~ ~ NOSBOOObb DET ODONTOLOGISKE FAKULTET NORDISK SYMPOSIUM I ODONTOLOGISK RØNTGENDIAGNOSTIKK MAI BERGEN NSOR 11.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "~ ~ NOSBOOObb DET ODONTOLOGISKE FAKULTET NORDISK SYMPOSIUM I ODONTOLOGISK RØNTGENDIAGNOSTIKK 29.-31. MAI 1986 - BERGEN NSOR 11."

Transkript

1 *) r r ~ ~ NOSBOOObb DET ODONTOLOGISKE FAKULTET A/S/-A/0 -SX NORDISK SYMPOSIUM I ODONTOLOGISK RØNTGENDIAGNOSTIKK MAI BERGEN NSOR 11. MØTE ~$L M

2 TIDLIGARE SYMPOSIUM 1966 Malm Århus 1970 Bergen 1972 Åbo 1974 G6teborg 1976 København 1978 Oslo 1980 Helsinki 1982 Stockholm 1984 Århus

3 NORDISK SYMPOSIUM I ODONTOLOGISK RØNTGENDIAGNOSTIKK HAI 1986 TORSDAG 29. mai 0900 : Registrering 1845 Bussavgang til De odontologiske institutter, omvisning, get-together-party 2300: Bussavgang tij Fantoft FREDAG 30. mai 0800: Frokost 0900: Faglig program 1230: Lunsj 1330: Faglig program 1845: Bussavgang t i 1 Festmiddag, Bellevue restaurant 2430: Bussavgang til Fantoft LØRDAG 31. mai 0800: Frokost 0900: Faglig program 1230: Lunsj 1330: Faglig program - 3 -

4 Fredag 30.mai 0900: Åpning, Agnar Halse Nostalgisk tilbakeblikk, Gunnar Normann Nilsen 0 1 J15: Godfredsen, Erik & Wenzel, Ann: natamater i den radiologiske undervisning på Århus tandlægehojsko le. Teknik, pædagogiske strukturer og resultater. 09 JO: Halse, Agnar & Holven, Olav: Strategi for røntgendiagnostikk av det apikale periodontium. Molven, Olav 6 Halse, Agnar: SeinresuJ tat av rotbehandling utført i undervisningsklinikk. Forsberg, Jarl: Rad iog raph ic reproduction of the endodont ic "work ing length" conipar i ng the para i le i ing and the bisecting-ang le techn ique. Ka f fepause 1100: Holven, Olav; Halse, Agnar & Grung, Bjarte: Remtgenologisk k lass i f i ser i ng av t i the 1 ing etter endodont i sk k i rury i. Grung, Bjarte; Molven, Olav & Halse, Agnar; Resultat etlur e nd od o n 11 s k k i v u rg i. Hintze, Hanne & Wenzel, Ann: Kn radiologisk heling efter kirurgisk endodonti. vurdering af Kvinnsland, Inger; Oswald, Robert J. & Halse, Agnar: Root per Corations. A clinical and roen tgenolog i ca 1 study of VJ cases. Lunsj 13i0: SyrjSnen, Stina; White, S. & Gastrin, J.: A comparison ol bi tewing with panoramic rad iographs for the detection of approxima L car ies. Håkansson, Håkan: Direkt sagittal datortomograf i av kak leden. Tronje, Gunilla & Welander, Ulf: Omvand skiktposition v id roterande panoramarad i og raf i. SyrjSnen, Stina; Pohjola, E.; Soimakallio, S. & HakelS, A.M.: Panoramic rad iog raphy of the temporomandibular joint by zonography in posterior-anterior projection. Kafzepause 1500: Stabrun, A.E.; Larheia, Tore A.; Røsler, M.; Haanæa, H.R. & Røyeraal, H.M.: Impaired mandibular function and possible effect on mandibular growth in juven ile rheumatoid arthri tis. Wolf, Juhani; jarvinen, Heikki J. & Hietanen, Jarkko: Gardner's dento-maxillary stigmas in patients with familial adenomatosis co1 i. Gustafson, GOsta; Lindahl, Bengt; Dahl, Evert & Svensson, Ake: Multipla kakcystor och hudcancer. The nevoid basal cell carcinoma syndrome (the Goriin's syndrome)

5 Lo i- d fi'-j il. mai O'XM); Aagaard, Annette: Intern transmission ac spredt str^iing gennem halsen. Andersen, Vibeke & Sewerin, Ib: Indblændingens betydninq [or den direkte bestråling ar lens ocjli ved tmnsmaksi I la>rc kæbeledsoptageiser. Stenstrom, Birgitta; Henrikson, CO.; Bergman, K. & Blomgren, P.-G.: Energy imparted to the swedish population from intraoral radiography. Julin, Per; Stenstrftm, Birgitta; Tronje, GuniJla & Karlsson, Leif: OP 10 - Avbiidningoch stråldosor. 24 KaT tr.-jjjuse ] I 00 : Wenzel, Ann: Rad iolog i sk screen i ng a f raske i ndi v idet? Fund hos holprotesebsrere of tor rut i norøss iq rontqcminftcrsøgelse. Beyer-Olsen, Eva Stermer; Bjertness, E.; Eriksen, H.H. & Hansen, B.F.: Oral radiographic findings among 35-year-o Id Oslo citizens in 1973 and Høystad, Anne & La r he im, Tore A.: Rop rodne i h i I i ty of bi tewing rad i og r a ph p: t.'ompar i son bot ween Kqqen-b: to and K w i k- hite. Espelid, Ivar & Tveit, Anne Bjerg: Fy i 1 inqsmotoria l oih fontqnnkontrast og di ag nos t i kk av sekund-pi/km tos. Lun s j 1 HO: Andersen, Hans Ebbe: Foransta 1 tninqor tij li'-'ii^nsmntj af smitte v od AI DS og hepat i t i s ved i nt run r.i I rem tg r-n undersøke lso. Sewerin, Ib: Mekanisk i nducerfde h 1 l loder p.1 dent - i- rontgenf" j im. Svanæs, Dagfinn & Larheim, Tore A.: Dacali.iS'Tt bi I U-diina lyse av røntgonbi Uief ved bruk av tri i k real'it.'im.i.sk J n (J'i"). Noen tekniske oq okonomiskn hotraklninget

6 DATAMATER HOJSKOLE. I DEN RADIOLOGISKE UNDERVISNING PA ARHDS TANDLÆGE- Toknik, pedagogiske strukturer og resultatcr. r.rik Gotfrodson & Ann Wenzel, Afdcling Tand l<->gehøj skol o. for Radiologi, Århus Sidcn A. Jepsen, H. Birn og andre foretog den første effektundersogclse a f datamater anvendt i den odontologiske uddannolse pa Århus Tandlegehøjskole i 1978 er udviklingen giet sterkt, primært fordi den store centrale datamat er blevet a f løst a f mikrodatamater. Pa programmeringsområdet er der ogsi, sket on udvikling. Hvor der tidligere programmeredes i eksisterande højniveausprog (ALGOL, BASIC osv.) har Århus Ta ndlegehøj skole nu i samar be jde dels med andre offentlige in.stitutioncr, dels med private virksomheder udviklet et forfattersystem baseret på pædagogiske krav. Systemet ComCats (Complete Computer assisted training systems) er nu f:0rd i gud vik let. Sproget indeholder under 100 kommando-ord og tillader seiv kompiicerede programstrukturer Systemet anses af brugere for et userdvanl igt nemt forfattervjprktøj. Der er indtil videre fremstillet forgrenede undervisningsprogrammer pa forskcllige niveauer dækkende emnerne: Enoral optagelsesteknik, Strålehyg ie jne, Apparat le? re, Røntgenstrålernes beskaffenhod, opståen og karakteristika, Ellære og A- tomfysik samt et simulationsprogram: Billedets sværtning. Der er foreløbig gennemført to undersøgelser inden for området enoral optagelsesteknik: Første undersøgelse, som gennemførtes i efteråret 1984/ evaluerede effekten af den datamatformidlede undervisning sanunenlignet med den traditionelle lærerformidlede. 67 studerende blev tilfaldigt delt i 2 grupper, som modtog hver sin form for undervisning, der afsluttedes af en test, dels af teoretisk viden, deis af prakri sk ferd ighed. Den teoretiske test viste ingen signifikant forskel mellom de to grupper (p. 0,05), mens datamatgruppen klarede sig bedst til den praktiske test (p * 0,05). Anden undersøgelse (efteraret 1985) blev gennemført med et udelt hctld pc- 54 st ude r ende, som udclukkende fik datamat form idle t UIKU; rv i sning. Formalet var primært at undersøge de studerendes forbrug af tid samt at undersøge, om eventuelle forskelle var kønsbetingede. Tidsforbruget var meget varieret og kønsbetinget, idet pigerne brugte lc?ngere tid ved maskinen ^nd drengene (p - 0,05). Der var ingen sammenhæng mellem de studerendes tidsforbrug og praktiske færdigheder (p > 0,05). Rogge undersøge1 ser blev fulgt op af en spørgeskemaundersøgelso a f do studerendes holdninger over for den - i dette fag - nye undervisningsmetode. Holdningerne var overvejendo positive, omend di.»r dog var en tendens til forbehold fra pigornos s tdc

7 Halse, Agnar & Holven, Olav: Strategi for røntgendiagnostikk av det apikale periodontium. Institutt for odontologisk røntgendiagnostikk. Institutt for kariologi og endodonti. Universitetet i Bergen. Etablering av korrekt diagnose er eit sentralt problem i klinisk forskning, serlig når ein ønsker å undersøke effekten av ulike metodar for profylakse eller terapi. Reelle skilnader vil ofte bli kamuflerte dersom observatørane sine funn er upålitelige. Undersøking av slike problem inkluderer m.a. (1) definisjon av diagnostiske grupper, (2) estimering av intra- og inter-obervatør variasjon, (3) system for handtering av usemje-kasus. På eit materiale av 1110 rotfylte røtter nytta vi i første stadier tre grupper: Normal - Usikker - Patologisk. Seinare blei dette redusert til to grupper: Vellykka - Mislykka. TRINN 1. Diagnostisk gruppering ved to observatørar, data i %. Obs B\0bs A Normal Usikker Patologisk Forkasta Normal Usikker 2 3--^_^ 3 Patologisk 1 - " " 13_^ ^ Forkasta Semje 82% Cohen's Kappa 0.61 TRINN 2. Diagnostisk gruppering etter felles vurdering Normal Usikker Patologisk Forkasta TRItJN 3. Diagnostisk gruppering etter vurdering av usikre kasus Vellykka Mislykka Forkasta UtEra vår vurdering fungerte opplegget godt: * Vurdering ved to observatørar separat vil eliminere klare Eeil og identifisere problemkasus * Kalkulering av prosentvis enighet og Cohen's Kappa gir ein kvalitetskontroll * Felles diskusjon vil kunne avsløre anatomiske og terapeutiske problem I ein klinisk situasjon vil ein også måtte ta avgjerd for slike kasus som vi forkasta her. I forskningssamanheng meiner vi slike kasus bør utgå, ettersom verdien av diagnosen vil vere høgst tvilsam

8 Seinresultat av rotbehandling utført i undervisningsklinikk. Holven, Olav & Halse, Agnar. Institutt for kariologi og endodonti. Institutt for odontologisk røntgendiagnostikk. Universitetet i Bergen. Røntgenologiske etterundersøkingar av konservativ endodontisk terapi, rotfyllingar, har svært sjeldan observasjonstid over 4 år. Ved lengre oppfølgningsperiode aukar sjansane for *t resultata er definitive. Hår perioden er år, som her, ma funna kunne ka 1 last endelege og vil dermed vere eit godt grunnlag fer justeringar i klinisk arbeid. Undersøkinga omfattar 550 røtter rotfylte av studentar, halvparten av eit materiale som vart granska for LO Ar sidan. Oppfalgingsmaterialet syntes ikkje forskjellig frå dette med omsyn til t^nnfordeling, diagnosar og terapiform, rotfy1lingsnivå og tette og utette rotfyl1 ingar. Ved røntgend iagnostikk var framgangsmåten som gjort greie for tidligare (sjå rapport Halse & Holven), Frekvensen vellykka kasus var 79%, av dei mislykka var halvparten (11%) røtter med tydeleg minsking av den apikale prosessen. Tabellen syner kl Ln iske variable med observert verknad pa sluttre-suitatet (*= negativ effekt). Røtter Vellykka {%) Mislykka (%) Overkjeve latent I * Forstu premolar* Alle andi tenner Terapi Rev isjonsbehandl ing Bl 19 Nek^osebehand 1 ing * un Yl Pulpoktoini 8} 17 Røntqenfunn Apikal periodonti tt* Normal 91 >) Utvidj rothinnespalte Tettleik Tett Utett* 72 28

9 Radiographic reproduction of the endodontic "working length" comparing the paralleling and the bisecting-angle technique. Jarl Forsberg. Department of Roentgenology, University of Bergen. In endodontic therapy the instrumentation and filling of root canals, the so-called "working length" should ideally be siightly short of the apical foramen. The working length is usually determined radiographically. The technique involves the exposure of radiographs with an instrument posi tioned in the root canal at,ip[>rox imate ly the correct length. The exact working length is determined by assessing the distance between the end of the instrument and the apex of the tooth depicted radiographically. The resuit from experimental and clinical studies ind icated that the (i[>i IM 1 anatomy was better reproduced by use of the paralleling technique than with the bisecting-angle technique. There was no statistically differenee between the radiographic reproduction by the film holder according to Eggen and the reproduction by a specially constructed film holder with "correct" adjustments. Rad iographs exposed with conventional i Mm holders for paralleling technique will apparently g ive a safe radiographic guidance by endodontic treatment

10 Røntgenologisk klassifisering av tilheling etter endodontisk kirurgi. Molven, Olav, Halse* Agnar & Grung, Bjarte. Institutt for kariologi og endodonti, Institutt for odontologisk røntgendiagnostikk. Universitetet i Bergen. Oralkirugisk avdeling, Sentralsykehuset i Rogaland. Eit diagnostisk opplegg med spesialistar fra ulike odontologiske disiplinar blei nytta i ein omfattande serie endodontisk-kirurgiske kasus, etterkontrollert røntgenologisk 1 år etter inngrepet. Basert på kriteriar til Rud et al (1972) blei kasus gruppert i ei av følgjande tiihelingsgrupper: (1) Fullstendig heling, (2) ufu11- stendig heling (arrvev), (3) usikker heling, (4) utilfredsstillande heling. Oralkirurgen og endodontisten granska først bilda kvar for seg. Ein oppnådde her 63% samsvar - etter korreksjon for tilfeldig samsvar. Dei resterande kasus blei deretter granska og diskutert av begge observatørane i fellesskap. På denne måten nådde ein fram til ein diagnose for 94% av totalmaterialet. Usemjekasus og vanskelige grenselinjekasus blei vurdert av ein oral røntgenolog. Han vurderte desse meir pessimistisk Qnn dei to hovedobservatørane. Gjennomgåande var observatørkonsistensen tilfredsstillande. Vi meiner og at vaiget av ekspertane aukar sjansen for ein "sann" diagnose. Det blei fastslått at undersøking etter 1 år har ein viktig funksjon - dei fleste tilfelle kunne avsluttast på dette t idspunktet. [??T Ob*»rv«r 1 E3 Obtacer 2 I j* I Conplete ogreement l } Agreement after joint evaluation * * Oral radiologist COMPLETE HEALING I INCOMPLETE HEALING (SCAB TISSUE) UNCERTAIN HEALING UNSATISFACTORY HEALING

11 Resultat efter endodontisk kirurgi. BJARTE GRUNG, OLAV HOLVEN 6 AGNAR HALSE. Oralkirurgisk avdeling, Sentralsykehuset i Rogaland, Institutt for kariologi og endodonti og Institutt for odontologisk røntgendiagnostikk, Universitetet i Bergen» Ved oralkirurgisk avdeling, Sentralsykehuset i Rogaland ble det i årene utfert endodontisk kirurgiske inngrep på 545 tenner fra 508 pasienter, hvorav 477 tenner kunne følges videre. Inngrepene omfattet apicoectomier med ulike grader av rotspissreduksjon og kyrettasjer. Det ble for hver tann utført endodonti, enten ortograd, retrograd eller en kombinasjon med orto- dg retrograd fylling. En rekke parametre ble registrert preoperativt, peroperattvt og postoperativt. Postoperativt resultat ble bedømt efter 1 år og de fleste kasus kunne da avsluttes. Ca. en tredjedel av pas'entene ble kontrollert i inntil 3 Sr. Behandlingsresultatet ble gruppert som: 1. Komplett tilheling. 2. Inkomplett tilheling (arrvev). 3. usikker tilheling. 4. Utilfredsstillende tilheling. Se forøvrig rapport av Molven, Grung og Halse, Por materialet som helhet fant en følgende helingsresultat (%). Komplett Inkomplett Usikker Utilfredsstillende {arrvev) Efter 1 år Rf ter 2-3 år Rn rekke faktorer ble ikke funnet å ha innvirkning på forekomst av mislykkede kasus: Alder, kjønn, kjeve, tanngruppe, defektens størrelse, redusert benfeste. Derimot ble retrograd fylling funnet å gi dårligere resultat enn ortograd. Porekomst av inkomplett tilheling var høy ved følgende faktorer - som dog ikke er innbyrdes uavhengige: Stor defekt, perforasjon av pa latinalt/lingualt ben, 12/

12 EN RADIOLOGISK VURDERING AF HELING EFTER KIRURGISK ENDODONTI. Hanne Hintze & Ann Wenzel, Afdeling for Radiologi, Århus Tandlægehøjskole. Et retrospektivt studium af 100 tænder behandlet med kirurgisk endodonti blev gennemført med det formål at vurdere den periapikale knogleheling. Til evaluering af helingen anvendtes enorale røntgenbilleder optaget 6-48 maneder postoperative Helingen blev vurderet radiologisk og inddelt i falgende 4 kategorier: Fuldstændig heling. Fibrøs heling, Tvivlsom heling og Injen heling. Undersogelsens resultater viste ingen sammenhæng mellem heling og patientens alder (p > 0,1) eller kon (p > 0,1). Derimod var helingen signifikant bedre, såfremt lamina dura præoperativt forlfcb ubrudt, eventuelt irregulært (svarende til en udvidet parodontalspalte) end, hvis lamina dura var brudt præoperativt (p < 0,05). Den periapikale knogles udseende for operationen var ligeledes en faktor af betydning for helingen, idet knogle, som ikke viste osteolyse (fråvær af trabekler), helede signifikant bedre end knogle, som var i opl<r>sning (p < 0,05). Ingen sammenhcng mellem størrelsen af den a- pikale knogledestruktion og heling (p > 0,1) eller mellem kontroltidens lengde og heling blev påvist (p > 0,1). Derimod kunne en sammenhamg mellem tandtype og heling pflvises, idet overkæbens tander helede signifikant bedre end undcrkrebens, tænder (p < 0,01), som det kan ses i tabellen. Tand 5,4 + 4,5 7,fi+fi,7.i,2, 2-I, Fuldstændig Fibrøs Tvivlsom I nyen Total Fordelingen af tænder i helingskategorier i relation til tandtype i overkæbe og underkæbe. Pa grundlag af resultaterne kan det konkluderes, at behandleren ikke b<dr lade størrelsen af den apikale knogledestruktion v??re afgørende for beslutningen om at udføre kirurgisk endodonti. Derimod bor behandleren overveje betimeligheden af denne behandling p underkr?bett?nder, da disse heler signifikant darligere end overk<i?bet;?nder

13 Root perforations. A clinical and roentgenological study of 55 cases. X. KVINNSLAND*, R.J. OSWALD and A. HALSZ. Dept. of Cariology and Endodontics, Univ. oe Bergen, Dept of Endodontics,. Vniv, of Washington, and Dept. of Roentgenology, Univ. of Bergen. The material comprised 41 maxillary and 14 mandibulary teeth with traumatic perforations. Maxillary canines, mandibular molars and maxillary lateral incisors were most frequently perforated. The predilection site seemed to be the mid-root level. Treatment groups: * Ortograde endodontic treatment n 28 * Endodontic and surgical treatment n 8 * Perforation dlagnosed after placement of po s t s n 7 * Extraction without further conservative treatment n 12 The patients have been recalled for clinical and roentgenological pxamination with a mean observation period of 3 years and 5 months. The cases were evaluated by the observers separately, foijowed in disagreement cases by a joint discussion and decision. As Ear as possible they were placed in the groups SUCCESS or FAILURE. SUCCESS UNCERTAIN FAILURE Ortograde 50% 7% 43% Endodontic surgery 100% In the group of pereorations diagnosed after cementation of posts 3 cases were accessible for surgical treatment and 1 Eor curretage. The prognosis Eor this group was poor. Thus the overall success rate was 56% aeter 3 5/12 years. Diagnostic problems and further treatment decisions will be d i scussed

14 1 A COMPARISON OF BETE WINGS WITH PANORAMIC RADIOGRAPHS FOR DETECTION OP APPROXIMAL CARIES S. Syri^nen, s. White*andJ. Gastrin.** Department of Oral Radiology, University of Kuopio, Finland; Section of Oral Radiology, University of California,. USA; p.'i loniex, Instrumentarium Co,, Helsinki, Tin land. The aim of- the prosent study was to investigate the reliability of interpretation of approx imal caries in panoramic radiograhs. extracted teeth (29 altogether) were reimplanted into eight half-mandibles of human cadaver origin, and rout i ne bi to w i nqs wore exposed using the Kwik Bite blocks and Kodak ul tras peed D f i ims. in add i t ion, panoramic rad iographs wore taken using o device constructed to fix the -jaws. Two d i f feren t semen-film comb i nat ions were used; Siemens Spec i a I- Kodak XI., and DuPont Hiqh Pius- Cronex 4. Fo 1 Lowing radiography, the teeth were embedded in plastic and serially sectioned for histologic examination and micro rad iographic ana Jyscs. The depth of the approxima 1 carious lesions was graded both in micrographs and in radiographs by seven observers as fo Mows: 0 = no caries; l=caries extend ing into the outer half of enamel; 2=caries extending into the inner half of enamel; 3= caries extending into the outer half of dentin; 4 = caries extending into the inner half of den tin; and 3 = car ies extend ing to pulpai cavity. Similar grading was also completed in histological sections. The results were expressed as two RCO graphs. The first RCO graph measuring the actual depth of the carious lesions indicated that the two screen-f i Im comb i nations yielded results comparable to the nitraspced film (areas of for Ultraspeed and and i). 6 J7 for the scror*n-f ilm combinations). The second graph signifying the detection of any caries gave higher area scores than the f i rat one (U1traspced 0.798, screen-f i lm combinations and 0.785). The observers were able to detect ca r ios with the two screen-f i lm combinat ions nearly as accurately an they rlld with the Ultraspeed film. The results injicilc t hat a It hough the screen-f i lm comb inations resu Ited in images with substantially more fizziness an<^ lock of sharpness as compared with the Ultraspeed film, this did not s ignif" ion t Jy alter the diagnostic performance of the obs'm'vtm-r

15 DIREKT 5AGITTAL DATQRTOMOGRAFI AV KfiKLEDEN Håkan Håkansson, Rbntgenavdelningen, Centralsjukhuset, S Kristianstad, Sverige. Fbreliggande rapport baseras på 3J ars erfarenhet av datortomografi (CT) med en Toshiba TCT-BGA inom den maxillafaciala regionen. Under senare år har intresset for kåkledssjukdomar kommit att fokuseras till ledens mjukvavnadskomponenter. Detta har inneburit en snabb utveckling och forfining av mjukvavnadsrelaterade radiologiska undersdkningsmetoder, bl a selektiv arthrotomografi med enkeleller dubbelkontrastfbrfarande. Denna metod anges ha hbg sensitivitet och speeificitet men år relativt komplicerad och tidskråvande samt år en invasiv metod. Digital radioqrafi såsom CT medger mycket god vavnadskontrastupplosning och mojiigggor mjukvavnadsanalys aven vid non-invasivt forfarande. CT-metoden ar snabb och enkel samt ar sko.- sam mot patienten. Den direkta saqittala CT-tekniken har visat sig ge våse-itligt båttre diagnostiskt utbyte med bittre spatial- och kontrastupplbsning jåmfdrt med konventionell transversal teknik med efterbearbetning i form av sagittala rekanstruktioner. Patienten placeras liggande på sidan med en tjock kudde under axeln och med huvudet maximalt lateralflekterat ned mot patientbordets huvudstbd. Med maximal "gantry"-vinkling uppnås en rak eller nastan rak sagittal projektion. En fullståndig undersdkning innefattar 5-6 snitt i vardera sammanbitnings- och maximalt gapningslage bilateralt, varvid utnyttjas 2 mm tjocka snitt med 3 mm fbrflyttning mellan snitten. På patienter med våldefinierad upphakning fore kakledsknåppning registreras i allmanhet också detta lage. Sammanlagda undersdkningstiden overstiger sållan 25 minuter. I den efterfbljande databearbetningen underlåttas den diagnastiska bedbmningen speciellt avseende den oftast ringa strålattenueringsskiilnaden mellan muskel- och diskvavnad med hjalp av s k dubbelfonster ("blink-mode"). Harvid kan ett attenueringsområde med valfri bredd, inom vilket alia strukturer avbildas vita, steglbst fbrskjutas inom det totala attenueringsspektrat. Det har visat sig åndamålsenliqt med en bredd på det rbrliga attenueringsområdet om HU (Hounsfield units) med lagsta punkt strax ovan genomsnittsvardet for normal muskeltåthet (ca 60 HU). Patientmaterialet som hittills omfattar ett 50-tal patienter ar ånnu ej fårdigbearbetat, men hittills gjorda erfarenheter visar att metoden har hbg sensitivitet och specificitet for kakledssjukdomar bl a anterior diskdisplacering med mer eller mindre uttalad diskdeformering. Undersbkningstekniken ar non-invasiv och ar enkel Dch foga tidskråvande och torde dårmed i många fall kunna utgdra ett utmarkt alternativ till andra mera kompliccrade netoder inom radiologisk kåkledsdingnostik

16 Omvand skiktposition vid roterande panoramaradiografi. Gunilla Tronje och Ulf Welander (Inst. for odont, rbntgendiagnostik Stockholm, Umeå) Vid konventionell roterande panoramardntgen befinner sig det avbildade skikt, oberoende av vilken form det har, mellan rotationscentrum och filmen. Det a'r emellertid mojligt att fbrlågga skiktet till andra sidan av rotationscentrum. Den tekniken tillampas i Zonarc (Siemens AG) nar halsryggen rontgenundersbks (Program CV). Den omvanda skiktpositionen ger upphov till bildegenskaper, som skil jer sig något från de som uppkomtner vid konventionell panoramateknik. I rapporten presenteras teorin bakom det omvanda skiktet och bildkarakteristika kopplade till det

17 PANORAMIC RADIOGRAPHY OF THE TEMPOROMANDIBULAR JOINT BY ZCNOGRAPHY IN POSTERIOR-ANTERIOR PROJECTION S. Syrjanen, E. Pohjola, S. Soimakallio* and A-M. Makeia. Institute of Dentistry, University of Kuopio; *Department of Radiology, Kuopio University Central Hospital, Kuopio, Finland, In radiological examinations of the temporomandibular joint {TMJ), a number of problems are faced owing to the complexity of the exam ination techniques, including the difficulty in repeating the examination in identical positions. The most satisfactory results, e.g. the most precise and detailed radiological data are obtained using tomography. The capability of panoramic rad iography in detecting minor pathological changes in the TMJ area has been a controversa 1 issue. The promising experience with panoramic zonography in max i 1lo-facial radiology prompted the design of a new programme specially suited for the TMJ assessment. The new TMJ PA program of Zonarc (Palomex, Instrumentarium, Finland) was tested in a series of 18 patients suffering from rheumatoid arthritis (RA), and in 18 subjects with a TMJ dysfynction syndrome. The TMJ area was imaged by the Zonarc TMJ PA program and using conventional panoramic tomography. The films were read by two radiologists, grading the quality of the exposure and the resolution of the pathological changes. The quality of the pictures was determined on a scale of good, satis fac tory and inferior. The foil owing abnormalities in the mandibular condyle were recorded: osseous proliferation, sclerosis, usuration, osteophyte format ion, 'nicrocysts and changes in condylar configuration. The gener.il visibility of the mandibular condyle in patients with the TMJ dysfunction syndrome was definitely better in the films exposed using the 2onarc TMJ PA program. In RA patients, however, the panoramic films were generally better than those obtained with the Zonarc TMJ PA program. On the other hand, the resolution of the pathologic.! 1 changes by the Zonarc TMJ PA proved to be superior to conventional panoramic tomography. This was especially true with the small osteolytic changes, which were clearly better visualized on the Zonarc films. Because of some inconveniences encountered in patient posi ti oning, slight modifications in the shape of imago layer were made after the test series. According to our preliminary experience, these modifications signficantly improved the resolution of the anatomic details and facilitated an optimal exposure procedure. When patients with the TMJ disorders are examined, the applicability of the method may be limited by the fact that the patient should be able to maximal]y open the mouth to guarantee the visibility of the condyle

18 IMPAIRED MANDIBULAR FUNCTION AND POSSIBLE EFFECT ON MANDIBU LAR GROWTH IN JUVENILE RHEUMATOID ARTHRITIS Stabrun, AE, Larheim, TA, Røsler, M, Haanæs, HR, Høyeraal, HM Faculty of Dentistry, University of Oslo, Oslo and Oslo Sanitetsforening Rheumatism Hospital, Oslo The present study is part of a longitudinal investigation on craniofacial growth, dental occlusion and temporomandibular joint (TMJ) changes in children with juvenile rheumatoid arthritis (JRA). Aims of the study wtre 1) to throw light on the functional characteristics of an arthritic TMJ, 2} to study the relationship between radiographically and clinically evaluated mandibular function, and 3) to illuminate the possible influence of impaired function on the mandibular growth. Of the 103 children with JRA, 71 were girls. At examination 44 had pauciarticular &nå 59 polyarticular type of disease. Mean age was 9.0 years (range ). As regards the radiographic evaluation of joint function, 55 children (25 girls, 30 boys) without known or suspected joint disease, served as controls. Mean age was 9.4 years (range ). Standardized radiographs of the TMJs were obtained at intercuspal position and at maximum mouth opening. Measurement of the condylar translation was derived by means of tracings and superimpositions. Maximum mouth opening, as measured between upper and lower central incisors, was chosen as a clinical variable of mandibular function. From oblique posteroanterior cephalographs maximum length of the mandible was measured On both sides. Disease variables of interest in this study included type and (juration of disease, disease activity and previous medication. The JRA patients, grouped according to structural TMJ abnormalities, were tested against controls. A significant relationship was found between translatory capacity and structural TMJ abnormalities. Even patients without arthritic abnormalities showed a statistically significant restricted translation, although the translation was far More reduced in patients with structural abnormalities. Patients with unilateral abnormalities showed restricted translation on the affected side and to a lesser extent also on the unaffected side. By increased TMJ abnormality the translation tended to become more reduced. A significant correlation between maximum mouth opening and translatory condylar movement was found. The possible influence of impaired translation on mandibular growth was tested by means of regression analysis. The close relationship between structural and functional abnormalities stated above, both features obviously characterizing an arthritic TMJ, made it difficult to estimate the relative influence of the two factors. Restricted translatory capacity can not be excluded as a contributing factor to growth inhibition of the mandible in JRA patients

19 GARDNER'S DENTO-MAXILLARY STIGMAS IN PATIENTS WITH FAMILIAL ADENOMATOSIS COLT Juhani Wolf, Heikki J. Jarvinen and Jarkko Hietanen * *#* Departments of Dental Hadiology and Oral Pathology, K# University of Helsinki and Second Department of Surgery, Helsinki University Central Hospital, Helsinki, Finland Fifty patients with familial adenomatosis coli (FAC} studied by panoramic tomography showed osteomatous jaw changes in 82 per cent as compared with 10 per cent in matched controls. Patients with FAC showed exostoses in 26 per cent and enosleomas In 80 per cent of the cases. Large intraosseous lesions (six or more enosteonas) were found in ten patients (20 per cent). Supernumerary teeth, compound odontomas and/or impacted teeth were seen in 30 per cent of the patients and in four per cent of the controls. A correlation between dental abnormalities and the large number of osteomas was found. The results support the view that both osteomas of the jaws and dental abnormalities are features of FAC. Panoramic tomography of the jaws may serve as a valuable tool for early detection of FAC, at least in the case of the most striking changes (about 20 per cent). Thus, dentists may have an important role to play in the detection of these Gardner's stigmas and in the early diagnosis of this premalignant condition. However, the diagnostic value of panoramic tomography should not be overestimated. Its sensitivity (82 per cent) and specificity (89 per cent) ar-e too low to permit its use as a screening examination for asymptomatic descendants at ri^k

20 L-1ULTIPLA KAKCVSTOR OCH HUDCANCER The nevoid basal cell carcinoma syndrome (the Gorlin's syndrome) Gosta Gustafson, Bengt Lindahl, Evert Dahl och Åke Svensson Gorlin's syndrom år trots en stor mangd undersokningar relativt okånt for tandlåkare. Orsaken torde vara att de publicerats i vitt skilda specialtidskrifter. Oen bristande kannedomen har många ganger lett till att diagnostisering och behandling fordrojts. Cystoma har då kunnat recidivera och hudfbra'ndringar overgått till malignitet. Forfattarnas undersokning ar baserad på fynd inom en familj med 14 medlemmar i 6 generationer. Materialet omfattar 3 man och 11 kvinnor, varav de nu levande i de 5 sista generationerna har kunnat undersokas kliniskt och rbntgenologiskt, medan individerna i de två forstå generationerna endast kan dokumenteras anamnestiskt och rbntgenologiskt. Undersdkningen visar att 8 av familjens 14 individer i varierande grad har drabbats av symptomets många olika forandringar, varav de viktigaste ar hudfbrandringar i form av basal cell cancer, naevi och pits (gropar), orala forandringar i form av kakcystor och mandibular prognatism, skelettanoinalier samt forandringar av centrala nervsystemet. Det faktum att syndromet ar arf tligt gor information om sjukdomen till familjen synnerligen viktig. Medlemmarna maste veta vad som kan hanud och da kakcystorna ofta vaxer mycket fort ar det viktigt får tandlakarna att gora frekventa kontroller så att en cysta kan opereras i tid. Hur langt intervall det bor vara mgllan undersokningarna kan diskuteras, men undersbkningsmaterialet visar att ett år kan vara for lang tid. Naevi och hudcancer ar vanliga hos patienter med syndromet. En histologisk undersokning av sådan hudcancer från en av våra patienter visar cystor exakt lika den, som vi ser i våra kakcystor från samma patient. Likheten mellan cystoma från kakarna, från munslemhinnan och från hudcancer hos patienter med syndromet pekar på ett gemensamt satt att reagera

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Medicinske komplikationer efter hofte- og knæalloplastik (THA and KA) med fokus på trombosekomplikationer. Alma B. Pedersen

Medicinske komplikationer efter hofte- og knæalloplastik (THA and KA) med fokus på trombosekomplikationer. Alma B. Pedersen Medicinske komplikationer efter hofte- og knæalloplastik (THA and KA) med fokus på trombosekomplikationer Alma B. Pedersen Outline Introduction to epidemiology of THA and KA Epidemiology of medical complications:

Læs mere

Gonadebeskyttelse og valg af projektion

Gonadebeskyttelse og valg af projektion Gonadebeskyttelse og valg af projektion som dosisreducerende metoder til ovarierne ved konventionel røntgen af columna lumbalis. Benjamin Gjerrild Nielsen, radiograf Radiologisk Afd. - Regionshospitalet

Læs mere

Ovl. Hans Mørch Jensen Prof. L. V. Kessing. Prof. Ø. Lidegaard Prof. P. K. Andersen PhD, MD, L. H. Pedersen Biostatistiker Randi Grøn

Ovl. Hans Mørch Jensen Prof. L. V. Kessing. Prof. Ø. Lidegaard Prof. P. K. Andersen PhD, MD, L. H. Pedersen Biostatistiker Randi Grøn Ovl. Hans Mørch Jensen Prof. L. V. Kessing. Prof. Ø. Lidegaard Prof. P. K. Andersen PhD, MD, L. H. Pedersen Biostatistiker Randi Grøn Disposition: Flere fødselskomplikationer hos kvinder der har anvendt

Læs mere

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet.

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Bæredygtighed sikrer konkurrenceevnen på markedet og udnytter potentialerne optimalt. Totally Integrated

Læs mere

Copenhagen, Copenhagen, Denmark; Clinical Biomechanics, University of Southern Denmark, Odense, Denmark. Frederiksberg, Copenhagen, Denmark.

Copenhagen, Copenhagen, Denmark; Clinical Biomechanics, University of Southern Denmark, Odense, Denmark. Frederiksberg, Copenhagen, Denmark. The Copenhagen Hip and Groin Outcome Score (HAGOS): development and validation according to the COSMIN checklist K Thorborg, 1 P Hölmich, 1 R Christensen, 2,3 J Petersen, 1 EM Roos, 2 1 Arthroscopic Centre

Læs mere

Modtagelse af svært tilskadekomne.

Modtagelse af svært tilskadekomne. Modtagelse af svært tilskadekomne. Siden 1996 har vi på Odense Universitetshospital haft en særlig registrering af svært tilskadekomne, både fra trafikuheld og fra øvrige ulykker. Disse registreringer

Læs mere

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Alkohol og Methotrexate - en sikker cocktail?

Alkohol og Methotrexate - en sikker cocktail? Alkohol og Methotrexate - en sikker cocktail? Janni Lisander Larsen, projektsygeplejerske, Cand.Cur., Phd. studerende Henrik Nordin M.D. Afdeling for Infektions sygdomme og Reumatologi, Rigshospitalet

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Er det økonomisk forsvarligt at indføre sikkerhedsprodukter? Kjeld Møller Pedersen Syddansk Universitet kmp@sam.sdu.dk

Er det økonomisk forsvarligt at indføre sikkerhedsprodukter? Kjeld Møller Pedersen Syddansk Universitet kmp@sam.sdu.dk Seminar om implementeringen af EU direktivet 2910/32/EU af 10. maj 2010 Er det økonomisk forsvarligt at indføre sikkerhedsprodukter? Kjeld Møller Pedersen Syddansk Universitet kmp@sam.sdu.dk Skal forbedringer

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012 Server side Programming Wedesign Forelæsning #8 Recap PHP 1. Development Concept Design Coding Testing 2. Social Media Sharing, Images, Videos, Location etc Integrates with your websites 3. Widgets extend

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 For at komme hurtigt og godt igang med dine nye Webstech produkter, anbefales at du downloader den senest opdaterede QuickStart fra vores hjemmeside: In order to get

Læs mere

For nogle statuskoder vil der komme en klar tekst besked, mens der for andre vil komme en fire cifret kode, som angivet i afsnit 2

For nogle statuskoder vil der komme en klar tekst besked, mens der for andre vil komme en fire cifret kode, som angivet i afsnit 2 1 Statuskoder i forbindelse med en transaktion I forbindelse med en transaktion, vil Sagem Solo terminalen vise en statuskode/statusbesked i ekspedientterminalens display. Endvidere vil der blive udskrevet

Læs mere

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Healthcare Apps OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Jesper Lakman Senior Consultant Digital InnovaGon (4 employees) IT Department (140 employees)

Læs mere

Translation and Cross-Cultural Adaptation of the Danish Version of the Hip Dysfunction and Osteoarthritis Outcome Score 2.0 (HOOS 2.

Translation and Cross-Cultural Adaptation of the Danish Version of the Hip Dysfunction and Osteoarthritis Outcome Score 2.0 (HOOS 2. Translation and Cross-Cultural Adaptation of the Danish Version of the Hip Dysfunction and Osteoarthritis Outcome Score 2.0 (HOOS 2.0) Nina Beyer 1, Kristian Thorborg 2, Anders Vinther 3. 1 Department

Læs mere

Hvordan går det danske patienter med testis cancer?

Hvordan går det danske patienter med testis cancer? Hvordan går det danske patienter med testis cancer? Landsdækkende database for patienter med germinalcelle tumorer (GCC) Databasen dækker patienter behandlet i perioden 1984-2007 Mere end 230 variable

Læs mere

DOFT Efterårskursus 2014

DOFT Efterårskursus 2014 DOFT Efterårskursus 2014 på Nyborg Stand d.25. og 26. september 2014 Forord Vi har i år valgt at give efterårskursus titlen: Nutidens cariologi og fremtidens tandpleje. Det betyder, at vi sætter fokus

Læs mere

The Use of RFID transponders By Klaus Nissen kni@berendsen.dk

The Use of RFID transponders By Klaus Nissen kni@berendsen.dk The Use of RFID transponders By Klaus Nissen kni@berendsen.dk Page 1 Agenda Berendsen Textile Service who we are How do we use the transponders The future Page 2 You have most probably used our products,

Læs mere

Knee-extension strength or leg-press power after fast-track total knee arthroplasty: Which is better related to performance-based and selfreported

Knee-extension strength or leg-press power after fast-track total knee arthroplasty: Which is better related to performance-based and selfreported Knee-extension strength or leg-press power after fast-track total knee arthroplasty: Which is better related to performance-based and selfreported function? Peter K Aalund 1, Kristian Larsen 2,3, Torben

Læs mere

DISTALE RADIUSFRAKTURER

DISTALE RADIUSFRAKTURER DISTALE RADIUSFRAKTURER Frakturtyper, behandling og kirurgiske adgange Morten Schultz Larsen FORMÅL Fraktur Klassifikation Diagnose Behandling NKR Funktionsniveau Operativ teknik Komplikationer og hvordan

Læs mere

Skadeanmeldelse. Claims form. Hesteforsikring. Equine Insurance Accident/Illness

Skadeanmeldelse. Claims form. Hesteforsikring. Equine Insurance Accident/Illness First Horse Nytorv 3 1450 København K Skadeanmeldelse Claims form Hesteforsikring Equine Insurance Accident/Illness Det er vigtigt, at De udfylder anmeldelse så udførligt som muligt. Er anmeldelsen udfyldt

Læs mere

OSAS CPAP behandling Hvor meget er nok? Ole Hilberg Lungemedicinsk afdeling Århus Universitetshospital

OSAS CPAP behandling Hvor meget er nok? Ole Hilberg Lungemedicinsk afdeling Århus Universitetshospital OSAS CPAP behandling Hvor meget er nok? Ole Hilberg Lungemedicinsk afdeling Århus Universitetshospital Evolutionen Adherence - historie Hippokrates tid: Effekten af diverse miksturer bliver noteret! 1979:

Læs mere

Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse. Oplægsholder: Inge Pia Christensen

Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse. Oplægsholder: Inge Pia Christensen Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse Oplægsholder: Inge Pia Christensen Improving the safety of patients in NHS 2013-16 The National Health Service (NHS)

Læs mere

Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870. Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870

Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870. Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870 Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870 Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870 Løsdele pose pakket, afdækninger, skaftkonsol, skaft højre og venstre. Lose parts plastic bag, covers, handle

Læs mere

Intraorale optagelser - Introduktion

Intraorale optagelser - Introduktion Intraorale optagelser - Introduktion Sektion for Oral Radiologi Januar 2013 Else Baden-Jensen, Hanne Hintze Et røntgenbillede er et sort-gråt-hvidt billede, som dannes, fordi røntgenstråler har påvirket

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

Billeder som forandrer din verden.

Billeder som forandrer din verden. Billeder som forandrer din verden. NYHED KaVo DIAGNOcam sådan har du aldrig set karies. Sådan har du aldrig set karies. Høj diagnosekvalitet takket være højeste billedkvalitet. Væsentligt forbedret diagnosekvalitet

Læs mere

Arbitration in Denmark

Arbitration in Denmark Arbitration in Denmark Steffen Pihlblad Christian Lundblad Claus Søgaard-Christensen DJØF PUBLISHING Arbitration in Denmark Eds. Grith Skovgaard Ølykke Carina Risvig Hansen Steffen Pihlblad, Christina

Læs mere

Klimatilpasning og Skybrudsplan. Kan det betale sig? Case: Copenhagen and Frederiksberg. Arne Bernt Hasling. abh@cowi.dk

Klimatilpasning og Skybrudsplan. Kan det betale sig? Case: Copenhagen and Frederiksberg. Arne Bernt Hasling. abh@cowi.dk Aarhus, Regional Miljøkonference 2012.10.31 Klimatilpasning og Skybrudsplan Kan det betale sig? Case: Copenhagen and Frederiksberg Arne Bernt Hasling abh@cowi.dk 1 The basic assumptions Development in

Læs mere

N R. 1 7. Røntgenundersøgelse. hos tandlægen

N R. 1 7. Røntgenundersøgelse. hos tandlægen N R. 1 7 Røntgenundersøgelse hos tandlægen Røntgenundersøgelse hos tandlægen Røntgenundersøgelse hos tandlægen Ved en røntgenundersøgelse bruges røntgenstråler til at danne et billede af tænder og knogle.

Læs mere

Overfør fritvalgskonto til pension

Overfør fritvalgskonto til pension Microsoft Development Center Copenhagen, January 2009 Løn Microsoft Dynamics C52008 SP1 Overfør fritvalgskonto til pension Contents Ønsker man at overføre fritvalgskonto til Pension... 3 Brug af lønart

Læs mere

Krone- og rodfrakturer med pulpakomplikation

Krone- og rodfrakturer med pulpakomplikation Krone- og rodfrakturer med pulpakomplikation Department of Dental Pathology, Operative Dentistry and Endodontics, Royal Dental College, Faculty of Health Sciences, Aarhus University, Denmark Henrik Løvschall

Læs mere

Radiologiske metoder til vurdering af visdomstænder i underkæben

Radiologiske metoder til vurdering af visdomstænder i underkæben Radiologiske metoder til vurdering af visdomstænder i underkæben LOUISE HAUGE MATZEN & ANN WENZEL Summary Radiographic examination of mandibular third molars A radiographic examination is meant to support

Læs mere

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22.

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22. Bøger på engelsk How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics Al-Anons grundbog på engelsk, der indfører os i Al- Anon programmet. Om Al-Anons historie, om forståelse af os selv og alkoholismen.

Læs mere

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Microsoft Development Center Copenhagen, July 2010 OIOXML / OIOUBL Microsoft Dynamics C5 Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Indledning Indledning... 3 Anvendelse af værktøjet... 3

Læs mere

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Rekrutteringsstrategi i et svært marked. Helle Drachmann Baggrund Job- & CV database Outplacement & transition management Koncern HR Selvstændig virksomhed

Læs mere

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, afdækning Dato 12. august 2014

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, afdækning Dato 12. august 2014 Rentemarkedet Markedskommentarer og prognose Kilde, afdækning Dato 12. august 2014 Rentemarkedet DKK siden august og fremover 2.5 2 1.5 1 0.5 August 2013 NU Vores forventning til renteniveauet om 1 år

Læs mere

Baltic Development Forum

Baltic Development Forum Baltic Development Forum 1 Intelligent Water Management in Cities and Companies developing and implementing innovative solutions to help achieve this objective. Hans-Martin Friis Møller Market and Development

Læs mere

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form)

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Au Pairs International Sixtusvej 15, DK-2300 Copenhagen S Tel: +45 3284 1002, Fax: +45 3284 3102 www.aupairsinternational.com,

Læs mere

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF - Are you searching for Udleveret Books? Now, you will be happy that at this time Udleveret PDF is available at our online library. With our complete

Læs mere

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad)

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) To r s d a g m o r g e n G d a n s k - sol og vin d fra N o r d. H a v d e aft al t m e d ha v n e k o n t o r e t at bet al e ha v n e p e n g e n e

Læs mere

Use and users of Complementary and Alternative Medicine among people with Multiple Sclerosis in Denmark

Use and users of Complementary and Alternative Medicine among people with Multiple Sclerosis in Denmark F A C U L T Y O F H E A L T H A N D M E D I C A L S C I E N C E S U N I V E R S I T Y O F C O P E N H A G E N PhD thesis Lasse Skovgaard Use and users of Complementary and Alternative Medicine among people

Læs mere

Nyhedsbrev 15 Februar 2008

Nyhedsbrev 15 Februar 2008 Nyhedsbrev 15 Februar 2008 FTU Boghandel Halmstadgade 6, 8200 Århus N Tlf: 86 10 03 38 / Mail:ftu@ats.dk / Inet: www.ftu.dk Hvem er FTU Boghandel? FTU Boghandel er en specialboghandel indenfor teknik,

Læs mere

Helst skal man have en god barndom

Helst skal man have en god barndom Helst skal man have en god barndom 2. Nordiske Konference Om Sårbare Børn København, Hotel Park inn, den 28. og 29.maj 2015 1. nordiske konference om sårbare børn og unge blev afholdt i Oslo i maj 2009.

Læs mere

To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups

To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups Embracing the full life cycle of the wind turbine Liftra develops and supplies services to

Læs mere

Kapitalstruktur i Danmark. M. Borberg og J. Motzfeldt

Kapitalstruktur i Danmark. M. Borberg og J. Motzfeldt Kapitalstruktur i Danmark M. Borberg og J. Motzfeldt KORT OM ANALYSEN Omfattende studie i samarbejde med Økonomisk Ugebrev Indblik i ledelsens motiver for valg af kapitalstruktur Er der en optimal kapitalstruktur

Læs mere

Bestyrelser og revisors rolle. Julie Galbo Vicedirektør, Finanstilsynet

Bestyrelser og revisors rolle. Julie Galbo Vicedirektør, Finanstilsynet Bestyrelser og revisors rolle Julie Galbo Vicedirektør, Finanstilsynet Antallet af pengeinstitutter før og efter krisen 160 140 120 100 80 60 40 20 Øvrige ophørte institutter Ophørt efter FT kapitalkrav

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009. Pressemøde. Peter Straarup. Ordførende direktør. Tonny Thierry Andersen. Koncernøkonomidirektør. 4. februar 2010

ÅRSREGNSKAB 2009. Pressemøde. Peter Straarup. Ordførende direktør. Tonny Thierry Andersen. Koncernøkonomidirektør. 4. februar 2010 ÅRSREGNSKAB 2009 Pressemøde 4. februar 2010 Peter Straarup Ordførende direktør Tonny Thierry Andersen Koncernøkonomidirektør Årets resultat 2009: Overskud trods den største realøkonomiske tilbagegang i

Læs mere

MENNESKET JESUS KRISTUS PDF

MENNESKET JESUS KRISTUS PDF MENNESKET JESUS KRISTUS PDF ==> Download: MENNESKET JESUS KRISTUS PDF MENNESKET JESUS KRISTUS PDF - Are you searching for Mennesket Jesus Kristus Books? Now, you will be happy that at this time Mennesket

Læs mere

Rodresektion af molarer i underkæben er vanskelig pga.

Rodresektion af molarer i underkæben er vanskelig pga. Heling efter retrograd rodforsegling af molarer i underkæben med dentinbinder og plast Vibe Rud og E. Christian Munksgaard Retrograd rodfyldning af molarer i underkæben er oftest vanskelig at udføre, især

Læs mere

PDFmaps på smartphones

PDFmaps på smartphones PDFmaps på smartphones Kort udbyder - en enkel og (gratis) mulighed for at stille orienteringskort til rådighed på iphone/ipad og Android Bruger - en enkel og (gratis) mulighed for at downloade og anvende

Læs mere

To BE i NUTID. we are vi er

To BE i NUTID. we are vi er To BE i NUTID. To be = at være. Bøjning i nutid. Ental Flertal 1.person I am jeg er we are vi er 2.person you are du er you are I (De) er 3.person he is han er they are de er she is hun er it is den/det

Læs mere

Teknisk rapport 06-02 Dansk vejr siden 1874 - måned for måned med temperatur, nedbør og soltimer samt beskrivelser af vejret with English translations

Teknisk rapport 06-02 Dansk vejr siden 1874 - måned for måned med temperatur, nedbør og soltimer samt beskrivelser af vejret with English translations Dansk vejr siden 1874 - måned for måned med temperatur, nedbør og soltimer samt beskrivelser af vejret with English translations John Cappelen og Bent Vraae Jørgensen København 2006 www.dmi.dk/dmi/tr06-02

Læs mere

Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140

Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140 Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140 Læs vejledningen godt igennem før du begynder. Read the assembly instruction carefully before you start. OLIVER FURNITURE /

Læs mere

WindPRO version 2.6.0.74 Beta Oct 2007 Project:

WindPRO version 2.6.0.74 Beta Oct 2007 Project: (MD) garanterer ikke og kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle fejl eller indpro version 2.6..74 Beta Oct 27 Project: PARK - Main Result Calculation: 2 x V8 2M 78m navhøjde ake Model.O. Jensen (RIØ/MD)

Læs mere

Rejseplanen status og udvikling. Birgitte Woolridge, Product Manager, blw@rejseplanen.dk

Rejseplanen status og udvikling. Birgitte Woolridge, Product Manager, blw@rejseplanen.dk Rejseplanen status og udvikling Birgitte Woolridge, Product Manager, blw@rejseplanen.dk Agenda Rejseplanen facts&figures Hvorfor kan Rejseplanen ikke bare vise, når bussen ikke kommer??!! Nye ting på Rejseplanen

Læs mere

Projektledelse i praksis

Projektledelse i praksis Projektledelse i praksis - Hvordan skaber man (grundlaget) for gode beslutninger? Martin Malis Business Consulting, NNIT mtmi@nnit.com 20. maj, 2010 Agenda Project Governance Portfolio Management Project

Læs mere

Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview

Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview World Health Organization 2010 All rights reserved. Based on the Composite International

Læs mere

E-sundhedskompetence - et redskab til at skabe bro mellem borgere, patienter og vores digitale sundhedstilbud

E-sundhedskompetence - et redskab til at skabe bro mellem borgere, patienter og vores digitale sundhedstilbud E-sundhedskompetence - et redskab til at skabe bro mellem borgere, patienter og vores digitale sundhedstilbud Lars Kayser Institut for Folkesundhedsvidenskab Københavns Universitet Andre Kushniruk, Richard

Læs mere

PERSPECTIVES ON MARKETING OF GREEN ELECTRICITY:

PERSPECTIVES ON MARKETING OF GREEN ELECTRICITY: PERSPECTIVES ON MARKETING OF GREEN ELECTRICITY: MODELING CONSUMER ADOPTION, CHOICE BEHAVIOR AND CONSUMER SWITCHING By Yingkui Yang THESIS SUBMITTED IN PARTIAL FULFILLMENT OF THE REQUIREMENTS FOR THE DEGREE

Læs mere

PDFmaps på smartphones

PDFmaps på smartphones PDFmaps på smartphones Kort udbyder - en enkel og (gratis) mulighed for at stille orienteringskort til rådighed på iphone/ipad og Android Bruger - en enkel og (gratis) mulighed for at downloade og anvende

Læs mere

Temperaturer på varme overflader, det er sandsynligt man kan komme til at berøre Vejledning til Tekniske Komitéer og fabrikanter

Temperaturer på varme overflader, det er sandsynligt man kan komme til at berøre Vejledning til Tekniske Komitéer og fabrikanter DS-information DS/CLC Guide 29 1. udgave 2007-07-12 Temperaturer på varme overflader, det er sandsynligt man kan komme til at berøre Vejledning til Tekniske Komitéer og fabrikanter Temperatures of hot

Læs mere

Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012

Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012 Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012 Af Kontorchef Brian Wessel Program Status på gennemførelsen af reglerne i DK Udfordringerne og svar herpå Erhvervsstyrelsens

Læs mere

Ilisimatusarfik HD Dimittender 2011

Ilisimatusarfik HD Dimittender 2011 HD dimittender 2011 Louise Langholz lol@ral.gl Forandringsledelse Fra forståelse til handling en planlagt organisationsforandring En undersøgelse af hvordan Royal Arctic Line A/S gennemfører etablering

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt Kære folketingsmedlem, medlem af Europaudvalget Hver gang vi har haft EU parlamentsvalg har det lydt: nu skal vi have borgerne til at interessere

Læs mere

NATIONAL CARGO SHIP SAFETY CERTIFICATE Nationalt sikkerhedscertifikat for lastskibe

NATIONAL CARGO SHIP SAFETY CERTIFICATE Nationalt sikkerhedscertifikat for lastskibe NATIONAL CARGO SHIP SAFETY CERTIFICATE Nationalt sikkerhedscertifikat for lastskibe This certificate shall be supplemented by a Record of Equipment (Form N) Dette certifikat skal suppleres med en udrustningsfortegnelse

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Nyheder Kreditorbetalinger

Microsoft Dynamics C5. Nyheder Kreditorbetalinger Microsoft Dynamics C5 Nyheder Kreditorbetalinger INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Uddybning af ændringer... 4 Forbedring vedr. betalings-id er... 4 Ændringer i betalingsmåder (kreditorbetalinger)...

Læs mere

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Godkendelse af emne for hovedopgave af vejleder og undervisningskoordinator. Læs venligst retningslinjerne sidst i dette dokument

Læs mere

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools PositivitiES er et Comenius Multilateral europæisk projekt, som har til formål at

Læs mere

Department meeting, 31 October 2012

Department meeting, 31 October 2012 Department meeting, 31 October 2012 Introduction and presentation of programme (by CT) Presentation and discussion of budget/fc 3 2012 and budget 2013 (by Martha Berdiin, Head of Finance, BSS) Presentation

Læs mere

ALPE Essential - Mermaid Care A/S

ALPE Essential - Mermaid Care A/S Tænk hvis Tænk hvis du selv kunne udføre lungefunktionsundersøgelser målrettet anæstesiens udfordringer og problemstillinger omkring patientens præoperative oxygeneringsevne? Traditionelle lungefunktionsundersøgelser

Læs mere

(Text with EEA relevance)

(Text with EEA relevance) 24.4.2015 EN Official Journal of the European Union L 106/79 COMMISSION IMPLEMENTING DECISION (EU) 2015/646 of 23 April 2015 pursuant to Article 3(3) of Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament

Læs mere

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning.

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. 1. E-MAGASINER (Herning) Hvem kan deltage: Studerende i Herning Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. På kurset lærer du at

Læs mere

Sunlite pakke 2004 Standard (EC) (SUN SL512EC)

Sunlite pakke 2004 Standard (EC) (SUN SL512EC) Sunlite pakke 2004 Standard (EC) (SUN SL512EC) - Gruppering af chasere igen bag efter. På den måde kan laves cirkelbevægelser og det kan 2,787.00 DKK Side 1 Sunlite pakke 2006 Standard (EC) LAN (SUN SL512EC

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 2

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 2 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 2 English version further down Opdatering af regler Dommerne har nu holdt møde og opdateret reglerne for konkurrencen i 2016. Vi har lyttet til nogle af de

Læs mere

Da beskrivelserne i danzig Profile Specification ikke er fuldt færdige, foreslås:

Da beskrivelserne i danzig Profile Specification ikke er fuldt færdige, foreslås: NOTAT 6. juni 2007 J.nr.: 331-3 LEA Bilag A danzig-møde 15.6.2007 Opdatering af DAN-1 og danzig Profile Specification Forslag til opdatering af Z39.50 specifikationerne efter udgivelse af Praksisregler

Læs mere

Protemp Crown. Espertise

Protemp Crown. Espertise Protemp Crown Espertise Protemp Crown Indikation: Temporære kroner i forskellige størrelser til hjørnetænder, præmolarer og molarer i overkæbe og underkæbe. Materiale: Formbar, lyshærdende komposit bestående

Læs mere

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard)

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) På den allerførste skoledag fik de farver og papir. Den lille dreng farved arket fuldt. Han ku bare ik la vær. Og lærerinden sagde: Hvad er

Læs mere

Kan danske mælkeproducenter konkurrere fremover?

Kan danske mælkeproducenter konkurrere fremover? Kan danske mælkeproducenter konkurrere fremover? 29. september 2014 Anders Andersen, EDF STAR Denmark www.dairyfarmer.dk www.facebook.com/europeandairyfarmers Agenda 1. Kort om resultater ved danske mælkeproducenter

Læs mere

Håndhygiejne: Nye løsninger på et gammelt problem?

Håndhygiejne: Nye løsninger på et gammelt problem? Håndhygiejne: Nye løsninger på et gammelt problem? v/ Professor, overlæge dr.med. Jens Kjølseth Møller Klinisk mikrobiologisk afdeling, Sygehus Lillebælt, Vejle Sygehus Hvad ved vi om Håndhygiejne og Adfærd?

Læs mere

Registre og kliniske kvalitetsdatabaser - en introduktion. Lau Caspar Thygesen Lektor, ph.d.

Registre og kliniske kvalitetsdatabaser - en introduktion. Lau Caspar Thygesen Lektor, ph.d. Registre og kliniske kvalitetsdatabaser - en introduktion Lau Caspar Thygesen Lektor, ph.d. Introduktion Stigende brug af registre Infrastruktur forbedret Mange forskningsspørgsmål kan besvares hurtigt

Læs mere

Som mentalt og moralsk problem

Som mentalt og moralsk problem Rasmus Vincentz 'Klimaproblemerne - hvad rager det mig?' Rasmus Vincentz - November 2010 - Som mentalt og moralsk problem Som problem for vores videnskablige verdensbillede Som problem med økonomisk system

Læs mere

Arbejdskraftundersøgelsen

Arbejdskraftundersøgelsen Arbejdskraftundersøgelsen Indholdsfortegnelse Hvad er Arbejdskraftundersøgelsen (AKU)?... 1 Resultaterne... 2 Hvilke ad-hoc moduler er der i AKU?... 2 Serviceopgaver og tillægsundersøgelser... 3 Deltager

Læs mere

Assembly Guide Monteringsvejledning. 60/30 - wood end panels

Assembly Guide Monteringsvejledning. 60/30 - wood end panels Assembly Guide Monteringsvejledning 60/30 - wood end panels Wood end panels 1. When installing wood end panels, insert the top fittings into the upper crossbar slots and place the Z brackets over the foot

Læs mere

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Kære Omdeler Forår og påske står for døren, og helligdagene i forbindelse med påsken betyder ændringer i omdelingen. Derudover kan du blandt andet

Læs mere

Effekter af eksportfremme for danske virksomheder. Jakob Munch University of Copenhagen Georg Schaur University of Tennessee

Effekter af eksportfremme for danske virksomheder. Jakob Munch University of Copenhagen Georg Schaur University of Tennessee Effekter af eksportfremme for danske virksomheder Jakob Munch University of Copenhagen Georg Schaur University of Tennessee Hvad ved vi om eksportfremme? De fleste lande bruger betydelige ressourcer på

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer Me and my pet My dogs SVTV2, 2011, 5 min. Tekstet på engelsk Me and my pet er en svenskproduceret undervisningsserie til engelsk for børn i 4. klasse, som foregår på engelsk, i engelsktalende lande og

Læs mere

Den kommunale Tandplejes rolle i den tidlige opsporing

Den kommunale Tandplejes rolle i den tidlige opsporing Den kommunale Tandplejes rolle i den tidlige opsporing Afdelingstandlæge Birgitte Uldum Min baggrund Afdelingstandlæge Københavns Kommune og klinisk lærer TS (Kbh) Behandler børn og unge i narkose og børn

Læs mere

Gearbox testing. Wednesday 23 rd May 2012. Members meeting at: SDU Auditorium SydDansk Universitet, Niels Bohrs Allé 1, 5230 Odense M

Gearbox testing. Wednesday 23 rd May 2012. Members meeting at: SDU Auditorium SydDansk Universitet, Niels Bohrs Allé 1, 5230 Odense M Medlemsmøde foråret 2012 Revision B 2011-04-24 Gearbox testing Wednesday 23 rd May 2012 Members meeting at: SDU Auditorium SydDansk Universitet, Niels Bohrs Allé 1, 5230 Odense M Midlertidigt Program/

Læs mere

Leverbylder hos slagtekalve

Leverbylder hos slagtekalve Leverbylder hos slagtekalve Rapport nr. 96 Forfattere Anne Mette Kjeldsen, Dorte Bossen og Irene Fisker. Bidrag fra Martin Steffensen, Steffen Juul Høgild, Poul Vestergaard og Flemming Skjøth. Mogens Vestergaard,

Læs mere

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering Backup Applikation Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Sikkerhedskopiering Indhold Sikkerhedskopiering... 3 Hvad bliver sikkerhedskopieret... 3 Microsoft Dynamics C5 Native database... 3 Microsoft SQL Server

Læs mere

Mobile Hospitals. A world on wheels

Mobile Hospitals. A world on wheels Mobile Hospitals A world on wheels 01 HMK bilcon presentation history, products, facts 02 Mobile Blood Donation Units 3D film Examples Standard specifications Fully custom made solutions Film preparing

Læs mere