2. Projektet. Baggrund. Elementer i AK-behandling

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2. Projektet. Baggrund. Elementer i AK-behandling"

Transkript

1 1. Projektresume Projektet er udsprunget af det Lokale Samordningsforum og tilørende arbejdsgruppe for analyse og opfølgning på utilsigtede hændelser. Projektet er forankret samme sted og har som formål at forbedre patientsikkerheden i tværsektorielle patientforløb for patienter i AK behandling. Antikoagulantia indgår i gruppen af lægemidler, som ved utilsigtede hændelser og fejl er forbundet med stor risiko for alvorlig skade påpatienterne og er i den regionale kvalitetsstrategi udpeget til et af fem risikolægemidler, hvor der skal gøres en særlig indsats. Sundhedsstyrelsen har tidligere udsendt OBS meddelelse, der omtaler risici i relation til AK behandling, når borgeren får hjælp fra kommunen i relation til behandlingen. Projektet afgrænses til patienter i behandling med warfarin. Forstudier i to projektkommuner viste, at 493 svarende ti120 % afpatienterne i AK behandling modtog kommunal hjælp til deres behandling. Omregnet til hele SVS optageområdet vil det svare til ca. 700 personer. Det er et sundhedstjenesteforsknings~rojekt, med fokus på den tværsektorielle organisering af AK behandling og på implementering af tiltag der skal sikre, at ydelserne tilrettelægges på en sikker og effektiv måde. Projektet er tofaset. l.fase er et udviklingsstudie, hvor der anvendes en kombination af kvalitative og kvantitative forsknin~;smetoder. I denne fase identificeres og udvikles indsatsmuligheder, der efterfølgende afprøves i mindre pilotprojekter med henblik på at afklare evt. udfordringer ved implementering. Designet er i overensstemmelse med anbefalingerne fra Medical Research Council for udvikling, evaluering og implementering af komplekse interventioner, hvoraf det fremgår, at implementeringsprocessen ved komplekse interventioner kan være karakteriseret ved manglende transparens i de sociale og kulturelle processer og mekanismer, der bidrager til de ønskede resultater. Den indsigt der tilvejebringes i fase 1 er således en forudsætning for udvælgelse af indsatser og tilrettelæggelse af fase 2. Fase 2 er et kontrolleret interventionsstudie istørre målestok, hvor interventionen vil være de indsatser, der er udvalgt på baggrund af fase 1. Da der er truffet regional beslutning vedr. organisering af den orale antikoagulationsbehandling, som inkluderer selvmonitorering og effektparameter på TTI > 70 %, vil assisteret selvmonitorering med 70 %som effektparameter også indgå som intervention i fase 2.

2 2. Projektet Baggrund Projektet er udsprunget af det Lokale Samordningsforum (LSF) og tilørende arbejdsgruppe for analyse og opfølgning på utilsigtede hændelser. Projektet er forankret samme sted og har som formå.l at forbedre patientsikkerheden i tværsektorielle patientforløb for patienter i AK behandling. Antikoagulantia indgår i gruppen af lægemidler som ved utilsigtede hændelser (ijth) og fejler forbundet med stor risiko for alvorlig skade påpatienterne og er i den regionale kvalitetsstrategi udpeget til et af fem risikolægemidler, hvor der skal gøres en særlig indsats. Sundhedsstyrelsen har tidligere udsendt OBS meddelelse, der omtaler risici i relation til AK behandling, når borgeren får hjælp fra kommunen i relation til behandlingen (1). Nærværende projekt afgrænses til patienter i behandling med warfarin (ACT B01Ø03). I første kvartal af 2014 er der ra~~porteret 13 UTH ved Sydvestjysk Sygehus (SVS), hvor Marevare indgik i hændelsesbeskrivelsen. I 7 af de 13 var hændelser indgik kommunen, i nogle tilfælde ved at det var kommunen, der opdagede fejlen. To af de nævnte 7 UTH medførte patientskade (alvorlig blødning). SundheØsstyrelsen sønner, at personer er i AK-behandling. Dette tal sønnes at ville stige (2,3). Der er tale om en længerevarende (i gennemsnit 20 år) tabletbehandling, der inkluderer regelmæssige kontroller med blodprøver og løbende og individuelt tilpasset lægemiddeldosis. Da den hyppige monitorering og tilpasning af lægemiddeldosis er en del af behandlingsstrategien i AK-behandling, er det relevant at inddrage patientmæssige forhold, ikke blot i organiseringen af den individuelle behandling, men også i udvikling og optimering af de forskellige organiseringsformer. Region Syddanmarks samlede omkostninger til AK-behandling beløber sig til omkring 70 millioner kr. om året og det anslås at der med en optimal behandlingskvalitet vil kunne undgås op imod 100 bivirkningsforårsagede dødsfald årligt. I et notat(2) fra 2013, udarbejdet af Praksisafdelingen under Regionens Sundhedsområde, foreslås udviklet en model for dokumentation af kvaliteten af AK-behandlingen. Den kommunale indsats i forhold til forbedring af patientsikkerheden vedrørende håndtering af behandlingen indgår hverken i rapporten fra regionen, eller i notatet. I rapporten anbefales det dog at der fremover sker en drøftelse af, hvordan interesserede kommuner kan involveres i udvikling af såvel assisteret selvtestning og selvstyring, som i konventionel AK-behandling. I en nyligt ~~ffentlig~jort rapport fra Det nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning (KOØ) peges derpå et behov for at styrke forskning i kvalitet og patientsikkerhed gennem etablering af systematisk forskning, der både imødekommer evidensbehovet og tager højde for, at kvalitets- og patientsikkerhedsindsatser ofte er komplekse og dermed vanskelige at vurdere effekten af (4). Det anses for væsentligt, at forskningen er anvendelsesorienteret og foregår i et tæt samarbejde mellem forsknings- og praksisnære miljøer, samt at den er tværfaglig med anvendelse af flere videnskabelige tilgange og metoder, jævnfør Medical Research Council's guidelines for udvikling, evaluering og implementering af komplekse interventioner (5). Elementer i AK-behandling AK-behandling foregår som et samarbejde mellem patienten (og evt. pårørende) og et varierende antal organisationer i sundhedsvæsenet. Da patienten ses som en vigtig del af behandlingen, har patienten en aktørrolle på lige fod med sundhedsprofessionelle i de involverede organisationer. Aktørbegrebet arxvendes således her både som en betegnelse for en gruppe af patienter, de sundhedsprofessionelle og organisationerne isundhedsvæsenet. Delelementerne i AK-behandling, der hver især kan varetages i forskellige regi og med forskellige intervaller, består generelt af:

3 3 1. Blodprøve: Tid og sted aftales, blodprøven tages, analyseres og kommunikeres. Blodprøven kan bestilles af sygehus eller almen praksis og kan tages på et sygehuslaboratorium, ilægepraksis eller i hjemmet. 2. Ordination: Lægemiddel vælges og dosis og tidsperspektiv bestemmes og kommunikeres. Ordination af dosis kan varetages af sygehuslæge (evt. uddelegeret til sygeplejerske efter retningslinjer) eller af praktiserende læge, evt. med støe af IT-systemer. I forbindelse med telemedicinsk AKbehandling er der patienter, der selv regulerer dosis (selvstyring) med støe fra IT-systemer. 3. Levering, dosering og indtagelse af løgemiddel sker på baggrund af ordination og med involvering af apotek (levering, receptkontrol og rådgivning) og patient samt evt. pårørende og/eller personale ikommunen. 4. Behandlingskontrol: Sker ved regelmæssig vurdering af behandlingsregime, valg af lægemiddel, efterlevelse af behandling (compliance), konkurrerende sygdomme og sideløbende behandling med andre lægemidler (interaktioner), nyre- og leverfunktion og omfatter patientinformation og kommunikation. Kan involvere sygehus (afdelinger/ AK-klinikken), lægepraksis, kommune, patient og evt. apotek. Behandlingskvalitet kan bl.a. måles som andelen af Tid i Terapeutisk Interval (TTI) og vurderes såvel i forhold til den enkelte patient som i forhold til de øvrige aktører, der er involveret i AKbehandlingen. Delelementerne 1-4 i AK-behandling forekommer i et cirkulært kontinuum indtil en begivenhed gør, at der sker en afbrydelse. En sådan afbrydelse kan f.eks. være en tandbehandling eller en sygehusindlæggelse, hvor medicindosis skal reguleres før, under og efter, hvilket inkluderer blodprøve, ordination og kommunikation og som involverer flere aktører end vanligt. Kommunikationen på tværs af de involverede aktører foregår mundtligt eller skriftligt med anvendelse af forskellige dokumenter eller skemaer, der udleveres eller sendes med almindelig post eller elektronisk (som fax, edifact, mail, elektronisk journal). For at give et billede af kompleksiteten kan det nævnes, at der findes forskellige IT-systemer på tværs af sygehuse, lægepraksis (60 praksis i det sydvestjyske område anvender 8 forskellige systemer), kommuner og apotek. Derudover kan de elektroniske medicinkort, der er til rådighed ikke håndtere medicin, der tages uregelmæssigt, som tilfældet er med AK-behandling. Medens AK-behandling som udgangspunkt kan ses som en række af forholdsvis enkle handlinger, så foregår de i et komplekst samspil på tværs af aktører, hvorfor udvikling af tiltag på området må tage udgangspunkt i denne kompleksitet. Organisering af AK-behandling i Region Syddanmark I 2013 udgav en arbejdsgruppe nedsat af Region Syddanmark et beslutningsoplæg til udvikling af telemedicinsk AK-behandling. Ifølge rapporten var deri 2009 ca personer i AK-behandling i regionen. Heraf var de ca i behandling i sygehusregi og de resterende i almen praksis (2). I optageområdet for Sydvestjysk Sygehus var der, ifølge en opgørelse TOPED-databasen fra 2009, ca personer i AK-behandling. En sygehusopgørelse fra 2012 viste, at 750 personer i AK-behandling var tilknyttet Klinisk Biokemisk Afdeling (AK- klinikken) på Sydvestjysk Sygehus. De resterende ca personer formodes at være i behandling i almen praksis eller tilknyttet andre sygehusafdelinger (2). I forbindelse med denne projektansøgning er der foretaget en optælling i to af de fem kommuner i optageområdet for Sydvestjysk Sygehus. Optællingen viste, at 20 % af patienterne i ovenstående opgørelse modtager kommunal hjælp til deres behandling. Omregnet til hele SVS optageområdet vil det svare til ca. 700 personer.

4 0 AK udviklings- og interventionsprojekt Formålet med projektet er at forbedre patientsikkerheden i tværsektorielle patientforløb for patienter i AK behandling. Det langsigtede må1 er at udarbejde forbedringstiltag, der kan anvendes på lokalt, regionalt og nationalt niveau og med potentiale for andre lægemiddelbehandlinger med lignende udfordringer i forhold til hyppige ændringer baseret på monitorering, og involvering af mange aktører. Hypotese Projektets hypotese er, at kvaliteten og patientsikkerheden for patienter, der får en kommunal ydelse i forbindelse med AK behandling, kan forbedres ved ændringer (intervention) i organisering og kommunikation, hvor ændringerne udvikles i samarbejde med aktørerne på området og med fokus på den kontekst, forbedringerne skal implementeres i. Studiedesign Projektet struktureres som et treårigt sundhedstjenesteforskningsprojekt opdelt i to faser. Første fase er et udviklingsstudie, medens anden fase designes som et interventionsprojekt. Studiet afvikles i optageområdet for Sydvestjysk Sygehus (SVS). Optageområdet består af fem kommuner (Esbjerg, Fanø, Varde, Billund og Vejen) med et befolkningsgrundlag på ca , 601ægepraksis med 140 læger og otte apoteker. Sydvestjysk Sygehus har ca ambulante besøg om året og rummer hovedparten af de lægelige specialer samt Klinisk Biokemisk Afdeling (AK klinikken), der er et af de fire kommende Thrombosecentre. Fase 1 Studiets første fase forløber over to år og er et udviklingsprojekt, der inkluderer videnopsamling, udvikling og afprøvning. I denne fase oparbejdes en dybere indsigt i AK-behandlingen, herunder en beskrivelse af patienterne, de processer der indgår i behandlingsforløbene og hvor der er risiko for uhensigtsmæssigheder. Samtidig udvikles og i mindre skala afprøves konkrete tiltag i forhold til at optimere behandlingen og de processer, der indgår. Udgangspunktet er patienter, der modtager kommunal hjemmepleje i forbindelse med deres AK-behandling og hvis behandling styres fra hhv. lægepraksis eller AK klinikken. Geografisk afgrænses denne del af studiet til Esbjerg Kommune og Varde Kommune. Fase 2 Studiets anden fase designes som et interventionsstudie, hvor udvalgte tiltag testes i større skala og med en effektevaluering. Interventionsstudiet designes som et kontrolleret studie med hhv. interventions- og kontrolgruppe. Effekten måles i forhold til praksisrelevante kliniske outcomemål og af en størrelse, der tillader solide konklusioner. Da der er truffet regional beslutning vedr. organisering af den orale antikoagulationsbehandling, som inkluderer selvmonitorering og en effektparameter på TTI > 70 %, vil assisteret selvmonitorering og en effektparameter på TTI > 70 %indgå som elementer ifase 2. Metoder Fase 1 -udviklingsstudie Projektets første fase har udgangspunkt i metoden 'Brugerinddragelse ikvalitetsudvikling' (BIKVAJ, som er en metode, der anerkender, at brugere besidder en væsentlig viden, der kan bidrage til at udvikle offentlige ydelser. Studiet har et processuelt forløb, der i det efterfølgende er beskrevet i en forventet række af delelementer. Studiet har form af interaktiv forskning, hvor der gennem et samarbejde mellem brugere og forskere genereres en viden, der løbende omsættes til handlinger. Der er tale om en vekslen mellem datagenerering, fortolkning, udvikling, afprøvning og evaluering. Data genereres gennem såvel skriftlige data, som gennem feltstudier. Studiets udgangs-

5 5 punkt er dels en beskrivelse af gruppen af AK-patienter og dels en beskrivelse af forløbet af AKbehandling, herunder hvilke processer der indgår og hvilke aktører, der varetager hvilke processer. Studiet omfatter: 1. En overordnet beskrivelse af hele må1 rg_uøen af patienter i to kommuner (ca. 500) vil foregå ved en gennemgang af patientdata, hvor et skema udfyldes for udvalgte karakteristika: Alder, køn, AKbehandling (årsag til behandling, tidsperiode og sted for behandlingsstyring, hyppighed af monitorering, sted for blodprøve, kommunale ydelser), andre sygdomme (hvor de behandles og med hvilke lægemidler), samt indlæggelser indenfor det seneste åx. 2. Efterfølgende udvælges der, i hver af de to kommuner, en mindre gruppe af patienter hvoraf halvdelen behandles i regi af praktiserende læge og halvdelen i regi af sygehuset. Efter tilsagn fra patienterne indhentes data fra såvel patienter, som fra de involverede organisationer og der udarbejdes en detaljeret historisk beskrivelse af det seneste års behandlingsforløb, herunder kvaliteten af denne, udtrykt ved TTI. I alt forventes 20 patienter at indgå, afliængig af datamætning. 3. Et feltstudie med observationer o~ interviews, i første om~an~med patienter oppersonale fra kommunen og efterfølgende med inddragelse af repræsentanter for de andre aktørgrupper. 4. På baggrund af de historiske beskrivelser, og med anvendelse af Functional Resonance Analysis Method (FØM) udvikles en model for de delelementer af AK-behandlin en, der vareta~?es af de enkelte aktørgruøer, både i vanlige behandlingsforløb og når der sker ændringer, f.eks. i forbindelse med anden sygdom og behandling. FØM er en måde at beskrive, hvorledes behandlingen fungerer i hverdagen, herunder at afdække konteksten, de relaterede funktioner og variabiliteten i disse. FØM udvikles gennem ovenstående detaljerede beskrivelser af behandlingsforløb, samt gennem feltstudier i forhold til patienter og personale fra kommunen og efterfølgende med inddragelse af repræsentanter for de andre aktørgrupper. På baggrund af punkterne 1-4 udarbejdes beskrivelser af den kompleksitet, der omgiver AKbehandlingen tværsektorielt, såvel i forhold til hver af de involverede aktørgrupper, som på tværs af aktørgrupperne. Det vil være en beskrivelse af de forhold, forudsætninger og handlinger, der gør at behandlingen oftest fungerer, men også en beskrivelse af, hvor der opstår mulighed for at UTH indtræffer. Efterfølgende præsenteres og drøftes de udarbejdede beskrivelser med de etablerede brugergrupper (se under forskningssamarbejde), med henblik på at validere og kvalificere beskrivelserne, herunder at belyse variabilitet og at pege på områder, hvor der er behov for at udvikle tiltag, samt stille forslag til sådanne tiltag. Arbejdet i brugergrupperne, de videreudviklede beskrivelser og forslag til tiltag bringes videre til en tværgående gruppe af nøglepersoner, som derefter diskuterer, udvikler og beslutter tiltag, der skal afprøves. De udvalgte tiltag pilottester i mindre målestok og i regi af brugergrupperne. Fase 2 -interventionsstudie Ved afslutningen af studiets første fase vil der være identificeret tiltag, der testes i støe målestok i et kontrolleret interventionsstudie. Her deltager den etablerede projektorganisation, foruden alle fem kommuner i optageområdet for SVS og evt. aktører på det regionale plan. Brugerne er således gennem deres deltagelse i forskningssamarbejdet med til at definere og udvælge såvel indsatser, som outcomemål. Interventionsstudiet designes som et kontrolleret studie med outcomemål i forhold til behandlingskvalitet, brugeroplevet kvalitet og ressourceanvendelse (sundhedsøkonomisk analyse). Behandlingskvalitet omfatter: behandlingsindikation, behandlingstid, valg af lægemiddel, TTI og compliance. Både behandlingskvalitet og sikkerhed for patienterne omfatter komplikationer og skader, så som forekomster af blødninger og blodpropper, medens ressourceanvendelse omfatter direkte og indirekte omkostninger på kommunalt og regionalt niveau samt tidsforbrug blandt de involverede brugergrupper. Det samlede projektet evalueres påbaggrund af succeskriterierne, herunder; en forbedret behandlingskvalitet, en forbedring af patienternes hverdagsliv i form af større tryghed, lettere og mere gennemskuelig behandling og med anvendelse af færre ressourcer.

6 0 Litteraturstudie Gennem projektperioden vil der blive indsamlet relevant skriftlig viden på området. Litteraturen omfatter såvel artikler og rapporter fra igangværende eller afsluttede danske projekter, som artikler publiceret i danske og internationale, videnskabelige og faglige tidsskrifter. Identifikation sker gennem årvågenhed for området og informationer fra de udvalgte nøglepersoner, suppleret med systematiske søgninger i relevante databaser. Litteraturreferencer til projektbeskrivelsen 1. Meddelelse fra Sundhedsstyrelsen vedr. AK behandling, udsendt 20 maj 2003 (link fra 28. majl 2. Telemedicinsk VKA behandling i Region Syddanmark. Notat til møde i Sygehusledelseskredsen juni Behandlingsvejledning: Oral antikoagulationsbehandling ved non-valvulær atrieflimren. Rådet for Anvendelse af dyr Sygehusmedicin (ØDS). 28. januar (30.maj 2014) 5. Craig P, Dieppe P, Macintyre S, et al. Developing and evaluating complex interventions: new guidence. Medical Research Council. (www.mrc.ac.uk/com~lexinterventions~uidance)

7 3. Forskningssamarbejde Som tidligere anført er projektet udsprunget af det Lokale Samordningsforum og tilørende arbejdsgruppe for analyse og opfølgning på utilsigtede hændelser. Det er dels et udtryk far et ønske om en mere proaktiv forebyggende tilgang til patientsikkerhed, dels et ønske om at sikre en mere evidensinformeret og evidensinformerende udvikling. I de foreløbige udkast til de kommende sundhedsaftaler indgår forskning, idet der er en fælles forståelse for behovet for større og mere evidensbaseret viden om effekter af sammenhængende patientforløb på tværs af sektorer. Dette projekt er således også en start på at lade forskning være en del af samarbejdet og udviklingen af kvalitet og patientsikkerhed tværsektorielt. I de to kommuner i som er inkluderet i fase 1, er Margrete Riddersholm, Sundhedskonsulent MHH, Varde kommune og Lisbeth Holm, vicekontorchef MPQM, Esbjerg kommune kontaktpersoner. Projektet forankres i den etablerede organisering i forhold til tværsektorielt samarbejde på sundhedsområdet: Lokalt Samordningsforum for SVS og tilørende arbejdsgruppe relateret til arbejde med utilsigtede hændelser. Udvikling af denne projektansøgning er foregået i dialog mellem initiativtagere, og med interview af centrale aktører på området. 1. Der etableres en forsknin~s~øe bestående af forskerne i projektet (Anne Lee, (projektleder) og Birgitte Nørgaard) og et rådgivende forskningspanel (klinikchef, professor dr. med. Jørgen Brodersen Gram, Klinik for Biokemi og Immunologi og professor, dr.med. Jørgen Jespersen, Klinik for Biokemi og Immunologi, samt professor Jan Sørensen, CAST og professor Erik Hollnagel, forskningsenheden ved Center for Kvalitet) og repræsentant for SVS (Overlæge Birgit Viskum). Det er forskere med viden indenfor tromboseforskning, sundhedstjenesteforskning, aktionsforskning, brugerinddragelse, FØM-metodologi og sundhedsøkonomi. Endvidere vil repræsentanter fra de to kommuner, hvor feltstudierne gennemføres og forskere med anden relevant viden blive inddraget ad hoc. 2. Det Lokale Samordnin sfg Drum skal sikre prioritering og fremdrift i projektet og nyttiggørelse af projektets resultater. 3. Udvalget for Utilsigtede Hændelser i Det Lokale Samordningsforum for SVS skal sikre fremdrift i projektet på det mere operationelle niveau. Gruppen vil sammen med forskningsgruppen i projektet indgå i en regelmæssig dialog omkring den viden der genereres og de tiltag/redskaber der udvikles mhp. afprøvning. Gruppens repræsentanter fra henholdsvis Esbjerg og Varde kommuner, hvor udviklingsstudiet gennemføres, sikrer etablering af relevante fora i relation til feltstudiet (beskrevet under pkt.4). 4. Arbejdsgrupper relateret til udviklingsstudiet til kvalificering af resultaterne og vurdering af mulige tiltag til forbedringer: Der etableres et Ødvendigt antal grupper med deltagelse af brugerne, dvs. repræsentanter for de fem aktørgrupper (patienter, sygehus, praktiserende læger, kommunale hjemmepleje/-sygepleje og apoteker). Det tilstræbes at grupperne har deltagelse af personer, der har været direkte involveret i de ca. 20 behandlingsforløb beskrevet i fase 1, pkt. 2. Gruppernes opgave er at indgå i et tæt samarbejde med forskerne, herunder at deltage i udvikling og kvalificering af en FØM-model og i udvikling og afprøvning af tiltag.

8 Region Syddanmarks Forskningspulje Budget Titel: Sikker AK-behandlin tværsektorielt Ansøger:Birgit Viskum, Sydvestjysk Sygehus Projektsted: i AnsØgningsperiode. Budget fordelt på år: Total budget Opnået støtte Beløb der i Tidligere opnået ansøgte gfra fra anden ansøges støtte fra Region periode ansættelsesste steds til brug Syddanmarks perioden Syddanmark Forskningspulje d i LØ N Videnskabeligt personale periode 2014 i perioden Teknisk administrativt personale DRIFT Kørsel UDSTYR -APPARATUR Andet Overhead (3,1%) af totale omkostninger - TOTAL Total budget Arbejdsgrupper i regi af det lokale samordningsforum deltager i projektet, som en del af medfinanciering. - Medfinansierin ansøgte Region

9 CV for: Birgit Viskum Anne Lee Birgitte Nørgaard Jan Sørensen Erik Nollnagel

10 l 1 registerforskning kvalitative patientsikkerhed Gråsten evaluering. excellencemodellen CURRICiJLUM VITAE: Birgit Viskum, **** Cand. med. sommeren Speciallæge isamfundsmedicin/ socialmedicin Senere års ansættelser: 1/11-92 til 31/10-02 Embedslæge, Sønderjyllands Amt, 10år heraf 6år som administrerende embedslæge 1/11-02 ti131/12-06 Kvalitetschef, Sundhedsforvaltningen, Sønderjyllands amt, 50 mdr. 1/1-07 ti131/10-10 Overlæge i Center for Kvalitet, Region Syddanmark. 34 mdr. 1/ /10 11 Forskningsstilling, SHS/ Regionsyddanmark.12 mdr. 1/ Overlæge, Kvalitetsafdelingen SVS Kurser: Februar 1989 Evaluering af forsøgsprojekter. Kursus i Dansk Selskab for Social og Administrativ Medicin. Hindsgavl. (2 dage) i i i i - i Juni 1989 Advances course in epidemiology, European Educational programme in Epidemiology (arr. af IARC og WHO), Firenze, Italien. (3 uger) April 1991 Studietur til London -med henblik på "Small Area Health Variation", Financieret af Europarådet og Sundhedsstyrelsen. (1 uge) Oktober 1993 Design og analyse af epidemiologiske interventionsstudier, Dansk Epidemiologisk selskab, Hindsgavl Oktober 1996 Kursus afholdt af Center for Registerforskning (2 dage) 2001 Kursus- og udviklingsforløb ("Kvalitetsrejsen") isystematisk kvalitets- og kompetenceudvikling med udgangspunkt afholdt af Statens Center for Kompetence- og kvalitetsudvikling dags surveyorkursus ved HQS samt deltagelse iakkrediterings -survey ved Gigthospitalet (som oversætter for den lægefaglige engelske surveyor) Masterclass og risikostyring (3 internatkurser a 2 dage samt eet dagskursus) Læringsforløb for offentlige virksomheder med anvendelse af selvevalueringsværktøjet KVIK (Kvalitetsværktøj til udvikling af innovation og kompetence udviklet af SCKK) 2005 Auditorkursus (3 dages internatkursus afsluttet med eksamen) Proceskonsulentuddannelse ved Attractor 2010 Ph.d. kursus metoder ved Århus Universitet Publikationer: 1. Forekomsten af benigne lungeforandringer blandt ægtefæller til tidligere asbestarbejdere, Lander F, Viskum B, UFL, 1985, 147/22 s Epidemisk udbrud af Hepatitis A i daginstitutioner i et geografisk afgrænset område, kommentar, Viskum B, UFL 1987, 149/30 s Arbejdsbetinget nakke, skulder armsyndrom, Viskum B, Seidelin A, UFL 1988, 150/4 s Forældreangivet allergi blandt børn i vuggestuer og dagpleje i relation til pasningsforhold, Viskum B, Hasle H, UFL 1989, 151:

11 ~ Sygelighed blandt vuggestuebørn, Hasle H, Viskum B, UFL l 989, 151: G Prognose for specialet samfundsmedicin. Steensen JP, Jacobsen P, Vinter Nielsen C, Poulstrup A, Viskum B. UFL 1988: Sociale- og sundhedsmæssige uligheder i et område med almennyttigt boligbyggeri i Odense. Bælum J, Lander F, Viskum B, Mortensen JT, Rasmussen K, Nielsen OF. UFL [L'j!l~[i~i~:~Si~ 8 Er børns sundhed og sygdom ligeligt fordelt? en litteratur-oversigt. Mortensen JT, Rasmussen K, Nielsen OF, Bælum J, Lander F, Viskum B. UFL 1991: Faldulykker på plejehjem. En follow-up undersøgelse af omfang og omstændigheder ved faldulykker på plejehjem. Viskum B. UFL 1992: Faldulykker på plejehjem. En follow-up undersøgelse af betydningen af medicin ved faldulykker påplejehjem. Viskum B, Juul S. UFL 1992: Børns sproglige udvikling. Todsen K, Kingo M, Viskum B. Månedsskrift for praktisk lægegerning 2002: Børns sundhed ved 1-års- undersøgelsen i Sundeved Kommune. Osler M, Todsen K, Nørmark K, Viskum B. Ugeskr Læger 2002; 164 (49): Behov for nytænkning i arbejdet med utilsigtede hændelser. Viskum B, Juhl AG, Pedersen I, Stæhr MD. Ugeskr Læger, først på nettet 2.maj Sygehusenes retningslinjer for medicinafstemning er upræcise i relation til formålet. Viskum B. Ugeskr Læger 2013;175(1): Der er et misforhold mellem kvalitetskrav for medicinafstemning og den kliniske virkelighed. Viskum B. Ugeskr Læger 2013;175(1):42-45 Administrative fa~li~e aktiviteter relateret til patientsikkerhed: Bestyrelsesmedlem siden 2010 for nationalt forskningsnetværk for Patientsikkerhed og Kvalitet i Sundhedsvæsenet. Siden 2012 formand for netværket. I den sammenhæng medvirket til udarbejdelse af en kortlæ nin af forskningsaktiviteter på området og tendenser på området Deltaget i arbejdsgruppe mellem nationalt forskningsnetværk for Patientsikkerhed og Kvalitet i Sundhedsvæsenet, DSKS og Danske Selskab for Patientsikkerhed som har udarbejdet strategisk platform for forskning i kvalitet og patientsikkerhed (2013). Deltaget i bedømmelsesudvalg for PhD afhandling vedr. Patientovergange, DTU Medvejleder ved PhD ved SDU (2013): Udvikling og anvendelse af indikatorer til styring af processer i sundhedsvæsenet. 3

12 Curriculum Vitae for Anne Lee Titel og Seniorkonsulent ved Center for Anvendt Sundhedstjenesteforskning og ansættelsessted: Teknologivurdering (CAST), Syddansk Universitet. J. B. WinslØws Vej 9, 5000 Odense C. Telefon: Biografiske data: Født 10. maj Gift, to voksne børn. Uddannelser: 2003 Cand.scient.san. Sundhedsvidenskab, Syddansk Universitet (SDU) Etårigt sidefag i Krop, kommunikation og teknologi, SDU Semesterfag i Klinisk beslutningstagning og forskningsmetodologi, DIS/KU Etårigt sidefag i Omsorgs og teknologikultur, SDU Sygeplejerske, Sygeplejeskolen iodense. Ansættelser: Seniorkonsulent, CAST, Syddansk Universitet Freelance projektsygeplejerske, Neurologisk Afdeling Odense Universitets hospital Projektsygeplejerske, Klinisk Farmakologisk Afdeling, Syddansk Universitet Primærsygeplejerske, Odense Kommune Sygeplejerske, Odense Universitetshospital Undervisende sygeplejerske, Lesotho, Afrika Sygeplejerske, Odense Universitetshospital. Kvalifikationer: Evaluering. Projektledelse. Medicinsk Teknologivurdering (MTV). Virkningsevaluering/programteori. Interventionsforskning. Tværfagligt/sektorielt/videnskabeligt samarbejde. Kvalitative forskningsmetoder (tekstanalyse, interviews og observationer/feltstudier). Spørgeskemaundersøgelser. Randomiserede kontrollerede undersøgelser (RCT). Arbejdserfaringer fra primær og sekundær sundhedssektor. Formidlings- og undervisningserfaring. Udvalgte kurser: 2013: ph.d. Kursus i kvalitativ forskningsmetode. SDU 2012: Kursus i projektledelse for forskere : Kurser i analyseprogrammer (Nvivo og SPSS) 2002: ph.d. kursus i spørgeskemaundersøgelser, Institut for Sundhedsvidenskab (IST), SDU. 1999: ph.d. kursus i kvalitativ metode i relation til analyse og anvendelse af teori. IST, SDU. 2000: Good Clinical Practice (GCP) monitorering af kliniske lægemiddelstudier. Pharmakon. 1998: Introduktions- og opfølgningskursus tll kvalitetsudvikling, Dansk Selskab for Kvalitetssikring isundhedssektoren. 1994: Kursus i Kvalitativ forskningsmetode, Fyns Amt. Udvalgte publikationer: Sorensen J; Lee A; Lovendahl B; Norgaard M; Bay J; Rasmussen PV; Boesen F. Study protocol: To investigate effects of highly specialized rehabilitation for patients with multiple sclerosis a randomized controlled trial of a personalized, multidisciplinary intervention. BMC Health Services Research DOI: / Hansen HP; Lee A. Why and when to include patient aspects in an HTA? In: Gaceta Sanitaria, Vol. 26, 2012 Hansen, HP; Lee, A; Randwijk, C. Patient aspects: A review of fifty-eight Danish HTA reports. International Journal of Technology Assessment in Health Care. 2011;27(4): Hansen, HP; Lee, A. Patient aspects and involvement in HTA - An Academic Perspective. Pharmaceuticals Policy and Law. 2011:13(3/4): Lee, A; Skött, L Sinding; Hansen, HP. Organizational and patient-related assessments in HTAs: State of the art. International Journal of Technology Assessment in Health Care. 2009;25(4):

13 Lee, A; Gudex, C; Poulsen, JV; Bonnevie, B; Nielsen, CP. Patients' views regarding choice of dialysis modality. Nephrology Dialysis Transplantation. 2008;23: Herborg, H; Haugbølle, LS; Lee, A. Automated dose dispensing in Danish primary health care: a technology under construction. Pharmacy Practice. 2008;6(2): Handberg, G; Lee, A. Kroniske smertepatienter og sygedagpenge hvad skal lægerne være opmærksomme på? Månedsskrift for Praktisk Lægegerning. 2012;5: Lee, A; Haugbølle, LS; Herborg, H. Maskinel dosisdispensering af medicin: Erfaringer fra praksis. Sygeplejersken. 2007;21:52-57 Brandstrup, L; Lee, A; Møller, A. Projekterfaringer: Når man skal lave projekter rettet mod personer af anden etnisk herkomst. Odense: Diabetesforeningen, Lee, A; Gundgaard, J; HaugbØlle, LS; Herborg, H; Søndergaard, B; Sinding, LS. Maskinel Dosisdispensering. En ny teknologi i den danske sundhedssektor. Månedsskrift for Praktisk Lægegerning. 2006: Haugbølle, LS.; Søndergaard, B; Lee, A. Medicinsk teknologivurdering af dosispakket medicin. Lægemiddelforskning orner, Lone; Lee, Anne; Kruse, Marie; Jansen, Erik C.; Sørensen, Jan. Trykkammerbehandling fnr patienter med stråleskader efter hoved-halskræft: en medicinsk teknologivurdering. Vol udg. København: Sundhedsstyrelsen, Futtrup, I; Fasterholdt, I; Lee, A; Kidholm, K; Lauridsen, JT; Sørensen, JL. Når sygehus og kommune samarbejder om sårbehandling af patienter i eget hjem : en medicinsk teknologivurdering. KØbenhavn: Sundhedsstyrelsen, Dokumentation af kvalitet og Standardisering Medicinsk Teknologivurdering, s. Lee, A; Handberg, G; Hansen, R, Juhl, G; Andersen, J. Tværsektorielt Samarbejdsprojekt om sygemeldte med komplekse kroniske smerter. CAST -Center for Anvendt Sundhedstjenesteforskning og Teknologivurdering, SDU, s. Englund, C; Lee, A; Olsen,1. Shared care ved skift af permanent blærekateter: En medicinsk teknologivurdering. KØbenhavn: Sundhedsstyrelsen, Lee, A; Olsen, J. Tidlig opsporing og intervention ved borgere med let og moderat KOL: Et tværsektorielt kvalitetsudviklingsprojekt. Evalueringsrapport. CAST -Center for Anvendt Sundhedstjenesteforskning og Teknologivurdering, SDU, Lee, A; Hulgaard, H; Mortensen, B B. Patient og pårørende. I: Udredning og behandling af demens: en Medicinsk Teknologivurdering. København: Sundhedsstyrelsen, Lee, A; Sinding, L S. A review of organisational and patient-related assessments in HTAs published by INAHTA members. Copenhagen: Sundhedsstyrelsen, Brandstrup, L; Lee, A; Møller, A. Type 2 diabetes blandt etniske minoriteter: Et modelprojekt om udvikling af metoder til opsporing og øget egenomsorg. Odense: Diabetesforeningen, Dialyse ved kronisk nyresvigt -kan antallet af patienter i udgående dialyse øges. En medicinsk teknologivurdering. Sundhedsstyrelsen Reviewer på følgende populationer: Journal of Hospital Administration International Journal of Technology Assessment in Health Care Nephrology Dialysis Transplantation American Journal of Kidney Disease BMC Nephrology 5

14 Personlie data Navn Birgitte NørgØrd, **** Adresse Møsvråvej 29, 6051 Almind binor a~ard(a~cast.sdu.dk Telefon Kvalifikationer Ph.d., Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Syddansk Universitet, 2011 Enkeltfag på Masteruddannelsen ilæreprocesser, Ålborg Universitet (2005: Medicinsk pædagogik, 2006: Organisatorisk læring, 2007: Didaktik) Cand.cur., Århus Universitet, 2002 Diplom i ledelse, Danmarks Sygeplejehøjskole ved Århus Universitet, 1999 Intensiv efteruddannelse, Vejle Amt, 1993 Sygeplejerske, Sygeplejeskolen ved Rigshospitalet, 1987 Ansættelser Konsulent, CAST, Institut for Sundhedstjenesteforskning, SDU, Odense Forskningsassistent, Akutafdelingen, Kolding Sygehus Post doc., Akutafdelingen, Kolding Sygehus (20 %) og IRS, SDU (80 %) Forskningsassistent, Akutafdelingen, Kolding Sygehus Stud. Ph.d., Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, SDU Uddannelses- og kvalitetskoordinator, Ortopædkirurgisk Afdeling, Kolding Sygehus Afdelingssygeplejerske Sygeplejerske (basissygeplejerske og 1.assistent/souschefl Publikationer (udvalgte) 1. NørgØd B, Draborg EU. Evalueringens best practice. Nordens velfærdscenter (NVC), Temapublikation om "Økonomi og Velfærdsteknologi". In press 2. Londero LS, NørgØrd B, Houlind KC. Patient delay is the main cause of treatment delay in acute limb ischemia: an investigation of pre- and in-hospital time delay. Scandinavian Journal of Trauma, Resuscitation and Emergency Medicine. In press 3. Hansen IB, NØrgØrd B, Maribo T, Mogensen CB. The effect of functional assessment and immediate rehabilitation of acutely admitted elderly patients with reduced functional performance: the design of a randomised clinical trial. BMJ Open. In press 4. Hansen I.B., Nørgaard B. Occupational therapy and physiotherapy benefit the acute patient pathway: A mixedmethods study. Journal of Nursing Education and Practice, 2014, Vol. 4, No. 4. DOI: /jnep.v4n4p Abrahamsen C, Draborg E, NørgØrd B. Patient participation - to what extent? A survey of patients' perspectives. In press 6. Hansen I.B., Nørgaard B. Evaluering af udviklingsprojektet "Betydningen af TErapi i AKut Sengeafsnit (TEAK)" viser, at såvel ergoterapeuter som fysioterapeuter tilføjer værdi til det akutte patientforløb. Tidsskrift for Dansk Sundhedsvæsen. 90. årgang Nr. 3 April Lee A, Nørgaard B. Brugerinddragelse i sundhedstjenesteforskning -nyt selvstændigt punkt på den sundhedspolitiske dagsorden. Tidsskrift for Dansk Sundhedsvæsen Rosborg Madsen S, NørgØrd B, Houlind KC. Experiences with Sepsis charts on Sepsis Detection and Patient Outcome: across-sectional Pilot Study. Scandinavian Journal of Trauma, Resuscitation and Emergency Medicine. In press 9. Bilberg R, NØrgaard B, Roessler KK, OvergØd S. Mental health as a predictor for patient-reported outcome after a total hip 10. arthroplasty - a prospective cohort study. Medical Sciences. Accepted 11. Bilberg R. Nørgaard B, Overgaard S, Roessler KK. Mental health is a predictor for patient-reported outcome after a shoulder operation, a prospective cohort study - a pilot study. Journal of Mental Health. Accepted 12. Lee A, Nørgaard B. Brugerinddragelse i sundhedstjenesteforskning. Tidsskrift for Dansk Sundhedsvæsen 90. årgang Nr. 2 Marts Nørgaard B. Engangsprodukter som alternativ til stålbækken og plasturinkolbe. Syddansk Universitet.ISBN: Rapport. 14. Nørgaard B, Mogensen CB, Teglbjærg LS, Brabrand M, Lassen A. En undersøgelse af sammenhængen mellem de symptombaserede akutpakker i de Fælles Akutmodtagelser i llegion Syddanmark og patenternes udskrivningsdiagnoser. Januar ISBN Rapport 15. Nørgaard B, Kofoed PE, Ammentorp J. Orthopaedic out-patients' assessment of information, continuity and care. An intervention study. Journal of Nursing Education and Practice, 2013, Vol. 4, No. I. 16. Nørgaard B, Ammentorp J, Kofoed PE. Long term follow-up on health care professionals' self-efficacy after communication skills training. Journal of Nursing Education and Practice, 2013, vol.3, No Nørgaard B, Matzen J, Veiver J, Lauritzen L, Reinhardt de Groot H, Mollerup M. Patient experienced quality in emergency departments - a Danish multi-center cross-sectional questionnaire survey. J Clin Trials 2013, 3:4 http: //dx. doi. or /4172/ NørgØd B, Mollerup M, Matzen J, Verver J, Lauritzen L, Nielsen B, Reinhardt de Groot H. Patientoplevet kvalitet i FAM, Region Syddanmark. Marts ISBN Rapport. httns //www researchpate net/profile/birte NorgØrd/publications/ 19. Nørgaard B, Draborg E, Pedersen CR, Sørensen J. Translation and reliability of The Readiness for Interprofessional learning scale (RIPLS) in a Danish pre- and post-graduate setting. In manuscript for Journal of Interprofessional Care

15 20. Fucthbauer L, NØrgØrd B, Mogensen CB. Emergency department physicians spend 25 % of work time on direct care: A work sampling study. Dan Med J, 2013; 60(1):A Bilberg R, NørgØrd B, Roessler KK, Overgaard S. Reliability of Common Mental Disorders Screening Questionnaire (CMD-SQ) in patients with total hip replacement (THR). BMC Psychology. In press. 22. Bilberg R, NørgØrd B, OvergØrd S, Roessler KK. Mental health and quality of life in shoulder pain patients and hip pain patients assessed by patient reported outcome (PRO). Journal of Orthopaedic and Trauma Nursing. 2013, doi: /j. ijotn Online 23. NØrgØrd B. Kommunikationstræning i ortopædkirurgien udfordringer og succeser. UCNordjylland, Seriehæfte no. 4 November ISBN: Books on demand NørgØrd B, Mogensen CB. Blood sample tube transporting system versus point of care technology in an emergency department; effect on time from collection to reporting? A randomised trial, Scandinavian Journal of Trauma, Resuscitation &and Emergency Medicine. Scandinavian Journal of Trauma, Resuscitation and Emergency Medicine.2012, 20:71.DOI / NørgØrd B, Draborg E, Vestergaard E, OdgØd E, Jensen DC, SØrensen J. Interprofessional clinical training improves health students' self-efficacy. Medical Teacher (Online). Doi: / X / Bilberg R, NørgØrd B, OvergØrd S, Roessler K. Patient anxiety and concern as predictors for the perceived quality and efficacy of treatment in orthopaedic surgery. Study Protocol. BMC Health Serv Res Aug 8;12(1):244, doi: / Jensen DC, NørgØd B, Draborg E, VestergØrd E, SØrensen J. Organizational development of interprofessional education a Danish case study. Journal of Interprofessional Care. J Interprof Care Aug Nørgaard B, Kofoed PE, Kyvik KO, Ammentorp J. Communication skills training for health care professionals improves the adult patient's experience of quality of care. Scandinavian Journal of Caring Sciences; 2012, doi: /j oq982.x 29. Nørgaard B, Ammentorp J, Kyvik KO, Kofoed PE. Communication skills training increases self-efficacy of health care professionals. Journal of Continuing Education dn the Health Professions, 32(2):90-97, Nørgaard B, Ammentorp J, Kyvik KO, Kofoed PE. Training improves inter-collegial communication. The Clinical Teacher 2012; 9: Nørgaard B. Communication with patients and colleagues. An intervention study on the impact of a communication skills training course on health care professionals' ability to communicate with patients and colleagues. PhD Thesis. Dan Med Bu112011; 58(12):B NørgØd B; Ammentorp J; Kyvik KO; Kofoed P. Health care professionals' experience of participating in a communication course in an orthopaedic department. International Journal of Orthopaedic and Trauma Nursing (2011), I5, , doi: /j.ijotn ForedraE og posterpræsentationer 23, heraf 12 som førsteforfatter Undervisning 2014 censor Center for Offentlig Kompetenceudvikling, sundhedskommunomuddannelsen 2014 censor for folkesundhedsvidenskabelige og relaterede uddannelser 2013 underviser, Master i Offentlig Ledelse og Kvalitet,. SDU 2013 underviser, Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse, SDU 2013 underviser, diplomuddannelsen, UCSyd 2013 specialevejledning, stud. med., Klinisk Institut 2013 underviser på Den sundhedsfaglige suppleringsuddannelse, SDU 2012 underviser på diplomuddannelsen UCL 2008 censor for Kandidatuddannelsen isygepleje censor for Masteruddannelsen iklinisk Sygepleje 2003 censor for De Sundhedsfaglige Diplomuddannelser 2002 censor for Professionsbachelor som sygeplejerske tilknyttet University College Lillebælt som underviser, censor og vejleder. Ph.d: veilednine Randi Bilberg, cand.scient.san. Syddansk Universitet, Odense (indskrevet ), "Patientens angst og bekymring som prædiktive faktorer for den patientoplevede kvalitet og effekt af behandlingen". Projektet udgår fra Ortopædkirurgisk Afdeling, Kolding. Forsvaret Frederik Thyge Borup, cand.med., læge, Ortopædkirurgisk Afdeling, Kolding: "Traumemodtagelse", Studiet udgår fra Ortopædkirurgisk Afdeling og Akutafdelingen, Kolding. Indskrevet Inge Hansen Bruun, Terapiafdelingen og Akutafdelingen, Kolding: "Betydningen af fysioterapi i akut sengeafsnip'. Projektet udgår fra Terapien og Akutafdelingen, Kolding. Indskrevet Charlotte Abrahamsen, candscientsan., Ortopædkirurgisk Afdeling, Kolding. "Effekten af et orto-geriatrisk afsnit i forhold til faglig, patientoplevet og organisatorisk kvalitet' Indskrevet Andre kvalifikationer Universitetspædagogikum, 2013 Kursus for ph.d.-vejledere, november 2011, SDU Reviewer Journal of Nursing Education and Practice World Journal of Education Journal of Curriculum and Teaching Journal of Continuing Education in the Health Professions Advisory Board Member OA Emergency Medicine (Open Access Publishing London) Rev

16 Jan SØrensen, born 9. May 1961 Titel: Professor with special tasks in Health Services Research Education: M.Sc.(Health Econ.), University of York, England (1989) Employment: M.A.(Econ.) (cand. polit.), University of Copenhagen (1987) Director for CAST -Centre for Applied Health Services Research, University of Southern Denmark Professor with special tasks in Health Services Research, Faculty of Health Sciences, Institute for Public Health, University of Southern Denmark Director for CAST -Centre for Applied Health Services Research and Technology Assessment, University of Southern Denmark Project leader at DSI Institute for Health Services Research, Copenhagen Acting Director of Research (Sep.97-Dec. 98) Acting Managing Director (Oct. 97-May 98) Research Fellow, York Health Economics Consortium, University of York, UK grade IA (Jun. 89-Jun. 93), grade II (Jun. 93-Oct. 94) Consultant, Institute for Function Analyses in the Hospital Sector, Lyngby, DK Relevant experience: Health economics, health services research, health and social care sector, prevention, physical activity, rheumatoid arthritis Educational/research activities: Member of Norwegian Research Council's Committee for Health and Social Care Research. Chair of the Advisory Board for Humanistic Health Research Research school, SDU Member of WHO expert groups on Economic Analysis of Increased Cycling and Walking. Expert evaluator for the European Commission: Joint Programs for Neurdegenerative Diseases,7th research framework programme, Phare-programme, Biorned V programme, and New and Emerging Science and Technology (NEST) Appointed as evaluator at the Public Health programmes at Copenhagen and Århus Universities, and the Pharmaceutical University, Copenhagen Project supervisor for 3 ongoing PhD-studies at University of Southern Denmark and supervisor for 8 completed PhD-studies. Assessor for 2 PhD dissertations at the Economics Institute University of Århus and the Health Faculty, University of Copenhagen. Referee for: BMC Musculosketal Disorder, Quality of Life Research, Journal of Rheumatology, Scandinavian Journal of Public Health, Scandinavian Journal of Rheumatology, Complementary Therapies in Medicine, Pharmacoeconomics, Dournal of Health Economics, Health Economics, Pharmacoeconomics, IMA Journal of Mathematics Applied in Medicine and Biology, Medical Research Council, England. Resume: E~

17 He is (Co)-editor of 18 books, author/co-author of 48 papers in peer-reviewed journals, 13 book chapters, 20 articles in professional journals and more than 70 project reports Considerable experience with cross-disciplinary research projects and collaboration with researchers from different national and international research institutions Recent publications: Fuchs EM, Sørensen J, Bønløkke J, Brønnum-Hansen H. Population Dynamics and Air Pollution: The Impact of Demographics on Health Impact Assessment of Air Pollution. Journal of Environmental and Public Health Volume 2013 (2013), Article ID Sørensen J, Plough UJ. The Cost of Diabetes-Related Complications: Registry-Based Analysis of Days Absent from Work, Economics Research International, 2013 Primdahl J, Sørensen J, Horn JC, Petersen R, Hørslev-Petersen K. Shared care or nursing consultations as an alternative to rheumatologist follow-up for rheumatoid arthritis outpatients with low disease activity patient outcomes from a 2-year randomised controlled trial, Ann Rheum Dis, 2013 Nørgaard B, Draborg E, Vestergaard E, Odgaard E, Jensen DC, Sørensen J. Interprofessional clinical training improves self-efficacy of health care students, Medical Teacher, 2013 Brixen, K, Overgaard, S, Gram, J, Ryg, J, Rothmann, MJ, Gudex, C &Sørensen, J, 'Systematisk forebyggelse og behandling af knogleskørhed hos patienter med hoftebrud: en medicinsk teknologivurdering' Medicinsk Teknologivurdering - puljeprojekter, 2012, vol 12, nr. 6, s Overgaard, S, Penny, JØ, Gram-Pedersen, A, Douw, K, SØrensen, J &Lee, A, 'Metal-metal resurfacing hoftealloplastik (RHA) versus standard total hoftealloplastik (THA): En medicinsk teknologivurdering'. i: Metalmetal resurfacing hoftealloplastik (RHAJ versus standard total hoftealloplastik (THAJ : En medicinsk teknologivurdering. 2012, vol. 12, nr. 5, København, Sundhedsstyrelsen. Ammon, K, Frei-Erb, M, Cardini, F, Dragan, S, Hegyi, G, Daig, U, Sarsina, PR, Sørensen, J & Lewith, G, 'Complementary and Alternative Medicine Provision in Europe First Results Approaching Reality inan Unclear Field of Practices' Forschende Komplementaermedizin, 2012, vol 19, nr. Suppl. 2, s Sørensen J, Kruse M, Gudex C, Helweg-Larsen K, Brønnum-Hansen H. Physical violence and health-related quality of life: Danish cross-sectional analyses. Health and Quality of Life Outcomes, 2012 SØrensen J, Lee A, Løvendahl B, NØrgaard M, Bay J, Rasmussen PV, Boesen F. Study protocol: To investigate effects of highly specialized rehabilitation for patients with multiple sclerosis. A randomized controlled trial of a personalized multidisciplinary intervention. BMC Health Services Research, 2012, 12:306 Sætterstrøm B, Kruse M, Brønnum-Hansen H, Bønnelykke JH, Flach EM, Sørensen J. A method to assess the potential effects of air pollution mitigation on healthcare cost. Journal of Environmental and Public Health, 2012 Jensen DC, Nørgaard B, Draborg E, Vestergaard E, Odgaard E, SØrensen J. Organizational evaluation of an interprofessional study unit -Results from a Danish case study. J Interprof Care Aug 17. Kruse M, Sætterstrøm B, BønlØkke J, Brønnum-Hansen H, Flachs EM, Sørensen J. Particulate emissions: Health effects and labour market consequences. Journal of Environmental and Public Health, 2012 Waldorff, F. B.; Buss, D. V.; Eckermann, A.; etal. Efficacy of psychosocial intervention in patients with mild Alzheimer's disease: the multicentre, rater blinded, randomised Danish Alzheimer Intervention Study (DAISY) British Medical Journal, 345( e4693) DOI: /bmj.e4693 Published: JUL Sorensen, Jan; Linde, Louise; Ostergaard, Mikkel; etal., Quality-Adjusted Life Expectancies in Patients with Rheumatoid Arthritis-Comparison of Index Scores from EQ-5D, 15 D, and SF-6D, Value in Health, 15(2) , 2012 Kruse M, Sørensen J, Gyrd-Hansen D. Future costs in cost-effectiveness analysis: an empirical assessment. Eur J Health Econ Feb;13(1): Sørensen J, Bay J, Damsgaard T, Heeley E, Rostgaard I, LØvendahl B, Boesen F. Validation of the Danish version of functional assessment of multiple sclerosis: a quality of life instrument. Mult Scler Int. 2011;2011: Epub 2011 Oct 30. Kruse M, Sørensen J, Brønnum-Hansen H, Helweg-Larsen K. The health care costs of violence against women. J Interpers Violence Nov;26(17): Epub 2011 Apr 28. Baandrup L, Sørensen J, Lublin H, Nordentoft M, talenthøj B. Association of antipsychotic polyparmacy with health service cost: aregister-based cost analysis. European Journal of Health Economics, 15(2): ,2012

18 Erik Hollnagel -Curriculum Vitae ~,~ Nationality: Danish Education: M. Sc. University of Copenhagen, Denmark, Ph. D. University of Aarhus, Denmark, _ etord of employment present Chief consultant, Center for Quality Improvement, Region of Southern Denmark 2011 present Professor, Institute of Regional Health Research, University of Southern Denmark Professor II, Norwegian University of Science and Technology (NT'NU), Trondheim. Norway Professor, Industrial Safety Chair, Crisis and Risk Research Centre, MINES ParisTech (Ecole des Mines de Paris), France present Professor Emeritus, University of Linköping (SE); Member of the Senior Academy, University of Linköping (SE) Professor, Deparhnent of Computer and Information Science, University of Linköping (SE) Adjunct Professor, Human-Machine Interaction, University of Linköping (SE) Principal Advisor, OECD Halden Reactor Project (Norway) Technical Director, Human Reliability Associates Ltd., (UK) Scientific consultant, EURISCO, France Principal scientist, Space Division, CRI External lecturer (Artificial Intelligence), University of Copenhagen Senior consultant, Business Development, Space Division, CRI Manager, Production &Development Department of the AIP Division of CRI Manager, Research &Development Department of the AIP Division of CRI Senior researcher at Advanced Information Processing Division (AIP) of Computer Resources International (CRI), Copenhagen, Denmark Associate professor, Psychological Laboratory, University of Copenhagen Head of Man-Machine Interaction Research Division, OECD HØ (Norway) Research fellow at Risø National Laboratory, Electronics DepØent Associate professor at Institute of Psychology, University-of Aarhus, DK Studied psychology at University of Copenhagen, graduated summer Computer programmer at `I/S Datacentralen af 1959', part time from Research and teaching experience Areas Industrial Safety, Resilience Engineering, Safety Management Accident Investigation, Human Reliability Analysis; Risk Assessment Cognitive Systems Engineering, Cognitive Ergonomics Professional Applied &basic research, consulting, training and project management within the experience domains of nuclear power, industrial processes, aerospace, aviation, ground transportation, healthcare Project management of large-scale international projects, including several CEC ESPRIT projects (GØDIENT, ITSIE, ARCHIE, VIVA, SRG). Consultant for CEC DGXIII (ESPRIT Basic Research), Teaching University level undergraduate, graduate, and post-graduate teaching ( ; , , 1997-present). Doctoral thesis advisor /official opponent in Denmark, Norway, Sweden, Finland, UK, Holland &France. Other Course and conference organisation, international courses, keynote speaker, lecturing and tutorials. Expert consultant for CEC, Sandia National Laboratory (USA), Airbus Industrie (F), Eurocontrol (F), NUPEC (Japan), Hitachi (Japan), Kansai Electric (Japan), Skyguide (CH), Saab Automobile (S), Autoliv (S), Air France (F). Publications 350+ publications including twenty books, book chapters, journal papers, conference 10

19 proceedings and presentations, and technical reports. Books 1. Hollnagel, E., Mancini, G. &Woods, D. D. (Eds.)(1986). Intelligent decision support in process environments. Berlin: Springer Verlag. 2. Mancini, G. Woods, D. D. & Hollnagel, E. (Eds.)(1988). Cognitive engineering in dynamic environments. London: Harcourt Brace Jovanovich. 3. Honnagel E. (Ed.),(1989). The reliability of expert systems. Chichester: Ellis Horwood, Ltd. 4. Honnagel, E. (1993). Human reliability analysis: Context and control. London:.Academic Press. (Japanese translation, Tokyo: Kaibundo.) 5. Hoc, J.-M., Cacciabue, P. C. &Honnagel, E. (Eds.),(1995). Expertise and technology: Cognition and human-computer co-operation. New York: Lawrence Erlbaum Associates. 6. Honnagel, E. (1998). CREAM- Cognitive Reliability and Error Analysis Method. London: Elsevier. 7. Dekker. S &Honnagel, E. (Eds.),(1999). Coping with computers in the cockpit. Aldershot, UK: Ashgate 8. Honnagel, E. (Ed.),(2003) Handbook of cognitive task design. Erlbaum. 9. Honnagel, E. (2004). Barriers &accident prevention. Aldershot, UK: Ashgate.(Japanese translation, Tokyo: Kaibundo. Spanish translation, 2008, Barreras y prevenciön de accidentes, Madrid: Modus Laborandi.) 10. Honnagel, E. (2005). Joint cognitive systems: Foundations of cognitive systems engineering. Boca Raton, FL: CRC Press /Taylor &Francis. 11. Honnagel, E., Woods, D. D. & Leveson, N. (Eds.),(2006). Resilience engineering: Concepts and precepts. Aldershot, UK: Ashgate. 12. Woods, D. D. &Honnagel, E. (2006). Joint cognitive systems: Patterns in cognitive systems engineering. Boca Raton, FL: CRC Press /Taylor &Francis. 13. Honnagel, E. Nemeth, C. &Dekker, S. (Eds),(2008) Remaining sensitive to the possibålity of failure (Resilience engineering perspectives Volume 1). Aldershot, UK: 14. Sekine, K., Honnagel, E., Niwa, Y., Takahi, K. & Kitamura, M. (Eds.), (2008). Practical risk management for engineers. Tokyo, Japan: Corona Publishing Co., Ltd. (In Japanese.) 15. Nemeth, C., Honnagel, E. &Dekker, S. (Eds), (2009). Preparation and restoration (Resilience engineering perspectives Volume 2). Aldershot, UK: Ashgate. 16. Honnagel, E. (2009). The ETTA principle- Efficiency-Thoroughness Trade-Off Why things that go right, sometimes go wrong. Aldershot, UK: Ashgate. 17. Honnagel, E. (Ed.), (2009). Safer complex industrial environments. Boca Raton, FL: Taylor &Francis -CRC Press. 18. Honnagel, E., Paries, J., Woods, D. D. & Wreathall, J. (Eds.) (2011). Resilience engineering in practice: A guidebook. Farnham, UK: Ashgate. 19. Sundström, G. A. &Honnagel, E. (Eds.) (2011). Governance and control of financial systems: A resilience engineering approach. Farnham, UK: Ashgate. 20. Honnagel, E. (2012). FØM-the Functional Resonance Analysis Method for modelling complex socio-technical systems. Farnham, UK: Ashgate. 21. Honnagel, E., Braithwaite, J. &Wears, R. (Eds.) (2013). Resilient healthcare. Farnham, UK: Ashgate. 11

20 SRVESBSØCD0IV svc-acadre :58 SEPBARCODE: OU108 Esbjerg, den 11. september Sydvestjysk Sygehus Finsensgade Varde Vedr. projekt: Sikker AK-behandling i et tværsektorielt perspektiv. Det bekræftes hermed at undertegnede Birthe Mette Pedersen, Sygeplejefagfig direktør og formand for det Lokale Samordningsforum, Sydvestjysk Sygehus indgår i et samarbejde med Birgit Viskum, O erlæge, Sydvestjysk Sygehus, om projektet "Sikker AK-behandling i et tværsektorielt perspektiv", som Øeskrevet i projektbeskrivelsen. ~.. J''.~._ Birthe Mette Pedersen

Nyhedsbrev fra dchi. s. 6 kommende arrangementer. www.dchi.aau.dk

Nyhedsbrev fra dchi. s. 6 kommende arrangementer. www.dchi.aau.dk Nyhedsbrev fra dchi s. 2 Inflation i interessen for sundhedsøkonomi s. 3 workshop: Public health, healthcare evaluations and labor markets s. 4 DChi s ph.d projekter s. 5 DCHI medsponsor for minikonference

Læs mere

Curriculum. Publications

Curriculum. Publications Kirubakaran Balasubramaniam PhD Student Research Unit of General Practice J.B. Winsløws Vej 9, indgang B, 1. Sal 5000 Odense C Denmark E-mail: kiruba@health.sdu.dk Direct phone: 65503739 Curriculum Født

Læs mere

Klar tale med patienterne

Klar tale med patienterne Klar tale med patienterne Hvad skal der til for at optimere kommunikationen og patienternes udbytte? Årsmøde for Gastroenterologiske sygeplejersker. Kolding den 21. november 2014 Jette Ammentorp Professor,

Læs mere

Godkender modtagelse af donation. Kontoansvarlig hospitalsperson. Centerdirektør. Centerdirektør Johannes Jakobsen. Johannes Jakobsen.

Godkender modtagelse af donation. Kontoansvarlig hospitalsperson. Centerdirektør. Centerdirektør Johannes Jakobsen. Johannes Jakobsen. Aktivitet, projektnavn Fellow/Scolarship program hospital/ Projektansvarlig hospitalsperson Kontoansvarlig hospitalsperson Godkender modtagelse af donation Type af aktivitet/projekt/ udstyr/enhed Tidshorisont

Læs mere

Tanker om Ph.d.-arbejdet

Tanker om Ph.d.-arbejdet Tanker om Ph.d.-arbejdet Forskerdag i Palliation 2009 Mette Asbjørn Neergaard Afdelingslæge, ph.d., speciallæge i almen medicin man@alm.au.dk Tanker om Ph.d.-arbejdet Gode råd Mixed methods design i ph.d.-forløb

Læs mere

Introduktion til MAST. Kristian Kidholm, OUH, Odense Universitetshospital

Introduktion til MAST. Kristian Kidholm, OUH, Odense Universitetshospital Introduktion til MAST Kristian Kidholm, OUH, Odense Universitetshospital 1 Indhold Hvorfor evaluere effekt af telemedicin og velfærdsteknologi? Baggrund for MAST MAST: formål og de tre trin Første trin:

Læs mere

Behandling af akne i graviditeten Hedegaard, U., Larsen, J. & Damkier, P. 2008 I : Syddanske Læger. 1, s. 20 1 s.

Behandling af akne i graviditeten Hedegaard, U., Larsen, J. & Damkier, P. 2008 I : Syddanske Læger. 1, s. 20 1 s. Ulla Hedegaard Klinisk farmaceut, Ph.d.-studerende Klinisk Farmakologi Afd. for Klinisk Biokemi og Farmakologi Postaddresse: J. B. Winsløws Vej 19, 2. 5000 Odense C Danmark Postaddresse: J. B. Winsløws

Læs mere

Publikationer. Født 1983. Uddannelse: 2009 Cand. med. Syddansk Universitet

Publikationer. Født 1983. Uddannelse: 2009 Cand. med. Syddansk Universitet Kirubakaran Balasubramaniam Ph.d.-studerende, læge Forskningsenheden for Almen Praksis J.B. Winsløws Vej 9, indgang B, 1. Sal 5000 Odense C Danmark E-mail: kiruba@health.sdu.dk Direkte telefon: 65503739

Læs mere

En livline der forbinder nybagte forældre med hospitalet!

En livline der forbinder nybagte forældre med hospitalet! En livline der forbinder nybagte forældre med hospitalet! Udvikling og test af en app for forældre udskrevet tidligt efter fødsel, et Participatory Design projekt. 1 BAGGRUND FOR PROJEKTET 3 Problemstillingen

Læs mere

Patientens rejse i sundhedssektoren -

Patientens rejse i sundhedssektoren - Patientens rejse i sundhedssektoren - projekt PaRIS eller 1 Sammenhængende patientforløb gennem brugerdreven innovation www.ouh.dk/paris Indlæg ved: Projektleder, lean sort bælte, MCC, SD, RN, Mette Mollerup

Læs mere

Strategi for Forskning i Kræftsygepleje Onkologisk Afdeling, Århus Universitetshospital 2011 2016

Strategi for Forskning i Kræftsygepleje Onkologisk Afdeling, Århus Universitetshospital 2011 2016 Strategi for Forskning i Kræftsygepleje Onkologisk Afdeling, Århus Universitetshospital 2011 2016 I 2003 etablerede Onkologisk Afdeling Enheden Sygepleje, Uddannelse, Udvikling og Forskning (SUUF) (1).

Læs mere

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget 5. september 2014 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive

Læs mere

Delstrategi for forskning udført af sundhedsfaglige professionsbachelorer

Delstrategi for forskning udført af sundhedsfaglige professionsbachelorer Hillerød Hospital Delstrategi for forskning udført af sundhedsfaglige professionsbachelorer 2010-2012 Fysioterapeuter Ergoterapeuter Sygeplejersker Bioanalytikere Jordemødre Radiografer Kliniske diætister

Læs mere

PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed. Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København

PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed. Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København PROGRAM Kl. 8.15-9.00 Registrering og morgenmad Kl. 9.00-9.15 Velkomst v. Sophie

Læs mere

Milepæle på kronikerområdet de seneste 10 år

Milepæle på kronikerområdet de seneste 10 år Milepæle på kronikerområdet de seneste 10 år Anne Frølich, overlæge, Forskningslederfor kroniske sygdomme, Bispebjerg hospital, Ekstern lektor, PhD, Københavns Universitet Anne.Froelich.01@regionh.dk Forekomsten

Læs mere

Tværfaglige Uddannelsesgrupper i Klinisk Praksis. Hanne Lisby, Koordinator

Tværfaglige Uddannelsesgrupper i Klinisk Praksis. Hanne Lisby, Koordinator Tværfaglige Uddannelsesgrupper i Klinisk Praksis Hanne Lisby, Koordinator 1 Hvorfor. http://www.youtube.com/watch?v=tw6o60hpl5o Aalborg Universitetshospital: Handleplan 2014: Et lærende hospital: September

Læs mere

Domæne 5: Økonomi. Kristian Kidholm MTV-gruppen, OUH Odense Universitetshospital

Domæne 5: Økonomi. Kristian Kidholm MTV-gruppen, OUH Odense Universitetshospital Domæne 5: Økonomi Kristian Kidholm MTV-gruppen, OUH Odense Universitetshospital 1 Indhold 1. De to typer af økonomiske analyser 2. Sundhedsøkonomisk evaluering 1. De fire typer af sundhedsøkonomiske evalueringer

Læs mere

Hvordan kan akkreditering bidrage til kvalitetsudvikling? Erfaringer fra sygehusvæsenet

Hvordan kan akkreditering bidrage til kvalitetsudvikling? Erfaringer fra sygehusvæsenet Hvordan kan akkreditering bidrage til kvalitetsudvikling? Erfaringer fra sygehusvæsenet Ekspertmøde om kvalitet i ældreomsorgen Stockholm, 30.september 2013 Carsten Engel, vicedirektør, IKAS, Danmark 1

Læs mere

Education: Dr. Merc. Copenhagen Business School 1996; PhD (Sociology): Copenhagen University 1983

Education: Dr. Merc. Copenhagen Business School 1996; PhD (Sociology): Copenhagen University 1983 Torben Bager Professor, Head of Centre, Professor IDEA Entrepreneurship Centre Department of Entrepreneurship and Relationship Management Postal address: Universitetsparken 1 6000 Kolding Denmark Postal

Læs mere

Kommunikation med patienter og kolleger

Kommunikation med patienter og kolleger Kommunikation med patienter og kolleger FSOS Landskursus 20.-21. marts 2012 Birgitte Nørgaard, cand.cur., ph.d. Ortopædkirurgisk Afdeling, Kolding Sygehus, Enhed for Sundhedstjenesteforskning, Sygehus

Læs mere

Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes følgende valgmodulspakke:

Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes følgende valgmodulspakke: Kære studerende Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På udbydes følgende valgmodulspakke: Uge 1-3 Uge 4 og 5 Uge 6 Teori: Kvalitative og kvantitative metoder med sundhedsteknologi/ telemedicin som eksempel,

Læs mere

Patientinddragelse. Morten Freil Direktør. Danske Patienter www.danskepatienter.dk

Patientinddragelse. Morten Freil Direktør. Danske Patienter www.danskepatienter.dk Patientinddragelse Morten Freil Direktør Danske Patienter www.danskepatienter.dk Oplægget Sundhedsvæsenets udfordringer nu og i fremtiden Patientinddragelse i eget forløb i udvikling af sundhedsvæsenets

Læs mere

KAN PSYKOEDUKATION BIDRAGE TIL STØRRE LIVSKVALITET OG BEDRE HELBRED HOS DE PÅRØRENDE?

KAN PSYKOEDUKATION BIDRAGE TIL STØRRE LIVSKVALITET OG BEDRE HELBRED HOS DE PÅRØRENDE? KAN PSYKOEDUKATION BIDRAGE TIL STØRRE LIVSKVALITET OG BEDRE HELBRED HOS DE PÅRØRENDE? Demensdagene den 11.-12. maj 2015 Symposium 12: Husk de pårørende! Gerontopsykolog Anna Aamand, Ældrepsykologisk Klinik,

Læs mere

Program for Kvalitetskonference den 19. november 2014

Program for Kvalitetskonference den 19. november 2014 Program for Kvalitetskonference den 19. november 2014 08.30-09.30 Morgenmadssession og registrering Vi starter konferencen med morgenmad og oplæg om The Future Hospital more than a concept. The Future

Læs mere

Marie Louise Schultz-Nielsen Curriculum Vitae

Marie Louise Schultz-Nielsen Curriculum Vitae Marie Louise Schultz-Nielsen Curriculum Vitae Home Adress: Work Adress: Tordenskjoldsvej 39 The Rockwool Foundation Research Unit DK-3000 Elsingore Sølvgade 10, 2 tv. Denmark DK-1307 Copenhagen K +45 41

Læs mere

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge 25. marts 2015 Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge Danske Regioner, Kræftens Bekæmpelse, Danske Patienter, Overlægeforeningen og Yngre Læger vil sammen i dette oplæg og via efterfølgende

Læs mere

Implementeringsforskning i Danmark Med udgangspunkt i arbejdet med kliniske retningslinjer i Sundhedsstyrelsen

Implementeringsforskning i Danmark Med udgangspunkt i arbejdet med kliniske retningslinjer i Sundhedsstyrelsen Implementeringsforskning i Danmark Med udgangspunkt i arbejdet med kliniske retningslinjer i Sundhedsstyrelsen DASYS Forskningsråd: Implementeringsforskning. Masterclass med vinkler på en nyere forskningsdisciplin

Læs mere

Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview

Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview World Health Organization 2010 All rights reserved. Based on the Composite International

Læs mere

Høringssvar til 2. version af akkrediteringsstandarder for sygehuse (DDKM)

Høringssvar til 2. version af akkrediteringsstandarder for sygehuse (DDKM) Høringssvar til 2. version af akkrediteringsstandarder for sygehuse (DDKM) Nedenstående indehold sendes til IKAS 8. februar 2012 via elektronisk skabelon 1. Danske Patienters kommentarer til Forståelighed

Læs mere

Deltagerinformation om deltagelse i et sundhedsvidenskabeligt forsøg

Deltagerinformation om deltagelse i et sundhedsvidenskabeligt forsøg Deltagerinformation om deltagelse i et sundhedsvidenskabeligt forsøg Forsøgets titel: Individuel tværfaglig intervention for børn med cerebral parese Betydningen af tre- dimensionel klinisk ganganalyse

Læs mere

Audit udsprunget af kvalitetsudviklingsprojektet

Audit udsprunget af kvalitetsudviklingsprojektet Audit udsprunget af kvalitetsudviklingsprojektet Implementering af ergoterapeutiske og fysioterapeutiske kliniske retningslinjer fra genoptræningsforløbsbeskrivelsen 1 Audit Hvad er audit : Fagpersoners

Læs mere

FSOS Konference 2014. Viden til praksis tur/retur. 18.- 19. marts Trinity, Fredericia. Fagligt Selskab for Ortopædkirurgiske Sygeplejersker (FSOS)

FSOS Konference 2014. Viden til praksis tur/retur. 18.- 19. marts Trinity, Fredericia. Fagligt Selskab for Ortopædkirurgiske Sygeplejersker (FSOS) FSOS Konference 2014 18.- 19. marts Trinity, Fredericia Viden til praksis tur/retur Fagligt Selskab for Ortopædkirurgiske Sygeplejersker (FSOS) PROGRAM TIRSDAG 18. MARTS 08.30 Registrering og udstillerbesøg

Læs mere

Introduktion til sundhedsøkonomi

Introduktion til sundhedsøkonomi Introduktion til sundhedsøkonomi Lars Ehlers Center for Folkesundhed Definition af økonomi: Studiet af hvordan mennesker og samfund vælger med eller uden brug af pengefastsættelse at anvende knappe ressourcer,

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

Målrettet sundhedspædagogik i behandling af sårbare diabetespatienter - videreudvikling og afprøvning af sundhedspædagogiske metoder og redskaber

Målrettet sundhedspædagogik i behandling af sårbare diabetespatienter - videreudvikling og afprøvning af sundhedspædagogiske metoder og redskaber Bilag 2 - Baggrund Målrettet sundhedspædagogik i behandling af sårbare diabetespatienter - videreudvikling og afprøvning af sundhedspædagogiske metoder og redskaber Formål med projektet Litteraturen nationalt

Læs mere

Cand. Tech. i Maritim Teknologi. Syddansk Universitet

Cand. Tech. i Maritim Teknologi. Syddansk Universitet Cand. Tech. i Maritim Teknologi Syddansk Universitet SDU - Det Tekniske Fakultet Etableret i 2006 fusion mellem SDU og IOT Uddannelse og forskning i Odense og Sønderborg 4 institutter Institut for Teknologi

Læs mere

Projektledelse i praksis

Projektledelse i praksis Projektledelse i praksis - Hvordan skaber man (grundlaget) for gode beslutninger? Martin Malis Business Consulting, NNIT mtmi@nnit.com 20. maj, 2010 Agenda Project Governance Portfolio Management Project

Læs mere

Emne (kort beskrivelse)

Emne (kort beskrivelse) Pædiatrisk afdeling Igangværende eller afsluttede sygeplejefaglige udviklings og forskningsmæssige tiltag i afdelingen Kriterier: der skal foreligge en protokol eller projektbeskrivelse tværfaglige udviklingsog

Læs mere

Psykotraumatologi: Seksuelle overgreb, voldtægt, vold mod kvinder, PTSD og sundhed Sundhedspsykologi: Overvægt, spiseforstyrrelser, brystkræft

Psykotraumatologi: Seksuelle overgreb, voldtægt, vold mod kvinder, PTSD og sundhed Sundhedspsykologi: Overvægt, spiseforstyrrelser, brystkræft Nina Beck Hansen Ph.d. studerende, Ph.d.-studerende Videnscenter for Psykotraumatologi Institut for Psykologi E-mail: nbeck@health.sdu.dk Telefon: 65502766 Akademiske kvalifikationer/uddannelse 2013: Ph.d.

Læs mere

The Voice of Foreign Companies. Sundhedspolitisk agenda. Præsentation af fordelene ved innovative tiltag i Danmark

The Voice of Foreign Companies. Sundhedspolitisk agenda. Præsentation af fordelene ved innovative tiltag i Danmark The Voice of Foreign Companies Sundhedspolitisk agenda Præsentation af fordelene ved innovative tiltag i Danmark November 24, 2008 Baggrund Sundhedsambitionen Vi er overbevist om, at Danmark har midlerne

Læs mere

Dagsorden. 1.Sidste nyt fra uddannelsen. 3.Markedsføring og deltagelse på uddannelsesmesser. 4.Praktik i efterårssemesteret 2009

Dagsorden. 1.Sidste nyt fra uddannelsen. 3.Markedsføring og deltagelse på uddannelsesmesser. 4.Praktik i efterårssemesteret 2009 Dagsorden 1.Sidste nyt fra uddannelsen 2.Valg Vl af formand for udvalget 3.Markedsføring og deltagelse på uddannelsesmesser 4.Praktik i efterårssemesteret 2009 5.Valg af faglige repræsentanter til udvalget

Læs mere

Copenhagen, Copenhagen, Denmark; Clinical Biomechanics, University of Southern Denmark, Odense, Denmark. Frederiksberg, Copenhagen, Denmark.

Copenhagen, Copenhagen, Denmark; Clinical Biomechanics, University of Southern Denmark, Odense, Denmark. Frederiksberg, Copenhagen, Denmark. The Copenhagen Hip and Groin Outcome Score (HAGOS): development and validation according to the COSMIN checklist K Thorborg, 1 P Hölmich, 1 R Christensen, 2,3 J Petersen, 1 EM Roos, 2 1 Arthroscopic Centre

Læs mere

MAD-pakken Formålet med MAD-pakken er at optimere patienternes ernærings tilstand, at forebygge komplikationer og forlænget rekonvalescens samt

MAD-pakken Formålet med MAD-pakken er at optimere patienternes ernærings tilstand, at forebygge komplikationer og forlænget rekonvalescens samt MAD-pakken Formålet med MAD-pakken er at optimere patienternes ernærings tilstand, at forebygge komplikationer og forlænget rekonvalescens samt at fremme helbredelsen hos patienter i ernæringsmæssig risiko

Læs mere

Er implementeringsforskning relevant i forskningstræning?

Er implementeringsforskning relevant i forskningstræning? Morten Steensen: Hvordan opnår man "forskningsforståelse? Hvordan integreres forskning(stræning) bedst i videreuddannelsen? Er implementeringsforskning relevant i forskningstræning? Hvordan implementeres

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER CLEARINGHOUSE

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER CLEARINGHOUSE Kursus for bedømmere af kliniske retningslinjer ECTS: Kurset er postgraduat og ækvivalerer 5 ECTS point ved bestået eksamen. Der udstedes eksamensbevis. Formål: Kurset giver kompetence til at fungere som

Læs mere

Fagfestival d. 23.marts 2012

Fagfestival d. 23.marts 2012 Fagfestival d. 23.marts 2012 Udviklingsprojekt Udviklingsterapeut, Inge Hansen Hvilken betydning har fysioterapeutiske ydelser i Akut Sengeafsnit, set i et tværfagligt perspektiv Kolding Sygehus en del

Læs mere

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Healthcare Apps OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Jesper Lakman Senior Consultant Digital InnovaGon (4 employees) IT Department (140 employees)

Læs mere

Implementering og effekt af kliniske retningslinjer

Implementering og effekt af kliniske retningslinjer Implementering og effekt af kliniske retningslinjer INGE MADSEN, MI. Ekstern lektor, Centeret for Kliniske Retningslinjer og lektor, VIA. SUND, Aarhus N. CENTERET FOR KLINISKE RETNINGSLINJER, Institut

Læs mere

Medicinske komplikationer efter hofte- og knæalloplastik (THA and KA) med fokus på trombosekomplikationer. Alma B. Pedersen

Medicinske komplikationer efter hofte- og knæalloplastik (THA and KA) med fokus på trombosekomplikationer. Alma B. Pedersen Medicinske komplikationer efter hofte- og knæalloplastik (THA and KA) med fokus på trombosekomplikationer Alma B. Pedersen Outline Introduction to epidemiology of THA and KA Epidemiology of medical complications:

Læs mere

NOTAT OM PATIENTRAPPORTEREDE DATA

NOTAT OM PATIENTRAPPORTEREDE DATA NOTAT OM PATIENTRAPPORTEREDE DATA Danske Patienter offentliggjorde i september 2013 indspillet: Patientcentrerede kvalitetsmål. Heri opfordrer Danske Patienter til, at der i Danmark igangsættes et strategisk

Læs mere

Vedrørende EU -handlingsprogram for sundhedsområdet 2014-20

Vedrørende EU -handlingsprogram for sundhedsområdet 2014-20 Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Slotsholmsgade 10-12 1216 København K 29. november 2011 aw@danskepatienter.dk Vedrørende EU -handlingsprogram for sundhedsområdet 2014-20 Danske Patienter vil hermed

Læs mere

Kompetenceudvikling og optimering af effekter

Kompetenceudvikling og optimering af effekter UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Kompetenceudvikling og optimering af effekter Oplæg på temadag i partnerskabsregi, onsdag den 14.januar 2015 v. adjunkt, mag.art & stud. ph.d. Peter Sørensen UNIVERSITY COLLEGE

Læs mere

Mål og strategi for Center for Kliniske Retningslinjer 2012 2014

Mål og strategi for Center for Kliniske Retningslinjer 2012 2014 Mål og strategi for Center for Kliniske Retningslinjer 2012 2014 Fra klinisk retningslinje til klinisk praksis Strategi for Center for Kliniske Retningslinjer 2012 2014 Vision: Center for Kliniske Retningslinjer

Læs mere

Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren

Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren Region Syddanmark Sagsnr. 13/31059 Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren Indholdsfortegnelse.....Side

Læs mere

Sikker mundtlig kommunikation under fødsler. Louise Isager Rabøl, læge, ph.d.

Sikker mundtlig kommunikation under fødsler. Louise Isager Rabøl, læge, ph.d. Sikker mundtlig kommunikation under fødsler Louise Isager Rabøl, læge, ph.d. Mål I skal selv prøve at anvende relevante redskaber til sikker mundtlig kommunikation under fødsler Plan Baggrund Gruppe-diskussion

Læs mere

Dødelighed i ét tal giver det mening?

Dødelighed i ét tal giver det mening? Dødelighed i ét tal giver det mening? Jacob Anhøj Diagnostisk Center, Rigshospitalet 2014 Hospitalsstandardiseret mortalitetsrate, HSMR Definition HSMR = antal d/odsfald forventet antal d/odsfald 100 Antal

Læs mere

Hvordan kan man evaluere telemedicin?

Hvordan kan man evaluere telemedicin? Hvordan kan man evaluere telemedicin? Kristian Kidholm 1 MTV-enheden, Odense Universitetshospital ? Indhold Hvorfor evaluere velfærdsteknologi og telemedicin? MAST - De tre trin Trin 1. Forudgående vurdering

Læs mere

Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2014. Mogens Grønvold

Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2014. Mogens Grønvold Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2014 Mogens Grønvold Historien kort 2007 Bevilling, nedsat foreløbig bestyrelse 2008-2009 Høring 2009 Godkendt Sundhedsstyrelsen 3 år 2010 Start alle patienter

Læs mere

Skal vi ændre vores arbejde med akkreditering, kvalitet og patientsikkerhed? DSS, Kolding den 4. februar 2015 Sundhedsfaglig chef, overlæge Preben

Skal vi ændre vores arbejde med akkreditering, kvalitet og patientsikkerhed? DSS, Kolding den 4. februar 2015 Sundhedsfaglig chef, overlæge Preben Skal vi ændre vores arbejde med akkreditering, kvalitet og patientsikkerhed? DSS, Kolding den 4. februar 2015 Sundhedsfaglig chef, overlæge Preben Cramon Regeringens sundhedsstrategi Jo før jo bedre Tidlig

Læs mere

September 2009 Årgang 2 Nummer 3

September 2009 Årgang 2 Nummer 3 September 2009 Årgang 2 Nummer 3 Implementering af kliniske retningslinjer i praksis på Århus Universitetshospital, Skejby Inge Pia Christensen, Oversygeplejerske MPM, Børneafdeling A, Århus Universitetshospital

Læs mere

Skal vi ændre vores arbejde med akkreditering, kvalitet og patientsikkerhed. Torben Sejr, kvalitetchef, MPA Glostrup hospital

Skal vi ændre vores arbejde med akkreditering, kvalitet og patientsikkerhed. Torben Sejr, kvalitetchef, MPA Glostrup hospital Skal vi ændre vores arbejde med akkreditering, kvalitet og patientsikkerhed Torben Sejr, kvalitetchef, MPA Glostrup hospital PARADIGMESKIFT Fra kontrol til forbedring Kvalitetsafdelingens Rolle Perspektiver

Læs mere

Translation and Cross-Cultural Adaptation of the Danish Version of the Hip Dysfunction and Osteoarthritis Outcome Score 2.0 (HOOS 2.

Translation and Cross-Cultural Adaptation of the Danish Version of the Hip Dysfunction and Osteoarthritis Outcome Score 2.0 (HOOS 2. Translation and Cross-Cultural Adaptation of the Danish Version of the Hip Dysfunction and Osteoarthritis Outcome Score 2.0 (HOOS 2.0) Nina Beyer 1, Kristian Thorborg 2, Anders Vinther 3. 1 Department

Læs mere

Projektbeskrivelse for Projekt L Virker hverdagen?

Projektbeskrivelse for Projekt L Virker hverdagen? Projektbeskrivelse for Projekt L Virker hverdagen? Version 3 Mette Davidsen, projektleder, HR & Uddannelse, Region Hovedstaden Aino Homann Nielsen, projektmedarbejder, HR & Uddannelse, Region Hovedstaden

Læs mere

Når sygehus og kommune samarbejder om sårbehandling af patienter i eget hjem en medicinsk teknologivurdering Sammenfatning

Når sygehus og kommune samarbejder om sårbehandling af patienter i eget hjem en medicinsk teknologivurdering Sammenfatning Når sygehus og kommune samarbejder om sårbehandling af patienter i eget hjem en medicinsk teknologivurdering Sammenfatning 2 0 1 1 Medicinsk Teknologivurdering - puljeprojekter 2011; 11(2) Når sygehus

Læs mere

Lær at leve med kronisk sygdom

Lær at leve med kronisk sygdom Sammenfatning af rapport fra Dansk Sundhedsinstitut: Lær at leve med kronisk sygdom Evaluering af udbytte, selvvurderet effekt og rekruttering Anders Brogaard Marthedal Katrine Schepelern Johansen Ann

Læs mere

Uddannelse i implementering af kliniske retningslinjer

Uddannelse i implementering af kliniske retningslinjer Uddannelse i implementering af kliniske retningslinjer Kursusbeskrivelse: Kliniske retningslinjer er et væsentligt element i den danske model for kvalitetsudvikling. Formålet med kliniske retningslinjer

Læs mere

SKA temaeftermiddag. Alexandra Ryborg Jønsson Projektleder

SKA temaeftermiddag. Alexandra Ryborg Jønsson Projektleder SKA temaeftermiddag Alexandra Ryborg Jønsson Projektleder DANSKE PATIENTER 17 medlemsforeninger Repræsenterer 79 patientforeninger Tilsammen ca. 862.000 medlemmer VIBIS Videnscenter for Brugerinddragelse

Læs mere

29. maj 2015. Årsrapport 2014

29. maj 2015. Årsrapport 2014 29. maj 215 Årsrapport 214 Indhold Indhold... 2 GCP-enhedens mission... 3 GCP-enhedens vision.... 3 Organisation... 4 Organisatorisk tilknytning... 4 Styregruppe... 4 Finansiering... 4 Personale... 4 Aktiviteter...

Læs mere

LEDELSE OG ORGANISERING, DER UNDERSTØTTER OPGAVELØSNINGEN

LEDELSE OG ORGANISERING, DER UNDERSTØTTER OPGAVELØSNINGEN LEDELSE OG ORGANISERING, DER UNDERSTØTTER OPGAVELØSNINGEN SUCCESKRITERIER OG FOKUSERING Anja U. Mitchell Formand for Overlægeforeningen Århus, 30.04.12 PATIENTFORLØB OG OPGAVESTRUKTUR Kerneydelsen er diagnose

Læs mere

Forskellige typer ambulant opfølgning -med udgangspunkt i erfaringer fra reumatologien Sygeplejerske, Ph.d., lektor Jette Primdahl

Forskellige typer ambulant opfølgning -med udgangspunkt i erfaringer fra reumatologien Sygeplejerske, Ph.d., lektor Jette Primdahl Forskellige typer ambulant opfølgning -med udgangspunkt i erfaringer fra reumatologien Sygeplejerske, Ph.d., lektor Jette Primdahl Kong Christian X s Gigthospital, Sygehus Sønderjylland og Institut for

Læs mere

Hjerte- og lungefysioterapi:

Hjerte- og lungefysioterapi: Beskrivelse af specialet Hjerte- og lungefysioterapi Specialets problemfelter og metoder Specialet omhandler specifikke problemfelter og benytter sig af specifikke metoder. Specialet dækker en række problemfelter

Læs mere

INDUSTRIAL relations

INDUSTRIAL relations Carsten Strøby Jensen INDUSTRIAL relations indenmark - from conflict-based consensus to consensus-based conflict DJØF Publishing Industrial Relations in Denmark From conflict-based consensus to consensus-based

Læs mere

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Sammendrag af strategier Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Århus Sygehus 2005-2008 Forskning Evidensbasering og monitorering Dokumentation Århus Universitetshospital Århus Sygehus Virkeliggørelse af

Læs mere

Kompetence opbygning til bæredygtighed i FM. INNObyg Susanne Balslev Nielsen 12 November 2014

Kompetence opbygning til bæredygtighed i FM. INNObyg Susanne Balslev Nielsen 12 November 2014 Kompetence opbygning til bæredygtighed i FM INNObyg Susanne Balslev Nielsen 12 November 2014 Helhed og livsfaser Center for Facilities Management Åbning i 2008 Realdania: 25 mio. DKK til projekter opbygning

Læs mere

hygumsorensen@dbmail.dk & kirstennordbye@ki.au.dk

hygumsorensen@dbmail.dk & kirstennordbye@ki.au.dk hygumsorensen@dbmail.dk & kirstennordbye@ki.au.dk Erfaringer fra CPOP-I Projektet er gennemført med satspuljemidler fra Sundhedsstyrelsen. V. Kirsten Nordbye-Nielsen projektfysioterapeut & Susanne Hygum

Læs mere

Epidemiologiske metoder

Epidemiologiske metoder Bacheloruddannelsen i IT og Sundhed Københavns Universitet Epidemiologiske metoder 2. semester Forårssemesteret 2014 Kursusleder Mads Kamper-Jørgensen, lektor, Afdeling for Social Medicin, Institut for

Læs mere

CURRICULUM VITAE. McKenzie Credentialling Examination, april 1996 (Cert. MDT) Manuel Terapi- eksamen, Del 1, 25. maj 1997.

CURRICULUM VITAE. McKenzie Credentialling Examination, april 1996 (Cert. MDT) Manuel Terapi- eksamen, Del 1, 25. maj 1997. CURRICULUM VITAE PERSONLIGE DATA Navn Inge Merete Husum Bopæl: Jagtvej 15, 9000 Aalborg Telefon: 98124484/20974484 Mail: jagtvej-15@stofanet.dk UDDANNELSE OG EKSAMINER Autorisation som fysioterapeut fra

Læs mere

Københavns Universitetshospital Rigshospitalet, Neonatalklinikken. Mette Andersen, oversygeplejerske, MEVO, Neonatalklinikken Rigshospitalet.

Københavns Universitetshospital Rigshospitalet, Neonatalklinikken. Mette Andersen, oversygeplejerske, MEVO, Neonatalklinikken Rigshospitalet. Titel Klinisk retningslinje for smertevurdering af neonatale børn Procesbeskrivelse Sted Arbejdsgruppe Københavns Universitetshospital Rigshospitalet, Neonatalklinikken Mette Andersen, oversygeplejerske,

Læs mere

Styrkelse af den palliative pleje på plejehjem

Styrkelse af den palliative pleje på plejehjem Projektbeskrivelse. Projektets titel Styrkelse af den palliative pleje på plejehjem Baggrund/ problembeskrivelse Kommissionen om livskvalitet og selvbestemmelse i plejebolig og plejehjem fremlagde i sin

Læs mere

Forskningsområdet: Informatik. Lektor Pernille Kræmmergaard, cand.merc., Ph.d. AFL, Handelshøjskolen i Aarhus

Forskningsområdet: Informatik. Lektor Pernille Kræmmergaard, cand.merc., Ph.d. AFL, Handelshøjskolen i Aarhus Forskningsområdet: Informatik Lektor Pernille Kræmmergaard, cand.merc., Ph.d. AFL, Handelshøjskolen i Aarhus Forskningsområdet: Informatik Informatikgruppen forsker i ledelse af udvikling, implementering

Læs mere

Stregkoder i klinikken barrierer for brug. Hanne Fischer SAFE Sygehusapotekernes og Amgros Forsknings- og udvilingsenhed

Stregkoder i klinikken barrierer for brug. Hanne Fischer SAFE Sygehusapotekernes og Amgros Forsknings- og udvilingsenhed Stregkoder i klinikken barrierer for brug Hanne Fischer SAFE Sygehusapotekernes og Amgros Forsknings- og udvilingsenhed Barrierer for brug af stregkodesystemer ved dispensering og administration af lægemidler

Læs mere

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland NOTAT Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland Baggrund Målet med opfølgningsprocessen på sundhedsområdet er at nå frem til en fælles forpligtelse mellem kommunerne om,

Læs mere

Telemedicinsk opfølgning efter KOL-indlæggelse

Telemedicinsk opfølgning efter KOL-indlæggelse Telemedicinsk opfølgning efter KOL-indlæggelse Et projektsamarbejde mellem og Københavns Kommune Klinisk oversygeplejerske Grisja Vorre Strømstad Specialkonsulent Pernille Faurschou www.kk.dk Side 2 /

Læs mere

Rapport for projekt på Lungemedicinsk afd. Y, Gentofte Hospital 2009 støttet af Forebyggelsespuljen 2008

Rapport for projekt på Lungemedicinsk afd. Y, Gentofte Hospital 2009 støttet af Forebyggelsespuljen 2008 KOL Hjem Igen Rapport for projekt på Lungemedicinsk afd. Y, Gentofte Hospital 2009 støttet af Forebyggelsespuljen 2008 Lungemedicinsk afdeling Y på Gentofte Hospital har i samarbejde med Ergoterapien &

Læs mere

EFTER- OG VIDERE- UDDANNELSE

EFTER- OG VIDERE- UDDANNELSE Overgangsalderen livsstil, levevilkår og livskvalitet en sund overgang eller en sygelig tilgang? SUNDHEDSFAGLIG DIPLOMUDDANNELSE/KOMPETENCEGIVENDE VIDEREUDDANNELSE MED SPECIALE I KLIMAKTERIET FOR SYGEPLEJERSKER

Læs mere

Optimering af hjertepatienters medicin-compliance

Optimering af hjertepatienters medicin-compliance Optimering af hjertepatienters medicin-compliance Apotekerforeningen og Hjerteforeningen samarbejder Lotte Fonnesbæk, sundhedsfaglig direktør Danmarks Apotekerforening Apotekerne har visioner Faglighed

Læs mere

Horsens på Forkant med Sundhed

Horsens på Forkant med Sundhed Horsens på Forkant med Sundhed Mandag den 2. september 2013 begyndte projektet Horsens på Forkant med Sundhed med at tilbyde relevante borgere i Horsens Kommune deltagelse i projektet Horsens på Forkant

Læs mere

Forbedringspolitik. Strategi

Forbedringspolitik. Strategi Forbedringspolitik Strategi 1 2 Indhold Forord... 3 Formål... 5 Vi vil forandre for at forbedre... 6 Forbedringer tager udgangspunkt i patientforløb og resultatet for patienten... 7 Medarbejder og brugerinvolvering...

Læs mere

Det sammenhængende patientforløb status og udfordringer Ole Snorgaard

Det sammenhængende patientforløb status og udfordringer Ole Snorgaard Det sammenhængende patientforløb status og udfordringer Ole Snorgaard Diabetesklinikken og Tværsektorenheden, Hvidovre hospital Regionalt Diabetesudvalg, forløbsprogram for T2DM, Udviklingsgruppen for

Læs mere

Workshop 5: Hvordan udvikles en intervention, der vil ændre på professionelles adfærd? Allan Riis Anne Bo Berit SkjødebergToftegaard Flemming Bro

Workshop 5: Hvordan udvikles en intervention, der vil ændre på professionelles adfærd? Allan Riis Anne Bo Berit SkjødebergToftegaard Flemming Bro Workshop 5: Hvordan udvikles en intervention, der vil ændre på professionelles adfærd? Allan Riis Anne Bo Berit SkjødebergToftegaard Flemming Bro Gruppe arbejde Fortæl om et projekt du har været med i,

Læs mere

Forskningsprogrammet RESCueH: Fokus på nogle af de centrale problemer i alkoholbehandlingen, som den ser ud i dag.

Forskningsprogrammet RESCueH: Fokus på nogle af de centrale problemer i alkoholbehandlingen, som den ser ud i dag. Forskningsprogrammet RESCueH: Fokus på nogle af de centrale problemer i alkoholbehandlingen, som den ser ud i dag. Anette Søgaard Nielsen, cand. phil, phd. Enheden for Klinisk Alkoholforskning ansnielsen@health.sdu.dk

Læs mere

Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde

Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde P R O J EKTBESKRIVELSE Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde 1. Formål og baggrund for projektet Siden strukturreformen har kommunen fået flere opgaver på social- og sundhedsområdet,

Læs mere

SHARED CARE PLATFORMEN. skaber et sammenhængende patientforløb

SHARED CARE PLATFORMEN. skaber et sammenhængende patientforløb SHARED CARE PLATFORMEN skaber et sammenhængende patientforløb Sammenhængende patientforløb kræver fælles it-løsninger Shared Care platformen er Region Syddanmarks it-løsning til sikring af, at den nødvendige

Læs mere

Alumnedag Campus Næstved 09-05 -2012

Alumnedag Campus Næstved 09-05 -2012 Alumnedag Campus Næstved 09-05 -2012 PROHIP Udvikling af et E-Health koncept på baggrund af kompetenceudvikling af det sundhedsfaglige personales kvalifikationer i Øresundsregionen indenfor rehabilitering

Læs mere

Inddragelse af patienterne hvorfor og hvordan?

Inddragelse af patienterne hvorfor og hvordan? Inddragelse af patienterne hvorfor og hvordan? En inspirationspjece til politiske og administrative ledere i sundhedsvæsenet December 2008 1 Indhold Formål 3 Patientinddragelse på forskellige niveauer

Læs mere

Visioner og strategier for sundhedsvidenskabelig forskning

Visioner og strategier for sundhedsvidenskabelig forskning Visioner og strategier for sundhedsvidenskabelig forskning - Det kræver faglig ledelse Oplæg ved Helen Bernt Andersen Sygeplejedirektør Rigshospitalet Fra projekt til program 27. November 2012 Rigshospitalet

Læs mere

Et interaktivt skulderløft et innovationsprojekt marts 2015

Et interaktivt skulderløft et innovationsprojekt marts 2015 Hospitalsenhed Midt Et interaktivt skulderløft et innovationsprojekt marts 2015 Anne Marie Kjærsgaard, projektleder, sygeplejerske, MHH Forskningsenheden, Center for Planlagt Kirurgi,, Hospitalsenhed Midt

Læs mere

Kræftsymposium 2014, Vejle Vibe Hjelholt Baker, antropolog, projektleder.

Kræftsymposium 2014, Vejle Vibe Hjelholt Baker, antropolog, projektleder. Kræftsymposium 2014, Vejle Vibe Hjelholt Baker, antropolog, projektleder. TO UNDERSØGELSER PROGRAM Om ViBIS og vores arbejde Hvad er patientinddragelse? Hvorfor er patientinddragelse vigtigt? To undersøgelser

Læs mere

Patienten I eget hjem anno 2025 Er teknikeren vigtigere end klinikeren?

Patienten I eget hjem anno 2025 Er teknikeren vigtigere end klinikeren? Patienten I eget hjem anno 2025 Er teknikeren vigtigere end klinikeren? Jane Clemensen Lektor, CIMT, Odense University Hospital, SDU, University College Lillebælt Agenda Bevægelser i sundhedssektoren.

Læs mere