Vederlagsfri fysioterapi kan efter lægehenvisning gives til børn og voksne med enten

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vederlagsfri fysioterapi kan efter lægehenvisning gives til børn og voksne med enten"

Transkript

1 Kvalitetsstandarder på ældreområdet Godkendt i byrådet den 16.december 2014 VISITATIONSRETNINGSLINJER VEDERLAGSFRI FYSIOTERAPI Hvem kan få vederlagsfri fysioterapi Vederlagsfri fysioterapi kan efter lægehenvisning gives til børn og voksne med enten 1. svært fysisk handicap eller 2. funktionsnedsættelse som følge af progressiv sygdom Fælles for begge kategorier er at diagnosen skal være varig. Se nedenstående diagnoseliste. En tilstand defineres som værende varig, når der er udsigt til, at den vil vare i mindst 5 år. Ved følger efter ulykkestilfælde kan borgeren ikke opfylde varighedskriteriet før tidligst et år efter ulykken. Hvis en borger, der er omfattet af ordningen om vederlagsfri fysioterapi, har et lægefagligt begrundet behov for genoptræning efter udskrivelse fra hospital, skal borgeren således tilbydes genoptræning efter sundhedslovens 140 Der kan ikke henvises til vederlagsfri fysioterapi, hvis der alene er tale om en dublering af eksisterende tilbud, som borgeren modtager efter andre bestemmelser Borgeren kan godt modtage forskellige tilbud efter ordningen om vederlagsfri fysioterapi. Eksempelvis kan borgere med et svært fysisk handicap, som har behov for en kombination af holdtræning og individuel manuel fysioterapi, godt modtage holdtræningen ved et kommunalt tilbud og den individuelle fysioterapi hos en praktiserende fysioterapeut Borgere med bopæl i EU kan vælge at modtage vederlagsfri fysioterapi i Høje- Taastrup Kommune Høje-Taastrup Kommune kan af kapacitetsmæssige hensyn vælge at afvise borgere fra andre kommuner Læger kan henvise borgere til vederlagsfri fysioterapi. Henvisende læge bør inddrage patienten i overvejelser om, hvorvidt vederlagsfri fysioterapi er relevant, eller om andre indsatser i højere grad kan opfylde behovet. Henvisningen skal indeholde beskrivelse af sygdomsbillede samt den funktionsnedsættelse, som fysioterapien skal rettes mod. Diagnoseliste for borgere med svært fysisk handicap: 1. Borgere som har et svært fysisk handicap er omfattet af nedenstående diagnoseliste, som defineres af følgende negative afgrænsning: En person, som kan klare sig selv indendørs i døgnets 24 timer uden hjælp eller hjælpemidler til den daglige personlige livsførelse, har ikke et svært fysisk handicap. Medfødte eller arvelige sygdomme: Spastisk lammelse (cerebral parese), Rygmarvsbrok (spina bifida), Infantil hydrocephalus, Kongenit hofteluksation, Arvelige bindevævs-sygdomme (som fx osteogenesis imperfecta, Marfans syndrom, Ehlers Danlos syndrom, Morquios syndrom), Blødersygdom, Cystisk fibrose, Erhvervede neurologiske sygdomme: Følger efter hjerne, rygmarvs- og hjernehindebetændelse (encephalitis, myelitis, meningitis), neurologiske komplikationer til AIDS, følger efter polio, følger

2 efter hjerneblødning (apopleksia cerebri inkl. subarachnoidalblødning), følger efter kredsløbs-sygdomme i hjerne og rygmarv, følger efter iskæmisk eller anoksisk hjerneskade, Hemi-, tetra- og paraplegi, hydrocephalus, følger efter hjerne- og rygmarvssvulster. Fysiske handicap som følge af ulykke: Hemi-, para- eller tetraplegi efter læsion af hjerne eller Rygmarv, større amputationer som følge af ulykke og utilsigtet hændelse på hospital, andre varige og omfattende lammelser som følge af ulykke. Diagnoseliste for borgere med progressive lidelser: 2. Nedenstående diagnoser og tilstande opfattes som progressive og varige, og derfor er omfattet af ordningen: Medfødte eller arvelige sygdomme: Tuberøs sklerose, Neurofibromatosis Recklinghausen, Hereditære ataksier og paraplegier, herunder Friedrichs ataksi, Chorea Huntington, Hereditære neuropatier, Muskeldystrofi og andre medfødte eller arvelige muskelsygdomme, Primær dystoni, Andre medfødte eller arvelige sygdomme med motoriske handicap som fx adreno-leukodystrofi, Spielmeyer-Vogts syndrom, familiær amyloidose, Idiopatisk skoliose med Cobbs vinkel større end 20 grader, Arthrogryposis multipleks congenita, Hæmokromatose, Primært lymfødem Erhvervede neurologiske sygdomme: Parkinsons sygdom og andre sygdomme i hjernens basale Ganglier, Primære og sekundære dystonier herunder torticollis Spasmodica, Dissemineret sklerose og andre demyeliniserende sygdomme, ALS, amyotrofisk lateral sklerose, Myastenia gravis, Mono- og polyneuropatier og pleksopati, Syringomyeli Nedsat led og/eller muskelfunktion som følge af inflammatoriske gigtsygdomme: Kronisk leddegigt (rheumatoid artrit), Psoriasisgigt, Morbus Bechterew, Kronisk polyarthritis fx som følge af LED, mb.sjøgren/mb. Reiter, Sclerodermi Diagnoser som ikke opfattes som progressive og derfor ikke er omfattet af ordningen: Artrose, diskusdegeneration/diskusprolaps, osteoporose, ablatio mammae, whiplash, bækkenløsning, hypermobilitet, fibromyalgi, myoser, Mb. Scheuermann, kroniske, erhvervede lungesygdomme fx KOL. Pris Vederlagsfri fysioterapi er et gratis tilbud for lægehenviste borgere med bopæl i Danmark. Borgere fra andre EU-lande skal selv betale for ydelsen, og kan efterfølgende søge om refusion i deres hjemland. Hvordan får borgeren besked om afgørelse? Foretages af praktiserende læge. Henvisningen skal indeholde en beskrivelse af borgerens aktuelle sygdomsbillede, samt den funktionsnedsættelse, som fysioterapien skal rettes mod.

3 Opstart af hjælp Inden for 5 hverdage efter henvendelse skal borgeren kontaktes med oplysning om tid og sted for påbegyndelse af træningen Træningen startes op hurtigst muligt og senest efter 10 hverdage Dokumentation Lægehenvisning. Hvilket omfang har træningen Fysioterapeuten og den henvisende læge vurderer i fællesskab, hvilket tilbud der er relevant for borgeren. En henvisning gælder for 12 måneder og kan ved behov fornys for 12 måneder af gangen. 1. For borgere med svært fysisk handicap vil fysioterapien foregå individuelt, på hold eller som kombination af begge. Såfremt lægen og fysioterapeuten er enige om, at borgeren har behov for individuel fysioterapi mere end 20 gange inden for de 12 måneder, skal behovet dokumenteres i en undtagelsesredegørelse udarbejdet af fysioterapeuten. Redegørelsen underskrives både af fysioterapeuten, borgeren selv og lægen og sendes til samarbejdsudvalget. 2. For borgere med funktionsnedsættelse som følge af progressiv sygdom foregår træningen på hold. Individuel fysioterapi er ikke udelukket, men skal være undtagelsen. Det kan fx være nødvendigt, hvis borgeren har kognitive problemer, som kræver individuelle hensyn, eller hvis der indledningsvist er behov for - ved individuel kontakt - at give borgerenen indsigt i sin situation, vejledning i hensigtsmæssig brug af kroppen i dagligdagen og/eller instruktion i specifik træning. Alle hold er lukket i forbindelse med sommerferie og på helligdage Hvilket indhold har træningen Indholdet i et træningsforløb afhænger af den enkelte borgers behov, helbredstilstand, træningsformåen og diagnose, og foregår som udgangspunkt på træningscentret. Vederlagsfri fysioterapi omfatter konditions-, koordinations-, styrke- og vedligeholdelsestræning. Planlægning og start af træning Ved træningsforløbets start kortlægges det, hvilke forventninger borgeren har til træningen, og terapeuten beskriver i samarbejde med borgeren: Kort- og langsigtede mål for træningsforløbet Indholdet i træningen (hvilke aktiviteter indgår i træningen, hvor foregår det, over hvor lang tid m.v.) Borgerens funktionsniveau (scoring) Terapeuten udarbejder en skriftlig træningsplan og udleverer den til borgeren Midtvejsevaluering Midtvejsevalueringen indeholder: Status for træningsforløbet Vurdering af de opstillede mål for træningsforløbet Vurdering af om træningsprogrammet skal justeres Vurdering af om der er behov for afprøvning af hjælpemidler Kortlægning af borgerens forventninger til hvad der skal ske efter endt træning

4 Slutsamtale Evaluering af træningsforløbet og der foretages en træningsrelevant funktionsvurdering Effektscoring i forhold til realiserede målsætninger og forbedret funktionsniveau Gennemgang af hvilke ydelser, herunder hjælpemidler, borgeren har modtaget under træningen Opstilling af fremtidige mål for træning, herunder hvordan borgeren selv kan vedligeholde og følge op på de resultater der er nået Stillingtagen til om henvisningen skal fornyes. Hvis henvisning skal fornys tages kontakt til praktiserende læge Opgaver der ikke må varetages ifølge kvalitetsstandarden Behandling og træning for eventuelle andre sygdomme og tilstande, som borgeren har Tilskud til kørsel Behandling som f.eks. massage, udspænding, ultralyd, varme/kuldebehandling, elterapi som enkeltstående behandling. Disse ydelser udføres af privatpraktiserende fysioterapeuter med henvisning fra egen læge. Rideterapi Bassintræning Ergoterapeutisk træning Hvem udfører træningen Krav til leverandøren Dokumentation Personale Med en lægehenvisning kan borgeren selv vælge om tilbuddet skal være i kommunalt eller privat regi. Leverandøren skal orientere lægen, hvis træningen ophører/sættes i bero midt i en periode. Situationsbestemt rengøring ved hjemmetræning Når medarbejderen er i borgerens hjem, skal rengøring efter pludseligt opståede situationer altid løses, når det kan være til gene eller fare for borgeren, f.eks. en væltet sodavand der skal tørres op. Dette gælder uanset hvilken omsorgskategori, der er årsagen til at medarbejderen er i borgerens hjem. Generelt gælder det, at der ryddes op efter eget besøg. Observationspligt af borgerens almene tilstand Medarbejdere, der er på besøg i borgerens hjem eller i kontakt med borgeren ifm. Træning, har pligt til at melde tilbage til sin daglige leder ved ændringer i borgerens almene tilstand og situation. Daglig leder vurderer, om der er behov for at kontakte visitationen. Medarbejdere der er i borgerens hjem forventes altid at handle på uopsættelige situationer efter fald, ved sygdom m.v. Oplysninger fra planlægning, midtvejsevalueringen og slutsamtalen, herunder det individuelle træningsprogram, mål, funktionsniveau m.v. dokumenteres.

5 Autoriserede fysioterapeuter Efter delegat fra autoriserede fysioterapeuter: Andre personalegrupper med de nødvendige uddannelses- og erfaringsmæssige kvalifikationer Det er et krav, at det udførende personale er bekendt med Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for ydelsen og at ydelsen udføres i overensstemmelse med denne Mødet med borgeren Fysioterapi kan ikke aflyses Udsættelse af træning meddeles borgeren senest samme dag som træningen skulle finde sted, og der aftales i denne forbindelse erstatningstræning Kvalitetskrav til den leverede hjælp At alle borgere senest 15 hverdage efter påbegyndt træning har fået udarbejdet en individuel træningsplan At der arbejdes målrettet på at forbedre, vedligeholde eller forhale forringelse af borgerens funktionsniveau At alle borgere i et individuelt forløb får tildelt 1-2 faste kontaktpersoner. At 80 % af borgerne der modtager træning er tilfredse med træningsforløbet. At alle leverede ydelser registreres At terapeuten orienterer borgerens leverandør af personlig- og/eller praktisk bistand om start og afslutning af et træningsforløb for borgere, hvis borgeren modtager disse ydelser At tilrettelæggelsen og gennemførelsen af træningen koordineres med øvrige ydelser som borgeren modtager, så borgeren oplever helhed i den samlede indsats Relaterede kvalitetsstandarder Lovhenvisninger Genoptræning Vedligeholdelsestræning 2.6 Hjælpemidler Visitation til personlig og praktisk hjælp m.v Kvalitetsmålinger træning Vederlagsfri fysioterapi er reguleret i Sundhedslovens 140 a og 140 b samt bekendtgørelse nr. 710 af 27. juni 2008 om tilskud til fysioterapi.

VEJLEDNING OM ADGANG TIL VEDERLAGSFRI FYSIOTERAPI

VEJLEDNING OM ADGANG TIL VEDERLAGSFRI FYSIOTERAPI VEJLEDNING OM ADGANG TIL VEDERLAGSFRI FYSIOTERAPI 2008 Vejledning om adgang til vederlagsfri fysioterapi Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S URL: http://www.sst.dk Emneord: Fysioterapi;

Læs mere

Borgere der har behov for hjælp/støtte til øvrige opgaver i hjemmet for at dette kan fungere.

Borgere der har behov for hjælp/støtte til øvrige opgaver i hjemmet for at dette kan fungere. Kvalitetsstandarder på ældreområdet Godkendt i byrådet den 16.december 2014 VISITATIONSRETNINGSLINJER 2.1.7 ANDEN PRAKTISK HJÆLP, A-pakke Hvem kan få hjælp? Hjælpen ydes efter principperne for hverdagsrehabilitering,

Læs mere

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a Personlig og praktisk hjælp Kvalitetsstandard Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a 1 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Del 1 - Generel information

Læs mere

Ydelseskatalog for genoptræning uden sygehusindlæggelse og vedligeholdende træning

Ydelseskatalog for genoptræning uden sygehusindlæggelse og vedligeholdende træning Ydelseskatalog for genoptræning uden sygehusindlæggelse og vedligeholdende træning Lov om Social Service 86 Kvalitetsstandarder og ydelseskataloger 2013 Revidering Ydelseskatalog for genoptræning uden

Læs mere

Kvalitetsstandarder og ydelseskataloger 2015

Kvalitetsstandarder og ydelseskataloger 2015 Kvalitetsstandarder og ydelseskataloger 2015 Sundhedsområdet, Socialområdet og Madserviceområdet Kvalitetsstandarder og ydelseskataloger 2015 Revidering Indhold Oversigt over ændringer...3 1 Kvalitetsstandard

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Dato: 24. juni 2014 Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Vejledning nr. 2 til serviceloven Afsnit I Indledning Kapitel 1 Indledning

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2014 Rehabilitering, træning, personlig pleje og praktisk hjælp

Kvalitetsstandarder 2014 Rehabilitering, træning, personlig pleje og praktisk hjælp Gladsaxe Kommune Social- og Sundhedsforvaltningen Trænings- og Plejeafdelingen Kvalitetsstandarder 2014 Rehabilitering, træning, personlig pleje og praktisk hjælp December 2013 J. nr. 00.01.00A26 1 Indhold

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I Indledning Kapitel 1 Forord [Forord og indledning udestår]

Læs mere

Regional og kommunal praksisplan for fysioterapi i Region Sjælland

Regional og kommunal praksisplan for fysioterapi i Region Sjælland Regional og kommunal praksisplan for fysioterapi i Region Sjælland 2009 Forord Formålet med Regional og kommunal praksisplan for fysioterapi i Region Sjælland er at skabe en ramme og et grundlag for tilrettelæggelse

Læs mere

Struer Kommune. Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 20.december 20112

Struer Kommune. Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 20.december 20112 Struer Kommune Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 20.december 20112 Indholdsfortegnelse Hvad er Kvalitetsstandarder på Ældreområdet?... 3 Struer Kommunes grundholdning på ældreområdet... 134 Struer

Læs mere

1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev Kommunes overordnede mål, at hjælpen udføres i et tillidsfuldt samarbejde mellem borgeren og de ansatte.

1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev Kommunes overordnede mål, at hjælpen udføres i et tillidsfuldt samarbejde mellem borgeren og de ansatte. Kvalitetsstandard Praktisk hjælp til borgere i eget hjem 1. januar 2015 1. Overordnede rammer Praktisk hjælp 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83, stk.1 nr. 2. 1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev

Læs mere

Job, Social og Sundhed. Kvalitetsstandarder

Job, Social og Sundhed. Kvalitetsstandarder Job, Social og Sundhed Kvalitetsstandarder omfattet af frit valg-ordningen 2013 1 Indholdsfortegnelse - ydelser under Frit Valg 1.0 Forord... 4 2.0 Indledning og forudsætninger... 5 3.0 Hillerød Kommunes

Læs mere

Kvalitetsstandard Genoptræning efter Sundhedsloven

Kvalitetsstandard Genoptræning efter Sundhedsloven Kvalitetsstandard Genoptræning efter Sundhedsloven Voksenservice 1. Overordnet lovgrundlag Genoptræning efter Sundhedslovens 1.1 Formål med lovgivningedigheder og klare dig lige så godt som tidligere

Læs mere

3.10 Omsorgstandpleje...27 3.11 Individuelle kørselsordninger...28 3.11.1 Kørsel til egen læge og speciallæge...28 3.11.2 Kørsel til specialiseret

3.10 Omsorgstandpleje...27 3.11 Individuelle kørselsordninger...28 3.11.1 Kørsel til egen læge og speciallæge...28 3.11.2 Kørsel til specialiseret 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 4 2. Generel information... 4 2.1 Vurdering af borgerens behov for hjælp... 4 2.2 Henvendelse samt levering af hjælpen... 5 2.2.1 Sagsbehandlingstider... 6 2.3 Midlertidig

Læs mere

Ældre og Sundhed. Kvalitetsstandarder

Ældre og Sundhed. Kvalitetsstandarder Ældre og Sundhed Kvalitetsstandarder omfattet af frit valg-ordningen 2015 1 Indholdsfortegnelse - ydelser under Frit Valg 1.0 Forord... 4 2.0 Indledning og forudsætninger... 5 3.0 Hillerød Kommunes leverandørkrav...

Læs mere

GENOPTRÆNING EFTER INDLÆGGELSE

GENOPTRÆNING EFTER INDLÆGGELSE GENOPTRÆNING EFTER INDLÆGGELSE 2015 Kvalitetsstandard for genoptræning efter sygehusindlæggelse Lovgrundlag Hvad er formålet med genoptræningen Hvem kan få træningstilbud Sundhedsloven 140 Formålet med

Læs mere

Sundhedsaftaler 2008. Grundaftaler BILAG

Sundhedsaftaler 2008. Grundaftaler BILAG 1 Kommunekontaktrådet Region Syddanmark Sundhedsaftaler 2008 Grundaftaler BILAG 15. juli 2008 2 Indholdsoversigt: Bilag til grundaftale om udskrivningsforløb og indlæggelsesforløb side 3 Bilag til grundaftale

Læs mere

Kvalitetsstandard 2014 Træningsområdet

Kvalitetsstandard 2014 Træningsområdet Kvalitetsstandard 2014 Træningsområdet Vedtaget af byrådet maj 2014 2014: REBILD KVALITETSSTANDARD SUNDHEDSLOVENS 140 Kriterier Alle borgere i Rebild kommune, der på tidspunktet for udskrivning fra sygehus

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service Lovforslag nr. L 25 Folketinget 2014-15 Fremsat den 8. oktober 2014 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag til Lov om ændring af lov om social service

Læs mere

Genoptræning & vedligeholdende træning

Genoptræning & vedligeholdende træning Kvalitetsstandarder 2014 Genoptræning & vedligeholdende træning - servicelovens 86, stk. 1 og 2 Kvalitetsstandarder 2014 Kvalitetsstandard for genoptræning og vedligeholdende træning Kære borger I gør

Læs mere

TILBUD TIL ÆLDRE Kvalitetsstandarder 2009. Høringsudkast

TILBUD TIL ÆLDRE Kvalitetsstandarder 2009. Høringsudkast TILBUD TIL ÆLDRE Kvalitetsstandarder 2009 Høringsudkast Indhold Indhold...2 Kære borger i Københavns Kommune...3 Mål og værdier...4 Generel information...6 Personlig pleje...10 Praktisk hjælp...14 Hjemmesygepleje...18

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2015

Kvalitetsstandarder 2015 Kvalitetsstandarder 2015 Personlig pleje og praktisk hjælp, Ophold i plejebolig, Rehabilitering, Træning og Sygepleje Forfatter: Marianne F. O. Larsen Oprettet den 9. oktober 2014 Dokument nr. 480-2014-978685

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Primære mål... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.3 Forudsætninger

Læs mere

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET Behov for hjælp Kvalitetsstandarden - Behov for hjælp giver dig generel information om Holbæk Kommunes tilbud om sygepleje, praktisk eller

Læs mere

Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje

Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje Version: xx.xx.xxxx Indholdsfortegnelse: Generelt gældende for at modtage omsorgstandpleje... 3 Formålet med omsorgstandplejen efter Sundhedsloven... 3 Vurdering

Læs mere

Myndighedsafdelingen. Kerteminde Kommunes service til ældre borgere og voksne handicappede. Serviceinformation

Myndighedsafdelingen. Kerteminde Kommunes service til ældre borgere og voksne handicappede. Serviceinformation Myndighedsafdelingen Kerteminde Kommunes service til ældre borgere og voksne handicappede Serviceinformation Revideret november 2012 Gyldighedsperiode 2012 til 2014 Indholdsfortegnelse Forord...1 Værdier

Læs mere

Borgeren får efter den kommunale visitation mulighed for frit at vælge blandt de leverandører, der er godkendt af Høje-Taastrup Kommune.

Borgeren får efter den kommunale visitation mulighed for frit at vælge blandt de leverandører, der er godkendt af Høje-Taastrup Kommune. Indledning Baggrund Private virksomheder har efter Lov om Social Service mulighed for at søge om at blive godkendt som leverandør af hjælp på ældreområdet i Høje-Taastrup Kommune. Opgaverne omfatter ikke

Læs mere

Sundhedsfaglig Sundhedsaftale

Sundhedsfaglig Sundhedsaftale Sundhedsfaglig Sundhedsaftale Region Midtjylland 2011-2014 Generel sundhedsfaglig Sundhedsaftale Godkendt version 1. AFTALE OM INDLÆGGELSESFORLØB... 3 2. AFTALE OM UDSKRIVNINGSFORLØB... 8 3. AFTALE OM

Læs mere

Indsatskatalog Socialforvaltningens Hjemmepleje

Indsatskatalog Socialforvaltningens Hjemmepleje Indsatskatalog Socialforvaltningens Hjemmepleje Hjemmehjælp Træning Døgnrehabilitering og Døgnophold 2014 Hjemmeplejevisitationen Bernstorffsgade 21, 2. sal 1592 Kbh. V 1 Indholdsfortegnelse INDLEDNING...43

Læs mere

Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2. 1.

Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2. 1. Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2 Standardens godkendelse Revision af kvalitetsstandarden Standardens indhold

Læs mere