GLAS kursus VELKOMMEN til

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GLAS kursus VELKOMMEN til"

Transkript

1 GLAS kursus VELKOMMEN til 1

2 GLAS kursus Bygningsreglementet Nyt BR15. BR krav til facader. Nye publikationer Følgende lektioner: 2. Funktioner og valg af glas: Sikkerhed-Sikring-Brand-Facadeglas-Elevator 3. Funktioner og valg af glas: Indeklima og Energi 4. Glas-reklamationer: Opbevaring, håndtering, skader, brudmønstre 2

3 BR15 SBi 258 (erstatter 230) SBi 215 (Be15) Eurocodes DS/EN DS/INF 119 DS/EN DBI: Glas og brand bips B1.280 SBi 192 Glas i byggeriet Tilgængelighed Værktøjskasse (indbrud) Glasindustrien Vejledninger Datablade 3 (Nu iht BR15) Kort og godt om termoruder Monteringsanvisning Lamineret Mange varianter Glasværn (+gyldighed) Fuldglasvægge Glastag Elevatorglas Sikringsglas Sikringsglas privat Indeklima Kondens på glas NY Rengøring Ridser Hærdet glas Lamineret glas

4 Flere specialglas Flere kombinationsmuligheder Specialglas Varmeisolering Solafskærmning Brandbeskyttende Glassystemer Støjdæmpning 2-lag 3-lag Dekorglas Personsikkerhed Selvrengørende glas Fra 2-lag til 3-lag med flere Funktionsglas Sikringsglas

5 Bygningsreglementer 1961, 1966, 1972, 1977, 1982, 1985, BR95 + BRS98 BR08 BR10 1.jan.2011 BR15 1. jan.2016 Pr. 3. Oktober 2011 Pr. 28. juni 2015

6 Udskydelse af bygningsreglement (BR15) Ikrafttrædelse af bygningsreglement (BR15) er udskudt til 1. januar Det var forventet, at reglerne kunne træde i kraft i august 2015, men Kommissionen har forlænget den tre måneder lange notifikationsperiode med yderligere tre måneder. Forlængelsen af stand-still perioden skyldes et behov for at afklare udformningen af de danske regler, der skal begrænse installationen af olie- og naturgasfyr. Spørgsmålet forventes at være afklaret inden udløbet af stand-still perioden primo november. Efter udløbet af stand-still perioden vil Trafik- og Byggestyrelsen hurtigst muligt i november udstede BR15 med henblik på ikrafttræden 1. januar I første halvår af 2016 vil der være overgangsperiode. 1. juli 2016 vil der ikke længere kunne bygges efter BR10 og BR15 vil dermed træde endeligt i kraft. BR15 udmønter bl.a. de stramninger af energikravene til nye bygninger fra 2015, som blev aftalt ved indgåelse af energiaftalen i 2008 mellem VK-regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Ny Alliance.

7 SBi258 Statens Byggeforskningsinstitut Anvisning 258 til BR15 Anvisningen omhandler de samme emner som BR15, herunder bebyggelsesregulering, indretning, konstruktioner, brandforhold, indeklima, energiforbrug og installationer. ISBN-13: Pris: kr. 590,00 (inkl. moms)

8 8

9 9

10 ENS 28/4-15: 102 sider HØRINGSSVAR Bygningsreglementet (BR15) har været udsendt i høring fra den 6. februar til den 20. marts 2015, og dette høringsnotat indeholder en gennemgang af de høringssvar, som Energistyrelsen har modtaget fra myndigheder, organisationer og andre interessenter i høringsperioden. I alt 205 organisationer og myndigheder er blevet hørt, og der er modtaget i alt 97 høringssvar, hvoraf 46 ikke var på den oprindelige høringsliste.

11 Ændringer i BR15: Værn Glasindustrien og Glarmesterlauget kommenterer bestemmelsen om værn med hensyn til glas anvendt i værn. Glarmesterlauget anfører, at kravet bør tage særlig højde for anvendelsen af sikkerhedsglas i forbindelse med udskiftning i eksisterende konstruktioner. Energistyrelsens kommentarer Bestemmelserne er blevet revideret og præciseret med virkning fra 1. januar Denne præcisering dækker de hensyn, bestemmelsen skal varetage. Energistyrelsen vil dog i overensstemmelse med anbefalingen fra Dansk Byggeri overveje at udarbejde en fortolkningsvejledning til bestemmelserne i kapitel 4.3. Vejledningen vil kunne adressere de indkomne bemærkninger, herunder bemærkningerne fra Glasindustrien, Glarmesterlauget og KL.

12 Ændringer i BR15: 4.2 Dimensionering af konstruktioner 4.3 Glaspartier, glasflader og glaskonstruktioner 4.2, stk. 8 og 4.3, stk. 1 og stk. 2 Glasindustrien, Forsikring & Pension, Dansk Byggeri, DOVISTA og Glarmesterlauget har en række konkrete kommentarer til bestemmelserne om glaspartier, glasflader og glaskonstruktioner. (+Flere andre kommentarer) Konkrete bemærkninger til bestemmelser i kapitel 4, der ikke er omfattet af høringen Energistyrelsens kommentarer Bestemmelserne er blevet revideret og præciseret med virkning fra 1. januar Denne præcisering dækker de hensyn, bestemmelsen skal varetage. Energistyrelsen vil dog overveje i overensstemmelse med anbefalingen fra Dansk Byggeri at udarbejde en fortolkningsvejledning til bestemmelserne i kapitel 4.3. Vejledningen vil kunne adressere de indkomne bemærkninger. NY Vejledningen imødeses med spænding! Udvalg er i gang!

13 Ændringer i BR15: Energiforbrug Generelt 7.1, stk. 2 Glasindustrien og Glarmesterlauget mener, at det bør understreges, at kondens i vinduers kanter også skal undgås med en henvisning til kap. 4.5, stk. 2. Det bemærkes, at der er givet forslag til ny formulering af 4.5, stk. 2 sammen med bl.a. Dansk Byggeri. Energistyrelsens kommentarer Der indføres en henvisning til kap. 4.5, stk , Stk. 2 Bygninger skal sikres mod skadelig akkumule-ring af kondensfugt som følge af fugttransport fra indeluften. Bygninger skal desuden sikres mod opsugning af fugt fra undergrunden. (4.5, stk. 2) Kondens på kolde overflader, derunder vinduer, kommer sædvanligvis som følge af høj luftfugtighed i rummet og områder omkring kolde overflader med ringe luftbevægelse. Dårligt isolerende vinduesrammer kan forøge dette problem. Ved valg af vinduer bør der tages hensyn til den fugtproduktion, der er i bygningen. Der må ikke vælges vinduer med så lav overfladetemperatur, at det medfører risiko for kondensdannelse i et sådant omfang, at det kan beskadige vinduerne eller de omkringliggende konstruktioner, eller danne skimmelsvamp i et omfang, der medfører sundhedsmæssigt utilfredsstillende indeklima.

14 Ændringer i BR15: , stk. 2 Fælles bestemmelser for bygninger omfattet af bygningsklasse 2020 Glasindustrien mener, at det er helt ulogisk, at der i samme nybyggeri både skal være en energirammeberegning og et komponentkrav, der alligevel ikke skal indgå i energirammeberegningen, da det er de faktiske oplysninger, der er endeligt bestemmende. Det foreslås at slette bestemmelsen. (+ mange andre kommentarer) Energistyrelsens kommentarer Eref-kravet gælder for vinduessystemet og gælder også for glasydervægge, hvilket præciseres. Da kravet er gældende for vinduessystemet og ikke for de konkrete vinduer, sikrer bestemmelsen, at vinduerne lever op til den standard, der kræves i Danmark. Henning Larsen Arkitekters løsning vil gøre det svært at dokumentere overholdelse af kravene. Eref gælder for hele vinduet. Dermed kan kravet overholdes ved forskellige kombinationer af glas og ramme/karmprofiler. Det er valgt som kravet til vinduer i Danmark, og det giver både mening for renoveringer og for nybyggeri. Visse typer af bygninger er præget af meget stort kølebehov, og der kan en god Eref betyde et merforbrug i energi. Dette er der dog taget højde for med muligheden for at vælge solafskærmende glas, hvis det giver en energimæssig fordel.

15 Ændringer i BR15: Krav ved ombygning og andre forandringer i bygningen 7.4.2, stk. 5 (vedr overfladetemperatur i vindueskanter) (+mange kommentarer!) Glasindustrien mener, at det bør præciseres, at det er indvendig kondensdannelse, der er tale om. Desuden spørges der til, om der må dannes skimmelsvamp eller ej. Energistyrelsens kommentarer For konstruktioner uden væsentlige kuldebroer, heriblandt vinduer, vil der normalt kun være begrænset kondensdannelse i kolde perioder, hvis der forefindes en fornuftig ventilation, der er tilpasset den fugtproduktion, der er i bygningen. I løbet af 2014 er der gennemført en analyse af overfladetemperaturkravet, samt afholdt møder med en lang række af branchens aktører. Tre forskellige modeller har været diskuteret: a) Fastholdelse af kravet i BR10, b) indførelse af vejledningstekst med temperaturangivelse som erstatning for kravet og c) indførelse af vejledningstekst uden temperaturangivelse som erstatning for kravet.

16 Ændringer i BR15: Mindste varmeisolering 7.6, stk. 2 (+ andre kommentarer) Glasindustrien mener ikke, at det er troværdigt, at der i beregningsmodellen til Eref benyttes forældede vejrdata i form af det gamle DRY, når det er påkrævet at øvrige beregninger foretages efter det nye DRY og efterlyser brug af samme baggrundsmateriale. Endvidere foreslås et med tilføjet mellem forsynes og producentens standardrude. Energistyrelsens kommentarer Der pågår et arbejde med at undersøge betydningen af det nye DRY-år på Erefberegningen. Se desuden om standardruden under vinduers energimæssige ydeevne. + mange andre kommentarer! Glasindustrien er fortsat meget skeptisk overfor Eref i nybyggeri både at have en energiramme og et komponentkrav. Den lovede undersøgelse af DRY i relation til Eref ser Glasindustrien frem til.

17 Ændringer i BR15: Mindste varmeisolering 7.6, stk. 4 FRI anfører, at det i stk. 3 er blevet klart defineret, at kravet til Eref skal dokumenteres ved producentens standardrude, hvorfor beskrivelsen i stk. 4 synes selvmodsigende. Der spørges til formålet med at definere standardruden som producentens mest solgte rude. Betegnelsen giver en konkurrenceforvridning, da forskellige entreprenører sagtens kan levere samme rammeprofil, men har forskellige standardruder. Energistyrelsens kommentarer Energistyrelsen har ikke defineret standardruden som producentens mest solgte rude. Standardruden er i bygningsreglementet den rude, der benyttes som grundlag for indførelsen af funktionsglas. Som eksempel kan nævnes, at hvis der indføres en laminering af et af glaslagene som følge af sikkerhedshensyn, så er dette den eneste ændring, der kan foretages i glasset. Der kan således ikke ændres gasart eller belægninger. Glasindustrien noterer sig definitionen på standardrude.

18 Ændringer i BR15: BR15 Energitilskud E ref 7.6. Stk. 2 For vinduer og glasydervægge må energitilskuddet ikke være mindre end -17 kwh/m² pr. år. BR10:-33 Stk. 3 For ovenlysvinduer må energitilskuddet ikke være mindre end 0 kwh/m² pr. år. BR10:-10 (7.6, stk. 2-3) Beregning af energitilskuddet for vinduer og ovenlysvinduer sker på grundlag af bilag 6. Kravet gælder for et referencevindue på 1,23 m x 1,48 m forsynet med producentens standardrude. For et vindue udformet f.eks. som dannebrogsvindue eller forsynet medfriskluftsventil benyttes ligeledes kravet for referencevinduet, forudsat vinduet forsynes producentens standardrude.

19 Ændringer i BR15: BR Mindste varmeisolering Bygningsdel U-værdi [W/m 2 K] Yderdøre med glas 1,50 For porte og lemme mod det fri eller mod rum, der er uopvarmede og disse samt glasvægge og 1,80 vinduer mod rum opvarmet til en temperatur, der er 5 C eller lavere end temperaturen i det aktuelle rum. Ovenlyskupler 1,40 Isolerede partier i glasydervægge og vinduer 0,60 BR10: For yderdøre, ovenlyskupler, porte og lemme mod det fri eller mod rum, der er uopvarmede og disse samt glasvægge og vinduer mod rum opvarmet til en temperatur, der er 5 K eller mere lavere end temperaturen i det aktuelle rum. U: 1,80

20 Ændringer i BR15: Tidligere kun ved udskiftning: nu generelt! Mindste varmeisolering 7. 6 Stk. 4 Lydruder og andre funktionsglas kan anvendes forudsat, at referencevinduet med producentens standardrude opfylder kravet til energitilskud. Andre alternativer i form af f.eks. bevægelig udvendig solafskærmning bør overvejes forud for anvendelse af solafskærmende glas. (7.6, stk. 4) I særlige situationer er der behov for anvendelse af særlige glastyper, der så kan medføre, at det pågældende vindue ikke opfylder kravet ved i stk. 2 og 3, men forudsat vinduet med producentens standardrude opfylder bestemmelserne, kan vinduet alligevel anvendes. Forskelle i værdier for energimæssig ydeevne for vinduet skal kunne tilskrives den nødvendige funktion af glasset. Solafskærmende glas kan være en effektiv måde at holde solvarme ude på. Desværre indebærer solafskærmende glas imidlertid også, at solvarmen holdes ude på tidspunkter af året, hvor den kunne være nyttiggjort. Derfor bør alternativer som udvendig solafskærmning overvejes. Der kan dog vælges glas med en lavere solvarmetransmittans (g-værdi), hvis der kan påvises en energimæssig gevinst ved det.

21 Ændringer i BR15: I bilag 6 bemærkes at der udover definition af Eref for Vinduer Facadevinduer Ovenlysvinduer Indsættes nyt afsnit om (hvilket ikke er kommenteret af nogen!): Glasydervægge og glastage For facader jf. EN 13830, Curtain Walling, og glastage, beregner facadeproducenten energitilskud-det som for vinduer. Dog beregnes Eref fra profilsystemets centerlinjer i et fast og et oplukkeligt felt (hvis et sådant findes) i størrelsen 1,230 x 1,480 m. For glastage beregner producenten energitilskuddet som for ovenlysvinduer. Dog beregnes Eref fra profilsystemets centerlinjer i et fast og et oplukkeligt felt (hvis et sådant findes) i størrelsen 1,230 x 1,480 m. Store facadepartier af glas kan medføre problemer med overtemperaturer på solrige dage. Derfor bør der i mange tilfælde også foretages en vurdering af et evt. behov for solafskærmning.

22 Ændringer i BR15: BR15 - Ofte Rentable konstruktioner En vejledning om ofte rentable konstruktioner i BR15 er nu offentliggjort på bygningsreglementet.dk. I BR15 blev de ofte rentable konstruktioner, der i BR10 fremgik af bilag 6, fjernet fra selve bygningsreglementet for i stedet at blive placeret i denne vejledning.

23 Mere information BR15 s værktøjer Standarder: DS/EN + DS/INF Byggevareforordning: CE SBi-anvisninger, DBI s BTV, F&P Vejledninger, pjecer: MST, BAR, BYG-ERFA + Branchevejledninger: 23

24 . Opfylder bygningsreglementets energibestemmelser Bygningers energibehov: Be15 beregningsprogrammet Anvisning udgave 2016, Bygningers energibehov. består af beregningsprogrammet Be15 og en tilhørende vejledning, som bruges til at dokumentere, at en bygning opfylder bygningsreglementets energibestemmelser og til at udregne energibehov og energiforbrug i nybyggeri. SBi-anvisning 213: Beregningsvejledning og pc-programmet Be15

25 TILGÆNGELIGHED Markering / Afmærkning Bygningsstyrelsen er efter regeringsdannelsen den 28. juni 2015 en del af Transport- og Bygningsministeriet. Bygningsstyrelsen blev skabt med regeringsdannelsen den 3. oktober 2011 ved en sammenlægning af dele af Slots- og Ejendomsstyrelsen, Universitets- og Bygningsstyrelsen og Erhvervs- og Byggestyrelsen, og hørte i den periode under Klima-, Energi- og Bygningsministeriet.

26 Nye SBi-anvisninger SBI-ANVISNING Tilgængeligt byggeri generelt - indledende spørgsmål SBI-ANVISNING Tilgængelige fritliggende boliger - indledende spørgsmål SBI-ANVISNING Tilgængelige sammenbyggede boliger - indledende spørgsmål SBI-ANVISNING Tilgængelige etageboligergenerelt - indledende spørgsmål De fire nye SBi-anvisninger er gratis tilgængelige

27 Nye SBi-anvisninger 2015 SBi-anvisning 254 Småhuse - Styrke og stabilitet SBi-anvisning 253 Småhuse - Indretning og funktion

28 Mærkning MÆRKNING Obligatorisk Frivillig 1. Termorudemærkning i ruden ved GTC-ordning: 2. Produktmærkning Hærdet, varmeforstærket, heatsoak: Lamineret, trådglas, float: 3. Sikkerhedsmærkning (safety) Iht DS/EN12600: 4. Sikringsmærkning (security) Iht DS/EN 356, DS/EN 1063 samt DS/EN Glas til elevator Iht At og DS/EN81 og -82: 6. CE-mærkning: Ydeevnedeklaration (DoP) : Obligatorisk iht GTC obligatorisk obligatorisk obligatorisk frivillig frivillig frivillig

29 Produktmærkning 29

30 CE-mærkning Byggevaredirektivet (CPD) Byggevareforordning (CPR) pr 1. juli 2013 CE-mærket betyder, at: 1) Varen overholder den anførte harmoniserede varestandard. 2) Der er fri bevægelighed for de således mærkede varer på tværs af landegrænserne inden for EU. 3) Varer, der importeres fra tredjelande, skal ligeledes mærkes for at markere, at de overholder standarden. Væsentlige krav Følgende krav gælder for CPD: 1. Mekanisk modstandsdygtighed og stabilitet 2. Brandsikring 3. Hygiejne, sundhed og miljø 4. Sikkerhed ved anvendelsen 5. Beskyttelse mod støjgener 6. Energibesparelser og varmeisolering 30 NYT udvidet krav: 7 Bæredygtighed (CPR) DGBN (Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen) administreret af Green Building Council Denmark, DK-GBC

31 CE-mærkning Obligatorisk Standard Produkt EN Porte til industri og andre erhverv samt garageporte Produktstandard - Del 1: Produkter uden brandhæmmende eller røgtæthedskarakteristika EN Curtain walling Produktstandard EN Kalksodasilikatglas: Floatglas, Jernfattigt glas, Gennemfarvet glas, Mønstret/ornamentglas, Trådglas, U-profileret glas EN Bygningsglas - Coated glas - Del 4: Overensstemmelsesvurdering, Produktstandard (Belagt glas: Energiglas, Solafskærmende glas Solafskærmende-energiglas, Selvrengørende glas) EN Bygningsglas - Termisk hærdet sodakalksilikatglas - Del 2: Overensstemmelsesvurdering, Produktstandard EN Bygningsglas - Varmeforstærket - Sodakalksilikatglas - Del 2: Overensstemmelsesvurdering, Produktstandard EN Bygningsglas - Specielle basisprodukter - Del 1-2: Borosilikatglas - Overensstemmelsesvurdering, Produktstandard EN Bygningsglas - Lamineret glas og lamineret sikkerhedsglas Overensstemmelsesvurdering (Incl.: Lydlamineret, Brandbeskyttende flerlag) EN EN Bygningsglas - Termoruder - Del 5: Overensstemmelsesvurdering Bygningsglas - Varmebehandlet (Heat soak test) termisk hærdet sodasilikatsikkerhedsglas - Del 2: Overensstemmelsesvurdering/ Produktstandard EN Bygningsglas - Spejle af sølvcoatet floatglas til indvendig brug - Del 2: Evaluering af overensstemmelse, produktstandard EN Vinduer og udvendige døre - Produktstandard

32 CE-mærkning I maj 2010 vedtog Erhvervsministrene i EU at Byggevaredirektivet (CPD: Construction Products Directive) erstattes af en forordning (CPR: Construction Products Regulation). Tidligere: 32

33 Float 2011 "The days of clear float glass are behind us. We need to make the entire industry more valuable."

34 2011

35 CE-mærkning / Markedskontrol Ny opstramning af markedskontrollen for byggevarer Ny Bekendtgørelse om markedsføring, salg og markedskontrol af byggevarer som trådte i kraft 14. Nov Konsekvens: Standse markedsføringen eller salget af byggevaren, indtil det ulovlige forhold er bragt til ophør Trække byggevaren tilbage fra markedet, indtil det ulovlige forhold er bragt til ophør Sørge for, at byggevaren fjernes fra en bygning eller anlægsarbejde, hvor varen allerede er anvendt Melde virksomheden til politiet med bøde til følge!

36 Det digitale byggeri: bips Det digitale byggeri Statsbyggeri efter 1. jan.07 bips (tidl BPS): B1.280 Beskrivelsesanvisning glas generelt (tidl. B115) B2.280, Basisbeskrivelse - glas generelt NYE bips Beskrivelsesanvisning B1.285 glasfacader og tage (tidl.b119) B1.370 døre, vinduer og porte leverancer B1.371 døre, vinduer og porte, montage byggeri, informationsteknologi, produktivitet, samarbejde

37 Glasbeskrivelse iht bips Anvendelse (placering i en bygningsdel), Termoruder skal være iht DS/EN1279 Antal, Format (Bredde x Højde), herunder eventuelt facon (fx henvisning til tegning), Konstruktion, opbygning (angives udefra og ind), fx (eventuelt med en nærmere specifikation, fx tolag termorude, 4 mm almindeligt klart floatglas 15 mm argon 3/0,4/3 mm lamineret glas med lavemissionsbelægning) U/LT/g (energimærkningsdata): U-værdi i W/m²K (varmeisolering) som centerværdi for glasset (U g ). Bemærk, at der i bygningsreglementets krav til U-værdi for vinduer skal medregnes den energimæssige virkning af kuldebroer, fx for afstandsprofil, ramme og karm iht DS 418. LT (, lystransmittans) i % g (solenergitransmittans) i % (aht Energirammeberegning og Termisk Indeklima)

38 Glasbeskrivelse iht bips Som supplerende krav kan der angives specifikationer for: Lydreduktion som vægtet reduktionstal i db: Rw(C;Ctr) Dekoration, fx silketrykt mønster (med henvisning til tegning) Personsikkerhed, Modstandsklasse iht DS/EN12600 (jvf BR08s vejledning DS/INF119:2007) Sikring, Modstandsklasse: manuelt angreb iht DS/EN356 (hærværk eller indbrud, eventuelt iht F&P-klasse (tidl. Skafor) gul, grøn blå eller rød), skudangreb iht DS/EN 1063 eller eksplosionstryk iht DS/EN Brand, Modstandsklasse (E, EW ell. EI + minutter for hele bygningsdelen) Farve gennemfarvet, jernfattigt eller bemaling. Bemalingens farve fx NCS eller RAL. Overfladebelægning(er), glasoverfladerne angives med tal regnet udefra. Overfladebelægning kan fx være lavemissions- eller solafskærmende belægning Overfladebearbejdning, fx sandblæst opmærksomhedsafmærkning Gasfyldning, fx argon eller krypton Afstandsprofiltype alu, galvaniseret stål eller varm kant. Krav til afstandsprofilets farve Kantslibning Indbygget solafskærmning, sprosse(r), blyrude, screen eller andet Produktnavn, fx for et specifikt mønster på et valset glas Generelt: Hvis krav til softcoated belægningers farve ved spejling og gennemsyn angives i form af fabrikatangivelse, bør der desuden angives krav om at prøver på andre fabrikater skal godkendes af byggeledelsen (3.2.1 Generelt)

39 Densitet Densitet Kg/dm 3 Stål 7,8 Aluminium 2,7 Glas 2,5 Beton 2,4

40 Tunge løft 40

41 Glasindustrien Datablade Termisk hærdet glas Folielamineret Vejledninger Kort og godt om termoruder Glastag Glasværn (+Gyldighed) Fuldglasvægge Lamineret Lamineret Mange varianter Kondens på glas Indeklima Sikringsglas Sikringsglas - privat Glas i elevatorer Rengøring - Ridser 41

42 Energifunktioner U/LT/g

43 Rengøring - ridser RENGØRING AF GLAS Undgå ridser i glas Februar 2016 Fabrikationsfejl Efterfølgende håndtering Beskyttelse på byggepladsen Rengøring af planglas På byggepladsen Overfladebehandlede glas Maling Termisk hærdet glas Glasindustriens anbefaling er, at stålskrabere aldrig bør anvendes til rengøring af glas!

44 Rengøring - ridser RENGØRING AF GLAS Undgå ridser i glas Februar 2016 Fabrikationsfejl Efterfølgende håndtering Beskyttelse på byggepladsen Rengøring af planglas På byggepladsen Overfladebehandlede glas Maling Termisk hærdet glas Glasindustriens anbefaling er, at stålskrabere aldrig bør anvendes til rengøring af glas!

45 Håndtering og opbevaring Følg branchens vejledning Gør livet lettere for dig og for termoruderne!

46 Visuel kvalitet Følg branchens vejledning Termoruders visuelle kvalitet Bedømmelskriterier for kvalitetsafvigelser i termoruder. Udarbejdet af Glasindustrien Juli

47 Reklamations anmeldelse 47

48 Glas i byggeriet SBI-anvisning 192: 1999 Glas i byggeriet Denne nye SBI-anvisning handler om glas som byggemateriale. I de senere år har glas som byggemateriale vundet stadig større udbredelse i dansk byggeri. Det skyldes først og fremmest, at der er udviklet nye markant forbedrede glastyper. Den behandler fremstilling af glas med hovedvægt på floatglasprocessen og redegør for en række grundlæggende glasegenskaber. Termoruder og glasfunktioner behandles indgående, herunder konstruktion og beskrivelse af termoruder, solafskærmning, varmeisolering, sikkerheds- og sikringsglas, brandbeskyttelse, lydisolering, facadebeklædning og translucens.

49 Byggeriets materialer NY 3. udgave: 3. udgave af byggefagenes grundbog, Byggeriets materialer, efter endnu en gennemgribende revision og ajourføring! (Incl. revideret afsnit om bygningsglas incl. glasstandarhenvisninger) Forlag: Nyt Nordisk Forlag Udgivelsesår: 2011 Sider: 390

50 Glarmesterlauget Materialer - glas Materialer - øvrige Bearbejdning af glas Drift og vedligehold Regler og anvisninger Monteringsmetoder udg. Tlf

51 VinduesIndustrien - DVV Tekniske Bestemmelser for DVV (Dansk Vindues Verifikation) 7. udgave, rev. 5 jan.2016 Ændringshistorik kan rekvireres ved henvendelse på

52 PCB - Poly-Chlorerede Biphenyler Vejledning fra Amagerværket: Termoruder fra perioden skal udsorteres særskilt. Hvis den er stemplet med et DS 1094 (Dansk Standard med nr. 1094) er den IKKE med PCB. Se mere på: PCB-guiden.dk

53 PCB - Poly-Chlorerede Biphenyler Miljøstyrelsen forventes med udgangen af i år (2015) at komme med en ny bekendtgørelse, som fastslår, at alt PCB-holdigt bygge-. og anlægsaffald, uanset hvor lille koncentrationen er, fremover betegnes som forurenet. Det betyder, at reglerne for anmeldelse, lagring, genanvendelse og bortskaffelse skærpes

54 PCB Miljøstyrelsen

55

56

57 Solceller 57

58 Solceller En solcelle er en halvleder, som omsætter lys direkte til elektricitet ved hjælp af den såkaldte fotoelektriske effekt. Solceller producerer el helt uden bevægelige dele, og der er derfor tale om en meget robust og driftsikker teknologi. 58

59 Solceller 59

60 Kromogene glas ByggeIndustrien jan. 1992

61 Dichroic glas (fra græsk = tofarvet) kaldes glas der, ændre deres farve afhængigt af sollyset, betragtningsvinkel og baggrund. Af denne grund kan de også kaldes farveeffekt glas. Harpa - Reykjavik Koncert- og Konferencecenter

62 BYG-ERFA Bygningsglas Byggeriets Erfaringsformidling

63 Funktionsglas Definer kravet! Stil kravet! Ikke til glasset! Men til konstruktionen incl glas!

64 GLAS kursus Bygningsreglementet Nyt BR15. BR krav til facader. Nye publikationer 2. Funktioner og valg af glas: Sikkerhed-Sikring-Brand-Facadeglas-Elevator 3. Funktioner og valg af glas: Indeklima og Energi 4. Glas-reklamationer: Opbevaring, håndtering, skader, brudmønstre 64

GLAS kursus nov VELKOMMEN til

GLAS kursus nov VELKOMMEN til GLAS kursus nov. 2016 VELKOMMEN til 1 GLAS kursus nov. 2016 1. Bygningsreglementet Nyt BR15. BR krav til facader. Nye publikationer 2. Funktioner og valg af glas: Sikkerhed-Sikring-Brand-Facadeglas-Elevator

Læs mere

GLAS kursus maj VELKOMMEN til

GLAS kursus maj VELKOMMEN til GLAS kursus maj 2017 VELKOMMEN til 1 GLAS kursus maj 2017 1. Bygningsreglementet Nyt BR15. BR krav til facader. Nye publikationer. Nyt BR18 2. Funktioner og valg af glas: Sikkerhed-Sikring-Brand-Facadeglas-Elevator

Læs mere

MÆRKNING AF BYGNINGSGLAS

MÆRKNING AF BYGNINGSGLAS VEJLEDNING Anvendelsen af glas til mange formål er i dag så udbredt i byggeri og teknologisk produktion, at dokumentation med klassifikation, type, art og værdier i det individuelle glas er blevet påtrængende

Læs mere

GLAS kursus nov. 2016

GLAS kursus nov. 2016 GLAS kursus nov. 2016 1. Bygningsreglementet Nyt BR15. BR krav til facader. Nye publikationer 2. Funktioner og valg af glas: Sikkerhed-Sikring-Brand-Facadeglas-Elevator 3. Funktioner og valg af glas: Indeklima

Læs mere

GLASBESKRIVELSER VEJLEDNING. Eksempler på beskrivelse af termoruder og enkeltglas. Udarbejdet af Glasindustrien Oktober 2017 (2)

GLASBESKRIVELSER VEJLEDNING. Eksempler på beskrivelse af termoruder og enkeltglas. Udarbejdet af Glasindustrien Oktober 2017 (2) Eksempler på beskrivelse af termoruder og enkeltglas VEJLEDNING Denne beskrivelsesvejledning dækker almindeligt anvendte termoruder og enkeltglas til vinduer/facader og glastage i byggeriet. Anvisningen

Læs mere

DS 418 Beregning af bygningers varmetab. Dansk Standard 2002. DS 474 Norm for specifi kation af termisk indeklima. Dansk Standard 1993 Rett.

DS 418 Beregning af bygningers varmetab. Dansk Standard 2002. DS 474 Norm for specifi kation af termisk indeklima. Dansk Standard 1993 Rett. 74 Noter Referencer Standarder Danske DS 418 Beregning af bygningers varmetab. Dansk Standard 2002 DS 474 Norm for specifi kation af termisk indeklima. Dansk Standard 1993 Rett.1:1995 DS 490: Lydklassifi

Læs mere

Sikkerhed brugen af sikkerhedsglas Indtroduktion af ny vejledning. Glassikre miljøer Boligen. Carl Axel Lorentzen cal@glasfakta.dk

Sikkerhed brugen af sikkerhedsglas Indtroduktion af ny vejledning. Glassikre miljøer Boligen. Carl Axel Lorentzen cal@glasfakta.dk Sikkerhed brugen af sikkerhedsglas Indtroduktion af ny vejledning. Glassikre miljøer Boligen Carl Axel Lorentzen cal@glasfakta.dk Sikkerhedsglas - forhistorie TI DS/INSTA 154 GF DS/INF 119 1986 1987 1995

Læs mere

Glastage. Opdateret vejledning 2012. Isoleringsevne, personsikkerhed, U-værdier osv. Carl Axel Lorentzen cal@glasfakta.dk

Glastage. Opdateret vejledning 2012. Isoleringsevne, personsikkerhed, U-værdier osv. Carl Axel Lorentzen cal@glasfakta.dk Glastage. Opdateret vejledning 2012. Isoleringsevne, personsikkerhed, U-værdier osv. Carl Axel Lorentzen cal@glasfakta.dk Glastag - forhistorie GS GF GS April 2006 + Dimensionering?? 1999 (rev.07) Dec.06

Læs mere

LAMINERET GLAS Mange varianter

LAMINERET GLAS Mange varianter LAMINERET GLAS Mange varianter VEJLEDNING 1. Lamineret Lamineret glas er udført iht. DS/EN 14449 og DS/EN ISO 12543. Lamineret glas består af to eller flere lag glas, som er lagt sammen med mellemlag af

Læs mere

GLASTAG VEJLEDNING VALG OG MONTERING AF GLAS I TAGKONSTRUKTIONER. Udarbejdet af Glasindustrien Revideret november 2012

GLASTAG VEJLEDNING VALG OG MONTERING AF GLAS I TAGKONSTRUKTIONER. Udarbejdet af Glasindustrien Revideret november 2012 GLASTAG VALG OG MONTERING AF GLAS I TAGKONSTRUKTIONER VEJLEDNING 1. Indledning Denne vejledning giver en oversigt over vigtige emner, som indgår i beskrivelsen af et glastag. Formålet er at: - give vejledning

Læs mere

BYGNINGSREGLEMENT 2015 BR

BYGNINGSREGLEMENT 2015 BR BYGNINGSREGLEMENT 2015 IKRAFTTRÆDEN Bygningsreglement 2015 trådte i kraft den 1. januar 2016. Bygningsreglementet har dog en overgangsperiode på et halvt år, hvilket betyder, at det frem til 30. juni er

Læs mere

TERMISK HÆRDET GLAS DS/EN 12150

TERMISK HÆRDET GLAS DS/EN 12150 TERMISK HÆRDET GLAS DS/EN 12150 DATABLAD 1. Generelt Dette datablad giver et resume af produktstandarden DS/EN 12150-1 Bygningsglas termisk hærdet sodakalksilikatsikkerhedsglas Del 1: Definition og beskrivelse

Læs mere

Sikringskatalog Kapitel 9 Sikringsglas

Sikringskatalog Kapitel 9 Sikringsglas Forsikring & Pension Januar 2014 Sikringskatalog Kapitel 9 Sikringsglas Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Tlf. 41 91 91 91 www.forsikringogpension.dk Indholdsfortegnelse 10 Indledning...

Læs mere

GLASTAG VALG OG MONTERING AF GLAS I TAGKONSTRUKTIONER. Udarbejdet af Glasindustrien Revideret november 2007

GLASTAG VALG OG MONTERING AF GLAS I TAGKONSTRUKTIONER. Udarbejdet af Glasindustrien Revideret november 2007 GLASTAG VALG OG MONTERING AF GLAS I TAGKONSTRUKTIONER 1. Indledning Denne vejledning giver en oversigt over vigtige emner, som indgår i beskrivelsen af et glastag. Formålet er at: - give vejledning som

Læs mere

LAMINERET GLAS og lamineret

LAMINERET GLAS og lamineret LAMINERET GLAS og lamineret sikkerhedsglas DS/EN 14449 Folielamineret DATABLAD Udarbejdet af Glasindustrien Maj 2005 Generelt Lamineret glas består af to eller flere glaslag sammenklæbet/lamineret ved

Læs mere

TERMISK HÆRDET GLAS DS/EN 12150

TERMISK HÆRDET GLAS DS/EN 12150 TERMISK HÆRDET GLAS DS/EN 12150 DATABLAD 1. Generelt Dette datablad giver et resume af produktstandarden DS/EN 12150-1 Bygningsglas termisk hærdet sodakalksilikatsikkerhedsglas Del 1: Definition og beskrivelse

Læs mere

Region Hovedstadens Psykiatri Projekt- og Driftsafdelingen Kristineberg København Ø. Att.: Lars Max Nielsen. d

Region Hovedstadens Psykiatri Projekt- og Driftsafdelingen Kristineberg København Ø. Att.: Lars Max Nielsen. d Region Hovedstadens Psykiatri Projekt- og Driftsafdelingen Kristineberg 3 2100 København Ø Att.: Lars Max Nielsen d. 16.9.2011 RAPPORT PC Nordsjælland Helsingør - Ny Lukket Afdeling Fløj 3 Afdeling 2713,

Læs mere

Udskiftning af termoruder. Fordele. Monteringsbånd (udvendig regnskærm) Monteringsbånd (indvendig lufttætning) Afstandsprofil. Glasfals.

Udskiftning af termoruder. Fordele. Monteringsbånd (udvendig regnskærm) Monteringsbånd (indvendig lufttætning) Afstandsprofil. Glasfals. Energiløsning UDGIVET JUNI 2009 - REVIDERET DECEMBER 2014 Udskiftning af termoruder Når en termorude skal udskiftes, bør det vurderes, om det er nok med ruden, eller om hele vinduet bør skiftes. Hvis de

Læs mere

Bekendtgørelse om offentliggørelse af bygningsreglementet 2018 (BR18)

Bekendtgørelse om offentliggørelse af bygningsreglementet 2018 (BR18) Skabelon til høringssvar Bekendtgørelse om offentliggørelse af bygningsreglementet 2018 (BR18) Afsender: Glasindustrien Poul Sabroe, redaktør, Kommunikationschef gs@glasindustrien.dk Generelle bemærkninger:

Læs mere

BR10 kap. 7. Energikrav til vinduer og yderdøre

BR10 kap. 7. Energikrav til vinduer og yderdøre BR10 kap. 7 Energikrav til vinduer og yderdøre Energikrav til vinduer iht. BR10 Indholdsfortegnelse: Side 2 Generel information Side 3 Oversigt energikrav iht. BR10 kap. 7 Side 4 Nåletræsvinduer - Forenklet

Læs mere

Vindues- og Facadedag 2015

Vindues- og Facadedag 2015 Vindues- og Facadedag 2015 Orientering om BR2015 og 2020 på baggrund af Energistyrelsens udsendte høringsudgave samt - lancering af den frivillige bæredygtighedsklasse Ved Niels Strange/Dansk Byggeri Sted:

Læs mere

Energiglasset som giver god varmeisolering og meget dagslys

Energiglasset som giver god varmeisolering og meget dagslys Varmeisolering Energiglasset som giver god varmeisolering og meget dagslys Pilkington Optitherm SN Dette glas forbedrer varmeisoleringen i vinduet, noget som giver varmere glasoverflader og mindre risiko

Læs mere

Energirenovering af terrændæk og kældervægge udfordringer og barrierer

Energirenovering af terrændæk og kældervægge udfordringer og barrierer Energirenovering af terrændæk og kældervægge udfordringer og barrierer Membran-Erfa møde om Fundamenter, sokler og kælderkonstruktioner - fugtspærrer, radonforebyggelse og geotekstiler Orientering om BR10

Læs mere

Krav og konsekvenser BR10. Ombygning / udskiftning. Sommerhuse. Sommerhuse. Pavilloner. Bygningsreglement. CE-mærkning Energimærkning

Krav og konsekvenser BR10. Ombygning / udskiftning. Sommerhuse. Sommerhuse. Pavilloner. Bygningsreglement. CE-mærkning Energimærkning Ombygning / udskiftning Vinduer Yderdøre, porte, lemme, ovenlyskupler og forsatsvinduer Bygninger opvarmet til mere end 5 o C Ovenlysvinduer (Skrå tage) E ref min. 33 U w max. 1,65 E ref min. 10 Bygningsreglement

Læs mere

Krav og konsekvenser BR10. Bygningsreglement. CE-mærkning Energimærkning. Eref. Linjetab. Solindfald. Be06. Layout: Carl Hammer

Krav og konsekvenser BR10. Bygningsreglement. CE-mærkning Energimærkning. Eref. Linjetab. Solindfald. Be06. Layout: Carl Hammer Bygningsreglement BR10 CE-mærkning Energimærkning Layout: Carl Hammer Forfattere: Carl Hammer / VinduesIndustrien Hjemmeside: www.vinduesindustrien.dk Copyright Ved kopiering skal der kildehenvises til

Læs mere

Krav og konsekvenser. BR15 CE-mærkning Energimærkning. Bygningsreglement. Eref. Solindfald. Linjetab. Layout: Carl Hammer

Krav og konsekvenser. BR15 CE-mærkning Energimærkning. Bygningsreglement. Eref. Solindfald. Linjetab. Layout: Carl Hammer Bygningsreglement BR15 CE-mærkning Energimærkning Krav og konsekvenser Kongsvang Allé 37, Bygning 16, DK - 8000 Århus C Tlf: +45 7220 1822 www.dvv.dk www.vinduesindustrien.dk info@vinduesindustrien.dk

Læs mere

GLAS kursus september 2017

GLAS kursus september 2017 GLAS kursus september 2017 1. Bygningsreglementet BR15. BR krav til facader. Nye publikationer. Nyt BR18 2. Funktioner og valg af glas: Sikkerhed-Sikring-Brand-Facadeglas-Elevator 3. Funktioner og valg

Læs mere

Nye energibestemmelser i bygningsreglementet Krav og beregningsmetode

Nye energibestemmelser i bygningsreglementet Krav og beregningsmetode Nye energibestemmelser i bygningsreglementet Krav og beregningsmetode Energirigtige bygningsinstallationer (BR 2005!!) 26. oktober hhv. 9. november 2005 Søren Aggerholm Statens Byggeforskningsinstitut,

Læs mere

Udskiftning af vinduer med ét lag glas. Fordele

Udskiftning af vinduer med ét lag glas. Fordele Energiløsning UDGIVET APRIL 2011 Udskiftning af vinduer med ét lag glas Vinduer begyndende tegn på råd eller andet tegn på nedbrydning bør udskiftes til nye koblede vinduer med en 2-lags energirude i den

Læs mere

Bygningsreglementet 2015

Bygningsreglementet 2015 Bygningsreglementet 2015? BR15 Hvad sker der, hvad betyder det Peter Noyé Ekspertisechef, Bæredygtighed, Indeklima og Energi NIRAS Hvad laver vi indenfor indeklima og energi April 2015 Nyt BR15 2 STATUS

Læs mere

Energiberegning på VM plast udadgående Energi

Energiberegning på VM plast udadgående Energi www.vmplast.dk Energiberegning på VM plast udadgående Energi VM plast udadgående Energi A VM plast udadgående Energi B VM plast udadgående Energi C Vinduer & døre i plast VM Plastvinduer & Døre Energimærkningsordningen

Læs mere

Outrup glas vejledning

Outrup glas vejledning Outrup glas vejledning Valg af glas og ruder Valg af glas og ruder Indhold. Lavenergi glas Lydruder Ornamentglas Sikkerhedsglas Sikringsglas Solafskærmende glas Rudens opbygning Varm kant Side 3 Side 4

Læs mere

Passiv Brandsikring. Brandbeskyttende glas i døre. Glastyper og ofte forekommende fejl ved specifikation af brandbeskyttende glas

Passiv Brandsikring. Brandbeskyttende glas i døre. Glastyper og ofte forekommende fejl ved specifikation af brandbeskyttende glas Passiv Brandsikring Brandbeskyttende glas i døre Glastyper og ofte forekommende fejl ved specifikation af brandbeskyttende glas Ved Carl Axel Lorentzen, SikkerhedsBranchen DBI håndbog BTV37:2009 Glas og

Læs mere

Ombygning, vedligeholdelse og udskiftning BR 10, kap. 7.4

Ombygning, vedligeholdelse og udskiftning BR 10, kap. 7.4 Klimaperspektivet udskiftning BR 10, kap. 7.4 Stk. 1: Energibesparelser skal gennemføres, hvis ombygning eller ændringer vedrører klimaskærmen. Enkeltforanstaltninger vedrører kun den del af klimaskærmen,

Læs mere

Krav og konsekvenser. BR10 CE-mærkning. Bygningsreglement. Energi-mærkning. Eref. Linjetab. Solindfald. Be06

Krav og konsekvenser. BR10 CE-mærkning. Bygningsreglement. Energi-mærkning. Eref. Linjetab. Solindfald. Be06 Bygningsreglement BR10 CE-mærkning Energi-mærkning Trykkeri: Søe-Knudsens Printerservice, Stoholm Layout: Carl Hammer Forfattere: Carl Hammer / VinduesIndustrien Hjemmeside: www.vinduesindustrien.dk Krav

Læs mere

Udskiftning af vinduer med ét lag glas. Fordele

Udskiftning af vinduer med ét lag glas. Fordele Energiløsning UDGIVET APRIL 2011 - REVIDERET DECEMBER 2014 Udskiftning af vinduer med ét lag glas Vinduer med ét lag glas med begyndende tegn på råd eller andet tegn på nedbrydning kan, såfremt de oprindelige

Læs mere

Energiforbedring af vinduer med koblede rammer. Fordele. Kitfals. Sprosse. Kitfals. Kitfals. Ramme. Karm Lufttæt fuge Mørtelfuge. Mørtelfuge.

Energiforbedring af vinduer med koblede rammer. Fordele. Kitfals. Sprosse. Kitfals. Kitfals. Ramme. Karm Lufttæt fuge Mørtelfuge. Mørtelfuge. Energiløsning UDGIVET FEBRUAR 2010 REVIDERET DECEMBER 2014 Energiforbedring af vinduer med koblede rammer Oprindelige bevaringsværdige vinduer fra før 1950-60 med ét lag glas bør energiforbedres med en

Læs mere

Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2014-15 KEB Alm.del Bilag 251 Offentligt

Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2014-15 KEB Alm.del Bilag 251 Offentligt Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2014-15 KEB Alm.del Bilag 251 Offentligt N O T AT 27. april 2015 Center for Bygninger Resumé af høringsnotat vedrørende nyt bygningsreglement (BR15) Indledning Bygningsreglementet

Læs mere

Udskiftning af vinduer med termoruder. Fordele. 2 lags energirude Afstandsprofil Pakning / tætningsliste

Udskiftning af vinduer med termoruder. Fordele. 2 lags energirude Afstandsprofil Pakning / tætningsliste Energiløsning UDGIVET JANUAR 2010 REVIDERET DECEMBER 2014 Udskiftning af vinduer med termoruder Vinduer med termoruder, som er begyndt at rådne eller viser andre tegn på nedbrydning, bør udskiftes til

Læs mere

Ændret anvendelse og tilbygning BR15 Metode 1: Metode 2: Metode 3: Krav og konsekvenser Samt: Mindste varmeisolering Pavilloner Metode 1: Metode 2:

Ændret anvendelse og tilbygning BR15 Metode 1: Metode 2: Metode 3: Krav og konsekvenser Samt: Mindste varmeisolering Pavilloner Metode 1: Metode 2: Ændret anvendelse og tilbygning Metode 1: Energirammen overholdt Rum opvarmet til mere end 15 o C Bygningsreglement BR15 CE-mærkning Energimærkning Metode 2: Vinduer u/glas, lemme, ovenlyskupler m/glas

Læs mere

Ruder og rammer/karm profil til lavenergivinduer I=R+A+T, U/LT/g, g/st Energiglas, Solafskærmende glas

Ruder og rammer/karm profil til lavenergivinduer I=R+A+T, U/LT/g, g/st Energiglas, Solafskærmende glas LavEByg-netv netværk Ruder og rammer/karm profil til lavenergivinduer I=R+A+T, U/LT/g, g/st Energiglas, Solafskærmende glas Carl Axel Lorentzen Pilkington Danmark A/S cal@pilkington.dk Nye standarder:

Læs mere

CE mærkning. Få svar på de vigtigste spørgsmål om CE mærkning

CE mærkning. Få svar på de vigtigste spørgsmål om CE mærkning CE mærkning af Byggevarer Få svar på de vigtigste spørgsmål om CE mærkning > > Hvad kan du læse om? > > Hvad er CE mærkning? > > Hvilke byggevarer skal CE mærkes? > > Produkter med CE mærke > > Hvor skal

Læs mere

Energiforbedring af vinduer med forsatsrammer. Fordele. Kitfals. Kitfals. Kitfals. Ramme. Karm. Lufttæt fuge Bagstop. Mørtelfuge

Energiforbedring af vinduer med forsatsrammer. Fordele. Kitfals. Kitfals. Kitfals. Ramme. Karm. Lufttæt fuge Bagstop. Mørtelfuge Energiløsning UDGIVET APRIL 2011 - REVIDERET DECEMBER 2014 Energiforbedring af vinduer med r Oprindelige bevaringsværdige vinduer fra før 1950-60 med ét lag glas bør energiforbedres med en med en energirude

Læs mere

Nyt tillæg til BR95 og BR-S98. ændrede krav til dansk byggeri

Nyt tillæg til BR95 og BR-S98. ændrede krav til dansk byggeri Nyt tillæg til BR95 og BR-S98 ændrede krav til dansk byggeri De nye energikrav vil ændre dansk byggeri På de følgende sider får du et overblik over de vigtigste ændringer i de nye energibestemmelser. På

Læs mere

ETA Danmark / Teknologisk Institut

ETA Danmark / Teknologisk Institut ETA Danmark / Teknologisk Institut VHGB Workshop 6. april 2017 Byggelovgivningen: Muligheder, når vi genanvender og genbruger? Peder Fynholm Sektionsleder M: 72202333 pfy@teknologisk.dk Thomas Bruun Adm.

Læs mere

SECUR SIKKERHEDS GLAS. Hærdet glas Lamineret glas Interiør glas

SECUR SIKKERHEDS GLAS. Hærdet glas Lamineret glas Interiør glas SECUR SIKKERHEDS GLAS Hærdet glas Lamineret glas Interiør glas INFORMATION Hærdet og lamineret glas SECUR HÆRDET Alm. float glas Hærdet glas er varmebehandlet floatglas med permanent indbyggede overfladespændinger,

Læs mere

STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT AALBORG UNIVERSITET KØBENHAVN SOLAFSKÆRMNINGER SBI-ANVISNING UDGAVE 2016

STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT AALBORG UNIVERSITET KØBENHAVN SOLAFSKÆRMNINGER SBI-ANVISNING UDGAVE 2016 STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT AALBORG UNIVERSITET KØBENHAVN SOLAFSKÆRMNINGER SBI-ANVISNING 264 1. UDGAVE 2016 Solafskærmninger Kjeld Johnsen SBi-anvisning 264 Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg

Læs mere

Vi er glade for, at I vil hjælpe os ved at udfylde spørgeskemaet. Vi håber, at I kan nå at svare senest fredag d. 29. november 2013.

Vi er glade for, at I vil hjælpe os ved at udfylde spørgeskemaet. Vi håber, at I kan nå at svare senest fredag d. 29. november 2013. Side 1 af 23 Kære kollega, Vi er glade for, at I vil hjælpe os ved at udfylde spørgeskemaet. Vi håber, at I kan nå at svare senest fredag d. 29. november 2013. Det er vigtigt, at I svarer ud fra jeres

Læs mere

Styrelsen kan ikke nå rundt til samtlige salgssteder, men der vil blive udvalgt 20-30 besøgssteder, som får et uanmeldt kontrolbesøg.

Styrelsen kan ikke nå rundt til samtlige salgssteder, men der vil blive udvalgt 20-30 besøgssteder, som får et uanmeldt kontrolbesøg. 9. december 2010 Erhvervs- og Byggestyrelsen kontrollerer CE-mærkning af vinduer og yderdøre Erhvervs- og Byggestyrelsens markedsovervågning af byggevarer har til formål at sikre, at de produkter, der

Læs mere

Fup og fakta om BR15 energibestemmelser krav og muligheder mm.

Fup og fakta om BR15 energibestemmelser krav og muligheder mm. Fup og fakta om BR15 energibestemmelser krav og muligheder mm. Holbæk Erhvervsforum m.fl. Temadag om Energioptimeret byggeri. Holbæk den 9. oktober 2012 Dansk Byggeri/ v. Niels Strange Byggeloven Bygningsreglementet

Læs mere

VÆrd. at VIde om Br10. BR10 Rationel vinduer TEKNISK FOLDER FOR FAGFOLK. Bygningsreglementet 2010 Information om vinduer og døre til enfamiliehuse

VÆrd. at VIde om Br10. BR10 Rationel vinduer TEKNISK FOLDER FOR FAGFOLK. Bygningsreglementet 2010 Information om vinduer og døre til enfamiliehuse BR10 Rationel vinduer hjem med gode energier VÆrd at VIde om Br10 TEKNISK FOLDER FOR FAGFOLK Bygningsreglementet 2010 Information om vinduer og døre til enfamiliehuse Indhold 1. Bygningers indretning...

Læs mere

Velkommen til Medlemsmøde i

Velkommen til Medlemsmøde i Medlemsmøde d. 7.marts 2011. Velkommen til Medlemsmøde i Ny viden om CE-mærkning og se som de første den nye kampagne: Luk hullet. 1 Medlemsmøde i Passiv brandsikring Program (14:00) Velkomst Velkomst

Læs mere

Hvordan gennemføres de nye energirammeberegninger?

Hvordan gennemføres de nye energirammeberegninger? Hvordan gennemføres de nye energirammeberegninger? Betons energimæssige fordele og udfordringer 6. december 2006 Søren Aggerholm, SBi Energi og miljø Artikel 3 i EU-direktivet Medlemslandene skal benytte

Læs mere

1. Indledning Denne vejledning giver en oversigt over glasvalg ved projektering og udførelse

1. Indledning Denne vejledning giver en oversigt over glasvalg ved projektering og udførelse GLAS TIL ELEVATORER Valg af glas til elevatorstolens vægge, elevatordøre og skaktvægge VEJLEDNING 1. Indledning Denne vejledning giver en oversigt over glasvalg ved projektering og udførelse af elevatorer.

Læs mere

SikkerhedsBranchen Fagudvalg: Passiv Brandsikring info@sikkerhedsbranchen.dk

SikkerhedsBranchen Fagudvalg: Passiv Brandsikring info@sikkerhedsbranchen.dk Afsnit Kommentartype = ge = generelt te = teknisk ed = redaktionel SB GE I Danmark har vi i løbet af de seneste år skærpet energikravene til bygninger meget betydeligt frem mod 2020. Det medfører nye konstruktioner

Læs mere

SAPA GLASPARTI 3074/3050 Isolerede og uisolerede vægge

SAPA GLASPARTI 3074/3050 Isolerede og uisolerede vægge SAPA GLASPARTI 3074/3050 Isolerede og uisolerede vægge Sapa Glasparti 3074 3074 Glaspartier består af isolerede, 74-138 mm dybe aluminiumprofiler. Glassene monteres fra indersiden med glaslister. Det ydre

Læs mere

Miljøoptimeret. Solafskærmning i Facadeglas. MicroShade

Miljøoptimeret. Solafskærmning i Facadeglas. MicroShade Miljøoptimeret Solafskærmning i Facadeglas MicroShade Et Vindue mod Fremtiden MicroShade For Energirigtige og æredygtige Glasfacader rbejdsvenligt Lys fskærmning af solindfald spiller en vigtig rolle i

Læs mere

CONTRAFLAM 30 Brandbeskyttende sikkerhedsglas til indvendig brug

CONTRAFLAM 30 Brandbeskyttende sikkerhedsglas til indvendig brug Lamineret sikkerhedsglas iht. EN 14449 CONTRAFLAM 30 Brandbeskyttende sikkerhedsglas til indvendig brug Hærdet glas Opskummende interlayer Forsegling A2-s1, d0 +2/-1 mm Personsikkerhed (EN 12600) 1 (B)

Læs mere

Bygningsreglementerne - Krav (BR10, BR15 og BR20) - Energirammer. Energi - U-værdier - Eref - Valg af glas - Energimærkningsordningen - Solbelastning

Bygningsreglementerne - Krav (BR10, BR15 og BR20) - Energirammer. Energi - U-værdier - Eref - Valg af glas - Energimærkningsordningen - Solbelastning Energi - U-værdier - Eref - Valg af glas - Energimærkningsordningen - Solbelastning Bygningsreglementerne - Krav (BR10, BR15 og BR20) - Energirammer Valg af vinduer Vinduesvalg på stille villavej i Århus

Læs mere

EU direktivet og energirammen

EU direktivet og energirammen EU direktivet og energirammen Kort fortalt Intelligente komponenter som element i den nye energiramme 23. august 2006 Søren Aggerholm Statens Byggeforskningsinstitut, SBi Energi og miljø Nye energikrav

Læs mere

Sapa Building System. Energieffektive løsninger

Sapa Building System. Energieffektive løsninger Sapa Building System Energieffektive løsninger Omkring 8% af jordskorpen består af aluminium Sapa Facadesystem 4150 SSG Structural Glazing Vor Structural Glazing-løsning baseres på facadesystem 4150 med

Læs mere

Miljøoptimeret. Solafskærmning i Facadeglas. MicroShade

Miljøoptimeret. Solafskærmning i Facadeglas. MicroShade Miljøoptimeret Solafskærmning i Facadeglas MicroShade Et Vindue mod Fremtiden MicroShade For Energirigtige og æredygtige Glasfacader Frihed til Design MicroShade båndet har standardhøjde på 140 mm med

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE BYGNINGSDELE 0 1. Vinduer og yderdøre 0 1

INDHOLDSFORTEGNELSE BYGNINGSDELE 0 1. Vinduer og yderdøre 0 1 INDHOLDSFORTEGNELSE BYGNINGSDELE 0 1 Vinduer og yderdøre 0 1 BYGNINGSDELE VINDUER OG YDERDØRE Registrering Ved at opgøre antallet af vinduer for hver facade for sig kan der tages hensyn til solindfald

Læs mere

Nye energibestemmelser i bygningsreglementet

Nye energibestemmelser i bygningsreglementet Nye energibestemmelser i bygningsreglementet SBi, Hørsholm, 29. november 2005 Kim B. Wittchen Afdelingen for Energi og Miljø Statens Byggeforskningsinstitut, SBi Nye energikrav i BR 95 og BR-S 98 Nye energikrav

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE BYGNINGSDELE 0 1. Vinduer og yderdøre 0 1

INDHOLDSFORTEGNELSE BYGNINGSDELE 0 1. Vinduer og yderdøre 0 1 INDHOLDSFORTEGNELSE BYGNINGSDELE 0 1 Vinduer og yderdøre 0 1 BYGNINGSDELE VINDUER OG YDERDØRE Registrering Ved at opgøre antallet af vinduer for hver facade for sig kan der tages hensyn til solindfald

Læs mere

MicroShade. Type: MS-A. Datablad. Progressiv solafskærmning

MicroShade. Type: MS-A. Datablad. Progressiv solafskærmning MicroShade Datablad Type: MS-A MicroShade er en effektiv solafskærmning, der er opbygget af mikro-lameller i et bånd af rustfrit stål. MicroShade båndet monteres indvendigt i en to- eller trelags lavenergitermorude.

Læs mere

Klimaskærm konstruktioner og komponenter

Klimaskærm konstruktioner og komponenter Klimaskærm konstruktioner og komponenter Indholdsfortegnelse Klimaskærm...2 Bygningsreglementet...2 Varmetab gennem klimaskærmen...2 Transmissionstab...3 Isolering (tag, væg, gulv)...3 Isolering af nybyggeri...3

Læs mere

CE-mærkning af facader. Ansvar og opgaver Kort fortalt

CE-mærkning af facader. Ansvar og opgaver Kort fortalt CE-mærkning af facader. Ansvar og opgaver Kort fortalt Hovedregler: Alle facader skal CE-mærkes efter DS/EN 13830. Alle vinduer skal CE-mærkes efter DS/EN 14351-1. Om det er en facade eller et vindue,

Læs mere

B yggevaredirektivet. En vejledning til -mærkning af bygningsglas fra 2003 og fremefter

B yggevaredirektivet. En vejledning til -mærkning af bygningsglas fra 2003 og fremefter B yggevaredirektivet En vejledning til -mærkning af bygningsglas fra 2003 og fremefter Byggevaredirektivet En vejledning til -mærkning af bygningsglas fra 2003 og fremefter GEPVP og -mærkning Groupement

Læs mere

Lys og Energi. Bygningsreglementets energibestemmelser. Ulla M Thau, civilingeniør, Ph.D. Søren Jensen Rådgivende Ingeniører

Lys og Energi. Bygningsreglementets energibestemmelser. Ulla M Thau, civilingeniør, Ph.D. Søren Jensen Rådgivende Ingeniører Lys og Energi Bygningsreglementets energibestemmelser Ulla M Thau, civilingeniør, Ph.D. Søren Jensen Rådgivende Ingeniører Bæredygtighed En bæredygtig udvikling er en udvikling, som opfylder de nuværende

Læs mere

PRISLISTE Døre og vinduer

PRISLISTE Døre og vinduer KPK PRISliste april 2011 2. udgave PRISLISTE Døre og vinduer Kernefyr Ekskl. moms website www.kpk-vinduer.dk Online prøverum Inspirationskatalog Galleri og fakta KORT OG GODT! Med KPK Døre og vinduer får

Læs mere

Der stilles forskellige krav til varmeisolering, afhængig af om der er tale om nybyggeri, tilbygninger eller ombygning.

Der stilles forskellige krav til varmeisolering, afhængig af om der er tale om nybyggeri, tilbygninger eller ombygning. Energiforbrug Der stilles forskellige krav til varmeisolering, afhængig af om der er tale om nybyggeri, tilbygninger eller ombygning. Varmeisolering - nybyggeri Et nybyggeri er isoleringsmæssigt i orden,

Læs mere

Indførelse af stop for installering af olie- og naturgasfyr i nye bygninger og bygninger med fjernvarme eller naturgas

Indførelse af stop for installering af olie- og naturgasfyr i nye bygninger og bygninger med fjernvarme eller naturgas BR15 ENERGIAFTALERNE Reduktion af energiforbruget i bygninger: For nye bygninger gennemføres stramning med mindst 25 pct. i 2010, mindst 25 pct. i 2015 og mindst 25 pct. i 2020, i alt en reduktion med

Læs mere

Bygningsreglement 10 Energi

Bygningsreglement 10 Energi Bygningsreglement 10 Energi Regeringens strategi for reduktion af energiforbruget i bygninger. April 2009 22 initiativer indenfor: Nye bygninger Eksisterende bygninger Andre initiativer Nye bygninger 1.

Læs mere

BR10 energiregler BR10. Nybyggeri. Tilbygning. Ombygning. Sommerhuse. Teknik. BR10 krav Nybyggeri

BR10 energiregler BR10. Nybyggeri. Tilbygning. Ombygning. Sommerhuse. Teknik. BR10 krav Nybyggeri 70 333 777 BR10 energiregler Nybyggeri Tilbygning BR10 Ombygning Sommerhuse Teknik Nogle af de vigtigste ændringer for nybyggeri Nye energirammer 25 % lavere energiforbrug Ny lavenergiklasse 2015 Mulighed

Læs mere

Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Per Clausen (EL).

Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Per Clausen (EL). Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2014-15 KEB Alm.del Bilag 191 Offentligt DET TALTE ORD GÆLDER Klima-, energi- og bygningsministerens besvarelse af samrådsspørgsmål J om overfladetemperaturkrav til

Læs mere

Vandinstallationer med dokumenterede komponenter. Leon Buhl Energi & Klima, Teknologisk Institut

Vandinstallationer med dokumenterede komponenter. Leon Buhl Energi & Klima, Teknologisk Institut Vandinstallationer med dokumenterede komponenter Leon Buhl Energi & Klima, Teknologisk Institut Oversigt over indlæg Krav til drikkevandskvalitet Byggelovgivningen i Danmark Obligatorisk godkendelse af

Læs mere

Pilkington Pyrostop og Pilkington Pyrodur

Pilkington Pyrostop og Pilkington Pyrodur Pilkington Pyrodur BRANDBESKYTTENDE GLAS og Pilkington Pyrodur En effektiv barriere mod røggasser, flammer og varmestråling Brandbeskyttende glas: Personlig og materiel sikkerhed Brandbeskyttende Glas

Læs mere

Bygningsreglementet. Energibestemmelser. v/ Ulla M Thau. LTS-møde 25. august 2005

Bygningsreglementet. Energibestemmelser. v/ Ulla M Thau. LTS-møde 25. august 2005 Bygningsreglementet Energibestemmelser v/ Ulla M Thau LTS-møde 25. august 2005 Baggrund Slide 2 Energimæssig ydeevne Den faktisk forbrugte eller forventede nødvendige energimængde til opfyldelse af de

Læs mere

Tingene er ikke, som vi plejer!

Tingene er ikke, som vi plejer! Tingene er ikke, som vi plejer! Dimensionering del af bærende konstruktion Mandag den 11. november 2013, Byggecentrum Middelfart Lars G. H. Jørgensen mobil 4045 3799 LGJ@ogjoergensen.dk Hvorfor dimensionering?

Læs mere

Varmeisolering. Marts 2011. Projektering af tage med tagpap TOR

Varmeisolering. Marts 2011. Projektering af tage med tagpap TOR 311. udgave Marts 2011 Projektering af tage med tagpap Varmeisolering TOR Tagpapbranchens Oplysningsråd Anvisning 31, 1. udgave TOR har til formål at udbrede kendskabet til den rette anvendelse og opbygning

Læs mere

PRISLISTE Døre og vinduer

PRISLISTE Døre og vinduer KPK PRISliste træ/alu oktober 2012 1. udgave PRISLISTE Døre og vinduer træ/alu Priser ekskl. moms website www.kpk-vinduer.dk Online prøverum Inspirationskatalog Galleri og fakta K O R T O G G O D T! Med

Læs mere

Aftale om tilslutning til ordningen

Aftale om tilslutning til ordningen MELLEM ANSØGER/FORHANDLER (i det følgende kaldet virksomheden) Navn på virksomhed (står på certifikatet) CVR nr. for virksomhed Adresse på virksomhed Postnr. By, land Kontaktperson Tlf./ mobil nr. Mail

Læs mere

Folielamineret DS/EN 14449 samt DS/EN ISO 12543-1/-2/-3/-4/-5/-6.

Folielamineret DS/EN 14449 samt DS/EN ISO 12543-1/-2/-3/-4/-5/-6. LAMINERET GLAS og lamineret sikkerhedsglas Folielamineret DS/EN 14449 samt DS/EN ISO 12543-1/-2/-3/-4/-5/-6. DATABLAD 1. Generelt Dette datablad giver et resume af standarderne DS/EN 14449 Bygningsglas

Læs mere

Nyhedsbrev fra Byggeriets Energiforum

Nyhedsbrev fra Byggeriets Energiforum Nyhedsbrev fra Byggeriets Energiforum Så blev det igen tid til at udsende et nyhedsbrev fra Energitjenestens særlige indsats rettet imod byggeriets parter. Indsatsen har fået nyt navn: Byggeriets Energiforum.

Læs mere

BR15 høringsudkast. Ombygning. Niels Hørby, EnergiTjenesten

BR15 høringsudkast. Ombygning. Niels Hørby, EnergiTjenesten BR15 høringsudkast Ombygning Niels Hørby, EnergiTjenesten Komponentkrav ved ombygning Bygningsdel Ydervægge Terrændæk Loft og tag Komponentkrav: U-værdi / isoleringstykkelse 0,15 W/m 2 K (ca. 250 mm isolering)

Læs mere

ENERGIAFTALEN MARTS 2012

ENERGIAFTALEN MARTS 2012 BR15 EN AFGØRENDE INDSATS Energieffektivitet ca. 40 % af energiforbrug sker i bygninger. Indeklima og sundhed - I Danmark tilbringer vi 80-90 % af tiden indendøre. ENERGIAFTALEN MARTS 2012 Regeringens

Læs mere

Forslag til ændringer i VinduesIndustriens tekniske bestemmelser 7. udgave, rev.1,dec. 2008

Forslag til ændringer i VinduesIndustriens tekniske bestemmelser 7. udgave, rev.1,dec. 2008 Høring Århus, 8.januar 2009 Forslag til ændringer i VinduesIndustriens tekniske bestemmelser 7. udgave, rev.1,dec. 2008 8.4.3 Konstruktiv udformning Note: Ved andre vandrette trækomponenter skal slagregn

Læs mere

Energiforbedring af vinduer med forsatsrammer. Fordele. Kitfals. Kitfals. Kitfals. Ramme. Karm. Lufttæt fuge Bagstop. Mørtelfuge

Energiforbedring af vinduer med forsatsrammer. Fordele. Kitfals. Kitfals. Kitfals. Ramme. Karm. Lufttæt fuge Bagstop. Mørtelfuge Energiløsning UDGIVET APRIL 2011 - REVIDERET DECEMBER 2015 Energiforbedring af vinduer med r Oprindelige og bevaringsværdige vinduer fra før 1950-60 med ét lag glas bør energiforbedres med en forsats ramme

Læs mere

Information om grundlag og terminologier i forbindelse med Energimærkning af vinduer og ruder

Information om grundlag og terminologier i forbindelse med Energimærkning af vinduer og ruder Sekretariat Teknologiparken 8000 Århus C. Tlf. 7220 1122 Fax 7220 1111 Information om grundlag og terminologier i forbindelse med Energimærkning af vinduer og ruder 2001 v/diplomingeniør Peter Vestergaard

Læs mere

BR10 og solvarme. Leon Buhl Teknologisk Imnstitut, Energi & Klima

BR10 og solvarme. Leon Buhl Teknologisk Imnstitut, Energi & Klima Leon Buhl Teknologisk institut Energi & Klima Bygningsreglementet indeholde krav og anbefalinger omkring anvendelsen af solvarme i forbindelse med nye byggerier samt krav og anbefalinger i forbindelse

Læs mere

Erfaringer med nye energitillæg g til bygningsreglementet

Erfaringer med nye energitillæg g til bygningsreglementet Erfaringer med nye energitillæg g til bygningsreglementet Møde i Lysteknisk Selskab 7. februar 2007. Jens Eg Rahbek Installationer, IT og Indeklima COWI A/S Parallelvej 2 2800 Lyngby 45 97 10 63 jgr@cowi.dk

Læs mere

7. Energiforbrug. 7.1 Generelt. 7.2 Energirammer for nye bygninger. 7.3 Ændret anvendelse og tilbygninger

7. Energiforbrug. 7.1 Generelt. 7.2 Energirammer for nye bygninger. 7.3 Ændret anvendelse og tilbygninger Page 1 of 20 Bygningsreglementet (http://www.ebst.dk/bygningsreglementet.dk/br10_00/0/42)» 7. Energiforbrug (http://www.ebst.dk/bygningsreglementet.dk/br10_00_id104/0/42) 7. Energiforbrug 7.1 Generelt

Læs mere

Hvem er EnergiTjenesten?

Hvem er EnergiTjenesten? Hvem er EnergiTjenesten? Processen for BR15 6. februar 2015 Bygningsreglementet sendes i høring 20. marts 2015 Høringsfristen udløber Sommer 2015 Forventes vedtaget i folketinget med ca. 6 måneder overlap

Læs mere

ANVISNING OM BYGNINGSREGLEMENT 2015

ANVISNING OM BYGNINGSREGLEMENT 2015 STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT AALBORG UNIVERSITET KØBENHAVN ANVISNING OM BYGNINGSREGLEMENT 2015 SBI-ANVISNING 258 2. UDGAVE 2016 Anvisning om Bygningsreglement 2015 Ernst Jan de Place Hansen (red.)

Læs mere

Ruder og ramme/karmprofil til lavenergivinduer

Ruder og ramme/karmprofil til lavenergivinduer Strategiudviklingsmøde i LavEByg-netværk om integrerede lavenergiløsninger 21. April 2006 Ruder og ramme/karmprofil til lavenergivinduer Baggrund - Globalt Kyotoaftalens reduktionsmål for drivhusgasser

Læs mere

Bilag 2 til notat af 6. oktober 2005 Miljø i byggeri og anlæg vurdering af økonomiske konsekvenser

Bilag 2 til notat af 6. oktober 2005 Miljø i byggeri og anlæg vurdering af økonomiske konsekvenser Bilag 2 til notat af 6. oktober 2005 Miljø i byggeri og anlæg vurdering af økonomiske konsekvenser Merinvesteringer, besparelser og tilbagebetalingstider for energibesparende tiltag på bygninger. Forudsætninger

Læs mere

Medlemsmøde d. 14.oktober Velkommen til Medlemsmøde i. om Teknisk bytte

Medlemsmøde d. 14.oktober Velkommen til Medlemsmøde i. om Teknisk bytte Medlemsmøde d. 14.oktober 2010. Velkommen til Medlemsmøde i om Teknisk bytte 1 Medlemsmøde i Passiv brandsikring Teknisk bytte Vi sætter fokus på funktionsbaseret brandsikring: Hvad kan der handles om

Læs mere

Bygningers energibehov

Bygningers energibehov Bygningers energibehov Beregningsvejledning Søren Aggerholm Karl Grau SBi-anvisning 213, 4. udgave Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet 2016 Titel Bygningers energibehov Undertitel Beregningsvejledning

Læs mere

GRUND- LÆGGENDE OM GLAS

GRUND- LÆGGENDE OM GLAS GRUND- LÆGGENDE OM GLAS Pilkington udviklede floatglasprocessen som i dag er verdensstandard for produktion af planglas Glas som byggemateriale Almindeligt planglas produceres af sand, soda og kalk med

Læs mere