MULIGT VÅDOMRÅDE BIRKEMOSEN, GUDSØ VIG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MULIGT VÅDOMRÅDE BIRKEMOSEN, GUDSØ VIG"

Transkript

1 Til Kolding Kommune Dokumenttype Lodsejerresumé Dato 29. juni 2011 Resumé af teknisk og biologisk forundersøgelse MULIGT VÅDOMRÅDE BIRKEMOSEN, GUDSØ VIG

2 1 INDLEDNING OG BAGGRUND Kolding Kommune ønsker i forbindelse med udmøntning af Vandplan for Hovedvandopland 1.11 Lillebælt Jylland at få undersøgt mulighederne for at reducere kvælstofudvaskningen til Gudsø Vig og Lillebælt samt at forbedre naturkvaliteten i udvalgte områder i oplandet til Gudsø Vig. Kolding Kommune ønsker samtidig, at et eventuelt projekt som udgangspunkt kan gennemføres ved frivillige aftaler, og at der er en betydelig lokal forankring. Kolding Kommune har derfor anmodet Rambøll om at udarbejde en teknisk og biologisk forundersøgelse af projektmulighederne ved et område langs med Gudsø Å og Eltang Bæk. Undersøgelsen er beskrevet i rapport fra Rambøll, juni Gudsø Å systemet afvander et samlet opland på ca ha. Projektområdet er opdelt i to dele adskilt af Eltang by. Den vestlige del omfatter Eltang Bæk samt tilløb, den østlige del omfatter Eltang Bæk øst for Eltang by samt tilløb primært fra nord, herunder Gudsø Å og Nr. Stenderup Bæk. Eltang Bæk og Gudsø Å er gennem projektområdet kanaliseret og uddybet. Gudsø Å har dog indtil sammenløb med Eltang Bæk et overvejende raskt strømmende forløb med grusbund. Oversigtskort med vandløbene i projektområdet. Projektarealet vest for Eltang by er ca. 18,5 ha. Projektområdet øst for Eltang by (Birkemosen) er større, ca. 46 ha. I alt ca. 64,5 ha. Det er ukendt, hvornår Gudsø og Eltang Bæk er kanaliseret og uddybet. Af de historiske højkantskort (fra perioden ) fremstår begge vandløb samt tilløb som tydeligt regulerede. Af de historiske lavkantskort (fra perioden ) fremstår samtlige vandløb uændret. Projektområdet er afvandet med drængrøfter. På original 1 kort fra 1830 fremstår Gudsø Å øst for Eltang by som reguleret på nær et ganske kort stykke på et par hundrede meter, hvor enkelte små slyng endnu ikke er udrettet. Eltang Bæk vest for Eltang ses som naturligt slynget forløb midt i engen. Den er senere forlagt mod nord til kanten af den nuværende vej.

3 2 Projektarealet er i dag afvandet ved grøfter og enkelte dræn og ligger i dag dels som naturarealer og dels som landbrugsarealer i omdrift samt enge. Generelt er de direkte oplande til projektområdet præget af dyrkede marker og skovklædte områder. Indenfor projektarealet findes der stadig en række dræninger af arealet. Gudsø Å og Eltang Bæk er gennem det mulige projektområde beliggende relativt dybt med bunden i ned til 2 meter under terræn i ådalen. PROJEKTETS MÅLSÆTNING Målsætningen for forundersøgelsen er, at fremkomme med forslag til, hvordan der i projektområdet kan gennemføres en naturgenopretning, der kan bidrage til: A) at opfylde Vandrammedirektivet ved at tilbageholde næringsstoffer fra vandmiljøet inden udledning til Hovedvandopland 1.11 Lillebælt Jylland B) at genskabe det hydrologiske samspil mellem Gudsø Å/Eltang Bæk og de ånære arealer C) at forøge naturværdierne og den landskabelige værdi i projektområdet D) at forbedre de fysiske forhold i Gudsø Å og Eltang Bæk, eksempelvis ved genslyngning samt udlægning af sten og grus. Nærværende forundersøgelse belyser mulighederne for at gennemføre en naturgenopretning ved at skabe et vådområde med enten hævning af eksisterende vandløbsbund med stentærskler eller et genslynget vandløb omgivet af våde og tørre enge som ved vinteroversvømmelse af engene vil reducere udledningen af næringsstoffer til havmiljøet. FORUNDERSØGELSEN Den tekniske forundersøgelse belyser: o o o o o o o o o o o Projektets konsekvenser for tekniske anlæg og lodsejere Den mulige fremtidige arealanvendelse Projektets reduktion af kvælstofudledningen til havmiljøet i t/ år og i kg/ha/år Projektets konsekvenser for naturforhold. Indsamling af oplysninger om dræn i området Supplerende opmåling af terræn, vandspejl og tekniske anlæg Beskrivelse af jordbundsforhold Beregning af vandbalance og vandføringer for eksisterende forhold og mulige fremtidige forhold ved projektets gennemførsel Analyse af mulig påvirkning af veje og ejendommene i tilknytning til projektområdet Beskrivelse af løsningsforslag med anlægsoverslag og tidsplan for gennemførelse Udarbejdelse af kortmateriale for det foreslåede projekt. I forbindelse med forundersøgelsen er der foretaget en naturmæssig registrering af hele projektområdet. PROJEKTFORSLAGET Projektets hovedformål er at reducere kvælstofudledningen til Lillebælt, men der er i udformningen af projektet lagt stor vægt på at forbedre vandløbene og de tilhørende varierende typer af enge. Dette sker bl.a. for at skabe forbedrede levevilkår for vandløbenes fauna og fisk samt dyreog fuglelivet ved vandløbene og engene. Projektforslaget baserer sig derfor på en generel restau-

4 3 rering af store dele af vandløbsstrækningerne indenfor projektområdet ved genslyngning og hævning af vandløbsbunden, således at vandløbenes naturlige hydrauliske forhold genskabes, og der sker oversvømmelse af vandløbsnære arealer ved større afstrømninger. Vådområdet er delt i to separate delområder, adskilt af Eltang by. Dette er for at friholde ejendommene i Eltang by samt lavtliggende vejstrækninger i Eltang fra vandstandshævninger. Det vestlige delområde ved Eltang Bæk er 18,5 ha og det østlige, Birkemosen er 46 ha. Delområde Eltang Bæk Vandløbene vest for Eltang er benævnt: Eltang Bæk fra nord, Eltang Bæk fra vest og tilløb til Eltang Bæk fra sydvest. Der henvises til bilag 1 for placering af de nævnte vandløb og udformning af projektforslaget. Vådområdet i dette delområde starter ved skovbrynet, hvor Eltang Bæk løber under Sletteskovvej. Herfra hæves vandspejlet gradvist ved at Eltang Bæk genslynges terrænnært ned over den brede markante ådal, og bækken modtager undervejs tilløb fra et mindre skovvandløb fra nordøst. Genslyngningen af Eltang Bæk fortsættes ned gennem en smallere ådal med overdrev på de stejle skråninger mod øst, og genslyngningen afsluttes umiddelbart før underføringen ved Birkemosevej. Den eksisterende underføring ved Birkemosevej benyttes, hvorfor vandspejlet gradvist sænkes inden vejen. Nedstrøms Birkemosevej hæves vandet igen gradvist ved at Eltang Bæk genslynges terrænnært ned gennem midten af den markante brede ådal. Undervejs ned til Eltang By modtager bækken tilløb fra mindre vandløb fra vest og fra sydvest og begge disse mindre vandløb genslynges ligeledes gennem projektområdet, hvor vandspejlet hæves terrænnært. Umiddelbart før Eltang Bæk føres under Eltangvej gennem den eksisterende rørbro sænkes vandstanden over et ca. 350 m langt stryg. Herved kan de eksisterende konstruktioner benyttes og der vil være uændrede forhold ved Eltang Bæk umiddelbart nedstrøms for Eltangvej. Stryget etableres med et slynget forløb og vil skabe et mere varieret udtryk for den bynære eng. Generelt vil der ske en hævning af vandstanden i delområde Eltang Bæk med 0,5 0,8 m, og der vil ske en forlængelse af de nuværende vandløbstrækninger med ca m. Vandløbene vil generelt have gode faldforhold på mellem 1,5 og 6. De gode faldforhold gør endvidere, at en stor del af de nye vandløbsstrækninger forsynes med grus og sten i varierende størrelser. Dette sker af hensyn til vandløbenes smådyrsfauna og fisk som ørreden og lampretten. Delområde Birkemosen Vandløbene øst for Eltang er benævnt Eltang Bæk, Nr. Stenderup Bæk og Gudsø Å. Der henvises til bilag 2 for placering af de nævnte vandløb og udformning af projektforslaget. Nedstrøms for Eltangvej hæves vandstanden igen i Eltang Bæk ved at foretage en terrænnær genslyngning ned til sammenløbet med Nr. Stenderup Bæk fra nord. Yderligere nedstrøms sker sammenløbet med Gudsø Å, og både Gudsø Å og Nr. Stenderup Bæk genslynges terrænnært inden for projektgrænsen, der forløber langs med Birkemosevej. Der vil således blive skabt en "mosaik" af slyngede vandløb i den meget brede og markante ådal i selve Birkemosen. Udover væsentlige forbedringer af forholdene for vandløbene vil det ganske givet skabe et spændende fugleliv i Birkemosen. Vandstanden hæves generelt med 0,5 0,8 m i selve Birkemosen, og sænkes igen gradvist over en række mindre stryg inden vejbroen ved Skibdrætvej. Vandspejlet er således sænket igen til det nuværende niveau ved projektgrænsens afslutning, og der er sket en forlængelse af de nuværende vandløbsstrækninger med ca m. De tre vandløb i dette delområde vil ligeledes få gode faldforhold på mellem 1,4 og 5,6, hvorfor en stor del af de nye vandløbsstrækninger forsynes med grus og sten i varierende størrelser. Dette sker af hensyn til vandløbenes smådyrsfauna og fisk som ørreden og lampretten.

5 4 Fra det direkte opland ved Birkemosen og i begge delområder er der dræninger af marker og tidligere dyrkede marker i selve ådalen. Med henblik på at sikre en god reduktion af næringsstofbelastningen af Gudsø Vig og Kolding Fjord, skabes der overrisling af engene i ådalen fra dræn fra de direkte oplande. Interne dræn i ådalen skal afbrydes, så overfladeafstrømningen fra det direkte opland tvinges ud over engene. KONSEKVENSER Med det foreslåede projektforlag sker der en forringelse af afvandingsforholdene i selve den markante ådal for Eltang Bæk og Gudsø Å, men mulighederne for kvælstoffjernelse ved overrisling med drænvand og vinteroversvømmelse af engene forbedres. Afvandingsforholdene for dyrkede marker i det direkte opland for Gudsø Å, Eltang Bæk og Nr. Stenderup Bæk vil ikke blive forringet. I forhold til projektforslagets hævning af vandløbsbunden i Gudsø Å og Eltang Bæk er der beregnet konsekvenser for afvandingsmæssige forhold ved 2 forskellige karakteristiske afstrømningssituationer. En middelafstrømning (sommer eller vinter) er defineret som at forekomme halvdelen af tiden i henholdsvis sommer- og vinterperioden. En 10 års maksimal afstrømning er defineret til at statistisk at forekomme én gang hvert 10 år i gennemsnit over en lang årrække. De afvandingsmæssige konsekvenser i projektområdet er vist i nedenstående tabel. Drændybde Eksisterende sommer middel ha Sommer middel ha Vinter middel ha 10 års maks. ha Tør eng, 0,75 m < d < 1,00 m 17,3 10,3 8,3 - Fugtig eng, 0,50 m < d < 0,75 m 9,6 12,6 10,7 - Våd eng, 0,25 m <d <0,50 m 1,6 14,5 15,2 - Sump, 0,0 m < d < 0,25 m 0,1 13,3 19,3 - Vandflade, D < 0,0 m 0 0,9 8,8 15,4 Tabel 1 Arealer i ha med drændybder under 1,00 m med projekt Samtlige påvirkede arealer er beliggende inden for den foreslåede projektgrænse. De enkelte arealer er beregnet med baggrund i højdemodellen for området og de beregnede vandstande ved de forskellige afstrømninger. Projektet vil påvirke de nuværende eng- og mosearealer, der vil blive mere våde. Dele af de lavtliggende områder vil blive vinteroversvømmede, men ikke oversvømmet om sommeren. Der vil således være gode muligheder for fortsat eller udvidet græsning i området. Den samlede kvælstoffjernelse kan opgøres til kg/år, hvilket svarer til en N-fjernelse på 126 kg N/år pr. ha projektareal. Den relativt mest effektive N-fjernelse kommer fra overrislingen af engene i projektområdet med drænvand fra det direkte opland. Det meste af projektarealet er en svagt hældende ådal, som kun kan oversvømmes kortvarigt ved store vandføringer. Kun de arealer, som er beliggende med et relativt fladt terræn kan vinteroversvømmes i længere perioder, hvorfor det vil være vanskeligt at opnå en større omsætning af kvælstoftilførslen ved oversvømmelse af enge.

6 5 Der er generelt ikke behov for afværgeforanstaltninger i forhold til ejendomme eller vejanlæg, hverken ved Eltang by, langs Birkemosevej eller ved Skibdrætvej, da de afvandingsmæssige forhold her ikke ændres i forhold til de nuværende. Den generelle vandstandshævning der følger projektet vil være til gavn for naturområderne, specielt de registrerede rigkær. Disse vil dog have gavn af pleje ved afgræsning eller høslet i sommermånederne. Områder der ikke afgræsses, er i risiko for at gro til i rørskov eller f.eks. pil. Projektet vil i særdeleshed forbedre forholdene for vandløbene i projektområdet, hvor genslyngningen og hævning af vandløbsbunden vil give et bedre hydrologisk samspil mellem engene og åen. Dette specielt til gavn for vandløbets fisk, fugle og smådyrsfauna. Projektet vurderes at give øgede muligheder for ynglende vandfugle i området. Projektet vil endvidere give øgede muligheder for at områdets padder kan finde egnede ynglesteder på oversvømmede enge. Det må forventes at området fortsat kan anvendes til jagt efter etableringen af vådområdet. BILAG Bilag 1 - Projektforslag Eltang Bæk Bilag 2 - Projektforslag Gudsø Å Bilag 3.1 og Eksisterende teoretiske afvandingssituation, sommer Bilag 4.1 og Projektforslag, teoretiske afvandingssituation, sommer Bilag 5.1 og Projektforslag, teoretiske afvandingssituation, vinter

7 BILAG 1 PROJEKTFORSLAG ELTANG BÆK L PEBA.docx

8 Nr. Stenderup Bæk Eltang Bæk fra Nord 2, ,000 1,050 Bundkote stryg øverst ca. 12,00, nederst 11,20 Længde 70 m 2, , ,605 2,625 1,100 1,142.5 Eltang Bæk fra Vest 1,185 1,220 1,255 1, ,350 1,400 1,465 1, ,012 2,036 1, ,530 1,575 1, ,675 1,707 1, , Nyt åforløb Projektgrænse Mindre terrænhævning 0 50 Tilløb til Eltang Bæk fra sydvest Stationering Dræn afbrydes Dræn åbnes til overrisling Stryg Projektnr. Dato Konst./Tegn Kontrol katn Mål 1:5000 Vådområdeprojekter Kolding Birkemosen Godk. Englandsgade 25, 5000 Odense C Tlf Fax Copyright: DDO2008 COWI Bilag 1 Projektforslag - Eltang Bæk Tegning nr. 1 Rev. 2

9 BILAG 2 PROJEKTFORSLAG GUDSØ Å L PEBA.docx

10 Gudsø Å Nr. Stenderup Bæk , ,000 1,050 1,100 1,120 3, ,436 3, ,000 1,050 1,100 1,150 1,200 1,300 1,350 1,250 1,400 1,450 1,500 1,550 1,650 1,600 1,700 1,750 1,800 1,850 1,900 2, , Nyt åforløb Projektgrænse 12,00, nederst 11,20 2, ,605 2,625 Mindre terrænhævning Stationering 2,320.5 Dræn afbrydes Dræn åbnes til overrisling Stryg Dato Konst./Tegn Kontrol Godk. 1, , ,575 1, ,675 1,707 1, ,012 2,036 Projektnr katn Mål 1:5000 Vådområdeprojekter Kolding Birkemosen Englandsgade 25, 5000 Odense C Tlf Fax Copyright: DDO2008 cowi Bilag 2 Projektforslag - Gudsø Å Tegning nr. 1 Rev. 2

11 BILAG 3.1 EKSISTERENDE TEORETISKE AFVAN- DINGSSITUATION, SOMMER L PEBA.docx

12 Signaturforklaring drændybder mm. < 0 m (Frit vandspejl) 0,00 m til 0,25 m (Sump) 0,25 m til 0,50 m (Våd eng) 0,50 m til 0,75 m (Fugtig eng) 0,75 m til 1,00 m (Tør eng) Eksisterende vandløb Projektgrænse Projektnr. Dato Konst./Tegn Kontrol katn Mål 1:5000 Vådområdeprojekter Kolding Birkemosen Godk. Englandsgade 25, 5000 Odense C Tlf Fax Copyright: DDO2008 COWI Bilag 3.1 Drændybdekort eksisterende - sommermiddel - Eltang Bæk Tegning nr. 1 Rev. 2

13 BI LAG 3.2 EKSISTERENDE TEORETISKE AFVAN- DINGSSITUATION, SOMMER L PEBA.docx

14 Signaturforklaring drændybder mm. < 0 m (Frit vandspejl) 0,00 m til 0,25 m (Sump) 0,25 m til 0,50 m (Våd eng) 0,50 m til 0,75 m (Fugtig eng) 0,75 m til 1,00 m (Tør eng) Eksisterende vandløb Projektgrænse Projektnr. Dato Konst./Tegn Kontrol katn Mål 1:5000 Vådområdeprojekter Kolding Birkemosen Godk. Englandsgade 25, 5000 Odense C Tlf Fax Copyright: DDO2008 COWI Bilag 3.2 Drændybdekort eksisterende - sommermiddel - Gudsø Å Tegning nr. 1 Rev. 2

15 BILAG PROJEKTFORSLAG, TEORETISKE AF- VANDINGSSITUATION, SOMMER L PEBA.docx

16 Drændybder < 0 m (Frit vandspejl) 0,00 m til 0,25 m (Sump) 0,25 m til 0,50 m (Våd eng) 0,50 m til 0,75 m (Fugtig eng) 0,75 m til 1,00 m (Tør eng) Nyt Åforløb Projektgrænse Mindre terrænhævning Projektnr. Dato Konst./Tegn Kontrol Godk katn/mabg Mål 1:5000 Vådområdeprojekter Kolding Birkemosen Copyright: DDO2008 COWI Bilag 4.1 Drændybdekort fremtidig - sommermiddel - Eltang Bæk Englandsgade 25, 5000 Odense C Tlf Fax Tegning nr. 1 Rev. 2

17 BILAG PROJEKTFORSLAG, TEORETISKE AF- VANDINGSSITUATION, SOMMER L PEBA.docx

18 Drændybder < 0 m (Frit vandspejl) 0,00 m til 0,25 m (Sump) 0,25 m til 0,50 m (Våd eng) 0,50 m til 0,75 m (Fugtig eng) 0,75 m til 1,00 m (Tør eng) Nyt Åforløb Projektgrænse Mindre terrænhævning Projektnr. Dato Konst./Tegn Kontrol katn/mabg Mål 1:5000 Vådområdeprojekter Kolding Birkemosen Godk. Englandsgade 25, 5000 Odense C Tlf Fax Copyright: DDO2008 COWI Bilag 4.2 Drændybdekort fremtidig - sommermiddel - Gudsø Å Tegning nr. 1 Rev. 3

19 BILAG PROJEKTFORSLAG, TEOR ETISKE AF- VANDINGSSITUATION, VINTER L PEBA.docx

20 Drændybder < 0 m (Frit vandspejl) 0,00 m til 0,25 m (Sump) 0,25 m til 0,50 m (Våd eng) 0,50 m til 0,75 m (Fugtig eng) 0,75 m til 1,00 m (Tør eng) Nyt Åforløb Projektgrænse Mindre terrænhævning Projektnr. Dato Konst./Tegn Kontrol katn/mabg Mål 1:5000 Vådområdeprojekter Kolding Birkemosen Godk. Englandsgade 25, 5000 Odense C Tlf Fax Copyright: DDO2008 COWI Bilag 5.1 Drændybdekort fremtidig - Vintermiddel - Eltang Bæk Tegning nr. 1 Rev. 3

21 BILAG PROJEKTFORSLAG, TEOR ETISKE AF- VANDINGSSITUATION, VINTER L PEBA.docx

22 Drændybder < 0 m (Frit vandspejl) 0,00 m til 0,25 m (Sump) 0,25 m til 0,50 m (Våd eng) 0,50 m til 0,75 m (Fugtig eng) 0,75 m til 1,00 m (Tør eng) Nyt Åforløb Projektgrænse Mindre terrænhævning Projektnr. Dato Konst./Tegn Kontrol katn/mabg Mål 1:5000 Vådområdeprojekter Kolding Birkemosen Godk. Englandsgade 25, 5000 Odense C Tlf Fax Copyright: DDO2008 COWI Bilag 5.2 Drændybdekort fremtidig - vintermiddel - Gudsøå Tegning nr. 1 Rev. 3

MULIGT VÅDOMRÅDE KÆR MØLLEÅ, HEJLS NOR

MULIGT VÅDOMRÅDE KÆR MØLLEÅ, HEJLS NOR Til Kolding Kommune Dokumenttype Resumé Dato December 2010 Resumé af teknisk og biologisk forundersøgelse MULIGT VÅDOMRÅDE KÆR MØLLEÅ, HEJLS NOR 1 INDLEDNING OG BAGGRUND Kolding Kommune ønsker i forbindelse

Læs mere

MULIGT VÅDOMRÅDE HEJLS BÆK, HEJLS NOR

MULIGT VÅDOMRÅDE HEJLS BÆK, HEJLS NOR Til Kolding Kommune Dokumenttype Resumé Dato December 2010 Resumé af teknisk og biologisk forundersøgelse MULIGT VÅDOMRÅDE HEJLS BÆK, HEJLS NOR 1 INDLEDNING OG BAGGRUND Kolding Kommune ønsker i forbindelse

Læs mere

Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed. Kolding Kommune. Basis oplysninger

Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed. Kolding Kommune. Basis oplysninger Bilag A VVM Myndighed Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Skema til brug for screening (VVM-pligt) Kolding Kommune I henhold til Statens Vandplan for Hovedvandopland 1.11- Lillebælt

Læs mere

Fiskbæk Å. Forundersøgelsen i en sammenskrevet kort version

Fiskbæk Å. Forundersøgelsen i en sammenskrevet kort version Fiskbæk Å Forundersøgelsen i en sammenskrevet kort version Indledning og baggrund For at opfylde målene i EU s Vandrammedirektiv om god tilstand i alle vandområder, har regeringen lanceret Grøn Vækst pakken.

Læs mere

August 2001 TEKNISK-BIOLOGISK FORUNDERSØ GELSE OG FORLAG TIL ETABLERING AF VÅDOMRÅDER I SKJOLD ÅDALEN SYD FOR BJERRE SKOV

August 2001 TEKNISK-BIOLOGISK FORUNDERSØ GELSE OG FORLAG TIL ETABLERING AF VÅDOMRÅDER I SKJOLD ÅDALEN SYD FOR BJERRE SKOV VÅDOMRÅDEPROJEKT SKJOLD ÅDALEN August 2001 TEKNISK-BIOLOGISK FORUNDERSØ GELSE OG FORLAG TIL ETABLERING AF VÅDOMRÅDER I SKJOLD ÅDALEN SYD FOR BJERRE SKOV BAGGRUND Skjold Ådalen blev i 1999 sammen med andre

Læs mere

Lerkenfeld Å. Forundersøgelse i kort version

Lerkenfeld Å. Forundersøgelse i kort version Lerkenfeld Å Forundersøgelse i kort version Indledning og baggrund For at opfylde målene i EU s Vandrammedirektiv lancerede den tidligere regering Grøn Vækst pakken. Et af målene under Grøn vækst er at

Læs mere

Gørup Enge Forundersøgelsen i en sammenskrevet kort version

Gørup Enge Forundersøgelsen i en sammenskrevet kort version Gørup Enge Forundersøgelsen i en sammenskrevet kort version Udsigt over det meget store, flade og åbne område i Gørup enge Indledning og baggrund For at opfylde målene i EU s Vandrammedirektiv om god tilstand

Læs mere

Vådområde Granslev By Enge

Vådområde Granslev By Enge Granslev Forsamlingshus, 22. januar 2015 Copyright 2015 Grontmij A/S CVR 48233511 Vådområde Granslev By Enge Grontmij a/s Rådgivende ingeniørvirksomhed Ca. 1200 fuldtidsansatte i DK Naturafdeling i Århus/Glostrup

Læs mere

Biskæret. Kort sammendrag af forundersøgelsen

Biskæret. Kort sammendrag af forundersøgelsen Biskæret Kort sammendrag af forundersøgelsen 1 Baggrund For at opfylde målene i EU s Vandrammedirektiv skal kvælstoftilførslen til vandmiljøet reduceres - herunder 415 tons til Limfjorden. Morsø Kommune

Læs mere

TEKNISK FORUNDERSØGELSE FOSFORVÅDOMRÅDE VIGERSDAL Å DENNIS SØNDERGÅRD THOMSEN, CHEFKONSULENT RAMBØLL

TEKNISK FORUNDERSØGELSE FOSFORVÅDOMRÅDE VIGERSDAL Å DENNIS SØNDERGÅRD THOMSEN, CHEFKONSULENT RAMBØLL TEKNISK FORUNDERSØGELSE FOSFORVÅDOMRÅDE VIGERSDAL Å DENNIS SØNDERGÅRD THOMSEN, CHEFKONSULENT RAMBØLL Formål med fosforvådområde PRÆSENTATION Fosforvådområder Indhold af teknisk forundersøgelse FORMÅL At

Læs mere

NOTAT. 1. Baggrund. Rambøll Englandsgade 25 DK-5100 Odense C. T F

NOTAT. 1. Baggrund. Rambøll Englandsgade 25 DK-5100 Odense C. T F NOTAT Dato 28-05-2013 Projekt Jordbro Å Kunde Naturstyrelsen Aalborg Notat nr. 1.2 Dato 28-05-2013 Til Fra KS af Kjeld Lundager Jørgensen, Naturstyrelsen Mads Bøg Grue, Rambøll A/S Dennis Søndergård Thomsen,

Læs mere

VÅDOMRÅDEPROJEKT BIRKEMOSEN, GUDSØ VIG

VÅDOMRÅDEPROJEKT BIRKEMOSEN, GUDSØ VIG Til Kolding Kommune Dokumenttype Rapport Dato August 2011 Teknisk forundersøgelse for muligt vådområde VÅDOMRÅDEPROJEKT BIRKEMOSEN, GUDSØ VIG VÅDOMRÅDEPROJEKT BIRKEMOSEN, GUDSØ VIG Revision 04 Dato 2011-06-28

Læs mere

Fly Enge. Forundersøgelsen i en sammenskrevet kort version

Fly Enge. Forundersøgelsen i en sammenskrevet kort version Fly Enge Forundersøgelsen i en sammenskrevet kort version Indledning og baggrund For at opfylde målene i EU s Vandrammedirektiv om god tilstand i alle vandområder, har regeringen lanceret Grøn Vækst pakken.

Læs mere

Bradstrup Sø. Kort sammendrag af forundersøgelsen. Kort sammendrag af forundersøgelsen

Bradstrup Sø. Kort sammendrag af forundersøgelsen. Kort sammendrag af forundersøgelsen Bradstrup Sø Kort sammendrag af forundersøgelsen Kort sammendrag af forundersøgelsen 1 Baggrund For at opfylde målene i EU s Vandrammedirektiv skal kvælstoftilførslen til vandmiljøet reduceres vådområdeindsatsen

Læs mere

Simested Å udspring. Kort sammendrag af forundersøgelsen. Mariagerfjord kommune

Simested Å udspring. Kort sammendrag af forundersøgelsen. Mariagerfjord kommune Simested Å udspring Kort sammendrag af forundersøgelsen Mariagerfjord kommune Indledning Rebild Kommune har i samarbejde med Mariagerfjord Kommune undersøgt mulighederne for at etablere et vådområde langs

Læs mere

Simested Å midt. Kort sammendrag af forundersøgelsen. Mariagerfjord kommune

Simested Å midt. Kort sammendrag af forundersøgelsen. Mariagerfjord kommune Simested Å midt Kort sammendrag af forundersøgelsen Mariagerfjord kommune Indledning Rebild Kommune har i samarbejde med Mariagerfjord Kommune undersøgt mulighederne for at etablere et vådområde langs

Læs mere

Norddjurs Kommune. Norddjurs Kommune, Alling Å RESUMÉ AF DE TEKNISKE OG EJENDOMSMÆSSIGE FORUNDERSØGELSER

Norddjurs Kommune. Norddjurs Kommune, Alling Å RESUMÉ AF DE TEKNISKE OG EJENDOMSMÆSSIGE FORUNDERSØGELSER Norddjurs Kommune Norddjurs Kommune, Alling Å RESUMÉ AF DE TEKNISKE OG EJENDOMSMÆSSIGE FORUNDERSØGELSER Rekvirent Norddjurs Kommune Teknik & Miljø Kirkestien 1 8961 Allingåbro Rådgiver Orbicon A/S Jens

Læs mere

Elkjær Enge. Kort sammendrag af forundersøgelsen

Elkjær Enge. Kort sammendrag af forundersøgelsen Elkjær Enge Kort sammendrag af forundersøgelsen 1 Baggrund For at opfylde målene i EU s Vandrammedirektiv skal kvælstoftilførslen til vandmiljøet reduceres - herunder 415 tons til Limfjorden. Skive Kommune

Læs mere

Lindenborg å udspring

Lindenborg å udspring Lindenborg å udspring Forundersøgelsen i en sammenskrevet kort version Mariagerfjord Kommune Indledning og baggrund For at opfylde målene i EU s Vandrammedirektiv om god tilstand i alle vandområder, lancerede

Læs mere

Skov- og Naturstyrelsen, Midtjylland

Skov- og Naturstyrelsen, Midtjylland Skov- og Naturstyrelsen, Midtjylland UDKAST NOTAT 3. april 2009 Fjederholt Å ejendomsmæssig forundersøgelse resultater og projektforslag 1. Undersøgelsen 1.1 Sammenstilling Bilag 1. Opgørelse af den ejendomsmæssige

Læs mere

Indholdsfortegnelse. VMPII forundersøgelse for Lyngbygård Å. Århus Amt. Resume. 1 Indledning

Indholdsfortegnelse. VMPII forundersøgelse for Lyngbygård Å. Århus Amt. Resume. 1 Indledning Århus Amt VMPII forundersøgelse for Lyngbygård Å Resume COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 1 Indledning 1 2 Eksisterende forhold

Læs mere

Rambøll leverede i maj 2011 et udkast til et vådområdeprojekt ved Sillerup Bæk i Haderslev Kommune.

Rambøll leverede i maj 2011 et udkast til et vådområdeprojekt ved Sillerup Bæk i Haderslev Kommune. NOTAT Projekt Vådområdeprojekt Sillerup Bæk, Avnø Vig Kunde Haderslev Kommune Notat nr. 1 Dato 03-11-2011 Til Fra Kopi til Torben Tran Ankjærø, Haderslev Kommune Mads Bøg Grue, Rambøll Lotte Madsen, Kolding

Læs mere

Dagsordenpunkt. Natur- og Miljøprojekt Karstoft Å - afslutning af forundersøgelser

Dagsordenpunkt. Natur- og Miljøprojekt Karstoft Å - afslutning af forundersøgelser Dagsordenpunkt Natur- og Miljøprojekt Karstoft Å - afslutning af forundersøgelser Åben - 2009/00313 Beslutning Godkender indstillingen. Indstilling Direktøren for Teknisk Område indstiller, at sagen tages

Læs mere

Serup Kær. Teknisk forundersøgelse af vådområde. Lemvig Kommune

Serup Kær. Teknisk forundersøgelse af vådområde. Lemvig Kommune Serup Kær Teknisk forundersøgelse af vådområde Lemvig Kommune Indledning og baggrund Forundersøgelsen af Serup Kær skal give et grundlag til at vurdere, om der kan etableres et vådområde der kan fjerne

Læs mere

Naturgenopretning ved Hostrup Sø

Naturgenopretning ved Hostrup Sø Naturgenopretning ved Hostrup Sø Sammenfatning af hydrologisk forundersøgelse Sammenfatning, 12. maj 2011 Revision : version 2 Revisionsdato : 12-05-2011 Sagsnr. : 100805 Projektleder : OLJE Udarbejdet

Læs mere

Anlæg af vådområde i Herluflille jf. VMP III. Forundersøgelse og detailprojekt. Februar 2007

Anlæg af vådområde i Herluflille jf. VMP III. Forundersøgelse og detailprojekt. Februar 2007 Anlæg af vådområde i Herluflille jf. VMP III Forundersøgelse og detailprojekt Februar 2007 Udgivelsesdato 21. februar 2007 Projekt Herluflille Udarbejdet Lars Brinch Thygesen og Palle Reschat Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

NOTAT: Natura 2000 væsentlighedsvurdering og Bilag IV-artsvurdering - Hydrologiprojekt ved Gl. Oremandsgaard

NOTAT: Natura 2000 væsentlighedsvurdering og Bilag IV-artsvurdering - Hydrologiprojekt ved Gl. Oremandsgaard NOTAT Sagsnr.: 14/10818 Dok.nr.: 95799/17 Afdeling for Byg Land og Miljø Sagsbehandler Carsten Horup Bille 55 36 24 91 caho@vordingborg.dk NOTAT: Natura 2000 væsentlighedsvurdering og Bilag IV-artsvurdering

Læs mere

Hjermind Sø - Vådområdeprojekt. Lodsejermøde 22. april - Gudenåhuset - Bjerringbro Lars Bo Christensen

Hjermind Sø - Vådområdeprojekt. Lodsejermøde 22. april - Gudenåhuset - Bjerringbro Lars Bo Christensen Hjermind Sø - Vådområdeprojekt Lodsejermøde 22. april - Gudenåhuset - Bjerringbro Lars Bo Christensen Hjermind Sø - Lodsejermøde Indlæg: Hvad er et vådområde Hvordan foregår kvælstoffjernelsen Hvilke muligheder

Læs mere

Midtmarksrende. Skitseforslag til vådområdeprojekt på Ærø. Det Sydfynske Øhav

Midtmarksrende. Skitseforslag til vådområdeprojekt på Ærø. Det Sydfynske Øhav Midtmarksrende Skitseforslag til vådområdeprojekt på Ærø Det Sydfynske Øhav Juni 2016 Projektnavn Formål Placering/ lokalitet Vådområdeprojekt Midtmarksrende Projektets formål er at reducere kvælstofudledningen

Læs mere

20061128 TMU - Bilag til pkt. 4 - Notat Maglemoserenden.doc Notat: Regulering af Maglemoserenden resultat af høring.

20061128 TMU - Bilag til pkt. 4 - Notat Maglemoserenden.doc Notat: Regulering af Maglemoserenden resultat af høring. Notat: Regulering af Maglemoserenden resultat af høring. Indledning. I henhold til bekendtgørelse nr 424 af 7. september 1983 om vandløbsregulering m.v., har det af Niras udarbejdede projektforslag været

Læs mere

NOTAT. Byggemodning ved Golfparken. Vurdering af opstuvningsforholdene. Frederikshavn Kommune. Golfparken A/S. Henrik Brødsgaard, COWI A059835

NOTAT. Byggemodning ved Golfparken. Vurdering af opstuvningsforholdene. Frederikshavn Kommune. Golfparken A/S. Henrik Brødsgaard, COWI A059835 NOTAT TITEL Byggemodning ved Golfparken. Vurdering af opstuvningsforholdene i Lerbækken. DATO 27. marts 2015 TIL Frederikshavn Kommune KOPI Golfparken A/S FRA Henrik Brødsgaard, COWI PROJEKTNR A059835

Læs mere

Spærringen er ligger i Hellerup Å på matriklerne 1a og 1t Hellerup Hgd. Hellerup.

Spærringen er ligger i Hellerup Å på matriklerne 1a og 1t Hellerup Hgd. Hellerup. HØRING I HENHOLD TIL VANDLØBSLOVEN Projektbeskrivelse for Fjernelse af spærring ODE-708 i Hellerup Å. Faaborg-Midtfyn Kommune har 1. marts 2017 søgt om godkendelse til, at regulere Hellerup Å i st. 5.711

Læs mere

DETAILPROJEKT FOR EJENDOMMEN VRANGSTRUPVEJ 51, LB. NR.15

DETAILPROJEKT FOR EJENDOMMEN VRANGSTRUPVEJ 51, LB. NR.15 Skov- og Naturstyrelsen & Landboforeningen Gefion DETAILPROJEKT FOR EJENDOMMEN VRANGSTRUPVEJ 51, LB. NR.15 NIRAS A/S Sortemosevej 2 DK-3450 Allerød Telefon 4810 4200 Fax 4810 4300 E-mail niras@niras.dk

Læs mere

NOTAT. 1. Risiko for oversvømmelse fra Sydkanalen

NOTAT. 1. Risiko for oversvømmelse fra Sydkanalen NOTAT Projekt Vådområde Enge ved Sidinge Fjord Kunde Naturstyrelsen Vestsjælland Notat nr. 02 Dato 2016-10-10 Til Fra Kopi til Olaf Gudmann Christiani Henrik Mørup-Petersen PML 1. Risiko for oversvømmelse

Læs mere

Karup Å Restaureringsprojekt Etablering af to gydebanker ved Munklinde Juli 2015

Karup Å Restaureringsprojekt Etablering af to gydebanker ved Munklinde Juli 2015 Karup Å Restaureringsprojekt Etablering af to gydebanker ved Munklinde Juli 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE PROJEKTETS BAGGRUND... 2 EKSISTERENDE FORHOLD... 2 PROJEKTFORSLAG... 3 KONSEKVENSER... 4 ØKONOMI...

Læs mere

Bilag 1 Projektforslag spærring nr. RIB Spærringsfjernelse i Ralm Bæk

Bilag 1 Projektforslag spærring nr. RIB Spærringsfjernelse i Ralm Bæk Bilag 1 Projektforslag spærring nr. RIB-00913 Spærringsfjernelse i Ralm Bæk Fjernelse af spærring RIB-00913 Formål Omlægning af den spærrende rørbro skal sikre fiskepassage til de opstrøms dele af Ralm

Læs mere

Ejendomsmæssig forundersøgelse i forbindelse med. Odder Å / Rævs Å. Vådområdeprojekt

Ejendomsmæssig forundersøgelse i forbindelse med. Odder Å / Rævs Å. Vådområdeprojekt Ejendomsmæssig forundersøgelse i forbindelse med Odder Å / Rævs Å Vådområdeprojekt 1 Odder Å / Rævs Å EJENDOMSMÆSSIG FORUNDERSØGELSE Odder Kommune har anmodet Orbicon A/S, Vand & Naturressource afdelingen

Læs mere

Ejendomsmæssig forundersøgelse i forbindelse med. Karstoft Å. Natur- og Miljøprojekt

Ejendomsmæssig forundersøgelse i forbindelse med. Karstoft Å. Natur- og Miljøprojekt Ejendomsmæssig forundersøgelse i forbindelse med Karstoft Å Natur- og Miljøprojekt 1 Karstoft Å EJENDOMSMÆSSIG FORUNDERSØGELSE I forbindelse med udarbejdelsen af planlægningsprojektet omkring Karstoft

Læs mere

Århus Å. Etablering af gydebanker. Detailprojektering A A R H U S K O M M U N E

Århus Å. Etablering af gydebanker. Detailprojektering A A R H U S K O M M U N E A A R H U S K O M M U N E Århus Å Etablering af gydebanker Detailprojektering 2014-05-28 Version: 1 Udarbejdet af: EAKR Kvalitetssikring: KARA Sags. nr.: 105731 Skanderborgvej 190 8260 Viby J Danmark Tlf.:

Læs mere

NOTAT OM VANDPLANER VÅDOMRÅDER, PROJEKTFORSLAG I GRÅSTEN NOR.

NOTAT OM VANDPLANER VÅDOMRÅDER, PROJEKTFORSLAG I GRÅSTEN NOR. NATUR- OG MILJØ SVENDBORG KOMMUNE D. 29.09.2011 NOTAT OM VANDPLANER VÅDOMRÅDER, PROJEKTFORSLAG I GRÅSTEN NOR. Baggrund I regeringens og Dansk Folkepartis Grøn Vækst-aftale er det besluttet, at der i Danmark

Læs mere

Indhold: Kortbilag: Ejendomsplan Arealanvendelsesplan Erstatningsønskeplan. Ejendomsmæssig forundersøgelse for VMP II-projektet Bølling Bæk.

Indhold: Kortbilag: Ejendomsplan Arealanvendelsesplan Erstatningsønskeplan. Ejendomsmæssig forundersøgelse for VMP II-projektet Bølling Bæk. Ejendomsmæssig forundersøgelse for VMP II-projektet Bølling Bæk. Indhold: Indledning... 2 Beskrivelse af området... 2 Erstatningsønsker... 3 Puljejord... 4 Realisering... 5 Prisvurdering... 6 Erstatningsberegning...

Læs mere

Vådområdeindsatsens biodiversitetsgevinster. Ann Fuglsang Fyn

Vådområdeindsatsens biodiversitetsgevinster. Ann Fuglsang Fyn Vådområdeindsatsens biodiversitetsgevinster Odense Å Reguleret strækning Odense Å ureguleret strækning Ann Fuglsang Fyn Vådområdeindsatsens biodiversitetsgevinster Den historiske udvikling ift. forøgelse

Læs mere

KOLDING KOMMUNE VÅDOMRÅDEPROJEKT APOTEKERENGEN

KOLDING KOMMUNE VÅDOMRÅDEPROJEKT APOTEKERENGEN Kolding Kommune Dokumenttype Dimensioneringsnotat Dato Juni 2015 KOLDING KOMMUNE VÅDOMRÅDEPROJEKT APOTEKERENGEN INDHOLD 0. Generelt 1 0.1 Alment 1 1. Vandløb og tilløb 2 1.1 Eksisterende vandløb og tilløb

Læs mere

Smedebæk. Februar 2014

Smedebæk. Februar 2014 Smedebæk Restaureringsprojekt Februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE PROJEKTETS BAGGRUND... 3 EKSISTERENDE FORHOLD... 3 PROJEKTFORSLAG... 5 KONSEKVENSER... 7 ØKONOMI... 7 UDFØRELSESTIDSPUNKT... 7 LODSEJERFORHOLD...

Læs mere

Bjørndal Kær. Forundersøgelse af vådområde. Lemvig Kommune

Bjørndal Kær. Forundersøgelse af vådområde. Lemvig Kommune Bjørndal Kær Forundersøgelse af vådområde Lemvig Kommune Indledning Forundersøgelsen af Bjørndal kær skal belyse og fremkomme med forslag til, hvordan der i projektområdet kan etableres et vådområdeprojekt.

Læs mere

Kerteminde Kommune- Taarup Inddæmmede Strand

Kerteminde Kommune- Taarup Inddæmmede Strand Kerteminde Kommune Kerteminde Kommune- Taarup Inddæmmede Strand FORSLAG TIL REGULERINGSPROJEKT, HOVEDKANALEN, TAARUP INDDÆMMEDE STRAND Rekvirent Rådgiver Kerteminde Kommune att. Jacob Hansen Rye Hans Schacks

Læs mere

Vandløbsrestaurering af Præstbjergbæk Projektbeskrivelse

Vandløbsrestaurering af Præstbjergbæk Projektbeskrivelse Vandløbsrestaurering af Præstbjergbæk Projektbeskrivelse Indhold 1. Projektets formål...1 2. Projektområde...2 3. Nuværende forhold...2 3.1 Præstbjergbæk...2 3.3 Natur...3 3.4 Plangrundlag...3 3.5 Ejendomsforhold...3

Læs mere

Forslag til reguleringsprojekt af privat grøft, Mademose Bæk, ved Nørreholmvej 11, 7490 Aulum.

Forslag til reguleringsprojekt af privat grøft, Mademose Bæk, ved Nørreholmvej 11, 7490 Aulum. Forslag til reguleringsprojekt af privat grøft, Mademose Bæk, ved Nørreholmvej 11, 7490 Aulum. Oversigtskort Maj 2015-1 Herning Kommune behandler og gemmer alle dokumenter i alle sager elektronisk. Hvis

Læs mere

Halkær Å. Vådområdeprojekt forundersøgelse

Halkær Å. Vådområdeprojekt forundersøgelse Halkær Å Vådområdeprojekt forundersøgelse Februar 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 4 1.1 Formål... 4 1.2 Områdeafgrænsning... 4 1.3 Udviklingshistorie... 5 2. NUVÆRENDE FORHOLD... 6 2.1 Områdebeskrivelse...

Læs mere

Notat om VVM-screening af Kolding Å og Vester Nebel Å med vådområder

Notat om VVM-screening af Kolding Å og Vester Nebel Å med vådområder Skov- og Naturstyrelsen Trekantsområdet Førstballevej 2 7183 Randbøl Plan- og virksomhedsområdet J.nr. ODE-200-00034 Ref. xsizi Den 11. juni 2009 (trekantsomraadet@sns.dk) Notat om VVM-screening af Kolding

Læs mere

Naturlig og dårlig restaurering grundkursus. Af fiskeplejekonsulent Jan Nielsen www.fiskepleje.dk janie@aqua.dtu.dk, mobil 2168 5643

Naturlig og dårlig restaurering grundkursus. Af fiskeplejekonsulent Jan Nielsen www.fiskepleje.dk janie@aqua.dtu.dk, mobil 2168 5643 Naturlig og dårlig restaurering grundkursus Af fiskeplejekonsulent Jan Nielsen www.fiskepleje.dk janie@aqua.dtu.dk, mobil 2168 5643 Arbejd aktivt med vandløbets fald, så det udnyttes Det skal ikke udlignes.

Læs mere

VÅDOMRÅDEPROJEKT APOTEKERENGEN, KOLDING FJORD

VÅDOMRÅDEPROJEKT APOTEKERENGEN, KOLDING FJORD Til Kolding Kommune Dokumenttype Rapport Dato August 2011 Teknisk forundersøgelse for muligt vådområde VÅDOMRÅDEPROJEKT APOTEKERENGEN, KOLDING FJORD VÅDOMRÅDEPROJEKT APOTEKERENGEN, KOLDING FJORD Revision

Læs mere

Ringsted Kommune. Regulering af afløb fra Gyrstinge Sø

Ringsted Kommune. Regulering af afløb fra Gyrstinge Sø Ringsted Kommune Regulering af afløb fra Gyrstinge Sø Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 1 1.1 Baggrund for projektet... 1 1.1.1 Lovgrundlag... 2 1.2 Projektforslag... 2 2. PROJEKTBESKRIVELSE: AFLØB

Læs mere

Viborg Kommune, Natur og Vand. Prinsens Allé Viborg. Ansøgning om vandløbsrestaurering i Skravad Bæk. Det private vandløb Skravad Bæk

Viborg Kommune, Natur og Vand. Prinsens Allé Viborg. Ansøgning om vandløbsrestaurering i Skravad Bæk. Det private vandløb Skravad Bæk Teknik & Miljø Natur og Vand Tlf.: 87 87 87 87 Viborg Kommune Att.: Natur og Vand hsjen@viborg.dk viborg.dk Ansøgning om vandløbsrestaurering i Skravad Bæk Vandløb: Det private vandløb Skravad Bæk Dato:

Læs mere

Dagsordenpunkt. Udvalget beslutter, at kommunen indgår i planlægningsprojektet jf. nedenstående.

Dagsordenpunkt. Udvalget beslutter, at kommunen indgår i planlægningsprojektet jf. nedenstående. Dagsordenpunkt Natur- og miljøprojekt omkring Karstoft Å Åben - 2009/00313 Beslutning Udvalget beslutter, at kommunen indgår i planlægningsprojektet jf. nedenstående. Kaare Graversen deltog ikke i behandlingen

Læs mere

DETAILPROJEKT FOR EJENDOMMEN ÅVEJ 15, LB. NR. 4

DETAILPROJEKT FOR EJENDOMMEN ÅVEJ 15, LB. NR. 4 Skov- og Naturstyrelsen & Landboforeningen Gefion DETAILPROJEKT FOR EJENDOMMEN ÅVEJ 15, LB. NR. 4 NIRAS A/S Sortemosevej 2 DK-3450 Allerød Telefon 4810 4200 Fax 4810 4300 E-mail niras@niras.dk CVR-nr.

Læs mere

Danmarks arealmæssigt største klimatilpasnings- og naturprojekt

Danmarks arealmæssigt største klimatilpasnings- og naturprojekt Karlstrup, Karlslunde og Engstrup Moser Orienteringsmøde 14. april 2015 Danmarks arealmæssigt største klimatilpasnings- og naturprojekt Henrik Lynghus, lyn@niras.dk - NIRAS Karlstrup Mose vand- og naturprojekt

Læs mere

Initialer. Projektet er et kommunalt vådområdeprojekt med formålet at reducere fosfortilførslen til Hinge Sø og Alling Sø.

Initialer. Projektet er et kommunalt vådområdeprojekt med formålet at reducere fosfortilførslen til Hinge Sø og Alling Sø. Notat Til Silkeborg Kommune, Natur og Miljø Projektnr. 105602 Projekt Fosforvådområde ved Hinge og Alling Sø Dato 2014-05-19 Emne Anmodning om myndighedsbehandling af fosforvådområde ved Hinge og Alling

Læs mere

NATURGENOPRETNING ALLING ÅDAL

NATURGENOPRETNING ALLING ÅDAL Til Randers, Favrskov, Norddjurs og Syddjurs Kommuner Dokumenttype Notat Dato Marts 2012 Ansøgning om tilladelser til projekter i Alling Ådal NATURGENOPRETNING ALLING ÅDAL NATURGENOPRETNING ALLING ÅDAL

Læs mere

Reguleringsprojekt. Herningsholm Å syd for Silkeborgvej. F:\MYN\mynsb\DOKUMENT\APRO\Hern Hernregfugl Side 1

Reguleringsprojekt. Herningsholm Å syd for Silkeborgvej. F:\MYN\mynsb\DOKUMENT\APRO\Hern Hernregfugl Side 1 Herningsholm Å syd for Silkeborgvej Reguleringsprojekt F:\MYN\mynsb\DOKUMENT\APRO\Hern Hernregfugl Side 1 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1.0 Baggrund... 3 2.0 Eksisterende forhold... 3 2.1 Vandløbsforhold...

Læs mere

Vandløbene på nordsiden af. Kolding Fjord. Biologisk og fysisk tilstand,

Vandløbene på nordsiden af. Kolding Fjord. Biologisk og fysisk tilstand, Vandløbene på nordsiden af Kolding Fjord Biologisk og fysisk tilstand, 2010-11 Titel: Vandløbene på nordsiden af Kolding Fjord. Biologisk og fysisk tilstand, 2010-11. Forfatter: Hans-Martin Olsen, By-

Læs mere

HVORDAN UDFORMES BRINKEN MEST OPTIMALT AF HENSYN TIL FOSFORTAB?

HVORDAN UDFORMES BRINKEN MEST OPTIMALT AF HENSYN TIL FOSFORTAB? Plantekongres 2010, Herning HVORDAN UDFORMES BRINKEN MEST OPTIMALT AF HENSYN TIL FOSFORTAB? Forsknings Professor Brian Kronvang Afdeling for Ferskvandsøkologi Danmarks Miljøundersøgelser Århus Universitet

Læs mere

VÅDOMRÅDEPROJEKT DYNDSHAVE ENGE, RØDDINGE OG ASKEBY SØ

VÅDOMRÅDEPROJEKT DYNDSHAVE ENGE, RØDDINGE OG ASKEBY SØ Til Vordingborg Kommune Dokumenttype Rapport Dato Oktober 2011 Teknisk forundersøgelse VÅDOMRÅDEPROJEKT DYNDSHAVE ENGE, RØDDINGE OG ASKEBY SØ VÅDOMRÅDEPROJEKT RØDDINGE OG ASKEBY SØ Revision 04 Dato 2011-10-03

Læs mere

Genopretning af vådområder under Vandmiljøplan II Årsberetning 2003

Genopretning af vådområder under Vandmiljøplan II Årsberetning 2003 Genopretning af vådområder under Vandmiljøplan II Årsberetning 2003 Miljøministeriet Skov- og Naturstyrelsen 2004 Nakkebølle. Inddæmning set mod øst, september 2003. Anlægsarbejdet blev afsluttet i august

Læs mere

1 Baggrund Data Manningtal Opland Afstrømning Fysisk udformning Nuværende...

1 Baggrund Data Manningtal Opland Afstrømning Fysisk udformning Nuværende... Notat VASP Kunde Helsingør Kommune Projektnr. 01217 Projekt Hetlands Å Dato 2016-06-21 Emne Notat / Memo (DK/UK/D) Initialer THKN Indhold 1 Baggrund... 2 2 Data... 2 2.1 Manningtal... 2 2.2 Opland... 2

Læs mere

Assens Kommune, Miljø og Natur, Rådhus Allé 5, 5610 Assens. Der er gennemført en teknisk forundersøgelse.

Assens Kommune, Miljø og Natur, Rådhus Allé 5, 5610 Assens. Der er gennemført en teknisk forundersøgelse. Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Assens Kommune, Rådhus Allé 5, 5610 Assens. Sag nr. 15/398 Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Jordfordeling i forbindelse

Læs mere

Projektbeskrivelse for Realisering af 3 vandplansindsatser i Skelbækken

Projektbeskrivelse for Realisering af 3 vandplansindsatser i Skelbækken HØRING I HENHOLD TIL VANDLØBSLOVEN Projektbeskrivelse for Realisering af 3 vandplansindsatser i Skelbækken Faaborg-Midtfyn Kommune har den 1. oktober 2015 søgt om godkendelse til at skabe fri faunapassage

Læs mere

Konference om videreudvikling af det faglige grundlag for de danske vandplaner. 28. september 2012

Konference om videreudvikling af det faglige grundlag for de danske vandplaner. 28. september 2012 Konference om videreudvikling af det faglige grundlag for de danske vandplaner 28. september 2012 Session 3 Potentielle nye virkemidler og indsatser for en styrket vand- og naturindsats. SIDE 2 UDTAGNING

Læs mere

Vandløbsforum gruppe 1 Oktober 2013

Vandløbsforum gruppe 1 Oktober 2013 Vandløbsforum gruppe 1 Oktober 2013 Kommentar til samfundsmæssig betydning Hermed fremsendes KTC s bemærkninger til, hvilke natur- og samfundsmæssige værdier, der findes i de danske vandløb og de vandløbsnære

Læs mere

TEKNISK FORUNDERSØGELSESRAPPORT ELLING Å, PROJEKT 1.

TEKNISK FORUNDERSØGELSESRAPPORT ELLING Å, PROJEKT 1. TEKNISK FORUNDERSØGELSESRAPPORT ELLING Å, PROJEKT 1. Dato: 29. januar 2014 Sagsnummer: 13/14267 Forfatter: Allan Dalmark Jensen Emne: Forundersøgelse for Elling Å 1 Knivholt Bæks indløb i rørlægning. Indhold

Læs mere

Rapport for hovedvandoplandet: 2.3 Øresund

Rapport for hovedvandoplandet: 2.3 Øresund Side 1 af 5 Forslag til indsatsprogram 2015-2021 Rapport for hovedvandoplandet: 2.3 Øresund Samlet økonomisk opgørelse af valgte virkemidler for hele hovedvandopland 2.3 Øresund : 2.4 Genslyngning 1,677

Læs mere

LIFE RigKilde Svenstrup Kær

LIFE RigKilde Svenstrup Kær Naturgenopretningsprojekt LIFE RigKilde Svenstrup Kær Jammerbugt Kommune igangsætter et større naturprojekt, der skal løfte naturværdien i Svenstrup Kær samt bedre vandløbskvaliteten i Svenstrup Å. Orkidé

Læs mere

HELHEDSPLAN FOR KLIMATILPASNING I TUBÆK Å SYSTEMET

HELHEDSPLAN FOR KLIMATILPASNING I TUBÆK Å SYSTEMET DECEMBER 2013 VORDINGBORG KOMMUNE HELHEDSPLAN FOR KLIMATILPASNING I TUBÆK Å SYSTEMET SAMMENFATNING ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk

Læs mere

Restaureringsprojekt af Holev Bæk 2013

Restaureringsprojekt af Holev Bæk 2013 Tlf. 65 15 14 67 Fax sby@kerteminde.dk Restaureringsprojekt af Holev Bæk 2013 Kerteminde Kommune undersøger i øjeblikket mulighederne for at forbedre Holev Bæk på to strækninger gennem vandløbsrestaurering.

Læs mere

m. Karakterområdets placering. Kystnært drænet område med vindmøller. Kystnært drænet område med vindmøller. Karakterområdets grænse

m. Karakterområdets placering. Kystnært drænet område med vindmøller. Kystnært drænet område med vindmøller. Karakterområdets grænse Karakterområdets placering. 28 Karakterområdets grænse Nøglekarakter: Åbent, fladt og drænet kystnært område med strandvolde og vindmøller. I området findes der også sommerhusområde og badestrand. Det

Læs mere

Over Isen Bæk Restaureringsprojekt Forlægning og etablering af faunapassage i Over Isen Bæk September 2014

Over Isen Bæk Restaureringsprojekt Forlægning og etablering af faunapassage i Over Isen Bæk September 2014 Over Isen Bæk Restaureringsprojekt Forlægning og etablering af faunapassage i Over Isen Bæk September 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE PROJEKTETS BAGGRUND... 3 EKSISTERENDE FORHOLD... 3 Afstrømningsmæssige forhold...

Læs mere

Restaurering af Surbæk (tidligere amtsvandløb nr. 4231) med henblik på etablering af 12 gydestryg Aabenraa Kommune 2013

Restaurering af Surbæk (tidligere amtsvandløb nr. 4231) med henblik på etablering af 12 gydestryg Aabenraa Kommune 2013 Restaurering af Surbæk (tidligere amtsvandløb nr. 4231) med henblik på etablering af 12 gydestryg Aabenraa Kommune 2013 Kultur, Miljø og Erhverv Juni 2013 Byg, Natur & Miljø Journal nr.: 09/48279 Dokument

Læs mere

Ho Bugt Naturlig hydrologiprojekt

Ho Bugt Naturlig hydrologiprojekt Ejendomsmæssig forundersøgelse i forbindelse med Ho Bugt Naturlig hydrologiprojekt Orbicon A/S Jens Juuls Vej 16 8260 Viby J 87 38 61 66 info@orbicon.dk www.orbicon.dk CVR nr: 21 26 55 43 Nordea: 2783-0566110733

Læs mere

N-Vådområdeprojekt Vidkær Å. Teknisk rapport

N-Vådområdeprojekt Vidkær Å. Teknisk rapport N-Vådområdeprojekt Vidkær Å Teknisk rapport Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Metode og materialer... 5 Nuværende planforhold... 8 Naturforhold... 13 Beskrivelse af Vidkær Å Vådområdeprojekt... 15 Forskellige

Læs mere

Sårbarhedsanalyse for Mastrup Bæk

Sårbarhedsanalyse for Mastrup Bæk 1. Indledning... 2 2. Analyseresultater... 4 3. Konklusion... 7 1. INDLEDNING Der er foretaget en vurdering af kapaciteten i Mastrup Bæk hhv. opstrøms og nedstrøms Mastrup søerne i Støvring bestående af

Læs mere

Ejendomsmæssig forundersøgelse i forbindelse med Karstoft Å Vådområdeprojekt Juni 2011

Ejendomsmæssig forundersøgelse i forbindelse med Karstoft Å Vådområdeprojekt Juni 2011 Ejendomsmæssig forundersøgelse i forbindelse med Karstoft Å Vådområdeprojekt Juni 2011 1 Karstoft Å SUPPLERING AF EJENDOMSMÆSSIG FORUNDERSØGELSE Ikast Brande Kommune har anmodet Orbicon A/S, Vand og Naturressource

Læs mere

Naturforbedring i Sandlyng Mose Projektresumé November 2016

Naturforbedring i Sandlyng Mose Projektresumé November 2016 Sorø Kommune Naturforbedring i Sandlyng Mose Projektresumé November 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. BAGGRUND 1 2. PROJEKTBESKRIVELSE 3 3. PROJEKTETS KONSEKVENSER 5 1. BAGGRUND Sandlyng Mose er en tidligere

Læs mere

3 MYNDIGHED OG VANDPROJEKTER. Pia Boisen Hansen

3 MYNDIGHED OG VANDPROJEKTER. Pia Boisen Hansen 3 MYNDIGHED OG VANDPROJEKTER Pia Boisen Hansen DISPOSITION Baggrund Forhistorie og udvikling Alling Ådal projekt og eksempler Kastbjerg Ådal projekt og eksempler Gode råd BAGGRUND Biolog, Randers Kommune

Læs mere

Naturgenopretning i danske vandløb hvad virker?

Naturgenopretning i danske vandløb hvad virker? Naturgenopretning i danske vandløb hvad virker? Jan Nielsen Fiskeplejekonsulent, DTU Aqua Naturlige vandløbsprojekter skaber de mest naturlige forhold for fisk, dyr og planter! Men hvad er naturligt nok,

Læs mere

Sdr. Ommevej 132 Reguleringsprojekt Etablering af sø og nedlæggelse af 40 m privat vandløb December 2016

Sdr. Ommevej 132 Reguleringsprojekt Etablering af sø og nedlæggelse af 40 m privat vandløb December 2016 Sdr. Ommevej 132 Reguleringsprojekt Etablering af sø og nedlæggelse af 40 m privat vandløb December 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE PROJEKTETS BAGGRUND... 2 EKSISTERENDE FORHOLD... 2 PROJEKTFORSLAG... 4 KONSEKVENSER...

Læs mere

Notat Oplysninger til brug for vurdering af om Lyngbygård Å vådområdeprojekt kan få væsentlig indvirkning på miljøet

Notat Oplysninger til brug for vurdering af om Lyngbygård Å vådområdeprojekt kan få væsentlig indvirkning på miljøet Notat Oplysninger til brug for vurdering af om Lyngbygård Å vådområdeprojekt kan få væsentlig indvirkning på miljøet Baggrund Det tidligere Århus Amt har siden 1999 arbejdet på at anlægge vådområder indenfor

Læs mere

Arealanvendelse langs Flæbækken og Kyrringegrøfterne. Konsekvenser ved ophør af pumpedrift i forbindelse med ændret drift af Gyrstinge Sø

Arealanvendelse langs Flæbækken og Kyrringegrøfterne. Konsekvenser ved ophør af pumpedrift i forbindelse med ændret drift af Gyrstinge Sø NOTAT Projekt 3621300141 / 3691400164 Projektnummer Kundenavn Emne Til Fra Gyrstinge Sø HOFOR Arealanvendelse langs Flæbækken og Kyrringegrøfterne. Konsekvenser ved ophør af pumpedrift i forbindelse med

Læs mere

Screening af vådområdeprojekt ved Eskelund Mose Lillebælt

Screening af vådområdeprojekt ved Eskelund Mose Lillebælt Screening af vådområdeprojekt ved Eskelund Mose Lillebælt Emne Beskrivelse / data Bemærkning Projekt nr. Projekt navn Formål Vådområdeprojekt ved Eskelund Mose i Nordfyn Kommune Som led i vådområdeaftalen

Læs mere

Høring af forslag til restaurering af Kighanerenden

Høring af forslag til restaurering af Kighanerenden Rudersdal Kommune Natur, Park og Miljø 2840 Holte Teknik og Miljø Natur, Park og Miljø tom@rudersdal.dk Høring af forslag til restaurering af Kighanerenden Baggrund Vandløbsmyndigheden i Rudersdal Kommune

Læs mere

Kvalificering af udpegning af stærkt modificerede og kunstige vandløb - rammer og forudsætninger for opgaven

Kvalificering af udpegning af stærkt modificerede og kunstige vandløb - rammer og forudsætninger for opgaven Kvalificering af udpegning af stærkt modificerede og kunstige vandløb - rammer og forudsætninger for opgaven 13. september 2017 Kontorchef Peter Kaarup Opgave 2: Kvalificering af udpegning af vandløb som

Læs mere

Naturstyrelsen Himmerland Att. Jørgen Bidstrup Møldrupvej Skørping. 10. juli 2015

Naturstyrelsen Himmerland Att. Jørgen Bidstrup Møldrupvej Skørping. 10. juli 2015 Naturstyrelsen Himmerland Att. Jørgen Bidstrup Møldrupvej 26 9520 Skørping 10. juli 2015 Jordbro Å - Endelig tilladelse efter vandløbsloven for etablering af vådområde Jordbro Å. Naturstyrelsen har den

Læs mere

Nuværende forhold: På bilag 1 ses det nuværende forløb af Tilløb til Gudsø Mølleå, samt projekttiltag.

Nuværende forhold: På bilag 1 ses det nuværende forløb af Tilløb til Gudsø Mølleå, samt projekttiltag. Udsendt til lodsejere og øvrige parter i sagen 01-07-2014 Sags id.: 10/11235 Sagsbehandler: Jørgen Grundvad Nielsen Offentlig høring af forslag til restaurering af Tilløb til Gudsø Mølleå Fredericia og

Læs mere

VANDLØBSRESTAURERING AF SAMSINGSÅ

VANDLØBSRESTAURERING AF SAMSINGSÅ APRIL 2014 BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE VANDLØBSRESTAURERING AF SAMSINGSÅ FORUNDERSØGELSE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk APRIL 2014

Læs mere

Forundersøgelse med skitseprojekt af vådområdeprojekt langs Hørup Å i delområde Syd og Nord, Svendborg Kommune

Forundersøgelse med skitseprojekt af vådområdeprojekt langs Hørup Å i delområde Syd og Nord, Svendborg Kommune Forundersøgelse med skitseprojekt af vådområdeprojekt langs Hørup Å i delområde Syd og Nord, Svendborg Kommune September 2012 1 Forundersøgelse med skitseprojekt af vådområdeprojekt langs Hørup Å i delområde

Læs mere

NOTAT. Vandplaner og havmiljø. Virkemiddelkatalog Vandløb

NOTAT. Vandplaner og havmiljø. Virkemiddelkatalog Vandløb Vandplaner og havmiljø Virkemiddelkatalog Vandløb Til brug for kommuners og vandråds arbejde med at udarbejde forslag til konkrete indsatser med henblik på forbedring af de fysiske forhold i vandløb og

Læs mere

Naturplanerne Hvordan vil Naturplanerne påvirke din bedrift

Naturplanerne Hvordan vil Naturplanerne påvirke din bedrift Naturplanerne Hvordan vil Naturplanerne påvirke din bedrift Annette Pihl Pedersen LRØ Kort over Natura 2000 områder Kort over Natura 2000 områder Forslag til Natura 2000-plan nr 77 Uldum Kær, Tørring Kær

Læs mere

FORUNDERSØGELSE RIN

FORUNDERSØGELSE RIN FORUNDERSØGELSE RIN-00621-28 Fjernelse af 8 spærringer i Skjærbæk Oktober 2016 1 Indhold Bilag... 2 Formål med indsatsen/projektet... 3 Eksisterende forhold... 3 Nuværende regulativmæssige forhold... 4

Læs mere

Ejendomsmæssig forundersøgelse i forbindelse med. Fly Enge. Vådområdeprojekt

Ejendomsmæssig forundersøgelse i forbindelse med. Fly Enge. Vådområdeprojekt Ejendomsmæssig forundersøgelse i forbindelse med Fly Enge Vådområdeprojekt 1 Fly Enge EJENDOMSMÆSSIG FORUNDERSØGELSE Viborg Kommune har anmodet Orbicon A/S, Vand- og Naturressourcer i Århus om at gennemføre

Læs mere

Notat Revideret idéskitse til etablering af faunapassage ved Sterrebyvej i Spangebækken (ODE-55), Svendborg Kommune

Notat Revideret idéskitse til etablering af faunapassage ved Sterrebyvej i Spangebækken (ODE-55), Svendborg Kommune Notat Revideret idéskitse til etablering af faunapassage ved Sterrebyvej i Spangebækken (ODE-55), Svendborg Kommune Februar 2015 Notat Revideret idéskitse til etablering af faunapassage ved Sterrebyvej

Læs mere

FRA VANDPLAN TIL INDSATS

FRA VANDPLAN TIL INDSATS FRA VANDPLAN TIL INDSATS Vandplaner i kommunerne FRA VANDPLAN TIL INDSATS Med vedtagelse af de danske vandplaner i december 2011 skal kommunerne udarbejde handle planer for implementering af vandplanernes

Læs mere