Energinet.dk Strategi for systemydelser. Energinet.dk s aktørmøde den 15. marts 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Energinet.dk Strategi for systemydelser. Energinet.dk s aktørmøde den 15. marts 2011"

Transkript

1 Energinet.dk Strategi for systemydelser Energinet.dk s aktørmøde den 15. marts 2011

2 Velkomst Energinet.dk s aktørmøde den 15. marts 2011 V. Søren Dupont Kristensen

3 Dagsorden Velkomst Indledning tendenser/rammevilkår Strategi for Primær reserve Strategi for Sekundær reserve Pause Strategi for Tertiær reserve Strategi for Systembærende egenskaber Frokost Afslutningsdebat og den videre proces Slut

4 Fremtidig aktørinddragelse Udarbejdelse af strategien - Strategien sendes til kommentering hos aktørerne i tre uger i april - Endelig strategi sendes til Energitilsynet medio maj Opfølgning på strategien - Status på de halvårlige aktørmøder Efterfølgende implementering af strategien - På aktørmøderne præsenteres nye initiativer og indledende kommentarer indhentes - Ved individuelle møder med aktørerne indhentes detailkommentarer på større ændringer - Større ændringer sendes til skriftlig høring, hvorefter endelig implementering besluttes

5 Indledning: Tendenser og rammevilkår Energinet.dk s aktørmøde den 15. marts 2011 V. Jens Møller Birkebæk

6 Strategiens overordnede rammer Forsyningssikkerheden er banen, som skal holdes grøn og trimmet De fire hjørneflag er: - Et fokus på samfundsøkonomi sikrer, at samfundets omkostninger ved at opretholde et givent niveau af forsyningssikkerhed bliver så lave som muligt - Effektivitet i tilvejebringelsen af systemydelser gennem løbende optimering af indkøbet skal sikre de nødvendige ydelser til den lavest mulige pris for elforbrugerne - Åbne og internationale markeder for systemydelser fremmer konkurrence, innovation og danske producenters adgang til udenlandske markeder - Stigende mængder af vedvarende energi vil ændre behovet for og udbuddet af systemydelser. Uanset hvordan vinden blæser, skal vi sikre sammenspil på banen!

7 Aktørworkshop december 2010 Markeder - Energinet.dk skal skabe klare og gennemsigtige rammer Udland - Åbne markeder op mod både nord og syd (rådighed er begrænset til området, mens aktivering er over langt større områder) Strategien - Skal baseres på langsigtet samfundsøkonomi - Skal sikre gensidig adgang til markeder i naboområder - Skal baseres på harmonisering; ikke unikke DK-opfindelser/regler - Det er dog pt. vigtigere med adgang end harmonisering

8 Udviklingstendenser Færre centrale værker Flere udlandsforbindelser Mere vedvarende energi Opbygning af Smart Grid

9 Transmissionsforbindelser ENTSO-E anbefaler, at samfundsøkonomiske analyser lægges til grund for kapacitetsallokering af såvel AC- som DC-forbindelser. ENTSO-E vil udarbejde principper for beregning af samfundsøkonomien i kapacitetsreservation til reserver.

10 Frekvenskvaliteten forringes i Norden Uacceptabelt niveau i antallet af kritiske frekvensafvigelser Fællesnordisk analyse gennemføres i år Resultater præsenteres på nordisk workshop i september Årsagssammenhæng - Fremtidigt behov for mængde og type af automatiske reserver

11 Strategiske principper Strategien udarbejdes for perioden , men indeholder målsætninger frem mod Operationel horisont 0-4 år - Strategisk horisont 5-10 år Centrale valgte principper i strategien - Effektivitet - Energinet.dk er underlagt stigende pres for at sikre den mest effektive frembringelse af de nødvendige systemydelser - Internationale markeder - Aktørerne efterspørger deltagelse i større regionale markeder

12 Strategiske målsætninger Overordnede målsætninger i strategien - Reservation - Fælles markeder for automatiske reserver indenfor synkron-områderne - Dimensionering af reserver over større områder (nationalt og regionalt) - Aktivering - Større markeder for aktivering af sekundære reserver - Flere produkter på regulerkraftmarkedet, så alle tilgængelige ressourcer kan deltage. - Internationalt marked for regulerkraft.

13 Udmøntning af de strategiske mål Gennemførelsen af de strategiske målsætninger er afhængig af internationale aftaler og myndighedernes godkendelse Myndigheder Energitilsynet Regulatorer i nabolande TSO-er (bilateralt) Svenska Kraftnett Statnett Tennet 50 Hz Energinet.dk ENTSO-E (multilateralt) RG Nordic RG Continental Europe Danske aktører

14 Detailgennemgang af strategien for de enkelte produkter

15 Frekvensstyrede reserver (primær, FDR, FNR) Aktørmøde d. 15. marts 2011 V. Jesper Stryhn

16 Primære reserver i dag De frekvensstyrede reservers formål - Ved frekvensafvigelser af visse størrelser sikrer reguleringen af primær reserve og FDR, at balancen mellem produktion og forbrug genskabes, mens frekvensen stabiliseres tæt på, men afvigende fra 50 Hz. FNR sikrer at balancen mellem produktion og forbrug genskabes, så frekvensen holdes tæt på 50 Hz. Primær i Vestdanmark - Energinet.dk s andel er i /- 27 MW - Fremskaffes på daglige auktioner om eftermiddagen dagen før driftsdøgnet FDR i Østdanmark - Energinet.dk s andel er i 2011 ca. 160 MW MW fremskaffes ved daglige auktioner i Østdanmark MW fremskaffes på ugentlige auktioner i Sverige MW fremskaffes via udlandsforbindelser FNR i Østdanmark - Energinet.dk s andel er i /- 23 MW - 16 MW fremskaffes på daglige auktioner i Østdanmark - 7 MW fremskaffes på ugentlige auktioner i Sverige

17 Udviklingstendenser Fremtidigt behov - Energinet.dk forventer, at behovet for stabiliserende og korrigerende frekvens ydelser også i fremtiden vil ligge på det nuværende niveau, da det fremover fortsat vil være aftaler i de synkrone områder, som dikterer behovet. Fremtidig efterspørgsel - Primær: Der er indgået en 5-årig aftale med Statnett om levering af +/- 10 MW primær reserve via Skagerrak 4. Dette indebærer, at Energinet.dk's efterspørgsel efter primær reserve vil blive reduceret med 10 MW, når Skagerrak 4 sættes i drift (2015). - FDR: Energinet.dk s efterspørgsel vil falde, da FDR mere effektivt kan fremskaffes fra Storebæltsforbindelsen via eksisterende samarbejdsaftale med Tennet. - FNR: Den nuværende efterspørgsel på dette produkt forventes fastholdt. I hvert fald frem til resultater og evt. nye produktspecifikationer fremlægges i forbindelse med NFA (nordisk frekvensanalyse)

18 Strategiske målsætninger Operationel horisont, 0-4 år - Større integration af markederne inden for synkronområderne Strategisk horisont, 5-10 år - Fælles markeder for frekvensydelser på tværs af synkronområder - uafhængigt af fremtidige krav til ydelserne

19 Operationel horisont (0-4 år) Vestdanmark Målsætning - Indkøb af primære reserver på en fælles auktion sammen med de 4 tyske TSO-er, hvor danske aktører kan deltage. Initiativer - Dialog med TenneT TSO GmbH omkring muligheden for, at Energinet.dk og danske aktører kan deltage i de fælles tyske auktioner på primær reserve. Konsekvenser ved realisering af målsætning - Vil give danske aktører adgang til et større marked (Efterspørgsel er pt MW pr. mdr.) - Op- og nedreguleringsreserver vil indkøbes som et symmetrisk produkt på ugebasis med budstørrelser på minimum 1 MW - Overgang fra marginalpris til pay-as-bid afregning

20 Operationel horisont (0-4 år) Østdanmark Målsætninger - Indstille indkøbet af FDR i Østdanmark - Give danske leverandører mulighed for deltagelse i det svenske marked for frekvensstyrede reserver (FDR og FNR) Initiativer - Vi er i dialog med Svenska Kraftnät omkring danske leverandørers mulighed for deltagelse i det svenske marked for frekvensstyrede reserver Konsekvenser ved realisering af målsætninger - FDR leveres via Storebæltsforbindelsens (SB) overbelastningsevne inden for driftsaftale med TenneT TSO GmbH

21 Strategisk horisont (5-10 år) Målsætning - Fælles markeder for frekvensstyrede reserver på tværs af synkronområder - uafhængigt af fremtidige krav til ydelserne Bemærkninger - Der vil altid være behov for frekvensstabiliserende og - korrigerende ydelser i synkronområderne. - Udviklingen vil give adgang til større markeder for frekvensstyrede reserver for aktører og Energinet.dk - Integration af markeder skal først ske i de respektive synkronområder (step 1), og derefter på tværs af synkronområderne (step 2)

22 Sekundære reserver Energinet.dk s aktørmøde den 15. marts 2011 V. Louise Overvad Jensen

23 Sekundær reserve i dag Formål - Sekundær reserven benyttes til at håndtere uforudsete ubalancer og frigøre primær reserven i DK1. Reserven skal kunne være fuldt aktiveret efter 15 min., og reguleringen skal kunne opretholdes kontinuerligt. De tekniske krav er fastsat af ENTSO-E. Behov og fremskaffelse - Ca. +/- 90 MW fastsat på baggrund af maksimalt forbrug - Købes som en symmetrisk ydelse - Købes via udbud på månedsbasis for aktører i DK1 - Automatisk udligning af modsatrettede ubalancer mellem TenneT og DK1 afventer myndighedsgodkendelse. Betaling - Kapacitet: Pay-as-bid - Aktivering: Spotpris i DK1 +/- 100 kr./mwh dog mindst/højst balanceprisen

24 Udviklingstendenser Fremtidigt behov - Behovet vil fremover også være bestemt af aftaler i synkronområdet. Fremtidig efterspørgsel - DK1: Der er indgået en 5-årig aftale med Statnett om levering af +/- 100 MW sekundær reserve fra Norge via Skagerrak 4. Dette indebærer, at der efter idriftsættelsen af Skagerrak 4 (2015) ikke vil være et kapacitetsmarked for sekundære reserver i DK1. - DK2: Analyserne af frekvensproblemerne i det nordiske system kan resultere i en ny fremtidig automatisk reserve i Norden, der supplerer (eller i et vist omfang ændrer specifikationerne af) de nuværende frekvensstyrede reserver. - Automatisk udligning af modsatrettede ubalancer mellem flere områder giver isoleret set mindre aktivering.

25 Strategiske målsætninger Operationel horisont, 0-4 år - Øget fleksibilitet for aktørerne på markedet for sekundære reserver - Større markeder for aktivering af sekundære reserver. Strategisk horisont, 5-10 år - Internationale markeder for sekundære reserver

26 Operationel horisont (0-4 år) Målsætning - Øget fleksibilitet for aktørerne på markedet for sekundære reserver Initiativer - Undersøge potentialet for et timemarked for sekundære reserver via drøftelser med de produktionsbalanceansvarlige - Hvis potentialet er tilstede, etableres et timemarked for sekundære reserver, hvor op- og nedreguleringsreserver indkøbes adskilt på daglige auktioner, før spotmarkedet. - Undersøge mulig ændring af aktiveringsprincip, så aktivering sker i forhold til kapacitetspris (billigste først) i stedet for prorata som i dag. Konsekvenser - Flere aktører (mindre producenter og forbrugere) får mulighed for at deltage på markedet. - Mindre risiko ved prissætning på kort sigt (for etablerede aktører).

27 Operationel horisont (0-4 år) Målsætning - Større markeder for aktivering af sekundære reserver via øget samarbejde med tyske og nordiske TSO-er. Initiativer - Aktivering af sekundære reserver mellem TenneT og DK1, når der er ledig overførselskapacitet. - Undersøge mulighed og potentiale for automatisk udligning af modsatrettede ubalancer ml. Norden og Kontinentaleuropa. Konsekvenser - Aktivering af LFC-reserver over grænserne giver større marked for danske aktører baseres på frivillige bud, der ikke får kapacitetsbetaling.

28 Strategisk horisont (5-10 år) Målsætning - Internationale markeder for sekundære reserver. Initiativer - Etablere fælles kapacitetsmarkeder med Tyskland og Norden for sekundære reserver, herunder samfundsøkonomiske problemstillinger vedrørende kapacitetsreservation. Konsekvenser - Hvis/når der kommer en nordisk LFC, forventer vi, der kommer et fælles nordisk marked for kapacitet. - Danske aktører vil dermed få mulighed for at levere kapacitetsbud, der kan aktiveres ved ubalancer i Danmark eller naboområderne.

29 Manuelle reserver og Regulerkraft V. Lasse Sundahl

30 Manuelle reserver i dag Formål - Manuelle reserver og regulerkraft benyttes til at håndtere prognosticerbare ubalancer og til at frigøre de automatiske reserver ved udfald Manuelle reserver (MW) - Der indkøbes i dag reserver (manuelle reserver), så Energinet.dk kan dække udfald af største enhed i både øst og vest (LFC-reserven indgår i denne beregning) - I Vestdanmark kan der dog trækkes på 300 MW reserver fra Østdanmark via Storebæltsforbindelsen - Der købes ca MW for hele Danmark (afhængig af største enhed) - I Øst købes reserverne i perioden gennem en aftale med Dong på 675 MW - I vest købes der ca. 250 MW på dagsauktion - At kunne dække udfald af største enhed er et internationalt krav (N-1) Regulerkraft (MWh) - Regulerkraft indkøbes i driftstimen for at få systemet i balance - I Vestdanmark foretages handlerne af Energinet.dk - I Østdanmark/Norden foretager Svenska Kraftnät som hovedregel handlerne som følge af den nordiske fællesbalancering

31 Udviklingstendenser Fremtidigt behov - Regulerkraft - Udbygningen af vindkraft og anden fluktuerende produktion vil øge behovet for balanceringsenergi/-ressourcer, herunder regulerkraft - Manuelle reserver - Udbygningen af vindkraft medfører ikke indkøb af flere manuelle reserver - Reserver deles over større områder

32 Strategiske målsætninger Operationel horisont, 0-4 år - Flere aktører med i balanceringen flere produkter - Internationalt marked for regulerkraft også mod syd - Uændrede principper for rådighedsbetaling til reserver Strategisk horisont, 5-10 år - Ensartet indkøb af manuelle reserver i hele Danmark og et dansk reservemarked - International deling af reserver og internationale markeder for reserver

33 Operationel horisont (0-4 år) Målsætning: - Flere aktører med i balanceringen af systemet flere produkter - Internationale markeder for regulerkraft - også mod Syd Initiativer: - Vurdering af nødvendige ændringer i markedsdesign - Dialog med nordiske TSO er for at opnå den nødvendige nordiske enighed og involvering af regulatorer - Dialog med 50Hertz og TenneT fokus på løsningsmodeller og barrierer - ENTSO-E model for grænseoverskridende handel med balanceringsenergi under forberedelse planlægges offentliggjort i løbet af foråret - Løsningsorienteret tilgang ud fra eksisterende nationale balanceringsmekanismer Konsekvenser: - Større afsætningsmuligheder - Flest mulige ressourcer gøres tilgængelige for balanceringen af systemet - Potentielt ændringer i markedsdesign

34 Strategisk horisont (5-10 år) Målsætning: - Ensartet indkøb af manuelle reserver i hele Danmark og samlet reservemarked Initiativer: - Deling af reserver på tværs af Danmark - Vurdering af forsyningsmæssige konsekvenser - Ændring af driftsaftaler - Undersøge evt. nødvendige ændringer i el-infrastrukturen så forsyningssikkerheden ikke reduceres - Konkret undersøges det, om der er samfundsøkonomi i at etablere en ny forbindelse mellem DK1 og DK2 - Et samlet marked for manuelle reserver i Danmark Konsekvenser: - Mindre behov for manuelle reserver - Ensartet adgang til markedet for manuelle reserver

35 Strategisk horisont (5-10 år) Målsætning: - International deling af og internationale markeder for manuelle reserver Initiativer: - Opdatering af internationale aftaler, som muliggør en højere grad af international deling af reserver dimensionering over landegrænser - Formulering af international markedsmodel for reserver - Formulering af ensartede og transparente ENTSO-E principper for beregning af samfundsøkonomiske konsekvenser af reservation på transmissionsforbindelser Konsekvenser: - Mindre behov for reserver for hele regionen - Større geografiske markeder

36 Systembærende egenskaber Energinet.dk s aktørmøde den 15. marts 2011 V. Hans Abildgaard

37 Situationsbeskrivelse systembærende egenskaber Formål - Holde spændingen stabil under fejl og netkoblinger, støtte jævnstrømsforbindelser samt styre spændingen ved ændringer i transit. - Systembærende egenskaber er fx - Kortslutningseffekt, kontinuert spændingsregulering, dynamisk spændingsstøtte, dæmpning af systemsvingninger, inerti

38 Situationsbeskrivelse systembærende egenskaber Behov og fremskaffelse - DK1-3 centrale kraftværker - DK2-2 centrale kraftværker hvis - import fra Sverige < 1050 MW - forbrug < 2000 MW - Radsted SVC inde - intakt 400 kv-net - 3 blokke på Ringhals - 3 centrale kraftværker ellers - Ved mangel af Radsted SVC altid et centralt kraftværk på Vestsjælland

39 Udviklingstendenser Fortsat udbygning med vindkraft Faldende markedsandel for centrale kraftværker i spotmarked Løsning baseret på centrale kraftværker vil blive dyrere, når hovedproduktet (energi) ikke er efterspurgt Flere samkøringsforbindelser baseret på VSC-teknologi (SK4, COBRAcable, Kriegers Flak) vil give mulighed for fx spændingsregulering

40 Operationel horisont (0-4 år) DK1 Målsætning - Vi vil indbygge de systembærende egenskaber i nettet, når det samfundsøkonomisk kan betale sig Initiativer - Pga. mølposelægning af Stigsnæsværket vurderes p.t. en eller flere systembærende komponenter i DK2 til idriftsættelse i Skagerrak 4 idriftsættes i 2014 i DK1 baseret på VSC-teknologi Konsekvenser ved realisering af målsætning - Ikke behov for tvangskørsel under normale driftsforhold - Et energimarked på lige vilkår - Forbedret forsyningssikkerhed

41 Strategisk horisont (5-10 år) Målsætning - Vi vil løbende vurdere behov og teknologiske muligheder for tilvejebringelse af systembærende egenskaber Bemærkninger - De tekniske forskrifter tilrettes efter hånden som behovet ændrer sig - Kritisk systemstøtte fra produktionsanlæg herunder vindmøller vil fortsat være et tilslutningsvilkår

42 Afslutningsdebat V. Søren Dupont Kristensen

43 Baggrundsmateriale

44 Roadmap for primære reserver (0-4 år) Strategiske mål: Indstille FDR-køb FDR/FNR Aktøradgang til SvK-marked Fælles indkøb DK-Sydsverige Større integration af markederne inden for synkronområderne Primær Fælles marked med GCC - Køb/salg over grænser Påvirkende faktorer NFA-analyseresultat NFA- nye principper NFA-????? ENTSO-E: Harmonisering af driftsstandarder

45 Roadmap sekundære reserver 0-4 år Strategiske mål: LFC-reserve LFCaktivering Gradvis overgang til timemarked i DK1 Udligning af Aktivering af modsatrettede sekundære ubalancer reserver af LFC over ml. TenneT den dansk-tyske GmbH og DK1 grænse Øget fleksibilitet for aktører og større markeder for aktivering Nordisk frekvensanalyse Analyseresultater præsenteres for aktørerne til september Evt. Specifikation og dimensionering af en ny automatisk reserve Udvikling af et nyt fælles nordisk marked for automatiske reserver Større integration af markederne inden for synkronområderne Påvirkende faktorer NF-analyseresultat NF- nye principper NF-????? Harmonisering af driftsstandarder i ENTSO-E Udkast hvor tidsterminer ikke er afstemt

46 Roadmap sekundære reserver 5-10 år Strategiske mål: Sekundære reserver +/- 100 MW leveres over Skagerrak 4 ved reservation Fælles internationalt marked for automatiske reserver Større integration af markederne mellem synkronområderne Aktivering af sekundære reserver Udligning af modsatrettede ubalancer ml. Norden og Kontinentaleuropa Aktivering af sekundære reserver over grænserne LFC- NOIS Udkast hvor tidsterminer ikke er afstemt

Energinet.dk Strategi for systemydelser. Energinet.dk s aktørmøde den 15. marts 2011

Energinet.dk Strategi for systemydelser. Energinet.dk s aktørmøde den 15. marts 2011 Energinet.dk Strategi for systemydelser Energinet.dk s aktørmøde den 15. marts 2011 1 Velkomst Energinet.dk s aktørmøde den 15. marts 2011 V. Søren Dupont Kristensen 2 Videre proces Udarbejdelse af strategien

Læs mere

Det danske behov for systemydelser. Jens Møller Birkebæk Chef for Systemdrift Energinet.dk

Det danske behov for systemydelser. Jens Møller Birkebæk Chef for Systemdrift Energinet.dk Det danske behov for systemydelser Jens Møller Birkebæk Chef for Systemdrift Energinet.dk Danmark et ben i hver elektrisk lejr Energinet.dk er ansvarlig for forsyningssikkerheden i hele Danmark Kendetegn

Læs mere

Workshop. Integration af ny teknologi på systemydelsesmarkedet

Workshop. Integration af ny teknologi på systemydelsesmarkedet Workshop Integration af ny teknologi på systemydelsesmarkedet 1 Dagsorden Introduktion og velkomst ved Peter Markussen, afdelingsleder i Systemydelser Rammer og formål med pilotprojektet ved Christina

Læs mere

Introduktion til systemydelser

Introduktion til systemydelser Introduktion til systemydelser 25. februar 2015 MSO/CPL 1. Indledning... 2 2. Systemydelser... 2 2.1 Reservetyper... 3 2.2 Manuelle reserver... 4 2.2.1 Indkøb af manuel reserve... 4 2.3 Regulerkraftmarkedet...

Læs mere

Indkøb af regulerkraft, specialregulering og øvrige systemydelser

Indkøb af regulerkraft, specialregulering og øvrige systemydelser Indkøb af regulerkraft, specialregulering og øvrige systemydelser Temadag hos Dansk Fjernvarme den 31. august 2015 Henning Parbo, Energinet.dk Temadag: Kraftvarmeværkers deltagelse i elmarkederne 1 Indkøb

Læs mere

EDG. Til. 25. maj 2011 JSS/JSS. Energinet.dk's strategi for systemydelser. Dok.nr , Sagsnr. 10/5553 1/32

EDG. Til. 25. maj 2011 JSS/JSS. Energinet.dk's strategi for systemydelser. Dok.nr , Sagsnr. 10/5553 1/32 Til EDG 25. maj 2011 JSS/JSS Energinet.dk's strategi for systemydelser Dok.nr. 35027-11, Sagsnr. 10/5553 1/32 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og resume...3 2. Rammebetingelser...4 2.1 Lovgivningen...

Læs mere

DONG Energy høringsvar på metodenotat om Skagerrak 4 reservation

DONG Energy høringsvar på metodenotat om Skagerrak 4 reservation Energinet.dk C/O Sisse Carlsen Tonne Kjærsvej 65 7000 Fredericia DONG Energy Thermal Power A/S Kraftværksvej 53 7000 Fredericia Danmark Tlf. +45 99 55 11 11 Fax +45 99 55 00 11 www.dongenergy.dk CVR-nr.

Læs mere

FÅ MERE UD AF ELMARKEDERNE NINA DETLEFSEN

FÅ MERE UD AF ELMARKEDERNE NINA DETLEFSEN FÅ MERE UD AF ELMARKEDERNE NINA DETLEFSEN DE INTERNATIONALE ELMARKEDER Geografisk integration af elmarkeder Danmark er en del af ENTSO-E (Regional Group Northern Europe) ACER Agency for the Cooperation

Læs mere

Introduktion til systemydelser

Introduktion til systemydelser Introduktion til systemydelser 28. februar 2013 MSO 1. Indledning... 2 2. Systemydelser... 2 2.1 Reservetyper... 3 2.2 Manuelle reserver... 4 2.2.1 Indkøb af manuel reserve... 4 2.3 Regulerkraftmarkedet...

Læs mere

Workshop om systemydelser - Opsamling på gruppearbejdet

Workshop om systemydelser - Opsamling på gruppearbejdet Workshop om systemydelser - Opsamling på gruppearbejdet Jens Møller Birkebæk Chef for Systemdrift Energinet.dk Bemærk: Denne præsentation opsummerer vurderinger, forslag og ideer fra aktørernes gruppedrøftelser.

Læs mere

1. At sikre backup for leverance af FRR-A via SK4 2. At forberede det danske marked for FRR-A til fremtidig, international handel

1. At sikre backup for leverance af FRR-A via SK4 2. At forberede det danske marked for FRR-A til fremtidig, international handel Til Energitilsynet Anmeldelse af metode for indkøb af leveringsevne for sekundær reserve (FRR-A) Med henvisning til Elforsyningslovens 73a anmoder Energinet.dk hermed Energitilsynet om godkendelse af metode

Læs mere

Analyse af markedet for frekvensstyrede

Analyse af markedet for frekvensstyrede Sekretariatet for Energitilsynet Analyse af markedet for frekvensstyrede reserver i Danmark Oktober 2013 Arbejdspapir 1/2013 Side 1 af 36 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Beskrivelse af synkronområder

Læs mere

Fremtidens systemydelser

Fremtidens systemydelser Fremtidens systemydelser - en kommentar fra Dansk Energi Ph.d. Stine Grenaa Jensen Dansk Energi Stikord 15 minutter Visioner Barrierer (hvad skal der til?) Hvor er vi om 5 år? Hvad kræver det? Den ideelle

Læs mere

LEVERING AF SYSTEMYDELSER. Henning Parbo

LEVERING AF SYSTEMYDELSER. Henning Parbo LEVERING AF SYSTEMYDELSER Henning Parbo DET DANSKE ELSYSTEM INSTALLERET KAPACITET, PRIMO 2017 20 centrale kraftværker 6.150 vindmøller 4.200 MW 670 decentrale kraftvarmeværker 5.250 MW 96.000 solcelleanlæg

Læs mere

PROGNOSER FOR SYSTEMYDELSER

PROGNOSER FOR SYSTEMYDELSER Prognoser for systemydelser 1/7 Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 DK-7000 Fredericia NOTAT +45 70 10 22 44 info@energinet.dk Vat-no. 28 98 06 71 PROGNOSER FOR SYSTEMYDELSER Dato: 23/2 2017 INDHOLD Forfatter:

Læs mere

Grøn Energis forslag til Dansk Fjernvarmes strategi for systemydelser

Grøn Energis forslag til Dansk Fjernvarmes strategi for systemydelser Grøn Energis forslag til Dansk Fjernvarmes strategi for systemydelser I samarbejde med Grøn Energi har Houmoller Consulting udarbejdet en rapport om systemydelser. Rapporten er Grøn Energis forslag til

Læs mere

Introduktion til udtræk af markedsdata

Introduktion til udtræk af markedsdata Introduktion til udtræk af markedsdata Opdatering af markedsdata Hjemmesiden opdateres to gange ugentligt med seneste godkendte data. Der opdateres 3 måneder tilbage i tiden for at få eventuelle ændringer

Læs mere

Markedsmodel 2.0. Bjarne Brendstrup Systemanalyse Energinet.dk

Markedsmodel 2.0. Bjarne Brendstrup Systemanalyse Energinet.dk Markedsmodel 2.0 Bjarne Brendstrup Systemanalyse Energinet.dk 19-08-2015 sommer skole 2015 1 Agenda 1 Baggrund for Markedsmodel 2.0 2 Fase 1: Udfordringer og mulige løsninger 3 Den europæiske ramme 4 Fase

Læs mere

Evaluering af reservation af intra-day kapacitet på Storebæltsforbindelsen

Evaluering af reservation af intra-day kapacitet på Storebæltsforbindelsen Til Energitilsynets sekretariat Att: Iben Hvilsted-Olsen UDKAST Evaluering af reservation af intra-day kapacitet på Storebæltsforbindelsen 2. august 211 SKL-HEP/SKL I forbindelse med Energitilsynets godkendelse

Læs mere

Systemydelser til levering i Danmark Udbudsbetingelser

Systemydelser til levering i Danmark Udbudsbetingelser Systemydelser til levering i Danmark Udbudsbetingelser Gældende fra 1. juni 2015 Dok. 13/80940-84 1/43 Indholdsfortegnelse 0. Indledning... 3 1. Systemydelser... 4 1.1 Primær reserve, DK1... 5 1.2 FRR-A

Læs mere

Energinet.dk s indkøb af frekvensstyrede reserver. 1. Indledning. Til. 28. november 2013 Revideret 7. april og 25. august 2014 JSS/JSS

Energinet.dk s indkøb af frekvensstyrede reserver. 1. Indledning. Til. 28. november 2013 Revideret 7. april og 25. august 2014 JSS/JSS Til Energinet.dk s indkøb af frekvensstyrede reserver 1. Indledning Svenska Kraftnät og Energinet.dk indførte i oktober 2012 et fælles indkøb af frekvensstyrede reserver frekvensstyret normaldriftsreserve

Læs mere

INTRODUKTION TIL SYSTEMYDELSER

INTRODUKTION TIL SYSTEMYDELSER Introduktion til systemydelser 1/12 Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 DK-7000 Fredericia NOTAT +45 70 10 22 44 info@energinet.dk Vat-no. 28 98 06 71 INTRODUKTION TIL SYSTEMYDELSER Dato: 10/3 2017 INDHOLD

Læs mere

Håndtering af begrænsninger i handelskapaciteten på Skagerrak-forbindelsen og levering af systemydelser

Håndtering af begrænsninger i handelskapaciteten på Skagerrak-forbindelsen og levering af systemydelser Til Energitilsynets sekretariat. Håndtering af begrænsninger i handelskapaciteten på Skagerrak-forbindelsen og levering af systemydelser 30. april 2015 SKL/SKL Dette notat beskriver håndteringen af leveringen

Læs mere

Foreløbig evaluering af reservation på Skagerrak 4- forbindelsen

Foreløbig evaluering af reservation på Skagerrak 4- forbindelsen Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 7000 Fredericia Att.: Sisse Carlsen DONG Energy Thermal Power A/S Kraftværksvej 53 7000 Fredericia Danmark Tlf. +45 99 55 11 11 Fax +45 99 55 00 11 www.dongenergy.dk CVR-nr.

Læs mere

Input til strategi for systemydelser

Input til strategi for systemydelser Input til strategi for systemydelser FJERNVARMENS TÆNKETANK Dato: 26. august 2015 Udarbejdet af: Anders Houmøller Kontrolleret af: Nina Detlefsen Beskrivelse: Notatet indeholder input til strategi for

Læs mere

Decentral Kraftvarme. Har det en berettigelse i fremtidens el-system

Decentral Kraftvarme. Har det en berettigelse i fremtidens el-system Decentral Kraftvarme Har det en berettigelse i fremtidens el-system Decentral kraftvarme relationer mod el-systemet Et lille tilbage blik 1. CHP relation mod el markedet 2. Elforbrug til varmeproduktion

Læs mere

Høringsnotat vedrørende metode til evaluering af reservation på Skagerrak-4 forbindelsen

Høringsnotat vedrørende metode til evaluering af reservation på Skagerrak-4 forbindelsen Til Energitilsynet og markedsaktører Høringsnotat vedrørende metode til evaluering af reservation på Skagerrak-4 forbindelsen 6. november 2015 SKL-HKN-JPE-SCR/SCR Energinet.dk gennemførte en høring af

Læs mere

SYSTEMYDELSER TIL LEVERING I DANMARK UDBUDSBETINGELSER

SYSTEMYDELSER TIL LEVERING I DANMARK UDBUDSBETINGELSER Systemydelser til levering i Danmark. Udbudsbetingelser 1/43 Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 DK-7000 Fredericia +45 70 10 22 44 info@energinet.dk CVR-nr. 28 98 06 71 Dato: 30. august 2017 Forfatter: HEP/HEP

Læs mere

Fremtidens markedsdesign

Fremtidens markedsdesign Fremtidens markedsdesign Aktørmøde 11. oktober 2012 Thomas Elgaard 1 Fysik Marked Tanker bag projekt: Velkendt problemstilling > er undersøgt løbende Kender vi udfordringerne og potentielle løsninger på

Læs mere

Systemydelser til levering i Danmark Udbudsbetingelser

Systemydelser til levering i Danmark Udbudsbetingelser Systemydelser til levering i Danmark Udbudsbetingelser Gældende fra 3. oktober 2012 Dok. 9855/09 v7, Sag 10/2932 1/47 Indholdsfortegnelse 0. Indledning... 3 1. Systemydelser... 4 1.1 Primær reserve, DK1...

Læs mere

Evaluering af reservation på Skagerrak-forbindelsen. Workshop den 10. december 2015

Evaluering af reservation på Skagerrak-forbindelsen. Workshop den 10. december 2015 Evaluering af reservation på Skagerrak-forbindelsen Workshop den 10. december 2015 1 Dagsorden 1. Velkomst ved Peter Markussen 2. Resultater fra Energinet.dk evaluering 3. Eventuelt 4. Frokost 2 Velkomst

Læs mere

Frekvensen i det nordiske område er gradvis blevet forværret gennem de sidste 15 år, jf. nedenstående figur 1.

Frekvensen i det nordiske område er gradvis blevet forværret gennem de sidste 15 år, jf. nedenstående figur 1. Til Sekretariatet for Energitilsynet Anmeldelse af nyt marked for afrr kapacitet i Norden 16. februar 2017 HEP/HEP Med henvisning til Elforsyningslovens 73a anmoder Energinet.dk hermed Energitilsynet om

Læs mere

Fremtidens TSO-udfordringer

Fremtidens TSO-udfordringer Fremtidens TSO-udfordringer READY Workshop - 5. november 2012 Netbelastninger Smart Grid-projekter og løsninger Sektionschef, Kim Behnke, Energinet.dk 1 Udfordringer for eltransmissionssystemet Elsystem

Læs mere

Energinet.dk's strategi for systemydelser

Energinet.dk's strategi for systemydelser Energinet.dk's strategi for systemydelser 2015-2017 5. februar 2015 PMR/DGR Dok. 14/02811-65 1/14 1. Indledning I august 2014 offentliggjorde Energinet.dk sin koncernstrategi for 2015-2017 med overskriften

Læs mere

Att: Sisse Carlsen Dok. ansvarlig: CDW Sekretær: ILA Sagsnr: Doknr: d januar 2016

Att: Sisse Carlsen Dok. ansvarlig: CDW Sekretær: ILA Sagsnr: Doknr: d januar 2016 Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 7000 Fredericia Att: Sisse Carlsen Dok. ansvarlig: CDW Sekretær: ILA Sagsnr: 2010-221 Doknr: d2015-14423-11.0 11. januar 2016 Høringssvar: Energinet.dk s foreløbige evaluering

Læs mere

Internt notat. Eltras køb af reserver og andre systemtjenester - Behov, hidtidige resultater, og udviklingsmuligheder

Internt notat. Eltras køb af reserver og andre systemtjenester - Behov, hidtidige resultater, og udviklingsmuligheder Internt notat Markedsdesign Dato: 9. Marts 2005 Sagsnr.: - Dok.nr.: 218874 v4 Reference: SDK/GIA/JCH Eltras køb af reserver og andre systemtjenester - Behov, hidtidige resultater, og udviklingsmuligheder

Læs mere

Baggrundsnotat vedrørende indførelse af finansielle transmissionsrettigheds optioner

Baggrundsnotat vedrørende indførelse af finansielle transmissionsrettigheds optioner Til Energitilsynet Baggrundsnotat vedrørende indførelse af finansielle transmissionsrettigheds optioner 10. juli 2015 NFL-ELJ/DGR Energinet.dk sender hermed baggrundsnotat vedrørende overgangen fra fysiske

Læs mere

Aktørmøde - Strategi for systemydelser. Preben Nyeng 18. november 2013

Aktørmøde - Strategi for systemydelser. Preben Nyeng 18. november 2013 Aktørmøde - Strategi for systemydelser Preben Nyeng 18. november 2013 Indhold 1. Tillæg til strategi for systemydelser 2. Fælles indkøb af primærreserve FCR (DK1) 3. Markedet for sekundære reserver FRR-A

Læs mere

Fremtidens elsystem - scenarier, problemstillinger og fokusområder

Fremtidens elsystem - scenarier, problemstillinger og fokusområder Fremtidens elsystem - scenarier, problemstillinger og fokusområder Net Temadag 2009 24. november 2009 Dorthe Vinther, udviklingsdirektør Energinet.dk 1 Indhold Udfordringen for det danske elsystem Fremtidsscenarier

Læs mere

Elbilers værdi i elsystemet

Elbilers værdi i elsystemet 19-06-2014 cb/hhl Elbilers værdi i elsystemet Resumé.... 1 Elsystemets systemtjenester... 2 Mængder og priser... 4 Systemtjenester fremadrettet... 5 Estimat af elbilers værdi for elsystemet... 6 I takt

Læs mere

Metodenotat til evaluering af reservation på Skagerrak-4 forbindelsen

Metodenotat til evaluering af reservation på Skagerrak-4 forbindelsen Til Markedets aktører og Energitilsynets sekretariat Metodenotat til evaluering af reservation på Skagerrak-4 forbindelsen 28. september 2015 SCR-HKN-JPE-SKL/SCR Dette notat beskriver metodikkerne til

Læs mere

Referat aktørarbejdsgruppemøde

Referat aktørarbejdsgruppemøde Referat aktørarbejdsgruppemøde Tid d. 05.10.16 kl. 10-15 Sted Energinet.dk Deltagere Morten Holmsberg Jacob Skovsby Toft Christian Dahl Winther Henrik Møller Jørgensen Daniel Strandby Madsen Mikkel Vandborg

Læs mere

Forskrift A: Principper for elmarkedet

Forskrift A: Principper for elmarkedet Forskrift A: Principper for elmarkedet December 2007 Rev. 1 Juni 2006 Nov. 2006 Jan. 2007 Jan. 2007 DATE LEG/MRP LEG/MRP LEG LSO NAME Sep./Okt. 2006 LEG/MRP REV. DESCRIPTION PREPARED CHECKED REVIEWED APPROVED

Læs mere

Det danske energisystem i 2020 Hvordan opnår vi den tilstrækkelige grad af dynamik i et el-system med 50 % vind?

Det danske energisystem i 2020 Hvordan opnår vi den tilstrækkelige grad af dynamik i et el-system med 50 % vind? Det danske energisystem i 2020 Hvordan opnår vi den tilstrækkelige grad af dynamik i et el-system med 50 % vind? Mikael Togeby, Ea Energianalyse A/S Indpasning af vindkraft For Energistyrelsen og Skatteministeriet

Læs mere

DK1-DE Modhandelsmodel

DK1-DE Modhandelsmodel Til Markedsarbejdsgruppen DK1-DE Modhandelsmodel 20. september 2016 LIN/KBP Eksportkapaciteten imellem Vestdanmark og Tyskland har over en længere periode været betydeligt begrænset som følge af det svage

Læs mere

Kommentarer til SET s udkast af 12. september 2012 til afgørelse om metodegodkendelse af reservation på den elektriske Storebæltsforbindelse

Kommentarer til SET s udkast af 12. september 2012 til afgørelse om metodegodkendelse af reservation på den elektriske Storebæltsforbindelse Til Energitilsynets sekretariat Att.: Henrik Thomsen Kommentarer til SET s udkast af 12. september 2012 til afgørelse om metodegodkendelse af reservation på den elektriske Storebæltsforbindelse 20. september

Læs mere

Referat aktørarbejdsgruppemødet 07. september 2015

Referat aktørarbejdsgruppemødet 07. september 2015 Referat aktørarbejdsgruppemødet 07. september 2015 Tid 07. september 2015 kl. 10 15 Sted, Fredericia Deltagere Christian Dahl Winther (CDW) John Tang (JTA) Jakob Bendixen (JBE) Jes Smed (JES) Peter Kongsted

Læs mere

Markedsarbejdsgruppemøde

Markedsarbejdsgruppemøde Markedsarbejdsgruppemøde 24. September 2015 24. september 2015 Markedsarbejdsgruppe 1 1 Velkommen Markedsarbejdsgruppemøde den 24. september 2015 Udkast til dagsorden 2 Mandat Diskussion og færdiggørelse

Læs mere

Intelligent styring af varmepumper i elmarkeder

Intelligent styring af varmepumper i elmarkeder Intelligent styring af varmepumper i elmarkeder Intelligent styring af varmepumper i de forskellige elmarkeder Forord Denne bilagsrapport er en del af READY-projektet, hvor storskalastyring af individuelle

Læs mere

Udbud af systemydelser y på markedsvilkår

Udbud af systemydelser y på markedsvilkår Udbud af systemydelser y på markedsvilkår May 21. juni 2010 Flemming Birck Pedersen flebp@dongenergy.dk gy Afdelingsleder Markedsstrategi og systemydelser DONG Energy 1 GENERATION Meget mere grøn strøm

Læs mere

Dansk Energi høringssvar til EU-kommissionens infrastrukturpakke

Dansk Energi høringssvar til EU-kommissionens infrastrukturpakke Notat Dok. ansvarlig: CHS/MGA Sekretær: ILA Sagsnr: 06/365 Doknr: 16 01-12-2010 Dansk Energi høringssvar til EU-kommissionens infrastrukturpakke Den fælles europæiske energipolitik i Europa sigter mod

Læs mere

MARKEDSPRIS PÅ VINDMØLLESTRØM

MARKEDSPRIS PÅ VINDMØLLESTRØM MARKEDSPRIS PÅ VINDMØLLESTRØM Frederica april 2015 Navn Dato Øre/kWh Marginalomkostning på kulkraft Lav kulpris skyldes; 34 32 30 28 26 24 Lav efterspørgsel Stort udbud Lave omkostninger på udvinding og

Læs mere

Dansk forsyningssikkerhed i fremtiden. Charlotte Søndergren Dansk Energi

Dansk forsyningssikkerhed i fremtiden. Charlotte Søndergren Dansk Energi Dansk forsyningssikkerhed i fremtiden Charlotte Søndergren Dansk Energi Væsentlige pointer Levering af el til forbrugerne til enhver tid i et energisystem under stor forandring. Kræver investeringer og

Læs mere

Aktørworkshop om systembærende egenskaber

Aktørworkshop om systembærende egenskaber Aktørworkshop om systembærende egenskaber Tid 6. november 2015, 9-14 Sted Erritsø, Påfuglen Deltagere Peter Markussen Søren Klinge Gert Elze Asger Grønlund Arnklit Peter Frost Andreasen Poul Mortensen

Læs mere

Smart energi - Smart varme

Smart energi - Smart varme Smart energi - Smart varme Fossil frie Thy 22. august 2012 Kim Behnke Energinet.dk Sektionschef Miljø, Forskning og Smart Grid Dansk klima- og energipolitik med ambitioner 40 % mindre CO 2 udledning i

Læs mere

Produktionsmiks i fremtidens Danmark/Europa

Produktionsmiks i fremtidens Danmark/Europa Produktionsmiks i fremtidens Danmark/Europa Seminar for aktører på elmarkedet 11. oktober 212 Lasse Sundahl Lead Regulatory Advisor Overskrifter Politisk drevne ændringer af elsystemet i Europa DK og alle

Læs mere

METODEANMELDELSE: UDBUD AF LEVERINGSEVNEKONTRAKTER FOR SEKUNDÆRE RESERVER (ENERGI- NET.DK)

METODEANMELDELSE: UDBUD AF LEVERINGSEVNEKONTRAKTER FOR SEKUNDÆRE RESERVER (ENERGI- NET.DK) PUNKT 4 ENERGITILSYNETS MØDE DEN 19. MAJ 2015 METODEANMELDELSE: UDBUD AF LEVERINGSEVNEKONTRAKTER FOR SEKUNDÆRE RESERVER (ENERGI- NET.DK) 19. maj 2015 Engros & Transmission 14/12336 HGO RESUMÉ 1. I denne

Læs mere

Referat af aktørarbejdsgruppemødet for systemydelser

Referat af aktørarbejdsgruppemødet for systemydelser Referat af aktørarbejdsgruppemødet for systemydelser 06.02.17 Tid 10-15 Sted Deltagere Vibeke Grum-Schwensen Hans Jakobsen Thomas Brouer Morten Holmsberg Søren Rygaard Jacob Skovsby Toft Jacob Bendixen

Læs mere

Det nordiske elmarked

Det nordiske elmarked Skatteudvalget EPU alm. del - Bilag 105 Offentligt Det nordiske elmarked Anders Plejdrup Houmøller Markedschef Nord Pool Spot Danmark Det fysiske elsystem: Transportsystem og nettariffer. Regulerkraft

Læs mere

DANSKE ERFARINGER MED INTEGRATION AF VINDKRAFT

DANSKE ERFARINGER MED INTEGRATION AF VINDKRAFT DANSKE ERFARINGER MED INTEGRATION AF VINDKRAFT Energikonference, Torshavn, 7. April 2017 Peter Jørgensen, Vice President, Associated Activities Danske erfaringer med integration af vindkraft April 2017

Læs mere

Kraftvarmeværkernes fremtid - udfordringer og muligheder. Kraftvarmedag 21. marts 2015 v/ Kim Behnke kim.behnke@mail.dk

Kraftvarmeværkernes fremtid - udfordringer og muligheder. Kraftvarmedag 21. marts 2015 v/ Kim Behnke kim.behnke@mail.dk Kraftvarmeværkernes fremtid - udfordringer og muligheder Kraftvarmedag 21. marts 2015 v/ Kim Behnke kim.behnke@mail.dk Ambitiøs dansk klima- og energipolitik Bred politisk opbakning i Folketinget om at

Læs mere

Elbilers rolle i et intelligent elsystem

Elbilers rolle i et intelligent elsystem Elbilers rolle i et intelligent elsystem Vedvarende energi i transportsektoren Aalborg Universitet 25.08.2009 Anders Bavnhøj Hansen, Energinet.dk, Strategisk planlægning E-mail: abh@energinet.dk Elbilers

Læs mere

De rigtige incitamenter til at fremtidssikre vore investeringer! - Intelligent Energis anbefalinger til fremtidens elmarked

De rigtige incitamenter til at fremtidssikre vore investeringer! - Intelligent Energis anbefalinger til fremtidens elmarked De rigtige incitamenter til at fremtidssikre vore investeringer! - Intelligent Energis anbefalinger til fremtidens elmarked MWh/h Stigende mængder fluktuerende el-produktion baseret på vind og sol nu og

Læs mere

Mere vindkraft hvad så?

Mere vindkraft hvad så? Mere vindkraft hvad så? Vindtræf 2009, Danmarks Vindmølleforening 7. november 2009 Dorthe Vinther, udviklingsdirektør Energinet.dk 1 Agenda Udfordringen for det danske elsystem Effektiv indpasning af vindkraft

Læs mere

ÆNDREDE UDBUDSBETINGELSER FOR ENERGINET.DK S INDKØB AF SYSTEMBÆ- RENDE EGENSKABER

ÆNDREDE UDBUDSBETINGELSER FOR ENERGINET.DK S INDKØB AF SYSTEMBÆ- RENDE EGENSKABER ÆNDREDE UDBUDSBETINGELSER FOR ENERGINET.DK S INDKØB AF SYSTEMBÆ- RENDE EGENSKABER 5. april 2017 Engros & Transmission 16/03159 HGO RESUMÉ 1. Energinet.dk har anmeldt en ændring af udbudsbetingelserne for

Læs mere

Tema 4 bilag: Behov for fleksibilitet i elsystemet 19. oktober 2016

Tema 4 bilag: Behov for fleksibilitet i elsystemet 19. oktober 2016 Tema 4 bilag: Behov for fleksibilitet i elsystemet 19. oktober 2016 Fleksibilitet i elsystemet omhandler dels, at aktørerne (producenter, forbrugere og infrastrukturejere) agerer på en måde, der bidrager

Læs mere

Den Europæiske integration af el-markederne: et spørgsmål om kapacitet, vedvarende energi og politisk handlekraft

Den Europæiske integration af el-markederne: et spørgsmål om kapacitet, vedvarende energi og politisk handlekraft Temadag Elprisscenarier, Danmarks Vindmølleforening, 21. oktober 2015, Fredericia Den Europæiske integration af el-markederne: et spørgsmål om kapacitet, vedvarende energi og politisk handlekraft Thomas

Læs mere

Betingelser for deltagelse i automatisk balancering i Danmark (FRR-A)

Betingelser for deltagelse i automatisk balancering i Danmark (FRR-A) Til Danske aktører i balancemarkedet Betingelser for deltagelse i automatisk balancering i Danmark (FRR-A) 17. juli 2015 EOR/KAC Dok. 13/93066-47 1/8 Indholdsfortegelse 0. Indledning... 3 1. Tekniske betingelser...

Læs mere

Aktørworkshop om indkøb af systembærende egenskaber D. 6. november 2015

Aktørworkshop om indkøb af systembærende egenskaber D. 6. november 2015 Aktørworkshop om indkøb af systembærende egenskaber D. 6. november 2015 1 Dagsorden 1. Velkomst 2. Energinet.dk s analyse af behovet for systembærende enheder 3. Dialog vedrørende ændring af udbudsbetingelser

Læs mere

Varmepumpedagen 2010. Fra Vindkraft til Varmepumper. Steen Kramer Jensen Chefkonsulent skr@energinet.dk

Varmepumpedagen 2010. Fra Vindkraft til Varmepumper. Steen Kramer Jensen Chefkonsulent skr@energinet.dk Varmepumpedagen 2010 Fra Vindkraft til Varmepumper Steen Kramer Jensen Chefkonsulent skr@energinet.dk 1 Indhold 1. Energinet.dk El og Gas 2. Varmepumper i fremtidens fleksible energisystem 3. Fælles og

Læs mere

Beregninger til Energistyrelsen om intakt forsyningssikkerhed. i 2020, 2025, 2035 og Overordnet. Energistyrelsen. 27. november 2013 APJ/

Beregninger til Energistyrelsen om intakt forsyningssikkerhed. i 2020, 2025, 2035 og Overordnet. Energistyrelsen. 27. november 2013 APJ/ Til Energistyrelsen Beregninger til Energistyrelsen om intakt forsyningssikkerhed (effekttilstrækkelighed) ifølge FSImodellen i 2020, 2025, 2035 og 2050 27. november 2013 APJ/ Dette notat beskriver i korthed

Læs mere

1 1 9 Energinet.dk: Metodeanmeldelse af metode til udbud af indkøb af leveringsevnekontrakter

1 1 9 Energinet.dk: Metodeanmeldelse af metode til udbud af indkøb af leveringsevnekontrakter Bilagsoversigt Punkt 4 Energitilsynets møde den 19. maj 2015 Metodegodkendelse af udbud af indkøb af leveringsevnekontrakter Bilag Nr. Bilagsside 1 1 9 Energinet.dk: Metodeanmeldelse af metode til udbud

Læs mere

Markedet for manuelle elreserver er brudt sammen

Markedet for manuelle elreserver er brudt sammen Det Energipolitiske Udvalg 2010-11 EPU alm. del Bilag 187 Offentligt Foreningen for Regulerkraftanlæg i Danmark Markedet for manuelle elreserver er brudt sammen Brancheforeningen for Regulerkraftanlæg

Læs mere

Specialregulering i fjernvarmen

Specialregulering i fjernvarmen Specialregulering i fjernvarmen Elkedler omsætter massive mængder af overskuds-el fra Nordtyskland til varme Nina Detlefsen Side 1 Dato: 04.02.2016 Udarbejdet af: Nina Detlefsen Kontrolleret af: Jesper

Læs mere

Integration af vindkraft. Flemming Nissen

Integration af vindkraft. Flemming Nissen Integration af vindkraft CEPOS og CEESA analyser Flemming Nissen Baggrund Grunden til at det er vigtigt at beskæftige sig med problemstillingerne i forbindelse med integration af vindkraft i elsystemet

Læs mere

Intelligent Fjernstyring af Individuelle Varmepumper IFIV. Civilingeniør Lotte Holmberg Rasmussen Nordjysk Elhandel

Intelligent Fjernstyring af Individuelle Varmepumper IFIV. Civilingeniør Lotte Holmberg Rasmussen Nordjysk Elhandel Intelligent Fjernstyring af Individuelle Varmepumper IFIV Civilingeniør Lotte Holmberg Rasmussen Nordjysk Elhandel Partnere Nordjysk Elhandel, Aalborg Energitjenesten Midtjylland, Århus Varmepumper, tank,

Læs mere

Strategisk energiplanlægning i Syddanmark

Strategisk energiplanlægning i Syddanmark Strategisk energiplanlægning i Syddanmark Kick-off møde 27. februar 2014 Jørgen Krarup Systemplanlægning 1 Målsætninger 2020: Halvdelen af klassisk elforbrug dækkes af vind. 2030: Kul udfases fra de centrale

Læs mere

FORBRUGSFLEKSIBILITET I DANMARK - ET PILOTPROJEKT

FORBRUGSFLEKSIBILITET I DANMARK - ET PILOTPROJEKT København 16. november 2016 Årsmøde i Branchefællesskabet for Intelligent Energi FORBRUGSFLEKSIBILITET I DANMARK - ET PILOTPROJEKT Thomas Elgaard Jensen Direktør, Strategisk forretningsudvikling Energi

Læs mere

MARKEDER OG BEHOV FOR LAGRING

MARKEDER OG BEHOV FOR LAGRING MARKEDER OG BEHOV FOR LAGRING Korttids- og langtidslagring Loui Algren Forretningsstøtte og -udvikling INDHOLD Behov for lagring i dag Behov for lagring i fremtiden DTI - Avanceret Energilagring 30-11-2017

Læs mere

Referat workshop Indkøb af systembærende egenskaber

Referat workshop Indkøb af systembærende egenskaber Referat workshop Indkøb af systembærende egenskaber Tid 01.09.2016 kl. 10-14 Sted Erritsø Deltagere Christian Dahl Winter Mikkel Hesselbæk Søren Rygaard Vibeke Grum-Schwensen Torben Thorø Pedersen Jan

Læs mere

Den markedsmæssige håndtering af Energinet.dk s synkronkompensatorer

Den markedsmæssige håndtering af Energinet.dk s synkronkompensatorer UDKAST TIL HØRING Den markedsmæssige håndtering af Energinet.dk s synkronkompensatorer 8. september 2016 PMR-GEE-SKL/SKL 1.0 Introduktion Dette notat skitserer en model for den markedsmæssige håndtering

Læs mere

Fremtidens elnet i Europa - samspillet mellem elsystemer og muligheden for afsætning af vindmøllestrøm

Fremtidens elnet i Europa - samspillet mellem elsystemer og muligheden for afsætning af vindmøllestrøm Fremtidens elnet i Europa - samspillet mellem elsystemer og muligheden for afsætning af vindmøllestrøm Dorthe Vinther, Udviklingsdirektør, Energinet.dk Temadag: Ejerskab af vindmøller i udlandet 15. november

Læs mere

Den effektive danske energiforsyning II myndigheder/tilsyn

Den effektive danske energiforsyning II myndigheder/tilsyn Den effektive danske energiforsyning II myndigheder/tilsyn Omstilling til konkurrence og effektivitet Hvad er opnået via benchmarking og regelforvaltning? Jørgen G. Jørgensen Medlem af Energitilsynet Energitilsynet

Læs mere

Vindkraft I Danmark. Erfaringer, økonomi, marked og visioner. Energiforum EF Bergen 21. november 2007

Vindkraft I Danmark. Erfaringer, økonomi, marked og visioner. Energiforum EF Bergen 21. november 2007 Vindkraft I Danmark Erfaringer, økonomi, marked og visioner Energiforum EF Bergen 21. november 2007 Hans Henrik Lindboe Ea Energianalyse a/s www.eaea.dk Danmarks energiforbrug i 25 år PJ 900 600 300 0

Læs mere

NC LFC & R Hvad er der i det for jer.

NC LFC & R Hvad er der i det for jer. NC LFC & R Hvad er der i det for jer. 5. Marts 2013 Erik Ørum 5. Marts 2013 40162-13. 1 Elementer I som aktører skal bide mærke i Denne præsentation trækker delelementer op som I opfordres til at være

Læs mere

Energimarkederne i europæisk perspektiv

Energimarkederne i europæisk perspektiv Energimarkederne i europæisk perspektiv Implementering af den 3. liberaliseringspakke Fungerer markederne hensigtsmæssigt? ved direktør Finn Dehlbæk, Sekretariatet for Energitilsynet 1 Sekretariatet for

Læs mere

50 % VE er ikke målet - det er bare en milepæl på vejen VE-Net workshop 3.feb. 2010

50 % VE er ikke målet - det er bare en milepæl på vejen VE-Net workshop 3.feb. 2010 50 % VE er ikke målet - det er bare en milepæl på vejen VE-Net workshop 3.feb. 2010 Inger Pihl Byriel Forskningskoordinator Energinet.dk ipb@energinet.dk Uafhængighed h af fossile brændsler Hvad angår

Læs mere

DEMAND RESPONSE I SMART GRID

DEMAND RESPONSE I SMART GRID RUNE HYLSBERG JACOBSEN INSTITUT FOR INGENIØRVIDENSKAB UNI VERSITET DANMARK PÅ FOSSILFRI KURS Grøn økonomi i vækst Omstilning til et energi- og transportsystem uafhængigt af fossile brændstoffer I 2020

Læs mere

Summer School. Det nordiske marked og fysiske sammenhænge i energisystemet. Bjarne Brendstrup, Afdelingsleder -Energinet.dk

Summer School. Det nordiske marked og fysiske sammenhænge i energisystemet. Bjarne Brendstrup, Afdelingsleder -Energinet.dk Summer School Det nordiske marked og fysiske sammenhænge i energisystemet Bjarne Brendstrup, Afdelingsleder -Energinet.dk Sommerskole - Energifonden 1 Dagsorden Forventet udvikling i elsystem Vindkraft

Læs mere

Elsystemets samspil med vindkraft, naturgas og de vandbårne systemer

Elsystemets samspil med vindkraft, naturgas og de vandbårne systemer Elsystemets samspil med vindkraft, naturgas og de vandbårne systemer Anders Bavnhøj Hansen, Energinet.dk, Strategisk Planlægning ABH@Energinet.dk 1 Disposition 1. Udfordringen for elsystemet frem til 2025

Læs mere

Fokus for energianalyser 2016

Fokus for energianalyser 2016 4. januar 2016 Fokus for energianalyser 2016 Energianalyser er grundlag for Energinet.dk s planlægning Et grundigt analysearbejde er en nødvendig forudsætning for en vellykket planlægning og drift og i

Læs mere

Optimal udnyttelse af en fluktuerende el-produktion fra vejrafhængig VE

Optimal udnyttelse af en fluktuerende el-produktion fra vejrafhængig VE Optimal udnyttelse af en fluktuerende el-produktion fra vejrafhængig VE Konference om Intelligent Energi VE-Net og DI Energibranchen 5. November 2008 Peter Jørgensen Udviklingsdirektør, Energinet.dk 1

Læs mere

Forsyningssikkerhed- Energinet.dks modeller. Dato - Dok.nr. 1

Forsyningssikkerhed- Energinet.dks modeller. Dato - Dok.nr. 1 Forsyningssikkerhed- Energinet.dks modeller Dato - Dok.nr. 1 Agenda Energinet.dk s målsætninger for forsyningssikkerhed Modeller til beregning af forsyningssikkerhed Usikkerhed i forhold til forsyningssikkerhed

Læs mere

Kraftvarmedag. Foreningen Danske Kraftvarmeværker. Jørgen G. Jørgensen Medlem af Energitilsynet

Kraftvarmedag. Foreningen Danske Kraftvarmeværker. Jørgen G. Jørgensen Medlem af Energitilsynet Kraftvarmedag Foreningen Danske Kraftvarmeværker Jørgen G. Jørgensen Medlem af Energitilsynet Energiområdet : Folketing, ministerium, myndigheder og klageinstanser Folketinget Klima-, Energi- og Bygningsministeriet

Læs mere

3. Meddelelser fra direktøren samt fra Sekretariatet for Energitilsynet

3. Meddelelser fra direktøren samt fra Sekretariatet for Energitilsynet Referat Energitilsynsmøde 181 den 28. marts 2017 Dagsorden: 1. Inhabilitet på mødet 2. Meddelelser fra formanden 3. Meddelelser fra direktøren samt fra Sekretariatet for Energitilsynet 4a. Benchmarkekspertgruppens

Læs mere

Fremtiden for el-og gassystemet

Fremtiden for el-og gassystemet Fremtiden for el-og gassystemet Decentral kraftvarme -ERFA 20. maj 2014 Kim Behnke, Chef for forskning og miljø, Energinet.dk kbe@energinet.dk Energinet.dk Vi forbinder energi og mennesker 2 Energinet.dk

Læs mere

Fremtidens energi er Smart Energy

Fremtidens energi er Smart Energy Fremtidens energi er Smart Energy Partnerskabet for brint og brændselsceller 3. april 2014 Kim Behnke, Chef for forskning og miljø, Energinet.dk kbe@energinet.dk I januar 2014 dækkede vindkraften 63,3

Læs mere

Fremtidens Integrerede Energisystem. Loui Algren loa@energinet.dk Energianalyse Energinet.dk

Fremtidens Integrerede Energisystem. Loui Algren loa@energinet.dk Energianalyse Energinet.dk Fremtidens Integrerede Energisystem Loui Algren loa@energinet.dk Energianalyse Energinet.dk Dagsorden Kort om Energinet.dk Scenarie for et samfundsøkonomisk effektivt energisystem baseret på vedvarende

Læs mere

Elmarkedsstatistik 2016

Elmarkedsstatistik 2016 Elmarkedsstatistik 216 Grøn Energi er fjernvarmens tænketank. Vi omsætter innovation og analyser til konkret handling til gavn for den grønne omstilling, vækst og beskæftigelse i fjernvarmebranchen. Grøn

Læs mere

Konceptpapir for indkøb af strategiske reserver i Østdanmark

Konceptpapir for indkøb af strategiske reserver i Østdanmark Konceptpapir for indkøb af strategiske reserver i Østdanmark 10. juli 2014 JKL/ULM Dok. 14/18250-11 1/16 Indhold 1.... Indledning 3 1.1... Behov for strategiske reserver for at opretholde forsyningssikkerheden...

Læs mere