Fagdyrlæge hovedopgave kursus K Henrik Bartholin Dyreklinikken i Søllerød-Holte

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fagdyrlæge hovedopgave kursus K2008065 Henrik Bartholin Dyreklinikken i Søllerød-Holte"

Transkript

1 Oral tildeling af essentielle fede syrer: Virkning på tåreproduktion og betændelsesprocesser på øjets overflade hos hunde med idiopatisk keratokonjunctivitis sicca (IKCS) Fagdyrlæge hovedopgave kursus K Henrik Bartholin Dyreklinikken i Søllerød-Holte 1

2 Oral tildeling af essentielle fede syrer: Virkning på tåreproduktion og betændelsesprocesser på øjets overflade hos hunde med idiopatisk keratokonjunctivitis sicca (IKCS) Sammendrag Virkningen af essentielle fede syrer (PUFA) på tåreproduktion og inflammatoriske processer på øjets overflade, hos hunde med idiopatisk keratokonjunctivitis sicca (IKCS), blev undersøgt i en dobbelt blind placebokontrolleret multicenter feltundersøgelse. Tilfældigt udvalgte hunde med IKCS blev dagligt tildelt én af tre orale testbehandlinger: En olie indeholdende 105 mg Gamma-linolensyre (GLA), 190 mg Cis-linolsyre (LA), 9,9 mg Eicosapentaensyre (EPA) og 6,6 mg Docosahexaensyre (DHA) pr 0,6 ml (Viacutan plus), en olie indeholdende 83 mg Docosahexaensyre (DHA) pr. 0,6 ml (Pexion), eller en placeboopløsning (konserveret te). Samtidigt blev alle hunde i undersøgelsesperioden behandlet to gange dagligt med hver af de farmaceutiske specialiteter Optimune vet øjendråber (CsA) og Spersadex Comp øjendråber (chloramphenicol + dextamethason). Øjne med kliniske tegn på IKCS og med Schirmer tear test (STT1) værdi <15 mm pr. minut blev inkluderet i undersøgelsen. STT1 blev målt, og de inflammatoriske forandringer på øjets overflade blev bedømt af dyrlægen og af ejeren ved inklusion og igen efter en og to måneders behandling. I undersøgelsen indgik i alt 28 øjne fordelt på 16 hunde af tilfældig alder, vægt, køn og race. Undersøgelsen viste tendens til lindring af inflammationen på øjets overflade efter to måneders behandling med Viacutan. Fremtidige undersøgelser vil vise om PUFA har en plads i behandlingen af IKCS hos hunde. Introduktion Hos hunde har keratokonjunctivitis sicca (KCS) længe været kendt som en almindelig sygdom. KCS blev diagnostiseret hos 1,52 % af hundene som i 1988 blev præsenteret for undersøgelse ved Purdue University i USA. (1) KCS er sygdom, hvis årsag er, at der dannes for få tårer. Ved tåremangel kan de normalfysiologiske processer på øjets overflade ikke opretholdes. Årsagen hertil er at tårevæsken ved sin komplekse sammensætning, ud over at holde øjenoverfladen fugtig, tjener en lang række vigtige formål. Resultatet af tåremangel er varierende grader af keratitis og konjunctivitis. KCS udvikler sig ofte som en smertefuld, kronisk, uhelbredelig sygdom, som ubehandlet ultimativt kan føre til blindhed. Tårevæsken er en kompleks blanding af sekretet fra kirtlerne og epithelet i øjets annexia. De Meibomske kirtler, konjunctivale bægerceller, tårekirtlerne i orbita og blinkhinden samt det konjunctivale epithel bidrager med vigtige bestanddele til tårevæsken. Man anser traditionelt, at tårevæsken på hornhinden, den præcorneale tårefilm (PTF), er organiseret i tre lag, hvis samlede tykkelse er i størrelsesordenen 10 mym. 2

3 PTF består yderst af et lipidholdigt lag, som dannes i de Meibomske kirtler (Tarsal glands). De Meibomske kirtler er holocrine modificerede talgkirtler, linært placeret i øjenlågskantens bindevæv. De Meibomske kirtlers udførselsgange ses tydeligt ved svag forstørrelse på øjenlågets muco-cutane overgang som 20 til 40 regelmæssigt placerede åbninger. Tårefilmens ydre lag nedsætter, ved sit lipidindhold, overfladespændingen og fordampningen fra øjet. Lav overfladespænding muliggør dannelse af en tynd og ensartet tårefilm på hornhinden og modvirker tåreoverløb ved øjenlågskanterne. Tårefilmens midterste lag er et vandigt lag, som dannes af tårekirtlen i orbita og tårekirtlen i blinkhinden. Øjets to store tårekirtler er tubuloacinære og histologisk identiske. Tårekirtlen i blinkhinden danner 30 til 50% af de vandige tårer. Tårekirtlen i orbita danner resten. Den betydelige produktion af vandige tårer i blinkhindens tårekirtel er baggrunden for, at de eneste indikationer for at fjerne kirtlen er neoplasi og ødelæggende traume. Tårefilmens vandige lag tjener mange formål: Det vandige lag har rent fysiske virkninger. Det skyller partikler og bakterier bort, og det udfylder hornhinde epithelcellernes uregelmæssige villusbeklædte overflade. Herved giver det øjet en helt glat og ensartet overflade, som sikrer optimal optisk effektivitet. Desuden opløser det vandige lag stoffer og celler, som er afgørende for opretholdelse af normalfysiologien på øjets overflade. For den yderste halvdel af hornhinden er det vandige lag den vigtigste kilde til ilt, aminosyrer, vitaminer, vækstfaktorer, immunoglobuliner, proteaseinhibitorer, antimikrobielle faktorer, immunkompetente celler m.v Videre har det vandige lag en meget vigtig funktion i at optage og bortskaffe vandigt opløselige affaldsprodukter fra hornhindens stofskifte. Tårefilmens indre lag består af hydrerede glycoproteiner (mucoproteiner) som dannes i conjunctivale bægerceller (Goblet cells) og i mindre grad i konjunctivale epithelceller. Det indre lag forankrer PTF s vandige lag til hornhinde epithelets lipofile overflade. Det antages at glycoproteinerne er bipolære, og derfor virker som bindemiddel mellem tårefilmens lipofobe vandige midterlag og hornhinde epithelets lipofile overflade. Nyere humane studier, hvor man benytter non-invasive måleteknikker, viser at den humane PTF er tre til fire gange tykkere end hidtil antaget. (2) Undersøgelserne viser desuden, at den intakte humane PTF er organiseret i langt mindre grad end traditionelt antaget. Eksempelvis findes mucin i såvel PTF s vandige lag som i det ydre lag, hvor det har betydning for opretholdelsen af øjets glatte og ensartede overflade. Som det fremgår er tårevæsken særdeles kompleks. I normale humane tårer er der påvist mere end 80 forskellige molekylære signalstoffer: chemokiner, cytokiner og vækstfaktorer. (3) Der er ingen tvivl om, at det samlede antal betydende stoffer og celletyper i tårevæsken er meget stort. Tårevæskens kvalitet og mængde er afgørende for, om normalfysiologien på øjets overflade kan opretholdes. Såvel kvantitative som kvalitative mangler kan føre til sygdom på øjets overflade. (4) For nylig har et panel af humane ophthalmologer foreslået betegnelsen dysfunctional tear syndrome (DTS) i stedet for den almindeligt anvendte humane betegnelse Dry eye syndrome (DES). (5) 3

4 Dette sker i erkendelse af, at DES-lignende sygdom hos mennesket ses ved mangel på andre tårekomponenter end den vandige. DTS ses hos mennesker som en del af Sjögrens syndrom, en autoimmun lidelse som rammer spytog tårekirtler, og som kan følges af bindevævsforandringer: Rheumatoid arthritis og systemisk lupus erythematosus. (1) Den veterinære pendant skulle i givet fald være den samme betegnelse: DTS. Velkendte mangler ved tårevæsken hos hunde er først og fremmest nedsat eller ophørt produktion af tårenes vandige komponent (KCS). Få andre mangler ved tårevæsken hos hunde er undersøgt. KCS-lignende sygdom hos hunde er beskrevet ved specifik mangel på mucin. (6) Det er vist at mængden af visse specifikke mucin associerede sialoglycoproteiner er nedsat hos hunde med KCS. (7) Betydningen heraf er usikker. Det Meibomske kirtelsekret har været genstand for undersøgelse hos hunde. (8) Formålet var at etablere baseline -værdier for Meibomsk sekretion. Hos hunde er det en kendt klinisk iagttagelse, at KCS-lignende sygdom kan ses hos hunde, som ikke har nedsat produktion af tårenes vandige komponent. Ved autoimmun sygdom (Phemphigus, Lupus), som rammer øjenlågene, infektiøs sygdom, som angår øjenlågene, øjenlågstraumer eller medfødte øjenlågsanomalier (dysgenesis agenesis), kan KCS-lignende sygdom ses. Det er nærliggende, at sygdommen på øjets overflade i disse tilfælde skyldes mangel på Meibomsk kirtelsekret. Kendte årsager til nedsat eller ophørt produktion af tårenes vandige komponent (KCS) hos hunde er påvirkninger, som skader eller ødelægger tårekirtlerne i orbita og blinkhinden. Kendte årsager til KCS er: Visse lægemidler, neuro-patologisk sygdom, endokrin sygdom, infektiøs sygdom, systemisk sygdom, gammastråling, traumer, sequela til kirurgi, congenital sygdom og neoplasi. I de fleste tilfælde findes ingen åbenbar årsag til KCS hos hund. Det antages at KCS i de tilfælde er del af en generaliseret lidelse, hvilket støttes af, at de samme hunde ofte lider af anden kronisk sygdom. KCS uden åbenbar årsag kan benævnes idiopatisk KCS (IKCS) Et forhold, som støtter antagelsen om, at IKCS er del af en generaliseret lidelse, er studier, der viser, at IKCS i langt de fleste tilfælde er en bilateral lidelse. (9) Hos raske hunde er det vist, at nedsat tåreproduktion og udvikling af KCS først ses ved fjernelse af begge øjets tårekirtler. (10) Ved fjernelse af en kirtel ses et kompensatorisk tårerespons i den tilbageværende kirtel. Det er usandsynligt, at en tilfældig påvirkning i de fleste tilfælde samtidigt skulle ramme alle fire tårekirtler og derved forårsage bilateral IKCS. Ved IKCS ses ofte i varierende grad karakteristiske, histologiske forandringer i de afficerede tårekirtler. (11) Forandringerne er kendetegnet ved infiltration med mononucleære celler: Lymfocytter og plasmaceller, interacinær fibrose samt acinær atrofi. (11,12,13) På baggrund af det histologiske fund, og ofte samtidig tilstedeværelse af andre tegn på immunmedieret sygdom, blev en immunologisk baggrund tidligt foreslået. (1) Tårekirtlerne kan opfattes som immunprivilegerede organer, som er beskyttet af en blod-tårebarriere. (14) 4

5 Ødelæggelse af denne barriere kan tænkes at medføre et immunologisk angreb på tårekirtlerne. (11,13) De karakteristiske histopatologiske forandringer, som i varierende grad ses ved IKCS, peger i den retning. T-lymfocytter kan opdeles i underpopulationer af T-supressor celler (CD8+) og T-hjælper celler (CD4+). I normale tårekirtler hos mus dominerer underpopulationen af T-suppressor celler over underpopulationen af T-hjælper celler. (15) I tårekirtlerne og spytkirtlerne hos mennesker med DES (Dry eye syndrome) som følge af Sjögrens syndrom og hos MRL/lpr mus med KCS (Velkarakteriseret muteret stamme, som spontant udvikler autoimmun sygdom) ses infiltration med mononucleære celler. (15,16) Disse celler er især T-hjælper celler. Hos mennesker og mus antyder dette, at T-hjælper celler (CD4+) dominerer over T-supressor celler (CD8+) i tårekirtler, som er under immunologisk angreb. I tårekirtler hos hunde med IKCS ses i nogle undersøgelser ikke lignende T-celle forskydning som ses hos mus og mennesker med DTS. (17,18) Her ses overraskende flere T-supressor celler (CD8+) end T-hjælper celler (CD4+). (18) Denne T-celle fordeling svarer til T-celle fordelingen i normalt fungerende tårekirtler hos mus og mennesker. (17) Det positive kliniske svar, som ofte ses ved immunmodulerende behandling af hunde med IKCS, er et tegn på, at IKCS er en immunologisk lidelse nært knyttet til T-celle funktionen. Der findes dokumentation for lokal behandling af IKCS hos hunde med tre forskellige makrolidbeslægtede immunmodulerende aktivstoffer: Cyclosporin Optimune vet. øjendråber (1,17,18,19,20,21,22), samt aktivstofferne Tacrolimus (23) og Primecrolimus. (24) Uanset aktivstof viser undersøgelserne, at immunmodulerende behandling helt eller delvist genopretter tåreproduktionen hos fire ud af fem hunde med IKCS. Stofferne blev oprindeligt udviklet til at forebygge og behandle human graft versus vært sygdom. Virkningsmåden for de tre stoffer er ikke helt identisk. Det er vist, at nogle hunde med IKCS reagerer bedre på behandling med Tacrolimus end på behandling med Cyclosporin A. (23) I Danmark er Cyclosporin A (CsA)(Optimune vet.) godkendt til behandling af keratokonjunctivitis sicca og kronisk superficiel keratitis hos hund. (25) CsA virker ved at hæmme produktionen af cytokiner (interleukin-2), som fremmer proliferationen af T-hjælper celler. (26) Herved nedsættes infiltrationen med inflamatoriske celler i tårekirtlerne, og funktionen af tårekirtlernes sekretoriske epithel forbedres. (26) Videre nedsætter CsA produktionen af eosinofile celler, hæmmer mastcelle degranulation og undertrykker tumor nekrose faktor alpha i B lymfocytter. (27) Betydningen af disse virkninger i forbindelse med behandling af hunde med IKCS er uklar. Tårestimulerende behandling med Optimune vet er en grundsten i behandlingen af IKCS. Anden samtidig lokal behandling sigter på at reducere betændelsesprocesserne på øjets overflade. Anden lokal behandling omfatter behandling med antiinflammatoriske midler: Corticosteroider, NSAID s samt behandling med antibiotika, mucinolytica og kunstige tårer. 5

6 På trods af intensiv behandling med Optimune vet. og diverse supplerende midler er resultatet ikke altid symptomfrihed. Mange IKCS patienter må leve med kronisk keratokonjunctivitis og de gener og den smerte, det medfører. På den baggrund er det nærliggende at søge efter midler, som kunne tænkes af udgøre et supplement til den gængse behandling af IKCS. Det er velkendt, at polyumættede fede syrer (PUFA) har immunsupprimerende virkninger. Virkningerne er komplekse, mangelfuldt forstået og forskellige for de to klasser af PUFA s. Omega 3 PUFA metaboliseres blandt andet til eicosanoider, lokalt virkende lipidhormoner, med indflydelse på inflamatoriske processer og immunsvar på celleniveau. (28) Eicosanoider dannet fra omega 3 PUFA er langt mindre proinflammatoriske end de naturlige eicosanoider dannet fra arachidonsyre (AA). Man antager, at omega 3 PUFA konkurrerer med AA om at virke som substrat for eicosanoid produktionen. Jo mere omega 3 PUFA, jo mere fredsommeligt eicosanoid. Omega 6 PUFA er blandt andet substrat for cyclooxygenase, som omdanner lipidstoffer til Prostaglandin E1 (PGE1). PGE1 omfatter en serie af prostaglandiner med mange komplekse antiinflammatoriske virkninger. (28,29) Virkningsmåden af PUFA på immunsystemet er dermed en anden, end den man kender hos de almindeligt anvendte midler CsA, Corticosteroider og NSAID s. Fiskeolie er den eneste gode kilde til Omega-3 (n-3) PUFA: Eicosapentaensyre (EPA) og Docosahexaensyre (DHA). Omega 6 (n-6) PUFA: Gamma-linolensyre (GLA) og Cis-linolsyre (LA) findes især i visse planteolier. I en nyere undersøgelse blev tumor bearing rats (en velkarakteriseret muteret rotte stamme) per os tildelt en fiskeolie med et højt indhold af DHA. Undersøgelsen viste, at DHA hæmmer T-lymfocyt poliferation og aktiviteten af cytotoksiske macrofager. (30) I en anden nyere undersøgelse blev det vist, at omega 6 PUFA og omega 3 PUFA (DHA) beskytter celler mod T-cellelysis. (31) Resultaterne er interessante i lyset af, at der i tårekirtlerne ved IKCS ses infiltration med mononucleære celler: Lymfocytter og plasmaceller. Enhver hæmning af poliferationen og aktiviteten af mononucleære celler kunne tænkes at medvirke til at normalisere tåreproduktionen og dæmpe det inflammatoriske respons på øjets overflade. På baggrund af ovenstående findes det relevant at undersøge, om PUFA har en plads i behandlingen af IKCS hos hunde. Formålet med denne nærværende kliniske afprøvning er at undersøge, om det er tilfældet. Materiale og metode Undersøgelsesdesign Undersøgelsen var tilrettelagt som en dobbelt blind placebo kontrolleret multicenter feltundersøgelse. Følgende medlemmer af DDD s øjenpanel (centre) bidrog med patienter, kliniknavn og antallet af hunde som medlemmet bidrog med er nævnt i parentes: 6

7 Finn Boserup (Dyreklinikken i Søllerød-Holte, 8), Susanne Korsholm (Ringe Dyrehospital, 3), Claus Bundgaard (Århus Dyrehospital, 2), Anne Svane Sørensen (Dyrlægerne Midt-vest, 2), Jens Kai Knudsen (Næstvedegnens Dyrehospital, 1). Øjenpanelmedlemmerne fik ved undersøgelsens start udleveret en protokol, som nøje beskriver undersøgelsens baggrund, formål og metode, journalkort samt huskesedler til ejerne. Test- og placebo-produkter Undersøgelsen angik tre produkter til oral administration: En olie indeholdende 105 mg Gamma-linolensyre (GLA), 190 mg Cis-linolsyre (LA), 9,9 mg Eicosapentaensyre (EPA) og 6,6 mg Docosahexaensyre (DHA) pr 0,6 ml (Viacutan plus) En olie indeholdende 83 mg Docosahexaensyre (DHA) pr. 0,6 ml (Pexion), og en placeboopløsning (konserveret te). Blinding og randomisering Inden undersøgelsen blev der fremstillet 90 sæt testflasker. Hvert sæt testflasker indeholdt nok produkt til at behandle 30 kg hund i tre måneder. 30 af de 90 sæt testflasker indeholdt Viacutan. 30 sæt testflasker indeholdt Pexion. De resterende 30 sæt testflasker indeholdt konserveret te. De 90 sæt testflasker blev fremstillet og leveret af Boehringer Ingelheim Danmark AS. Ved hjælp af tilfældige tal blev hver af de sæt af testflasker tildelt et af patientnumrene 1 til 90. Hvert sæt af testflasker bestod af tre flasker, som hver især blev mærket med det patientnummer, som det pågældende sæt testflasker var blevet tildelt. De 90 sæt testflasker blev pakket i identiske papæsker, mærket med det aktuelle patientnummer og forseglet med tape. Patienternes ejere blev instrueret i først at åbne den tildelte papæske hjemme. Dette for at undgå enhver mulighed for, at dyrlægen skulle kunne kæde et bestemt patientnummer sammen med en bestemt behandling. Videre blev patienternes ejere instrueret i at holde det hemmeligt for dyrlægen, om indholdet af det tildelte sæt testflasker var vandigt eller fedtet. Patienternes ejere fik oplyst, at undersøgelsens formål var at afprøve tre kandidat produkter: to olier og et vandigt plante ekstrakt. Placebobehandling blev ikke omtalt. Sammenhængen mellem patientnumre og indholdet i hver af de 90 sæt testflasker fremgik af en randomiseringsliste. Randomisering, mærkning og pakning af de 90 sæt testflasker blev udført af Boehringer Ingelheim Danmark AS. Randomiseringslisten blev opbevaret på et sikkert sted af Boehringer Ingelheim Danmark AS. Før og i løbet af undersøgelsen var sammenhængen mellem patientnumre og indholdet af de 90 sæt testflasker derfor ukendt for såvel deltagende dyrlæger som for patienternes ejere. Først efter undersøgelsens afslutning og efter at data var indsamlet, blev koden brudt. Sammenhængen mellem det enkelte patientnummer og indholdet af det tilhørende sæt testflasker blev herved kendt. Patienter som opfyldte inklusionskriterierne, og som ikke blev udelukket som følge af eksklusionskriterierne, blev ved inklusionen tildelt et tilfældigt sæt testflasker, forseglet i den originale papæske. 7

8 Den første hund, som blev inkluderet i undersøgelsen kunne få udleveret papæsken mærket med nummer 77, den anden patient papæske nummer 2, den tredje æske nummer 21 og så videre. Inklusionskriterier Kliniske symptomer på IKCS i form af et eller flere af følgende symptomer: Blepharospasme, Udflåd og Konjunctival congestion. Samt reduceret produktion af vandige tårer, Schirmer tear test (STT 1) < 15 mm/minut. Ved unilateral opfyldelse af begge inklusionskriterier blev kun det pågældende øje inkluderet. Eksklusionskriterier Sygdomme eller tilstande, hvor tårekirtlerne rammes: Status efter traumer, kirurgi, infektioner, medfødte misdannelser, lægemiddel induceret sygdom i tårekirtlerne (Sulfa præparater), neurologisk sygdom, endokrin sygdom. Patienter I undersøgelsen indgik 16 tilfældigt udvalgte hunde. Hundene var henvist fra almindelig praksis til et medlem af DDD s øjenpanel med henblik på udredning af en øjensygdom. Ni intakte tæver, seks intakte hanner og en neutraliseret tæve deltog. Hundenes alder var i gennemsnit 6,0 år (1-15 år), vægten var i gennemsnit 13,3 kg (4-30 kg). Hunde af ni racer deltog: Mellem Puddel (2), Cairn Terrier (1), Cocker Spaniel (4), Cavalier King Charles Spaniel (3), Yorkshire Terrier (2), Gammel Dansk Hønsehund (1), Engelsk Bulldog (1), West Highland White Terrier (1), Samojede (1). Ved inklusion i undersøgelsen opfyldte de 16 hunde begge inklusionskriterier på mindst et øje: Kliniske symptomer på IKCS samt reduceret produktion af vandige tårer: Schirmer tear test (STT1) < 15 mm pr. minut. Tolv hunde havde bilateral IKCS og opfyldte begge inklusionskriterier på begge øjne. Fire hunde havde unilateral IKCS og opfyldte begge inklusionskriterier på kun et øje. Hos disse fire hunde indgik kun dette ene øje i undersøgelsen. I alt 28 øjne indgik derfor i undersøgelsen. Test behandling Den daglige dosering af test og placebo produkt var 0,6 ml/6 kg hund: 2-3 kg: 0,3 ml/dag 1/2 pumpeslag 4-6 kg: 0,6 ml/dag 1 pumpeslag 7-12 kg: 1,2 ml/dag 2 pumpeslag kg: 1,8 ml/ dag 3 pumpeslag kg: 2,4 ml/dag 4 pumpeslag kg: 3,0 ml/dag 5 pumpeslag Test- og placebo-produkt blev leveret af Boehringer Ingelheim AS i neutrale plastflasker med en pumpeanordning, som gav 0,6 ml produkt pr. pumpeslag. Sammenhængen mellem vægt og antallet af tildelte pumpeslag pr. dag fremgår af ovenstående. Test/placebo-produkt blev af ejeren iblandet hundens foder en gang dagligt. 8

9 Anden behandling Alle hunde, som indgik i undersøgelsen blev behandlet to gange dagligt med CsA øjensalve (Optimune Vet. øjensalve 2mg/g, Schering Plough Animal Health ) og to gange dagligt med øjendråber indeholdende en antibiotika og corticosteroid kombination (Spersadex Comp, 5,5 mg chloramphenicol + 1 mg dextamethason / ml, Novartis Healthcare AS). I løbet af undersøgelsesperioden var anden lokal behandling af øjnene ikke tilladt (lægemidler, kunstige tårer). Instruks til ejer Ved inklusion blev ejeren omhyggeligt instrueret i at fjerne udflåd fra øjnene ved hjælp af vat vædet i øjenbadevand (Isotonisk NaCl) og i at behandle patienten med øjensalven og øjendråberne. Ejeren blev indskærpet at fjerne udflåd fra øjnene inden hver eneste behandling i undersøgelsesperioden. Ved inklusion fik hver enkelt patient udleveret en papæske indeholdende et sæt testflasker. Nummeret på æsken blev af dyrlægen indført i den pågældende hunds journalkort. Ved samme lejlighed blev antallet af pumpeslag som den pågældende hund skulle have i sin mad bestemt, og testflaskernes pumpeanordning blev demonstreret for ejeren ved hjælp af det kommercielle produkt Viacutan. Endelig fik ejeren udleveret en huskeseddel, hvorpå dyrlægen havde anført antallet af pumpeslag den pågældende hund dagligt skulle have i sin mad. Bivirkninger Kendte bivirkninger til Omega-3, Omega-6 tildeling er gastro-intestinale symptomer: Opkast, kolik, diarré. Bivirkningerne er reversible og ses i forbindelse med de første indtagelser af Omega-3, Omega-6. Deltagende dyrlæger blev instrueret om i tilfælde af bivirkninger at reducere doseringen med 50% (1 pumpeslag/12 kg) i 3-4 dage, for herefter at behandle den pågældende hund med fuld dosis (1 pumpeslag / 6 kg), og om at registrere hændelsen på hundens journalkort. Måling / bedømmelse af effekt Den vandige tåreproduktion blev målt ved standard 1 min. Schirmer tear test (STT1) (Dina strip Schirmer- plus- Gecis), ved inklusion, samt en og to måneder senere. På de samme tre tidspunkter blev inflammationen på øjets overflade bedømt af dyrlægen og af ejeren. Ved øjets overflade forstås den konjunctivale overflade af de tre øjenlåg og sclera samt corneas overflade. Som udtryk for de inflammatoriske forandringer på øjets overflade scorede dyrlægen ved de samme tre lejligheder de kliniske symptomer Blepharospasme, Udflåd og Konjunctival congestion. Ejeren scorede ved de samme tre lejligheder de kliniske symptomer Udflåd og Overordnet indtryk af øjet. Al scoring skete efter en 0-5 skala, hvor 0 angav den kliniske normaltilstand, og 5 angav den maximalt inflammerede tilstand. Registrering af data Ved inklusion af hver enkelt patient blev der oprettet en journal, hvori dyrlægen for den pågældende patient noterede alle relevante oplysninger, som blev indsamlet i løbet af undersøgelsesperioden. 9

10 Evaluering af data Schirmerværdier For hver af de tre grupper: Viacutan, Pexion og Placebo udregnes for hvert deltagende øje ændringerne Dag 0-Dag 30 (Schirmer Diff 0-30) og ændringerne Dag 0-Dag 60 (Schirmer Diff 0-60). Stigende Schirmerværdi regnes for positiv, faldende Schirmerværdi regnes for negativ. For hver af de tre behandlingsgrupper udregnes middelværdien for Schirmer Diff 0-30 og Schirmer Diff Datarækken Schirmer Diff 0-30, henholdsvis Schirmer Diff 0-60 for Viacutan sammenlignes ved T- Test med samme for Placebo. Datarækken Schirmer Diff 0-30, henholdsvis Schirmer Diff 0-60 for Pexion sammenlignes ved T- Test med samme for Placebo. P-værdier på under 0,05 regnes for signifikante. Microsoft Excel bruges til at håndtere data og til de statistiske beregninger. Klinisk score dyrlæge For hver at de tre grupper: Viacutan, Pexion og Placebo udregnes for hvert deltagende øje den samlede kliniske score (summen af score for Blepharospasme, Udflåd og Congestion ) Dag 0, Dag 30 og Dag 60. Herefter udregnes for hver af de tre grupper: Viacutan, Pexion og Placebo den gennemsnitlige kliniske score Dag 0, Dag 30 og Dag 60. Endelig udregnes for hvert deltagende øje ændringerne: Dag 0-Dag 30 (Dyrlæge Diff 0-30) og ændringerne Dag 0-Dag 60 (Dyrlæge Diff 0-60). Faldende klinisk score regnes for positiv, stigende klinisk score regnes for negativ. For hver af de tre behandlingsgrupper udregnes middelværdien for Dyrlæge Diff 0-30 og Dyrlæge Diff Datarækken Dyrlæge Diff 0-30, henholdsvis Dyrlæge Diff 0-60 for Viacutan sammenlignes ved T- Test med samme for Placebo. Datarækken Dyrlæge Diff 0-30, henholdsvis Dyrlæge Diff 0-60 for Pexion sammenlignes ved T- Test med samme for Placebo. P-værdier på under 0,05 regnes for signifikante. Microsoft-Excel bruges til at håndtere data og til de statistiske beregninger. Klinisk score ejer Behandles efter samme retningslinjer som klinisk score dyrlæge. (Den samlede kliniske score er her summen af ejerens score for Udflåd og Overordnet indtryk af øjet ). Huskeseddel Ved inklusionen blev der udleveret en Huskeseddel til ejeren. Heri var en kort beskrivelse af undersøgelsens formål og metode, og doseringen af testprodukt i antal pumpeslag pr. dag var angivet for den pågældende hund. 10

11 Resultater Schirmerværdier Ændring Dag 0-Dag 30 Den gennemsnitlige ændring af Schirmerværdi for Dag 0 Dag 30 var: Viacutan (9 øjne): 4,1 Pexion (12 øjne): 4,0 Placebo (7 øjne): 9,4 Ttest Viacutan: Placebo: p=0,07 Ttest Pexion: Placebo: p=0,03 Ændring Dag 0-Dag 60 Den gennemsnitlige ændring af Schirmerværdi for Dag 0 Dag 60 var: Viacutan (6 øjne): 9,5 Pexion (10 øjne): 3,3 Placebo (5 øjne): 7,0 Ttest Viacutan: Placebo: p=0,49 Ttest Pexion: Placebo: p=0,14 Klinisk score dyrlæge Ændring Dag 0-Dag 30: Den gennemsnitlige ændring af den kliniske score for Dag 0 Dag 30 var: Viacutan (9 øjne): 3,6 Pexion (12 øjne): 3,9 Placebo (7 øjne): 3,9 Ttest Viacutan: Placebo: p=0,85 Ttest Pexion: Placebo: p=0,97 Ændring Dag 0-Dag 60: Den gennemsnitlige ændring af den kliniske score for Dag 0 Dag 60 var: Viacutan (6 øjne): 4,9 Pexion (10 øjne): 3,7 Placebo (5 øjne): 2,6 Ttest Viacutan: Placebo: p=0,10 Ttest Pexion: Placebo: p=0,44 11

12 Klinisk score ejer Ændring Dag 0-Dag 30 Den gennemsnitlige ændring af den kliniske score for Dag 0-Dag 30 var: Viacutan (9 øjne): 1,6 Pexion (12 øjne): 2,1 Placebo (7 øjne): 3,0 Ttest Viacutan: Placebo: p=0,20 Ttest Pexion: Placebo: p=0,41 Ændring Dag 0-Dag 60 Den gennemsnitlige ændring af den kliniske score for Dag 0-Dag 60 var: Viacutan (6 øjne): 3,0 Pexion (10 øjne): 2,4 Placebo (5 øjne): 2,0 Ttest Viacutan: Placebo: p=0,22 Ttest Pexion: Placebo: p=0,70 Diskussion Fra human side er der flere undersøgelser, som antyder at polyumættede fede syrer har en plads i behandlingen af tørre øjne. (28,32,33,34) Humant er der tilsyneladende to skoler, som på hver sin måde forklarer baggrunden for IKCS, og som på baggrund heraf taler for behandling med enten omega 3 eller omega 6 PUFA s. For omega 3 taler et større retrospektivt studie: Her undersøgtes sammenhængen mellem daglig indtagelse af omega 3 og omega 6 og DES hos kvindelige sundhedsarbejdere. (28) Undersøgelsen viste at høj indtagelse af omega 3 PUFA er associeret med lav forekomst af DES, og at et højt omega 6/omega 3 forhold i diæten er associeret med forøget risiko for DES. Resultaterne forklares ved omega 3 PUFA s antinflammatoriske virkninger: Ved KCS er inflammationen ondets rod. Andre undersøgelser taler for omega 6. I en nyere undersøgelse blev 50 patienter dagligt behandlet med 120 mg GLA, kunstige tårer fire til seks gange og corticosteroid øjendråber tre gange dagligt. Andre 50 patienter virkede som kontrolgruppe og blev alene behandlet med kunstige tårer fire til seks gange dagligt og med corticosteroid øjendråber tre gange dagligt. (34) Undersøgelsesperioden for den enkelte patient var 24 uger. Undersøgelsen viste signifikant forbedring af Schirmer (STT1) værdierne efter 12 og 24 uger, og reduktion af de kliniske symptomer allerede efter en uge. Andre eksperimentelle undersøgelser viser varierende, dog overvejende positive virkninger af tildeling af omega 6 PUFA s til humane KCS patienter. (32,33) De positive resultater forklares ved omega 6 PUFA`s rolle i prostaglandinsyntesen, hvor stofferne er substrat for cyclooxygenase, og omdannes til PGE1. 12

13 Det er vist, at PGE1 er en vigtig stimulator for tåreproduktionen. (35), og at oral tildeling af omega 6 PUFA s medfører en signifkant forøgelse af PGE1 indholdet i tårer. (36) Nærværende undersøgelse viste overraskende, at forbedringen af Schirmer værdiererne for placebo i forhold til Pexion (DHA) for tidsintervallet Dag 0-30 er signifikant til fordel for placebo (p=0,03). De øvrige ændringer af Schirmer værdierne var ikke signifikante. Det var forventet at tildeling af PUFA ville have en positiv virkning på tåreproduktionen hos hunde med IKCS, hvilket i denne undersøgelse ikke har vist sig at være tilfældet. Undersøgelsens mangler, især det uhomogene og meget lille patientmateriale, antages at være væsentlige årsager til, at det fortsat må regnes for uafklaret om tildeling af PUFA har en sådan positiv virkning hos hunde. Overordnet set er forbedringen af den kliniske score for såvel dyrlæge som for ejer størst for placebo behandlede øjne Dag 0-30 og mindst for samme Dag Der er ikke for de to undersøgte tids intervaller (Dag 0-30 og Dag 0-60) signifikant forskel på forbedringen af den kliniske score mellem placebo- og behandlingsgrupperne (p>0,05). Det var forventet at tildeling af PUFA ville dæmpe det inflammatoriske respons på øjets overflade og herved bidrage til at lindre generne ved IKCS. Denne undersøgelse har ikke vist at det er tilfældet. Igen antages det, at undersøgelsens mangler er årsag til, at det fortsat må regnes for uafklaret om tildeling af PUFA har en sådan positiv virkning hos hunde. Nærværende undersøgelse bidrager ikke til at afklare om den ene humane opfattelse er mere rigtig end den anden, ligesom den ikke i væsentlig grad medvirker til at afklare, om polyumættede fede syrer har en plads i behandlingen af IKCS hos hund. En mulig årsag hertil er de få patienter, som gennemførte undersøgelsen. En anden årsag kunne være undersøgelsens design. I undersøgelsen indgår henviste patienter fra almindelig praksis. Nogle henviste patienter har givet været i relevant behandling i længere tid inden henvisningen, andre har været i mere eller mindre tilfældig behandling i kortere eller længere tid, andre igen er henvist ubehandlede. Det uhomogene patientmateriale gør det vanskeligt at vise en effekt af behandlingen. Ved fremtidige undersøgelser bør der sikres et mere homogent patientmateriale. Det kan ske ved en load up periode på måske 2 måneder, hvor samtlige patienter inden undersøgelsen behandles ens, eksempelvis med CsA og en antibiotika/steroid kombination. En tredje årsag kunne ligge i undersøgelsens varighed. Det er næppe en tilfældighed at den mest overbevisende humane undersøgelse følger den enkelte patient i 24 uger. Nærværende undersøgelse fulgte den enkelte patient i 8 uger, hvilket givet er for kort tid. På trods af sine klare mangler viser denne undersøgelse nogle interessante tendenser. Såvel udviklingen i Schirmer værdierne, som udviklingen i den kliniske score støtter antagelsen om, at en eventuel virkning af behandling med PUFA s først ses efter længere tids behandling, og at fremtidige undersøgelser derfor bør følge patienterne over længere tid end 8 uger. Interessant er især ændringen af den gennemsnitlige kliniske score for dyrlæge Dag 0-60, som for Viacutan bevæger sig fra værdien 3,6 Dag 0-30, til værdien 4,8 Dag Tilsvarende værdier for Placebo er: Dag 0-30: 3,9, Dag 0-60: 2,6. (T-Test Viacutan-Placebo Dag 0-60: p=0,10) Igen er det nærliggende at antage, at en længere undersøgelses periode er relevant. 13

14 På baggrund af humane undersøgelser og tendenserne i resultaterne af denne undersøgelse konkluderes det, at det fortsat er relevant at undersøge om oral tildeling af PUFA s har en plads i behandlingen af IKCS hos hunde. Mange patienter må, på trods af intensiv behandling med gængse midler, leve med kronisk keratokonjunctivitis og de gener og den smerte det medfører. Især ændringen af den gennemsnitlige kliniske score for Dyrlæge Dag 0-60 for Viacutan (omega 6), i forhold til samme for placebo (p=0,10), sammenholdt med nærværende undersøgelses åbenbare mangler, gør fremtidige undersøgelser relevante. 14

15 Referencer 1. Kaswan RL. Sailsbury MA: A new perspektive on canine keratoconjunctivitius sicca. Treatment with ophthalmic cyclosporine. Vet Clin North Am, Small Anim Pract 1990, 20(3), Yokoi N, Komuro A: Non-invasive methods of assessing the tear film. Exp Eye Res 2004, 78(3), Sack RA, Conradi L, Krumholz D, Beaton A, Sathe S, Morris C: Membrane array characterization of 80 chemokines, cytokines and growth factors in open- and closed-eye tears: angiogenin and other defence system costituents. Invest Ophthalmol Vis Sci 2005, 45(4), Sanjay S, Chee-Chew Y: Is there a role for nutritinal supplements in dry eye? Ann Acad Med Singapore 2007, 36(Suppl), Behrems A, et al.: Dysfunctional tear syndrome study group. Dysfunctional tear syndrome: a Delphi approach to treatment recommendations. Cornea 2006, 25, Moore CP, Collier LL: Ocular surface disease associated with ther loss of conjunctival goblet cells in dogs. J Am Anim Hosp Assoc 1990, 26, Corfield AP, Donapathy SR, Carrington SD, Hicks SJ, Schauer R, Kohla G: Identification of 9- o-acetyl-n-acetylneuraminoacid in normal canine pre-ocular tear film secreted mucins and its depletion in Keraticonjunctivitis sicca. Glycoconjugate journal 2005, 22(7-9), Ofri R, Orgad K, Kass PH, Dikstein S: Canine meibometry: Establishing baseline values for meibomian gland secretions. The Vet J 2007, 74(3), Aguire GD et al.: Keratoconjunctivitis sicca in dogs. JAVMA 1971, 159(9), Helper LC et al.: Surgical induction of keratoconjunctivitis sicca in the dog. JAVMA 1974, 165(2), Kaswan RL, Martin CL, Chaspman WL: Keratoconjunctivitis sicca: Histopathologic study of nictitating membrane and lacrimal glands from 28 dogs. Am J Vet Res 1984, 45, Kaswan RL, Martin CL, Dawe DL: Rheumatoid factor determination in 50 dogs with keratoconjunctivitis sicca. J Am Vet Med Assoc 1983, 183, Kaswan RL, Martin CL, Dawe DL: Keratoconjunctivitis sicca: Immunological evaluation of 62 canine cases. Am J Vet Res 1985, 46(2), Shabo AL, et al: Electron microskopic localization of a blood-tear barrier to tracer protein in the primate lacrimal gland. Lab invest 1973, 28(2),

16 15. Jabs DA, Prendergast RA: Reactive lynfocytes in lacrimal gland and vasculitis renal lesions of autoimmune MRL/LPR mice express L3T4. J Exp Med 1987, 166, Fox RI: Sjögrens syndrome: immunobiology of exocrinegland dysfunction. Adv Dent Res 1996, 1, Gilger BC, Andrews J, Wilkie DJ, et al.: Cellular immunity in dogs with keratoconjunctivitis sicca before and after treatment with topical 2% cyclosporine. Vet immunol immunopathol 1995, 3, Izci C, Celik I, Alkan F, Ogurtan Z, Ceylan C, Sur E, Ozkan Y: Histologic characteristics and local cellular immunity of the gland of the third eyelid after topical ophthalmic administration of 2% cyclosporine for treatment of dogs with keratoconjunctivitis sicca. AJVR 2002, 63 (5), Salisburry MA, Kaswan RL, Ward DA, Martin CL, Ramsey JM, Fischer CA: Topical Hosp Ass 1990, 26, Rhea MV, Abrams KL: Topical administration of cyclosporine for treatment of keratoconjunctivitis sicca in dogs. JAVMA 1991, 199(8), Olivero DK, Davidson MG, English RV, Naisse MP, Jamieson VE, Gerig TM: Clinical evaluation of 1% cyclosprine for topical treatment of keratoconjunctivitis sicca in dogs. JAVMA 1999, 199(8), Sansom J, Barnett KC, Neumann W, Schulte-Neumann A, Clerc B, Jegou JP, Hass V.de, Weingarten A: Treatment of keratoconjunctivitis sicca in dogs with cyclosporine ophthalmic oniment: a european clinical field trial. Vet Rec November 1995, 11, Berdoulay A, English RV, Nadelstein B: Effect of 0,02% tarcolimus aqueous suspension on tear production in dogs with keratoconjunctivitis sicca. Vet Ophth. 2005, 8(4), Nell B, Walde I, Billich A, Vit P, Meingassner JG: The effect of topical pimecrolimus on keratoconjunctivitis sicca and chronic superficiak keratitis in dogs: results from an exploratory study. Vet Ophth. 2005, 8(1), Lægemiddelstyrelsens produktresume for Optimune vet. 26. Summary of product characteristics, Optimmune Ophthalmic Oniment EMEA homepage. 27. Moore CP: Immunomodulating agents: Vet Clin. North Am Small Anim Pract 2004, 34, Miljanovic B, Trivedi KA, Reza Dana M, Gilbard P, Buring JE, Schaumberg DA: The relationship between dietary n-3 and n-6 fatty acids and clinically diagnosed dry eye syndrome in women. Am J Clin Nutr. 2005, 82(4),

17 29. Srinivasan S, Tip CC: Is there a role for nutritional supplements in dry eye? Ann Acad Med Singapore 2007, 36(Suppl), Pizato N, Bonatto S, Piconcelli M, Scouza, de LM, Sassaki GL, Nailwaiko K, Nunes EA, Curi R, Calder PC, Fernandes LC: Fish oil alters t-lymphocyte poilferation and macrophage responses in Walker 256 tumorbearing rats. Nutrition 2006, 22(4), Shaikh SR, Edidin M: Immuonsuppressive effects of polyunsaturated fatty acids on antigen presentation by hunman leucocyte antigen class 1 molecules. Journal of Lipid Research 2007, 48, Barabbino S, Ronaldo M, Camicione P, Zanardi S, Cro M, Giuffrida S, Calabria G: Efficacy of systemic linoleic and gamma-linolenic acid therapy in dry eye syndrome with inflammatory component. Invest ophthalmol vis sci 2002, Macri A, Giuffrida S, Amico V, Iester M, Traverso CE: Effect of lionleic ang gamma-linolenic acid on tear production, tear clearance and on the ocular surface after photorefractive keratectomy. Graefes asrc clin exp ophthalmol 2003, 241, Shamara AK, Raj H, Pandita A, Tandon VR, Mahajan A: Gamma linolenic acid in dry eye. J med educ and research 2006, 8, Pholpramool C: Secretory effect of prostaglandins on the rabbit lacrimal gland in vivo. Prostaglandins Med 1979, 3, Aragona P, Guiffrida S, Bucolo C, Cro M, Spinella S, Ferreri F, Ferreri G: Tear PGE1 levels in dry eye patients after treatment with essential fatty acids. Invest ophthalmol vis sci. 2001, 42(4),

En innovativ nyhed til osteoarthritis

En innovativ nyhed til osteoarthritis En innovativ nyhed til osteoarthritis Osteoarthritis, en kompleks lidelse: Forskellige løsninger til hvert stadie. Præklinisk Fase Subklinisk Fase idlig Klinisk Fase Sen Klinisk Fase Symptomernes intensitet

Læs mere

Når tårerne løber ned ad kinden

Når tårerne løber ned ad kinden Når tårerne løber ned ad kinden Tårer er vigtige for et godt syn og for at øjnene kan være sunde og raske. Men når tåre-systemet med alderen kommer ud af balance - kan der så gøres noget? Ikke for alle

Læs mere

Hvorfor bliver øjet rødt? Den hvide del af øjet dækkes af en tynd slimhinde (bindehinden), som fortsætter

Hvorfor bliver øjet rødt? Den hvide del af øjet dækkes af en tynd slimhinde (bindehinden), som fortsætter FIGUR 1 Øjets slimhinde (bindehinde) dækker det hvide i øjet og bagsiden af øjenlågene Rødt øje et alarmsignal, når øjet er udsat for en ydre påvirkning, eller en øjensygdom er i anmarch Af Jørgen Bruun-Jensen

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE Bilag 8: Checkliste Estey SfR Checkliste 2: Randomiserede kontrollerede undersøgelser Forfatter, titel: Estey, William: Subjective Effects og Dry versus Humidified Low Flow Oxygen Tidsskrift, år: Respiratory

Læs mere

skuffer forventningerne

skuffer forventningerne Nyt fra forskningsfronten Storstilet forsøg på at nedbringe risikoen hos AMDpatienter for at få Erik Lohmann Sekretariatschef cand.merc. Våd AMD skuffer forventningerne 16 AMD-patienter med Tør AMD har

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Terramycin-Polymyxin B, salve

PRODUKTRESUMÉ. for. Terramycin-Polymyxin B, salve Produktinformation for Terramycin-Polymyxin B (Oxytetracyclin og Polymyxin B) Salve 30+1 mg/g Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og styrke Pakningsstørrelse 13 50 46 Salve 30+1 mg/g 15 g Dagsaktuel

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Voltaren Ophtha, øjendråber i enkeltdosisbeholder

PRODUKTRESUMÉ. for. Voltaren Ophtha, øjendråber i enkeltdosisbeholder 15. april 2013 PRODUKTRESUMÉ for Voltaren Ophtha, øjendråber i enkeltdosisbeholder 0. D.SP.NR. 3588 1. LÆGEMIDLETS NAVN Voltaren Ophtha 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 1 ml Voltaren Ophtha indeholder

Læs mere

Den sunde skede baggrundsviden og gode råd

Den sunde skede baggrundsviden og gode råd Den sunde skede baggrundsviden og gode råd De almindeligste gener fra skeden er kløe, klart udflåd, ildelugtende udflåd (fiskeagtig) og tørhed. Alle kvinder kender disse generende forhold, og for nogle

Læs mere

Indhold. Forsideillustration: Vivi Barsted. Tekst: Carsten Edmund Overlæge, dr.med., lektor. Illustrationer: Mediafarm. Layout: Appetizer.

Indhold. Forsideillustration: Vivi Barsted. Tekst: Carsten Edmund Overlæge, dr.med., lektor. Illustrationer: Mediafarm. Layout: Appetizer. Indhold 4 6 8 9 11 12 14 16 Øjenkatar (slimhindekatar) Allergisk slimhindebetændelse Tårefilmen Rindende øjne Tørre øjne Fedtlagets stabilitet og produktion Betændelse i øjenlågskanter Tekst: Carsten Edmund

Læs mere

Nethindeløsning infektion i øjet. (endoftalmitis) to alvorlige komplikationer til grå stær operation. Nyt fra forskningsfronten

Nethindeløsning infektion i øjet. (endoftalmitis) to alvorlige komplikationer til grå stær operation. Nyt fra forskningsfronten 1 Linsens bagvæg er i tæt kontakt med glaslegemet, der udfylder det indre øje Glaslegemet Linsen Nyt fra forskningsfronten Søren Solborg Bjerrum Læge, ph.d.-stud. Øjenafdelingen, Glostrup Universitetshospital

Læs mere

Vind over gigten med naturmedicin

Vind over gigten med naturmedicin Vind over gigten med naturmedicin 96 procent af landets gigtramte bruger naturmidler - knap halvdelen oplever er tydeligt positiv effekt Af Torben Bagge, 17. september 2012 03 Guide: Vind over gigten med

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Strepsils Citrus Sukkerfri, sugetabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Strepsils Citrus Sukkerfri, sugetabletter 24. april 2013 PRODUKTRESUMÉ for Strepsils Citrus Sukkerfri, sugetabletter 0. D.SP.NR. 01854 1. LÆGEMIDLETS NAVN Strepsils Citrus Sukkerfri 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 2,4-diklorbenzylalkohol

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Strepsils Jordbær Sukkerfri, sugetabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Strepsils Jordbær Sukkerfri, sugetabletter 24. april 2013 PRODUKTRESUMÉ for Strepsils Jordbær Sukkerfri, sugetabletter 0. D.SP.NR. 01854 1. LÆGEMIDLETS NAVN Strepsils Jordbær Sukkerfri 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 2,4- diklorbenzylalkohol

Læs mere

Behandling og forebyggelse af farefeber. Margit Andreasen, dyrlæge, PhD, VSP og Gitte Nielsen, dyrlæge, Svinevet

Behandling og forebyggelse af farefeber. Margit Andreasen, dyrlæge, PhD, VSP og Gitte Nielsen, dyrlæge, Svinevet Behandling og forebyggelse af farefeber Margit Andreasen, dyrlæge, PhD, VSP og Gitte Nielsen, dyrlæge, Svinevet Farefeber - hvorfor er det interessant? Smertefuldt for soen Nedsætter mælkeydelsen Påvirker

Læs mere

Reumatoid Artrit Hvad a er e r eu e mat a o t id i ar a trit i (RA)? Prævalens og forekomst

Reumatoid Artrit Hvad a er e r eu e mat a o t id i ar a trit i (RA)? Prævalens og forekomst Reumatoid Artrit Hvad er reumatoid artrit (RA)? Reumatoid artrit (RA) er en kronisk autoimmunologisk sygdom, som er karakteriseret ved inflammation i synovialmembranen (synovium), hvilket fører til leddestruktion,

Læs mere

Psykiske problemer hos misbrugere. Udbredelse og konsekvenser

Psykiske problemer hos misbrugere. Udbredelse og konsekvenser Psykiske problemer hos misbrugere Udbredelse og konsekvenser Introduktion til oplægget Jeg gennemgår først overhyppigheder baseret primært på befolkningsundersøgelser Dernæst nogle få kommentarer til årsager

Læs mere

Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 7. februar 2005

Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 7. februar 2005 Europaudvalget EUU alm. del - Bilag 138 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 7. februar 2005 KOMITÉSAG Til underretning

Læs mere

VI INTRODUCERER DEN NYE STANDARD INDEN FOR CARIESBESKYTTELSE

VI INTRODUCERER DEN NYE STANDARD INDEN FOR CARIESBESKYTTELSE VI INTRODUCERER DEN NYE STANDARD INDEN FOR CARIESBESKYTTELSE Fluor Pro-Argin TM teknologi Fluor Op til 20 % større reduktion i antal nye huller i tænderne efter 2 år 1,2 COLGATE, DEDIKERET TIL EN CARIESFRI

Læs mere

TEST REPORT Balance 4Life

TEST REPORT Balance 4Life TEST REPORT Balance 4Life Fatty Acids Profile and Dietary Advice Oversigt Over Dit Resultat Velkommen til ZinzinoTest Rapport Testresultaterne viser om din kost er pro-, semi- eller anti-inflammatorisk,

Læs mere

Hyppigt forekommende tilstande i forreste segment Del 1 2. del bringes i næste nummer

Hyppigt forekommende tilstande i forreste segment Del 1 2. del bringes i næste nummer 6 Hyppigt forekommende tilstande i forreste segment Del 1 2. del bringes i næste nummer AF AMOND ADSERSEN M.SC.(OPTOM) S paltelampen er et ofte overset værktøj i klinikken. Vi bruger den ved nytilpasninger

Læs mere

Tag hånd om hundens led. For daglig bevægelse

Tag hånd om hundens led. For daglig bevægelse Tag hånd om hundens led En informationsguide til hundeejere Mange år med et aktivt liv sætter sine spor Leg, apportering, hundesport, jagt og lange spadsereture er blot nogle af de aktiviteter, som du

Læs mere

Forskningsnyheder om Huntingtons Sygdom På hverdagssprog Skrevet af forskere. Til det globale HS-fællesskab Dæmpning af immunsystemet hjælper HSmus

Forskningsnyheder om Huntingtons Sygdom På hverdagssprog Skrevet af forskere. Til det globale HS-fællesskab Dæmpning af immunsystemet hjælper HSmus Forskningsnyheder om Huntingtons Sygdom På hverdagssprog Skrevet af forskere. Til det globale HS-fællesskab Dæmpning af immunsystemet hjælper HSmus CB2-aktiverende lægemiddel forbedrer overlevelse og symptomer

Læs mere

Allergi hos hunde. - Et omsiggribende problem i Danmark

Allergi hos hunde. - Et omsiggribende problem i Danmark Allergi hos hunde - Et omsiggribende problem i Danmark DKK har i et nyt projekt fokus på arvelige hudsygdomme. I den forbindelse bringer vi en serie artikler om emnet, her kommer den 5. og sidste n Tekst

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren. Dalacin. 10 mg/ ml kutanopløsning Til udvortes brug clindamycinphosphat

Indlægsseddel: Information til brugeren. Dalacin. 10 mg/ ml kutanopløsning Til udvortes brug clindamycinphosphat Indlægsseddel: Information til brugeren Dalacin 10 mg/ ml kutanopløsning Til udvortes brug clindamycinphosphat Læs denne indlægsseddel grundigt, inden De begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder

Læs mere

lys har potentiale til diagnose af sygdom i nethinden og synsnerven

lys har potentiale til diagnose af sygdom i nethinden og synsnerven Nyt fra forskningsfronten Måling af pupilreaktionen for farvet lys har potentiale til diagnose af sygdom i nethinden og synsnerven Kristina Herbst Læge, ph.d.-studerende Øjenafdelingen, Glostrup Universitetshospital

Læs mere

for børn afspænding og redskaber til håndtering og lindring af sygdom, smerter og ubehag Visualisering 3 effektive øvelser Rosinante

for børn afspænding og redskaber til håndtering og lindring af sygdom, smerter og ubehag Visualisering 3 effektive øvelser Rosinante visualisering & LIVSKVALITET Visualisering for børn afspænding og redskaber til håndtering og lindring af sygdom, smerter og ubehag 3 effektive øvelser professor, cand.psych., dr.med. Bobby Zachariae Rosinante

Læs mere

visualisering & Styrk dit immunforsvar 2 effektive øvelser

visualisering & Styrk dit immunforsvar 2 effektive øvelser visualisering & LIVS K VALI T E T Styrk dit immunforsvar 2 effektive øvelser p r o f e s s o r, c a n d. p syc h., d r. m e d. B o bb y Z a c h a r i a e Ro s i n a n te IMMUNFORSVARET Immunforsvaret er

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Strepsils med Honning & Citron, sugetabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Strepsils med Honning & Citron, sugetabletter 24. april 2013 PRODUKTRESUMÉ for Strepsils med Honning & Citron, sugetabletter 0. D.SP.NR. 1854 1. LÆGEMIDLETS NAVN Strepsils med Honning & Citron 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 2,4- diklorbenzylalkohol

Læs mere

NYHEDSBREV MEDICINSK FORSKNINGSAFSNIT

NYHEDSBREV MEDICINSK FORSKNINGSAFSNIT NYHEDSBREV MEDICINSK FORSKNINGSAFSNIT EFFEKTER AF D-VITAMIN PÅ NYREFUNKTION OG HJERTEKARSYSTEMET Af Læge Ph.D. Thomas Larsen November 2013 Du modtager dette nyhedsbrev, da du i perioden 2010-2012 deltog

Læs mere

Giv dine pattegrise den bedste start

Giv dine pattegrise den bedste start Et kvalitetsprodukt fra Giv dine pattegrise den bedste start Kvalitetsjern til dine pattegrise www.uniferon.com Hvorfor vælge Uniferon 200? HURTIGERE VÆKST OG VÆGTFORØGELSE Forsøg har vist, at pattegrise,

Læs mere

AniCura. Ophthalmology Quiz FEBRUARI 2015

AniCura. Ophthalmology Quiz FEBRUARI 2015 AniCura Ophthalmology Quiz FEBRUARI 2015 1 AniCuras faggrupp i Oftalmologi er glad for at præsentere en serie kasuistikker omhandlende øjensygdomme som en del af AniCuras videndeling. Kausistikkerne præsenteres

Læs mere

Tilliden til politiet i Danmark 2010

Tilliden til politiet i Danmark 2010 Tilliden til politiet i Danmark 2010 Befolkningens syn på og tillid til politiet før og efter gennemførelse af politireformen i 2007 Af Flemming Balvig, Lars Holmberg & Maria Pi Højlund Nielsen Juli 2010

Læs mere

Fortegnelse over fakturaoverslag på en række operationer, Aarhus Dyrehospital: Pointværdi: 268 kr excl moms Dato: 01.01.15

Fortegnelse over fakturaoverslag på en række operationer, Aarhus Dyrehospital: Pointværdi: 268 kr excl moms Dato: 01.01.15 Fortegnelse over fakturaoverslag på en række operationer, Aarhus Dyrehospital: Pointværdi: 268 kr excl moms Dato: 01.01.15 Dette er vejledende overslag. Ved alle behandlinger/operationer kan der udarbejdes

Læs mere

Ovl. Hans Mørch Jensen Prof. L. V. Kessing. Prof. Ø. Lidegaard Prof. P. K. Andersen PhD, MD, L. H. Pedersen Biostatistiker Randi Grøn

Ovl. Hans Mørch Jensen Prof. L. V. Kessing. Prof. Ø. Lidegaard Prof. P. K. Andersen PhD, MD, L. H. Pedersen Biostatistiker Randi Grøn Ovl. Hans Mørch Jensen Prof. L. V. Kessing. Prof. Ø. Lidegaard Prof. P. K. Andersen PhD, MD, L. H. Pedersen Biostatistiker Randi Grøn Disposition: Flere fødselskomplikationer hos kvinder der har anvendt

Læs mere

Fiskeolie: Er dine penge spildt?

Fiskeolie: Er dine penge spildt? Fiskeolie: Er dine penge spildt? Omega3-tilskud siges at hjælpe på alt muligt - fra hjerte til hjerne. Men ny forskning rejser tvivl om effekten på hjertet. Se her hvilke. Af Torben Bagge og Trine Steengaard

Læs mere

Danskernes forbrug af kosttilskud

Danskernes forbrug af kosttilskud E-artikel fra DTU Fødevareinstituttet, nr. 2, 2014 Danskernes forbrug af kosttilskud Af Vibeke Kildegaard Knudsen Afdeling for Ernæring DTU Fødevareinstituttet ISSN: 1904-5581 En opgørelse fra DTU Fødevareintituttet

Læs mere

Mangel på binyrebarkhormon

Mangel på binyrebarkhormon Patientinformation Mangel på binyrebarkhormon Binyrebarkinsufficiens Hypofyseklinikken Endokrinologisk Afdeling M MANGEL PÅ BINYREBARKHORMON, KORTISOL BINYRERNE Binyrerne er to små hormondannende kirtler,

Læs mere

Fup og fakta om Antidepressiv medicin Lars Vedel Kessing, professor, speciallæge i psykiatri, Psykiatrisk Center København

Fup og fakta om Antidepressiv medicin Lars Vedel Kessing, professor, speciallæge i psykiatri, Psykiatrisk Center København Fup og fakta om Antidepressiv medicin Lars Vedel Kessing, professor, speciallæge i psykiatri, Psykiatrisk Center København Mediebomber om depression Læger overdiagnosticerer og overbehandler depression!

Læs mere

clotrimazol Information til dig om svamp i underlivet

clotrimazol Information til dig om svamp i underlivet clotrimazol Information til dig om svamp i underlivet Indhold Svamp i underlivet hvad er det?...4 Faktorer der kan forårsage svampeinfektion... 6 Hvad er symptomerne?...8 Smitter svamp?... 8 Kan mænd få

Læs mere

Klar tale med patienterne

Klar tale med patienterne Klar tale med patienterne Hvad skal der til for at optimere kommunikationen og patienternes udbytte? Årsmøde for Gastroenterologiske sygeplejersker. Kolding den 21. november 2014 Jette Ammentorp Professor,

Læs mere

Biosimilær behandling med monoklonalt antistof i Danmark Synspunkter

Biosimilær behandling med monoklonalt antistof i Danmark Synspunkter Biosimilær behandling med monoklonalt antistof i Danmark Synspunkter Ulrik Tarp Ledende overlæge, lektor, dr.med. Reumatologisk afdeling Aarhus Universitetshospital Interessekonflikt Investigator/konsulent/underviser:

Læs mere

Når sport giver smerter

Når sport giver smerter Når sport giver smerter Gode råd om, hvorledes du tackler smerter efter sport Smertestillende medicin hører ikke hjemme i sportstasken Sport og smertestillende medicin er generelt en dårlig kombination,

Læs mere

En ny behandlingsmodel for svære funktionelle syndromer (STreSS-1): et randomiseret studie

En ny behandlingsmodel for svære funktionelle syndromer (STreSS-1): et randomiseret studie The Research Clinic for Functional Disorders and Psychosomatics En ny behandlingsmodel for svære funktionelle syndromer (STreSS-1): et randomiseret studie Andreas Schröder 1. reservelæge, ph.d. Forskningsklinikken

Læs mere

1. Hvad er kræft, og hvorfor opstår sygdommen?

1. Hvad er kræft, og hvorfor opstår sygdommen? 1. Hvad er kræft, og hvorfor opstår sygdommen? Dette kapitel fortæller om, cellen, kroppens byggesten hvad der sker i cellen, når kræft opstår? årsager til kræft Alle levende organismer består af celler.

Læs mere

Hvorfor er kost og ernæring vigtig?

Hvorfor er kost og ernæring vigtig? Hvorfor er kost og ernæring vigtig? Rehabilitering, forebyggelse af sygdom og (gen)indlæggelse God Mad- Godt Liv. Knudshoved 17.08.11 Mette Holst. Klinisk Sygeplejespecialist, MKS, Phd. Center for Ernæring

Læs mere

# '#%!! ' '!" "',.) '+ /0. ( ) ()1&&2. Side 2 af 59

# '#%!! ' '! ',.) '+ /0. ( ) ()1&&2. Side 2 af 59 !"# #%& # #%!!!" ()! ) ( (*+,*- ( )+( ",.) + /0. ( ) ()1&&2 Side 2 af 59 1. COMPLIANCE I HISTORISK PERSPEKTIV... 5 2. DEFINITIONER OG BEGREBER... 7 2.1. COMPLIANCE... 7 2.2. COMPLIANCE VS. CONCORDANCE

Læs mere

Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING

Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING 2012 Årsrapport 2011: Second opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Zaditen, øjendråber, opløsning, enkeltdosisbeholder

PRODUKTRESUMÉ. for. Zaditen, øjendråber, opløsning, enkeltdosisbeholder 18. februar 2015 PRODUKTRESUMÉ for Zaditen, øjendråber, opløsning, enkeltdosisbeholder 0. D.SP.NR. 20678 1. LÆGEMIDLETS NAVN Zaditen 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 0,4 ml indeholder 0,138 mg

Læs mere

Komorbiditet og kræftoverlevelse: En litteraturgennemgang

Komorbiditet og kræftoverlevelse: En litteraturgennemgang Komorbiditet og kræftoverlevelse: En litteraturgennemgang Mette Søgaard, Klinisk Epidemiologisk Afdeling Aarhus Universitetshospital Danmark E-mail: mette.soegaard@ki.au.dk 65+ årige runder 1 million i

Læs mere

ØJENPLEJE I PRAKSIS EN OPSTARTSMODEL FOR EN TØRRE ØJNE-KLINIK

ØJENPLEJE I PRAKSIS EN OPSTARTSMODEL FOR EN TØRRE ØJNE-KLINIK ØJENPLEJE I PRAKSIS EN OPSTARTSMODEL FOR EN TØRRE ØJNE-KLINIK INDHOLD HVORFOR EN DES-KLINIK? HVORDAN STARTER MAN? HVAD KRÆVES DER? HVORFOR EN DES-KLINIK? FORMÅL Patienter er faktisk bekymrede for øjets

Læs mere

LÆGEMIDDELLÆRE 17-08-2014. Mål for Medicinadministration. Hvad er medicin? Maj 2014

LÆGEMIDDELLÆRE 17-08-2014. Mål for Medicinadministration. Hvad er medicin? Maj 2014 Vibeke Rønnebech maj 2014 Skift farvedesign Gå til Design i Topmenuen Vælg dit farvedesign fra de seks SOPU-designs Vil du have flere farver, højreklik på farvedesignet og vælg Applicér på valgte slides

Læs mere

Dysreguleret diabetes - skal kosten ændres?

Dysreguleret diabetes - skal kosten ændres? Dysreguleret diabetes - skal kosten ændres? Initiativmøde-DSKE 27. september 2011 Ann Bech Roskjær Cand. scient i klinisk ernæring, Steno Diabetes Center Slide no 1 Dagsorden Definition på dysreguleret

Læs mere

Fodring af slædehunde Dyrlægeembedet i Ilulissat

Fodring af slædehunde Dyrlægeembedet i Ilulissat Fodring af slædehunde Dyrlægeembedet i Ilulissat Uden mad og drikke duer hunden ikke. DENNE BROCHURE ER BASERET PÅ FAKTISKE FORDRINGSFORSØG MED GRØNLANDSKE SLÆDEHUNDE I ARKTIS Hvad lever en slædehund af?

Læs mere

PSYKOTERAPEUTISK BEHANDLING AF KRÆFT af Hanne Røschke & Claus Bülow

PSYKOTERAPEUTISK BEHANDLING AF KRÆFT af Hanne Røschke & Claus Bülow I kapitlet beskrives et program for alvorligt syge og deres pårørende. Sammenhængen mellem hvordan vi har det psykisk, og hvordan vort immunforsvar fungerer, beskrives - samt effekten af at ændre begrænsende

Læs mere

Information om glaukom (grøn stær) Af overlæge Susanne Krag Øjenafdelingen

Information om glaukom (grøn stær) Af overlæge Susanne Krag Øjenafdelingen Information om glaukom (grøn stær) Af overlæge Susanne Krag Øjenafdelingen Hvad er glaukom? Glaukom (grøn stær) er en kronisk øjensygdom, som rammer cirka 2% af befolkningen, overvejende ældre. Sygdommen,

Læs mere

Atopisk Dermatitis allergi hos hund

Atopisk Dermatitis allergi hos hund Atopisk Dermatitis allergi hos hund ATOPISK DERMATITIS/ALLERGI Atopisk dermatitis er en kronisk hudlidelse, der ofte debuterer omkring 1 til 3 års alderen. Der kan være varierende grader af hudkløe og

Læs mere

Tag hånd om kattens led

Tag hånd om kattens led Tag hånd om kattens led En informationsguide til katteejere Mange år med et aktivt liv sætter sine spor At hoppe ned fra sengen, jage og vogte sit revir er bare nogle af de aktiviteter, der udfylder kattens

Læs mere

Jaydess (levonorgestrel) minispiral

Jaydess (levonorgestrel) minispiral Jaydess (levonorgestrel) minispiral Brugervejledning Indhold Hvad er en minispiral? Virkning? Påvirkning? Velkommen Alle har forskellige prioriteringer, og på det her tidspunkt i dit liv er graviditet

Læs mere

Hvad er en Case Rapport

Hvad er en Case Rapport Hvad er en Case Rapport Syddansk Universitet 1 Det er på tide at trække forhænget til side 2 og dele vores erfaringer med hinanden på en konstruktiv måde. Et af redskaberne til erfaringsudveksling er case

Læs mere

En medlemsside for dig med IBS

En medlemsside for dig med IBS En medlemsside for dig med IBS Hvem er vi? Ditte Stine Ida Stine Junge Albrechtsen Uddannet klinisk diætist (prof.bach klinisk ernæring) Privatpraktiserende med speciale i mave/ tarmsygdomme Forfatter

Læs mere

RACESPECIFIKKE ANVISNINGER

RACESPECIFIKKE ANVISNINGER RACESPECIFIKKE ANVISNINGER Listen indeholder et udvalg af racer med specifikke problemer, som DKK ønsker at henlede dommernes opmærksomhed på. De problemer, der er beskrevet, er imidlertid uønskede i alle

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren. CANESTEN, vaginalcreme 1 % Aktivt stof: Clotrimazol

Indlægsseddel: Information til brugeren. CANESTEN, vaginalcreme 1 % Aktivt stof: Clotrimazol Indlægsseddel: Information til brugeren CANESTEN, vaginalcreme 1 % Aktivt stof: Clotrimazol Læs denne indlægsseddel grundigt. Den indeholder vigtige informationer. Du kan få Canesten uden recept. For at

Læs mere

Modtagelse af svært tilskadekomne.

Modtagelse af svært tilskadekomne. Modtagelse af svært tilskadekomne. Siden 1996 har vi på Odense Universitetshospital haft en særlig registrering af svært tilskadekomne, både fra trafikuheld og fra øvrige ulykker. Disse registreringer

Læs mere

Afgørelsesdato: 23. november 2011. Michael Clan (formand), Lars Almblom, Strange Beck og Kim Dalhoff

Afgørelsesdato: 23. november 2011. Michael Clan (formand), Lars Almblom, Strange Beck og Kim Dalhoff Ankenævnet AN-2011-1927 Ulovlig indikationsangivelse Ankenævnets sagsnr.: AN-2011-1927 Afgørelsesdato: 23. november 2011 Ankenævn: Klageemne: Klager: Indklagede: Michael Clan (formand), Lars Almblom, Strange

Læs mere

ETIKETTERING OG INDLÆGSSEDDEL

ETIKETTERING OG INDLÆGSSEDDEL BILAG III ETIKETTERING OG INDLÆGSSEDDEL 1.1.1.1.1 A. ETIKETTERING 1 YDRE EMBALLAGE (KARTON), 5 ML. EMADINE øjendråber, opløsning 0,05% Emadastin 0,05% (som difumarat) 5 ml. Benzalkon.chlorid0,01%, trometamol,

Læs mere

Kroniske smerter og terapeutiske fordele ved medicinsk cannabis

Kroniske smerter og terapeutiske fordele ved medicinsk cannabis Kroniske smerter og terapeutiske fordele ved medicinsk cannabis Link til artiklen: http://www.medicaljane.com/2014/06/13/chronic-pain-and-the-theraputic-benefitsof-medical-cannabis/ Hvad er kroniske smerter?..

Læs mere

GUIDELINE: CØLIAKI DIAGNOSTIK, BEHANDLING OG KONTROL

GUIDELINE: CØLIAKI DIAGNOSTIK, BEHANDLING OG KONTROL GUIDELINE: CØLIAKI DIAGNOSTIK, BEHANDLING OG KONTROL Signe Wildt Overlæge, Ph.d Køge Sygehus DSKE 17. marts 2015 Dansk Selskab for Gastroenterologi og Hepatologi - DSGH Christian Lodberg Hvas Michael Dam

Læs mere

Re- eksamen 2014. Det hæmatologiske system og immunsystemet Bacheloruddannelsen i Medicin/Medicin med industriel specialisering. kl. 09.00-11.

Re- eksamen 2014. Det hæmatologiske system og immunsystemet Bacheloruddannelsen i Medicin/Medicin med industriel specialisering. kl. 09.00-11. 1/10 Re- eksamen 2014 Titel på kursus: Uddannelse: Semester: Eksamensdato: Tid: Bedømmelsesform Det hæmatologiske system og immunsystemet Bacheloruddannelsen i Medicin/Medicin med industriel specialisering

Læs mere

BØRNEVACCINATIONER DE ENKELTE VACCINER. Nils Strandberg Pedersen Direktør, dr.med. Statens Serum Institut

BØRNEVACCINATIONER DE ENKELTE VACCINER. Nils Strandberg Pedersen Direktør, dr.med. Statens Serum Institut 1 BØRNEVACCINATIONER Nils Strandberg Pedersen Direktør, dr.med. Statens Serum Institut De danske sundhedsmyndigheder anbefaler, at børn vaccineres mod mod difteri, tetanus (stivkrampe), kighoste, polio,

Læs mere

BILAG II VIDENSKABELIGE KONKLUSIONER OG BEGRUNDELSER FOR AFSLAG PÅ FORNYELSE AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

BILAG II VIDENSKABELIGE KONKLUSIONER OG BEGRUNDELSER FOR AFSLAG PÅ FORNYELSE AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN BILAG II VIDENSKABELIGE KONKLUSIONER OG BEGRUNDELSER FOR AFSLAG PÅ FORNYELSE AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN 5 Videnskabelige konklusioner Samlet resumé af den videnskabelige vurdering af Ethirfin og relaterede

Læs mere

Kræft. Symptomer Behandling Forløb. Jon Kroll Bjerregaard ph.d. læge Thea Otto Mattsson stud. ph.d. læge

Kræft. Symptomer Behandling Forløb. Jon Kroll Bjerregaard ph.d. læge Thea Otto Mattsson stud. ph.d. læge Kræft Symptomer Behandling Forløb Jon Kroll Bjerregaard ph.d. læge Thea Otto Mattsson stud. ph.d. læge Hvad vil vi Basis Baggrund - Basisviden Opsummering Hudkræft Praksis Kræft - Forløb Bivirkninger Symptomer

Læs mere

Aarhus Universitetshospital

Aarhus Universitetshospital Anmodning om deltagelse i det videnskabelige forsøg: Behandling af patienter med langvarige helbredsproblemer (kroniske funktionelle lidelser) med medicin Originaltitel: Behandling af multi-organ bodily

Læs mere

Parasitter hos marsvin.

Parasitter hos marsvin. Parasitter hos marsvin. Dette særtryk omhandler de tre mest almindelige hud- og pelsparasitter man finder hos marsvin: Skab, lus og ringorm. Skab kræver dyrlægens hjælp og receptpligtig medicin, hvor de

Læs mere

Forord. Du vil finde links til hjemmesider og artikler, hvor du finder flere oplysninger.

Forord. Du vil finde links til hjemmesider og artikler, hvor du finder flere oplysninger. 5 Forord Formålet med denne bog er at overbevise dig om, at der ofte er naturlige og medicinfri løsninger på tilstande som depression, nedtrykthed og modløshed. Jeg vil ikke forsøge at gøre mig klog på

Læs mere

Min beretning om. Diagnosticering af alderspletter på nethinden (AMD) kan være en krævende opgave

Min beretning om. Diagnosticering af alderspletter på nethinden (AMD) kan være en krævende opgave Patienthistorie Diagnosticering af alderspletter på nethinden (AMD) kan være en krævende opgave Har meget lidt syn på højre øje (ca. 10%), hvilket skyldes en medfødt synsfejl. Min mor, som i dag er 87

Læs mere

Atypisk keratit: Nye muligheder for tidlig diagnostik kan føre til milde forløb

Atypisk keratit: Nye muligheder for tidlig diagnostik kan føre til milde forløb Esben Nielsen Jesper Hjortdal Anders Ivarsen Atypisk keratit: Nye muligheder for tidlig diagnostik kan føre til milde forløb Indledning Hermed følger et klinisk orienteret resumé over de vigtigste typer

Læs mere

Familiær Shar-pei Feber - et gådefuldt sygdomskompleks hos Shar-pei. Skrevet af Søren Holt

Familiær Shar-pei Feber - et gådefuldt sygdomskompleks hos Shar-pei. Skrevet af Søren Holt Familiær Shar-pei Feber - et gådefuldt sygdomskompleks hos Shar-pei Skrevet af Søren Holt Familiær Shar-pei Feber er en arvelig sygdom, der rammer dele af immunsystemet. Da symptomerne kan tage sig meget

Læs mere

BAGGRUND OG FORMÅL. at øge fodervirksomhederne fokus på, at markedsføre foder i overensstemmelse med foderlovgivningens

BAGGRUND OG FORMÅL. at øge fodervirksomhederne fokus på, at markedsføre foder i overensstemmelse med foderlovgivningens KAMPAGNER OG PROJEKTER - SLUTRAPPORT Generel mærkning Foder J. nr.: 2014-22-60-00036 BAGGRUND OG FORMÅL EU s regler om markedsføring 1 af foder er fastlagt med henblik på at sikre forbrugerne reelle oplysninger

Læs mere

Det skræddersyede ernæringsprogram til Puddel

Det skræddersyede ernæringsprogram til Puddel Det skræddersyede ernæringsprogram til Puddel www.royalcanin.dk En enestående intelligent hund Bag Puddelens elegante udseende gemmer der sig en livlig, nysgerrig sjæl med sjældne intellektuelle evner.

Læs mere

Medicin og delir DSG s årsmøde 2013

Medicin og delir DSG s årsmøde 2013 + = Medicin og delir DSG s årsmøde 2013 Jens-Ulrik Rosholm Overlæge, klin. lekt., ph.d. Geriatrisk afd. G, OUH Hvor stor betydning har medicin for delir? I Drugs is probably the most common cause for delirium

Læs mere

Nordisk spørgeskemaundersøgelse Binyrebarksvigt

Nordisk spørgeskemaundersøgelse Binyrebarksvigt Nordisk spørgeskemaundersøgelse Binyrebarksvigt www.addison.dk www.hypofyse.dk EN TAK TIL VORE MEDLEMMER Den nordiske spørgeskemaundersøgelse, som Addison Foreningen og Hypofysenetværket har deltaget i,

Læs mere

Korns betydning for det gode helbred - Tarmkræft, hjertesygdom og diabetes

Korns betydning for det gode helbred - Tarmkræft, hjertesygdom og diabetes Korns betydning for det gode helbred - Tarmkræft, hjertesygdom og diabetes Anja Olsen Seniorforsker Center for Kræftforskning Kræftens Bekæmpelse 15. januar 2015 Forekomst af tarmkræft 1968-72 40 Antal

Læs mere

3 PRRS-STABILE SOHOLD LEVEREDE HVER 10 HOLD PRRS-FRI SMÅGRISE

3 PRRS-STABILE SOHOLD LEVEREDE HVER 10 HOLD PRRS-FRI SMÅGRISE 3 PRRS-STABILE SOHOLD LEVEREDE HVER 10 HOLD PRRS-FRI SMÅGRISE ERFARING NR. 1404 Tre besætninger producerede hver 10 hold PRRS-fri smågrise, selvom soholdet var PRRS-positivt. Dette var muligt på trods

Læs mere

Europaudvalget EUU alm. del - Bilag 146 Offentligt. Resumé

Europaudvalget EUU alm. del - Bilag 146 Offentligt. Resumé Europaudvalget EUU alm. del - Bilag 146 Offentligt Grundnotat til Folketingets Europaudvalg om forslag til kommissionsbeslutning om udstedelse af markedsføringstilladelse med betingelser for lægemidlet

Læs mere

Mere om MS (multipel sklerose)

Mere om MS (multipel sklerose) Mere om MS (multipel sklerose) EXT-11/2008-15 EX.1498 www.novartis.dk Mere om MS (multipel sklerose) Indhold Hvordan kommer jeg videre? 4 Hvad er MS? 5 Almindelige typer af MS 6 Attakvis MS (RRMS) 6 Sekundær-progressiv

Læs mere

- om behandling af kronisk leddegigt med Sandimmun Neoral

- om behandling af kronisk leddegigt med Sandimmun Neoral Patientinformation - om behandling af kronisk leddegigt med Sandimmun Neoral - Ciclosporin Velkommen til Vejle Sygehus Medicinsk Afdeling Rev. dec. 2008 Sandimmun Neoral (Ciclosporin) Sandimmun Neoral

Læs mere

Jim Jensen Ergoterapeut Masteruddannelse i Rehabilitering Syddansk Universitet 2010. Baggrund Master opgave Perspektivering

Jim Jensen Ergoterapeut Masteruddannelse i Rehabilitering Syddansk Universitet 2010. Baggrund Master opgave Perspektivering Jim Jensen Ergoterapeut Masteruddannelse i Rehabilitering Syddansk Universitet 2010 Baggrund Master opgave Perspektivering Arbejdserfaring Reaktionen fra patienter i aktiviteter, som de tidligere havde

Læs mere

Tempel hjælper mod dårlig hukommelse, træthed samt kolde hænder og fødder! - en nemmere løsning

Tempel hjælper mod dårlig hukommelse, træthed samt kolde hænder og fødder! - en nemmere løsning Tempel hjælper mod dårlig hukommelse, træthed samt kolde hænder og fødder! - en nemmere løsning En sløjfe på fingeren hjælper med hukommelsen - en nemmere løsning Tempel en nemmere løsning Der findes mange

Læs mere

Okulær fiksation - vores trådløse forbindelse til omverdenen

Okulær fiksation - vores trådløse forbindelse til omverdenen Okulær fiksation - vores trådløse forbindelse til omverdenen Udsyn og indblik Torben Helstrup Neurooptometrist FCOVD 1 Overblik - neurologi - pointer Perspektiv - synsforstyrrelser - optometristens rolle

Læs mere

SLIDGIGT GIGT. samt udtalt hypermobilitet kan også være medvirkende årsager til, at du får slidgigt.

SLIDGIGT GIGT. samt udtalt hypermobilitet kan også være medvirkende årsager til, at du får slidgigt. Gigt SLIDGIGT Slidgigt er den hyppigste form for gigt. Omkring halvdelen af den voksne befolkning over 40 år har tegn på slidgigt i et eller flere led og alle får det, hvis de lever længe nok. Slidgigt

Læs mere

Værd at vide om atrieflimren. 12 spørgsmål og svar om hjerne og hjerte

Værd at vide om atrieflimren. 12 spørgsmål og svar om hjerne og hjerte Værd at vide om atrieflimren 12 spørgsmål og svar om hjerne og hjerte Indhold 3 Hvad er atrieflimren? 4 Er atrieflimren farligt? 6 Hvorfor kan jeg få en blodprop i hjernen, når jeg har en sygdom i hjertet?

Læs mere

MUNDTØRHED MUNDTØRHED. Når man har mundtørhed, har man fornemmelsen af ikke at have tilstrækkeligt

MUNDTØRHED MUNDTØRHED. Når man har mundtørhed, har man fornemmelsen af ikke at have tilstrækkeligt Mundtørhed MUNDTØRHED Alle mennesker oplever at have mundtørhed af og til. Det kan skyldes flere forskellige ting, fx nervøsitet, stress eller angst. Hvis du oplever mundtørhed af disse årsager, forsvinder

Læs mere

PROJEKT INDSATS MOD VOLD OG AGGRESSIONER PÅ PSYKIATRISK AFDELINGER PH.D.-STUDERENDE JACOB HVIDHJELM

PROJEKT INDSATS MOD VOLD OG AGGRESSIONER PÅ PSYKIATRISK AFDELINGER PH.D.-STUDERENDE JACOB HVIDHJELM PROJEKT INDSATS MOD VOLD OG AGGRESSIONER PÅ PSYKIATRISK AFDELINGER PH.D.-STUDERENDE JACOB HVIDHJELM Formål Projektets overordnede formål er at forbedre håndteringen af vold og aggressioner på psykiatriske

Læs mere

Benakor Vet., tabletter 5 mg

Benakor Vet., tabletter 5 mg 25. februar 2013 PRODUKTRESUMÉ for Benakor Vet., tabletter 5 mg 0. D.SP.NR 24999 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Benakor Vet. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING En tablet indeholder: Aktivt stof:

Læs mere

Case studie. Fodringsforsøg. Skravad Mølle Dambrug

Case studie. Fodringsforsøg. Skravad Mølle Dambrug Case studie Fodringsforsøg på Skravad Mølle Dambrug Vækst og foderudnyttelse hos økologiske regnbueørreder fodret med 2 typer fiskefoder til økologisk opdræt af Alfred Jokumsen og Villy Juul Larsen 0 Summary

Læs mere

BILAG III ÆNDRINGER TIL RELEVANTE AFSNIT AF PRODUKTRESUME, ETIKETTERING OG INDLÆGSSEDDEL

BILAG III ÆNDRINGER TIL RELEVANTE AFSNIT AF PRODUKTRESUME, ETIKETTERING OG INDLÆGSSEDDEL BILAG III ÆNDRINGER TIL RELEVANTE AFSNIT AF PRODUKTRESUME, ETIKETTERING OG INDLÆGSSEDDEL Note: Produktresume og indlægsseddel vil muligvis blive ændret efterfølgende af den nationale myndighed, evt. i

Læs mere

VISUALISERING & LIVSKVALITET. Lær at lindre. ubehag og smerte. 2 effektive øvelser PROFESSOR, CAND.PSYCH., DR.MED. BOBBY ZACHARIAE.

VISUALISERING & LIVSKVALITET. Lær at lindre. ubehag og smerte. 2 effektive øvelser PROFESSOR, CAND.PSYCH., DR.MED. BOBBY ZACHARIAE. VISUALISERING & LIVSKVALITET Lær at lindre ÇLær ubehag og smerte Ç 2 effektive øvelser PROFESSOR, CAND.PSYCH., DR.MED. BOBBY ZACHARIAE Rosinante HVaD er VisuaLisering? Visualisering er en psykologisk teknik,

Læs mere

Clostridium difficile - CD

Clostridium difficile - CD Clostridium difficile - CD Tarmbakterie Sporedannende Reservoir Tarmflora Omgivelser Kontaktsmitte Fæko-orale rute Forekomst CD forekommer i normal tarmflora hos Børn < 2 år 50 % Raske voksne 3 % Hos indlagte

Læs mere