~ ~ NOSBOOObb DET ODONTOLOGISKE FAKULTET NORDISK SYMPOSIUM I ODONTOLOGISK RØNTGENDIAGNOSTIKK MAI BERGEN NSOR 11.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "~ ~ NOSBOOObb DET ODONTOLOGISKE FAKULTET NORDISK SYMPOSIUM I ODONTOLOGISK RØNTGENDIAGNOSTIKK 29.-31. MAI 1986 - BERGEN NSOR 11."

Transkript

1 *) r r ~ ~ NOSBOOObb DET ODONTOLOGISKE FAKULTET A/S/-A/0 -SX NORDISK SYMPOSIUM I ODONTOLOGISK RØNTGENDIAGNOSTIKK MAI BERGEN NSOR 11. MØTE ~$L M

2 TIDLIGARE SYMPOSIUM 1966 Malm Århus 1970 Bergen 1972 Åbo 1974 G6teborg 1976 København 1978 Oslo 1980 Helsinki 1982 Stockholm 1984 Århus

3 NORDISK SYMPOSIUM I ODONTOLOGISK RØNTGENDIAGNOSTIKK HAI 1986 TORSDAG 29. mai 0900 : Registrering 1845 Bussavgang til De odontologiske institutter, omvisning, get-together-party 2300: Bussavgang tij Fantoft FREDAG 30. mai 0800: Frokost 0900: Faglig program 1230: Lunsj 1330: Faglig program 1845: Bussavgang t i 1 Festmiddag, Bellevue restaurant 2430: Bussavgang til Fantoft LØRDAG 31. mai 0800: Frokost 0900: Faglig program 1230: Lunsj 1330: Faglig program - 3 -

4 Fredag 30.mai 0900: Åpning, Agnar Halse Nostalgisk tilbakeblikk, Gunnar Normann Nilsen 0 1 J15: Godfredsen, Erik & Wenzel, Ann: natamater i den radiologiske undervisning på Århus tandlægehojsko le. Teknik, pædagogiske strukturer og resultater. 09 JO: Halse, Agnar & Holven, Olav: Strategi for røntgendiagnostikk av det apikale periodontium. Molven, Olav 6 Halse, Agnar: SeinresuJ tat av rotbehandling utført i undervisningsklinikk. Forsberg, Jarl: Rad iog raph ic reproduction of the endodont ic "work ing length" conipar i ng the para i le i ing and the bisecting-ang le techn ique. Ka f fepause 1100: Holven, Olav; Halse, Agnar & Grung, Bjarte: Remtgenologisk k lass i f i ser i ng av t i the 1 ing etter endodont i sk k i rury i. Grung, Bjarte; Molven, Olav & Halse, Agnar; Resultat etlur e nd od o n 11 s k k i v u rg i. Hintze, Hanne & Wenzel, Ann: Kn radiologisk heling efter kirurgisk endodonti. vurdering af Kvinnsland, Inger; Oswald, Robert J. & Halse, Agnar: Root per Corations. A clinical and roen tgenolog i ca 1 study of VJ cases. Lunsj 13i0: SyrjSnen, Stina; White, S. & Gastrin, J.: A comparison ol bi tewing with panoramic rad iographs for the detection of approxima L car ies. Håkansson, Håkan: Direkt sagittal datortomograf i av kak leden. Tronje, Gunilla & Welander, Ulf: Omvand skiktposition v id roterande panoramarad i og raf i. SyrjSnen, Stina; Pohjola, E.; Soimakallio, S. & HakelS, A.M.: Panoramic rad iog raphy of the temporomandibular joint by zonography in posterior-anterior projection. Kafzepause 1500: Stabrun, A.E.; Larheia, Tore A.; Røsler, M.; Haanæa, H.R. & Røyeraal, H.M.: Impaired mandibular function and possible effect on mandibular growth in juven ile rheumatoid arthri tis. Wolf, Juhani; jarvinen, Heikki J. & Hietanen, Jarkko: Gardner's dento-maxillary stigmas in patients with familial adenomatosis co1 i. Gustafson, GOsta; Lindahl, Bengt; Dahl, Evert & Svensson, Ake: Multipla kakcystor och hudcancer. The nevoid basal cell carcinoma syndrome (the Goriin's syndrome)

5 Lo i- d fi'-j il. mai O'XM); Aagaard, Annette: Intern transmission ac spredt str^iing gennem halsen. Andersen, Vibeke & Sewerin, Ib: Indblændingens betydninq [or den direkte bestråling ar lens ocjli ved tmnsmaksi I la>rc kæbeledsoptageiser. Stenstrom, Birgitta; Henrikson, CO.; Bergman, K. & Blomgren, P.-G.: Energy imparted to the swedish population from intraoral radiography. Julin, Per; Stenstrftm, Birgitta; Tronje, GuniJla & Karlsson, Leif: OP 10 - Avbiidningoch stråldosor. 24 KaT tr.-jjjuse ] I 00 : Wenzel, Ann: Rad iolog i sk screen i ng a f raske i ndi v idet? Fund hos holprotesebsrere of tor rut i norøss iq rontqcminftcrsøgelse. Beyer-Olsen, Eva Stermer; Bjertness, E.; Eriksen, H.H. & Hansen, B.F.: Oral radiographic findings among 35-year-o Id Oslo citizens in 1973 and Høystad, Anne & La r he im, Tore A.: Rop rodne i h i I i ty of bi tewing rad i og r a ph p: t.'ompar i son bot ween Kqqen-b: to and K w i k- hite. Espelid, Ivar & Tveit, Anne Bjerg: Fy i 1 inqsmotoria l oih fontqnnkontrast og di ag nos t i kk av sekund-pi/km tos. Lun s j 1 HO: Andersen, Hans Ebbe: Foransta 1 tninqor tij li'-'ii^nsmntj af smitte v od AI DS og hepat i t i s ved i nt run r.i I rem tg r-n undersøke lso. Sewerin, Ib: Mekanisk i nducerfde h 1 l loder p.1 dent - i- rontgenf" j im. Svanæs, Dagfinn & Larheim, Tore A.: Dacali.iS'Tt bi I U-diina lyse av røntgonbi Uief ved bruk av tri i k real'it.'im.i.sk J n (J'i"). Noen tekniske oq okonomiskn hotraklninget

6 DATAMATER HOJSKOLE. I DEN RADIOLOGISKE UNDERVISNING PA ARHDS TANDLÆGE- Toknik, pedagogiske strukturer og resultatcr. r.rik Gotfrodson & Ann Wenzel, Afdcling Tand l<->gehøj skol o. for Radiologi, Århus Sidcn A. Jepsen, H. Birn og andre foretog den første effektundersogclse a f datamater anvendt i den odontologiske uddannolse pa Århus Tandlegehøjskole i 1978 er udviklingen giet sterkt, primært fordi den store centrale datamat er blevet a f løst a f mikrodatamater. Pa programmeringsområdet er der ogsi, sket on udvikling. Hvor der tidligere programmeredes i eksisterande højniveausprog (ALGOL, BASIC osv.) har Århus Ta ndlegehøj skole nu i samar be jde dels med andre offentlige in.stitutioncr, dels med private virksomheder udviklet et forfattersystem baseret på pædagogiske krav. Systemet ComCats (Complete Computer assisted training systems) er nu f:0rd i gud vik let. Sproget indeholder under 100 kommando-ord og tillader seiv kompiicerede programstrukturer Systemet anses af brugere for et userdvanl igt nemt forfattervjprktøj. Der er indtil videre fremstillet forgrenede undervisningsprogrammer pa forskcllige niveauer dækkende emnerne: Enoral optagelsesteknik, Strålehyg ie jne, Apparat le? re, Røntgenstrålernes beskaffenhod, opståen og karakteristika, Ellære og A- tomfysik samt et simulationsprogram: Billedets sværtning. Der er foreløbig gennemført to undersøgelser inden for området enoral optagelsesteknik: Første undersøgelse, som gennemførtes i efteråret 1984/ evaluerede effekten af den datamatformidlede undervisning sanunenlignet med den traditionelle lærerformidlede. 67 studerende blev tilfaldigt delt i 2 grupper, som modtog hver sin form for undervisning, der afsluttedes af en test, dels af teoretisk viden, deis af prakri sk ferd ighed. Den teoretiske test viste ingen signifikant forskel mellom de to grupper (p. 0,05), mens datamatgruppen klarede sig bedst til den praktiske test (p * 0,05). Anden undersøgelse (efteraret 1985) blev gennemført med et udelt hctld pc- 54 st ude r ende, som udclukkende fik datamat form idle t UIKU; rv i sning. Formalet var primært at undersøge de studerendes forbrug af tid samt at undersøge, om eventuelle forskelle var kønsbetingede. Tidsforbruget var meget varieret og kønsbetinget, idet pigerne brugte lc?ngere tid ved maskinen ^nd drengene (p - 0,05). Der var ingen sammenhæng mellem de studerendes tidsforbrug og praktiske færdigheder (p > 0,05). Rogge undersøge1 ser blev fulgt op af en spørgeskemaundersøgelso a f do studerendes holdninger over for den - i dette fag - nye undervisningsmetode. Holdningerne var overvejendo positive, omend di.»r dog var en tendens til forbehold fra pigornos s tdc

7 Halse, Agnar & Holven, Olav: Strategi for røntgendiagnostikk av det apikale periodontium. Institutt for odontologisk røntgendiagnostikk. Institutt for kariologi og endodonti. Universitetet i Bergen. Etablering av korrekt diagnose er eit sentralt problem i klinisk forskning, serlig når ein ønsker å undersøke effekten av ulike metodar for profylakse eller terapi. Reelle skilnader vil ofte bli kamuflerte dersom observatørane sine funn er upålitelige. Undersøking av slike problem inkluderer m.a. (1) definisjon av diagnostiske grupper, (2) estimering av intra- og inter-obervatør variasjon, (3) system for handtering av usemje-kasus. På eit materiale av 1110 rotfylte røtter nytta vi i første stadier tre grupper: Normal - Usikker - Patologisk. Seinare blei dette redusert til to grupper: Vellykka - Mislykka. TRINN 1. Diagnostisk gruppering ved to observatørar, data i %. Obs B\0bs A Normal Usikker Patologisk Forkasta Normal Usikker 2 3--^_^ 3 Patologisk 1 - " " 13_^ ^ Forkasta Semje 82% Cohen's Kappa 0.61 TRINN 2. Diagnostisk gruppering etter felles vurdering Normal Usikker Patologisk Forkasta TRItJN 3. Diagnostisk gruppering etter vurdering av usikre kasus Vellykka Mislykka Forkasta UtEra vår vurdering fungerte opplegget godt: * Vurdering ved to observatørar separat vil eliminere klare Eeil og identifisere problemkasus * Kalkulering av prosentvis enighet og Cohen's Kappa gir ein kvalitetskontroll * Felles diskusjon vil kunne avsløre anatomiske og terapeutiske problem I ein klinisk situasjon vil ein også måtte ta avgjerd for slike kasus som vi forkasta her. I forskningssamanheng meiner vi slike kasus bør utgå, ettersom verdien av diagnosen vil vere høgst tvilsam

8 Seinresultat av rotbehandling utført i undervisningsklinikk. Holven, Olav & Halse, Agnar. Institutt for kariologi og endodonti. Institutt for odontologisk røntgendiagnostikk. Universitetet i Bergen. Røntgenologiske etterundersøkingar av konservativ endodontisk terapi, rotfyllingar, har svært sjeldan observasjonstid over 4 år. Ved lengre oppfølgningsperiode aukar sjansane for *t resultata er definitive. Hår perioden er år, som her, ma funna kunne ka 1 last endelege og vil dermed vere eit godt grunnlag fer justeringar i klinisk arbeid. Undersøkinga omfattar 550 røtter rotfylte av studentar, halvparten av eit materiale som vart granska for LO Ar sidan. Oppfalgingsmaterialet syntes ikkje forskjellig frå dette med omsyn til t^nnfordeling, diagnosar og terapiform, rotfy1lingsnivå og tette og utette rotfyl1 ingar. Ved røntgend iagnostikk var framgangsmåten som gjort greie for tidligare (sjå rapport Halse & Holven), Frekvensen vellykka kasus var 79%, av dei mislykka var halvparten (11%) røtter med tydeleg minsking av den apikale prosessen. Tabellen syner kl Ln iske variable med observert verknad pa sluttre-suitatet (*= negativ effekt). Røtter Vellykka {%) Mislykka (%) Overkjeve latent I * Forstu premolar* Alle andi tenner Terapi Rev isjonsbehandl ing Bl 19 Nek^osebehand 1 ing * un Yl Pulpoktoini 8} 17 Røntqenfunn Apikal periodonti tt* Normal 91 >) Utvidj rothinnespalte Tettleik Tett Utett* 72 28

9 Radiographic reproduction of the endodontic "working length" comparing the paralleling and the bisecting-angle technique. Jarl Forsberg. Department of Roentgenology, University of Bergen. In endodontic therapy the instrumentation and filling of root canals, the so-called "working length" should ideally be siightly short of the apical foramen. The working length is usually determined radiographically. The technique involves the exposure of radiographs with an instrument posi tioned in the root canal at,ip[>rox imate ly the correct length. The exact working length is determined by assessing the distance between the end of the instrument and the apex of the tooth depicted radiographically. The resuit from experimental and clinical studies ind icated that the (i[>i IM 1 anatomy was better reproduced by use of the paralleling technique than with the bisecting-angle technique. There was no statistically differenee between the radiographic reproduction by the film holder according to Eggen and the reproduction by a specially constructed film holder with "correct" adjustments. Rad iographs exposed with conventional i Mm holders for paralleling technique will apparently g ive a safe radiographic guidance by endodontic treatment

10 Røntgenologisk klassifisering av tilheling etter endodontisk kirurgi. Molven, Olav, Halse* Agnar & Grung, Bjarte. Institutt for kariologi og endodonti, Institutt for odontologisk røntgendiagnostikk. Universitetet i Bergen. Oralkirugisk avdeling, Sentralsykehuset i Rogaland. Eit diagnostisk opplegg med spesialistar fra ulike odontologiske disiplinar blei nytta i ein omfattande serie endodontisk-kirurgiske kasus, etterkontrollert røntgenologisk 1 år etter inngrepet. Basert på kriteriar til Rud et al (1972) blei kasus gruppert i ei av følgjande tiihelingsgrupper: (1) Fullstendig heling, (2) ufu11- stendig heling (arrvev), (3) usikker heling, (4) utilfredsstillande heling. Oralkirurgen og endodontisten granska først bilda kvar for seg. Ein oppnådde her 63% samsvar - etter korreksjon for tilfeldig samsvar. Dei resterande kasus blei deretter granska og diskutert av begge observatørane i fellesskap. På denne måten nådde ein fram til ein diagnose for 94% av totalmaterialet. Usemjekasus og vanskelige grenselinjekasus blei vurdert av ein oral røntgenolog. Han vurderte desse meir pessimistisk Qnn dei to hovedobservatørane. Gjennomgåande var observatørkonsistensen tilfredsstillande. Vi meiner og at vaiget av ekspertane aukar sjansen for ein "sann" diagnose. Det blei fastslått at undersøking etter 1 år har ein viktig funksjon - dei fleste tilfelle kunne avsluttast på dette t idspunktet. [??T Ob*»rv«r 1 E3 Obtacer 2 I j* I Conplete ogreement l } Agreement after joint evaluation * * Oral radiologist COMPLETE HEALING I INCOMPLETE HEALING (SCAB TISSUE) UNCERTAIN HEALING UNSATISFACTORY HEALING

11 Resultat efter endodontisk kirurgi. BJARTE GRUNG, OLAV HOLVEN 6 AGNAR HALSE. Oralkirurgisk avdeling, Sentralsykehuset i Rogaland, Institutt for kariologi og endodonti og Institutt for odontologisk røntgendiagnostikk, Universitetet i Bergen» Ved oralkirurgisk avdeling, Sentralsykehuset i Rogaland ble det i årene utfert endodontisk kirurgiske inngrep på 545 tenner fra 508 pasienter, hvorav 477 tenner kunne følges videre. Inngrepene omfattet apicoectomier med ulike grader av rotspissreduksjon og kyrettasjer. Det ble for hver tann utført endodonti, enten ortograd, retrograd eller en kombinasjon med orto- dg retrograd fylling. En rekke parametre ble registrert preoperativt, peroperattvt og postoperativt. Postoperativt resultat ble bedømt efter 1 år og de fleste kasus kunne da avsluttes. Ca. en tredjedel av pas'entene ble kontrollert i inntil 3 Sr. Behandlingsresultatet ble gruppert som: 1. Komplett tilheling. 2. Inkomplett tilheling (arrvev). 3. usikker tilheling. 4. Utilfredsstillende tilheling. Se forøvrig rapport av Molven, Grung og Halse, Por materialet som helhet fant en følgende helingsresultat (%). Komplett Inkomplett Usikker Utilfredsstillende {arrvev) Efter 1 år Rf ter 2-3 år Rn rekke faktorer ble ikke funnet å ha innvirkning på forekomst av mislykkede kasus: Alder, kjønn, kjeve, tanngruppe, defektens størrelse, redusert benfeste. Derimot ble retrograd fylling funnet å gi dårligere resultat enn ortograd. Porekomst av inkomplett tilheling var høy ved følgende faktorer - som dog ikke er innbyrdes uavhengige: Stor defekt, perforasjon av pa latinalt/lingualt ben, 12/

12 EN RADIOLOGISK VURDERING AF HELING EFTER KIRURGISK ENDODONTI. Hanne Hintze & Ann Wenzel, Afdeling for Radiologi, Århus Tandlægehøjskole. Et retrospektivt studium af 100 tænder behandlet med kirurgisk endodonti blev gennemført med det formål at vurdere den periapikale knogleheling. Til evaluering af helingen anvendtes enorale røntgenbilleder optaget 6-48 maneder postoperative Helingen blev vurderet radiologisk og inddelt i falgende 4 kategorier: Fuldstændig heling. Fibrøs heling, Tvivlsom heling og Injen heling. Undersogelsens resultater viste ingen sammenhæng mellem heling og patientens alder (p > 0,1) eller kon (p > 0,1). Derimod var helingen signifikant bedre, såfremt lamina dura præoperativt forlfcb ubrudt, eventuelt irregulært (svarende til en udvidet parodontalspalte) end, hvis lamina dura var brudt præoperativt (p < 0,05). Den periapikale knogles udseende for operationen var ligeledes en faktor af betydning for helingen, idet knogle, som ikke viste osteolyse (fråvær af trabekler), helede signifikant bedre end knogle, som var i opl<r>sning (p < 0,05). Ingen sammenhcng mellem størrelsen af den a- pikale knogledestruktion og heling (p > 0,1) eller mellem kontroltidens lengde og heling blev påvist (p > 0,1). Derimod kunne en sammenhamg mellem tandtype og heling pflvises, idet overkæbens tander helede signifikant bedre end undcrkrebens, tænder (p < 0,01), som det kan ses i tabellen. Tand 5,4 + 4,5 7,fi+fi,7.i,2, 2-I, Fuldstændig Fibrøs Tvivlsom I nyen Total Fordelingen af tænder i helingskategorier i relation til tandtype i overkæbe og underkæbe. Pa grundlag af resultaterne kan det konkluderes, at behandleren ikke b<dr lade størrelsen af den apikale knogledestruktion v??re afgørende for beslutningen om at udføre kirurgisk endodonti. Derimod bor behandleren overveje betimeligheden af denne behandling p underkr?bett?nder, da disse heler signifikant darligere end overk<i?bet;?nder

13 Root perforations. A clinical and roentgenological study of 55 cases. X. KVINNSLAND*, R.J. OSWALD and A. HALSZ. Dept. of Cariology and Endodontics, Univ. oe Bergen, Dept of Endodontics,. Vniv, of Washington, and Dept. of Roentgenology, Univ. of Bergen. The material comprised 41 maxillary and 14 mandibulary teeth with traumatic perforations. Maxillary canines, mandibular molars and maxillary lateral incisors were most frequently perforated. The predilection site seemed to be the mid-root level. Treatment groups: * Ortograde endodontic treatment n 28 * Endodontic and surgical treatment n 8 * Perforation dlagnosed after placement of po s t s n 7 * Extraction without further conservative treatment n 12 The patients have been recalled for clinical and roentgenological pxamination with a mean observation period of 3 years and 5 months. The cases were evaluated by the observers separately, foijowed in disagreement cases by a joint discussion and decision. As Ear as possible they were placed in the groups SUCCESS or FAILURE. SUCCESS UNCERTAIN FAILURE Ortograde 50% 7% 43% Endodontic surgery 100% In the group of pereorations diagnosed after cementation of posts 3 cases were accessible for surgical treatment and 1 Eor curretage. The prognosis Eor this group was poor. Thus the overall success rate was 56% aeter 3 5/12 years. Diagnostic problems and further treatment decisions will be d i scussed

14 1 A COMPARISON OF BETE WINGS WITH PANORAMIC RADIOGRAPHS FOR DETECTION OP APPROXIMAL CARIES S. Syri^nen, s. White*andJ. Gastrin.** Department of Oral Radiology, University of Kuopio, Finland; Section of Oral Radiology, University of California,. USA; p.'i loniex, Instrumentarium Co,, Helsinki, Tin land. The aim of- the prosent study was to investigate the reliability of interpretation of approx imal caries in panoramic radiograhs. extracted teeth (29 altogether) were reimplanted into eight half-mandibles of human cadaver origin, and rout i ne bi to w i nqs wore exposed using the Kwik Bite blocks and Kodak ul tras peed D f i ims. in add i t ion, panoramic rad iographs wore taken using o device constructed to fix the -jaws. Two d i f feren t semen-film comb i nat ions were used; Siemens Spec i a I- Kodak XI., and DuPont Hiqh Pius- Cronex 4. Fo 1 Lowing radiography, the teeth were embedded in plastic and serially sectioned for histologic examination and micro rad iographic ana Jyscs. The depth of the approxima 1 carious lesions was graded both in micrographs and in radiographs by seven observers as fo Mows: 0 = no caries; l=caries extend ing into the outer half of enamel; 2=caries extending into the inner half of enamel; 3= caries extending into the outer half of dentin; 4 = caries extending into the inner half of den tin; and 3 = car ies extend ing to pulpai cavity. Similar grading was also completed in histological sections. The results were expressed as two RCO graphs. The first RCO graph measuring the actual depth of the carious lesions indicated that the two screen-f i Im comb i nations yielded results comparable to the nitraspced film (areas of for Ultraspeed and and i). 6 J7 for the scror*n-f ilm combinations). The second graph signifying the detection of any caries gave higher area scores than the f i rat one (U1traspced 0.798, screen-f i lm combinations and 0.785). The observers were able to detect ca r ios with the two screen-f i lm combinat ions nearly as accurately an they rlld with the Ultraspeed film. The results injicilc t hat a It hough the screen-f i lm comb inations resu Ited in images with substantially more fizziness an<^ lock of sharpness as compared with the Ultraspeed film, this did not s ignif" ion t Jy alter the diagnostic performance of the obs'm'vtm-r

15 DIREKT 5AGITTAL DATQRTOMOGRAFI AV KfiKLEDEN Håkan Håkansson, Rbntgenavdelningen, Centralsjukhuset, S Kristianstad, Sverige. Fbreliggande rapport baseras på 3J ars erfarenhet av datortomografi (CT) med en Toshiba TCT-BGA inom den maxillafaciala regionen. Under senare år har intresset for kåkledssjukdomar kommit att fokuseras till ledens mjukvavnadskomponenter. Detta har inneburit en snabb utveckling och forfining av mjukvavnadsrelaterade radiologiska undersdkningsmetoder, bl a selektiv arthrotomografi med enkeleller dubbelkontrastfbrfarande. Denna metod anges ha hbg sensitivitet och speeificitet men år relativt komplicerad och tidskråvande samt år en invasiv metod. Digital radioqrafi såsom CT medger mycket god vavnadskontrastupplosning och mojiigggor mjukvavnadsanalys aven vid non-invasivt forfarande. CT-metoden ar snabb och enkel samt ar sko.- sam mot patienten. Den direkta saqittala CT-tekniken har visat sig ge våse-itligt båttre diagnostiskt utbyte med bittre spatial- och kontrastupplbsning jåmfdrt med konventionell transversal teknik med efterbearbetning i form av sagittala rekanstruktioner. Patienten placeras liggande på sidan med en tjock kudde under axeln och med huvudet maximalt lateralflekterat ned mot patientbordets huvudstbd. Med maximal "gantry"-vinkling uppnås en rak eller nastan rak sagittal projektion. En fullståndig undersdkning innefattar 5-6 snitt i vardera sammanbitnings- och maximalt gapningslage bilateralt, varvid utnyttjas 2 mm tjocka snitt med 3 mm fbrflyttning mellan snitten. På patienter med våldefinierad upphakning fore kakledsknåppning registreras i allmanhet också detta lage. Sammanlagda undersdkningstiden overstiger sållan 25 minuter. I den efterfbljande databearbetningen underlåttas den diagnastiska bedbmningen speciellt avseende den oftast ringa strålattenueringsskiilnaden mellan muskel- och diskvavnad med hjalp av s k dubbelfonster ("blink-mode"). Harvid kan ett attenueringsområde med valfri bredd, inom vilket alia strukturer avbildas vita, steglbst fbrskjutas inom det totala attenueringsspektrat. Det har visat sig åndamålsenliqt med en bredd på det rbrliga attenueringsområdet om HU (Hounsfield units) med lagsta punkt strax ovan genomsnittsvardet for normal muskeltåthet (ca 60 HU). Patientmaterialet som hittills omfattar ett 50-tal patienter ar ånnu ej fårdigbearbetat, men hittills gjorda erfarenheter visar att metoden har hbg sensitivitet och specificitet for kakledssjukdomar bl a anterior diskdisplacering med mer eller mindre uttalad diskdeformering. Undersbkningstekniken ar non-invasiv och ar enkel Dch foga tidskråvande och torde dårmed i många fall kunna utgdra ett utmarkt alternativ till andra mera kompliccrade netoder inom radiologisk kåkledsdingnostik

16 Omvand skiktposition vid roterande panoramaradiografi. Gunilla Tronje och Ulf Welander (Inst. for odont, rbntgendiagnostik Stockholm, Umeå) Vid konventionell roterande panoramardntgen befinner sig det avbildade skikt, oberoende av vilken form det har, mellan rotationscentrum och filmen. Det a'r emellertid mojligt att fbrlågga skiktet till andra sidan av rotationscentrum. Den tekniken tillampas i Zonarc (Siemens AG) nar halsryggen rontgenundersbks (Program CV). Den omvanda skiktpositionen ger upphov till bildegenskaper, som skil jer sig något från de som uppkomtner vid konventionell panoramateknik. I rapporten presenteras teorin bakom det omvanda skiktet och bildkarakteristika kopplade till det

17 PANORAMIC RADIOGRAPHY OF THE TEMPOROMANDIBULAR JOINT BY ZCNOGRAPHY IN POSTERIOR-ANTERIOR PROJECTION S. Syrjanen, E. Pohjola, S. Soimakallio* and A-M. Makeia. Institute of Dentistry, University of Kuopio; *Department of Radiology, Kuopio University Central Hospital, Kuopio, Finland, In radiological examinations of the temporomandibular joint {TMJ), a number of problems are faced owing to the complexity of the exam ination techniques, including the difficulty in repeating the examination in identical positions. The most satisfactory results, e.g. the most precise and detailed radiological data are obtained using tomography. The capability of panoramic rad iography in detecting minor pathological changes in the TMJ area has been a controversa 1 issue. The promising experience with panoramic zonography in max i 1lo-facial radiology prompted the design of a new programme specially suited for the TMJ assessment. The new TMJ PA program of Zonarc (Palomex, Instrumentarium, Finland) was tested in a series of 18 patients suffering from rheumatoid arthritis (RA), and in 18 subjects with a TMJ dysfynction syndrome. The TMJ area was imaged by the Zonarc TMJ PA program and using conventional panoramic tomography. The films were read by two radiologists, grading the quality of the exposure and the resolution of the pathological changes. The quality of the pictures was determined on a scale of good, satis fac tory and inferior. The foil owing abnormalities in the mandibular condyle were recorded: osseous proliferation, sclerosis, usuration, osteophyte format ion, 'nicrocysts and changes in condylar configuration. The gener.il visibility of the mandibular condyle in patients with the TMJ dysfunction syndrome was definitely better in the films exposed using the 2onarc TMJ PA program. In RA patients, however, the panoramic films were generally better than those obtained with the Zonarc TMJ PA program. On the other hand, the resolution of the pathologic.! 1 changes by the Zonarc TMJ PA proved to be superior to conventional panoramic tomography. This was especially true with the small osteolytic changes, which were clearly better visualized on the Zonarc films. Because of some inconveniences encountered in patient posi ti oning, slight modifications in the shape of imago layer were made after the test series. According to our preliminary experience, these modifications signficantly improved the resolution of the anatomic details and facilitated an optimal exposure procedure. When patients with the TMJ disorders are examined, the applicability of the method may be limited by the fact that the patient should be able to maximal]y open the mouth to guarantee the visibility of the condyle

18 IMPAIRED MANDIBULAR FUNCTION AND POSSIBLE EFFECT ON MANDIBU LAR GROWTH IN JUVENILE RHEUMATOID ARTHRITIS Stabrun, AE, Larheim, TA, Røsler, M, Haanæs, HR, Høyeraal, HM Faculty of Dentistry, University of Oslo, Oslo and Oslo Sanitetsforening Rheumatism Hospital, Oslo The present study is part of a longitudinal investigation on craniofacial growth, dental occlusion and temporomandibular joint (TMJ) changes in children with juvenile rheumatoid arthritis (JRA). Aims of the study wtre 1) to throw light on the functional characteristics of an arthritic TMJ, 2} to study the relationship between radiographically and clinically evaluated mandibular function, and 3) to illuminate the possible influence of impaired function on the mandibular growth. Of the 103 children with JRA, 71 were girls. At examination 44 had pauciarticular &nå 59 polyarticular type of disease. Mean age was 9.0 years (range ). As regards the radiographic evaluation of joint function, 55 children (25 girls, 30 boys) without known or suspected joint disease, served as controls. Mean age was 9.4 years (range ). Standardized radiographs of the TMJs were obtained at intercuspal position and at maximum mouth opening. Measurement of the condylar translation was derived by means of tracings and superimpositions. Maximum mouth opening, as measured between upper and lower central incisors, was chosen as a clinical variable of mandibular function. From oblique posteroanterior cephalographs maximum length of the mandible was measured On both sides. Disease variables of interest in this study included type and (juration of disease, disease activity and previous medication. The JRA patients, grouped according to structural TMJ abnormalities, were tested against controls. A significant relationship was found between translatory capacity and structural TMJ abnormalities. Even patients without arthritic abnormalities showed a statistically significant restricted translation, although the translation was far More reduced in patients with structural abnormalities. Patients with unilateral abnormalities showed restricted translation on the affected side and to a lesser extent also on the unaffected side. By increased TMJ abnormality the translation tended to become more reduced. A significant correlation between maximum mouth opening and translatory condylar movement was found. The possible influence of impaired translation on mandibular growth was tested by means of regression analysis. The close relationship between structural and functional abnormalities stated above, both features obviously characterizing an arthritic TMJ, made it difficult to estimate the relative influence of the two factors. Restricted translatory capacity can not be excluded as a contributing factor to growth inhibition of the mandible in JRA patients

19 GARDNER'S DENTO-MAXILLARY STIGMAS IN PATIENTS WITH FAMILIAL ADENOMATOSIS COLT Juhani Wolf, Heikki J. Jarvinen and Jarkko Hietanen * *#* Departments of Dental Hadiology and Oral Pathology, K# University of Helsinki and Second Department of Surgery, Helsinki University Central Hospital, Helsinki, Finland Fifty patients with familial adenomatosis coli (FAC} studied by panoramic tomography showed osteomatous jaw changes in 82 per cent as compared with 10 per cent in matched controls. Patients with FAC showed exostoses in 26 per cent and enosleomas In 80 per cent of the cases. Large intraosseous lesions (six or more enosteonas) were found in ten patients (20 per cent). Supernumerary teeth, compound odontomas and/or impacted teeth were seen in 30 per cent of the patients and in four per cent of the controls. A correlation between dental abnormalities and the large number of osteomas was found. The results support the view that both osteomas of the jaws and dental abnormalities are features of FAC. Panoramic tomography of the jaws may serve as a valuable tool for early detection of FAC, at least in the case of the most striking changes (about 20 per cent). Thus, dentists may have an important role to play in the detection of these Gardner's stigmas and in the early diagnosis of this premalignant condition. However, the diagnostic value of panoramic tomography should not be overestimated. Its sensitivity (82 per cent) and specificity (89 per cent) ar-e too low to permit its use as a screening examination for asymptomatic descendants at ri^k

20 L-1ULTIPLA KAKCVSTOR OCH HUDCANCER The nevoid basal cell carcinoma syndrome (the Gorlin's syndrome) Gosta Gustafson, Bengt Lindahl, Evert Dahl och Åke Svensson Gorlin's syndrom år trots en stor mangd undersokningar relativt okånt for tandlåkare. Orsaken torde vara att de publicerats i vitt skilda specialtidskrifter. Oen bristande kannedomen har många ganger lett till att diagnostisering och behandling fordrojts. Cystoma har då kunnat recidivera och hudfbra'ndringar overgått till malignitet. Forfattarnas undersokning ar baserad på fynd inom en familj med 14 medlemmar i 6 generationer. Materialet omfattar 3 man och 11 kvinnor, varav de nu levande i de 5 sista generationerna har kunnat undersokas kliniskt och rbntgenologiskt, medan individerna i de två forstå generationerna endast kan dokumenteras anamnestiskt och rbntgenologiskt. Undersdkningen visar att 8 av familjens 14 individer i varierande grad har drabbats av symptomets många olika forandringar, varav de viktigaste ar hudfbrandringar i form av basal cell cancer, naevi och pits (gropar), orala forandringar i form av kakcystor och mandibular prognatism, skelettanoinalier samt forandringar av centrala nervsystemet. Det faktum att syndromet ar arf tligt gor information om sjukdomen till familjen synnerligen viktig. Medlemmarna maste veta vad som kan hanud och da kakcystorna ofta vaxer mycket fort ar det viktigt får tandlakarna att gora frekventa kontroller så att en cysta kan opereras i tid. Hur langt intervall det bor vara mgllan undersokningarna kan diskuteras, men undersbkningsmaterialet visar att ett år kan vara for lang tid. Naevi och hudcancer ar vanliga hos patienter med syndromet. En histologisk undersokning av sådan hudcancer från en av våra patienter visar cystor exakt lika den, som vi ser i våra kakcystor från samma patient. Likheten mellan cystoma från kakarna, från munslemhinnan och från hudcancer hos patienter med syndromet pekar på ett gemensamt satt att reagera

Sport for the elderly

Sport for the elderly Sport for the elderly - Teenagers of the future Play the Game 2013 Aarhus, 29 October 2013 Ditte Toft Danish Institute for Sports Studies +45 3266 1037 ditte.toft@idan.dk A growing group in the population

Læs mere

Røntgenundersøgelser af columna lumbalis indblændning ved analog vs. digital teknik

Røntgenundersøgelser af columna lumbalis indblændning ved analog vs. digital teknik Røntgenundersøgelser af columna lumbalis indblændning ved analog vs. digital teknik Lars Göran Zetterberg MSC, radiograf, adjunkt Radiografuddannelsen, University College Nordjylland, Aalborg, Danmark

Læs mere

Statistik for MPH: 7

Statistik for MPH: 7 Statistik for MPH: 7 3. november 2011 www.biostat.ku.dk/~pka/mph11 Attributable risk, bestemmelse af stikprøvestørrelse (Silva: 333-365, 381-383) Per Kragh Andersen 1 Fra den 6. uges statistikundervisning:

Læs mere

Small Autonomous Devices in civil Engineering. Uses and requirements. By Peter H. Møller Rambøll

Small Autonomous Devices in civil Engineering. Uses and requirements. By Peter H. Møller Rambøll Small Autonomous Devices in civil Engineering Uses and requirements By Peter H. Møller Rambøll BACKGROUND My Background 20+ years within evaluation of condition and renovation of concrete structures Last

Læs mere

applies equally to HRT and tibolone this should be made clear by replacing HRT with HRT or tibolone in the tibolone SmPC.

applies equally to HRT and tibolone this should be made clear by replacing HRT with HRT or tibolone in the tibolone SmPC. Annex I English wording to be implemented SmPC The texts of the 3 rd revision of the Core SPC for HRT products, as published on the CMD(h) website, should be included in the SmPC. Where a statement in

Læs mere

Øjnene, der ser. - sanseintegration eller ADHD. Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen

Øjnene, der ser. - sanseintegration eller ADHD. Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen Øjnene, der ser - sanseintegration eller ADHD Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen Professionsbachelorprojekt i afspændingspædagogik og psykomotorik af: Anne Marie Thureby Horn Sfp o623 Vejleder:

Læs mere

CT doser og risiko for kræft ved gentagende CT undersøgelser

CT doser og risiko for kræft ved gentagende CT undersøgelser CT doser og risiko for kræft ved gentagende CT undersøgelser Jolanta Hansen, Ph.d. Hospitalsfysiker Afdeling for Medicinsk Fysik Århus Universitetshospital, Danmark e-mail: jolahans@rm.dk At analysere

Læs mere

Childhood motor performance as predictor of physical activity and physical activity related injuries

Childhood motor performance as predictor of physical activity and physical activity related injuries Childhood motor performance as predictor of physical activity and physical activity related injuries The Childhood Health, Activity and Motor Performance School Study- DK The CHAMPS Study- DK Lisbeth Runge

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

Kvant Eksamen December 2010 3 timer med hjælpemidler. 1 Hvad er en continuous variable? Giv 2 illustrationer.

Kvant Eksamen December 2010 3 timer med hjælpemidler. 1 Hvad er en continuous variable? Giv 2 illustrationer. Kvant Eksamen December 2010 3 timer med hjælpemidler 1 Hvad er en continuous variable? Giv 2 illustrationer. What is a continuous variable? Give two illustrations. 2 Hvorfor kan man bedre drage konklusioner

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Den ny havn i Tejn Havn Bornholms Regionskommune er gået i gang med at udvide Tejn Havn, og det er med til at gøre det muligt, at vi kan være

Læs mere

Report on examination of the catalogues on the freezers in the MP archive, room 14.01.15

Report on examination of the catalogues on the freezers in the MP archive, room 14.01.15 Annex 3.2.3.2 Report on examination of the catalogues on the freezers in the MP archive, room 14.01.15 11 April 2012 the Panel inspected the freezers in the MP archive, including the then newly found -

Læs mere

X M Y. What is mediation? Mediation analysis an introduction. Definition

X M Y. What is mediation? Mediation analysis an introduction. Definition What is mediation? an introduction Ulla Hvidtfeldt Section of Social Medicine - Investigate underlying mechanisms of an association Opening the black box - Strengthen/support the main effect hypothesis

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Statistik for MPH: oktober Attributable risk, bestemmelse af stikprøvestørrelse (Silva: , )

Statistik for MPH: oktober Attributable risk, bestemmelse af stikprøvestørrelse (Silva: , ) Statistik for MPH: 7 29. oktober 2015 www.biostat.ku.dk/~pka/mph15 Attributable risk, bestemmelse af stikprøvestørrelse (Silva: 333-365, 381-383) Per Kragh Andersen 1 Fra den 6. uges statistikundervisning:

Læs mere

Measuring the Impact of Bicycle Marketing Messages. Thomas Krag Mobility Advice Trafikdage i Aalborg, 27.08.2013

Measuring the Impact of Bicycle Marketing Messages. Thomas Krag Mobility Advice Trafikdage i Aalborg, 27.08.2013 Measuring the Impact of Bicycle Marketing Messages Thomas Krag Mobility Advice Trafikdage i Aalborg, 27.08.2013 The challenge Compare The pilot pictures The choice The survey technique Only one picture

Læs mere

Gusset Plate Connections in Tension

Gusset Plate Connections in Tension Gusset Plate Connections in Tension Jakob Schmidt Olsen BSc Thesis Department of Civil Engineering 2014 DTU Civil Engineering June 2014 i Preface This project is a BSc project credited 20 ECTS points written

Læs mere

Bedømmelse af klinisk retningslinje foretaget af Enhed for Sygeplejeforskning og Evidensbasering Titel (forfatter)

Bedømmelse af klinisk retningslinje foretaget af Enhed for Sygeplejeforskning og Evidensbasering Titel (forfatter) Bedømmelse af klinisk retningslinje foretaget af Enhed for Sygeplejeforskning og Evidensbasering Titel (forfatter) Link til retningslinjen Resumé Formål Fagmålgruppe Anbefalinger Patientmålgruppe Implementering

Læs mere

Statistical information form the Danish EPC database - use for the building stock model in Denmark

Statistical information form the Danish EPC database - use for the building stock model in Denmark Statistical information form the Danish EPC database - use for the building stock model in Denmark Kim B. Wittchen Danish Building Research Institute, SBi AALBORG UNIVERSITY Certification of buildings

Læs mere

Personale mangel 3 mulige løsninger

Personale mangel 3 mulige løsninger Hvis man har noget godt udstyr, så bliver det lettere at få opgaveglidning til at fungere på en harmonisk måde. (Radiograf) Bedre udnyttelse af ct scannere mulighed for opgaveglidning vi mangler konstant

Læs mere

Financial Literacy among 5-7 years old children

Financial Literacy among 5-7 years old children Financial Literacy among 5-7 years old children -based on a market research survey among the parents in Denmark, Sweden, Norway, Finland, Northern Ireland and Republic of Ireland Page 1 Purpose of the

Læs mere

Traumatologisk forskning

Traumatologisk forskning Traumatologisk forskning Anders Troelsen A-kursus, Traumatologi, Odense, September 2013 Hvorfor forskning? Hvilken behandlingsstrategi er bedst? Hvilket resultat kan forventes? Hvilke komplikationer er

Læs mere

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet. ATEX direktivet Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.dk tlf: 7220 2693 Vedligeholdelse af Certifikater / tekniske dossier / overensstemmelseserklæringen.

Læs mere

Unitel EDI MT940 June 2010. Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004)

Unitel EDI MT940 June 2010. Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004) Unitel EDI MT940 June 2010 Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004) Contents 1. Introduction...3 2. General...3 3. Description of the MT940 message...3 3.1.

Læs mere

Sustainable use of pesticides on Danish golf courses

Sustainable use of pesticides on Danish golf courses Indsæt nyt billede: Sustainable use of pesticides on Danish golf courses Anita Fjelsted - Danish EPA Ministry of the Environment 27 May 2015 - STERF The Danish Environmental Protection Agency 450 employees

Læs mere

Prioritering eller ej? Hvad er Konsekvensen? Jens Winther Jensen. Lægeforeningen

Prioritering eller ej? Hvad er Konsekvensen? Jens Winther Jensen. Lægeforeningen Prioritering eller ej? Hvad er Konsekvensen? Jens Winther Jensen Søren Kierkegaard Ikke at prioritere er også en prioritering! Offentligt sundhedsvæsen Politisk ledelse Demokratisk prioritering (ideal

Læs mere

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528)

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528) Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM58) Institut for Matematik og Datalogi Syddansk Universitet, Odense Torsdag den 1. januar 01 kl. 9 13 Alle sædvanlige hjælpemidler

Læs mere

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet.

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Bæredygtighed sikrer konkurrenceevnen på markedet og udnytter potentialerne optimalt. Totally Integrated

Læs mere

Alfa-1-antitrysin mangel hos børn. Elisabeth Stenbøg, Afd.læge, PhD Børneafd. A, AUH

Alfa-1-antitrysin mangel hos børn. Elisabeth Stenbøg, Afd.læge, PhD Børneafd. A, AUH Alfa-1-antitrysin mangel hos børn Elisabeth Stenbøg, Afd.læge, PhD Børneafd. A, AUH Hvad er det? Alfa-1-antitrypsin Proteinstof Produceres i leveren Fungerer i lungerne Regulerer neutrofil elastase balancen

Læs mere

NOTIFICATION. - An expression of care

NOTIFICATION. - An expression of care NOTIFICATION - An expression of care Professionals who work with children and young people have a special responsibility to ensure that children who show signs of failure to thrive get the wright help.

Læs mere

CORE CURRICULUM i Oral Radiologi for tandlægeuddannelsen på Aarhus Universitet

CORE CURRICULUM i Oral Radiologi for tandlægeuddannelsen på Aarhus Universitet CORE CURRICULUM i Oral Radiologi for tandlægeuddannelsen på Aarhus Universitet Ann Wenzel professor phd, dr.odont. Aarhus Tandlægeskole Odontologisk Institut Aarhus Universitet 2011 1 Målbeskrivelse for

Læs mere

To the reader: Information regarding this document

To the reader: Information regarding this document To the reader: Information regarding this document All text to be shown to respondents in this study is going to be in Danish. The Danish version of the text (the one, respondents are going to see) appears

Læs mere

Bias og confounding. Søren Kold, overlæge, ph.d., klinisk lektor Aalborg Universitetshospital

Bias og confounding. Søren Kold, overlæge, ph.d., klinisk lektor Aalborg Universitetshospital Bias og confounding Søren Kold, overlæge, ph.d., klinisk lektor Aalborg Universitetshospital Bias og confounding Kritisk litteraturlæsning Introduktion Øvelse Information 5 min. Gruppearbejde 20 min. Diskussion

Læs mere

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension DK - Quick Text Translation HEYYER Net Promoter System Magento extension Version 1.0 15-11-2013 HEYYER / Email Templates Invitation Email Template Invitation Email English Dansk Title Invitation Email

Læs mere

PHADIA Legatet 2011. Dansk Selskab for Pædiatrisk Allergologi og Pulmonologi

PHADIA Legatet 2011. Dansk Selskab for Pædiatrisk Allergologi og Pulmonologi PHADIA Legatet 2011 Dansk Selskab for Pædiatrisk Allergologi og Pulmonologi Endnu engang tak for Phadia Legatet, der blev brugt til at medfinansiere mit ophold i Istanbul i forbindelse med den 30. EAACI

Læs mere

Ovl. Hans Mørch Jensen Prof. L. V. Kessing. Prof. Ø. Lidegaard Prof. P. K. Andersen PhD, MD, L. H. Pedersen Biostatistiker Randi Grøn

Ovl. Hans Mørch Jensen Prof. L. V. Kessing. Prof. Ø. Lidegaard Prof. P. K. Andersen PhD, MD, L. H. Pedersen Biostatistiker Randi Grøn Ovl. Hans Mørch Jensen Prof. L. V. Kessing. Prof. Ø. Lidegaard Prof. P. K. Andersen PhD, MD, L. H. Pedersen Biostatistiker Randi Grøn Disposition: Flere fødselskomplikationer hos kvinder der har anvendt

Læs mere

Børneortopædi CP-hoften på 20 minutter

Børneortopædi CP-hoften på 20 minutter Børneortopædi CP-hoften på 20 minutter Christian Wong Overlæge Børnesektionen Ortopædkirurgisk afdeling 333 Hvidovre Hospital cwon0002@regionk.dk Soeren.boedtker@regionh.dk Disposition ved CP hofte fordrag

Læs mere

USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION

USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION P E R H E I S E L BERG I N S T I T U T F OR BYGGERI OG A N L Æ G BEREGNEDE OG FAKTISKE FORBRUG I BOLIGER Fra SBi rapport 2016:09

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Panorama billede fra starten den første dag i 2014 Michael Koldtoft fra Trolling Centrum har brugt lidt tid på at arbejde med billederne fra

Læs mere

Gonadebeskyttelse og valg af projektion

Gonadebeskyttelse og valg af projektion Gonadebeskyttelse og valg af projektion som dosisreducerende metoder til ovarierne ved konventionel røntgen af columna lumbalis. Benjamin Gjerrild Nielsen, radiograf Radiologisk Afd. - Regionshospitalet

Læs mere

Helbredsundersøgelsen af søfarende

Helbredsundersøgelsen af søfarende Helbredsundersøgelsen af søfarende Sundhed i nationalt og internationalt perspektiv Mette Gabriel, Søfartslæge Leder af Lægekontoret Danmarks Rederiforening Lægekontoret, Danmarks Rederiforening Ca. 1.600

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 English version further down Så var det omsider fiskevejr En af dem, der kom på vandet i en af hullerne, mellem den hårde vestenvind var Lejf K. Pedersen,

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Medicinske komplikationer efter hofte- og knæalloplastik (THA and KA) med fokus på trombosekomplikationer. Alma B. Pedersen

Medicinske komplikationer efter hofte- og knæalloplastik (THA and KA) med fokus på trombosekomplikationer. Alma B. Pedersen Medicinske komplikationer efter hofte- og knæalloplastik (THA and KA) med fokus på trombosekomplikationer Alma B. Pedersen Outline Introduction to epidemiology of THA and KA Epidemiology of medical complications:

Læs mere

Handout 1: Eksamensspørgsmål

Handout 1: Eksamensspørgsmål Handout 1: Eksamensspørgsmål Denne vejledning er udfærdiget på grundlag af Peter Bakkers vejledning til jeres eksamensspørgsmål. Hvis der skulle forekomme afvigelser fra Peter Bakkers vejledning, er det

Læs mere

Kaiser Permanente Population Care Registry

Kaiser Permanente Population Care Registry Kaiser Permanente Population Care Registry Claus Ehlers Vigeo Healthcare Division www.vigeo.dk Vigeo 29. november 2001 Sundhedsportaler, Population Care Registry 1 PCR: Oversigt Hvad er en Population Care

Læs mere

Troværdigheden af radiologisk cariesdiagnostik sammenhæng mellem rigtighedsværdi og sandhedsreference

Troværdigheden af radiologisk cariesdiagnostik sammenhæng mellem rigtighedsværdi og sandhedsreference Troværdigheden af radiologisk cariesdiagnostik sammenhæng mellem rigtighedsværdi og sandhedsreference hanne hintze En stor del af den odontologiske radiologiske forskning er koncentreret omkring evaluering

Læs mere

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen The X Factor Målgruppe 7-10 klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen Læringsmål Eleven kan give sammenhængende fremstillinger på basis af indhentede informationer Eleven har viden om at søge og

Læs mere

Medinddragelse af patienter i forskningsprocessen. Hanne Konradsen Lektor, Karolinska Institutet Stockholm

Medinddragelse af patienter i forskningsprocessen. Hanne Konradsen Lektor, Karolinska Institutet Stockholm Medinddragelse af patienter i forskningsprocessen Hanne Konradsen Lektor, Karolinska Institutet Stockholm Værdi eller politisk korrekt (formentlig krav i fremtidige fondsansøgninger) Hurtigere, effektivere,

Læs mere

Help / Hjælp

Help / Hjælp Home page Lisa & Petur www.lisapetur.dk Help / Hjælp Help / Hjælp General The purpose of our Homepage is to allow external access to pictures and videos taken/made by the Gunnarsson family. The Association

Læs mere

Aktivering af Survey funktionalitet

Aktivering af Survey funktionalitet Surveys i REDCap REDCap gør det muligt at eksponere ét eller flere instrumenter som et survey (spørgeskema) som derefter kan udfyldes direkte af patienten eller forsøgspersonen over internettet. Dette

Læs mere

Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version) Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version) Kære Omdeler Julen venter rundt om hjørnet. Og netop julen er årsagen til, at NORDJYSKE Distributions mange omdelere har ekstra travlt med at

Læs mere

Reexam questions in Statistics and Evidence-based medicine, august sem. Medis/Medicin, Modul 2.4.

Reexam questions in Statistics and Evidence-based medicine, august sem. Medis/Medicin, Modul 2.4. Reexam questions in Statistics and Evidence-based medicine, august 2013 2. sem. Medis/Medicin, Modul 2.4. Statistics : ESSAY-TYPE QUESTION 1. Intelligence tests are constructed such that the average score

Læs mere

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes.

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes. Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav f: Et dannebrogsflag Et hus med tag, vinduer og dør En fugl En bil En blomst Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funn

Læs mere

VEJLEDENDE PENSUMLISTE I KÆBEKIRURGI. Sektion for Kæbekirurgi & Oral Patologi, Institut for Odontologi, Aarhus Universitet

VEJLEDENDE PENSUMLISTE I KÆBEKIRURGI. Sektion for Kæbekirurgi & Oral Patologi, Institut for Odontologi, Aarhus Universitet VEJLEDENDE PENSUMLISTE I KÆBEKIRURGI Sektion for Kæbekirurgi & Oral Patologi, Institut for Odontologi, Aarhus Universitet Denne vejledende pensumliste i Kæbekirurgi er godkendt af Odontologisk Studienævn

Læs mere

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 English version further down Den første dag i Bornholmerlaks konkurrencen Formanden for Bornholms Trollingklub, Anders Schou Jensen (og meddomer i TMB) fik

Læs mere

Dendrokronologisk Laboratorium

Dendrokronologisk Laboratorium Dendrokronologisk Laboratorium NNU rapport 5, 1997 STRANDGADE 3A, KØBENHAVN Nationalmuseets Marinarkæologiske Undersøgelser. Indsendt af Christian Lemée. Undersøgt af Aoife Daly og Niels Bonde. NNU j.nr.

Læs mere

Implementing SNOMED CT in a Danish region. Making sharable and comparable nursing documentation

Implementing SNOMED CT in a Danish region. Making sharable and comparable nursing documentation Implementing SNOMED CT in a Danish region Making sharable and comparable nursing documentation INTRODUCTION Co-operation pilot project between: The Region of Zealand Their EHR vendor - CSC Scandihealth

Læs mere

Copenhagen, Copenhagen, Denmark; Clinical Biomechanics, University of Southern Denmark, Odense, Denmark. Frederiksberg, Copenhagen, Denmark.

Copenhagen, Copenhagen, Denmark; Clinical Biomechanics, University of Southern Denmark, Odense, Denmark. Frederiksberg, Copenhagen, Denmark. The Copenhagen Hip and Groin Outcome Score (HAGOS): development and validation according to the COSMIN checklist K Thorborg, 1 P Hölmich, 1 R Christensen, 2,3 J Petersen, 1 EM Roos, 2 1 Arthroscopic Centre

Læs mere

Forslag til implementering af ResearcherID og ORCID på SCIENCE

Forslag til implementering af ResearcherID og ORCID på SCIENCE SCIENCE Forskningsdokumentation Forslag til implementering af ResearcherID og ORCID på SCIENCE SFU 12.03.14 Forslag til implementering af ResearcherID og ORCID på SCIENCE Hvad er WoS s ResearcherID? Hvad

Læs mere

Brug af logbog i undervisning. Karen Lauterbach Center for Afrikastudier Adjunktpædagogikum 19. Juni 2013

Brug af logbog i undervisning. Karen Lauterbach Center for Afrikastudier Adjunktpædagogikum 19. Juni 2013 Brug af logbog i undervisning Karen Lauterbach Center for Afrikastudier Adjunktpædagogikum 19. Juni 2013 Motivation og projektidé Modsætning mellem undervisningsideal (deltagende og reflekterende studerende

Læs mere

Modtagelse af svært tilskadekomne.

Modtagelse af svært tilskadekomne. Modtagelse af svært tilskadekomne. Siden 1996 har vi på Odense Universitetshospital haft en særlig registrering af svært tilskadekomne, både fra trafikuheld og fra øvrige ulykker. Disse registreringer

Læs mere

Hvor mange har egentlig kræft?

Hvor mange har egentlig kræft? Hvor mange har egentlig kræft? John Brodersen Professor, speciallæge i almen medicin, ph.d. Center for Forskning & Uddannelse i Almen Medicin, IFSV, KU Forskningsenheden for Almen Praksis, Region Sjælland

Læs mere

Sikkerhed & Revision 2013

Sikkerhed & Revision 2013 Sikkerhed & Revision 2013 Samarbejde mellem intern revisor og ekstern revisor - og ISA 610 v/ Dorthe Tolborg Regional Chief Auditor, Codan Group og formand for IIA DK RSA REPRESENTATION WORLD WIDE 300

Læs mere

Learnings from the implementation of Epic

Learnings from the implementation of Epic Learnings from the implementation of Epic Appendix Picture from Region H (2016) A thesis report by: Oliver Metcalf-Rinaldo, oliv@itu.dk Stephan Mosko Jensen, smos@itu.dk Appendix - Table of content Appendix

Læs mere

Evaluering af Master in Leadership and Innovation in Complex Systems

Evaluering af Master in Leadership and Innovation in Complex Systems Evaluering af Master in Leadership and Innovation in Complex Systems På masteruddannelsen i Leadership and Innovation in Complex Systems blev der i efteråret 2009 udbudt undervisning i følgende to moduler:

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

Bachelorprojekt. Forår 2013 DMD10

Bachelorprojekt. Forår 2013 DMD10 + Bachelorprojekt Forår 2013 DMD10 +! 1. Om at skrive bachelorprojekt! 2. Typer af bachelorprojekter! 3. To eksempler på DMD-projekter! 4. Overvejelser over samarbejdsformer, proces, sprog! 5. ITUs generelle

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet Praktikevaluering Studerende (Internship evaluation Student) Husk at trykke "Send (Submit)" nederst (Remember to click "Send (Submit)" below - The questions are translated into English below each of the

Læs mere

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Managing stakeholders on major projects - Learnings from Odense Letbane Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Light Rail Day, Bergen 15 November 2016 Slide om Odense Nedenstående

Læs mere

Tidevandstabeller for danske farvande. Tide tables for Danish waters

Tidevandstabeller for danske farvande. Tide tables for Danish waters devandstabeller for danske farvande de tables for anish waters 0 Indhold ontents - orklaring til tabeller Explanation of tables Havnefortegnelse ist of ports - Tabeller for høj- og lavvandstidspunkter

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 English version further down Der bliver landet fisk men ikke mange Her er det Johnny Nielsen, Søløven, fra Tejn, som i denne uge fangede 13,0 kg nord for

Læs mere

Helene ELSASS CENTER. Betina Rasmussen, Ergoterapeut

Helene ELSASS CENTER. Betina Rasmussen, Ergoterapeut Helene ELSASS CENTER Betina Rasmussen, Ergoterapeut Håndmotoriske færdighder er vitale for udøvelse af daglige aktiviteter. I mange dagligdags aktiviteter bruger vi begge hænder samtidig. F,eks når vi

Læs mere

Udfordringer med indeklima ved energirenovering

Udfordringer med indeklima ved energirenovering Udfordringer med indeklima ved energirenovering Geo Clausen International Centre for Indoor Environment and Energy Department of Civil Engineering Technical University of Denmark Questionnaire survey Henrik

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Så er ballet åbnet, 16,64 kg: Det er Kim Christiansen, som i mange år også har deltaget i TMB, der tirsdag landede denne laks. Den måler 120

Læs mere

Dendrokronologisk Laboratorium

Dendrokronologisk Laboratorium Dendrokronologisk Laboratorium NNU rapport 14, 2001 ROAGER KIRKE, TØNDER AMT Nationalmuseet og Den Antikvariske Samling i Ribe. Undersøgt af Orla Hylleberg Eriksen. NNU j.nr. A5712 Foto: P. Kristiansen,

Læs mere

SAS Corporate Program Website

SAS Corporate Program Website SAS Corporate Program Website Dear user We have developed SAS Corporate Program Website to make the administration of your company's travel activities easier. You can read about it in this booklet, which

Læs mere

PENSUMBESKRIVELSE Tandmorfologi 1 og 2 semester

PENSUMBESKRIVELSE Tandmorfologi 1 og 2 semester PENSUMBESKRIVELSE Tandmorfologi 1 og 2 semester Woelfel s Dental Anatomy its relevance to Dentistry Rickne C Scheid. Seventh Edition 2007. (Pris: ca 445 kr) Kan købes i Odontologisk Boghandel. Desuden

Læs mere

Biocide resistance in Salmonella Typhimurium

Biocide resistance in Salmonella Typhimurium FACULTY OF HEALTH AND MEDICAL SCIENCES UNIVERSITY OF COPENHAGEN PhD thesis Mette Rørbæk Gantzhorn Biocide resistance in Salmonella Typhimurium Academic advisor: Line Elnif Thomsen This thesis has been

Læs mere

Danish translation of the Foot and Ankle Outcome Score

Danish translation of the Foot and Ankle Outcome Score DAN MED J 2017;64(12):A5427 Danish translation of the Foot and Ankle Outcome Score Peter Larsen 1, Anne Marie Boe 2, Annika B. Iyer 1, 4 & Rasmus Elsøe 3 1) Department of Occupational Therapy and Physiotherapy,

Læs mere

HÅNDTERING AF RISIKOFAKTORER FOR SYGDOM Medicinforbrug og selvvurderet helbred

HÅNDTERING AF RISIKOFAKTORER FOR SYGDOM Medicinforbrug og selvvurderet helbred HÅNDTERING AF RISIKOFAKTORER FOR SYGDOM Medicinforbrug og selvvurderet helbred Kandidatuddannelsen i Folkesundhedsvidenskab Aalborg Universitet 1. Semester projekt Gruppe nummer: 755 Vejleder: Henrik Bøggild

Læs mere

Traffic Safety In Public Transport

Traffic Safety In Public Transport Traffic Safety In Public Transport 13 October 2014 Arriva Denmark 2 Arriva Denmark Arriva has been part of public transport in Denmark since 1997 Arriva Denmark provides passenger transport by bus, train

Læs mere

Hi-Res Audio/DNC Headset MDR-NC750

Hi-Res Audio/DNC Headset MDR-NC750 Brugervejledning Hi-Res Audio/DNC Headset MDR-NC750 Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Introduktion...3 Oversigt... 3 De grundlæggende funktioner... 4 Sådan bærer du headsettet... 4 Tilslutning af dit

Læs mere

Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013

Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013 E-travellbook Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013 ITU 22.05.2013 Dreamers Lana Grunwald - svetlana.grunwald@gmail.com Iya Murash-Millo - iyam@itu.dk Hiwa Mansurbeg - hiwm@itu.dk Jørgen K.

Læs mere

Model Control Design by Jens Juul Eilersen

Model Control Design by Jens Juul Eilersen 85 x 182 cm 70 x 182 cm 85 x 182 cm 70 x 182 cm English: Dansk: Control is the ultimate reclining chair. Here you can control your sitting and Control er den ultimative hvilestol. Her kan du kontrollere

Læs mere

Motorway effects on local population and labor market

Motorway effects on local population and labor market Motorway effects on local population and labor market Per Homann Jespersen Associate Professor, Roskilde University Jean P. Endres phd student, Roskilde University Trafikdage 23-08-16 Motorways and the

Læs mere

The effects of occupant behaviour on energy consumption in buildings

The effects of occupant behaviour on energy consumption in buildings The effects of occupant behaviour on energy consumption in buildings Rune Vinther Andersen, Ph.D. International Centre for Indoor Environment and Energy Baggrund 40 % af USA's samlede energiforbrug sker

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22.

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22. Bøger på engelsk How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics Al-Anons grundbog på engelsk, der indfører os i Al- Anon programmet. Om Al-Anons historie, om forståelse af os selv og alkoholismen.

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Sæsonen er ved at komme i omdrejninger. Her er det John Eriksen fra Nexø med 95 cm og en kontrolleret vægt på 11,8 kg fanget på østkysten af

Læs mere

TA BUSSEN - LINIE 888 - HURTIGT BILLIGT BEHAGELIGT NEMT KØBENHAVN SILKEBORG ÅRHUS THISTED AALBORG KUN 120 KR. til Århus og Silkeborg. Aalborg og Thisted kun 140 kr. Ovenstående priser er for studerende

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

Knee-extension strength or leg-press power after fast-track total knee arthroplasty: Which is better related to performance-based and selfreported

Knee-extension strength or leg-press power after fast-track total knee arthroplasty: Which is better related to performance-based and selfreported Knee-extension strength or leg-press power after fast-track total knee arthroplasty: Which is better related to performance-based and selfreported function? Peter K Aalund 1, Kristian Larsen 2,3, Torben

Læs mere

Nationale kliniske retningslinjer Ernæringsterapi til underernærede patienter med KOL

Nationale kliniske retningslinjer Ernæringsterapi til underernærede patienter med KOL Nationale kliniske retningslinjer Ernæringsterapi til underernærede patienter med KOL Ulrik Winning Iepsen, Læge, PhD studerende, RH 7641. Slides: Britta Tendal, PhD, Sundhedsstyrelsen 1 GRADE (Grading

Læs mere

DONG-område Resten af landet

DONG-område Resten af landet TDC A/S regulering@tdc.dk Fremsendes alene via mail Tillægsafgørelse vedrørende fastsættelse af priser for BSA leveret via TDC s fibernet 1 Indledning traf fredag den 15. april 2011 LRAIC-prisafgørelse

Læs mere