Skriftlig eksamen 8. semester Januar 2008

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skriftlig eksamen 8. semester Januar 2008"

Transkript

1 1 Skriftlig eksamen 8. semester Januar 2008 Nyreinsufficiens 1) 45 årig tidligere rask mand indlægges med nyreinsufficiens (plasma-creatinin = 514 µmol/l (normalområde µmol/l)). Patienten fik foretaget helbredsundersøgelse for 4 måneder siden, hvor serum-creatinin var normal (86 µmol/l). Giv en udførlig gennemgang af de diagnostiske overvejelser ved akut nyreinsufficiens. SVAR Prærenal betinget akut nyreinsufficiens - Intravaskulær volumendepletion: Blødning, svigtende væskeindtag, opkastning, diare, sekvestrering af større væskevolumina (f.eks. ved pacreatitis, forbrænding m.v.) - Påvirket renal perfusion: Hjertesvigt, cirrhosis/hepatorenaltsyndrom, nefrotisk syndrom, svær infektion Intrarenal betinget akut nyreinsufficiens - Akut tubulo-interstitiel nefropati (ATIN): o Iskæmisk shocknyre : Sepsis, hjertekredsløbssvigt o Toksisk: Farmaka (aminoglycosider, cisplatin), røntgenkontraststoffer, pigment (myoglobin (rabdomyolyse), hæmoglobin), organiske opløsningsmidler - Glomerulær sygdom o Ekstrakapillær glomerulonefritis (Rapid progressive glomerulonephitis): Systemisk lupus erythematosus, små-kars vaskulitis (Wegeners granulomastose, mikroskopisk polyangiitis, Churg-Strauss syndrom), Goodpature s syndrom, og måske idiopatisk. o Endokapillær glomerulonefritis (Akut proliferativ glomerulonephritis): Oftest postinfektiøs glomerulonefitis (post streptokok, men også beskrevet efter

2 2 andre, baterielle (f.eks. subakut endocarditis, shuntinfektion), virale og parasitære infektioner. - Renovakulær sygdom/påvirkning o Mikrovaskulær sygdom: HUS/TTP, ateroembolisk, sclerodermisk krise, malign hypertension o Intrarenal vasokonstriktion: Angiotensin-converting enzym (ACE) hæmmer, NSAID, calcineurinhæmmer o Makrovaskulær sygdom: Arteriel eller venøs okklusion, herunder aorta dissekans - Interstitiel sygdom o Akut interstitiel nefritis (medikamentel allergisk, infektiøs, bindevævssygdom, idiopatisk), pyelonefritis, infiltrative sygdom (leukæmi eller lymfom med massiv celleinfiltration) Postrenal betinget akut nyreinsufficiens (obstruktion) - Afløbshindring fra begge ureteres eller infravesikal obstruktion: Cancer (prostata, blære/urothel, uterus), retroperitoneal fibrose, ureterolithiasis bilateralis (unilateralt hos en-nyret person), ligering af ureteres ved operation i lille bækken, prostata hypertrofi, urethra striktur 2) Som en del af udredningen tages røntgen af thorax, som viser lungeinfiltrater: Nævn mindst 4 ikke-infektiøse sygdomme, som kan resultere i forskellige grader af lungeinfiltrater og akut/subakut nyrepåvirkning: SVAR - Goodpastures syndrom - Systemisk Lupus Erythematosus - Wegeners granulomatose - Churg Strauss syndrom - Mikroskopisk polyangiitis - Polyarteriitis nodosa (sjældent lungeinfiltrater)

3 3 - Rheumatoid arthritis (akut/subakut nyrepåvirkninge er meget sjældent) - Sjögrens syndrom (akut/subakut nyrepåvirkninge er meget sjældent) - Sclerodermi - Amyloidose - Sarcoidosis (akut/subakut nyrepåvirkning er meget sjældent) - Cancer pulmonum + sekundær glomerulonefritis (oftest membranøs glomerulonefrtis) - Malign lymfo- eller myeloproliferativ sygdom med organinfiltration. - Cancer i urinveje eller uterus med obstruktiv nefropati og lungemetastaser - Primær akut nyresygdom (se svar 1) med oliguri, overhydrering og lungeødem. - Akut glomerulonefritis/glomerulopati med nefrotisk syndrom og deraf følgende lungeembolier (OBS) det kan ikke udelukkes at de studerende kan fremkomme med svar som opgavestiller ikke har overvejet. Disse svar kan sagtens være korrekte, og må vurderes individuelt af retteholdene. Ingen af de nævnte diagnoser er specielt hyppige, men den gode besvarelse bør nævne Systemisk Lupus Erythematosus, Wegeners granulomatose og Goodpastures syndrom 3a) Den aktuelle patient har normal ultralydsscanning af nyrer og fraførende urinveje, og der foretages nyrebiopsi. Til hvilke undersøgelser skal man fratage nyrevæv? SVAR, essentielt - Lysmikroskopi - Immunoflourescens SVAR, supplerende - Elektronmikroskopi (som ikke er rutine alle steder) 3b) Nævn de vigtigste indikationer for nyrebiopsi.

4 4 SVAR essentielt - Nefrotisk syndrom (voksne) - Akut nyreinsufficiens af uklar ætiologi SVAR, supplerende - Asymptomatisk proteinuri over ca. 2 g - Uafklaret påvirket nyrefunktion med normal nyrestørrelse - Bindevævs-immunsygdom med associeret nefritis - Påvirket funktion af transplanteret nyre 3c) Nævn de vigtigste kontraindikationer for nyrebiopsi SVAR, essentielt - skrumpenyre, påvist ved scanning - ukontrolleret hypertension - koagulopati, inkl AK-behandling og trombocytaggregationshæmmer behandling SVAR, supplerende - en-nyret patient - manglende samtykke/ikke-koopererende patient - infektion i nyren - hydronefrose - graviditet 3d) Nyrebiopsi viser ekstrakapillær glomerulonefritis (halvmåne-nefritis). Hvilke lysmikroskopiske forandringer ses i nyrebiopsien ved denne glomerulonefritis. SVAR, essentielt - Betydelig proliferation af parietale epiteloide celler ud i det Bowmanske rum SVAR, supplerende - Ved ANCA-positiv glomerulonefritis kan ses småkars-vaskulitis og nekroser i glomeruli

5 5 - Ved Wegeners granulomatose og Churg Strauss syndrom kan ses granulomer i nyrens interstitium 4a) Hos patienter med akut nyresvigt og ekstrakapillær glomerulonefritis skal man overveje bindevævs-immunsygdomme. Grundet dette tages ANCA, ANA & anti-gbm. Hvad betyder disse forkortelser og ved hvilke bindevævs-immunsygdomme, som kan forårsage akut nyresvigt, er prøven ofte positiv SVAR - ANCA: anti-neutrofilocyt cytoplasma antistoffer. o Småkarsvaskulitis (Wegeners granulomatose, Churg Strauss syndrom, Mikroskopisk polyangiitis) - ANA: anti-nukleære antistoffer o Systemisk lupus erythematosus - Anti-GBM: anti-glomerulus basalmembran antistoffer o anti-gbm nephritis (ingen lungesymptomer) o Goodpasture s syndrom (ved samtidig lungeblødning) 4b) Den aktuelle patient med akut nyresvigt og ekstrakapillær glomerulonefritis er blevet tiltagende syg gennem den sidste måned. Har udover symptomer på akut nyresvigt også haft artralgier, symptomer fra øvre luftveje og enkelte episoder med blodtingeret opspyt. Røntgen af thorax viser multiple nodulære infiltrater bilateralt. Der påvises granulomer i næseskillevæggen. Patienten har vaskulitforandringer i huden. C-ANCA er positiv. Hvad er den mest sandsynlige diagnose: SVAR - Wegeners granulomatose 4c) Hvordan er prognosen for spontan restitution af det akutte nyresvigt ved denne sygdom

6 6 SVAR - Dårlig. Spontan remission forekommer formentlig ikke. 4d) Hvad er den initiale behandling af denne tilstand SVAR - Højdosis methylprednisolon mg daglig i oftest 3 dage, efterfulgt af tablet prednisolon ca. 1 mg/kg - Cyklofosfamid 1-2 mg/kg - Da patienten har betydelig nyreinsufficiens vil man også påbegynde plasmaferese (dagligt eller hver anden dag i 1-2 uger) 5) Den aktuelle patient responderer kun delvist på behandlingen. De fleste af patientens symptomer og organmanifestationer svinder. Men nyrefunktion restitueres ikke fuldt ud. Plasma-creatinin = 374 µmol/l, glomerulær filtrationshastighed = 17 ml/min. Hvordan vil du behandle følgende komplikationer til den nedsatte nyrefunktion: 5a) Nefrogen anæmi SVAR - erythropoietin 5b) Høj plasma fosfat (2,2 mmol/l), lav plasma ioniseret calcium (1,05 mmol/l), høj plasma parathyroideahormon (fem gange over øvre normalværdi) SVAR - korrektion af hyperfosfatæmi med diæt og fosfatbinder. Ved vedvarende hypocalciæmi og hyperparathyroidisme påbegyndes behandling med aktivt vitamin-d, oftest alfacalcidol (1-α-hydroxycholecalciferol) 5c) Vedvarende hyperkaliæmi (6,0-6,5 mmol/l)

7 7 SVAR, essentielt - diæt - kaliumbinder, resonium - stop af evt. kaliumtilskud og kaliumbesparende diureticum SVAR, supplerende - korrektion af acidose - loopdiuretika, kaliurisk virkning - reduktion af dosis af ACE-hæmmer/angiotensin receptor antagonist 6) Patienten har vedvarende problemer med overhydrering og behandles derfor med et slyngediuretikum (loopdiuretikum). Beskriv mulige bivirkninger ved anvendelse af slyngediuretikum. SVAR, essentielt - Elektrolytforstyrelser, især hypokaliæmi SVAR, supplerende - Dehydrering/ortostatisme/hypotension - Øresusen og temporær døvhed (hurtig infusion af store doser) - Muskelsmerter og lægkrampe (især ved store doser hos patienter med nedsat nyrefunktion) - Fotosensibilisering (især ved store doser hos patienter med nedsat nyrefunktion) - Prærenal forværring af nyrefunktionen (ved overdosering) - Sjældent ses akut pancreatitis og hæmatologiske bivirkninger. 7) Patienten udvikler over de følgende år behandlingskrævende uræmi med plasmacreatinin = 870 µmol/l og glomerulær filtrationshastighed = 6 ml/min. Hvilke behandlingsmuligheder er der af uræmien? SVAR - hæmodialyse

8 8 - peritonealdialyse - nyretransplantation (fra levende eller afdød donor)

9 9 Smerter i brystkassen En 58-årig mand indlægges akut fra hjemmet med pludselig indsættende smerter i brystkassen med udstråling til ryggen. Ved indlæggelsen oplyser patient og hustru at han ikke været indlagt tidligere og eneste kontakt med egen læge ligger 4 år tilbage, hvor patienten fik lavet en attest i forbindelse med en pensionsansøgning. Eneste anmærkning var et blodtryk på 175/110 som egen læge mente skyldtes nervøsitet hos patienten. Anamnestisk oplyses, at patienten i forbindelse med toiletbesøg samme morgen fik pludseligt indsættende voldsomme brystsmerter, som strålede om i ryggen og var ledsaget af kvalme og almen utilpashed. Patienten blev hjulpet i seng af hustru, og da smerterne tiltog og blev ledsaget af åndenød ringede hun 112 og patienten blev indlagt akut. 1. Hvad er dine tentative diagnoser hos denne patient? Akut koronar syndrom (AKS) Aortadissektion Aortaaneurysme Pneumothorax (Lungeemboli) 2. Hvilke diagnostiske undersøgelser vil du iværksætte for at verificere eller afkræfte dine tentative diagnoser? Begrund hver enkelt undersøgelse du iværksætter. Objektiv undersøgelse: pulsudfald? hjerte-lungestetoscopi (mislyd, ophævet ventilation) Blodprøver: koronarenzymer EKG: STEMI / NSTEMI? Røntgen af thorax: udelukke pneumothorax breddeøget mediastinum?

10 10 Ekkokardiografi: pleuraansamling på venstre side? aneurysme i aorta descendens? aortainsufficiens? vurdere højresidig belastning som følge af lungeemboli påvise evt. aortadissektion 3. Der tages EKG, der viser sinustakykardi men som ellers er normalt. Røntgen af thorax viser som eneste positive fund breddeøget mediastinum. Angiv sandsynlig diagnose og behandlingsforslag. Diagnose: Aortadissektion. Normalt EKG udelukker AKS. Ingen pneumothorax Behandling: Primært skal blodtryk sænkes betydeligt. Smerter behandles med i.v. analgetika (morfin) A-dissektion akut operation B-dissektion behandles næsten altid konservativt 4. Angiv ætiologiske baggrunde og patofysiologien hos patienter med denne sygdom. Ætiologi: Degenerative forandringer i aortavæggen, typisk Marfan syndrom (Turners syndrom og Ehlers-Danlos syndrom) Arteriosclerose - men kan også ses med normal aortavæg. Dissektion ses med øget forekomst hos patienter med bicuspid aortaklap og coarctatio aorta. Prædisponerende faktor hos 75% er arteriel hypertension Patofysiologi:

11 11 Ved aortadissektion opstår der en bristning i intima og blodet trænger ud i aortavæggen (inlet). Blodet dissekerer i aortavæggen fra inlet og distalt i blodstrømmens retning typisk ned i abdominale aorta, hver der eventuelt kan være et re-entry. Kan afklemme sidegrene fra aorta (cerebrale kar, spinalarterier eller viscerale kar). Dissektionen kan retrograd (mod blodstrømmen) gøre aortaklappen insufficient, dissekere ud i koronararterierne medførende iskæmi og endelig kan der ske ruptur/penetration til perikardiet (tamponade), mediastinum eller pleura på venstre side. 5. Patientens blodtryk skal sænkes så meget som muligt. Angiv relevant blodtrykssænkende strategi. Altid intravenøs: Nitroglycerin Betablokker (labetalol (Trandate ) Smertestillende 6. Patienten skal opereres akut. Beskriv det operative indgreb sådan som du ville informere patient og pårørende. Operation ved A-dissektion: Målet med operationen er at resecere den del af aorta, hvor inlet er påvist - typisk i aorta ascendens. Ved at indsy en rørprotese her, ledes blodet fra venstre ventrikel ud i det ægte lumen, og rørprotesen forhindrer retrograd dissektion hvorved aortaklappen og koronararterierne er beskyttet mod dissektion. Er aortaklappen svært insufficient kan der insys in composite-graft med reimplantation af koronararterierne. Operationen udføres via en sternotomi, hjertelungemaskine, køling til grader og eventuel cirkulatorisk arrest. Efter operationen er der fortsat dissektion i aorta distalt for rørprotesen.

12 12 7. Angiv mindst 5 relevante komplikationer, som kan ses efter operationen og som du vil informere patient og pårørende om. blødning cerebral iskæmi infektion pumpesvigt atrieflimmer pneumoni nyreinsufficiens tarmiskæmi multi organ failure (MOF)

13 13 Morbus Crohn 23-årig mand henvises med smerter ved endetarmsåbningen. Ved inspektion findes et ømt, hævet, rødt og spændt område 1 cm lateralt for anus. Lige inferiort herfor findes 2 fistelåbninger hvorfra der er nogen sekretion. Han er ikke tidligere undersøgt, fistlerne har været til stede i 14 dage og han har tolket dem som lokal infektion. Han har ikke abdominalsmerter, men kan have løs afføring 2-3 gange dagligt, aldrig med blod. Han har altid haft svært ved at tage på. 1. Hvad vil du lægge vægt på ved anamnese og objektiv undersøgelse både lokalt og for andre organsystemer? Gastrointestinale symptomer i forbindelse med fødeindtagelse, måltids størrelse, hyppighed og sammensætning Aphter i mundslimhinden, abdominal ømhed eller udfyldning, især i højre fossa. Ekstraintestinale manifestationer af Crohn s sygdom i form af iridocyclit/episclerit, arthrit, pyoderma, erythema nodosum Ernæringstilstand, fedt/muskelmasse Lokale perianale forandringer, fx i form af Crohn tags. Lokalisation af absces og fistler, evt. lokalisation i forhold til sphincterapparatet. 2. Hvilke undersøgelser vil du foretage akut? Vil du foretage yderligere undersøgelse for at karakterisere sygdommen? Valgene skal kort begrundes. Blodprøver ønskes ikke medtaget. Akutte undersøgelser vil omfatte: Rektal eksploration for at vurdere abscessen. Ano-rektal undersøgelse med sigmoideoskopi (rektoskopi) for at vurdere lokal sygdom i rektum. Yderligere undersøgelser kan omfatte: Lokalisation og udbredelse af fistler og absces kan ses ved rektal ultralyd eller MR scanning.

14 14 Diarreen kunne tyde på sygdom mere proksimalt i tarmen, mest sandsynligt terminale ileum. Kan belyses ved tyndtarmspassage, kapselendoskopi, CT eller MR, helst med enteroclyse. Af hensyn til histologisk verifikation af diagnosen vil coloskopi med biopsi fra terminale ileum og rektum yderlige kunne belyse evt. aktivitet i colon. Supplerende oplysninger om aktivitet vil kunne opnås ved leucocytscintigrafi. En korrekt besvarelse skal indeholde undersøgelse af abscessen, lokal sygdom og vurdering af evt. aktivitet mere proksimalt. 3. Angiv de 3 måder morbus Crohn kan manifestere / præsentere sig på Inflammatorisk med almensymptomer (feber og vægttab), abdominalsmerter, diarre, evt. blodig ved colonaffektion. Fibrostenotisk med især postprandiale smerter og vægttab. Fistulerende med enten perianale fistler, entero-cutane fistler, entero-enteriske fistler eller fistler til andet hulorgan. 4. Angiv de 3 hyppigste lokalisationer af morbus Crohn og deres hyppighed. Ileo-colisk 45% Distale ileum 33% Colon 20% 5. Hvordan vil du kirurgisk behandle den aktuelle patient?

15 15 Incision med drænage af abscessen, ikke mere ekstensiv kirurgi, evt. seton i fistlen. 6. Angiv de medicinske behandlingsprincipper for morbus Crohn med angivelse af præparatgruppe for a) den akutte opblussen og b) den kronisk aktive sygdom. a) Antibiotika metronidazol eller ciprofloxacin, især i den aktuelle situation. Prednisolon, (budesonid ved sygdom i ileum terminale) Biologiske lægemidler anti-tnf alfa behandling (infliximab (Remicade ), adalimumab (Humira ), anti-α4-integrin (natalizumab). Protonpumpehæmmer ved gastroduodenal sygdom. b) Immunmodulerende behandling azatioprin (Imurel ), 6-mercaptopurin, methotrexat. Biologiske lægemidler Sulfasalazin (Salazopyrin ), mesalazin (Asacol, Pentasa, Dipentum,..) er minimalt virksomme men forsat nævnt i lærebøgerne. Der forventes kun kendskab til principper og overordnede grupper. 7. Nogle år senere findes følgende blodprøvesvar ved en rutinekontrol: B-hæmoglobin 6,8 mmol/l (7,0-10,0 mmol/l)), middelcellevolumen 108 ( fl), P-jern 5 µmol/l (10-35 µmol/l), P-transferrin 26 µmol/l (24-41 µmol/l), P-ferritin 110 µg/l ( µg/l), P-C Reaktivt Protein (CRP) 32 mg/l (<10 mg/l), P-albumin 31 g/l (36,6-48,2 g/l). Kommenter blodprøverne og karakteriser tilstanden. Hvilke supplerende undersøgelser vil du foretage?

16 16 Foreslå en relevant funktionsundersøgelse med henblik på udredning af den lave hæmoglobin. Patienten har makrocytær anæmi og herudover forhøjet CRP / lavt albumin tydende på inflammatorisk respons evt. i kombination med proteintab fra tarmen. Det sidste forklarer formodentlig det lave jern trods pæne jerndepoter (ferritin). Pga. den makrocytære anæmi suppleres med måling af cobalamin (B 12 ) og folat. I lyset af grundsygdommen kan B 12 -vitamin optagelsen belyses med en Schilling test (både I og II vil være lav). 8. Redegør for den genetiske risiko og livsstils-/miljøfaktorer af betydning for morbus Crohn. Hos op til 20 % optræder sygdommen familiært, der er betydelig genetisk komponent med konkordansrate på ca. 50% hos monozygote tvillinger og under 10% hos dizygote. Bedst kendte genetiske risikomarkør er NOD2 (IBD1 locus). Rygning fordobler risikoen for recidiv af sygdommen. Betydningen af kosten er ikke sikkert afklaret. 9. Nævn 2 karakteristiske mikroskopiske fund og 2 karakteristiske makroskopiske fund ved morbus Crohn. Transmural inflammation med lymfocytter, plasmaceller og granulocytter i alle tarmens lag. Forekomst af epitheloidcellegranulomer i submucosa og serosa. Segmentær sygdomslokalisaton med skip lesions. Cobblestone. Fladeformede eller dybe lineære ulcerationer. Tarmfistler.

17 Hvis patienten havde henvendt sig med blodige diarréer af 14 dages varighed og moderate abdominalsmerter, hvilke andre differentialdiagnostiske overvejelser ville du da gøre dig. Infektioner Uden rejseanamnese: campylobacter, salmonella og enterohæmorrhagiske E. coli. Med rejseanamnese: som ovenfor men plus shigella og amøbiasis. Ovenstående er tilstrækkeligt men hvis anamnesen taler for det kan overvejes intestinal tuberkulose, C. difficile, seksuelt overført proctitis (CMV, herpes, chlamydia). Inflammatorisk tarmsygdom Crohn colit eller colitis ulcerosa. Sjældnere former forventes ikke medtaget (ulcerativ jejunoileit, hypereosinofil gastroenterit) Vasculit/iskæmi (fx Schönlein- Henoch, polyarteritis nodosa, morbus Behçet,..). Neoplasi vil i det nævnte tilfælde (23-årig mand) oftest være forbundet med en familiær anamnese. De enkelte syndromer skal ikke kendes og kan give blod i afføringen men sjældent diarre (fx Peutz-Jeghers)

18 18 Korte spørgsmål 1-3: 1. En kvinde henvender sig til egen læge, gravid i 12 uge. Hun arbejder som svejser på en metalvarefabrik som fremstiller trapper af rustfrit stål. Hun svejser indendørs 2-4 timer dagligt, både små emner ved en stationær arbejdsplads og store emner i en hal, hvor der er rumventilation men ikke kan etableres effektivt procesudsug. Kvinden spørger om risiko ved fortsat arbejde under graviditeten og beder om rådgivning. Foretag en risikovurdering med beskrivelse af de enkelte trin i risikovurderingen. Ved svejsning i rustfrit stål frigives hexavalent krom som er teratogent og karcinogent. Ved stationære arbejdspladser kan det meste fjernes ved procesudsug, men ikke ved svejsning i store emner i hallen, hvorfor kvinden er eksponeret. Det er kendt at svejsere har forhøjet niveau af krom i urinen. Derfor må man anse kvinden for at være eksponeret for et teratogent stof, og der er risiko for udvikling af fosterskader. 2. Hvordan vil du rådgive kvinden og hendes arbejdsgiver omkring fortsat arbejde? Må ophøre med svejsearbejdet resten af graviditeten, og skal heller ikke opholde sig ved siden af de andre svejsere. Bør kunne omplaceres på virksomheden, men må ellers fraværsmeldes helt, eller mere sandsynligt, delvist. 3. Hvis barnet viser sig at have medfødte knoglemisdannelser, hvad vil du så gøre? Få arbejdsmediciner eller genetisk rådgivningscenter til at foretage en vurdering af, om der kan være en sammenhæng med udsættelsen for krom i de første 12 uger af graviditeten. Er det en mulighed skal der foretages anmeldelse til Arbejdsskadestyrelsen idet barnet er berettiget til en erstatning, der kan udbetales når barnet fylder 18, hvis sammenhængen kan anerkendes som en arbejdsskade.

19 19 4. Nævn mindst to komplikationer til ulcussygdommen og angiv den primære behandling heraf. Skal nævnes: Blødning og perforation. Kan nævnes: stenose og/eller penetration. Primær behandling: Blødning: endoskopisk hæmostase; Perforation: operation. Stenose: Ved relativ stenose primært medicinsk ulcusbehandling. Ved absolut stenose endoskopisk ballondilatation eller kirurgisk behandling. Penetration: medicinsk ulcusbehandling. 5. En 30-årig kvinde indlægges akut med smerter i højre fossa iliaca gennem et døgn. Temperatur ved indlæggelsen 38º. a) Nævn de sandsynligste diagnoser b) Hvilket kirurgisk indgreb bør indledningsvis foretages, hvis operation findes indiceret? a) Skal nævnes: Appendicitis acuta og akutte gynækologiske sygdomme (salpingitis, ekstrauterin graviditet, torkveret/rumperet ovariecyste). b) Diagnostisk laparoskopi 6. En 68-årig mand henvender sig i skadestuen da han har haft en blodig vandladning. Der har ikke været vandladningsgener, ingen flankesmerter. Hvad kaldes tilstanden og hvorledes skal patienten udredes? Monosymptomatisk makroskopisk hæmaturi. Urinstix evt. dyrkning og resistensbestemmelse, blodprøver: hæmoglobin, blodtype, creatinin, CT-urografi (evt. i.v. urografi + UL- af nyre), cystoskopi med cytologi. Rektaleksploration

20 20 7. Akut fibrinøs pericarditis a: beskriv de makroskopiske forandringer b: nævn de hyppigste udløsende faktorer c: nævn én alvorlig akut komplikation a: pericardiet er mat (modsat normalt glat, blank og spejlende) pga. fibrinbelægninger (let afløselige grålig-røde, ikke hvide - modsat fibrose), evt. eksudat b: virus; AMI c: hjertetamponade (ved hurtigt udviklet eksudat) 8. Aterosclerose a: beskriv opbygningen af et aterosclerotisk plaque b: hvad er forskellen mellem et stabilt og et vulnerabelt plaque? a: kerne med nekrose og fedtaflejringer, kalk i ældre læsioner, omgivet af betændelsesceller og en fibrøs kappe b: Et stabilt plaque har en veldefineret fibrøs kappe, i et vulnerabelt plaque er kappen tynd (øger risikoen for ruptur og trombose) 9. Nævn de 4 vigtige risikofaktorer til aterosklerose Hypertension, diabetes, hypercholesterolæmi, rygning

21 Hvilke typer af medikamenter kan anvendes til behandling af cytostatika-udløst kvalme? 5HT3-receptor antagonister, metoclopramid, antikolinergika, antihistaminika, glukokortikoider (neurokinin receptor-blokker, benzodiazepiner). 11. Nævn de vigtigste histologiske typer ved lungecancer og angiv hvilken af disse, der vil være typisk, når en ikke-ryger får lungecancer. Planocellulært karcinom, adenocarcinom, småcellet lungecancer, storcellet lungecancer. Adenocarcinom. 12. Angiv 3 eksempler på tumortyper hvor der i dag anvendes strålebehandling samtidig med cytostatisk behandling (konkomitant behandling)? Cancer cervicis uteri, oesophaguscancer, hoved-hals cancer 13. Beskriv symptomer, objektive fund og paraklinik ved hæmodynamisk betydende lungeemboli Dyspnø, tachycardi, hypotension, (respirationssynkrone (pleurale) smerter) A-punktur: Lav po 2 trods hyperventilation (lav pco 2 ) Ekg: sinustachycardi, atrieflimren, S1-Q3 (højresidig aksedrejnig), T-taks negativisering V1-V3

22 22 D-dimer: Forhøjet Ekkokardiografi: Højresidig dilatation/dysfunktion, pulmonal hypertension 14. Kardiovaskulær farmakologi. Nævn hovedindikationer og absolutte og relative kontraindikationer for behandling med betablokkere. Angina pectoris, (post AMI), kardielle arytmier (atrieflimren), hypertension, hjertesvigt med nedsat LVEF, (langt QT-syndrom) Absolutte kontraindikationer: Bradycardi ( AV-blok, sinusknudedysfunktion), (spasmeangina), (hypotension), (svært regulerbar diabetes mellitus) Relative kontraindikationer (forsigtighedsregler): obstruktiv lungesygdom/astma, Raynauds sygdom, svær kredsløbsinsufficiens 15. Angiv for akut myeloid leukæmi (AML) a. Incidens og aldersfordeling b. De typiske mikroskopiske forandringer i blod og knoglemarv c. De hyppigste symptomer d. De vigtigste prognostiske faktorer a: Ca. 100 pr år, hyppigst hos ældre/midaldrende b: I blodet ses myeloblaster. Knoglemarven er hyperplastisk med infiltrater af myeloblaster og fortrængning af det normale hæmatopoietiske væv. c: Træthed (anæmi), blødningstendens (trombocytopeni), feber og infektioner (granulocytopeni) d: Vigtige prognostiske faktorer er de cytogenetiske forhold (ekstra point for forekomst af myelodysplasi, en dårlig prognostisk indikator).

23 : 16. En 67-årig mand henvender sig til praktiserende læge med tiltagende vandladningsproblemer. Han klager over hyppig vandladning, problemer med at kunne nå toilettet når vandladningstrangen melder sig, 2-4 natlige vandladninger og slap stråle. Hvilke undersøgelser skal den praktiserende læge iværksætte? Abdominal palpation inkl. vurdering af om der er retention og vurdering af nyreloger; Rektaleksploration med beskrivelse af prostata Væske-vandladningsskema Symptomscore Urinprøve (Stix (albumin/glucose/nitrit/leucocytter/blod evt. D+R) Blodprøve (creatinin, Hvis der ikke er infektion: PSA) 17. Nogle af undersøgelserne kan give mistanke om prostatakræft Hvilke fund? Rektaleksploration kan ved hård prostata give mistanke om cancer Forhøjet PSA (>4,0 ng/ml) 18. Hvis der rejses mistanke om prostatakræft hvilke undersøgelser skal der så foretages? Transrektal ultralydscanning (TRUS) af prostata, med true-cut biopsi (6-10 biopsier).

24 : 19. En 55-årig tidligere rask mand indbringes med ambulance i medicinsk modtagelse pga. få timers varende trykken i prækordiet og i halsen. Blodtryk 185/100 mmhg. EKG: a) Angiv 2 koronar-markører i blodet der skal tages akut? b) Hvilken behandling skal iværksættes umiddelbart og hvilke observationer skal foretages? a) Troponin T, Troponin I, kreatin kinase isoenzym MB (CKMB).

25 25 b) Medicinsk behandling: Nitroglycerin, lavmolekylært heparin, acetylsalicylsyre, clopidogrel, evt. morfica, betablokker og ilt. Observationer: Telemetri samt koronarmarkører og EKG minimum 2 gange med ca. 6 timers interval eller/og ved tiltagende smerter. Blodtryk. 20. Der er let forhøjede koronar-markører i blodet. Hvad er diagnosen? Non-ST elevations myokardieinfarkt (eller akut koronar syndrom).

Graviditet ved colitis ulcerosa og Crohns Sygdom

Graviditet ved colitis ulcerosa og Crohns Sygdom Graviditet ved colitis ulcerosa og Crohns Sygdom Colitis ulcerosa (blødende tyktarmsbetændelse) og Crohns sygdom (morbus Crohn, kronisk tarmbetændelse) er kroniske betændelsessygdomme i tarmen. Colitis

Læs mere

UDREDNING AF LUNGECANCER Pia Holland Gjørup Afdelingslæge. Den 2. og 3. juni 2014

UDREDNING AF LUNGECANCER Pia Holland Gjørup Afdelingslæge. Den 2. og 3. juni 2014 UDREDNING AF LUNGECANCER Pia Holland Gjørup Afdelingslæge Den 2. og 3. juni 2014 Lungekræft > 80% skyldes rygning Rammer typisk i mellem 50 og 70 års-alderen 3900 ny tilfælde årligt 1800 kvinder 2100 mænd

Læs mere

Undervisning i lægefaglig sprogtolkning af stud.med. Shahid Qamar Manan. Almen om Tolkning

Undervisning i lægefaglig sprogtolkning af stud.med. Shahid Qamar Manan. Almen om Tolkning Almen om Tolkning - Vær så præcis som mulig - hvis noget ikke giver mening for dig, så gør det hellere ikke for pt. pas på sort snak (oversættelse ord for ord). - Omtal ikke patienten i 3. person. Pt.

Læs mere

Medicinske mave-tarmsygdomme. Lukasz Damian Kamionka Modul 7, efteråret 2011

Medicinske mave-tarmsygdomme. Lukasz Damian Kamionka Modul 7, efteråret 2011 Medicinske mave-tarmsygdomme Lukasz Damian Kamionka Modul 7, efteråret 2011 1 Ulcussygdom Hvad skal vi snakke om? Kronisk inflammatoriske tarmsygdomme 2 3 Anatomi 4 Fysiologi Synkesmerter/-stop Ræben Hoste

Læs mere

Visionsplan 2020 for dansk nefrologi

Visionsplan 2020 for dansk nefrologi Visionsplan 2020 for dansk nefrologi Kronisk nyresygdom For højt blodtryk Akut nyresvigt Autoimmune nyresygdomme Transplantation Dialyse Medicinsk behandling og lindring af nyresvigt Medfødte og arvelige

Læs mere

akut myeloid leukæmi Børnecancerfonden informerer

akut myeloid leukæmi Børnecancerfonden informerer akut myeloid leukæmi i AML (akut myeloid leukæmi) 3 Biologi Ved leukæmi fortrænges den normale knoglemarv af de syge celler, som vokser uhæmmet, og som følge heraf kommer der tegn på knoglemarvssvigt.

Læs mere

Alle patienter i Sygehus Lillebælts optageområde. Alle henv. skal sendes til lokationsnummer 5790002010637.

Alle patienter i Sygehus Lillebælts optageområde. Alle henv. skal sendes til lokationsnummer 5790002010637. Visitation af AKUTTE MEDICINSKE og NEUROLOGISKE patienter i Sygehus Lillebælts optageområde (START 03.03.14 KL. 08.00) CNS: Apopleksi obs., ikke trombolysekandidat Lammelse/følelsesløshed udviklet over

Læs mere

Polycytæmia Vera og Sekundær Polycytæmi

Polycytæmia Vera og Sekundær Polycytæmi Polycytæmia Vera og Sekundær Polycytæmi Patientinformation Regionshospitalet Silkeborg Diagnostisk Center Hæmatologisk Ambulatorium Polycytæmia Vera og Sekundær Polycytæmi Polycytæmia betyder mange celler

Læs mere

Smerter under graviditet 30-10-2009 LH 1

Smerter under graviditet 30-10-2009 LH 1 Smerter under graviditet 30-10-2009 LH 1 Smerter under graviditet Graviditetsrelateret Ikke graviditetsrelateret 30-10-2009 LH 2 Case 1 29-årig grav.1 Menostasi 9 uger + 6 dage Pletblødning Tiltagende

Læs mere

Kræft. Symptomer Behandling Forløb. Jon Kroll Bjerregaard ph.d. læge Thea Otto Mattsson stud. ph.d. læge

Kræft. Symptomer Behandling Forløb. Jon Kroll Bjerregaard ph.d. læge Thea Otto Mattsson stud. ph.d. læge Kræft Symptomer Behandling Forløb Jon Kroll Bjerregaard ph.d. læge Thea Otto Mattsson stud. ph.d. læge Hvad vil vi Basis Baggrund - Basisviden Opsummering Hudkræft Praksis Kræft - Forløb Bivirkninger Symptomer

Læs mere

Projektbeskrivelse, KIH-projekt. Gravide med komplikationer.

Projektbeskrivelse, KIH-projekt. Gravide med komplikationer. Projektbeskrivelse, KIH-projekt. Gravide med komplikationer. Projektet inkluderer gravide med en, eller flere af følgende graviditetskomplikationer: Gravide med aktuelle- eller øget risiko for hypertensive

Læs mere

Behandling af brystkræft

Behandling af brystkræft information DBCG 2010-neo-b Behandling af brystkræft Behandling af brystkræft omfatter i de fleste tilfælde en kombination af lokalbehandling (operation og eventuel strålebehandling) samt medicinsk behandling.

Læs mere

Pas på dig selv, mand!

Pas på dig selv, mand! Pas på dig selv, mand! Prostatas funktion og sygdomme Prostatas funktion Du skal passe på dig selv, når det gælder din prostata. Den kan blive angrebet af kræft i mere eller mindre alvorlig grad. Teksten

Læs mere

KØBENHAVNS UNIVERSITET. Den neutropene patient og den empiriske behandling

KØBENHAVNS UNIVERSITET. Den neutropene patient og den empiriske behandling KØBENHAVNS UNIVERSITET Den neutropene patient og den empiriske behandling Neutropeni = neutrocyttal < 0,5 mia./l (summen af stav- og segmentkærnede) eller < 1 mia./l med forventet fald under 0,5 mia./l

Læs mere

Tips og tricks i thoraxradiologi. Anna Kalhauge Rigshospitalet

Tips og tricks i thoraxradiologi. Anna Kalhauge Rigshospitalet Tips og tricks i thoraxradiologi Anna Kalhauge Rigshospitalet Hvordan fremkommer et thorax-billede Røntgenstrålerne passerer forskellige væv, strålerne svækkes i forskellig grad og billedet udgøres af

Læs mere

EKSAMEN Case-Baseret Skriftlig Eksamen i. intern medicin, kirurgi, klinisk farmakologi og patologi. 9.semester 20. januar 2009 (6 timer)

EKSAMEN Case-Baseret Skriftlig Eksamen i. intern medicin, kirurgi, klinisk farmakologi og patologi. 9.semester 20. januar 2009 (6 timer) D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T B l e g d a m s v e j 3 B 2 2 0 0 K ø b e n h a v n N EKSAMEN Case-Baseret Skriftlig Eksamen

Læs mere

Information, til læger og andet sundhedspersonale

Information, til læger og andet sundhedspersonale Dansk Geriatrisk Selskab v. Søren Jacobsen 13. maj 2013 Information, til læger og andet sundhedspersonale Vigtige, nye begrænsninger for anvendelse af Protelos/Osseor (strontiumranelat) efter at nye data

Læs mere

Colons non-neoplastiske sygdomme

Colons non-neoplastiske sygdomme Colons non-neoplastiske sygdomme Teoretisk specialespecifikt kursus i Fordøjelseskanalens patologi Lene Riis Herlev Hospital Sygdomsgrupper Inflammatoriske tilstande Kronisk inflammatorisk tarmsygdom Mikroskopisk

Læs mere

Information om Multipel Sclerose

Information om Multipel Sclerose Information om Multipel Sclerose - til den praktiserende læge Hvad er Multipel Sclerose Side 2 Sygdomsforløb ved Multipel Sclerose Side 3 Typiske symptomer ved Multipel Sclerose Side 4 Medicinske behandlingsmuligheder

Læs mere

Mangel på binyrebarkhormon

Mangel på binyrebarkhormon Patientinformation Mangel på binyrebarkhormon Binyrebarkinsufficiens Hypofyseklinikken Endokrinologisk Afdeling M MANGEL PÅ BINYREBARKHORMON, KORTISOL BINYRERNE Binyrerne er to små hormondannende kirtler,

Læs mere

Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet. Københavns Universitet

Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet. Københavns Universitet CBSE 9.semester 19/1 2006 Side 1 af 10 Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Københavns Universitet Integreret skriftlig case-baseret eksamen i intern medicin, kirurgi, patologisk anatomi og klinisk farmakologi

Læs mere

Du kan tage Panodil mod svage smerter, f.eks. hovedpine, menstruationssmerter, tandpine, muskelog ledsmerter samt for at nedsætte feber.

Du kan tage Panodil mod svage smerter, f.eks. hovedpine, menstruationssmerter, tandpine, muskelog ledsmerter samt for at nedsætte feber. Indlægsseddel: Information til brugeren Panodil 500 mg filmovertrukne tabletter paracetamol Læs denne indlægsseddel grundigt. Den indeholder vigtige informationer. Du kan få Panodil uden recept. For at

Læs mere

1. Udskiller affaldsstoffer (fra stofskiftet)

1. Udskiller affaldsstoffer (fra stofskiftet) Nyrernes funktion Beliggenhed Nyrerne er to bønneformede organer på størrelse med en knyttet hånd. De er beliggende op ad ryggen, beskyttet af ribben og muskler. Man har normalt to nyrer, men kan sagtens

Læs mere

Diagnostik af pneumonier - og hvad med den kolde

Diagnostik af pneumonier - og hvad med den kolde Diagnostik af pneumonier og hvad med den kolde Klinisk Mikrobiologisk Afdeling Odense Universitetshospital Pneumoni Diagnosen: HOSPITAL: Stilles på klinik og bekræftes af røntgenundersøgelse af thorax

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren Panodil 500 mg filmovertrukne tabletter paracetamol

Indlægsseddel: Information til brugeren Panodil 500 mg filmovertrukne tabletter paracetamol OTC Indlægsseddel: Information til brugeren Panodil 500 mg filmovertrukne tabletter paracetamol Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Læs mere

patient vejledningen I 10. udgave I www.patient vejledningen.dk 138 opdaterede patientvejledninger - klar til brug

patient vejledningen I 10. udgave I www.patient vejledningen.dk 138 opdaterede patientvejledninger - klar til brug patient vejledningen I 10. udgave I 2009 138 opdaterede patientvejledninger nd Fi www.patient vejledningen.dk på din in ad g ba der an gs sid gs i d e n ko en af de - klar til brug PRODUKTRESUMÉ PRODUKTRESUMÉ,

Læs mere

KOL. Kronisk Obstruktiv Lungesygdom. KOL (kronisk obstruktiv lungesygdom) er en betegnelse, som omfatter kronisk bronkitis og emfysem.

KOL. Kronisk Obstruktiv Lungesygdom. KOL (kronisk obstruktiv lungesygdom) er en betegnelse, som omfatter kronisk bronkitis og emfysem. KOL skyldes sædvanligvis tobaksrygning. Det er derfor, sygdommen også kaldes for»rygerlunger«. Symptomerne er hoste og kortåndethed. Den vigtigste behandling er ophør med rygning. Forskellig inhaleret

Læs mere

Information for Kodimagnyl Ikke-stoppende DAK filmovertrukne tabletter

Information for Kodimagnyl Ikke-stoppende DAK filmovertrukne tabletter Information for Kodimagnyl Ikke-stoppende DAK filmovertrukne tabletter Denne information findes i 2 udgaver. Hvis du har købt en pakning med op til 20 tabletter, skal du læse den information, der starter

Læs mere

Risikofaktorer, genetiske faktorer, miljøfaktorer og kulturelle faktorer samt patientens livshistorie (den røde farve)

Risikofaktorer, genetiske faktorer, miljøfaktorer og kulturelle faktorer samt patientens livshistorie (den røde farve) Begrebskort: Rollen som medicinsk ekspert medicin og neurologi Med blå baggrund viser begrebskortet de mange symptomer, som patienterne henvender sig med inden for medicin og neurologi. Urskiven symboliser,

Læs mere

Hvor farlig er asbest?

Hvor farlig er asbest? Hvor farlig er asbest? v. Charlotte Brauer, overlæge Arbejdsmedicinsk Klinik, Glostrup Hospital www.arbejdsmedicinsk.dk www.glostruphospital.dk Temadag om asbest, Teknologisk Institut den 3. juni 2008

Læs mere

Jaydess (levonorgestrel) minispiral

Jaydess (levonorgestrel) minispiral Jaydess (levonorgestrel) minispiral Brugervejledning Indhold Hvad er en minispiral? Virkning? Påvirkning? Velkommen Alle har forskellige prioriteringer, og på det her tidspunkt i dit liv er graviditet

Læs mere

Smerter hos gravide. Anders Thomsen. Niels Uldbjerg. 4 hyppige årsager. 4 alvorlige årsager. Plukkeveer Bækkenløsning Fibromnekrose

Smerter hos gravide. Anders Thomsen. Niels Uldbjerg. 4 hyppige årsager. 4 alvorlige årsager. Plukkeveer Bækkenløsning Fibromnekrose Smerter hos gravide Niels Uldbjerg Typisk > uge 22 +0 Smerter (Blødning) Hypertoni, irritabel Typisk uge 15 25 Distinkt øm plukkeveer 24 10 2014 Smerter hos gravide 4 Lokalisation Peritoneal reaktion When

Læs mere

Funktionsattest ASK 230 Nakke/hals

Funktionsattest ASK 230 Nakke/hals Funktionsattest ASK 230 Nakke/hals afgivet i henhold til Lov om arbejdsskadesikring 35 og 37 Udfyldes af rekvirenten Navn på tilskadekomne:........ Cpr.nr.:.. -. Adresse:.. Postnr.: By:.. Stilling eller

Læs mere

Indledning. Granulomatose med polyangiitis - symptomer, diagnose og behandling. Symptomer på Granulomatose med Polyangiitis

Indledning. Granulomatose med polyangiitis - symptomer, diagnose og behandling. Symptomer på Granulomatose med Polyangiitis Indledning Denne pjece handler om tre forskellige sygdomme, som har det tilfælles at de kaldes vaskulitter. Granulomatose med polyangiitis- GPA (tidligere Wegeners Granulomatose) og Mikroskopisk Polyangiitis

Læs mere

Wegeners Granulomatose - generelt

Wegeners Granulomatose - generelt Wegeners Granulomatose - generelt Forekomst Wegeners Granulomatose (WG) er en sjælden sygdom. I Danmark ser vi omkring 40-50 nye tilfælde hvert år. Sygdomsaktivitet Når man har WG, har man en betændelse

Læs mere

Thyreadeasygdomme ved graviditet

Thyreadeasygdomme ved graviditet Thyreadeasygdomme ved graviditet Myxoedem Påvirker den føtale cerebrale udvikling Tidlige spontane aborter Gestationel hyperthyreose ( ) Thyreotoxicose Neonatal hyperthyreose Føtal struma Thyroideabiokemi

Læs mere

3. udgave. 1. oplag. 2010. Foto: Linda Hansen. Produktion: Datagraf. Bestillingsnr. 225

3. udgave. 1. oplag. 2010. Foto: Linda Hansen. Produktion: Datagraf. Bestillingsnr. 225 3. udgave. 1. oplag. 2010. Foto: Linda Hansen. Produktion: Datagraf. Bestillingsnr. 225 ENDOKARDIT Betændelse i hjertet SYMPTOMER PÅ ENDOKARDIT Symptomerne på endokardit kan variere fra person til person.

Læs mere

REFERENCEPROGRAM FOR KRONISKE INFLAMMATORISKE TARMSYGDOMME

REFERENCEPROGRAM FOR KRONISKE INFLAMMATORISKE TARMSYGDOMME REFERENCEPROGRAM FOR KRONISKE INFLAMMATORISKE TARMSYGDOMME 2007 Udarbejdet af en arbejdsgruppe nedsat af Sekretariatet for Referenceprogrammer SfR Sundhedsstyrelsen, Islands Brygge 67 2300 København S

Læs mere

Gruppe A Diabetesmidler

Gruppe A Diabetesmidler Vibeke Rønnebech Skift farvedesign Gå til Design i Topmenuen Vælg dit farvedesign fra de seks SOPU-designs Vil du have flere farver, højreklik på farvedesignet og vælg Applicér på valgte slides Gruppe

Læs mere

HJERTESVIGT. (Nedsat pumpefunktion af hjertet) VEJLEDNING TIL PATIENTER

HJERTESVIGT. (Nedsat pumpefunktion af hjertet) VEJLEDNING TIL PATIENTER HJERTESVIGT (Nedsat pumpefunktion af hjertet) VEJLEDNING TIL PATIENTER Pjecen Hjertesvigt er tilegnet patienter med nedsat pumpefunktion af hjertet. Vi håber, den kan være med til at afdramatisere sygdommen

Læs mere

Sygdomslære Hjerteinsufficiens og kardiogent shock

Sygdomslære Hjerteinsufficiens og kardiogent shock Hjerteinsufficiens og kardiogent shock Redegøre for symptomer i forbindelse med de enkelte sygdomme Beskrive undersøgelser og behandlingsprincipper for de enkelte sygdomme Redegøre for organismens reaktioner/kompensationsmuligheder

Læs mere

Bedøvelse Fuld bedøvelse er nødvendigt for at kunne gennemføre indgrebet uden smerte og ubehag.

Bedøvelse Fuld bedøvelse er nødvendigt for at kunne gennemføre indgrebet uden smerte og ubehag. Kikkertoperation af underlivet gennem maveskindet (laparoskopi) Ved hjælp af en kikkertoperation kan man foretage forskellige indgreb, for eksempel åbning af æggeleder og fjernelse af æggeleder og æggestokke,

Læs mere

Lungebetændelse/ Pneumoni

Lungebetændelse/ Pneumoni Lungebetændelse/ Pneumoni Information til patienter Regionshospitalet Silkeborg Diagnostisk Center Sengeafsnit M1/M2/M3 Hvad er lungebetændelse? Du er indlagt med en lungebetændelse/pneumoni, som er en

Læs mere

Børn, allergi,astma. Pia Sønderby Christensen, Børnelæge Aalborg Universitetshospital. Pia Sønderby Christensen

Børn, allergi,astma. Pia Sønderby Christensen, Børnelæge Aalborg Universitetshospital. Pia Sønderby Christensen Børn, allergi,astma, Børnelæge Aalborg Universitetshospital 1 Atopisk dermatitis 2 Kolik? 3 Astmatisk bronchitis 4 Blod i afføringen Spædbarnskolitis? Blodig afføring hos klinisk raskt barn 5 Skolebarn

Læs mere

AL Amyloidose. sygeplejerske info om myelomatose

AL Amyloidose. sygeplejerske info om myelomatose AL Amyloidose Dette kapitel gennemgår de med myelomatose beslægtede tilstande, der med en samlet betegnelse hedder amyloidose. Hovedvægten er lagt på AL Amyloidose herunder symtomer, diagnosticering, behandling

Læs mere

Systemisk Lupus Erythematosus. Præsentation af SLE/Lupus-diagnosenetværk At leve med SLE/Lupus

Systemisk Lupus Erythematosus. Præsentation af SLE/Lupus-diagnosenetværk At leve med SLE/Lupus Systemisk Lupus Erythematosus Præsentation af SLE/Lupus-diagnosenetværk At leve med SLE/Lupus Du har fået stillet diagnosen SLE/Lupus, eller der er mistanke om, at du har sygdommen. Diagnosenetværket Vi

Læs mere

Lær HemoCue WBC DIFF at kende

Lær HemoCue WBC DIFF at kende Lær HemoCue WBC DIFF at kende Udfordringen At foretage en klinisk vurdering, teste patienten, diagnosticere og tage beslutning om behandling i løbet af en enkelt konsultation er ofte en udfordring for

Læs mere

Patientvejledning. For højt stofskifte

Patientvejledning. For højt stofskifte Patientvejledning For højt stofskifte For højt stofskifte kaldes også hypertyreose, thyreotoksikose eller hyperthyreoidisme. Når kroppen danner for mange stofskiftehormoner, får man ofte for højt stofskifte.

Læs mere

Blærecancer og urincytologi. Astrid Petersen Patologisk Institut Aalborg acp@rn.dk

Blærecancer og urincytologi. Astrid Petersen Patologisk Institut Aalborg acp@rn.dk Blærecancer og urincytologi Astrid Petersen Patologisk Institut Aalborg acp@rn.dk Blærecancer Klassifikationer Tumortyper med fokus på urotellæsioner gammel (Bergkvist) og ny (WHO 2004) klassifikation

Læs mere

NIV i praksis V. S Y G E P L E J E R S K E M A R L E N E V E S T E R G A A R D S Ø R E N S E N O U H S V E N D B O R G S Y G E H U S

NIV i praksis V. S Y G E P L E J E R S K E M A R L E N E V E S T E R G A A R D S Ø R E N S E N O U H S V E N D B O R G S Y G E H U S NIV i praksis V. S Y G E P L E J E R S K E M A R L E N E V E S T E R G A A R D S Ø R E N S E N O U H S V E N D B O R G S Y G E H U S Program Hvad er NIV, og hvorfor behandle med NIV Fysiologi og KOL i

Læs mere

Lægemiddelkonsulentuddannelsen. Tidligere eksamensopgaver UDEN svar til og med efterår 2012. Modul 2: Sygdomslære. Lif Uddannelse

Lægemiddelkonsulentuddannelsen. Tidligere eksamensopgaver UDEN svar til og med efterår 2012. Modul 2: Sygdomslære. Lif Uddannelse Lægemiddelkonsulentuddannelsen Tidligere eksamensopgaver UDEN svar til og med efterår 2012 Modul 2: Sygdomslære Lif Uddannelse Lægemiddelkonsulenteksamen 19. november 2012 Modul 2: Sygdomslære Tjek, at

Læs mere

!! UDREDNING NYRESYGDOMME OG HYPERTENSION NYRERENS FUNKTIONER

!! UDREDNING NYRESYGDOMME OG HYPERTENSION NYRERENS FUNKTIONER NYRESYGDOMME OG HYPERTENSION UDREDNING NYRERENS FUNKTIONER 1. Udskillelse af affaldsstoffer HØJ kreatinin HØJ urea = karbamid 2. Regulering af salt- og vandbalancen Ødem Hyperkaliæmi Metabolisk acidose

Læs mere

Informationsbrochure til patienter

Informationsbrochure til patienter Jinarc (tolvaptan) Informationsbrochure til patienter Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan der hurtigt tilvejebringes nye oplysninger om sikkerheden. Du kan hjælpe ved at indberette

Læs mere

Sp 8: embryologi VELKOMMEN. Sp 1 Klinisk undersøgelse. Sp 2 Traumatisk læsion af genitalia feminina. Sp 3 Urininkontinens

Sp 8: embryologi VELKOMMEN. Sp 1 Klinisk undersøgelse. Sp 2 Traumatisk læsion af genitalia feminina. Sp 3 Urininkontinens VELKOMMEN HUSK: Eksamensnummer øverst på alle 4 svarark KUN 1½ minut per lysbillede 30 lysbilleder i alt Læs titlen/overskriften på hvert lysbillede Tekstbøger må ikke være fremme under eksaminationen

Læs mere

PROHIP Kompetenceudviklingsprogram: Skema 1 Screening af sygepleje/vård aktiviteter til patienter med ny hoftealloplastik inden udskrivning.

PROHIP Kompetenceudviklingsprogram: Skema 1 Screening af sygepleje/vård aktiviteter til patienter med ny hoftealloplastik inden udskrivning. PROHIP Kompetenceudviklingsprogram: Skema 1 Screening af sygepleje/vård aktiviteter til patienter med ny hoftealloplastik inden udskrivning. April maj juni (juli) 2012 1 Vejledning til Screening: 1. Alle

Læs mere

Knogleskørhed og prostatakræft

Knogleskørhed og prostatakræft Mads Hvid Poulsen, Læge, Ph.d. Knogleskørhed og prostatakræft Urinvejskirurgisk forskningsenhed, Urologisk Afdeling, Odense Universitets Hospital Folderen er udarbejdet på baggrund af eksisterende litteratur

Læs mere

varskrivelse 131 praktiserende læg Gode råd hvis nogen i familien har en luftvejsinfektion Patientinformation

varskrivelse 131 praktiserende læg Gode råd hvis nogen i familien har en luftvejsinfektion Patientinformation Patientinformation Gode råd hvis nogen i familien har en luftvejsinfektion varskrivelse 131 praktiserende læg Et europæisk projekt for praktiserende læger LUFTVEJSINFEKTIONER I ALMEN PRAKS Virus eller

Læs mere

Kunsten at seponere. Hvornår og hvordan -værktøjer. Store Praksisdag 2014 Region H. Overlæge, Lene Reuther, Klinisk Farmakologisk Afdeling BBH

Kunsten at seponere. Hvornår og hvordan -værktøjer. Store Praksisdag 2014 Region H. Overlæge, Lene Reuther, Klinisk Farmakologisk Afdeling BBH Kunsten at seponere Store Praksisdag 2014 Region H Hvornår og hvordan -værktøjer 08-01-2014 Farmakologisk Afdeling BBH 1 8. januar 2014 2 Kunsten at seponere Kunsten at seponere mest presserende -og udfordrende-

Læs mere

Spørg din læge eller specialisten på hospitalet, hvis du er bekymret over disse undersøgelser eller ønsker mere information.

Spørg din læge eller specialisten på hospitalet, hvis du er bekymret over disse undersøgelser eller ønsker mere information. Diagnose af prostatakræft Hvordan diagnosticeres prostatakræft? Der findes ikke nogen enkelt test til diagnosticering af prostatakræft, men der er nogle få undersøgelser, som din praktiserende læge kan

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Felden, gel. Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på: Propylenglycol

PRODUKTRESUMÉ. for. Felden, gel. Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på: Propylenglycol Produktinformation for Felden (Piroxicam) Gel, 0,5% Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og styrke 15 23 48 Gel 0,5% 06 14 65 Gel 0,5% 08 58 16 Gel 0,5% Pakningsstørrelse 25 g 50 g 112 g Dagsaktuel

Læs mere

Små vaskulitter. GPA/Wegeners granulomatose, MPA og Churg-Strauss syndrom

Små vaskulitter. GPA/Wegeners granulomatose, MPA og Churg-Strauss syndrom Små vaskulitter GPA/Wegeners granulomatose, MPA og Churg-Strauss syndrom Små vaskulitter GPA/Wegeners granulomatose, MPA og Churg-Strauss syndrom Vaskulitis er en stor sygdomsgruppe, som har det fælles,

Læs mere

- om behandling af kronisk leddegigt med Sandimmun Neoral

- om behandling af kronisk leddegigt med Sandimmun Neoral Patientinformation - om behandling af kronisk leddegigt med Sandimmun Neoral - Ciclosporin Velkommen til Vejle Sygehus Medicinsk Afdeling Rev. dec. 2008 Sandimmun Neoral (Ciclosporin) Sandimmun Neoral

Læs mere

Informationshæfte Morbus Crohn

Informationshæfte Morbus Crohn Informationshæfte Morbus Crohn Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Forord...3 Crohn's sygdom (morbus Crohn)...4 Hvad er Crohn's sygdom?...5 Hvor sidder sygdommen?...5 Hvad gør tyndtarmen?...5 Hvad

Læs mere

Patientvejledning. om Jernsygdommen ARVELIG HÆMOKROMATOSE. Overlæge Nils Milman Klinisk Biokemisk Afdeling Region Sjælland, Sygehus Syd, Næstved

Patientvejledning. om Jernsygdommen ARVELIG HÆMOKROMATOSE. Overlæge Nils Milman Klinisk Biokemisk Afdeling Region Sjælland, Sygehus Syd, Næstved Seneste revision 26.05.2010 Patientvejledning om Jernsygdommen ARVELIG HÆMOKROMATOSE Overlæge Nils Milman Klinisk Biokemisk Afdeling Region Sjælland, Sygehus Syd, Næstved 1 Hvad er arvelig hæmokromatose?

Læs mere

Høringsrapport. Diagnostik og behandling af torakale aortasygdomme

Høringsrapport. Diagnostik og behandling af torakale aortasygdomme Høringsrapport Diagnostik og behandling af torakale aortasygdomme Rapporten er udarbejdet af en arbejdsgruppe under Dansk Cardiologisk Selskab i samarbejde med Dansk Thoraxkirurgisk Selskab Dansk Karkirurgisk

Læs mere

Leflunomide medac. Information til læger

Leflunomide medac. Information til læger DK Leflunomide medac Information til læger Leflunomide medac, information til lægen Til lægen Foruden produktresumeet er denne brochur udviklet af indehaveren af markedsføringstilladelsen for at informere

Læs mere

CEREBROSPINALVÆSKER: KLINIK OG MORFOLOGI

CEREBROSPINALVÆSKER: KLINIK OG MORFOLOGI Årsmøde Dansk Cytologiforening 2015 CEREBROSPINALVÆSKER: KLINIK OG MORFOLOGI Ved Helle Broholm Overlæge Patologiafd. Rigshospitalet CSV -CSF cerebro spinal væske (rygmarvsvæske) Hvad er cerebrospinalvæske?

Læs mere

Introduktion til patologi

Introduktion til patologi Introduktion til patologi (Underwood kapitel 1 og 2) Patologi og Sygdomsbeskrivelse: - Definere patologi (almen og speciel) - Angive (og definere) de karakteristikker som beskriver en sygdom: epidemiologi

Læs mere

Tolkning af EKG: En diagnostisk samt eksamensfokuseret tilgang til EKG.

Tolkning af EKG: En diagnostisk samt eksamensfokuseret tilgang til EKG. Tolkning af EKG: En diagnostisk samt eksamensfokuseret tilgang til EKG. Udarbejdet af Stud.Med Mohamed Ebrahim Københavns Universitet Juli 2014 Forord: Da jeg læste kardiologi på 8 semester, erfarede jeg

Læs mere

www.pediatric-rheumathology.printo.it

www.pediatric-rheumathology.printo.it www.pediatric-rheumathology.printo.it JUVENILE SPONDYLOARTROPATIER Hvad er det? Juvenile spondyloarthropathier (JS) er en gruppe kroniske sygdomme med gigt (inflammation) i led og senetilhæftningssteder

Læs mere

Lægemiddelrekommandation for systemisk antimykotisk behandling

Lægemiddelrekommandation for systemisk antimykotisk behandling Lægemiddelrekommandation for systemisk antimykotisk behandling Målgruppe Udarbejdet af Afdelinger som behandler patienter med systemisk mykose Lægemiddelkomitéer Sygehusapoteker RADS Fagudvalg for Systemisk

Læs mere

Landsforeningen til bekæmpelse af Colitis Ulcerosa, Crohns sygdom samt andre relaterede tarmsygdomme

Landsforeningen til bekæmpelse af Colitis Ulcerosa, Crohns sygdom samt andre relaterede tarmsygdomme 2 Forord Crohns sygdom (Morbus Crohn) er en sygdom, der viser sig hos ca. 600 nye patienter hvert år eller 11 nye tilfælde pr. uge her i landet. I alt lever der ca. 15.000 med Crohn i Danmark. Vi kender

Læs mere

Kræftdiagnostik i almen praksis også din indsats er vigtig! Rikke Pilegaard Hansen, Praktiserende læge, ph.d.

Kræftdiagnostik i almen praksis også din indsats er vigtig! Rikke Pilegaard Hansen, Praktiserende læge, ph.d. Kræftdiagnostik i almen praksis også din indsats er vigtig! Rikke Pilegaard Hansen, Praktiserende læge, ph.d. Denne seance Hvem? Hvad? Hvorfor? Hvem? Hvad skal vi nå? Fakta om kræft Ventetider Symptomer

Læs mere

Den Multitraumatiserede Patient. Mikael Boesen Radiologisk Klinik Rigshospitalet

Den Multitraumatiserede Patient. Mikael Boesen Radiologisk Klinik Rigshospitalet Den Multitraumatiserede Patient Mikael Boesen Radiologisk Klinik Rigshospitalet ATLS Advanced Trauma and Life Support Den Multitraumatiserede Patient Efter akut fysisk traume har : Umiddelbart livstruende

Læs mere

Benakor Vet., tabletter 5 mg

Benakor Vet., tabletter 5 mg 25. februar 2013 PRODUKTRESUMÉ for Benakor Vet., tabletter 5 mg 0. D.SP.NR 24999 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Benakor Vet. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING En tablet indeholder: Aktivt stof:

Læs mere

Porfyriforeningen i Danmark

Porfyriforeningen i Danmark Porfyriforeningen i Danmark På foreningens hjemmeside, www.porfyriforeningen.dk kan du tilmelde dig, læse mere om foreningen og få adgang til porfyriforum. Denne pjece indeholder information om de mest

Læs mere

Børnecancerfonden informerer. transplantation af bloddannende stamceller hos børn

Børnecancerfonden informerer. transplantation af bloddannende stamceller hos børn i transplantation af bloddannende stamceller hos børn transplantation af bloddannende stamceller hos børn Fra de danske børnekræftafdelinger i Aalborg, Århus, Odense og København, januar 2012. Princippet

Læs mere

Jordemoderuddannelsen Aalborg. Svarnøgle FARMAKOLOGI J08V D. 11. maj 2009 kl. 9.00 12.15

Jordemoderuddannelsen Aalborg. Svarnøgle FARMAKOLOGI J08V D. 11. maj 2009 kl. 9.00 12.15 Jordemoderuddannelsen Aalborg Svarnøgle FARMAKOLOGI J08V D. 11. maj 2009 kl. 9.00 12.15 1 Kortsvarsopgaver ingen hjælpemidler tilladt Varighed 2 timer (65 point kan opnås) 1. Analgetika. a. Dårligt skrig,

Læs mere

SPØRGESKEMA ADIPOSITAS

SPØRGESKEMA ADIPOSITAS Side 1 af 10 navnemærkat Endokrinologisk afdeling M, Enheden for Klinisk Ernæring Odense Universitetshospital Tlf. 6541 1710 SPØRGESKEMA ADIPOSITAS Du er henvist til undersøgelse, vurdering og behandling

Læs mere

Guide: Sådan lever du med forstørret prostata

Guide: Sådan lever du med forstørret prostata Guide: Sådan lever du med forstørret prostata Både mænd og kvinder betaler prisen ved forstørret prostata, som rammer de fleste mænd fra 50 års-alderen. Af Torben Bagge, december 2012 03 Sådan undgår du

Læs mere

neuroblastom Børnecancerfonden informerer

neuroblastom Børnecancerfonden informerer neuroblastom i neuroblastom Der findes ingen kendt årsag til at sygdommen opstår, ej heller i de tilfælde, hvor sygdommen er medfødt. Kun i meget sjældne tilfælde kan der findes en øget risiko for, at

Læs mere

SLIDGIGT GIGT. samt udtalt hypermobilitet kan også være medvirkende årsager til, at du får slidgigt.

SLIDGIGT GIGT. samt udtalt hypermobilitet kan også være medvirkende årsager til, at du får slidgigt. Gigt SLIDGIGT Slidgigt er den hyppigste form for gigt. Omkring halvdelen af den voksne befolkning over 40 år har tegn på slidgigt i et eller flere led og alle får det, hvis de lever længe nok. Slidgigt

Læs mere

ABORT I SPECIALLÆGEPRAKSIS

ABORT I SPECIALLÆGEPRAKSIS ABORT I SPECIALLÆGEPRAKSIS Lise Helmsøe-Zinck, speciallæge i gynækologi og obstetrik Søborg hovedgade 221, 2860 Søborg Tlf. 60422613 ABORT I SPECIALLÆGEPRAKSIS Inden du bestemmer dig for abort, bør du

Læs mere

Viborg Privathospital - Patientinformation. Alt hvad du bør vide om syning af løftesenen (rotatorcuff-ruptur)

Viborg Privathospital - Patientinformation. Alt hvad du bør vide om syning af løftesenen (rotatorcuff-ruptur) Viborg Privathospital - Patientinformation Alt hvad du bør vide om syning af løftesenen (rotatorcuff-ruptur) Velkommen til Viborg Privathospital Denne vejledning er tænkt som en kort information om sygdommen,

Læs mere

Danish Pharmaceutical Academy Eksamen

Danish Pharmaceutical Academy Eksamen Danish Pharmaceutical Academy Eksamen 9. juni 2015 Modul 2: Sygdomslære MED svar Tjek, at eksamensnummeret øverst på denne side er det samme som på dit eksamenskort. Ved besvarelsen må ikke benyttes boglige

Læs mere

Livet med nyresvigt Hæmodialysepatienter

Livet med nyresvigt Hæmodialysepatienter Livet med nyresvigt Hæmodialysepatienter Guidet Egen-Beslutning til hæmodialysepatienter 2015. Finderup, Bjerre, Søndergaard, Zoffmann. 1 Forløbsoversigt og ark til Livet med nyresvigt Dit liv med nyresvigt-

Læs mere

Overordnede diagnostiske strategier for lidelser i bevægeapparatet

Overordnede diagnostiske strategier for lidelser i bevægeapparatet Overlæge Michel Bach Hellfritzsch Radiologisk afd., Nørrebrogade Aarhus Universitetshospital Overordnede diagnostiske strategier for lidelser i bevægeapparatet 1 2 Diagnostiske strategier for muskuloskeletal

Læs mere

ØDEM (væskeophobning) ved PWS

ØDEM (væskeophobning) ved PWS ØDEM (væskeophobning) ved PWS Af Linda M Gourash, Pittsburg, USA, børnelæge, medlem af PWS-USA kliniske fagråd Oversat af Susanne Blichfeldt, børnelæge, fagrådet i Landsforeningen for PWS i DK Væskeophobning

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Voltaren Ophtha, øjendråber i enkeltdosisbeholder

PRODUKTRESUMÉ. for. Voltaren Ophtha, øjendråber i enkeltdosisbeholder 15. april 2013 PRODUKTRESUMÉ for Voltaren Ophtha, øjendråber i enkeltdosisbeholder 0. D.SP.NR. 3588 1. LÆGEMIDLETS NAVN Voltaren Ophtha 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 1 ml Voltaren Ophtha indeholder

Læs mere

Re- eksamen 2014. Det hæmatologiske system og immunsystemet Bacheloruddannelsen i Medicin/Medicin med industriel specialisering. kl. 09.00-11.

Re- eksamen 2014. Det hæmatologiske system og immunsystemet Bacheloruddannelsen i Medicin/Medicin med industriel specialisering. kl. 09.00-11. 1/10 Re- eksamen 2014 Titel på kursus: Uddannelse: Semester: Eksamensdato: Tid: Bedømmelsesform Det hæmatologiske system og immunsystemet Bacheloruddannelsen i Medicin/Medicin med industriel specialisering

Læs mere

GUIDELINE: CØLIAKI DIAGNOSTIK, BEHANDLING OG KONTROL

GUIDELINE: CØLIAKI DIAGNOSTIK, BEHANDLING OG KONTROL GUIDELINE: CØLIAKI DIAGNOSTIK, BEHANDLING OG KONTROL Signe Wildt Overlæge, Ph.d Køge Sygehus DSKE 17. marts 2015 Dansk Selskab for Gastroenterologi og Hepatologi - DSGH Christian Lodberg Hvas Michael Dam

Læs mere

STOMI INFO. Komplikationer der kan opstå efter en stomioperation

STOMI INFO. Komplikationer der kan opstå efter en stomioperation 06 STOMI INFO Komplikationer der kan opstå efter en stomioperation Ved alle typer kirurgiske indgreb, får man en gennemgang af årsagen, fordele og risici. Ved en stomioperation er risikoen den samme som

Læs mere

Subarachnoidal hæmoragi og vaskulære malformationer

Subarachnoidal hæmoragi og vaskulære malformationer Subarachnoidal hæmoragi og vaskulære malformationer Instruksdokument Senest revideret d. 09 03 2015 Forfattere: Julie Børlung og Charlotte Starhof Referenter: Jesper Kelsen og Niels Sunde Godkender: Claus

Læs mere

Dansk Apopleksiregister Landsdækkende REGISTRERINGSSKEMA

Dansk Apopleksiregister Landsdækkende REGISTRERINGSSKEMA Dansk Apopleksiregister Landsdækkende REGISTRERINGSSKEMA Apopleksi; Side 1 af 7 På hvilke patienter skal dette skema udfyldes? Alle patienter (alder 18+) med akut apopleksi med følgende diagnosekoder:

Læs mere

Retningslinjer for visitation og henvisning på fedmeområdet udsendes til relevante parter

Retningslinjer for visitation og henvisning på fedmeområdet udsendes til relevante parter 17-12-2010 Retningslinjer for visitation og henvisning på fedmeområdet udsendes til relevante parter Indenrigs- og Sundhedsministeriet og Danske Regioner har konstateret en markant stigning i antallet

Læs mere

Til dig, der kan blive alvorligt syg af influenza. råd om vaccination mod influenza. 2009 På den sikre side

Til dig, der kan blive alvorligt syg af influenza. råd om vaccination mod influenza. 2009 På den sikre side Til dig, der kan blive alvorligt syg af influenza råd om vaccination mod influenza 2009 På den sikre side Information om vaccinerne Vaccination beskytter de fleste Vaccination mod influenza beskytter de

Læs mere

Behandling med Enbrel

Behandling med Enbrel Gentofte Hospital Medicinsk Afdeling C Niels Andersens Vej 65 2900 Hellerup Patientinformation Behandling med Enbrel Hvad er Enbrel? Enbrel indeholder stoffet Etanercept og er et af de såkaldte biologiske

Læs mere

Nethindeløsning infektion i øjet. (endoftalmitis) to alvorlige komplikationer til grå stær operation. Nyt fra forskningsfronten

Nethindeløsning infektion i øjet. (endoftalmitis) to alvorlige komplikationer til grå stær operation. Nyt fra forskningsfronten 1 Linsens bagvæg er i tæt kontakt med glaslegemet, der udfylder det indre øje Glaslegemet Linsen Nyt fra forskningsfronten Søren Solborg Bjerrum Læge, ph.d.-stud. Øjenafdelingen, Glostrup Universitetshospital

Læs mere

Indledning. I det følgende beskrives de fokuserede ophold, som består af ophold på følgende typer afdelinger (minimumsvarighed anført i parentes):

Indledning. I det følgende beskrives de fokuserede ophold, som består af ophold på følgende typer afdelinger (minimumsvarighed anført i parentes): Bilag 2 Anbefalede fokuserede ophold Fokuserede ophold i den urologiske speciallægeuddannelse Indledning De fokuserede ophold indgår som obligatoriske læringsmetoder i speciallægeuddannelsen (jvf målbeskrivelsen).

Læs mere

Værd at vide om atrieflimren. 12 spørgsmål og svar om hjerne og hjerte

Værd at vide om atrieflimren. 12 spørgsmål og svar om hjerne og hjerte Værd at vide om atrieflimren 12 spørgsmål og svar om hjerne og hjerte Indhold 3 Hvad er atrieflimren? 4 Er atrieflimren farligt? 6 Hvorfor kan jeg få en blodprop i hjernen, når jeg har en sygdom i hjertet?

Læs mere