UGESKR LÆGER 166/37 6. SEPTEMBER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UGESKR LÆGER 166/37 6. SEPTEMBER 2004 3203"

Transkript

1 UGESKR LÆGER 166/37 6. SEPTEMBER Konklusion SPL-bivirkninger var hyppige uanset vores omfattende opfølgningsstrategi. På baggrund af dette studies resultater må det anbefales, at: 1) udvise speciel forsigtighed hos ældre, der har en LVEF på <2%, 2) kaliumtilskud skal seponeres, 3) ændringer i kropsvægt skal monitoreres, 4) en dosisjustering af det ledsagende diuretikaregimen skal overvejes, og 5) vedvarende laboratorieovervågning af S-kreatinin og S-K + er nødvendig. Korrespondance: Dan Atar, Aker Universitetshospital, Kardiologisk Afdeling, Trondheimsveien 235, N-514 Oslo, Norge. Antaget: 25. marts 24 Interessekonflikter: Ingen angivet Acknowledgements: This study was supported by grants from Merck, Shark and Dohme Co. Denmark; F. Hoffman-La Roche Ltd., Denmark; The Research Fund of the Copenhagen Hospital Coporation; the Elisabeth M Schlinsog s Fund; the Danish Hospital Foundation for Medical Research (Region of Copenhagen, the Fraoe Islands and Greenlands: to D.A.), and the Danish Heart Foundation (to D.A). We are indebted to the staff of the heart failure clinic: Per H. Nielsen, RN, Hanne Bartholdy, RN, Ingelise Henriksen, RN, and Louise Flye Jensen, RN. This article is based on a study first reported in the BMJ 23;327: Litteratur 1. Pitt B, Zannad F, Remme WJ et al. The effect of spironolactone on morbidity and mortality in patients with severe heart failure. Randomized Aldactone Evaluation Study Investigators. N Engl J Med 1999;341: Greenberg B. Treatment of heart failure: state of the art and prospectives. J Cardiovasc Pharmacol 22; Remme WJ, Swedberg K. Comprehensive guidelines for the diagnosis and treatment of chronic heart failure. Eur J Heart Fail 22;4: Galatius S, Gustafsson F, Nielsen PN et al. An integrated approach to diagnosis and therapeutic management of patients with systolic heart failure in the Copenhagen metropolitan area. Am Heart J 22;144:e2. 5. Bozkurt B, Agoston I, Knowlton A. Complications of inappropriate use of spironolactone in heart failure: when an old medicine spirals out of new guidelines. J Am Coll Cardiol 23;41: Pitt B, Remme W, Zannad F et al. EPHESUS (Eplerenone Post-AMI Heart Failure Efficacy and Survival Study): a double-blind, randomized, placebo-controlled trial evaluating the safety and efficacy of eplerenone in patients with heart failure following acute myocardial infarction. N Engl J Med 23;348: Spironolacton hæmmer produktionen af inflammatoriske cytokiner, inklusive tumornekrotiserende faktor- og interferon- og har potentiel effekt ved behandling af artrit PARALLELPUBLIKATION Professor Klaus Bendtzen, overlæge Peter Riis Hansen, afdelingslæge Klaus Rieneck, og The Spironolactone/Arthritis Study Group H:S Rigshospitalet, Finsencentret, Institut for Inflammationsforskning, og Amtssygehuset i Gentofte, Kardiologisk Afdeling P Resumé Baggrund: Spironolacton (SPIR) har effekter på mange celletyper, nogle uafhængige af stoffets funktion som aldosteronantagonist. Materiale og metoder: Vi undersøgte effekten af SPIR på ex vivoaktiverede humane blodleukocytter ved genekspressionsanalyse (GeneChip 12. gener) og ELISA af pro- og antiinflammatoriske cytokiner. Sikkerhed og effekt af SPIR som antiinflammatorisk medikament undersøgtes derpå hos 21 patienter med artrit. Behandlingen blev givet i op til 22 mdr. i en dosis på 1-3 mg pr. kg pr. dag. Resultater og diskussion: In vivo-opnåelige koncentrationer af SPIR supprimerede transkriptionen af adskillige inflammatoriske cytokiner og hæmmede (7-9%) frigivelsen af tumornekrotiserende faktor-α, lymfotoksin, interferon-γ, granulocyt-makrofagkolonistimulerende faktor og interleukin 6. Frigivelsen af disse cytokiner i fuldblod udtaget fra patienter med reumatoid artrit (RA), som fik 5 mg SPIR 2 daglig, blev også hæmmet. Farmakologisk brug af stoffet supprimerer således frigivelse af inflammatoriske cytokiner. Behandling med SPIR tolereredes generelt godt, og hos 16 (76%) blev der opnået positiv effekt. ACR2 eller bedre sås hos seks af ni patienter med RA, fire opnåede ACR7. Hos otte af ni børn med idiopatisk artrit blev der opnået positiv effekt af SPIR. Konklusion: SPIR hæmmer frigivelse af patogenetisk betydningsfulde cytokiner og har positiv effekt hos patienter med kronisk artrit. Effekten som antiinflammatorisk medikament bør undersøges nøjere, idet SPIR-behandling synes rimelig sikker og økonomisk attraktiv sammenlignet med mange moderne antiinflammatoriske terapiformer. Spironolacton (SPIR) har været anvendt i mere end 4 år til behandling af sygdomme i forbindelse med hyperaldosteronisme [1]. SPIR binder imidlertid ikke blot til mineralokorti-

2 324 UGESKR LÆGER 166/37 6. SEPTEMBER 24 koidreceptorer (MR), hvilket bl.a. ses af antiandrogene bivirkninger under langtidsbehandling. Stoffet kan derfor tænkes at påvirke mange celletyper uafhængigt af bindingen til MR [1, 2]. Cytokiner er (glyko)proteiner, som er involveret i vækstprocesser og organismens respons på vævsskade, infektioner og andre sygdomme præget af immuninflammation [3, 4]. En af de klinisk mest betydningsfulde cytokiner, tumornekrotiserende faktor (TNF)-α, produceres af makrofager og T-lymfocytter i forbindelse med inflammatoriske processer [5]. TNF-α rekutterer og aktiverer leukocytter gennem induktion af kemokiner og adhæsionsmolekyler på endotelceller og leukocytter. TNF-α inducerer også andre cytokiner med væsentlige funktioner ved inflammation, bl.a. interleukin (IL)-1α, IL-1β, IL-6, IL-18 og granulocyt-makrofag-kolonistimulerende faktor (GM-CSF). Den patogenetiske betydning af TNF-α er dokumenteret ved talrige immuninflammatoriske tilstande, herunder kroniske artritter, inflammatoriske tarmsygdomme, type 1-diabetes mellitus, dissemineret sklerose, Guillain-Barrés syndrom m.fl. [5]. Hos patienter med reumatoid artrit (RA), juvenil idiopatisk artrit (JIA) og ankyloserende spondylit (AS) har behandlinger med neutraliserende anti-tnf-α-antistoffer og TNF-receptorkonstruktioner vist sig særdeles effektive [6-1]. Andre cytokiner spiller også en central rolle ved artrit. F.eks. er IL-1-receptorantagonist (IL-1Ra), som inhiberer effekten af IL-1α/IL-1β, og neutraliserende antistof mod interferon (IFN)-γ, effektive ved RA [11, 12]. Vi undersøgte derfor effekten af SPIR på in vitro-produktion af cytokiner. Anvendelsen af massiv genekspressionsanalyse, kombineret med kvantificering af cytokiner produceret af blodleukocytter, viste en markant suppression af adskillige inflammatoriske cytokiner. Fundet foranledigede en åben klinisk undersøgelse af SPIR som antiinflammatorisk medikament hos patienter med kroniske artritter. Materiale og metoder Præparation og stimulation af fuldblod og mononukleære celler fra blod Genetiske undersøgelser GeneChip-protokoller fra Affymetrix fulgtes [13, 14]. Mononukleære celler (MNC) blev præinkuberet med µm SPIR og derpå stimuleret med,1 mg/ml lipopolysakkarid (LPS) og 2 mg/ml phytohæmagglutinin (PHA). Efter fire timer ved 37 C isoleredes cellerne, og total RNA blev udvundet og oprenset. Dobbeltstrenget cdna blev syntetiseret og in vitrotranskriberet. Efter markering med biotin og fragmentering af de mærkede transkripter hybridiseredes disse til U95Av2 chips, hver indeholdende genekspressionsdata for ca. 12. humane gener. Efter 16 timers inkubering og vask kunne biotingrupperne med streptavidinkoblet phycoerythrin erkendes visuelt. Skanning og computeranalyser udførtes som tidligere anført [14]. Seks udvalgte gener, TNF-α, lymfotoksin (LT)-α, IFN-γ, osteopontin, IL-1β og IL-6, analyseredes ved realtime-polymerasekædereaktion (PCR) med brug af CYBR Green teknologi [13]. Cytokinmålinger Cytokiner kvantificeredes ved dobbelt eller tripel sandwich- ELISA med anvendelse af monospecifikke kaninantistoffer eller monoklonale antistoffer [13]. Patienter Inklusionskriterium var klinisk aktiv artrit, og følgende patienter indgik i en åben behandling med SPIR 1-3 mg pr. kg pr. dag: ni med RA, en med AS og artrit, en med Reiters syndrom og svær pustulosis plantaris, en med systemisk lupus med artrit og ni børn med JIA. De fleste patienter havde langvarig sygdom med ringe eller ingen effekt af konventionel behandling med disease-modifying antirheumatic drugs (DMARDS). Patienter, som blev behandlet med over 15 mg prednisolon daglig, som havde hypotension eller nyreinsufficiens, blev eksluderet. Patienter på DMARDS/prednisolon skulle være på stabil dosering i mindst en måned før og efter start af behandling. Studiet var godkendt af Den Videnskabsetiske Komité for København og Frederiksberg Kommuner. Effekten af SPIR bedømtes efter de af American College of Rheumatology (ACR) opstillede kriterier [15], og effekten hos børn med JIA bedømtes efter Giannini-kriteriet [16]. Resultater Effekt af SPIR på genekspression i blodmononukleære celler Omtrent 7 gener scoredes signifikant nedreguleret, og omkring 6 scoredes signifikant opreguleret i maksimalt aktiverede MNC fire timer efter tilsætning af SPIR [13]. Det kraftigst nedregulerede af alle gener var et, som induceres efter behandling med IFN-γ. Transkripter for andre IFN-γ-inducerede gener nedreguleredes ligeledes. Andre kraftigt supprimerede gener inkluderede et antal gener for inflammatoriske cytokiner, herunder TNF-α, Fas-ligand (FasL), osteopontin, IFN-γ, GM-CSF, onkostatin M og IL-6. Transkripter for enkelte inflammatoriske cytokiner, bl.a. IL-1α og IL-1β, var enten upåvirkede eller nedreguleredes marginalt af SPIR. Gener for antiinflammatoriske cytokiner, f.eks. IL-1Ra, IL-1, IL-4 og transforming growth factor-β, var upåvirkede eller kun svagt supprimerede. Resultaterne var reproducerbare ved anvendelse af celler fra flere forskellige individer og ved brug af GeneChip U133A, som detekterer ca. 35. transkripter. Anvendelse af realtime-pcr til kvantificering af udvalgte RNA-species gav altid fuld overensstemmelse med GeneChip resultaterne, bortset fra at SPIR også nedregulerede LT-α mrna. Effekt af SPIR på cytokinproduktion (Figur 1) viser effekten af SPIR på in vitro-produktionen af

3 UGESKR LÆGER 166/37 6. SEPTEMBER cytokiner fra fuldblodskulturer. I alle tilfælde nedsattes frigivelsen af de cytokiner, hvis gener supprimeredes af SPIR (7-9% suppression). SPIR hæmmede ikke frigivelsen af IL-1β, et monocyt/makrofagderiveret inflammatorisk cytokin. Det tyder på, at den suppressive funktion ikke kan tilskrives en generel cytotoksisk effekt af medikamentet, hvilket understøttedes af viabilitetsstudier. SPIR havde samme virkningsmønster ved tests af oprensede MNC fra humant blod [13]. Effekt af aldosteron og kanrenon på cytokinproduktion Der fandtes ingen effekt af op til µm kanrenon, en ikkesulfateret metabolit af SPIR, der som moderstoffet er en kompetitiv aldosteronantagonist, eller af op til 1 µm aldosteron ca. 1. gange over det fysiologiske niveau [13]. Hverken kanrenon eller aldosteron havde effekt på SPIR-induceret suppression af cytokinproduktionen. Disse data tyder på, at den cytokinsuppressive effekt af SPIR er uafhængig af stoffets binding til MR. Effekt af SPIR terapi på ex vivo-cytokinproduktion Blodleukocytter fra to patienter med RA behandlet med SPIR 5 mg 2 daglig i to uger producerede signifikant mindre TNF-α, LT-α, IFN-γ, GM-CSF og IL-6 end leukocytter isoleret fra de samme patienter umiddelbart før SPIR-behandlingen [13]. Effekt af SPIR terapi ved artrit (Tabel 1) viser, at hos 16 af 21 artritpatienter (76%) blev der opnået positiv effekt. ACR2 eller bedre fandtes hos seks af ni RA patienter (67%), oftest inden for 2-4 uger; ACR7 opnåedes hos fire (44%). Det er interessant, at der var komplet heling af en svær plantar pustulose hos en patient med Reiters syndrom. En patient med langvarig AS bedredes ikke selv efter dosisøgning til 2 mg SPIR pr. dag. Otte af ni patienter med JIA (89%) bedredes iht. Giannini-kriteriet. SPIR tolereredes generelt godt, men stoffet seponeredes pga. svimmelhed hos to RA-patienter, der samtidig blev behandlet med methotrexat. Hyperkalæmi (S-kalium >5 mm) sås hos fire voksne (33%). Tre havde kun let forhøjelse, og to af disse opnåede ACR7 uden subjektive bivirkninger; den fjerde forværredes efter et initialt ACR2-respons. En patient fik kraftig hyperkalæmi og fik SPIR seponeret efter kun to ugers behandling. To kvinder klagede over menstruationsforstyrrelser. En patient behandledes med SPIR i 22 måneder uden bivirkninger. % af kontrol TNF LT-α IL-6 GM-CSF IFN-γ % af kontrol 3 IL-1α IL-1β 15 IL Figur 1. Effekt af spironolacton på cytokinproduktion i fuldblod. Humant fuldblod blev fortyndet til 2% med medium RPMI 164 og inkuberet med medikament eller medium alene. Efter 22 timer blev supernatanterne isoleret og testet for cytokiner ved ELISA. Resultaterne er vist som % af kontroller kultiveret parallelt med PHA+LPS, men uden medikament (middelværdi ± SEM, n = 6). Asterisker markerer værdier signifikant forskellige fra kontroller ( p<,5, og p<,1, Students t-test). Koncentrationerne af cytokiner hos kontrolpersoner var: IL-1 α = 348 ± 128, IL-1β = 2588 ± 119, TNF = 163 ± 21, LT-α = 592 ± 228, IFN-γ = 255 ± 357, GM-CSF = 2175 ± 685, IL-6 = 149 ± 2737, IL-1 = 97 ± 24 (pg/ml, middelværdier ± SEM, n = 6).

4 326 UGESKR LÆGER 166/37 6. SEPTEMBER 24 Tabel 1. Effekt af spironolacton behandling af patienter med kronisk artrit Sygdoms- Anden behandling Alder, år varighed, år med DMARDS/ SPIR- Startaktivitet Lidelse n (spændvidde) (spændvidde) glukokortikoid (n) behandling (n) (spændvidde) Effekt a (n; %) Bivirkninger (n) Reumatoid artrit 9 57 (43-77) 11 (2-3) Leflunomid (2) 5 mg 2 (7) Ømme led: 4-23 ACR7 (4; 44) Hyperkalæmi (3) Methotrexat (3) mg 2 (2) Hævede led: 1-11 ACR3 (1; 11) Svimmelhed (2) Anti-IL-6R, i op til 1 år b Smertescoring: 19-8 ACR2 (1; 11) MRA/CHARISMA (1) Patient GA: <ACR2 (1; 11) Prednisolon (3) Læge GA: 9-76 Udgået (2; 22) Fysisk handicap:,25-2,4 (hyperkalæmi) Andre artritter 3 54 (32-74) 14 (8-3) Azathioprin (1) 5 mg 2 (1) Ømme led: 3-5 ACR7 (2; 67) Menstruationshos voksne Prednisolon (1) mg 2 (2) Hævede led: 6-13 <ACR2 (1; 33) forstyrrelse (1) En havde svær i op til Smertescoring: 23-3 Heling af pustler pustulosis 8 måneder Patient GA: palmoplantaris Læge GA: 2-44 Fysisk handicap:,25-1,35 Juvenil idiopatisk 9 12 (9-19) 6 (1-9) Methotrexat (7) 2-3 mg/kg/dag Ømme led: 2-21 Bedring (8; 89) Menstruationsartrit Anti-TNF, i op til Smertescoring: 1-8 Uændret (1; 11) forstyrrelse (1) etanercept (2) 5 måneder (9) Patient GA: 1-6 Prednisolon (7) Læge GA: 3-8 CHAQ:,2-1,2 a) Effekt blev evalueret ud fra American College of Rheumatology (ACR)-kriteriet og for patienter med JIA ud fra Giannini-kriteriet. b) Henholdsvis to og tre uger for de to udgåede patienter. CHAQ: Children s health assessment questionnaire, DMARDS: disease-modifying antirheumatic drugs, GA: global assessment, n: antal patienter. Diskussion SPIR administreres oralt i doser til voksne på 25-2 mg pr. dag. Absorptionen fra tarmen er næsten fuldstændig, og SPIR og metabolitten, 7α-thiomethylspirolacton, når serumniveauer på 1-2 µm 1-4 timer efter indtag [17]. Da mere end 9% af SPIR og stoffets umiddelbare metabolitter bindes til plasmaproteiner, blev total (frit og proteinbundet) SPIR-koncentrationer på 1- µm skønnet relevante i forbindelse med in vitro-studierne. Den suppressive effekt af SPIR på in vitro-transkriptionen af flere inflammatoriske cytokiner, inkl. TNF-α, IFN-γ og GM-CSF, og ringe effekt på antiinflammatoriske cytokiner lader formode, at SPIR har antiinflammatorisk potentiale. Dette understreges af stoffets hæmning af cytokinproduktion i blodceller ex vivo (dvs. i blodceller fra patienter behandlet med farmakologiske doser af SPIR). SPIR-metabolitten kanrenon havde ingen effekt på cytokinproduktionen. Da kanrenon ligesom moderstoffet fungerer som aldosteronantagonist via binding til MR, må man formode, at den cytokinsuppressive effekt af SPIR næppe skal relateres til bindingen til MR. Den suppressive effekt af SPIR på adskillige inflammatoriske cytokiner er sandsynligvis af klinisk interesse. F.eks. tillægges TNF-α en central rolle ved visse autoimmunsygdomme, hjerte-kar-sygdomme, astma, sepsis og komplikationer efter vævstraumer og kirurgi. TNF-α som patogenetisk faktor er ikke mindst veldokumenteret ved adskillige immuninflammatoriske sygdomme, herunder RA, JIA, psoriasis med/uden artrit, inflammatoriske tarmsygdomme, hjertesvigt og arteriosklerose [3, 4, 9, 18-2]. Da SPIR hæmmede produktionen af næsten alle cytokiner, som regnes af patogenetisk betydning ved RA og JIA, indledtes et åbent studie af effekten af SPIR hos patienter med svært traktable artritlidelser. Dette første kliniske studie af SPIR som antiinflammatorisk medikament viste, at stoffet tolereredes godt, og at der hos de fleste patienter indtrådte subjektiv, objektiv og biokemisk bedring i sygdomsaktiviteten. Vi finder det derfor af betydning at fortsætte undersøgelserne af SPIR og SPIR-analogers potentiale som antiinflammatoriske medikamenter. Sådanne undersøgelser bør inkludere fase IIIundersøgelser af SPIR ved immuninflammatoriske sygdomme, idet SPIR som anført hæmmer produktionen af flere cytokiner, som menes af patogenetisk betydning ved disse sygdomme. Mange års klinisk erfaring med brugen af stoffet ved andre sygdomme viser, at medikamentet kan administreres over lange perioder, og SPIR eller en SPIR-analog kan derfor vise sig at blive et økonomisk attraktivt alternativ til andre antiinflammatoriske terapiformer. Korrespondance: Klaus Bendtzen, Institut for Inflammationsforskning, Finsencentret, H:S Rigshospitalet, DK-2 København Ø. Antaget: 2. august 24. Acknowledgements: The excellent work of Marianna Thomsen and Lone Bredahl is greatfully asknowledged. The study was supported by the Danish Reumatism Association and The Danish Biotechnology Program. ) Overlæge Søren F. Sørensen, overlæge Henrik Nielsen, overlæge Marianne Schou, overlæge Henrik Skjødt, overlæge Søren Jacobsen, afdelingslæge Susan M. Nielsen & overlæge Niels D. Peters. This is an abbreviated version of an article first published in Clinical and Experimental Immunology 23;134:151-8, Blackwell Publishing Ltd. Reproduced with permission from the publisher. Litteratur 1. Doggrell SA, Brown L. The spironolactone renaissance. Expert Opin Investig Drugs 21;1: Sorrentino R, Autore G, Cirino G et al. Effect of spironolactone and its metabolites on contractile property of isolated rat aorta rings. J Cardiovasc Pharmacol 2;36:23-5.

5 UGESKR LÆGER 166/37 6. SEPTEMBER VIDENSKAB OG PRAKSIS KASUISTIK 3. Feldmann M, Brennan FM, Maini R. Cytokines in autoimmune disorders. Int Rev Immunol 1998;17: Davidson A, Diamond B. Autoimmune diseases. N Engl J Med 21;345: O Shea JJ, Ma A, Lipsky P. Cytokines and autoimmunity. Nature Rev Immunol 22;2: Elliott MJ, Maini RN, Feldmann M et al. Randomised double-blind comparison of chimeric monoclonal antibody to tumour necrosis factor a (ca2) versus placebo in rheumatoid arthritis. Lancet 1994;344: Moreland LW, Baumgartner SW, Schiff MH et al. Treatment of rheumatoid arthritis with a recombinant human tumor necrosis factor receptor (p75)-fc fusion protein. N Engl J Med 1997;337: Lipsky PE, van der Heijde DM, St Clair EW et al. Infliximab and methotrexate in the treatment of rheumatoid arthritis. N Engl J Med 2;343: Lovell DJ, Giannini EH, Reiff A et al. Etanercept in children with polyarticular juvenile rheumatoid arthritis. Pediatric Rheumatology Collaborative Study Group. N Engl J Med 2;342: Gorman JD, Sack KE, Davis JC, Jr. Treatment of ankylosing spondylitis by inhibition of tumor necrosis factor alpha. N Engl J Med 22;346: Bresnihan B, Alvaro-Gracia JM, Cobby M et al. Treatment of rheumatoid arthritis with recombinant human interleukin-1 receptor antagonist. Arthritis Rheum 1998;41: Sigidin YA, Loukina GV, Skurkovich B et al. Randomized, double-blind trial of anti-interferon-g antibodies in rheumatoid arthritis. Scand J Rheumatol 21;3: Bendtzen K, Hansen PR, Rieneck K et al. Spironolactone inhibits production of proinflammatory cytokines, including tumor necrosis factor a and interferon-g, and has potential in the treatment of arthritis. Clin Exp Immunol 23;134: Rieneck K, Bovin LF, Josefsen K et al. Massive parallel gene expression profiling of RINm5F pancreatic islet b-cells challenged with interleukin-1b. AP- MIS 2;18: Felson DT, Anderson JJ, Boers M et al. American College of Rheumatology. Preliminary definition of improvement in rheumatoid arthritis. Arthritis Rheum 1995;38: Giannini EH, Ruperto N, Ravelli A et al. Preliminary definition of improvement in juvenile arthritis. Arthritis Rheum 1997;4: Overdiek HW, Merkus FW. The metabolism and biopharmaceutics of spironolactone in man. Rev Drug Metab Drug Interact 1987;5: van Deventer SJ. Review article: targeting TNFa as a key cytokine in the inflammatory processes of Crohn s disease--the mechanisms of action of infliximab. Aliment Pharmacol Ther 1999;13(Suppl 4): Mease PJ, Goffe BS, Metz J et al. Etanercept in the treatment of psoriatic arthritis and psoriasis: a randomised trial. Lancet 2;356: Libby P, Ridker PM, Maseri A. Inflammation and atherosclerosis. Circulation 22;15: Uventede MR-fund hos patienter med iskias KASUISTIK Overlæge Joan Solgaard Sørensen, fysioterapeut Hanne B. Albert & professor Claus MannichE RygForskningscentret, Rygcenter Fyn, Sygehus Fyn Ringe og Syddansk Universitet I en gruppe bestående af 187 patienter med iskias blev der ved MR-skanning gjort fem uventede fund, som vi kort vil præsentere her. Patienterne blev inkluderet konsekutivt i perioden fra november 21 til januar 23 som led i et ph.d.-projekt [1]. De var alle henvist fra primærsektoren. Inklusionskriterierne var som følger: 1) smerter fra lænd udstrålende til knæ-niveau eller derunder, 2) varighed 4-52 uger og 3) smerteintensitet på mere end eller lig med tre målt på en elleveboksskala [2]. Ved inklusionen blev der gennemført en grundig kliniske undersøgelse, jf. Copenhagen and Odense Back Research Association (C:O:B:R:A) [3], som også er basis for den kliniske undersøgelse i Dansk Discusbase. De patienter, der opfyldte inklusionskriterierne, fik umiddelbart herefter udført MRskanning i en åben lavfeltskanner (Siemens, Open Viva,,2 Tesla) med sagittale og aksiale T1- og T2-vægtede sekvenser. Sygehistorier I. Patienten var en 29-årig mand med femmånedervarende lændesmerter med udstråling til lateralsiden af venstre femur, anteriorsiden af crus og ud over foden. Objektivt fandtes der positiv strakt-benløft-test (SBT), svækket venstre akillesrefleks og grad 4-kraftnedsættelse over dorsifleksorerne på foden, men ellers ingen neurologiske udfald. En MR-skanning viste en stor intradural tumor umiddelbart neden for conus. Patienten genvandt normal kraft i foden og blev smertefri efter en operation, hvor der blev fjernet et benignt swannom. II. Patienten var en 42-årig kvinde med enmånedvarende lændesmerter og udstrålende smerter til laterale siden af højre underekstremitet helt ned i foden. Objektivt fandtes der positiv SBT på højre side, svækket højre akillesrefleks og grad 4- kraftnedsættelse over dorsifleksorerne på foden. En MR-skanning viste en intradural tumor, der udfyldte hele durasækken i transversalplanet ud for tredje intervertebralrum. Patienten blev smertefri efter en operation og genvandt normal kraft i foden. En histologisk undersøgelse viste et benignt swannom. III. Patienten var en 54-årig mand med tremånedervarende lændesmerter med udstråling til bagsiden og lateralsiden af crus. Ved en objektiv undersøgelse blev der påvist negativ SBT og let øgede dybe senereflekser. En MR-skanning viste en stor intradural tumor lige neden for conus. Patienten blev smertefri efter en operation, hvor der blev fjernet et benignt swannom. IV. Patienten var en 52-årig mand med tomånedervarende, svære lændesmerter og udstrålende smerter til posterolateralsiden af venstre underekstremitet til ankelniveau. Patienten havde ingen kendt primærtumor. Objektivt blev der fundet positiv SBT, let øget akillesrefleks og grad 4-kraftnedsættelse over dorsifleksorerne på foden. En MR-skanning viste meta-

Reumatoid Artrit Hvad a er e r eu e mat a o t id i ar a trit i (RA)? Prævalens og forekomst

Reumatoid Artrit Hvad a er e r eu e mat a o t id i ar a trit i (RA)? Prævalens og forekomst Reumatoid Artrit Hvad er reumatoid artrit (RA)? Reumatoid artrit (RA) er en kronisk autoimmunologisk sygdom, som er karakteriseret ved inflammation i synovialmembranen (synovium), hvilket fører til leddestruktion,

Læs mere

Biosimilær behandling med monoklonalt antistof i Danmark Synspunkter

Biosimilær behandling med monoklonalt antistof i Danmark Synspunkter Biosimilær behandling med monoklonalt antistof i Danmark Synspunkter Ulrik Tarp Ledende overlæge, lektor, dr.med. Reumatologisk afdeling Aarhus Universitetshospital Interessekonflikt Investigator/konsulent/underviser:

Læs mere

Europaudvalget EUU alm. del - Bilag 146 Offentligt. Resumé

Europaudvalget EUU alm. del - Bilag 146 Offentligt. Resumé Europaudvalget EUU alm. del - Bilag 146 Offentligt Grundnotat til Folketingets Europaudvalg om forslag til kommissionsbeslutning om udstedelse af markedsføringstilladelse med betingelser for lægemidlet

Læs mere

Orencia (abatacept) ved behandling af reumatoid artritisis (RA)

Orencia (abatacept) ved behandling af reumatoid artritisis (RA) Orencia (abatacept) ved behandling af reumatid artritisis (RA) Hvad er Orencia (abatacept)? Orencia (abatacept) er det første bilgiske lægemiddel, der bliver tilgængeligt både sm intravenøs infusin samt

Læs mere

NYHEDSBREV MEDICINSK FORSKNINGSAFSNIT

NYHEDSBREV MEDICINSK FORSKNINGSAFSNIT NYHEDSBREV MEDICINSK FORSKNINGSAFSNIT EFFEKTER AF D-VITAMIN PÅ NYREFUNKTION OG HJERTEKARSYSTEMET Af Læge Ph.D. Thomas Larsen November 2013 Du modtager dette nyhedsbrev, da du i perioden 2010-2012 deltog

Læs mere

Baggrundsnotat for biologisk behandling af juvenil idiopatisk artritis (JIA)

Baggrundsnotat for biologisk behandling af juvenil idiopatisk artritis (JIA) Baggrundsnotat for biologisk behandling af juvenil idiopatisk artritis (JIA) Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er et rådgivende udvalg, som udarbejder udkast til behandlingsvejledning

Læs mere

Hvordan går det danske patienter med testis cancer?

Hvordan går det danske patienter med testis cancer? Hvordan går det danske patienter med testis cancer? Landsdækkende database for patienter med germinalcelle tumorer (GCC) Databasen dækker patienter behandlet i perioden 1984-2007 Mere end 230 variable

Læs mere

OSAS CPAP behandling Hvor meget er nok? Ole Hilberg Lungemedicinsk afdeling Århus Universitetshospital

OSAS CPAP behandling Hvor meget er nok? Ole Hilberg Lungemedicinsk afdeling Århus Universitetshospital OSAS CPAP behandling Hvor meget er nok? Ole Hilberg Lungemedicinsk afdeling Århus Universitetshospital Evolutionen Adherence - historie Hippokrates tid: Effekten af diverse miksturer bliver noteret! 1979:

Læs mere

HVORNÅR ER KOMMUNIKATION RELEVANT? KIROPRAKTOR

HVORNÅR ER KOMMUNIKATION RELEVANT? KIROPRAKTOR HVORNÅR ER KOMMUNIKATION RELEVANT? LÆGE KIROPRAKTOR HVORNÅR? Kommunikation mellem kiropraktoren og den praktiserende læge er vigtig, når patienten har et parallelt forløb, som gør en tværgående indsats

Læs mere

Medicinsk behandling af børnegigt (juvenil idiopatisk artrit) Troels Herlin

Medicinsk behandling af børnegigt (juvenil idiopatisk artrit) Troels Herlin Medicinsk behandling af børnegigt (juvenil idiopatisk artrit) Troels Herlin Korrespondence: Troels Herlin Professor, overlæge, dr.med. Børneafdelingen Århus Universitetshospital Skejby 8200 Århus N 1 Juvenil

Læs mere

En innovativ nyhed til osteoarthritis

En innovativ nyhed til osteoarthritis En innovativ nyhed til osteoarthritis Osteoarthritis, en kompleks lidelse: Forskellige løsninger til hvert stadie. Præklinisk Fase Subklinisk Fase idlig Klinisk Fase Sen Klinisk Fase Symptomernes intensitet

Læs mere

Billeddiagnostisk udredning af patienter med langvarige rygsmerter - Specifikke og uspecifikke

Billeddiagnostisk udredning af patienter med langvarige rygsmerter - Specifikke og uspecifikke 1 Billeddiagnostisk udredning af patienter med langvarige rygsmerter - Specifikke og uspecifikke Michel Bach Hellfritzsch Overlæge Radiologisk afdeling Aarhus Sygehus 2 1 Program Kort præsentation af modaliteter

Læs mere

Godkender modtagelse af donation. Kontoansvarlig hospitalsperson. Centerdirektør. Centerdirektør Johannes Jakobsen. Johannes Jakobsen.

Godkender modtagelse af donation. Kontoansvarlig hospitalsperson. Centerdirektør. Centerdirektør Johannes Jakobsen. Johannes Jakobsen. Aktivitet, projektnavn Fellow/Scolarship program hospital/ Projektansvarlig hospitalsperson Kontoansvarlig hospitalsperson Godkender modtagelse af donation Type af aktivitet/projekt/ udstyr/enhed Tidshorisont

Læs mere

Behandling af akne i graviditeten Hedegaard, U., Larsen, J. & Damkier, P. 2008 I : Syddanske Læger. 1, s. 20 1 s.

Behandling af akne i graviditeten Hedegaard, U., Larsen, J. & Damkier, P. 2008 I : Syddanske Læger. 1, s. 20 1 s. Ulla Hedegaard Klinisk farmaceut, Ph.d.-studerende Klinisk Farmakologi Afd. for Klinisk Biokemi og Farmakologi Postaddresse: J. B. Winsløws Vej 19, 2. 5000 Odense C Danmark Postaddresse: J. B. Winsløws

Læs mere

Alkohol og Methotrexate - en sikker cocktail?

Alkohol og Methotrexate - en sikker cocktail? Alkohol og Methotrexate - en sikker cocktail? Janni Lisander Larsen, projektsygeplejerske, Cand.Cur., Phd. studerende Henrik Nordin M.D. Afdeling for Infektions sygdomme og Reumatologi, Rigshospitalet

Læs mere

FOKUSRAPPORT Overvågning af bivirkninger hos børn med autoimmune 1 sygdomme i biologisk behandling. fokusrapport

FOKUSRAPPORT Overvågning af bivirkninger hos børn med autoimmune 1 sygdomme i biologisk behandling. fokusrapport FOKUSRAPPORT Overvågning af bivirkninger hos børn med autoimmune 1 sygdomme i biologisk behandling fokusrapport Overvågning af bivirkninger hos børn med autoimmune sygdomme i biologisk behandling FOKUSRAPPORT

Læs mere

Juvenil Idiopatisk Artrit (Børneleddegigt)

Juvenil Idiopatisk Artrit (Børneleddegigt) Amy Sleimann 5.B Gimsing Skole Juvenil Idiopatisk Artrit (Børneleddegigt) Velkommen Med mor på arbejde Jeg skulle egentlig havde været med min mor på arbejde på B&O, men i stedet var jeg indlagt på Århus

Læs mere

Fiskeolie: Er dine penge spildt?

Fiskeolie: Er dine penge spildt? Fiskeolie: Er dine penge spildt? Omega3-tilskud siges at hjælpe på alt muligt - fra hjerte til hjerne. Men ny forskning rejser tvivl om effekten på hjertet. Se her hvilke. Af Torben Bagge og Trine Steengaard

Læs mere

Clostridium difficile - CD

Clostridium difficile - CD Clostridium difficile - CD Tarmbakterie Sporedannende Reservoir Tarmflora Omgivelser Kontaktsmitte Fæko-orale rute Forekomst CD forekommer i normal tarmflora hos Børn < 2 år 50 % Raske voksne 3 % Hos indlagte

Læs mere

Mere om MS (multipel sklerose)

Mere om MS (multipel sklerose) Mere om MS (multipel sklerose) EXT-11/2008-15 EX.1498 www.novartis.dk Mere om MS (multipel sklerose) Indhold Hvordan kommer jeg videre? 4 Hvad er MS? 5 Almindelige typer af MS 6 Attakvis MS (RRMS) 6 Sekundær-progressiv

Læs mere

patient vejledningen I 10. udgave I www.patient vejledningen.dk 138 opdaterede patientvejledninger - klar til brug

patient vejledningen I 10. udgave I www.patient vejledningen.dk 138 opdaterede patientvejledninger - klar til brug patient vejledningen I 10. udgave I 2009 138 opdaterede patientvejledninger nd Fi www.patient vejledningen.dk på din in ad g ba der an gs sid gs i d e n ko en af de - klar til brug PRODUKTRESUMÉ PRODUKTRESUMÉ,

Læs mere

den hiv-positive partner

den hiv-positive partner Et studie om hiv-diskordante parforhold med henblik på at undersøge hiv-smitterisikoen og at undersøge faktorer associeret med konsekvent brug af kondom. A study in HIV discordant partnerships to estimate

Læs mere

NeuroBloc Botulismetoksin type B injektionsvæske, opløsning 5.000 E/ml

NeuroBloc Botulismetoksin type B injektionsvæske, opløsning 5.000 E/ml NeuroBloc Botulismetoksin type B injektionsvæske, opløsning 5.000 E/ml Vigtig sikkerhedsinformation til læger Formålet med denne vejledning er at informere læger, der er godkendt til at ordinere og administrere

Læs mere

Amendment 2 af 21. maj 2010

Amendment 2 af 21. maj 2010 Amendment 2 af 21. maj 2010 Vedrørende journal nr. 2612-3884 Eksisterende protokol Final version - Dato 19.12.2008 Protokolnummer: 7001, med Amendment 1 af 10. juli 2009 Nuværende tekst = teksten som den

Læs mere

Afgørelsesdato: 23. november 2011. Michael Clan (formand), Lars Almblom, Strange Beck og Kim Dalhoff

Afgørelsesdato: 23. november 2011. Michael Clan (formand), Lars Almblom, Strange Beck og Kim Dalhoff Ankenævnet AN-2011-1927 Ulovlig indikationsangivelse Ankenævnets sagsnr.: AN-2011-1927 Afgørelsesdato: 23. november 2011 Ankenævn: Klageemne: Klager: Indklagede: Michael Clan (formand), Lars Almblom, Strange

Læs mere

Kan immunterapi kobles til livskvalitet? - og kan det betale sig?

Kan immunterapi kobles til livskvalitet? - og kan det betale sig? Kan immunterapi kobles til livskvalitet? - og kan det betale sig? Karin Dam Petersen Seniorforsker, MPH, PhD Center for Folkesundhed, MarselisborgCentret Resumé Baggrund Forskningsspørgsmål 1-5 Diskussion

Læs mere

ET KLINISK PERSPEKTIV PÅ REUMATOID ARTRITIS

ET KLINISK PERSPEKTIV PÅ REUMATOID ARTRITIS ET KLINISK PERSPEKTIV PÅ REUMATOID ARTRITIS HERUNDER ANVENDELSEN AF MASSESPEKTROMETRI SOM EN NY DIAGNOSTISK METODE Udarbejdet af projektgruppe 629c: Sarah Maïken Delaire Lea Graakjær Mette Pedersen Hanna

Læs mere

Fremtidens velfærdsløsninger. Aldring. Aldring. Antal ældre. Forebyggelse frem for pleje forbliv aktiv og selvhjulpen. Vi fødes som kopier

Fremtidens velfærdsløsninger. Aldring. Aldring. Antal ældre. Forebyggelse frem for pleje forbliv aktiv og selvhjulpen. Vi fødes som kopier Fremtidens velfærdsløsninger Forebyggelse frem for pleje forbliv aktiv og selvhjulpen 1. november 2011 Vi fødes som kopier Carsten Hendriksen Overlæge, lektor, dr. med. Bispebjerg Hospital og Center for

Læs mere

Patienter med kroniske smerter

Patienter med kroniske smerter Moderne smertefysiologi implementering i klinisk praksis Bjarne Rittig Rasmussen Fysioterapeut, Phd. studerende Dansk Smerteforskningscenter, Aarhus Universitetshospital Patienter med kroniske smerter

Læs mere

BILAG II VIDENSKABELIGE KONKLUSIONER OG BEGRUNDELSER FOR AFSLAG PÅ FORNYELSE AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

BILAG II VIDENSKABELIGE KONKLUSIONER OG BEGRUNDELSER FOR AFSLAG PÅ FORNYELSE AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN BILAG II VIDENSKABELIGE KONKLUSIONER OG BEGRUNDELSER FOR AFSLAG PÅ FORNYELSE AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN 5 Videnskabelige konklusioner Samlet resumé af den videnskabelige vurdering af Ethirfin og relaterede

Læs mere

Fup og fakta om Antidepressiv medicin Lars Vedel Kessing, professor, speciallæge i psykiatri, Psykiatrisk Center København

Fup og fakta om Antidepressiv medicin Lars Vedel Kessing, professor, speciallæge i psykiatri, Psykiatrisk Center København Fup og fakta om Antidepressiv medicin Lars Vedel Kessing, professor, speciallæge i psykiatri, Psykiatrisk Center København Mediebomber om depression Læger overdiagnosticerer og overbehandler depression!

Læs mere

Ledsygdom. Polyartikulær Oligoartikulær Aksial

Ledsygdom. Polyartikulær Oligoartikulær Aksial Ledsygdom Polyartikulær Oligoartikulær Aksial Rheumatoid arthritis Polyartrose Reaktiv arthritis Osteoartrose Ankyloserende spondylitis Spondylose Eksempler Noninflammatorisk Inflammatorisk Osteoartrose

Læs mere

Niels Høigaard Rasmussen - CURRICULUM VITAE

Niels Høigaard Rasmussen - CURRICULUM VITAE Niels Høigaard Rasmussen - CURRICULUM VITAE Uddannelse og ansættelser Uddannelse Januar 1990 November 2001 Medicinsk embedseksamen, Københavns Universitet. Specialist i anæstesiologi. Aktuel ansættelse

Læs mere

Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview

Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview World Health Organization 2010 All rights reserved. Based on the Composite International

Læs mere

Medicin og delir DSG s årsmøde 2013

Medicin og delir DSG s årsmøde 2013 + = Medicin og delir DSG s årsmøde 2013 Jens-Ulrik Rosholm Overlæge, klin. lekt., ph.d. Geriatrisk afd. G, OUH Hvor stor betydning har medicin for delir? I Drugs is probably the most common cause for delirium

Læs mere

DANISH COLORECTAL CANCER GROUP EKSTERNE RISIKOFAKTORER

DANISH COLORECTAL CANCER GROUP EKSTERNE RISIKOFAKTORER DANISH COLORECTAL CANCER GROUP EKSTERNE RISIKOFAKTORER 16 EKSTERNE RISIKOFAKTORER Epidemiologiske undersøgelser baseret på forskellige studiedesign som f.eks. immigrationsstudier og korrelationsstudier

Læs mere

Kroniske smerter og terapeutiske fordele ved medicinsk cannabis

Kroniske smerter og terapeutiske fordele ved medicinsk cannabis Kroniske smerter og terapeutiske fordele ved medicinsk cannabis Link til artiklen: http://www.medicaljane.com/2014/06/13/chronic-pain-and-the-theraputic-benefitsof-medical-cannabis/ Hvad er kroniske smerter?..

Læs mere

Ottiliavej 9 Tlf. +45 36 30 13 11 E-mail information@lundbeck.com DK-2500 Valby, Danmark Fax +45 36 43 82 62 www.lundbeck.com

Ottiliavej 9 Tlf. +45 36 30 13 11 E-mail information@lundbeck.com DK-2500 Valby, Danmark Fax +45 36 43 82 62 www.lundbeck.com H. Lundbeck A/S Ottiliavej 9 Tlf. +45 36 30 13 11 E-mail information@lundbeck.com DK-2500 Valby, Danmark Fax +45 36 43 82 62 www.lundbeck.com Pressemeddelelse Valby, December 11, 2014 Otsuka og Lundbecks

Læs mere

MORGEN-AFTEN SPØRGESKEMA (Morningness-Eveningness Questionnaire - revised) 1 Selvvurderingsversion (MEQ-SA)

MORGEN-AFTEN SPØRGESKEMA (Morningness-Eveningness Questionnaire - revised) 1 Selvvurderingsversion (MEQ-SA) (Morningness-Eveningness Questionnaire - revised) 1 Selvvurderingsversion (MEQ-SA) Navn: Dato: For hvert spørgsmål bedes du sætte én cirkel om pointværdien ud for det udsagn eller tidspunkt som bedst beskriver

Læs mere

... om danske sygehuspatienters ernæringstilstand

... om danske sygehuspatienters ernæringstilstand ... om danske sygehuspatienters ernæringstilstand Henrik Højgaard Rasmussen Overlæge Ph.d Leder af Center for Ernæring og Tarmsygdomme CET Medicinsk Gastroenterologisk afdeling Aalborg Universitetshospital

Læs mere

Svine-MRSA i RegionHovedstaden MRSA Knowledge Center Department of Clinical Microbiology Hvidovre Hospital University of Copenhagen Denmark

Svine-MRSA i RegionHovedstaden MRSA Knowledge Center Department of Clinical Microbiology Hvidovre Hospital University of Copenhagen Denmark Svine-MRSA i RegionHovedstaden MRSA Knowledge Center Department of Clinical Microbiology Hvidovre Hospital University of Copenhagen Denmark Helle Neustrup, Heidi Meiniche, Ulla Kehlet, Mette Bartels, Henrik

Læs mere

Lændesmerter. 1. auditregistrering. fra primær kontakt med sundhedsvæsnet til færdigbehandlet. I samarbejde mellem:

Lændesmerter. 1. auditregistrering. fra primær kontakt med sundhedsvæsnet til færdigbehandlet. I samarbejde mellem: Lændesmerter fra primær kontakt med sundhedsvæsnet til færdigbehandlet 1. auditregistrering I samarbejde mellem: Region Syddanmark foråret 2011 Lændesmerter fra primær kontakt med sundhedsvæsnet til færdigbehandlet

Læs mere

Dysreguleret diabetes - skal kosten ændres?

Dysreguleret diabetes - skal kosten ændres? Dysreguleret diabetes - skal kosten ændres? Initiativmøde-DSKE 27. september 2011 Ann Bech Roskjær Cand. scient i klinisk ernæring, Steno Diabetes Center Slide no 1 Dagsorden Definition på dysreguleret

Læs mere

Coalitions and policy coordination

Coalitions and policy coordination Coalitions and policy coordination This page intentionally left blank Mikkel Mailand Coalitions and policy coordination Revision and impact of the European Employment Strategy DJØF Publishing Copenhagen

Læs mere

Forskningsnyheder om Huntingtons Sygdom På hverdagssprog Skrevet af forskere. Til det globale HS-fællesskab Fosfodiesterase-hæmmere: nyt HSlægemiddel

Forskningsnyheder om Huntingtons Sygdom På hverdagssprog Skrevet af forskere. Til det globale HS-fællesskab Fosfodiesterase-hæmmere: nyt HSlægemiddel Forskningsnyheder om Huntingtons Sygdom På hverdagssprog Skrevet af forskere. Til det globale HS-fællesskab Fosfodiesterase-hæmmere: nyt HSlægemiddel testes snart CHDI og Pfizer annoncerer spændende dyreforskning

Læs mere

Sygdomslære indgår med i alt 14 ECTS point i uddannelsen. Heraf går de 8,5 ECTS til somatisk sygdomslære.

Sygdomslære indgår med i alt 14 ECTS point i uddannelsen. Heraf går de 8,5 ECTS til somatisk sygdomslære. FAGBESKRIVELSE SOMATISK SYGDOMSLÆRE Fagbeskrivelsen skal ses i sammenhæng med Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i ergoterapi, BEK nr. 832 af 13/08/2008. Der opnås størst sammenhæng

Læs mere

Aarhus Universitetshospital

Aarhus Universitetshospital Anmodning om deltagelse i det videnskabelige forsøg: Behandling af patienter med langvarige helbredsproblemer (kroniske funktionelle lidelser) med medicin Originaltitel: Behandling af multi-organ bodily

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER CLEARINGHOUSE

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER CLEARINGHOUSE Kursus for bedømmere af kliniske retningslinjer ECTS: Kurset er postgraduat og ækvivalerer 5 ECTS point ved bestået eksamen. Der udstedes eksamensbevis. Formål: Kurset giver kompetence til at fungere som

Læs mere

Diagnostiske centre i Danmark - Behovet set fra almen praksis

Diagnostiske centre i Danmark - Behovet set fra almen praksis Diagnostiske centre i Danmark - Behovet set fra almen praksis Mads Lind Ingeman & Peter Vedsted Mads Lind Ingeman Speciallæge i Almen Medicin, Ph.D.-studerende Center for Cancerdiagnostik i Praksis CaP

Læs mere

Joint Resources Et tværvidenskabeligt ph.d. projekt om fysisk aktivitet, fatigue og søvn hos patienter med leddegigt

Joint Resources Et tværvidenskabeligt ph.d. projekt om fysisk aktivitet, fatigue og søvn hos patienter med leddegigt Joint Resources Et tværvidenskabeligt ph.d. projekt om fysisk aktivitet, fatigue og søvn hos patienter med leddegigt 24.maj 2012 Katrine Løppenthin, sygeplejerske, cand.scient.san., ph.d. studerende Hvordan

Læs mere

Fysisk aktivitet i forebyggelse og behandling af bevægeapparatlidelser

Fysisk aktivitet i forebyggelse og behandling af bevægeapparatlidelser Fysisk aktivitet i forebyggelse og behandling af bevægeapparatlidelser David Christiansen Fysioterapeut, cand. scient san. Arbejdsmedicinsk Klinik Regionshospitalet Herning Gl. Landevej 61 DK 7400 Herning

Læs mere

- om behandling af kronisk leddegigt med Sandimmun Neoral

- om behandling af kronisk leddegigt med Sandimmun Neoral Patientinformation - om behandling af kronisk leddegigt med Sandimmun Neoral - Ciclosporin Velkommen til Vejle Sygehus Medicinsk Afdeling Rev. dec. 2008 Sandimmun Neoral (Ciclosporin) Sandimmun Neoral

Læs mere

En ny behandlingsmodel for svære funktionelle syndromer (STreSS-1): et randomiseret studie

En ny behandlingsmodel for svære funktionelle syndromer (STreSS-1): et randomiseret studie The Research Clinic for Functional Disorders and Psychosomatics En ny behandlingsmodel for svære funktionelle syndromer (STreSS-1): et randomiseret studie Andreas Schröder 1. reservelæge, ph.d. Forskningsklinikken

Læs mere

www.pediatric-rheumathology.printo.it

www.pediatric-rheumathology.printo.it www.pediatric-rheumathology.printo.it JUVENILE SPONDYLOARTROPATIER Hvad er det? Juvenile spondyloarthropathier (JS) er en gruppe kroniske sygdomme med gigt (inflammation) i led og senetilhæftningssteder

Læs mere

John Gelineck og Anne Grethe Jurik. Aarhus Universitetshospital, Nørrebrogade M-Auditoriet, bygning 3, 2. sal

John Gelineck og Anne Grethe Jurik. Aarhus Universitetshospital, Nørrebrogade M-Auditoriet, bygning 3, 2. sal A-KURSUS I MUSKULOSKELETAL RADIOLOGI 7. 10. september 2015 Kursusleder: John Gelineck og Anne Grethe Jurik Kursussekretær: Dorthe Siggaard Sørensen Sted:, Nørrebrogade M-Auditoriet, bygning 3, 2. sal Mandag,

Læs mere

Social position og kirurgi for tidlig-stadie ikke-småcellet lungekræft: en registerbaseret undersøgelse

Social position og kirurgi for tidlig-stadie ikke-småcellet lungekræft: en registerbaseret undersøgelse Social position og kirurgi for tidlig-stadie ikke-småcellet lungekræft: en registerbaseret undersøgelse Susanne Dalton Survivorship Danish Cancer Society Research Center Copenhagen, Denmark Baggrund 3

Læs mere

Projektbeskrivelse, KIH-projekt. Gravide med komplikationer.

Projektbeskrivelse, KIH-projekt. Gravide med komplikationer. Projektbeskrivelse, KIH-projekt. Gravide med komplikationer. Projektet inkluderer gravide med en, eller flere af følgende graviditetskomplikationer: Gravide med aktuelle- eller øget risiko for hypertensive

Læs mere

Fjernelse af implantater Hvorfor, hvornår & hvordan?

Fjernelse af implantater Hvorfor, hvornår & hvordan? Fjernelse af implantater Hvorfor, hvornår & hvordan? Anders Jordy Traumesektoren, Kolding Sygehus - SLB AO basale principper Middelfart, april, 2015 Learning outcomes Kende indikationer for implantatfjernelse

Læs mere

MERE OM MS (MULTIPEL SKLEROSE)

MERE OM MS (MULTIPEL SKLEROSE) MERE OM MS (MULTIPEL SKLEROSE) Udarbejdet i samarbejde med læge Anna Tsakiri Neurologisk afdeling, Glostrup Hospital. Indhold Hvordan kommer jeg videre? 4 Hvad er MS? 5 Almindelige typer af MS 6 Hvordan

Læs mere

MAD-pakken Formålet med MAD-pakken er at optimere patienternes ernærings tilstand, at forebygge komplikationer og forlænget rekonvalescens samt

MAD-pakken Formålet med MAD-pakken er at optimere patienternes ernærings tilstand, at forebygge komplikationer og forlænget rekonvalescens samt MAD-pakken Formålet med MAD-pakken er at optimere patienternes ernærings tilstand, at forebygge komplikationer og forlænget rekonvalescens samt at fremme helbredelsen hos patienter i ernæringsmæssig risiko

Læs mere

Hold 1 Hold 2 Hold 3 Hold 1. Reumatologi Cases. Reumatologi Cases Susan Due Kay. Niels Kock WP1902. Reumatologi Niels Kock.

Hold 1 Hold 2 Hold 3 Hold 1. Reumatologi Cases. Reumatologi Cases Susan Due Kay. Niels Kock WP1902. Reumatologi Niels Kock. Modul K3 Sygdomme i Noninflammatorisk reumatologi Forår 2013 uge 1 (31301) 30013 Mandag d. 1/ Tirsdag d. 1/ Onsdag d. 17/ Torsdag d. 18/ Fredag d. 19/ 08.1 09.00 Hold 1 Hold 2 Hold 3 Hold 1 09.1 10.00

Læs mere

Mangel på binyrebarkhormon

Mangel på binyrebarkhormon Patientinformation Mangel på binyrebarkhormon Binyrebarkinsufficiens Hypofyseklinikken Endokrinologisk Afdeling M MANGEL PÅ BINYREBARKHORMON, KORTISOL BINYRERNE Binyrerne er to små hormondannende kirtler,

Læs mere

Sygdomslære Hjerteinsufficiens og kardiogent shock

Sygdomslære Hjerteinsufficiens og kardiogent shock Hjerteinsufficiens og kardiogent shock Redegøre for symptomer i forbindelse med de enkelte sygdomme Beskrive undersøgelser og behandlingsprincipper for de enkelte sygdomme Redegøre for organismens reaktioner/kompensationsmuligheder

Læs mere

Birgitte Klindt Poulsen Overlæge Klinisk farmakologisk afdeling Aarhus og Aalborg universitetshospitaler

Birgitte Klindt Poulsen Overlæge Klinisk farmakologisk afdeling Aarhus og Aalborg universitetshospitaler Birgitte Klindt Poulsen Overlæge Klinisk farmakologisk afdeling Aarhus og Aalborg universitetshospitaler Formål med RADS RADS skal sikre bedre kvalitet i behandlingen ved, at patienter overalt i landet

Læs mere

Anden etnisk baggrund og smertebehandling. Charlotte Rehling, overlæge indvandrermedicinsk klinik OUH

Anden etnisk baggrund og smertebehandling. Charlotte Rehling, overlæge indvandrermedicinsk klinik OUH Anden etnisk baggrund og smertebehandling Charlotte Rehling, overlæge indvandrermedicinsk klinik OUH Kroniske sygdom? Hjerte-kar sygdom Sukkersyge, overvægt og metabolisk syndrom (hyperlipidæmi og hypertension)

Læs mere

KAN PSYKOEDUKATION BIDRAGE TIL STØRRE LIVSKVALITET OG BEDRE HELBRED HOS DE PÅRØRENDE?

KAN PSYKOEDUKATION BIDRAGE TIL STØRRE LIVSKVALITET OG BEDRE HELBRED HOS DE PÅRØRENDE? KAN PSYKOEDUKATION BIDRAGE TIL STØRRE LIVSKVALITET OG BEDRE HELBRED HOS DE PÅRØRENDE? Demensdagene den 11.-12. maj 2015 Symposium 12: Husk de pårørende! Gerontopsykolog Anna Aamand, Ældrepsykologisk Klinik,

Læs mere

Bedømmelse af kliniske retningslinjer

Bedømmelse af kliniske retningslinjer www.cfkr.dk Bedømmelse af kliniske retningslinjer - CLEARINGHOUSE Preben Ulrich Pedersen, professor, phd Center for kliniske retningslinjer er placeret ved. Institut for Sundhedsvidenskab og Teknologi,

Læs mere

Søger personer med nyopdaget type 2 diabetes til et nationalt videnskabeligt projekt.

Søger personer med nyopdaget type 2 diabetes til et nationalt videnskabeligt projekt. Deltagerinformation Projekttitel: DD2 - Dansk center for strategisk forskning i type 2 diabetes Godkendt af Den Videnskabsetiske Komité for Region Syddanmark, journal nr. S-201000082. Søger personer med

Læs mere

Psykiske problemer hos misbrugere. Udbredelse og konsekvenser

Psykiske problemer hos misbrugere. Udbredelse og konsekvenser Psykiske problemer hos misbrugere Udbredelse og konsekvenser Introduktion til oplægget Jeg gennemgår først overhyppigheder baseret primært på befolkningsundersøgelser Dernæst nogle få kommentarer til årsager

Læs mere

Dødelighed i ét tal giver det mening?

Dødelighed i ét tal giver det mening? Dødelighed i ét tal giver det mening? Jacob Anhøj Diagnostisk Center, Rigshospitalet 2014 Hospitalsstandardiseret mortalitetsrate, HSMR Definition HSMR = antal d/odsfald forventet antal d/odsfald 100 Antal

Læs mere

Hvad er en biobank? Hvad skal vi forvente af regionernes biobanker? Hvorfor har og får de en rolle?

Hvad er en biobank? Hvad skal vi forvente af regionernes biobanker? Hvorfor har og får de en rolle? Hvad er en biobank? Hvad skal vi forvente af regionernes biobanker? Hvorfor har og får de en rolle? Estrid Høgdall Regionernes Biobank Sekretariat Patologiafdelingen, Herlev Hospital Biobank har en rolle

Læs mere

Modtagelse af svært tilskadekomne.

Modtagelse af svært tilskadekomne. Modtagelse af svært tilskadekomne. Siden 1996 har vi på Odense Universitetshospital haft en særlig registrering af svært tilskadekomne, både fra trafikuheld og fra øvrige ulykker. Disse registreringer

Læs mere

3 PRRS-STABILE SOHOLD LEVEREDE HVER 10 HOLD PRRS-FRI SMÅGRISE

3 PRRS-STABILE SOHOLD LEVEREDE HVER 10 HOLD PRRS-FRI SMÅGRISE 3 PRRS-STABILE SOHOLD LEVEREDE HVER 10 HOLD PRRS-FRI SMÅGRISE ERFARING NR. 1404 Tre besætninger producerede hver 10 hold PRRS-fri smågrise, selvom soholdet var PRRS-positivt. Dette var muligt på trods

Læs mere

Medicineringsfejl 2008

Medicineringsfejl 2008 H:S Enhed for Patientsikkerhed og H:S Klinisk Farmakologisk Enhed Medicineringsfejl 2008, Risikomanager, Hvidovre Hospital Defintioner Omfang og inddeling af medicineringsfejl Hvis skyld er det? Systemanalyse

Læs mere

Milepæle på kronikerområdet de seneste 10 år

Milepæle på kronikerområdet de seneste 10 år Milepæle på kronikerområdet de seneste 10 år Anne Frølich, overlæge, Forskningslederfor kroniske sygdomme, Bispebjerg hospital, Ekstern lektor, PhD, Københavns Universitet Anne.Froelich.01@regionh.dk Forekomsten

Læs mere

Østrogenbehandling. kombination med forskellige former for progesteroner. Præparaterne kan administreres oralt,

Østrogenbehandling. kombination med forskellige former for progesteroner. Præparaterne kan administreres oralt, Østrogenbehandling v/peter Vestergaard Østrogen og kombinationspræparater med østrogen Farmakologi Disse præparater omfatter østradiol (17 -ethinyløstradiol) eller konjugerede østrogener i kombination

Læs mere

SPØRGESKEMA ADIPOSITAS

SPØRGESKEMA ADIPOSITAS Side 1 af 10 navnemærkat Endokrinologisk afdeling M, Enheden for Klinisk Ernæring Odense Universitetshospital Tlf. 6541 1710 SPØRGESKEMA ADIPOSITAS Du er henvist til undersøgelse, vurdering og behandling

Læs mere

Hvad er en Case Rapport

Hvad er en Case Rapport Hvad er en Case Rapport Syddansk Universitet 1 Det er på tide at trække forhænget til side 2 og dele vores erfaringer med hinanden på en konstruktiv måde. Et af redskaberne til erfaringsudveksling er case

Læs mere

DANBIO. Udfordringer og barrierer når en forskningsdatabase implementeres som dagligt redskab

DANBIO. Udfordringer og barrierer når en forskningsdatabase implementeres som dagligt redskab DANBIO Udfordringer og barrierer når en forskningsdatabase implementeres som dagligt redskab Berit Schiø+z- Christensen Speciallæge i reumatologi, PhD Reumatoid artri,s Leddegigt Ca. 35.000 danskere 2/3

Læs mere

Sygefraværets udvikling og dilemmaer

Sygefraværets udvikling og dilemmaer Sygefraværets udvikling og dilemmaer Hermann Burr Risikofaktorer i arbejdsmiljøet for langtidssygefravær Arbejdsmiljøets betydning for langtidssygefraværet Hvor farligt er langtidssygefravær? Arbejdsmiljøpåvirkninger

Læs mere

Epidemiologiske metoder

Epidemiologiske metoder Bacheloruddannelsen i IT og Sundhed Københavns Universitet Epidemiologiske metoder 2. semester Forårssemesteret 2014 Kursusleder Mads Kamper-Jørgensen, lektor, Afdeling for Social Medicin, Institut for

Læs mere

Graviditet ved colitis ulcerosa og Crohns Sygdom

Graviditet ved colitis ulcerosa og Crohns Sygdom Graviditet ved colitis ulcerosa og Crohns Sygdom Colitis ulcerosa (blødende tyktarmsbetændelse) og Crohns sygdom (morbus Crohn, kronisk tarmbetændelse) er kroniske betændelsessygdomme i tarmen. Colitis

Læs mere

Værd at vide om atrieflimren. 12 spørgsmål og svar om hjerne og hjerte

Værd at vide om atrieflimren. 12 spørgsmål og svar om hjerne og hjerte Værd at vide om atrieflimren 12 spørgsmål og svar om hjerne og hjerte Indhold 3 Hvad er atrieflimren? 4 Er atrieflimren farligt? 6 Hvorfor kan jeg få en blodprop i hjernen, når jeg har en sygdom i hjertet?

Læs mere

Håndhygiejne: Nye løsninger på et gammelt problem?

Håndhygiejne: Nye løsninger på et gammelt problem? Håndhygiejne: Nye løsninger på et gammelt problem? v/ Professor, overlæge dr.med. Jens Kjølseth Møller Klinisk mikrobiologisk afdeling, Sygehus Lillebælt, Vejle Sygehus Hvad ved vi om Håndhygiejne og Adfærd?

Læs mere

Anbefalinger til superviseret fysisk træning af mennesker med type 2-diabetes, KOL og hjerte-kar-sygdom

Anbefalinger til superviseret fysisk træning af mennesker med type 2-diabetes, KOL og hjerte-kar-sygdom Anbefalinger til superviseret fysisk træning af mennesker med type 2-diabetes, KOL og hjerte-kar-sygdom Vores opgave At beskrive evidensen for træning, så det kan omsættes til praksis herunder træningsindhold,

Læs mere

Nethindeløsning infektion i øjet. (endoftalmitis) to alvorlige komplikationer til grå stær operation. Nyt fra forskningsfronten

Nethindeløsning infektion i øjet. (endoftalmitis) to alvorlige komplikationer til grå stær operation. Nyt fra forskningsfronten 1 Linsens bagvæg er i tæt kontakt med glaslegemet, der udfylder det indre øje Glaslegemet Linsen Nyt fra forskningsfronten Søren Solborg Bjerrum Læge, ph.d.-stud. Øjenafdelingen, Glostrup Universitetshospital

Læs mere

Ovl. Hans Mørch Jensen Prof. L. V. Kessing. Prof. Ø. Lidegaard Prof. P. K. Andersen PhD, MD, L. H. Pedersen Biostatistiker Randi Grøn

Ovl. Hans Mørch Jensen Prof. L. V. Kessing. Prof. Ø. Lidegaard Prof. P. K. Andersen PhD, MD, L. H. Pedersen Biostatistiker Randi Grøn Ovl. Hans Mørch Jensen Prof. L. V. Kessing. Prof. Ø. Lidegaard Prof. P. K. Andersen PhD, MD, L. H. Pedersen Biostatistiker Randi Grøn Disposition: Flere fødselskomplikationer hos kvinder der har anvendt

Læs mere

Tal om leddegigt. En sammenfatning af eksisterende viden om forekomst, behandling og økonomiske konsekvenser af leddegigt i Danmark

Tal om leddegigt. En sammenfatning af eksisterende viden om forekomst, behandling og økonomiske konsekvenser af leddegigt i Danmark Tal om leddegigt En sammenfatning af eksisterende viden om forekomst, behandling og økonomiske konsekvenser af leddegigt i Danmark Gigtforeningen, juli 2011 aaj Resume: Notatet indeholder en sammenskrivning

Læs mere

POST ASCO 15.JUNI 2012. Mette Nissen Onkologisk afd., Hillerød Sygehus

POST ASCO 15.JUNI 2012. Mette Nissen Onkologisk afd., Hillerød Sygehus POST ASCO 15.JUNI 2012 Mette Nissen Onkologisk afd., Hillerød Sygehus CANCER MAMMAE HIGHLIGHTS: RESERVELÆGE METTE NISSEN MEDICINSK AFDELING NÆSTVED SYGEHUS PERSPEKTIVERING: OVERLÆGE ANN KNOOP ONKOLOGISK

Læs mere

Klar tale med patienterne

Klar tale med patienterne Klar tale med patienterne Hvad skal der til for at optimere kommunikationen og patienternes udbytte? Årsmøde for Gastroenterologiske sygeplejersker. Kolding den 21. november 2014 Jette Ammentorp Professor,

Læs mere

Dansk Dermatologisk Selskab Retningslinjer for behandling af psoriasis med 2. generations immunomodulatorisk behandling:

Dansk Dermatologisk Selskab Retningslinjer for behandling af psoriasis med 2. generations immunomodulatorisk behandling: 09092015 Dansk Dermatologisk Selskab Retningslinjer for behandling af psoriasis med 2. generations immunomodulatorisk behandling: 1. Kommissorium Udarbejdelse af guidelines for 2. generations immunomodulatorisk

Læs mere

Amendment 1 af 10. juli 2009

Amendment 1 af 10. juli 2009 Amendment 1 af 10. juli 2009 1. Der ønskes oprettelse af to nye centre fra 1. september 2009. Begrundelsen er at man derved opnår større sikkerhed for at nå det i protokollen fastsatte antal patienter.

Læs mere

Hjertedepression - og andre somatiske depressioner. Jens Nørbæk Overlæge Liaisonpsykiatrisk Enhed PCK

Hjertedepression - og andre somatiske depressioner. Jens Nørbæk Overlæge Liaisonpsykiatrisk Enhed PCK Hjertedepression - og andre somatiske depressioner Jens Nørbæk Overlæge Liaisonpsykiatrisk Enhed PCK Liaison = Forbindelse Liaisonpsykiatrisk Enhed, Psykiatrisk Center København Tilsyn (ca. 1600/år) Somatoforme

Læs mere

Medicinske komplikationer efter hofte- og knæalloplastik (THA and KA) med fokus på trombosekomplikationer. Alma B. Pedersen

Medicinske komplikationer efter hofte- og knæalloplastik (THA and KA) med fokus på trombosekomplikationer. Alma B. Pedersen Medicinske komplikationer efter hofte- og knæalloplastik (THA and KA) med fokus på trombosekomplikationer Alma B. Pedersen Outline Introduction to epidemiology of THA and KA Epidemiology of medical complications:

Læs mere

Fysisk aktivitet blandt børn og unge: hvad fremmer og hæmmer aktivitetsniveauet?

Fysisk aktivitet blandt børn og unge: hvad fremmer og hæmmer aktivitetsniveauet? Fysisk aktivitet blandt børn og unge: hvad fremmer og hæmmer aktivitetsniveauet? Hjerteforeningens konference om forskning i fysisk aktivitet og hjertesundhed Bjørn Holstein Institut for Folkesundhedsvidenskab

Læs mere

Økonomisk evaluering af telemedicin -hvad kan vi lære af de hidtidige studier? -Kristian Kidholm, OUH

Økonomisk evaluering af telemedicin -hvad kan vi lære af de hidtidige studier? -Kristian Kidholm, OUH Økonomisk evaluering af telemedicin -hvad kan vi lære af de hidtidige studier? -Kristian Kidholm, OUH 1 Baggrund: Hvad viser reviews af økonomiske studier af telemedicin? Forfatter Antal studier Andel

Læs mere

Tanker om Ph.d.-arbejdet

Tanker om Ph.d.-arbejdet Tanker om Ph.d.-arbejdet Forskerdag i Palliation 2009 Mette Asbjørn Neergaard Afdelingslæge, ph.d., speciallæge i almen medicin man@alm.au.dk Tanker om Ph.d.-arbejdet Gode råd Mixed methods design i ph.d.-forløb

Læs mere

Translation and Cross-Cultural Adaptation of the Danish Version of the Hip Dysfunction and Osteoarthritis Outcome Score 2.0 (HOOS 2.

Translation and Cross-Cultural Adaptation of the Danish Version of the Hip Dysfunction and Osteoarthritis Outcome Score 2.0 (HOOS 2. Translation and Cross-Cultural Adaptation of the Danish Version of the Hip Dysfunction and Osteoarthritis Outcome Score 2.0 (HOOS 2.0) Nina Beyer 1, Kristian Thorborg 2, Anders Vinther 3. 1 Department

Læs mere

GUIDELINE: CØLIAKI DIAGNOSTIK, BEHANDLING OG KONTROL

GUIDELINE: CØLIAKI DIAGNOSTIK, BEHANDLING OG KONTROL GUIDELINE: CØLIAKI DIAGNOSTIK, BEHANDLING OG KONTROL Signe Wildt Overlæge, Ph.d Køge Sygehus DSKE 17. marts 2015 Dansk Selskab for Gastroenterologi og Hepatologi - DSGH Christian Lodberg Hvas Michael Dam

Læs mere