i: FOLKETINGSVALGENE SUPPLERINGSVALG I TIDEN STATISTISKE MEDDELELSER DEN 29. MAJ 1906 KOBENHAVN DANMARKS STATISTIK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "i: FOLKETINGSVALGENE SUPPLERINGSVALG I TIDEN STATISTISKE MEDDELELSER DEN 29. MAJ 1906 KOBENHAVN DANMARKS STATISTIK"

Transkript

1 DANMARKS STATISTIK STATISTISKE MEDDELELSER FJERDE REIS TO OG TYVENDE BIND FORSTE HEFTE i: COMMUNICATIONS STATISTIQUES 4e SÉRIE TOME 22 Ire LIVRAISON FOLKETINGSVALGENE DEN 29 MAJ 906 MED SUPPLERINGSVALG I TIDEN ÉLECTIONS AU FOLKETING LE 29 MAI 906 ÉLECTIONS SUPPLÉMENTAIRES UDGIVET AF STATENS STATISTISKE BUREAU PUBLIÉ PAR LE BUREAU DE STATISTIQUE DE L'ÉTAT KOBENHAVN BIANCO LUNOS BOGTRYKKERI 906

2

3 Indholdsfortegnelse Indledning 5 Folketallet i VaIgkredsene 6 2 Vaelgerantallet 3 Valgdeltagelsen 4 Ugyldige og ubenyttede Steesedler 5 De opstillede og de valgte Folketingskandidater Tabeller Pa Table des atières Introduction Habitants dans les circonscriptions 2 Électeurs 3 Participation aux élections 4 Bulletins de votes non valables 5 Candidats portés et élus au Folketing Tableaux Statens Statistiske Bureau i Septeber 906 MICHAEL KOEFOED Adolph Jensen

4

5 Indledning Introduction Fortsættelse af Bureauets tidligere Redegerelser for Resultaterne af Valgene til Folketinget, hvoraf den sidste ohandler Folketingsvalget den 6de Juni 903 (Statistiske Meddelelser 4 R, 3 Bd, Hæfte VI), eddeles i nærværende Hæfte R e s u l t a t er ne af Folketingsvalget den 29de Maj 906 (paa Færeerne den 22de Juni 906) Lighed ed, hvad Tilfældet var i de tidligere Redegerelser, indeholder Tabelafdelingen for hver af Landets Valgkredse Oplysninger o Folketallet ved den sidst afholdte Folketælling (den late Februar 906), Vlgerantal og Antallet af afgivne Steer i hver enkelt Koune, de opstillede Kandidaters Navne, Hjested og Partistilling, Antallet af Steer, der faldt paa hver enkelt af Kandidaterne, Antallet af ugyldige og ubenyttede Stee - sedler sat Valgdeltagelsesprocenten So Tillæg eddeles tilsvarende Oplysninger o de to Suppleringsvalg i Tiden elle Folketingsvalgene den 6de Juni 903 og den 29de Maj 906, nelig Valget i Roskilde (Kebenhavns Ats 5te Valgkreds) den 20de Juli 904 og Valget i Stege (Presto Ats 6te Valgkreds) den 30te Juni 905 I den i Juli 906 afholdte overordentlige Rigsdagssaling blev Valgene i det egentlige Danark godkendte ed Undtagelse af Valgene i Skjoldelevkredsen (Aarhus Ats 4de Valgkreds) og Vinderupkredsen (Ringkebing Ats 4de Valgkreds), for hvilke Valgs Vedkoende Godkendelsen blev udsat Godkendelsen af Valget paa Færeerne var ikke til Behandling Med Hensyn til Forandringer i Valgloven siden Udsendelsen af Bureauets Hæfte o Folketingsvalget i 903 skai anferes, at

6 I 6 ved Lov Nr 3 of lode Marts 905 forlagdes Valgstedet for Thi- sted Ats lste Valgkreds fra Bjerget i Lild Sogn til Frostrup i Toerby Sogn I det felgende skai eddeles nogle af de væsentligste Resultater, der kunne udledes af de i Tabelafdelingen indeholdte Oplysninger Folketallet i Valgkredsene Habitants dans les circonscriptions I Felge 32 i den reviderede Grundlov af 28de Juli 866 skulde i Kongeriget Danark (det egentlige Danark og Feereerne) Antallet af Folketingets Medleer «otrent vre efter Forholdet af Medle til 6000 Indvaanere» I Henhold til denne Besteelse fastsattes ved Valgloven af 2e Juli 867 Antallet af Folketingsænd til 02, hvad der dengang otrent svarede til Grundlovens Besteelse, naar det ved Folketællingen 860 konstaterede Folketal lagdes til Grund de folgende Aar opstod der iidlertid paa Grund af Befolkningens Vækst et Misforhold el- le Antallet af Folketingsænd og Folketallet, hvortil ko den Ostændighed, at Kredsenes indbyrdes Sterrelsesforhold forsked sig, navnlig saaledes, at visse Bykredse stadig voksede i Folketal, edens andre Bykredse eller Landkredsene beholdt deres Folketal eller endog vare i Nedgang Efter langvarige Forhandlinger, der allerede tog deres Begyndelse i 870'erne og fortsattes genne 880'erne og de forste Aar af 890'erne, fastsattes ved Lev af 24de Decbr 894 Antallet af Folketingets Medleer til 4 Denne Lev havde dog ikke til Hensigt fra Grunden af at oændre Valgloven af 867, en kun at afhjælpe de est fretrædende Mangler, der i Tidens Leb vare opstaaede Dette fregaar allerede af Lovens Navn, idet den angaar «en idlertidig Ofordeling af Folketingsvalgkredsene««, og dernæst af, at der i Gen - nesnit faldt 970 Indbyggere pr Valgkreds, naar Folkeængden i 890 lagdes til Grund for Gennesnitsberegningen, og over 20000, naar Hensyn toges til Folkeængdens Tilvækst fra 890 til 895

7 7 I I nærværende Hæftes Tabelafdeling er der for hver Valgkreds Wert Kredsens Indbyggertal ifolge Folketællingen lste Februar 906 Paa Grundlag heraf skai anferes nedenstaaende Oversigt, der angiver det gennesnitlige Indbyggertal pr Valgkreds inden for hver enkelt af Landets Overovrighedskredse Det gsntl Folketal pr Valgkreds udgor i 906: Nobre oyen d'habitants p circonscription en 906 i Staden Kebenhavns 3 Valgkredse Indbyggere Kebenhavns Ats Frederiksborg 5 - Holbæk Sore Proeste - - Bornhols ' Maribo Odense Svendborg Hjerring Thisted - Aalborg Viborg Randers ' Aarhus Skanderborg Vejle Ringkebing Ribe Re Ats Valgkreds i satlige 4 Valgkredse Indbyggere 7 - Det gennesnitlige Indbyggerantal pr Valgkreds er herefter, so det vil ses, Til Oplysning o det gsntl Folketal pr Kreds i Perioden efter Valgloven af 867 hidsættes nedenstaaende Oversigt: Det gsntl Folketal pr Valgkreds udgjorde: Nobre oyen d'habitants p circonscription i 870 (02 Kredse) 7595 Indb (02 Kredse) (02 Kredse) (02 Kredse) (4 Kredse) (4 Kredse) (4 Kredse)

8 8 Kredsenes gennesnitlige Folketal er altsaa nu storre, end det var i 894, da Kredsenes Antal forogedes Dog vare Ulighederne elle de en k el te Kredse langt stone fer Olaegningen i 894, end de ere nu; saaledes skai eksepelvis navnes, at i 890 havde en Kreds (Kebenhavns 5te) elle 2 og 3 Gange saa ange Indbyggere so den folkerigeste Kreds har i 906; i 890 var For - holdet elle Indbyggerantallet i Landets indste og Landets sterste Kreds so : 8, i 906 er det tilsvarende Forhold so : 4 Af Oversigten Side 7 ses det, at der er en ret betydelig Ulighed i Kredsenes gennesnitlige Sterrelse i de enkelte Dele af Landet Sterst er Afstanden fra de 6000 Indbyggere pr Valgkreds i Kebenhavns At, hvor Kredsene i Gennesnit have over dobbelt saa ange Indbyggere, so de skulde have efter den i Grundloven angivne Noralsterrelse Kebenhavns 3 Kredse have heniod lndbyggere i Gennesnit; herefter koer Aalborg Ats 5 og Gl Aarhus Ats 4 Valgkredse ed henholdsvis ca og Indbyggere i Gennesnit Overhovedet have i Regelen de Ater, hvori der Jigger sterne Kebstæder, de sterste Folketal pr Valgkreds I intet At holder Kredsenes gennesnitlige Sterrelse sig inden for de 6000 Det indste genne- snitlige Antal Indbyggere - bortset fra Fore Ats Valgkreds - have Kredsene i Præsto At, nelig ca 7400 Indbyggere Grupperer an Valgkredsene efter hver enkelts Indbyggertal, faas ostaaende Oversigt (Side 9) Det vil af denne ses, at der i 906 er 6 Kredse, hvis Indbyggertal er under 6000; disse Kredse ere: Lejrekredsen (Kobenhavns Ats Ide) ed 239 Indb Æreskobingkredsen (Svendborg Ats 7de) 2496 Frostrupkredsen (Thisted Ats lste) 370 Præstokredsen (Præsto Ats 4de) 597 Br edstrupkredsen (Skanderhorg Ats 3die) 5525 Stegekredsen (Præsto Ats 6te) Disse Kredse ere overvejende Landkredse; 3 af de ere rene Landkredse, og i de 3 ovrige taller Landvalgernes Antal ere end de to Tredjedele af hele Valgertallet -- I 90 havde 4 Kredse under 6000 Indbyggere og i 890: 9 -

9 9 I Antal Kredse ed nobre de circonscriptions à tant d'habitants under 6000 Indb hab Indb Indb Indb Indb Indb over Indb I alt total Staden Kobenhavn Kobenhavns At Frederiksborg Holbek Sore Presto Bornhols Maribo Odense Svendborg - Hjerring Thisted Aalborg Viborg - Randers Aarhus - Skanderborg Vejle Ringkobing Ribe - Fero r, i ,I l, 2 2 If 2 r, r, VI 2 r, 4 N 3 r, N 2 N N It M rr l, l, II If r, Ir 3 3 If h rr N N N r rr ï II II ï rr 2 N r, Ir r, N II r, Ir,I I, II N n N PP I alt total f 906 I 6 k N I heniod to Tredjedele af Kredsene ligger Folkeængdens Sterrelse i Grupperne fra 6000 til Indbyggere En Sterrelse af over Indb have 2 Kredse, og heraf have igen 3 over Indb Kredsene ed over Indbyggere ere: Kobenhavns lite Kreds 500 Kobenhavns lode Kreds Frederiksberg lote Kreds (Kobenhavns Ats lste) 4388 Lyngbykredsen (Kobenhavns Ats 4de) 4437 Kobenhavns 9de Kreds 4040 Aalborgkredsen (Aalborg Ats 2den) Kobenhavns lade Kreds Valbykredsen (Kobenhavns Ats 3die) 3750 Esbjergkredsen (Ribe Ats 2den) 3473 Kobenhavns 2te Kreds Aarhus nordre Kreds (Aarhus Ats 2den) Frederiksberg 2den Kreds (Kobenhavns Ats 2den) ed Indb

10 I 0 Den Valgkreds, so har det sterste Folketal, er altsaa Kobenhavns Ats 2den Valgkreds (den yderste Del af Frederiksberg sat en Del af Kobenhavn), so tæller over Indbyggere I det hele vil det ses, at forannævnte 2 Kredse ed over Indbyggere hovedsagelig ere Kredse, so ofatte de kobenhavnske Forstadskvarterer og Hovedstadens næreste Oegn, hvortil koer tre jydske Kredse: Aalborgkredsen, Esbjergkredsen og Aarhus nordre Kreds, so ogsaa for en vresentlig Del ofatte Bybefolkning 2 Vaelgerantallet Electevrs Det salede Antal Vælgere, hvorved forstaas Suen af Hovedlistens Vælgerantal og de paa Tillægslisten opferte, so have opnaaet Valgret paa Valgdagen, udgjorde den 29de Maj 906: Fradrager an Færoernes 2837 Vælgere, bliver der tilbage i det egentlige Danark Da der i alt her i Landet finder okring Mænd over 30 Aar, have de i Grund - lovens 30 fastsatte Indskrnkninger i Valgretten altsaa bevirket, at ca Mænd over 30 Aar ikke have opnaaet Valgret Det salede Vælgerantal i det egentlige Danark udgjorde ved Folketingsvalgene: den 20de April den 9de April den 3die April den l6de Juni den 29de Maj V2gertallet er i Tidsruet steget ed i Gen - nesnit 3Iio pct aarlig, hvad der er betydelig ere end den tilsvarende Befolkningstilvækst, so kun er ca Íío pct S erlig stark har Tilvæksten i Vrelgerantallet vreret i de senere Aar, fra 90 til 906, edens Tilvæksten fra 892 til 90 otrent svarede til den satidige Befolkningstilvækst Dette fregaar af ostaaende Oversigt :

11 I Den gsntl aarlige Tilvaekstprocent udgjorde for: V ælgertallet Folketallet :,2 pct :,io pct :, :, :,22 pct :,0 pct Denne Bevægelse heniod et starre Antal Vælgere i For- hold til Befolkningen er en Fortsættelse af Bevægelsen siden Grundlovens Tilblivelse Saaledes skai adores folgende Tal, der angiver Antallet af Vælgere for hver 00 Mennesker: 849 4,s pct 86 4, ,s 88 5, ,4 90 6, ,s - I 849 var altsaa kun 4,5 pct af Befolkningen Vælgere, i 906 er Procenttallet steget til 6,8 pct Stter an Vælgertallet i Forhold til Antallet af Mænd over 30 Aar, bliver Opgangen i Procentantallet af Vælgere forholdsvis starre, end naar an so ovenfor udregner Procenten i Forhold til den hele Befolkning Saaledes skai eksepelvis nsevnes, at Vælgertallet i pct af den andlige Befolkning over 30 Aar i 869 udgjorde 72,6 pct, i 88: 77,6 pct, i 892: 83,5 pct, i 90: 85,8 pct og i 906: 88,2 pct Naar saaledes Vælgertilvæksten har været betydelig starre end Befolkningstilvæksten, hænger dette saen ed, at Valgretsindskrænkningerne i Aarenes Lab efterhaanden have faaet forindsket Vægt; vi staa her over for Virkningerne af de i de sidste Tiaar givne Love af social Natur, Fattigloven og Alderdosunderstettelsesloven af 89, Sygekasseloven af 892 fl Hertil koer endvidere Tyendeholdets forindskede Ofang, stigende Interesse for Valgene og deraf folgende starre Ohyggelighed for at blive optaget paa Valglisterne Vælgernes Fordeling elle By og Land ved Folketingsvalget 906 fregaar af ostaaende Oversigt:

12 I I 2 Antal Vie gore nobre d'électeurs Kebst oder og Handelspladser vales et places Landdistrikter Co rur I alt total Staden Kobenhavn') Frederiksberg Hovedstaden Den ovr Del of Kobenhavns At Frederiksborg At Holbaek - Sore Preesto - SjællandsAter (uhovedst ) Bornhols At Maribo At Odense At Svendborg - Fyns Ater 9ernes Ater (ud Hovedstaden) Herring At Thisted Aalborg Viborg Randers Aarhus') Vejle Ringkobing Ribe - Jyllands Ater Hele Landet total ll n n ` T Af ovenstaaende Tabel, hvor der til Kebstæder og Handelspladser er edregnet de saakaldte Kebstad-Landdistrikter 3), so ) Til Staden Kobenhavn er edregnet den Del, so er henlagt under Kobenhavn Ats 2den og 3die Valgkreds 2) Aarhus og Skanderborg Atsraadskredse - TJndtagen Odense Skt Hans Sogns Landdistrikt, for hvilket Oplysninger forelaa, og so derfor i Tabellen er henregnet til Landdistrikterne

13 3 I i visse adinistrative Henseender ere knyttede til Kobstæderne og her ikke have kunnet udskilles, fregaar det, at Byvælgernes Antar var eller 37,9 pct og Landvælgernes Antal eller 62, pct af hele Vælgertallet Ved de tre sidste Folketingsvalg udgjorde Vælgertallet i Landets vigtigste Hoveddele: Antal Vælgere nobre d'électeurs Forholdstal pourcentage pct pct pet Kobenhavn') ,7 5,0 5,3 Frederiksberg ,8 3,o 3,3 ovr Kebst og Handelspladser ,s 9, 9,3 Landdistrikter ,7 62,9 62, Hele Landet total ,o 00,0 00,o Det vil ses, at Byvælgerne udger en voksende Andel af det salede Vælgertal, hvilket an jo ogsaa paa Forhaand aatte vente, da dette steer ed, at Bybefolkningen er vokset stærkere end Landbefolkningen Dette gælder saavel Kobenhavn og Frederiksberg so de ovrige Kobstæder og Handelspladser I alt er Kobstadvælgernes Antal fra 90 tir 906 steget fra at udgore godt 36 pct af Vælgertallet tir otrent 38 pct Men ogsaa set i Forhold tir Folkeængden er Byvælgernes Antal steget stærkere end Landvælgernes, hvilket vil fregaa af nedenstaaende Oversigt, der angiver Antallet af Vælgere for hver 00 Indbyggere i Landets vigtigste Hoveddele ved Folketingsvalgene i 90 og 906 Antal Vælgere for hver 00 Indbyggere: Électeurs sur 00 habitants Kobenhavn 4,7 pct 5,6 pct Frederiksberg 5, 6,6 - ovr Kobst og Handelspladser 5,7 6,5 -- Lauddistrikter 7, - 7,3 - Hele Landet 6,4 pct 6,8 pet ) Til Kobenhavn er i 90 edregnet Sundbyerne, skent Kounen forst indleedes fra late Januar 902

14 4 I Forhold til Folkeængden er Vælgernes Antal altsaa steget adskilligt strkere i Byerne end paa Landet I 90 udgjorde Byvælgernes Antal i Gennesnit 5,2 pct af Folketallet, i 906 var Procenttallet vokset til 6,; Forskellen udgjorde saaledes "ho pct Satidig steg Landvælgernes Antal fra at ud- gore 7, pct af Folkeængden i 90 til at udgore 7,3 pct i 906; her er Forskellen altsaa kun 20 pct - Forogelsen i Byernes Vælgertal falder, so det vil ses af foranstaaende Tal, baade paa Kobenhavn og Frederiksberg og paa Provinsbyerne I Kobenhavn og Provinsbyerne er Opgangen i Vælgernes procentvise Antal heniod pct, paa Frederiksberg er Opgangen endog 2 pct Denne forholdsvis betydelig stærkere Forogelse i Byvælgernes Antal staar uden Tvivl i Forbindelse ed, at de ovenfor otalte Aarsager til den hele Opgang i Vælgertallet i de senere Aar for en væsentlig Del have virket strkere i Byerne end paa Landet; so en edvirkende Aarsag kan aaske ogsaa nævnes, at By- kredsene i hejere Grad end Landkredsene ere Kapkredse, hvor an er særlig ohyggelig for at faa alle valgberettigede optagne paa Valglisterne Det vil endvidere ses af foranstaaende Oversigt, at der i Forhold til F o l k e æ n g d en er fiere Vælgere paa Landet end i Byerne Percent Vælgere er der i Kobenhavn, hvor kun 5,6 pct af Indbyggerne have Valgret til Folketinget; i de ovrige Byer have ca 62 pct Valgret og i Landdistrikterne 7,3 pct Landdistrikternes stone Antal Vælgere i Forhold til Folkeængden hidrorer fra, at Befolkningens Saensætning paa Landet og i Byerne er ret uensartet, idet der i Byerne lever forholdsvis fiere Kvinder og ligeledes forholdsvis fiere Mænd i de yngre Aldersklasser (Studerende, Soldater osv) end paa Landet Sætter an deriod Vælgernes Antal i Forhold til Antallet af M æ n d over 3 0 A a r, bliver Forholdet ovendt, saaledes so det fregaar af ostaaende Oversigt ) : ) Antallet af Mænd over 30 Aar i 906 er beregnet paa Urundlag of Befolkningens Aldersfordeling i 90

15 5 I Antal Vælgere i 906 for hver 00 Mend over 30 Aar: Électeurs en 906 sur 00 hoes passé 30 ans Kobenhavn 94,o pct Frederiksberg 93,2 0vrige Kobstæder og Handelspladser 93,4 Landdistrikter 87,4 - Hele Landet 88,2 pct Efter donne Beregningsaade staar altsaa Kobenhavn event, idet her 94 pct af Mændene over 30 Aar ere Vælgere; i de evrige Kobstæder og Handelspladser er heniod 93/2 pct af Mendene over 30 Aar Vælgere, edens Landdistrikterne staar nederst i Rækken ed kun godt 87 pct Donne Rækkefolge har forandret sig fuldstændig i de sidste 20 Aar; indtil Begyndelsen af 890'erne var der nelig i Forhold til den Del af Befolkningen, so kan have Valgret (Mænd over 30 Aar) Hest Vælgere i Land - distrikterne, færre i Provinsbyerne og Merest i Kobenhavn (i 892 f Eks henholdsvis 84,2, 83,8 og 79,0 pct) Gaar an ere i Enkeltheder og undersoger Antallet af Vælgere i Forhold til den tilsvarende Befolkning i de enkelte Aters Byer og Landdistrikter, faas folgende Tal: Antal Vælgere i 906 for hver 00 Indbyggere: Électeurs en 906 sur 00 habitants Kbst og Land- Kbst og Land- Hdpl distr Hdpl distr Kobenhavns At') 6,spCt 7,opCt Hjorring At 5,i pct 4,o pct Frederiksborg- 6,6 8,2 Thisted 5,5 7,7 - Holbæk 7,4 8,0 Aalborg - _ 5,7 5,5 -- Sore 6,s 8,2 Viborg - 4,2 6,s Præsto 7,4 8,9 Randers 6,2 6,7 Bornhols 6,3 6, Aarhus 6,s 7,2 Maribo 7,6 8,2 Vejle 6,4 7,8 Odense - 7,2 8,5 Ringkobing 6,2 5,9 Svendborg 7,6-9, - Ribe - 5,5-6,7 - - Heroes Ater 7,i pct 8,2 pet Jyllands Ater 5,9pCt 6,5pCt Tabellen viser, at Vælgertallet i Forhold til Indbyggertallet næsten overalt er stereo paa Landet end i Byerne Kun Bornhols, Hjerring, Aalborg og Ringkobing Ater danne i denne _ ) Uden Frederiksberg

16 I 6 Henseende Undtagelser fra Hovedregelen, idet i disse Ater Vael- gertallet procentvis er noget stone i Kobstæderne end paa Lan - det Endvidere vil det ses, at det forholdsvise Antal Vælgere er ikke lidet hojere paa cerne end i Jylland; ganske vist kan der paavises enkelte jydske Ater, hvor Procentantallet af Vælgere er storre end i enkelte af Cernes Ater, en i det store og hele vise cerne betydelig fiere Folketingsvælgere i Forhold til Folkeængden end de jydske Ater Dette vil ogsaa ses af de oven - for anferte Gennesnitsprocenter for berne og Jylland Fordeler an de enkelte Valgkredse efter Vælgernes Procentandel af Folkeængden, faas folgende Tal: Antal Kredse, hvor Vælgernes Procenttal of Folkeængden ndgjorde: Nobre de circonscriptions à tant d'électeurs sur 00 habitants Kobenhavn og Kobenhavns Ats -4 Kreds De ovrige Kredse paa $erne Kredsene i Jylland Hele Landet indtil 4 pct 4 indtil 5 pct , 20 pct og derover Tilsaen i If I Kobenhavn og næreste Oegn findes Procenttallene for det overvejende Antal Kredse i Gruppen pct, i de ovrige Kredse paa Cerne i Gruppen 7-9 pct, i Jylland deriod fin- des de fieste Kredse i Gruppen 6-8 pct - De Kredse, der have de færreste Vælgere i Forhold til Folkeængden, ere Kobenhavns 2te og Kobenhavn lite Kreds, hvor kun henholdsvis 3,6 og 4,8 pct af Indbyggerne ere Vælgere Over en Fetedel af Indbyggerne ere deriod Vælgere i Æroskobingkredsen (20,3 pct) og i Otterupkredsen (20, pct) Paa F æ r o erne findes der -- so foran nævnt Folketingsvælgere eller 7,4 pct af hele Befolkningen, altsaa o-

17 7 I trent det sae forholdsvise Antal so i det egentlige Danarks Landdistrikter, hvor det tilsvarende Procenttal er 7,3 I 90 var Procenttallet of Vælgere paa Færeerne 6,7; der er altsaa ogsaa her strkere Opgang i Vælgertallet end i Folkeængden 3 Valgdeltagelsen Participation aux élections Af de valgberettigede ved Folketingsvalget den 29de Maj 906 edte i alt eller 69,7 pct ved Valget, altsaa ielle de to Tredjedele og de tre Fjerdedele af Vælgerne Dette er den sterste Valgdeltagelse, der nogensinde har fundet Sted i Danark Ved Folketingsvalget -;i 887, so indtil 906 udviste den sterste Valgdeltagelsesprocent, var donne kun 67,2 pct for satlige Kredse og 69,6 pct for de Kredse, hvor skriftlig Afstening fandt Sted, edens Valgdeltagelsen i so nævnt - var 69,7 pct for satlige Kredse I 906 fandt skriftlig Afstening Sted i alle Landets Valgkredse, edens der i 887 fandtes 4 Kredse ed Kaaringsvalg Til Saenligning af Valgdeltagelsen i 906 ed Valgdeltagelsen ved de tidligere alindelige Folketingsvalg skai anferes folgende Oversigt lì Af 00 Vælgere stete skriftlig: Votes par 00 électeurs i Kredse ed i satlige skriftlig Afstening Kredse i Kredse ed i satlige skriftlig Afstening Kredse ,5 8, ,6 32, ,6 6,s ,2 37, ,4 26,o ,s 39,6 853 ß76 25,4 0,9 88 E6I7 55,6 40, ,3 4, ,o 44, ,s 2, ,6 67, ,s 2,s ,s 62, ,7 8, ,8 57, /9 2) 26,s 2, ,9 57, , 20, ,7 53, ,5 5,0 90 6, 56, ,2 6, ,9 57, ,4 3, ,7 69, ,7 43,3 ) I doe Oversigt er Valget paa Renae edregnet 2) For Valget den angler Oplysninger Statistiske Meddelelser 4 Riekke XXII 2

18 I 8 Det vil ses af foranstaaende Talrækker, at Valgdeltagelsen indtil Tiden okring 870 kun var forholdsvis ringe ; for satlige Kredse naaede Valgdeltagelsen kun for et enkelt Valg (det forste Valg i 853) op over en Fjerdedel af Vlgerne, og for de Kredses Vedkoende, hvor skriftlig Afstening fandt Sted, ko Valgdelta- gelsen kun et Par Gange en Ubetydelighed op over 40 pct Men fra Begyndelsen af 870'erne, da den politiske Kap begynder, stiger ogsaa Valgdeltagelsen, indtil den fra 887 igen er nedadgaaende ved Valgene i 890, 892, 895 og 898; dog koer an i denne Periode ikke paa længt nær ned til de lave Valgdeltagelsesprocenter fra de ferste 30 Aar af vor konstitutionelle Tid Fra 898 begynder Valgdeltagelsen igen at forages, idet der finder en indre Opgang Sted ved Valgene i 90 og 903 og en betydelig Opgang i 906, saaledes at Hejdepunktet af Valgdelta- gelse naas ved dette sidste Valg Gründen til den store Valgdeltagelse i 906 aa delvis sages i, at der ved dette Valg opstilledes et starre Antal Kandidater end ved noget tidligere Folketingsvalg (jfr nedenfor S 27), saaledes at der fandt skriftlig Afstening Sted elle to eller fiere Kandidater i 3 af Landets 4 Folketingskredse, edens der kun i een Kreds fandt Ja- og Nej- Afstening Sted Ved alle tidligere Valg har der været et starre eller indre Antal Kredse, hvor Valg uden Afstening (for 90 Kaaringsvalg) eller Ja- og Nej -Afstening fandt Sted Til nærere Belysning af dette For - hold skai anfores ostaaende Oversigt (S 9) For 870 vare Kaaringsvalgene eget alindelige, idet de so oftest ofattede okring Halvdelen af alle Valg; en Und - tagelse herfra danne dog Valgene i 852 og Februar 853, ved hvilke Kaaring kun afgjorde Valgene i henholdsvis 38 og 36 Kredse, edens der ved de derefter folgende Valg i 854 og 855 foreko ikke indre end henholdsvis 77 og 84 Kaaringsvalg Siden 870'erne have Valg uden Afstening kun fundet, Sted i gennesnitlig 2-5 Kredse ved hvert Folketingsvalg, i 887 kun i 4 Kredse og i 906 i ingen I Tabelafdelingen er der ved hver Folketingskreds eddelt

19 9 I Valg uden Afstening (fer 90 Kaaringsvalg) par acclaation Skriftlig Afstening votes par bulletin Ja og Nej Afstening (for 90: for og iod) oui ou non elle fiere Kandidater choix alternative Kredse Kredse Kredse I alt total tt 3 4 Procentantallet af afgivne Steer i Kredsen Hvis an fordeler Kredsene i Grupper efter Valgdeltagelsesprocenten, faas felgende Tabel, hvor til Saenligning de tilsvarende Tal for Folketingsvalgene ere eddelte Kredsenes Antal nobre des circonscriptions Af Vaelgerne stete pct og derover u u pct under 20 pct n Tilsaen Valg uden skriftlig Afstening Satlige Kredse At Valgdeltagelsen har været adskilligt strkere i 906 end ved de foregaaende Folketingsvalg, fregaar allerede af de loran anferte Gennesnitstal; det ses desuden af ovenstaaende Oversigt, at Antallet af Valgkredse ed s nrlig stark Valgdeltagelse var adskilligt stone i 906 end ved de nærest foregaaende Valg, edens der ovendt i 906 kun fandt et ganske ringe Antal Valg Sted ed lay Valgdeltagelsesprocent En Valgdeltagelse paa over 2* Pr

20 I pct havde i 906: 5 Kredse, og heraf havde een Kreds, Slagelsekredsen, en Valgdeltagelse paa 90,8 pct En saa stor Valgdeltagelse har aldrig tidligere fundet Sted i en hel Kreds Ran - ders Bykreds havde dog ved Folketingsvalget i 903 en Valgdeltagelse paa 90,7 pct og naaede saaledes tat op iod Slagelsekredsens Valgdeltagelsesprocent i 906 Slagelsekredsen har der i ovrigt genne ange Valg varet en usædvanlig stark Valgdeltagelse, og det er vel nok den Kreds i Landet, hvor Valgdeltagelsen i Gennesnit har varet sterst; det skal saaledes anferes, at ved de Folketingsvalg, so have fundet Sted siden 880, var Valgdeltagelsen i Slagelsekredsen ved to Valg elle 70 og 80 pct, en dog narest ved 80, ved 8 Valg stete elle 80 og 90 pct af Vælgerne, og ved Valg, i 906, over 90 pct At 80 pct eller derover af de valgberettigede i en hel Kreds afgav Stee, var i tidligere Tid yderst sjaldent Indtil 880 foreko det overhovedet kun een Gang, nelig ved et Ovalg den 0 Juni 879 i Nyborgkredsen Ved Folketingsvalgene i 880'erne foreko en saa stark Valgdeltagelse i alt 5 Gange, i 890'erne i alt 6 Gange, ved Folketingsvalget i 90: 8 Gange, i 903: Gange og i 906: 5 Gange Disse 5 Kredse ere : Slagelsekredsen 90,s pct Aarhus nordre Kreds 84,o pct Helsingerkredsen 88,i Roskildekredsen 84,0 Horsens Bykreds 87,5 Odense 2den Kreds 83,i Randers Bykreds 86,9 Kjellerupkredsen 8,4 Odense lste Kreds 86,6 Levigkredsen 8,o Skælskerkredsen 85,7 Frederiksværkkredsen 80,9 Storeheddingekredsen 85,o - Skanderborgkredsen 80,o - Næstvedkredsen 84,9 - Af disse Kredse er der 7, so overvejende ofatter Bybefolkning; kun een Kreds, Kjellerupkredsen, er en ren Landkreds De Kredse, i hvilke der i 906 kun blev stet af under Halo - delen af Vælgerne, ere: Aakirkebykredsen 49,7 pct Assenskredsen 45,2 pet Frestrupkredsen Vardekredsen 45,9 - Aarskredsen 48,5-33,7 -

21 2 I I ingen af disse Kredse naar Byvælgernes Antal en Tredjedel af Kredsens salede Vælgertal, og to af Kredsene ere rene Land - kredse Den Kreds, so udviste den laveste Valgdeltagelse, var - so det vil ses - Frestrupkredsen (Thisted Ats ste Valgkreds), hvor kun; en Tredjedel af Vælgerne afgav Stee, en denne Kreds var ogsaa den eneste, hvor kun een Kandidat var opstillet, og hvor Ja- og Nej- Afstening fandt Sted Til Oplysning o Valgdeltagelsen i 906 i de enkelte Hoveddele af Landet skai eddeles ostaaende Oversigt (S 22), der angiver Procenttallene af Vælgeré, so afgav Stee Det falder straks i cjnene, at Valgdeltagelsen i Byerne, naar bortses fra Staden Kobenhavn, gennegaaende er betydelig sterne end paa Landet I Kobenhavn stete saaledes kun 67, pct af Vælgerne eller ]idt under Gennesnittet for hele Landet, paa Frederiksberg deriod 7,0 pct og i de ovrige Kebstæder og Han - delspladser endog 77,6 pct, altsaa betydeligt over Gennesnittet, en i Landdistrikterne 68,0 pct eller otrent 0 pct in - dre end i Provinsbyerne saa godt so alle Ater var Byernes Valgdeltagelse starre end Landdistrikternes; kun Holbæk, Born - hols og Ringkebing Ater danne i denne Henseende Undtagelser, edens Valgdeltagelsen i Presto Ats Kebstæder og Land - distrikter otrent var lige stor For Byernes Vedkoende var Valgdeltagelsen sterst i Frederiksborg og Sore Aters Kebstæder (86,5 pct), indst var den i K: bstæderne paa Bornhol (57, pct) og i Holbæk At (63,s pct) I Landdistrikterne var Valg- deltagelsen storst i Presto At (80,7 pct) og lavest i Aalborg, Hjerring, Bornhols og Ribe Ater (okring 60 pct) Det vil endvidere af Tabellen ses, at paa cerne var Valgdeltagelsen adskilligt starre end i Jylland; dette golder baade, naar an saenligner cernes Byer ed Jyllands Byer, idet Valgdeltagelsen her var henholdsvis 78,5 og 76,9 pct, og - navnlig - naar an saenligner cernes Landdistrikter ed Jyllands Land - distrikter, hvor Valgdeltagelsen udgjorde 7,6 og 64,6 pct I evrigt skai an til Belysning af Valgdeltagelsen paa cerne og i Jylland

22 22 S :aden Kobenhavn Frederiksberg Hovedstaden lien ovr Del of Kobenhavn At Frederiksberg At Holbæk Sore Pi ete - S j le l l a n d s Ater (u Hovedst ) Bornhols At Maribo At Odense At Svendborg - Fyns Ater Hernes Ater (ud Hovedstaden) Herring At Thisted Aalborg Viborg Randers Aarhus Vejle Ringkebing Ribe - Jyllands Ater Hele Landet total Af 00 Vælgere stete votes p00 élect Kebstæder og Handelspladser villa et places Land distrikter co rur I al t total pct pct pct 67, 67,t 7,o 7,o 67,s 67,s 85, 72, 73,6 86,5 72,7 75,9 63,3 66,s 66,s 86,5 75,4 78, 80,5 80,7 80,7 82,s 73,5 75, 57, 6,5 59,6 8,7 72,s 75, 78,s 66,s 70,7 74,s 69,7 70,s 77,3 68,2 70,s 78,5 7,6 73, 66,s 58,4 59,7 74, 63, 64,s 7,o 56,4 60,7 83,3 67,s 69, 84,s 68,o 72,o 82,s 70,5 75,9 73,7 64, 67, 68, 69,9 69,7 70,4 60,4 62,6 7 76,9 64,6 67,6 72,s 68,o 69,8 anfore folgende Oversigt, der angiver de enkelte Kredses Fordeling efter Procentantallet of afgivne Steer: I alt pct pct pct pct pct pct pct Kobenhavns 3 Kredse» y 2 6 5» u 3 De evrige Kredse paa $erne» Jyllands Kredse v 50 Tilsaen

23 23 Ogsaa disse Tal vise en starre Valgdeltagelse paa Berne end i Jylland Af Kredse ed en Valgdeltagelse paa under 60 pct fandtes der saaledes 6 paa Cree (uden for Kobenhavn), en 4 i Jylland, edens der ovendt fandtes 9 Kredse paa Berne, hvor over 80 pct af Vælgerne stete, en kun 6 i Jylland Denne Forskel elle de to Hovedlandsdele staar rieligvis noget i Forbindelse ed Kredsenes territoriale Udstrkning, so er langt starre i Jylland end paa $erne Til Oplysning o Valgdeltagelsen i de enkelte Kouner skai adores folgende Oversigt (Freerne ikke edregnede) Antal Kouner ed en Valgdeltagelse i 906 af : Nobre de counes à telle participation aux élections en 906 Kobst rader og Handelspladser villes et places $erne ilea Sognekouner counes rurales Jylland Jutland I alt total Under 0 pct If n pct u It s er n e I alt Valgdeltagelsen var i Kebstderne og Handelsplad- so oftest elle 70 og 90 pct; i 4 Byer var den over 90 pct Sterst var Valgdeltagelsen i Skisker, hvor 93,6 pct af Vælgerne stete, derefter ko Slagelse ed 92,4 pct Kun i 5 Byer stete under Halvdelen af Vælgerne, torrent i Svaneke (ed Christianse), hvor Valgdeltagelsen kun var 7,8 pct So Hovedregel kan det signs, at Deltagelsen i Valget er sterst i de store Byer og aftager ed Byernes Storrelse Valgdeltagelsen udgjorde nelig: - - i Byer ed over 0,000 Indbyggere 8,o pct 4-0,000 77,8 2-4,000 69, under 2,000-65,4 -

24 I 24 Sely o an ogsaa vilde se bort fra de, i Regelen saa, Byer, so ikke ere Valgstedkouner, vilde Procenternes aftagende Sterrelse efter Byernes Folketal blive i alt væsentligt uforandret I S o g n e k o u n erne er Valgdeltagelsen, so det vil ses af Tabellen, og so ogsaa tidligere paavist, stern paa Kerne end i Jylland - I over en Fetedel af alle Sognekouner stete ere end 80 pct af Vælgerne, i en Tiendedel stete under Halvdelen I een Koune, &er- Hansted -Vigse Koune i Frestrupkredsen (Thisted Ats lste Valgkreds), stete af 222 Vælgere ikke en eneste Ligeso i fiere foregaaende Publikationer o Folketingsvalg skai an ogsaa her eddele nogle Data til Belysning af den Rolle, Valgstedets Beliggenhed spiller ed Hensyn til Valgdeltagelsens Sterrelse Til Saenligning ed tidligere Tid tilfejes en tilsvarende Oversigt for Valget den 28de Januar 887 (jfr Statistiske Meddelelser 3 R, 3 Bd, Hefte I, S 3) Af 00 Vælgere stete Votes par 00 électeurs 28de Januar de Maj 906 i Valgstedkouner counes siège de l'él i andre Kouner autres co i Valgstedkouner counes siège de l'èl i andre Kouner autres co pct pct pct pct Cierne (uden Kbhvn) 72,5 70,5 77, 7,2 Jylland 69,2 64,7 75,3 64,5 Det egentlige Danark (uden Kobenhavn) 7,3 67,6-76,2 67,s Medtages de kebenhavnske Kredse, so ogsaa aa henregnes til Valgstedkounerne, faar an for det egentlige Danarks 3 Folketingskredse: Antal Vselgere 906 Afgivne Steer Af 00 Vselgere stete Valgstedkouner ,7 Andre Kouner ,8 I alt ,s - Af Interesse er det at undersoge, hvilken Indflydelse den ved Loven af lste Februar 90 indferte Besteelse o K o rn un e a f s t e n i n g har paa Deltagelsen i Valget Kouneafstening var ved Valget den 29de Maj d A indfert paa felgende her :

25 25 I Our e (Frederiksborg Ats Ste Valgkreds), S ej e r e (Holbæk Ats 4de Valgkreds), Boge (Præste Ats 6te Valgkreds), Feje, Fee og Aske (Maribo Ats 2den Valgkreds), Str y n e (Svendborg Ats 3die Valgkreds), Laese (Hjerring Ats 2den Valgkreds), Jeginde (Thisted Ats 4de Valgkreds), Fuur (Viborg Ats late Valgkreds), A n h o l t (Randers Ats 5te Valgkreds), Tune (Aarhus Ats late Valgkreds), En delay e (Skanderborg Ats 4de Valgkreds), F a no (Ribe Ats 2den Valgkreds), Mane (Ribe Ats 3die Valgkreds) Ved Folketingsvalget i 903 var Kouneafstening indfert paa de sae Oer ed Undtagelse af Fuur og Mane, ved Valget i 90 tillige ed Undtagelse af Jeginde Paa ovennævnte 5 Oer fandtes der ved sidste Folketingsvalg i alt 304 Vælgere, hvoraf 584 eller 5,o pct afgav Stee ved Valget, altsaa en Ubetydelighed over Halvdelen I Landet so Helhed stete, so foran paavist, 69,7 pct af Vlgerne og i sat - lige Landdistrikter 68,0 pct, og det vil saaledes ses, at Valgdeltagelsen var betydelig ringere paa disse Oer, end an kunde vente efter den lette Adgang til Steeafgivning Grunden her - til aa navnlig sages i den Ostændighed, at en ikke ringe Del af Ornes Vælgere paa den Tid, Valget afholdtes, var fraværende (so Sefolk eller paa Fiskeri) og saaledes afskaaret fra at afgive Stee Ved Folketingsvalget den 6de Juni 903 var Forholdet ganske so i 906; deriod var ved Valget i 90 Valgdeltagelsen paa her ed Kouneafstening starre end i det evrige Land, en da fandt Valget ogsaa Sted i Begyndelsen af April, paa hvilket Tidspunkt Sefolkene og Fiskerne i starre Ofang end senere hen paa Aaret ere hjee Paa ovennævnte Der, hvor Kouneafstening var indfert i 906, var Valgdeltagelsen ved Folketingsvalgene i 895 og 898, altsaa de to sidste Valg fer Indferelsen af Kouneafstening, henholdsvis 22,7 og 28,8 pct, edens den, so nævnt, i 906 var 5,o pct Og saenligner an Steeafgivningen paa disse Der ed den tilsvarende ved Valget i 90, so fandt Sted i

26 I 26 April Maaned, eller paa sae Tid af Aaret so Valgene i 895 og 898, bliver Forskellen endnu starre, idet Valgdeltagelsen i 90 paa -0'er ed Kouneafstening var 69,0 pct eller 2-3 Gange saa stor so paa de sae fier ved de to foregaaende Valg 4 Ugyldige og ubenyttede Steesedler Bulletins de votes non valables Ved sidste Folketingsvalg deltog, so foran paavist, i alt Vælgere i Valget, en alle Steer ko dog ikke til at eve Indflydelse paa Resultatet Foruden de paa de opstillede Kan - didater faldne Steer blev der nelig afgivet en Del ugyldige Steesedler, og en Del of de tit Vlgerne udleverede Steesedler blev ikke afleverede i Steekasserne I alt afgaves der 3498 ugyldige Steesedler, og de ikke tilbageleveredes Antal udgjorde 68 Ved de tre sidste Folketingsvalg stiller Forholdet sig paa folgende Maade: } 3507 { Ikke tilbageleverede Steesedler Tilsaen I pct af det salede Antal afgivne St,5 pet,6 pct,2 pct Medens Procentantallet af ugyldige Steesedler var otrent lige stort ved Folketingsvalgene i 90 og 903, nelig henholdsvis,6 og,6 pct, var ved sidste Valg kun,2 pct af de udleverede Steesedler ugyldige eller ubenyttede; ogsaa absolut set var Antallet i Tilbagegang, fra 3999 i 903 til 3666 i 906 Det er et overaade forskelligt Antal ugyldige Stee- sedler, de enkelte Kredse have at opvise Det laveste Antal har i 906 Bækkekredsen (Ribe Ats 4de) og Sorekredsen (Sore Ats 2den) ed 5 ugyldige Steesedler hver; det hejeste Antal har Frederiksberg 2den Valgkreds (Kebenhavns Ats 2den) ed 98 Den store Forskel elle de enkelte Kredse staar naturligvis for en Del i Forbindelse ed, at Valgbestyrelserne kunne vre ere eller indre strenge ed at godkende tvivlsoe Steesedler Det hejeste Antal ubenyttede Steesedler havde Kegekredsen (Kebenhavns Ats 6te Valgkreds), nelig 25 I 903 var det heje-

27 I 27 ste Antal ugyldige Steesedler i nogen Kreds (Randers Landkreds) og i 90: 02 (Aalborgkredsen) 906 var Antallet af ugyldige Steesedler i disse to Kredse henholdsvis 67 og 70 5 De opstillede og de valgte Folketingskandidater Candidats portés et élus au Folketing Ved Folketingsvalget den 29de Maj 906 opstilledes der i alt 303 Folketingskandidater, det hejeste Antal, der nogensinde er blevet opstillet Ved Valget i 903, so hidtil var det Valg, der havde det sterste Antal Kandidater, var der kun opstillet 244, altsaa 59 færre end i 906 I 90 var der opstillet 224, i 898: 227 og i 895: 23 Folketingskandidater I Tiden for 895, da der kun var 02 Folketingskredse, var naturligt nok ogsaa Antallet af opstillede Kandidater betydelig indre end efter Foregelsen af Kredsenes Antal 890 og 892 var der opstillet lidt over 200, en fer den Tid naaede de opstillede Kandidaters Antal ikke ved noget Valg 200 Ved Valget i 906 var der i Kreds kun opstillet Kandidat, i 48 Kredse var der opstillet 2 Kandidater, i 55 Kredse 3 Kandidater, i 9 Kredse 4 og i Kreds (Bogensekredsen) endog 5 Kandidater Til Saenligning ed de tilsvarende Forhold ved tidligere Folketingsvalg skai eddeles felgende Oversigt: Antal Kredse ed nobre de circonscriptions à tant candidats Kan- 2 Kan - didat didater 3 Kandidater 4 Kandidater 5 Kandidater I alt n If It II Fer 895 var det yderst sjldent, at der i nogen Kreds var opstillet ere end 3 Kandidater; deriod vare Kredse ed kun een opstillet Kandidat eget hyppige, jfr head foran er sagt o Antallet af Kaaringsvalg og Kredse ed Afstening for og iod

28 I 28 Ligeso i Redegarelserne for Folketingsvalgene i 90 og 903 har an ogsaa denne Gang til de opstillede Kandidaters Navne fejet Betegnelsen paa den Partigruppe, de tilhare Oplysningerne hero ere eddelte paa de af Valgbestyrelserne indsendte Skeaer For de valgte Folketingsænds Vedkoende har an tillige fra Rigsdagens Bureau odtaget Meddelelse o, hvilket Parti eller hvilken Valggruppe de valgte Folketingsænd have indeldt sig i under den i Juli Maaned afholdte ekstraordinære Rigsdagssaling For saa vidt de paa Skeaerne opgivne Partibetegnelser ikke faldt saen ed Opgivelserne fra Rigsdagens Bureau, har an benyttet disse sidste De Partibetegnelser, der ere anvendte i Tabelafdelingen, og so ogsaa ville blive benyttede nedenfor, ere: Fk = Frikonservativ, H = Hejre, M V - Moderat Venstre, V R = Venstrereforpartiet, R = Radikalt Venstre, S = Social - deokrat, U = Uden for Partierne So ovenfor nævnt opstilledes der ved sidste Valg 303 Kan - didater; disses Fordeling efter Partistilling sat Antallet af Kredse, hvori de forskellige Partier havde Kandidater opstillede, fregaar af nedenstaaende Oversigt, hvor ogsaa de tilsvarende Tal for de to foregaaende Folketingsvalg ere eddelte Ved Valget 90 Ved Valget 903 Ved Valget 906 Antal Antal Kredse Kandidater Antal Kredse Antal Kandidater Antal Kredse Antal Kandidater V R Í R l M V H og Fk S U Det vil ses, at Venstrereforpartiet opstillede flest Kandidater, i alt 89 i 83 Valgkredse 4 Kredse havde dette Parti opstillet 2 Kandidater og i Kreds (Ribekredsen) endog 3 Kandidater Derefter koer Hejre og de Frikonservative ed i alt 68 Kandidater i lige saa ange Kredse; Socialdeokratiet opstillede 62 Kandidater i 62 Kredse, det radikale Venstre 53 Kandidater i 52 Kredse (i en Kreds var der altsaa af dette Parti opstillet 2 Kandidater), og

29 29 I endelig havde det oderate Venstre opstillet 2 Kandidater i 2 Kredse Foregelsen siden 903 i Kandidatantallet falder - foruden paa det nye Parti, det radikale Venstre - væsentlig paa Hejrepartiet, so opstillede 68 Kandidater i 906 od 45 i 903 Ogsaa i Antallet af socialdeokratiske og oderate Kandidater var der Opgang, henholdsvis 6 og 5 De valgte Kandidaters Partigruppering fregaar af nedenstaaende Oversigt, hvor til Saenligning Resultaterne af Folketingsvalgene siden 895 ere eddelte: R R Efter Valget Efter Valget Efter Valget Efter Valget Efter Valget ') 906 b9 } { M V A S U 4 I alt Det aa ved Benyttelsen af ovenstaaende Tal tages i Betragt - ning, at Tallene ikke ere ganske ensartede fra Valg til Valg Saaledes ere Folketingsændene Trier og Deuntzer, so i 903 opfertes under V R, i 906 edtagne i Gruppen U; denne Gruppe ofatter tillige Folketingsændene Grey Reventlow og Redaktor Reventlow; den forste af disse er ved tidligere Valg opfort under H Saenligner an de opstillede Kandidaters ed de valgte Folketingsnds Partifarve, viser det sig, at Venstrereforpartiet fik 63 pct af sine Kandidater valgte, det radikale Venstre 7 pct, Socialdeokratiet 39 pct, Hoke 7 pct og det oderate Venstre 43 pct Det aa dog her ikke overses, at i fiere Kredse var der opstillet ere end een Kandidat af Venstrereforpartiet ; af det Antal Kredse, hvori dette Parti stillede op, fik det sine Kandidater valgte i 67 pct, altsaa i de to Tredjedele ) Ifolge Oplysning fra Rigsdagens Bureau af Oktober 905 var Folketingets Medleer da fordelte i felgende Valggrupper: 59 tilhorte V R, 6 S, 5 R (heraf 2 Medl, so den Gang og ogsaa efter Valget 906 staa uden for Partierne), 2 M V og H Uden for Valggrupperne stod Medle

30 I 30 Af nedenstaaende Oversigt vil det fregaa, hvorledes de forskellige Partiers Kandidater stod over for hverandre i de enkelte Kredse ved det sidste Folketingsvalg ) : Kandidaternes Kredse Kandidaternes Kredse Partifarve Antal Partifarve Antal V R V R-M V-U V R-V R V R-H-S 8 V R-V R-R 2 V R-H-U V R-V R-R-U V R-S 5 V R-V R-V R-S V R-S-U V R-R 4 R-M V V R-R-M V R-M V-H V R-R--H 8 R-M V-H-S-U VR -R -R-H R-H 5 V R-R-H-S 3 M V-S 4 V R-R-S 3 M V-H-S 2 V R-R-U H-S-U V R-M V 2 H-U V R-M V-H-S 2 H-S 4 V R-M V-S 5 S-U V R-M V-S-U I alt 4 Man skai ikke knytte ange Bearkninger til denne Over - sigt, so vasentlig er af politisk Interesse, en kun page paa nogle enkelte Data De hyppigste Kobinationer af Kandidater vare V R-R--H og V R-S-H; hver af disse Kobinationer foreko 8 Gange Derefter felger Kobinationerne H -S og V R -R, hvoraf der fandtes 4 af hver - S og R bekapede hinanden i 7 Kredse, V R og M i 2 Kredse og V R og H i 42 Kredse - I 7 Kredse var der ikke opstillet Kandidater af enten det radikale Venstre eller Socialdeokratiet Til Oplysning o, hvorledes Steerne faldt paa de forskel- lige Partiers Kandidater, hidsattes ostaaende Oversigt (S 3) Bureauet har ikke tidligere foretaget nogen tilsvarende Beregning, da det, so Valgordningen er her i Landet, hvor der ved stiltiende eller udtalte Valgkarteller ',sages Kandidater ved Savirken ellern fiere Partigruppers Valgere, altid vil vare vanskeligt at naa til paalidelige Resultater En saadan Savirken har naturligvis ) I denne Oversigt ofatter H tillige de Frikonservative

31 3 I ogsaa fundet Sted ved sidste Valg, en paa den anden Side var der ved dette Valg opstillet et saa stort Antal Kandidater af de forskellige Partifarver, at an er berettiget til at vente, at an denne Gang kan naa et noget sandere Biliede af Forholdene end fer Med dette Forbehold skai an eddele felgende Tal Antal Steer paa Kandidater, opstillede of Venstrereforpartiet Det radikale Venstre 385 Det oderate Venstre Hojre og Frikonservative Socialdeokratiet 7662 Uden for Partierne 9099) Nej- Steer 6 Ugyldige og ubenyttede Steesedler 3666 Tilsaen ) So Felge af, at der ved sidste Valg i saa ange Kredse var opstillet 3 eller fiere Kandidater, var der et stort Antal Kredse, hvor den valgte Kandidat ikke opnaaede Halvdelen af de afgivne gyldige Steer Ved Valget i 903 valgtes der 20 Folketings- ænd, so ikke havde absolut Majoritet af de afgivne Steer, en i 906 var dette Tilfældet ed 37 eller otrent en Tredjedel af det hele Antal Folketingsænd Af disse 37 fik den ene nejagtig Halvdelen af de afgivne gyldige Steer, 5 valgtes ed elle 45 og 50 pct af Steerne, 9 ed pct, 0 ed pct og 2 ed pct af Steerne Efter Partistilling fordelte disse 37 sig paa felgende Maade: 4 tilherte Venstrereforpartiet, 3 det radikale Venstre, 5 det oderate Venstre, 5 Hojre, 8 Socialdeokratiet, og 2 stod uden for Partierne ) Disse 9099 Steer fordelte sig ed 548 paa Trier, 547 paa D y e k j æ r, 29 paa Dessau, 90 paa Grey Reventlow, 0 paa Redaktor Reventlow, 869 paa Lawaetz, 736 paa Hage, 74 paa Rasussen (Bogense), 025 paa Deuntzer og 6 paa Leth 2) Det vil ses, at dette Tal (305728) ikke nojagtig er det cae so det foran anforte salede Antal afgivne Steer ved Folketingsvalget (305686) Uoverenssteelsen hidrorer fra, at der i Indberetningerne fra enkelte Valgbestyrelser frekoer forskellige Tal, efterso an opsuerer de afgivne Steer i de enkelte Kouner i Kredsen eller Steetallene paa de enkelte Kandidater Fejlen hidrorer vistnok i de fieste Tilfælde fra angelfuld Faring af Steelisterne

32 I 32 Af de afgaaede 4 Folketingsænd blev de 92 genvalgte, 20 opnaaede ikke Genvalg, og 2 stillede sig ikke til Valg Der valgtes altsaa 22 nye Folketingsænd, hvoraf dog 3 tidligere have haft Sde i Folketinget De nuværende Folketingsænds Livsstilling fregaar af neden- staaende Tabel, hvor til Saenligning de tilsvarende Tal for de nærest foregaaende Folketingsvalg ere eddelte Man skai dog gore opærkso paa, at der hersker en Del Usikkerhed ed Hensyn til Erhvervsopgivelserne, da ikke faa have fiere Erhverv, andre nærest aa anses so faglige Politikere, ed et borgerligt Erhvery so Bibeskæftigelse Landbrugere Handlende 2» Haandvarkere og Industridrivende Redakterer og Journalister Leerere Sagforere Ministre v 5 7 Civile Ebedsænd 3 ` Militeere Ebedsænd 4 2 Lager Forretningsferere, Direkterer, egentlige Politikere I alt So det vil ses, er Landbruget nu reprsenteret ved knap Halvdelen (43 pct) af Tingets Medleer, hvortii aaske fra de andre Grupper kan tilfejes nogle Medleer, so have Landbrug so Bierhverv De «borgerlige Erhverv, Handel, Haandvrk og Industri, have kun faa Repræsentanter i Folketinget; deriod ere de saakaldte frie Erhverv» talrigt reprsenterede, og navnlig taller Tinget forholdsvis ange Redaktorer og Journalister, fra hvilken Gruppe i ovrigt Skillelinierne til de egentlige Politikeres Kreds er vanskelig at drage Efter Opholdssted fordele det nyvalgte Folketings Medleer sig paa felgende Maade: 30 have Ophold i Kobenhavn eller paa Frederiksberg (27 i 903), 7 i de evrige Kebstæder og Handelspladser (2), 66 i Landdistrikterne (74) og () paa Færeerne

33 Tabeller Tableaux Statistiske Meddelelser 4 Række XXII

34 "' 34 Staden Kobenhavnst) lste Valgkreds Folketal 2 906: 2499 Borgerrepræsent Heran Trier* (U2)), Kobenhavn Postekspedient Albert Vilhel Riber Magius (H), Kobenhavn Udlev,en ikke afgsteesedl Af satlige Vælgere stete 2den Valgkreds Folketal 2 906: Skolebestyrer, Dr phil H L Moller* (H), Charlottenlund Overretssagforer Oscar Johansen (R), Kobenhavn Udlev,en ikke afgsteesedl Af satlige Vælgere stete 3die Valgkreds Folketal 2 906: 9444 Overretssagforer Alfred Christensen* (R), Kobenhavn Oberstltn N E Tychsen (H), Kobenhavn Udlev,en ikke afgsteesedl Af satlige Vælgere stete 4de Valgkreds Folketal 2 906: 6665 Dr polit Laurits V Birck* (H), Frederiksberg Professor Kr Erslev (R), Hellerup Udlev,en ikke afgsteesedl Af satlige Vælgere steinte áw F o, ao i á ó a _ _ ,7 pct , 75,o pct Staden Kobenhavns i) Ste Valgkreds Folketal 2 906: Borgerrepræsentant, Cand phil FHJ Borgbjer,g* (S), Kobenh Bagerester J Pitzner (H), Kobenhavn Udlev, en ikke afgsteesedl Af satlige Vælgere stete Folketingsvalget óte Valgkreds Folketal '2 906: Etatsraad, Ingenior H A 77,8 pct Haerich* (H), Kobenhavn 225 Professor C Torp (R), Kobenh, Udlev,en ikke afgsteesedl It Af satlige Vælgere stete 74,s pet de Valgkreds Folketal '2 906: 7844 Snedker C A Schidt* (S), Kobenhavn ForretningsforerNiels Lund(H), Kobenhavn Grosserer Alf Christensen ( VR), Kobenhavn Udlev,en ikke afgsteesedl Af satlige Vælgere stete 5 e Cú ' s : o ,2 pct lf ,3 pct A n Fk = Fri konservativ, H = Hojre, MV = Moderat Venstre, VR = Venstrereforpartiet R = Radikalt ') Den Del of det gaic Kobenhavn, der Jigger vest for lade Kreds, saint \'alby- Distriktet er henlagt 2) I Valggruppo ed R (Folketingets Venstre) 69,7 pct - _

35 ' 35 den 29de Maj 906 Staden Kebenhavns ) F Vaeleernee Antal Eleeteura _pu Deraf etete votants ó 4 Q Staden Kebenhavns ) óoqwii 3 r Deraf etete votants Sde Valgkreds Folketal 2 906: 2006 Borgerrepræsentant, Snedker Martin Olsen* (S), Kobenhavn Kaptajn i Flaaden C G Schack (H), Kobenhavn Kanoner Joh Jensen ( V R), Kobenhavn Udlev,en ikke afgsteesedl Af satlige Vælgere stete , 75,s pct lite Valgkreds Folketal 2 906: 500 Af Steerne faldt paa : Bryggeribestyrer Sigvald Olsen* (S), Frederiksberg Skibslæge Eeg Schou (H), Kobenhavn Udlev,en ikke afgsteesedl Af satlige Vælgere stete , pct 9de Valgkreds Folketal 2 906: 4040 Forretningsferer C Herduni* (S), Kobenhavn Grosserer Sonnich Olsen (H), Kobenhavn Udlev,en ikke afgsteesedl Af satlige Vælgere stete ,9 pct 2te Valgkreds Folketal 2 906: Redaktor E Wiinblad* (S), Kobenhavn Maskinassistent Meiling (H), Kobenhavn Udlev,enikke afgsteesedl Af satlige Vælgere stete ,4 pct 24 0de Valgkreds Folketal 2 906: 4837 Raadand P Knudsen* (S), Kobenhavn Cand jur Einar Hansen (H), Kobenhavn Udlev,en ikke afgsteesedl Af satlige Vælgere stete ,8 pct 3de Valgkreds Folketal 'Is 906: Journalist A C Meyer* (S), Frederiksberg Isenkræer W J Golding (H), Kobenhavn Udlev, en ikke afg Steesedl Af satlige Vælgere stete h ,7 pct o Venstre, S = Socialdeokrat, U = Uden for Partierne * angiver, at Kandidaten var Kredsens Folketingsand under Kebenhavns Ats 3die Valgkreds, Brenshej Distriktet under Kebenhavns Ats 2den Valgkreds 3*

FOLKETINGSVALGEN E 9. APRIL 1895 OG 5. APRIL 1898 STATISTISKE MEDDELELSER ELECTIONS AU FOLKETING KOBENHAVN DANMARKS STATISTIK

FOLKETINGSVALGEN E 9. APRIL 1895 OG 5. APRIL 1898 STATISTISKE MEDDELELSER ELECTIONS AU FOLKETING KOBENHAVN DANMARKS STATISTIK fl DANMARKS STATISTIK STATISTISKE MEDDELELSER FJERDE REKKE TREDIE BIND FJERDE HEFTE COMMUNICATIONS STATISTIQUES 4e SÉRIE TOME 3 40 LIVRAISON >0 FOLKETINGSVALGEN E 9. APRIL 1895 OG 5. APRIL 1898 MED SUPPLERINGS-

Læs mere

FOLKETINGSVALGENE STATISTISKE MEDDELELSER ÉLECTIONS AU FOLKETING DEN 20. MAJ 1910 KOBENHAVN DANMARKS STATISTIK LE 20 MAI 1910

FOLKETINGSVALGENE STATISTISKE MEDDELELSER ÉLECTIONS AU FOLKETING DEN 20. MAJ 1910 KOBENHAVN DANMARKS STATISTIK LE 20 MAI 1910 DANMARKS STATISTIK STATISTISKE MEDDELELSER FJERDE REEK FEM OG TREDIVTE BIND ANDET HEFTE COMMUNICATIONS STATISTIQUES 4oB SÉRIE TOME 35 2e LIVRAISON FOLKETINGSVALGENE DEN 20 MAJ 1910 ÉLECTIONS AU FOLKETING

Læs mere

FOLKETINGSVALGENE SUPPLERINGSVALG 1 TIDEN i0+ STATISTISKE MEDDELELSER ÉLECTIONS POUR LE FOLKETING DEN 20. MAJ 1913 KOBENHAVN

FOLKETINGSVALGENE SUPPLERINGSVALG 1 TIDEN i0+ STATISTISKE MEDDELELSER ÉLECTIONS POUR LE FOLKETING DEN 20. MAJ 1913 KOBENHAVN DANMARKS STATISTIK STATISTISKE MEDDELELSER FJERDE RÆKKE TO OG FYRRETYVENDE BIND COMMUNICATIONS STATISTIQUES TREDJE IIÆFTE 4e SERIF TOME 4 3e LIVRAISON i0+ FOLKETINGSVALGENE DEN 0 MAJ 93 MED SUPPLERINGSVALG

Læs mere

RIGSDAGSVALGENE SEPTEMBER- OKTOBER 1920 STATISTISKE MEDDELELSER 4. RÆKKE 62. BIND 1. HEFTE KOBENHAVN ÉLECTIONS POUR LE RIGSDAG SEPTEMBRE -OCTOBRE 1920

RIGSDAGSVALGENE SEPTEMBER- OKTOBER 1920 STATISTISKE MEDDELELSER 4. RÆKKE 62. BIND 1. HEFTE KOBENHAVN ÉLECTIONS POUR LE RIGSDAG SEPTEMBRE -OCTOBRE 1920 DANMARKS STATISTIK STATISTISKE MEDDELELSER 4. RÆKKE 62. BIND. HEFTE COMMUNICATIONS STATISTIQUES Oma SAME TOME 62 4*e LIVRAISON RIGSDAGSVALGENE SEPTEMBER OKTOBER 920 ÉLECTIONS POUR LE RIGSDAG SEPTEMBRE

Læs mere

FOLKETINGSVALGET. efoz DEN 24. APRIL 1929 5-1. H. STATISTISKE MEDDELELSER KOBENHAVN ELECTIONS AU FOLKETING LE 24 AVRIL 1929 DANMARCS STATISTIK

FOLKETINGSVALGET. efoz DEN 24. APRIL 1929 5-1. H. STATISTISKE MEDDELELSER KOBENHAVN ELECTIONS AU FOLKETING LE 24 AVRIL 1929 DANMARCS STATISTIK DANMARKS STATISTIK STATISTISKE MEDDELELSER 4. REKKE 83. BIND 2. HEFTE COMMUNICATIONS STATISTIQUES 4me SÉRIE TOME 83 3me LIVRAISON FOLKETINGSVALGET DEN 24. APRIL 1929 ELECTIONS AU FOLKETING LE 24 AVRIL

Læs mere

FOLKETINGSVALGET STATISTISKE MEDDELELSER DEN 28. OKTOBER 1947 KOBENHAVN ÉLECTIONS AU FOLKETING LE 28 OCTOBRE 1948 DANMARKS STATISTIK BIBLIOTEKET

FOLKETINGSVALGET STATISTISKE MEDDELELSER DEN 28. OKTOBER 1947 KOBENHAVN ÉLECTIONS AU FOLKETING LE 28 OCTOBRE 1948 DANMARKS STATISTIK BIBLIOTEKET DANMARKS STATSTK STATSTSKE MEDDELELSER 4. REKKE 32. BND 2. HEFTE COMMUNCATONS STATSTQUES 4me SAME TOME 32 2me LVRASON FOLKETNGSVALGET DEN 28. OKTOBER 947 ÉLECTONS AU FOLKETNG LE 28 OCTOBRE 948 UDGVET AF

Læs mere

RIGSDAGSVALGENE STATISTISKE MEDDELELSER KOBENHAVN ÉLECTIONS POUR LE RIGSDAG EN OCTOBRE ET NOVEMBRE 1945 DANMARKS STATISTIK

RIGSDAGSVALGENE STATISTISKE MEDDELELSER KOBENHAVN ÉLECTIONS POUR LE RIGSDAG EN OCTOBRE ET NOVEMBRE 1945 DANMARKS STATISTIK DANMARKS STATISTIK STATISTISKE MEDDELELSER 4. REKKE 126. BIND 3. HEFTE COMMUNICATIONS STATISTIQUES 4me SÉRIE TOME 126 3me LIVRAISON RIGSDAGSVALGENE I OKTOBER OG NOVEMBER 1945 ÉLECTIONS POUR LE RIGSDAG

Læs mere

HUSLEJE OG BOLIGFORHOLD

HUSLEJE OG BOLIGFORHOLD DANMARKS STATISTIK STATISTISKE MEDDELELSER 4. REKKE 66. BIND 4. HEFTE COMMUNICATIONS STATISTIQUES 41ne SÉRIE TOME 66 41ne LIVRAISON HUSLEJE OG BOLIGFORHOLD NOVEMBER 1921 LOYER ET LOGEMENT EN NOVEMBRE 1921

Læs mere

BEFOLKNING OG VALG STATISTISKE EFTERRETNINGER. 2007:17 27. november 2007. Folketingsvalget den 13. november 2007

BEFOLKNING OG VALG STATISTISKE EFTERRETNINGER. 2007:17 27. november 2007. Folketingsvalget den 13. november 2007 STATISTISKE EFTERRETNINGER BEFOLKNING OG VALG 2007:17 27. november 2007 Folketingsvalget den 13. november 2007 Ved kongeligt åbent brev af 24. oktober 2007 blev det bestemt, at der tirsdag den 13. november

Læs mere

Folketingsvalget. den 22. september 1964 STATISTISKE MEDDELELSER. Danmarks statistik DET STATISTISKE DEPARTEMENT. Elections to the Folketing

Folketingsvalget. den 22. september 1964 STATISTISKE MEDDELELSER. Danmarks statistik DET STATISTISKE DEPARTEMENT. Elections to the Folketing Danmarks statistik STATISTISKE MEDDELELSER 965 Folketingsvalget den 22. september 964 Elections to the Folketing September 22, 964 DET STATISTISKE DEPARTEMENT Kobenhavn 965 Tidligere publikationer om rigsdagsvalg

Læs mere

Folkemarngden i Kongeriget Danmark

Folkemarngden i Kongeriget Danmark DANMARKS STATSTK STATSTSK TABELVJERK FJERDE R/EKKE Litra A Nr Folkemarngden i Kongeriget Danmark den lste Februar SSO Med et BeEólkningekaart UDGVET AF DET STATSTSKE BUREAU KJHBENHAVN BANCO LUTOS KGL HOF-

Læs mere

FOL KE MIEN GD EN 5. NOVEMBER 1935

FOL KE MIEN GD EN 5. NOVEMBER 1935 DANMARKS STATISTIK STATISTISKE MEDDELELSER 4. RIEKKE 101. BIND 1. HEFTE COMMUNICATIONS STATISTIQUES 4me SÉRIE TOME 101 '1 r LIVRAISON FOL KE MIEN GD EN 5. NOVEMBER 1935 I KONGERIGET DANMARK EFTER DE VIGTIGSTE

Læs mere

Befolkning og valg. Befolkning og valg. 1. Udviklingen i Danmarks befolkning. Statistisk Årbog 2002 Befolkning og valg 37

Befolkning og valg. Befolkning og valg. 1. Udviklingen i Danmarks befolkning. Statistisk Årbog 2002 Befolkning og valg 37 Befolkning og valg 1. Udviklingen i Danmarks befolkning Figur 1 Befolkningen 197-22 5.4 5.3 5.2 5.1 5. 4.9 4.8 Tusinde 7 75 8 85 9 95 Befolkningens størrelse Siden midten af 7 erne har Danmarks befolkning

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 88-1918)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 88-1918) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Boligforeninger Boligforhold Foreninger Jorder Kommunens Jorder i Almindelighed Private Beboelseshuse Salg og Afstaaelse af Grunde Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet

Læs mere

Støjredegørelse vedr. støj fra virksomheden ASA-TOR i nyt lokalplanområde, lokalplanforslag 263.

Støjredegørelse vedr. støj fra virksomheden ASA-TOR i nyt lokalplanområde, lokalplanforslag 263. NOTAT Projekt Lokalplanforslag 263, Birkende Støjredegørelse vedr. støj fra eksisterende virksohed i nyt lokalplanoråde Kunde Kerteinde Koune Notat nr. 01 21-04-2015 Til Fra Kopi til Mikkel Aagaard Rasussen,

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936) Originalt emne Ernæringskort Forskellige Næringsdrivende Næringsvæsen Socialvæsen Socialvæsen i Almindelighed, Socialloven Uddrag fra byrådsmødet den 22. oktober

Læs mere

FOLKEMNGDEN STATISTISKE MEDDELELSER KOBENHAVN I KONGERIGET DANMARK DANMARKS STATISTIK LA POPULATION DU ROYAUME DE DANEMARK LE 5 NOVEMBRE 1930

FOLKEMNGDEN STATISTISKE MEDDELELSER KOBENHAVN I KONGERIGET DANMARK DANMARKS STATISTIK LA POPULATION DU ROYAUME DE DANEMARK LE 5 NOVEMBRE 1930 DANMARKS STATISTIK STATISTISKE MEDDELELSER 4. R EKKE 86. BIND 2. H EFTE COMMUNICATIONS STATISTIQUES 4me SÉRIE TOME 86 2d LIVRAISON FOLKEMNGDEN 5. NOVEMBER I KONGERIGET DANMARK EFTER DE VIGTIGSTE ADMINISTRATIVE

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Politibetjentes Lønforhold Rets- og Politivæsen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 12. december 1901 2) Byrådsmødet den 10. april 1902 Uddrag fra byrådsmødet

Læs mere

Lov Nr. 500 af 9. Oktober 1945 om Tilbagebetaling af Fortjeneste ved Erhvervsvirksomhed m. v. i tysk Interesse.

Lov Nr. 500 af 9. Oktober 1945 om Tilbagebetaling af Fortjeneste ved Erhvervsvirksomhed m. v. i tysk Interesse. Lov Nr. 500 af 9. Oktober 1945 om Tilbagebetaling af Fortjeneste ved Erhvervsvirksomhed m. v. i tysk Interesse. Min. f. Handel, Industri og Søfart V. Fibiger. (Lov-Tid. A. 1945 af 12/10). 1. Bestemmelserne

Læs mere

.3, Forelebig Opgjerelse. lloydrsllhiatrllo of. den Iste Februar 1890. Kjobenhavn. o1kot11illgoll i Danmark. Udgivet of det statistiske Bureau. /?

.3, Forelebig Opgjerelse. lloydrsllhiatrllo of. den Iste Februar 1890. Kjobenhavn. o1kot11illgoll i Danmark. Udgivet of det statistiske Bureau. /? Forelebig Opgjerelse af lloydrsllhatrllo of o1kot11illgoll i Danmark den ste Februar 1890 Aperçu préliminaire des principaux résultats du recensement du ter Février 1890 en Danemark Udgivet of det statistiske

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 422-1930)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 422-1930) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Droske- og Kaperkørsel Foreninger Kørsel Regulativer, Reglementer m. m. Vedtægter, Regulativer, Instrukser o. lign. Vognmandsforeninger Indholdsfortegnelse 1)

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923) Originalt emne Belysningsvæsen Belysningsvæsen i Almindelighed Gasværket, Anlæg og Drift Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 14. juni 1923 2) Byrådsmødet

Læs mere

Kildeopgave om Danmarks Riges Grundlov af 5. juni 1849

Kildeopgave om Danmarks Riges Grundlov af 5. juni 1849 Kildeopgave om Danmarks Riges Grundlov af 5. juni 1849 Kildekritiske spørgsmål til Danmarks Riges Grundlov af 5. juni 1849. Baggrund I årene omkring 1849 var Danmark præget af en nationalisme og optimisme

Læs mere

Folketingsvalget. den 15. november 1960 STATISTISKE MEDDELELSER. Danmarks statistik DET STATISTISKE DEPARTEMENT

Folketingsvalget. den 15. november 1960 STATISTISKE MEDDELELSER. Danmarks statistik DET STATISTISKE DEPARTEMENT Danmarks statistik STATISTISKE MEDDELELSER 96 Folketingsvalget den 5. november 960 Elections to the Folketing November 5, 960 DET STATISTISKE DEPARTEMENT Kobenhavn 96 Tidligere publikationer om rigsdagsvalg

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Co pen hagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright

Læs mere

Forelobig Opgjorelse. 'Da 3. 22,5. llovirosll1tatrll of o1kt1lillgll i Danmark. den Tate Februar Udgivet of det statistiske Bureau. Kje'benhavn.

Forelobig Opgjorelse. 'Da 3. 22,5. llovirosll1tatrll of o1kt1lillgll i Danmark. den Tate Februar Udgivet of det statistiske Bureau. Kje'benhavn. Forelobig Opgjorelse af llovirosll1tatrll of o1kt1lillgll i Danmark den Tate Februar 1880. Udgivet of det statistiske Bureau. Kje'benhavn. Bianco Lunos Kgl. Hof Bogtrykkeri. I880. DET STATISTISKE DEPARTEMENTS

Læs mere

Det danske valgsystem

Det danske valgsystem Det danske valgsystem det danske valgsystem 307 Det danske valgsystem Der findes to hovedprincipper for parlamentsvalg: flertalsvalg i enkeltmandskredse og forholdstalsvalg. Flertalsvalg i enkeltmandskredse

Læs mere

Det danske valgsystem

Det danske valgsystem Det danske valgsystem Valg til Folketinget Der findes to hovedprincipper for parlamentsvalg: flertalsvalg i enkeltmandskredse og forholdstalsvalg. Flertalsvalg i enkeltmandskredse er den ældste form og

Læs mere

Konkurser og jobtab 2013

Konkurser og jobtab 2013 14.814 tabte arbejdsplader ved konkurser i 2013 Efter et konstant konkursniveau i 2011 og 2012 faldt antallet af konkurser igen i 2013. Der kan samtidig konstateres et beskedent fald i antal tabte fuldtidsstillinger,

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 223-1933)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 223-1933) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Hunde Hunde i Almindelighed Politivedtægt Rets- og Politivæsen Vedtægter Vedtægter, Regulativer, Instrukser o. lign. Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 29.

Læs mere

Veile Gasværk Vejle, den 27 November 1915

Veile Gasværk Vejle, den 27 November 1915 Veile Gasværk Vejle, den 27 November 1915 I Anledning af at der er nedsat et Lønningsudvalg, og der da maaske skal arbejdes videre i Sagen om Lønninger inden for Belysningsvæsenet, tillader jeg mig at

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 185-1926)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 185-1926) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Jorder Udleje af Jorder Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 3. juni 1926 2) Byrådsmødet den 9. september 1926 3) Byrådsmødet den 30. september 1926 Uddrag fra

Læs mere

Lægepopulationen og lægepraksispopulationen

Lægepopulationen og lægepraksispopulationen PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION April 2012 Lægepopulationen og lægepraksispopulationen 1977-2012 Nøgletal fra medlemsregisteret (Populationspyramide - 1993 og 2012) Resume Denne statistik vedrører den

Læs mere

OiZiiNliZSt'sl: Af / OiZitiLSc! b/ O L I K I K I ^ I O I L ^ KsbsnkAvn / dvpekikazsn

OiZiiNliZSt'sl: Af / OiZitiLSc! b/ O L I K I K I ^ I O I L ^ KsbsnkAvn / dvpekikazsn OiZiiNliZSt'sl: Af / OiZitiLSc! b/ O L I K I K I ^ I O I L ^ KsbsnkAvn / dvpekikazsn ?ot" Os)I/smnZSl' OM Os)^3v nsr OZ bk'uzs^srtizkscisr; SS vsniizle vvvwv.l

Læs mere

FOLKETALLETS BEVÆGELSER,

FOLKETALLETS BEVÆGELSER, Nr. 1.01 Marts 1998 FOLKETALLETS BEVÆGELSER, 1988-1998 x Pr. 1. januar 1998 er indbyggertallet i Århus Kommune på 282.137. På 10 år er kommunens befolkning steget med 9,3 %, svarende til 24.109 personer.

Læs mere

Projektering - TwinPipes. Version 2015.10

Projektering - TwinPipes. Version 2015.10 Projektering - TwinPipes Version 2015.10 1.0.0.0 Oversigt Introduktion Denne projekteringsanual for TwinPipe-systeer er udarbejdet specielt til følgende driftsforhold: - Freløbsteperatur, T ax, på 80

Læs mere

LOVE LANDINSPEKTØRFORENINGEN. i912 FOR. Falkonerallé 11

LOVE LANDINSPEKTØRFORENINGEN. i912 FOR. Falkonerallé 11 LOVE FOR LANDINSPEKTØRFORENINGEN i912 F r e d e r i k s b e r g b o g t r y k k e r! Falkonerallé 11 A. F oreningens Form aal, 1. Foreningens Formaal er at varetage Landinspektørernes Interesser, at virke

Læs mere

Sygehusenes virksomhed 1. kvartal 1998 (foreløbig opgørelse).

Sygehusenes virksomhed 1. kvartal 1998 (foreløbig opgørelse). Sygehusenes virksomhed 1. kvartal 1998 (foreløbig opgørelse). Kontaktperson: Fuldmægtig Jakob Lynge Sandegaard, lokal 6205 Fuldmægtig Jørgen Jørgensen, lokal 6302 Sundhedsstyrelsen forventer nu at have

Læs mere

FOLKETALLETS BEVÆGELSER,

FOLKETALLETS BEVÆGELSER, Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 1.05 Marts 2002 FOLKETALLETS BEVÆGELSER, 1992-2002 x Pr. 1. januar 2002 er indbyggertallet i Århus Kommune på 288.837. På 10 år er kommunens befolkning

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 394-1918)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 394-1918) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 394-1918) Originalt emne Jorder Kommunens Jorder i Almindelighed Skovene Skovene i Almindelighed Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 12. september 1918 2) Byrådsmødet

Læs mere

2. Børn i befolkningen

2. Børn i befolkningen 23 2. Børn i befolkningen 2.1 Børnene i relation til resten af befolkningen En femtedel af befolkningen er under 18 år Tabel 2.1 Lidt mere end en femtedel af Danmarks befolkning er børn under 18 år. Helt

Læs mere

214 til kommunale valg, folketingsvalg, folkeafstemninger og valg til Europa-Parlamentet

214 til kommunale valg, folketingsvalg, folkeafstemninger og valg til Europa-Parlamentet Valg - A.15 212 Valg Elections Nr. (No.) Side (Page) Valg (tekst) Elections (text) 213 Historisk oversigt Historical review A 15.1 Vælgertal og valgdeltagelse i København ved valg Electorate and attendance

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Folketingsvalget 18. juni 2015. Danmark, Færøerne, Grønland

Folketingsvalget 18. juni 2015. Danmark, Færøerne, Grønland Folketingsvalget 18. juni 2015 Danmark, Færøerne, Grønland Folketingsvalget 18. juni 2015 2 - Folketingsvalget 18. juni 2015 Folketingsvalget 18. juni 2015 Udgivet af Danmarks Statistik Marts 2016 Oplag:

Læs mere

DEMOGRAFI OG VELSTAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

DEMOGRAFI OG VELSTAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN DEMOGRAFI OG VELSTAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Midtjylland April 2007 1. Demografi og velstand Demografisk er Midtjylland en uens

Læs mere

Folkeafstemning 25. maj 2014

Folkeafstemning 25. maj 2014 STATISTISKE EFTERRETNINGER BEFOLKNING OG VALG 2014:5 20. juni 2014 Folkeafstemning 25. maj 2014 Resumé: Denne redegørelse om folkeafstemningen 25. maj 2014 om en fælles patentdomstol indeholder Danmarks

Læs mere

Dokument nr. 12

Dokument nr. 12 1999 2000 Dokument nr. 12 17 7 Forslag fra Gunnar Skaug, Carl I. Hagen, Einar Steensnæs, Jan Petersen, Kristin Halvorsen og Lars Sponheim om endringer av Grunnloven 50, 53, 57, 58, 59, 61, 62, 63 og ny

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Co pen hagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright

Læs mere

Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 36 af 21. oktober 2015 (alm. del). Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Dennis Flydtkjær (DF).

Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 36 af 21. oktober 2015 (alm. del). Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Dennis Flydtkjær (DF). Skatteudvalget 205-6 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 39 Offentligt Skatteudvalget 205-6 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 36 Offentligt 6. november 205 J.nr. 5-3020380 Til Folketinget Skatteudvalget

Læs mere

Landinspektørforeningen.

Landinspektørforeningen. LOVE for Landinspektørforeningen. & Jehny Lazarus, Ittfbenhay^ V. A. Foreningens Formaal. i- Foreningens Formaal er at varetage Landinspektørernes Interesser, at virke til Gavn for og Sammenhold i Standen,

Læs mere

TIDSSKRIFT FOH UDGIVET DET KGL. DANSKE LANDHUSHOLDNINGSSELSKAB. REDlGlmET H. HERTEL KJØBENHAVN DET SCHUBOTHESKE FORLAG. TRYKT HOS NIELSEN & LYDlCHE

TIDSSKRIFT FOH UDGIVET DET KGL. DANSKE LANDHUSHOLDNINGSSELSKAB. REDlGlmET H. HERTEL KJØBENHAVN DET SCHUBOTHESKE FORLAG. TRYKT HOS NIELSEN & LYDlCHE TIDSSKRIFT FOH LANDØKONOMI UDGIVET AF DET KGL. DANSKE LANDHUSHOLDNINGSSELSKAB REDlGlmET AF H. HERTEL 1907 KJØBENHAVN DET SCHUBOTHESKE FORLAG TRYKT HOS NIELSEN & LYDlCHE (AXEL SJMMELKIÆR) 1907 455 Planteavlen

Læs mere

Ark No 29/1878. Til Byraadet.

Ark No 29/1878. Til Byraadet. Ark No 29/1878 Til Byraadet. I Anledning af Lærer H. Jensens Skrivelse af 13 April (som hermed tilbagesendes) tillader vi os at foreslaa. 1) at de 2 Beboelsesleiligheder som H. Jensen og H. Jørgensen jo

Læs mere

Der er modtaget data fra alle amter og kommuner undtagen Blåvandshuk, Dianalund, Løkken-Vrå, Marstal, Sallingsund, Sydfalster.

Der er modtaget data fra alle amter og kommuner undtagen Blåvandshuk, Dianalund, Løkken-Vrå, Marstal, Sallingsund, Sydfalster. NYHEDSBREV Fraværsstatistikken for den (amts)kommunale sektor 2006 er nu tilgængelig i en onlineversion med mulighed for selv at danne diverse rapporter over fraværet. Desuden udgives Fraværsstatistikken

Læs mere

Kontakter til speciallæger 1996

Kontakter til speciallæger 1996 Kontakter til speciallæger 1996 Kontaktperson: Fuldmægtig Heidi Ebdrup, lokal 6202 Med udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens kopi af Det fælleskommunale Sygesikringsregister er det muligt at beskrive befolkningens

Læs mere

Lorentz kraften og dens betydning

Lorentz kraften og dens betydning Lorentz kraften og dens betydning I dette tillæg skal i se, at der irker en kraft på en ladning, der beæger sig i et agnetfelt, og i skal se på betydninger heraf. Før i gør det, skal i dog kigge på begrebet

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 259-1908) Originalt emne Embedsmænd i Almindelighed Embedsmænd, Kommunale Uddrag fra byrådsmødet den 4. marts 1909 - side 4 Klik her for at åbne den oprindelige kilde

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 376-1918)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 376-1918) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 376-1918) Originalt emne Boligforhold Boliglove (Huslejelove) Lejerforhold Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 12. september 1918 2) Byrådsmødet den 10. oktober 1918

Læs mere

A. VALGET TIL FOLKETINGET DEN 13. NOVEMBER 2007

A. VALGET TIL FOLKETINGET DEN 13. NOVEMBER 2007 VALGET TIL FOLKETINGET DEN 13. NOVEMBER 2007 I. Indenrigs- og Sundhedsministeriet, den 15. november 2007 KL. 12:44:14 II. Beregning af kreds- og tillægsmandaternes fordeling på grundlag af foreløbigt fintællingsresultat

Læs mere

Forblad. Ydervægges vanddamptransmission. Ellis ishøy. Tidsskrifter. Arkitekten 1941, Ugehæfte

Forblad. Ydervægges vanddamptransmission. Ellis ishøy. Tidsskrifter. Arkitekten 1941, Ugehæfte Forblad Ydervægges vanddamptransmission Ellis ishøy Tidsskrifter Arkitekten 1941, Ugehæfte 1941 Ydervægges Va11ddamptransmiss:i.011 Af Civiling eniør Fer :Brask Foruden den Fugtighed, der udefra tilføres

Læs mere

Notat 24. november 2017 SKH/JHA /J-nr.: / Jyske byer topper listen for urbanisering Sjællandske byer indtager sidstepladserne

Notat 24. november 2017 SKH/JHA /J-nr.: / Jyske byer topper listen for urbanisering Sjællandske byer indtager sidstepladserne Notat 24. november 2017 SKH/JHA /J-nr.: 211808 / 2449384 Jyske byer topper listen for urbanisering Sjællandske byer indtager sidstepladserne I mange kommuner foregår der en relativt øget tilflytning til

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 390-1910)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 390-1910) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Biografteater Teater Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 20. oktober 1910 2) Byrådsmødet den 8. december 1910 Uddrag fra byrådsmødet den 20. oktober 1910 -

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 917-1938)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 917-1938) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 917-1938) Originalt emne Sporvejene Trambusser Uddrag fra byrådsmødet den 9. marts 1939 - side 6 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr. 917-1938) Indstilling

Læs mere

Status på København januar

Status på København januar 1 Status på København Status på København er en opdatering af relevante nøgletal, som fortæller en samlet historie om Københavns styrker og udfordringer. Status på København opdateres to gange årligt.

Læs mere

DET UDVIDEDE FRIE SYGEHUSVALG 2004 OG 2005 (foreløbig opgørelse)

DET UDVIDEDE FRIE SYGEHUSVALG 2004 OG 2005 (foreløbig opgørelse) DET UDVIDEDE FRIE SYGEHUSVALG 2004 OG 2005 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 15 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222

Læs mere

BEFOLKNING OG VALG STATISTISKE EFTERRETNINGER. 2015:3 26. juni 2015. Folketingsvalget den 18. juni 2015

BEFOLKNING OG VALG STATISTISKE EFTERRETNINGER. 2015:3 26. juni 2015. Folketingsvalget den 18. juni 2015 STATISTISKE EFTERRETNINGER BEFOLKNING OG VALG 2015:3 26. juni 2015 Folketingsvalget den 18. juni 2015 Resumé: Denne redegørelse om Folketingsvalget den 18. juni 2015 indeholder Danmarks Statistiks officielle

Læs mere

LOVE LANDINSPEKTØRFORENINGEN. KØBENHAVN FOR VEDTAGET PAA GENERALFORSAMLINGEN I KØBENHAVN DEN 12. AUGUST 1920.

LOVE LANDINSPEKTØRFORENINGEN. KØBENHAVN FOR VEDTAGET PAA GENERALFORSAMLINGEN I KØBENHAVN DEN 12. AUGUST 1920. LOVE FOR LANDINSPEKTØRFORENINGEN. VEDTAGET PAA GENERALFORSAMLINGEN I KØBENHAVN DEN 12. AUGUST 1920. KØBENHAVN FR. G. KNUDTZONS BOGTRYKKERI (i n d e h a v e r : o s c a r e n e v o l d s e n ) 886 1921

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 205-1933)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 205-1933) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Kommunehjælp Socialudvalg Socialvæsen Socialvæsen i Almindelighed, Socialloven Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 1. juni 1933 2) Byrådsmødet den 15. juni

Læs mere

Staalbuen teknisk set

Staalbuen teknisk set Fra BUEskydning 1948, nr 10, 11 og 12 Staalbuen teknisk set Af TOMAS BOLLE, Sandviken Fra vor Kollega hinsides Kattegat har vi haft den Glæde at modtage følgende meget interessante Artikel om det evige

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Co pen hagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright

Læs mere

Konkursanalyse 2014. Jobtabet i konkurser styrtdykker i finanssektoren og industrien

Konkursanalyse 2014. Jobtabet i konkurser styrtdykker i finanssektoren og industrien Jobtabet i konkurser styrtdykker i finanssektoren og industrien Antallet af konkurser var 4.049 i 2014. Dermed faldt konkurstallet for fjerde år i træk og ligger 2.412 under konkurstallet i 2010. De traditionelle

Læs mere

FOLKETALLETS BEVÆGELSER, 1991-2001

FOLKETALLETS BEVÆGELSER, 1991-2001 Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 1.01 Marts 2001 FOLKETALLETS BEVÆGELSER, 1991-2001 x Pr. 1. januar 2001 er indbyggertallet i Århus Kommune på 286.668. På 10 år er kommunens befolkning

Læs mere

FOLKEAFSTEMNINGEN RIGSDAGSVALGENE OG STATISTISKE MEDDELELSER KOBENHAVN I APRIL OG MAJ 1939 ELECTIONS POUR LE RIGSDAG EN AVRIL 1939

FOLKEAFSTEMNINGEN RIGSDAGSVALGENE OG STATISTISKE MEDDELELSER KOBENHAVN I APRIL OG MAJ 1939 ELECTIONS POUR LE RIGSDAG EN AVRIL 1939 DANMARKS STATISTIK STATISTISKE MEDDELELSER 4. R EKKE 109. BIND 1. HtEFTE COMMUNICATIONS STATISTIQUES 4me SÉRIE TOME 109 lèse LIVRAISON X RIGSDAGSVALGENE OG FOLKEAFSTEMNINGEN I APRIL OG MAJ 1939 ELECTIONS

Læs mere

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører landinspektøren s meddelelsesblad udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings medlemmer redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører indhold: L a n d in s p e k t ø r lo v e n o g M

Læs mere

OiZiiNliZSt'sl: Af / OiZitiLSc! b / K I K I ^ I O I L ^ KsbsnkAvn / dvpekikazsn

OiZiiNliZSt'sl: Af / OiZitiLSc! b / K I K I ^ I O I L ^ KsbsnkAvn / dvpekikazsn OiZiiNliZSt'sl: Af / OiZitiLSc! b / O L I K I K I ^ I O I L ^ KsbsnkAvn / dvpekikazsn ?ot" Os)I/smnZSl' OM Os)^3v nsr OZ bk'uzs^srtizkscisr; SS vsniizle vvvwv.l

Læs mere

Ark No 27/1879. Ansøgninger om Arrestforvarerposten

Ark No 27/1879. Ansøgninger om Arrestforvarerposten Ark No 27/1879 Ansøgninger om Arrestforvarerposten 1. Bager I.F. Kastrup, Kolding 2. Husmand J. Chr. Nielsen, Ammitsbøl Mark 3. Leutnant G.I.F. Gjerding, Aarhus 4. Christen Jeppesen, Kjøbenhavn 5. A. Jespersen,

Læs mere

II. Valg til Sogneraadet. (Landkommunalloven 6 Juli 186? 1-10).

II. Valg til Sogneraadet. (Landkommunalloven 6 Juli 186? 1-10). II. Valg til Sogneraadet. (Landkommunalloven 6 Juli 186? 1-10). Ved Valg til Sogneraadet skjelnes mellem de sædvanlige (ordentlige, ordinære) Valg, der foregaa regelmæssig hvert 3die Aar, de usædvanlige

Læs mere

Hovedbyer på forkant. Baggrundsdata

Hovedbyer på forkant. Baggrundsdata Hovedbyer på forkant Baggrundsdata Introduktion Dette notat samler en række baggrundsdata, som anvendes i Realdanias indsats Hovedbyer på forkant. Notatet er baseret på frit tilgængelige data hentet fra

Læs mere

AFSTØBNINGER AF BERTEL THORVALDSENS ANSIGT

AFSTØBNINGER AF BERTEL THORVALDSENS ANSIGT AFSTØBNINGER AF BERTEL THORVALDSENS ANSIGT De mennesker, der har interesse for vor store billedhugger Bertel T h o r valdsen, kender sandsynligvis hans dødsmaske. Den viser os et kraftigt, fyldigt fysiognomi,

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 265-1906)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 265-1906) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 265-1906) Originalt emne Hovedgaarden Marselisborg Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 27. september 1906 2) Byrådsmødet den 4. oktober 1906 Uddrag fra byrådsmødet

Læs mere

COWI A/S Maren Turis Gade 2 9000 Aalborg. Aalborg Kommune. Flytteanalyse. Udgivelsesdato 120208

COWI A/S Maren Turis Gade 2 9000 Aalborg. Aalborg Kommune. Flytteanalyse. Udgivelsesdato 120208 Aalborg Kommune Flytteanalyse COWI A/S Maren Turis Gade 2 9 Aalborg Udgivelsesdato 1228 1 Befolkningsudvikling Befolkningsudvikling i Aalborg Kommune. Type 22 23 24 25 26 27 22-27 28 Bestand 19.671 19.96

Læs mere

BEFOLKNING OG VALG. 2011:6 26. september 2011. Folketingsvalget den 15. september 2011. 1. Beregning af kreds- og tillægsmandaternes fordeling

BEFOLKNING OG VALG. 2011:6 26. september 2011. Folketingsvalget den 15. september 2011. 1. Beregning af kreds- og tillægsmandaternes fordeling BEFOLKNING OG VALG 2011:6 26. september 2011 Folketingsvalget den 15. september 2011 Ved kongeligt åbent brev af 25. august 2011 blev det bestemt, at der torsdag den 15. september 2011 skulle afholdes

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Folketallets bevægelser i Aarhus Kommune, 2007-2016 Pr. 1. januar 2017 er indbyggertallet i Aarhus Kommune 335.684 personer. Befolkningen er steget med

Læs mere

NOTAT. 1. Vurdering af stormflodsrisiko mellem Seden Strandby og Gels Å

NOTAT. 1. Vurdering af stormflodsrisiko mellem Seden Strandby og Gels Å NOTAT Projekt Risikostyringsplan for Odense Fjord Kunde Odense Koune Notat nr. 06 Dato 2014-11-07 Til Fra Kopi til Carsten E. Jespersen Henrik Mørup-Petersen STVH 1. Vurdering storflodsrisiko elle Seden

Læs mere

Artikel 1. Denne Konvention omfatter følgende Farvande:

Artikel 1. Denne Konvention omfatter følgende Farvande: BKI nr 228 af 21/06/1933 (Gældende) Udskriftsdato: 2. juli 2016 Ministerium: Udenrigsministeriet Journalnummer: Udenrigsmin., j.nr. 63.D.31. Senere ændringer til forskriften BKI nr 8 af 27/01/1986 BKI

Læs mere

Sammenholdet. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Sammenholdet. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

1. HVOR MANGE SKOLER, FORÆLDRE OG ELEVER DÆKKER UNDERSØGELSEN?

1. HVOR MANGE SKOLER, FORÆLDRE OG ELEVER DÆKKER UNDERSØGELSEN? Skole og Samfunds undersøgelse af Skolebestyrelsesvalget 2006 Indsamlingen af data er afsluttet pr. 4. april 2006. 1. HVOR MANGE SKOLER, FORÆLDRE OG ELEVER DÆKKER UNDERSØGELSEN? Antallet af skoleledere,

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 98-1915) Originalt emne Den kommunale Fortsættelsesskole Skole- og Undervisningsvæsen Skole- og Undervisningsvæsen i Almindelighed Uddrag fra byrådsmødet den 27. maj

Læs mere

F. FISKERIUDB1TTET. C. J. Rasmussen FRIVANDSFISKERIET

F. FISKERIUDB1TTET. C. J. Rasmussen FRIVANDSFISKERIET F. FISKERIUDB1TTET af C. J. Rasmussen FRIVANDSFISKERIET I de af Fiskeridirektoratet aarligt udgivne Fiskeriberetninger gives der bl. a. Oplysninger om Fangsten fra saa godt som alle større Brugsfiskerier

Læs mere

Statistik (1993-1999) Klagesager vedrørende vidtgående specialundervisning for børn jf. folkeskolelovens 20, stk. 2

Statistik (1993-1999) Klagesager vedrørende vidtgående specialundervisning for børn jf. folkeskolelovens 20, stk. 2 Statistik 1993-1999 - klagesager vedr. specialundervisning for børn 18-- Statistik (1993-1999) Klagesager vedrørende vidtgående specialundervisning for børn jf. folkeskolelovens 2, stk. 2 Statistik 1993-1999

Læs mere

Udvikling i elevtal i grundskolen, 2012/2013

Udvikling i elevtal i grundskolen, 2012/2013 Udvikling i elevtal i grundskolen, 2012/2013 Det samlede elevtal fra børnehaveklasse til 9. klasse i grundskolen er faldet med ca. 12.000 over de sidste fem år. Omkring 82 procent af eleverne går i en

Læs mere

Statistik for. erhvervsgrunduddannelsen (egu)

Statistik for. erhvervsgrunduddannelsen (egu) Statistik for erhvervsgrunduddannelsen (egu) 2002 November 2003 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning og resumé... 2 2. Indgåede aftaler... 2 3. Gennemførte og afbrudte aftaler... 5 4. Den regionale aktivitet...

Læs mere

Horsens Gasværk horsens, den

Horsens Gasværk horsens, den Horsens Gasværk horsens, den 9-1 1913 Hrr. Gasværksbestyrer cand. polyt Ing. Th. Kofoed Vejle I besvarelse af Deres Forespørgsel af 30. f.m. skal jeg meddele, at jeg for Ingeniørarbejdet med Ombygningen

Læs mere

Ruths Bog. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Ruths Bog. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

FOLKETALLETS BEVÆGELSER, 1994-1996

FOLKETALLETS BEVÆGELSER, 1994-1996 Nr. 1.05 April 1997 FOLKETALLETS BEVÆGELSER, 1994-1996 Folketallet i Århus Kommune steg fra 1. januar 1996 til 31. december 1996 med 1.637 personer. Dette er en fremgang på 0,6 %. Tilvæksten i Århus har

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Bygningsvæsen Bygningsvæsen i Almindelighed Stefanshjemmet Sundhedsvæsen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 24. januar 1929 2) Byrådsmødet den 7. februar 1929

Læs mere

Prædiken til 3. S.e. Paaske

Prædiken til 3. S.e. Paaske En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Sygehusenes virksomhed 1998 (foreløbig opgørelse).

Sygehusenes virksomhed 1998 (foreløbig opgørelse). Sygehusenes virksomhed 1998 (foreløbig opgørelse). Kontaktperson: Fuldmægtig Jakob Lynge Sandegaard, lokal 6205 Fuldmægtig Jørgen Jørgensen, lokal 6302 Indberetninger til Landspatientregisteret for 1998

Læs mere

STATISTISKE MEDDELELSER 1975: 7. Folketingsvalget. den 9. Januar 1975 DANMARKS STATISTIK. Kobenhavn 1975 BIBLIOTEKET

STATISTISKE MEDDELELSER 1975: 7. Folketingsvalget. den 9. Januar 1975 DANMARKS STATISTIK. Kobenhavn 1975 BIBLIOTEKET STATISTISKE MEDDELELSER 975: 7 Folketingsvalget den 9. Januar 975 DANMARKS STATISTIK Kobenhavn 975 DANMARKS STATISTIK BIBLIOTEKET 975, Publikationsfortegnelse vedrerende rigsdagsvalg og folkeafstemninger

Læs mere

Navn G.Bierregaard S. Nichum. Til Veile Byraad

Navn G.Bierregaard S. Nichum. Til Veile Byraad Ark No 24/1876 Med Hensyn til at Skovfoged Smith til 1ste April d.a. skal fraflytte den ham hidtil overladte Tjenstebolig i Sønderskov, for at denne Bolig med tilliggende kan anvendes til Skole, blev det

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 391-1908) Originalt emne Lønninger Pension Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 12. november 1908 2) Byrådsmødet den 1. april 1909 Uddrag fra byrådsmødet den 12. november

Læs mere