UGESKR LÆGER 166/37 6. SEPTEMBER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UGESKR LÆGER 166/37 6. SEPTEMBER 2004 3203"

Transkript

1 UGESKR LÆGER 166/37 6. SEPTEMBER Konklusion SPL-bivirkninger var hyppige uanset vores omfattende opfølgningsstrategi. På baggrund af dette studies resultater må det anbefales, at: 1) udvise speciel forsigtighed hos ældre, der har en LVEF på <2%, 2) kaliumtilskud skal seponeres, 3) ændringer i kropsvægt skal monitoreres, 4) en dosisjustering af det ledsagende diuretikaregimen skal overvejes, og 5) vedvarende laboratorieovervågning af S-kreatinin og S-K + er nødvendig. Korrespondance: Dan Atar, Aker Universitetshospital, Kardiologisk Afdeling, Trondheimsveien 235, N-514 Oslo, Norge. Antaget: 25. marts 24 Interessekonflikter: Ingen angivet Acknowledgements: This study was supported by grants from Merck, Shark and Dohme Co. Denmark; F. Hoffman-La Roche Ltd., Denmark; The Research Fund of the Copenhagen Hospital Coporation; the Elisabeth M Schlinsog s Fund; the Danish Hospital Foundation for Medical Research (Region of Copenhagen, the Fraoe Islands and Greenlands: to D.A.), and the Danish Heart Foundation (to D.A). We are indebted to the staff of the heart failure clinic: Per H. Nielsen, RN, Hanne Bartholdy, RN, Ingelise Henriksen, RN, and Louise Flye Jensen, RN. This article is based on a study first reported in the BMJ 23;327: Litteratur 1. Pitt B, Zannad F, Remme WJ et al. The effect of spironolactone on morbidity and mortality in patients with severe heart failure. Randomized Aldactone Evaluation Study Investigators. N Engl J Med 1999;341: Greenberg B. Treatment of heart failure: state of the art and prospectives. J Cardiovasc Pharmacol 22; Remme WJ, Swedberg K. Comprehensive guidelines for the diagnosis and treatment of chronic heart failure. Eur J Heart Fail 22;4: Galatius S, Gustafsson F, Nielsen PN et al. An integrated approach to diagnosis and therapeutic management of patients with systolic heart failure in the Copenhagen metropolitan area. Am Heart J 22;144:e2. 5. Bozkurt B, Agoston I, Knowlton A. Complications of inappropriate use of spironolactone in heart failure: when an old medicine spirals out of new guidelines. J Am Coll Cardiol 23;41: Pitt B, Remme W, Zannad F et al. EPHESUS (Eplerenone Post-AMI Heart Failure Efficacy and Survival Study): a double-blind, randomized, placebo-controlled trial evaluating the safety and efficacy of eplerenone in patients with heart failure following acute myocardial infarction. N Engl J Med 23;348: Spironolacton hæmmer produktionen af inflammatoriske cytokiner, inklusive tumornekrotiserende faktor- og interferon- og har potentiel effekt ved behandling af artrit PARALLELPUBLIKATION Professor Klaus Bendtzen, overlæge Peter Riis Hansen, afdelingslæge Klaus Rieneck, og The Spironolactone/Arthritis Study Group H:S Rigshospitalet, Finsencentret, Institut for Inflammationsforskning, og Amtssygehuset i Gentofte, Kardiologisk Afdeling P Resumé Baggrund: Spironolacton (SPIR) har effekter på mange celletyper, nogle uafhængige af stoffets funktion som aldosteronantagonist. Materiale og metoder: Vi undersøgte effekten af SPIR på ex vivoaktiverede humane blodleukocytter ved genekspressionsanalyse (GeneChip 12. gener) og ELISA af pro- og antiinflammatoriske cytokiner. Sikkerhed og effekt af SPIR som antiinflammatorisk medikament undersøgtes derpå hos 21 patienter med artrit. Behandlingen blev givet i op til 22 mdr. i en dosis på 1-3 mg pr. kg pr. dag. Resultater og diskussion: In vivo-opnåelige koncentrationer af SPIR supprimerede transkriptionen af adskillige inflammatoriske cytokiner og hæmmede (7-9%) frigivelsen af tumornekrotiserende faktor-α, lymfotoksin, interferon-γ, granulocyt-makrofagkolonistimulerende faktor og interleukin 6. Frigivelsen af disse cytokiner i fuldblod udtaget fra patienter med reumatoid artrit (RA), som fik 5 mg SPIR 2 daglig, blev også hæmmet. Farmakologisk brug af stoffet supprimerer således frigivelse af inflammatoriske cytokiner. Behandling med SPIR tolereredes generelt godt, og hos 16 (76%) blev der opnået positiv effekt. ACR2 eller bedre sås hos seks af ni patienter med RA, fire opnåede ACR7. Hos otte af ni børn med idiopatisk artrit blev der opnået positiv effekt af SPIR. Konklusion: SPIR hæmmer frigivelse af patogenetisk betydningsfulde cytokiner og har positiv effekt hos patienter med kronisk artrit. Effekten som antiinflammatorisk medikament bør undersøges nøjere, idet SPIR-behandling synes rimelig sikker og økonomisk attraktiv sammenlignet med mange moderne antiinflammatoriske terapiformer. Spironolacton (SPIR) har været anvendt i mere end 4 år til behandling af sygdomme i forbindelse med hyperaldosteronisme [1]. SPIR binder imidlertid ikke blot til mineralokorti-

2 324 UGESKR LÆGER 166/37 6. SEPTEMBER 24 koidreceptorer (MR), hvilket bl.a. ses af antiandrogene bivirkninger under langtidsbehandling. Stoffet kan derfor tænkes at påvirke mange celletyper uafhængigt af bindingen til MR [1, 2]. Cytokiner er (glyko)proteiner, som er involveret i vækstprocesser og organismens respons på vævsskade, infektioner og andre sygdomme præget af immuninflammation [3, 4]. En af de klinisk mest betydningsfulde cytokiner, tumornekrotiserende faktor (TNF)-α, produceres af makrofager og T-lymfocytter i forbindelse med inflammatoriske processer [5]. TNF-α rekutterer og aktiverer leukocytter gennem induktion af kemokiner og adhæsionsmolekyler på endotelceller og leukocytter. TNF-α inducerer også andre cytokiner med væsentlige funktioner ved inflammation, bl.a. interleukin (IL)-1α, IL-1β, IL-6, IL-18 og granulocyt-makrofag-kolonistimulerende faktor (GM-CSF). Den patogenetiske betydning af TNF-α er dokumenteret ved talrige immuninflammatoriske tilstande, herunder kroniske artritter, inflammatoriske tarmsygdomme, type 1-diabetes mellitus, dissemineret sklerose, Guillain-Barrés syndrom m.fl. [5]. Hos patienter med reumatoid artrit (RA), juvenil idiopatisk artrit (JIA) og ankyloserende spondylit (AS) har behandlinger med neutraliserende anti-tnf-α-antistoffer og TNF-receptorkonstruktioner vist sig særdeles effektive [6-1]. Andre cytokiner spiller også en central rolle ved artrit. F.eks. er IL-1-receptorantagonist (IL-1Ra), som inhiberer effekten af IL-1α/IL-1β, og neutraliserende antistof mod interferon (IFN)-γ, effektive ved RA [11, 12]. Vi undersøgte derfor effekten af SPIR på in vitro-produktion af cytokiner. Anvendelsen af massiv genekspressionsanalyse, kombineret med kvantificering af cytokiner produceret af blodleukocytter, viste en markant suppression af adskillige inflammatoriske cytokiner. Fundet foranledigede en åben klinisk undersøgelse af SPIR som antiinflammatorisk medikament hos patienter med kroniske artritter. Materiale og metoder Præparation og stimulation af fuldblod og mononukleære celler fra blod Genetiske undersøgelser GeneChip-protokoller fra Affymetrix fulgtes [13, 14]. Mononukleære celler (MNC) blev præinkuberet med µm SPIR og derpå stimuleret med,1 mg/ml lipopolysakkarid (LPS) og 2 mg/ml phytohæmagglutinin (PHA). Efter fire timer ved 37 C isoleredes cellerne, og total RNA blev udvundet og oprenset. Dobbeltstrenget cdna blev syntetiseret og in vitrotranskriberet. Efter markering med biotin og fragmentering af de mærkede transkripter hybridiseredes disse til U95Av2 chips, hver indeholdende genekspressionsdata for ca. 12. humane gener. Efter 16 timers inkubering og vask kunne biotingrupperne med streptavidinkoblet phycoerythrin erkendes visuelt. Skanning og computeranalyser udførtes som tidligere anført [14]. Seks udvalgte gener, TNF-α, lymfotoksin (LT)-α, IFN-γ, osteopontin, IL-1β og IL-6, analyseredes ved realtime-polymerasekædereaktion (PCR) med brug af CYBR Green teknologi [13]. Cytokinmålinger Cytokiner kvantificeredes ved dobbelt eller tripel sandwich- ELISA med anvendelse af monospecifikke kaninantistoffer eller monoklonale antistoffer [13]. Patienter Inklusionskriterium var klinisk aktiv artrit, og følgende patienter indgik i en åben behandling med SPIR 1-3 mg pr. kg pr. dag: ni med RA, en med AS og artrit, en med Reiters syndrom og svær pustulosis plantaris, en med systemisk lupus med artrit og ni børn med JIA. De fleste patienter havde langvarig sygdom med ringe eller ingen effekt af konventionel behandling med disease-modifying antirheumatic drugs (DMARDS). Patienter, som blev behandlet med over 15 mg prednisolon daglig, som havde hypotension eller nyreinsufficiens, blev eksluderet. Patienter på DMARDS/prednisolon skulle være på stabil dosering i mindst en måned før og efter start af behandling. Studiet var godkendt af Den Videnskabsetiske Komité for København og Frederiksberg Kommuner. Effekten af SPIR bedømtes efter de af American College of Rheumatology (ACR) opstillede kriterier [15], og effekten hos børn med JIA bedømtes efter Giannini-kriteriet [16]. Resultater Effekt af SPIR på genekspression i blodmononukleære celler Omtrent 7 gener scoredes signifikant nedreguleret, og omkring 6 scoredes signifikant opreguleret i maksimalt aktiverede MNC fire timer efter tilsætning af SPIR [13]. Det kraftigst nedregulerede af alle gener var et, som induceres efter behandling med IFN-γ. Transkripter for andre IFN-γ-inducerede gener nedreguleredes ligeledes. Andre kraftigt supprimerede gener inkluderede et antal gener for inflammatoriske cytokiner, herunder TNF-α, Fas-ligand (FasL), osteopontin, IFN-γ, GM-CSF, onkostatin M og IL-6. Transkripter for enkelte inflammatoriske cytokiner, bl.a. IL-1α og IL-1β, var enten upåvirkede eller nedreguleredes marginalt af SPIR. Gener for antiinflammatoriske cytokiner, f.eks. IL-1Ra, IL-1, IL-4 og transforming growth factor-β, var upåvirkede eller kun svagt supprimerede. Resultaterne var reproducerbare ved anvendelse af celler fra flere forskellige individer og ved brug af GeneChip U133A, som detekterer ca. 35. transkripter. Anvendelse af realtime-pcr til kvantificering af udvalgte RNA-species gav altid fuld overensstemmelse med GeneChip resultaterne, bortset fra at SPIR også nedregulerede LT-α mrna. Effekt af SPIR på cytokinproduktion (Figur 1) viser effekten af SPIR på in vitro-produktionen af

3 UGESKR LÆGER 166/37 6. SEPTEMBER cytokiner fra fuldblodskulturer. I alle tilfælde nedsattes frigivelsen af de cytokiner, hvis gener supprimeredes af SPIR (7-9% suppression). SPIR hæmmede ikke frigivelsen af IL-1β, et monocyt/makrofagderiveret inflammatorisk cytokin. Det tyder på, at den suppressive funktion ikke kan tilskrives en generel cytotoksisk effekt af medikamentet, hvilket understøttedes af viabilitetsstudier. SPIR havde samme virkningsmønster ved tests af oprensede MNC fra humant blod [13]. Effekt af aldosteron og kanrenon på cytokinproduktion Der fandtes ingen effekt af op til µm kanrenon, en ikkesulfateret metabolit af SPIR, der som moderstoffet er en kompetitiv aldosteronantagonist, eller af op til 1 µm aldosteron ca. 1. gange over det fysiologiske niveau [13]. Hverken kanrenon eller aldosteron havde effekt på SPIR-induceret suppression af cytokinproduktionen. Disse data tyder på, at den cytokinsuppressive effekt af SPIR er uafhængig af stoffets binding til MR. Effekt af SPIR terapi på ex vivo-cytokinproduktion Blodleukocytter fra to patienter med RA behandlet med SPIR 5 mg 2 daglig i to uger producerede signifikant mindre TNF-α, LT-α, IFN-γ, GM-CSF og IL-6 end leukocytter isoleret fra de samme patienter umiddelbart før SPIR-behandlingen [13]. Effekt af SPIR terapi ved artrit (Tabel 1) viser, at hos 16 af 21 artritpatienter (76%) blev der opnået positiv effekt. ACR2 eller bedre fandtes hos seks af ni RA patienter (67%), oftest inden for 2-4 uger; ACR7 opnåedes hos fire (44%). Det er interessant, at der var komplet heling af en svær plantar pustulose hos en patient med Reiters syndrom. En patient med langvarig AS bedredes ikke selv efter dosisøgning til 2 mg SPIR pr. dag. Otte af ni patienter med JIA (89%) bedredes iht. Giannini-kriteriet. SPIR tolereredes generelt godt, men stoffet seponeredes pga. svimmelhed hos to RA-patienter, der samtidig blev behandlet med methotrexat. Hyperkalæmi (S-kalium >5 mm) sås hos fire voksne (33%). Tre havde kun let forhøjelse, og to af disse opnåede ACR7 uden subjektive bivirkninger; den fjerde forværredes efter et initialt ACR2-respons. En patient fik kraftig hyperkalæmi og fik SPIR seponeret efter kun to ugers behandling. To kvinder klagede over menstruationsforstyrrelser. En patient behandledes med SPIR i 22 måneder uden bivirkninger. % af kontrol TNF LT-α IL-6 GM-CSF IFN-γ % af kontrol 3 IL-1α IL-1β 15 IL Figur 1. Effekt af spironolacton på cytokinproduktion i fuldblod. Humant fuldblod blev fortyndet til 2% med medium RPMI 164 og inkuberet med medikament eller medium alene. Efter 22 timer blev supernatanterne isoleret og testet for cytokiner ved ELISA. Resultaterne er vist som % af kontroller kultiveret parallelt med PHA+LPS, men uden medikament (middelværdi ± SEM, n = 6). Asterisker markerer værdier signifikant forskellige fra kontroller ( p<,5, og p<,1, Students t-test). Koncentrationerne af cytokiner hos kontrolpersoner var: IL-1 α = 348 ± 128, IL-1β = 2588 ± 119, TNF = 163 ± 21, LT-α = 592 ± 228, IFN-γ = 255 ± 357, GM-CSF = 2175 ± 685, IL-6 = 149 ± 2737, IL-1 = 97 ± 24 (pg/ml, middelværdier ± SEM, n = 6).

4 326 UGESKR LÆGER 166/37 6. SEPTEMBER 24 Tabel 1. Effekt af spironolacton behandling af patienter med kronisk artrit Sygdoms- Anden behandling Alder, år varighed, år med DMARDS/ SPIR- Startaktivitet Lidelse n (spændvidde) (spændvidde) glukokortikoid (n) behandling (n) (spændvidde) Effekt a (n; %) Bivirkninger (n) Reumatoid artrit 9 57 (43-77) 11 (2-3) Leflunomid (2) 5 mg 2 (7) Ømme led: 4-23 ACR7 (4; 44) Hyperkalæmi (3) Methotrexat (3) mg 2 (2) Hævede led: 1-11 ACR3 (1; 11) Svimmelhed (2) Anti-IL-6R, i op til 1 år b Smertescoring: 19-8 ACR2 (1; 11) MRA/CHARISMA (1) Patient GA: <ACR2 (1; 11) Prednisolon (3) Læge GA: 9-76 Udgået (2; 22) Fysisk handicap:,25-2,4 (hyperkalæmi) Andre artritter 3 54 (32-74) 14 (8-3) Azathioprin (1) 5 mg 2 (1) Ømme led: 3-5 ACR7 (2; 67) Menstruationshos voksne Prednisolon (1) mg 2 (2) Hævede led: 6-13 <ACR2 (1; 33) forstyrrelse (1) En havde svær i op til Smertescoring: 23-3 Heling af pustler pustulosis 8 måneder Patient GA: palmoplantaris Læge GA: 2-44 Fysisk handicap:,25-1,35 Juvenil idiopatisk 9 12 (9-19) 6 (1-9) Methotrexat (7) 2-3 mg/kg/dag Ømme led: 2-21 Bedring (8; 89) Menstruationsartrit Anti-TNF, i op til Smertescoring: 1-8 Uændret (1; 11) forstyrrelse (1) etanercept (2) 5 måneder (9) Patient GA: 1-6 Prednisolon (7) Læge GA: 3-8 CHAQ:,2-1,2 a) Effekt blev evalueret ud fra American College of Rheumatology (ACR)-kriteriet og for patienter med JIA ud fra Giannini-kriteriet. b) Henholdsvis to og tre uger for de to udgåede patienter. CHAQ: Children s health assessment questionnaire, DMARDS: disease-modifying antirheumatic drugs, GA: global assessment, n: antal patienter. Diskussion SPIR administreres oralt i doser til voksne på 25-2 mg pr. dag. Absorptionen fra tarmen er næsten fuldstændig, og SPIR og metabolitten, 7α-thiomethylspirolacton, når serumniveauer på 1-2 µm 1-4 timer efter indtag [17]. Da mere end 9% af SPIR og stoffets umiddelbare metabolitter bindes til plasmaproteiner, blev total (frit og proteinbundet) SPIR-koncentrationer på 1- µm skønnet relevante i forbindelse med in vitro-studierne. Den suppressive effekt af SPIR på in vitro-transkriptionen af flere inflammatoriske cytokiner, inkl. TNF-α, IFN-γ og GM-CSF, og ringe effekt på antiinflammatoriske cytokiner lader formode, at SPIR har antiinflammatorisk potentiale. Dette understreges af stoffets hæmning af cytokinproduktion i blodceller ex vivo (dvs. i blodceller fra patienter behandlet med farmakologiske doser af SPIR). SPIR-metabolitten kanrenon havde ingen effekt på cytokinproduktionen. Da kanrenon ligesom moderstoffet fungerer som aldosteronantagonist via binding til MR, må man formode, at den cytokinsuppressive effekt af SPIR næppe skal relateres til bindingen til MR. Den suppressive effekt af SPIR på adskillige inflammatoriske cytokiner er sandsynligvis af klinisk interesse. F.eks. tillægges TNF-α en central rolle ved visse autoimmunsygdomme, hjerte-kar-sygdomme, astma, sepsis og komplikationer efter vævstraumer og kirurgi. TNF-α som patogenetisk faktor er ikke mindst veldokumenteret ved adskillige immuninflammatoriske sygdomme, herunder RA, JIA, psoriasis med/uden artrit, inflammatoriske tarmsygdomme, hjertesvigt og arteriosklerose [3, 4, 9, 18-2]. Da SPIR hæmmede produktionen af næsten alle cytokiner, som regnes af patogenetisk betydning ved RA og JIA, indledtes et åbent studie af effekten af SPIR hos patienter med svært traktable artritlidelser. Dette første kliniske studie af SPIR som antiinflammatorisk medikament viste, at stoffet tolereredes godt, og at der hos de fleste patienter indtrådte subjektiv, objektiv og biokemisk bedring i sygdomsaktiviteten. Vi finder det derfor af betydning at fortsætte undersøgelserne af SPIR og SPIR-analogers potentiale som antiinflammatoriske medikamenter. Sådanne undersøgelser bør inkludere fase IIIundersøgelser af SPIR ved immuninflammatoriske sygdomme, idet SPIR som anført hæmmer produktionen af flere cytokiner, som menes af patogenetisk betydning ved disse sygdomme. Mange års klinisk erfaring med brugen af stoffet ved andre sygdomme viser, at medikamentet kan administreres over lange perioder, og SPIR eller en SPIR-analog kan derfor vise sig at blive et økonomisk attraktivt alternativ til andre antiinflammatoriske terapiformer. Korrespondance: Klaus Bendtzen, Institut for Inflammationsforskning, Finsencentret, H:S Rigshospitalet, DK-2 København Ø. Antaget: 2. august 24. Acknowledgements: The excellent work of Marianna Thomsen and Lone Bredahl is greatfully asknowledged. The study was supported by the Danish Reumatism Association and The Danish Biotechnology Program. ) Overlæge Søren F. Sørensen, overlæge Henrik Nielsen, overlæge Marianne Schou, overlæge Henrik Skjødt, overlæge Søren Jacobsen, afdelingslæge Susan M. Nielsen & overlæge Niels D. Peters. This is an abbreviated version of an article first published in Clinical and Experimental Immunology 23;134:151-8, Blackwell Publishing Ltd. Reproduced with permission from the publisher. Litteratur 1. Doggrell SA, Brown L. The spironolactone renaissance. Expert Opin Investig Drugs 21;1: Sorrentino R, Autore G, Cirino G et al. Effect of spironolactone and its metabolites on contractile property of isolated rat aorta rings. J Cardiovasc Pharmacol 2;36:23-5.

5 UGESKR LÆGER 166/37 6. SEPTEMBER VIDENSKAB OG PRAKSIS KASUISTIK 3. Feldmann M, Brennan FM, Maini R. Cytokines in autoimmune disorders. Int Rev Immunol 1998;17: Davidson A, Diamond B. Autoimmune diseases. N Engl J Med 21;345: O Shea JJ, Ma A, Lipsky P. Cytokines and autoimmunity. Nature Rev Immunol 22;2: Elliott MJ, Maini RN, Feldmann M et al. Randomised double-blind comparison of chimeric monoclonal antibody to tumour necrosis factor a (ca2) versus placebo in rheumatoid arthritis. Lancet 1994;344: Moreland LW, Baumgartner SW, Schiff MH et al. Treatment of rheumatoid arthritis with a recombinant human tumor necrosis factor receptor (p75)-fc fusion protein. N Engl J Med 1997;337: Lipsky PE, van der Heijde DM, St Clair EW et al. Infliximab and methotrexate in the treatment of rheumatoid arthritis. N Engl J Med 2;343: Lovell DJ, Giannini EH, Reiff A et al. Etanercept in children with polyarticular juvenile rheumatoid arthritis. Pediatric Rheumatology Collaborative Study Group. N Engl J Med 2;342: Gorman JD, Sack KE, Davis JC, Jr. Treatment of ankylosing spondylitis by inhibition of tumor necrosis factor alpha. N Engl J Med 22;346: Bresnihan B, Alvaro-Gracia JM, Cobby M et al. Treatment of rheumatoid arthritis with recombinant human interleukin-1 receptor antagonist. Arthritis Rheum 1998;41: Sigidin YA, Loukina GV, Skurkovich B et al. Randomized, double-blind trial of anti-interferon-g antibodies in rheumatoid arthritis. Scand J Rheumatol 21;3: Bendtzen K, Hansen PR, Rieneck K et al. Spironolactone inhibits production of proinflammatory cytokines, including tumor necrosis factor a and interferon-g, and has potential in the treatment of arthritis. Clin Exp Immunol 23;134: Rieneck K, Bovin LF, Josefsen K et al. Massive parallel gene expression profiling of RINm5F pancreatic islet b-cells challenged with interleukin-1b. AP- MIS 2;18: Felson DT, Anderson JJ, Boers M et al. American College of Rheumatology. Preliminary definition of improvement in rheumatoid arthritis. Arthritis Rheum 1995;38: Giannini EH, Ruperto N, Ravelli A et al. Preliminary definition of improvement in juvenile arthritis. Arthritis Rheum 1997;4: Overdiek HW, Merkus FW. The metabolism and biopharmaceutics of spironolactone in man. Rev Drug Metab Drug Interact 1987;5: van Deventer SJ. Review article: targeting TNFa as a key cytokine in the inflammatory processes of Crohn s disease--the mechanisms of action of infliximab. Aliment Pharmacol Ther 1999;13(Suppl 4): Mease PJ, Goffe BS, Metz J et al. Etanercept in the treatment of psoriatic arthritis and psoriasis: a randomised trial. Lancet 2;356: Libby P, Ridker PM, Maseri A. Inflammation and atherosclerosis. Circulation 22;15: Uventede MR-fund hos patienter med iskias KASUISTIK Overlæge Joan Solgaard Sørensen, fysioterapeut Hanne B. Albert & professor Claus MannichE RygForskningscentret, Rygcenter Fyn, Sygehus Fyn Ringe og Syddansk Universitet I en gruppe bestående af 187 patienter med iskias blev der ved MR-skanning gjort fem uventede fund, som vi kort vil præsentere her. Patienterne blev inkluderet konsekutivt i perioden fra november 21 til januar 23 som led i et ph.d.-projekt [1]. De var alle henvist fra primærsektoren. Inklusionskriterierne var som følger: 1) smerter fra lænd udstrålende til knæ-niveau eller derunder, 2) varighed 4-52 uger og 3) smerteintensitet på mere end eller lig med tre målt på en elleveboksskala [2]. Ved inklusionen blev der gennemført en grundig kliniske undersøgelse, jf. Copenhagen and Odense Back Research Association (C:O:B:R:A) [3], som også er basis for den kliniske undersøgelse i Dansk Discusbase. De patienter, der opfyldte inklusionskriterierne, fik umiddelbart herefter udført MRskanning i en åben lavfeltskanner (Siemens, Open Viva,,2 Tesla) med sagittale og aksiale T1- og T2-vægtede sekvenser. Sygehistorier I. Patienten var en 29-årig mand med femmånedervarende lændesmerter med udstråling til lateralsiden af venstre femur, anteriorsiden af crus og ud over foden. Objektivt fandtes der positiv strakt-benløft-test (SBT), svækket venstre akillesrefleks og grad 4-kraftnedsættelse over dorsifleksorerne på foden, men ellers ingen neurologiske udfald. En MR-skanning viste en stor intradural tumor umiddelbart neden for conus. Patienten genvandt normal kraft i foden og blev smertefri efter en operation, hvor der blev fjernet et benignt swannom. II. Patienten var en 42-årig kvinde med enmånedvarende lændesmerter og udstrålende smerter til laterale siden af højre underekstremitet helt ned i foden. Objektivt fandtes der positiv SBT på højre side, svækket højre akillesrefleks og grad 4- kraftnedsættelse over dorsifleksorerne på foden. En MR-skanning viste en intradural tumor, der udfyldte hele durasækken i transversalplanet ud for tredje intervertebralrum. Patienten blev smertefri efter en operation og genvandt normal kraft i foden. En histologisk undersøgelse viste et benignt swannom. III. Patienten var en 54-årig mand med tremånedervarende lændesmerter med udstråling til bagsiden og lateralsiden af crus. Ved en objektiv undersøgelse blev der påvist negativ SBT og let øgede dybe senereflekser. En MR-skanning viste en stor intradural tumor lige neden for conus. Patienten blev smertefri efter en operation, hvor der blev fjernet et benignt swannom. IV. Patienten var en 52-årig mand med tomånedervarende, svære lændesmerter og udstrålende smerter til posterolateralsiden af venstre underekstremitet til ankelniveau. Patienten havde ingen kendt primærtumor. Objektivt blev der fundet positiv SBT, let øget akillesrefleks og grad 4-kraftnedsættelse over dorsifleksorerne på foden. En MR-skanning viste meta-

A ô. H صدêس ëà شâطâµش مà apple é µfiàëà êëسà àëشق ëمappleشêس ëس à àش ششâapple صâ éصéëش. . é î à,. ½ش ز

A ô. H صدêس ëà شâطâµش مà apple é µfiàëà êëسà àëشق ëمappleشêس ëس à àش ششâapple صâ éصéëش. . é î à,. ½ش ز A ô H صدêس ëà شâطâµش مà apple é µfiàëà êëسà àëشق ëمappleشêس ëس à àش ششâapple صâ éصéëش. é î à,. ½ش ز ئ ô شش ëéش طشàش, appleappleâ é ë شâ âêâ âق â œ êê طâà س, ô شش ëéش fi àâêâطâµش fi ش ں ق ëâطâµش fi دàëéâ

Læs mere

Reumatoid Artrit Hvad a er e r eu e mat a o t id i ar a trit i (RA)? Prævalens og forekomst

Reumatoid Artrit Hvad a er e r eu e mat a o t id i ar a trit i (RA)? Prævalens og forekomst Reumatoid Artrit Hvad er reumatoid artrit (RA)? Reumatoid artrit (RA) er en kronisk autoimmunologisk sygdom, som er karakteriseret ved inflammation i synovialmembranen (synovium), hvilket fører til leddestruktion,

Læs mere

DANBIO, Copenhagen University Hospital at Hvidovre

DANBIO, Copenhagen University Hospital at Hvidovre Hvordan kan data fra helseregistre bedre pasientbehandlingen og sikre rasjonell bruk av medisiner i et samfunnsperspektiv? Merete Lund Hetland, MD, PHD, ass. professor The DANBIO registry Department of

Læs mere

Behandlingsvejledning for terapiområdet Biologisk Behandling af Kroniske Inflammatoriske Tarmsygdomme

Behandlingsvejledning for terapiområdet Biologisk Behandling af Kroniske Inflammatoriske Tarmsygdomme Behandlingsvejledning for terapiområdet Biologisk Behandling af Kroniske Inflammatoriske Tarmsygdomme Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er interne, rådgivende arbejdsgrupper,

Læs mere

Luftvejssymptomer og inflammatoriske reaktioner i relation til arbejde med fisk og jomfruhummer Thorshavn 30.4.2004

Luftvejssymptomer og inflammatoriske reaktioner i relation til arbejde med fisk og jomfruhummer Thorshavn 30.4.2004 Luftvejssymptomer og inflammatoriske reaktioner i relation til arbejde med fisk og jomfruhummer Thorshavn 30.4.2004 Øyvind Omland, Sven Viskum, Jakob Bønløkke, Torben Sigsgaard Institut for Miljø-& Arbejdsmedicin,

Læs mere

Juvenil Spondylartrit/Enthesitis-relateret artrit (GIGT) (SPA-ERA)

Juvenil Spondylartrit/Enthesitis-relateret artrit (GIGT) (SPA-ERA) www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro Juvenil Spondylartrit/Enthesitis-relateret artrit (GIGT) (SPA-ERA) Version af 2016 2. DIAGNOSE OG BEHANDLING 2.1 Hvordan stilles diagnosen? Lægen kalder sygdommen

Læs mere

Effects of Strattera (atomoxetine) on blood pressure and heart rate from review of MAH clinical trial database.

Effects of Strattera (atomoxetine) on blood pressure and heart rate from review of MAH clinical trial database. Effects of Strattera (atomoxetine) on blood pressure and heart rate from review of MAH clinical trial database. Final SmPC and PL wording agreed by PhVWP November 2011 PRODUKTRESUMÉ 4.2 Dosering og indgivelsesmåde

Læs mere

Elektronisk kvalitetsredskab, forskningsdatabase og patientjournal.

Elektronisk kvalitetsredskab, forskningsdatabase og patientjournal. Elektronisk kvalitetsredskab, forskningsdatabase og patientjournal. Udfordringer og muligheder. Erfaringer fra DANBIO Dansk Reumatologisk Database Merete Lund Hetland, MD, PHD, DMSc, ass. professor The

Læs mere

GENMABS HUMAX-CD4 FÅR FAST TRACK STATUS FRA FDA

GENMABS HUMAX-CD4 FÅR FAST TRACK STATUS FRA FDA Contact: Genmab A/S Bredgade 23 1260 København K Danmark Tel + 45 7020 2728 Fax + 45 7020 2729 CVR no. 2102 3884 Rachel Gravesen VP IR&PR T: +45 33 44 77 30 M: +45 25 40 30 01 E: rcg@genmab.com Bea Evangelista

Læs mere

Europaudvalget EUU alm. del - Bilag 146 Offentligt. Resumé

Europaudvalget EUU alm. del - Bilag 146 Offentligt. Resumé Europaudvalget EUU alm. del - Bilag 146 Offentligt Grundnotat til Folketingets Europaudvalg om forslag til kommissionsbeslutning om udstedelse af markedsføringstilladelse med betingelser for lægemidlet

Læs mere

Biosimilær behandling med monoklonalt antistof i Danmark Synspunkter

Biosimilær behandling med monoklonalt antistof i Danmark Synspunkter Biosimilær behandling med monoklonalt antistof i Danmark Synspunkter Ulrik Tarp Ledende overlæge, lektor, dr.med. Reumatologisk afdeling Aarhus Universitetshospital Interessekonflikt Investigator/konsulent/underviser:

Læs mere

Orencia (abatacept) ved behandling af reumatoid artritisis (RA)

Orencia (abatacept) ved behandling af reumatoid artritisis (RA) Orencia (abatacept) ved behandling af reumatid artritisis (RA) Hvad er Orencia (abatacept)? Orencia (abatacept) er det første bilgiske lægemiddel, der bliver tilgængeligt både sm intravenøs infusin samt

Læs mere

Oliver Hendricks Overlæge, ph.-d. Klinisk lektor Syddansk Universitet

Oliver Hendricks Overlæge, ph.-d. Klinisk lektor Syddansk Universitet Oliver Hendricks Overlæge, ph.-d. Klinisk lektor Syddansk Universitet Compounds which are chemically foreign or hostile to a biological system Eukaryotic drugs Other chemical compounds Drugs Eukaryotedirected

Læs mere

Alfa-1-antitrysin mangel hos børn. Elisabeth Stenbøg, Afd.læge, PhD Børneafd. A, AUH

Alfa-1-antitrysin mangel hos børn. Elisabeth Stenbøg, Afd.læge, PhD Børneafd. A, AUH Alfa-1-antitrysin mangel hos børn Elisabeth Stenbøg, Afd.læge, PhD Børneafd. A, AUH Hvad er det? Alfa-1-antitrypsin Proteinstof Produceres i leveren Fungerer i lungerne Regulerer neutrofil elastase balancen

Læs mere

ModicTeamet og Antibiotika behandling

ModicTeamet og Antibiotika behandling Rygcenter Syddanmark ModicTeamet og Antibiotika behandling Patientinformation Rygcenter Syddanmark www.sygehuslillebaelt.dk Rygcenter Syddanmark Du er blevet henvist til Modic teamet af din kontaktperson

Læs mere

Behandlingsvejledning med dyre lægemidler til behandling af kroniske inflammatoriske tarmsygdomme

Behandlingsvejledning med dyre lægemidler til behandling af kroniske inflammatoriske tarmsygdomme Behandlingsvejledning med dyre lægemidler til behandling af kroniske inflammatoriske tarmsygdomme Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er interne, rådgivende arbejdsgrupper,

Læs mere

Eksperimenter. Kim Overvad Afdeling for Epidemiologi Institut for Folkesundhed Aarhus Universitet Marts 2011

Eksperimenter. Kim Overvad Afdeling for Epidemiologi Institut for Folkesundhed Aarhus Universitet Marts 2011 Eksperimenter Kim Overvad Afdeling for Epidemiologi Institut for Folkesundhed Aarhus Universitet Marts 2011 Epidemiologiske studier Observerende studier beskrivende (populationer) regional variation migrations

Læs mere

HVORNÅR ER KOMMUNIKATION RELEVANT? KIROPRAKTOR

HVORNÅR ER KOMMUNIKATION RELEVANT? KIROPRAKTOR HVORNÅR ER KOMMUNIKATION RELEVANT? LÆGE KIROPRAKTOR HVORNÅR? Kommunikation mellem kiropraktoren og den praktiserende læge er vigtig, når patienten har et parallelt forløb, som gør en tværgående indsats

Læs mere

www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro

www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro Blau syndrom Version af 2016 1. HVAD ER BLAU SYNDROM/JUVENIL SARKOIDOSE 1.1 Hvad er det? Blau syndrom er en genetisk sygdom. Som patient lider man af en kombination

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Dulcolax, suppositorier

PRODUKTRESUMÉ. for. Dulcolax, suppositorier 10. januar 2011 PRODUKTRESUMÉ for Dulcolax, suppositorier 0. D.SP.NR. 1603 1. LÆGEMIDLETS NAVN Dulcolax 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Bisacodyl 10 mg Hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

Læs mere

Juvenil Spondylartrit/Enthesitis-relateret artrit (GIGT) (SPA-ERA)

Juvenil Spondylartrit/Enthesitis-relateret artrit (GIGT) (SPA-ERA) www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro Juvenil Spondylartrit/Enthesitis-relateret artrit (GIGT) (SPA-ERA) Version af 2016 1. HVAD ER JUVENIL SPONDYLARTRIT/ENTHESITIS-RELATERET ARTRIT (GIGT) (SPA-ERA)?

Læs mere

De vigtigste risici du bør være opmærksom på når du udskriver Arava omfatter:

De vigtigste risici du bør være opmærksom på når du udskriver Arava omfatter: ARAVA leflunomid Praktisk vejledning til læger specifik sikkerhedsinformation Arava (leflunomid) er et sygdomsmodificerende antirheumatisk middel ( Disease Modifying Antirheumatic Drug, DMARD), der er

Læs mere

Multimorbiditet og geriatrisk screening

Multimorbiditet og geriatrisk screening Multimorbiditet og geriatrisk screening Ledende overlæge phd MPA Medicinsk afdeling O Multimorbiditet og geriatrisk screening Geriatri og diskussion Geriatri og dokumentation Geriatri og organisation Geriatri

Læs mere

Ekkokardiografisk risikovurdering efter akut myokarieinfarkt. Jacob Eifer Møller, overlæge dr.med, PhD Hjertecentret, Rigshospitalet, København

Ekkokardiografisk risikovurdering efter akut myokarieinfarkt. Jacob Eifer Møller, overlæge dr.med, PhD Hjertecentret, Rigshospitalet, København Ekkokardiografisk risikovurdering efter akut myokarieinfarkt Jacob Eifer Møller, overlæge dr.med, PhD Hjertecentret, Rigshospitalet, København Prognose efter AMI 50 40 30 20 10 0 1950 1970 1980 1990 2000

Læs mere

Hvornår er antipsykotisk medicin nødvendig?

Hvornår er antipsykotisk medicin nødvendig? Hvornår er antipsykotisk medicin nødvendig? Hvordan kan forbruget af antipsykotisk medicin nedsættes? Demensdagene 8.-9.5.2017 Annette Lolk Psykiatrisk afd. Odense og Demensklinikken OUH Hvad siger Sundhedsstyrelsen?

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER BILAG 6 Bilag 6 Resumé Titel: Klinisk retningslinje om farmakologisk behandling af patienter i tidlig og sen palliativ fase med Cancer Relateret Fatigue (CRF). Arbejdsgruppe Marianne Spile, klinisk sygeplejespecialist,

Læs mere

Palliativ indsats og hjerteinsufficiens

Palliativ indsats og hjerteinsufficiens Palliativ indsats og hjerteinsufficiens Birgith Hasselkvist Udviklingssygeplejerske, MKS Regionshospitalet Randers Landskursus for hospice og palliationssygeplejersker, Vejle 2012 Pakkeforløb hjerteklap-

Læs mere

Farmakoepidemiologi Den grimme ælling

Farmakoepidemiologi Den grimme ælling Farmakoepidemiologi Den grimme ælling Jesper Hallas Professor i klinisk farmakologi Syddansk Universitet DSKFs jubilæumsmøde April 2016 Outline Datakilder i Danmark Anvendelser DKs position Hvilke ændringer

Læs mere

www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro

www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro Medicinsk Behandling Version af 2016 13. Biologiske lægemidler Nye perspektiver er blevet indført i de sidste par år med stoffer, kendt som biologiske midler.

Læs mere

NYHEDSBREV MEDICINSK FORSKNINGSAFSNIT

NYHEDSBREV MEDICINSK FORSKNINGSAFSNIT NYHEDSBREV MEDICINSK FORSKNINGSAFSNIT EFFEKTER AF D-VITAMIN PÅ NYREFUNKTION OG HJERTEKARSYSTEMET Af Læge Ph.D. Thomas Larsen November 2013 Du modtager dette nyhedsbrev, da du i perioden 2010-2012 deltog

Læs mere

Selective Estrogen Receptor Modulatorer er farmaka, der kan binde sig til østrogen

Selective Estrogen Receptor Modulatorer er farmaka, der kan binde sig til østrogen SERMs v/bente L Langdahl Selective Estrogen Receptor Modulatorer er farmaka, der kan binde sig til østrogen receptor og/eller. Det er forskellen i affinitet for de to typer østrogen receptorer, der giver

Læs mere

HJERTET OG STOFFERNE AARHUS UNIVERSITET MORTEN HESSE 5. JUNI 2015

HJERTET OG STOFFERNE AARHUS UNIVERSITET MORTEN HESSE 5. JUNI 2015 HJERTET OG STOFFERNE BIRGITTE THYLSTRUP OG ER DET HÅRDT FOR HJERTET AT TAGE STOFFER? - og er det vigtigt? EKSISTERENDE FORSKNING Lille sammenhæng mellem amfetamin/kokain og alvorlig hjertesygdom Stor sammenhæng

Læs mere

Hvordan går det danske patienter med testis cancer?

Hvordan går det danske patienter med testis cancer? Hvordan går det danske patienter med testis cancer? Landsdækkende database for patienter med germinalcelle tumorer (GCC) Databasen dækker patienter behandlet i perioden 1984-2007 Mere end 230 variable

Læs mere

www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro

www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro Majeed Version af 2016 1. HVAD ER MAJEED 1.1 Hvad er det? Majeed er en sjælden genetisk sygdom. Børn med denne sygdom lider af CRMO (kronisk rekurrent multifokal

Læs mere

IL-1 receptor antagonist mangel (DIRA)

IL-1 receptor antagonist mangel (DIRA) www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro IL-1 receptor antagonist mangel (DIRA) Version af 2016 1. HVAD ER DIRA 1.1 Hvad er det? IL-1 receptor antagonist mangel (Deficiency of IL-1Receptor Antagonist,

Læs mere

Stepped care. Allan Jones - PSYDOC

Stepped care. Allan Jones - PSYDOC Stepped care Allan Jones Cand. Psych., PhD., CPsychol. Lektor I klinisk psykologi og Forskningsleder PSYDOC. Syddansk Universitet E-mail: ajones@health.sdu.dk Stepped-care Der er en fortsat stigning i

Læs mere

BILAG III ÆNDRINGER TIL PRODUKTRESUMÉ OG INDLÆGSSEDDEL

BILAG III ÆNDRINGER TIL PRODUKTRESUMÉ OG INDLÆGSSEDDEL BILAG III ÆNDRINGER TIL PRODUKTRESUMÉ OG INDLÆGSSEDDEL 41 ÆNDRINGER TIL RELEVANTE AFSNIT I PRODUKTRESUMÉ OG INDLÆGSSEDDEL FOR PRODUKTER INDEHOLDENDE CABERGOLIN 4.2 Dosering og indgivelsesmåde Følgende

Læs mere

Analyser/metoder til undersøgelse af immundefekter

Analyser/metoder til undersøgelse af immundefekter Analyser/metoder til undersøgelse af immundefekter Læge J. Magnus Bernth Jensen Klinisk Immunologisk afdeling Hvilke analyser til hvilke patienter??? Hvilke patienter bør undersøges? Infektioner er almindelige

Læs mere

Baggrundsnotat for biologisk behandling af juvenil idiopatisk artritis (JIA)

Baggrundsnotat for biologisk behandling af juvenil idiopatisk artritis (JIA) Baggrundsnotat for biologisk behandling af juvenil idiopatisk artritis (JIA) Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er et rådgivende udvalg, som udarbejder udkast til behandlingsvejledning

Læs mere

Godkender modtagelse af donation. Kontoansvarlig hospitalsperson. Centerdirektør. Centerdirektør Johannes Jakobsen. Johannes Jakobsen.

Godkender modtagelse af donation. Kontoansvarlig hospitalsperson. Centerdirektør. Centerdirektør Johannes Jakobsen. Johannes Jakobsen. Aktivitet, projektnavn Fellow/Scolarship program hospital/ Projektansvarlig hospitalsperson Kontoansvarlig hospitalsperson Godkender modtagelse af donation Type af aktivitet/projekt/ udstyr/enhed Tidshorisont

Læs mere

Medicinsk behandling af børnegigt (juvenil idiopatisk artrit) Troels Herlin

Medicinsk behandling af børnegigt (juvenil idiopatisk artrit) Troels Herlin Medicinsk behandling af børnegigt (juvenil idiopatisk artrit) Troels Herlin Korrespondence: Troels Herlin Professor, overlæge, dr.med. Børneafdelingen Århus Universitetshospital Skejby 8200 Århus N 1 Juvenil

Læs mere

Vær opmærksom på risiko for udvikling af lungefibrose ved længerevarende behandling med nitrofurantoin

Vær opmærksom på risiko for udvikling af lungefibrose ved længerevarende behandling med nitrofurantoin Vær opmærksom på risiko for udvikling af lungefibrose ved længerevarende behandling med nitrofurantoin Flere indberettede bivirkninger end forventet Sundhedsstyrelsen har modtaget et stigende antal bivirkningsindberetninger

Læs mere

www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro

www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro Behcets Sygdom Version af 2016 2. DIAGNOSE OG BEHANDLING 2.1 Hvordan stilles diagnosen? Diagnosen er primært klinisk. Det kan tage mellem 1 til 5 år før et

Læs mere

Behandling. Behandling af hjertesvigtpatienter

Behandling. Behandling af hjertesvigtpatienter Behandling Behandling af hjertesvigtpatienter Lars Videbæk Hjertemedicinsk afdeling B Odense Universitetshospital Non-farmakologisk behandling Farmakologisk behandling Revaskularisering Avancerede pacemakere

Læs mere

HVORNÅR ER KOMMUNIKATION RELEVANT? KIROPRAKTOR

HVORNÅR ER KOMMUNIKATION RELEVANT? KIROPRAKTOR HVORNÅR ER KOMMUNIKATION RELEVANT? LÆGE KIROPRAKTOR HVORNÅR? Kommunikation mellem kiropraktoren og den praktiserende læge er vigtig, når patienten har et parallelt forløb, som gør en tværgående indsats

Læs mere

Lægemiddelrekommandation for biologisk behandling af Aksiale Spondylartropatier (aksial SPA)

Lægemiddelrekommandation for biologisk behandling af Aksiale Spondylartropatier (aksial SPA) Lægemiddelrekommandation for biologisk behandling af Aksiale Spondylartropatier (aksial SPA) Målgruppe Udarbejdet baggrund af Baggrundsnotat godkendt af RADS Lægemiddelrekommandation er gældende Reumatologiske

Læs mere

Traumatologisk forskning

Traumatologisk forskning Traumatologisk forskning Anders Troelsen A-kursus, Traumatologi, Odense, September 2013 Hvorfor forskning? Hvilken behandlingsstrategi er bedst? Hvilket resultat kan forventes? Hvilke komplikationer er

Læs mere

ÆLDRE OG KRÆFT. Introduktion. Trine Lembrecht Jørgensen Læge, ph.d., post. doc. University of Southern Denmark. Odense University Hospital

ÆLDRE OG KRÆFT. Introduktion. Trine Lembrecht Jørgensen Læge, ph.d., post. doc. University of Southern Denmark. Odense University Hospital ÆLDRE OG KRÆFT Introduktion Trine Lembrecht Jørgensen Læge, ph.d., post. doc University of Southern Denmark Odense University Hospital HISTORISK UDVIKLING AF ÆLDRE OG KRÆFT National Cancer Institute and

Læs mere

OSAS CPAP behandling Hvor meget er nok? Ole Hilberg Lungemedicinsk afdeling Århus Universitetshospital

OSAS CPAP behandling Hvor meget er nok? Ole Hilberg Lungemedicinsk afdeling Århus Universitetshospital OSAS CPAP behandling Hvor meget er nok? Ole Hilberg Lungemedicinsk afdeling Århus Universitetshospital Evolutionen Adherence - historie Hippokrates tid: Effekten af diverse miksturer bliver noteret! 1979:

Læs mere

Bilag til Kræftplan II

Bilag til Kræftplan II Bilag til Kræftplan II 10.1 A Understøttende behandling Overlæge Jørn Herrstedt, Amtssygehuset i Herlev Overlæge Niels Holm, Odense Universitetshospital Hvad er understøttende behandling? Understøttende

Læs mere

Juvenil Idiopatisk Artrit (JIA) / børneleddegigt

Juvenil Idiopatisk Artrit (JIA) / børneleddegigt www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro Juvenil Idiopatisk Artrit (JIA) / børneleddegigt Version af 2016 2. FORSKELLIGE TYPER AF BØRNELEDDEGIGT (JIA) 2.1 Er der forskellige typer af børneleddegigt?

Læs mere

Europaudvalget EUU alm. del - Bilag 143 Offentligt. Resumé

Europaudvalget EUU alm. del - Bilag 143 Offentligt. Resumé Europaudvalget EUU alm. del - Bilag 143 Offentligt Grundnotat til Folketingets Europaudvalg om forslag til kommissionsbeslutning om udstedelse af markedsføringstilladelse med betingelser for lægemidlet

Læs mere

En innovativ nyhed til osteoarthritis

En innovativ nyhed til osteoarthritis En innovativ nyhed til osteoarthritis Osteoarthritis, en kompleks lidelse: Forskellige løsninger til hvert stadie. Præklinisk Fase Subklinisk Fase idlig Klinisk Fase Sen Klinisk Fase Symptomernes intensitet

Læs mere

TOKSISKE EFFEKTER MED FOKUS PÅ HJERTEKARSYGDOM

TOKSISKE EFFEKTER MED FOKUS PÅ HJERTEKARSYGDOM Centerets bidrag til bedre viden om TOKSISKE EFFEKTER MED FOKUS PÅ HJERTEKARSYGDOM Seniorforsker Anne Thoustrup Saber og professor Ulla Vogel Indånding af partikler øger risikoen for hjertekarsygdomme

Læs mere

Behandlingsvejledning for biologisk behandling af reumatoid artritis (RA)

Behandlingsvejledning for biologisk behandling af reumatoid artritis (RA) Behandlingsvejledning for biologisk behandling af reumatoid artritis (RA) Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er et rådgivende udvalg, som udarbejder udkast til behandlingsvejledning

Læs mere

ALS FORSKNING: GENER OG PIPELINE MEDICIN. Páll Karlsson. Ph.d. Med. Danish Pain Research Center Dept. of Neurology Aarhus University Hospital

ALS FORSKNING: GENER OG PIPELINE MEDICIN. Páll Karlsson. Ph.d. Med. Danish Pain Research Center Dept. of Neurology Aarhus University Hospital : GENER OG PIPELINE MEDICIN Ph.d. Med. Danish Pain Research Center Dept. of Neurology Aarhus University Hospital OSLO, 24 OKTOBER 2015 1 AARHUS M.Sc. i neuro-biologi (2009) fra Aarhus Ph.d. i medicin (2013)

Læs mere

Eksperimentelle knæledssmerter under muskelstyrketræning øger muskelstyrketilvæksten hos raske individer: et randomiseret kontrolleret forsøg

Eksperimentelle knæledssmerter under muskelstyrketræning øger muskelstyrketilvæksten hos raske individer: et randomiseret kontrolleret forsøg Eksperimentelle knæledssmerter under muskelstyrketræning øger muskelstyrketilvæksten hos raske individer: et randomiseret kontrolleret forsøg Tina Juul Sørensen Fysioterapeut, cand. scient. san., stud.

Læs mere

Skriftlig tværfaglig mappe-eksamen. onsdag den 25. aug. 2010 kl. 10.00 torsdag den 26. aug. kl. 10.00

Skriftlig tværfaglig mappe-eksamen. onsdag den 25. aug. 2010 kl. 10.00 torsdag den 26. aug. kl. 10.00 Skriftlig tværfaglig mappe-eksamen S5 onsdag den 25. aug. 2010 kl. 10.00 torsdag den 26. aug. kl. 10.00 Væsentligste hjælpemidler: Mappen, Dansk Laboratoriemedicin, Databog i fysik og kemi og lommeregner.

Læs mere

Afgørelse vedr. KO-2016-1089 reklamemateriale vedr. Aubagio (teriflunomid).

Afgørelse vedr. KO-2016-1089 reklamemateriale vedr. Aubagio (teriflunomid). København, den 23. marts 2016 AFGØRELSE Afgørelse vedr. KO-2016-1089 reklamemateriale vedr. Aubagio (teriflunomid). Granskningsmandspanelet har dags dato truffet følgende afgørelse i klagesagen imellem

Læs mere

Fri for laktose - Ernæringstrends Onsdag 4. marts 2015, kl. 19.00 21.30 Levnedsmiddelselskabet

Fri for laktose - Ernæringstrends Onsdag 4. marts 2015, kl. 19.00 21.30 Levnedsmiddelselskabet Fri for laktose - Ernæringstrends Onsdag 4. marts 2015, kl. 19.00 21.30 Levnedsmiddelselskabet Jeg tåler ikke mælk men er det proteinerne eller mælkesukkeret, der er skurken? Betina Hjorth, Rådgivningschef,

Læs mere

Fodbold som behandling af forhøjet blodtryk Peter Riis Hansen Overlæge, dr. med. Kardiologisk afdeling P Gentofte Hospital

Fodbold som behandling af forhøjet blodtryk Peter Riis Hansen Overlæge, dr. med. Kardiologisk afdeling P Gentofte Hospital Fodbold som behandling af forhøjet blodtryk Peter Riis Hansen Overlæge, dr. med. Kardiologisk afdeling P Gentofte Hospital Seminar om boldspil og sundhed, d. 2. februar 2010 1 HYPERTENSION Vigtigste modificerbare

Læs mere

Patientinvolvering & Patientsikkerhed er der en sammenhæng? #patient16

Patientinvolvering & Patientsikkerhed er der en sammenhæng? #patient16 Patientinvolvering & Patientsikkerhed er der en sammenhæng? #patient16 Konferencens hashtag: #patient16 Følg os på Twitter: @patientsikker Praktisk info og præsentationer: patientsikkerhed.dk/patient16

Læs mere

Lægemiddelrekommandation for biologisk behandling af Aksiale Spondylartropatier (aksial SPA)

Lægemiddelrekommandation for biologisk behandling af Aksiale Spondylartropatier (aksial SPA) Lægemiddelrekommandation for biologisk behandling af Aksiale Spondylartropatier (aksial SPA) Målgruppe Udarbejdet baggrund af Baggrundsnotat godkendt af RADS Lægemiddelrekommandation er gældende Reumatologiske

Læs mere

VEJLEDNING I DIAGNOSTIK AF TYPE 2 DIABETES DES, DSKB OG DSAM

VEJLEDNING I DIAGNOSTIK AF TYPE 2 DIABETES DES, DSKB OG DSAM Blodglukoserapportkbjo Page 1 23.08.2002. VEJLEDNING I DIAGNOSTIK AF TYPE 2 DIABETES DES, DSKB OG DSAM Baggrund: Type 2 diabetes er en folkesygdom i betydelig vækst, og der er i dag mere end 200.000 danskere

Læs mere

RIFLE KRITISKE PERSPEKTIVER. Marcela Carlsson Overlæge, ITA, OUH

RIFLE KRITISKE PERSPEKTIVER. Marcela Carlsson Overlæge, ITA, OUH RIFLE KRITISKE PERSPEKTIVER Marcela Carlsson Overlæge, ITA, OUH RIFLE KRITISKE PERSPEKTIVER Marcela Carlsson Overlæge, ITA, OUH Definitioner keeedeligt Hvorfor skal vi tale om definitionerne af akut nyresvigt?

Læs mere

www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro

www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro Medicinsk Behandling Version af 2016 Introduktion Dette afsnit indeholder information om den hyppigst anvendte medicin til børnereumatologiske sygdomme. Hvert

Læs mere

- Led- og senebehandling nu og i fremtiden

- Led- og senebehandling nu og i fremtiden Stamceller DeL 2 - Led- og senebehandling nu og i fremtiden [ Lise C. Berg 1 og Thomas G. Koch 2 ] 1 Cand. med. vet., ph.d., adjunkt, Institut for Basal Husdyr- og Veterinærvidenskab, KU LIFE 2 Cand. med.

Læs mere

Guide: Sådan minimerer du risikoen for KOL-følgesygdomme

Guide: Sådan minimerer du risikoen for KOL-følgesygdomme Guide: Sådan minimerer du risikoen for KOL-følgesygdomme Tre simple blodprøver kan forudsige, hvem af de 430.000 danske KOL-patienter, der er i størst risiko for at udvikle de følgesygdomme, der oftest

Læs mere

Cell Physiol Biochem 2015;37: DOI: / Published online: September 11, 2015

Cell Physiol Biochem 2015;37: DOI: / Published online: September 11, 2015 www.karger.com/cpb 719 1421-9778/15/0372-0719$39.50/0 Qi Accepted: et al.: JMJD2A August Inhibition 06, 2015 Attenuates Neointimal Hyperplasia in Diabetic Rats Original Paper This is an Open Access article

Læs mere

DMG-Nyhedsbrev nr. 7

DMG-Nyhedsbrev nr. 7 Januar 2008 Odense Universitetshospital Redaktør: Overlæge Lars Bastholt Onkologisk Afdeling R, OUH DMG-Nyhedsbrev nr. 7 DMG-2007 Patologi Kirurgi Sentinel node diagnostik Hyperterm perfusionsbehandling

Læs mere

Reumatologiske tilstande i og omkring bækkenet kliniske overvejelser, diagnostik og behandling. Berit Schiøttz-Christensen

Reumatologiske tilstande i og omkring bækkenet kliniske overvejelser, diagnostik og behandling. Berit Schiøttz-Christensen Reumatologiske tilstande i og omkring bækkenet kliniske overvejelser, diagnostik og behandling Berit Schiøttz-Christensen Spondylartritis Spondyloarthropathy or Spondyloarthritis Rygsmerter hvor mange?

Læs mere

- om behandling med Humira

- om behandling med Humira Patientinformation - om behandling med Humira - Adalimumab Velkommen til Vejle Sygehus Medicinsk Afdeling Rev. dec. 2008 Information om behandling med Humira Hvordan anvendes Humira? Humira anvendes ved

Læs mere

www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro

www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro PAPA syndromet Version af 2016 1. HVAD ER PAPA 1.1 Hvad er det? PAPA er en forkortelse for Pyogen Artritis, Pyoderma gangrenosum og Akne. Det er en genetisk

Læs mere

Målepunkter vedr. reumatologi for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder

Målepunkter vedr. reumatologi for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder Målepunkter vedr. reumatologi for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder 30. januar 2014 1. Reumatoid artrit 1.1 Journal: Udredning Gennemgang af et antal journaler viste, at nydiagnosticerede

Læs mere

Effekten af et ventelistekontrolleret psykologisk behandlingsprogram for børn med juvenil idiopatisk artrit og deres forældre

Effekten af et ventelistekontrolleret psykologisk behandlingsprogram for børn med juvenil idiopatisk artrit og deres forældre Effekten af et ventelistekontrolleret psykologisk behandlingsprogram for børn med juvenil idiopatisk artrit og deres forældre v/ Johanne H. Jeppesen Cand. Psych. Ph.d. studerende Psykologisk Institut,

Læs mere

Organisatoriske udfordringer i den kirurgiske behandling kræftpatienter med komorbiditet

Organisatoriske udfordringer i den kirurgiske behandling kræftpatienter med komorbiditet Organisatoriske udfordringer i den kirurgiske behandling kræftpatienter med komorbiditet Fokus på gynækologiske kræftpatienter Professor Claus K., The Gynecologic Clinic, The Juliane Marie Centre, Rigshospitalet,

Læs mere

Spændingshovedpine. Instruks. Formål: Beskrivelse af diagnose, udredning og behandling. Forkortelser: NSAID (non-steroide antiinflammatoriske midler)

Spændingshovedpine. Instruks. Formål: Beskrivelse af diagnose, udredning og behandling. Forkortelser: NSAID (non-steroide antiinflammatoriske midler) Spændingshovedpine Instruks Senest revideret d. 15.03.2016 Forfattere: Shabnam Ezzatian og Lars Bendtsen Referenter: Flemming Bach og Helge Kasch Godkender Lars Bendtsen, redaktionsgruppe F Formål: Beskrivelse

Læs mere

Epidemiologisk design I. Eksperimentelle undersøgelser. Epidemiologisk design II. Randomiserede undersøgelser. Randomisering I.

Epidemiologisk design I. Eksperimentelle undersøgelser. Epidemiologisk design II. Randomiserede undersøgelser. Randomisering I. Eksperimentelle undersøgelser Epidemiologisk design I Observerende undersøgelser beskrivende: Undersøgelsesenheden er populationer regional variation migrationsundersøgelser korrelationsundersøgelser tidsrækker

Læs mere

Status over behandlede projekter i VU

Status over behandlede projekter i VU Behandlede projekter i VU per 19. februar 2009 1 Status over behandlede projekter i VU Prospektiv randomiseret undersøgelse af APR for rektumcancer: DAPRES Henrik Christensen, Aarhus 15.03.2007 Herning

Læs mere

Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview

Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview World Health Organization 2010 All rights reserved. Based on the Composite International

Læs mere

Behandling af akne i graviditeten Hedegaard, U., Larsen, J. & Damkier, P. 2008 I : Syddanske Læger. 1, s. 20 1 s.

Behandling af akne i graviditeten Hedegaard, U., Larsen, J. & Damkier, P. 2008 I : Syddanske Læger. 1, s. 20 1 s. Ulla Hedegaard Klinisk farmaceut, Ph.d.-studerende Klinisk Farmakologi Afd. for Klinisk Biokemi og Farmakologi Postaddresse: J. B. Winsløws Vej 19, 2. 5000 Odense C Danmark Postaddresse: J. B. Winsløws

Læs mere

Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg DALIAH

Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg DALIAH Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg DALIAH Forsøgets titel: Dansk Studie af Lav-Dosis Interferon Alpha vs Hydroxyurea i Behandlingen af Ph- Negative Kroniske Myeloide Neoplasier

Læs mere

Gigtfeber og post-streptokok reaktiv artritis

Gigtfeber og post-streptokok reaktiv artritis www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro Gigtfeber og post-streptokok reaktiv artritis Version af 2016 2. DIAGNOSE OG BEHANDLING 2.1 Hvordan diagnosticeres sygdommen? Der findes ikke nogen specifik

Læs mere

Relapsbehandling af udvalgte kræftsygdomme en spydspidsfunktion

Relapsbehandling af udvalgte kræftsygdomme en spydspidsfunktion Temamøde vedr. spydspidsfunktioner Onsdag 25-5-2015 Relapsbehandling af udvalgte kræftsygdomme en spydspidsfunktion Klinisk og molekylær behandlingsresistent kræftsygdom»blood on the Tracks«. Bob Dylan,

Læs mere

Ved. Formand Hans Henrik Lund, Mejeribrugets ForskningsFond

Ved. Formand Hans Henrik Lund, Mejeribrugets ForskningsFond Ved Formand Hans Henrik Lund, Mejeribrugets ForskningsFond Indsatsområder MFF fokuserer sin indsats indenfor 3 hovedområder som har særlig betydning for udvikling i mejerierhvervet: Fødevaresikkerhed og

Læs mere

SmPC citalopram 10, 20, 30 og 40 mg tabletter

SmPC citalopram 10, 20, 30 og 40 mg tabletter SmPC citalopram 10, 20, 30 og 40 mg tabletter 4.2 Dosering og indgivelsesmåde Den sædvanlige dosis er 20 mg dagligt som en enkelt dosis. Dosis kan om nødvendigt øges op til 40 mg dagligt afhængig af individuelt

Læs mere

Bilag III. Ændringer til relevante punkter i produktresuméet og indlægssedlen/indlægssedlerne

Bilag III. Ændringer til relevante punkter i produktresuméet og indlægssedlen/indlægssedlerne Bilag III Ændringer til relevante punkter i produktresuméet og indlægssedlen/indlægssedlerne 38 PRODUKTRESUME 39 Pkt. 4.1 Terapeutiske indikationer [De aktuelt godkendte indikationer slettes og erstattes

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Canidryl, tabletter. 50.0 mg/tablet 100.0 mg/tablet Hjælpestoffer Se pkt. 6.1 for en fuldstændig fortegnelse over hjælpestoffer.

PRODUKTRESUMÉ. for. Canidryl, tabletter. 50.0 mg/tablet 100.0 mg/tablet Hjælpestoffer Se pkt. 6.1 for en fuldstændig fortegnelse over hjælpestoffer. 29. oktober 2012 PRODUKTRESUMÉ for Canidryl, tabletter 0. D.SP.NR 23484 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Canidryl 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Aktivt stof Carprofen 20.0 mg/tablet 50.0 mg/tablet

Læs mere

Arbejdsbetinget eksem i Danmark - Særligt belastede brancher. Jeanne Duus Johansen Hud- og allergiafdelingen, Gentofte Hospital

Arbejdsbetinget eksem i Danmark - Særligt belastede brancher. Jeanne Duus Johansen Hud- og allergiafdelingen, Gentofte Hospital Arbejdsbetinget eksem i Danmark - Særligt belastede brancher Jeanne Duus Johansen Hud- og allergiafdelingen, Gentofte Hospital Arbejdsbetinget hudsygdom: definition MEDICINSK: Work related skin disease

Læs mere

Alkohol og Methotrexate - en sikker cocktail?

Alkohol og Methotrexate - en sikker cocktail? Alkohol og Methotrexate - en sikker cocktail? Janni Lisander Larsen, projektsygeplejerske, Cand.Cur., Phd. studerende Henrik Nordin M.D. Afdeling for Infektions sygdomme og Reumatologi, Rigshospitalet

Læs mere

14-Jan-09. Anvendelse af AP I Praksis. Anvendelse af AP I Praksis. Antipsykotika Indikationer. Spørgsmål om Antipsykotika

14-Jan-09. Anvendelse af AP I Praksis. Anvendelse af AP I Praksis. Antipsykotika Indikationer. Spørgsmål om Antipsykotika Behandling med Antipsykotika Psykotiske Tilstande og Adfærdsforstyrrelser hos Demente Rationel Brug af Psykofarmaka Januar 2009 Centerchef, dr. med. Psykiatrisk Center Glostrup Københavns Universitets

Læs mere

Hjernetumordagen, 23. april 2013

Hjernetumordagen, 23. april 2013 Hjernetumordagen, 23. april 2013 Hans Skovgaard Poulsen, Overlæge, dr.med Finsencenter, København www.radiationbiology.dk Behandlingsmål Forlænge liv Forbedre livskvalitet Gliomer Primær Behandling Lav-grads

Læs mere

Reeksamen 2013. Det hæmatologiske system og immunsystemet. Bacheloruddannelsen i Medicin/Medicin med industriel specialisering. kl. 09.00-11.

Reeksamen 2013. Det hæmatologiske system og immunsystemet. Bacheloruddannelsen i Medicin/Medicin med industriel specialisering. kl. 09.00-11. 1/10 Reeksamen 2013 Titel på kursus: Uddannelse: Semester: Eksamensdato: Tid: Bedømmelsesform Det hæmatologiske system og immunsystemet Bacheloruddannelsen i Medicin/Medicin med industriel specialisering

Læs mere

NeuroBloc Botulismetoksin type B injektionsvæske, opløsning 5.000 E/ml

NeuroBloc Botulismetoksin type B injektionsvæske, opløsning 5.000 E/ml NeuroBloc Botulismetoksin type B injektionsvæske, opløsning 5.000 E/ml Vigtig sikkerhedsinformation til læger Formålet med denne vejledning er at informere læger, der er godkendt til at ordinere og administrere

Læs mere

Kliniske aspekter og udfordringer ved brug af originale og biosimilære monoklonale antistoffer

Kliniske aspekter og udfordringer ved brug af originale og biosimilære monoklonale antistoffer Kliniske aspekter og udfordringer ved brug af originale og biosimilære monoklonale antistoffer Ledende overlæge, adj. professor Hanne Rolighed Christensen Klinisk farmakologisk afdeling, Bispebjerg og

Læs mere

Fysisk Aktivitet og Tarmkræft - Træning som Medicin. Jesper Frank Christensen, Ph.D. Trygfondens Center for Aktiv Sundhed Rigshospitalet

Fysisk Aktivitet og Tarmkræft - Træning som Medicin. Jesper Frank Christensen, Ph.D. Trygfondens Center for Aktiv Sundhed Rigshospitalet Fysisk Aktivitet og Tarmkræft - Træning som Medicin Jesper Frank Christensen, Ph.D. Trygfondens Center for Aktiv Sundhed Rigshospitalet Hvad dør vi af? 1) Hjertesygdomme 2-3-4) Cancer, blodpropper, diabetes

Læs mere

Medicinsk behandling af depression hos demente

Medicinsk behandling af depression hos demente Medicinsk behandling af depression hos demente patienter Demensdagene 2012 Annette Lolk Specialeansvarlig overlæge ph.d. Demensklinikken, OUH og psykiatrisk afdeling Odense, Psykiatrien i Region Syddanmark

Læs mere

Hidrosadenitis suppurativa

Hidrosadenitis suppurativa Hidrosadenitis suppurativa Hidrosadenitis suppurativa Hvad er Hidrosadenitis suppurativa Hidrosadenitis suppurativa (HS) er en kronisk hudsygdom, der viser sig ved gentagne udbrud af ømme bylder. Hvor

Læs mere

A-kursus Middelfart 2014

A-kursus Middelfart 2014 A-kursus Middelfart 2014 Lumbal prolaps Jesper Lundberg, neurokirurg Videncenter for Rheumatologi og Rygsygdomme Glostrup Hospital A-kursus i Middelfart: Opgave! Da vi gerne vil ruste vores kursister bedst

Læs mere

Protokol for vurdering af den kliniske merværdi af tofacitinib til Reumatoid Artrit

Protokol for vurdering af den kliniske merværdi af tofacitinib til Reumatoid Artrit Protokol for vurdering af den kliniske merværdi af tofacitinib til Reumatoid Artrit Handelsnavn Xeljanz Generisk navn Tofacitinib Firma Pfizer ATC kode L04AA29 Virkningsmekanisme Janus Kinase inhibitor

Læs mere