~ ~ NOSBOOObb DET ODONTOLOGISKE FAKULTET NORDISK SYMPOSIUM I ODONTOLOGISK RØNTGENDIAGNOSTIKK MAI BERGEN NSOR 11.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "~ ~ NOSBOOObb DET ODONTOLOGISKE FAKULTET NORDISK SYMPOSIUM I ODONTOLOGISK RØNTGENDIAGNOSTIKK 29.-31. MAI 1986 - BERGEN NSOR 11."

Transkript

1 *) r r ~ ~ NOSBOOObb DET ODONTOLOGISKE FAKULTET A/S/-A/0 -SX NORDISK SYMPOSIUM I ODONTOLOGISK RØNTGENDIAGNOSTIKK MAI BERGEN NSOR 11. MØTE ~$L M

2 TIDLIGARE SYMPOSIUM 1966 Malm Århus 1970 Bergen 1972 Åbo 1974 G6teborg 1976 København 1978 Oslo 1980 Helsinki 1982 Stockholm 1984 Århus

3 NORDISK SYMPOSIUM I ODONTOLOGISK RØNTGENDIAGNOSTIKK HAI 1986 TORSDAG 29. mai 0900 : Registrering 1845 Bussavgang til De odontologiske institutter, omvisning, get-together-party 2300: Bussavgang tij Fantoft FREDAG 30. mai 0800: Frokost 0900: Faglig program 1230: Lunsj 1330: Faglig program 1845: Bussavgang t i 1 Festmiddag, Bellevue restaurant 2430: Bussavgang til Fantoft LØRDAG 31. mai 0800: Frokost 0900: Faglig program 1230: Lunsj 1330: Faglig program - 3 -

4 Fredag 30.mai 0900: Åpning, Agnar Halse Nostalgisk tilbakeblikk, Gunnar Normann Nilsen 0 1 J15: Godfredsen, Erik & Wenzel, Ann: natamater i den radiologiske undervisning på Århus tandlægehojsko le. Teknik, pædagogiske strukturer og resultater. 09 JO: Halse, Agnar & Holven, Olav: Strategi for røntgendiagnostikk av det apikale periodontium. Molven, Olav 6 Halse, Agnar: SeinresuJ tat av rotbehandling utført i undervisningsklinikk. Forsberg, Jarl: Rad iog raph ic reproduction of the endodont ic "work ing length" conipar i ng the para i le i ing and the bisecting-ang le techn ique. Ka f fepause 1100: Holven, Olav; Halse, Agnar & Grung, Bjarte: Remtgenologisk k lass i f i ser i ng av t i the 1 ing etter endodont i sk k i rury i. Grung, Bjarte; Molven, Olav & Halse, Agnar; Resultat etlur e nd od o n 11 s k k i v u rg i. Hintze, Hanne & Wenzel, Ann: Kn radiologisk heling efter kirurgisk endodonti. vurdering af Kvinnsland, Inger; Oswald, Robert J. & Halse, Agnar: Root per Corations. A clinical and roen tgenolog i ca 1 study of VJ cases. Lunsj 13i0: SyrjSnen, Stina; White, S. & Gastrin, J.: A comparison ol bi tewing with panoramic rad iographs for the detection of approxima L car ies. Håkansson, Håkan: Direkt sagittal datortomograf i av kak leden. Tronje, Gunilla & Welander, Ulf: Omvand skiktposition v id roterande panoramarad i og raf i. SyrjSnen, Stina; Pohjola, E.; Soimakallio, S. & HakelS, A.M.: Panoramic rad iog raphy of the temporomandibular joint by zonography in posterior-anterior projection. Kafzepause 1500: Stabrun, A.E.; Larheia, Tore A.; Røsler, M.; Haanæa, H.R. & Røyeraal, H.M.: Impaired mandibular function and possible effect on mandibular growth in juven ile rheumatoid arthri tis. Wolf, Juhani; jarvinen, Heikki J. & Hietanen, Jarkko: Gardner's dento-maxillary stigmas in patients with familial adenomatosis co1 i. Gustafson, GOsta; Lindahl, Bengt; Dahl, Evert & Svensson, Ake: Multipla kakcystor och hudcancer. The nevoid basal cell carcinoma syndrome (the Goriin's syndrome)

5 Lo i- d fi'-j il. mai O'XM); Aagaard, Annette: Intern transmission ac spredt str^iing gennem halsen. Andersen, Vibeke & Sewerin, Ib: Indblændingens betydninq [or den direkte bestråling ar lens ocjli ved tmnsmaksi I la>rc kæbeledsoptageiser. Stenstrom, Birgitta; Henrikson, CO.; Bergman, K. & Blomgren, P.-G.: Energy imparted to the swedish population from intraoral radiography. Julin, Per; Stenstrftm, Birgitta; Tronje, GuniJla & Karlsson, Leif: OP 10 - Avbiidningoch stråldosor. 24 KaT tr.-jjjuse ] I 00 : Wenzel, Ann: Rad iolog i sk screen i ng a f raske i ndi v idet? Fund hos holprotesebsrere of tor rut i norøss iq rontqcminftcrsøgelse. Beyer-Olsen, Eva Stermer; Bjertness, E.; Eriksen, H.H. & Hansen, B.F.: Oral radiographic findings among 35-year-o Id Oslo citizens in 1973 and Høystad, Anne & La r he im, Tore A.: Rop rodne i h i I i ty of bi tewing rad i og r a ph p: t.'ompar i son bot ween Kqqen-b: to and K w i k- hite. Espelid, Ivar & Tveit, Anne Bjerg: Fy i 1 inqsmotoria l oih fontqnnkontrast og di ag nos t i kk av sekund-pi/km tos. Lun s j 1 HO: Andersen, Hans Ebbe: Foransta 1 tninqor tij li'-'ii^nsmntj af smitte v od AI DS og hepat i t i s ved i nt run r.i I rem tg r-n undersøke lso. Sewerin, Ib: Mekanisk i nducerfde h 1 l loder p.1 dent - i- rontgenf" j im. Svanæs, Dagfinn & Larheim, Tore A.: Dacali.iS'Tt bi I U-diina lyse av røntgonbi Uief ved bruk av tri i k real'it.'im.i.sk J n (J'i"). Noen tekniske oq okonomiskn hotraklninget

6 DATAMATER HOJSKOLE. I DEN RADIOLOGISKE UNDERVISNING PA ARHDS TANDLÆGE- Toknik, pedagogiske strukturer og resultatcr. r.rik Gotfrodson & Ann Wenzel, Afdcling Tand l<->gehøj skol o. for Radiologi, Århus Sidcn A. Jepsen, H. Birn og andre foretog den første effektundersogclse a f datamater anvendt i den odontologiske uddannolse pa Århus Tandlegehøjskole i 1978 er udviklingen giet sterkt, primært fordi den store centrale datamat er blevet a f løst a f mikrodatamater. Pa programmeringsområdet er der ogsi, sket on udvikling. Hvor der tidligere programmeredes i eksisterande højniveausprog (ALGOL, BASIC osv.) har Århus Ta ndlegehøj skole nu i samar be jde dels med andre offentlige in.stitutioncr, dels med private virksomheder udviklet et forfattersystem baseret på pædagogiske krav. Systemet ComCats (Complete Computer assisted training systems) er nu f:0rd i gud vik let. Sproget indeholder under 100 kommando-ord og tillader seiv kompiicerede programstrukturer Systemet anses af brugere for et userdvanl igt nemt forfattervjprktøj. Der er indtil videre fremstillet forgrenede undervisningsprogrammer pa forskcllige niveauer dækkende emnerne: Enoral optagelsesteknik, Strålehyg ie jne, Apparat le? re, Røntgenstrålernes beskaffenhod, opståen og karakteristika, Ellære og A- tomfysik samt et simulationsprogram: Billedets sværtning. Der er foreløbig gennemført to undersøgelser inden for området enoral optagelsesteknik: Første undersøgelse, som gennemførtes i efteråret 1984/ evaluerede effekten af den datamatformidlede undervisning sanunenlignet med den traditionelle lærerformidlede. 67 studerende blev tilfaldigt delt i 2 grupper, som modtog hver sin form for undervisning, der afsluttedes af en test, dels af teoretisk viden, deis af prakri sk ferd ighed. Den teoretiske test viste ingen signifikant forskel mellom de to grupper (p. 0,05), mens datamatgruppen klarede sig bedst til den praktiske test (p * 0,05). Anden undersøgelse (efteraret 1985) blev gennemført med et udelt hctld pc- 54 st ude r ende, som udclukkende fik datamat form idle t UIKU; rv i sning. Formalet var primært at undersøge de studerendes forbrug af tid samt at undersøge, om eventuelle forskelle var kønsbetingede. Tidsforbruget var meget varieret og kønsbetinget, idet pigerne brugte lc?ngere tid ved maskinen ^nd drengene (p - 0,05). Der var ingen sammenhæng mellem de studerendes tidsforbrug og praktiske færdigheder (p > 0,05). Rogge undersøge1 ser blev fulgt op af en spørgeskemaundersøgelso a f do studerendes holdninger over for den - i dette fag - nye undervisningsmetode. Holdningerne var overvejendo positive, omend di.»r dog var en tendens til forbehold fra pigornos s tdc

7 Halse, Agnar & Holven, Olav: Strategi for røntgendiagnostikk av det apikale periodontium. Institutt for odontologisk røntgendiagnostikk. Institutt for kariologi og endodonti. Universitetet i Bergen. Etablering av korrekt diagnose er eit sentralt problem i klinisk forskning, serlig når ein ønsker å undersøke effekten av ulike metodar for profylakse eller terapi. Reelle skilnader vil ofte bli kamuflerte dersom observatørane sine funn er upålitelige. Undersøking av slike problem inkluderer m.a. (1) definisjon av diagnostiske grupper, (2) estimering av intra- og inter-obervatør variasjon, (3) system for handtering av usemje-kasus. På eit materiale av 1110 rotfylte røtter nytta vi i første stadier tre grupper: Normal - Usikker - Patologisk. Seinare blei dette redusert til to grupper: Vellykka - Mislykka. TRINN 1. Diagnostisk gruppering ved to observatørar, data i %. Obs B\0bs A Normal Usikker Patologisk Forkasta Normal Usikker 2 3--^_^ 3 Patologisk 1 - " " 13_^ ^ Forkasta Semje 82% Cohen's Kappa 0.61 TRINN 2. Diagnostisk gruppering etter felles vurdering Normal Usikker Patologisk Forkasta TRItJN 3. Diagnostisk gruppering etter vurdering av usikre kasus Vellykka Mislykka Forkasta UtEra vår vurdering fungerte opplegget godt: * Vurdering ved to observatørar separat vil eliminere klare Eeil og identifisere problemkasus * Kalkulering av prosentvis enighet og Cohen's Kappa gir ein kvalitetskontroll * Felles diskusjon vil kunne avsløre anatomiske og terapeutiske problem I ein klinisk situasjon vil ein også måtte ta avgjerd for slike kasus som vi forkasta her. I forskningssamanheng meiner vi slike kasus bør utgå, ettersom verdien av diagnosen vil vere høgst tvilsam

8 Seinresultat av rotbehandling utført i undervisningsklinikk. Holven, Olav & Halse, Agnar. Institutt for kariologi og endodonti. Institutt for odontologisk røntgendiagnostikk. Universitetet i Bergen. Røntgenologiske etterundersøkingar av konservativ endodontisk terapi, rotfyllingar, har svært sjeldan observasjonstid over 4 år. Ved lengre oppfølgningsperiode aukar sjansane for *t resultata er definitive. Hår perioden er år, som her, ma funna kunne ka 1 last endelege og vil dermed vere eit godt grunnlag fer justeringar i klinisk arbeid. Undersøkinga omfattar 550 røtter rotfylte av studentar, halvparten av eit materiale som vart granska for LO Ar sidan. Oppfalgingsmaterialet syntes ikkje forskjellig frå dette med omsyn til t^nnfordeling, diagnosar og terapiform, rotfy1lingsnivå og tette og utette rotfyl1 ingar. Ved røntgend iagnostikk var framgangsmåten som gjort greie for tidligare (sjå rapport Halse & Holven), Frekvensen vellykka kasus var 79%, av dei mislykka var halvparten (11%) røtter med tydeleg minsking av den apikale prosessen. Tabellen syner kl Ln iske variable med observert verknad pa sluttre-suitatet (*= negativ effekt). Røtter Vellykka {%) Mislykka (%) Overkjeve latent I * Forstu premolar* Alle andi tenner Terapi Rev isjonsbehandl ing Bl 19 Nek^osebehand 1 ing * un Yl Pulpoktoini 8} 17 Røntqenfunn Apikal periodonti tt* Normal 91 >) Utvidj rothinnespalte Tettleik Tett Utett* 72 28

9 Radiographic reproduction of the endodontic "working length" comparing the paralleling and the bisecting-angle technique. Jarl Forsberg. Department of Roentgenology, University of Bergen. In endodontic therapy the instrumentation and filling of root canals, the so-called "working length" should ideally be siightly short of the apical foramen. The working length is usually determined radiographically. The technique involves the exposure of radiographs with an instrument posi tioned in the root canal at,ip[>rox imate ly the correct length. The exact working length is determined by assessing the distance between the end of the instrument and the apex of the tooth depicted radiographically. The resuit from experimental and clinical studies ind icated that the (i[>i IM 1 anatomy was better reproduced by use of the paralleling technique than with the bisecting-angle technique. There was no statistically differenee between the radiographic reproduction by the film holder according to Eggen and the reproduction by a specially constructed film holder with "correct" adjustments. Rad iographs exposed with conventional i Mm holders for paralleling technique will apparently g ive a safe radiographic guidance by endodontic treatment

10 Røntgenologisk klassifisering av tilheling etter endodontisk kirurgi. Molven, Olav, Halse* Agnar & Grung, Bjarte. Institutt for kariologi og endodonti, Institutt for odontologisk røntgendiagnostikk. Universitetet i Bergen. Oralkirugisk avdeling, Sentralsykehuset i Rogaland. Eit diagnostisk opplegg med spesialistar fra ulike odontologiske disiplinar blei nytta i ein omfattande serie endodontisk-kirurgiske kasus, etterkontrollert røntgenologisk 1 år etter inngrepet. Basert på kriteriar til Rud et al (1972) blei kasus gruppert i ei av følgjande tiihelingsgrupper: (1) Fullstendig heling, (2) ufu11- stendig heling (arrvev), (3) usikker heling, (4) utilfredsstillande heling. Oralkirurgen og endodontisten granska først bilda kvar for seg. Ein oppnådde her 63% samsvar - etter korreksjon for tilfeldig samsvar. Dei resterande kasus blei deretter granska og diskutert av begge observatørane i fellesskap. På denne måten nådde ein fram til ein diagnose for 94% av totalmaterialet. Usemjekasus og vanskelige grenselinjekasus blei vurdert av ein oral røntgenolog. Han vurderte desse meir pessimistisk Qnn dei to hovedobservatørane. Gjennomgåande var observatørkonsistensen tilfredsstillande. Vi meiner og at vaiget av ekspertane aukar sjansen for ein "sann" diagnose. Det blei fastslått at undersøking etter 1 år har ein viktig funksjon - dei fleste tilfelle kunne avsluttast på dette t idspunktet. [??T Ob*»rv«r 1 E3 Obtacer 2 I j* I Conplete ogreement l } Agreement after joint evaluation * * Oral radiologist COMPLETE HEALING I INCOMPLETE HEALING (SCAB TISSUE) UNCERTAIN HEALING UNSATISFACTORY HEALING

11 Resultat efter endodontisk kirurgi. BJARTE GRUNG, OLAV HOLVEN 6 AGNAR HALSE. Oralkirurgisk avdeling, Sentralsykehuset i Rogaland, Institutt for kariologi og endodonti og Institutt for odontologisk røntgendiagnostikk, Universitetet i Bergen» Ved oralkirurgisk avdeling, Sentralsykehuset i Rogaland ble det i årene utfert endodontisk kirurgiske inngrep på 545 tenner fra 508 pasienter, hvorav 477 tenner kunne følges videre. Inngrepene omfattet apicoectomier med ulike grader av rotspissreduksjon og kyrettasjer. Det ble for hver tann utført endodonti, enten ortograd, retrograd eller en kombinasjon med orto- dg retrograd fylling. En rekke parametre ble registrert preoperativt, peroperattvt og postoperativt. Postoperativt resultat ble bedømt efter 1 år og de fleste kasus kunne da avsluttes. Ca. en tredjedel av pas'entene ble kontrollert i inntil 3 Sr. Behandlingsresultatet ble gruppert som: 1. Komplett tilheling. 2. Inkomplett tilheling (arrvev). 3. usikker tilheling. 4. Utilfredsstillende tilheling. Se forøvrig rapport av Molven, Grung og Halse, Por materialet som helhet fant en følgende helingsresultat (%). Komplett Inkomplett Usikker Utilfredsstillende {arrvev) Efter 1 år Rf ter 2-3 år Rn rekke faktorer ble ikke funnet å ha innvirkning på forekomst av mislykkede kasus: Alder, kjønn, kjeve, tanngruppe, defektens størrelse, redusert benfeste. Derimot ble retrograd fylling funnet å gi dårligere resultat enn ortograd. Porekomst av inkomplett tilheling var høy ved følgende faktorer - som dog ikke er innbyrdes uavhengige: Stor defekt, perforasjon av pa latinalt/lingualt ben, 12/

12 EN RADIOLOGISK VURDERING AF HELING EFTER KIRURGISK ENDODONTI. Hanne Hintze & Ann Wenzel, Afdeling for Radiologi, Århus Tandlægehøjskole. Et retrospektivt studium af 100 tænder behandlet med kirurgisk endodonti blev gennemført med det formål at vurdere den periapikale knogleheling. Til evaluering af helingen anvendtes enorale røntgenbilleder optaget 6-48 maneder postoperative Helingen blev vurderet radiologisk og inddelt i falgende 4 kategorier: Fuldstændig heling. Fibrøs heling, Tvivlsom heling og Injen heling. Undersogelsens resultater viste ingen sammenhæng mellem heling og patientens alder (p > 0,1) eller kon (p > 0,1). Derimod var helingen signifikant bedre, såfremt lamina dura præoperativt forlfcb ubrudt, eventuelt irregulært (svarende til en udvidet parodontalspalte) end, hvis lamina dura var brudt præoperativt (p < 0,05). Den periapikale knogles udseende for operationen var ligeledes en faktor af betydning for helingen, idet knogle, som ikke viste osteolyse (fråvær af trabekler), helede signifikant bedre end knogle, som var i opl<r>sning (p < 0,05). Ingen sammenhcng mellem størrelsen af den a- pikale knogledestruktion og heling (p > 0,1) eller mellem kontroltidens lengde og heling blev påvist (p > 0,1). Derimod kunne en sammenhamg mellem tandtype og heling pflvises, idet overkæbens tander helede signifikant bedre end undcrkrebens, tænder (p < 0,01), som det kan ses i tabellen. Tand 5,4 + 4,5 7,fi+fi,7.i,2, 2-I, Fuldstændig Fibrøs Tvivlsom I nyen Total Fordelingen af tænder i helingskategorier i relation til tandtype i overkæbe og underkæbe. Pa grundlag af resultaterne kan det konkluderes, at behandleren ikke b<dr lade størrelsen af den apikale knogledestruktion v??re afgørende for beslutningen om at udføre kirurgisk endodonti. Derimod bor behandleren overveje betimeligheden af denne behandling p underkr?bett?nder, da disse heler signifikant darligere end overk<i?bet;?nder

13 Root perforations. A clinical and roentgenological study of 55 cases. X. KVINNSLAND*, R.J. OSWALD and A. HALSZ. Dept. of Cariology and Endodontics, Univ. oe Bergen, Dept of Endodontics,. Vniv, of Washington, and Dept. of Roentgenology, Univ. of Bergen. The material comprised 41 maxillary and 14 mandibulary teeth with traumatic perforations. Maxillary canines, mandibular molars and maxillary lateral incisors were most frequently perforated. The predilection site seemed to be the mid-root level. Treatment groups: * Ortograde endodontic treatment n 28 * Endodontic and surgical treatment n 8 * Perforation dlagnosed after placement of po s t s n 7 * Extraction without further conservative treatment n 12 The patients have been recalled for clinical and roentgenological pxamination with a mean observation period of 3 years and 5 months. The cases were evaluated by the observers separately, foijowed in disagreement cases by a joint discussion and decision. As Ear as possible they were placed in the groups SUCCESS or FAILURE. SUCCESS UNCERTAIN FAILURE Ortograde 50% 7% 43% Endodontic surgery 100% In the group of pereorations diagnosed after cementation of posts 3 cases were accessible for surgical treatment and 1 Eor curretage. The prognosis Eor this group was poor. Thus the overall success rate was 56% aeter 3 5/12 years. Diagnostic problems and further treatment decisions will be d i scussed

14 1 A COMPARISON OF BETE WINGS WITH PANORAMIC RADIOGRAPHS FOR DETECTION OP APPROXIMAL CARIES S. Syri^nen, s. White*andJ. Gastrin.** Department of Oral Radiology, University of Kuopio, Finland; Section of Oral Radiology, University of California,. USA; p.'i loniex, Instrumentarium Co,, Helsinki, Tin land. The aim of- the prosent study was to investigate the reliability of interpretation of approx imal caries in panoramic radiograhs. extracted teeth (29 altogether) were reimplanted into eight half-mandibles of human cadaver origin, and rout i ne bi to w i nqs wore exposed using the Kwik Bite blocks and Kodak ul tras peed D f i ims. in add i t ion, panoramic rad iographs wore taken using o device constructed to fix the -jaws. Two d i f feren t semen-film comb i nat ions were used; Siemens Spec i a I- Kodak XI., and DuPont Hiqh Pius- Cronex 4. Fo 1 Lowing radiography, the teeth were embedded in plastic and serially sectioned for histologic examination and micro rad iographic ana Jyscs. The depth of the approxima 1 carious lesions was graded both in micrographs and in radiographs by seven observers as fo Mows: 0 = no caries; l=caries extend ing into the outer half of enamel; 2=caries extending into the inner half of enamel; 3= caries extending into the outer half of dentin; 4 = caries extending into the inner half of den tin; and 3 = car ies extend ing to pulpai cavity. Similar grading was also completed in histological sections. The results were expressed as two RCO graphs. The first RCO graph measuring the actual depth of the carious lesions indicated that the two screen-f i Im comb i nations yielded results comparable to the nitraspced film (areas of for Ultraspeed and and i). 6 J7 for the scror*n-f ilm combinations). The second graph signifying the detection of any caries gave higher area scores than the f i rat one (U1traspced 0.798, screen-f i lm combinations and 0.785). The observers were able to detect ca r ios with the two screen-f i lm combinat ions nearly as accurately an they rlld with the Ultraspeed film. The results injicilc t hat a It hough the screen-f i lm comb inations resu Ited in images with substantially more fizziness an<^ lock of sharpness as compared with the Ultraspeed film, this did not s ignif" ion t Jy alter the diagnostic performance of the obs'm'vtm-r

15 DIREKT 5AGITTAL DATQRTOMOGRAFI AV KfiKLEDEN Håkan Håkansson, Rbntgenavdelningen, Centralsjukhuset, S Kristianstad, Sverige. Fbreliggande rapport baseras på 3J ars erfarenhet av datortomografi (CT) med en Toshiba TCT-BGA inom den maxillafaciala regionen. Under senare år har intresset for kåkledssjukdomar kommit att fokuseras till ledens mjukvavnadskomponenter. Detta har inneburit en snabb utveckling och forfining av mjukvavnadsrelaterade radiologiska undersdkningsmetoder, bl a selektiv arthrotomografi med enkeleller dubbelkontrastfbrfarande. Denna metod anges ha hbg sensitivitet och speeificitet men år relativt komplicerad och tidskråvande samt år en invasiv metod. Digital radioqrafi såsom CT medger mycket god vavnadskontrastupplosning och mojiigggor mjukvavnadsanalys aven vid non-invasivt forfarande. CT-metoden ar snabb och enkel samt ar sko.- sam mot patienten. Den direkta saqittala CT-tekniken har visat sig ge våse-itligt båttre diagnostiskt utbyte med bittre spatial- och kontrastupplbsning jåmfdrt med konventionell transversal teknik med efterbearbetning i form av sagittala rekanstruktioner. Patienten placeras liggande på sidan med en tjock kudde under axeln och med huvudet maximalt lateralflekterat ned mot patientbordets huvudstbd. Med maximal "gantry"-vinkling uppnås en rak eller nastan rak sagittal projektion. En fullståndig undersdkning innefattar 5-6 snitt i vardera sammanbitnings- och maximalt gapningslage bilateralt, varvid utnyttjas 2 mm tjocka snitt med 3 mm fbrflyttning mellan snitten. På patienter med våldefinierad upphakning fore kakledsknåppning registreras i allmanhet också detta lage. Sammanlagda undersdkningstiden overstiger sållan 25 minuter. I den efterfbljande databearbetningen underlåttas den diagnastiska bedbmningen speciellt avseende den oftast ringa strålattenueringsskiilnaden mellan muskel- och diskvavnad med hjalp av s k dubbelfonster ("blink-mode"). Harvid kan ett attenueringsområde med valfri bredd, inom vilket alia strukturer avbildas vita, steglbst fbrskjutas inom det totala attenueringsspektrat. Det har visat sig åndamålsenliqt med en bredd på det rbrliga attenueringsområdet om HU (Hounsfield units) med lagsta punkt strax ovan genomsnittsvardet for normal muskeltåthet (ca 60 HU). Patientmaterialet som hittills omfattar ett 50-tal patienter ar ånnu ej fårdigbearbetat, men hittills gjorda erfarenheter visar att metoden har hbg sensitivitet och specificitet for kakledssjukdomar bl a anterior diskdisplacering med mer eller mindre uttalad diskdeformering. Undersbkningstekniken ar non-invasiv och ar enkel Dch foga tidskråvande och torde dårmed i många fall kunna utgdra ett utmarkt alternativ till andra mera kompliccrade netoder inom radiologisk kåkledsdingnostik

16 Omvand skiktposition vid roterande panoramaradiografi. Gunilla Tronje och Ulf Welander (Inst. for odont, rbntgendiagnostik Stockholm, Umeå) Vid konventionell roterande panoramardntgen befinner sig det avbildade skikt, oberoende av vilken form det har, mellan rotationscentrum och filmen. Det a'r emellertid mojligt att fbrlågga skiktet till andra sidan av rotationscentrum. Den tekniken tillampas i Zonarc (Siemens AG) nar halsryggen rontgenundersbks (Program CV). Den omvanda skiktpositionen ger upphov till bildegenskaper, som skil jer sig något från de som uppkomtner vid konventionell panoramateknik. I rapporten presenteras teorin bakom det omvanda skiktet och bildkarakteristika kopplade till det

17 PANORAMIC RADIOGRAPHY OF THE TEMPOROMANDIBULAR JOINT BY ZCNOGRAPHY IN POSTERIOR-ANTERIOR PROJECTION S. Syrjanen, E. Pohjola, S. Soimakallio* and A-M. Makeia. Institute of Dentistry, University of Kuopio; *Department of Radiology, Kuopio University Central Hospital, Kuopio, Finland, In radiological examinations of the temporomandibular joint {TMJ), a number of problems are faced owing to the complexity of the exam ination techniques, including the difficulty in repeating the examination in identical positions. The most satisfactory results, e.g. the most precise and detailed radiological data are obtained using tomography. The capability of panoramic rad iography in detecting minor pathological changes in the TMJ area has been a controversa 1 issue. The promising experience with panoramic zonography in max i 1lo-facial radiology prompted the design of a new programme specially suited for the TMJ assessment. The new TMJ PA program of Zonarc (Palomex, Instrumentarium, Finland) was tested in a series of 18 patients suffering from rheumatoid arthritis (RA), and in 18 subjects with a TMJ dysfynction syndrome. The TMJ area was imaged by the Zonarc TMJ PA program and using conventional panoramic tomography. The films were read by two radiologists, grading the quality of the exposure and the resolution of the pathological changes. The quality of the pictures was determined on a scale of good, satis fac tory and inferior. The foil owing abnormalities in the mandibular condyle were recorded: osseous proliferation, sclerosis, usuration, osteophyte format ion, 'nicrocysts and changes in condylar configuration. The gener.il visibility of the mandibular condyle in patients with the TMJ dysfunction syndrome was definitely better in the films exposed using the 2onarc TMJ PA program. In RA patients, however, the panoramic films were generally better than those obtained with the Zonarc TMJ PA program. On the other hand, the resolution of the pathologic.! 1 changes by the Zonarc TMJ PA proved to be superior to conventional panoramic tomography. This was especially true with the small osteolytic changes, which were clearly better visualized on the Zonarc films. Because of some inconveniences encountered in patient posi ti oning, slight modifications in the shape of imago layer were made after the test series. According to our preliminary experience, these modifications signficantly improved the resolution of the anatomic details and facilitated an optimal exposure procedure. When patients with the TMJ disorders are examined, the applicability of the method may be limited by the fact that the patient should be able to maximal]y open the mouth to guarantee the visibility of the condyle

18 IMPAIRED MANDIBULAR FUNCTION AND POSSIBLE EFFECT ON MANDIBU LAR GROWTH IN JUVENILE RHEUMATOID ARTHRITIS Stabrun, AE, Larheim, TA, Røsler, M, Haanæs, HR, Høyeraal, HM Faculty of Dentistry, University of Oslo, Oslo and Oslo Sanitetsforening Rheumatism Hospital, Oslo The present study is part of a longitudinal investigation on craniofacial growth, dental occlusion and temporomandibular joint (TMJ) changes in children with juvenile rheumatoid arthritis (JRA). Aims of the study wtre 1) to throw light on the functional characteristics of an arthritic TMJ, 2} to study the relationship between radiographically and clinically evaluated mandibular function, and 3) to illuminate the possible influence of impaired function on the mandibular growth. Of the 103 children with JRA, 71 were girls. At examination 44 had pauciarticular &nå 59 polyarticular type of disease. Mean age was 9.0 years (range ). As regards the radiographic evaluation of joint function, 55 children (25 girls, 30 boys) without known or suspected joint disease, served as controls. Mean age was 9.4 years (range ). Standardized radiographs of the TMJs were obtained at intercuspal position and at maximum mouth opening. Measurement of the condylar translation was derived by means of tracings and superimpositions. Maximum mouth opening, as measured between upper and lower central incisors, was chosen as a clinical variable of mandibular function. From oblique posteroanterior cephalographs maximum length of the mandible was measured On both sides. Disease variables of interest in this study included type and (juration of disease, disease activity and previous medication. The JRA patients, grouped according to structural TMJ abnormalities, were tested against controls. A significant relationship was found between translatory capacity and structural TMJ abnormalities. Even patients without arthritic abnormalities showed a statistically significant restricted translation, although the translation was far More reduced in patients with structural abnormalities. Patients with unilateral abnormalities showed restricted translation on the affected side and to a lesser extent also on the unaffected side. By increased TMJ abnormality the translation tended to become more reduced. A significant correlation between maximum mouth opening and translatory condylar movement was found. The possible influence of impaired translation on mandibular growth was tested by means of regression analysis. The close relationship between structural and functional abnormalities stated above, both features obviously characterizing an arthritic TMJ, made it difficult to estimate the relative influence of the two factors. Restricted translatory capacity can not be excluded as a contributing factor to growth inhibition of the mandible in JRA patients

19 GARDNER'S DENTO-MAXILLARY STIGMAS IN PATIENTS WITH FAMILIAL ADENOMATOSIS COLT Juhani Wolf, Heikki J. Jarvinen and Jarkko Hietanen * *#* Departments of Dental Hadiology and Oral Pathology, K# University of Helsinki and Second Department of Surgery, Helsinki University Central Hospital, Helsinki, Finland Fifty patients with familial adenomatosis coli (FAC} studied by panoramic tomography showed osteomatous jaw changes in 82 per cent as compared with 10 per cent in matched controls. Patients with FAC showed exostoses in 26 per cent and enosleomas In 80 per cent of the cases. Large intraosseous lesions (six or more enosteonas) were found in ten patients (20 per cent). Supernumerary teeth, compound odontomas and/or impacted teeth were seen in 30 per cent of the patients and in four per cent of the controls. A correlation between dental abnormalities and the large number of osteomas was found. The results support the view that both osteomas of the jaws and dental abnormalities are features of FAC. Panoramic tomography of the jaws may serve as a valuable tool for early detection of FAC, at least in the case of the most striking changes (about 20 per cent). Thus, dentists may have an important role to play in the detection of these Gardner's stigmas and in the early diagnosis of this premalignant condition. However, the diagnostic value of panoramic tomography should not be overestimated. Its sensitivity (82 per cent) and specificity (89 per cent) ar-e too low to permit its use as a screening examination for asymptomatic descendants at ri^k

Rapport om canceroverlevelse i Danmark 1995-2012

Rapport om canceroverlevelse i Danmark 1995-2012 DMCG.dk Benchmarking Consortium DMCG.dk Benchmarking Consortium Rapport om canceroverlevelse i Danmark 1995-2012 Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Danish Breast Cancer Cooperative Group

Læs mere

Forskningens Dag 2010 Abstracts og program

Forskningens Dag 2010 Abstracts og program Forskningens Dag 2010 Abstracts og program 1 Forskningens Dag 2010 er tilrettelagt af: Molekylærbiolog, Torben Lüth Andersson, Hæmatologisk Afdeling Overlæge Henrik Krarup, Klinisk Biokemisk Afdeling Seniorforsker

Læs mere

fagforum for idrætsfysioterapi NR. 3, 16. årgang AUGUST 2012 ISSN 1397-4211 DANSK SPORTSMEDICIN Temaer: SMERTER LØB

fagforum for idrætsfysioterapi NR. 3, 16. årgang AUGUST 2012 ISSN 1397-4211 DANSK SPORTSMEDICIN Temaer: SMERTER LØB NR. 3, 16. årgang AUGUST 2012 ISSN 1397-4211 fagforum for idrætsfysioterapi DANSK SPORTSMEDICIN Temaer: SMERTER LØB 2 Redaktionelt Ansvarshavende redaktør Svend B.Carstensen At måle er ikke nogen simpel

Læs mere

PATIENTVURDERINGER AF BEHANDLINGSFORLØB VED BRYSTLIDELSER. En spørgeskemaundersøgelse blandt 1.700 kvinder opereret i 2000 i Danmark

PATIENTVURDERINGER AF BEHANDLINGSFORLØB VED BRYSTLIDELSER. En spørgeskemaundersøgelse blandt 1.700 kvinder opereret i 2000 i Danmark PATIENTVURDERINGER AF BEANDLINGSFORLØB VED BRYSTLIDELSER 2004 En spørgeskemaundersøgelse blandt 1.700 kvinder opereret i 2000 i Danmark Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering PATIENTVURDERINGER

Læs mere

Velkommen til DSOHH 2015 4. Program oversigt 5 Program torsdag 21. maj 6 Program fredag 22. maj 8

Velkommen til DSOHH 2015 4. Program oversigt 5 Program torsdag 21. maj 6 Program fredag 22. maj 8 Indhold Velkommen til DSOHH 2015 4 Program Program oversigt 5 Program torsdag 21. maj 6 Program fredag 22. maj 8 Praktisk Praktisk information 10 Socialt program 12 Udstillere 13 Abstracts Inviterede foredrag

Læs mere

REFRAKTIONSKIRURGI. - en medicinsk teknologivurdering. Medicinsk Teknologivurdering - puljeprojekter 2004; 4 (2)

REFRAKTIONSKIRURGI. - en medicinsk teknologivurdering. Medicinsk Teknologivurdering - puljeprojekter 2004; 4 (2) REFRAKTIONSKIRURGI - en medicinsk teknologivurdering 2004 Medicinsk Teknologivurdering - puljeprojekter 2004; 4 (2) Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering REFRAKTIONSKIRURGI - en medicinsk

Læs mere

NUF- BULLETINEN 1 / 2008 N ORDISK U ROLOGISK F ORENING

NUF- BULLETINEN 1 / 2008 N ORDISK U ROLOGISK F ORENING NUF- BULLETINEN N ORDISK U ROLOGISK F ORENING 1 / 2008 Full house! L A S E R R I C H A R D W O L F supplier of the most extensive and versatile range for stone therapy now offers not only ESWL, EHL, ultrasound

Læs mere

EVALUERING AF DEN NORSKE PUBLICERINGSINDIKATOR

EVALUERING AF DEN NORSKE PUBLICERINGSINDIKATOR EVALUERING AF DEN NORSKE PUBLICERINGSINDIKATOR DANSK CENTER FOR FORSKNINGSANALYSE, AARHUS UNIVERSITET PÅ OPDRAG AF UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET Evaluering af den norske publiceringsindikator Januar 2014

Læs mere

Efteruddannelse ÅRSKURSUS 2014. Program onsdag 2. - fredag 4. april Bella Center. årskursus.dk

Efteruddannelse ÅRSKURSUS 2014. Program onsdag 2. - fredag 4. april Bella Center. årskursus.dk Efteruddannelse ÅRSKURSUS 2014 4 Program onsdag 2. - fredag 4. april Bella Center årskursus.dk velkommen til ÅRSKURSUS 2014 Indholdsfortegnelse Velkommen 3 Årskursus 2014 4 Programoversigt onsdag 2. april

Læs mere

RADIOGRAFEN FORENINGEN AF RADIOGRAFER I DANMARK 39. ÅRGANG - SEPTEMBER 2011 40 ÅR OG I FREMDRIFT. Figure 1

RADIOGRAFEN FORENINGEN AF RADIOGRAFER I DANMARK 39. ÅRGANG - SEPTEMBER 2011 40 ÅR OG I FREMDRIFT. Figure 1 RADIOGRAFEN FORENINGEN AF RADIOGRAFER I DANMARK 39. ÅRGANG - SEPTEMBER 2011 40 ÅR OG I FREMDRIFT Figure 1 UNDERRETNINGSPLIGT CT COLONOGRAPHY LEDER: KONGRESSEN STÅR FOR DØREN - - INDHOLD RADIOGRAFEN Radiografen

Læs mere

International Journal of Mechanical Diagnosis and Therapy

International Journal of Mechanical Diagnosis and Therapy International Journal of Mechanical Diagnosis and Therapy 26 Branches Worldwide Americas Region Argentina Brazil Canada United States Asia/Pacific Region Australia Japan New Zealand Nigeria Saudi Arabia

Læs mere

Heart Statistics. Materialet er samlet af: Compiled by:

Heart Statistics. Materialet er samlet af: Compiled by: 2000 2001 HjerteStatistik Heart Statistics Materialet er samlet af: Compiled by: Jørgen Videbæk Forskningschef dr. med. Hjerteforeningen Head research department D.M.Sc F.E.S.C. Danish Heart Foundation

Læs mere

Rodresektion af molarer i underkæben er vanskelig pga.

Rodresektion af molarer i underkæben er vanskelig pga. Heling efter retrograd rodforsegling af molarer i underkæben med dentinbinder og plast Vibe Rud og E. Christian Munksgaard Retrograd rodfyldning af molarer i underkæben er oftest vanskelig at udføre, især

Læs mere

NR. 4, 5. årgang, NOVEMBER 2001 ISSN 1397-4211 SPORTSMEDICIN STYRKETRÆNING TEAM-DK SERVICETILTAG DIMS ÅRSMØDE DANSK. faggruppen for idrætsfysioterapi

NR. 4, 5. årgang, NOVEMBER 2001 ISSN 1397-4211 SPORTSMEDICIN STYRKETRÆNING TEAM-DK SERVICETILTAG DIMS ÅRSMØDE DANSK. faggruppen for idrætsfysioterapi ISSN 1397-4211 NR. 4, 5. årgang, NOVEMBER 2001 SPORTSMEDICIN DANSK STYRKETRÆNING TEAM-DK SERVICETILTAG DIMS ÅRSMØDE faggruppen for idrætsfysioterapi 2 Redaktionelt Arne Gam Redaktør Vi er nu kommet til

Læs mere

NR. 2, 13. årgang, MAJ 2009 ISSN 1397-4211 SPORTSMEDICIN SCREENING OSTEOPATI AKUPUNKTUR DANSK DANSK. fagforum for idrætsfysioterapi

NR. 2, 13. årgang, MAJ 2009 ISSN 1397-4211 SPORTSMEDICIN SCREENING OSTEOPATI AKUPUNKTUR DANSK DANSK. fagforum for idrætsfysioterapi DANSK DANSK SPORTSMEDICIN ISSN 1397-4211 NR. 2, 13. årgang, MAJ 2009 SCREENING OSTEOPATI AKUPUNKTUR fagforum for idrætsfysioterapi 2 Redaktionelt Redaktør Kristian Thorborg Champions League på Gentofte

Læs mere

Abstracts og program Forskningens Dag 30. april 2009 1

Abstracts og program Forskningens Dag 30. april 2009 1 Abstracts og program Forskningens Dag 30. april 2009 1 Forskningens Dag 2009 er tilrettelagt af: Molekylærbiolog, Torben Lüth Andersson, Hæmatologisk Afdeling Overlæge Henrik Krarup, Klinisk Biokemisk

Læs mere

Miljø- og Energiministeriet Danmarks Miljøundersøgelser ALTRANS. Bilparkmodel. Beregning af udvikling og emissioner. Faglig rapport fra DMU, nr.

Miljø- og Energiministeriet Danmarks Miljøundersøgelser ALTRANS. Bilparkmodel. Beregning af udvikling og emissioner. Faglig rapport fra DMU, nr. Miljø- og Energiministeriet Danmarks Miljøundersøgelser ALTRANS Bilparkmodel Beregning af udvikling og emissioner Faglig rapport fra DMU, nr. 94 [Blank page] Miljø- og Energiministeriet Danmarks Miljøundersøgelser

Læs mere

Abstracts. Landskonference for RTT ere

Abstracts. Landskonference for RTT ere Abstracts Landskonference for RTT ere Herlev Hospital 8. juni 2015 Ver 1.1 Mundtlige præsentationer Oplevelse af hverdagslivet under kurativt intenderet strålebehandling for ikke-småcellet lungekræft -

Læs mere

KIRURGISK BEHANDLING AF SVÆR OVERVÆGT - en medicinsk teknologivurdering. Medicinsk Teknologivurdering 2007; 9 (3)

KIRURGISK BEHANDLING AF SVÆR OVERVÆGT - en medicinsk teknologivurdering. Medicinsk Teknologivurdering 2007; 9 (3) KIRURGISK BEHANDLING AF SVÆR OVERVÆGT - en medicinsk teknologivurdering 2007 Medicinsk Teknologivurdering 2007; 9 (3) Kirurgisk behandling af svær overvægt - En medicinsk teknologivurdering Medicinsk Teknologivurdering

Læs mere

Kostens betydning i behandlingen af ADHD hos børn

Kostens betydning i behandlingen af ADHD hos børn K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Kostens betydning i behandlingen af ADHD hos børn En systematisk gennemgang af litteraturen Louise Beltoft Borup Andersen Maren Johanne Heilskov Rytter Tine Houmann

Læs mere

Risikohåndtering og risikokommunikation

Risikohåndtering og risikokommunikation Miljøprojekt Nr. 893 2004 Risikohåndtering og risikokommunikation Lis Husmer og Karl Vogt-Nielsen Center for Alternativ Samfundsanalyse Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre rapporter

Læs mere

Konkurransemessige problemstillinger i apotekog legemiddelsektoren

Konkurransemessige problemstillinger i apotekog legemiddelsektoren Rapport fra samarbeidsprosjekt mellom de nordiske konkurransemyndigheter No. 1/2008 Konkurransemessige problemstillinger i apotekog legemiddelsektoren Konkurransemessige problemstillinger i apotekog legemiddelsektoren

Læs mere

Improving University Science Teaching and Learning

Improving University Science Teaching and Learning U N I VERSITET publikationer This is numbers 1-2 in the fourth volume in a series of publications of educational development projects made by participants in the teacher development course for assistant

Læs mere

Measures of central tendency. Normer og standardisering. Raw scores. Normalized scores (standard scores)

Measures of central tendency. Normer og standardisering. Raw scores. Normalized scores (standard scores) Measures of central tendency Normer og standardisering STATISTISKE BEGREBER MODE: the most common/frequently occuring score ex (1,2,2,5,6,7,9) mode = 2 MEAN: the average score ex (1,2,2,5,6,7,9) mean =

Læs mere

Screening for klamydia med hjemmetest en medicinsk teknologivurdering. Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering

Screening for klamydia med hjemmetest en medicinsk teknologivurdering. Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering Screening for klamydia med hjemmetest en medicinsk teknologivurdering Lars Østergaard 1, Berit Andersen 1, 2, Jens K. Møller 3, Frede Olesen 2 1. Infektionsmedicinsk

Læs mere

ABSTRACTS DSPR S FORÅRSMØDE 1. JUNI 2012

ABSTRACTS DSPR S FORÅRSMØDE 1. JUNI 2012 ABSTRACTS DSPR S FORÅRSMØDE 1. JUNI 2012 Forfattere: Rasmus Nygård Kristensen, Peter Stemann Andersen, Jørgen Lock-Andersen Institution arbejdet udgår fra: Plastikkirurgisk Afdeling, Roskilde hospital,

Læs mere

KURSER. Vidste du... FORÅR/SOMMER 2014

KURSER. Vidste du... FORÅR/SOMMER 2014 KURSER FORÅR/SOMMER 2014 Vidste du... Der var over 300.000 mand om at bygge Den Kinesiske Mur, som er 8.851,8 km lang. Muren blev bygget fra slutningen af det 13. århundrede til begyndelsen af det 16.

Læs mere

Institution: 1) Department of Plastic Surgery, Aarhus University Hospital, 2) Institute of Pathology, Aarhus University Hospital.

Institution: 1) Department of Plastic Surgery, Aarhus University Hospital, 2) Institute of Pathology, Aarhus University Hospital. Authors: Andreas Engel Krag 1, Gete Toft Eschen 1, Tine Engberg Damsgaard 1, Mille Sværdborg 1, Torben Steiniche 2, Birgitte Jul Kiil 1. Institution: 1) Department of Plastic Surgery, Aarhus University

Læs mere

Patientinddragelse mellem ideal og virkelighed En empirisk undersøgelse af fælles beslutningstagning og dagligdagens møder mellem patient og behandler

Patientinddragelse mellem ideal og virkelighed En empirisk undersøgelse af fælles beslutningstagning og dagligdagens møder mellem patient og behandler Patientinddragelse mellem ideal og virkelighed En empirisk undersøgelse af fælles beslutningstagning og dagligdagens møder mellem patient og behandler 2008 Medicinsk Teknologivurdering puljeprojekter 2008;

Læs mere

SAMMENHÆNGENDE MONITORERING OG OPFØLGNING AF GRAVIDE MED HJERTESYGDOM en medicinsk teknologivurdering

SAMMENHÆNGENDE MONITORERING OG OPFØLGNING AF GRAVIDE MED HJERTESYGDOM en medicinsk teknologivurdering SAMMENÆNGENDE MONITORERING OG OPFØLGNING AF GRAVIDE MED JERTESYGDOM en medicinsk teknologivurdering 2006 Medicinsk Teknologivurdering - puljeprojekter 2006; 6 (11) Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering

Læs mere