Danish Pharmaceutical Academy Eksamen 11. november 2014 Modul 4: Farmakologi MED svar

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Danish Pharmaceutical Academy Eksamen 11. november 2014 Modul 4: Farmakologi MED svar"

Transkript

1 Danish Pharmaceutical Academy Eksamen 11. november 2014 Modul 4: Farmakologi MED svar Tjek, at eksamensnummeret øverst på denne side er det samme som på dit eksamenskort. Ved besvarelsen må ikke benyttes boglige hjælpemidler, noter eller computer. Opgavesættet består af 6 essayopgaver (nr. 1-6) og 40 alternativopgaver (nr. 1-40). Besvarelserne af essayopgaverne gives på selve opgavearkene, og alternativopgaverne besvares ved at afkrydse felterne ud for rigtigt eller forkert. Essayopgaverne besvares så kort og koncist som muligt. Der er afsat tilstrækkelig plads til besvarelse efter hvert spørgsmål. Om fornødent kan arkets bagside anvendes, hvilket tydeliggøres med en pil. Ønsker man at benytte kladdepapiret til at svare på, skal man under spørgsmålet skrive: Se svar på kladde. Svar kun på det, der spørges om. Pointfordeling: Essayopgaver 30 points, alternativopgaver 40 points. Prøvens varighed: 3 timer. Efter endt besvarelse lægges opgavesættet i kuverten, som af hensyn til anonymiteten ved bedømmelsen ligeledes kun er mærket med eksamensnummer. HUSK, når du forlader lokalet at medbringe det lille kontrolkort med dit eksamensnummer, som du har fået udleveret ved eksamens start. Lif Uddannelse 11. november 2014 Side 1 af 16

2 Essayopgaver Eksamensnr. 1. Kinetik og dynamik (5 point) Efter intravenøst indgift af 30 mg af et lægemiddel måles følgende koncentrationer: Tid (timer) Koncentration (mg/l) 1 0, , , ,0116 a) Tegn koncentrations-tidskurven på det semilogaritmiske papir. Svar (1 point): Lif Uddannelse 11. november 2014 Side 2 af 16

3 b) Aflæs koncentrationen til tiden 0 (C 0 ) og beregn fordelingsvolumen (V d ) Svar (1 point): C 0 aflæses til 0,118 mg/l V d =Dosis/C 0 = 30 mg/0,188 mg/l = 254 L c) Beregn eller aflæs halveringstiden (t ½ ) og beregn eliminationskonstanten (k e ) Svar (1 point): t ½ aflæses til 6 timer k e = ln 2/ t ½ = 0,693/6 = 0,116 timer -1 Lif Uddannelse 11. november 2014 Side 3 af 16

4 d) Beregn clearance (CL) Eksamensnr. Svar (1 point): CL = k e *V d = 0,116 timer-1*254 L =29,5 L/time e) Samme lægemiddel gives nu peroralt, 20 mg to gange i døgnet. Biotilgængeligheden (F) er 0,23. Beregn steady-state koncentrationen. Svar (1 point): C SS = FD/τCL = (0,23*20 mg)//12 timer*29,5l/time) = 0,01299 mg/l = 12,99 mikrog/l Lif Uddannelse 11. november 2014 Side 4 af 16

5 2. Angstdæmpende midler og sovemidler (eng.: aniolytic and hypnotic drugs) (5 point) a) Redegør for benzodiazepinernes (eng.: benzodiazepines) virkningsmekanisme. Svar (2 points): (Side ) γ-aminobutyratsyre (GABA) er den vigtigste inhibitoriske neurotransmitter i CNS, og ved binding af GABA til γ-aminobutyratsyre receptoren (GABA A ) åbnes en chlor-kanal, hvorved influ af chlorid-ioner leder til en mindre hyperpolarisation. Dette forhindrer dannelsen af et aktionspotentiale. Benzodiazepiner bindes til BZ-receptorer på den såkaldte α subunit af γ-aminobutyratsyre (GABA A ) receptorerne. Når benzodiazepiner bindes til BZreceptorerne, åbnes chlor-kanalen med en øget frekvens. Der er beskrevet to subtyper af benzodiazepinreceptorer, BZ 1 og BZ 2. b) Angiv mindst tre effekter af benzodiazepiner Svar (1 point): (Side 112) 1. Angstdæmpning 2. Sedation og søvnfremkaldelse 3. Anterograd amnesi 4. Krampestillende effekt 5. Muskelrelaksation Lif Uddannelse 11. november 2014 Side 5 af 16

6 c) Beskriv kort benzodiazepinernes farmakokinetik Eksamensnr. Svar (1 point): (side ) Der er tale om lipofile stoffer, som absorberes hurtigt og fuldstændigt fra mavetarmkanalen. Halveringstiden varierer fra stof til stof. De fleste benzodiazepiner omsættes i leveren til aktive metabolitter og udskilles gennem nyrerne som glucoroniderede eller oiderede metabolitter. d) Nævn mindst 1 benzodiazepin Svar (1 point) (side ): 1. Clonazepam 2. Lorazepam 3. Temazepam 4. Triazolam 5. Diazepam 6. Alprazolam 7. Midazolam 8. Chlordiazepoid 9. Chlorazepat 10. Eazepam 11. Flurazepam 12. Temazepam Lif Uddannelse 11. november 2014 Side 6 af 16

7 3. Antidepressiva (eng.: antidepressants) (5 point) a) Angiv inddelingen af antidepressive lægemidler. Svar (2 point) (figur 12.1 side ): 1. Selektive serotonin reuptake hæmmere (SSRI) 2. Serotonin/noradrenalin reuptake hæmmere (SNRI) 3. Atypiske antidepressiva 4. Tricykliske antidepressiva (TCA) 5. Monoaminoidase-hæmmere (MAOI) 6. Lægemidler mod mani og bipolar sygdom Eksamensnr. b) Anfør virkningsmekanismen for mindst to typer antidepressiva Svar (2 points) (side ): 1. SSRI hæmmer genoptagelsen af serotonin, hvilket øger koncentrationen af neurotransmitter i synapsespalten 2. SNRI - hæmmer genoptagelsen af serotonin og noradrenalin, hvilket øger koncentrationen af neurotransmitter i synapsespalten 3. Atypiske antidepressiva hæmmer genoptagelsen af dopamin og noradrenalin (bupropion), blokerer præsynaptiske α 2 -receptorer (mitazapin) eller blokerer postsynaptiske 5-HT 2A serotonin-receptorer 4. TCA - hæmmer genoptagelsen af serotonin og noradrenalin samt blokerer serotonerge, α-adrenerge, histaminerge og muskarine recptorer 5. MAOI hæmmer enzymet monoaminoidase, som nedbryder neurotransmittere (noradrenalin, dopamin og serotonin) 6. Lægemidler mod mani og bipolar sygdom Mekanismen ukendt (lithium) eller uoplyst (antiepileptika og antipsykotika) Lif Uddannelse 11. november 2014 Side 7 af 16

8 c) Angiv mindst to almindelige bivirkninger til serotonin reuptake hæmmer (SSRI) Svar (1 point) (side 153): Kvalme, uro/angst, sløvhed/sedation, indsovningsbesvær (insomni), seksuel dysfunktion. Lif Uddannelse 11. november 2014 Side 8 af 16

9 4. Diuretika (eng.: diuretics) (5 point) a) Redegør for tiazidernes (eng.: thiazides) virkningsmekanisme Svar (2 points) ( ): Thiazider virker i det ascenderende ben af Henles slynge og i distale tubulus, hvor de nedsætter natriumrabsorptionen ved at hæmme en Na + /Cl - -co-transporter. Herved øges den renale udskillelse af Na +, Cl - samt vand. b) Angiv mindst to indikationer for tiazider. Svar (1 point) (side ): 1. Hypertension 2. Hjertesvigt/ødem 3. Hypercalciuri 4. Diabetes insipidus Lif Uddannelse 11. november 2014 Side 9 af 16

10 c) Angiv mindst tre bivirkninger til tiazider. Eksamensnr. Svar (1 point) ( ): 1. Hypokaliæmi 2. Hyponatriæmi 3. Hyperuricæmi 4. Volumenmangel (ortostatisk hypotension og svimmelhed) 5. Hypercalcæmi 6. Hyperglycæmi 7. Hyperlipidæmi 8. Hypersensitivitet. d) Beskriv kort den kliniske anvendelse af loop-diuretika (eng.: loop or high-ceiling diuretics) og anfør mindst ét loop-diuretikum. Svar (1 point) ( ): Loop-diuretika har en hurtigt indsættende virkning, hvilket gør dem særligt egnet i nødsituation, f ved lungeødem, hvor der kræves en hurtig indsættende diurese. Loop-diuretika kan også anvendes (sammen med væsketerapi) til behandling af hypercalcæmi og hyperkaliæmi. 1. Bumetanid 2. Furosemid 3. Torsemid 4. Ethacynsyre. Lif Uddannelse 11. november 2014 Side 10 af 16

11 5. Gastrointestinale og kvalmestillende lægemidler (eng.: gastrointestinal and antiemic drugs) (5 point) a) Redegør for protonpumpehæmmeres (eng.: proton-pump inhibitors) (PPI) virkningsmekanisme. Svar (2 point) ( ): PPI bindes til parietalceller, hvor de konverteres til den aktive form. Den aktive form bindes dernæst covalent til H + /K + -ATPasen, som hæmmes. Efter ca. 18 timer hæmmes både basal og stimuleret syresekretion med ca. 90 %. b) Anfør mindst en protonpumpehæmmer (PPI) og angiv den kliniske brug. Svar (1 point) (354): 1. Omeprazol 2. Delanzoprazol 3. Esomeprazol 4. Lanzoprazol 5. Pantoprazol. Protonpumpehæmmernes (PPI) syrehæmmende virkning gør dem egnet til brug ved: 1. gastrointestinale ulcussygdomme 2. erosiv esophagitis 3. andre tilstande med gastroesophageal reflu 4. tilstande med hypersekretion af mavesyre, f Zollinger-Ellisons syndrom. 5. profylakse sammen med NSAID eller ASA 6. Helicobacter pylori (i kombinationsbehandlinger) Lif Uddannelse 11. november 2014 Side 11 af 16

12 c) Angiv en anden lægemiddelgruppe, som virker syreneutraliserende (eng.: acid neutralizing) i ventriklen (eng.: stomach) og anfør virkningsmekanismen Svar (1 point) (352 og 356): Antacida: Neutraliserer saltsyre (HCl) i ventriklen kemisk Histamin H 2 -antagonister: Blokerer den histaminmedierede stimulation af parietalcellernes syresekretion (gennem en reduktion af dannelsen af camp) d) Angiv mindst én bivirkning til protonpumpehæmmere (PPI) Svar (1 point) (side 255): Bivirkninger: 1. Kvalme 2. Diarre 3. Hovedpine 4. Andre gastrointestinale gener 5. Knoglebrud (langtidsbrug) Lif Uddannelse 11. november 2014 Side 12 af 16

13 6. Anti-inflammatoriske lægemidler (anti-inflammatory drug) (5 point) a) Redgør for acetylsalicylsyres (eng.: aspirin/asa) farmakokinetik. Svar (2 points) ( ): Efter peroral administration absorberes ikke ioniseret acetylsalisylsyre passivt fra ventriklen og den orale del af tyndtarmen. ASA hydrolyseres til eddikesyre og salicylat, som konjugeres i leveren til vandopløselige forbindelser, der udskilles gennem nyrerne. Halveringstiden er ca. 3½ time. Ved høj dosering mættes leverens omsætningsveje, og ASA overgår til 0.-ordens kinetik. b) Angiv mindst to bivirkninger til acetylsalicylsyres. Svar (1 point) ( ): 1. GI gener (kvalme, opkastning, dyspepsi) 2. Øget blødningsrisiko 3. Allergi 4. Metabolisk acidose 5. Respirationsdepression (toksiske doser) 6. Hepatitis (Reyes syndrom). Lif Uddannelse 11. november 2014 Side 13 af 16

14 c) Redgør for paracetamols (eng.: acetaminophen) farmakokinetik og for den leverskadelige virkning (eng.: hepatotoicity) ved overdosering. Svar (2 point) (538): Paracetamol absorberes fra mave-tarmkanalen, men med stor first-pass-metabolisme. Paracetamol konjugeres i leveren. En del hydrolyseres også og danner den aktive og toksiske metabolit NAPQI. Ved normal dosering bindes NAPQI til glutation, hvorved der dannes en ikke-toksisk metabolit. Paracetmol og metabolitter udskilles i urinen. Ved overdosering opstår der mangel på glutation, hvorfor NAPQI reagerer med levercellerne, som går til grunde. Lif Uddannelse 11. november 2014 Side 14 af 16

15 Alternativopgaver Eksamensnr. Sæt kryds i kolonnen "Rigtigt" eller "Forkert". Er du i tvivl, bør afkrydsning undlades. Der gives: 1 point for rigtigt svar 0 point for manglende svar Minus 1 point for forkert svar Biotilgængelighed (bioavailability) er et mål for den andel af et oralt indgivet lægemiddel, som kommer ned i tarmen Et lægemiddels fordelingsvolumen kan aldrig være større end 70 liter Det enzymsystem, som er ansvarlig for hovedparten af leverens lægemiddelomsætning, kaldes COMT Et surrogatmål er en erstatningsparameter for et mere klinisk relevant effektmål Højpotente lægemidler kræver meget høje koncentrationer for at kunne fremkalde en given effekt Kolinerge agonister (eng.: cholinergic agonists) giver store pupiller (mydriasis) Depolariserende neuromuskulære blokkere (eng.: neuromuscularblockers) virker ved at blokere α 2 -receptorer i skeletmuskulatur Direkte virkende adrenerge agonister (eng.: adrenergic agonists) virker ved at binde sig til α- og β-receptorer i det sympatiske nervesystem (eng.: sympathetic nervous system) Rigtigt Forkert 9. Ved IV indgift har dopamin ingen virkning på nyrernes blodforsyning Kardioselektive (eng.: cardioselective) β-blokkere blokerer primært β1- receptorer β-blokkere må ikke gives til patienter med kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL) (eng.: chronic obstructive pulmonary disease) Anoreksi og kvalme (eng.: anoreia and nausea) er bivirkninger til levodopa Dopamin-receptor agonister kan anvendes til behandling af Parkinsons sygdom Anden-generations antipsykotika (= atypiske antipsykotika) (eng.: second-generation antipsychotics) har færre ekstrapyramidale bivirkninger (eng.: etrapyramidal effects (EPS)) end første-generations antipsykotika Første-generations antipsykotika (eng.: first-generation antipsychotics) er agonister til dopamin D2-receptorer Hvis patienter udvikler ekstrapyramidale bivirkning til antipsykotika, tillægges ofte et antikolinergt lægemiddel, f beztropin 17. Morfin (eng.: morphine) hæmmer tarmens motilitet Lif Uddannelse 11. november 2014 Side 15 af 16

16 18. Methadon er et meget lipofilt (fedtopløseligt) lægemiddel, som ophobes i fedtvæv Eksamensnr. 19. Leverens CYP-enzymer omdanner kodein (eng.: codeine) til morfin 20. Buprenorfin er en kompetitiv dopaminantagonist 21. Carbamazepin inducerer leverens CYP-enzymer Langvarige, generaliserede krampeanfald (eng.: prolonged generalized seizures or clusters) kan behandles med diazepam Angiotensin-converting enzym-hæmmere (ACE-hæmmere) er kontraindiceret ved hjerteinsufficiens (eng.: heart failure) Tør hoste (eng.: dry cough) er en hyppig bivirkning til angiotensin receptor antagonister (ARBs) (eng.: angiotensin-receptor blockers) Diuretika øger plasmavolumen (eng.: plasma volume) og hjertets venøse tilbageløb (preload) 26. Digoin har en meget lang halveringstid 27. Hjerterytmeforstyrrelser (eng.: arrhythmia) er en bivirkning til digoin Antiarrytmika (eng.: antiarrhythmic drugs) klassificeres efter deres effekt på aktionspotentialet (eng.: action potential) Der går uger før amiodaron har maksimal effekt, med mindre man giver bolus (eng.: loading doses) I kliniske doser påvirker calciumantagonister (eng.: calcium-channel blockers) ikke karmodstanden i perifere arterierioler (eng.: resistance of peripheral arteriolar) ACE-hæmmere nedsætter blodtrykket ved at reducere den perifere karmodstand (eng.: peripheral vascular resistance) Kortikosteroider (eng.: corticosteroids) har ingen effekt hos børn med astma Ipratropium og tiotropium er kontraindiceret ved kronisk obstruktiv lungesygdom (eng.: chronic obstructive pulmonary disease) α-adrenerge agonister kan bruges til lokalbehandling af allergisk rhinitis (eng.: allergic rhinitis) Bisfosfonaters (eng.: bisphosphonates) absorption nedsættes af fødemidler Esophagitis (eng.: esophagitis) og sår i spiserøreret (eng.: esophageal ulcers) er bivirkninger til bisfosfonater Non-steroide antiinflammatoriske lægemidler (NSAIDs) blokerer den intracellulære (eng.: intracellular) steroidreceptor Ibuprofen har ingen virkning på thrombocytfunktionen (eng.: platelet function) 39. Celecoib er en selektiv hæmmer af COX Metotreat forværrer ledsymptomerne ved reumatoid artritis (eng.: rheumatoid arthritis) Lif Uddannelse 11. november 2014 Side 16 af 16

Lægemiddelkonsulentuddannelsen. Tidligere eksamensopgaver UDEN svar til og med efterår 2012. Modul 2: Sygdomslære. Lif Uddannelse

Lægemiddelkonsulentuddannelsen. Tidligere eksamensopgaver UDEN svar til og med efterår 2012. Modul 2: Sygdomslære. Lif Uddannelse Lægemiddelkonsulentuddannelsen Tidligere eksamensopgaver UDEN svar til og med efterår 2012 Modul 2: Sygdomslære Lif Uddannelse Lægemiddelkonsulenteksamen 19. november 2012 Modul 2: Sygdomslære Tjek, at

Læs mere

Danish Pharmaceutical Academy Eksamen

Danish Pharmaceutical Academy Eksamen Danish Pharmaceutical Academy Eksamen 11. november 2014 Modul 2: Sygdomslære MED svar Tjek, at eksamensnummeret øverst på denne side er det samme som på dit eksamenskort. Ved besvarelsen må ikke benyttes

Læs mere

Danish Pharmaceutical Academy Eksamen

Danish Pharmaceutical Academy Eksamen Danish Pharmaceutical Academy Eksamen 9. juni 2015 Modul 2: Sygdomslære MED svar Tjek, at eksamensnummeret øverst på denne side er det samme som på dit eksamenskort. Ved besvarelsen må ikke benyttes boglige

Læs mere

Jordemoderuddannelsen Aalborg. EKSTERN PRØVE FARMAKOLOGI J07S D. 14. november 2008 kl. 9.00 12.00

Jordemoderuddannelsen Aalborg. EKSTERN PRØVE FARMAKOLOGI J07S D. 14. november 2008 kl. 9.00 12.00 Jordemoderuddannelsen Aalborg EKSTERN PRØVE FARMAKOLOGI J07S D. 14. november 2008 kl. 9.00 12.00 1 DEL I - ingen hjælpemidler tilladt Varighed 2 timer (65 point kan opnås) 1. Beskriv de 3 faser som farmakokinetikken

Læs mere

Modul 1: Anatomi og fysiologi

Modul 1: Anatomi og fysiologi Lægemiddelkonsulentuddannelsen Tidligere eksamensopgaver MED svar til og med efterår 2012 Modul 1: Anatomi og fysiologi Lif Uddannelse Lægemiddelkonsulenteksamen 19. november 2012 Modul 1: Anatomi og fysiologi

Læs mere

Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INDLEDNING... 3

Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INDLEDNING... 3 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INDLEDNING... 3 1. ALMEN FARMAKOLOGI... 4 1.10 ALMENE DEFINITIONER... 4 1.20 RECEPTORBEGREB ET... 4 1.30 DOSIS -VIRKNINGSFORHOLD... 5 1.40 LÆGEMIDDELBIVIRKNINGER...

Læs mere

Ipratropium. Stofgruppe: ANS Muskarin receptor antagonist. Stofgruppe: ANS Nikotin receptor agonist Indtagelse: Øjendråber. Indtagelse: Inhalation

Ipratropium. Stofgruppe: ANS Muskarin receptor antagonist. Stofgruppe: ANS Nikotin receptor agonist Indtagelse: Øjendråber. Indtagelse: Inhalation Pilocarpin Atropin Ipratropium Darifenacin Suxameton (Succinylcholin) : Muskarin receptor agonist Muskarin receptor antagonist Muskarin receptor antagonist Muskarin receptor antagonist Nikotin receptor

Læs mere

Lægemiddelkonsulentuddannelsen. Tidligere eksamensopgaver MED svar til og med efterår 2012. Modul 2: Sygdomslære. Lif Uddannelse

Lægemiddelkonsulentuddannelsen. Tidligere eksamensopgaver MED svar til og med efterår 2012. Modul 2: Sygdomslære. Lif Uddannelse Lægemiddelkonsulentuddannelsen Tidligere eksamensopgaver MED svar til og med efterår 2012 Modul 2: Sygdomslære Lif Uddannelse Lægemiddelkonsulenteksamen 19. november 2012 Modul 2: Sygdomslære MED svar

Læs mere

Diuretika. Diuretika. Væskebalancen. Basal fysiologi. Væskebalancen. Væskebalancen 7/13/2009

Diuretika. Diuretika. Væskebalancen. Basal fysiologi. Væskebalancen. Væskebalancen 7/13/2009 AU Farmakologi Forelæsning 01 Total Forelæsninger 20 (Del 2/3) 7/13/2009 Diuretika Diuretika På medicinlisten hos ældre mennesker findes diuretika og paracetamol blandt de hyppigst anvendte farmaka. Derfor

Læs mere

smertebehandling Temanummer Noget om medicinsk smertebehandling Lidt smertefysiologi August 2010 Udgives af Hospitalsapoteket Viborg

smertebehandling Temanummer Noget om medicinsk smertebehandling Lidt smertefysiologi August 2010 Udgives af Hospitalsapoteket Viborg Temanummer August 2010 Udgives af Hospitalsapoteket Viborg Noget om medicinsk V edvarende smerter er en af de hyppigste årsager til invaliditet og nedsat livskvalitet. Alle mennesker har prøvet at have

Læs mere

Mads Møller Pedersen s Kompendium i Farmakologi

Mads Møller Pedersen s Kompendium i Farmakologi 1. ALMEN FARMAKOLOGI...4 1.10 ALMENE DEFINITIONER...4 1.20 RECEPTORBEGREBET...4 1.30 DOSIS-VIRKNINGSFORHOLD...6 1.40 LÆGEMIDDELBIVIRKNINGER...9 1.50 FARMAKOTERAPI HOS GRAVIDE, NYFØDTE OG LAKTERENDE...10

Læs mere

Hjælpestoffer, som behandleren skal være opmærksom på: Dette lægemiddel indeholder mindre end 1 mmol natrium (23 mg) pr. dosis.

Hjælpestoffer, som behandleren skal være opmærksom på: Dette lægemiddel indeholder mindre end 1 mmol natrium (23 mg) pr. dosis. Produktinformation for Dynastat (Parecoxib) Pulver til injektionsvæske, opl. 40 mg. Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og styrke 00 92 14 Pulver til injektionsvæske, opl. 40 mg Pakningsstørrelse

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Serenase, injektionsvæske, opløsning

PRODUKTRESUMÉ. for. Serenase, injektionsvæske, opløsning 9. august 2013 PRODUKTRESUMÉ for Serenase, injektionsvæske, opløsning 0. D.SP.NR. 01907 1. LÆGEMIDLETS NAVN Serenase 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 1 ml indeholder 5 mg haloperidol. Alle hjælpestoffer

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Serenase Dekanoat, injektionsvæske, opløsning

PRODUKTRESUMÉ. for. Serenase Dekanoat, injektionsvæske, opløsning 17. januar 2012 PRODUKTRESUMÉ for Serenase Dekanoat, injektionsvæske, opløsning 0. D.SP.NR. 3967 1. LÆGEMIDLETS NAVN Serenase Dekanoat 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Haloperidol 50 mg/ml og

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Burinex, tabletter. Hjælpestoffer, som behandleren skal være opmærksom på: Lactose

PRODUKTRESUMÉ. for. Burinex, tabletter. Hjælpestoffer, som behandleren skal være opmærksom på: Lactose PRODUKTRESUMÉ for Burinex, tabletter 0. D.SP.NR. 02996 1. LÆGEMIDLETS NAVN Burinex 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Bumetanid 2 mg Hjælpestoffer, som behandleren skal være opmærksom på: Lactose

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Sinquan, kapsler, hårde. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Doxepin 10 mg, 25 mg og 50 mg som doxepinhydrochlorid.

PRODUKTRESUMÉ. for. Sinquan, kapsler, hårde. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Doxepin 10 mg, 25 mg og 50 mg som doxepinhydrochlorid. Produktinformation for Sinquan (Doxepin) 25 og 50 mg Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og styrke 15 19 28 Kapsler 25 mg 50 69 72 Kapsler 50 mg Pakningsstørrelse 100 stk 100 stk Dagsaktuel pris

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Mindiab, tabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Mindiab, tabletter Produktinformation for Mindiab (Glipizid) Tabletter 5 mg Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og styrke 47 14 25 Tabletter 5 mg 01 28 98 Tabletter 5 mg Pakningsstørrelse 100 stk. 250 stk. Dagsaktuel

Læs mere

ZYPADHERA 405 mg pulver og solvens til depotinjektionsvæske, suspension

ZYPADHERA 405 mg pulver og solvens til depotinjektionsvæske, suspension 1. LÆGEMIDLETS NAVN ZYPADHERA 405 mg pulver og solvens til depotinjektionsvæske, suspension 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hvert hætteglas indeholder olanzapinpamoatmonohydrat svarende til

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Temesta, tabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Temesta, tabletter Produktinformation for Temesta (Lorazepam) Tabletter 1 mg Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og styrke 09 75 88 Tabletter 1 mg 09 75 99 Tabletter 1 mg Pakningsstørrelse 30 stk. (blister) 100 stk.

Læs mere

27. maj 2015 PRODUKTRESUMÉ. for. Synjardy 5 mg/1000 mg filmovertrukne tabletter

27. maj 2015 PRODUKTRESUMÉ. for. Synjardy 5 mg/1000 mg filmovertrukne tabletter 27. maj 2015 PRODUKTRESUMÉ for Synjardy 5 mg/1000 mg filmovertrukne tabletter Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan nye sikkerhedsoplysninger hurtigt tilvejebringes. Læger og

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Concerta, depottabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Concerta, depottabletter 7. januar 2014 PRODUKTRESUMÉ for Concerta, depottabletter 0. D.SP.NR. 21448 1. LÆGEMIDLETS NAVN Concerta 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 18 mg: En depottablet indeholder 18 mg methylphenidathydrochlorid.

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Cytotec, tabletter. 3. LÆGEMIDDELFORM Tabletter. Tabletterne er hvide, sekskantede og mærket Searle 1461.

PRODUKTRESUMÉ. for. Cytotec, tabletter. 3. LÆGEMIDDELFORM Tabletter. Tabletterne er hvide, sekskantede og mærket Searle 1461. Produktinformation for Cytotec (Misoprostol) Tabletter 0,2 mg Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og Pakningsstørrelse styrke 00 34 55 Tabletter 0,2 mg 60 stk. (blister) Dagsaktuel pris findes på

Læs mere

Dansk Cardiologisk Selskab

Dansk Cardiologisk Selskab Dansk Cardiologisk Selskab www.cardio.dk og Dansk Psykiatrisk Selskab Arytmi-risiko ved anvendelse af psykofarmaka DCS & DPS vejledning 2011. Nr. 1 Arytmi-risiko ved anvendelse af psykofarmaka DCS & DPS

Læs mere

Kliniske retningslinjer for biologisk behandling af bipolare affektive sindslidelser

Kliniske retningslinjer for biologisk behandling af bipolare affektive sindslidelser Kliniske retningslinjer for biologisk behandling af bipolare affektive sindslidelser De Affektive Teams Psykiatrien i Region Syddanmark Almenpsykiatrisk afdeling Odense, Universitetsfunktion & Almenpsykiatrisk

Læs mere

Zyvoxid, infusionsvæske, opløsning

Zyvoxid, infusionsvæske, opløsning Produktinformation for Zyvoxid (Linezolid) Infusionsvæske 2 mg/ml Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og Pakningsstørrelse styrke 00 73 78 Infusionsvæske 2 mg/ml 300 ml x 10 Dagsaktuel pris findes

Læs mere

MAGASINET. w w w.laegemagasinet.dk. Behandling af akutte smerter Af Overlæge Per Rotbøll Nielsen

MAGASINET. w w w.laegemagasinet.dk. Behandling af akutte smerter Af Overlæge Per Rotbøll Nielsen w w w.laegemagasinet.dk MAGASINET M A G A S I N F O R P R A K T I S E R E N D E L Æ G E R TIL VENTEVÆRELSET DIT LÆGEMAGASIN INDLÆG N r. 3 juni 2011 25. årgang ISSN Nr. 0902-1787 l æ s i n d e i b l a d

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUMÉ

BILAG I PRODUKTRESUMÉ BILAG I PRODUKTRESUMÉ 1 1. LÆGEMIDLETS NAVN ABILIFY 5 mg tabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver tablet indeholder 5 mg aripiprazol. Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på:

Læs mere

Farmakologiske aspekter ved epilepsi

Farmakologiske aspekter ved epilepsi Farmakologiske aspekter ved epilepsi Et komplement til den danske lærebogs afsnit om epilepsi. Klinisk baggrund En god definition på epilepsi mangler. Ofte angives epilepsi at være en tilstand med gentagne

Læs mere

antipsykotika Temanummer Noget om psykofarmaka Virkning Antipsykotika August 2010 Udgives af Hospitalsapoteket Viborg

antipsykotika Temanummer Noget om psykofarmaka Virkning Antipsykotika August 2010 Udgives af Hospitalsapoteket Viborg Temanummer August 2010 Udgives af Hospitalsapoteket Viborg Noget om psykofarmaka Psykofarmaka er den fælles betegnelse for lægemidler, der hører til ATC-gruppe N05. Gruppen omfatter: Antipsykotika Litium

Læs mere

Armour Thyroid (Thyroid tablets, USP)

Armour Thyroid (Thyroid tablets, USP) Armour Thyroid (Thyroid tablets, USP) Brug ikke Armour Thyroid alene, eller sammen med andre lægemidler til behandling af fedme, eller at tabe sig. Forkert brug af Armour Thyroid kan forårsage alvorlige

Læs mere