Osteoporose. Sten Madsbad Professor, overlæge, dr.med. Endorinologisk afdeling Hvidovre hospital

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Osteoporose. Sten Madsbad Professor, overlæge, dr.med. Endorinologisk afdeling Hvidovre hospital"

Transkript

1 Sten Madsbad Professor, overlæge, dr.med. Endorinologisk afdeling Hvidovre hospital Osteoporose Definition Osteoporose er karakteriseret af nedsat knoglemasse og forringet mikroarkitektur, førende til nedsat brudstyrke og dermed øget risiko for fraktur. Set fra en praktisk synsvinkel foreligger der osteoporose, når: 1. En knoglemineralmåling har vist T-score < -2.5 i enten ryg eller hofte, eller 2. der foreligger en lavenergi fraktur af ryg eller hofte. T-score angiver antallet af standarddeviationer, som en given måling afviger fra middelværdien for unge af samme køn. En lavenergi fraktur er en fraktur, som er opstået ved fald fra stående eller gående stilling eller ved endnu mindre traume. Praktisk diagnostik Diagnosen osteoporose hviler således på måling at knoglemineralindholdet, (BMD, bone mineral density) som foretages ved DXA-scanning. T-score værdien kan ikke fortolkes uden samtidig stillingtagen til kvaliteten af undersøgelsen. Således er vertebrale sammenfald, degenerative forandringer i columna samt aortaforkalkninger væsentlige fejlkilder, som tenderer til at overvurdere mineralindholdet i lumbal columna, specielt hos ældre. Mineralindholdet vurderes som T-score i lænderyg (L1-L4), total hip og femoral neck. Den laveste af disse 3 værdier benyttes til at vurdere om der foreligger behandlingsindikation i kombination med kliniske risikofaktorer, se tabel nedenfor. Arvelig disposition i lige linje for osteoporose Kvinder med lav kropsvægt (BMI < 19 kg/m 2) Tidligere lavenergifraktur Osteogenesis imperfecta Abnormt tidlig menopause (< 45 år) Systemisk glukokortikoidbehandling Rygning Stort alkoholforbrug Ældre med øget risiko for fraktur på grund af faldtendens Behandling med aromatasehæmmere Behandling med antiandrogener mod prostatacancer Sygdomme associeret med osteoporose Ved sygdomme associeret med osteoporose forstås eksempelvis: Anorexia nervosa Malabsorption (herunder tidl. gastrectomi) Primær hyperparathyreoidisme Hyperthyreoidisme Organtransplantation Kronisk nyreinsufficiens Langvarig immobilisation Mb. Cushing Mb. Bechterew Mastocytose Rheumatoid artrit Myelomatose Alder over 80 år Tabel 1. Risikofaktorer for udvikling af osteoporotisk fraktur. 1

2 Ved mistanke om rygsammenfald er der ofte behov for at supplere med røntgen af columna thoracolumbalis, hvor der for eventuelle sammenfald bør udmåles grad af højdereduktion Højdereduktion af vertebrae under 20% (let sammenfald) kan være udtryk for normalanatomisk variation og kan ikke automatisk tages som udtryk for rygsammenfald. Udredning Ved undersøgelse for osteoporose er der principielt 2 forhold, som skal afklares: 1. Foreligger der tegn til anden sygdom, som kan påvirke knoglevævets styrke og eventuelt have forårsaget fraktur (sekundær osteoporose)? 2. Er frakturrisiko øget og foreligger der behandlingsindikation? Sekundær osteoporose Der findes en række sygdomme og behandlinger, som kan føre til osteoporose, jf. tabel 2. Det er ikke altid muligt med sikkerhed at udelukke sekundær osteoporose, men anamnese, objektiv undersøgelse og paraklinik skal anvendes for at søge tilstedeværelse af anden sygdom afdækket. Tabel 2. Årsager til sekundær osteoporose Malign affektion af knoglevævet Metastaser fra (hyppigst) lunge-, mamma-, prostata- og coloncancer). Hæmatologiske sygdomme Myelomatose, leukæmisk infiltration, mastocytose. Malabsorptionstilstande Kronisk pancreatitis, cirrhose, gastrectomi og tyndstarmsresektion Endokrine sygdomme Amenoré, primær hyperparathyreoidisme, hyperthyreoidisme, hyperprolaktinæmi, Cushings syndrom, Turners syndrom. Medikamentelt (først og fremmest glukokortikoid behandling) se afsnit om steroid induceret osteoporose). Medfødte metaboliske sygdomme osteogenesis imperfecta. Andre sygdomme Reumatoid arthritis, kronisk nyreinsufficiens, anorexia nervosa, immobilisation, kronisk obstruktive lungesygdomme, alkoholisme, organtransplantation. Blodprøver B-hæmoglobin, B-leukocytter, B-trombocytter S-calcium-ion, S-phosphat, S-PTH (1-84), S-25-OH-Vit.-D, S-albumin S-creatinin, S-kalium-ion, S-natrium-ion S-CRP S-ALAT, S-basisk phosphatase S-TSH S-M-komponent? Hos Mænd: s-testosteron, FSH, LH Principper for forebyggelse og behandling Hovedformålet med enhver forebyggelse eller behandling af osteoporose er at nedsætte risiko for (yderligere) fraktur. Der skal i planlægningen af behandlingen tages stilling til 3 spørgsmål: 1. Behov for livsstilsændringer? 2

3 2. Indtagelse af kalk og D-vitamin tilstrækkelig? 3. Behov for medicinsk behandling? Der skelnes mellem primær, sekundær og tertiær profylakse. Primær profylakse tilstræber opbygning eller vedligeholdelse af højest mulige mineralindhold hos individer, som ikke har osteoporose og der fokuseres på kost, motion og rygestop. Medicinsk behandling ikke påkrævet. Da den maksimale knoglemasse (peak bone mass) først opnås i års alderen, vil tiltag før denne alder sigte mod at opnå peak bone mass så tæt på det genetisk bestemte potentiale, som muligt. Efter peak bone mass er opnået er formålet at minimere det aldersbetingede mineraltab, som vil følge individet resten af livet. Sekundær profylakse sigter mod reduktion af yderligere knoglemineraltab hos individer, som har udviklet osteoporose (T-score < -2.5) i lænderyg, total hip eller femoral neck, men endnu ikke har lavenergifrakturer. Medicinsk behandling er påkrævet hvis der foreligger kliniske risikofaktorer. Tertiær profylakse er forebyggelse af yderligere frakturer hos patienter, som allerede har pådraget sig lavenergifraktur(er). Medicinsk behandling er oftest påkrævet. Hvornår er der behandlingsindikation? En vurdering af sygdommens sværhedsgrad er nøje knyttet til at estimere i hvilket omfang risiko for (nye) frakturer er øget. Ideelt set ønskes den absolutte risiko for fraktur hos det givne individ beregnet, men det epidemiologiske grundlag herfor er endnu ikke helt på plads. De væsentligste risikofaktorer for lavenergifraktur er høj alder, lav BMD og tilstedeværelse af lavenergi frakturer, først og fremmest rygsammenfald. Belysning af disse forhold har betydning for såvel information af patienten som valg af behandling. - Der foreligger normalt behandlingsindikation, når der foreligger mindst én klinisk risikofaktor og BMD måling har vist T-score < -2.5 i lænderyg eller hofte. - Desuden kan der overvejes behandling ved T-score < -4.0, selv om der ikke foreligger risikofaktorer. Hos disse patienter er risiko for fraktur høj. Det er dog ikke sikkert at der kan opnås tilskud i denne situation. Behandling med calcium og D-vitamin Behov for kalk og D-vitamin kan principielt dækkes gennem en alsidig kost samt ophold udendørs i sommerhalvåret. Imidlertid viser erfaringen at mange danskere har utilstrækkelig indtagelse af calcium og D- vitamin. Der er således ofte behov for at tilråde supplerende tilskud af calcium og D-vitamin. Det er påvist at konsekvent kosttilskud af calcium og D-vitamin hos ældre nedsætter risiko for fraktur med ca. 30%. Calciumbehov varierer med alder, således at der i puberteten er behov for 1500 mg om dagen, det samme gælder for ældre over 65 år. For øvrige aldersgrupper er 1000 mg tilstrækkeligt. Dette kan ofte dækkes helt eller delvist gennem kosten, hvis ikke må der suppleres med kosttilskud. Som en tommelfingerregel indeholder en gennemsnitskost (uden mælk og ost ) 300 mg calcium, 1 L mælk indeholder 1200 mg calcium og 1 skive ost 120 mg. Derfor kan tilskudsbehov estimeres ud fra følgende formel: mg calciumtilskud/dag = 1500 mg (120 mg x antal dl mælkeprodukt/dag) (120 mg x antal skiver ost/dag) 300 mg. Lidt om D-vitamin D-vitamin har mange effekter, udover at bidrage til calcium-absorptionen i tarmen, har det også betydning for muskelfunktion, risiko for cancersygdomme, hjertekarsygdomme og immunforsvar. D-vitamin dannes ved solens UV-bestråling, og fås gennem kosten først og fremmest fra fede fisk og kød. Størstedelen af både yngre og ældre danskere har for lavt D-vitamin niveau, bl.a. fordi huden evne til D- vitamin-dannelse falder med alderen, men formentlig også pga. ændret livsstil, som ikke muliggør UVbestråling i samme omfang som for få generationer siden. Tilskud er derfor tilrådeligt for næsten alle, yngre som ældre. Af knoglemæssige hensyn anbefales 25µg D-vitamin dagligt i sommerhalvåret og 50µg dagligt i vinterhalvåret.. Risiko for overdosering med D-vitamin er meget ringe, selv om der indtages væsentlig større D-vitamin doser. Hvis der foreligger D-vitamin måling, kan denne anvendes til at justere D-vitamin indtag efter. D-vitamin behov (µg/dag) = Ønsket D-vitamin niveau (nmol/l) aktuelt niveau (nmol/l). Der kan principielt både anvendes D2-vitamin (ergoclaciferol) og D3-vitamin (cholecalciferol), men efterhånden indeholder stort set alle tilskud D3-vitamin. Ofte tilstræbes et niveau på nmol/l, grænsen for mulig toksicitet er > 250 nmol/l. Calcium og D-vitamin fås i utallige kombinationer. Det er således ikke vanskeligt for den enkelte patient at finde præparater med passende calcium og D-vitamin indhold., Der kan generelt ikke opnås medicintilskud til 3

4 calcium- og D-vitamin-behandling og derfor skrives der normalt ikke recept på calcium- og D-vitamin præparater. Der findes dog receptpligtige præparater, som patienter med private forsikringsordninger eventuelt kan opnå refusion for. Et enkelt præparat (Calcium Sandoz brusetablet) er meget dyrt og bør derfor ikke anvendes til osteoporoseprofylakse. Råd om fysisk aktivitet Den faldende fysiske aktivitet i befolkningen er formentlig en vigtig faktor for udvikling af osteoporose og der må derfor generelt og overfor den enkelte patient tilrådes fysisk træning. Vægtbærende træning med vekslende belastningsmønster har den største effekt, men må tilpasses den enkelte. For ældre er spadsereture eller hop på stedet realistiske motionsformer. Immobilisering og sengeleje har dramatiske negative konsekvenser for knoglemassen og bør i videst muligt omfang undgås.. Fysisk træning alene har ikke kunnet påvises at være effektivt som sekundær eller tertiær profylakse og kan ikke erstatte medicinsk behandling, hvis dette er indiceret.. Medicinsk behandling De anvendte behandlinger kan rubriceres som enten antiresorptive eller anabole. Indikationsområder og tilskudskriterier er forskellige for disse behandlinger, selv om de ofte vil blive anvendt i forlængelse af hinanden. Det gælder for alle behandlinger at der kan opnås individuelt tilskud efter ansøgning til Lægemiddelstyrelsen på særlig blanket, som findes via dkma.dk. Tilskudskriterierne, som er forskellige for antiresorptiv og anabol behandling, er angivet nedenfor. Antiresorptive farmaka Gruppe Indholdsstof Enkeltpræparater Perorale bisfosfonater Ethidronat Didronate Alendronat Alendronat Alendronat Fosavance Risedronat Optinate, Riseratio Ibandronat Bonviva IV bisfosfonater Ibandronat Bonviva Zoledronat Aclasta SERM raloxifen Evista RANKLigand Ab Denosumab Prolia Strontiumsalt Strontiumranelat Protelos Østrogem Østradiol Talrige, men bør generelt ikke anvendes Anabole farmaka PTH delpeptid intakt Teriparatid PTH Forsteo Preotact Tabel 1: Behandlingsmuligheder for antiresorptiv og anabol behandling (Jan.2012) Antiresorptiv behandling De antiresorptive behandlinger medfører hæmning af osteoclastaktivitet og efterfølgende også nedsat knogleformation gennem den tætte kobling af knogleformation og resorption. Behandlingen medfører derfor en temporær positiv balance i knogleomsætningen, som lader sig måle i form af en initial stigning i knoglemineraltæthed (BMD), som herefter stabiliseres. Dette fører til nedsat frakturrisiko, som for alle de nævnte præparater er dokumenteret i randomiserede og placebo-kontrolledrede undersøgelser. Bisfosfonater Er karakteriseret af lav gastrointestinal optagelse, men til gengæld lang halveringstid i knoglevæv. Derfor er daglig indtagelse hverken hensigtsmæssig eller påkrævet. Der anvendes ugetablet for alendronat og risedronat, samt 4x14 dage om året for Ethidronat. Ibandronat 150 mg administreres én gang om måneden. Der kan med behandlingerne opnås reduktion i relativ risiko for fraktur på ca. 50% i forhold til calcium og D- vitamin. Den største effekt opnås for rygsammenfald, for flere af præparaterne er der også dokumenteret nedsat risiko for hoftefraktur. Perorale bisfosfonater skal indtages fastende om morgenen sammen et sort glas vand, der skal herefter gå minutter før føde- eller anden tabletindtagelse. Indtages tabletten sammen med calciumholdige levnedsmidler, falder absorptionsfraktionen til 0. 4

5 Bivirkningerne ved bisfosfonat behandling varierer fra præparat til præparat, men der kan ses mavesmerter, ætsninger i spiserør eller ventrikel, forstoppelse eller diarré, udslæt, rødme, hovedpine samt knogle- og muskelsmerter og tp stigning. D- Vitamin bør være over 50 nmol/l før bisfosfonatbehandling startes Behandlingsvarighed er omkring 5 år. For Alendronat er der dog dokumenteret fortsat effekt af behandlingen i op til 10 år. Alendronat betragtes på grund af veldokumenteret effekt og sikkerhedsprofil, samt lav pris som førstevalgspræparat. Ca. 20% af patienterne må dog opgive behandlingen pga. øvre dyspepsi. Efter 5 års behandling må behandlingpause eller stop overvejes afhængig af opnået effekt, sygdommens sværhedsgrad med eller uden fraktur, samt evt nye frakturer. Efter 5 års behandling er der øget risiko for knoglenekroser. IV bisfosfonat Som alternativ til perorale bisfosfonater kan anvendes iv-formuleringer, specielt hvor den perorale behandling ikke har kunnet tåles. Der foreligger nu undersøgelser af Ibandronat (Bonviva ) og Zoledronsyre (Aclasta ), som tyder på bedre frakturbeskyttelse end de perorale formuleringer. For Ibandronat kræves injektion hver 3. måned, men for Zoledronsyre skal der kun gives én infusion (over 20 minutter) om året. Der er intet til hinder for at anvende IV bisfosfonat som førstevalgs behandling, specielt hvis patienten har anamnese med øvre dyspepsi eller ulcus. Ellers betragtes Alendronat 70 mg om ugen som anført som førstevalg af økonomiske årsager. IV bisfosfonat kan give influenza lignende symptomer i de første døgn efter administrationen, desuden led- og muskelsmerter. Der skal udvises forsigtighed ved nedsat nyrefunktion og behandlingen bør ikke anvendes ved estimeret GFR < 35 ml/min. S-kreatinin skal derfor altid måles inden administration. Desuden bør 25-OH-D være > 50 nmol/l og calcium normalt. Behandlingsvarigheden for Aclasta er normalt 3 år, men der synes at være fortsat effekt på risiko for vertebral fraktur ved behandling i 6 år hos patienter med fortsat høj risiko for vertebral fraktur. Prolia Denosumab (RANKligand antistof) Et nyt behandlingsprincip er baseret på opdagelsen af RANKligand/OPG systemet, som regulerer osteoclastaktivitet og dermed knogleresorption. Denosumab er et humant monoklonalt antistof mod RANKLigand og administeres subcutant hvert ½ år. Dette medfører en prompte betydelig reduktion i knogleresorption og effekten heraf holder sig i ½ år, hvorefter injektionen må gentages. Der kan opnås reduktion i risiko for vertebral fraktur på ca 65%, mens risiko for hoftefraktur reduceres med ca. 40%. Behandlingsvarighed er endnu ikke helt fastlagt, men fortsat effekt er påvist ud til 3 år. Selektive østrogen receptor modulatorer (SERM) Er lægemidler, som er designet til selektivt at interagere med de 2 typer østrogen-receptorer, α og β. Dermed opnås østrogen-agonistisk effekt på knoglevæv, hvorimod antagonistisk effekt ses på mamma og genitalia. Eneste markedsførte præparat er Evita. Behandling med Evista er påvist at give næsten samme frakturreduktion i columna som bisfosfonater, hvorimod præparatet formentlig er mindre egnet hvis det drejer sig om en patient med høj risiko for hoftefraktur. Risiko for østrogen receptor positiv mamma cancer reduceres med 90% under behandlingen. Bivirkningerne til Evista behandling er hedestigninger, kramper i benene, årebetændelse(dvt) og apoplexi og væskeophobning i hænderne, fødderne eller i benene. Behandling skal pauseres ved immobilitet, og stoppes normalt ved alder på år. Østrogen / gestagen substitution I en årrække har østrogenbehandling haft en central rolle i behandling af postmenopausal osteoporose. For kvinder med bevaret uterus suppleret med gestagen for at beskytte mod endometri cancer. En velbeskrevet risiko for cancer mammae formodedes opvejet af nedsat risiko for hjerte-kar sygdom. Da sidstnævnte, positive effekt nu betragtes som helt afkræftet, vurderes mamma cancer risiko anderledes og derfor anbefales østrogensubstitution generelt ikke længere som behandling eller forebyggelse af osteoporose. For kvinder, som passerer menopausen tidligt kan østrogen substitution dog anvendes til den gennemsnitlige menopausealder (ca. 52 år). For kvinder med bevaret uterus, skal østradiol altid kombineres med gestagen. Protelos Strontium ranelat Strontium ranelat (Protelos ) bygger på strontiums lighed med calcium og dermed mulighed for indbygning i knoglevæv. Behandlingen er påvist at nedsætte risiko for både rygsammenfald og hoftefraktur, på linje med hvad der kan opnås med bisfosfonater. Strontium ranelat kan anvendes på lige fod med bisfosfonat og SERM, selv om virkningsmekanismen ikke er endeligt afklaret. Det er ikke afklaret om strontium ranelat virker rent antiresorptivt, eller om det også besidder en vis anabol effekt. Bivirkninger til Strotium ranelat er almindeligvis få og milde, hyppigst er diare og kvalme. Meget sjældent ses DRESS syndrom med eosinofili og systemisk organpåvirkning, hvor behandlingen omgående bør seponeres. 5

6 Pga. strontiums høje atomnummer påvirkes knoglemineralmålinger, således at resultatet ved hjælp af algoritme skal korrigeres for knoglernes strontium indhold, før det kan vurderes. Tilskudsregler for bisfosfonater, raloxifen, strontium, samt denosumab Personer med røntgenverificeret lavenergifraktur (dvs. fraktur opstået ved dagligdags aktiviteter eller efter fald på samme niveau) i hofte og/eller ryg. Kopi af røntgenbeskrivelsen skal vedlægges. En fraktur i columna defineres som følger: 1. Mindskning af anterior hvirvelhøjde > 20% i forhold til posterior højde. 2. Mindskning af anterior, median eller posterior hvirvelhøjde > 20% i forhold til ovenliggende eller underliggende normale nabohvirvler. Personer med mindst én risikofaktor (se tabel ovnfor) for udvikling af osteoporose og hvor BMDmåling på ryg og/eller hofte har vist T-score < -2,5. Personens risikofaktor(er) skal oplyses se nedenstående tabel. Personer i nuværende eller planlagt systemisk glukokortikoidbehandling (svarende til prednisolon >5 mg/døgn i mere end 3 måneder eller intermitterende glukokortikoidbehandling med en samlet varighed på mere end 3 måneder indenfor 1 år) og hvor BMD-måling på ryg og/eller hofte har vist T- score < -1. Husk at alle patienter i systemisk glukokortikoidbehandling skal sættes i behandling med calcium og vitamin D. Hvis patientens risikofaktorer ikke fremgår af ansøgningen, returneres denne for at få disse oplyst. Anabol behandling af osteoporose Der findes 2 anabole behandlingesmuligheder: Forsteo, som er 1-34-PTH samt som er intakt parathyreoidea hormon (1-84-PTH). Med teriparatid og 1-84-PTH er det muligt at genopbygge tabt knoglevæv, med genetablering af normal trabeculær knoglestruktur og dermed øget brudstyrke. Der er påvist større frakturreduktion end der kan opnås med antiresorptiv behandling. Således nedsættes risiko for nye rygsammenfald med 65% med Forsteo. For Preotact er risikoreduktionen 68% / 53% for patienter henholdsvis uden og med tidligere vertebral fraktur. For Forsteo er der også påvist nedsat risiko for nonvertebral frakturer, men dette gælder ikke for Preotact. Behandlingen skal tages som daglig subcutan injektion med pen og skal gives i alt 18 eller 24 mdr. Efterfølgende bør behandlingen følges op med en antiresorptiv behandling. Bivirkninger Hyppigst ses smerter i arme og ben, kvalme og svimmelhed samt hovedpine. Endvidere forekommer træthed, muskelkramper, brystsmerter, åndenød, opkastning og blodmangel samt forøget svedtendens. I sjældne tilfælde ses hjertebanken, ufrivillig vandladning, vægtstigning samt rødmen ved indstiksstedet. Forsteo og Preotact er væsentlig dyrere end anden osteoporosebehandling og der gælder derfor særlige tilskudskriterier, som skal sikre at behandlingen alene anvendes til patienter med særlig stor risiko for yderligere frakturer, først og fremmest vertebral frakturer Lægemiddelstyrelsens vejledende kriterier for enkelttilskud Ansøgningen om enkelttilskud til lægemidlerne Forsteo og Preotact til osteoporoseforebyggelse og - behandling vil normalt kunne imødekommes for følgende patienter: Postmenopausale kvinder eller mænd over 40 år, hvor BMD-måling på ryg og/eller hofte har vist T- score < - 3 samt mindst én lavenergifraktur (dvs. fraktur opstået ved dagligdags aktiviteter eller fald på samme niveau) i ryggen, der ikke er ældre end 3 år Postmenopausale kvinder eller mænd over 40 år med to eller flere lavenergifrakturer i ryggen, der ikke er ældre end 3 år. En fraktur i columna defineres som: Mindskning af anterior hvirvelhøjde > 25% i forhold til posterior højde eller mindskning af anterior, median eller posterior hvirvelhøjde > 25% i forhold til ovenliggende eller underliggende normale nabohvirvler. Behandlingen skal være iværksat af en speciallæge i endokrinologi, rheumatologi, geriatri og/eller intern medicin. Bevillingen tidsbegrænses til 24 måneder og i hovedreglen til 1 behandlingsperiode i et livsforløb. Osteoporose - hos mænd Selv om osteoporose er hyppigst hos kvinder, ses 1/3 af de osteoporotiske frakturer i aldersmatchede grupper hos mænd. Derfor er udredning og behandling af mænd med osteoporose ofte påkrævet. Denne udredning adskiller sig på enkelte punkter fra udredningen af kvinder: 6

7 1. Hypogonadisme ses hos en del mænd og skal derfor udelukkes gennem bestemmelse af serum testosteron. Hypogonadisme ses enten i form af solitært hormonudfald, som led i hypofyselidelser samt som følge af antiandrogen behandling ved f.eks. prostatacancer. 2. Hos mænd er de sekundære osteoporoseformer hyppigere end hos kvinder, hvorfor systematisk undersøgelse herfor ofte er påkrævet. Alkoholmisbrug er hyppigere hos mænd og en almindelig årsag til osteoporose med rygsammenfald hos mænd. Behandling Såfremt der kan findes sekundær årsag til osteoporose, må behandlingen om muligt rette sig mod denne. Herudover er der påvist effekt af såvel bisfosfonat som teriparatid hos mænd. Det gælder for mænd som for kvinder at basis for enhver osteoporosebehandling er tilsikring af sufficient indtagelse af calcium og D- vitamin. Hvis dette ikke sikret gennem kosten, bør der anbefales kosttilskud. Konstateres hypogonadisme, må androgen behandling overvejes, men effekten på osteoporose er variabel og derfor bør disse mænd ofte behandles med antiresorptiv eller anabol behandling, alt efter sværhedsgrad og alder. Hvis der behandles med testosteron substitution må denne kontrolleres med måling af s-testosteron. Behandlingsstrategi Til behandling af mænd kan anvendes bisfosfonater, strontium ranelat eller teriparatid, alt afhængig ar sværhedsgrad. Førstevalgspræparat er Alendronat 70 mg om ugen. Hvis dette giver eller formodes at give gastrointestinale gener, kan anvendes iv bisfosfonat eller denosumab. Der er dokumenteret effekt for både Zoledronsyre og denosumab. Denosumab er deuden vist at hæmme frakturer hos mænd i antihormonbehandling pga cancer prostatae. Steroidinduceret osteoporose En af de hyppigste årsager til sekundær osteoporose hos både mænd og kvinder er steroid-induceret osteoporose: Glucocorticoider nedsætter knogleformation, nedsætter calcium absorption, øger den renale calcium udskillelse, medfører myopati og hypogonadisme. Effekten af glucocorticoid på knoglevæv indsætter meget hurtigt og allerede efter få måneder kan påvises øget frakturrisiko. Dosis-respons kurven for glucocorticoiders indvirkning på knoglevæv er nærmest eksponentiel og den nedre grænse for betydende negativ effekt på knoglevæv ligger på omkring 5 mg prednisolon eller ækvipotente doser af andre glucocorticoider. Inhalationssteroider har kun beskeden effekt på skelettet. Forebyggelse og behandling Hvis en patient har fået eller har udsigt til at skulle have >5 mg prednisolon per dag i mere end 3 måneder er der risiko for knogleskade, hvorfor en forebyggende strategi også må iværksættes hurtigt. må iværksættes hurtigt. - Knoglemineralmåling bør foretages "subakut", således at risiko for osteoporoseudvikling hurtigt kan kvantiteres og behandling iværksættes. - Alle patienter bør sættes i tilskud af Vitamin D og Calcium ( mg calcium, mikrogram vitamin D3) - T-score < 1.0, supplerende anabol eller resoptiv behandling, Anabol behandling mest effektiv i relation to vertebral frakturer, hvorfor det bør anvendes, når det er muligt. - Ved højere T-score og hvis glukocorticoid behandling fortsætter nu DEXA scanning efter ½-1 år. Lægemiddelstyrelsens tilskudsregler for glucocorticoid behandlede: Bisfosfonatbehandling: Personer i nuværende eller planlagt systemisk glukokortikoidbehandling (svarende til prednisolon >5 mg/døgn i mere end 3 måneder eller intermitterende glukokortikoidbehandling med en samlet varighed på mere end 3 måneder indenfor 1 år) og hvor BMD-måling på ryg og/eller hofte har vist T-score < -1, kan opnå tilskud til antiresorptiv behandling. Anabol behandling: Postmenopausale kvinder eller mænd over 40 år hvor BMD-måling på ryg og/eller hofte har vist T-score < - 3 samt mindst én lavenergifraktur (dvs. fraktur opstået ved dagligdags aktiviteter eller fald på samme niveau) i ryggen, der ikke er ældre end 3 år. Postmenopausale kvinder eller mænd over 40 år med to eller flere lavenergifrakturer i ryggen, der ikke er ældre end 3 år. Ved lavenergifraktur i columna skal højdereduktionen være > 25%. Sten Madsbad Januar

Mette Friberg Hitz. speciallæge i endokrinologi overlæge, ph.d osteoporose enheden hvidovre hospital

Mette Friberg Hitz. speciallæge i endokrinologi overlæge, ph.d osteoporose enheden hvidovre hospital OSTEOPOROSE WORK-SHOP KØGE 20.05.2014 Nyt om osteoporose... Mette Friberg Hitz speciallæge i endokrinologi overlæge, ph.d osteoporose enheden hvidovre hospital HVAD ER OSTEOPOROSE HVAD SKER DER I KNOGLERNE,

Læs mere

OSTEOPOROSE. Indholdsfortegnelse: Defination af osteoporose. s. 2. Læge: Afdækning af risikofaktorer / Henv. DXA?... s. 3. KLI 4 uger efter DEXA s.

OSTEOPOROSE. Indholdsfortegnelse: Defination af osteoporose. s. 2. Læge: Afdækning af risikofaktorer / Henv. DXA?... s. 3. KLI 4 uger efter DEXA s. 1 OSTEOPOROSE Indholdsfortegnelse: Defination af osteoporose. s. 2 Læge: Afdækning af risikofaktorer / Henv. DXA?... s. 3 KLI 4 uger efter DEXA s. 6 LAB s. 7 Læge: svar lab / medicinsk beh?... s. 8 KLI:

Læs mere

Knogleskørhed og prostatakræft

Knogleskørhed og prostatakræft Mads Hvid Poulsen, Læge, Ph.d. Knogleskørhed og prostatakræft Urinvejskirurgisk forskningsenhed, Urologisk Afdeling, Odense Universitets Hospital Folderen er udarbejdet på baggrund af eksisterende litteratur

Læs mere

www.dkms.dk OVejledning til udredning og behandling af steoporose

www.dkms.dk OVejledning til udredning og behandling af steoporose www.dkms.dk OVejledning til udredning og behandling af steoporose Dansk Knoglemedicinsk Selskab 2009 Indholdsfortegnelse 1. Definition... 4 2. Ætiologi og patofysiologi... 4 2.1. Knoglevævets omsætning...

Læs mere

DSAM s kliniske vejledning om. osteoporose

DSAM s kliniske vejledning om. osteoporose DSAM s kliniske vejledning om osteoporose 1 KOLOFON Arbejdsgruppen Palle Mark Christensen (formand for arbejdsgruppen) Praktiserende læge, Lægerne Lærkevej, Otterup Speciallæge i almen medicin og klinisk

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Hvad er osteoporose (knogleskørhed)? 4. Hvad er Prolia denosumab og hvordan virker det? 6. Hvordan gives Prolia denosumab?

Indholdsfortegnelse: Hvad er osteoporose (knogleskørhed)? 4. Hvad er Prolia denosumab og hvordan virker det? 6. Hvordan gives Prolia denosumab? 3 Indholdsfortegnelse: Hvad er osteoporose (knogleskørhed)? 4 Hvad er Prolia denosumab og hvordan virker det? 6 Hvordan gives Prolia denosumab? 8 Husk din næste Prolia denosumab injektion 9 Opbevaring

Læs mere

Konklusion. Osteoporose er en folkesygdom. U-kursus i gynækologi: OSTEOPOROSE. Osteoporose Er en folkesygdom Underdiagnostiseres Underbehandles

Konklusion. Osteoporose er en folkesygdom. U-kursus i gynækologi: OSTEOPOROSE. Osteoporose Er en folkesygdom Underdiagnostiseres Underbehandles U-kursus i gynækologi: OSTEOPOROSE Kim Brixen Endokrinologisk Afdeling M Odense Universitetshospital Januar 28 Konklusion Osteoporose Er en folkesygdom Underdiagnostiseres Underbehandles Diagnostik er

Læs mere

M05 Midler mod knoglesygdomme

M05 Midler mod knoglesygdomme M05 Midler mod knoglesygdomme Rekommandation Bisfosfonater Alendronat, risedronat og zoledronsyre er rekommanderet frem for de øvrige bisfosfonater pga. bedre dokumentation på risikoreduktion for nonvertebrale

Læs mere

Calcium fra kosten. 2 dl yoghurt indeholder ca. 200 mg calcium

Calcium fra kosten. 2 dl yoghurt indeholder ca. 200 mg calcium Calcium fra kosten 2 dl yoghurt indeholder ca. 200 mg calcium Calcium fra kosten 1 god skive ost indeholder ca. 150 mg calcium Calcium fra kosten glas mælk x 200 mg = port. ymer o.lign. x 200 mg = skiver

Læs mere

Sundhedsaftale om osteoporose

Sundhedsaftale om osteoporose Marts 2015 Sundhedsaftale om osteoporose Sundhedsaftale om osteoporose Aftalen er udarbejdet i samarbejde mellem Osteoporoseforeningen, repræsentanter fra de nordjyske kommuner, alment praktiserende læger

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. LÆGEMIDLETS NAVN Prolia 60 mg injektionsvæske, opløsning, i fyldt injektionssprøjte 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver fyldt injektionssprøjte indeholder 60 mg denosumab

Læs mere

Hvordan kommer vi videre?

Hvordan kommer vi videre? Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2011-12 SUU alm. del Bilag 340 Offentligt Hvordan kommer vi videre? For at føre sagen videre tilbyder Osteoporoseforeningen sammen med førende osteoporoseeksperter et

Læs mere

KNOGLESKØRHED FAKTA OG FOREBYGGELSE

KNOGLESKØRHED FAKTA OG FOREBYGGELSE KNOGLESKØRHED FAKTA OG FOREBYGGELSE Knogleskørhed - en folkesygdom Knogleskørhed kaldes også for osteoporose. Sygdommen er kendetegnet ved, at knoglerne har mistet så meget styrke, at selv mindre belastninger

Læs mere

Polycytæmia Vera og Sekundær Polycytæmi

Polycytæmia Vera og Sekundær Polycytæmi Polycytæmia Vera og Sekundær Polycytæmi Patientinformation Regionshospitalet Silkeborg Diagnostisk Center Hæmatologisk Ambulatorium Polycytæmia Vera og Sekundær Polycytæmi Polycytæmia betyder mange celler

Læs mere

Calcium- og D- vitamin- tilskud til forebyggelse og behandling af osteoporose

Calcium- og D- vitamin- tilskud til forebyggelse og behandling af osteoporose DKMS baggrundsartikel dec. 2009. 1 Calcium- og D- vitamin- tilskud til forebyggelse og behandling af osteoporose Leif Mosekilde, Kim Brixen Ved forebyggelse og behandling af osteoporose skelnes der sædvanligvis

Læs mere

Information, til læger og andet sundhedspersonale

Information, til læger og andet sundhedspersonale Dansk Geriatrisk Selskab v. Søren Jacobsen 13. maj 2013 Information, til læger og andet sundhedspersonale Vigtige, nye begrænsninger for anvendelse af Protelos/Osseor (strontiumranelat) efter at nye data

Læs mere

SPØRGESKEMA ADIPOSITAS

SPØRGESKEMA ADIPOSITAS Side 1 af 10 navnemærkat Endokrinologisk afdeling M, Enheden for Klinisk Ernæring Odense Universitetshospital Tlf. 6541 1710 SPØRGESKEMA ADIPOSITAS Du er henvist til undersøgelse, vurdering og behandling

Læs mere

CANCERRELATERET KNOGLE- SYGDOM

CANCERRELATERET KNOGLE- SYGDOM CANCERRELATERET KNOGLE- SYGDOM Urologisk Forum 27. oktober 2012 Supported by 2 Cancerrelateret knoglesygdom Cancerrelateret knoglesygdom Knogletab forårsaget af cancerbehandling Knoglemetastaser/ knoglelæsioner

Læs mere

dine knogler guide Sådan styrker du sider Det kan du selv gøre Lider du af knogleskørhed? Juli 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.

dine knogler guide Sådan styrker du sider Det kan du selv gøre Lider du af knogleskørhed? Juli 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b. Foto: Iris guide Juli 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 12 sider Sådan styrker du dine knogler Det kan du selv gøre Lider du af knogleskørhed? Foto: Iris Patienter dropper medicinen knogleskørhed:

Læs mere

Information om Multipel Sclerose

Information om Multipel Sclerose Information om Multipel Sclerose - til den praktiserende læge Hvad er Multipel Sclerose Side 2 Sygdomsforløb ved Multipel Sclerose Side 3 Typiske symptomer ved Multipel Sclerose Side 4 Medicinske behandlingsmuligheder

Læs mere

Et videnskabeligt forsøg med anastrozol eller letrozol til patienter med brystkræft.

Et videnskabeligt forsøg med anastrozol eller letrozol til patienter med brystkræft. Deltagerinformation Protokol inkl. Protokoltillæg 1 nr. CFEM345D2411 dateret 26-jan-2006. Et videnskabeligt forsøg med anastrozol eller letrozol til patienter med brystkræft. De Videnskabsetiske Komiteér

Læs mere

NYHEDSBREV MEDICINSK FORSKNINGSAFSNIT

NYHEDSBREV MEDICINSK FORSKNINGSAFSNIT NYHEDSBREV MEDICINSK FORSKNINGSAFSNIT EFFEKTER AF D-VITAMIN PÅ NYREFUNKTION OG HJERTEKARSYSTEMET Af Læge Ph.D. Thomas Larsen November 2013 Du modtager dette nyhedsbrev, da du i perioden 2010-2012 deltog

Læs mere

Guide. Foto: Scanpix. November 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. Sådan får du stærke. knogler. Knogleskørhed Test dig selv.

Guide. Foto: Scanpix. November 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. Sådan får du stærke. knogler. Knogleskørhed Test dig selv. Foto: Scanpix Guide November 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Sådan får du stærke knogler 12 sider Knogleskørhed Test dig selv 2 Stærke knogler INDHOLD I DETTE HÆFTE: Fingre afslører faren

Læs mere

SLIDGIGT GIGT. samt udtalt hypermobilitet kan også være medvirkende årsager til, at du får slidgigt.

SLIDGIGT GIGT. samt udtalt hypermobilitet kan også være medvirkende årsager til, at du får slidgigt. Gigt SLIDGIGT Slidgigt er den hyppigste form for gigt. Omkring halvdelen af den voksne befolkning over 40 år har tegn på slidgigt i et eller flere led og alle får det, hvis de lever længe nok. Slidgigt

Læs mere

DEPRESSION DEPRESSION. både arv og de påvirkninger, du får gennem livet.

DEPRESSION DEPRESSION. både arv og de påvirkninger, du får gennem livet. Depression DEPRESSION Alle mennesker oplever kortvarige skift i deres humør. Det er helt normalt. Ved en depression derimod påvirkes både psyken og kroppen, og humøret svarer ikke til det, man normalt

Læs mere

Halsbrand og sur mave

Halsbrand og sur mave Halsbrand og sur mave HALSBRAND, SUR MAVE OG MAVESÅR Mange har prøvet at have halsbrand eller sure opstød, for eksempel i forbindelse med indtagelse af alkohol eller store måltider. Andre kender til mavesmerter,

Læs mere

Slidgigt Værd at vide om slidgigt

Slidgigt Værd at vide om slidgigt Patientinformation Slidgigt Værd at vide om slidgigt Ortopædkirurgisk Ambulatorium Forord Vi får alle slidgigt. Slidgigt er den hyppigste ledsygdom. Symptomer på slidgigt er smerter, hævede og/eller stive

Læs mere

Patientvejledning. For højt stofskifte

Patientvejledning. For højt stofskifte Patientvejledning For højt stofskifte For højt stofskifte kaldes også hypertyreose, thyreotoksikose eller hyperthyreoidisme. Når kroppen danner for mange stofskiftehormoner, får man ofte for højt stofskifte.

Læs mere

1. Udskiller affaldsstoffer (fra stofskiftet)

1. Udskiller affaldsstoffer (fra stofskiftet) Nyrernes funktion Beliggenhed Nyrerne er to bønneformede organer på størrelse med en knyttet hånd. De er beliggende op ad ryggen, beskyttet af ribben og muskler. Man har normalt to nyrer, men kan sagtens

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL. Tabletkerne: lactosemonohydrat, povidon, mikrokrystallinsk cellulose, crospovidon, stearinsyre, kolloidt vandfrit silica

INDLÆGSSEDDEL. Tabletkerne: lactosemonohydrat, povidon, mikrokrystallinsk cellulose, crospovidon, stearinsyre, kolloidt vandfrit silica INDLÆGSSEDDEL BONVIVA 150 mg filmovertrukne tabletter Ibandronsyre Læs hele denne indlægsseddel omhyggeligt, inden De begynder at anvende dette lægemiddel. - Gem indlægssedlen. De får muligvis behov for

Læs mere

Du kan tage Panodil mod svage smerter, f.eks. hovedpine, menstruationssmerter, tandpine, muskelog ledsmerter samt for at nedsætte feber.

Du kan tage Panodil mod svage smerter, f.eks. hovedpine, menstruationssmerter, tandpine, muskelog ledsmerter samt for at nedsætte feber. Indlægsseddel: Information til brugeren Panodil 500 mg filmovertrukne tabletter paracetamol Læs denne indlægsseddel grundigt. Den indeholder vigtige informationer. Du kan få Panodil uden recept. For at

Læs mere

Forhøjet kolesterolindhold i blodet Dyslipidæmi

Forhøjet kolesterolindhold i blodet Dyslipidæmi Forhøjet kolesterolindhold i blodet Dyslipidæmi Hvad er forhøjet kolesterolindhold i blodet? Det er ikke en sygdom i sig selv at have forhøjet kolesterolindhold i blodet. Kolesterol er et livsnødvendigt

Læs mere

Retningslinjer for visitation og henvisning på fedmeområdet udsendes til relevante parter

Retningslinjer for visitation og henvisning på fedmeområdet udsendes til relevante parter 17-12-2010 Retningslinjer for visitation og henvisning på fedmeområdet udsendes til relevante parter Indenrigs- og Sundhedsministeriet og Danske Regioner har konstateret en markant stigning i antallet

Læs mere

Substitutionsbehandling med Immunglobulin Hotel Kong Arthur 14/11-12

Substitutionsbehandling med Immunglobulin Hotel Kong Arthur 14/11-12 Substitutionsbehandling med Immunglobulin Hotel Kong Arthur 14/11-12 Helle Vibeke Jensen Sygeplejerske, infektionsmedicinsk afdeling Q Århus universitetshospital, skejby Disposition Præsentation. Generelt

Læs mere

Information for Kodimagnyl Ikke-stoppende DAK filmovertrukne tabletter

Information for Kodimagnyl Ikke-stoppende DAK filmovertrukne tabletter Information for Kodimagnyl Ikke-stoppende DAK filmovertrukne tabletter Denne information findes i 2 udgaver. Hvis du har købt en pakning med op til 20 tabletter, skal du læse den information, der starter

Læs mere

Mænd og epilepsi Trine Tandrup Epilepsiklinikken, Århus. Odense 6. marts 2012

Mænd og epilepsi Trine Tandrup Epilepsiklinikken, Århus. Odense 6. marts 2012 Mænd og epilepsi Trine Tandrup Epilepsiklinikken, Århus Odense 6. marts 2012 Hvorfor skal vi fokusere specielt på mænd? Hvis man får/har epilepsi Håndterer mænd det at have en kronisk sygdom anderledes?

Læs mere

Osteoporose profylakse - hvad er gynækologens rolle?

Osteoporose profylakse - hvad er gynækologens rolle? Titel Osteoporose profylakse - hvad er gynækologens rolle? Forfattere 2. Revison (2014): Fra DSOG: Pernille Ravn (tovholder), Gitte Thøger Frostholm, Eva Johannsen, Susanne Lund Kristensen, Susy Shim.

Læs mere

Baseline spørgeskema Version 2.1 Dato 01.11.2014

Baseline spørgeskema Version 2.1 Dato 01.11.2014 Spørgeskema til udfyldelse ved start Randomiseringsnummer: Initialer for forsøgsdeltager: CPR: - Dato for udfyldelse af skema: / - 20 Navn: Hvad er din civilstand? (1) Gift / samlevende (2) Enke / enkemand

Læs mere

SYMPTOMER OG BEHANDLING

SYMPTOMER OG BEHANDLING Blodtryk BLODTRYK Blodtryk er et udtryk for blodets tryk på blodårernes vægge. Blodtrykket afhænger af, hvor stor en kraft hjertet pumper blodet rundt med, og hvor stor modstand blodet møder ved kontakt

Læs mere

De livsvigtige vitaminer og mineraler af John Buhl www.nomedica.dk

De livsvigtige vitaminer og mineraler af John Buhl www.nomedica.dk 5 Indholdsfortegnelse Forord 6 Indledninig 7 Lidt grundlæggende om vitaminer og mineraler 8 De enkelte vitaminer og mineraler 15 De fedtopløselige vitaminer (A, D, E og K) 16 A-vitamin 16 D-vitamin 19

Læs mere

Pas på dig selv, mand!

Pas på dig selv, mand! Pas på dig selv, mand! Prostatas funktion og sygdomme Prostatas funktion Du skal passe på dig selv, når det gælder din prostata. Den kan blive angrebet af kræft i mere eller mindre alvorlig grad. Teksten

Læs mere

Kapitel 13. Hvem får tømmermænd, og har det betydning, hvornår og hvor ofte man drikker?

Kapitel 13. Hvem får tømmermænd, og har det betydning, hvornår og hvor ofte man drikker? Kapitel 13 Hvem få r t ø m m e r m æ n d, o g h a r d e t b e t y d n i n g, h v o r n å r o g h v o r o f t e m a n d r i k k e r? Kapitel 13. Hvem får tømmermænd, og har det betydning, hvornår og hvor

Læs mere

Til dig, der kan blive alvorligt syg af influenza. råd om vaccination mod influenza. 2009 På den sikre side

Til dig, der kan blive alvorligt syg af influenza. råd om vaccination mod influenza. 2009 På den sikre side Til dig, der kan blive alvorligt syg af influenza råd om vaccination mod influenza 2009 På den sikre side Information om vaccinerne Vaccination beskytter de fleste Vaccination mod influenza beskytter de

Læs mere

Vitaminer og mineraler

Vitaminer og mineraler Vitaminer og mineraler VITAMINER OG MINERALER Vitaminer og mineraler er nødvendige for at holde alle kroppens funktioner i gang. Mangel på blot et enkelt vitamin eller mineral kan bringe kroppen ud af

Læs mere

Værd at vide om atrieflimren. 12 spørgsmål og svar om hjerne og hjerte

Værd at vide om atrieflimren. 12 spørgsmål og svar om hjerne og hjerte Værd at vide om atrieflimren 12 spørgsmål og svar om hjerne og hjerte Indhold 3 Hvad er atrieflimren? 4 Er atrieflimren farligt? 6 Hvorfor kan jeg få en blodprop i hjernen, når jeg har en sygdom i hjertet?

Læs mere

Porfyriforeningen i Danmark

Porfyriforeningen i Danmark Porfyriforeningen i Danmark På foreningens hjemmeside, www.porfyriforeningen.dk kan du tilmelde dig, læse mere om foreningen og få adgang til porfyriforum. Denne pjece indeholder information om de mest

Læs mere

LÆGEMIDDELLÆRE 17-08-2014. Mål for Medicinadministration. Hvad er medicin? Maj 2014

LÆGEMIDDELLÆRE 17-08-2014. Mål for Medicinadministration. Hvad er medicin? Maj 2014 Vibeke Rønnebech maj 2014 Skift farvedesign Gå til Design i Topmenuen Vælg dit farvedesign fra de seks SOPU-designs Vil du have flere farver, højreklik på farvedesignet og vælg Applicér på valgte slides

Læs mere

Farligt? Her er sandheden om smertestillende piller

Farligt? Her er sandheden om smertestillende piller Farligt? Her er sandheden om smertestillende piller Der er både gavnlige effekter og farlige bivirkninger ved et stort forbrug af smertestillende piller. Få piller ofte er særligt farligt Af Trine Steengaard

Læs mere

Anbefalinger til gravide om kost, kosttilskud, medicin, tobak og alkohol

Anbefalinger til gravide om kost, kosttilskud, medicin, tobak og alkohol Anbefalinger om kost mm Juli 2011 Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Hillerød Hospital Hillerød Hospital Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Anbefalinger til gravide om kost, kosttilskud, medicin, tobak og

Læs mere

Alendronat HEXAL 10 mg Tabletter Oral anvendelse 10 mg per tablet. 10 mg Tabletter Oral anvendelse 10 mg per tablet

Alendronat HEXAL 10 mg Tabletter Oral anvendelse 10 mg per tablet. 10 mg Tabletter Oral anvendelse 10 mg per tablet BILAG I FORTEGNELSE OVER LÆGEMIDLERNES NAVNE, LÆGEMIDDELFORM(ER), STYRKE(R), INDGIVELSESVEJ(E), ANSØGER(E), INDEHAVER(E) AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSE(R) I MEDLEMSSTATERNE Medlemsstat Indehaver af markedsføringstilladelse

Læs mere

KNAS MED KNOGLERNE? HVAD ER KNOGLESKØRHED? 2-3 TAL MED DIN LÆGE 4-5 BÅDE MÆND OG KVINDER FÅR KNOGLESKØRHED 6-7

KNAS MED KNOGLERNE? HVAD ER KNOGLESKØRHED? 2-3 TAL MED DIN LÆGE 4-5 BÅDE MÆND OG KVINDER FÅR KNOGLESKØRHED 6-7 KNAS MED KNOGLERNE? HVAD ER KNOGLESKØRHED? 2-3 TAL MED DIN LÆGE 4-5 BÅDE MÆND OG KVINDER FÅR KNOGLESKØRHED 6-7 HVAD ER KNOGLESKØRHED? Knogleskørhed er en sygdom, der nedbryder knoglerne, så du kan få knoglebrud

Læs mere

KOL. Kronisk Obstruktiv Lungesygdom. KOL (kronisk obstruktiv lungesygdom) er en betegnelse, som omfatter kronisk bronkitis og emfysem.

KOL. Kronisk Obstruktiv Lungesygdom. KOL (kronisk obstruktiv lungesygdom) er en betegnelse, som omfatter kronisk bronkitis og emfysem. KOL skyldes sædvanligvis tobaksrygning. Det er derfor, sygdommen også kaldes for»rygerlunger«. Symptomerne er hoste og kortåndethed. Den vigtigste behandling er ophør med rygning. Forskellig inhaleret

Læs mere

Behandling af brystkræft

Behandling af brystkræft information DBCG 2010-neo-b Behandling af brystkræft Behandling af brystkræft omfatter i de fleste tilfælde en kombination af lokalbehandling (operation og eventuel strålebehandling) samt medicinsk behandling.

Læs mere

rosacea Oplysninger om et voksenproblem

rosacea Oplysninger om et voksenproblem rosacea Oplysninger om et voksenproblem 1 RosaceA er den medicinske betegnelse for en række hudsymptomer som oftest forekommer hos personer Over 30 år. (ikke at forveksle med akne) Cirka Symptomerne på

Læs mere

Gruppe A Diabetesmidler

Gruppe A Diabetesmidler Vibeke Rønnebech Skift farvedesign Gå til Design i Topmenuen Vælg dit farvedesign fra de seks SOPU-designs Vil du have flere farver, højreklik på farvedesignet og vælg Applicér på valgte slides Gruppe

Læs mere

Information til forældre om astma

Information til forældre om astma Information til forældre om astma Børnelægeklinikken v/elise Snitker Jensen Hvad er astma? Astma er en tilstand med en kombination af irriterede og hævede slimhinder i luftrørene og kramper i musklerne

Læs mere

Vind over gigten med naturmedicin

Vind over gigten med naturmedicin Vind over gigten med naturmedicin 96 procent af landets gigtramte bruger naturmidler - knap halvdelen oplever er tydeligt positiv effekt Af Torben Bagge, 17. september 2012 03 Guide: Vind over gigten med

Læs mere

Børnelægeklinikken v/elise Snitker Jensen Boulevarden 9 9000 Aalborg Tlf. 98130100. Information til forældre om astma

Børnelægeklinikken v/elise Snitker Jensen Boulevarden 9 9000 Aalborg Tlf. 98130100. Information til forældre om astma Information til forældre om astma Hvad er astma? Astma er en tilstand med en kombination af irriterede og hævede slimhinder i luftrørene og kramper i musklerne omkring luftrørene. De hævede slimhinder

Læs mere

Fluconazol Nycomed 50 mg, 100 mg, 150 mg og 200 mg, hårde kapsler Fluconazol

Fluconazol Nycomed 50 mg, 100 mg, 150 mg og 200 mg, hårde kapsler Fluconazol Fluconazol Nycomed 50 mg, 100 mg, 150 mg og 200 mg, hårde kapsler Fluconazol Læs denne indlægsseddel grundigt inden du begynder at tage medicinen Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Læs mere

AMD. Vitaminer og mineraler mod. (Alderspletter på nethinden)

AMD. Vitaminer og mineraler mod. (Alderspletter på nethinden) AMD Vitaminer og mineraler mod (Alderspletter på nethinden) Indhold 3 5 6 6 7 Hvordan forløber AMD? Hvilken vitamin- og mineral-behandling har vist sig effektiv? Kan anden medicin indtages sammen med vitamin-

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Bonviva 3 mg injektionsvæske, opløsning ibandronsyre

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Bonviva 3 mg injektionsvæske, opløsning ibandronsyre INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Bonviva 3 mg injektionsvæske, opløsning ibandronsyre Læs hele denne indlægsseddel omhyggeligt, inden du begynder at anvende dette lægemiddel. - Gem indlægssedlen.

Læs mere

Vitaminer og mineraler mod AMD. (Alderspletter på nethinden)

Vitaminer og mineraler mod AMD. (Alderspletter på nethinden) Vitaminer og mineraler mod AMD (Alderspletter på nethinden) Indhold 3 5 6 6 Hvordan forløber AMD? Hvilken vitamin- og mineralbehandling har vist sig effektiv? Kan anden medicin indtages sammen med vitamin-

Læs mere

Guide: Sådan lever du med forstørret prostata

Guide: Sådan lever du med forstørret prostata Guide: Sådan lever du med forstørret prostata Både mænd og kvinder betaler prisen ved forstørret prostata, som rammer de fleste mænd fra 50 års-alderen. Af Torben Bagge, december 2012 03 Sådan undgår du

Læs mere

Mangel på binyrebarkhormon

Mangel på binyrebarkhormon Patientinformation Mangel på binyrebarkhormon Binyrebarkinsufficiens Hypofyseklinikken Endokrinologisk Afdeling M MANGEL PÅ BINYREBARKHORMON, KORTISOL BINYRERNE Binyrerne er to små hormondannende kirtler,

Læs mere

Tidlig diagnose af kroniske lungesygdomme. Årsmødet 2014

Tidlig diagnose af kroniske lungesygdomme. Årsmødet 2014 Institut for Folkesundhedsvidenskab Tidlig diagnose af kroniske lungesygdomme Årsmødet 2014 Peter Lange Afdeling for Socialmedicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab Lungemedicinsk Sektion, Hvidovre

Læs mere

Patientvejledning. Medicin. i forbindelse med operation

Patientvejledning. Medicin. i forbindelse med operation Patientvejledning Medicin i forbindelse med operation Denne folder beskriver kort den hyppigst brugte medicin i forbindelse med operation på Aleris-Hamlet. Personalet vil vejlede dig angående den medicin,

Læs mere

Tag hånd om hundens led. For daglig bevægelse

Tag hånd om hundens led. For daglig bevægelse Tag hånd om hundens led En informationsguide til hundeejere Mange år med et aktivt liv sætter sine spor Leg, apportering, hundesport, jagt og lange spadsereture er blot nogle af de aktiviteter, som du

Læs mere

Bilag I Videnskabelige konklusioner og begrundelser for ændring af betingelserne for markedsføringstilladelserne

Bilag I Videnskabelige konklusioner og begrundelser for ændring af betingelserne for markedsføringstilladelserne Bilag I Videnskabelige konklusioner og begrundelser for ændring af betingelserne for markedsføringstilladelserne Videnskabelige konklusioner Under hensyntagen til PRAC s vurderingsrapport om PSUR en for

Læs mere

Viborg Privathospital - Patientinformation. Alt hvad du bør vide om syning af løftesenen (rotatorcuff-ruptur)

Viborg Privathospital - Patientinformation. Alt hvad du bør vide om syning af løftesenen (rotatorcuff-ruptur) Viborg Privathospital - Patientinformation Alt hvad du bør vide om syning af løftesenen (rotatorcuff-ruptur) Velkommen til Viborg Privathospital Denne vejledning er tænkt som en kort information om sygdommen,

Læs mere

NeuroBloc Botulismetoksin type B injektionsvæske, opløsning 5.000 E/ml

NeuroBloc Botulismetoksin type B injektionsvæske, opløsning 5.000 E/ml NeuroBloc Botulismetoksin type B injektionsvæske, opløsning 5.000 E/ml Vigtig sikkerhedsinformation til læger Formålet med denne vejledning er at informere læger, der er godkendt til at ordinere og administrere

Læs mere

ALT OM TRÆTHED. www.almirall.com. Solutions with you in mind

ALT OM TRÆTHED. www.almirall.com. Solutions with you in mind ALT OM TRÆTHED www.almirall.com Solutions with you in mind HVAD ER DET? Træthed defineres som en følelse af mangel på fysisk og/eller psykisk energi, hyppigt oplevet som udmattelse eller træthed. Det er

Læs mere

patient vejledningen I 10. udgave I www.patient vejledningen.dk 138 opdaterede patientvejledninger - klar til brug

patient vejledningen I 10. udgave I www.patient vejledningen.dk 138 opdaterede patientvejledninger - klar til brug patient vejledningen I 10. udgave I 2009 138 opdaterede patientvejledninger nd Fi www.patient vejledningen.dk på din in ad g ba der an gs sid gs i d e n ko en af de - klar til brug PRODUKTRESUMÉ PRODUKTRESUMÉ,

Læs mere

Sundhed og trivsel blandt ældre. Udtræk fra undersøgelsen hvordan har du det blandt 65+ årige - med supplerende analyse for 45+ årige

Sundhed og trivsel blandt ældre. Udtræk fra undersøgelsen hvordan har du det blandt 65+ årige - med supplerende analyse for 45+ årige Sundhed og trivsel blandt ældre Udtræk fra undersøgelsen hvordan har du det blandt ige - med supplerende analyse for 45+ ige Sundhedssekretariatet Januar 2009 1 Sundhed og trivsel blandt ældre borgere

Læs mere

Corticosteroid-induceret osteoporose - Er der evidens for at anbefale calcium og D-vitamin? Søren Hinke Stefan B. Runarsson

Corticosteroid-induceret osteoporose - Er der evidens for at anbefale calcium og D-vitamin? Søren Hinke Stefan B. Runarsson Corticosteroid-induceret osteoporose - Er der evidens for at anbefale calcium og D-vitamin? Søren Hinke Stefan B. Runarsson Marts 2011 Indhold Indledning... 3 Materiale og metoder... 4 Resultater... 5

Læs mere

Fremtidens velfærdsløsninger. Aldring. Aldring. Antal ældre. Forebyggelse frem for pleje forbliv aktiv og selvhjulpen. Vi fødes som kopier

Fremtidens velfærdsløsninger. Aldring. Aldring. Antal ældre. Forebyggelse frem for pleje forbliv aktiv og selvhjulpen. Vi fødes som kopier Fremtidens velfærdsløsninger Forebyggelse frem for pleje forbliv aktiv og selvhjulpen 1. november 2011 Vi fødes som kopier Carsten Hendriksen Overlæge, lektor, dr. med. Bispebjerg Hospital og Center for

Læs mere

Spørgeskema for patienter der lider af svimmelhed.

Spørgeskema for patienter der lider af svimmelhed. Spørgeskema for patienter der lider af svimmelhed. 1. Navn: 2. Cpr-nr. 3. Dato for besvarelse af spørgeskemaet: 4. Aktuelle Erhverv: 5. Har du været sygemeldt pga. svimmelhed? Hvis ja Hvor lang tid? Beskrivelse

Læs mere

Nordisk spørgeskemaundersøgelse Binyrebarksvigt

Nordisk spørgeskemaundersøgelse Binyrebarksvigt Nordisk spørgeskemaundersøgelse Binyrebarksvigt www.addison.dk www.hypofyse.dk EN TAK TIL VORE MEDLEMMER Den nordiske spørgeskemaundersøgelse, som Addison Foreningen og Hypofysenetværket har deltaget i,

Læs mere

Joint Resources Et tværvidenskabeligt ph.d. projekt om fysisk aktivitet, fatigue og søvn hos patienter med leddegigt

Joint Resources Et tværvidenskabeligt ph.d. projekt om fysisk aktivitet, fatigue og søvn hos patienter med leddegigt Joint Resources Et tværvidenskabeligt ph.d. projekt om fysisk aktivitet, fatigue og søvn hos patienter med leddegigt 24.maj 2012 Katrine Løppenthin, sygeplejerske, cand.scient.san., ph.d. studerende Hvordan

Læs mere

Thyreadeasygdomme ved graviditet

Thyreadeasygdomme ved graviditet Thyreadeasygdomme ved graviditet Myxoedem Påvirker den føtale cerebrale udvikling Tidlige spontane aborter Gestationel hyperthyreose ( ) Thyreotoxicose Neonatal hyperthyreose Føtal struma Thyroideabiokemi

Læs mere

Undervisning i lægefaglig sprogtolkning af stud.med. Shahid Qamar Manan. Almen om Tolkning

Undervisning i lægefaglig sprogtolkning af stud.med. Shahid Qamar Manan. Almen om Tolkning Almen om Tolkning - Vær så præcis som mulig - hvis noget ikke giver mening for dig, så gør det hellere ikke for pt. pas på sort snak (oversættelse ord for ord). - Omtal ikke patienten i 3. person. Pt.

Læs mere

Læs mere: www.ofelia.auh.dk Mail: auh.ofelia@rm.dk Mobil: 2013 4220 (hverdage 8-16)

Læs mere: www.ofelia.auh.dk Mail: auh.ofelia@rm.dk Mobil: 2013 4220 (hverdage 8-16) OFELIA Osteoporosis Fracture Liaison Aarhus Kære studiedeltager. Århus, 201 Tak fordi du vil hjælpe os med at blive klogere på sammenhængen mellem knoglebrud og knogleskørhed, også kaldet osteoporose.

Læs mere

Funktionelle Lidelser

Funktionelle Lidelser Risskov 2011 Psykiater Lone Overby Fjorback lonefjor@rm.dk Psykiater Emma Rehfeld emmarehf@rm.dk Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser, Aarhus Universitetshospital www.funktionellelidelser.dk Funktionelle

Læs mere

Bodily Distress Syndrome (BDS)

Bodily Distress Syndrome (BDS) Bodily Distress Syndrome (BDS) Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser Aarhus Universitetshospital 1 Lidt om Bodily Distress Syndrome (BDS) Bodily Distress Syndrome er en ny diagnose der bruges i

Læs mere

Hvad er atopisk eksem

Hvad er atopisk eksem Hvad er atopisk eksem Atopisk eksem, også kaldet børneeksem og astmaeksem giver tør hud med kløe og rødme. Omkring hvert 3. barn udvikler atopisk eksem. Eksemet starter ofte før 2 års alderen, og de fleste

Læs mere

Kender du din lungefunktion?

Kender du din lungefunktion? Kender du din lungefunktion? En pjece fra Danmarks Lungeforening www.lunge.dk Kend dine lunger Sundere lunger - livet igennem Danmarks Lungeforening arbejder for, at endnu flere danskere lever med sundere

Læs mere

Rygning, alkohol, fysisk aktivitet, kost og overvægt. Karina Friis, Forsker, ph.d. CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling www.regionmidtjylland.

Rygning, alkohol, fysisk aktivitet, kost og overvægt. Karina Friis, Forsker, ph.d. CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling www.regionmidtjylland. Rygning, alkohol, fysisk aktivitet, kost og overvægt Karina Friis, Forsker, ph.d. CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling www.regionmidtjylland.dk Rygning, alkohol, kost, fysisk aktivitet og overvægt Udviklingen

Læs mere

Visionsplan 2020 for dansk nefrologi

Visionsplan 2020 for dansk nefrologi Visionsplan 2020 for dansk nefrologi Kronisk nyresygdom For højt blodtryk Akut nyresvigt Autoimmune nyresygdomme Transplantation Dialyse Medicinsk behandling og lindring af nyresvigt Medfødte og arvelige

Læs mere

Informationsbrochure til patienter

Informationsbrochure til patienter Jinarc (tolvaptan) Informationsbrochure til patienter Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan der hurtigt tilvejebringes nye oplysninger om sikkerheden. Du kan hjælpe ved at indberette

Læs mere

Kræft. Symptomer Behandling Forløb. Jon Kroll Bjerregaard ph.d. læge Thea Otto Mattsson stud. ph.d. læge

Kræft. Symptomer Behandling Forløb. Jon Kroll Bjerregaard ph.d. læge Thea Otto Mattsson stud. ph.d. læge Kræft Symptomer Behandling Forløb Jon Kroll Bjerregaard ph.d. læge Thea Otto Mattsson stud. ph.d. læge Hvad vil vi Basis Baggrund - Basisviden Opsummering Hudkræft Praksis Kræft - Forløb Bivirkninger Symptomer

Læs mere

Danske guidelines. for diagnostik og behandling af forstyrrelser i. knogle- og. mineralomsætningen. ved kronisk nyresygdom: CKD - MBD 2011 CKD-MBD

Danske guidelines. for diagnostik og behandling af forstyrrelser i. knogle- og. mineralomsætningen. ved kronisk nyresygdom: CKD - MBD 2011 CKD-MBD Danske guidelines for diagnostik og behandling af forstyrrelser i knogle- og mineralomsætningen ved kronisk nyresygdom: CKD - MBD 2011 Phosphate binders Vitamin D analogues Calcimimetics Secondary Hyperparathyroidism

Læs mere

Udskrivelse efter kar-operation

Udskrivelse efter kar-operation Til patienter og pårørende Udskrivelse efter kar-operation Vælg billede Vælg farve Karkirurgisk afdeling 2 På Karkirurgisk Afdeling er du nylig blevet opereret for: Hvad sker der efter operationen? Fra

Læs mere

Kronisk Obstruktiv Lungesygdom - KOL Har det noget med ens arbejde at gøre? Hvad ved vi i dag?

Kronisk Obstruktiv Lungesygdom - KOL Har det noget med ens arbejde at gøre? Hvad ved vi i dag? Kronisk Obstruktiv Lungesygdom - KOL Har det noget med ens arbejde at gøre? Hvad ved vi i dag? Ingrid Louise Titlestad Overlæge, ph.d., Klinisk Lektor Odense Universitetshospital Svejsekonferencen KOL

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Terramycin-Polymyxin B, salve

PRODUKTRESUMÉ. for. Terramycin-Polymyxin B, salve Produktinformation for Terramycin-Polymyxin B (Oxytetracyclin og Polymyxin B) Salve 30+1 mg/g Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og styrke Pakningsstørrelse 13 50 46 Salve 30+1 mg/g 15 g Dagsaktuel

Læs mere

Østrogenbehandling. kombination med forskellige former for progesteroner. Præparaterne kan administreres oralt,

Østrogenbehandling. kombination med forskellige former for progesteroner. Præparaterne kan administreres oralt, Østrogenbehandling v/peter Vestergaard Østrogen og kombinationspræparater med østrogen Farmakologi Disse præparater omfatter østradiol (17 -ethinyløstradiol) eller konjugerede østrogener i kombination

Læs mere

Polycystiske æggestokke PCOS. Rechnitzer.dk UDK-04-307

Polycystiske æggestokke PCOS. Rechnitzer.dk UDK-04-307 Polycystiske æggestokke PCOS Rechnitzer.dk UDK-04-307 6314_01_PCO folder_2#b8f2f.indd 2 27/01/05 11:04:02 Hvad er PCOS? Forfattet af Overlæge Ditte Trolle, Skejby Sygehus PCOS betyder PolyCystisk OvarieSyndrom.

Læs mere

SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE

SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE Hvis du har udfordringer med: Livsstil - Rygning - Vægten - Kronisk sygdom Angst og depression - Smerter - KOL - Hjertet Kræft - Ryggen - Diabetes Kontakt:

Læs mere

Alzheimers sygdom - hvad sker der i hjernen og hvornår starter sygdommen?

Alzheimers sygdom - hvad sker der i hjernen og hvornår starter sygdommen? Nationalt Videnscenter for Demens Alzheimers sygdom - hvad sker der i hjernen og hvornår starter sygdommen? Steen G. Hasselbalch, professor, overlæge, dr.med. Nationalt Videnscenter for Demens, Neurologisk

Læs mere

Man bruger normalt ikke hormonbehandling inden operation (radikal prostatektomi).

Man bruger normalt ikke hormonbehandling inden operation (radikal prostatektomi). Hormonbehandling Hvordan virker hormonbehandling på prostatakræft? Hormonbehandling stopper virkningen af hormonet testosteron på prostatacellerne, herunder prostatakræftcellerne. Testosteron kontrollerer,

Læs mere

Lungebetændelse/ Pneumoni

Lungebetændelse/ Pneumoni Lungebetændelse/ Pneumoni Information til patienter Regionshospitalet Silkeborg Diagnostisk Center Sengeafsnit M1/M2/M3 Hvad er lungebetændelse? Du er indlagt med en lungebetændelse/pneumoni, som er en

Læs mere