GRØNLAND på vej til vækst. Modernisering af erhvervsrammer og arbejdsmarked i Grønland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GRØNLAND på vej til vækst. Modernisering af erhvervsrammer og arbejdsmarked i Grønland"

Transkript

1 GRØNLAND på vej til vækst Modernisering af erhvervsrammer og arbejdsmarked i Grønland

2 GRØNLAND PÅ VEJ IND I EN MODERNE LIGA Modernisering for at ruste Grønland til en fremtid, hvor der skal skrues op for konkurrence, udvikling og aktiviteter på erhvervsområdet Et mere dynamisk erhvervsliv skaber bedre forhold for indbyggerne og genererer økonomisk aktivitet, der giver flere arbejdspladser og indtægter til samfundet Naalakkersuisut har derfor gennem de seneste år arbejdet intensivt på at modernisere og forbedre rammerne for at drive erhvervsvirksomhed i Grønland for at sikre fremtidig udvikling, vækst og velfærd

3 GRØNLAND PÅ VEJ IND I EN MODERNE LIGA Moderniseringsprocessen er helt afgørende for at tiltrække udenlandske investeringer, der kan være med til at løfte de store investeringsbehov inden for infrastruktur og eksportvirksomhed Lovgivningen tilpasses internationale standarder Naalakkersuisuts indsats for at modernisere erhvervsrammerne kan opdeles i fire overordnede temaer: Modernisering af lovgivningen Friere konkurrence på det grønlandske marked Modernisering af erhvervsstøtteordninger Øget adgang til ekstern finansiering

4 LOVENE FØLGER MED TIDEN En række love er blevet ændret og moderniseret for at fremme konkurrencen på det grønlandske erhvervsmarked og for at beskytte forbrugerne Næringsloven er blevet forenklet og ændret, så den passer til nutidens forhold. Den nye næringslov fjerner en række betingelser, der tidligere var for at drive erhvervsvirksomhed i Grønland. Lovændringen gør det således lettere at etablere virksomhed i Grønland, hvorved konkurrencen potentielt kan øges. Målet med den nye næringslov er at skabe et godt erhvervsklima, der kan tiltrække nye virksomheder til landet og dermed også give bedre betingelser for, at iværksættere her i landet kan etablere egen virksomhed

5 FRIERE KONKURRENCE Konkurrenceloven, øger mulighederne for friere konkurrence på det grønlandske marked Konkurrence fremmer initiativ og er godt for både virksomheder og forbrugere, og for at understøtte mere konkurrence forbyder loven en række praksisser, der tidligere har forhindret fri konkurrence på en række områder Ændringerne af konkurrenceloven skal især ses i lyset af en række sager, der gennem ulovlige aftaler og karteldannelser har været med til at forvride konkurrencen i det grønlandske erhvervsliv (eksempelvis den såkaldte Byggekartelsag)

6 FORBRUGERBESKYTTELSE Markedsføringsloven, forbyder urigtig eller vildledende markedsføring og sikrer dermed klare ramme for markedsføring og beskytter forbrugerne mod vildleden de markedsføring

7 BEDRE ADGANG TIL FINANSIERING Naalakkersuisut har i en årrække arbejdet på at forbedre adgangen til finansieringsmuligheder for virksomheder i Grønland I dag og fremover er der således flere muligheder for at søge finansiel støtte og økonomiske garantier eksternt både for små, lokale iværksættere og store, multinationale selskaber Aktørerne er: Eksportkreditfonden Vækstfonden Den Nordiske Investeringsbank Den Europæiske Investeringsbank

8 EKSPORTKREDITFONDEN OG VÆKSTFONDEN Fra 1. juli 2016 bliver der mulighed for, at grønlandske virksomheder kan opnå støtte fra Eksportkreditfonden, som er dansk funderet. Fonden kan stille garantier for tilgodehavender i forbindelse med eksport Vækstfonden stiller også garantier for private virksomheder, så døren til banken er lettere at åbne 9

9 DEN NORDISKE INVESTERINGSBANK OG EIB I større målestok eksempelvis minedrift er der nu styr på de arktiske lånerammer. En låneramme på 500 mio. Euro er reserveret til arktiske erhvervsprojekter under Den Nordiske Investeringsbank Den Europæiske Investeringsbank (EIB) har særlige lånerammer til lande som Grønland. EIB er især interessant som medfinansierende i forhold til større projekter som eksempelvis mindedrift

10 PRIVATE INVESTERINGER - FLERE OPLEVELSER FOR TURISTER Flere private initiativer og investeringer er nødvendige, hvis Grønland skal blomstre som turistdestination eksempelvis inden for vildmarkshoteller, organiserede lystfisker- og jagtcamps og anlæg til mountainskiing For at understøtte det private initiativ vil Naalakkersuisut udstede koncessioner til private, som har ideer til oplevelser for turister. En koncession til et område kan give den private investor den fornødne sikkerhed ved større investeringer Sådanne investeringer kan være med til at udvikle turismen, samtidig med at det skaber grobund for vækst og flere arbejdspladser i et område 4/19/

11 14

12 Nedbringelse af ledigheden Naalakkersuisuts beskæftigelsesstrategi Et trygt arbejdsmarked med 16 initiativer sigter mod at: forbedre indsatsen over for landets unge og sikre dem et godt arbejdsliv sikre en mere effektiv vejledning af ledige og bedre adgang til kurser for voksne, som har brug for et skub til at komme videre sikre, at jobs fortrinsvis går til hjemmehørende arbejdskraft Vore egne selskaber bør gå forrest for at understøtte denne udvikling

13 Understøttelse af arbejdsmarkedet: Nye job, vejlednings- og opkvalificeringscentre 1. januar 2016 trådte en ny lovgivning om etablering af Job-, vejlednings- og opkvalificeringscentre i kraft. Loven skal skabe en mere effektiv arbejdsmarkedsindsats, og en ensartet organisation over hele landet. Det skal sikre, at alle borgere i landet får en mere ensartet og kompetent betjening, uanset hvor de befinder sig i landet. Centrenes formål er at understøtte arbejdsmarkedet og samle hjælpen fra Arbejdsmarkedskontor og Piareersarfiit ét sted. Pr. 1. januar 2017 skal centrene være fuldt etablerede

14 Suli.gl er i luften Den nye jobportal Suli.gl skal være med til at sikre grønlandske arbejdstageres mobilitet, så flest mulige ledige stillinger besættes af lokal arbejdskraft

15 Fokus på unge uden job og uddannelse Der bliver i disse år oprettet yderligere 250 pladser til unge, som har behov for opkvalificering, fx.: Ikke-boglige forløb, som Piorsaavik,»Sapinngilanga Pisinnaavunga«og»Pilersitsivik Asimi«Jobtræningsforløb Tilbud til bogligt svage unge med speciallærere rettet mod beskæftigelse eller støtte til boglig opkvalificering

16 Vore selskabers rolle Etablering af lærlinge- og praktikpladser CSR fokus på det rummelige arbejdsmarked med skabelse af revalideringspladser og flexjobs så flere borgere kan hjælpes tilbage på arbejdsmarkedet. Mange af dem, som står uden for arbejdsmarkedet, har en delvis arbejdsevne, som de gerne vil bruge: De kan arbejde kortere tid eller på særlige vilkår. Modernisering af lovgivning om revalidering og opkvalificering samt samfundsansvar er på vej til efteråret mere herom ved næste møde

17 Lov- og Beslutningsforslag på FM2016 Departementet for Erhverv, Arbejdsmarked og Handel

18 FM Erhvervsfremmeloven Den nuværende erhvervsfremmestruktur blev vedtaget i 2012 I 2016 gennemføres en evaluering af de eksisterende ordninger for at tilpasse dem tiden og udviklingen Disse ordninger er: Mulighed for at tildele økonomisk støtte i forbindelse med opstart af virksomhed, de såkaldte klippekort eksempelvis til anvendelse af privat konsulentbistand Produktudvikling til bl.a. etablering og udvidelse af virksomhed Afsætning af puljer til særlige brancher eller virksomheder 4/19/

19 FM INKUBATORORDNING - ET NYT INITIATIV Erfaringer fra andre lande (eksempelvis Island og Israel) har vist, at iværksættere typisk har behov for rådgivning og sparring i selve opstartsfasen Det er Naalakkersuisuts ønske at skabe en platform for iværksættere med inspiration fra andre lande en såkaldt inkubatorordning, der skal virke som en slags kreativ»rugekasse» for nye iværksættere samt hjælpe til netværksopbygning blandt de nye virksomheder På FM 2016 fremlægges ændringsforslag til erhvervsfremmeloven, der gør det muligt at etablere inkubatorordningen: Ikke kun økonomisk støtte, men også rådgivning og sparring Mulighed for op til 2 års kurser og sparring om den nye virksomhed

20 FM2016 Sikkerhedskontrol med uran Beslutningsforslaget er Grønlands Selvstyres udtalelse til lovforslag om lov for Grønland om kontrol med den fredelige udnyttelse af nukleart materiale. Lovforslaget er en opfølgning på anbefalingerne i den dansk-grønlandske Rapport om udvinding og eksport af uran fra oktober Lovforslaget indeholder to hovedelementer; at sikre, at nukleart materiale anvendes til fredelige forma l, og at sikre, at Kongeriget Danmark overholder sine internationale sikkerhedskontrolforpligtelser.

21 FM2016 Sikkerhedskontrol med uran Der skal i henhold til IAEA s krav etableres et nukleart bogholderisystem, jf. forpligtelserne i Kongeriget Danmarks sikkerhedskontrolaftaler med IAEA. Der skal sikres adgang for inspektører fra grønlandske myndigheder, rigsmyndigheden og IAEA til lokaliteter og materialer, der er undergivet sikkerhedskontrol i Grønland. Eksport af nukleart materiale betinges af, at der er indga et en mellemstatslig aftale med modtagerlandet med det forma l at sikre, at nukleart materiale udvundet i Grønland kun udnyttes til fredelige forma l.

22 FM2016 Eksportkontrol med dual-use produkter Lov for Grønland om kontrol med eksport af produkter med dobbelt anvendelse Kongeriget Danmark deltager sammen med de fleste andre EUmedlemslande i fire internationale eksportkontrolregimer Den regulering, der fremga r af de fire eksportkontrolregimer er bindende for Grønland, da deltagelsen i regimerne er indga et med gyldighed for hele Kongeriget. Der er tale om produkter, der udover en civil anvendelse kan anvendes til henholdsvis nukleare, kemiske og biologiske masseødelæggelsesva ben eller fremføringsmidler hertil samt konventionelle va ben generelt. Kontrollisten er offentliggjort på Erhvervsstyrelsens hjemmeside.

23 FM2016 Eksportkontrol med dual-use produkter Med lovforslaget foresla s, at der kræves tilladelse til udførsel af dual-use produkter, der er opført pa en kontrolliste tilsvarende som efter EU forordningen. Med lovforslaget foresla s videre en regulering af udførsel af uran- og thoriumholdige malme, svarende til den der gælder i lande som USA, Canada og Australien og EU. Efter EU forordningen stilles krav om eksporttilladelser for malm, hvis malmen har et thorium indhold på 10 pct. eller derover eller et uranindhold på 0,1 pct. eller derover.

24 FM2016 Lov om tiltrædelse af Det Internationale Atomenergiagenturs konvention om bistand i tilfælde af nukleare ulykker eller radiologiske nødstilfælde Bistandskonventionen omhandler ikke direkte udvinding af radioaktive mineraler. Forma let med Bistandskonventionen er at skabe en international ramme, som skal medvirke til at tilvejebringe hurtig bistand til medlemsstater i tilfælde af nukleare ulykker eller radiologiske nødstilfælde, hvorved følger kan mindskes og liv, ejendom og miljø kan beskyttes mod følgerne.

25 FM2016 Anordning om ikrafttræden for Grønland af dele af visse love om ændring af udleveringsloven Inatsisartut har i 2015 vedtaget et beslutningsforslag om Grønlands tiltrædelse af den internationale konvention til bekæmpelse af nuklear terrorisme samt Grønlands tiltrædelse af ændringskonvention til Det Internationale Atomenergiagenturs konvention om fysisk beskyttelse af nukleare materialer. De pa gældende konventioner stiller krav om, at der kan ske udlevering for politiske forbrydelser, hvilket der ikke er mulighed for ifølge den affattelse af udleveringsloven, som er gældende for Grønland. Der er derfor behov for at sætte udleveringslovens 5, stk. 3, nr. 5 og 6, i kraft for Grønland. Ikraftsættelsen af bestemmelserne vil fa den betydning, at udlevering for en politisk forbrydelse kan finde sted, na r handlingen er omfattet af de pa gældende konventioner.

26 FM Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) De væsentligste ændringer i selskabsloven i forhold til de i forhold til de tidligere regler i aktieselskabsloven og anpartsselskabsloven er: 1. En fælles lov for aktieselskaber (herunder partnerselskaber) og anpartsselskaber (herunder iværksætterselskaber) 2. Begreber og definitioner 3. Iværksætterselskaber 4. Stiftelse 5. Kapitalkrav og indbetaling af selskabskapital 6. Kapitalandele (aktier og anparter) 7. Det Offentlige Ejerregister 8. Indløsning og omsættelighedsbegrænsninger 9. Generalforsamling 10. Ma ltal og politik for det underrepræsenterede køn

27 EM Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) 11. Ledelsesmodeller 12. Retningslinjer for incitamentsaflønning af ledelsesmedlemmer i børsnoterede selskaber 13. Medarbejderrepræsentation 14. Kapitalforhøjelser 15. Kapitalafgang (kapitalnedsættelse m.v.) 16. Egne kapitalandele 17. Opløsning (likvidation m.v.) 18. Fusion og spaltning 19. Omdannelse 20. De særlige regler for statslige aktieselskaber

28 EM Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) Det er karakteristisk for aktie- og anpartsselskaber i modsætning til andre selskabsformer, at deltagernes hæftelse er begrænset til deres indskud, og at indflydelsen er afhængig af kapitalindskuddet. Til gengæld er der i disse selskaber krav om, at der foretages et vist minimumsindskud af kapital i forbindelse med stiftelsen, hvilket er baggrunden for, at disse selskabsformer betegnes»kapitalselskaber«.

29 EM Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) Reguleringen i en række selskabsretlige EU-direktiver er inkluderet i loven. Selskabsreguleringen for aktieselskaber bygger i vidt omfang på EU's selskabsdirektiver, hvorimod reguleringen af anpartsselskaber langt fra i samme grad bygger på EU-direktiverne. Med den nye selskabslov og de efterfølgende ændringer hertil er det overordnet set blevet lettere at starte og drive selskaber, ejerne af selskabet og ledelsen får øget fleksibilitet under ansvar, og der sikres øget åbenhed omkring ejerforhold.

30 EM Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) Selskabsloven erstatter lov om aktieselskaber og lov om anpartsselskaber og en fælles lov for aktieselskaber, herunder kommanditaktieselskaber, og anpartsselskaber, herunder iværksætterselskaber. Iværksætterselskaber er ny en særlig form for anpartsselskaber, som blev indført i selskabsloven i Et iværksætterselskab kan stiftes med en selskabskapital på 1 kr., sa ledes at der er mindst e n kapitalandel i selskabet. Det pa hviler iværksætterselskabet at henlægge mindst 25 pct. af selskabets overskud til en bunden reserve til opbygning af selskabets kapitalgrundlag. Herudover kan et iværksætterselskab ikke udlodde udbytte i øvrigt, før iværksætterselskabets selskabskapital og reserven til opbygning af selskabets kapitalgrundlag samlet udgør mindst kr.

31 EM Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) For anpartsselskaber er kapitalkravet nedsat fra kr. til kr. For aktieselskaber er minimumskapitalkravet kr. som hidtil. I Erhvervsstyrelsen er der som noget nyt etableret et elektronisk ejerregister til registrering af oplysninger om kapitalejerne i kapitalselskaber. Registeret besta r af en a ben del, som er offentligt tilgængeligt, og en lukket del, der alene er tilgængelig for myndighederne. Selskabsloven giver kapitalselskaberne stor fleksibilitet ved indretningen af deres ledelsesstruktur. Loven giver mulighed for at operere med nye overordnede ledelsesstrukturer bedre tilpasset det enkelte selskab.

32 EM Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) Efter selskabsloven kan der fastsættes regler om obligatorisk digital kommunikation, som bl.a. indebærer, at al kommunikation mellem selskaberne og Erhvervsstyrelsen skal foregå digitalt, herunder ved anvendelse af styrelsens digitale selvregistreringsløsning til brug for registreringer om selskabsforhold. Nogle af selskabslovens bestemmelser forudsætter, at selskaberne selv registrerer de pa gældende oplysninger m.v. direkte i styrelsens it-system, hvorefter oplysningerne bliver offentligt tilgængelige.

33 EM Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) Alle registreringer om selskabsforhold offentliggøres i Erhvervsstyrelsens itsystem, sa ledes at oplysninger, der er offentligt tilgængelige i henhold til selskabsloven, kan ses online pa hjemmesiden datacvr.virk.dk. Efter de gældende anordninger om ikrafttræden for Grønland af henholdsvis aktieselskabsloven og anpartsloven offentliggøres registreringer om grønlandske selskaber desuden i Grønlandsposten, som to gange om ma neden indeholder oplysninger om registreringer om Grønlandske selskaber, der er foretaget i Erhvervsstyrelsens it-system. I anordningsudkastet foresla s det, at offentliggørelse i Grønlandsposten ikke videreføres, sa ledes at offentliggørelse af registreringer om grønlandske selskaber fremover alene offentliggøres i Erhvervsstyrelsens it-system.

34 FM Anordning for Grønland om ikrafttræden af lov om erhvervsdrivende fonde. Anordningsudkastet har sa ledes til forma l at sætte den nye lov om erhvervsdrivende fonde, jf. lov nr. 712 af 25. juni 2014 i kraft for Grønland ved kongelig anordning med de ændringer, der følger af de grønlandske forhold. Målet er at der skal gælde ensartede regler for de forskellige virksomhedsformer i Danmark, under iagttagelse af de særlige kendetegn, der gælder for fondsformen. Dette vil især sige det forhold, at fondene er selvejende, og at der som modsvar herpå er en fondsmyndighed, der fører tilsyn med fonden. Den nye lov om erhvervsdrivende fonde har betydet: en modernisering af lovgrundlaget for erhvervsdrivende fonde pa linje med selskabslovgivningen, en øget a benhed om bestyrelsens aktiviteter og uddelinger samt en styrkelse af fondsmyndighedens muligheder i forhold til bestyrelsen. Tekst skrives ind i sidehoved/sidefod

35 FM Lov om genetiske ressourcer Forslaget skal sikre, at det grønlandske samfund modtager en rimelig andel den værdi som skabes. Nagoyaprotokollen er en ny tilføjelse til de internationale principper vedrørende udnyttelse af genetiske ressourcer, og har til formål at sikre at oprindelseslandet opnår en rimelig fair andel af den værdi der skabes ved udnyttelse af de genetiske ressourcer. Erfaringer fra andre lande har vist at udnyttelse af genetiske ressourcer ofte sker uden at oprindelseslandet får en retfærdig del af de værdier der skabes. Lovforslaget skal sikre at Grønland følger de internationale retningslinjer og standarder..og at Grønland opna r de økonomiske fordele som vi er berettiget til.

36 FM Lov om genetiske ressourcer Udnyttelse i eller uden for Grønland af genetiske ressourcer fra Grønland må kun finde sted i henhold til en udnyttelsestilladelse dertil meddelt af Naalakkersuisut, Modtagelse af udbytte, herunder opna else af økonomiske og ikke-økonomiske fordele, som følger af udnyttelse i eller uden for Grønland af genetiske ressourcer fra Grønland, samt fordeling af sa dant udbytte må kun finde sted i overensstemmelse med en udbyttedelingsaftale med Naalakkersuisut, Genetiske ressourcer, som er erhvervet i strid med lovgivningen om adgang til genetiske ressourcer i det land, de kommer fra, må ikke udnyttes i Grønland. Naalakkersuisut kan for en udnyttelsestilladelse fastsætte vilka r om rettighedshaverens betaling af vederlag til Grønlands Selvstyre. Naalakkersuisut kan fastsætte bestemmelser og vilka r om, at en udnyttelsestilladelse kun kan meddeles til et et aktieselskab eller et anpartsselskab med hjemsted i Grønland.

37 FM Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsskadesikring i Grønland Forma let med lovforslaget er at overføre Arbejdsskadestyrelsens og Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikrings opgaver i relation til arbejdsskadesikringsloven i Grønland til den nye institution Arbejdsmarkedets Erhvervssikring. Der er i udgangspunktet tale om at sikre driften indenfor de nuværende rammer. I Grønland varetages administrationen af arbejdsskadeomra det af Arbejdsskadestyrelsens Center for Arbejdsskader i Nuuk. Det forudsættes sa ledes, at det nuværende Center for Arbejdsskader i Nuuk fortsætter løsningen af de nuværende opgaver i relation til administration af loven om arbejdsskadesikring i Grønland. Lovforslaget indeholder ikke indholdsmæssige ændringer af lovgivningen i øvrigt og indeholder sa ledes ikke ændringer af tilskadekomnes eller forsikringsselskabernes rettigheder og pligter efter arbejdsskadesikringsloven i Grønland. Tekst skrives ind i sidehoved/sidefod

38 FM Lov om erhvervsmæssig aktiviteter på søterritoriet Arbejdet er påbegyndt på baggrund af Baffinlandprojektet i Canada, hvor der skal transporteres og omlæsses jern i det grønlandske søterritorium. Muliggør en erhvervsmæssig regulering af søterritoriet, så Selvstyret kan få indtægter m.m. ved omlæsningen

39 Billeder fra Visit Greenland Mads Pihl, Glenn Mattsing, og Thomas Nørby Mogensen

GRØNLAND på vej til vækst

GRØNLAND på vej til vækst GRØNLAND på vej til vækst Modernisering af erhvervsrammer og arbejdsmarked i Grønland Opdateret lovgivning Beskyttelse af forbrugerne Hjælp til iværksættere Ny turismestrategi Trygt arbejdsmarked Mere

Læs mere

GRØNLAND på vej til vækst. Modernisering af erhvervsrammer og arbejdsmarked i Grønland

GRØNLAND på vej til vækst. Modernisering af erhvervsrammer og arbejdsmarked i Grønland GRØNLAND på vej til vækst Modernisering af erhvervsrammer og arbejdsmarked i Grønland GRØNLAND PÅ VEJ IND I EN M O D E R N E LIGA Modernisering for at ruste Grønland til en fremtid, hvor der skal skrues

Læs mere

GRØNLAND PÅ VEJ MOD VÆKST

GRØNLAND PÅ VEJ MOD VÆKST STATUS Omfattende reformer på arbejdsmarkedet Beskæftigelsesstrategien er i gang GRØNLAND PÅ VEJ MOD VÆKST Bedre rammer for erhvervslivet Ppt til seminar den 22. og 23. oktober 2016 GRØNLAND PÅ VEJ IND

Læs mere

UDKAST. Resumé anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om erhvervsdrivende fonde. Indholdsfortegnelse

UDKAST. Resumé anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om erhvervsdrivende fonde. Indholdsfortegnelse Erhvervsstyrelsen, den 31. august 2015 UDKAST Resumé anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om erhvervsdrivende fonde Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Generelt om lov om erhvervsdrivende fonde

Læs mere

Fælleserklæring mellem Erhvervs- Vækstministeriet/Erhvervsstyrelsen

Fælleserklæring mellem Erhvervs- Vækstministeriet/Erhvervsstyrelsen Fælleserklæring mellem Erhvervs- og Vækstministeriet/Erhvervsstyrelsen og Departementet for Erhverv, Arbejdsmarked og Handel om eksportkontrol af dual-use produkter og teknologi Formål Formålet med nærværende

Læs mere

NYHEDER FRA PLESNER APRIL 2009

NYHEDER FRA PLESNER APRIL 2009 NYHEDER FRA PLESNER APRIL 2009 CORPORATE COMMERCIAL Lovforslag om den nye selskabslov Af Advokat Jacob Christensen og Advokatfuldmægtig Husna Sahar Jahangir I forsættelse af vores nyhedsbrev af november

Læs mere

Sammenfatning af indholdet i forslag om lov om aktie- og anpartsselskaber

Sammenfatning af indholdet i forslag om lov om aktie- og anpartsselskaber Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 79 Offentligt 27. november 2008 /adf/che Sag Sammenfatning af indholdet i forslag om lov om aktie- og anpartsselskaber 1. Sammenfatning af lovforslagets enkelte kapitler

Læs mere

GRØNLAND PÅ VEJ MOD VÆKST

GRØNLAND PÅ VEJ MOD VÆKST GRØNLAND PÅ VEJ MOD VÆKST Modernisering af erhvervsrammer og arbejdsmarked i Grønland Opdateret lovgivning Mere dynamisk arbejdsmarked Hjælp til iværksættere Beskyttelse af forbrugerne Ny turismestrategi

Læs mere

Selskabsdag 2015 Opdatering inden for selskabsretten. Monica Reib, Partner

Selskabsdag 2015 Opdatering inden for selskabsretten. Monica Reib, Partner Selskabsdag 2015 Opdatering inden for selskabsretten Monica Reib, Partner 2 Udvalgte emner 1. Revision af Selskabsloven 2. Det Offentlige Ejerregister 3. Ihændehaveraktier 4. Registrering af de reele ejere

Læs mere

Selskabsreformen. særlige regler for finansielle virksomheder

Selskabsreformen. særlige regler for finansielle virksomheder Selskabsreformen særlige regler for finansielle virksomheder Lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) 1 trådte for hoveddelens vedkommende i kraft den 1. marts 2010. Den resterende del af loven

Læs mere

UDKAST. Resumé anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) Indholdsfortegnelse

UDKAST. Resumé anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) Indholdsfortegnelse Erhvervsstyrelsen, Grejen, 21. juli 2015 J.nr. 2015-7775 UDKAST Resumé anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Generelt

Læs mere

Følgende dele af loven forventes sat i kraft

Følgende dele af loven forventes sat i kraft Følgende dele af loven forventes sat i kraft Kapitel 1 Indledende bestemmelser De nye definitionsbestemmelser, der bl.a. er konsekvens af, at reglerne for aktie- og anpartsselskaber samles i én lov og

Læs mere

Vejledning om overgangen fra aktieselskabsloven og anpartsselskabsloven til selskabsloven

Vejledning om overgangen fra aktieselskabsloven og anpartsselskabsloven til selskabsloven Erhvervs- og Selskabsstyrelsen 19.3.2010 GKJ Vejledning om overgangen fra aktieselskabsloven og anpartsselskabsloven til selskabsloven 1. Indledning Mange af bestemmelserne i den nye selskabslov (nr. 470

Læs mere

Ny selskabslov, nye muligheder

Ny selskabslov, nye muligheder Ny selskabslov, nye muligheder Fordele og muligheder Bag om loven Den 29. maj 2009 blev der vedtaget en ny, samlet selskabslov for aktie- og anpartsselskaber. Hovedparten af loven forventes at træde i

Læs mere

NOTAT 1. marts 2010 SØREN THEILGAARD. Emne: Ændringer i selskabsloven 2010

NOTAT 1. marts 2010 SØREN THEILGAARD. Emne: Ændringer i selskabsloven 2010 SØREN THEILGAARD Advokat, møderet for Højesteret Søren Theilgaard Advokatanpartsselskab, CVR.nr. 16 93 63 08 H.C. Ørstedsvej 38. 2.th. 1879 Frederiksberg C e-mail: theilgaardlaw@gmail.com www.theilgaardlaw.dk

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Grethe Krogh Jensen

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Grethe Krogh Jensen Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Grethe Krogh Jensen 18.11.2009 UDKAST Bekendtgørelse om delvis ikrafttræden af selskabsloven, ophævelse af aktieselskabsloven og anpartsselskabsloven og overgangsbestemmelser

Læs mere

Nyheder inden for selskabsretten. v/niels Kornerup Uddannelsesdagen 2015

Nyheder inden for selskabsretten. v/niels Kornerup Uddannelsesdagen 2015 Nyheder inden for selskabsretten v/niels Kornerup Uddannelsesdagen 2015 2 1. januar 2014 På baggrund af den forudsatte 2 års-revision af SEL: Nedsættelse af kapitalkrav for ApS fra kr. 80.000 til kr. 50.000

Læs mere

På baggrund af den afsluttede høring kan det konkluderes, at der ikke er udtrykt kritik af lovforslaget.

På baggrund af den afsluttede høring kan det konkluderes, at der ikke er udtrykt kritik af lovforslaget. Høringsnotat til Folketingets Grønland s- udvalg 17. marts 2016 Høringsnotat vedrørende forslag til lov for Grønland om kontrol med eksport af produkter med dobbelt anvendelse - Lxx 1. Indledning Lovforslaget

Læs mere

Sammenfatning af indholdet i loven om aktie- og anpartsselskaber. 1. Sammenfatning af lovens enkelte kapitler

Sammenfatning af indholdet i loven om aktie- og anpartsselskaber. 1. Sammenfatning af lovens enkelte kapitler 15. september 2009 /adf/che Sag Sammenfatning af indholdet i loven om aktie- og anpartsselskaber 1. Sammenfatning af lovens enkelte kapitler Kapitel 1 - Indledende bestemmelser. Kapitlet indeholder en

Læs mere

Nye regler i selskabsloven er nu vedtaget

Nye regler i selskabsloven er nu vedtaget Nye regler i selskabsloven er nu vedtaget Af Henrik Steffensen og Martin Kristensen Den 16. maj 2013 har folketinget vedtaget en række ændringer i selskabsloven. De væsentligste ændringer af loven vedrører:

Læs mere

Sådan stiftes et iværksætterselskab (IVS)

Sådan stiftes et iværksætterselskab (IVS) Sådan stiftes et iværksætterselskab (IVS) 9. januar 2014 Præsentation af Martin Mønsted Jensen HA-jur Hvad er et iværksætterselskab (IVS)? IVS ikke en ny selskabsform, men derimod et anpartsselskab med

Læs mere

VEJLEDNING OM. Partnerselskaber (kommanditaktieselskaber) UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen

VEJLEDNING OM. Partnerselskaber (kommanditaktieselskaber) UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen VEJLEDNING OM Partnerselskaber (kommanditaktieselskaber) UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen Oktober 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 1.1. Det praktiske anvendelsesområde for virksomhedsformen... 2

Læs mere

Overblik over den nye lov Ikke en detaljeret gennemgang, hvor vi når omkring alle detaljerne

Overblik over den nye lov Ikke en detaljeret gennemgang, hvor vi når omkring alle detaljerne Ny selskabslov Tilgang i oplæg Overblik over den nye lov Ikke en detaljeret gennemgang, hvor vi når omkring alle detaljerne Fravalgt visse emner, der omhandler et begrænset antal Fravalgt visse emner,

Læs mere

24. I 244 indsættes som stk. 3:»Stk. 3. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen kan fastsætte nærmere

24. I 244 indsættes som stk. 3:»Stk. 3. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen kan fastsætte nærmere Lovforslag nr. L 55 Folketinget 2010-11 Fremsat den 10. november 2010 af økonomi- og erhvervsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag til Lov om ændring af lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven)

Læs mere

Iværksætterselskaber og nedsættelse af ApS-kapitalkrav fra 1. januar 2014

Iværksætterselskaber og nedsættelse af ApS-kapitalkrav fra 1. januar 2014 Deloitte Iværksætterselskaber og nedsættelse af ApS-kapitalkrav fra 1. januar 2014 Fra 1. januar 2014 bliver det muligt at stifte et iværksætterselskab med en kapital på 1 kr. og stifte et anpartsselskab

Læs mere

Ændring af Selskabsloven. Nyhedsbrev Corporate M&A Juni 2013

Ændring af Selskabsloven. Nyhedsbrev Corporate M&A Juni 2013 Ændring af Selskabsloven Nyhedsbrev Corporate M&A Juni 2013 ÆNDRING AF SELSKABSLOVEN Folketinget har den 16 maj 2013 vedtaget en revision af selskabsloven. Dele af lovændringen kræver tilpasning af Erhvervsstyrelsens

Læs mere

NYHEDER FRA PLESNER JUNI 2009

NYHEDER FRA PLESNER JUNI 2009 NYHEDER FRA PLESNER JUNI 2009 CORPORATE COMMERCIAL Den nye selskabslov Af advokat Jacob Christensen og advokatfuldmægtig Johanna Wickenberg I forlængelse af vores nyhedsbrev fra april 2009 om det fremsatte

Læs mere

Første fase i selskabslovens ikrafttræden 1. marts 2010 - Ændringer, som er trådt i kraft, og ændringer, som først træder i kraft senere

Første fase i selskabslovens ikrafttræden 1. marts 2010 - Ændringer, som er trådt i kraft, og ændringer, som først træder i kraft senere 2. marts 2010 /LBU/GKJ Sag Første fase i selskabslovens ikrafttræden 1. marts 2010 - Ændringer, som er trådt i kraft, og ændringer, som først træder i kraft senere 1. Ændringer, som er trådt i kraft Selskabslovens

Læs mere

Nye regler i selskabsloven

Nye regler i selskabsloven Nye regler i selskabsloven Af Henrik Steffensen og Martin Kristensen Kontakt Henrik Steffensen Telefon: 3945 3214 Mobil: 2373 2147 E-mail: hns@pwc.dk Martin Kristensen Telefon: 3945 3683 Mobil: 5120 6478

Læs mere

Forslag. til. Lov for Grønland om kontrol med eksport af produkter med dobbelt anvendelse

Forslag. til. Lov for Grønland om kontrol med eksport af produkter med dobbelt anvendelse Forslag Lov for Grønland om kontrol med eksport af produkter med dobbelt anvendelse til Kapitel 1 Formål og definitioner 1. Formålet med loven er at sikre, at produkter med dobbelt anvendelse ikke anvendes

Læs mere

Iværksætterselskaber - IVS. Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre.

Iværksætterselskaber - IVS. Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre. Iværksætterselskaber - IVS Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre. Iværksætterselskaber - IVS Det er nu blevet muligt for iværksættere og andre at stifte et selskab benævnt iværksætterselskab

Læs mere

10. juni 2014 EM 2014/XX. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

10. juni 2014 EM 2014/XX. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger 10. juni 2014 EM 2014/XX Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Grønland har på nuværende tidspunkt ikke en jobbank på internettet med et struktureret udbud af ledige jobs, hvor

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 30. maj 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 68/151/EØF

Læs mere

Æ n d r i n g s f o r s l a g. til. Forslag til lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. Til 1

Æ n d r i n g s f o r s l a g. til. Forslag til lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. Til 1 Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 L 175 Bilag 6 Offentligt Æ n d r i n g s f o r s l a g til Forslag til lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. Af erhvervs- og vækstministeren

Læs mere

Orientering om den nye selskabslov Kapitalforhøjelser

Orientering om den nye selskabslov Kapitalforhøjelser Oktober 2009 Orientering om den nye selskabslov Kapitalforhøjelser Side 2 Kapitalforhøjelser Reglerne om kapitalforhøjelser er ændret indenfor følgende områder: Beslutning Bemyndigelse Procedurekrav Beslutningens

Læs mere

Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2016 om udnyttelse af genetiske ressourcer og aktiviteter i forbindelse dermed

Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2016 om udnyttelse af genetiske ressourcer og aktiviteter i forbindelse dermed xx. xxx 2016 FM 2016/xx Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2016 om udnyttelse af genetiske ressourcer og aktiviteter i forbindelse dermed Kapitel 1 Anvendelsesområde og definitioner med videre

Læs mere

Forslag. Lov for Grønland om kontrol med den fredelige udnyttelse af nukleart materiale. Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 2.

Forslag. Lov for Grønland om kontrol med den fredelige udnyttelse af nukleart materiale. Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 2. 2015/1 LSV 155 (Gældende) Udskriftsdato: 25. november 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Udenrigsmin., j.nr. 2015-38533 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 2. juni 2016 Forslag til

Læs mere

Iværksætterselskaber Kvinder i bestyrelser - 2014 Medarbejderrepræsentation Erhvervsdrivende fonde EU-selskabsret

Iværksætterselskaber Kvinder i bestyrelser - 2014 Medarbejderrepræsentation Erhvervsdrivende fonde EU-selskabsret Iværksætterselskaber Kvinder i bestyrelser - 2014 Medarbejderrepræsentation Erhvervsdrivende fonde EU-selskabsret Oplæg v/vicedirektør Victor Kjær Erhvervsstyrelsen LO-skolen d. 26. april 2014 Iværksætterselskaber

Læs mere

VEJLEDNING OM. grænseoverskridende flytning af hjemsted UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen

VEJLEDNING OM. grænseoverskridende flytning af hjemsted UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen VEJLEDNING OM grænseoverskridende flytning af hjemsted UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen december 2013 Indhold INDLEDNING... 3 FLYTNING UD AF DANMARK... 3 Flytteplan... 3 Flytteredegørelse... 4 Kreditorerklæring...

Læs mere

Finansudvalget 2008-09 FIU alm. del Svar på Spørgsmål 81 Offentligt

Finansudvalget 2008-09 FIU alm. del Svar på Spørgsmål 81 Offentligt Finansudvalget 2008-09 FIU alm. del Svar på Spørgsmål 81 Offentligt Kapitalkrav Gældende ret Ny lovgivning Aktieselskabslovens 1, stk. 3, og anpartsselskabslovens 1, stk. 3: Kravene til kapitalens størrelse

Læs mere

ET TRYGT ARBEJDSMARKED. Naalakkersuisuts bud på et trygt arbejdsmarked i årene frem

ET TRYGT ARBEJDSMARKED. Naalakkersuisuts bud på et trygt arbejdsmarked i årene frem ET TRYGT ARBEJDSMARKED Naalakkersuisuts bud på et trygt arbejdsmarked i årene frem 2015 1 Forord I denne folder kan du læse om 16 forslag fra Naalakkersuisut, som skal sikre Grønland en styrket fremtid

Læs mere

Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Inatsisartutlov nr. 20 af 3. december 2012 om erhvervsfremme til landbaserede erhverv har til formål at styrke udviklingen af det grønlandske

Læs mere

NAALAKKERSUISUT. Til medlem af Inatsisartut, Aqqaluaq B. Egede, Inuit Ataqatigiit. Svar på 37 spørgsmål nr. 239 fra Aqqaluaq B. Egede. Spørgsmål 1.

NAALAKKERSUISUT. Til medlem af Inatsisartut, Aqqaluaq B. Egede, Inuit Ataqatigiit. Svar på 37 spørgsmål nr. 239 fra Aqqaluaq B. Egede. Spørgsmål 1. Inuussutissarsiornermut, Suliffeqarnermut, Niuernermut Nunanuliu Allanut Naalakkersuisoq Naalakkersulsoq for Erhverv, Arbejdsmarked, Handel og Udenrigsanliggender NAALAKKERSUISUT GOVERNMENT OF GREEN l

Læs mere

VEJLEDNING OM. Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen. December 2013

VEJLEDNING OM. Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen. December 2013 VEJLEDNING OM Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2013 Denne vejledning er opdateret generelt efter evalueringen af selskabsloven og bekendtgørelse om delvis ikrafttræden af

Læs mere

Vejledning om genoptagelse af kapitalselskaber under tvangsopløsning (ApS, A/S og P/S)

Vejledning om genoptagelse af kapitalselskaber under tvangsopløsning (ApS, A/S og P/S) Vejledning om genoptagelse af kapitalselskaber under tvangsopløsning (ApS, A/S og P/S) ERHVERVSSTYRELSEN INDLEDNING... 2 1. GRUNDLÆGGENDE BETINGELSER FOR EN GENOPTAGELSE... 3 1.1. SELSKABER UNDER TVANGSOPLØSNING...

Læs mere

Vejledning om genoptagelse af kapitalselskaber under tvangsopløsning (ApS, A/S og P/S)

Vejledning om genoptagelse af kapitalselskaber under tvangsopløsning (ApS, A/S og P/S) Vejledning om genoptagelse af kapitalselskaber under tvangsopløsning (ApS, A/S og P/S) ERHVERVSSTYRELSEN INDLEDNING... 2 1. GRUNDLÆGGENDE BETINGELSER FOR EN GENOPTAGELSE... 3 1.1. SELSKABER UNDER TVANGSOPLØSNING...

Læs mere

Udkast til forslag til lov om aktie- og anpartsselskaber (Selskabsloven)

Udkast til forslag til lov om aktie- og anpartsselskaber (Selskabsloven) Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Kampmannsgade 1 1780 København V. modernisering@eogs.dk Holte, den 8. januar 2009 Udkast til forslag til lov om aktie- og anpartsselskaber (Selskabsloven) Principielt Dansk

Læs mere

- NØGLE TIL SELSKABSLOVEN

- NØGLE TIL SELSKABSLOVEN Erhvervs- og Selskabsstyrelsen 31.3.2010 GKJ - NØGLE TIL SELSKABSLOVEN Kolonne 1 angiver de gældende bestemmelser i selskabsloven (lov nr. 470 af 12. juni 2009) og ikrafttrædelsesbekendtgørelsen (bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om registrering og offentliggørelse af oplysninger om ejere i Erhvervsstyrelsen

Bekendtgørelse om registrering og offentliggørelse af oplysninger om ejere i Erhvervsstyrelsen Bekendtgørelse om registrering og offentliggørelse af oplysninger om ejere i Erhvervsstyrelsen I medfør af 12, stk. 1 og 2, 55, stk. 3, 56, stk. 2, 3. pkt., 57 a, stk. 6, og 367, stk. 4, i lov om aktie-

Læs mere

BLIV OPDATERET PÅ SELSKABSRETTEN

BLIV OPDATERET PÅ SELSKABSRETTEN Addressed in the report. BLIV OPDATERET PÅ SELSKABSRETTEN Ved partner Monica Reib LOVGIVNINGSINITIATIVER PÅ DET SELSKABSRETLIGE OMRÅDE LBK nr. 322 af 11/04/11: SEL Lov nr. 477 af 30/05/12 (SEL 57 a: om

Læs mere

17. maj 2016 EM 2016/XX. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

17. maj 2016 EM 2016/XX. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger 17. maj 2016 EM 2016/XX Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Naalakkersuisut og den danske regering nedsatte i 2013 en arbejdsgruppe, der inden for rammerne af selvstyreordningen

Læs mere

Indberetning af visse kapitalposter (den legale ejer) Den nye indberetningspligt

Indberetning af visse kapitalposter (den legale ejer) Den nye indberetningspligt 2. marts 2016 N Y E R E G L E R O M R E G I S T R E R I N G A F R E E L L E E J E R E Folketinget vedtog den 1. marts 2016 en ændring af Selskabsloven, Erhvervsvirksomhedsloven, Erhvervsfondsloven samt

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger Xx august 2016 Bemærkninger til lovforslaget EM 2016/xx Almindelige bemærkninger 1. Indledning Inatsisartut vedtog i 1993 at oprette et boligselskab til at administrere Selvstyrets udlejningsboliger. En

Læs mere

News & Updates Corporate/Commercial

News & Updates Corporate/Commercial 1 Ændringer i bl.a. selskabsloven med ikrafttrædelse 1. januar 2014 2 Lovforslag indeholdende præcisering af reglerne om den kønsmæssige sammensætning i ledelsen 3 Ny ordning vedrørende notarbekræftelser

Læs mere

Juni 2009 SELSKABSLOVEN OVERSIGT OVER ÆNDRINGER. Gorrissen Federspiel Kierkegaard H.C. Andersens Boulevard 1553 København V

Juni 2009 SELSKABSLOVEN OVERSIGT OVER ÆNDRINGER. Gorrissen Federspiel Kierkegaard H.C. Andersens Boulevard 1553 København V Juni 2009 SELSKABSLOVEN OVERSIGT OVER ÆNDRINGER Gorrissen Federspiel Kierkegaard H.C. Andersens Boulevard 1553 København V Ny selskabslov (A/S og ApS) Oversigt over ændringer Den 29. maj 2009 vedtog Folketinget

Læs mere

NYHEDER FRA PLESNER NOVEMBER 2008. Af advokat Jacob Christensen, advokat Frederik Lassen

NYHEDER FRA PLESNER NOVEMBER 2008. Af advokat Jacob Christensen, advokat Frederik Lassen NYHEDER FRA PLESNER NOVEMBER 2008 CORPORATE COMMERCIAL Oplæg til ny selskabslov Af advokat Jacob Christensen, advokat Frederik Lassen Udvalget for Modernisering af Selskabsretten har i løbet af de seneste

Læs mere

Vejledning vedrørende Det Offentlige Ejerregister

Vejledning vedrørende Det Offentlige Ejerregister Vejledning vedrørende Det Offentlige Ejerregister Erhvervsstyrelsen 14. november 2014 Vejledning vedrørende Det Offentlige Ejerregister og ejerbogen 3 1.0 Baggrund og lovgrundlag for Det Offentlige Ejerregister

Læs mere

10. juni 2014 EM2014/XX. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

10. juni 2014 EM2014/XX. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger 10. juni 2014 EM2014/XX Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Arbejdsløsheden i Grønland er voksende, og til trods for at størstedelen af de arbejdsløse er ufaglærte, ansætter

Læs mere

VEJLEDNING OM Stiftelse af et kapitalselskab, inkl. udkast til en vedtægt for et aktieselskab og anpartsselskab UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen

VEJLEDNING OM Stiftelse af et kapitalselskab, inkl. udkast til en vedtægt for et aktieselskab og anpartsselskab UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen VEJLEDNING OM Stiftelse af et kapitalselskab, inkl. udkast til en vedtægt for et aktieselskab og anpartsselskab UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen Maj 2011 Indholdsfortegnelse 1. Stiftelse af kapitalselskab...

Læs mere

Forslag. Lov for Grønland om kontrol med eksport af produkter med dobbelt anvendelse. Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 3. juni 2016.

Forslag. Lov for Grønland om kontrol med eksport af produkter med dobbelt anvendelse. Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 3. juni 2016. 2015/1 LSV 158 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr. 2015-3244 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 3.

Læs mere

Indberetning til nyt register over reelle ejere

Indberetning til nyt register over reelle ejere Nyhedsbrev til kunder og samarbejdspartnere Værdifuld viden om selskabsret Indberetning til nyt register over reelle ejere Som tidligere omtalt har vi fået et nyt register over såkaldte reelle ejere. Det

Læs mere

Bekendtgørelse om registrering og offentliggørelse af oplysninger om ejere i Erhvervsstyrelsen

Bekendtgørelse om registrering og offentliggørelse af oplysninger om ejere i Erhvervsstyrelsen BEK nr 488 af 18/05/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 25. juli 2017 Ministerium: Erhvervsministeriet Journalnummer: Erhvervsmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr. 2016-12208 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 3. december 2004 Til underretning for

Læs mere

VEJLEDNING OM KAPITALNEDSÆTTELSE

VEJLEDNING OM KAPITALNEDSÆTTELSE VEJLEDNING OM KAPITALNEDSÆTTELSE Denne vejledning beskriver de forskellige former for kapitalnedsættelse UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen November 2011 Indholdsfortegnelse 1. De forskellige former for kapitalnedsættelse...

Læs mere

Styr på selskaber hvad, hvorfor og hvordan? 3. oktober 2013 v/ Morten Haahr Jensen Specialkonsulent, cand. jur.

Styr på selskaber hvad, hvorfor og hvordan? 3. oktober 2013 v/ Morten Haahr Jensen Specialkonsulent, cand. jur. Styr på selskaber hvad, hvorfor og hvordan? 3. oktober 2013 v/ Morten Haahr Jensen Specialkonsulent, cand. jur. Indledende bemærkninger Gennem de senere år stort fokus på, om selskaber skal spille en større

Læs mere

Selvejende institutioners juridiske status

Selvejende institutioners juridiske status Selvejende institutioners juridiske status Aarhus, den 3. november 2016 2 Hvad er en selvejende institution, og hvorfor er status vigtigt? Selvejende institution er ikke en selskabsretligt beskyttet betegnelse

Læs mere

13. maj 2010 FM2010/113 BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget

13. maj 2010 FM2010/113 BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget BETÆNKNING Afgivet af Erhvervsudvalget vedrørende Forslag til: Inatsisartutbeslutning om Grønlands Selvstyres udtalelse til forslag til lov om arbejdsskadesikring i Grønland. Afgivet til forslagets 2.

Læs mere

20. maj 2015 FM2015/96/107 BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget. Vedrørende

20. maj 2015 FM2015/96/107 BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget. Vedrørende 20. maj 2015 BETÆNKNING Afgivet af Erhvervsudvalget Vedrørende Forslag til: Inatsisartutbeslutning om udtalelse til forslag til Lov for Grønland om kapitalkrav og tilsynsmæssige krav for kreditinstitutter

Læs mere

Til adressaterne på høringslisten. Høring vedrørende forslag til ny lov om erhvervsdrivende fonde, samt ændringer i årsregnskabsloven

Til adressaterne på høringslisten. Høring vedrørende forslag til ny lov om erhvervsdrivende fonde, samt ændringer i årsregnskabsloven Til adressaterne på høringslisten 10. juli 2013 /ERST Høring vedrørende forslag til ny lov om erhvervsdrivende fonde, samt ændringer i årsregnskabsloven Erhvervsstyrelsen har udarbejdet vedhæftede forslag

Læs mere

HD (R) Afhandling ASB Handelshøjskolen i Århus. Den nye selskabslov af den 29. maj 2009. Bilag

HD (R) Afhandling ASB Handelshøjskolen i Århus. Den nye selskabslov af den 29. maj 2009. Bilag HD (R) Afhandling ASB Handelshøjskolen i Århus Den nye selskabslov af den 29. maj 2009 På hvilke områder er den nye selskabslov væsentligt ændret i forhold til den tidligere lovgivning for aktie- og anpartsselskaber,

Læs mere

Lov om finansiel virksomhed Fortolkning af reglerne om omdannelse

Lov om finansiel virksomhed Fortolkning af reglerne om omdannelse Finanstilsynet 5. juli 2010 Lov om finansiel virksomhed 207-210 Fortolkning af reglerne om omdannelse Indledning Ifølge 207-210 i lov om finansiel virksomhed (herefter benævnt FiL) kan en sparekasse omdannes

Læs mere

Præsentation af den nye selskabslov. Formuepleje seminar februar 2010. Holst, Advokater

Præsentation af den nye selskabslov. Formuepleje seminar februar 2010. Holst, Advokater Præsentation af den nye selskabslov Formuepleje seminar februar 2010 Holst, Advokater 1. Introduktion Dagens program: 1. Introduktion 2. Stiftelse 3. Kapitalandele, ejerbog og ejerregister 4. Ledelse 5.

Læs mere

VEJLEDNING OM. kapitalnedsættelse i en erhvervsdrivende fond

VEJLEDNING OM. kapitalnedsættelse i en erhvervsdrivende fond VEJLEDNING OM kapitalnedsættelse i en erhvervsdrivende fond UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2014 1 Indhold 1. De forskellige former for kapitalnedsættelse... 1 2. Kapitalnedsættelse til dækning af

Læs mere

Orientering om den nye selskabslov Kapitalafgang

Orientering om den nye selskabslov Kapitalafgang Oktober 2009 Orientering om den nye selskabslov Kapitalafgang Side 2 Kapitalafgang Reglerne om kapitalafgang er ændret indenfor følgendeområder: Præcisering af ledelsens ansvar ved kapitalafgang Vurderingsberetning

Læs mere

Orientering om den nye selskabslov Kapitalandele, ejerfortegnelser m.v.

Orientering om den nye selskabslov Kapitalandele, ejerfortegnelser m.v. Oktober 2009 Orientering om den nye selskabslov Kapitalandele, ejerfortegnelser m.v. Side 2 Kapitalandele, ejerfortegnelser mv. Reglerne om kapitalandele, ejerfortegnelser mv. er ændret indenfor følgende

Læs mere

LOVFORSLAG OM ADM. LETTELSER

LOVFORSLAG OM ADM. LETTELSER LOVFORSLAG OM ADM. LETTELSER Reduktion af revisionspligten og de selskabsretlige konsekvensrettelser Reduktion af revisionspligten Virksomheder er fritaget for revisionspligt, hvis de i to på hinanden

Læs mere

Bekendtgørelse om delvis ikrafttræden af lov om aktieselskaber og anpartsselskaber (selskabsloven)

Bekendtgørelse om delvis ikrafttræden af lov om aktieselskaber og anpartsselskaber (selskabsloven) BEK nr 172 af 22/02/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 28. august 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, j.nr. 2010-0021182

Læs mere

VEJLEDNING OM. Filialer af udenlandske kapitalselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen

VEJLEDNING OM. Filialer af udenlandske kapitalselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen VEJLEDNING OM Filialer af udenlandske kapitalselskaber UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen januar 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Anmeldelsespligt... 2 2.1. Hvilke selskaber... 2 2.2. Hvilke aktiviteter...

Læs mere

12/ FM/EM2016/48 BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget

12/ FM/EM2016/48 BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget BETÆNKNING Afgivet af Erhvervsudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges til EM17 fremsætte lovforslag om en 4 årig forsøgsordning, hvor der udbydes mikrolån

Læs mere

Ekstraordinær igangsættelse renoverings- og anlægsprojekter med henblik på nedbringelse af arbejdsløsheden

Ekstraordinær igangsættelse renoverings- og anlægsprojekter med henblik på nedbringelse af arbejdsløsheden Inuussutissarsiornermut, Aatsitassaqarnermut Suliffeqarnermullu Naalakkersuisoqarfik Departementet for Erhverv, Råstoffer og Arbejdsmarked Ekstraordinær igangsættelse renoverings- og anlægsprojekter med

Læs mere

FAIF nyhedsservice. November 2014

FAIF nyhedsservice. November 2014 FAIF nyhedsservice November 2014 Fokus på forskellige lovændringer af betydning for FAIF er og AIF er I dette nyhedsbrev sætter vi fokus på en række kommende (forventede) lovændringer, der alle har det

Læs mere

Kapitel 1 Anvendelsesområde. 1. Inatsisartutloven finder anvendelse på udnyttelse af vandkraftressourcer til produktion af energi.

Kapitel 1 Anvendelsesområde. 1. Inatsisartutloven finder anvendelse på udnyttelse af vandkraftressourcer til produktion af energi. Inatsisartutlov nr. 12 af 1. december 2009 om udnyttelse af vandkraftressourcer til produktion af energi Historisk Kapitel 1 Anvendelsesområde 1. Inatsisartutloven finder anvendelse på udnyttelse af vandkraftressourcer

Læs mere

Partnerselskaber det bedste fra 2 verdener - 2. del

Partnerselskaber det bedste fra 2 verdener - 2. del - 1 Partnerselskaber det bedste fra 2 verdener - 2. del Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I sidste uge blev omtalt fordele og ulemper knyttet til udøvelse af virksomhed i interessentskabsform,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, lov om erhvervsdrivende fonde og forskellige andre love 1)

Forslag. Lov om ændring af selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, lov om erhvervsdrivende fonde og forskellige andre love 1) Lovforslag nr. L 94 Folketinget 2015-16 Fremsat den 16. december 2015 af erhvervs- og vækstministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag til Lov om ændring af selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder,

Læs mere

27. juni 2012 EM 2012/xx. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

27. juni 2012 EM 2012/xx. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger 27. juni 2012 EM 2012/xx Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Landstinget pålagde ved landstingsbeslutning på efterårssamlingen 2008 det daværende Landsstyre at undersøge muligheder

Læs mere

VEJLEDNING OM. Standardvedtægter for S.M.B.A. (med styrelsens kommentarer) UDGIVET AF. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

VEJLEDNING OM. Standardvedtægter for S.M.B.A. (med styrelsens kommentarer) UDGIVET AF. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen VEJLEDNING OM Standardvedtægter for S.M.B.A. (med styrelsens kommentarer) UDGIVET AF Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Oktober 2010 Standardvedtægter for S.M.B.A. Lov om visse erhvervsdrivende virksomheder

Læs mere

Resume af høringsnotater vedrørende udkast til forslag til lov om aktie- og anpartsselskaber samt følgeloven hertil (L 170 og L 171)

Resume af høringsnotater vedrørende udkast til forslag til lov om aktie- og anpartsselskaber samt følgeloven hertil (L 170 og L 171) Erhvervsudvalget, Erhvervsudvalget L 170 - Bilag 1,L 171 - Bilag 1 Offentligt 19. marts 2009 E&S /che/adf Resume af høringsnotater vedrørende udkast til forslag til lov om aktie- og anpartsselskaber samt

Læs mere

Selskabsreform. selskabsrådgivning

Selskabsreform. selskabsrådgivning Erik Werlauff Selskabsreform g selskabsrådgivning (:i '"?$ THOMSON REUTERS Indhold Forkortelser 11 I. INTRODUKTION - reformen og dens baggrund 13 Fremstillingen i det følgende 15 Reformens baggrund 15

Læs mere

NOTAT. Erfaringerne med iværksætterselskaber

NOTAT. Erfaringerne med iværksætterselskaber NOTAT 25. maj 2016 Erfaringerne med iværksætterselskaber 1. Baggrund for analysen og hovedkonklusioner Det fremgår af skattelyaftalen indgået mellem S, DF, V, EL, R, SF og K i december 2014, at Erhvervs

Læs mere

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer I medfør af 43, stk. 3, 44, stk. 6, 46, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel

Læs mere

News & Updates. Pligt til registrering af reelle ejere

News & Updates. Pligt til registrering af reelle ejere News & Updates Pligt til registrering af reelle ejere Pligt til registrering af reelle ejere Med henblik på at skabe øget transparens omkring danske virksomheders reelle ejerstruktur indføres den 23. maj

Læs mere

VEJLEDNING OM. selskaber med begrænset ansvar der skal registreres i henhold til lov om visse erhvervsdrivende virksomheder UDGIVET AF

VEJLEDNING OM. selskaber med begrænset ansvar der skal registreres i henhold til lov om visse erhvervsdrivende virksomheder UDGIVET AF VEJLEDNING OM selskaber med begrænset ansvar der skal registreres i henhold til lov om visse erhvervsdrivende virksomheder UDGIVET AF Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Oktober 2010 Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

NOTAT. Resumé vedr. ikraftsættelse for Grønland af en række love om ændring

NOTAT. Resumé vedr. ikraftsættelse for Grønland af en række love om ændring NOTAT 1. juli 2014 Vores reference: Sag 2013010286 Arkivkode Søfartspolitik, Jura og Søfartssociale forhold (SJS) /jga Resumé vedr. ikraftsættelse for Grønland af en række love om ændring af søloven Den

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget L 23 Bilag 5 Offentligt TEKNISK GENNEMGANG AF L23 - SELSKABSLOVEN OG ÅRSREGNSKABSLOVEN

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget L 23 Bilag 5 Offentligt TEKNISK GENNEMGANG AF L23 - SELSKABSLOVEN OG ÅRSREGNSKABSLOVEN Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2016-17 L 23 Bilag 5 Offentligt TEKNISK GENNEMGANG AF L23 - SELSKABSLOVEN OG ÅRSREGNSKABSLOVEN BAGGRUND FOR FORBUDDET MOD KAPITALEJERLÅN Det er forbudt for kapitalselskaber

Læs mere

København, september 2015. Notat: Selskaber med begrænset hæftelse. Notatet indeholder blandt andet følgende konklusioner:

København, september 2015. Notat: Selskaber med begrænset hæftelse. Notatet indeholder blandt andet følgende konklusioner: København, september 2015 Notat: Selskaber med begrænset hæftelse Notatet indeholder blandt andet følgende konklusioner: Antallet af anpartsselskaber er steget fra ca. 77.700 selskaber i 2001 til ca. 199.500

Læs mere

Turismeudvikling i Grønland Hvad skal der til? National Sektorplan for Turisme 2016-2020

Turismeudvikling i Grønland Hvad skal der til? National Sektorplan for Turisme 2016-2020 Turismeudvikling i Grønland Hvad skal der til? National Sektorplan for Turisme 2016-2020 Naalakkersuisoq for Erhverv, Arbejdsmarked, Handel og Udenrigsanliggender Vittus Qujaukitsoq 1 FLERE TURISTER TIL

Læs mere

Opstart af virksomhed

Opstart af virksomhed - 1 Opstart af virksomhed Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Etablering af egen virksomhed nødvendiggør en lang række overvejelser af meget forskellig karakter. Et af de centrale spørgsmål

Læs mere

Orientering om den nye selskabslov Stiftelse

Orientering om den nye selskabslov Stiftelse Oktober 2009 Orientering om den nye selskabslov Stiftelse Side 2 Stiftelse Reglerne om stiftelse er ændret indenfor følgende områder: Stiftelsesprocedure Standardvedtægter Hjemsted Revisor Selskabets varighed

Læs mere

Orientering om den nye selskabslov Fusion og spaltning

Orientering om den nye selskabslov Fusion og spaltning Oktober 2009 Orientering om den nye selskabslov Fusion og spaltning Side 2 Fusion og spaltning Reglerne om nationale fusioner og spaltninger er ændret indenfor følgende områder: Fusions- og spaltningsplan

Læs mere

Lovendringer i Danmark hva og hvorfor? (næringsdrivende stiftelser)

Lovendringer i Danmark hva og hvorfor? (næringsdrivende stiftelser) Lovendringer i Danmark hva og hvorfor? (næringsdrivende stiftelser) Stiftelseskonference, Førde, den 22. april 2015 V/ Martin Poulsen Erhvervsstyrelsen Det danske fondssystem De erhvervsdrivende fondes

Læs mere