Forord. Theresa Marie Moore Højer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forord. Theresa Marie Moore Højer"

Transkript

1 Helle Vinther Johansen Karina Ivalo Kleist Laila Kate Davidsen Tenna Kuhn Theresa Marie Moore Højer Køkkenhjælpemidler hvorfor bruger de dem ikke? Professionshøjskolen University College Nordjylland. Ergoterapeutuddannelsen Bachelor projekt Vejleder: Tine Bieber Kirkegaard Lunn. Denne opgave omfatter tegn inkl. Mellemrum. Denne opgave eller dele heraf må kun offentliggøres med forfatternes tilladelse jf. Bekendtgørelse af lov om ophavsret nr. 763 af

2 Forord Dette bachelorprojekt omhandler, grunde til at borgere med reumatoid artrit opgiver at anvende flere af deres køkkenhjælpemidler. Vi håber, at dette projekt er med til at skabe interesse og ny viden indenfor hjælpemiddelområdet. Vi vil gerne takke de personer, der har bidraget til udarbejdelsen af dette projekt, og en særlig tak til Gigtforeningen og de medvirkende borgere med reumatoid artrit. Der er i projektet anvendt referencesystemet Harvard. Helle Vinther Johansen Karina Ivalo Kleist Laila Kate Davidsen Tenna Kuhn Theresa Marie Moore Højer

3 Resumé Denne undersøgelse er udarbejdet med henblik på, at afdække hvilke faktorer borgere med reumatoid artrit oplever, har betydning for, at de opgiver at anvende flere af deres køkkenhjælpemidler. Formålet er, at belyse hvilke områder bevilligende terapeuter bør være opmærksomme på. Undersøgelsen er kvalitativ og baseret på fem semistrukturerede interview, analyseret med inspiration i Steiner Kvales udlægning af meningskondensering, meningskategorisering og meningsfortolkning. Som teoretisk referenceramme benyttes Gap-modellen samt den ergoterapeutiske begrebs-model: Modellen for Menneskelig Aktivitet. Det konkluderes at der er manglende brugerinvolvering og instruktion under anskaffelse af hjælpemidlerne. Derudover foretages der ikke en opfølgning efter udlevering af hjælpemidlerne. Nogle borgere finder andre aktiviteter mere værdifulde end køkkenaktiviteter, og ægtefæller varetager i flere tilfælde disse. Andre føler, at de mister deres identitet, når de bruger hjælpemidlerne, og endelig har mange et hjælpemiddel, der ikke længere passer til dem. Disse faktorer er medvirkende til, at brugen af køkkenhjælpemidler opgives.

4 Abstract In this study we aim to identify which factors citizens with rheumatoid arthritis experience and what determine their choice to discontinue using their assistive devices for the kitchen. The aim of our study is to highlight which areas occupational therapists should be aware of. Our study is qualitative and based on five semi-structured interviews and analyzed with inspiration from Steiner Kvale s interpretation of meaning condensation, meaning categorization and meaning interpretation. As theoretical reference we use the Gap-model and the occupational therapeutic concept model: Model of Human Occupation. We reached the conclusion that there is a lack of user involvement and user instruction prior to the provision of the assistive devices. Furthermore, no follow-up is given after the provision of the assistive devices. Some people find other activities more valuable than kitchen activities, and in several cases spouses perform these activities. Others feel that they lose their identity when they use assistive devices, and finally, many assistive devises no longer suits the individual. These factors have contributed to the non-use of assistive devices for the kitchen.

5 Indholdsfortegnelse 1 Indledning Problembaggrund Andre undersøgelser Borgere med reumatoid artrit Ergoterapeutisk relevans Problemformulering Begrebsafklaring Formål Teori Bevilling af og opfølgning på hjælpemidler Modellen for menneskelig aktivitet Mennesket Omgivelser Gap-model Metode Litteratursøgning Kvalitativ metode Videnskabsteoretisk tilgang Fænomenologi Hermeneutik Design for indsamling af empiri Valg af informanter Kontakt til informanter Interview Udarbejdelse af interviewguide Interviewsituationen Transskribering Etiske overvejelser Analysemetode Reliabilitet og validitet Reliabilitet Validitet... 22

6 6 Analyse Anskaffelse af hjælpemidler Opfølgning Identitet Prioritering af aktiviteter Hjælpemidlet erstattes med en nemmere løsning Hjælp af andre mennesker Hjælpemidlet passer ikke til informanten Hjælpemidlets design Konklusion Diskussion Teori Metode Analyse Resultater Perspektivering Forfatterliste Referenceliste Bilagsoversigt... 46

7 Indledning 1 Indledning Vores interesse for dette felt tog afsæt i nogle undersøgelser om hjælpemidler, der viste, at hjælpemidler generelt bruges, men at en stor procentdel af køkkenhjælpemidler ikke bliver anvendt af borgere med diagnoserne apopleksi og gigt. Idet hjælpemidler er fremstillet med det formål at afhjælpe en aktivitetsproblematik og dermed muliggøre aktivitet undrer det os, at disse borgere ikke anvender en stor del af deres køkkenhjælpemidler. Selvom køkkenhjælpemidler kun udgør en lille del af de samlede udgifter på hjælpemiddelområdet, kan det koste mange menneskelige ressourcer, hvis borgeren ikke får løst sin aktivitetsproblematik. Vi finder det derfor relevant, at undersøge den manglende anvendelse af køkkenhjælpemidler for at kunne bidrage med viden, til hvordan dette kan reduceres eller helt undgås i fremtiden. 1

8 Problembaggrund 2 Problembaggrund Den danske lovgivning sikrer, at borgere med funktionsnedsættelser og andre handicap er sikret den hjælp, de har behov for. Ifølge bekendtgørelsen af lov om social service 112 kan der gives støtte til hjælpemidler, når borgeren og hjælpemidlet opfylder visse krav (Velfærdministeriet 2008) Kommunalbestyrelsen skal yde støtte til hjælpemidler til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, når hjælpemidlet 1) i væsentlig grad kan afhjælpe de varige følger af den nedsatte funktionsevne, 2) i væsentlig grad kan lette den daglige tilværelse i hjemme eller 3) er nødvendigt for, at den pågældende kan udøve et erhverv. (Velfærdministeriet 2008). Denne lovgivning gør det muligt for alle danskere med en varig funktionsnedsættelse at få deres hjælpemidler betalt af det offentlige. På denne måde undgås det, at det f.eks. kun er de økonomisk velstillede, som kan anskaffe sig de hjælpemidler de har brug for. Den danske lovgivning adskiller sig fra bl.a. den amerikanske, hvor handicappede ofte selv må sørge for, at anskaffe og betale de hjælpemidler de mener at have brug for, eller få dem betalt af forsikringsselskaberne. De er derfor ikke vejledt om deres indkøb af kyndige fagpersoner som f.eks. en ergoterapeut. Dette betyder bl.a., at der i amerikanske undersøgelser ses en tendens til at der står rigtig mange hjælpemidler hos borgerne, som de ikke bruger (Breinholdt 2005, s. 10), (Kjærgaard 2007, s. 11). Dette betyder, at de amerikanske undersøgelsers resultater ikke umiddelbart kan sammenlignes med danske forhold. I det danske samfund vil folk gerne kunne klare sig selv mest muligt (Danneskiold-Samsøe, Lund & Avlund 2005, s. 377), hvilket lovgivningen omkring bevilling af hjælpemidler kan være medvirkende til. Den danske lovgivning udspringer af FN s standardregler om lige muligheder for handicappede. Lovgivningen har fokus på behovet for at tilpasse og ændre aktiviteterne og omgivelserne i samfundet samt tilgodese behovet for støtte til det enkelte menneske (Jensen et al. 2004, s. 31). Der findes mange forskellige definitioner på et hjælpemiddel, vi har valgt at tage udgangspunkt i bekendtgørelse nr. 19 af 11/01/2005 om ydelser af hjælpemidler og forbrugsgoder efter servicelovens 1 stk. 2, der definerer et hjælpemiddel således: Hjælpemidler omfatter produkter, der er fremstillet med henblik på at afhjælpe en fysisk eller psykisk 2

9 Problembaggrund funktionsnedsættelse. (Socialministeriet 2005). Det er relevant for denne undersøgelse at have en definition af hjælpemidler at arbejde ud fra, idet vi på denne måde bliver bevidste om, hvilke egenskaber hjælpemidler har. Altså er en genstand et hjælpemiddel i kraft af, at den kan afhjælpe en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse. 2.1 Andre undersøgelser Under informationssøgningen til denne undersøgelse er der fundet en række artikler, der viser, at de fleste hjælpemidler bliver anvendt, samt at der generelt er tilfredshed med selve hjælpemidlet (Thyberg et al. 2004, s. 415), (Vinkel Sørensen 2003, s. 30), (Dijcks et al. 2006, s. 100), (Sørensen et al. 2003, s. 45). Alligevel viser nogle af de ovennævnte undersøgelser, at det særligt er køkkenhjælpemidler og hjælpemidler til spisning, der ikke bliver anvendt og heller ikke returneret til kommunen (Vinkel Sørensen 2003, s. 33), (Sørensen et al. 2003, s. 45), (Dijcks et al. 2006, s. 100). Undersøgelsen Tilfredshed med tekniske hjælpemidler viser f.eks. at 41 % af hjælpemidlerne til spisning og madlavning ikke bliver brugt (Vinkel Sørensen 2003, s. 33). En anden undersøgelse Stroke rehabilitation: assistive technology devices and environmental modifications following primary rehabilitation in hospital a therapeutic perspective viser, at 46 % af køkkenhjælpemidlerne ikke bliver brugt (Sørensen et al. 2003, s. 44). De to undersøgelser omhandler apopleksipatienter og deres hjælpemidler, og har begge fundet, at mange køkkenhjælpemidler ikke bliver brugt. Undersøgelsen Stroke rehabilitation: assistive technology devices and environmental modifications following primary rehabilitation in hospital a therapeutic perspective har endvidere undersøgt grunde til, hvorfor hjælpemidlerne ikke bliver brugt. Hjælpemidlerne bliver bl.a. ikke brugt, fordi patientens funktionsniveau enten er bedret eller forringet, at de har en familie eller en hjælper, som udfører aktiviteterne for dem. Nogle af patienterne har fundet alternative måder at udføre aktiviteterne på, andre har glemt hvordan hjælpemidlet skal bruges eller mener aldrig at have lært at bruge det, desuden ses stigmatisering ved brug af hjælpemidlet som en væsentlig faktor for ikke at bruge det (Sørensen et al. 2003, s. 47). Undersøgelsen Tilfredshed med tekniske hjælpemidler har ikke undersøgt årsagerne til, at hjælpemidlerne ikke bliver brugt, men angiver en række antagelser herom. Her kan nævnes, at køkkenhjælpemidler og hjælpemidler til spisning bliver nedprioriteret, da det at opnå uafhængighed vedrørende mobilitet, kan være vigtigere for borgerne, da de herigennem kan opretholde et socialt netværk også udenfor hjemmet. Patienter kan have en rask ægtefælle, som overtager 3

10 Problembaggrund opgaverne i huset, desuden er det i dag muligt at købe færdigretter. Hjælpemidlet kan være kompliceret at anvende, være grimt eller ligge dårligt i hånden. Endvidere kan patienten have ændret sit syn på hvilke aktiviteter, der er vigtige at kunne udføre selvstændigt. Og endelig antages det, at en årsag til at køkkenhjælpemidler ikke bliver brugt, kan være en manglende brugerinvolvering ved tildelingen af dette, eller at borgeren og terapeuten ikke er enige om behovet for hjælpemidlet (Vinkel Sørensen 2003, s. 33). Det undrer os, at det lige netop er hjælpemidler til madlavning og spisning, der ikke bliver brugt, da dette er en naturlig del af hverdagen. Alle hjælpemidlerne burde blive brugt for at få mest mulig nytte af de midler, der bruges til at indkøbe disse. 2.2 Borgere med reumatoid artrit Personer med gigt er en diagnosegruppe, som ofte får bevilget mange småhjælpemidler til køkkenet (Brandt 2004, s. 27). Umiddelbart er gigt en bred betegnelse, idet der er flere forskellige typer af gigtsygdomme. Den gigtsygdom der har vores interesse, er reumatoid artrit (RA) også kaldet leddegigt, hvor hænderne næsten altid bliver ramt (Danneskiold- Samsøe, Lund & Avlund 2005, s. 524). Netop det at sygdommen ofte rammer hænderne, finder vi interessant, i og med at hænderne fungerer som et vigtigt redskab, når personer skal udføre hverdagsaktiviteter i køkkenet. I Danmark er der ca personer, som har sygdommen RA, dette tal stiger med ca hvert år (Hansen, Holck). RA er en kronisk inflammatorisk sygdom, med et forløb der er præget af gode og dårlige perioder, oftest rammes kroppens led symmetrisk (Danneskiold- Samsøe, Lund & Avlund 2005, s. 520). I de ramte led opstår der en betændelsesproces (Bech et al. 2002, s. 47), der ofte fører til smerte og ødemdannelse i de berørte led, hvilket medfører mindsket bevægelighed i leddene (Danneskiold-Samsøe, Lund & Avlund 2005, s. 517). En følge af det at være ramt i hænderne er bl.a. nedsat muskelstyrke over hånd- og fingerled (Bech et al. 2002, s. 166), hvilket kan betyde at udførelsen af aktiviteter i bl.a. køkkenet vanskeliggøres. Tre fjerdedele af de personer som lider af RA har et progredierende forløb, der forårsager nedsat fysisk funktionsevne (Danneskiold-Samsøe, Lund & Avlund 2005, s. 520), hertil kan hjælpemidler bruges som kompensation (Danneskiold-Samsøe, Lund & Avlund 2005, s. 377). Hjælpemidlerne skal hjælpe borgere med RA til at udføre de daglige aktiviteter på en sådan måde, at leddene beskyttes mest muligt (Danneskiold-Samsøe, Lund & Avlund 2005, s. 553). Borgere med RA har ofte nedsat kraft og bevægelighed samt smerter og 4

11 Problembaggrund træthed, hvilket påvirker borgerens aktivitetsformåen og dermed også dennes dagligdag (Danneskiold-Samsøe, Lund & Avlund 2005, s. 551). Det er for mange vigtigt, at kunne klare sig længst muligt på egen hånd og uden brug af hjælpemidler. Men det er vigtigt, at borgere med RA anvender hjælpemidler for at mindske og undgå bl.a. smerter og fejlstillinger (Danneskiold-Samsøe, Lund & Avlund 2005, s. 377). En undersøgelse viser, at mennesker med et langsomt progredierende sygdomsforløb har tendens til at afvise hjælpemidler, der kompenserer for de fysiske handicap (Wessels et al. 2003, s. 233). Dette er tankevækkende og interessant, i og med at knap tre fjerde dele af alle der er ramt af RA, enten har et hurtigt eller langsomt progredierende sygdomsforløb (Danneskiold-Samsøe, Lund & Avlund 2005, s. 520). Som allerede beskrevet er det oftest køkkenhjælpemidler, der ikke bliver brugt. Køkkenhjælpemidler kan bl.a. være vinklede køkkenknive, bestik med fortykkede greb, låg åbnere og non-slip, en del af disse kan efterhånden købes hos almindelige isenkræmmere (Bech et al. 2002, s. 167). Når hjælpemidler således kan købes i almindelig handel, følger der ingen terapeutisk instruktion med, til hvordan de bruges. Dette kan være en årsag til, at køkkenhjælpemidlerne ikke bliver brugt, sådan som det påvises i amerikanske undersøgelser (Breinholdt 2005, s. 10). Det er dog vigtigt, at der er et tæt samarbejde mellem borger og ergoterapeut, da de på denne måde i fællesskab kan afprøve og vurdere hjælpemidlernes egnethed til at løse borgerens aktivitetsproblematikker (Danneskiold-Samsøe, Lund & Avlund 2005, s. 378). Ved en kronisk progredierende sygdom som RA bl.a. kan være, vil aktivitetsproblematikkerne ændre sig over tid, hvormed også borgerens behov for hjælpemidler ændres. I disse tilfælde er hjælpemiddeludvælgelsesprocessen vigtig, for at undgå at hjælpemidlerne ikke bliver brugt (Danneskiold-Samsøe, Lund & Avlund 2005, s. 378). 2.3 Ergoterapeutisk relevans Indenfor hjælpemiddelområdet er det primært ergoterapeuter, der er beskæftiget (Borg, Runge & Tjørnov 2003, s. 461), dette afspejler sig også i, at 2 ud af 3 ergoterapeuter i Danmark arbejder med hjælpemidler (Bindslev, Andersen 2008, s. 4). Hvis der er en uoverensstemmelse mellem omgivelsernes krav og borgerens forudsætninger, vil det give borgeren nogle problematikker i sin aktivitetsudførelse. Disse problematikker kan mindskes ved at 5

12 Problembaggrund forbedre borgerens forudsætninger, tilpasse omgivelserne eller en kombination af disse. Borgeren kan forbedre sine forudsætninger gennem træning, og omgivelserne kan tilpasses ved at give borgeren et hjælpemiddel (Jensen et al. 2004, s. 22). Idet madlavning og spisning indgår som en naturlig del af hverdagen, finder vi det ergoterapeutisk relevant, at undersøge hvorfor næsten halvdelen af borgernes køkkenhjælpemidler ikke bliver anvendt. Vi vælger at undersøge diagnosegruppen med RA, fordi denne gruppe generelt har mange køkkenhjælpemidler, der ikke bliver brugt. 6

13 Problemformuleringen 3 Problemformulering Hvilke faktorer oplever borgere med reumatoid artrit, har betydning for, at de opgiver at anvende flere af deres køkkenhjælpemidler? 3.1 Begrebsafklaring Faktorer: Borgere med reumatoid artrit: Grunde til at borgerne ikke benytter deres køkkenhjælpemidler. Borgerne med diagnosen reumatoid artrit. Køkkenhjælpemidler: En genstand, der kan afhjælpe en fysisk funktionsnedsættelse, til brug ved tilberedning og spisning af mad samt oprydning og rengøring herefter. 3.2 Formål Formålet med at stille dette spørgsmål er, at få en større forståelse af hvorfor borgere med RA opgiver, at anvende flere af deres køkkenhjælpemidler og om dette udgør en aktivitetsproblematik for dem. Vi finder det relevant at undersøge dette emne, fordi det kan bidrage til, at bevilligende terapeuter bliver mere oplyste om, hvilke områder de bør være opmærksomme på, for at undgå at borgere opgiver at anvende deres hjælpemidler. På denne måde kan vi også forbedre forholdene for borgere med RA. 7

14 Teori 4 Teori I følgende afsnit vil vi præsentere den teori, vi har valgt at benytte som referenceramme, både til udarbejdelse af temaer til interviewguide (bilag 1) og til den efterfølgende analyse. 4.1 Bevilling af og opfølgning på hjælpemidler Bevillingsprocessen består af mange dele. Kommunalbestyrelsen er ansvarlig for at tilbyde rådgivning om valg af hjælpemidler samt instruktion i brugen af dem (Velfærdministeriet 2008, 10, stk. 4), endelig bør der finde en opfølgning og evaluering sted (Jensen et al. 2004, s. 29). Hjælpemidler bevilliges for, at borgeren får muligheden for at føre en så normal og selvstændig tilværelse som muligt helst uafhængig af andres hjælp (Socialministeriet 2006, s. 6). Hvis hjælpemidlerne skal blive en integreret del af borgerens hverdag, er det afgørende, at borgeren selv er med i bevillingsprocessen (Danneskiold-Samsøe, Lund & Avlund 2005, s. 378). Endvidere bør der være et ligeværdigt samarbejde mellem terapeuten og borgeren (Bindslev, Andersen 2008, s. 23), således at hjælpemidlet ikke ender med at blive lagt væk. I nogle tilfælde kan dette udgøre et problem, idet en del borgere opgiver at være en del af processen, fordi deres viden på området er begrænset, og de accepterer blot den løsning, som andre præsenterer dem for (Danneskiold-Samsøe, Lund & Avlund 2005, s. 378). Borgeren bør have mulighed for at afprøve hjælpemidlet i de daglige omgivelser, hvor hjælpemidlet senere skal indgå (Borg, Runge & Tjørnov 2003, s. 464), men det er ofte på sygehuset, at behovet for hjælpemidler klarlægges (Danneskiold-Samsøe, Lund & Avlund 2005, s. 379). Der er i den pågældende kommune udarbejdet en skriftlig aftale med Regionen om, at det er sygehusets ansvar at klarlægge patientens behov for hjælpemidler under indlæggelsen (Aalborg Kommune og Region Nordjylland 2008, s. 42). Ifølge de nationale ergoterapifaglige retningslinjer anbefales det, at der i forbindelse med hjælpemiddelformidling bør være en standardiseret opfølgning (Bindslev, Andersen 2008, s. 24). Det er oftest af stor betydning, at der er opfølgning på de bevilligede hjælpemidler, da dette kan sikre, at det er det rigtige hjælpemiddel, der er blevet bevilliget. Ligeledes giver det mulighed for, at undersøge om det er nødvendigt at instruere borgeren yderligere i brugen af hjælpemidlet. Ydermere kan det, gennem en opfølgning, afklares om borgerens funktionsevne er ændret, således at hjælpemidlet ikke længere er egnet (Socialministeriet 2006, s. 17). Kun 8

15 Teori få ergoterapeuter afsætter tid til opfølgning, fordi der ikke er fokus på effekt og nytte (Jensen et al. 2004, s. 27). Der skelnes lovgivningsmæssigt mellem hjælpemidler og forbrugsgoder. Hvis hjælpemidlet normalt indgår i sædvanligt indbo, defineres det som et forbrugsgode. For forbrugsgoder gælder der at hvis udgiften til dette er under 500 kroner, kan der ikke ydes hjælp (Velfærdministeriet 2008, 113). 4.2 Modellen for menneskelig aktivitet Vi anvender den ergoterapeutiske begrebsmodel: modellen for menneskelig aktivitet (MOHO), der er udarbejdet af ergoterapeuten Gary Kielhofner. Vi har valgt denne model, for at kunne beskrive de faktorer, der er gældende for menneskets motivation for at beskæftige sig med bestemte aktiviteter og omgivelsernes påvirkning på hvordan og om aktiviteten udføres (Kielhofner 2006, s. 13). Modellen er den eneste, der ser motivation for aktivitet, som noget grundlæggende for at mennesket vil beskæftige sig med aktiviteten. Endvidere finder vi det relevant at benytte modellen, fordi den har et holistisk menneskesyn og fremhæver roller og vaner som en del af det hele menneske (Kielhofner 2004, s. 162). MOHO har et dynamisk perspektiv, hvilket afspejler sig i, at menneskets aktivitet påvirkes af samspillet mellem omgivelserne og mennesket (Kielhofner 2006, s. 39). Vi har udvalgt nedenstående begreber fra MOHO, da vi finder disse relevante for denne undersøgelse Mennesket Mennesket er et dynamisk system, der består af tre subsystemer: vilje-, vane- og udøvelsessubsystemet (Kielhofner 2004, s. 151). I MOHO ses motivation som værende en del af det mentale område, men idet modellen er holistisk, vil det fysiske og mentale område være integrerede enheder i det hele menneske. Det er således vigtigt, at betragte begge disse områder når der ønskes en forklaring på et fænomen, da de to områder kan påvirke hinanden. Eksempelvis kan den mængde af fysisk energi, som mennesket bruger i en given aktivitet påvirkes af motivationen for netop denne aktivitet, motivationen kan mindskes ved funktionsnedsættelser (Kielhofner 2006, s. 14). Idet vi ønsker at undersøge borgere med RA s motivation for at udøve aktiviteter med brug af køkkenhjælpemidler, vil vi inddrage viljesubsystemet, der betegner menneskets motivation for den givne aktivitet (Kielhofner 2006, s. 14). Mennesket har et biologisk behov for at 9

16 Teori handle og være aktivt. Det at mennesket er i stand til at handle og er bevidst herom, er grundlaget for motivation og lyst til at udføre aktiviteter (Kielhofner 2006, s. 14). Menneskets egne tanker og følelser omkring aktiviteten er ligeledes grundlæggende elementer, for om mennesket motiveres for at udøve aktiviteten. Mennesket vil gerne føle sig kompetent til at udøve en aktivitet og samtidig tænke, at det kan betale sig at beskæftige sig med den givne aktivitet. Ligeledes vil mennesket gerne føle en vis form for tilfredsstillelse ved at udøve aktiviteten. Disse tanker og følelser giver individet en erfaring omkring den pågældende aktivitet, og denne erfaring er med til at præge de fremtidige valg af aktiviteter (Kielhofner 2006, s. 15), idet nogle aktiviteter tiltaler individet mere end andre aktiviteter, på denne måde skabes en interesse (Kielhofner 2006, s. 56). Menneskets værdier består af, hvad det finder vigtigt og meningsfuldt at gøre, dette afspejler også den kultur, mennesket lever i (Kielhofner 2006, s. 53). Når mennesket ikke er i stand til at gøre noget der er værdifuldt for det, som det førhen kunne, kan det føre til en følelse af mindreværd og manglende selvrespekt, eller forkastelse af gamle værdier (Kielhofner 2006, s. 55). Vi finder det relevant at belyse borgeren med RA s værdier, for at se om de tillægger det værdi at udføre køkkenaktiviteter, hvor hjælpemidler indgår. Endvidere ønsker vi viden om borgerens bevidsthed om egen evne til at udøve en aktivitet, og inddrager derfor begrebet handleevne. Handleevne er menneskets bevidsthed om egne kompetencer og dets oplevelse af egen effektivitet (Kielhofner 2006, s.48). En funktionshæmning kan betyde, at mennesket ikke længere har de samme kompetencer som tidligere, og det dermed ikke længere er muligt at udføre de aktiviteter, det tidligere har kunnet. Dette gør, at menneskets handleevne er præget af frygt for at opleve nederlag og en følelse af ikke at kunne slå til (Kielhofner 2004, s. 153). Vanedannelse er en proces, hvori mennesket ordner sine aktiviteter i rutiner og mønstre (Kielhofner 2006, s. 14). Disse er stabile og tilbagevendende, men udføres ikke nødvendigvis på samme måde hver gang. Vanedannelse er styret af menneskets vaner og roller (Kielhofner 2006, S. 67). Vaner er bestemte måder at gøre tingene på, når disse udføres gentagne gange bliver de automatiserede (Kielhofner 2006, s. 68). Roller er den måde, mennesket agerer på i forskellige sammenhænge, det samme menneske har flere forskellige roller f.eks. ægtefælle eller husmoder. Menneskets roller er tilpasset en bestemt identitet og afhænger af, hvad personen selv fortolker, at rollen er, samt hvad omgivelserne tillægger rollen (Kielhofner 10

17 Teori 2006, s. 76). En funktionsnedsættelse kan gøre, at mennesket ikke længere kan udfylde sin rolle eller bliver nødt til at tilpasse måden rollen udføres på i forhold til menneskets egne og omgivelsernes forventninger (Kielhofner 2006, s. 79). Disse forventninger reduceres i det øjeblik menneskets ikke længere er raskt (Kielhofner 2006, s. 81) Omgivelser Omgivelser består både af fysiske og sociale dimensioner, hvori mennesket handler. Disse påvirker, hvilken aktivitet mennesket udfører, og måden den udføres på (Kielhofner 2006, s. 105). Omgivelserne kan give støtte og muligheder til mennesket og dermed fremme aktivitetsudøvelsen, samtidig kan omgivelserne stille krav og begrænsninger, hvilket hæmmer aktivitetsudøvelsen (Kielhofner 2006, s. 109). De fysiske omgivelser kan opdeles i rum og objekter, disse kan begge være naturligt forekommende eller konstruerede af mennesket. Rum f.eks. køkkener kan være med til at hæmme eller fremme aktivitetsudøvelsen i form af dets indretning og størrelse. Objekter er ting mennesket interagerer med, og som indvirker på, hvad mennesket bruger dem til (Kielhofner 2006, s. 109). Ligeledes kan objektet afspejle hvem mennesket er (Kielhofner 2006, s. 111). Objekter kan være hjælpemidler, der har til formål at være en fremmende faktor i omgivelserne, idet hjælpemidler kan hjælpe personer med funktionsnedsættelser til at kompensere for deres handicap. Hjælpemidlerne kan blive et symbol for denne funktionsnedsættelse og afhængighed, hvilket kan bevirke, at nogle ikke ønsker at benytte deres hjælpemiddel (Kielhofner 2006, s. 112). Mennesket udøver oftest sine aktiviteter sammen med andre mennesker, disse andre udgør menneskets sociale omgivelser. Mennesket og de sociale omgivelser påvirker hinanden indbyrdes (Kielhofner 2006, s. 114). De sociale omgivelser stiller krav, der afspejles af kulturen, til individets rolle (Kielhofner 2006, s. 105). Det giver samtidig den enkelte mulighed for at udøve sin rolle i gruppe og dermed styrke sit gruppetilhørsforhold (Kielhofner 2004, s. 151). 11

18 Teori 4.3 Gap-model Gap-modellens fokus er de aktivitetsproblematikker, borgeren oplever, når dennes omgivelser kræver mere, end den pågældende har forudsætninger for at kunne udføre (Jensen et al. 2004, s. 21). Som figur 1 illustrerer: Som det fremgår af figur 1, opstår der et gab, når borgerens forudsætninger ikke kan honorere de krav omgivelserne stiller, og dermed opstår en aktivitetsproblematik. Ved at forbedre borgerens forudsætninger eller tilpasse omgivelsernes krav, kan personens aktivitetsproblematikker løses. Hjælpemidler kan i den forbindelse fungere som vigtige elementer i forhold til at reducere omgivelsernes krav og dermed gabet (Jensen et al. 2004, s. 22). Figur 1 12

19 Metode 5 Metode Følgende afsnit omhandler en beskrivelse af og en begrundelse for vores valg i forhold til indsamling af empiri. Afsnittet indeholder litteratursøgning, valg af metode, bearbejdelse af denne samt etiske overvejelser herom. 5.1 Litteratursøgning I dette afsnit beskrives fremgangsmåden under litteratursøgningen. For at strukturere vores informationssøgning udarbejdede vi en SCVUA-guide (Bilag 2) med søgeordene hjælpemidler og ubrugt. Vi anvendte følgende databaser: SCVUBA, bibliotek.dk, Amed, Cinahl og Pubmed. I de databaser der havde en ordbog til rådighed, indtastede vi vores søgeord, for at finde frem til det synonym den pågældende database benyttede som emneord. De søgeord der ikke kunne findes synonymer for i databasernes ordbøger, fandt vi synonymer for og søgte derefter på disse som fritekst. Kombinationen af de to søgeord hjælpemidler og ubrugt førte samlet til 23 artikler hvorpå vi læste abstrakts. Dog havde nogle af databaserne kun få eller slet ingen resultater ved kombinationen. Vi gennemgik derfor titlerne, for de artikler der var fremkommet ved blot at søge på hjælpemidler. Ud af disse valgte vi seks artikler, som vi fandt relevante i forhold til vores interessefelt, og foretog kritisk litteraturlæsning på en af disse (bilag 3). 5.2 Kvalitativ metode Vi valgte, at benytte kvalitativ metode til at besvare vores problemformulering, idet metoden er god til at belyse menneskers subjektive synspunkter. Der gives mulighed for at informanterne, gennem egne ord, kan udtrykke, hvad de føler og oplever, samt hvorledes de handler (Kvale 2005, s. 43). Vi indsamlede empiri gennem interview og fulgte de syv stadier i en interviewundersøgelse som Steinar Kvale beskriver. Først formuleres formålet med undersøgelsen og det beskrives hvad der skal undersøges. Dernæst planlægges det hvordan undersøgelsen skal foretages. Der udarbejdes en interviewguide og foretages, på baggrund af denne, flere interview. Følgende transskriberes interviewene og analyseres i forhold til undersøgelsens formål. Dernæst vurderes undersøgelsens reliabilitet og validitet, og endelig udformes undersøgelsens resultater samt metode skriftligt (Kvale 2005, s. 95). 13

20 Metode Gennem den kvalitative metode kunne vi indsamle data således, at resultaterne ikke angives i tal men derimod i tekst (Kvale 2005, s. 43). Det er atypisk, at der er mange deltagere i en kvalitativ undersøgelse, da dette kan betyde, at der ikke er ressourcer til at lave dybdegående fortolkninger af de store datamængder der derved fremkommer (Kvale 2005, s. 108). Der lægges i kvalitative undersøgelser mere vægt på kvaliteten af interviewene end på kvantiteten (Kvale 2005, s. 110). 5.3 Videnskabsteoretisk tilgang Vi har valgt at tage udgangspunkt i både fænomenologi og hermeneutik, da vores problemformulering lægger op til dette. Fænomenologisk idet vi er interesseret i borgere med RA s oplevelse af hvilke faktorer, der har betydning for, at de opgiver anvendelsen af deres køkkenhjælpemidler. Hermeneutiske fordi vi igennem vores forforståelse, ønsker at undersøge borgeren med RA s udsagn. Derfor beskrives fænomenologi og hermeneutik i det nedenstående Fænomenologi Fænomenologi er læren om bevidsthedsfænomenerne (Birkler 2006, s. 103). Det vil sige, det beskriver, hvordan det enkelte menneske oplever verden, og at det grundlæggende i fænomenologi er, at virkeligheden er, som det enkelte menneske opfatter den. Idet mennesker er forskellige, oplever de også verden forskelligt (Birkler 2006, s. 105). I denne undersøgelse kommer fænomenologien til udtryk ved, at vi ønsker en forståelse af, hvordan informanterne oplever deres verden, inden vi begynder at fortolke denne Hermeneutik Ifølge Jacob Birkler er hermeneutik læren om forståelse eller fortolkningskunst (Birkler 2006, s. 95). Det handler om at mennesket, til enhver tid fortolker den verden det lever i, altså skaber en dybere mening og forståelse af et fænomen (Birkler 2006, s. 97). I hermeneutikken har man nøglebegrebet forforståelse, denne forforståelse kan enten afkræftes eller bekræftes og derigennem opnås en ny forståelse (Birkler 2006, s. 96). Forståelsen er en cirkulær proces; den hermeneutiske cirkel. Denne består af delforståelse og helhedsforståelse, for at kunne forstå helheden er det nødvendigt at forstå delene samtidig, er det for at forstå delene nødvendigt at forstå helheden (Birkler 2006, s. 98). 14

Alt det jeg gør, bærer jo præg af ergoterapi

Alt det jeg gør, bærer jo præg af ergoterapi Alt det jeg gør, bærer jo præg af ergoterapi En kvalitativ undersøgelse af det ergoterapeutiske bidrag i rehabiliteringen af unge med en spiseforstyrrelse Via University College Ergoterapeutuddannelsen

Læs mere

Bachelorprojekt i ergoterapi

Bachelorprojekt i ergoterapi Bachelorprojekt i ergoterapi Det lyder så banalt, men det er det der med at have alt ud i ét - En kvalitativ undersøgelse af borgerens perspektiv på Handifonen/Handi Defy+ Lavet af: Gayatri Katja Jørgensen

Læs mere

Jeg er blevet mere bevidst om hvad jeg laver som ergoterapeut - Det giver mig en stolthed over det jeg gør

Jeg er blevet mere bevidst om hvad jeg laver som ergoterapeut - Det giver mig en stolthed over det jeg gør Ergoterapeutisk udviklingsarbejde og forskning, Bachelorprojekt Jeg er blevet mere bevidst om hvad jeg laver som ergoterapeut - Det giver mig en stolthed over det jeg gør En kvalitativ undersøgelse af

Læs mere

Hjemmetrænings indflydelse på hverdagslivet

Hjemmetrænings indflydelse på hverdagslivet Hjemmetrænings indflydelse på hverdagslivet - En kvalitativ undersøgelse om ældre borgeres oplevelser under hjemmetræning. Ergoterapeutisk udviklingsarbejde og forskning Bachelorprojekt Juni 2009 Udarbejdet

Læs mere

Det man vil, det er jo faktisk at klare sig selv

Det man vil, det er jo faktisk at klare sig selv Det man vil, det er jo faktisk at klare sig selv - En kvalitativ undersøgelse af borgernes oplevelser og erfaringer med hverdagsrehabilitering i Hørsholm kommune Udarbejdet af bachelorgruppe 12: Ajla Bajramovic

Læs mere

Livet efter endt afhængighed

Livet efter endt afhængighed Vil du bytte hva du har i dag, for en bajer? Livet efter endt afhængighed Et kvalitativt studie omhandlende mænd og kvinders oplevelse af deltagelse i hverdagen efter en endt alkoholafhængighed. Antal

Læs mere

Bachelorprojekt Januar 2012

Bachelorprojekt Januar 2012 Bachelorprojekt Januar 2012 - Ergoterapeutisk udviklingsarbejde og forskning. Når jeg spiller fodbold, så tænker jeg slet ikke på, at jeg er herinde - en kvalitativ undersøgelse af, hvad der har betydning

Læs mere

Fri som en fugl en undersøgelse om brugen af el-scootere

Fri som en fugl en undersøgelse om brugen af el-scootere Fri som en fugl en undersøgelse om brugen af el-scootere Udarbejdet af Berit Falk Hansen Camilla Winther Kristensen Line Grønhøj Nielsen Lene Zachariassen Vejleder Tove Lise Nielsen Ergoterapeut, cand.scient.san.

Læs mere

Når følelserne stjæler tankerne

Når følelserne stjæler tankerne Når følelserne stjæler tankerne En kvalitativ undersøgelse af, hvordan voksne borgere med socialfobi oplever kognitive vanskeligheder kan påvirke deres arbejdsevne. Via University College Ergoterapeutuddannelsen

Læs mere

AKTIV OG DELTAGENDE I EGET LIV, HVER DAG?

AKTIV OG DELTAGENDE I EGET LIV, HVER DAG? University College Nordjylland AKTIV OG DELTAGENDE I EGET LIV, HVER DAG? Tværsnitsundersøgelse af hverdagsrehabilitering i Thisted Kommune Anja Thirup Møller Pia Brix Østergaard Jessica Estella Øfjord

Læs mere

Børneergoterapeuters baggrund for til- eller fravalg af børsteterapi Bacheloropgave i ergoterapi

Børneergoterapeuters baggrund for til- eller fravalg af børsteterapi Bacheloropgave i ergoterapi Børneergoterapeuters baggrund for til- eller fravalg af børsteterapi Bacheloropgave i ergoterapi Udarbejdet af: Louise Poulsen og Mona Eksteen Kristensen Hold E03v, gruppe 5 Afleveret d. 29. maj 2006,

Læs mere

Bachelorprojekt Januar 2012. Camilla Britt Jensen Line Hansen Line Mølgaard Mette Eg Jørgensen

Bachelorprojekt Januar 2012. Camilla Britt Jensen Line Hansen Line Mølgaard Mette Eg Jørgensen Bachelorprojekt Januar 2012 VIA UNIVERSITY COLLEGE ERGOTERAPEUTUDDANNELSEN I AARHUS JEG VIL BARE - Et kvalitativt studie af faktorer, der fremmer eller hæmmer deltagelse i betydningsfulde aktiviteter hos

Læs mere

Gør noget få det godt med psykisk sårbarhed i dansk ergoterapi Mathias Mejborg Eliasson, Ruth Joensen Professionshøjskolen Metropol, Juni 2014,

Gør noget få det godt med psykisk sårbarhed i dansk ergoterapi Mathias Mejborg Eliasson, Ruth Joensen Professionshøjskolen Metropol, Juni 2014, Ergoterapeutisk udviklingsarbejde og forskning, bachelorprojekt Gør noget få det godt med psykisk sårbarhed i dansk ergoterapi Professionshøjskolen Metropol, Juni 2014, Hold 2011A Antal tegn: 76.947 Metodevejleder:

Læs mere

Occupational therapists experience in using of COPM in relation to parents action competences

Occupational therapists experience in using of COPM in relation to parents action competences Occupational therapists experience in using of COPM in relation to parents action competences Ergoterapeuters oplevelser med brug af COPM i forhold til forældres handlekompetencer CVSU, Center for Videregående

Læs mere

Det står og falder med fælleshuset

Det står og falder med fælleshuset Udarbejdet af Bente Johanne Lausten, Jeanette Møller Nielsen, Karoline Høyrup Sørensen, Malene Møller Nielsen og Maria Helene Betsagoo Qvistorff Det står og falder med fælleshuset Et kvalitativt studie

Læs mere

-Et praksisforskningsprojekt om inddragelse af de pårørende i rehabiliteringsprocessen

-Et praksisforskningsprojekt om inddragelse af de pårørende i rehabiliteringsprocessen -Et praksisforskningsprojekt om inddragelse af de pårørende i rehabiliteringsprocessen Ida Mollsgaard Kristensen Louise Aagaard Pedersen Claudia Brix Madsen E07A Bachelor projekt i ergoterapi Juni 2010

Læs mere

Bachelorprojekt januar 2013

Bachelorprojekt januar 2013 Bachelorprojekt januar 2013 Virtuel genoptræning til borgere med KOL - Et kvalitativt studie om motivation og compliance for hjemmetræning Virtual rehabilitation for patients with COPD - A qualitative

Læs mere

Gruppedynamik Interaktion mellem mennesker

Gruppedynamik Interaktion mellem mennesker BACHELORPROJEKT I ERGOTERAPI Gruppedynamik Interaktion mellem mennesker En kvalitativ undersøgelse om gruppedynamik i en gruppetræning for voksne borgere med erhvervet hjerneskade 2015 VIA University College

Læs mere

Kan du ikke bare tage dig sammen!

Kan du ikke bare tage dig sammen! Kan du ikke bare tage dig sammen! Et kvalitativt interview undersøgelse. Bachelorprojektet udarbejdet af: Bjørk Nyborg Eskildsen Vibeke Sandfeld Østergaard Faglig konsulent Vita Hagelskjær Adjunkt, ergoterapeut,

Læs mere

Ergoterapeutens arbejde på en Fælles Akut Modtagelse. En kvalitativ undersøgelse om ergoterapeuter på Fælles Akut Modtagelse

Ergoterapeutens arbejde på en Fælles Akut Modtagelse. En kvalitativ undersøgelse om ergoterapeuter på Fælles Akut Modtagelse Ergoterapeutens arbejde på en Fælles Akut Modtagelse. En kvalitativ undersøgelse om ergoterapeuter på Fælles Akut Modtagelse Billedgengivelse med tilladelse fra Regionshospitalet Randers Bachelor udarbejdet

Læs mere

Mit liv er på sin vis vendt rundt på gulvet

Mit liv er på sin vis vendt rundt på gulvet Mit liv er på sin vis vendt rundt på gulvet En kvalitativ undersøgelse af hvordan unge med erhvervet hjerneskade oplever uddannelse i forhold til øvrige aktiviteter Illustration: Helge Lieblein Januar

Læs mere

Seksualitet en naturlig del af mennesket. - tre tidligt rygmarvsskadede mænds oplevelser af seksualitet

Seksualitet en naturlig del af mennesket. - tre tidligt rygmarvsskadede mænds oplevelser af seksualitet Seksualitet en naturlig del af mennesket - tre tidligt rygmarvsskadede mænds oplevelser af seksualitet Bachelorprojekt VIA University College Ergoterapeutuddannelsen Århus, juni 2009 Seksualitet en naturlig

Læs mere

Idræt og fysisk aktivitet i den kommunale socialpsykiatri

Idræt og fysisk aktivitet i den kommunale socialpsykiatri I N S T I T U T F O R I D R Æ T O G E R N Æ R I N G K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Kandidatafhandling Christine Marie Topp Idræt og fysisk aktivitet i den kommunale socialpsykiatri Et fokus på

Læs mere

Videndeling mellem ergoterapeut og social- og sundhedsuddannede - en kvalitativ undersøgelse

Videndeling mellem ergoterapeut og social- og sundhedsuddannede - en kvalitativ undersøgelse Videndeling mellem ergoterapeut og social- og sundhedsuddannede - en kvalitativ undersøgelse D. 06.06.13 Bachelorprojekt i ergoterapi Udarbejdet af: Kathrine Skovdal Hansen, Nathasia Gjelstrup Jensen og

Læs mere

ERGOTERAPEUTISK UDVIKLINGSARBEJDE OG FORSKNING, BACHELORPROJEKT. Udarbejdet af. Sara Schilling Anne Spindler Calundan.

ERGOTERAPEUTISK UDVIKLINGSARBEJDE OG FORSKNING, BACHELORPROJEKT. Udarbejdet af. Sara Schilling Anne Spindler Calundan. ERGOTERAPEUTISK UDVIKLINGSARBEJDE OG FORSKNING, BACHELORPROJEKT - En kvalitativ undersøgelse af, hvordan stigmatisering påvirker aktivitetsudøvelsen hos patienter med skizofreni og hvordan ergoterapeuten

Læs mere

Dansk abstrakt. Udarbejdet af: Cathrine Thim Pedersen og Andreas Bjerregaard. Vejleder: Nicolas Kjerulf, Adjunkt, Fysioterapeut, M.Sc.

Dansk abstrakt. Udarbejdet af: Cathrine Thim Pedersen og Andreas Bjerregaard. Vejleder: Nicolas Kjerulf, Adjunkt, Fysioterapeut, M.Sc. Dansk abstrakt Udarbejdet af: Cathrine Thim Pedersen og Andreas Bjerregaard Vejleder: Nicolas Kjerulf, Adjunkt, Fysioterapeut, M.Sc. Sted: Fysioterapeutuddannelsen, Professionshøjskolen Metropol, juni

Læs mere

SEKSUALITET. Tabu eller tema?

SEKSUALITET. Tabu eller tema? SEKSUALITET Tabu eller tema? Bachelorprojekt University College Nordjylland Ergoterapeutuddannelsen Vejleder: Stinne Bruhn Eksterne Vejledere: Renate Kæmpe Weilov Kirsten Siggaard Mathisen Aflevering:

Læs mere

Signe Frederiksen Svane og Trine Thyrrestrup. Bachelorprojekt januar 2010 Ergoterapeutuddannelsen, Næstved, UCSJ

Signe Frederiksen Svane og Trine Thyrrestrup. Bachelorprojekt januar 2010 Ergoterapeutuddannelsen, Næstved, UCSJ Bachelorprojekt januar 2010 Ergoterapeutuddannelsen, Næstved, UCSJ Signe Frederiksen Svane og Trine Thyrrestrup Lifestyle Redesign i dansk ergoterapi - En kvalitativ undersøgelse af hvordan danske ergoterapeuter

Læs mere

Ergo-app en applikation til at fremme aktivitetsdeltagelsen for børn med ASF

Ergo-app en applikation til at fremme aktivitetsdeltagelsen for børn med ASF Bacheloropgave i ergoterapi Modul 14 Et innovationsprojekt Ergo-app en applikation til at fremme aktivitetsdeltagelsen for børn med ASF Udarbejdet af: VIA University College Holstebro Vejleder: Tove Ptak

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Baggrund... 3. 1.1 Formål... 5. 2. Problemformulering... 5. 2.1 Nøgleord... 5. 3. Design... 6. 4. Forståelsesramme...

Indholdsfortegnelse. 1. Baggrund... 3. 1.1 Formål... 5. 2. Problemformulering... 5. 2.1 Nøgleord... 5. 3. Design... 6. 4. Forståelsesramme... Indholdsfortegnelse 1. Baggrund... 3 1.1 Formål... 5 2. Problemformulering... 5 2.1 Nøgleord... 5 3. Design... 6 4. Forståelsesramme... 6 4.1 Videnskabsteoretisk referenceramme... 6 4.2 Forforståelse...

Læs mere