en ny elmotorvej, kaldet Mesballe-Åstrup, på Østdjursland. Den var 30 km lang og skulle bestå af 97 stk. master, der var ca. 42 meter høje. Dette projekt annuleredes af den systemansvarlige, fordi man ikke var i stand til at dokumentere behovet. Energistyrelsen, en statsejet virksomhed, der havde godkendt den Østdjurslandske elmotorvej, fik et stort troværdighedproblem. Et år efter at masterne bogstavelig talt blev jordet, gik den systemansvarlige i gang med at kabellægge. Effektoverførslen i disse kabler var væsentlig mindre end i det godkendte luftledningsprojekt. I dag, 6 år efter afslutningen af kabellægningen, viser beregningerne, at også denne kabellægning er fuldstændig overflødig. Grenaa har i dag 2 jordkabler, der hver kan overføre ca. 200 MW, 3 luftledninger på hver 28 MW og et kraft- varmeværk på 25 MW. Grenås behov er imidlertid kun 33 MW. Dette dokumenterer, at behovet for en elmotorvej alene skulle løse en transitopgave, og den havde derfor intet med forsyningssikkerheden af djurslandborgerne at gøre. Forslag: 1. Energinet.dk bør tage den store lommeregner frem og hurtigst muligt få etableret en jysk transitforbindelse som sjællændernes Kontekforbindelse. Denne skal være så effektiv, at den muliggør sanering af allerede etablerede 400 kv forbindelser, også selvom de kun er få år gamle. 2. Hele Danmark skal kabellægges, ikke blot spændinger under 100 kv. Der skal udarbejdes en detaljeret plan som muliggør en total kabellægning over en 20 årig periode. 3. 'Principper for etablering og sanering af højspændingsanlæg' fra 1995 revideres og erstattes af 'Principper for sanering af luftbåren højspændingsanlæg i Danmark'.

19 4. Energistrategi 2025, der bygger på Principperne fra 1995, skrottes. 5. Stop for udbygning af vindmøller. Udbygning af vindmøllekapacitet kan Vattenfall og E.ON foretage i deres egen baghave og ikke i Danmarks smukke natur. Resultat: Det planlagte luftbårne højspændingsanlæg, som er beskrevet i et regionplantillæg, kan under ingen omstændigheder accepteres i sin nuværende udformning. Med venlig hilsen Sigrid Bluhme Bevægelsen mod højspændingsledninger på Djursland Modtaget en hædersbevisning for at have omstødt en amtsbeslutning om nye luftledninger til fordel for kabellægning. Repræsentantskabsmedlem i NRGí

Landsforeningen for elkabler i jorden. Foretræde for Energipolitisk Udvalg den 17. april 2008

Landsforeningen for elkabler i jorden. Foretræde for Energipolitisk Udvalg den 17. april 2008 Foretræde for Energipolitisk Udvalg den 17. april 2008 Præsentation af Landsforeningen : Landsforeningen blev dannet den 10. april 2007 Foreningen repræsenterer folket - og folket vil ikke have højspændingsmaster,

Læs mere

Indsigelse mod udbygning og sanering af højspændingsforbindelsen Kassø- Tjele.

Indsigelse mod udbygning og sanering af højspændingsforbindelsen Kassø- Tjele. Til Miljøcenter Odense C.F. Tietgens Boulevard 40 5220 Odense SØ post@ode.mim.dk 29.05.2010 Indsigelse mod udbygning og sanering af højspændingsforbindelsen Kassø- Tjele. Foreningen: Bevægelsen for miljøvenlig

Læs mere

forhold er dog meget afhængigt af den aktuelle afstand mellem havmølleparkerne og nettilslutningspunktet.

forhold er dog meget afhængigt af den aktuelle afstand mellem havmølleparkerne og nettilslutningspunktet. Norddjurs kommune Torvet 3 8500 Grenå Dato: 13. august 2010 J.nr.: 567.378 - hca Sekr.: Ulla Visby/hc-d Dir. Tlf.: 79127518 E-mail: uvi@dahllaw.dk Fakta: DAHL er 145 jurister blandt 300 medarbejdere og

Læs mere

Ny 400 kilovolt højspændingsledning Kassø-Tjele, baggrund og behov. 1. Baggrund. 1.1 Politisk Energiforlig. 1.2 El-infrastrukturredegørelsen

Ny 400 kilovolt højspændingsledning Kassø-Tjele, baggrund og behov. 1. Baggrund. 1.1 Politisk Energiforlig. 1.2 El-infrastrukturredegørelsen Ny 400 kilovolt højspændingsledning Kassø-Tjele, baggrund og behov 2. juni 2009 CHJ/CHJ 1. Baggrund 1.1 Politisk Energiforlig I februar 2008 blev der indgået et bredt politisk forlig vedrørende energipolitikken

Læs mere

HORNS REV 1 HAVMØLLEPARK

HORNS REV 1 HAVMØLLEPARK HORNS REV 1 HAVMØLLEPARK Mennesker har i årtusinder udnyttet vinden som energikilde. Udviklingen bevæger sig i dag fra mindre grupper af vindmøller på land til større vindmølleparker på havet. Vindkraft

Læs mere

Emne: Linjeføring af Rute 26 på strækningen fra E45 til Sabro Denne skrivelse er en opfølgning på vores foretræde for udvalget den 17. marts 2014.

Emne: Linjeføring af Rute 26 på strækningen fra E45 til Sabro Denne skrivelse er en opfølgning på vores foretræde for udvalget den 17. marts 2014. Transportudvalget 2013-14 TRU Alm.del Bilag 222 Offentligt Til Folketingets Transportudvalg Den 24. marts 2014 Emne: Linjeføring af Rute 26 på strækningen fra E45 til Sabro Denne skrivelse er en opfølgning

Læs mere

Sammenslutningen af Sommerhusejerforeninger i Jammerbugt Kommune

Sammenslutningen af Sommerhusejerforeninger i Jammerbugt Kommune Sammenslutningen af Sommerhusejerforeninger i Jammerbugt Kommune V / formanden Hans Jørgen Jensen Sletten 3 9270 Klarup Tlf. : 9813 7075 Mail: hhjj@it.dk Energistyrelsen Mail ens@ens.dk Klarup den 22.

Læs mere

Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K. VVM-redegørelse vedrørende Anholt Havmøllepark

Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K. VVM-redegørelse vedrørende Anholt Havmøllepark Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K Dato: Helle Carlsen - DAHL J.nr.: 567.378 - hca Sekr.: Dir. Tlf.: 79127518 E-mail: uvi@dahllaw.dk Fakta: DAHL er 145 jurister blandt 300 medarbejdere og har

Læs mere

Anmeldelse af VVM for forskønnelsesprojekt ved Årslev Engsø

Anmeldelse af VVM for forskønnelsesprojekt ved Årslev Engsø Til. Århus Kommune - post@aarhus.dk Kopi til: Miljøcenter Århus - Sune Ribergaard Henriksen, surhe@aar.mim.dk Århus Kommune - Henning Hermansen, he@aarhus.dk Århus Kommune - Ole Skou Rasmussen, osr@aarhus.dk

Læs mere

Klage over fejl i sagsbehandlingen i Energiministeriet til et 245 kv landkabel til Anholt Havmøllepark.

Klage over fejl i sagsbehandlingen i Energiministeriet til et 245 kv landkabel til Anholt Havmøllepark. Skindbjerg Ådal, den 15. januar 2012 Folketingets Ombudsmand Gammeltorv 22 1457 København K Klage over fejl i sagsbehandlingen i Energiministeriet til et 245 kv landkabel til Anholt Havmøllepark. Klage

Læs mere

Energinet.dks tilladelse til et åbenlyst ulovligt 245 kv kabelprojekt i flad forlægning.

Energinet.dks tilladelse til et åbenlyst ulovligt 245 kv kabelprojekt i flad forlægning. Skindbjerg ådal, den 26. maj 2011 J.nr. 2011-1968-3092/SH4/GMS Folketingets Ombudsmand Hans Gammeltoft Hansen Gammeltorv 22 1457 København K Sikkerhedsstyrelsen Nørregade 63 6700 Esbjerg Svar på Sikkerhedsstyrelsens

Læs mere

Placering A VEST (se bilag 2).

Placering A VEST (se bilag 2). Vejen Kommune Att.: Claus Marcussen og Bjarne Lang VVM Viking Link Dato: 2016-11-26 Energinet DK har planer om etablering af ENDNU en transformator/omformer-station i Revsing by, med en placering ØST for

Læs mere

Den nye Kassø-Tjele ledning skal løbe parallelt med den gamle, 40 meter forskudt.

Den nye Kassø-Tjele ledning skal løbe parallelt med den gamle, 40 meter forskudt. Kassø-Tjele: Fakta og baggrund 2. offentlighedsfase: 24. marts 2010-31. maj 2010. Den nye Kassø-Tjele ledning skal løbe parallelt med den gamle, 40 meter forskudt. Den gamle 172 km lange ledning bliver

Læs mere

Indsigelse mod vindmølleplanlægning for Jernbæk & Holsted N Til rette vedkommende i Vejen Kommune:

Indsigelse mod vindmølleplanlægning for Jernbæk & Holsted N Til rette vedkommende i Vejen Kommune: Indsigelse mod vindmølleplanlægning for Jernbæk & Holsted N Til rette vedkommende i Vejen Kommune: Jeg skriver, da jeg er bekymret over kommunens plan om at opsætte vindmøller i Jernbæk og Holsted N. Som

Læs mere

Elinfrastrukturredegørelsen

Elinfrastrukturredegørelsen Elinfrastrukturredegørelsen En teknisk redegørelse om principper for den fremtidige udbygning og kabellægning i det overordnede elnet i Danmark Offentliggørelse 3. april 2008 1 Hovedkonklusion Udbygningen

Læs mere

Horns Rev 3 projektet generelt Spørgsmål svar

Horns Rev 3 projektet generelt Spørgsmål svar Horns Rev 3 projektet generelt Spørgsmål svar Hvad koster det? De ilandføringsinstallationer, som ENDK er ansvarlige for, er budgetteret til 1.534 mio. kr. i 2013-priser. Ilandføringsinstallationerne inkluderer

Læs mere

Ravnstrup Landsbylaugs Protest mod Motorvej og Linjeføring Næstved - Rønnede.

Ravnstrup Landsbylaugs Protest mod Motorvej og Linjeføring Næstved - Rønnede. Miljøudvalget, Transportudvalget 2012-13 MIU alm. del Bilag 86, TRU alm. del Bilag 66 Offentligt Ravnstrup Landsbylaugs Protest mod Motorvej og Linjeføring Til medlemmerne af Folketingets Transportudvalget

Læs mere

Vattenfall har drifts- og vedligeholdelsesansvaret for Horn Rev Havmøllepark. Dette ansvar varetages af Vattenfalls Vindservice-afdeling i Esbjerg:

Vattenfall har drifts- og vedligeholdelsesansvaret for Horn Rev Havmøllepark. Dette ansvar varetages af Vattenfalls Vindservice-afdeling i Esbjerg: Denne rapport er udarbejdet af de oprindelige bygherrer, Elsam og Eltra, som i dag er del af andre, større selskaber. Horns Rev ejes således i dag 60 procent af Vattenfall og 40 procent af DONG Energy.

Læs mere

Indsigelse til havvindmøllepark i Sejerø Bugten

Indsigelse til havvindmøllepark i Sejerø Bugten Naturstyrelsen NST@NST.DK J. nr. NST-131-00171 Charlottenlund, den 23. september 2015 Indsigelse til havvindmøllepark i Sejerø Bugten På baggrund af den udsendte VVM redegørelse gøres herved indsigelse

Læs mere

Til Herning Kommune. Vedr.: Indsigelse mod Kommuneplantillæg 40 og lokalplan 89.T29.1

Til Herning Kommune. Vedr.: Indsigelse mod Kommuneplantillæg 40 og lokalplan 89.T29.1 1 Til Herning Kommune Vedr.: Indsigelse mod Kommuneplantillæg 40 og lokalplan 89.T29.1 Som ejere af Vildbjergvej 7 fremsendes hermed vores indsigelse imod den påtænkte opførelse af en solcellepark jf.

Læs mere

Anholt Havmølleanlæg, ilandføringsanlæg og transformere.

Anholt Havmølleanlæg, ilandføringsanlæg og transformere. Deadline: inden 4 uger fra 16/11-2010, hvor annoncen blev offentliggjort i Lokalavisen den 16. november 2010 Naturklagenævnet Rentemestervej 8 2400 København NV E-mail: nkn@nkn.dk Skindbjerg ådal, den

Læs mere

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2015-16 EFK Alm.del Bilag 55 Offentligt

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2015-16 EFK Alm.del Bilag 55 Offentligt Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2015-16 EFK Alm.del Bilag 55 Offentligt N O T AT 19. oktober 2015 Center for Forsyning Indstilling om godkendelse til Han Herred-Thy-Struer kabellægning Energi-, Forsynings-

Læs mere

Berit Bekhøj Hansen Emne: VS: Vedr. Højhastighedstog på Vestfyn. Elmelund. Fra: Gert Vinther [mailto:gv@l23byggetilsynet.dk] Sendt: 5. september 2016 23:20 Til: Baneelanmark Post Emne: Vedr. Højhastighedstog

Læs mere

Offentlighedens inddragelse i VVM-sager. Erfaringer fra Kassø- Tjele 400 kv-projektet

Offentlighedens inddragelse i VVM-sager. Erfaringer fra Kassø- Tjele 400 kv-projektet Offentlighedens inddragelse i VVM-sager. Erfaringer fra Kassø- Tjele 400 kv-projektet Christian Jensen Projektleder, Energinet.dk 1 Projektet Anlægge en ca. 175 km lang 400 kv luftledning op igennem Jylland

Læs mere

DEBATOPLÆG. Vindmøller ved Ålsrode. Norddjurs Kommune april 2015. Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.

DEBATOPLÆG. Vindmøller ved Ålsrode. Norddjurs Kommune april 2015. Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs. DEBATOPLÆG Vindmøller ved Ålsrode Norddjurs Kommune april 2015 UDVIKL INGSFOR V A L T NINGE N Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Visualisering af 150 meter høje vindmøller,

Læs mere

Elinfrastrukturudvalgets hovedkonklusioner

Elinfrastrukturudvalgets hovedkonklusioner Elinfrastrukturudvalgets hovedkonklusioner 3. april 2008 Principper for den fremtidige udbygning og kabellægning af det overordnede elnet Overordnede betragtninger - Udbygningen af elnettet skal ske gennem

Læs mere

Støjgener fra motorvejen

Støjgener fra motorvejen Transportudvalget 2014-15 TRU Alm.del Bilag 6 Offentligt Støjgener fra motorvejen E20/E45 mellem afkørsel 62 til 64 Hvorfor er jeg her i dag? En dejlig sommerdag, hvor det skal gøre godt med lidt koldt

Læs mere

Miljø- og Fødevareministeriet. Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning. Naturforvaltning. Ref. TOVPL. Journalnr.: SVANA

Miljø- og Fødevareministeriet. Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning. Naturforvaltning. Ref. TOVPL. Journalnr.: SVANA Miljø- og Fødevareministeriet Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning Naturforvaltning Ref. TOVPL Journalnr.: SVANA-13100017 Dato: 25-11-2016 Energinet DK har planer om etablering af ENDNU en transformator/omformer-station

Læs mere

Beskrivelse af vindmølleprojektet Kommuneplantillæg med planmæssige ændringer

Beskrivelse af vindmølleprojektet Kommuneplantillæg med planmæssige ændringer #BREVFLET# Aalborg Kommune, Plan og Udvikling Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby 14. november 2014 Deltag i debatten Nye vindmøller ved Øster Hassing Kær Aalborg Kommune har modtaget en ansøgning om

Læs mere

132-150 kv kabelhandlingsplan. /Dansk Energi, Jørgen S. Christensen

132-150 kv kabelhandlingsplan. /Dansk Energi, Jørgen S. Christensen 132-150 kv kabelhandlingsplan /Dansk Energi, Jørgen S. Christensen Disposition Baggrunden for arbejdet Eksempler på hvordan kabellægningen kan gennemføres Den politiske aftale Det igangværende samarbejde

Læs mere

Hovedkontor Frederiksdal. Beder Landevej 2 DK-8330 Beder Tel 8693 6266. Fax 8693 7893. e-mail Beder@MGarkitekter.dk

Hovedkontor Frederiksdal. Beder Landevej 2 DK-8330 Beder Tel 8693 6266. Fax 8693 7893. e-mail Beder@MGarkitekter.dk Arkitekter og Planlæggere AS Hovedkontor Frederiksdal. Beder Landevej 2 DK-8330 Beder Tel 8693 6266. Fax 8693 7893. e-mail Beder@MGarkitekter.dk Afdeling Gothersgade 35 DK-1123 København K Tel 3391 6266.

Læs mere

Vindkraft. Fælles mål. Strategi

Vindkraft. Fælles mål. Strategi Udkast til strategi for vindkraft Vindkraft Fælles mål I 2035 er de eksisterende landvindmøller nedtaget og erstattet af ca. 750 moderne møller på over 100 meters højde. Møllerne placeres så vidt muligt

Læs mere

Der afholdes fordebat om vindmølleprojekt "Skovengen" i perioden fra den 7. august 2015 til den 4. september 2015.

Der afholdes fordebat om vindmølleprojekt Skovengen i perioden fra den 7. august 2015 til den 4. september 2015. Vindmøllepark Skovengen Der afholdes fordebat om vindmølleprojekt "Skovengen" i perioden fra den 7. august 2015 til den 4. september 2015. I fordebatperioden har du mulighed for indsende synspunkter og

Læs mere

Grønsted kommune. Frederik & Mathias Friis 15-05-2015

Grønsted kommune. Frederik & Mathias Friis 15-05-2015 2015 Grønsted kommune Frederik & Mathias Friis 15-05-2015 Indhold Indledning... 2 Metode... 2 Kommunikation... 3 Hvem er målgruppen?... 3 Hvad er mediet?... 3 Hvilken effekt skal produktet have hos afsenderen?...

Læs mere

VINDMØLLER. GRUNDLAG OG FORUDSÆTNINGER Byrådet har som mål, at Århus Kommune skal være. give gode muligheder for produktion af vedvarende

VINDMØLLER. GRUNDLAG OG FORUDSÆTNINGER Byrådet har som mål, at Århus Kommune skal være. give gode muligheder for produktion af vedvarende VINDMØLLER MÅRUP GRUNDLAG OG FORUDSÆTNINGER Byrådet har som mål, at Århus Kommune skal være CO 2-neutral i 2030. Derfor ønsker Byrådet at give gode muligheder for produktion af vedvarende energi. På den

Læs mere

Høringssvar til Kommuneplantillæg 5, Vindmølleplan.

Høringssvar til Kommuneplantillæg 5, Vindmølleplan. Vejen Kommune Teknik & Miljø Rådhuspassagen 3 6600 Vejen. 18. juni 2014 Høringssvar til Kommuneplantillæg 5, Vindmølleplan. Udskiftning af eksisterende vindmøller ved motorvej E20 Syd for Gjerndrup. For

Læs mere

Vindmøller syd for Østrup

Vindmøller syd for Østrup Vindmøller syd for Østrup Indkaldelse af idéer og synspunkter Jammerbugt Kommune planlægger nu for opstilling af vindmøller ved Østrup mellem Saltum og Pandrup. Den nye møllepark får 6 vindmøller med totalhøjder

Læs mere

Mere information. Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 7000 Fredericia Tlf. 70 10 22 44 E-mail: info@energinet.dk www.energinet.dk

Mere information. Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 7000 Fredericia Tlf. 70 10 22 44 E-mail: info@energinet.dk www.energinet.dk Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 7000 Fredericia Tlf. 70 10 22 44 E-mail: info@energinet.dk www.energinet.dk Mere information Du kan få mere at vide om Skagerrak 4-forbindelsen ved at gå ind på vores hjemmeside

Læs mere

Partshøring vedrørende ekspropriation

Partshøring vedrørende ekspropriation Skindbjerg ådal, den 15. oktober 2011 Sikkerhedsstyrelsen Nørregade 63 6700 Esbjerg Partshøring vedrørende ekspropriation Tilladelsen til et nyt 220 kv landkabel er ulovlig. Grundlaget for en evt. ekspropriation

Læs mere

Kabellægning af eltransmissionsnettet udsættelse eller lavere ambitionsniveau?

Kabellægning af eltransmissionsnettet udsættelse eller lavere ambitionsniveau? N O T AT 18. januar 2012 J.nr. 3401/1001-3799 Ref. AHK Kabellægning af eltransmissionsnettet udsættelse eller lavere ambitionsniveau? I forhandlingerne om finansieringsbehovet i regeringens energiudspil

Læs mere

Ekspropriation af del af matr. nr. 200

Ekspropriation af del af matr. nr. 200 Dato 13. juni 2014 Dokument 13/15078 Side Ekspropriation af del af matr. nr. 200 Du har i brev af 4. juli 2013 på vegne af T klaget til Vejdirektoratet over Kommunens beslutning af 10. juni 2013, om ekspropriation

Læs mere

Fakta og myter om stier

Fakta og myter om stier Fakta og myter om stier set med lodsejernes øjne Søren Præstholm Emil Moreau Braunstein www.landskab.nu Fakta og myter om stier set med lodsejernes øjne Den grimme ælling baggrund for projekt Fakta og

Læs mere

Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2014-15 KEB Alm.del Bilag 188 Offentligt

Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2014-15 KEB Alm.del Bilag 188 Offentligt Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2014-15 KEB Alm.del Bilag 188 Offentligt N O T AT 13. februar 2015 Ref. LWE/AHK J.nr: 2014/2049-0010 Center for Forsyning Indstilling om godkendelse af omlægning af

Læs mere

VIBORG STIFTSØVRIGHED

VIBORG STIFTSØVRIGHED VIBORG STIFTSØVRIGHED E-post Viborg, den 17. november 2008 Dok nr. 110415 AN/br Struer Kommune Rådhuset Planafdelingen Østergade 11-15 7600 Struer./. Med Kommunens brev af 22. september 2008 (j.nr. 01.02.20-P15-2-08)

Læs mere

Transformaterstation og tracé på grund nr. 4E 0.2

Transformaterstation og tracé på grund nr. 4E 0.2 Referat fra mødet den 27. oktober kl. 10.00 mellem Lemvig Kommune og beboere på Sundsdahlvej, Ramme, 7620 Lemvig Transformaterstation og tracé på grund nr. 4E 0.2 Ramme den 27. oktober 2009 kl. 10.00 Tilstede:

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Skodsebølle

Debatoplæg Vindmøller ved Skodsebølle Debatoplæg Vindmøller ved Skodsebølle Marts 2016 Vindmøller ved Skodsebølle Lolland Kommune er et af de steder i verden, hvor der produceres mest vedvarende energi pr. indbygger, og kommunen vil fortsætte

Læs mere

Transmissionsforbindelse mellem Danmark og Holland

Transmissionsforbindelse mellem Danmark og Holland Transmissionsforbindelse mellem Danmark og Holland Dagsorden Velkommen Hartvig Jensen, Endrup Lokalråd PoulJacob Vilhelmsen, Energinet.dk Rammer Hvem er Energinet.dk? COBRAcable projektet PoulJacob Vilhelmsen,

Læs mere

Lange kabler i elsystemet

Lange kabler i elsystemet Lange kabler i elsystemet De teknologiske udfordringer 1 Elsystemet - status Vekselstrøm i luftledninger som hovedparten af verdens elsystemer Teknisk relativt enkel og billig teknologi Modsat jævnstrøm

Læs mere

Jeg HAR sendt den samme skrivelse til Struer Kommune pr. post og vedlagt diverse fotos fra området her, som vi holder meget af.

Jeg HAR sendt den samme skrivelse til Struer Kommune pr. post og vedlagt diverse fotos fra området her, som vi holder meget af. Fra Vibeke Nielsen [vibeke@bikat.dk] Til!De tekniske områder [teknisk@struer.dk] CC BCC Emne Vindmølleplan. "Hindsels" på Thyholm Afsendt 07-02-2015 20:05:24 Modtaget 07-02-2015 20:05:24 indmøllesagen.odt

Læs mere

Vindmøller på Avedøre Holme

Vindmøller på Avedøre Holme Indkaldelse af ideer og synspunkter Hvidovre Kommune planlægger nu for opstilling af tre nye vindmøller på Avedøre Holme. Det nye vindmølleområde forventes at bestå af tre vindmøller, som opstilles langs

Læs mere

vindmøller, øst for Rendbæk Indkaldelse af ideer og synspunkter Invitation til borgermøde

vindmøller, øst for Rendbæk Indkaldelse af ideer og synspunkter Invitation til borgermøde 1 MØLLE SKJULT AF BEPLANTNING Vindmøller øst for Rendbæk Indkaldelse af ideer og synspunkter Jammerbugt Kommune planlægger nu for opstilling af vindmøller øst for Rendbæk. Det nye vindmølleområde forventes

Læs mere

Indsigelse vedrørende VVM-redegørelsen om Anholt Havmøllepark

Indsigelse vedrørende VVM-redegørelsen om Anholt Havmøllepark Skindbjerg Ådal, den 3. marts 2010 Energistyrelsen Amailiegade 44 1256 København K E-mail: ens@ens.dk Indsigelse vedrørende VVM-redegørelsen om Anholt Havmøllepark Indsigelse i anledning af Energinet.dks

Læs mere

Miljøvurdering af lynfangere øst for linjeføringen

Miljøvurdering af lynfangere øst for linjeføringen Miljøvurdering af lynfangere øst for linjeføringen Modtager: Attention: Kopi til: Femern A/S Henrik Bay, Femern A/S Christian Henriksen, Femern A/S Sag: 01-05-01B_Ad hoc support to ENV Udarbejdet af: Martin

Læs mere

19:00 Velkomst og indledende oplæg v. ordstyrer borgmester Egon Fræhr, Vejen Kommune.

19:00 Velkomst og indledende oplæg v. ordstyrer borgmester Egon Fræhr, Vejen Kommune. Program 19:00 Velkomst og indledende oplæg v. ordstyrer borgmester Egon Fræhr, Vejen Kommune. 19:05 Vindmølleplanlægning i Vejen Kommune v. fagkoordinator Thomas Boldsen, Vejen kommune. 19:25 Indlæg omkring

Læs mere

Havvindmøller mødes med kold luft

Havvindmøller mødes med kold luft Havvindmøller mødes med kold luft Vindmøller deler vandene blandt beboere i Kalundborg, hvor et energiselskab vil opføre en møllepark i Jammerland Bugt. sted, og vi forholder os til den lovgivning og de

Læs mere

Indsigelse. A. Jordkabel: NAVN EFTERNAVN Glarbjergvej 38 7620 Lemvig

Indsigelse. A. Jordkabel: NAVN EFTERNAVN Glarbjergvej 38 7620 Lemvig Indsigelse NAVN EFTERNAVN Vores ejendom, Gl. Præstegaard, Lomborg, ligger både indenfor kabelkorridoren og anlægskorridoren til koblingsstationen (Ejendomskort 3). Vi lejer også naboejendommen Øster Kjelder,

Læs mere

Velkommen til borgermøde i 2. offentlighedsfase

Velkommen til borgermøde i 2. offentlighedsfase Velkommen til borgermøde i 2. offentlighedsfase Bornholm Havmøllepark og anlæg til nettilslutning Radisson Blu, Fredensborg Hotel den 7. maj 2015 1 Dagsorden 19:00 Præsentationer Velkomst v/marian Kaagh,

Læs mere

GreenLand. Projekt grønt landdistrikt. Det Energipolitiske Udvalg (2. samling) EPU alm. del - Bilag 146 Offentligt. Version 1.6. 2.

GreenLand. Projekt grønt landdistrikt. Det Energipolitiske Udvalg (2. samling) EPU alm. del - Bilag 146 Offentligt. Version 1.6. 2. Det Energipolitiske Udvalg (2. samling) EPU alm. del - Bilag 146 Offentligt GreenLand Projekt grønt landdistrikt Version 1.6 2. marts 2008 Udarbejdet af sogne- og borgerforeningerne i: Lyne, Foersum, Sdr.

Læs mere

Scopingsnotat. Hjørring Kommune

Scopingsnotat. Hjørring Kommune Hjørring Kommune Scopingsnotat 10-12-2014 Sag nr. 01.02.05-P16-18-14 Side 1. Opstilling af vindmøller ved Gårestrup I forbindelse med planlægningen for opstilling af 3 vindmøller ved Gårestrup skal der

Læs mere

Spørgsmål og svar Borgermødet den 8. marts 2012 i Abildå forsamlingshus

Spørgsmål og svar Borgermødet den 8. marts 2012 i Abildå forsamlingshus Spørgsmål og svar Borgermødet den 8. marts 2012 i Abildå forsamlingshus 1. Er det fyldestgørende at der kun er registreret fugle d. 10. maj? Herunder f.eks. svaner og trækfugle. Der er lavet registreringer

Læs mere

KOMMUNERNES VINDMØLLEPLANLÆGNING OG STØJDEBATTEN HENRIK HØEGH MILJØORDFØRER (V) FORMAND FOR KLIMA- MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET, LOLLAND KOMMUNE

KOMMUNERNES VINDMØLLEPLANLÆGNING OG STØJDEBATTEN HENRIK HØEGH MILJØORDFØRER (V) FORMAND FOR KLIMA- MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET, LOLLAND KOMMUNE KOMMUNERNES VINDMØLLEPLANLÆGNING OG STØJDEBATTEN HENRIK HØEGH MILJØORDFØRER (V) FORMAND FOR KLIMA- MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET, LOLLAND KOMMUNE VINDMØLLEBEKYMRINGEN Naboer er bekymrede for deres livskvalitet.

Læs mere

Revideret indsigelsesnotat til Lokalplan FRE.BC.15.12.01 for et område ved Margrethevej i Frederikshavn

Revideret indsigelsesnotat til Lokalplan FRE.BC.15.12.01 for et område ved Margrethevej i Frederikshavn Revideret indsigelsesnotat til Lokalplan FRE.BC.15.12.01 for et område ved Margrethevej i Frederikshavn Center for Teknik og Miljø Februar 2014 SUOS Indkomne bemærkninger CTMs bemærkninger 1. Vejdirektoratet

Læs mere

DEBATOPLÆG. Nyt vindmølleområde ved Bursø nord for Holeby

DEBATOPLÆG. Nyt vindmølleområde ved Bursø nord for Holeby DEBATOPLÆG Nyt vindmølleområde ved Bursø nord for Holeby November 2010 Nyt vindmølleområde ved Bursø nord for Holeby I planstrategien for Lolland Kommune fremhæves, at Lolland er det sted i verden, hvor

Læs mere

Holdningen til kæmpevindmøller på Stevns hos kandidaterne ved kommunevalget 2013

Holdningen til kæmpevindmøller på Stevns hos kandidaterne ved kommunevalget 2013 #1 Påbegyndt: 15. november 2013 23:54:37 Sidst ændret: 16. november 2013 00:08:20 Tidsforbrug: 00:13:42 IP-adresse: 5.103.228.94 Sejer Folke Udfra det jeg har sat mig ind i er min fornemmelse at 1500 meter

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Donsted

Debatoplæg Vindmøller ved Donsted DEBATOPLÆG 6. februar 2013 til den 6. marts 2013 Visualisering af 4 nye vindmøller på 130 meter, set fra Hyttenvej Skagen Frederikshavn Sæby Debatoplæg Vindmøller ved Donsted rojekt: Baggrund Frederikshavn

Læs mere

Det Energipolitiske Udvalg (2. samling) EPU alm. del - Bilag 66 Offentligt. LEMVIG KOMMUNE PLAN OG BYG Rådhusgade 2, 7620 Lemvig. 7.

Det Energipolitiske Udvalg (2. samling) EPU alm. del - Bilag 66 Offentligt. LEMVIG KOMMUNE PLAN OG BYG Rådhusgade 2, 7620 Lemvig. 7. Det Energipolitiske Udvalg (2. samling) EPU alm. del - Bilag 66 Offentligt LEMVIG KOMMUNE PLAN OG BYG Rådhusgade 2, 7620 Lemvig 7. januar 2008 Indsigelse mod kommuneplantillæg nr 24 - Forslag til tillæg

Læs mere

AARHUS REGIONALE LUFTHAVN

AARHUS REGIONALE LUFTHAVN Aarhus og Østjylland har brug for en ny regional lufthavn REGIONALE LUFTHAVN En regional lufthavn tæt på Aarhus og centralt i Østjylland vil gavne hele Midtjylland markant. Forslaget indeholder to placeringer.

Læs mere

DANSK SÆRSKAT PÅ ELBRUG LIGGER I TOP

DANSK SÆRSKAT PÅ ELBRUG LIGGER I TOP Organisation for erhvervslivet august 2009 DANSK SÆRSKAT PÅ ELBRUG LIGGER I TOP AF KONSULENT MARTIN GRAM, MGM@DI.DK danske virksomheder betaler op til fire gange så meget i transportudgifter og grønne

Læs mere

Debatoplæg. Vindmølleplanlægning i Vejle Kommune

Debatoplæg. Vindmølleplanlægning i Vejle Kommune Debatoplæg Vindmølleplanlægning i Vejle Kommune Kolofon: Debatoplæg til vindmølleplanlægning for Vejle Kommune Udgivet af Vejle Kommune, august 2010 Redigeret af: Marianne Bjerre, Teknisk Forvaltning,

Læs mere

VVM for Vesterhav Syd Havmøllepark j.nr.nst-131-00169

VVM for Vesterhav Syd Havmøllepark j.nr.nst-131-00169 Hinnerup den 10/02 2014 VVM-2014-1.doc Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø VVM for Vesterhav Syd Havmøllepark j.nr.nst-131-00169 Sammenslutningen af Sommerhusgrundejerforeninger på Holmsland

Læs mere

Landsplanredegørelse Ministerens velkomst

Landsplanredegørelse Ministerens velkomst Landsplanredegørelse 2012 Ministerens velkomst Velkommen til debat om den kommende landsplanredegørelse. Efter nyvalg til Folketinget er det Miljøministerens opgave at udarbejde en ny landsplanredegørelse.

Læs mere

Kaos truer vindmøllesektoren Mange års politisk styring med tilskud/overpriser til el-energi fra vind og sol styrer mod kollaps.

Kaos truer vindmøllesektoren Mange års politisk styring med tilskud/overpriser til el-energi fra vind og sol styrer mod kollaps. Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del Bilag 110 Offentligt (01) Klima-, og Energiminister Rasmus Helveg Petersen Miljøminister Kirsten Brosbøl Skatteminister Morten Østergaard Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget

Læs mere

Bilag 5 Behandling af høringssvar fra offentlighedsfasen

Bilag 5 Behandling af høringssvar fra offentlighedsfasen Bilag 5 Behandling af høringssvar fra offentlighedsfasen Holbæk Kommune Vækst og Bæredygtighed -Plan og Strategisk forsyning ankll J.nr. 15/16315 25. marts 2015 Forslag til kommuneplantillæg 3 og Lokalplanforslag

Læs mere

Biomassefyret kraftvarmeværk ved Miljøvej i Herning. Tillæg nr. 5 til Kommuneplan

Biomassefyret kraftvarmeværk ved Miljøvej i Herning. Tillæg nr. 5 til Kommuneplan Nyt Kraftvarmeværk Biomassefyret kraftvarmeværk ved Miljøvej i Herning Debatoplæg Debat: 17.11-15.12 2016 Tillæg nr. 5 til Kommuneplan 2013-2024 Indkaldelse af idéer og forslag til emner, der skal belyses

Læs mere

Hvem er vi? STOP Vesterhav Syd er foreningen mod vindmøller ved Vesterhav Syd

Hvem er vi? STOP Vesterhav Syd er foreningen mod vindmøller ved Vesterhav Syd Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2015-16 EFK Alm.del Bilag 173 Offentligt Hvem er vi? er foreningen mod vindmøller ved Vesterhav Syd Vi er imod, at man har til hensigt at ødelægge de største naturmæssige

Læs mere

Foretræde for Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget den 11. februar 2016

Foretræde for Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget den 11. februar 2016 14. februar 2016 KLM-febr-2016.docx Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget Christiansborg 1240 København K Foretræde for Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget den 11. februar 2016 STOP Vesterhav Syd vil

Læs mere

Kirsten og Ivan Holm Vejen, den 4. maj 2015 Venusvej 4 6600 Vejen Tlf.: 75363202 ivan@homvenusvej.dk

Kirsten og Ivan Holm Vejen, den 4. maj 2015 Venusvej 4 6600 Vejen Tlf.: 75363202 ivan@homvenusvej.dk Kirsten og Ivan Holm Vejen, den 4. maj 2015 Venusvej 4 6600 Vejen Tlf.: 75363202 ivan@homvenusvej.dk Til Vejen Kommune Teknik og Miljø Højmarksvej 20 6670 Holsted Bemærkninger til Lokalplan 271, Boligformål

Læs mere

Deltag i debatten. Hvordan Danmarks gastransportsystem skal udbygges LANDSPLANAFDELINGEN

Deltag i debatten. Hvordan Danmarks gastransportsystem skal udbygges LANDSPLANAFDELINGEN LANDSPLANAFDELINGEN Deltag i debatten Det er endnu ikke besluttet, hvordan udbygningen af Danmarks gastransportsystem skal foregå. Statens energiselskab DONG har peget på flere muligheder, men inden der

Læs mere

Råstofplan 2008 for Region Midtjylland

Råstofplan 2008 for Region Midtjylland Region Midtjylland Råstofplan Råstofplan 2008 (1-34-76-3-07) Råstofplan 2008 for Region Midtjylland Oversigt over indkomne bemærkninger m.v. til Forslag til Råstofgraveområde Jeksen 18. februar 2011 Regionshuset

Læs mere

Referat af borgermøde om vindmøller ved Nørre Økse Sø den 3. marts 2016 i ØAH-Hallen i Halvrimmen Ca. 160 personer deltog i mødet.

Referat af borgermøde om vindmøller ved Nørre Økse Sø den 3. marts 2016 i ØAH-Hallen i Halvrimmen Ca. 160 personer deltog i mødet. Referat af borgermøde om vindmøller ved Nørre Økse Sø den 3. marts 2016 i ØAH-Hallen i Halvrimmen Ca. 160 personer deltog i mødet. Oplæg Velkomst og præsentation v/jens Christian Golding, Formand for Teknik-

Læs mere

Lolland Kommune: 12. Nystedvej (stiunderføring) 13. Højminde (markvejsunderføring) 14. Kjærstrup ("den gamle roebaneviadukt")

Lolland Kommune: 12. Nystedvej (stiunderføring) 13. Højminde (markvejsunderføring) 14. Kjærstrup (den gamle roebaneviadukt) Til kamp for stier og småveje! Nedenstående opgørelse bragtes i Folketidende d. 15. oktober 2011. Den opregner 11 mindre veje og 3 stier, der ikke overlever den påtænkte udbygning af jernbanen over Lolland

Læs mere

l Værditab og stavnsbinding x 7 (20.T.07} Brøstrup Skov X lavfrekvent støj X Skyggekast og lysglimt 8 (20.T.08) Rødding Søndermark

l Værditab og stavnsbinding x 7 (20.T.07} Brøstrup Skov X lavfrekvent støj X Skyggekast og lysglimt 8 (20.T.08) Rødding Søndermark Side 1 af 2 Høringssvar til Vejen Kommunes forslag vedrørende vlndtnøllepl~nlægning. {Sæt kr;d-;) Jeg vil som borger i Vejen Kommune gøre Indsigelse imod område( r): l (20.T.01) Jembæk 2 (20.T.02) Holsted

Læs mere

Forsøgsvindmøller ved Nordjyllandsværket

Forsøgsvindmøller ved Nordjyllandsværket Indkaldelse af ideer og forslag Forsøgsvindmøller ved Nordjyllandsværket Oktober 2009 Hvad er en VVM? Forkortelsen VVM står for Vurdering af Virkninger på Miljøet. VVM-reglerne for anlæg på land fremgår

Læs mere

Investér i produktion af grøn energi

Investér i produktion af grøn energi Investér i produktion af grøn energi EWII, European WInd Investment A/S, er din mulighed for at investere direkte i produktion af grøn energi og blive medejer af et vindenergiselskab. Alle kan blive aktionærer

Læs mere

Oversigt over bemærkninger i foroffentlighedsfasen

Oversigt over bemærkninger i foroffentlighedsfasen 13-09-2016 Lise Overby Nørgård Direkte: 7257 7367 Mail: lio@jammerbugt.dk Sagsnr.: 01.16.00-G00-1-16 Oversigt over bemærkninger i foroffentlighedsfasen Nr. Fra Resumé Forvaltningens kommentarer. 1 Styrelsen

Læs mere

Sammenfattende redegørelse vindmøller i Nørrekær Enge

Sammenfattende redegørelse vindmøller i Nørrekær Enge Sammenfattende redegørelse vindmøller i Nørrekær Enge Den sammenfattende redegørelse er udarbejdet i henhold til Miljøvurderingslovens 9, stk. 2, og omhandler: Lokalplan nr. 134 og 10-7-101 og kommuneplantillæg

Læs mere

Anders Petersen Området ligger i gæssenes trækrute. Bramgåsen, der er totalfredet, findes her i området.

Anders Petersen Området ligger i gæssenes trækrute. Bramgåsen, der er totalfredet, findes her i området. 13-09-2013 Lise Overby Nørgård Direkte: 7257 7367 Mail: lio@jammerbugt.dk Sagsnr.: 01.16.00-G00-1-13 Referat fra borgermøde i Haverslev den 12.9.2013 Dagsorden: Velkomst og præsentation v/otto Kjær Larsen,

Læs mere

Indsigelse mod lokalplan

Indsigelse mod lokalplan Indsigelse mod lokalplan 11-727. Odense d. 17/6-2013 På vegne af Grundejerforeningen Anderuplunden (84 husstande), beboere fra Anderupvænget og samtlige beboere på Anderupvej vest for Otterupvejen, vil

Læs mere

Fornyet partshøring om ekspropriation Deadline den 9. november 2011

Fornyet partshøring om ekspropriation Deadline den 9. november 2011 Ramten, den 8. november 2011 J. nr. 631-11-00037 Sikkerhedsstyrelsen Nørregade 63 6700 Esbjerg Fornyet partshøring om ekspropriation Deadline den 9. november 2011 Med henvisning til nedenstående og tilligere

Læs mere

Debatoplæg. Vindmøller ved Tollestrup. Forudgående offentlighed xx. xx til xx. xx 2015. Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet

Debatoplæg. Vindmøller ved Tollestrup. Forudgående offentlighed xx. xx til xx. xx 2015. Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet Forudgående offentlighed xx. xx til xx. xx 2015 Debatoplæg Vindmøller ved Tollestrup Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet Visualisering nr. 1. Projektets to 140 meter høje vindmøller set fra motorvejsbro

Læs mere

Afgørelse i sagen om opstilling af en antennemast i Basballe, Ebeltoft Kommune.

Afgørelse i sagen om opstilling af en antennemast i Basballe, Ebeltoft Kommune. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 E-mail: nkn@nkn.dk Web: www.nkn.dk CVR: 18210932 17. november 2006 NKN-31-00094 (03-31/700-0250) mam Afgørelse i sagen

Læs mere

Vores samfundsmæssige nytte. Om Energinet.dk på el- og gasregningen

Vores samfundsmæssige nytte. Om Energinet.dk på el- og gasregningen Vores samfundsmæssige nytte Om Energinet.dk på el- og gasregningen Energinet.dk varetager samfundets interesser, når Danmark skal forsynes med el og naturgas. Vi ejer energiens motorveje og har ansvaret

Læs mere

Forudgående offentlighed

Forudgående offentlighed Forudgående offentlighed Vindmølleplan for Horsens Kommune TEKNIK OG MILJØ 2 FORUDGÅENDE OFFENTLIGHED FOR VINDMØLLEPLAN Forudgående offentlighed For at give borgerne i Horsens Kommune lejlighed til at

Læs mere

CLEVER TEMA: Opladning

CLEVER TEMA: Opladning Kære elbilist Nu har du forhåbentlig gjort dig en række erfaringer med at køre i elbil vi er glade for, at du deler de erfaringer med os til fordel for projektet. I denne nyhedsmail vil vi gerne fortælle

Læs mere

Anmeldelse af landanlæg for kystnære havmøllepark ved Vesterhav Nord

Anmeldelse af landanlæg for kystnære havmøllepark ved Vesterhav Nord Til Lemvig Kommune lemvig.kommune@lemvig.dk, teknik@lemvig.dk, Kirsten.eldon@lemvig.dk Att: Kirsten Eldon Struer Kommune teknisk@struer.dk, struer@struer.dk Holstebro Kommune kommunen@holstebro.dk, teknik.miljoe@holstebro.dk

Læs mere

FORSLAG TIL TILLÆG NR. VINDMØLLER VED ULVEMOSEN OG BÆKHEDE PLANTAGE ENKELTOMRÅDE 25.10.T01 VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2010-2022 - FEBRUAR 2013

FORSLAG TIL TILLÆG NR. VINDMØLLER VED ULVEMOSEN OG BÆKHEDE PLANTAGE ENKELTOMRÅDE 25.10.T01 VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2010-2022 - FEBRUAR 2013 Næsbjerg Rousthøje Årre Roust 28 FORSLAG TIL TILLÆG NR. VINDMØLLER VED ULVEMOSEN OG BÆKHEDE PLANTAGE ENKELTOMRÅDE 25.10.T01 VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2010-2022 - FEBRUAR 2013 VEJLEDNING OFFENTLIG HØRING

Læs mere

Klage over Energistyrelsens afgørelse af 6. maj 2008 om tilladelse til etablering af elproduktionsanlægget Rødsand II samt internt ledningsnet

Klage over Energistyrelsens afgørelse af 6. maj 2008 om tilladelse til etablering af elproduktionsanlægget Rødsand II samt internt ledningsnet Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over Energistyrelsens afgørelse af 6. maj 2008 om tilladelse til etablering af elproduktionsanlægget Rødsand II samt internt ledningsnet Energiklagenævnet

Læs mere

Bestyrelsens skriftlige beretning ved den 7. ordinære generalforsamling lørdag den 1. april 2006

Bestyrelsens skriftlige beretning ved den 7. ordinære generalforsamling lørdag den 1. april 2006 Bestyrelsens skriftlige beretning ved den 7. ordinære generalforsamling lørdag den 1. april 2006 Denne beretning suppleres med formandens mundtlige beretning på generalforsamlingen. Vindåret Vindåret 2005

Læs mere

MapInfo i Energinet.dk. Værktøj til Konfliktanalyser

MapInfo i Energinet.dk. Værktøj til Konfliktanalyser Værktøj til Konfliktanalyser Signe Nepper Larsen Søren Hinge-Christensen COWI 1 Værktøj til konfliktanalyser - hvorfor nu det? Ved planlægning af nye infrastrukturanlæg er der ofte mange linjeføringer

Læs mere

Hermed min indsigelse til forslag om opstilling af vindmøller ved Kostervig

Hermed min indsigelse til forslag om opstilling af vindmøller ved Kostervig Til Vordingborg Byråd Hermed min indsigelse til forslag om opstilling af vindmøller ved Kostervig - Lavfrekvent støj er et tiltagende problem ved de nye vindmølletyper. Man ved endu ikke så meget om lavfrekvent

Læs mere