Rammekontrakt om bistand som sikkerhedsassessor og Bemyndiget Organ (Notified Body, NoBo) i henhold til interoperabilitetsdirektivet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rammekontrakt om bistand som sikkerhedsassessor og Bemyndiget Organ (Notified Body, NoBo) i henhold til interoperabilitetsdirektivet"

Transkript

1 ((dobbelt parentes angiver, at teksten udgår i den endelige aftale og erstattes af det beskrevne, idet Banedanmark udfylder den manglende tekst inden kontrahering)) Rammekontrakt om bistand som sikkerhedsassessor og Bemyndiget Organ (Notified Body, NoBo) i henhold til interoperabilitetsdirektivet i forbindelse med total udskiftning af Banedanmarks signalsystemer (Signalprogrammet)

2 Indhold 1. PARTERNE 4 2. KONTAKTPERSONER MV OVERORDNET OM OPGAVEN 5 4. KONTRAKTGRUNDLAG 5 5. YDERLIGERE OM ASSESSOR/NOBOS YDELSER OG FORPLIGTELSER Projektledelse Assessor/NoBos bemanding Inspektioner Underleverandører Banedanmarks ret til at kræve udskiftning af medarbejdere Deltagelse i møder Processer, modeller, værktøjer m.v Særlige regler Trafikstyrelsen Rapportering og løbende oprettelse/aflevering af materiale Samarbejde Bistand i forbindelse med rammekontraktens ophør Assessor/NoBos CSR forpligtelse Sprogkrav BANEDANMARKS YDELSER OG FORPLIGTELSER TIDSFRISTER OG BUDGET Tidsfrister Budget HONORAR PRISREGULERING AF TIMERATER UDBETALING AF HONORAR OG UDLÆG OPHAVSRET MV TAVSHEDSPLIGT ANSVAR PROJEKTFORSIKRING VARIGHED OG BANEDANMARKS OPSIGELSESRET Rammekontraktens varighed Banedanmarks opsigelsesret FORHOLDET TIL TREDJEMAND RAMMEKONTRAKTENS RÆKKEVIDDE - BEHOV FOR SPECIALASSISTANCE Rammekontraktens rækkevidde Specialassistance o.lign HABILITET ÆNDRINGER TVISTER LOVVALG 25

3 3(28) 22. FREMGANGSMÅDEN VED BANEDANMARKS OG/ELLER MEDORDREGIVERES UDNYTTELSE AF OPTION PÅ AT ANVENDE NÆRVÆRENDE RAMMEKONTRAKT BILAG 28

4 1. PARTERNE Mellem Banedanmark Amerika Plads 15 DK-2100 København Ø i det følgende kaldet Banedanmark og ((firmanavn)) ((reg.nr. i relevant firmaregister, CVR)) ((firmaadresse) ((postnummer og by)) ((hvis der er tale om et konsortium, angives ovenstående for alle deltagerne i konsortiet, dog ikke underleverandører)) i det følgende kaldet Assessor/NoBo er indgået nærværende rammekontrakt om bistand som sikkerhedsassessor og som certificeret Bemyndiget Organ (Notified Body, NoBo) i henhold til interoperabilitetsdirektivet i forbindelse med gennemførelse af Banedanmarks total udskiftning af signalsystemerne på fjernbanen og S-banen (Signalprogrammet). ((Den ledende virksomhed af Assessor/NoBos konsortium er (( )), der er bemyndiget til at pådrage de øvrige virksomheder i konsortiet forpligtelser i enhver henseende, herunder at modtage ordrer og betalinger samt på alle måder at handle på vegne af konsortiet, jf. erklæring om solidarisk hæftelse i Assessor/Nobos tilbud.)) 2. KONTAKTPERSONER MV. Banedanmarks programdirektør er Morten Søndergaard, med hvem bindende aftaler kan træffes indenfor nærværende rammekontrakts rammer. Assessor/NoBos project manager er ((navn jf. tilbud)), med hvem bindende aftaler kan træffes indenfor nærværende rammekontrakts rammer.

5 5(28) 3. OVERORDNET OM OPGAVEN Rammekontrakten omfatter bistand som sikkerhedsassessor og som certificeret Bemyndiget Organ (Notified Body, NoBo) i henhold til interoperabilitetsdirektivet i forbindelse med en total udskiftning af Banedanmarks signalsystemer på fjernbanen og S-banen. Opgaven omfatter sikkerhedsmæssig vurdering af Signalprogrammet og generel sikkerhedsmæssig vurdering af arbejder udført af Signalprogrammets leverandører (detaljeret sikkerhedsmæssig vurdering af leverandørernes arbejder skal udføres af leverandørernes egne assessorer, S-ISA'er, jf. nedenfor i pkt. 17.1) samt NoBo-opgaver i henhold til interoperabilitetsdirektivet, jf. Programme & Work description, pkt. 5.1, i hver af signalprojekternes programfaser. Signalprojekternes programfaser er beskrevet i Programme and Work description, pkt ("Fjernbane Signalling system"), pkt ("Fjernbane Signalling system onboard project"), pkt ("S-bane Signalling System project"), pkt ("Operational Rules project") og pkt ("Organisational Change"). Arten og omfanget af Assessor/NoBos arbejde i hver af signalprojekternes programfaser fremgår af kontraktgrundlaget, jf. pkt. 4 nedenfor. Assessor/NoBo udfører sit arbejde, som angivet i Scope of Work og ATRs, jf. tilbuddet dateret ((dato indsættes)), og kontraktgrundlaget i øvrigt. Den endelige beskrivelse af Assesor/NoBos arbejdsopgaver sker vha. ajourført(e) Scope of Work og ATR, jf. Programme & Work description pkt og KONTRAKTGRUNDLAG Rammekontraktens grundlag består af nedenstående dokumenter: 1. Nærværende rammekontrakt incl. bilag A-D 2. Almindelige bestemmelser for teknisk rådgivning og bistand, ABR Meddelelser udsendt til tilbudsgiverne under udbudsprocessen, herunder rettelsesblade, instrukser, spørgsmål/svar, mødereferat fra forhandlingsmøde etc. 4. Banedanmarks øvrige udbudsmateriale 5. Assessor/NoBos tilbud (BAFO), dateret (( ))

6 6(28) Såfremt der måtte være uoverensstemmelse mellem ovennævnte dokumenter, har dokumenter med lavest nummerering forrang, dvs. at rammekontrakten f.eks. har forrang for ABR YDERLIGERE OM ASSESSOR/NOBOS YDELSER OG FORPLIGTELSER 5.1 Projektledelse Assessor/NoBo står for projektledelsen af sine egne ydelser. 5.2 Assessor/NoBos bemanding Indledning, herunder liste over personer på sagen Assessor/NoBo er forpligtet til under alle signalprojekternes programfaser, jf. Programme and Work description, pkt at opretholde den fornødne kapacitet i form af kvalificerede medarbejdere (herunder også hos underleverandører), der er i besiddelse af de tilstrækkelige faglige og menneskelige ressourcer i forhold til de konkrete delopgaver. De medarbejdere hos Assessor/NoBo, som skal deltage i løsningen af Assessor/NoBos opgaver er angivet i Assessor/NoBos tilbud dateret ((dato indsættes)). Medarbejderne som alle er godkendt af Trafikstyrelsen er indsat i skemaet nedenfor: ((Skemaet udfyldes af BDK inden kontrahering)) Medarbejder kategori nr. Funktion Navn på medarbejder CV nr. (( )) (( )) (( )) (( )) (( )) (( )) (( )) (( )) (( )) (( )) (( )) (( )) (( )) (( )) (( )) (( )) (( )) (( )) (( )) (( )) (( )) (( )) (( )) (( )) (( )) (( )) (( )) (( )) (( )) (( )) (( )) (( )) (( )) (( )) (( )) (( )) (( )) (( )) (( )) (( )) (( )) (( )) (( )) (( )) (( )) (( )) (( )) (( )) (( )) (( )) (( )) (( )) (( )) (( )) (( )) (( ))

7 7(28) Skemaet indeholder alle de personer hos Assessor/NoBo, som skal deltage i løsningen af Assessor/NoBos opgaver, dvs. alle personer i "resource categori" (herefter kategori) 1-3 i Tender Conditions, pkt Assessor/NoBo forpligter sig til fra rammekontraktens start og i alle programfaserne at fastholde den tilbudte bemanding med medarbejdere (som angivet i skemaet ovenfor). Assessor/NoBo er endvidere forpligtet til at sørge for, at de pågældende medarbejderes arbejde med rammekontrakten har 1. prioritet frem for andre opgaver, således at de pågældendes arbejde på rammekontrakten ikke generes af andre opgaver. Assessor/NoBo fører en løbende ajourført liste over de personer (inkl. Assessor/NoBos underleverandører), som arbejder på Signalprogrammet, dvs. listen ovenfor suppleret med personerne i kategori 4. Listen skal omfatte alle medarbejdere på sagen. For hver person angives kategori, jf. pkt i Tender Conditions. Banedanmark skal orienteres om alle ændringer i listen (se dog også afsnittet "Assessor/NoBos udskiftning i sin bemanding", hvoraf fremgår, at Banedanmark i visse situationer skal godkende en udskiftning). Banedanmark har i den forbindelse ret til at kræve, at en person "omkategoriseres" (dvs. f.eks. flyttes fra kategorien "Senior Assessor" til kategorien "Assessor" ), såfremt personens kvalifikationer ikke berettiger til, at personen henhører under den af Assessor/NoBo foreslåede kategori. Assessor/NoBo kan foreslå, at en person flyttes op i kategori som følge af, at vedkommendes kvalifikationer er forbedret. Ændringer i kategori har virkning fra næstkommende måned. Assessor opgaver må kun udføres af kategori 1-3 personer navngivet i skemaet trykt ovenfor. Opgaver relateret til Interoperabilitetsdirektivet (NoBo-opgaver) må kun udføres af en i henhold til Interoperabilitetsdirektivet certificeret NoBo. NoBo-medarbejderne er angivet i skemaet ovenfor.

8 8(28) Assessor/NoBos udskiftning i sin bemanding (Banedanmarks ret til at kræve udskiftning i Assessor/NoBos bemanding fremgår af pkt. 5.5) Assessor/NoBo kan foretage udskiftninger i sin bemanding for så vidt angår ovennævnte medarbejdere i kategori 4 uden forudgående aftale med Banedanmark. Medarbejdere i kategori 1-3 kan ikke udskiftes uden forudgående aftale med Banedanmark, og Assessor/NoBo ifalder bod (jf. nedenfor), såfremt Assessor/NoBo uden aftale udskifter medarbejdere fra kategori 1, 2 og/eller 3. Ferier på op til 1 måneds varighed anses ikke som en udskiftning. Banedanmark skal i samme forbindelse godkende den nye medarbejder. Det gælder dog ikke, såfremt udskiftningen er begrundet i medarbejderens jobskifte, forudsat at skiftet ikke sker til en virksomhed, som er koncernforbundet med Assessor/NoBo ((, dvs. er koncernforbundet med nogen af de virksomheder, som deltager i Assessor/NoBos konsortium)). Det gælder heller ikke, såfremt udskiftningen er begrundet i medarbejderens sygdom eller død. Det påhviler Assessor/NoBo uden ugrundet ophold at advisere Banedanmark på skrift om den forestående udskiftning. Endvidere påhviler det Assessor/NoBo at udskifte medarbejderen med en ny medarbejder med tilsvarende kompetencer og erfaringer. Banedanmark skal godkende den nye medarbejder og kan i den forbindelse kræve dokumentation for, at den nye medarbejder har tilsvarende kompetencer og erfaringer som den udskiftede medarbejder. Udpegningen af medarbejdere evalueres af parterne forud for hver faseskift, og der kan i den forbindelse indgås aftale om ændringer, idet Banedanmark naturligvis ikke er interesseret i at fastholde en person, hvis vedkommendes kompetence ikke er relevante i den kommende fase. Såfremt Banedanmark ønsker det, er Assessor/NoBo dog forpligtet til at lade de udpegede medarbejdere i kategori 1-3 fortsætte i samtlige faser. Såfremt en af de i skemaet angivne medarbejdere i kategori 1-3 udskiftes efter aftale med Banedanmark, eller såfremt en af de i skemaet angivne medarbejdere i kategori 1-3 udskiftes, og der foreligger en af de i ovennævnte afsnit nævnte begrundelser (jobskifte, sygdom, død), kan Assessor/NoBo - uanset at Assessor/NoBo i den situation ikke ifalder bod (jf. næste afsnit modsætningsvist) - alene fakturere Banedanmark med halvdelen af den nye medarbejders timerate de første 75 timer, personen herefter bruger på Signalprogrammet. Baggrunden for denne regel er, at det må påregnes, at den nye medarbejder - set ud fra en gennemsnitsbetragtning - skal bruge et antal timer til at opnå et vist vidensniveau om

9 9(28) Signalprogrammet, og dette timeforbrug kan ikke fuldt ud faktureres til Banedanmark. Såfremt Assessor/NoBo udskifter en medarbejder i kategori 1-3 uden Banedanmarks skriftlige samtykke, og der ikke foreligger en af de ovenfor nævnte begrundelser (jobskifte, sygdom, død), skal Assessor/NoBo betale Banedanmark bod for hver påbegyndt måned, medarbejderen ikke længere arbejder på Signalprogrammet. Boden, der betales pr. udskiftet medarbejder, udgør et beløb svarende til 25 timerater for den pågældende person pr. måned. Maksimumbod pr. medarbejder er 100 timerater. Assessor/NoBo skal betale bod for flere medarbejdere på samme tid, såfremt Assessor/NoBo har udskiftet flere af de i skemaet angivne medarbejdere inden for samme tidsperiode (uden at der foreligger ovennævnte begrundelser, dvs. jobskifte, sygdom, død). Der skal dog ikke betales bod, hvis der på forhånd er indgået aftale mellem Banedanmark og Assessor/NoBo om en ændring af forpligtelsen (f.eks. fordi parterne aftaler, at medarbejderen i en periode skal erstattes af en anden person). Betaling af bod fritager ikke Assessor/NoBo for at opfylde sine forpligtelser med hensyn til bemanding og løsning af opgaven. Forøgelse af eller reduktion i bemandningen Assessor/NoBo kan ikke uden forudgående aftale med Banedanmark øge eller reducere bemandingen, med mindre der er tale om uvæsentlige ændringer. Det samme gælder for ændringer i sammensætningen af medarbejderkategorierne. 5.3 Inspektioner Assessor/NoBo skal i behørigt omfang foretage inspektioner (in English: audits) af Banedanmark, leverandørerne og projekter tilknyttet Signalprogrammet, jf. Programme & Work description, pkt. 6. Derudover kan Trafikstyrelsen kræve, at Assessor/NoBo foretager nærmere angivne inspektioner. Assessor/NoBo skal varsle påtænkte inspektioner i rimelig tid inden foretagelsen af disse. Varslingen skal indeholde oplysninger om tid og sted for inspektionen, inspektionens formål, omfang og forventede varighed.

10 10(28) Inspektioner skal dokumenteres i inspektionsrapporter. De inspicerede parter skal have lejlighed til at udtale sig om indholdet af inspektionsrapporterne. 5.4 Underleverandører Assessor/NoBo benytter sig af følgende underleverandører ((nedenstående oplysninger angives for hver underleverandør)): ((firmanavn)) ((reg.nr. i relevant firmaregister, CVR)) ((firmaadresse) ((postnummer og by)) Personerne hos underleverandører, som arbejder på Signalprogrammet, er fuldt ud omfattet af pkt. 5. Udskiftninger af ovennævnte underleverandører og nye underleverandører skal godkendes skriftligt af Banedanmark. Assessor/NoBo hæfter for sine underleverandørers ydelser, som var det Assessor/NoBos egne. 5.5 Banedanmarks ret til at kræve udskiftning af medarbejdere Hvis det viser sig, at en eller flere af personerne i skemaet i pkt. 5.2 efter Banedanmarks mening ikke fungerer tilfredsstillende i deres arbejde for Signalprogrammet, skal parterne (dvs. Assessor/NoBo og Banedanmark) snarest optage drøftelser med henblik på udskiftning af den eller de pågældende personer. Såfremt parterne ikke kan blive enige, kan Banedanmark kræve udskiftning af den eller de pågældende personer. Assessor/NoBo har ikke ret til økonomisk kompensation eller anden form for betaling i forbindelse med en krævet udskiftning. De personer, som Assessor/NoBo sætter i stedet for de udskiftede personer, skal godkendes af Banedanmark. Bestemmelsen ovenfor i pkt. 5.2, om at Assessor/NoBo i tilfælde af aftalt udskiftning af medarbejdere kun kan fakturere Banedanmark med halvdelen af den nye medarbejders timerate de første 200 timer, finder ikke anvendelse på udskiftninger foretaget i medfør af nærværende pkt.

11 11(28) Bestemmelsen ovenfor i pkt. 5.2 om Assessor/NoBos betaling af bod finder ikke anvendelse på udskiftninger foretaget i medfør af nærværende pkt. 5.6 Deltagelse i møder Assessor/NoBo skal kunne være repræsenteret på kvalificeret niveau ved møder på Banedanmarks henholdsvis Trafikstyrelsens adresse indenfor et varsel på 24 timer, dog fraregnet weekender og danske helligdage. Både Banedanmark og Trafikstyrelsen kan i fællesskab eller hver for sig indkalde til sådanne møder. 5.7 Processer, modeller, værktøjer m.v. Assessor/NoBo skal i sit arbejde anvende project web, jf. Programme & Work description, pkt Endvidere henvises til tilbuddet dateret (( )) for så vidt angår processer, modeller, værktøjer mv Særlige regler Assessor/NoBo er forpligtet til at gøre sig bekendt med og overholde de gældende regler for ophold, færdsel og arbejde i sporet. De gældende regler kan findes på Assessor/NoBo og dennes personale må ikke færdes og arbejde på Banedanmarks arealer uden fornøden instruktion og uden forskriftsmæssig sikkerhedspåklædning, som minimum sikkerhedsvest. Såfremt Assessor/NoBo skal deltage i kurser i den anledning, betales kursusafgiften af Banedanmark, ligesom tidsforbruget kan faktureres. Assessor/NoBo er forpligtet til at overholde de til enhver tid gældende regler for arbejde hos Banedanmark. Assessor/NoBo er forpligtet til at overholde de til enhver tid gældende faglige anvisninger, normer, best practise, regulativer o. lign., som er relevante i forbindelse med de enkelte delopgaver. Der henvises til Programme & Work Description, pkt Trafikstyrelsen Assessor/NoBo er forpligtet til i relevant omfang at samarbejde med Trafikstyrelsen.

12 12(28) Assessor/NoBo er iht. lovgivningen forpligtet til at give Trafikstyrelsen adgang til alle oplysninger i forbindelse med Trafikstyrelsens opgaver som godkendende og undersøgende myndighed i forbindelse med jernbanedrift. Assessor/NoBo skal endvidere til enhver tid give Trafikstyrelsen adgang til alt relevant materiale, herunder elektroniske arkiver Rapportering og løbende oprettelse/aflevering af materiale Assessor/NoBo udarbejder månedlige rapporter i overensstemmelse med pkt. 12 i Programme and Work description. Assessor/NoBo opretter og lægger løbende alt materiale m.v., der er udarbejdet eller indhentet m.v. i forbindelse med opgavens løsning, ind på project web, jf. pkt. 4.4 i Programme and Work description. I forbindelse med afslutningen af hver fase kontrollerer Assessor/NoBo, at alt materiale m.v. ligger på project web. Materialet skal ligge i editerbare filer. Banedanmark kan mod godtgørelse af medgået tid og kopieringsudgifter rekvirere papirkopier af materialet. Ved opgavens afslutning tilbageleverer Assessor/NoBo eventuelt materiale, som er udlånt fra Banedanmark Samarbejde Banedanmark og Assessor/NoBo skal samarbejde konstruktivt. Såfremt Assessor/NoBo får kendskab til forhold, der kan indvirke ikke uvæsentligt på opgaven, er Assessor/NoBo forpligtet til omgående at give Banedanmark meddelelse herom. Assessor/NoBo er forpligtet til at samarbejde med de aktører, der er involveret i Signalprogrammet, herunder andre dele af Banedanmark, eksterne interessenter, rådgivere og leverandører. Der henvises i øvrigt til Programme & Work description Bistand i forbindelse med rammekontraktens ophør Assessor/NoBo er (uanset om ophør sker i medfør af pkt nedenfor eller ABR 89, pkt. 8.1) forpligtet til at deltage i en

13 13(28) overdragelse af assessor/nobo-opgaverne og orientere en evt. ny assessor/nobo, som skal overtage opgaven om det foreliggende materiale, rapporter osv. Det understreges, at dette arbejde sker mod godtgørelse af medgået tid Assessor/NoBos CSR forpligtelse Assessor/NoBo forpligter sig til at overholde bilag A Sprogkrav Assessor/NoBo skal være i stand til at læse materiale primært på engelsk men også på dansk og i et vist omfang tillige på fransk, tysk og/eller italiensk. Endvidere henvises til Programme & Work description, pkt BANEDANMARKS YDELSER OG FORPLIGTELSER Banedanmarks ydelser i hver af signalprojekternes programfaser er beskrevet i Programme and Work description, ligesom Banedanmarks ydelser er beskrevet forskellige steder i nærværende rammekontrakt. Den nærmere beskrivelse af Banedanmarks ydelser fastlægges i løbende i de(n) ajourførte Scope of Work og ATR, jf. pkt. 3. Der henvises endvidere til pkt TIDSFRISTER OG BUDGET 7.1 Tidsfrister Assessor/NoBo-opgaverne igangsættes ved indgåelse af rammekontrakten. Assessor/NoBo har - med mindre parterne konkret har aftalt andet - ansvaret for fremdriften af assessor/nobo-opgaven inden for de frister, der er angivet i Programme & Work description pkt. 9, og som er specificeret i Scope of Work og ATR, jf. Programme & Work description, pkt og 11.

14 14(28) Assessor/Nobo skal udføre alle sædvanlige aktiviteter, der er nødvendige for at sikre den fremdrift af Assessor/Nobo-opgaven, som er forudsat i Programme & Work description og Scope of Work. Såfremt Assessor/Nobo forudser forsinkelse, skal Assessor/Nobo uden ugrundet ophold orientere Banedanmark. Assessor/Nobo er forpligtet til at påtage sig en ekstraordinær indsats for at indhente forsinkelsen. 7.2 Budget Det i Assessor/NoBos tilbud dateret (( )) anførte timeestimat udgør, ganget med timepriserne, et budget. Budgettet er ikke bindende for hverken Assessor/NoBo eller for Banedanmark. Formålet er alene budgetstyring for Banedanmark. På tilsvarende vis udarbejdes der i de efterfølgende faser budgetter baseret på de pågældende ATR. Hvis det bliver klart for Assessor/NoBo, at et budget ikke kan holde, er Assessor/NoBo forpligtet til straks at advisere Banedanmark. 8. HONORAR Honoraret beregnes på grundlag af den tid, der er medgået til opgavens løsning, jf. nærmere nedenfor: Honoraret fremkommer ved at multiplicere den tid, medarbejderne har anvendt på opgaven med den tilbudte timerate, jf. "Tender list with hourly rates", for den medarbejderkategori (resource category), som de pågældende medarbejdere er indplaceret i. Assessor/NoBo kan - med mindre parterne konkret har aftalt andet - kun fakturere tid for medarbejdere, som på tidspunktet for arbejdets udførelse er optaget på den i pkt. 5.2 omtalte løbende ajourførte liste over samtlige medarbejdere (inkl. underleverandører) på sagen. Tid, der medgår til at rette egne eller underleverandørers fejl, kan ikke faktureres. Den medgåede tid opgøres ved, at Assessor/NoBo dagligt fører timelister, der specificerer, hvor mange timer den enkelte medarbejder har brugt på opgaver, der vedrører rammekontrakten. Timelisterne skal specificeres i medfør af Programme and Work description, pkt. 13. Rejsetid fra Assessor/NoBos arbejdssted/hjem til Banedanmarks adresse (Banehuset) eller til møder, besigtigelser, inspektioner mv.

15 15(28) andre steder i Danmark kan ikke føres på opgaven. Det gælder også rejsetid mellem Assessor/NoBos eventuelle arbejdssteder. Rejsetid mellem 2 eller flere møder, besigtigelser, inspektioner mv. samme dag (f.eks. mellem en lokalitet i Jylland og en lokalitet på Sjælland) kan dog føres på opgaven, forudsat at de pågældende aktiviteter alle vedrører Signalprogrammet. For overarbejde eller forskudt arbejdstid anvendes samme timerater som for normal tid. Timeraterne er angivet i danske kroner og inkluderer alle afgifter bortset fra moms, der gælder på tidspunktet for fristen for afgivelse af tilbud. Ved ændringer af danske afgifter reguleres priserne med den økonomiske nettokonsekvens heraf, således at Assessor/NoBo stilles uændret. Timeraterne dækker alle Assessor/NoBos udgifter (uanset om arbejdet sker hos Banedanmark eller andre steder), herunder udgifter og omkostninger til transport (jf. dog nedenfor om udlæg), forsikringer, administration, kontorudgifter, PC, telefon, forplejning, uddannelse m.v. Assessor/NoBo kan - med mindre andet eksplicit fremgår andre steder i rammekontrakten (f.eks. pkt. 5.8, 1. afsnit), eller der er indgået separat aftale herom med Banedanmark - således eksempelvis ikke kræve betaling for medarbejderes videreuddannelse, medarbejderes deltagelse i særlige kursusforløb, oplæring af nye medarbejdere i forbindelse med udskiftning af medarbejdere etc. Banedanmark stiller vederlagsfrit project web til rådighed for Assessor/NoBo, jf. Programme and Work description, pkt Med hensyn til udlæg henvises til bilag D, pkt PRISREGULERING AF TIMERATER Timerater, der anvendes til afregning af honorar i signalprojekternes programfaser, reguleres med udgangspunkt i de i "Tender list with hourly rates" fastsatte timerater. Reguleringen fastsættes på grundlag af stigningstaksten i FRI indekset med basis i indekset pr. januar 2009 (indeks 626, jf. f.eks.

16 16(28) Timeraterne reguleres første gang med virkning fra d. 1. januar 2011 og er gældende et år frem. Reguleringen foretages på grundlag af FRI indekset pr. januar Herefter reguleres timeraterne hvert år med virkning fra d. 1. januar og denne regulering gælder et år frem. Hvert år foretages reguleringen på grundlag af FRI indekset pr. 1. januar det pågældende år. Såfremt FRI indekset ophører, dvs. ikke længere ajourføres min. 1 gang om året, aftaler parterne for fremtiden et nyt sammenligneligt indeks til erstatning for FRI indekset. Såfremt parterne ikke kan blive enige om et nyt sammenligneligt indeks, finder nettoprisindekset anvendelse. 10. UDBETALING AF HONORAR OG UDLÆG Udbetaling af honorar og udlæg sker månedsvis bagud efter regning. Assessor/NoBo skal overholde de til enhver tid gældende Banedanmark procedurer vedrørende fakturering, ligesom kravene om fakturering i Programme and Work description, pkt. 13, skal overholdes. Alle honorarregninger vedlægges oversigt over de til sagen knyttede medarbejdere (incl. oplysning om medarbejderkategori) med angivelse af timesats samt timeforbrug pr. kalenderdag (evt. kopi af edbudskrifter). Det skal fremgå, hvad timerne er brugt til. Betalingsbetingelserne er løbende måned + 30 dage efter modtagelse af regning. Betaling sker ved bankoverførsel. Træk på Banedanmarks konto på sidste rettidige betalingsdag betragtes som rettidig betaling. Alle udlægsregninger vedlægges kopier af de originale regninger for de foretagne udlæg. Det skal fremgå, hvad udlægget vedrører. Kopier af de originale regninger fremsendes separat med fornøden reference til fakturanummer elektronisk eller pr. post. Bod i medfør af pkt. 5.2 opgøres månedsvis bagud. Assessor/NoBo skal sammen med honorarregningen fremsende eventuelle kreditnotaer for bod. Kreditnotaen skal indeholde en reference til dokumentationen for bodens størrelse.

17 17(28) Regninger og kreditnotaer skal sendes elektronisk i format OIO-XML til: Banedanmark Bogholderiet Amerika Plads København Ø Banedanmarks EAN-nummer: Regninger og kreditnotaer mærkes med navnet på fagprojektlederen for sikkerhed samt EAN-nummer, kontraktnummer og journalnummer. Regninger for en måned skal omfatte samtlige udgifter for den pågældende måned der skal faktureres i bund og Banedanmark kan nægte at betale beløb, der iht. foranstående skulle have været faktureret tidligere. Banedanmark vil i december måned meddele Assessor/NoBo slutdato for modtagelse af regninger for udført rådgivning og udlæg for finansåret. Banedanmark forbeholder sig at lade sin revisor hos Assessor/NoBo gennemgå grundlaget for en fakturering eller forlange attestation fra Assessor/NoBos revisor. 11. OPHAVSRET MV. Banedanmark er uden yderligere vederlag berettiget til på enhver måde at anvende det materiale, herunder assessmentrapporter og inspektionsrapporter, som Assessor/NoBo har udarbejdet i forbindelse med denne opgave. Banedanmarks ret til at anvende materialet omfatter også en ret til at ændre og bearbejde materialet. Banedanmarks ret til at anvende materialet gælder i hele rammekontraktens løbetid og efter rammekontraktens ophør (uanset om ophør sker i medfør af pkt nedenfor eller ABR 89, pkt. 8.1). Uanset det i pkt. 12 anførte kan Banedanmark endvidere tillade andre, herunder rådgivere, leverandører og offentlige myndigheder, at

18 18(28) anvende materialet efter Banedanmarks bestemmelser i forbindelse med projekter, der vedrører Banedanmark. Ved offentlig gengivelse af materiale udarbejdet af Assessor/NoBo skal Assessor/NoBos navn anføres. Assessor/NoBo er berettiget til at anvende det materiale, som Assessor/NoBo har udarbejdet i forbindelse med denne opgave, eller som Assessor/NoBo har udarbejdet i forbindelse med andre opgaver og anvendt i forbindelse med denne opgave. Materialet må dog i givet fald kun anvendes i anonymiseret form. Såfremt Banedanmark kræver det, er Assessor/NoBo forpligtet til i sine aftaler med medarbejdere at medtage bestemmelser, der muliggør, at Banedanmark i enhver henseende får den retsposition, som fremgår af nærværende pkt. 11. På Banedanmarks anmodning skal Assessor/NoBo dokumentere, at dette er sket. I det omfang Assessor/NoBo anvender materiale, der er udarbejdet af tredjemand, herunder underleverandører og interessenter, i forbindelse med denne opgave, er Assessor/NoBo forpligtet til i sin aftale med tredjemand at medtage bestemmelser, der muliggør, at Banedanmark også i relation til materiale udarbejdet af tredjemand i enhver henseende får den retsposition, som fremgår af nærværende pkt. 11. På Banedanmarks anmodning skal Assessor/NoBo dokumentere, at dette er sket. Formålet med det i nærværende pkt. 11 anførte er, at Banedanmark frit skal kunne anvende alt materiale, der er udarbejdet og anvendt i forbindelse med Signalprogrammet. Undtaget herfra er dog anvendelse af materiale, som kan købes af tredjemand på almindelige vilkår (licenser til Word, Outlook osv.) Det omfattede materiale er først og fremmest alt materiale, som Assessor/NoBo selv har udarbejdet i forbindelse med denne eller andre opgaver og anvendt i forhold til denne opgave (f.eks. assessmentrapporter og inspektionsrapporter) samt alt materiale, som tredjemand har udarbejdet til denne opgave. Det omfattede materiale vil typisk findes på project web, men det kan også findes uden for dette rum. Endvidere henvises til pkt. 5.9 vedrørende oplysninger til Trafikstyrelsen.

19 19(28) 12. TAVSHEDSPLIGT Bortset fra det i pkt. 11 anførte er begge parter er forpligtet til at hemmeligholde enhver viden og oplysning, som måtte komme dem til kundskab på baggrund af nærværende kontraktforhold vedrørende den anden parts forhold og vedrørende Signalprogrammet, herunder kommercielle og tekniske forhold samt personaleforhold. Det gælder dog ikke over for Trafikstyrelsen, jf. pkt Assessor/NoBo skal iværksætte nødvendige foranstaltninger til at holde fortrolige oplysninger hemmelige. Det gælder også hos Assessor/NoBos evt. underleverandører. Pligten til hemmeligholdelse påhviler også parterne efter rammekontraktens ophør, uanset årsagen hertil. Det er alene Banedanmark, som må udtale sig til offentligheden, herunder nyhedsmedierne, om Signalprogrammet eller forhold med relation til Signalprogrammet. Banedanmarks omtale af Assessor/NoBo eller hans forhold skal være loyal. 13. ANSVAR Assessor/NoBo har på sædvanlig vis ansvaret for de ydelser, Assessor/NoBo har leveret, jf. også ABR 89, pkt Assessor/NoBos samlede ansvar er begrænset til DKK 25 mio. Ansvaret kan dog aldrig overstige det endelige honorar. Ansvarsbegræsningen gælder dog ikke ved grov uagtsomhed eller forsæt fra Assessor/NoBos side. 14. PROJEKTFORSIKRING Assessor/NoBo skal senest 4 uger efter rammekontraktens underskrift tegne en sædvanlig projektforsikring (dvs. en ansvarsforsikring, som alene angår Assessor/NoBos arbejde i henhold til nærværende rammekontrakt), der dækker Assessor/NoBo fejl og forsømmelser mv. i forbindelse med nærværende rammekontrakt. Forsikringen skal være tegnet i et anerkendt forsikringsselskab, og Banedanmark skal - forinden tegning - godkende såvel forsikringsselskab som forsikringsvilkår.

20 20(28) Assessor/NoBos selvrisiko i henhold til projektforsikringen må maks. være på DKK 1 mio. Forsikringssummen skal være på DKK 25 mio. Projektforsikringen skal omfatte Assessor/NoBos evt. underleverandører som medforsikrede. Assessor/NoBos udgift til forsikringspræmie er indeholdt i honoraret i pkt. 8 og kan således ikke faktureres Banedanmark. Kopi af Assessor/NoBos projektforsikringspolice fremsendes til Banedanmark, straks den er tegnet, hvorefter den indgår som bilag B til rammekontrakten. Projektforsikringen kan ikke ophøre (eller nedskrives) uden Banedanmarks skriftlige godkendelse. Vedrørende tidspunktet for ophør af projektforsikring henvises til pkt VARIGHED OG BANEDANMARKS OPSIGELSESRET 15.1 Rammekontraktens varighed Rammekontrakten træder i kraft, når den er underskrevet af parterne. Derefter igangsættes signalprojekternes programfaser, jf. nærmere Programme and Work description. Rammekontrakten løber indtil udgangen af signalprojekternes programfaser (jf. dog Banedanmarks opsigelsesadgang), anslået , jf. igen Programme and Work description. Parterne skal (skriftligt) være enige om, at alle signalprojekternes programfaser er gennemført, førend rammekontrakten anses for afsluttet. Ved rammekontraktens afslutning ophører projektforsikringen nævnt i pkt. 14 straks (hvilket dog kræver Banedanmarks skriftlige godkendelse) Banedanmarks opsigelsesret Fuld opsigelse Banedanmark kan på et hvilket som helst tidspunkt opsige rammekontrakten med 3 måneders skriftligt varsel uden nogen form for økonomisk kompensation til Assessor/NoBo, udover hvad der direkte fremgår nedenfor.

21 21(28) Såfremt Banedanmark opsiger rammekontrakten, har Assessor/NoBo ret til betaling for de ydelser, der efter aftale med Banedanmark er præsteret i perioden frem til tidspunktet for opsigelsens virkning (dvs. frem til opsigelsesvarslets udløb, altså opsigelsesperioden). Assessor/NoBo har pligt til straks at indstille alt arbejde, så snart Assessor/NoBo modtager opsigelsesvarslet, og hurtigst muligt tage kontakt til Banedanmark med henblik på at aftale, hvilke opgaver der skal færdiggøres i opsigelsesperioden. Assessor/NoBo har derefter pligt til omgående at fjerne de medarbejdere og underleverandører fra sagen, som ikke er nødvendige til at udføre de opgaver, som efter aftale med Banedanmark skal færdiggøres i opsigelsesperioden. Bortset fra hvad der følger af næste afsnit, har Assessor/NoBo ikke ret til nogen form for økonomisk kompensation eller betaling i anledningen af opsigelsen (udover betaling for ydelser, der efter aftale med Banedanmark præsteres i opsigelsesperioden). Omkostninger, som Assessor/NoBo ikke kan nedbringe i opsigelsesperioden (f.eks. fordi Assessor/NoBo ansatte har et længere opsigelsesvarsel end Banedanmarks opsigelsesvarsel), kan således ikke overvæltes på (faktureres til) Banedanmark. Det samme gælder omkostninger til løn til personer, som Assessor/NoBo omgående fjerner fra sagen, fordi disse ikke er nødvendige til at udføre de opgaver, som efter aftale med Banedanmark skal færdiggøres i opsigelsesperioden. Uanset at Banedanmark evt. kun i mindre omfang bestiller ydelser, som skal præsteres i opsigelsesperioden, har Assessor/NoBo dog i den første måned i opsigelsesperioden krav på minimum samme honorar som den gennemsnitlige månedlige honorering de sidste 3 måneder op til opsigelsen, i den 2. måned i opsigelsesperioden har Assessor/NoBo krav på minimum 2/3 af dette honorar, og i den sidste måned i opsigelsesperioden har Assessor/NoBo krav på minimum 1/3 af dette honorar. Formålet med denne nedtrapning er at yde Assessor/NoBo en vis kompensation for omkostninger, som Assessor/NoBo ikke kan nedbringe i opsigelsesperioden. Såfremt der efter aftale med Banedanmark præsteres ydelser i opsigelsesperioden, og omfanget af disse ydelser indebærer, at Assessor/NoBos honorar en måned (1., 2. eller 3. måned) overstiger ovenstående minimumsbeløb, modtager Assessor/NoBo naturligvis det højere honorar, og minimumsbeløbet har i den situation ingen relevans den pågældende måned. I tilfælde af opsigelse ophører projektforsikringen nævnt i pkt. 14 samtidig med opsigelsesperiodens udløb (hvilket dog kræver Banedanmarks skriftlige godkendelse).

22 22(28) Banedanmark er ved opsigelse berettiget til frit at lade arbejdet videreføre af tredjemand helt eller delvist efter det af Assessor/NoBo frembragte materiale (jf. også pkt. 11). Assessor/NoBo har mod sædvanlig betaling pligt til at bistå Banedanmark i forbindelse hermed. Assessor/NoBo har ikke ret til at opsige rammekontrakten, ligesom Assessor/NoBo ikke kan overdrage rammekontrakten. Delvis opsigelse Banedanmark har med 2 ugers varsel ret til at fjerne delopgaver fra Assessor/NoBo med henblik på at lade opgaverne udføre på anden vis. Forudsætningen er, at der er tale om delopgaver, som - set i forhold til Assessor/NoBos samlede opgave - må betegnes som ikke væsentlige. Det sker uden nogen form for økonomisk kompensation eller betaling til Assessor/NoBo, herunder ej heller kompensation vedrørende løn i de overflødiggjorte medarbejderes opsigelsesvarsel. 16. FORHOLDET TIL TREDJEMAND Assessor/NoBo kan ikke pådrage Banedanmark nogen forpligtelse over for tredjemand, som ikke på forhånd er godkendt af Banedanmark ved en særskilt aftale. 17. RAMMEKONTRAKTENS RÆKKEVIDDE - BEHOV FOR SPECIALASSISTANCE 17.1 Rammekontraktens rækkevidde Rammekontrakten omfatter Assessor/NoBo-ydelser i Signalprogrammets projekter med Banedanmark som ordregiver (Programme and Work description, pkt. 7.1 og 7.2), Banedanmarks option på at benytte rammekontrakten til indkøb af Assessor/NoBoydelser i andre projekter med berøringsflade til Signalprogrammet (Programme and Work description, pkt. 7.3) og de i bilag C nævnte medordregiveres option på at benytte rammekontrakten til indkøb af Assessor/NoBo-ydelser (Programme and Work description, pkt ). Assessor/NoBo skal som udgangspunkt forestå kontrol af Signalprogrammets overholdelse af sikkerhedsmæssige krav og varetage opgaverne som Bemyndiget Organ (NoBo) i henhold til interoperabilitetsdirektivet i enhver henseende i forbindelse med

23 23(28) gennemførelsen af Signalprogrammet. Dog gælder følgende undtagelser: Rammekontrakten omfatter ikke opgaven som "Supplier Independent Safety Assessor" (S-ISA) nævnt i Programme & Work description, pkt Rammekontrakten er dog ikke til hinder for, at Assessor/NoBo indgår separate kontrakter med leverandørerne om også at varetage opgaven som uafhængig assessor (S-ISA) for leverandørerne, men Assessor/NoBo kan kun indgå kontrakter om at varetage opgaven som S-ISA for leverandørerne, hvis Assessor/NoBo forinden har fået skriftligt samtykke hertil fra såvel Banedanmark som Trafikstyrelsen. Banedanmark og Trafikstyrelsen vil ved deres respektive vurderinger af, om der kan meddeles samtykke, bl.a. tage i betragtning, om der vurderes at være betryggende uafhængighed mellem den del af selskabet ((eller konsortiet)), der varetager opgaven som Assessor/NoBo (G-ISA) og den del af selskabet ((eller konsortiet)), der skal varetage opgaven som S-ISA for leverandørerne. Den del af selskabet ((eller konsortiet)), der skal varetage opgaven som S-ISA for leverandørerne skal således være økonomisk og ledelsesmæssigt uafhængig af den del af selskabet ((eller konsortiet)), der varetager opgaven som Assessor/NoBo iht. nærværende rammekontrakt. Assessor/NoBos medarbejdere inden for kategori 1, 2 og 3, jf. listen i pkt. 5.2, må ikke uden Banedanmarks og Trafikstyrelsens godkendelse deltage i S-ISA-opgaver for leverandørerne. NoBo-opgaverne omfatter ikke S-banen, jf. Programme & Work description, pkt. 5.1 med note Specialassistance o. lign. Såfremt der opstår behov for sagkyndig bistand, som ikke umiddelbart er omfattet af Assessor/NoBos kernekompetencer (f.eks. fordi der er tale om en særlig specialistopgave), påhviler det Assessor/NoBo at underrette Banedanmark straks, Assessor/NoBo bliver bekendt med behovet. Assessor/NoBo indstiller forslag om antagelse af supplerende opgave, specialassistance etc. til Banedanmarks godkendelse. Det aftales i den forbindelse, om aftalen med den nye, supplerende Assessor/NoBo skal indgås af Assessor/NoBo eller Banedanmark. Aftalegrundlaget med den nye, supplerende Assessor/NoBo, der skal yde specialassistance, forelægges Banedanmark til godkendelse.

24 24(28) Aftaleudkastet skal indeholde en beskrivelse af omfang, tid og økonomi. I det omfang Banedanmark bestemmer det, fører Assessor/NoBo alle forhandlinger vedrørende ovennævnte supplerende opgaver mv., indgår aftalen, evt. på Banedanmarks vegne, og varetager koordineringen heraf. 18. HABILITET Assessor/NoBo skal til stadighed være økonomisk og ledelsesmæssigt uafhængig af de parter i Signalprogrammet, som udfører sikkerhedsrelateret arbejde, f.eks. Banedanmark samt rådgivere og leverandører, der arbejder på Signalprogrammet. Det gælder også de i bilag C nævnte medordregivere, i det omfang disse udnytter rammekontrakten, jf. pkt. 22. Assessor/NoBo må ikke deltage i opgaveløsningen i forbindelse med Signalprogrammet (eller i medordregivernes respektive projekter, i det omfang medordregiverne i bilag C udnytter rammekontrakten) på en sådan måde, at der kan stilles spørgsmålstegn ved Assessor/NoBos habilitet. Hvis Assessor/Nobo efter prækvalifikationen til Assessor/NoBoudbuddet er blevet opkøbt af, eller selv har opkøbt eller er fusioneret med et eller flere andre selskaber, må disse selskaber ikke have deltaget i opgaveløsningen i forbindelse med Signalprogrammet på en sådan måde, at der kan stilles spørgsmålstegn ved Assessor/NoBos habilitet. Assessor/NoBo - samt selskaber, hvori Assessor/NoBo har væsentlig indflydelse, eller som har væsentlig indflydelse over Assessor/NoBo - må ikke yde bistand til virksomheder, der er tilbudsgivere eller kontraktholdere på kontrakter, som hører under Signalprogrammet, såfremt bistanden til tredjemand direkte eller indirekte vedrører, angår eller på anden vis har betydning for Signalprogrammet (f.eks. fordi bistanden betyder, at der kan sættes spørgsmålstegn ved Assessor/NoBos habilitet), jf. dog pkt Habilitetskravene omfatter tillige alle Assessor/NoBos medarbejdere inden for kategori 1-3 og Assessor/NoBos underleverandører. Der henvises supplerende til Programme & Work description, pkt. 5.1.

25 25(28) 19. ÆNDRINGER Banedanmark er berettiget til at foretage en hvilken som helst ændring i Assessor/NoBos ydelse, så længe ændringen kan ske indenfor rammerne af de udbudsretlige regler. Alle ændringer, herunder ændringer i denne rammekontrakt, kan alene ske ved skriftlig og fortløbende tilføjelse til denne rammekontrakt. 20. TVISTER Tvister behandles som anført i ABR 89, pkt. 9. Uanset Work & Programme Description, pkt. 4.3 er sproget under en voldgiftssag dansk. Det betyder, at processkrifter, syn- og skønstemaer osv. skal udarbejdes på dansk, idet bilag dog må være på dansk eller engelsk. Det betyder endvidere, at der skal procederes på dansk, ligesom det betyder, at voldgiftsretten udtaler sig på dansk både mundtligt og skriftligt. Såfremt Banedanmark i anledning af Assessor/NoBos løsning af opgaven sagsøges ved de almindelige domstole, kan Banedanmark uanset bestemmelserne i ABR 89, pkt. 9, medinddrage Assessor/NoBo under et sådant søgsmål. Assessor/NoBo skal på Banedanmarks anmodning dokumentere, at ovennævnte bestemmelse også indgår i aftalen med Assessor/NoBos eventuelle underleverandører. 21. LOVVALG Retsforholdet mellem Banedanmark og Assessor/NoBo er underlagt dansk lov og ret. Dette er ligeledes gældende for projektforsikringen.

26 26(28) 22. FREMGANGSMÅDEN VED BANEDANMARKS OG/ELLER MEDORDREGIVERES UDNYTTELSE AF OPTION PÅ AT ANVENDE NÆRVÆRENDE RAMMEKONTRAKT Banedanmark hhv. de i bilag C nævnte medordregivere har option på at anvende nærværende rammekontrakt til indkøb af assessor og/eller NoBo-ydelser i forbindelse med de i Programme and Work description nævnte projekter i pkt. 7.3 hhv Hvis en medordregiver ønsker at anvende nærværende rammekontrakt, sker det efter følgende fremgangsmåde: 1. Hvis medordregiveren vil bestille assessor- og/eller NoBo-ydelser under rammekontrakten, skal medordregiveren forinden beslutte hvilke ydelser hos Assessor/NoBo, medordregiveren efterspørger, herunder til hvilke af ovennævnte projekter. 2. Medordregiveren meddeler herefter Banedanmark pr. , at medordregiveren ønsker at bestille assessor- og/eller NoBo-ydelser under rammekontrakten. Banedanmark skal modtage medordregiverens tilkendegivelse herom inden den 1. juli 2013, hvorefter Banedanmark snarest lader beskeden gå videre til Assessor/NoBo cc. medordregiveren. Når medordregiveren har tilkendegivet sit ønske om at anvende rammekontrakten, skal medordregiveren inden for en frist på 6 måneder afgive en egentlig bestilling vedrørende den pågældende ydelse hos Assessor/NoBo. Den første besked udgør derfor et for medordregiveren og Assessor/NoBo bindende varsel om en forestående opgave. 3. Medordregiveren bestiller selv den konkrete ydelse hos Assessor/NoBo. Bestillingen foregår ved, at medordregiveren retter henvendelse til Assessor/NoBo vedrørende den ønskede ydelse. Assessor/NoBo udarbejder herefter et kommissorium (Scope of Work) og fremlægger CVer for alle de af Assessor/NoBos medarbejdere inden for kategori 1, 2 og 3, som Assessor/NoBo vil bruge til opfyldelse af assessor/nobo-opgaverne. Assessor/NoBos kommissorium og CVer for Assessor/NoBos medarbejdere inden for kategori 1, 2 og 3 skal godkendes af medordregiveren og Trafikstyrelsen. Drøftelserne med Trafikstyrelsen står medordregiveren selv for, evt. med inddragelse af Assessor/NoBo. 4. Medmindre andet er anført, finder bestemmelserne i nærværende rammekontrakt med bilag tilsvarende anvendelse på ydelser bestilt af medordregivere, dog med de ændringer der følger af omstændighederne. Når en medordregiver benytter nærværende rammekontrakt, træder

27 27(28) medordregiverens navn i stedet for "Banedanmark" alle steder i rammekontraktens pkt og i alle bilag, med mindre andet følger af omstændighederne. 5. Udfyldning af rammekontraktens bestemmelser sker ved en aftaleseddel, der underskrives af medordregiveren og Assessor/NoBo. Rammekontrakten vedlægges som bilag. Såfremt en eller flere bestemmelser i nærværende rammekontrakt med bilag ikke er gældende, skal det fremgå eksplicit af aftalesedlen. Assessor/NoBo sender snarest en kopi af aftalesedlen til Banedanmark incl. Scope of Work. 6. Assessor/NoBos honorar betales efter regning iht. de i pkt. 8 nævnte honorarbestemmelser. Medordregiveren betaler for de bestilte ydelser, og Banedanmark hæfter ikke for medordregiverens betaling. 7. De ovenfor nævnte bestemmelser vedrørende proceduren for medordregivernes udnyttelse af deres option på at benytte rammeaftalen finder tilsvarende anvendelse på Banedanmarks udnyttelse af sin option på at benytte rammeaftalen til køb af assessor/nobo-ydelser vedrørende de i Programme & Work description pkt. 7.3 nævnte projekter.

28 28(28) 23. BILAG Til rammekontrakten hører følgende bilag: Bilag A: Assessor/NoBos CSR forpligtelser i dansk og engelsk version (den danske version er dog det gældende dokument, f.eks. ved kontraktfortolkning, idet den engelske version alene er vedlagt som en service til Assessor/NoBo) Bilag B: Projektforsikringspolice ((Vedlægges senere, jf. pkt. 14.1)) Bilag C: Liste med medordregivere Bilag D: Tilføjelser og fravigelser til ABR 89 i dansk og engelsk version (den danske version er dog det gældende dokument, f.eks. ved kontraktfortolkning, idet den engelske version alene er vedlagt som en service til Assessor/NoBo) Bilag E: ABR 89 i engelsk version (den danske version er dog det gældende dokument, f.eks. ved kontraktfortolkning, idet den engelske version alene er vedlagt som en service til Assessor/NoBo) Bilag F: Nærværende rammekontrakt på engelsk (den danske version er dog det gældende dokument, f.eks. ved kontraktfortolkning, idet den engelske version alene er vedlagt som en service til Assessor/NoBo) København den: den: For Banedanmark For Underskrift og firmastempel

J. nr.: SP-01 Kontrakt nr.: SP01001 CVR nr. Banedanmark:

J. nr.: SP-01 Kontrakt nr.: SP01001 CVR nr. Banedanmark: J. nr.: SP-01 Kontrakt nr.: SP01001 CVR nr. Banedanmark: 186 322 76 ((dobbelt parentes angiver, at teksten udgår i den endelige aftale og erstattes af det beskrevne, idet Banedanmark udfylder den manglende

Læs mere

Leveranceaftale. Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service. Juli 2008

Leveranceaftale. Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service. Juli 2008 Leveranceaftale Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service Juli 2008 Dato: 16-07-2008 Kontor: Sagsbeh.: Digitaliseringsafdelingen Niels Kleberg Versionsnr.: 1.0 Leveranceaftale for miniudbud

Læs mere

Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby

Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby 15/12/2011

Læs mere

Bestillerrådgivningsaftale

Bestillerrådgivningsaftale Bestillerrådgivningsaftale København Langelinie Allé 35 2100 København Ø Danmark Aarhus Frue Kirkeplads 4 8000 Aarhus C Danmark Shanghai, rep. kontor 83 Loushanguan Road Suite 2635, 26/F Shanghai, Kina

Læs mere

Aftalen træder i kraft ved underskrift, og er gældende indtil 1. november 2012, eller til den opsiges skriftligt af en af parterne, jf. punkt 1.21.

Aftalen træder i kraft ved underskrift, og er gældende indtil 1. november 2012, eller til den opsiges skriftligt af en af parterne, jf. punkt 1.21. 1 Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand til forarbejdet til etablering af campus i Næstved 1.1 Parterne Følgende kontrakt er indgået mellem Næstved Kommune Teatergade 8 4700 Næstved CVR. 2918 9625

Læs mere

Kontrakt om udarbejdelse af Konkretiseringsprojekt for Buddinge

Kontrakt om udarbejdelse af Konkretiseringsprojekt for Buddinge Kontrakt om udarbejdelse af Konkretiseringsprojekt for Buddinge Nærværende kontrakt er indgået mellem: Gladsaxe Kommune Rådhus Allé 7 2860 Søborg (herefter Ordregiver) og < Indsæt leverandørens navn>

Læs mere

TILBUD TIL XXX KONSULENTAFTALE

TILBUD TIL XXX KONSULENTAFTALE INDLEVELSE SKABER UDVIKLING TILBUD TIL XXX KONSULENTAFTALE WWW.BDO.DK KONSULENTAFTALE VEDR. PROJEKT: Gennemgang af forudsætninger og beregninger til skolestrukturrapportens bilag I Vurdering af økonomisk

Læs mere

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S Teknik- og Miljøforvaltningen [dd.mm.åååå] Sagsnr. 2010-115960 Dokumentnr. xxxx Kontrakt indgået mellem [Leverandøren] og Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Ressourcer Njalsgade

Læs mere

Rammeaftale om levering af konsulentydelser til MEA - Midtjysk ErhvervsudvikingsAkademi

Rammeaftale om levering af konsulentydelser til MEA - Midtjysk ErhvervsudvikingsAkademi Rammeaftale om levering af konsulentydelser til MEA - Midtjysk ErhvervsudvikingsAkademi 1 Indholdsfortegnelse 1. Parterne... 3 2. Baggrund... 3 3. Rammeaftalens omfang... 4 4. Aftalegrundlag Rammeaftalen...

Læs mere

Aftale om finansiel og processuel bestillerrådgivning til Glostrup Hospital.

Aftale om finansiel og processuel bestillerrådgivning til Glostrup Hospital. Sag: Virksomhedens navn: Opgavens navn: Aftale om finansiel og processuel bestillerrådgivning til Glostrup Hospital. 1. Parterne: I det følgende kaldet Klienten og medundertegnede: I det følgende kaldet

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETALINGER

SALGS- OG LEVERINGSBETALINGER SALGS- OG LEVERINGSBETALINGER 1. BAGGRUND 1.1 Klienten ønsker at modtage økonomisk rådgivning og er derfor blevet enig med Konsulenten om, at denne mod betaling af vederlag skal varetage Klientens økonomi.

Læs mere

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup.

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup. UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup 1. Parterne Mellem Forsyning Ballerup Service A/S på vegne af Vand Ballerup

Læs mere

VEJDIREKTORATETS SÆRLIGE BETINGELSER FOR RÅDGIVNING (SBR) JUNI 2013

VEJDIREKTORATETS SÆRLIGE BETINGELSER FOR RÅDGIVNING (SBR) JUNI 2013 VEJDIREKTORATETS SÆRLIGE BETINGELSER FOR RÅDGIVNING (SBR) JUNI 2013 Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk EAN 5798000893450 Postboks 9018 Telefon 7244 3333 vejdirektoratet.dk SE 60729018 INDHOLD

Læs mere

Aftale om olieregenerering på Banedanmarks transformere

Aftale om olieregenerering på Banedanmarks transformere Aftale om olieregenerering på Banedanmarks transformere Aftaleparter: Banedanmark Amerika Plads 15 DK-2100 København Ø CVR nummer: 18 63 22 76 og Virksomhed Adresse Postnummer og by CVR nummer: Aftalenr.

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER FOR LEVERING AF YDELSER PR

FORRETNINGSBETINGELSER FOR LEVERING AF YDELSER PR INDLEDNING Nærværende forretningsbetingelser, eventuelt aftalebrev samt eventuelle skriftlige ændringer hertil udgør den samlede aftale (Aftalen) mellem kunden (Kunden) og Beierholm Statsautoriseret Revisionspartnerselskab,

Læs mere

[ ] s opgave er følgende [ ] skal løse opgaven Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene.

[ ] s opgave er følgende [ ] skal løse opgaven Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene. Kontrakt vedr. Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene mellem Væksthus Midtjylland Åbogade 15 8200 Aarhus N CVR nr.: 30 08 94 56 (i det følgende benævnt Væksthus

Læs mere

Regler for mediation. J.nr.: K Regler for mediation

Regler for mediation. J.nr.: K Regler for mediation Regler for mediation J.nr.: K-53 2015 Regler for mediation Voldgiftsinstituttet anbefaler følgende mediationsklausul: Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med denne kontrakt, herunder tvister vedrørende

Læs mere

Bilag 14A Regler for juridisk / teknisk udtalelse i itsager

Bilag 14A Regler for juridisk / teknisk udtalelse i itsager Bilag 14A Regler for juridisk / teknisk udtalelse i itsager Version 1.0 27-04-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 3 VOLDGIFTSINSTITUTTETS REGLER FOR JURIDISKE / TEKNISKE UDTALELSER

Læs mere

Kontrakt. vedrørende levering af personalefrokost. indgået mellem (XXX) Københavns Kommune. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 2200 København N

Kontrakt. vedrørende levering af personalefrokost. indgået mellem (XXX) Københavns Kommune. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 2200 København N Kontrakt vedrørende levering af personalefrokost indgået mellem (XXX) og Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 2200 København N Bilagsfortegnelse Bilag 1: Udbudsmateriale (kravspecifikation).

Læs mere

RAMMEAFTALE OM KONGRESRÅDGIVNING TIL ITS WORLD CONGRESS 2018

RAMMEAFTALE OM KONGRESRÅDGIVNING TIL ITS WORLD CONGRESS 2018 Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen RAMMEAFTALE OM KONGRESRÅDGIVNING TIL ITS WORLD CONGRESS 2018 DATO: [DATO] Sags nr.: [sagsnummer] Dokument nr.: [dokumentnummer] 1. Parterne Københavns Kommune

Læs mere

Rammeaftale om indkøb og levering af mobilt sortereanlæg for Forsyning Helsingør Affald A/S

Rammeaftale om indkøb og levering af mobilt sortereanlæg for Forsyning Helsingør Affald A/S Rammeaftale om indkøb og levering af mobilt sortereanlæg for Forsyning Helsingør Affald A/S Januar 2018 Sagsnr. 18/00 Dok.nr. 18/00/1 Side 1 af 8 Parterne Mellem Forsyning Helsingør Affald A/S Haderslevvej

Læs mere

Leveringsaftale. mellem. NaturErhvervstyrelsen. Nyropsgade København V. (herefter benævnt Kunden) [navn] [adresse] [cvr-nr]

Leveringsaftale. mellem. NaturErhvervstyrelsen. Nyropsgade København V. (herefter benævnt Kunden) [navn] [adresse] [cvr-nr] Leveringsaftale mellem NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V (herefter benævnt Kunden) og [navn] [adresse] [cvr-nr] (herefter benævnt Leverandøren) [dato] Modellering af lokaliteter til

Læs mere

KONTRAKT Oktober 2012

KONTRAKT Oktober 2012 KONTRAKT Oktober 2012 Annoncering af konsulentbistand til gennemførelser af indkøbsanalyse af området for håndværkeydelser, bygnings-drift og -vedligehold mellem Aarhus Universitet Indkøbskontoret Katrinebjergvej

Læs mere

Rammeaftale om levering af konsulentydelser - UDKAST

Rammeaftale om levering af konsulentydelser - UDKAST Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 100320/530 SBJ/MGL Rammeaftale om levering af konsulentydelser - UDKAST Januar 2015 Holst, Advokater Advokatpartnerselskab Hans Broges

Læs mere

Delaftale 1 Organisk affald

Delaftale 1 Organisk affald Miljøstyrelsens Rammeaftale vedrørende rådgivning og bistand Rammeaftale på affaldsfaglige konsulentydelser og -bistand mellem: Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K CVR-nr.: 25 79 83 76 og

Læs mere

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX)

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX) Kontraktudkast vedrørende levering af tandtekniske ydelser indgået mellem (XXXXX) og Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Sjællandsgade 40 2200 København N Bilagsfortegnelse Kontraktbilag

Læs mere

AFTALE - TOTALRÅDGIVNING

AFTALE - TOTALRÅDGIVNING AFTALE - TOTALRÅDGIVNING MELLEM OG ALBERTSLUND UNGDOMSBOLIGER TOTALRÅDGIVER INDHOLDSFORTEGNELSE Side 2 1. BAGGRUND...3 2. DEFINITIONER...3 3. AFTALEGRUNDLAG...4 4. YDELSERNE...5 5. VEDERLAG...5 6. MISLIGHOLDELSE...6

Læs mere

Rammeaftale om teknisk rådgivning og bistand for Forsyning Helsingør Varme A/S

Rammeaftale om teknisk rådgivning og bistand for Forsyning Helsingør Varme A/S Rammeaftale om teknisk rådgivning og bistand for Forsyning Helsingør Varme A/S Juni 2016 Sagsnr. Dok.nr. Side 1 af 9 Parterne Mellem Forsyning Helsingør Varme A/S Haderslevvej 25 3000 Helsingør Repræsenteret

Læs mere

Kontraktudkast. Aftale om fejlretning og vedligeholdelse af teletekniske flyvesikringsanlæg (CNS)

Kontraktudkast. Aftale om fejlretning og vedligeholdelse af teletekniske flyvesikringsanlæg (CNS) Kontraktudkast Aftale om fejlretning og vedligeholdelse af teletekniske flyvesikringsanlæg (CNS) Indhold Indhold... 3 1 Parterne... 4 2 Baggrund og formål... 5 3 Fortolkningsprincipper... 5 4 Parternes

Læs mere

Kontrakt. mellem. vedr. Konsulentydelser til Væksthusene - delaftale [ ]

Kontrakt. mellem. vedr. Konsulentydelser til Væksthusene - delaftale [ ] Kontrakt vedr. Konsulentydelser til Væksthusene - delaftale [ ] mellem Væksthus Midtjylland Åbogade 15 8200 Aarhus N CVR nr.: 30 08 94 56 (i det følgende benævnt Væksthus Midtjylland) og [ ] [ ] [ ] CVR

Læs mere

Rammeaftale om indkøb, levering og bortkørsel af anlægsmaterialer for Forsyning Helsingør Spildevand A/S

Rammeaftale om indkøb, levering og bortkørsel af anlægsmaterialer for Forsyning Helsingør Spildevand A/S Rammeaftale om indkøb, levering og bortkørsel af anlægsmaterialer for Forsyning Helsingør Spildevand A/S oktober 2014 Sagsnr. Dok.nr. Side 1 af 7 Parterne 1. Rammeaftalen Mellem Forsyning Helsingør Vand

Læs mere

NorthPestClean Udkast til kontrakt November 2010

NorthPestClean Udkast til kontrakt November 2010 NorthPestClean Udkast til kontrakt November 2010 Projekt nr.: Life09/ENV/DK368 Kontrakt mellem Region Midtjylland, Jord og Råstoffer og Rådgiver Vedr. : Demonstrationsforsøg med afværgemetode in situ basisk

Læs mere

har dags dato indgået aftale om rådgivning og bistand i forbindelse med gennemførelse af ovennævnte sag.

har dags dato indgået aftale om rådgivning og bistand i forbindelse med gennemførelse af ovennævnte sag. Aftale om teknisk rådgivning og bistand ved indsamling af historiske oplysninger om ca. 945 adresser i Sønderjylland til brug for V1-kortlægning i Region Syddanmark 1 Aftalens parter Undertegnede: Region

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser 1. Forretningsbetingelserne, aftale og parterne 1.1. Forretningsbetingelserne gælder for alle opgaver, som Vistisen & Lunde udfører for kunden, medmindre kunden har indgået anden

Læs mere

AFTALE OM LICENS TIL <INDSÆT NAVN PÅ TESTVÆRKTØJ>

AFTALE OM LICENS TIL <INDSÆT NAVN PÅ TESTVÆRKTØJ> DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON Vibeke Schiøler Sørensen vs@vd.dk 7244 3187 AFTALE OM LICENS TIL SAP OPGAVENR. FAKTURAREFERENCE

Læs mere

Rammeaftale om levering af konsulentydelser - UDKAST

Rammeaftale om levering af konsulentydelser - UDKAST Rammeaftale om levering af konsulentydelser - UDKAST Februar 2016 Holst, Advokater Advokatpartnerselskab Hans Broges Gade 2 DK-8100 Aarhus C T, +45 8934 0000 holst-law.com CVR nr. 35680470 ID: 40035 104586

Læs mere

Kontrakt. tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY. mellem

Kontrakt. tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY. mellem Kontrakt om tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY mellem Forsvarsministeriets Nyt Kampfly Program Præstøgade 20, 2100 København

Læs mere

KONTRAKT. mellem. Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32 55 99 80 Gaabensevej 116 4800 Nykøbing F. [Indsættes ved kontraktindgåelsen]

KONTRAKT. mellem. Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32 55 99 80 Gaabensevej 116 4800 Nykøbing F. [Indsættes ved kontraktindgåelsen] KONTRAKT mellem Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32 55 99 80 Gaabensevej 116 4800 Nykøbing F. og [Indsættes ved kontraktindgåelsen] vedrørende "Pleje af grønne områder" 1 Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32

Læs mere

Aalborg Kommune By - og Landskabsforvaltningen

Aalborg Kommune By - og Landskabsforvaltningen xx-xx-2014 Aalborg Kommune By - og Landskabsforvaltningen J. nr.:... Kontrakt nr.:... Ordre nr.:... Aftale om teknisk rådgivning og bistand til ingeniørprojektering på Brådalvej Cykelstiprojekt 1. Parterne

Læs mere

KØB AF RECYCLER SLAMSUGER

KØB AF RECYCLER SLAMSUGER KØB AF RECYCLER SLAMSUGER MELLEM OG AFLØB BALLERUP A/S [INDSÆT NAVN] /EBJ Horten Advokatpartnerselskab CVR 33775229 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 2 1. BAGGRUND... 4 2. DEFINITIONER... 4 3. KONTRAKTGRUNDLAG...

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 Samarbejdsaftale mellem CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 og [Forsikringsmæglerens navn og adresse] (Herefter Forsikringsmægleren ) 1. Indledning

Læs mere

Standard leveringsbetingelser

Standard leveringsbetingelser Standard leveringsbetingelser 1. Anvendelsesområde Disse almindelige betingelser finder anvendelse for enhver af kundens ordrer om levering af ydelser fra CompanYoung ApS (herefter CompanYoung), medmindre

Læs mere

Microsimulering af cyklister i myldretid

Microsimulering af cyklister i myldretid Teknik- og Miljøforvaltningen Aftale om rådgivning og bistand til Microsimulering af cyklister i myldretid Dato: 18.04.2012 Sagsnr.: 2011- Dok.nr.: 2012- CVR nr. Københavns Kommune: 64942212 CVR nr. Rådgiver:

Læs mere

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast Udbud af brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold Kontraktudkast Center for Ejendomme og Intern Service Høje Taastrup Kommune Bygden 2 2630 Taastrup Dato. 16-03-2010 Dok nr. 257 0049 Journal

Læs mere

KONSULENTAFTALE. (herefter kaldet Nochmal) [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer] (herefter kaldet Kunden)

KONSULENTAFTALE. (herefter kaldet Nochmal) [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer] (herefter kaldet Kunden) KONSULENTAFTALE Mellem undertegnede Nochmal Magnoliavej 4, 1. tv 2000 Frederiksberg CVR: 29056323 (herefter kaldet Nochmal) og medundertegnede [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt

Læs mere

KONTRAKT LEVERING OG MONTERING AF TEKNISK UDSTYR. Mellem. Region Sjælland. Alleen Sorø. Tlf.: CVR nr.

KONTRAKT LEVERING OG MONTERING AF TEKNISK UDSTYR. Mellem. Region Sjælland. Alleen Sorø. Tlf.: CVR nr. KONTRAKT OM LEVERING OG MONTERING AF TEKNISK UDSTYR Mellem Region Sjælland Alleen 15 4180 Sorø Tlf.: 70 15 50 00 CVR nr. 29190658 (I det følgende kaldet kunden ) Og [ ] (I det følgende kaldet leverandøren

Læs mere

BILAG 17 AFTALE OM VIDEREUDVIKLING AF EOJ-SYSTEM MELLEM AALBORG KOMMUNE [LEVERANDØRENS NAVN]

BILAG 17 AFTALE OM VIDEREUDVIKLING AF EOJ-SYSTEM MELLEM AALBORG KOMMUNE [LEVERANDØRENS NAVN] BILAG 17 AFTALE OM VIDEREUDVIKLING AF EOJ-SYSTEM MELLEM AALBORG KOMMUNE OG [LEVERANDØRENS NAVN] 1 INSTRUKTION TIL BESVARELSE AF BILAGET: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive

Læs mere

Standardkontrakt for indkøb af konsulentydelser

Standardkontrakt for indkøb af konsulentydelser Direktoratet for Kriminalforsorgen Standardkontrakt for indkøb af konsulentydelser indgået mellem [Konsulentnavn/virksomhed] [Adresse] [Postnr.] CVR-nr. [xx xx xx xx] (Herefter leverandøren ) og Kriminalforsorgen

Læs mere

Bilag 3. MILJØMINISTERIETS STANDARDKONTRAKT FOR Rådgivning og bistand

Bilag 3. MILJØMINISTERIETS STANDARDKONTRAKT FOR Rådgivning og bistand Bilag 3 MILJØMINISTERIETS STANDARDKONTRAKT FOR Rådgivning og bistand Mellem Miljøstyrelsen og... (herefter kaldet rådgiveren) er dags dato indgået aftale om (rådgiverens) udførelse af et projekt på følgende

Læs mere

Bilag 2. Salgs- og Leveringsbetingelser

Bilag 2. Salgs- og Leveringsbetingelser Bilag 2 Salgs- og Leveringsbetingelser Indholdsfortegnelse 1 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER... 3 1.1 Anvendelse og gyldighed... 3 1.2 Tilbud/ordre... 3 1.3 Priser... 3 1.4 Ejendomsforbehold... 3 1.5 Levering...

Læs mere

Aftale mellem. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Kontrakthaver. Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver

Aftale mellem. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Kontrakthaver. Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver Aftale mellem Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C og Kontrakthaver Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver Indholdsfortegnelse 0 1 3 6 8 9 10 11 1 13 1 1 Præampel Aftalegrundlag Opgavens omfang Vederlag

Læs mere

1. Parterne... 2. 2. Baggrund... 2 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3 4. Konsulentens ydelser... 4

1. Parterne... 2. 2. Baggrund... 2 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3 4. Konsulentens ydelser... 4 Udkast til kontrakt Aftale om levering af konsulentydelser 7. oktober 2013 1. Parterne... 2 2. Baggrund... 2 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3 4. Konsulentens ydelser... 4 5. Konsulentaftalens varighed...

Læs mere

KONTRAKT [LEVERANDØREN] TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN CENTER FOR BYDÆKKENDE STRATEGIER NJALSGADE 13 2300 KØBENHAVN S MARTS 2014 INDGÅET MELLEM

KONTRAKT [LEVERANDØREN] TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN CENTER FOR BYDÆKKENDE STRATEGIER NJALSGADE 13 2300 KØBENHAVN S MARTS 2014 INDGÅET MELLEM KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen 07.02.2014 Sagsnr. 2013-0258884 Dokumentnr. 2013-0258884-3 KONTRAKT INDGÅET MELLEM [LEVERANDØREN] OG KØBENHAVNS KOMMUNE TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN CENTER

Læs mere

SPULING OG TV-INSPEKTION AF KLOAKSTRÆKNINGER TILLÆG TIL AB92

SPULING OG TV-INSPEKTION AF KLOAKSTRÆKNINGER TILLÆG TIL AB92 BILAG 1 SPULING OG TV-INSPEKTION AF KLOAKSTRÆKNINGER TILLÆG TIL AB92 Odense Kommune By- og Kulturforvaltningen Drift og anlæg Park og Vej Nørregade 36-38 5000 Odense C Telefon: 78735889-1/8 FRI INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Bilag 11 Ændringshåndtering

Bilag 11 Ændringshåndtering Bilag 11 Ændringshåndtering Version 1.0 04-07-2014 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 3 TYPER AF ÆNDRINGER... 3 4 GENERELT... 3 5 ATP S FREMSÆTTELSE AF ÆNDRINGSANMODNINGER...

Læs mere

Levering af velfærdsteknologi til arbejde med reminiscens

Levering af velfærdsteknologi til arbejde med reminiscens Kontrakt Levering af velfærdsteknologi til arbejde med reminiscens SOSU Nord mellem SOSU Nord På Sporet 8 A 9000 Aalborg (Herefter SOSU ) og ( ) (Herefter Leverandør ) Hver for sig benævnt Part og tilsammen

Læs mere

KONTRAKT. Mellem. [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] (herefter kaldet Leverandøren)

KONTRAKT. Mellem. [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] (herefter kaldet Leverandøren) KONTRAKT Mellem [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer] (herefter kaldet Leverandøren) og [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer]

Læs mere

GBR 92 GENERELLE BESTEMMELSER FOR RÅDGIVNING. September 1992. Side 1

GBR 92 GENERELLE BESTEMMELSER FOR RÅDGIVNING. September 1992. Side 1 GBR 92 GENERELLE BESTEMMELSER FOR RÅDGIVNING September 1992 Side 1 Generelle Bestemmelser for Rådgivning, GBR 92 Forord Generelle Bestemmelser for Rådgivning ( GBR 92) er udarbejdet af Foreningen af Rådgivende

Læs mere

Udbud af rådgivning i forbindelse med bygningssyn og byggeri samt bygherrerådgivning Delaftale 1-5 Kontraktbilag 5

Udbud af rådgivning i forbindelse med bygningssyn og byggeri samt bygherrerådgivning Delaftale 1-5 Kontraktbilag 5 Udbud af rådgivning i forbindelse med bygningssyn og byggeri samt bygherrerådgivning Delaftale 1-5 Kontraktbilag 5 Model for Leveringskontrakt Bilag 5 delaftale 3 - Model for Leveringskontrakt Side 2 af

Læs mere

ABR-13. Almindelige bestemmelser for rådgivning

ABR-13. Almindelige bestemmelser for rådgivning ABR-13 Almindelige bestemmelser for rådgivning Ver. 01 af 01.01.2013 Forord Nærværende almindelige bestemmelser for rådgivning (ABR-13) er udarbejdet af Nielsen, Rudolph & Partners ApS, CVR Nr. 32 33 06

Læs mere

UNDERBILAG 9A TIL KONTRAKT OM EPJ/PAS KONFLIKTLØSNINGSUDVALG

UNDERBILAG 9A TIL KONTRAKT OM EPJ/PAS KONFLIKTLØSNINGSUDVALG UNDERBILAG 9A TIL KONTRAKT OM EPJ/PAS KONFLIKTLØSNINGSUDVALG INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved kontraktindgåelse. Formål med Bilag:

Læs mere

Gensidig hemmeligholdelsesaftale

Gensidig hemmeligholdelsesaftale Gensidig hemmeligholdelsesaftale mellem CVR-nr.: [Indsæt] og CVR-nr.: [Indsæt] (herefter samlet betegnet Parterne ) 1 Baggrund for hemmeligholdelsesaftalen I forbindelse med [beskriv her i hvilken anledning/hvorfor

Læs mere

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014 Ændringer til rammeaftale Dato 11. april 2014 Ændring Indkøb af teltduge til Virksomhedshjemmeværnet tilføjet til Rammeaftalens pkt. 2, samt justering i antal af teltduge til brug for Hærhjemmeværnet og

Læs mere

Udkast til kontrakt. Dynamiske undersøgelser Holstebro OSD

Udkast til kontrakt. Dynamiske undersøgelser Holstebro OSD xx. marts 2013 Kontrakt mellem Region Midtjylland, Miljø og Rådgiver Vedr. : Side 2 1 Indledning Denne kontrakt er indgået efter Region Midtjyllands annoncering omhandlende 17 forureningsundersøgelser

Læs mere

VEJDIREKTORATETS STANDARDVILKÅR FOR AFTALER OM RÅDGIVNING OG BISTAND

VEJDIREKTORATETS STANDARDVILKÅR FOR AFTALER OM RÅDGIVNING OG BISTAND DATO Februar 2011 UDARBEJDET AF Juridisk afdeling VEJDIREKTORATETS STANDARDVILKÅR FOR AFTALER OM RÅDGIVNING OG BISTAND For rådgivningen og bistanden (i det følgende betegnet rådgivningen ) gælder "Almindelige

Læs mere

REGLER FOR MEDIATION VED VOLDGIFTSINSTITUTTET

REGLER FOR MEDIATION VED VOLDGIFTSINSTITUTTET REGLER FOR MEDIATION VED VOLDGIFTSINSTITUTTET 1 Disse regler for mediation gælder, når parterne har aftalt, at mediationen skal foregå efter Regler for mediation ved Voldgiftsinstituttet. Mediation efter

Læs mere

RÅDGIVNINGSAFTALE. 1. Opgaven DELAFTALE XX. mellem

RÅDGIVNINGSAFTALE. 1. Opgaven DELAFTALE XX. mellem RÅDGIVNINGSAFTALE DELAFTALE XX mellem Sønderborg Kommune Bygninger & Energi Rådhustorvet 10 6400 Sønderborg Kontaktperson: Torben Andreas Thygesen og medundertegnede Dato 13-05-2014 xxx Tlf. E-mail: CVR-nr.

Læs mere

Bilag 2 UDKAST TIL RAMMEAFTALE OM VEJPROJEKTERING MV. VEDRØRENDE MINDRE ANLÆGSOPGAVER. Vil fremgå af rekvisitionen for de konkrete opgaver.

Bilag 2 UDKAST TIL RAMMEAFTALE OM VEJPROJEKTERING MV. VEDRØRENDE MINDRE ANLÆGSOPGAVER. Vil fremgå af rekvisitionen for de konkrete opgaver. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON November 2013 13/18808-1 Morten Weigand mwe@vd.dk 7244 3059 Bilag 2 UDKAST TIL RAMMEAFTALE OM VEJPROJEKTERING MV. VEDRØRENDE MINDRE ANLÆGSOPGAVER SAP OPGAVENR.

Læs mere

A. EJERSEN. Udkast til Rådgivningskontrakt

A. EJERSEN. Udkast til Rådgivningskontrakt A. EJERSEN Udkast til Rådgivningskontrakt Indholdsfortegnelse 1. Parterne 1 2. Opgaven 1 3. Aftalegrundlag 2 4. B. RÅDGIVERSENS ydelser 2 5. A. EJERSENS ydelser 2 6. Tidsfrister 3 7. Økonomisk grundlag

Læs mere

1. Parterne... 2. 2. Baggrund... 2. 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3. 4. Konsulentens ydelser... 3. 5. Konsulentaftalens varighed...

1. Parterne... 2. 2. Baggrund... 2. 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3. 4. Konsulentens ydelser... 3. 5. Konsulentaftalens varighed... Udkast til kontrakt Aftale om levering af konsulentydelser 12. december 2013 1. Parterne... 2 2. Baggrund... 2 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3 4. Konsulentens ydelser... 3 5. Konsulentaftalens

Læs mere

Kontrakt om medarbejdertilfredshedsundersøgelse

Kontrakt om medarbejdertilfredshedsundersøgelse Udkast Kontrakt om medarbejdertilfredshedsundersøgelse i Region Syddanmark mellem Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle CVR-nr. 29190909 (i det følgende benævnt Region Syddanmark) og XXX (i det følgende

Læs mere

Rammeaftale September 2014

Rammeaftale September 2014 Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 040704-0003 SBJ/MGL Rammeaftale September 2014 Holst, Advokater Advokatpartnerselskab Hans Broges Gade 2 DK-8100 Aarhus C T, +45 8934 0000

Læs mere

Aftale om bygherrerådgivning i forbindelse med opførelse af sportshal i Hillerød

Aftale om bygherrerådgivning i forbindelse med opførelse af sportshal i Hillerød J.nr.: 8914557 RHH/LCM/mer Aftale om bygherrerådgivning i forbindelse med opførelse af sportshal i Hillerød 1. PARTERNE Frederiksborg Gymnasium og HF Carlsbergvej 15 3400 Hillerød Danmark www.frederiksborg-gymhf.dk

Læs mere

Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen

Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen 1. Indledning Disse generelle betingelser finder anvendelse såfremt der ikke er aftalt andre betingelser i den

Læs mere

Disse forretningsbetingelser gælder for alle CERTA s opdrag, medmindre andet er aftalt med klienten.

Disse forretningsbetingelser gælder for alle CERTA s opdrag, medmindre andet er aftalt med klienten. CERTA S FORRETNINGSBETINGELSER Disse forretningsbetingelser gælder for alle CERTA s opdrag, medmindre andet er aftalt med klienten. Opdraget CERTA s opdrag omfatter bistand i forbindelse med sikkerhedsmæssige

Læs mere

REKVISITION <Årstal-Løbenr.> AD-DV.R002 Rammeaftale om administration af særtransporter

REKVISITION <Årstal-Løbenr.> AD-DV.R002 Rammeaftale om administration af særtransporter Dato 25. januar 2017 Sagsbehandler Jørn Andreas Kristensen Mail jkris@vd.dk Telefon +45 7244 2245 Dokument 16/14990-3 Side 1/9 REKVISITION AD-DV.R002 Rammeaftale om administration af særtransporter

Læs mere

Udbud af rådgivning i forbindelse med bygningssyn og byggeri samt bygherrerådgivning. Bemærkninger, spørgsmål og svar i tilbudsfasen

Udbud af rådgivning i forbindelse med bygningssyn og byggeri samt bygherrerådgivning. Bemærkninger, spørgsmål og svar i tilbudsfasen Udbud af rådgivning i forbindelse med bygningssyn og byggeri samt bygherrerådgivning Bemærkninger, spørgsmål og svar i tilbudsfasen Bemærkninger, spørgsmål og svar i tilbudsfasen Sidst opdateret den Nr.

Læs mere

Mellem. Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme H.C. Andersens Boulevard København V CVR nr (SLKE)

Mellem. Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme H.C. Andersens Boulevard København V CVR nr (SLKE) Mellem Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V CVR nr. 34072191 (SLKE) og "Indsæt Arrangørens navn og adresse" (Arrangøren) er dags dato indgået følgende Aftale

Læs mere

Almindelige købs- og salgsbetingelser

Almindelige købs- og salgsbetingelser Almindelige købs- og salgsbetingelser 1.0 Generelle bestemmelser 1.1 Nærværende aftale udgør aftalegrundlag for STISAGER, i det følgende benævnt sælger og den af STISAGER vedkommende køberkontrahent, i

Læs mere

Bilag 14 Accelereret konfliktløsning og Mediation

Bilag 14 Accelereret konfliktløsning og Mediation Bilag 14 Accelereret konfliktløsning og Mediation Version 0.8 26-06-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 3 ACCELERERET KONFLIKTLØSNING MED BRUG AF SAGKYNDIG UDTALELSE... 4

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER FOR LETT

FORRETNINGSBETINGELSER FOR LETT LETT Advokatpartnerselskab Rådhuspladsen 4 1550 København V Tlf. 33 34 00 00 Fax 33 34 00 01 CVR 35 20 93 52 FORRETNINGSBETINGELSER FOR LETT lett@lett.dk www.lett.dk Disse forretningsbetingelser gælder

Læs mere

Vestforsyning og Revisionsfirmaet benævnes i fællesskab Parterne og hver for sig Part.

Vestforsyning og Revisionsfirmaet benævnes i fællesskab Parterne og hver for sig Part. BILAG C UDKAST TIL KONTRAKT KONTRAKT OM UDFØRELSE AF REVISIONSYDEL- SER OG VISSE ERKLÆRINGSO PGAVER Mellem Vestforsyning A/S Nupark 51 7500 Holstebro CVR nr. 25 95 22 00 (herefter Vestforsyning ) og Part

Læs mere

BILAG 6 ÆNDRINGSHÅNDTERING

BILAG 6 ÆNDRINGSHÅNDTERING BILAG 6 ÆNDRINGSHÅNDTERING INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 4 2. Ændringer... 4 2.1 Kundens ændringsanmodning... 4 2.2 Leverandørens ændringsanmodning... 4 2.3 Mindsteindhold for et løsningsforslag...

Læs mere

Kontrakt Levering af lokal basal erhvervsservice i Syddjurs Kommune

Kontrakt Levering af lokal basal erhvervsservice i Syddjurs Kommune 22-10-2015 Sagsnummer.: 15/42625 UDKAST Sagstype: KLE: 88.08.12 Sagsbehandler: Karin Sonne Tlf.: 87535775 Kontrakt Levering af lokal basal erhvervsservice i Syddjurs Kommune Budgetafdeling Ebeltoft Lundbergsvej

Læs mere

Oktober 2011. Svend Bjerregaard Advokat. Bilag A Udkast til managementaftale for fonden. sbj@holst-law.com T +45 8934 1159. J.nr. 040035-0004 SBJ/HAI

Oktober 2011. Svend Bjerregaard Advokat. Bilag A Udkast til managementaftale for fonden. sbj@holst-law.com T +45 8934 1159. J.nr. 040035-0004 SBJ/HAI Oktober 2011 Bilag A Udkast til managementaftale for fonden Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 040035-0004 SBJ/HAI Managementaftale Mellem Den Midtjyske Iværksætterfond CVR-nr.

Læs mere

Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014

Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014 Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014 Indholdsfortegnelse 1. Aftaleindgåelse... 3 2. Ydelsernes omfang... 3 3. Parternes forpligtelser... 4 4. Pris og betalingsbetingelser... 5

Læs mere

Bilag 19 Projektvilkår

Bilag 19 Projektvilkår Bilag 19 Projektvilkår Version 1.0 23-02-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 3 2 INDHOLD... 4 3 PROJEKTAFTALER... 5 3.10 LEVERANDØRENS ADMINISTRATION AF PROJEKTER... 6 4 LEVERINGSFORPLIGTELSER...

Læs mere

KONTRAKT. Service Level Agreement. Udkast til. vedr. for Det Kgl. Biblioteks Cumulus-system KONTRAKTUDKAST. Maj J.nr.

KONTRAKT. Service Level Agreement. Udkast til. vedr. for Det Kgl. Biblioteks Cumulus-system KONTRAKTUDKAST. Maj J.nr. J.nr. 17/00220 Udkast til KONTRAKT vedr. Service Level Agreement for Det Kgl. Biblioteks Cumulus-system 1. Parterne Mellem Det Kgl. Bibliotek Søren Kierkegaards Plads 1 1016 København K Side 2/8 herefter

Læs mere

Forsikringsmæglerbistand

Forsikringsmæglerbistand Samarbejdsaftale Forsikringsmæglerbistand Regionshuset Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Ø 1. Aftalen Nærværende aftale er indgået på baggrund af annoncering i henhold til afsnit II i lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

TÅRNBYFORSYNING Vand A/S. Rammeaftale om Vandledningsarbejder Koncept til kontrakt

TÅRNBYFORSYNING Vand A/S. Rammeaftale om Vandledningsarbejder Koncept til kontrakt TÅRNBYFORSYNING Vand A/S Rammeaftale om Vandledningsarbejder 2015-2017 Koncept til kontrakt 2015-07-30 1 Indholdsfortegnelse 1. PARTERNE... 3 2. AFTALEN... 3 3. AFTALEGRUNDLAG... 3 4. ENTREPRENØRENS YDELSER...

Læs mere

BILAG 8 ÆNDRINGSHÅNDTERING SAMT EVENTUEL VIDEREUDVIKLING

BILAG 8 ÆNDRINGSHÅNDTERING SAMT EVENTUEL VIDEREUDVIKLING BILAG 8 ÆNDRINGSHÅNDTERING SAMT EVENTUEL VIDEREUDVIKLING INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 4 2. Ændringshåndtering... 4 3. Kundens Ændringsanmodning... 4 4. Leverandørens Ændringsanmodning... 4 5. Mindsteindhold

Læs mere

Regler om tvistløsningspaneler ved Voldgiftsinstituttet. Vedtaget af Voldgiftsinstituttets bestyrelse og træder i kraft 26.

Regler om tvistløsningspaneler ved Voldgiftsinstituttet. Vedtaget af Voldgiftsinstituttets bestyrelse og træder i kraft 26. Regler om tvistløsningspaneler ved Voldgiftsinstituttet Vedtaget af Voldgiftsinstituttets bestyrelse og træder i kraft 26. maj 2014 1 Disse regler (herefter: Reglerne) gælder, når dette er aftalt mellem

Læs mere

Teknisk rådgivning og bistand ved fase 2 kortlægning af råstofferne sand, grus og sten i Region Syddanmark 1. Bilag 3 Skabelon for rammeaftale

Teknisk rådgivning og bistand ved fase 2 kortlægning af råstofferne sand, grus og sten i Region Syddanmark 1. Bilag 3 Skabelon for rammeaftale Teknisk rådgivning og bistand ved fase 2 kortlægning af råstofferne sand, grus og sten i Region Syddanmark 1 Bilag 3 Skabelon for rammeaftale Teknisk rådgivning og bistand ved fase 2 kortlægning af råstofferne

Læs mere

KONTRAKT (EU) mellem. AMGROS I/S Dampfærgevej 22 2100 København Ø (herefter Amgros) ... CVR-nr... (herefter leverandøren)

KONTRAKT (EU) mellem. AMGROS I/S Dampfærgevej 22 2100 København Ø (herefter Amgros) ... CVR-nr... (herefter leverandøren) Kontrakt for følgende fastmængde udbudsgruppe udbud 2009 1.28.a KONTRAKT (EU) mellem AMGROS I/S Dampfærgevej 22 2100 København Ø (herefter Amgros) og......... CVR-nr.... (herefter leverandøren) om levering

Læs mere

GBI 14 GENERELLE BETINGELSER FOR INDUSTRIRÅDGIVNING

GBI 14 GENERELLE BETINGELSER FOR INDUSTRIRÅDGIVNING GBI 14 GENERELLE BETINGELSER FOR INDUSTRIRÅDGIVNING 2014 Generelle Betingelser for Industrirådgivning, GBI 14 Forord Generelle Betingelser for Industrirådgivning (GBI 14) er udarbejdet af Foreningen af

Læs mere

EU-udbud af bygherrerådgivning Aftale (udkast)

EU-udbud af bygherrerådgivning Aftale (udkast) Region Syddanmark EU-udbud af bygherrerådgivning Aftale (udkast) Indholdsfortegnelse 1. Parterne... 3 2. Opgaven... 4 3. Aftalegrundlaget... 4 4. Bygherrerådgiverens ydelser... 5 5. Bygherrens ydelser...

Læs mere

Kontrakt vedr. kravsspecificering af Ny GeoDanmark Systemunderstøttelse

Kontrakt vedr. kravsspecificering af Ny GeoDanmark Systemunderstøttelse GeoDanmark Weidekampsgade 10 2300 København S tlf: 33 70 37 43 www.geodanmark.dk mobil: 2367 3106 e-mail: anmc@kl.dk ref: : anmc Bilag 1 29. september 2015 Kontrakt vedr. kravsspecificering af Ny GeoDanmark

Læs mere

Rammeaftale vedrørende. AD HOC TV inspektion og spuling. Københavns Kommune. Økonomiforvaltningen. Københavns Ejendomme, Drift og Service

Rammeaftale vedrørende. AD HOC TV inspektion og spuling. Københavns Kommune. Økonomiforvaltningen. Københavns Ejendomme, Drift og Service Københavns Kommune Økonomiforvaltningen Københavns Ejendomme, Drift og Service Rammeaftale vedrørende AD HOC TV inspektion og spuling Geografisk Område: 1 Vesterbro / Enghave / Valby 1. Aftalens Parter

Læs mere

RAMMEAFTALE. Teknisk rådgivning og bistand ved tilrettelæggelse og gennemførelse af udbud af driftsrelaterede opgaver MAJ 2011

RAMMEAFTALE. Teknisk rådgivning og bistand ved tilrettelæggelse og gennemførelse af udbud af driftsrelaterede opgaver MAJ 2011 RAMMEAFTALE Teknisk rådgivning og bistand ved tilrettelæggelse og gennemførelse af udbud af driftsrelaterede opgaver MAJ 2011 DATO 10. maj 2011 UDARBEJDET AF Juridisk afdeling RAMMEAFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING

Læs mere