2. Projektet. Baggrund. Elementer i AK-behandling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2. Projektet. Baggrund. Elementer i AK-behandling"

Transkript

1 1. Projektresume Projektet er udsprunget af det Lokale Samordningsforum og tilørende arbejdsgruppe for analyse og opfølgning på utilsigtede hændelser. Projektet er forankret samme sted og har som formål at forbedre patientsikkerheden i tværsektorielle patientforløb for patienter i AK behandling. Antikoagulantia indgår i gruppen af lægemidler, som ved utilsigtede hændelser og fejl er forbundet med stor risiko for alvorlig skade påpatienterne og er i den regionale kvalitetsstrategi udpeget til et af fem risikolægemidler, hvor der skal gøres en særlig indsats. Sundhedsstyrelsen har tidligere udsendt OBS meddelelse, der omtaler risici i relation til AK behandling, når borgeren får hjælp fra kommunen i relation til behandlingen. Projektet afgrænses til patienter i behandling med warfarin. Forstudier i to projektkommuner viste, at 493 svarende ti120 % afpatienterne i AK behandling modtog kommunal hjælp til deres behandling. Omregnet til hele SVS optageområdet vil det svare til ca. 700 personer. Det er et sundhedstjenesteforsknings~rojekt, med fokus på den tværsektorielle organisering af AK behandling og på implementering af tiltag der skal sikre, at ydelserne tilrettelægges på en sikker og effektiv måde. Projektet er tofaset. l.fase er et udviklingsstudie, hvor der anvendes en kombination af kvalitative og kvantitative forsknin~;smetoder. I denne fase identificeres og udvikles indsatsmuligheder, der efterfølgende afprøves i mindre pilotprojekter med henblik på at afklare evt. udfordringer ved implementering. Designet er i overensstemmelse med anbefalingerne fra Medical Research Council for udvikling, evaluering og implementering af komplekse interventioner, hvoraf det fremgår, at implementeringsprocessen ved komplekse interventioner kan være karakteriseret ved manglende transparens i de sociale og kulturelle processer og mekanismer, der bidrager til de ønskede resultater. Den indsigt der tilvejebringes i fase 1 er således en forudsætning for udvælgelse af indsatser og tilrettelæggelse af fase 2. Fase 2 er et kontrolleret interventionsstudie istørre målestok, hvor interventionen vil være de indsatser, der er udvalgt på baggrund af fase 1. Da der er truffet regional beslutning vedr. organisering af den orale antikoagulationsbehandling, som inkluderer selvmonitorering og effektparameter på TTI > 70 %, vil assisteret selvmonitorering med 70 %som effektparameter også indgå som intervention i fase 2.

2 2. Projektet Baggrund Projektet er udsprunget af det Lokale Samordningsforum (LSF) og tilørende arbejdsgruppe for analyse og opfølgning på utilsigtede hændelser. Projektet er forankret samme sted og har som formå.l at forbedre patientsikkerheden i tværsektorielle patientforløb for patienter i AK behandling. Antikoagulantia indgår i gruppen af lægemidler som ved utilsigtede hændelser (ijth) og fejler forbundet med stor risiko for alvorlig skade påpatienterne og er i den regionale kvalitetsstrategi udpeget til et af fem risikolægemidler, hvor der skal gøres en særlig indsats. Sundhedsstyrelsen har tidligere udsendt OBS meddelelse, der omtaler risici i relation til AK behandling, når borgeren får hjælp fra kommunen i relation til behandlingen (1). Nærværende projekt afgrænses til patienter i behandling med warfarin (ACT B01Ø03). I første kvartal af 2014 er der ra~~porteret 13 UTH ved Sydvestjysk Sygehus (SVS), hvor Marevare indgik i hændelsesbeskrivelsen. I 7 af de 13 var hændelser indgik kommunen, i nogle tilfælde ved at det var kommunen, der opdagede fejlen. To af de nævnte 7 UTH medførte patientskade (alvorlig blødning). SundheØsstyrelsen sønner, at personer er i AK-behandling. Dette tal sønnes at ville stige (2,3). Der er tale om en længerevarende (i gennemsnit 20 år) tabletbehandling, der inkluderer regelmæssige kontroller med blodprøver og løbende og individuelt tilpasset lægemiddeldosis. Da den hyppige monitorering og tilpasning af lægemiddeldosis er en del af behandlingsstrategien i AK-behandling, er det relevant at inddrage patientmæssige forhold, ikke blot i organiseringen af den individuelle behandling, men også i udvikling og optimering af de forskellige organiseringsformer. Region Syddanmarks samlede omkostninger til AK-behandling beløber sig til omkring 70 millioner kr. om året og det anslås at der med en optimal behandlingskvalitet vil kunne undgås op imod 100 bivirkningsforårsagede dødsfald årligt. I et notat(2) fra 2013, udarbejdet af Praksisafdelingen under Regionens Sundhedsområde, foreslås udviklet en model for dokumentation af kvaliteten af AK-behandlingen. Den kommunale indsats i forhold til forbedring af patientsikkerheden vedrørende håndtering af behandlingen indgår hverken i rapporten fra regionen, eller i notatet. I rapporten anbefales det dog at der fremover sker en drøftelse af, hvordan interesserede kommuner kan involveres i udvikling af såvel assisteret selvtestning og selvstyring, som i konventionel AK-behandling. I en nyligt ~~ffentlig~jort rapport fra Det nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning (KOØ) peges derpå et behov for at styrke forskning i kvalitet og patientsikkerhed gennem etablering af systematisk forskning, der både imødekommer evidensbehovet og tager højde for, at kvalitets- og patientsikkerhedsindsatser ofte er komplekse og dermed vanskelige at vurdere effekten af (4). Det anses for væsentligt, at forskningen er anvendelsesorienteret og foregår i et tæt samarbejde mellem forsknings- og praksisnære miljøer, samt at den er tværfaglig med anvendelse af flere videnskabelige tilgange og metoder, jævnfør Medical Research Council's guidelines for udvikling, evaluering og implementering af komplekse interventioner (5). Elementer i AK-behandling AK-behandling foregår som et samarbejde mellem patienten (og evt. pårørende) og et varierende antal organisationer i sundhedsvæsenet. Da patienten ses som en vigtig del af behandlingen, har patienten en aktørrolle på lige fod med sundhedsprofessionelle i de involverede organisationer. Aktørbegrebet arxvendes således her både som en betegnelse for en gruppe af patienter, de sundhedsprofessionelle og organisationerne isundhedsvæsenet. Delelementerne i AK-behandling, der hver især kan varetages i forskellige regi og med forskellige intervaller, består generelt af:

3 3 1. Blodprøve: Tid og sted aftales, blodprøven tages, analyseres og kommunikeres. Blodprøven kan bestilles af sygehus eller almen praksis og kan tages på et sygehuslaboratorium, ilægepraksis eller i hjemmet. 2. Ordination: Lægemiddel vælges og dosis og tidsperspektiv bestemmes og kommunikeres. Ordination af dosis kan varetages af sygehuslæge (evt. uddelegeret til sygeplejerske efter retningslinjer) eller af praktiserende læge, evt. med støe af IT-systemer. I forbindelse med telemedicinsk AKbehandling er der patienter, der selv regulerer dosis (selvstyring) med støe fra IT-systemer. 3. Levering, dosering og indtagelse af løgemiddel sker på baggrund af ordination og med involvering af apotek (levering, receptkontrol og rådgivning) og patient samt evt. pårørende og/eller personale ikommunen. 4. Behandlingskontrol: Sker ved regelmæssig vurdering af behandlingsregime, valg af lægemiddel, efterlevelse af behandling (compliance), konkurrerende sygdomme og sideløbende behandling med andre lægemidler (interaktioner), nyre- og leverfunktion og omfatter patientinformation og kommunikation. Kan involvere sygehus (afdelinger/ AK-klinikken), lægepraksis, kommune, patient og evt. apotek. Behandlingskvalitet kan bl.a. måles som andelen af Tid i Terapeutisk Interval (TTI) og vurderes såvel i forhold til den enkelte patient som i forhold til de øvrige aktører, der er involveret i AKbehandlingen. Delelementerne 1-4 i AK-behandling forekommer i et cirkulært kontinuum indtil en begivenhed gør, at der sker en afbrydelse. En sådan afbrydelse kan f.eks. være en tandbehandling eller en sygehusindlæggelse, hvor medicindosis skal reguleres før, under og efter, hvilket inkluderer blodprøve, ordination og kommunikation og som involverer flere aktører end vanligt. Kommunikationen på tværs af de involverede aktører foregår mundtligt eller skriftligt med anvendelse af forskellige dokumenter eller skemaer, der udleveres eller sendes med almindelig post eller elektronisk (som fax, edifact, mail, elektronisk journal). For at give et billede af kompleksiteten kan det nævnes, at der findes forskellige IT-systemer på tværs af sygehuse, lægepraksis (60 praksis i det sydvestjyske område anvender 8 forskellige systemer), kommuner og apotek. Derudover kan de elektroniske medicinkort, der er til rådighed ikke håndtere medicin, der tages uregelmæssigt, som tilfældet er med AK-behandling. Medens AK-behandling som udgangspunkt kan ses som en række af forholdsvis enkle handlinger, så foregår de i et komplekst samspil på tværs af aktører, hvorfor udvikling af tiltag på området må tage udgangspunkt i denne kompleksitet. Organisering af AK-behandling i Region Syddanmark I 2013 udgav en arbejdsgruppe nedsat af Region Syddanmark et beslutningsoplæg til udvikling af telemedicinsk AK-behandling. Ifølge rapporten var deri 2009 ca personer i AK-behandling i regionen. Heraf var de ca i behandling i sygehusregi og de resterende i almen praksis (2). I optageområdet for Sydvestjysk Sygehus var der, ifølge en opgørelse TOPED-databasen fra 2009, ca personer i AK-behandling. En sygehusopgørelse fra 2012 viste, at 750 personer i AK-behandling var tilknyttet Klinisk Biokemisk Afdeling (AK- klinikken) på Sydvestjysk Sygehus. De resterende ca personer formodes at være i behandling i almen praksis eller tilknyttet andre sygehusafdelinger (2). I forbindelse med denne projektansøgning er der foretaget en optælling i to af de fem kommuner i optageområdet for Sydvestjysk Sygehus. Optællingen viste, at 20 % af patienterne i ovenstående opgørelse modtager kommunal hjælp til deres behandling. Omregnet til hele SVS optageområdet vil det svare til ca. 700 personer.

4 0 AK udviklings- og interventionsprojekt Formålet med projektet er at forbedre patientsikkerheden i tværsektorielle patientforløb for patienter i AK behandling. Det langsigtede må1 er at udarbejde forbedringstiltag, der kan anvendes på lokalt, regionalt og nationalt niveau og med potentiale for andre lægemiddelbehandlinger med lignende udfordringer i forhold til hyppige ændringer baseret på monitorering, og involvering af mange aktører. Hypotese Projektets hypotese er, at kvaliteten og patientsikkerheden for patienter, der får en kommunal ydelse i forbindelse med AK behandling, kan forbedres ved ændringer (intervention) i organisering og kommunikation, hvor ændringerne udvikles i samarbejde med aktørerne på området og med fokus på den kontekst, forbedringerne skal implementeres i. Studiedesign Projektet struktureres som et treårigt sundhedstjenesteforskningsprojekt opdelt i to faser. Første fase er et udviklingsstudie, medens anden fase designes som et interventionsprojekt. Studiet afvikles i optageområdet for Sydvestjysk Sygehus (SVS). Optageområdet består af fem kommuner (Esbjerg, Fanø, Varde, Billund og Vejen) med et befolkningsgrundlag på ca , 601ægepraksis med 140 læger og otte apoteker. Sydvestjysk Sygehus har ca ambulante besøg om året og rummer hovedparten af de lægelige specialer samt Klinisk Biokemisk Afdeling (AK klinikken), der er et af de fire kommende Thrombosecentre. Fase 1 Studiets første fase forløber over to år og er et udviklingsprojekt, der inkluderer videnopsamling, udvikling og afprøvning. I denne fase oparbejdes en dybere indsigt i AK-behandlingen, herunder en beskrivelse af patienterne, de processer der indgår i behandlingsforløbene og hvor der er risiko for uhensigtsmæssigheder. Samtidig udvikles og i mindre skala afprøves konkrete tiltag i forhold til at optimere behandlingen og de processer, der indgår. Udgangspunktet er patienter, der modtager kommunal hjemmepleje i forbindelse med deres AK-behandling og hvis behandling styres fra hhv. lægepraksis eller AK klinikken. Geografisk afgrænses denne del af studiet til Esbjerg Kommune og Varde Kommune. Fase 2 Studiets anden fase designes som et interventionsstudie, hvor udvalgte tiltag testes i større skala og med en effektevaluering. Interventionsstudiet designes som et kontrolleret studie med hhv. interventions- og kontrolgruppe. Effekten måles i forhold til praksisrelevante kliniske outcomemål og af en størrelse, der tillader solide konklusioner. Da der er truffet regional beslutning vedr. organisering af den orale antikoagulationsbehandling, som inkluderer selvmonitorering og en effektparameter på TTI > 70 %, vil assisteret selvmonitorering og en effektparameter på TTI > 70 %indgå som elementer ifase 2. Metoder Fase 1 -udviklingsstudie Projektets første fase har udgangspunkt i metoden 'Brugerinddragelse ikvalitetsudvikling' (BIKVAJ, som er en metode, der anerkender, at brugere besidder en væsentlig viden, der kan bidrage til at udvikle offentlige ydelser. Studiet har et processuelt forløb, der i det efterfølgende er beskrevet i en forventet række af delelementer. Studiet har form af interaktiv forskning, hvor der gennem et samarbejde mellem brugere og forskere genereres en viden, der løbende omsættes til handlinger. Der er tale om en vekslen mellem datagenerering, fortolkning, udvikling, afprøvning og evaluering. Data genereres gennem såvel skriftlige data, som gennem feltstudier. Studiets udgangs-

5 5 punkt er dels en beskrivelse af gruppen af AK-patienter og dels en beskrivelse af forløbet af AKbehandling, herunder hvilke processer der indgår og hvilke aktører, der varetager hvilke processer. Studiet omfatter: 1. En overordnet beskrivelse af hele må1 rg_uøen af patienter i to kommuner (ca. 500) vil foregå ved en gennemgang af patientdata, hvor et skema udfyldes for udvalgte karakteristika: Alder, køn, AKbehandling (årsag til behandling, tidsperiode og sted for behandlingsstyring, hyppighed af monitorering, sted for blodprøve, kommunale ydelser), andre sygdomme (hvor de behandles og med hvilke lægemidler), samt indlæggelser indenfor det seneste åx. 2. Efterfølgende udvælges der, i hver af de to kommuner, en mindre gruppe af patienter hvoraf halvdelen behandles i regi af praktiserende læge og halvdelen i regi af sygehuset. Efter tilsagn fra patienterne indhentes data fra såvel patienter, som fra de involverede organisationer og der udarbejdes en detaljeret historisk beskrivelse af det seneste års behandlingsforløb, herunder kvaliteten af denne, udtrykt ved TTI. I alt forventes 20 patienter at indgå, afliængig af datamætning. 3. Et feltstudie med observationer o~ interviews, i første om~an~med patienter oppersonale fra kommunen og efterfølgende med inddragelse af repræsentanter for de andre aktørgrupper. 4. På baggrund af de historiske beskrivelser, og med anvendelse af Functional Resonance Analysis Method (FØM) udvikles en model for de delelementer af AK-behandlin en, der vareta~?es af de enkelte aktørgruøer, både i vanlige behandlingsforløb og når der sker ændringer, f.eks. i forbindelse med anden sygdom og behandling. FØM er en måde at beskrive, hvorledes behandlingen fungerer i hverdagen, herunder at afdække konteksten, de relaterede funktioner og variabiliteten i disse. FØM udvikles gennem ovenstående detaljerede beskrivelser af behandlingsforløb, samt gennem feltstudier i forhold til patienter og personale fra kommunen og efterfølgende med inddragelse af repræsentanter for de andre aktørgrupper. På baggrund af punkterne 1-4 udarbejdes beskrivelser af den kompleksitet, der omgiver AKbehandlingen tværsektorielt, såvel i forhold til hver af de involverede aktørgrupper, som på tværs af aktørgrupperne. Det vil være en beskrivelse af de forhold, forudsætninger og handlinger, der gør at behandlingen oftest fungerer, men også en beskrivelse af, hvor der opstår mulighed for at UTH indtræffer. Efterfølgende præsenteres og drøftes de udarbejdede beskrivelser med de etablerede brugergrupper (se under forskningssamarbejde), med henblik på at validere og kvalificere beskrivelserne, herunder at belyse variabilitet og at pege på områder, hvor der er behov for at udvikle tiltag, samt stille forslag til sådanne tiltag. Arbejdet i brugergrupperne, de videreudviklede beskrivelser og forslag til tiltag bringes videre til en tværgående gruppe af nøglepersoner, som derefter diskuterer, udvikler og beslutter tiltag, der skal afprøves. De udvalgte tiltag pilottester i mindre målestok og i regi af brugergrupperne. Fase 2 -interventionsstudie Ved afslutningen af studiets første fase vil der være identificeret tiltag, der testes i støe målestok i et kontrolleret interventionsstudie. Her deltager den etablerede projektorganisation, foruden alle fem kommuner i optageområdet for SVS og evt. aktører på det regionale plan. Brugerne er således gennem deres deltagelse i forskningssamarbejdet med til at definere og udvælge såvel indsatser, som outcomemål. Interventionsstudiet designes som et kontrolleret studie med outcomemål i forhold til behandlingskvalitet, brugeroplevet kvalitet og ressourceanvendelse (sundhedsøkonomisk analyse). Behandlingskvalitet omfatter: behandlingsindikation, behandlingstid, valg af lægemiddel, TTI og compliance. Både behandlingskvalitet og sikkerhed for patienterne omfatter komplikationer og skader, så som forekomster af blødninger og blodpropper, medens ressourceanvendelse omfatter direkte og indirekte omkostninger på kommunalt og regionalt niveau samt tidsforbrug blandt de involverede brugergrupper. Det samlede projektet evalueres påbaggrund af succeskriterierne, herunder; en forbedret behandlingskvalitet, en forbedring af patienternes hverdagsliv i form af større tryghed, lettere og mere gennemskuelig behandling og med anvendelse af færre ressourcer.

6 0 Litteraturstudie Gennem projektperioden vil der blive indsamlet relevant skriftlig viden på området. Litteraturen omfatter såvel artikler og rapporter fra igangværende eller afsluttede danske projekter, som artikler publiceret i danske og internationale, videnskabelige og faglige tidsskrifter. Identifikation sker gennem årvågenhed for området og informationer fra de udvalgte nøglepersoner, suppleret med systematiske søgninger i relevante databaser. Litteraturreferencer til projektbeskrivelsen 1. Meddelelse fra Sundhedsstyrelsen vedr. AK behandling, udsendt 20 maj 2003 (link fra 28. majl 2. Telemedicinsk VKA behandling i Region Syddanmark. Notat til møde i Sygehusledelseskredsen juni Behandlingsvejledning: Oral antikoagulationsbehandling ved non-valvulær atrieflimren. Rådet for Anvendelse af dyr Sygehusmedicin (ØDS). 28. januar (30.maj 2014) 5. Craig P, Dieppe P, Macintyre S, et al. Developing and evaluating complex interventions: new guidence. Medical Research Council. (www.mrc.ac.uk/com~lexinterventions~uidance)

7 3. Forskningssamarbejde Som tidligere anført er projektet udsprunget af det Lokale Samordningsforum og tilørende arbejdsgruppe for analyse og opfølgning på utilsigtede hændelser. Det er dels et udtryk far et ønske om en mere proaktiv forebyggende tilgang til patientsikkerhed, dels et ønske om at sikre en mere evidensinformeret og evidensinformerende udvikling. I de foreløbige udkast til de kommende sundhedsaftaler indgår forskning, idet der er en fælles forståelse for behovet for større og mere evidensbaseret viden om effekter af sammenhængende patientforløb på tværs af sektorer. Dette projekt er således også en start på at lade forskning være en del af samarbejdet og udviklingen af kvalitet og patientsikkerhed tværsektorielt. I de to kommuner i som er inkluderet i fase 1, er Margrete Riddersholm, Sundhedskonsulent MHH, Varde kommune og Lisbeth Holm, vicekontorchef MPQM, Esbjerg kommune kontaktpersoner. Projektet forankres i den etablerede organisering i forhold til tværsektorielt samarbejde på sundhedsområdet: Lokalt Samordningsforum for SVS og tilørende arbejdsgruppe relateret til arbejde med utilsigtede hændelser. Udvikling af denne projektansøgning er foregået i dialog mellem initiativtagere, og med interview af centrale aktører på området. 1. Der etableres en forsknin~s~øe bestående af forskerne i projektet (Anne Lee, (projektleder) og Birgitte Nørgaard) og et rådgivende forskningspanel (klinikchef, professor dr. med. Jørgen Brodersen Gram, Klinik for Biokemi og Immunologi og professor, dr.med. Jørgen Jespersen, Klinik for Biokemi og Immunologi, samt professor Jan Sørensen, CAST og professor Erik Hollnagel, forskningsenheden ved Center for Kvalitet) og repræsentant for SVS (Overlæge Birgit Viskum). Det er forskere med viden indenfor tromboseforskning, sundhedstjenesteforskning, aktionsforskning, brugerinddragelse, FØM-metodologi og sundhedsøkonomi. Endvidere vil repræsentanter fra de to kommuner, hvor feltstudierne gennemføres og forskere med anden relevant viden blive inddraget ad hoc. 2. Det Lokale Samordnin sfg Drum skal sikre prioritering og fremdrift i projektet og nyttiggørelse af projektets resultater. 3. Udvalget for Utilsigtede Hændelser i Det Lokale Samordningsforum for SVS skal sikre fremdrift i projektet på det mere operationelle niveau. Gruppen vil sammen med forskningsgruppen i projektet indgå i en regelmæssig dialog omkring den viden der genereres og de tiltag/redskaber der udvikles mhp. afprøvning. Gruppens repræsentanter fra henholdsvis Esbjerg og Varde kommuner, hvor udviklingsstudiet gennemføres, sikrer etablering af relevante fora i relation til feltstudiet (beskrevet under pkt.4). 4. Arbejdsgrupper relateret til udviklingsstudiet til kvalificering af resultaterne og vurdering af mulige tiltag til forbedringer: Der etableres et Ødvendigt antal grupper med deltagelse af brugerne, dvs. repræsentanter for de fem aktørgrupper (patienter, sygehus, praktiserende læger, kommunale hjemmepleje/-sygepleje og apoteker). Det tilstræbes at grupperne har deltagelse af personer, der har været direkte involveret i de ca. 20 behandlingsforløb beskrevet i fase 1, pkt. 2. Gruppernes opgave er at indgå i et tæt samarbejde med forskerne, herunder at deltage i udvikling og kvalificering af en FØM-model og i udvikling og afprøvning af tiltag.

8 Region Syddanmarks Forskningspulje Budget Titel: Sikker AK-behandlin tværsektorielt Ansøger:Birgit Viskum, Sydvestjysk Sygehus Projektsted: i AnsØgningsperiode. Budget fordelt på år: Total budget Opnået støtte Beløb der i Tidligere opnået ansøgte gfra fra anden ansøges støtte fra Region periode ansættelsesste steds til brug Syddanmarks perioden Syddanmark Forskningspulje d i LØ N Videnskabeligt personale periode 2014 i perioden Teknisk administrativt personale DRIFT Kørsel UDSTYR -APPARATUR Andet Overhead (3,1%) af totale omkostninger - TOTAL Total budget Arbejdsgrupper i regi af det lokale samordningsforum deltager i projektet, som en del af medfinanciering. - Medfinansierin ansøgte Region

9 CV for: Birgit Viskum Anne Lee Birgitte Nørgaard Jan Sørensen Erik Nollnagel

10 l 1 registerforskning kvalitative patientsikkerhed Gråsten evaluering. excellencemodellen CURRICiJLUM VITAE: Birgit Viskum, **** Cand. med. sommeren Speciallæge isamfundsmedicin/ socialmedicin Senere års ansættelser: 1/11-92 til 31/10-02 Embedslæge, Sønderjyllands Amt, 10år heraf 6år som administrerende embedslæge 1/11-02 ti131/12-06 Kvalitetschef, Sundhedsforvaltningen, Sønderjyllands amt, 50 mdr. 1/1-07 ti131/10-10 Overlæge i Center for Kvalitet, Region Syddanmark. 34 mdr. 1/ /10 11 Forskningsstilling, SHS/ Regionsyddanmark.12 mdr. 1/ Overlæge, Kvalitetsafdelingen SVS Kurser: Februar 1989 Evaluering af forsøgsprojekter. Kursus i Dansk Selskab for Social og Administrativ Medicin. Hindsgavl. (2 dage) i i i i - i Juni 1989 Advances course in epidemiology, European Educational programme in Epidemiology (arr. af IARC og WHO), Firenze, Italien. (3 uger) April 1991 Studietur til London -med henblik på "Small Area Health Variation", Financieret af Europarådet og Sundhedsstyrelsen. (1 uge) Oktober 1993 Design og analyse af epidemiologiske interventionsstudier, Dansk Epidemiologisk selskab, Hindsgavl Oktober 1996 Kursus afholdt af Center for Registerforskning (2 dage) 2001 Kursus- og udviklingsforløb ("Kvalitetsrejsen") isystematisk kvalitets- og kompetenceudvikling med udgangspunkt afholdt af Statens Center for Kompetence- og kvalitetsudvikling dags surveyorkursus ved HQS samt deltagelse iakkrediterings -survey ved Gigthospitalet (som oversætter for den lægefaglige engelske surveyor) Masterclass og risikostyring (3 internatkurser a 2 dage samt eet dagskursus) Læringsforløb for offentlige virksomheder med anvendelse af selvevalueringsværktøjet KVIK (Kvalitetsværktøj til udvikling af innovation og kompetence udviklet af SCKK) 2005 Auditorkursus (3 dages internatkursus afsluttet med eksamen) Proceskonsulentuddannelse ved Attractor 2010 Ph.d. kursus metoder ved Århus Universitet Publikationer: 1. Forekomsten af benigne lungeforandringer blandt ægtefæller til tidligere asbestarbejdere, Lander F, Viskum B, UFL, 1985, 147/22 s Epidemisk udbrud af Hepatitis A i daginstitutioner i et geografisk afgrænset område, kommentar, Viskum B, UFL 1987, 149/30 s Arbejdsbetinget nakke, skulder armsyndrom, Viskum B, Seidelin A, UFL 1988, 150/4 s Forældreangivet allergi blandt børn i vuggestuer og dagpleje i relation til pasningsforhold, Viskum B, Hasle H, UFL 1989, 151:

11 ~ Sygelighed blandt vuggestuebørn, Hasle H, Viskum B, UFL l 989, 151: G Prognose for specialet samfundsmedicin. Steensen JP, Jacobsen P, Vinter Nielsen C, Poulstrup A, Viskum B. UFL 1988: Sociale- og sundhedsmæssige uligheder i et område med almennyttigt boligbyggeri i Odense. Bælum J, Lander F, Viskum B, Mortensen JT, Rasmussen K, Nielsen OF. UFL [L'j!l~[i~i~:~Si~ 8 Er børns sundhed og sygdom ligeligt fordelt? en litteratur-oversigt. Mortensen JT, Rasmussen K, Nielsen OF, Bælum J, Lander F, Viskum B. UFL 1991: Faldulykker på plejehjem. En follow-up undersøgelse af omfang og omstændigheder ved faldulykker på plejehjem. Viskum B. UFL 1992: Faldulykker på plejehjem. En follow-up undersøgelse af betydningen af medicin ved faldulykker påplejehjem. Viskum B, Juul S. UFL 1992: Børns sproglige udvikling. Todsen K, Kingo M, Viskum B. Månedsskrift for praktisk lægegerning 2002: Børns sundhed ved 1-års- undersøgelsen i Sundeved Kommune. Osler M, Todsen K, Nørmark K, Viskum B. Ugeskr Læger 2002; 164 (49): Behov for nytænkning i arbejdet med utilsigtede hændelser. Viskum B, Juhl AG, Pedersen I, Stæhr MD. Ugeskr Læger, først på nettet 2.maj Sygehusenes retningslinjer for medicinafstemning er upræcise i relation til formålet. Viskum B. Ugeskr Læger 2013;175(1): Der er et misforhold mellem kvalitetskrav for medicinafstemning og den kliniske virkelighed. Viskum B. Ugeskr Læger 2013;175(1):42-45 Administrative fa~li~e aktiviteter relateret til patientsikkerhed: Bestyrelsesmedlem siden 2010 for nationalt forskningsnetværk for Patientsikkerhed og Kvalitet i Sundhedsvæsenet. Siden 2012 formand for netværket. I den sammenhæng medvirket til udarbejdelse af en kortlæ nin af forskningsaktiviteter på området og tendenser på området Deltaget i arbejdsgruppe mellem nationalt forskningsnetværk for Patientsikkerhed og Kvalitet i Sundhedsvæsenet, DSKS og Danske Selskab for Patientsikkerhed som har udarbejdet strategisk platform for forskning i kvalitet og patientsikkerhed (2013). Deltaget i bedømmelsesudvalg for PhD afhandling vedr. Patientovergange, DTU Medvejleder ved PhD ved SDU (2013): Udvikling og anvendelse af indikatorer til styring af processer i sundhedsvæsenet. 3

12 Curriculum Vitae for Anne Lee Titel og Seniorkonsulent ved Center for Anvendt Sundhedstjenesteforskning og ansættelsessted: Teknologivurdering (CAST), Syddansk Universitet. J. B. WinslØws Vej 9, 5000 Odense C. Telefon: Biografiske data: Født 10. maj Gift, to voksne børn. Uddannelser: 2003 Cand.scient.san. Sundhedsvidenskab, Syddansk Universitet (SDU) Etårigt sidefag i Krop, kommunikation og teknologi, SDU Semesterfag i Klinisk beslutningstagning og forskningsmetodologi, DIS/KU Etårigt sidefag i Omsorgs og teknologikultur, SDU Sygeplejerske, Sygeplejeskolen iodense. Ansættelser: Seniorkonsulent, CAST, Syddansk Universitet Freelance projektsygeplejerske, Neurologisk Afdeling Odense Universitets hospital Projektsygeplejerske, Klinisk Farmakologisk Afdeling, Syddansk Universitet Primærsygeplejerske, Odense Kommune Sygeplejerske, Odense Universitetshospital Undervisende sygeplejerske, Lesotho, Afrika Sygeplejerske, Odense Universitetshospital. Kvalifikationer: Evaluering. Projektledelse. Medicinsk Teknologivurdering (MTV). Virkningsevaluering/programteori. Interventionsforskning. Tværfagligt/sektorielt/videnskabeligt samarbejde. Kvalitative forskningsmetoder (tekstanalyse, interviews og observationer/feltstudier). Spørgeskemaundersøgelser. Randomiserede kontrollerede undersøgelser (RCT). Arbejdserfaringer fra primær og sekundær sundhedssektor. Formidlings- og undervisningserfaring. Udvalgte kurser: 2013: ph.d. Kursus i kvalitativ forskningsmetode. SDU 2012: Kursus i projektledelse for forskere : Kurser i analyseprogrammer (Nvivo og SPSS) 2002: ph.d. kursus i spørgeskemaundersøgelser, Institut for Sundhedsvidenskab (IST), SDU. 1999: ph.d. kursus i kvalitativ metode i relation til analyse og anvendelse af teori. IST, SDU. 2000: Good Clinical Practice (GCP) monitorering af kliniske lægemiddelstudier. Pharmakon. 1998: Introduktions- og opfølgningskursus tll kvalitetsudvikling, Dansk Selskab for Kvalitetssikring isundhedssektoren. 1994: Kursus i Kvalitativ forskningsmetode, Fyns Amt. Udvalgte publikationer: Sorensen J; Lee A; Lovendahl B; Norgaard M; Bay J; Rasmussen PV; Boesen F. Study protocol: To investigate effects of highly specialized rehabilitation for patients with multiple sclerosis a randomized controlled trial of a personalized, multidisciplinary intervention. BMC Health Services Research DOI: / Hansen HP; Lee A. Why and when to include patient aspects in an HTA? In: Gaceta Sanitaria, Vol. 26, 2012 Hansen, HP; Lee, A; Randwijk, C. Patient aspects: A review of fifty-eight Danish HTA reports. International Journal of Technology Assessment in Health Care. 2011;27(4): Hansen, HP; Lee, A. Patient aspects and involvement in HTA - An Academic Perspective. Pharmaceuticals Policy and Law. 2011:13(3/4): Lee, A; Skött, L Sinding; Hansen, HP. Organizational and patient-related assessments in HTAs: State of the art. International Journal of Technology Assessment in Health Care. 2009;25(4):

13 Lee, A; Gudex, C; Poulsen, JV; Bonnevie, B; Nielsen, CP. Patients' views regarding choice of dialysis modality. Nephrology Dialysis Transplantation. 2008;23: Herborg, H; Haugbølle, LS; Lee, A. Automated dose dispensing in Danish primary health care: a technology under construction. Pharmacy Practice. 2008;6(2): Handberg, G; Lee, A. Kroniske smertepatienter og sygedagpenge hvad skal lægerne være opmærksomme på? Månedsskrift for Praktisk Lægegerning. 2012;5: Lee, A; Haugbølle, LS; Herborg, H. Maskinel dosisdispensering af medicin: Erfaringer fra praksis. Sygeplejersken. 2007;21:52-57 Brandstrup, L; Lee, A; Møller, A. Projekterfaringer: Når man skal lave projekter rettet mod personer af anden etnisk herkomst. Odense: Diabetesforeningen, Lee, A; Gundgaard, J; HaugbØlle, LS; Herborg, H; Søndergaard, B; Sinding, LS. Maskinel Dosisdispensering. En ny teknologi i den danske sundhedssektor. Månedsskrift for Praktisk Lægegerning. 2006: Haugbølle, LS.; Søndergaard, B; Lee, A. Medicinsk teknologivurdering af dosispakket medicin. Lægemiddelforskning orner, Lone; Lee, Anne; Kruse, Marie; Jansen, Erik C.; Sørensen, Jan. Trykkammerbehandling fnr patienter med stråleskader efter hoved-halskræft: en medicinsk teknologivurdering. Vol udg. København: Sundhedsstyrelsen, Futtrup, I; Fasterholdt, I; Lee, A; Kidholm, K; Lauridsen, JT; Sørensen, JL. Når sygehus og kommune samarbejder om sårbehandling af patienter i eget hjem : en medicinsk teknologivurdering. KØbenhavn: Sundhedsstyrelsen, Dokumentation af kvalitet og Standardisering Medicinsk Teknologivurdering, s. Lee, A; Handberg, G; Hansen, R, Juhl, G; Andersen, J. Tværsektorielt Samarbejdsprojekt om sygemeldte med komplekse kroniske smerter. CAST -Center for Anvendt Sundhedstjenesteforskning og Teknologivurdering, SDU, s. Englund, C; Lee, A; Olsen,1. Shared care ved skift af permanent blærekateter: En medicinsk teknologivurdering. KØbenhavn: Sundhedsstyrelsen, Lee, A; Olsen, J. Tidlig opsporing og intervention ved borgere med let og moderat KOL: Et tværsektorielt kvalitetsudviklingsprojekt. Evalueringsrapport. CAST -Center for Anvendt Sundhedstjenesteforskning og Teknologivurdering, SDU, Lee, A; Hulgaard, H; Mortensen, B B. Patient og pårørende. I: Udredning og behandling af demens: en Medicinsk Teknologivurdering. København: Sundhedsstyrelsen, Lee, A; Sinding, L S. A review of organisational and patient-related assessments in HTAs published by INAHTA members. Copenhagen: Sundhedsstyrelsen, Brandstrup, L; Lee, A; Møller, A. Type 2 diabetes blandt etniske minoriteter: Et modelprojekt om udvikling af metoder til opsporing og øget egenomsorg. Odense: Diabetesforeningen, Dialyse ved kronisk nyresvigt -kan antallet af patienter i udgående dialyse øges. En medicinsk teknologivurdering. Sundhedsstyrelsen Reviewer på følgende populationer: Journal of Hospital Administration International Journal of Technology Assessment in Health Care Nephrology Dialysis Transplantation American Journal of Kidney Disease BMC Nephrology 5

14 Personlie data Navn Birgitte NørgØrd, **** Adresse Møsvråvej 29, 6051 Almind binor a~ard(a~cast.sdu.dk Telefon Kvalifikationer Ph.d., Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Syddansk Universitet, 2011 Enkeltfag på Masteruddannelsen ilæreprocesser, Ålborg Universitet (2005: Medicinsk pædagogik, 2006: Organisatorisk læring, 2007: Didaktik) Cand.cur., Århus Universitet, 2002 Diplom i ledelse, Danmarks Sygeplejehøjskole ved Århus Universitet, 1999 Intensiv efteruddannelse, Vejle Amt, 1993 Sygeplejerske, Sygeplejeskolen ved Rigshospitalet, 1987 Ansættelser Konsulent, CAST, Institut for Sundhedstjenesteforskning, SDU, Odense Forskningsassistent, Akutafdelingen, Kolding Sygehus Post doc., Akutafdelingen, Kolding Sygehus (20 %) og IRS, SDU (80 %) Forskningsassistent, Akutafdelingen, Kolding Sygehus Stud. Ph.d., Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, SDU Uddannelses- og kvalitetskoordinator, Ortopædkirurgisk Afdeling, Kolding Sygehus Afdelingssygeplejerske Sygeplejerske (basissygeplejerske og 1.assistent/souschefl Publikationer (udvalgte) 1. NørgØd B, Draborg EU. Evalueringens best practice. Nordens velfærdscenter (NVC), Temapublikation om "Økonomi og Velfærdsteknologi". In press 2. Londero LS, NørgØrd B, Houlind KC. Patient delay is the main cause of treatment delay in acute limb ischemia: an investigation of pre- and in-hospital time delay. Scandinavian Journal of Trauma, Resuscitation and Emergency Medicine. In press 3. Hansen IB, NØrgØrd B, Maribo T, Mogensen CB. The effect of functional assessment and immediate rehabilitation of acutely admitted elderly patients with reduced functional performance: the design of a randomised clinical trial. BMJ Open. In press 4. Hansen I.B., Nørgaard B. Occupational therapy and physiotherapy benefit the acute patient pathway: A mixedmethods study. Journal of Nursing Education and Practice, 2014, Vol. 4, No. 4. DOI: /jnep.v4n4p Abrahamsen C, Draborg E, NørgØrd B. Patient participation - to what extent? A survey of patients' perspectives. In press 6. Hansen I.B., Nørgaard B. Evaluering af udviklingsprojektet "Betydningen af TErapi i AKut Sengeafsnit (TEAK)" viser, at såvel ergoterapeuter som fysioterapeuter tilføjer værdi til det akutte patientforløb. Tidsskrift for Dansk Sundhedsvæsen. 90. årgang Nr. 3 April Lee A, Nørgaard B. Brugerinddragelse i sundhedstjenesteforskning -nyt selvstændigt punkt på den sundhedspolitiske dagsorden. Tidsskrift for Dansk Sundhedsvæsen Rosborg Madsen S, NørgØrd B, Houlind KC. Experiences with Sepsis charts on Sepsis Detection and Patient Outcome: across-sectional Pilot Study. Scandinavian Journal of Trauma, Resuscitation and Emergency Medicine. In press 9. Bilberg R, NØrgaard B, Roessler KK, OvergØd S. Mental health as a predictor for patient-reported outcome after a total hip 10. arthroplasty - a prospective cohort study. Medical Sciences. Accepted 11. Bilberg R. Nørgaard B, Overgaard S, Roessler KK. Mental health is a predictor for patient-reported outcome after a shoulder operation, a prospective cohort study - a pilot study. Journal of Mental Health. Accepted 12. Lee A, Nørgaard B. Brugerinddragelse i sundhedstjenesteforskning. Tidsskrift for Dansk Sundhedsvæsen 90. årgang Nr. 2 Marts Nørgaard B. Engangsprodukter som alternativ til stålbækken og plasturinkolbe. Syddansk Universitet.ISBN: Rapport. 14. Nørgaard B, Mogensen CB, Teglbjærg LS, Brabrand M, Lassen A. En undersøgelse af sammenhængen mellem de symptombaserede akutpakker i de Fælles Akutmodtagelser i llegion Syddanmark og patenternes udskrivningsdiagnoser. Januar ISBN Rapport 15. Nørgaard B, Kofoed PE, Ammentorp J. Orthopaedic out-patients' assessment of information, continuity and care. An intervention study. Journal of Nursing Education and Practice, 2013, Vol. 4, No. I. 16. Nørgaard B, Ammentorp J, Kofoed PE. Long term follow-up on health care professionals' self-efficacy after communication skills training. Journal of Nursing Education and Practice, 2013, vol.3, No Nørgaard B, Matzen J, Veiver J, Lauritzen L, Reinhardt de Groot H, Mollerup M. Patient experienced quality in emergency departments - a Danish multi-center cross-sectional questionnaire survey. J Clin Trials 2013, 3:4 http: //dx. doi. or /4172/ NørgØd B, Mollerup M, Matzen J, Verver J, Lauritzen L, Nielsen B, Reinhardt de Groot H. Patientoplevet kvalitet i FAM, Region Syddanmark. Marts ISBN Rapport. httns //www researchpate net/profile/birte NorgØrd/publications/ 19. Nørgaard B, Draborg E, Pedersen CR, Sørensen J. Translation and reliability of The Readiness for Interprofessional learning scale (RIPLS) in a Danish pre- and post-graduate setting. In manuscript for Journal of Interprofessional Care

15 20. Fucthbauer L, NØrgØrd B, Mogensen CB. Emergency department physicians spend 25 % of work time on direct care: A work sampling study. Dan Med J, 2013; 60(1):A Bilberg R, NørgØrd B, Roessler KK, Overgaard S. Reliability of Common Mental Disorders Screening Questionnaire (CMD-SQ) in patients with total hip replacement (THR). BMC Psychology. In press. 22. Bilberg R, NørgØrd B, OvergØrd S, Roessler KK. Mental health and quality of life in shoulder pain patients and hip pain patients assessed by patient reported outcome (PRO). Journal of Orthopaedic and Trauma Nursing. 2013, doi: /j. ijotn Online 23. NØrgØrd B. Kommunikationstræning i ortopædkirurgien udfordringer og succeser. UCNordjylland, Seriehæfte no. 4 November ISBN: Books on demand NørgØrd B, Mogensen CB. Blood sample tube transporting system versus point of care technology in an emergency department; effect on time from collection to reporting? A randomised trial, Scandinavian Journal of Trauma, Resuscitation &and Emergency Medicine. Scandinavian Journal of Trauma, Resuscitation and Emergency Medicine.2012, 20:71.DOI / NørgØrd B, Draborg E, Vestergaard E, OdgØd E, Jensen DC, SØrensen J. Interprofessional clinical training improves health students' self-efficacy. Medical Teacher (Online). Doi: / X / Bilberg R, NørgØrd B, OvergØrd S, Roessler K. Patient anxiety and concern as predictors for the perceived quality and efficacy of treatment in orthopaedic surgery. Study Protocol. BMC Health Serv Res Aug 8;12(1):244, doi: / Jensen DC, NørgØd B, Draborg E, VestergØrd E, SØrensen J. Organizational development of interprofessional education a Danish case study. Journal of Interprofessional Care. J Interprof Care Aug Nørgaard B, Kofoed PE, Kyvik KO, Ammentorp J. Communication skills training for health care professionals improves the adult patient's experience of quality of care. Scandinavian Journal of Caring Sciences; 2012, doi: /j oq982.x 29. Nørgaard B, Ammentorp J, Kyvik KO, Kofoed PE. Communication skills training increases self-efficacy of health care professionals. Journal of Continuing Education dn the Health Professions, 32(2):90-97, Nørgaard B, Ammentorp J, Kyvik KO, Kofoed PE. Training improves inter-collegial communication. The Clinical Teacher 2012; 9: Nørgaard B. Communication with patients and colleagues. An intervention study on the impact of a communication skills training course on health care professionals' ability to communicate with patients and colleagues. PhD Thesis. Dan Med Bu112011; 58(12):B NørgØd B; Ammentorp J; Kyvik KO; Kofoed P. Health care professionals' experience of participating in a communication course in an orthopaedic department. International Journal of Orthopaedic and Trauma Nursing (2011), I5, , doi: /j.ijotn ForedraE og posterpræsentationer 23, heraf 12 som førsteforfatter Undervisning 2014 censor Center for Offentlig Kompetenceudvikling, sundhedskommunomuddannelsen 2014 censor for folkesundhedsvidenskabelige og relaterede uddannelser 2013 underviser, Master i Offentlig Ledelse og Kvalitet,. SDU 2013 underviser, Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse, SDU 2013 underviser, diplomuddannelsen, UCSyd 2013 specialevejledning, stud. med., Klinisk Institut 2013 underviser på Den sundhedsfaglige suppleringsuddannelse, SDU 2012 underviser på diplomuddannelsen UCL 2008 censor for Kandidatuddannelsen isygepleje censor for Masteruddannelsen iklinisk Sygepleje 2003 censor for De Sundhedsfaglige Diplomuddannelser 2002 censor for Professionsbachelor som sygeplejerske tilknyttet University College Lillebælt som underviser, censor og vejleder. Ph.d: veilednine Randi Bilberg, cand.scient.san. Syddansk Universitet, Odense (indskrevet ), "Patientens angst og bekymring som prædiktive faktorer for den patientoplevede kvalitet og effekt af behandlingen". Projektet udgår fra Ortopædkirurgisk Afdeling, Kolding. Forsvaret Frederik Thyge Borup, cand.med., læge, Ortopædkirurgisk Afdeling, Kolding: "Traumemodtagelse", Studiet udgår fra Ortopædkirurgisk Afdeling og Akutafdelingen, Kolding. Indskrevet Inge Hansen Bruun, Terapiafdelingen og Akutafdelingen, Kolding: "Betydningen af fysioterapi i akut sengeafsnip'. Projektet udgår fra Terapien og Akutafdelingen, Kolding. Indskrevet Charlotte Abrahamsen, candscientsan., Ortopædkirurgisk Afdeling, Kolding. "Effekten af et orto-geriatrisk afsnit i forhold til faglig, patientoplevet og organisatorisk kvalitet' Indskrevet Andre kvalifikationer Universitetspædagogikum, 2013 Kursus for ph.d.-vejledere, november 2011, SDU Reviewer Journal of Nursing Education and Practice World Journal of Education Journal of Curriculum and Teaching Journal of Continuing Education in the Health Professions Advisory Board Member OA Emergency Medicine (Open Access Publishing London) Rev

16 Jan SØrensen, born 9. May 1961 Titel: Professor with special tasks in Health Services Research Education: M.Sc.(Health Econ.), University of York, England (1989) Employment: M.A.(Econ.) (cand. polit.), University of Copenhagen (1987) Director for CAST -Centre for Applied Health Services Research, University of Southern Denmark Professor with special tasks in Health Services Research, Faculty of Health Sciences, Institute for Public Health, University of Southern Denmark Director for CAST -Centre for Applied Health Services Research and Technology Assessment, University of Southern Denmark Project leader at DSI Institute for Health Services Research, Copenhagen Acting Director of Research (Sep.97-Dec. 98) Acting Managing Director (Oct. 97-May 98) Research Fellow, York Health Economics Consortium, University of York, UK grade IA (Jun. 89-Jun. 93), grade II (Jun. 93-Oct. 94) Consultant, Institute for Function Analyses in the Hospital Sector, Lyngby, DK Relevant experience: Health economics, health services research, health and social care sector, prevention, physical activity, rheumatoid arthritis Educational/research activities: Member of Norwegian Research Council's Committee for Health and Social Care Research. Chair of the Advisory Board for Humanistic Health Research Research school, SDU Member of WHO expert groups on Economic Analysis of Increased Cycling and Walking. Expert evaluator for the European Commission: Joint Programs for Neurdegenerative Diseases,7th research framework programme, Phare-programme, Biorned V programme, and New and Emerging Science and Technology (NEST) Appointed as evaluator at the Public Health programmes at Copenhagen and Århus Universities, and the Pharmaceutical University, Copenhagen Project supervisor for 3 ongoing PhD-studies at University of Southern Denmark and supervisor for 8 completed PhD-studies. Assessor for 2 PhD dissertations at the Economics Institute University of Århus and the Health Faculty, University of Copenhagen. Referee for: BMC Musculosketal Disorder, Quality of Life Research, Journal of Rheumatology, Scandinavian Journal of Public Health, Scandinavian Journal of Rheumatology, Complementary Therapies in Medicine, Pharmacoeconomics, Dournal of Health Economics, Health Economics, Pharmacoeconomics, IMA Journal of Mathematics Applied in Medicine and Biology, Medical Research Council, England. Resume: E~

17 He is (Co)-editor of 18 books, author/co-author of 48 papers in peer-reviewed journals, 13 book chapters, 20 articles in professional journals and more than 70 project reports Considerable experience with cross-disciplinary research projects and collaboration with researchers from different national and international research institutions Recent publications: Fuchs EM, Sørensen J, Bønløkke J, Brønnum-Hansen H. Population Dynamics and Air Pollution: The Impact of Demographics on Health Impact Assessment of Air Pollution. Journal of Environmental and Public Health Volume 2013 (2013), Article ID Sørensen J, Plough UJ. The Cost of Diabetes-Related Complications: Registry-Based Analysis of Days Absent from Work, Economics Research International, 2013 Primdahl J, Sørensen J, Horn JC, Petersen R, Hørslev-Petersen K. Shared care or nursing consultations as an alternative to rheumatologist follow-up for rheumatoid arthritis outpatients with low disease activity patient outcomes from a 2-year randomised controlled trial, Ann Rheum Dis, 2013 Nørgaard B, Draborg E, Vestergaard E, Odgaard E, Jensen DC, Sørensen J. Interprofessional clinical training improves self-efficacy of health care students, Medical Teacher, 2013 Brixen, K, Overgaard, S, Gram, J, Ryg, J, Rothmann, MJ, Gudex, C &Sørensen, J, 'Systematisk forebyggelse og behandling af knogleskørhed hos patienter med hoftebrud: en medicinsk teknologivurdering' Medicinsk Teknologivurdering - puljeprojekter, 2012, vol 12, nr. 6, s Overgaard, S, Penny, JØ, Gram-Pedersen, A, Douw, K, SØrensen, J &Lee, A, 'Metal-metal resurfacing hoftealloplastik (RHA) versus standard total hoftealloplastik (THA): En medicinsk teknologivurdering'. i: Metalmetal resurfacing hoftealloplastik (RHAJ versus standard total hoftealloplastik (THAJ : En medicinsk teknologivurdering. 2012, vol. 12, nr. 5, København, Sundhedsstyrelsen. Ammon, K, Frei-Erb, M, Cardini, F, Dragan, S, Hegyi, G, Daig, U, Sarsina, PR, Sørensen, J & Lewith, G, 'Complementary and Alternative Medicine Provision in Europe First Results Approaching Reality inan Unclear Field of Practices' Forschende Komplementaermedizin, 2012, vol 19, nr. Suppl. 2, s Sørensen J, Kruse M, Gudex C, Helweg-Larsen K, Brønnum-Hansen H. Physical violence and health-related quality of life: Danish cross-sectional analyses. Health and Quality of Life Outcomes, 2012 SØrensen J, Lee A, Løvendahl B, NØrgaard M, Bay J, Rasmussen PV, Boesen F. Study protocol: To investigate effects of highly specialized rehabilitation for patients with multiple sclerosis. A randomized controlled trial of a personalized multidisciplinary intervention. BMC Health Services Research, 2012, 12:306 Sætterstrøm B, Kruse M, Brønnum-Hansen H, Bønnelykke JH, Flach EM, Sørensen J. A method to assess the potential effects of air pollution mitigation on healthcare cost. Journal of Environmental and Public Health, 2012 Jensen DC, Nørgaard B, Draborg E, Vestergaard E, Odgaard E, SØrensen J. Organizational evaluation of an interprofessional study unit -Results from a Danish case study. J Interprof Care Aug 17. Kruse M, Sætterstrøm B, BønlØkke J, Brønnum-Hansen H, Flachs EM, Sørensen J. Particulate emissions: Health effects and labour market consequences. Journal of Environmental and Public Health, 2012 Waldorff, F. B.; Buss, D. V.; Eckermann, A.; etal. Efficacy of psychosocial intervention in patients with mild Alzheimer's disease: the multicentre, rater blinded, randomised Danish Alzheimer Intervention Study (DAISY) British Medical Journal, 345( e4693) DOI: /bmj.e4693 Published: JUL Sorensen, Jan; Linde, Louise; Ostergaard, Mikkel; etal., Quality-Adjusted Life Expectancies in Patients with Rheumatoid Arthritis-Comparison of Index Scores from EQ-5D, 15 D, and SF-6D, Value in Health, 15(2) , 2012 Kruse M, Sørensen J, Gyrd-Hansen D. Future costs in cost-effectiveness analysis: an empirical assessment. Eur J Health Econ Feb;13(1): Sørensen J, Bay J, Damsgaard T, Heeley E, Rostgaard I, LØvendahl B, Boesen F. Validation of the Danish version of functional assessment of multiple sclerosis: a quality of life instrument. Mult Scler Int. 2011;2011: Epub 2011 Oct 30. Kruse M, Sørensen J, Brønnum-Hansen H, Helweg-Larsen K. The health care costs of violence against women. J Interpers Violence Nov;26(17): Epub 2011 Apr 28. Baandrup L, Sørensen J, Lublin H, Nordentoft M, talenthøj B. Association of antipsychotic polyparmacy with health service cost: aregister-based cost analysis. European Journal of Health Economics, 15(2): ,2012

18 Erik Hollnagel -Curriculum Vitae ~,~ Nationality: Danish Education: M. Sc. University of Copenhagen, Denmark, Ph. D. University of Aarhus, Denmark, _ etord of employment present Chief consultant, Center for Quality Improvement, Region of Southern Denmark 2011 present Professor, Institute of Regional Health Research, University of Southern Denmark Professor II, Norwegian University of Science and Technology (NT'NU), Trondheim. Norway Professor, Industrial Safety Chair, Crisis and Risk Research Centre, MINES ParisTech (Ecole des Mines de Paris), France present Professor Emeritus, University of Linköping (SE); Member of the Senior Academy, University of Linköping (SE) Professor, Deparhnent of Computer and Information Science, University of Linköping (SE) Adjunct Professor, Human-Machine Interaction, University of Linköping (SE) Principal Advisor, OECD Halden Reactor Project (Norway) Technical Director, Human Reliability Associates Ltd., (UK) Scientific consultant, EURISCO, France Principal scientist, Space Division, CRI External lecturer (Artificial Intelligence), University of Copenhagen Senior consultant, Business Development, Space Division, CRI Manager, Production &Development Department of the AIP Division of CRI Manager, Research &Development Department of the AIP Division of CRI Senior researcher at Advanced Information Processing Division (AIP) of Computer Resources International (CRI), Copenhagen, Denmark Associate professor, Psychological Laboratory, University of Copenhagen Head of Man-Machine Interaction Research Division, OECD HØ (Norway) Research fellow at Risø National Laboratory, Electronics DepØent Associate professor at Institute of Psychology, University-of Aarhus, DK Studied psychology at University of Copenhagen, graduated summer Computer programmer at `I/S Datacentralen af 1959', part time from Research and teaching experience Areas Industrial Safety, Resilience Engineering, Safety Management Accident Investigation, Human Reliability Analysis; Risk Assessment Cognitive Systems Engineering, Cognitive Ergonomics Professional Applied &basic research, consulting, training and project management within the experience domains of nuclear power, industrial processes, aerospace, aviation, ground transportation, healthcare Project management of large-scale international projects, including several CEC ESPRIT projects (GØDIENT, ITSIE, ARCHIE, VIVA, SRG). Consultant for CEC DGXIII (ESPRIT Basic Research), Teaching University level undergraduate, graduate, and post-graduate teaching ( ; , , 1997-present). Doctoral thesis advisor /official opponent in Denmark, Norway, Sweden, Finland, UK, Holland &France. Other Course and conference organisation, international courses, keynote speaker, lecturing and tutorials. Expert consultant for CEC, Sandia National Laboratory (USA), Airbus Industrie (F), Eurocontrol (F), NUPEC (Japan), Hitachi (Japan), Kansai Electric (Japan), Skyguide (CH), Saab Automobile (S), Autoliv (S), Air France (F). Publications 350+ publications including twenty books, book chapters, journal papers, conference 10

19 proceedings and presentations, and technical reports. Books 1. Hollnagel, E., Mancini, G. &Woods, D. D. (Eds.)(1986). Intelligent decision support in process environments. Berlin: Springer Verlag. 2. Mancini, G. Woods, D. D. & Hollnagel, E. (Eds.)(1988). Cognitive engineering in dynamic environments. London: Harcourt Brace Jovanovich. 3. Honnagel E. (Ed.),(1989). The reliability of expert systems. Chichester: Ellis Horwood, Ltd. 4. Honnagel, E. (1993). Human reliability analysis: Context and control. London:.Academic Press. (Japanese translation, Tokyo: Kaibundo.) 5. Hoc, J.-M., Cacciabue, P. C. &Honnagel, E. (Eds.),(1995). Expertise and technology: Cognition and human-computer co-operation. New York: Lawrence Erlbaum Associates. 6. Honnagel, E. (1998). CREAM- Cognitive Reliability and Error Analysis Method. London: Elsevier. 7. Dekker. S &Honnagel, E. (Eds.),(1999). Coping with computers in the cockpit. Aldershot, UK: Ashgate 8. Honnagel, E. (Ed.),(2003) Handbook of cognitive task design. Erlbaum. 9. Honnagel, E. (2004). Barriers &accident prevention. Aldershot, UK: Ashgate.(Japanese translation, Tokyo: Kaibundo. Spanish translation, 2008, Barreras y prevenciön de accidentes, Madrid: Modus Laborandi.) 10. Honnagel, E. (2005). Joint cognitive systems: Foundations of cognitive systems engineering. Boca Raton, FL: CRC Press /Taylor &Francis. 11. Honnagel, E., Woods, D. D. & Leveson, N. (Eds.),(2006). Resilience engineering: Concepts and precepts. Aldershot, UK: Ashgate. 12. Woods, D. D. &Honnagel, E. (2006). Joint cognitive systems: Patterns in cognitive systems engineering. Boca Raton, FL: CRC Press /Taylor &Francis. 13. Honnagel, E. Nemeth, C. &Dekker, S. (Eds),(2008) Remaining sensitive to the possibålity of failure (Resilience engineering perspectives Volume 1). Aldershot, UK: 14. Sekine, K., Honnagel, E., Niwa, Y., Takahi, K. & Kitamura, M. (Eds.), (2008). Practical risk management for engineers. Tokyo, Japan: Corona Publishing Co., Ltd. (In Japanese.) 15. Nemeth, C., Honnagel, E. &Dekker, S. (Eds), (2009). Preparation and restoration (Resilience engineering perspectives Volume 2). Aldershot, UK: Ashgate. 16. Honnagel, E. (2009). The ETTA principle- Efficiency-Thoroughness Trade-Off Why things that go right, sometimes go wrong. Aldershot, UK: Ashgate. 17. Honnagel, E. (Ed.), (2009). Safer complex industrial environments. Boca Raton, FL: Taylor &Francis -CRC Press. 18. Honnagel, E., Paries, J., Woods, D. D. & Wreathall, J. (Eds.) (2011). Resilience engineering in practice: A guidebook. Farnham, UK: Ashgate. 19. Sundström, G. A. &Honnagel, E. (Eds.) (2011). Governance and control of financial systems: A resilience engineering approach. Farnham, UK: Ashgate. 20. Honnagel, E. (2012). FØM-the Functional Resonance Analysis Method for modelling complex socio-technical systems. Farnham, UK: Ashgate. 21. Honnagel, E., Braithwaite, J. &Wears, R. (Eds.) (2013). Resilient healthcare. Farnham, UK: Ashgate. 11

20 SRVESBSØCD0IV svc-acadre :58 SEPBARCODE: OU108 Esbjerg, den 11. september Sydvestjysk Sygehus Finsensgade Varde Vedr. projekt: Sikker AK-behandling i et tværsektorielt perspektiv. Det bekræftes hermed at undertegnede Birthe Mette Pedersen, Sygeplejefagfig direktør og formand for det Lokale Samordningsforum, Sydvestjysk Sygehus indgår i et samarbejde med Birgit Viskum, O erlæge, Sydvestjysk Sygehus, om projektet "Sikker AK-behandling i et tværsektorielt perspektiv", som Øeskrevet i projektbeskrivelsen. ~.. J''.~._ Birthe Mette Pedersen

Effekt på patientoplevelse Helle Ploug Hansen, Ph.D., Mag.Scient., R.N.

Effekt på patientoplevelse Helle Ploug Hansen, Ph.D., Mag.Scient., R.N. Effekt på patientoplevelse Helle Ploug Hansen, Ph.D., Mag.Scient., R.N. Institute of Public Health University of Southern Denmark hphansen@health.sdu.dk 1 1. Hvordan kan telemedicin og velfærdsteknologi

Læs mere

Curriculum. Publications

Curriculum. Publications Kirubakaran Balasubramaniam PhD Student Research Unit of General Practice J.B. Winsløws Vej 9, indgang B, 1. Sal 5000 Odense C Denmark E-mail: kiruba@health.sdu.dk Direct phone: 65503739 Curriculum Født

Læs mere

Notat Input om Region Syddanmarks resultater og arbejde med patientsikkerheds og kvalitetsindsatser

Notat Input om Region Syddanmarks resultater og arbejde med patientsikkerheds og kvalitetsindsatser Område: Sundhedsområdet Afdeling: Center for Kvalitet, Sundhedssamarbejde og Kvalitet Journal nr.: 11/32645 Dato: 5. december 2013 Udarbejdet af: Inge Pedersen, Allan Vejlgaard Jensen E mail: Inge.pedersen@rsyd.dk,

Læs mere

MEDICINGENNEMGANG OG HØJRISIKOMEDICIN

MEDICINGENNEMGANG OG HØJRISIKOMEDICIN MEDICINGENNEMGANG OG HØJRISIKOMEDICIN Medicingennemgang og højrisikomedicin Indledning Projektet Sikker Psykiatri er et samarbejde mellem Danske Regioner, TrygFonden, Det Obel-ske Familiefond og Dansk

Læs mere

UCL på engelsk, opdateret 3. feb. 2017

UCL på engelsk, opdateret 3. feb. 2017 Notat Afdeling/enhed: Vestre Engvej 51 C Oprettelsesdato: 17-09-2014 Udarbejdet af: dahl Journalnummer: 0300-1825-2013 Dokument: 2014 engelske godkendte e og titler Dokumentnummer: 481390 på engelsk, opdateret

Læs mere

LÆGEFORENINGEN. Styrk arbejdet med den faglige kvalitet. - både i praksis, på sygehuse og på tværs af overgange i sundhedsvæsenet

LÆGEFORENINGEN. Styrk arbejdet med den faglige kvalitet. - både i praksis, på sygehuse og på tværs af overgange i sundhedsvæsenet LÆGEFORENINGEN Styrk arbejdet med den faglige kvalitet - både i praksis, på sygehuse og på tværs af overgange i sundhedsvæsenet Politikpapir - Lægeforeningen 2014 den faglige kvalitet skal professionaliseres,

Læs mere

Nyhedsbrev fra dchi. s. 6 kommende arrangementer. www.dchi.aau.dk

Nyhedsbrev fra dchi. s. 6 kommende arrangementer. www.dchi.aau.dk Nyhedsbrev fra dchi s. 2 Inflation i interessen for sundhedsøkonomi s. 3 workshop: Public health, healthcare evaluations and labor markets s. 4 DChi s ph.d projekter s. 5 DCHI medsponsor for minikonference

Læs mere

UCL på engelsk, opdateret december 2016

UCL på engelsk, opdateret december 2016 Notat Afdeling/enhed: Vestre Engvej 51 C Oprettelsesdato: 17-09-2014 Udarbejdet af: dahl Journalnummer: 0300-1825-2013 Dokument: 2014 engelske godkendte e og titler Dokumentnummer: 481390 på engelsk, opdateret

Læs mere

Tanker om Ph.d.-arbejdet

Tanker om Ph.d.-arbejdet Tanker om Ph.d.-arbejdet Forskerdag i Palliation 2009 Mette Asbjørn Neergaard Afdelingslæge, ph.d., speciallæge i almen medicin man@alm.au.dk Tanker om Ph.d.-arbejdet Gode råd Mixed methods design i ph.d.-forløb

Læs mere

Godkender modtagelse af donation. Kontoansvarlig hospitalsperson. Centerdirektør. Centerdirektør Johannes Jakobsen. Johannes Jakobsen.

Godkender modtagelse af donation. Kontoansvarlig hospitalsperson. Centerdirektør. Centerdirektør Johannes Jakobsen. Johannes Jakobsen. Aktivitet, projektnavn Fellow/Scolarship program hospital/ Projektansvarlig hospitalsperson Kontoansvarlig hospitalsperson Godkender modtagelse af donation Type af aktivitet/projekt/ udstyr/enhed Tidshorisont

Læs mere

Programevaluering af 28 puljeprojekter om forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom

Programevaluering af 28 puljeprojekter om forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom Programevaluering af 28 puljeprojekter om forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom 2010-2012 Hovedrapporten indeholder tværgående analyser og eksterne vurderinger CFK har lavet en evalueringsrapport,

Læs mere

Styring efter Værdi for patienten. - Hvordan kan sundhedsdata komme i spil?

Styring efter Værdi for patienten. - Hvordan kan sundhedsdata komme i spil? Teamleder Pernille Moll Styring efter Værdi for patienten. - Hvordan kan sundhedsdata komme i spil? E-Sundheds observatoriet 12-10-17 Danske Regioners bestyrelse: Vores mål er at opnå de bedst mulige resultater

Læs mere

Klar tale med patienterne

Klar tale med patienterne Klar tale med patienterne Hvad skal der til for at optimere kommunikationen og patienternes udbytte? Årsmøde for Gastroenterologiske sygeplejersker. Kolding den 21. november 2014 Jette Ammentorp Professor,

Læs mere

Når sektorer skal samarbejde om sundhed og forskning: Almen praksis og kommunerne

Når sektorer skal samarbejde om sundhed og forskning: Almen praksis og kommunerne Lederforum for Medicinsk Sundhedsforskning 11. november 2011 Når sektorer skal samarbejde om sundhed og forskning: Almen praksis og kommunerne Susanne Reventlow, MD, Dr. Med. Sci. Forskningsleder, adj.

Læs mere

Brugerinddragelse hvad ved vi? Rehabiliteringsrambla Metropol, København

Brugerinddragelse hvad ved vi? Rehabiliteringsrambla Metropol, København Brugerinddragelse hvad ved vi? Rehabiliteringsrambla 15.9.16. Metropol, København Lene Falgaard Eplov, Forskningsoverlæge, Forskningsenheden, Psykiatrisk Center København Martin Lindhardt Nielsen, Overlæge,

Læs mere

Kontinuitet ved behandling af kroniske sygdomme?

Kontinuitet ved behandling af kroniske sygdomme? Kontinuitet ved behandling af kroniske sygdomme? EPJ-Observatoriets Årskonference 27 og 28 oktober 2004 Anne Frølich, overlæge Klinisk Enhed for Sygdomsforebyggelse Bispebjerg Hospital H:S WHO rapport

Læs mere

Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet. Studieplan. Sundhedsøkonomi Farmaceutuddannelsen, SDU. Jan Sørensen

Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet. Studieplan. Sundhedsøkonomi Farmaceutuddannelsen, SDU. Jan Sørensen 1. Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Studieplan Sundhedsøkonomi Farmaceutuddannelsen, SDU Jan Sørensen Titel Studieguide Farmaceutuddannelsen Kursus: Sundhedsøkonomi (5 ECTS) Forfatter: Jan Sørensen

Læs mere

Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske retningslinjer for hofteartrose ikkekirurgisk behandling og genoptræning efter THA

Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske retningslinjer for hofteartrose ikkekirurgisk behandling og genoptræning efter THA KOMMISSORIUM Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske for hofteartrose ikkekirurgisk behandling og genoptræning efter THA Baggrund og formål Hofteartrose er en hyppig lidelse i Danmark, hvor

Læs mere

Evaluering af projektet National Udbredelse af Telemedicinsk Sårvurdering

Evaluering af projektet National Udbredelse af Telemedicinsk Sårvurdering Evaluering af projektet National Udbredelse af Telemedicinsk Sårvurdering Mette Bøg Horup, Mette Birk-Olsen, Lise Kvistgaard Jensen og Kristian Kidholm I samarbejde med Knud Yderstræde, Benjamin Schnack

Læs mere

Publikationer. Født 1983. Uddannelse: 2009 Cand. med. Syddansk Universitet

Publikationer. Født 1983. Uddannelse: 2009 Cand. med. Syddansk Universitet Kirubakaran Balasubramaniam Ph.d.-studerende, læge Forskningsenheden for Almen Praksis J.B. Winsløws Vej 9, indgang B, 1. Sal 5000 Odense C Danmark E-mail: kiruba@health.sdu.dk Direkte telefon: 65503739

Læs mere

Afdelingens engelske navn medarbejder. Human Resource and Communication

Afdelingens engelske navn medarbejder. Human Resource and Communication otat Afdeling/enhed: Vestre Engvej 51 C Oprettelsesdato: 17-09-2014 Udarbejdet af: dahl Journalnummer: 0300-1825-2013 Dokument: 2014 engelske godkendte e og titler Dokumentnummer: 481390 på engelsk Afdelingens

Læs mere

Brugerinddragelse i forskning

Brugerinddragelse i forskning Brugerinddragelse i forskning Anne Lee Sygeplejerske, cand. scient. san. Center for Anvendt Sundhedstjenesteforskning og Teknologivurdering (CAST) Syddansk Universitet Hvad er en bruger? Hvad er brugerinddragelse?

Læs mere

Introduktion til MAST. Kristian Kidholm, OUH, Odense Universitetshospital

Introduktion til MAST. Kristian Kidholm, OUH, Odense Universitetshospital Introduktion til MAST Kristian Kidholm, OUH, Odense Universitetshospital 1 Indhold Hvorfor evaluere effekt af telemedicin og velfærdsteknologi? Baggrund for MAST MAST: formål og de tre trin Første trin:

Læs mere

Sammenhængen mellem patienternes angst og bekymring, den patientoplevede kvalitet og patient rapporterede outcome (PRO)

Sammenhængen mellem patienternes angst og bekymring, den patientoplevede kvalitet og patient rapporterede outcome (PRO) Sammenhængen mellem patienternes angst og bekymring, den patientoplevede kvalitet og patient rapporterede outcome (PRO) v. Cand. Scient. San, ph.d. stud. Randi Bilberg Orthopaedic Research Unit Dept. of

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen Nordsjælland

Sygeplejerskeuddannelsen Nordsjælland Sygeplejerskeuddannelsen Nordsjælland Erasmus samarbejdsaftale mellem TEI Athens, Departement of Health Visiting Grækenland og UCC Sygeplejerskeuddannelsen Nordsjælland Danmark FORMÅL MED INTERNATIONALISERING

Læs mere

Roskilde Universitet Jeanette Lindholm PHD-.student

Roskilde Universitet Jeanette Lindholm PHD-.student Roskilde Universitet Jeanette Lindholm PHD-.student jeaneli@ruc.dk Recognition of Prior Learning in Health Educations JEANETTE LINDHOLM PHD-STUDENT Research question How do RPL students experience themselves

Læs mere

En livline der forbinder nybagte forældre med hospitalet!

En livline der forbinder nybagte forældre med hospitalet! En livline der forbinder nybagte forældre med hospitalet! Udvikling og test af en app for forældre udskrevet tidligt efter fødsel, et Participatory Design projekt. 1 BAGGRUND FOR PROJEKTET 3 Problemstillingen

Læs mere

Udviklingstendenser og status for patientinvolvering i forskning i Danmark.

Udviklingstendenser og status for patientinvolvering i forskning i Danmark. Udviklingstendenser og status for patientinvolvering i forskning i Danmark. Mogens Hørder Patienten som partner i dansk Sundhedsforskning Et Nationalt vidensdelingprojekt 2016-2018 SDU-ViBIS -INVOLVE Udviklingstendenser

Læs mere

UCL på engelsk/opdateret september 2015

UCL på engelsk/opdateret september 2015 otat Afdeling/enhed: Vestre Engvej 51 C Oprettelsesdato: 17-09-2014 Udarbejdet af: dahl Journalnummer: 0300-1825-2013 Dokument: 2014 engelske godkendte e og titler Dokumentnummer: 481390 på engelsk/opdateret

Læs mere

Marie Louise Schultz-Nielsen Curriculum Vitae. DK-1307 Copenhagen K +45 41 56 26 76 Denmark +45 33 34 48 99

Marie Louise Schultz-Nielsen Curriculum Vitae. DK-1307 Copenhagen K +45 41 56 26 76 Denmark +45 33 34 48 99 Marie Louise Schultz-Nielsen Curriculum Vitae Home Adress: Work Adress: Tordenskjoldsvej 39 The Rockwool Foundation Research Unit DK-3000 Elsingore Sølvgade 10, 2 tv. Denmark DK-1307 Copenhagen K +45 41

Læs mere

Projektbeskrivelse til Telemedicin i bløderbehandlingen et samarbejde mellem patienter og sundhedsfaglige

Projektbeskrivelse til Telemedicin i bløderbehandlingen et samarbejde mellem patienter og sundhedsfaglige Projektbeskrivelse til Telemedicin i bløderbehandlingen et samarbejde mellem patienter og sundhedsfaglige Resume Der findes knapt 1.000 mennesker i Danmark, som er diagnosticeret med en blødersygdom. En

Læs mere

Hvorfor nu alt den snak om interprofessionel læring og samarbejde?

Hvorfor nu alt den snak om interprofessionel læring og samarbejde? Hvorfor nu alt den snak om interprofessionel læring og samarbejde? Vores ståsted Tanja: Sygeplejerske. Klinisk vejleder i Neurokirurgisk Afdeling. Vejleder i InterTværs. Uddannet interprofessionel facilitator.

Læs mere

Hvad siger videnskaben om rehabilitering i eget hjem? Tove Lise Nielsen Cand.scient.san, Ergoterapeut Ph.d. studerende

Hvad siger videnskaben om rehabilitering i eget hjem? Tove Lise Nielsen Cand.scient.san, Ergoterapeut Ph.d. studerende Hvad siger videnskaben om rehabilitering i eget hjem? Tove Lise Nielsen Cand.scient.san, Ergoterapeut Ph.d. studerende 1 Oplæggets fokus rehabilitering af ældre borgere udgangspunkt i hjemmet aktivitet

Læs mere

Status for samarbejdet med at udvikle kompetencer: Hvad sker der og er det (godt) nok?

Status for samarbejdet med at udvikle kompetencer: Hvad sker der og er det (godt) nok? Status for samarbejdet med at udvikle kompetencer: Hvad sker der og er det (godt) nok? DMCG-PAL Årsmøde 11. marts, 2015, Vejle Helle Timm, centerleder, professor Temaer i oplægget Refleksion over emne

Læs mere

Forskningsstrategi for sygepleje i Juliane Marie Centret

Forskningsstrategi for sygepleje i Juliane Marie Centret Den 28. august 2013 Forskningsstrategi for sygepleje i Juliane Marie Centret Forskning i klinisk sygepleje vil i de kommende år være koncentreret om visioner og strategier indenfor områderne: Klinisk forskning

Læs mere

Multisygdom i en specialiseret kronikerbehandling Hvordan løser vi opgaven bedre?

Multisygdom i en specialiseret kronikerbehandling Hvordan løser vi opgaven bedre? Multisygdom i en specialiseret kronikerbehandling Hvordan løser vi opgaven bedre? Anne Frølich, overlæge og forskningsleder ved Bispebjerg Hospital i Region Hovedstaden Sundhedsvæsenets organisation bliver

Læs mere

Sygeplejesymposium på OUH 2013.

Sygeplejesymposium på OUH 2013. Sygeplejesymposium på OUH 2013. Syddansk forskningscenter for klinisk sygepleje I samspil med OUH! Ved Direktør Judith Mølgaard Baggrund for SFKS Fremtidens sygepleje bør bygge på evidens produceret af

Læs mere

Strategien for den sammenhængende indsats på forebyggelses- og sundhedsfremmeområdet.

Strategien for den sammenhængende indsats på forebyggelses- og sundhedsfremmeområdet. Sundhedsstyrelsens konference: Sundhedsaftalerne arbejdsdeling, sammenhæng og kvalitet Axelborg den 2. november 2007. Strategien for den sammenhængende indsats på forebyggelses- og sundhedsfremmeområdet.

Læs mere

Notat. Til Styregruppen for Kvalitet. Projektbeskrivelse

Notat. Til Styregruppen for Kvalitet. Projektbeskrivelse Notat Til Styregruppen for Kvalitet Projektbeskrivelse - Implementering af kliniske retningslinjer på diagnoser i den vederlagsfrie ordning: Pilottest af implementeringsmetoder 1. Baggrund Som det fremgår

Læs mere

Kim Faurschou, Direktør, FACO International Sciencepark, Odense, Danmark. Systematisk kvalitetsarbejde i voksnes læring. Danske brikker til en mosaik

Kim Faurschou, Direktør, FACO International Sciencepark, Odense, Danmark. Systematisk kvalitetsarbejde i voksnes læring. Danske brikker til en mosaik Kim Faurschou, Direktør, FACO International Sciencepark, Odense, Danmark Systematisk kvalitetsarbejde i voksnes læring Danske brikker til en mosaik 1 Dagsorden Introduktion Danske brikker til en mosaik

Læs mere

AUDIT. - en metode til kvalitetsudvikling af klinisk praksis. Jan Mainz, Syddansk Universitet

AUDIT. - en metode til kvalitetsudvikling af klinisk praksis. Jan Mainz, Syddansk Universitet AUDIT - en metode til kvalitetsudvikling af klinisk praksis Workshop 4 Hvordan skal vi gennemføre audit i det danske sundhedsvæsen? Program Introduktion: Hvad er audit og har det effekt på kvaliteten af

Læs mere

Syddanmark. Status, per medio oktober, på implementering af screenings- og forløbsvejledningen

Syddanmark. Status, per medio oktober, på implementering af screenings- og forløbsvejledningen Årlig status vedr. forløbskoordinatorfunktioner Status sendes til Danske Regioner (nch@regioner.dk) og KL (kmm@kl.dk) én gang årligt d. 15. november 2013-2015. Status i Region Syddanmark pr. 15. nov. 2014

Læs mere

26. oktober 2015. Line Hjøllund Pedersen Projektleder

26. oktober 2015. Line Hjøllund Pedersen Projektleder 26. oktober 2015 Line Hjøllund Pedersen Projektleder VIBIS Etableret af Danske Patienter Samler og spreder viden om brugerinddragelse Underviser og rådgiver Udviklingsprojekter OPLÆGGET Brugerinddragelse

Læs mere

Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes 2 valgmodulspakker:

Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes 2 valgmodulspakker: Valgfag modul 13 Kære studerende Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes 2 valgmodulspakker: Valgmodulpakke 1: 3 x 2 uger: Uge 1 og 2 Kvalitative og kvantitative

Læs mere

Patientinvolvering & Patientsikkerhed er der en sammenhæng? #patient16

Patientinvolvering & Patientsikkerhed er der en sammenhæng? #patient16 Patientinvolvering & Patientsikkerhed er der en sammenhæng? #patient16 Konferencens hashtag: #patient16 Følg os på Twitter: @patientsikker Praktisk info og præsentationer: patientsikkerhed.dk/patient16

Læs mere

Professionalisme hvad er det? Anne Lippert Overlæge Dansk Institut for Medicinsk Simulation

Professionalisme hvad er det? Anne Lippert Overlæge Dansk Institut for Medicinsk Simulation Professionalisme hvad er det? Anne Lippert Overlæge Dansk Institut for Medicinsk Simulation annlip01@heh.regionh.dk Roskilde, august 2009 Professionalisme hvad er det? Introduktion til begrebet professionalisme

Læs mere

Sundhedspolitiske tendenser Muligheder og udfordringer for forebyggelse

Sundhedspolitiske tendenser Muligheder og udfordringer for forebyggelse Sundhedspolitiske tendenser Muligheder og udfordringer for forebyggelse Tirsdag den 18. november 2008 Kirsten Vinther-Jensen Kontorchef Sundhedsfremme og Forebyggelse, Århus sikre lighed i sundhed føje

Læs mere

Dansk Selskab for Kvalitet i Sundhedssektoren, Årsmøde, 13. januar 2012. Program for Workshop nr. 10:

Dansk Selskab for Kvalitet i Sundhedssektoren, Årsmøde, 13. januar 2012. Program for Workshop nr. 10: Dansk Selskab for Kvalitet i Sundhedssektoren, Årsmøde, 13. januar 2012 Program for Workshop nr. 10: I. 9.30-10.45 : Fra Handling til viden Kvalitetsudviklingsprojekter og forskning 9.30-9.50 Introduktion.

Læs mere

Patienternes perspektiv

Patienternes perspektiv Patienternes perspektiv Anbefalinger vedrørende patientsynspunkter Af Afdelingsleder Morten Freil, Enheden for Brugerundersøgelser Evalueringskonsulent Isabella Gothen, Enheden for Brugerundersøgelser

Læs mere

Usability-arbejde i virksomheder

Usability-arbejde i virksomheder Usability-arbejde i virksomheder Jan Stage Professor, PhD Forskningsleder i Information Systems (IS) og Human-Computer Interaction (HCI) Aalborg University, Department of Computer Science jans@cs.aau.dk

Læs mere

Patientens rejse i sundhedssektoren -

Patientens rejse i sundhedssektoren - Patientens rejse i sundhedssektoren - projekt PaRIS eller 1 Sammenhængende patientforløb gennem brugerdreven innovation www.ouh.dk/paris Indlæg ved: Projektleder, lean sort bælte, MCC, SD, RN, Mette Mollerup

Læs mere

Market Access: Aktører og Stakeholders

Market Access: Aktører og Stakeholders Market Access: Aktører og Stakeholders Dato: 11.- 13. marts 2014 Sted: Lif Uddannelse, Lersø Parkalle 101, 2100 København Ø Dag 1 tirsdag 11. marts 2014 Kaffe og morgenbrød 09.00 09.30 Velkomst, Introduktion

Læs mere

Audit udsprunget af kvalitetsudviklingsprojektet

Audit udsprunget af kvalitetsudviklingsprojektet Audit udsprunget af kvalitetsudviklingsprojektet Implementering af ergoterapeutiske og fysioterapeutiske kliniske retningslinjer fra genoptræningsforløbsbeskrivelsen 1 Audit Hvad er audit : Fagpersoners

Læs mere

Tænketank for brugerinddragelse. Baggrund. Fokus på brugerinddragelse. Vi er ikke i mål med brugerinddragelse

Tænketank for brugerinddragelse. Baggrund. Fokus på brugerinddragelse. Vi er ikke i mål med brugerinddragelse Tænketank for brugerinddragelse Danske Patienter har modtaget 1,5 mio. kr. fra Sundhedsstyrelsens pulje til vidensopsamling om brugerinddragelse til et projekt, der har til formål at sikre effektiv udbredelse

Læs mere

Behandling af akne i graviditeten Hedegaard, U., Larsen, J. & Damkier, P. 2008 I : Syddanske Læger. 1, s. 20 1 s.

Behandling af akne i graviditeten Hedegaard, U., Larsen, J. & Damkier, P. 2008 I : Syddanske Læger. 1, s. 20 1 s. Ulla Hedegaard Klinisk farmaceut, Ph.d.-studerende Klinisk Farmakologi Afd. for Klinisk Biokemi og Farmakologi Postaddresse: J. B. Winsløws Vej 19, 2. 5000 Odense C Danmark Postaddresse: J. B. Winsløws

Læs mere

Knowledge translation within occupational therapy

Knowledge translation within occupational therapy Knowledge translation within occupational therapy -aspects influencing implementation of evidence-based occupational therapy in stroke rehabilitation Hanne Kaae Kristensen April 2011 1 Et evidensbaseret

Læs mere

Kommissorium for GCP-enheden ved Odense Universitetshospital

Kommissorium for GCP-enheden ved Odense Universitetshospital Kommissorium for GCP-enheden ved Odense Universitetshospital Godkendt den 4. december 2009 af Styregruppen for Forskningsinfrastruktur i Syddanmark. Revideret juni + november 2012 1. GCP-enhedens baggrund

Læs mere

Hvis behov tilgodeses systemets eller patientens?

Hvis behov tilgodeses systemets eller patientens? Hvis behov tilgodeses systemets eller patientens? Morten Freil Direktør www.danskepatienter.dk Nordisk kongres: Sygehuse i Fremtiden, Randers 10. september 2010 Outline of the presentation Future patients

Læs mere

Using sequence analysis to assess labor market participation following intervention for patients with low back pain preliminary results

Using sequence analysis to assess labor market participation following intervention for patients with low back pain preliminary results Using sequence analysis to assess labor market participation following intervention for patients with low back pain preliminary results Louise Lindholdt 1,2, Merete Labriola 1,2, Claus Vinther Nielsen

Læs mere

Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020

Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020 Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020 Hjertecentrets forskningsstrategi for klinisk sygepleje har til formål at understøtte realiseringen af regionens og Rigshospitalets

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

Vejledning til Model for planlagt og aftalt opgaveoverdragelse

Vejledning til Model for planlagt og aftalt opgaveoverdragelse Vejledning til Model for planlagt og aftalt opgaveoverdragelse Et styrket tværsektorielt samarbejde mellem den primære og sekundære sundhedssektor, herunder delegation af sundhedsopgaver, er nødvendigt

Læs mere

Telehomecare, kroniske patienter og det samarbejdende sundhedsvæsen TELEKAT- projektet

Telehomecare, kroniske patienter og det samarbejdende sundhedsvæsen TELEKAT- projektet Forsknings- og innovationsprojektet Telehomecare, kroniske patienter og det samarbejdende sundhedsvæsen TELEKAT- projektet 01.01.08 30.06.11 1 A jungle of terms Medical enginering and informatics Telemedicine

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER CLEARINGHOUSE

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER CLEARINGHOUSE Kursus for bedømmere af kliniske retningslinjer ECTS: Kurset er postgraduat og ækvivalerer 5 ECTS point ved bestået eksamen. Der udstedes eksamensbevis. Formål: Kurset giver kompetence til at fungere som

Læs mere

Stilling og ansættelsessted Forskningsinteresse. Stilling og ansættelsessted Forskningsinteresse

Stilling og ansættelsessted Forskningsinteresse. Stilling og ansættelsessted Forskningsinteresse Helle Schnor Formand Psykiatriske Udviklingschef, ph.d., cand.cur Psykiatrisk Center Glostrup helle.schnor@regionh.dk Tlf: 38 64 05 03/ 2250 9837 Patientuddannelse i et hverdagslivsperspektiv Sundhedsfremme

Læs mere

Ansættelser 2012 - Forsker i Palliativt Videncenter

Ansættelser 2012 - Forsker i Palliativt Videncenter Karen Marie Dalgaard (f. 1954) Sygeplejerske (1977) Sygeplejefaglig Diplomeksamen med speciale i ledelse (1990) Sygeplejefaglig vejleder (1995) Cand.scient.soc. - Den Sociale Kandidatuddannelse (2002)

Læs mere

Akutkonceptet de nødvendige kompetencer Hvordan får man dem? Hvordan vedligeholder og udbygger man dem?

Akutkonceptet de nødvendige kompetencer Hvordan får man dem? Hvordan vedligeholder og udbygger man dem? Akutkonceptet de nødvendige kompetencer Hvordan får man dem? Hvordan vedligeholder og udbygger man dem? Thomas A Schmidt Overlæge, dr. med. Akutafdelingen Agenda De nødvendige kompetencer (ekstern kilde)

Læs mere

Der er 4,8 mio. kr. i 2. opslag 2016.

Der er 4,8 mio. kr. i 2. opslag 2016. Opslag Region Syddanmarks Forskningspulje 2016 2. opslag - til støtte af tværgående sundhedsforskning Ansøgningsfrist: 1. december 2016 kl. 24. Ansøgninger kan indsendes fra 1. november 2016. Ansøgning

Læs mere

Program for styrket indsats for patienter med flere kroniske sygdomme (multisygdom)

Program for styrket indsats for patienter med flere kroniske sygdomme (multisygdom) Dato: 26. november 2013 Brevid: 2208309 Tværsektorielle indsatser i 2014 Program for styrket indsats for patienter med flere kroniske sygdomme (multisygdom) Baggrund Optimal håndtering af multisygdom er

Læs mere

Forskningsstrategi. Den ortopædkirurgiske forskningsenhed Ortopædkirurgisk afdeling O, OUH Klinisk Institut, SDU

Forskningsstrategi. Den ortopædkirurgiske forskningsenhed Ortopædkirurgisk afdeling O, OUH Klinisk Institut, SDU Forskningsstrategi - Den Ortopædkirurgiske Forskningsenhed, OUH - Klinisk Institut, SDU - udviklingsversion: 30. dec. 2011 Side 1 af 7 Forskningsstrategi Den ortopædkirurgiske forskningsenhed Ortopædkirurgisk

Læs mere

13:30-13:45 Oversigt over tværsektorielle projekter på sundhedsområdet i Region H. 13:45-14:00 Hvordan kan TFE assistere i fremtidige projekter?

13:30-13:45 Oversigt over tværsektorielle projekter på sundhedsområdet i Region H. 13:45-14:00 Hvordan kan TFE assistere i fremtidige projekter? 12:30-13:00 Frokost 13:00-13:10 Velkommen Ane Friis Bendix, formand for koordinationsgruppen for (TFE) 13:10-13:30 TFE og TVÆRS-Puljen Carsten Hendriksen, forskningsleder i TFE 13:30-13:45 Oversigt over

Læs mere

Musiklytning til patienter i skærmning Schou, K., Pedersen, I. N. & Bonde, L. O. 2010 I : Psykiatrisk Sygepleje. 18, 2, s. 25-28 4 s.

Musiklytning til patienter i skærmning Schou, K., Pedersen, I. N. & Bonde, L. O. 2010 I : Psykiatrisk Sygepleje. 18, 2, s. 25-28 4 s. Adjunkt Institut for Kommunikation Institut for Kommunikation Musikterapi Kroghstræde 6, 1 9220, Aalborg Ø Danmark Kroghstræde 6, 5 9220, Aalborg Ø Danmark E-mail: schou@hum.aau.dk Telefon: 9940 7238,

Læs mere

Multimorbiditet og geriatrisk screening

Multimorbiditet og geriatrisk screening Multimorbiditet og geriatrisk screening Ledende overlæge phd MPA Medicinsk afdeling O Multimorbiditet og geriatrisk screening Geriatri og diskussion Geriatri og dokumentation Geriatri og organisation Geriatri

Læs mere

Cytologisk årsmøde, 2016

Cytologisk årsmøde, 2016 Anvendelse af hjemmeopsamlede prøver i Region Midtjyllands screeningsprogram for livmoderhalskræft (projekt CHOiCE) Cytologisk årsmøde, 2016 Mette Tranberg Nielsen bioanalytiker, cand. scient. san., ph.d.-studerende

Læs mere

Deltagerinformation om deltagelse i et sundhedsvidenskabeligt forsøg

Deltagerinformation om deltagelse i et sundhedsvidenskabeligt forsøg Deltagerinformation om deltagelse i et sundhedsvidenskabeligt forsøg Forsøgets titel: Individuel tværfaglig intervention for børn med cerebral parese Betydningen af tre- dimensionel klinisk ganganalyse

Læs mere

Den ambulante Diabetes konsultation

Den ambulante Diabetes konsultation EBJ-observatoriets årskonference 11. Oktober 2007 Den ambulante Diabetes konsultation Specialeansvarlig overlæge, ph.d. Jørgen Hangaard medicinsk afdeling, SHF Den ambulante Diabetes konsultation FDDB,

Læs mere

29. maj 2015. Årsrapport 2014

29. maj 2015. Årsrapport 2014 29. maj 215 Årsrapport 214 Indhold Indhold... 2 GCP-enhedens mission... 3 GCP-enhedens vision.... 3 Organisation... 4 Organisatorisk tilknytning... 4 Styregruppe... 4 Finansiering... 4 Personale... 4 Aktiviteter...

Læs mere

FORSKNINGSPROGRAM Forskning inden for MVU-professionerne 2015-16

FORSKNINGSPROGRAM Forskning inden for MVU-professionerne 2015-16 Forskningens Hus, Holbæk Sygehus, Region Sjælland FORSKNINGSPROGRAM Forskning inden for MVU-professionerne 2015-16 Forskningens Hus, Holbæk Sygehus, indgang E1, Smedelundsgade 60, 4300 Holbæk Forskning

Læs mere

Klinisk IT Forskning. Jakob E. Bardram, professor, Ph.d.

Klinisk IT Forskning. Jakob E. Bardram, professor, Ph.d. Klinisk IT Forskning Jakob E. Bardram, professor, Ph.d. IT-Universitetet i København 8 år fokus på IT, tværfagligt Kort om IT-Universitet ~40 VIP, 552 STÅ, 1.200 aktive stud., 39 PhD 296 kandidater 2007

Læs mere

Prioriteringskoncept version 1.0, April 2014

Prioriteringskoncept version 1.0, April 2014 Prioriteringskoncept version 1.0, April 2014 Konceptets formål Som udgangspunkt for prioritering af databasen skal foreligge en beskrivelse, som nuancerer volumen og alvorlighed og betydning af databasen.

Læs mere

Tal og tabeller Facts and Figures

Tal og tabeller Facts and Figures SYDDANSK UNIVERSITET UNIVERSITY OF SOUTHERN DENMARK Telefon phone: +45 6550 1000 sdu@sdu.dk www.sdu.dk Tal og tabeller Facts and Figures 2015 S Y D D A N S K U N I V E R S I T E T UNIVERSITY OF SOUTHERN

Læs mere

Milepæle på kronikerområdet de seneste 10 år

Milepæle på kronikerområdet de seneste 10 år Milepæle på kronikerområdet de seneste 10 år Anne Frølich, overlæge, Forskningslederfor kroniske sygdomme, Bispebjerg hospital, Ekstern lektor, PhD, Københavns Universitet Anne.Froelich.01@regionh.dk Forekomsten

Læs mere

Databaserne, indikatorer og forskning

Databaserne, indikatorer og forskning Databaserne, indikatorer og forskning 28. Februar 2017 Søren Paaske Johnsen Overlæge, klinisk lektor, ph.d. Klinisk Epidemiologisk Afdeling Aarhus Universitetshospital Indhold Sammenhænge mellem struktur,

Læs mere

Område: Sundhedsstaben og Fælleskommunalt Sundhedssekretariat Dato: 28. februar 2013

Område: Sundhedsstaben og Fælleskommunalt Sundhedssekretariat Dato: 28. februar 2013 Område: Sundhedsstaben og Fælleskommunalt Sundhedssekretariat Dato: 28. februar 2013 Som led i satspuljeaftalen for 2012-2015 blev der afsat i alt 200,4 mio. kr. til en national handlingsplan for den ældre

Læs mere

REHABILITERING af patienter med lungekræft

REHABILITERING af patienter med lungekræft REHABILITERING af patienter med lungekræft Arbejdsgruppen består af...2 Kommisorium...2 Arbejdsmetode...2 Lovgivning og opgaver...2 Formål med lungekræftrehabilitering...4 Rehabilitering starter den dag,

Læs mere

Cand. scient. san.= sundhedsfaglig kandidatuddannelse Københavns Universitet

Cand. scient. san.= sundhedsfaglig kandidatuddannelse Københavns Universitet Enhedens navn Cand. scient. san.= sundhedsfaglig kandidatuddannelse Københavns Universitet Bente Appel Esbensen, Forskningsleder, ekstern lektor Glostrup Hospital, FORSEN Institut for Folkesundhedsvidenskab,

Læs mere

Vurdering af kvalitative videnskabelige artikler

Vurdering af kvalitative videnskabelige artikler Vurdering af kvalitative videnskabelige artikler For at springe frem og tilbage i indtastningsfelterne bruges Piletasterne-tasten, op/ned (Ved rækken publikationsår/volume/nummer og side brug TAB/shift-TAB)

Læs mere

Tidlig opsporing og intervention

Tidlig opsporing og intervention Tidlig opsporing og intervention ved borgere med let og moderat KOL Et tværsektorielt kvalitetsudviklingsprojekt Horsens Kommune, Kolding Kommune og Regionshospitalet i Horsens samt repræsentanter fra

Læs mere

PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed. Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København

PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed. Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København PROGRAM Kl. 8.15-9.00 Registrering og morgenmad Kl. 9.00-9.15 Velkomst v. Sophie

Læs mere

Projektbeskrivelse for udvikling og forankring af det tværsektorielle samarbejde i Randersklyngen

Projektbeskrivelse for udvikling og forankring af det tværsektorielle samarbejde i Randersklyngen Projektbeskrivelse for udvikling og forankring af det tværsektorielle samarbejde i Randersklyngen 1. Baggrund Udviklingen i sundhedsvæsnet stiller nye krav til almen praksis, hospitalerne og kommunerne

Læs mere

Kommissorium for Arbejdsgruppe vedr. styrket indsats for mennesker med lungesygdom

Kommissorium for Arbejdsgruppe vedr. styrket indsats for mennesker med lungesygdom Kommissorium for Arbejdsgruppe vedr. styrket indsats for mennesker med lungesygdom Baggrund Med finansloven for 2015 tilføres sundhedsområdet i alt ca. 6,5 mia. kr. over de næste fire år til en styrket

Læs mere

Dansk Selskab for Klinisk Farmakologi Strategi for en regional klinisk farmakologisk service

Dansk Selskab for Klinisk Farmakologi Strategi for en regional klinisk farmakologisk service Dansk Selskab for Klinisk Farmakologi Strategi for en regional klinisk farmakologisk service 21.06.06 1 Baggrund: Strukturreformen vil betyde en væsentlig omorganisering af det danske sundhedsvæsen, herunder

Læs mere

Gitte Juhl Overlæge Palliationsenheden Herlev Hospital

Gitte Juhl Overlæge Palliationsenheden Herlev Hospital Gitte Juhl Overlæge Palliationsenheden Herlev Hospital Palliationskonference- for det kan gøres bedre Onsdag d 21.april 2010 Definition på palliativ indsats Palliativ indsats virker den? Anbefalinger til

Læs mere

Sundhedsstyrelsens arbejde med kronisk sygdom

Sundhedsstyrelsens arbejde med kronisk sygdom Sundhedsstyrelsens arbejde med kronisk sygdom Danske Fysioterapeuter Fagfestival Region Syddanmark Tóra H. Dahl, ergoterapeut, MPH Sundhedsplanlægning september 2008 Hvad jeg vil sige noget om Om Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020

Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020 Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020 Hjertecentrets forskningsstrategi for klinisk sygepleje har til formål at understøtte realiseringen af regionens og Rigshospitalets

Læs mere

Strategi for Forskning i Kræftsygepleje Onkologisk Afdeling, Århus Universitetshospital 2011 2016

Strategi for Forskning i Kræftsygepleje Onkologisk Afdeling, Århus Universitetshospital 2011 2016 Strategi for Forskning i Kræftsygepleje Onkologisk Afdeling, Århus Universitetshospital 2011 2016 I 2003 etablerede Onkologisk Afdeling Enheden Sygepleje, Uddannelse, Udvikling og Forskning (SUUF) (1).

Læs mere

Information Meeting, Department of Management. Last meeting 27 May 2011

Information Meeting, Department of Management. Last meeting 27 May 2011 Information Meeting Department of Management Last meeting Agenda News/Announcements The Ph.D.-school: new Ph.D.-students? New Head of Department, Department of Business Administration New Administrative

Læs mere

National Klinisk Retningslinje for Knæartrose

National Klinisk Retningslinje for Knæartrose Nationale kliniske retningslinjer (NKR) - spot på implementering National Klinisk Retningslinje for Knæartrose Baggrund for retningslinjen og betydningen set fra et ortopædkirurgisk perspektiv Søren Overgaard

Læs mere

STYRKELSE AF BØRNS TIDLIGE PROBLEMLØSNINGSKOMPETENCER I FREMTIDENS DAGTILBUD

STYRKELSE AF BØRNS TIDLIGE PROBLEMLØSNINGSKOMPETENCER I FREMTIDENS DAGTILBUD STYRKELSE AF BØRNS TIDLIGE PROBLEMLØSNINGSKOMPETENCER I FREMTIDENS DAGTILBUD PROGRAM 1. Om udviklingsprogrammet Fremtidens Dagtilbud 2. Hvorfor fokus på tidlige matematiske kompetencer og hvordan? 3. Følgeforskningen

Læs mere

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Børne- og Velfærdsforvaltningen Sundheds- og Bestillerafdelingen Sagsbehandler: Ronnie Fløjbo 07-02-2013/rof Sag: 13/5906 Forvaltningens bemærkninger til Politiske målsætninger på

Læs mere