Læs mere om udgivelsen på shop.karnovgroup.dk. Erik Werlauff. Selskabsret. 10. udgave

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Læs mere om udgivelsen på shop.karnovgroup.dk. Erik Werlauff. Selskabsret. 10. udgave"

Transkript

1 Erik Werlauff Selskabsret 10. udgave

2 Erik Werlauff Selskabsret 10. udgave/1. oplag Karnov Group Denmark A/S, København 2016 ISBN Omslag: Axel Lurland, Ljungbyhed Sats og tryk: Specialtrykkeriet Viborg Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse af denne bog eller dele af den er ikke tilladt ifølge gældende dansk lov om ophavsret. Alle rettigheder forbeholdes.

3 Forkortelser 23 Kapitel 1 Den juridiske person kapitalselskaber og personselskaber Juridisk personlighed Kapitalselskaber og personselskaber og begrebet»kapitalselskab«fra 2010 og Hvem er selskabets»stakeholders«(interessenter) shareholder value, corporate governance og samfundsansvar, CSR Shareholder value Corporate governance god selskabsledelse i børsnoterede selskaber Selskabers samfundsansvar, CSR 42 Kapitel 2 Hvordan opstod selskabsretten? EU-reglernes betydning; hvornår anvendes dansk og hvornår fremmed ret? Assyrerne, romerretten og selskabsretten Udviklingen i Europa fra og 1400-tallet De danske handelskompagnier i 1600-tallet Aktieselskabsloven af Aktieselskabsloven af Krenchels udkast Betænkninger 1964 og Aktieselskabsloven af 1973 og trådene til tiden fra 2010 og frem Selskabsreformen 2010 med justeringer 2013 og senere EU-forskrifter Primær EU-ret (Funktionstraktaten, TEUF) Sekundær EU-ret (direktiver og forordninger) Selskabers nationalitet. International selskabsret Hvilken nationalitet har selskabet? Om begrebet»selskabsstatuttet« Hvilket lands lovgivning anvendes? 59 Kapitel 3 De forskellige retsformer og valget mellem dem Enkeltmandsvirksomhed Interessentskab og andet ansvarligt selskab Interessentskab 64 5

4 2.2. Joint venture Europæisk firmagruppe Kommanditselskab, herunder partnerselskab Fælles principper for alle kommanditselskaber Partnerselskaber Andelsvirksomhed, A.m.b.a Selskab med begrænset ansvar, S.m.b.a Foreninger erhvervsdrivende og ideelle Fonde erhvervsdrivende og ikke-erhvervsdrivende Filial i Danmark af et udenlandsk selskab 136 Kapitel 4 Selskabsskatterettens grundbegreber Selskabsskatterettens praktiske betydning Retsgrundlaget Danmark Primær EU-ret Sekundær EU-ret OECD Skattesatserne Ubegrænset dansk skattepligt Sondringen mellem begrænset og ubegrænset skattepligt Når en ellers personlig virksomhed ønskes drevet i selskabsform Personen bør ofte eje sit driftsselskab via et holdingselskab Fonde hvordan beskattes de? Foreninger hvordan beskattes de? Forening eller fond hvad skal man vælge? Udenlandsk selskab hvornår skattepligtigt til Danmark? Skatteplanlægning og skattetænkning Naturlige motiver til skattetænkning samt værnsregler herimod Skatteplanlægning gennem undladelse af etablering Skattetænkning income drivers i et lavskatteland Skattetænkning reduktion af skatten via samhandelsvilkår (transfer pricing, TP) Hvordan undgår en koncern»økonomisk dobbeltbeskatning«, når SKAT korrigerer? Den danske indkomst udhules gennem gæld til et koncernselskab i udlandet Dansk indkomst udhules gennem stor gæld, uanset optaget hos hvem 174 6

5 6.8. Placering af aktier, obligationer mv. i udenlandsk selskab med lav skat Sambeskatning Fusion og overtagelse Afståelsesbeskatning eller skattemæssig succession? Opsummering på strukturændringer og pas på udtrykket»succession«, som har forskellig selskabs- og selskabsskatteretlig udstrækning Afståelsesbeskatning kan evt. undgås også uden at anvende reglerne om skattemæssig succession 183 Kapitel 5 Virksomhed, selskab og virksomhedskøb og -salg Virksomhed og selskab er ikke identiske begreber Virksomhedskøb og salg, herunder due diligence og mangler 187 Kapitel 6 Oprettelse navn, retsevne, tegning af kapitalandele samt (online)-registrering af det nye selskab Fremgangsmåden ved stiftelse Forenkling siden Stifteren eller stifterne Stiftelsesdokumentet hvad der altid skal med Stiftelsesdokumentet hvad der i visse tilfælde skal med Selskabets navn eneret og navnesærpræg Betegnelserne A/S, ApS, IVS mv. hæftelsesrisiko ved manglende angivelse Adskillelse fra andre selskabsnavne, slægtsnavne mv Navnet må ikke vildlede Navneangivelse på forretningsbreve, hjemmeside mv Hvis andre mener, at deres navn, varemærke mv. er krænket Binavn Navnekrav og navnefrysning ved likvidation, konkurs, rekonstruktionsbehandling og tvangsopløsning Selskabets manglende retsevne indtil registreringen Tegning af selskabskapital Tegning sker på stiftelsesdokumentet med bilag Forbehold er forbudt Underkurs er forbudt Selskabets tegning af egne kapitalandele er forbudt Accept af tegningen, overtegning, undertegning (Online)-registrering af det nye selskab 218 7

6 Kapitel 7 Kapitaltilførsel selskabskapital, konvertible obligationer, tegningsretter mv Kapitaltilførsel ved stiftelsen Tegningskurs, overkurs, indbetaling samt mulighed for udskudt indbetaling (25 pct.-reglen) Tegningskurs og overkurs Indbetaling og udskudt indbetaling Hvornår kan man nøjes med 25 pct., og hvornår kræves der 100 pct. indbetaling? Pligt til indbetaling af restindskud på anfordring; konsekvenser af restance Ret til indbetaling, fx forud for salg af kapitalandelen Opfyldelse af restkravet gennem modregning eller apportindskud Forbud mod selskabets salg eller pantsætning af restkravet Overdragelse af en ikke fuldt indbetalt kapitalandel Forældelse af resthæftelsen Regnskabs- og udbyttemæssige konsekvenser af udskudt indbetaling Angivelse af selskabskapitalens størrelse på brevpapir mv Apportindskud, dvs. indskud af andet end penge Baggrunden for reglerne om apportindskud Hvilke aktiver må anvendes som apportindskud? Indskud med tilbagevirkende kraft? Vurderingsberetning Åbningsbalance ved indskud af virksomhed Vurderingsmænd Børsnoterede værdipapirer eller allerede værdiansatte aktiver Apportindskudte aktiver er solgt de ejes nu af selskabet Privatretlige konsekvenser Skatte- og afgiftsretlige konsekvenser af apportindskuddet »Apportindskudte«passiver debitorskifte kræver kreditorsamtykke Forbud mod tegning af egne kapitalandele Kapitalforhøjelser nye kapitalandele, fondsandele, konvertible gældsbreve, warrants 248 8

7 2.1. Overblik over kapitalforhøjelser forbud mod forbehold og underkurs Generalforsamlingens kompetence og majoritet direkte beslutning eller bemyndigelse til det centrale ledelsesorgan Bemyndigelse for det centrale ledelsesorgan til at forhøje selskabskapitalen eller udstede konvertible obligationer eller warrants Konkret udnyttelse af en bemyndigelse i vedtægterne Procedure- og indkaldelseskrav særligt for aktieselskaber Generalforsamlingens beslutning om en konkret forhøjelse Apportindskud og kapitalforhøjelse Gældskonvertering og kapitalforhøjelse Fortegningsret og mulighed for fravigelse af denne; fortegningsrettens omsættelighed Tegning og bortfald af tegning Fondsandele (»fondsforhøjelse«) Konvertible gældsbreve og warrants Begreberne konvertible gældsbreve og warrants Generalforsamlingsbeslutning om udstedelsen Bemyndigelse for det centrale ledelsesorgan til udstedelsen Anmeldelse og registrering af kapitalforhøjelser og beslutninger herom Udbyttegivende gældsbreve 287 Kapitel 8 Kapitalafgang udbytte, erhvervelse af egne kapitalandele, selv- og efterfinansiering, lån, gave, tab Overblik over kapitalafgang kravet om forsvarlighed Udbytte Ordinært udbytte Ekstraordinært udbytte Udbyttebegrænsning efter overtagelse af børsnoteret selskab Egne kapitalandele Hvorfor erhverver selskaber egne kapitalandele? Ingen stemmeret mv. for egne kapitalandele Fuldt indbetalte kapitalandele; eje eller pant; mod eller uden vederlag; lighedsgrundsætningens betydning Kun med frie reserver Kun efter bemyndigelse (i indtil 5 år) fra generalforsamlingen Bemyndigelse kan undværes ved»truende skade« Ekstraordinær erhvervelse ved kapitalnedsættelse, fusion mv Afhændelsespligt for ulovlige eller retsstridige erhvervelser 318 9

8 3.9. Datterselskabets erhvervelse af kapitalandele i moderselskabet Økonomisk bistand fra selskabet til ejere og ledelse Udgangspunktet: Forbud mod»økonomisk bistand«til ejere og ledelse (kapitalejerlån og ledelseslån) Selvfinansiering selskabet må give lån mv. til køb af kapitalandele Ulovlig selvfinansiering Lovlig selvfinansiering Efterfinansiering selskabet må betale udbytte også efter en overtagelse Sædvanlige forretningsmellemværender selskab og kapitalejer må have ordinær samhandel mv Koncernlån datterselskaber må give lån mv. til deres moderselskab Medarbejderlån selskabet må give lån mv. til køb af kapitalandele Bank og realkredit også lån mv. til kunder, der er kapitalejere i banken Sanktioner ved ulovlig»økonomisk bistand«selskabs-, regnskabs-, skatte- og strafferetligt Reaktionspligt ved kapitaltab af en vis størrelse Nedsættelse af selskabskapitalen Hvorfor nedsætte kapitalen? Kompetence, procedure og flertalskrav Anpartsselskaber bemyndigelse til det centrale ledelsesorgan Beslutningens indhold: nedsættelsens formål samt eventuel overeller underkurs for udbetaling Kapitalnedsættelse med apportudbetaling Registrering og kreditoropfordring (»proklama«) samt kapitalnedsættelsens gennemførelse Generel regel om tilbagebetaling af retsstridige udbetalinger Gaver fra et selskab til almennyttige formål mv. 351 Kapitel 9 Kapitalandele (aktier og anparter) kapitalbeviser, ejerbog, Det Offentlige Ejerregister, omsættelighedsindskrænkninger og indløsningsregler Ejerbeviser VP-registrerede kapitalandele Ejerbogen Ejerbogens oprettelse og førelse, herunder eventuelt elektronisk Indsigt i ejerbogen

9 3.3. Anmeldelse af ejerskifte eller pantsætning notering i ejerbogen Det Offentlige Ejerregister og offentlig indsigt i»betydelige kapitalposter«og selskabets»reelle ejere« Indsigt vedrørende»betydelige kapitalposter«i selskabet Indsigt vedrørende selskabets»reelle ejere« Tinglig sikring ved køb af eller pant i kapitalandele Omsættelighedsindskrænkninger Begreb, fortolkning og forholdet til ejeraftaler Forkøbsret og køberet Samtykke fra selskabet til overgang af kapitalandele Medsalgsklausuler salgsret og salgspligt Indløsningsregler Hvad er»indløsning«, og i hvilke sammenhænge optræder den? Vedtægtsbestemt indløsning, Vedtægtsbestemt amortisation, /10 majoritetssituation majoritetsejeren kræver at indløse minoritetsejerne, /10 I majoritetssituation en minoritetsejer kræver sig indløst, Indløsningstilbud til minoritetsejere ved overtagelse af børsnoteret selskab, Nedstemt minoritetsejer kræver sig indløst ved vidtgående vedtægtsændringer, Nedstemt minoritetsejer kræver sig indløst ved grænseoverskridende fusion, spaltning eller fraflytning, 286, 306 eller 318k Majoritetsmisbrug minoritetsejer kræver sig indløst, 362, stk Majoritetsmisbrug minoritetsejer kræver at indløse majoritetsejeren, 362, stk Lige ret for alle kapitalandele (selskabsrettens lighedsgrundsætning) Udgangspunktet: ligebehandling Fravigelse af lighedsgrundsætningen gennem opdeling af selskabskapitalen i kapitalklasser 411 Kapitel 10 Vedtægter, forretningsorden og ejeraftaler Vedtægterne Vedtægternes funktion, fortolkning og terminologi Obligatorisk mindsteindhold Navn og eventuelle binavne Formålsbestemmelsen

10 Selskabskapitalens størrelse og fordeling Aktiernes eller anparternes rettigheder Selskabets ledelsesorganer Indkaldelse til generalforsamlinger Selskabets regnskabsår Yderligere emner for vedtægterne Forretningsorden for bestyrelse eller tilsynsråd Ejeraftaler Begrebet og behovet Stemmeoverførsel eller stemmebinding Ugyldighed og bristende forudsætninger Ejeraftalen binder ikke selskabet, kun aftalens parter 440 Kapitel 11 Selskabsorganerne sammensætning og opgaver Generalforsamlingen Terminologien centrale, hhv. øverste ledelsesorgan Valg af ledelsesstruktur Tilsynsråd i stedet for bestyrelse hvornår er det relevant? Valg af medlemmer til bestyrelse og tilsynsråd Ansættelse af direktion Bestyrelsens, hhv. tilsynsrådets opgaver Direktionens opgaver Selskab med bestyrelse Selskab uden bestyrelse Yderligere direktionsopgaver uanset ledelsesstrukturen Repræsentantskab 472 Kapitel 12 Generalforsamlingen Alternativer til almindelig fysisk generalforsamling Møde undlades ifølge konkret beslutning i enighed Møde undlades ifølge generel vedtægtsbestemmelse Delvis elektronisk generalforsamling Fuldstændig elektronisk generalforsamling Fælles krav til delvis og fuldstændig elektronisk generalforsamling Særligt om systemsvigt og konsekvenserne heraf Elektronisk kommunikation mellem selskabet og kapitalejerne Elektronisk kommunikation med alle kapitalejere i kraft af en generel vedtægtsbestemmelse Elektronisk kommunikation med nogle kapitalejere i kraft af individuelle aftaler Møderet

11 4. Taleret Stemmeret Brevstemme Fuldmagt og eventuel proxy-adviser Rådgiver Registreringsdato Noterede selskaber (aktieselskaber) Unoterede selskaber (aktie- og anpartsselskaber) Tid og sted Ordinær generalforsamling Ekstraordinær generalforsamling Dagsorden og forslagsret Indkaldelse og fremlæggelser før generalforsamlingen Indkaldelsen Fremlæggelserne Sprog Dirigent og protokol Dirigenten og dennes opgaver og kompetencer Referatets indhold og kapitalejernes adgang til referatet Spørgsmål og svar Mundtlig lovbestemt spørgsmålsret under general forsamlingen alle selskaber Skriftlig vedtægtsbestemt spørgsmålsret før general forsamlingen alle selskaber Skriftlig lovbestemt spørgsmålsret før generalforsamlingen børsnoterede selskaber Revisors pligt til at besvare spørgsmål Stemmeafgivningen Samlet stemme på alle ejerens kapitalandele Professionelle repræsentanter for kapitalejere Inhabilitet hos kapitalejer eller fuldmægtig Egne kapitalandele Flertalskravet til den enkelte beslutning Simpelt flertal og løsningen ved stemmelighed Dobbelt 2/3 flertal almindelige vedtægtsændringer Særlige krav i vedtægterne skærpet majoritet, quorum mv Dobbelt 9/10 flertal vidtrækkende vedtægtsændringer Hvilke typer beslutninger? 542 Udlodning af midler til ikke-kapitalejere: 543 Indførelse eller skærpelse af omsættelighedsbegrænsninger mv.: 544 Indførelse af indløsningspligt:

12 Indførelse eller skærpelse af stemmeretsbegrænsninger: 544 Uproportional spaltning: 544»Fremmed«generalforsamlingssprog uden simultantolkning: 544»Fremmed«dokumentsprog: Exitmulighed for nedstemte kapitalejere Tilslutning fra kapitalejere, hvis retsstilling forringes Forskydning af retsforholdet mellem kapitalklasser Indgreb i individualrettigheder Tilslutning fra samtlige kapitalejere Majoritetsmisbrug Retssag om beslutningers gyldighed 555 Kapitel 13 Ledelsens interne forhold møder, beslutninger, inhabilitet, protokol, tavshedspligt, vederlag mv Formanden for bestyrelsen eller tilsynsrådet Indkaldelse og afholdelse af møder Skriftlige og elektroniske møder Skriftligt møde sluttidspunkt fastsættes Elektronisk møde samtidig tilstedeværelse Beslutningsdygtighed og flertalskrav suppleanter og fuldmagter Sproget på møderne Inhabilitet Forhandlingsprotokollen Revisionsprotokollen og oplysninger til revisor Tavshedspligt Vederlag Fælles regler for alle selskaber Incitamentsløn i børsselskaber mv Spekulationsforbud Utilbørlige ledelsesbeslutninger, fx som led i majoritetsmisbrug 592 Kapitel 14 Ledelsens eksterne forhold tegning og repræsentation, fuldmagt, prokura og erstatningsansvar Repræsentations- og tegningsret Fuldmagts- og passivitetsprincipper supplerer tegningsreglerne Stillingsfuldmagt Tolerancefuldmagt Adfærdsfuldmagt Passivitet Regres mod ledelsesmedlemmet fra den skuffede part

13 3. Egentlig fuldmagt fra selskabet Prokura Bestyrelses-, direktions- og tilsynsrådsansvar Fremmed ret, internationalt lovvalg, værneting samt fællesskabsret vedrørende bestyrelsesansvar Lovgrundlaget for ansvaret Skade tilføjet selskabet Skade tilføjet andre Hvem kan ifalde ansvar? Flere skadevoldere: solidaritet; regres Lempelse Søgsmålsretten, selskabsrets krav Søgsmålsretten, minoritetssøgsmål Søgsmålsretten, aktionærers direkte tab Søgsmålsretten, kreditorers tab Tab og kausalitet skal påvises Nærmere om ansvarsstandarden Skøn og fejlskøn Aktivitet og passivitet Detailviden eller overordnet tilsyn Budgettering: skal worst case altid forudses? Perioderegnskaber og rapporter som styrings- og kontrolinstrumenter Fortsættelse ud over»håbløshedspunktet«i dag snarere:»indstillings- eller tilpasningspunktet« Ansvar for A-skat, moms og andre offentlige midler Udlån, udtræk, bortgivelse mv. af selskabets midler; krænkelse af loyalitetspligt Ansvarsforsikring for direktion og bestyrelse.»selvforsikring«gennem friholdelseserklæring fra selskabet 654 Kapitel 15 Koncerner forholdet mellem koncernselskaberne, holdingselskaber, spørgsmål om identifikation mv Flerhed eller enhed entity law eller enterprise law Hvornår foreligger der en koncern? Koncernbegrebet i dansk selskabsret Moderselskab + dattervirksomhed(er) = koncern Samme koncernbegreb på en række andre retsområder I hvilket omfang omfattes udenlandske koncernselskaber? Kun ét selskabsretligt moderselskab »Bestemmende indflydelse«som det afgørende kriterium

14 2.6. Hvis der er et absolut stemmeflertal: formodning for»bestemmende indflydelse« Hvis der ikke er et absolut stemmeflertal: andre måder at opfylde koncernbegrebet på Råderet over et absolut stemmeflertal gennem aftale Råderet over datterselskabets finansielle og driftsmæssige forhold Råderet over flertallet af mandater i det øverste ledelsesorgan Råderet over et faktisk stemmeflertal Ret og pligt mellem koncernselskaber Underretning fra moderselskabet oplysninger fra datterselskabet Underretning fra moderselskab til datterselskab 669 Oplysninger fra datterselskab til moderselskab Koncernforbundne selskabers kapitalandele sammentælles i relation til tærsklerne for»betydelige kapitalandele« Medarbejderkapitalandele på koncernbasis Beholdning af egne kapitalandele datterselskabers erhvervelser medregnes Spekulationsforbuddet omfatter alle selskaber i koncernen Formålsbestemmelsen datterselskabernes aktiviteter skal kunne rummes i moderselskabets formål Spørgsmålsretten på moderselskabets generalforsamling Må moderselskabet helt eller delvis overtage ledelsen af datterselskabet? Identifikation mellem koncernselskaber Generelt om identifikation Identifikation i dansk retspraksis Identifikation i EU-retspraksis Holdingselskaber 689 Kapitel 16 Medarbejderne medbestemmelse og medejendomsret gennem bestyrelses- eller tilsynsrådsrepræsentation og medarbejderkapitalandele Medbestemmelse gennem bestyrelses- eller tilsynsrådsrepræsentation Selskabsrepræsentation Koncernrepræsentation Medarbejderrepræsentanternes retsstilling Medbestemmelse efter en grænseoverskridende fusion eller spaltning Medejendomsret gennem medarbejderkapitalandele

15 2.1. Indledning Selskabsretlige rammer for generelle og ikke-generelle medarbejderordninger Skatteretlige rammer Beskatning som løn Skattefrihed, idet medarbejderen betaler markedspris Skattebegunstigede medarbejderordninger genindført i Ordninger, der var tilladt, men blev standset fra den 21. november Ordninger muliggjort fra den 1. juli Kapitel 17 Erhvervsstyrelsen og Erhvervsankenævnet Erhvervsstyrelsen Generelt om styrelsen og dens funktioner Styrelsens register over selskaberne, deres forhold og ændringer heri Anmeldelse, registrering og selvregistrering Registreringsnægtelse, berigtigelse og registreringsblokering Krænkelse af tredjemands ret gennem det registrerede Anmeldelsesfristen og dens nærmere beregning Erhvervsankenævnet Fælleseuropæisk registersammenkobling 731 Kapitel 18 Årsrapporten i hovedtræk Regnskabsrettens retskilder Hovedtræk af regnskabsreglerne 734 Kapitel 19 Fusion, spaltning, omdannelse samt grænseoverskridende flytning af hjemsted Overtagelsesmetoder Sondringen mellem fusion, spaltning, virksomhedsoverdragelse og majoritetsovertagelse Universalsuccession, partialsuccession eller ingen succession Forenklinger hvilke dokumenter kan man slippe for at udarbejde ved dansk og international fusion, spaltning samt omdannelse? Dansk fusion Dansk spaltning Grænseoverskridende fusion Grænseoverskridende spaltning Omdannelse fra A.m.b.a. til A/S Fusion mellem danske selskaber

16 2.1. Definition af»fusion« Eventuel fusionsplan Eventuelle fusionsredegørelser Eventuel mellembalance Eventuel vurderingsberetning om apportindskud Eventuel vurderingsmandsudtalelse og kreditorerklæring Kreditorernes anmeldelse af krav Indsendelse af fusionsdokumenter til Erhvervsstyrelsen Beslutningen om at gennemføre fusionen Godtgørelse for urimeligt fusionsvederlag Fusionens retsvirkninger Registrering af fusionens gennemførelse Lodret fusion mellem moderselskab og 100 pct. ejet datterselskab Medarbejdernes retsstilling ved fusionen ansættelse og medbestemmelse Spaltning mellem danske selskaber Definition af»spaltning« Eventuel spaltningsplan Eventuelle spaltningsredegørelser Eventuel mellembalance Eventuel vurderingsberetning om apportindskud Eventuel vurderingsmandsudtalelse og kreditorerklæring Kreditorernes anmeldelse af krav Indsendelse af spaltningsdokumenter til Erhvervsstyrelsen Beslutningen om at gennemføre spaltningen Godtgørelse for urimeligt spaltningsvederlag Spaltningens retsvirkninger Registrering af spaltningens gennemførelse Lodret spaltning af et 100 pct. ejet indskydende selskab Medarbejdernes retsstilling ved spaltningen ansættelse og medbestemmelse Fusion og spaltning med udenlandsk selskab Flytning af hjemsted til eller fra udlandet Hvad tillader EU-retten? Flytning via omvendt lodret grænseoverskridende fusion Flytning af faktisk hjemsted (ledelsens sæde), men ikke af det registrerede hjemsted (dvs. ikke flytning af den juridiske person) Flytning af registreret hjemsted, dvs. flytning af den juridiske person Omdannelse af selskabsformen

17 6.1. Anpartsselskab omdannes til aktieselskab Aktieselskab omdannes til anpartsselskab Aktieselskab omdannes til partnerselskab Partnerselskab omdannes til aktieselskab Andelsselskab omdannes til aktieselskab 810 Kapitel 20 Likvidation og opløsning ved betalingserklæring Opløsningsmåderne Beslutning om likvidation Likvidationens gennemførelse Hæftelse og ansvar for selskabets gæld efter likvidationens afslutning Opløsning ved betalingserklæring 823 Kapitel 21 Tvangsopløsning, konkurs samt inden- og udenretlig rekonstruktion Tvangsopløsning Konkursbegæring og konkurskarantæne Konkursbegæring og registreringsblokering Konkurskarantæne 3 års karantæne efter groft uforsvarlig forretningsførelse Rekonstruktion Tværgående insolvens- og selskabsretlige tiltag En NEWCO-holdingløsning En NEWCO-datterløsning (drop-down) En NEWCO-søsterløsning Fælles krav til en NEWCO-løsning: armslængdevilkår Rekonstruktion inden for konkursloven (virksomhedssalg, tvangsakkord) 839 Litteratur 843 Domme og kendelser 853 Stikord

Læs mere om udgivelsen på Erik Werlauff. Selskabsret

Læs mere om udgivelsen på  Erik Werlauff. Selskabsret Erik Werlauff Selskabsret 9. udgave med selskabsreformen 2013 Erik Werlauff Selskabsret 9. udgave/1. oplag Karnov Group Denmark A/S, København 2013 ISBN 978 87 619-3395-9 Omslag: Axel Surland, Ljungbyhed

Læs mere

Selskabsreform. selskabsrådgivning

Selskabsreform. selskabsrådgivning Erik Werlauff Selskabsreform g selskabsrådgivning (:i '"?$ THOMSON REUTERS Indhold Forkortelser 11 I. INTRODUKTION - reformen og dens baggrund 13 Fremstillingen i det følgende 15 Reformens baggrund 15

Læs mere

- NØGLE TIL SELSKABSLOVEN

- NØGLE TIL SELSKABSLOVEN Erhvervs- og Selskabsstyrelsen 31.3.2010 GKJ - NØGLE TIL SELSKABSLOVEN Kolonne 1 angiver de gældende bestemmelser i selskabsloven (lov nr. 470 af 12. juni 2009) og ikrafttrædelsesbekendtgørelsen (bekendtgørelse

Læs mere

Kommunale forsyningsselskaber. Marlene Hannibal, Søren Stenderup Jensen, Peter Holm Larsen & Ellen Skodborggaard

Kommunale forsyningsselskaber. Marlene Hannibal, Søren Stenderup Jensen, Peter Holm Larsen & Ellen Skodborggaard Marlene Hannibal, Søren Stenderup Jensen, Peter Holm Larsen & Ellen Skodborggaard Kommunale forsyningsselskaber J U R IST- OG ØKONOM FOR BU N DETS FOR L AG Denne ERJ er omfattet af lov om ophavsret. Kommunale

Læs mere

Følgende dele af loven forventes sat i kraft

Følgende dele af loven forventes sat i kraft Følgende dele af loven forventes sat i kraft Kapitel 1 Indledende bestemmelser De nye definitionsbestemmelser, der bl.a. er konsekvens af, at reglerne for aktie- og anpartsselskaber samles i én lov og

Læs mere

Introduktion til dansk selskabsret I

Introduktion til dansk selskabsret I Søren Friis Hansen Jens Valdemar Krenchel Introduktion til dansk selskabsret I 4. udgave Søren Friis Hansen & Jens Valdemar Krenchel Introduktion til dansk selskabsret I 4. udgave/1. oplag Karnov Group

Læs mere

Mathias navneet Gørup. selskabsret. kapitalselskaber. kompendium 2016/17

Mathias navneet Gørup. selskabsret. kapitalselskaber. kompendium 2016/17 Mathias navneet Gørup selskabsret kapitalselskaber kompendium 2016/17 Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2016 Mathias Navneet Gørup Selskabsret Kapitalselskaber Kompendium 2016/17 1. udgave, 1. oplag 2016

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Grethe Krogh Jensen

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Grethe Krogh Jensen Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Grethe Krogh Jensen 18.11.2009 UDKAST Bekendtgørelse om delvis ikrafttræden af selskabsloven, ophævelse af aktieselskabsloven og anpartsselskabsloven og overgangsbestemmelser

Læs mere

Juni 2009 SELSKABSLOVEN OVERSIGT OVER ÆNDRINGER. Gorrissen Federspiel Kierkegaard H.C. Andersens Boulevard 1553 København V

Juni 2009 SELSKABSLOVEN OVERSIGT OVER ÆNDRINGER. Gorrissen Federspiel Kierkegaard H.C. Andersens Boulevard 1553 København V Juni 2009 SELSKABSLOVEN OVERSIGT OVER ÆNDRINGER Gorrissen Federspiel Kierkegaard H.C. Andersens Boulevard 1553 København V Ny selskabslov (A/S og ApS) Oversigt over ændringer Den 29. maj 2009 vedtog Folketinget

Læs mere

Første fase i selskabslovens ikrafttræden 1. marts 2010 - Ændringer, som er trådt i kraft, og ændringer, som først træder i kraft senere

Første fase i selskabslovens ikrafttræden 1. marts 2010 - Ændringer, som er trådt i kraft, og ændringer, som først træder i kraft senere 2. marts 2010 /LBU/GKJ Sag Første fase i selskabslovens ikrafttræden 1. marts 2010 - Ændringer, som er trådt i kraft, og ændringer, som først træder i kraft senere 1. Ændringer, som er trådt i kraft Selskabslovens

Læs mere

Erik Werlauff. Selskabsret. 5. udgave. FORLAGET THOMSON * GadJura

Erik Werlauff. Selskabsret. 5. udgave. FORLAGET THOMSON * GadJura Erik Werlauff Selskabsret 5. udgave FORLAGET THOMSON * GadJura Indhold Forkortelser 16 1. Den juridiske person 17 1.1. Juridisk personlighed 17 1.2. Kapitalselskaber og personselskaber 21 1.3. Shareholder

Læs mere

Vejledning om overgangen fra aktieselskabsloven og anpartsselskabsloven til selskabsloven

Vejledning om overgangen fra aktieselskabsloven og anpartsselskabsloven til selskabsloven Erhvervs- og Selskabsstyrelsen 19.3.2010 GKJ Vejledning om overgangen fra aktieselskabsloven og anpartsselskabsloven til selskabsloven 1. Indledning Mange af bestemmelserne i den nye selskabslov (nr. 470

Læs mere

Sammenfatning af indholdet i loven om aktie- og anpartsselskaber. 1. Sammenfatning af lovens enkelte kapitler

Sammenfatning af indholdet i loven om aktie- og anpartsselskaber. 1. Sammenfatning af lovens enkelte kapitler 15. september 2009 /adf/che Sag Sammenfatning af indholdet i loven om aktie- og anpartsselskaber 1. Sammenfatning af lovens enkelte kapitler Kapitel 1 - Indledende bestemmelser. Kapitlet indeholder en

Læs mere

Sammenfatning af indholdet i forslag om lov om aktie- og anpartsselskaber

Sammenfatning af indholdet i forslag om lov om aktie- og anpartsselskaber Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 79 Offentligt 27. november 2008 /adf/che Sag Sammenfatning af indholdet i forslag om lov om aktie- og anpartsselskaber 1. Sammenfatning af lovforslagets enkelte kapitler

Læs mere

NOTAT 1. marts 2010 SØREN THEILGAARD. Emne: Ændringer i selskabsloven 2010

NOTAT 1. marts 2010 SØREN THEILGAARD. Emne: Ændringer i selskabsloven 2010 SØREN THEILGAARD Advokat, møderet for Højesteret Søren Theilgaard Advokatanpartsselskab, CVR.nr. 16 93 63 08 H.C. Ørstedsvej 38. 2.th. 1879 Frederiksberg C e-mail: theilgaardlaw@gmail.com www.theilgaardlaw.dk

Læs mere

Stiftelse af ApS og A/S

Stiftelse af ApS og A/S Vejledning Stiftelse af ApS og A/S Denne vejledning handler om reglerne om stiftelse af anpartsselskaber og aktieselskaber, herunder blandt andet hvilke dokumenter der skal udarbejdes, og hvad de skal

Læs mere

Bekendtgørelse om delvis ikrafttræden af lov om aktieselskaber og anpartsselskaber (selskabsloven)

Bekendtgørelse om delvis ikrafttræden af lov om aktieselskaber og anpartsselskaber (selskabsloven) BEK nr 172 af 22/02/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 28. august 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, j.nr. 2010-0021182

Læs mere

DEN NYE SELSKABSLOV - OVERSIGT OVER ÆNDRINGER

DEN NYE SELSKABSLOV - OVERSIGT OVER ÆNDRINGER MARTS 2010 DEN NYE SELSKABSLOV - OVERSIGT OVER ÆNDRINGER Den 1. marts 2010 trådte hovedparten af den nye selskabslov i kraft. Den nye selskabslov erstatter den aktieselskabslov og anpartsselskabslov og

Læs mere

bernhard gomard peer schaumburg-müller kapital selskaber aktie- og anpartsselskaber sjette omarbejdede udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag

bernhard gomard peer schaumburg-müller kapital selskaber aktie- og anpartsselskaber sjette omarbejdede udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag bernhard gomard peer schaumburg-müller kapital selskaber aktie- og anpartsselskaber sjette omarbejdede udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag Kapitalselskaber aktie- og anpartsselskaber Bernhard Gomard

Læs mere

tal kapi selskaber bernhard gomard peer schaumburg-müller aktie- og anpartsselskaber syvende udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag

tal kapi selskaber bernhard gomard peer schaumburg-müller aktie- og anpartsselskaber syvende udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag bernhard gomard kapi peer schaumburg-müller tal selskaber aktie- og anpartsselskaber syvende udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag Jurist- og Økonomforbundets Forlag Kapitalselskaber aktie- og anpartsselskaber

Læs mere

Overblik over den nye lov Ikke en detaljeret gennemgang, hvor vi når omkring alle detaljerne

Overblik over den nye lov Ikke en detaljeret gennemgang, hvor vi når omkring alle detaljerne Ny selskabslov Tilgang i oplæg Overblik over den nye lov Ikke en detaljeret gennemgang, hvor vi når omkring alle detaljerne Fravalgt visse emner, der omhandler et begrænset antal Fravalgt visse emner,

Læs mere

Præsentation af den nye selskabslov. Formuepleje seminar februar 2010. Holst, Advokater

Præsentation af den nye selskabslov. Formuepleje seminar februar 2010. Holst, Advokater Præsentation af den nye selskabslov Formuepleje seminar februar 2010 Holst, Advokater 1. Introduktion Dagens program: 1. Introduktion 2. Stiftelse 3. Kapitalandele, ejerbog og ejerregister 4. Ledelse 5.

Læs mere

NY SELSKABSLOV LOVENS SYSTEMATIK

NY SELSKABSLOV LOVENS SYSTEMATIK LOVENS SYSTEMATIK Reglerne om kapitalselskaber i SL er, hvor ikke andet særligt er angivet i loven, fælles for aktie- og anpartsselskaber. NYE UDTRYK OG BEGREBER Jfr. 5 (definitioner): Kapitalselskaber

Læs mere

Læs mere om udgivelsen på Jan Schans Christensen. Kapitalselskaber. Aktie- og anpartsselskabsret. 4. udgave

Læs mere om udgivelsen på  Jan Schans Christensen. Kapitalselskaber. Aktie- og anpartsselskabsret. 4. udgave Jan Schans Christensen Kapitalselskaber Aktie- og anpartsselskabsret 4. udgave Jan Schans Christensen Kapitalselskaber Aktie- og anpartsselskabsret 4. udgave / 1. oplag Karnov Group Denmark A/S, København

Læs mere

NYHEDER FRA PLESNER APRIL 2009

NYHEDER FRA PLESNER APRIL 2009 NYHEDER FRA PLESNER APRIL 2009 CORPORATE COMMERCIAL Lovforslag om den nye selskabslov Af Advokat Jacob Christensen og Advokatfuldmægtig Husna Sahar Jahangir I forsættelse af vores nyhedsbrev af november

Læs mere

Orientering om den nye selskabslov Kapitalforhøjelser

Orientering om den nye selskabslov Kapitalforhøjelser Oktober 2009 Orientering om den nye selskabslov Kapitalforhøjelser Side 2 Kapitalforhøjelser Reglerne om kapitalforhøjelser er ændret indenfor følgende områder: Beslutning Bemyndigelse Procedurekrav Beslutningens

Læs mere

Introduktion til selskabs- og foreningsretten

Introduktion til selskabs- og foreningsretten Søren Friis Hansen Jens Valdemar Krenchel Introduktion til selskabs- og foreningsretten GADJURA DEL I: DET SELSKABSRETLIGE UNIVERS Kapitel 1: Selskabsrettens centrale problemer og begreber 15 1.1 Selskabsrettens

Læs mere

Vejledning om genoptagelse af kapitalselskaber under tvangsopløsning (ApS, A/S og P/S)

Vejledning om genoptagelse af kapitalselskaber under tvangsopløsning (ApS, A/S og P/S) Vejledning om genoptagelse af kapitalselskaber under tvangsopløsning (ApS, A/S og P/S) ERHVERVSSTYRELSEN INDLEDNING... 2 1. GRUNDLÆGGENDE BETINGELSER FOR EN GENOPTAGELSE... 3 1.1. SELSKABER UNDER TVANGSOPLØSNING...

Læs mere

Iværksætterselskaber og nedsættelse af ApS-kapitalkrav fra 1. januar 2014

Iværksætterselskaber og nedsættelse af ApS-kapitalkrav fra 1. januar 2014 Deloitte Iværksætterselskaber og nedsættelse af ApS-kapitalkrav fra 1. januar 2014 Fra 1. januar 2014 bliver det muligt at stifte et iværksætterselskab med en kapital på 1 kr. og stifte et anpartsselskab

Læs mere

Vedtægter. PWT Holding A/S

Vedtægter. PWT Holding A/S Vedtægter PWT Holding A/S 1. Selskabets navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er PWT Holding A/S. 1.2 Selskabet har hjemsted i Aalborg Kommune. 1.3 Selskabets formål er at besidde kapital, kapitalandele

Læs mere

DATASAMMENSKRIVNING. Lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) 1)

DATASAMMENSKRIVNING. Lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) 1) Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Den 25. februar 2011 DATASAMMENSKRIVNING Lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) 1) Herved sammenskrives lov nr. 470 af 12. juni 2009 om aktie- og anpartsselskaber

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212 VEDTÆGTER for Tryg A/S CVR-nr. 26460212 1 Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er "Tryg A/S". Selskabet driver også virksomhed under binavnene TrygVesta A/S og Tryg Vesta Group A/S. 2 Selskabets

Læs mere

Vedtægter for PenSam A/S

Vedtægter for PenSam A/S Vedtægter for PenSam A/S 2 Vedtægter for PenSam A/S Kapitel I Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er PenSam A/S. 2 Selskabets hjemsted er Furesø kommune. 3 Selskabets formål er at levere services

Læs mere

Vejledning om genoptagelse af kapitalselskaber under tvangsopløsning (ApS, A/S og P/S)

Vejledning om genoptagelse af kapitalselskaber under tvangsopløsning (ApS, A/S og P/S) Vejledning om genoptagelse af kapitalselskaber under tvangsopløsning (ApS, A/S og P/S) ERHVERVSSTYRELSEN INDLEDNING... 2 1. GRUNDLÆGGENDE BETINGELSER FOR EN GENOPTAGELSE... 3 1.1. SELSKABER UNDER TVANGSOPLØSNING...

Læs mere

Selskabsretlig Håndbog u-/lovligt kapitaludtræk i A/S og ApS

Selskabsretlig Håndbog u-/lovligt kapitaludtræk i A/S og ApS Nils Kjellegaard Jensen Selskabsretlig Håndbog u-/lovligt kapitaludtræk i A/S og ApS Nyt Juridisk Forlag Forord 11 Kapitel 1. Former for lovlig uddeling af selskabsmidler 13 Kapitel 2. Ulovlig/maskeret

Læs mere

DEN ERHVERVSDRIVENDE FOND

DEN ERHVERVSDRIVENDE FOND DEN ERHVERVSDRIVENDE FOND Nye bøger fra Gjellerup Tilmeld dig vores nyhedsbrev på www.gjellerup.dk og få information om nye bøger. DEN ERHVERVSDRIVENDE FOND JYTTE HEJE MIKKELSEN & ERIK WERLAUFF Gjellerup

Læs mere

Aktie- og anpartsselskabsret

Aktie- og anpartsselskabsret Paul Krüger Andersen Aktie- og anpartsselskabsret Kapitalselskaber 13. reviderede udgave under medvirken af Peter Krüger Andersen Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2017 Paul Krüger Andersen Under medvirken

Læs mere

Selskabsdag 2015 Opdatering inden for selskabsretten. Monica Reib, Partner

Selskabsdag 2015 Opdatering inden for selskabsretten. Monica Reib, Partner Selskabsdag 2015 Opdatering inden for selskabsretten Monica Reib, Partner 2 Udvalgte emner 1. Revision af Selskabsloven 2. Det Offentlige Ejerregister 3. Ihændehaveraktier 4. Registrering af de reele ejere

Læs mere

Revisor og revision m.v.

Revisor og revision m.v. Revisor og revision m.v. i selskabsretligt perspektiv JESPER SEEHAUSEN JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Revisor og revision m.v. i selskabsretligt perspektiv Jesper Seehausen Revisor og revision m.v.

Læs mere

Fyraftensmøde om selskaber

Fyraftensmøde om selskaber Fyraftensmøde om selskaber 28. maj 2013 Morten Hyldgaard Jensen Specialkonsulent Jens Faurholt Registreret revisor Agenda Generelt om selskaber Fordele og ulemper ved selskaber Hvornår skal jeg drive min

Læs mere

Aktionærerne/anpartshaverne er blevet direkte ejere af moderselskabet og ejer kun indirekte det gamle selskab.

Aktionærerne/anpartshaverne er blevet direkte ejere af moderselskabet og ejer kun indirekte det gamle selskab. Ordbog i selskabsret Aktiebog/aktiebogsfører Fortegnelse over aktierne i selskabet. Selskabets bestyrelse eller en aktiebogsfører fører aktiebogen. Aktiebogen skal ligge på selskabets kontor. Aktiebogen

Læs mere

UDKAST 07.05 VEDTÆGTER. Klejtrup Udvikling ApS CVR-nr. J.nr. 129431-Jesper Bierregaard

UDKAST 07.05 VEDTÆGTER. Klejtrup Udvikling ApS CVR-nr. J.nr. 129431-Jesper Bierregaard UDKAST 07.05 VEDTÆGTER FOR Klejtrup Udvikling ApS CVR-nr. 129431-Jesper Bierregaard 2 af 8 1 NAVN 1.1 Selskabets navn er Klejtrup Udvikling ApS. 2 FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at drive virksomhed med

Læs mere

Vedtægter for. I&T Alpha A/S. CVR-nr Tlf Fax I&T Alpha A/S. Dalgasgade 25, Herning

Vedtægter for. I&T Alpha A/S. CVR-nr Tlf Fax I&T Alpha A/S. Dalgasgade 25, Herning Vedtægter for CVR-nr. 34 69 92 24 1. Navn 1.1 Selskabets navn er i likvidation. 2. Hjemsted 2.1 Selskabets hjemstedskommune er Herning. 3. FORMÅL 3.1 Selskabets formål er at besidde andele i afdeling I&T

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet)

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) 28. april 2011 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) Selskabets bestyrelse indkalder hermed til ekstraordinær

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr VEDTÆGTER for Tryg A/S CVR-nr. 26460212 1 Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er "Tryg A/S". Selskabet driver også virksomhed under binavnene TrygVesta A/S og Tryg Vesta Group A/S. 2 Selskabets

Læs mere

NVA/nva VEDTÆGTER. for. Ølandhus ApS. Advokatfirma

NVA/nva VEDTÆGTER. for. Ølandhus ApS. Advokatfirma 121-187610 NVA/nva VEDTÆGTER for Ølandhus ApS Advokatfirma 1. Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Ølandhus ApS. 1.2 Selskabets hjemsted er Jammerbugt Kommune. 1.3 Selskabet har begrænset hæftelse,

Læs mere

Fusion og spaltning, omdannelse m.v.

Fusion og spaltning, omdannelse m.v. Selskabsret Kapitalselskaber Advokat Nicholas Liebach Fusion og spaltning, omdannelse m.v. Lektion 13 WWW.PLESNER.COM Dagens program Fusion og spaltning, omdannelse m.v. JSC kap. 21 Spørgsmål Virksomhedssammenslutninger

Læs mere

VEDTÆGTER NRW II A/S

VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er NRW II A/S. 2. HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er i Gentofte Kommune. 3. FORMÅL 3.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte

Læs mere

Nye regler i selskabsloven er nu vedtaget

Nye regler i selskabsloven er nu vedtaget Nye regler i selskabsloven er nu vedtaget Af Henrik Steffensen og Martin Kristensen Den 16. maj 2013 har folketinget vedtaget en række ændringer i selskabsloven. De væsentligste ændringer af loven vedrører:

Læs mere

Revisors skriftlige erklæringer

Revisors skriftlige erklæringer Revisors skriftlige erklæringer Kim Füchsel Martin Lunden Ole Tjørnelund Thomsen Lars Engelund 4. udgave Kim Füchsel, Martin Lunden, Ole Tjørnelund Thomsen og Lars Engelund Revisors skriftlige erklæringer

Læs mere

NYHEDER FRA PLESNER JUNI 2009

NYHEDER FRA PLESNER JUNI 2009 NYHEDER FRA PLESNER JUNI 2009 CORPORATE COMMERCIAL Den nye selskabslov Af advokat Jacob Christensen og advokatfuldmægtig Johanna Wickenberg I forlængelse af vores nyhedsbrev fra april 2009 om det fremsatte

Læs mere

VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S

VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S April 2016 Indholdsfortegnelse 1. Navn... 3 2. Hjemsted... 3 3. Formål... 3 4. Selskabets kapital... 3 5. Selskabets aktier... 3 6. Bemyndigelse til kapitalforhøjelse...

Læs mere

Vedtægter. for. Seek4Cars AJS CVR.nr

Vedtægter. for. Seek4Cars AJS CVR.nr Jr.nr. 21020-0001 Vedtægter for Seek4Cars AJS CVR.nr. 32473989 Toldbod Plads 2 9000 Aalborg T +45 98 77 50 30 F +45 98 77 50 39 www.hna.dk 1. Navn 1.1. Selskabets navn er Seek4Cars A/S. 2. Formål 2.1.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S

VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S Indholdsfortegnelse 1. Navn... 2 2. Hjemsted... 2 3. Formål... 2 4. Selskabets kapital... 2 5. Selskabets aktier... 2 6. Bemyndigelse til kapitalforhøjelse... 2

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FIH REALKREDIT A/S

VEDTÆGTER FOR FIH REALKREDIT A/S VEDTÆGTER FOR FIH REALKREDIT A/S 1 Navn og hjemsted Selskabets navn er FIH Realkredit A/S. Dets hjemsted er Københavns Kommune. 2 Formål Selskabets formål er at drive alle former for realkreditvirksomhed,

Læs mere

Vedtægter for. I&T Erhvervsobligationer I A/S CVR-nr I&T Erhvervsobligationer IA/S Dalgasgade 25, Herning

Vedtægter for. I&T Erhvervsobligationer I A/S CVR-nr I&T Erhvervsobligationer IA/S Dalgasgade 25, Herning Vedtægter for CVR-nr. 30 71 44 07 I&T Erhvervsobligationer IA/S 1. Navn 1.1 Selskabets navn er i likvidation. 1.2 Binavne 1.2.1 Selskabets binavn er Erhvervsopsparing A/S. 2. Hjemsted 2.1 Selskabets hjemstedskommune

Læs mere

Kompendium i. Selskabsret. Helle Stakemann FORLAGET SB

Kompendium i. Selskabsret. Helle Stakemann FORLAGET SB Kompendium i Selskabsret Helle Stakemann FORLAGET SB Indhold Kapitel 1: Selskabsrettens karakteristika og baggrund 9 Selskabsretten som disciplin og selskabsformerne 9 Den selskabsretlige aftalefrihed

Læs mere

revisionspligten for visse små virksomheder)

revisionspligten for visse små virksomheder) Erhvervsudvalget (2. samling) ERU alm. del - Bilag 205 Offentligt Oversigt over lovforslag om ændring af Aktieselskabsloven, Anpartsselskabsloven, Lov om erhvervsdrivende fonde, lov om visse erhvervsdrivende

Læs mere

VEDTÆGTER. For. EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr

VEDTÆGTER. For. EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr VEDTÆGTER For EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr. 30557751 VEDTÆGTER 1. NAVN Selskabets navn er EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S. 2. HJEMSTED Selskabets hjemsted er Horsens Kommune. 3. FORMÅL Selskabets

Læs mere

VEJLEDNING OM Stiftelse af et kapitalselskab, inkl. udkast til en vedtægt for et aktieselskab og anpartsselskab UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen

VEJLEDNING OM Stiftelse af et kapitalselskab, inkl. udkast til en vedtægt for et aktieselskab og anpartsselskab UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen VEJLEDNING OM Stiftelse af et kapitalselskab, inkl. udkast til en vedtægt for et aktieselskab og anpartsselskab UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen Maj 2011 Indholdsfortegnelse 1. Stiftelse af kapitalselskab...

Læs mere

VEDTÆGTER. for ENERGIMIDT NET A/S

VEDTÆGTER. for ENERGIMIDT NET A/S VEDTÆGTER for ENERGIMIDT NET A/S CVR-nr. 28 33 18 78 18. juni 2015 SELSKABETS NAVN OG FORMÅL Selskabets navn er EnergiMidt Net A/S. 1 Selskabets binavne er EnergiMidt Net Vest A/S, ELRO Net A/S og ELRO

Læs mere

VEJLEDNING OM. Partnerselskaber (kommanditaktieselskaber) UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen

VEJLEDNING OM. Partnerselskaber (kommanditaktieselskaber) UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen VEJLEDNING OM Partnerselskaber (kommanditaktieselskaber) UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen Oktober 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 1.1. Det praktiske anvendelsesområde for virksomhedsformen... 2

Læs mere

VEJLEDNING OM. Standardvedtægter for S.M.B.A. (med styrelsens kommentarer) UDGIVET AF. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

VEJLEDNING OM. Standardvedtægter for S.M.B.A. (med styrelsens kommentarer) UDGIVET AF. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen VEJLEDNING OM Standardvedtægter for S.M.B.A. (med styrelsens kommentarer) UDGIVET AF Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Oktober 2010 Standardvedtægter for S.M.B.A. Lov om visse erhvervsdrivende virksomheder

Læs mere

BLIV OPDATERET PÅ SELSKABSRETTEN

BLIV OPDATERET PÅ SELSKABSRETTEN Addressed in the report. BLIV OPDATERET PÅ SELSKABSRETTEN Ved partner Monica Reib LOVGIVNINGSINITIATIVER PÅ DET SELSKABSRETLIGE OMRÅDE LBK nr. 322 af 11/04/11: SEL Lov nr. 477 af 30/05/12 (SEL 57 a: om

Læs mere

Selskabsdagen 2016 Ny selskabsret

Selskabsdagen 2016 Ny selskabsret Selskabsdagen 2016 Ny selskabsret Thomas Gjøl-Trønning, Partner 2 Udvalgte emner Forøget offentlighed for selskaber Strengere krav til registrering i Det Offentlige Ejerregister Kommanditselskabers registrering

Læs mere

Advokater DEN NYE SELSKABSLOV FORSIKRING & ERSTATNING

Advokater DEN NYE SELSKABSLOV FORSIKRING & ERSTATNING Advokater DEN NYE SELSKABSLOV FORSIKRING & ERSTATNING FEBRUAR 2010 INDHOLD 1.1 Stiftelse ændringer pr. 1. marts 2010 3 1.2 Stiftelse senere ændringer 3 2.1 Selskabskapital ændringer pr. 1. marts 2010 3

Læs mere

VEJLEDNING OM. Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen. December 2013

VEJLEDNING OM. Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen. December 2013 VEJLEDNING OM Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2013 Denne vejledning er opdateret generelt efter evalueringen af selskabsloven og bekendtgørelse om delvis ikrafttræden af

Læs mere

VEJLEDNING OM. Frister for kapitalselskaber. UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen

VEJLEDNING OM. Frister for kapitalselskaber. UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen VEJLEDNING OM Frister for kapitalselskaber. UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen November 2011 Indholdsfortegning 1. Indledning... 2 2. Den almindelige 2-ugersfrist... 2 3. Specielle frist-situationer... 3 3.1.

Læs mere

Ændring af Selskabsloven. Nyhedsbrev Corporate M&A Juni 2013

Ændring af Selskabsloven. Nyhedsbrev Corporate M&A Juni 2013 Ændring af Selskabsloven Nyhedsbrev Corporate M&A Juni 2013 ÆNDRING AF SELSKABSLOVEN Folketinget har den 16 maj 2013 vedtaget en revision af selskabsloven. Dele af lovændringen kræver tilpasning af Erhvervsstyrelsens

Læs mere

VEJLEDNING OM. Standardvedtægter til S.M.B.A. (uden styrelsens kommentarer) UDGIVET AF. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

VEJLEDNING OM. Standardvedtægter til S.M.B.A. (uden styrelsens kommentarer) UDGIVET AF. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen VEJLEDNING OM Standardvedtægter til S.M.B.A. (uden styrelsens kommentarer) UDGIVET AF Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Oktober 2010 Standardvedtægter for S.M.B.A. Lov om visse erhvervsdrivende virksomheder

Læs mere

Nyheder inden for regnskab

Nyheder inden for regnskab Nyheder inden for regnskab Nr. 11 december 2008 Indhold Økonomi- og erhvervsministeriet Betænkning om ny selskabslovgivning PricewaterhouseCoopers Få styr på årsregnskabsloven IFRS essential Økonomi- og

Læs mere

Selskabsreformen. særlige regler for finansielle virksomheder

Selskabsreformen. særlige regler for finansielle virksomheder Selskabsreformen særlige regler for finansielle virksomheder Lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) 1 trådte for hoveddelens vedkommende i kraft den 1. marts 2010. Den resterende del af loven

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 J. nr. 36900 V E D T Æ G T E R for RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 30-05-2011 1. Navn 1.1. Selskabets navn er RTX Telecom A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: RTX Research

Læs mere

Global Transport and Logistics. Vedtægter for DSV A/S

Global Transport and Logistics. Vedtægter for DSV A/S Global Transport and Logistics U D KA ST Navn 1 Formål 2 Kapital 3 Selskabets navn er DSV A/S. Selskabet fører binavnet De Sammensluttede Vognmænd af 13-7 1976 A/S (DSV A/S). Selskabets formål er at drive

Læs mere

Advokat Kelvin V. Thelin. Sags nr. 58134.17.37./av VEDTÆGTER FOR. ENERGI OG SOL A/S CVR-nr. 20042583

Advokat Kelvin V. Thelin. Sags nr. 58134.17.37./av VEDTÆGTER FOR. ENERGI OG SOL A/S CVR-nr. 20042583 Advokat Kelvin V. Thelin Sags nr. 58134.17.37./av VEDTÆGTER FOR ENERGI OG SOL A/S CVR-nr. 20042583 November 2011September 2012 Indholdsfortegnelse 1. Navn og formål... 3 2. Selskabets kapital og kapitalandele...

Læs mere

VEDTÆGTER. for DSV A/S Navn UDKAST. Selskabet fører binavnet De Sammensluttede Vognmænd af A/S (DSV A/S).

VEDTÆGTER. for DSV A/S Navn UDKAST. Selskabet fører binavnet De Sammensluttede Vognmænd af A/S (DSV A/S). VEDTÆGTER for DSV A/S ----------------------- Navn 1. Selskabets navn er DSV A/S. Selskabet fører binavnet De Sammensluttede Vognmænd af 13-7 1976 A/S (DSV A/S). Formål 2. Selskabets formål er at drive

Læs mere

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S VEDTÆGTER For EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr. 30557751 K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S K R O M A N N R E U M E R T, A D V O K A T F I R M A SUNDKROGSGADE 5, D K - 2

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 V E D T Æ G T E R for RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 1. Navn 1.1. Selskabets navn er RTX Telecom A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: RTX Research A/S (RTX Telecom A/S)

Læs mere

Eksempler på kapitalejerlån selskabs- og skatteretligt. Seniorkonsulent, cand.merc.aud., ph.d. Jesper Seehausen

Eksempler på kapitalejerlån selskabs- og skatteretligt. Seniorkonsulent, cand.merc.aud., ph.d. Jesper Seehausen Eksempler på kapitalejerlån selskabs- og skatteretligt Seniorkonsulent, cand.merc.aud., ph.d. Jesper Seehausen Indholdet af hæftet Generelt om eksemplerne - Selskabsretligt - Skatteretligt - Oversigt over

Læs mere

WERLAUFF SE-SELSKABET. det europæiske aktieselskab. Jurist- og Økonomforbundets Forlag

WERLAUFF SE-SELSKABET. det europæiske aktieselskab. Jurist- og Økonomforbundets Forlag WERLAUFF SE-SELSKABET det europæiske aktieselskab Jurist- og Økonomforbundets Forlag ISBN 87-574-9088-0 Erik Werlauff SE-SELSKABET det europæiske aktieselskab Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2002 SE-Selskabsret

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstministeren (Annette Vilhelmsen) Udkast til. Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstministeren (Annette Vilhelmsen) Udkast til. Forslag. til Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstministeren (Annette Vilhelmsen) Udkast til Forslag til Lov om ændring af selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, årsregnskabsloven og lov om

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Wirtek a/s CVR-NR

VEDTÆGTER. for. Wirtek a/s CVR-NR VEDTÆGTER for Wirtek a/s CVR-NR. 26042232 15.04.2015 1 1. Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Wirtek a/s 1.2 Selskabets hjemsted er Aalborg kommune. 2. Formål 2.1 Selskabets formål er at udvikle og

Læs mere

Nye regler i selskabsloven

Nye regler i selskabsloven Nye regler i selskabsloven Af Henrik Steffensen og Martin Kristensen Kontakt Henrik Steffensen Telefon: 3945 3214 Mobil: 2373 2147 E-mail: hns@pwc.dk Martin Kristensen Telefon: 3945 3683 Mobil: 5120 6478

Læs mere

LOVFORSLAG OM ADM. LETTELSER

LOVFORSLAG OM ADM. LETTELSER LOVFORSLAG OM ADM. LETTELSER Reduktion af revisionspligten og de selskabsretlige konsekvensrettelser Reduktion af revisionspligten Virksomheder er fritaget for revisionspligt, hvis de i to på hinanden

Læs mere

VEJLEDNING OM aktieselskabets liv

VEJLEDNING OM aktieselskabets liv VEJLEDNING OM aktieselskabets liv UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen Februar 2011 DEFINITIONER Nedenfor følger et udpluk af definitioner på ord, der er særlig anvendte i forbindelse med et aktieselskab. Definitionerne

Læs mere

Vedtægter for PenSam Bank A/S

Vedtægter for PenSam Bank A/S Vedtægter for PenSam Bank A/S 2 Vedtægter for PenSam Bank A/S Kapitel I Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er PenSam Bank A/S. 2 Selskabets hjemsted er Furesø kommune. 3 Selskabets formål er at

Læs mere

Vedtægter for. Bang & Olufsen a/s. CVR.nr

Vedtægter for. Bang & Olufsen a/s. CVR.nr Vedtægter for Bang & Olufsen a/s CVR.nr. 41 25 79 11 1. Selskabets navn er Bang & Olufsen a/s. 2. Selskabets hjemsted er i Struer kommune. 3. Selskabets formål er i første række at eje varemærket Bang

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Greentech Energy Systems A/S. (CVR-nr. 36696915)

V E D T Æ G T E R. for. Greentech Energy Systems A/S. (CVR-nr. 36696915) V E D T Æ G T E R for Greentech Energy Systems A/S (CVR-nr. 36696915) 1. Selskabets navn: Selskabets navn er Greentech Energy Systems A/S. Selskabets hjemsted: Selskabets hjemsted er Herlev Kommune. 2.

Læs mere

VEDTÆGTER. For. Danish Crown A/S. CVR-nr

VEDTÆGTER. For. Danish Crown A/S. CVR-nr VEDTÆGTER For Danish Crown A/S CVR-nr. 26 12 12 64 VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Danish Crown A/S. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene Danish Crown Holding A/S, DC Holding

Læs mere

Orientering om den nye selskabslov Kapitalafgang

Orientering om den nye selskabslov Kapitalafgang Oktober 2009 Orientering om den nye selskabslov Kapitalafgang Side 2 Kapitalafgang Reglerne om kapitalafgang er ændret indenfor følgendeområder: Præcisering af ledelsens ansvar ved kapitalafgang Vurderingsberetning

Læs mere

VEDTÆGTER OG EJERAFTALER

VEDTÆGTER OG EJERAFTALER Peer Schaumburg-Müller & Erik Werlauff VEDTÆGTER OG EJERAFTALER Jurist- og Økonomforbundets Forlag Vedtægter og ejeraftaler Peer Schaumburg-Müller & Erik Werlauff Vedtægter og ejeraftaler med tjeklister

Læs mere

UDKAST. Resumé anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) Indholdsfortegnelse

UDKAST. Resumé anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) Indholdsfortegnelse Erhvervsstyrelsen, Grejen, 21. juli 2015 J.nr. 2015-7775 UDKAST Resumé anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Generelt

Læs mere

Vedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82

Vedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82 Vedtægter Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82 Indholdsfortegnelse 1 Selskabets navn og formål 3 2 Selskabets kapital og aktier (kapitalandele) 3 3 Bemyndigelse til gennemførelse af kapitalforhøjelse

Læs mere

Vedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr

Vedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr Vedtægter Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82 2. Vestas internal protocol Indholdsfortegnelse 1 Selskabets navn og formål... 3 2 Selskabets kapital og aktier (kapitalandele)... 3 3 Bemyndigelser

Læs mere

VEDTÆGTER BOSTEDET ASLA APS CVR-NR

VEDTÆGTER BOSTEDET ASLA APS CVR-NR 30. august 2016 J.nr. 10061 Advokat Ann Christina Rindom Sørensen RIND Advokatfirma CVR-nr. 37 23 53 93 Ahlgade 1C, 2. sal 4300 Holbæk Telefon: 28 40 37 10 Email: ac@rindadvokat.dk VEDTÆGTER BOSTEDET ASLA

Læs mere

V E D T Æ G T E R NORDIC BLUE INVEST A/S

V E D T Æ G T E R NORDIC BLUE INVEST A/S V E D T Æ G T E R FOR NORDIC BLUE INVEST A/S CVR-nr. 21 44 14 06 1. SELSKABETS NAVN OG HJEMSTED 1.1. Selskabets navn er Nordic Blue Invest A/S. 1.2. Selskabets hjemsted er Gentofte Kommune. 2. FORMÅL 2.1.

Læs mere

BERLIN IV A/S VEDTÆGTER

BERLIN IV A/S VEDTÆGTER BERLIN IV A/S VEDTÆGTER VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Berlin IV A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte i ejendomme, herunder ved ejerskab af aktier (kapitalandele)

Læs mere

VEDTÆGTER. for. EnergiMidt Net A/S

VEDTÆGTER. for. EnergiMidt Net A/S VEDTÆGTER for EnergiMidt Net A/S CVR-nr. 28 33 18 78 31. december 2016 SELSKABETS NAVN OG FORMÅL Selskabets navn er "EnergiMidt Net A/S". 1 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene "ELRO Net

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R. Land & Leisure A/S. CVR nr. 31 22 65 11 -------------------------------

V E D T Æ G T E R F O R. Land & Leisure A/S. CVR nr. 31 22 65 11 ------------------------------- V E D T Æ G T E R F O R Land & Leisure A/S CVR nr. 31 22 65 11 ------------------------------- 1. Navn og hjemsted 1.1. Selskabets navn er Land & Leisure A/S. Binavne: Active Bolig Invest A/S (Land & Leisure

Læs mere

Lovtidende A 2008 Udgivet den 27. juni 2008

Lovtidende A 2008 Udgivet den 27. juni 2008 Lovtidende A 2008 Udgivet den 27. juni 2008 23. juni 2008. Nr. 619. Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om anpartsselskaber VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Læs mere