Det er femte gang, jeg har fornøjelsen af at aflægge beretning til generalforsamlingen som

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Det er femte gang, jeg har fornøjelsen af at aflægge beretning til generalforsamlingen som"

Transkript

1 Danske Banks generalforsamling Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i DET TALTE ORD GÆLDER. SLIDE: Bestyrelsens beretning VELKOMMEN Kære aktionærer, Det er femte gang, jeg har fornøjelsen af at aflægge beretning til generalforsamlingen som formand for Danske Banks bestyrelse. Fornøjelsen har været støt stigende gennem årene, ikke mindst fordi den udvikling og de resultater, vi har kunnet rapportere til jer bankens ejere hvert eneste år har været bedre end året før. Det er glædeligt nok også tilfældet i dag. For 2015 var endnu et år med betydelig fremgang for Danske Bank. På trods af modvind fra de ekstremt lave og negative renter, der udfordrer alle bankers indtjening, leverede vi, justeret for goodwill-nedskrivninger, et tilfredsstillende nettoresultat på 17,7 mia. kr. og et afkast på egenkapitalen på 11,6 procent. Nettoresultatet på de 17,7 mia. kr. er det bedste nogensinde i bankens historie, men det er afkastet ikke. Det hænger sammen med, at vores egenkapital er blevet fordoblet i løbet af de sidste 10 år fra 75 mia. til cirka 150 mia. i dag. Vi er med andre ord en meget mere solid bank i dag, men det betyder også, at vi skal tjene flere penge for at kunne levere et fornuftigt afkast. 1

2 OM SLIDE: Vi har nået de finansielle målsætninger for 2015 Med resultatet for 2015, som jeg vil gennemgå lidt mere detaljeret om et øjeblik, har vi leveret på samtlige de finansielle målsætninger, vi har forfulgt de seneste år: En egenkapitalforretning på 9,5 procent, forbedret kredit-rating, en egentlig kernekapitalprocent på mindst 13 procent, en solvensprocent på over 17 procent, omkostninger under 22 mia. kr. og udbyttebetaling på procent af årets resultat. Dermed har vi nået en vigtig milepæl mod vores mål om at levere en egenkapitalforrentning på minimum 12,5 procent senest i Når det gælder vores anden vigtige målsætning om at være nummer et eller to på kundetilfredshed i vores kernemarkeder, har vi også gjort betydelige fremskridt de senere år. Ikke mindst i 2015, selvom vi her stadig har en del at gøre, før vi er helt tilfredse, hvilket jeg også vil komme tilbage til lidt senere. Da vi var samlet til generalforsamling i 2012, som var min første som bestyrelsesformand, var Danske Bank i en helt anden forfatning end i dag. For fjerde år i træk var vi ikke i stand til at udbetale udbytte til vores aktionærer, og vores nettoresultat for 2011 var på beskedne 1,7 mia. Vores rating var ikke på et tilfredsstillende niveau og bidrog til forhøjede finansieringsomkostninger, og den blev som bekendt yderligere forringet, inden det begyndte at gå den rigtige vej. Videre var vores omkostninger alt for høje, og sidst, men ikke mindst, havde vi stadig ikke tilbagebetalt det nødvendige, men dyre lån vi optog hos den danske stat tilbage i

3 Det er derfor naturligvis tilfredsstillende, at vi med regnskabet for 2015 kan sætte hak ved samtlige de finansielle målsætninger, vi satte os i Men det er lige så glædeligt, at vi, samtidig med at de fundamentale forhold er kommet på plads, også har forbedret den underliggende forretning væsentligt. Og i dag har vi et meget stærkt udgangspunkt for også i de kommende år at øge værdien for kunder og aktionærer. OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER OG BESLUTNINGER SLIDE: Forretningsgennemgang I 2013 igangsatte vi en løbende gennemgang af vores forretning for at sikre, at vi anvender vores kapital og vores ressourcer der, hvor vi kan skabe mest værdi for både kunder og aktionærer. I forlængelse af gennemgangen har vi de seneste år truffet en række vigtige beslutninger, der har bidraget til at styrke vores fundament. Først og fremmest fandt vi anledning til at bekræfte, at vi er og fortsat vil være en nordisk universalbank, der har Danmark, Sverige, Norge og Finland som kernemarkeder, og som servicerer både privatkunder, mindre og mellemstore virksomheder samt institutionelle kunder i disse markeder. Og en bank, hvis aktiviteter uden for Norden primært har til formål at hjælpe nordiske kunder i udlandet eller internationale kunder, der har nordiske interesser. Det er også baggrunden for, at vi ønsker at styrke vores position i særligt Norge og Sverige, hvor vi mener, at vi har potentiale til at skabe yderligere værdi for både kunder og aktionærer. Væksten på disse markeder skal naturligvis ske i et fornuftigt tempo, der tager hensyn til udviklingen på 3

4 markederne og med udgangspunkt i en god kreditkvalitet, så vi sikrer, at væksten er lønsom og holdbar. For det andet har vi afviklet vores irske aktiviteter, ligesom vi har besluttet at organisere vores aktiviteter i Nordirland som en selvstændig forretningsenhed. Derved får vi en enklere organisation, der sætter os bedre i stand til at udbygge vores i forvejen stærke markedsposition, øge fokus på at skabe værdi for kunderne og styrke indtjeningen. Vi har desuden besluttet at afvikle vores privatkundeaktiviteter i Baltikum for i stedet at fokusere på at udvikle vores erhvervsforretning. I forlængelse heraf indgik vi i september en aftale om at sælge vores litauiske og lettiske privatkundeforretning til Swedbank. Salget, der er betinget af de lokale konkurrencemyndigheders godkendelse, ventes at blive effektueret i 1. halvår af For det tredje har forretningsgennemgangen også ført til væsentlige ændringer i forretningsenheden Corporates & Institutions med henblik på at sikre en øget og mere stabil indtjening. Blandt andet har vi investeret i at forbedre vores produkter og services inden for transaction banking, kapitalmarkedsforretninger, lånefinansiering og corporate finance. Og senest har vi besluttet at samle vores kompetencer inden for pensionsopsparing samt formue- og kapitalforvaltning i en ny forretningsenhed, Wealth Management. Det er et marked under hastig forandring og som rummer et betydeligt potentiale. Vi har allerede et godt udgangspunkt, men ved at samle kompetencerne i én stærk enhed er vi ikke i tvivl om, at vi kan skabe endnu flere og bedre løsninger til vores kunder og dermed styrke vores position og indtjening. Den nye forretningsenhed, Wealth Management, får ansvaret for flere end kunder og en kapital under forvaltning på over 900 mia. kr. 4

5 Hvis nogen efter denne gennemgang af de resultater, vi har opnået, og de større forandringer vi har foretaget, skulle få det indtryk, at vi forveksler fremskridt med at være færdige, vil jeg gerne med det samme berolige jer. Vi er tilfredse med den udvikling, vi har haft, men ikke med det niveau vi ligger på. Det gælder både de finansielle resultater og kundetilfredsheden, hvor vi trods flotte resultater i visse dele af forretningen og solide fremskridt i andre, stadig er et stykke vej fra, hvor Danske Bank skal være. SLIDE: Det går den rigtige vej med kundetilfredsheden Vores mål for kundetilfredshed er at være nr. 1 eller 2, når det gælder vores privat- og erhvervskunder, og for de allerstørste erhvervskunder og institutionelle kunder skal vi ligge i top 3 i størstedelen af analyseinstituttet Prosperas 103 uafhængige målinger. I Corporates & Institutions, hvor vi netop servicerer de allerstørste erhvervskunder og institutionelle kunder, har vi generelt meget stærke relationer med vores kunder og en høj kundetilfredshed. I Prosperas målinger er vi på en række vigtige områder blevet vurderet som nr. 1 det gælder eksempelvis corporate banking, institutional banking i Norden og cash management. Samlet set ligger vi i top 3 i næsten tre fjerdedele af målingerne. Når det gælder de mindre og mellemstore virksomheder, som vi servicerer i Business Banking, gik det fremad på alle markeder: Vi er blandt de to bedste i Sverige, Finland og Nordirland. I Danmark, hvor vi er nr. 4 ud af 5, gjorde vi fremskridt og fik i løbet af året mange nye kunder, 5

6 men vi har stadig et stykke arbejde at gøre, hvilket også er tilfældet i Norge, hvor vi i løbet af året var nr. 1, men endte som nr. 3. At vi flytter op og ned af listen i løbet af året, er udtryk for, at konkurrencen om at være nr. 1 er tæt, og at vores konkurrenter også arbejder på at forbedre sig. Det er godt for kunderne og skærper kun vores fokus på at blive endnu bedre. På privatmarkedet, hvor vi haft de største udfordringer, var udviklingen i 2015 særligt opmuntrende, ikke mindst i Danmark: Her blev vores kunder mere og mere tilfredse i løbet af året, og vi er nu for første gang i mange år rykket væk fra sidstepladsen og haler langsomt, men sikkert ind på vores konkurrenter. Også Danica Pension og Danske Capital oplevede stigende kundetilfredshed i året, der gik Danica Pension ligger nr. 3 i Danmark og Danske Capital nr. 2 i Norden. Tilfredse kunder er og bliver en af de vigtigste forudsætninger for at kunne drive en sund og solid virksomhed. Det er derfor opmuntrende, at målingerne viser, at vi i kundernes øjne bevæger os i den rigtige retning. Samme tendens ser vi, når det gælder kundeudviklingen. I Danmark havde vi samlet set fortsat et mindre nettotab af privatkunder. Men heldigvis oplevede vi en nettotilgang på såkaldte NemKonto-kunder det vil sige kunder, der har deres primære bankforretning i Danske Bank. Og i Business Banking Danmark så vi også en tilgang af nye kunder i 2015 fik vi således netto mere end nye erhvervskunder. Den positive udvikling i både kundetilfredshed og kundeudvikling er udtryk for, at det store fokus, vi har på at blive en mere kundeorienteret, enkel og effektiv bank, virker. 6

7 OM REGNSKAB FOR 2015 SLIDE: Det lave renteniveau er en udfordring Danske Bank er i høj grad et spejl af samfundsøkonomien, og derfor har udviklingen i samfundsøkonomien generelt stor betydning for os og vores resultater. De lave og negative renter er naturligvis godt for dem, som vil låne, men mindre godt for dem, som vil spare op. På samfundsniveau er de lave renter generelt et symptom på, at økonomien stadig ikke er oppe i fulde omdrejninger. Og for bankerne gør de lave renter det sværere at drive bank, fordi det udfordrer den traditionelle forretningsmodel, hvor den primære indtjening kommer fra rentemarginalen på ind- og udlån. For Danske Bank betød det reducerede indtægter på 2 mia. kr. alene i 2015 ikke mindst fordi vi har valgt ikke at indføre negative indlånsrenter for vores privatkunder. Omvendt har vi nydt godt af, at realkreditkunder omlagde deres lån i Det har kunderne også nydt godt af, da de samlet set sparede 1,6 mia. kr. i årlige renteudgifter. Vi forventer, at de negative renter fortsætter et godt stykke tid endnu og i hvert fald i resten af SLIDE: Et stærkt resultat for 2015 På trods af de negative renter og den relativt lave vækst leverede vi som jeg nævnte indledningsvist et tilfredsstillende resultat for Resultatet justeret for nedskrivning af goodwill blev 17,7 mia. kr. og afkastet på egenkapitalen 11,6 procent. Det er et resultat, som vi er tilfredse med, og som viser styrken i vores brede og diversificerede forretningsmodel. Som et resultat af vores ordinære gennemgang af goodwill foretog vi i december en goodwill- 7

8 nedskrivning på 4,6 mia. kr. Nedskrivningen vedrører vores aktiviteter i Finland og Nordirland. Nedskrivningen er af rent teknisk karakter og påvirker ikke vores regulatoriske kapital eller likviditet, og vi forventer også fortsat at kunne drive en god og solid forretning i de to markeder. De samlede indtægter endte på 44,2 mia. kr., hvilket er stort set det samme som i Nettorenteindtægterne faldt 4 procent på grund af de lave renter, men faldet blev opvejet af en stigning i handelsindtægterne på 4 procent og en stigning i nettogebyrindtægterne på 9 procent blandt andet som følge af øget kundeaktivitet, stigning i udlån til erhvervskunder på 5 procent og stor konverteringsaktivitet i første halvår Vores fokus på hele tiden at blive mere en mere enkel og effektiv forretning bidrog til, at vores omkostninger faldt yderligere 4 procent og endte på 21,8 mia. Nedskrivningerne på vores kerneaktiviteter faldt også i 2015 ganske markant faktisk og endte på 57 mio. kr. Samtlige forretningsenheder bidrog positivt, og faldet er naturligvis dels et resultat af bedre makroøkonomiske forhold, men også af vores fortsatte fokus på at forbedre kreditkvaliteten. Vi hensatte dog et større beløb til landbrug og olieindustrien, da disse to sektorer har det svært for tiden. Landbruget lider fortsat under handelsembargoen mod Rusland, og olieindustrien lider under den meget lave oliepris, som kan smitte negativt af på især den norske økonomi. SLIDE: Forbedrede kredit ratings 2015 bød også på forbedrede kredit-ratings. Gode kredit-ratings er vigtige, fordi de har direkte betydning for vores finansieringsomkostninger. Derfor var det også en vigtig milepæl for os, da 8

9 Moody s i juni hævede vores langsigtede rating fra A3 til A2, og Standard & Poors i juli ændrede udsigten for vores A-rating fra negativ til stabil. OM KAPITAL, LIKVIDITETSFORHOLD OG ANVENDELSE AF OVERSKUD SLIDE: En velkapitaliseret bank Danske Bank er en meget solid og velkapitaliseret bank. Vi har et mål om at have en solvensprocent på mindst 17 procent og en kernekapitalprocent, der overstiger 13 procent. På nuværende tidspunkt finder vi det fornuftigt med en kernekapitalprocent omkring 14. Ved udgangen af 2015 var solvensprocenten på 21 og kernekapitalprocenten på 16,1, og dermed lever vi til fulde op til vores mål. SLIDE: Udbytte og aktietilbagekøb Vores mål er at udbetale mellem procent af overskuddet i udbytte, og for 2015 indstiller bestyrelsen, at der udbetales 8 kr. pr. aktie, hvilket svarer til 46 procent af årets resultat før nedskrivning af goodwill. I 2015 gennemførte vi et aktietilbagekøbsprogram på i alt 5 mia. kr. Disse aktier vil i øvrigt med jeres godkendelse blive annulleret på denne generalforsamling. I løbet af 2015 har vi igen oparbejdet betydelig overskydende kapital, og denne vil vi gerne levere tilbage til vores aktionærer. Bestyrelsen igangsatte derfor i februar et nyt tilbagekøbsprogram til en værdi af 9 mia. kr. Der må imidlertid ikke herske tvivl om, at vi ønsker at fastholde en solid kapitalbase, der 9

10 sikrer, at vi overholder alle regulatoriske krav, og som også gør os i stand til at understøtte vækst. Vi forudser som tidligere nævnt kun en moderat vækst i år, og den har vi tilstrækkelig med kapital til. Og derfor er det rigtigt i tråd med vores tidligere udmeldinger at give den overskydende kapital tilbage til vores aktionærer. Ved udgangen af 2016 vil vi igen tage bestik af situationen og med udgangspunkt i vores ønske om at have en solid kapitalposition træffe beslutning om, hvordan vi forholder os til eventuelt overskydende kapital. OM FORVENTNINGER OG MÅL PÅ KORT OG MELLEMLANG SIGT SLIDE: En vis fremgang i økonomien, men også usikkerhed Ser vi på 2016, forventer vi lidt mere medvind fra samfundsøkonomien, selvom vi har set en noget turbulent start på året blev en gentagelse af 2014 med en vækst omkring 1 ¼ procent i Danmark, hvor eksporten skuffede, mens privatforbruget steg pænt vel at mærke ikke fordi forbrugerne lånte flere penge, men fordi de tjente flere. Det er jo ikke høj vækst historisk set, men det var nok til igen at give pæn fremgang i beskæftigelsen. Det ser ud til at gå på samme måde i år, men der er grund til at tro på, at der også kommer lidt mere gang i erhvervs- og boliginvesteringerne, og det kan forhåbentlig lægge lidt oven i væksten. Men meget afhænger selvfølgelig af den globale udvikling. Vi har set en stigende bekymring for verdensøkonomien og uro på de finansielle markeder på det seneste, og bekymrende svaghedstegn i fremstillingsindustrien. Der er mange usikkerhedsfaktorer, blandt andet afmatningen i Kina og den kommende EU-afstemning i Storbritannien. Usikkerhed er ikke godt for økonomien og investeringerne, og skulle det vise sig, at vi står over for en global 10

11 vækstnedgang i år, kan det ikke undgå også at påvirke vores markeder. Den lave oliepris er samlet set positiv for Europa, men vi har allerede set, at det store prisfald har fået væksten til at falde i Norge, dog uden at skabe direkte tilbagegang i økonomien. Både husholdningerne og den offentlige sektor har heldigvis polstret sig i de gode tider og har derfor noget at stå imod med nu. Nervøsiteten på de finansielle markeder skal også ses i sammenhæng med, at USA har taget første skridt væk fra nulrenten. Men i Europa er renten nærmere på vej ned end op, og de meget lave renter vil være hos os en rum tid endnu. SLIDE: Forventninger 2016 Vores resultater i 2015 bragte os et stort skridt nærmere vores mål om en egenkapitalforrentning på over 12,5 procent senest i Den plan, vi har lagt for at nå et afkast på 12,5 procent, tager udgangspunkt i, at de makroøkonomiske forhold og de lave renter fortsætter nogenlunde uændret. For 2016 forventer vi samlet set et resultat på niveau med det for På indtægtssiden er handelsindtægterne i sagens natur afhængig af udviklingen på de finansielle markeder, ligesom nettorenteindtægterne vil afhænge af renteudviklingen. Vi forventer desuden en moderat volumenvækst og en fortsat god udvikling i gebyrindtægterne, ligesom vi naturligvis også vil fortsætte arbejdet med at optimere vores kapital og reducere omkostningerne. Derudover forventer vi lave tab og hensættelser. 11

12 OM FREMTIDEN SLIDE: Fem tendenser driver forandringer Lad os for en stund forlade nutiden, løfte blikket og se lidt ind i fremtiden. Den finansielle sektor står over for meget store forandringer, drevet af udviklingen inden for især fem vigtige forhold. Makroøkonomien: Som bank er vi som bekendt i høj grad et spejl af de økonomier, vi opererer i, og derfor betyder den økonomiske udvikling både meget for de resultater, vi er i stand til at levere kvartal efter kvartal, men også for, hvordan vi strategisk skal drive vores forretning på lidt længere sigt. Som jeg nævnte under gennemgangen af resultaterne for 2015, udgør de meget lave renter og den relativt moderate vækst en udfordring for den traditionelle bankforretning. Selvom økonomien er blevet bedre, lægger vi fortsat lave renter og lav vækst til grund for vores planlægning. Kundernes forventninger: De forventninger, kunderne har til os, forandrer sig markant i disse år: Væk er heldigvis den tid, hvor man accepterede at komme ned til en filial med hatten i hånden, fremlægge sine ønsker og tålmodigt vente på, at banken fik mulighed for at regne på det og derefter give et svar. Vi bruger banken på en helt anden måde i dag end for bare 5-10 år siden. Både privat- og erhvervskunder forventer, at de kan klare deres bankforretninger 24 timer i døgnet, og at vi i øvrigt gør det så let som overhovedet muligt ved hjælp af innovative, digitale selvbetjeningsløsninger, der for virksomhedernes vedkommende er fuldt integreret med deres egne systemer. Men de forventer også, at vi forstår deres økonomi og den situation, de befinder sig i, og at vi kan fungere som en strategisk sparringspartner på et helt andet niveau end tidligere. 12

13 Digitalisering og disruption: Den teknologiske udvikling accelererer kraftigt i disse år. Man taler om en fjerde industriel revolution, og der bliver taget store kvantespring inden for en række områder som kunstig intelligens, 3d printning samt nano- og robotteknologi. Dette kommer til at have stor betydning for alle dele af samfundet og dermed også den finansielle sektor. Vi er af den opfattelse, at alt, hvad der kan digitaliseres, vil blive digitaliseret, og udbredelsen af nye måder at gøre tingene på går stærkt. Tag bare vores egen MobilePay som eksempel: Det tog kun 20 måneder at få 1,9 mio. brugere på MobilePay, og i dag knapt 3 år efter, vi lancerede MobilePay, er der over 2,8 mio. registrerede brugere. Det er bare et lille eksempel på, hvordan ny teknologi vil fortsætte med fundamentalt at ændre den måde, vi gør ting på. Konkurrence: Der er ingen tvivl om, at vi vil se en intensiveret konkurrence. Både fra dem vi allerede nu betragter som konkurrenter de andre banker der jo også tager bestik af udviklingen og arbejder hårdt for at vinde kundernes gunst. Men også fra helt nye spillere, der med udgangspunkt i ny teknologi, helt andre forretningsmodeller og attraktive tilbud til kunderne, vil forsøge at løse nogle af de opgaver, der traditionelt er blevet løst af os. Regulering: Myndighedernes krav til den finansielle sektor er blevet øget ganske betydeligt gennem de seneste 5 år. Og selvom vi ikke forventer, at det fortsætter med samme intensitet som tidligere, er der intet, der tyder på, at kravene ikke vil fortsætte med at blive øget. Det gælder både fundamentale forhold som kapital, likviditet og risiko. Men også kendskabet til vores kunder, kontrollen med de transaktioner vi gennemfører for dem og ikke mindst på områder som cybersecurity og databeskyttelse. Særligt når det gælder indsatsen for at bekæmpe hvidvask og 13

14 finansiering af kriminelle aktiviteter, står den finansielle sektor overfor en meget stor og ressourcekrævende opgave. Vi klager ikke over den øgede regulering, der er med til at sikre den finansielle stabilitet og tilliden til den finansielle sektor. Men det er vigtigt, at man fra politisk hold løbende vurderer den samlede effekt af al den regulering, der indføres, så man ikke unødigt hæmmer vores mulighed for at understøtte den økonomiske udvikling og vækst. SLIDE: Fire strategiske temaer sætter retningen I en verden, hvor rammebetingelserne ændrer sig markant, og hvor markedet udvikler sig hurtigt og med stor uforudsigelighed, er det vigtigt at være forandringsparat, men også at have en klar retning og nogle klare prioriteringer, så man ikke forfølger tilfældige tendenser og mister fokus. Det har vi i Danske Bank. Vores vision er stadig at blive anerkendt som den mest betroede finansielle partner, og vores langsigtede ambition er at blive nummer 1 på kundeoplevelser. Derudover har vi på tværs af hele koncernen fire klare fokusområder: Kundefokus: Det kan for nogen måske synes banalt, men det er det langt fra. Det handler om, at alt, hvad vi gør, altid skal tage udgangspunkt i kunderne og deres behov. Vi har som ambition at levere de allerbedste kundeoplevelser, men det kræver, at vi forstår vores kunder, deres behov og hvad der driver og motiverer dem. Det skal vi blive langt bedre til. Det kræver også, at vi har den udviklingskraft- og kompetence, der skal til, for at vi kan blive ved med at udfordre os selv og udvikle de bedste og mest innovative produkter. Vi har fastlagt en række ambitioner for, hvordan 14

15 vi ønsker, at vores kunder skal opleve banken dem er vi nu i fuld gang med at gøre til virkelighed. Digitalisering: Som jeg nævnte før, vil vores evne til at udnytte digitaliseringens muligheder blive helt afgørende i de kommende år. Det handler både om at digitalisere og automatisere eksisterende processer, så de bliver mere effektive, samt om at bruge teknologien til at designe processer, der giver bedre kundeoplevelser og skaber større effektivitet. Vi arbejder på at reducere den tid, det tager at behandle helt almindelige forretninger som at bevilge et lån betydeligt. Med boligportalen Sunday har vi på boligområdet taget første skridt nu kan man få en købsgodkendelse på få minutter noget, der tidligere kunne tage flere uger. Men det handler OGSÅ om at udnytte teknologien til at skabe helt nye løsninger og services. Samtidig vil vi investere flere ressourcer i cyber-sikkerhed for at sikre både vores kunder og vores forretning. Nordisk potentiale: Vi er en nordisk universalbank, og det har sine meget klare fordele. Men vi skal blive endnu bedre til at udnytte vores stærke nordiske platform. Vi skal blandt andet optimere måden, hvorpå vi arbejder sammen på tværs af forretningsenheder og lande, og vi skal udnytte vores størrelse og udviklingskræfter, når vi udvikler og lancerer nye løsninger. Kultur og medarbejdere: Forudsætningen for at vi kan nå vores mål er naturligvis, at vi har de kompetencer, der skal til for at forstå og udnytte de muligheder, fremtiden byder. Men også, at vi har en kultur, hvor der altid er fokus på kunderne, uanset hvor i organisationen man er, og som er fleksibel og dynamisk nok til at kunne tilpasse sig de forandringer, vores marked og verden vil være præget af. Det stiller krav til den måde, vi organiserer os på, og den form for ledelse vi har brug for. Ved hjælp af en række forskellige initiativer arbejder vi derfor på at skabe en kultur, 15

16 hvor der er mere fokus på samarbejde, hvor der er færre regler og forretningsgange, og hvor den enkelte medarbejder får mulighed for at træffe flere beslutninger selv uden at slå op i en manual eller spørge en chef. Og en kultur, hvor man først og fremmest måles på den værdi, man skaber for kunderne. Det er en stor opgave, men en der er helt nødvendig for, at vi lykkes. Vores mere end medarbejdere er hjertet i vores forretning og det er dem, der sørger for, at vores kunder får den rådgivning og den service, de skal have. OM BESTYRELSESFORHOLD OG AFLØNNINGSPOLITIK SLIDE: Bestyrelsens arbejde Her til slut vil jeg gerne kommentere lidt på bestyrelsens arbejde og fokusområder var endnu et travlt år. Siden sidste generalforsamling har vi således holdt 13 møder, hvortil kommer i alt 20 møder i bestyrelsens fire udvalg. Derudover har udvalgte bestyrelsesmedlemmer holdt indtil videre fire formaliserede møder med Finanstilsynet som led i det skærpede tilsyn med de såkaldte systemisk vigtige institutter de såkaldte SIFI-institutter. Sidste år sagde jeg, at bestyrelsen var opmærksom på behovet for en kontinuerlig og gradvis fornyelse. I 2015 har bestyrelsen efter et forarbejde i nomineringsudvalget taget hul på dette tema for at sikre, at bestyrelsen også fremadrettet er optimalt sammensat under hensyntagen til bankens situation og ambitioner. 16

17 SLIDE: Ændringer i bestyrelse og direktion Med dette udgangspunkt foreslår bestyrelsen en ændring på to pladser. Med otte generalforsamlingsvalgte medlemmer og fire medlemmer valgt af medarbejderne har bestyrelsen en passende størrelse. Jim Hagemann Snabe og Lars Förberg har begge ønsket at udtræde, og i stedet foreslår bestyrelsen derfor nyvalg af Hilde Merete Tonne og Lars-Erik Brenøe. Dette vender jeg tilbage til under dagsordenens punkt 4 om valg af medlemmer til bestyrelsen. Også i direktionen sker der ændringer. Jacob Aarup-Andersen indtræder fra den 1. april 2016 som ny Chief Financial Officer eller CFO med ansvar for finans, jura og compliance. Jacob kommer fra en stilling som CFO i Danica og har flere års erfaring fra ledende stillinger i nogle af verdens største finansvirksomheder. Jacob erstatter Henrik Ramlau-Hansen, som har ønsket at fratræde ved udgangen af denne måned efter næsten 30 år i koncernen. Derudover er der i øjeblikket en søgeproces i gang efter en chef for Wealth Management. Denne person forventer vi vil indtræde i direktionen. Jeg vil gerne, her, takke Jim Hagemann Snabe og Lars Förberg og ikke mindst Henrik Ramlau for jeres store indsats for banken. SLIDE: Aflønning af direktionen I januar 2015 vedtog bestyrelsen at foretage en tilpasning af aflønningsstrukturen for direktionen for at opnå en bedre balance mellem fast og variabel løn og mellem kortsigtede og langsigtede 17

18 incitamenter. Samtidig blev der skabt en mere klar og direkte sammenhæng mellem direktionens aflønning og den langsigtede værdiskabelse for aktionærerne. Med et resultat på 17,7 mia. kr. før nedskrivninger på goodwill, en markant forbedret egenkapitalforrentning og en positiv udvikling i aktiekursen relativt til vores konkurrenter har 2015 været et godt år for banken og for aktionærerne. Og det afspejler sig dermed også i direktionens samlede vederlag. Jeg henviser til note 33 i årsrapporten, hvor ledelsens aflønning fremgår i detaljer. Bestyrelsen vurderer, at direktionens aflønning samlet set ligger på et passende niveau. Udover en mindre justering for et enkelt direktionsmedlem, er det besluttet ikke at regulere direktionens faste løn for 2016, og vi har heller ikke fundet anledning til at foretage ændringer i aflønningsstrukturen for Men på den længere bane har bestyrelsen et ønske om at ændre aflønningsstrukturen, således at den variable lønandel øges. Bestyrelsen lægger dog vægt på, at det sker på en forsvarlig måde, som ikke ansporer til kortsigtet og overdreven risikotagning. Indtil videre er vi dog begrænset af nogle meget snævre regler, som er ganske særegne for Danmark. AFSLUTNING SLIDE: Bestyrelsens fokusområder i 2016 Bestyrelsens arbejde i 2015 har udover de lovbundne bestyrelsesopgaver og en løbende vurdering af bankens strategiske risici og muligheder primært drejet sig om de fire strategiske fokusområder, som jeg var inde på tidligere, og som vi sammen med direktionen har udpeget 18

19 som de vigtigste for de kommende år: (1) At sikre at vi gennem innovation, udvikling og i tæt samarbejde med vores kunder løbende styrker og tilpasser vores forretningsmodel. (2) At vi udnytter den teknologiske udvikling til at skabe forbedrede kundeoplevelser samt enkle og effektive processer. (3) At vi udfolder hele vores nordiske potentiale, og (4) at vi udvikler vores organisation, kultur og kompetencer i takt med at vores marked og vores kunders forventninger ændrer sig. Det vil også være overskrifterne for Herudover vil bestyrelsen have fokus på compliance og bankens indsats for at bekæmpe hvidvask og finansiering af kriminelle aktiviteter. I 2015 leverede vi et stærkt resultat, der i høj grad skyldes de mange initiativer, vi har igangsat, de strategiske beslutninger vi har truffet, og det hårde arbejde der hver dag bliver gjort for at sikre kunderne en god oplevelse. Jeg vil derfor gerne slutte af med at takke vores dygtige og engagerede medarbejdere for deres store indsats. Tak for opmærksomheden. 19

Så er der igen gået et år, siden jeg sidst aflagde beretning om, hvordan det går i Danske Bank.

Så er der igen gået et år, siden jeg sidst aflagde beretning om, hvordan det går i Danske Bank. 1 Danske Banks generalforsamling 2015 Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i 2014 Bestyrelsesformand Ole Andersen DET TALTE ORD GÆLDER Kære aktionærer, Så er der igen gået et år, siden jeg sidst

Læs mere

Danske Banks strategi: Vi ønsker at sætte nye standarder for dét at drive finansiel virksomhed for derved at genskabe omverdenens tillid til os.

Danske Banks strategi: Vi ønsker at sætte nye standarder for dét at drive finansiel virksomhed for derved at genskabe omverdenens tillid til os. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dansk Banks vision: Recognised as the most trusted financial partner Danske Banks mission: "Setting new standards in financial services" Danske Banks strategi: Vi ønsker at sætte nye

Læs mere

Årsrapport 2004 København, 10. februar 2005

Årsrapport 2004 København, 10. februar 2005 Årsrapport 2004 København, 10. februar 2005 Resumé af 2004 Resumé af 2004 - Bedste resultat nogensinde Overskud efter skat 14 pct. til 10,6 mia. kr. Basisindtægter stiger med 1 pct. Driftsomkostninger

Læs mere

København, d. 31. januar Pressemøde. Årsregnskab Robust resultat i en turbulent tid

København, d. 31. januar Pressemøde. Årsregnskab Robust resultat i en turbulent tid København, d. 31. januar 2008 Pressemøde Årsregnskab 2007 - Robust resultat i en turbulent tid RESUMÉ AF 2007 2007 et begivenhedsrigt år - Høj aktivitet og international finanskrise Tilfredsstillende resultat

Læs mere

Formandens beretning. Alf Duch-Pedersen Formand. 29. marts 2011

Formandens beretning. Alf Duch-Pedersen Formand. 29. marts 2011 Formandens beretning Alf Duch-Pedersen Formand 29. marts 2011 1 Disclaimer Vigtig meddelelse Dette materiale er ikke og skal ikke opfattes eller fortolkes som et tilbud om at sælge eller udstede værdipapirer

Læs mere

Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i 2016.

Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i 2016. Danske Banks generalforsamling 2017 Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i 2016. DET TALTE ORD GÆLDER VELKOMMEN SLIDE: Velkommen til generalforsamling Som I kunne se i filmen, er der mange,

Læs mere

Bestyrelsens beretning

Bestyrelsens beretning Bestyrelsens beretning Ole Andersen Bestyrelsesformand 17. marts 2016 Vi har nået de finansielle målsætninger for 2015 Mål Status ultimo 2015 Egenkapitalforrentning på 9,5 % 11,6%* Forbedrede ratings Omkostninger

Læs mere

1. halvår 2004. Pressemøde. København, 17. august 2004

1. halvår 2004. Pressemøde. København, 17. august 2004 1. halvår 2004 Pressemøde København, 17. august 2004 1. Finansielle hovedtal Resume af 1. halvår 2004 - Positiv udvikling i resultatet af basisforretningen Overskud efter skat 8 pct. til 4,4 mia. kr. Basisindtægter

Læs mere

Resultat - Basisindtjening fastholdt gennem fald i omkostninger

Resultat - Basisindtjening fastholdt gennem fald i omkostninger Resultat - Basisindtjening fastholdt gennem fald i omkostninger Mio. kr. 2002 2001 Indeks 02/01 Basisindtægter 27.065 28.307 96 Omstruktureringsomkostninger 350 100 - Omkostninger 15.139 16.175 94 Basisindtjening

Læs mere

Danske Banks resultat i de første tre kvartaler af 2014: 10,1 mia. kr. efter skat Forventningerne til årets resultat opjusteres

Danske Banks resultat i de første tre kvartaler af 2014: 10,1 mia. kr. efter skat Forventningerne til årets resultat opjusteres Til redaktionen Koncernkommunikation Holmens Kanal 2-12 1092 København K Telefon 45 14 56 95 30. oktober 2014 Danske Banks resultat i de første tre kvartaler af 2014: 10,1 mia. kr. efter skat Forventningerne

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2010. Pressemøde. Peter Straarup. Ordførende direktør. 10. februar 2011

ÅRSREGNSKAB 2010. Pressemøde. Peter Straarup. Ordførende direktør. 10. februar 2011 ÅRSREGNSKAB 20 Pressemøde Peter Straarup Ordførende direktør. februar 2011 Disclaimer Vigtig meddelelse Dette materiale er ikke og skal ikke opfattes eller fortolkes som et tilbud om at sælge eller udstede

Læs mere

Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i 2013

Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i 2013 Danske Banks generalforsamling 2014 Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i 2013 Bestyrelsesformand Ole Andersen DET TALTE ORD GÆLDER Slide 1: Bestyrelsens beretning INTRO: Dagen for generalforsamlingen

Læs mere

Årsrapport 2003. Pressemøde. København, 5. februar 2004

Årsrapport 2003. Pressemøde. København, 5. februar 2004 Årsrapport 2003 Pressemøde København, 5. februar 2004 1. Resumé af 2003 Året 2003 Ny organisation med øget brandfokus på Danske Bank og BG Bank Salg af Danske Prioritet, BG Bolig Plus og afdragsfrie lån

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S

Danske Andelskassers Bank A/S Danske Andelskassers Bank A/S Investorpræsentation - Opdateret november 2012 Indhold Danske Andelskassers Bank Organisation Historie Fokus på det lokale En betydende spiller Værdiskabelse for aktionærer

Læs mere

København, d. 7. august 2008. Pressemøde. Halvårsregnskab 2008 - Stabilitet under finansiel uro

København, d. 7. august 2008. Pressemøde. Halvårsregnskab 2008 - Stabilitet under finansiel uro København, d. 7. august 2008 Pressemøde Halvårsregnskab 2008 - Stabilitet under finansiel uro En svær tid - uro på kapitalmarkederne 2 Koncernregnskab 1. halvår 2008 - Stabile indtægter trods finansiel

Læs mere

Stor indbetalingsvækst og faldende omkostninger

Stor indbetalingsvækst og faldende omkostninger Pressemeddelelse Årsregnskab 2011 9. februar 2012 R E G N S K A B E T B E S K R I V E R H E L E D A N I C A K O N C E R N E N, H E R U N D E R F O R R E T N I NG S A K T I V I T E T E R I D A N M A R K,

Læs mere

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99 Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i London Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Fondsbørsen i Zürich Pressen 23. august 1999 Fondsbørsmeddelelse

Læs mere

Velkommen til analytikermøde. Præsentation af 1. halvårsregnskab 2001

Velkommen til analytikermøde. Præsentation af 1. halvårsregnskab 2001 Velkommen til analytikermøde Præsentation af 1. halvårsregnskab 2001 Agenda Finansielle hovedtal Fremskridt i fusionen Udvikling på forretningsområder Forventninger 2 Resumé af 1. halvår 2001 Resultat

Læs mere

1. halvår Præsentation af regnskabet. København, 21. august 2003

1. halvår Præsentation af regnskabet. København, 21. august 2003 1. halvår 2003 Præsentation af regnskabet København, 21. august 2003 1. Resumé af første halvår 2003 Resumé af 1. halvår 2003 - Tilfredsstillende resultat Overskud efter skat stiger 11 pct. til 4.803 mio.

Læs mere

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio.

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio. Københavns Fondsbørs BESTYRELSEN Vestergade 8-16 DK-8600 Silkeborg Telefon 89 22 20 01 Telefax 89 22 24 96 25.04. Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for - RESULTAT FØR SKAT KR. 471 MIO. FORRENTER PRIMOEGENKAPITALEN

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S Den 15. februar 2007 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K. --------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

H A L V Å R S R E G N S K A B 2 0 0 6. Pressemøde. 10. august 2006

H A L V Å R S R E G N S K A B 2 0 0 6. Pressemøde. 10. august 2006 H A L V Å R S R E G N S K A B 2 0 0 6 Pressemøde 10. august 2006 RESUMÉ AF FØRSTE HALVÅR 2006 Resumé af første halvår 2006 - Tilfredsstillende resultat Resultat efter skat Mia. kr. 6,5 6,0 2 pct. 6,0 6,1

Læs mere

2010 Inkl. hoved- og nøgletal samt faktaboks

2010 Inkl. hoved- og nøgletal samt faktaboks Pressemeddelelse Årsrapport 2010 Inkl. hoved- og nøgletal samt faktaboks Må straks offentliggøres Pressemeddelelse Negativ kursregulering af egenbeholdning medvirker til et utilfredsstillende resultat

Læs mere

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 1 Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 2

Læs mere

København, d. 9. august 2007 Pressemøde Halvårsregnskab Resultat bedre end forventet og opjustering af indtjeningsforventninger for hele 2007

København, d. 9. august 2007 Pressemøde Halvårsregnskab Resultat bedre end forventet og opjustering af indtjeningsforventninger for hele 2007 København, d. 9. august 2007 Pressemøde Halvårsregnskab 2007 - Resultat bedre end forventet og opjustering af indtjeningsforventninger for hele 2007 RESUMÉ AF H1 2007 Resumé af 1. halvår 2007 - Resultatet

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S

Danske Andelskassers Bank A/S Danske Andelskassers Bank A/S Investorpræsentation - Opdateret 29. februar 2012 Indhold Kære aktionær Danske Andelskassers Bank Organisation Historie Fokus på det lokale En betydende spiller Værdiskabelse

Læs mere

Årsregnskab: Stigende indbetalinger i Danica-koncernen

Årsregnskab: Stigende indbetalinger i Danica-koncernen Årsregnskab: Stigende indbetalinger i -koncernen Adm. direktør Per Klitgård udtaler i forbindelse med koncernens årsregnskab: Pension leverede et godt resultat på 1.955 mio. kroner, selvom andet halvår

Læs mere

Årsrapport Pressemeddelelse. Offentliggørelse klausuleret til onsdag den 31. januar klokken 07.00

Årsrapport Pressemeddelelse. Offentliggørelse klausuleret til onsdag den 31. januar klokken 07.00 Årsrapport 2017 Pressemeddelelse Offentliggørelse klausuleret til onsdag den 31. januar klokken 07.00 Pressemeddelelse årsrapport 2017 2 Rekordregnskab i Middelfart Sparekasse Middelfart Sparekasse holder

Læs mere

Nettooverskud på 317 mio. kr. og egenkapitalforrentning på 15,5 % Præsentation af Spar Nords resultat for 1. kvartal 2017

Nettooverskud på 317 mio. kr. og egenkapitalforrentning på 15,5 % Præsentation af Spar Nords resultat for 1. kvartal 2017 Nettooverskud på 317 mio. kr. og egenkapitalforrentning på 15,5 % Præsentation af Spar Nords resultat for 1. kvartal 217 Nettooverskud på 317 mio. kr. og egenkapitalforrentning på 15,5 % Nettorenteindtægterne

Læs mere

1. halvår 2005. Pressemøde

1. halvår 2005. Pressemøde 1. halvår 2005 Pressemøde 11. august 2005 Resumé af 1. halvår 2005 Resumé af 1. halvår 2005 - Højt aktivitetsniveau giver bedre resultat end forventet Overskud efter skat 49 pct. til 6,1 mia. kr. Indtægter

Læs mere

Regnskab for 1.halvår 2004 Peter Straarup, ordførende direktør Præsentation for pressen

Regnskab for 1.halvår 2004 Peter Straarup, ordførende direktør Præsentation for pressen Regnskab for 1.halvår 2004 Peter Straarup, ordførende direktør Præsentation for pressen Planche 1: (velkommen til pressepræsentation) Tak fordi I har taget jer tid til at deltage i vores præsentation af

Læs mere

Realkreditinstitutter. Halvårsartikel 2016

Realkreditinstitutter. Halvårsartikel 2016 Realkreditinstitutter Halvårsartikel 2016 1 Halvårsartikel 2016 for realkreditinstitutter Hovedtal for realkreditinstitutternes halvårsregnskaber Realkreditinstitutternes samlede overskud før skat faldt

Læs mere

Alm Brand. Fra 7 til 31 på tre år Økonomidirektør Anne Mette Barfod

Alm Brand. Fra 7 til 31 på tre år Økonomidirektør Anne Mette Barfod Alm Brand Fra 7 til 31 på tre år Økonomidirektør Anne Mette Barfod København, 17. september 2014 Fra 7 til 31 på tre år 35,00 30,00 25,00 20,00 15,00 10,00 5,00 0,00 sep 11 jan 12 maj 12 sep 12 jan 13

Læs mere

Danske Bank koncernens aflønningspolitik regulerer Danica koncernens forhold og er gældende for alle i Danica koncernen.

Danske Bank koncernens aflønningspolitik regulerer Danica koncernens forhold og er gældende for alle i Danica koncernen. 1 Aflønningsrapport for Danica koncernen 2014 Danske Bank koncernens aflønningspolitik regulerer Danica koncernens forhold og er gældende for alle i Danica koncernen. Danica koncernens aflønningspolitik

Læs mere

Pressemeddelelse Årsrapport

Pressemeddelelse Årsrapport Pressemeddelelse Årsrapport 2009 Incl. hoved- og nøgletal samt faktaboks Må straks offentliggøres Pressemeddelelse Underskud på trods af fortsat flot fremgang for basisforretningen På trods af et flot

Læs mere

Regnskab februar 2016

Regnskab februar 2016 Regnskab 2. februar 2016 Opsvinget ser ud til at fortsætte, men der er risici Beskæftigelse 110 105 Indeks 2007=100 USA Euroområdet 100 Danmark 95 Udvikling i olieprisen Industriproduktion Kina 25 Årsvækst

Læs mere

Dansk økonomi på slingrekurs

Dansk økonomi på slingrekurs Dansk økonomi på slingrekurs Af Steen Bocian, cheføkonom, Danske Bank I løbet af det sidste halve år er der kommet mange forskellige udlægninger af, hvordan den danske økonomi rent faktisk har det. Vi

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

Oversigtstabel (sammenligningstal) 2004 2005 2006 2007

Oversigtstabel (sammenligningstal) 2004 2005 2006 2007 Dansk Byggeris Regnskabsanalyse 2008 Dansk Byggeris Regnskabsanalyse 2008 omhandler primært bygge- og anlægsvirksomhedernes økonomiske forhold for kalenderåret 2007. Regnskabsanalysen udarbejdes på baggrund

Læs mere

AGM 2011: Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år

AGM 2011: Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 9. marts 2011 AGM 2011: Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år Indledning 2010 har været præget af en yderst udfordrende markedssituation og faldende priser. På trods af dette

Læs mere

Introduktion til vores nye 2021-strategi

Introduktion til vores nye 2021-strategi Introduktion til vores nye 2021-strategi Indhold Introduktion 1 Vejen mod 2021 Vores udgangspunkt 3 Syv spor Sådan når vi vores mål 2 For enden af vejen Vores målsætninger 4 Ballast til rejsen Kapitaludvidelse

Læs mere

2010 Inkl. hoved- og nøgletal samt faktaboks

2010 Inkl. hoved- og nøgletal samt faktaboks Pressemeddelelse Årsrapport 2010 Inkl. hoved- og nøgletal samt faktaboks Må straks offentliggøres Pressemeddelelse Stabil udvikling i 2010 ramt af faldende obligationskurser i fjerde kvartal Alligevel

Læs mere

Aflønningsrapport for Realkredit Danmark koncernen 2014

Aflønningsrapport for Realkredit Danmark koncernen 2014 Aflønningsrapport 2014 Aflønningsrapport for Realkredit Danmark koncernen 2014 Realkredit Danmark koncernens aflønningspolitik og praksis afspejler koncernens målsætning om en ordentlig governanceproces

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for 2006 fra Kreditbanken A/S

Regnskabsmeddelelse for 2006 fra Kreditbanken A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 01/2007. Regnskabsmeddelelse for 2006 fra Kreditbanken A/S Overskrifter: Resultat før skat på 64,7 mio. kr. - forrenter egenkapitalen med 22,2%. Nettoresultat på 45,7 mio. kr. (36,7

Læs mere

Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 1. pressemeddelelse. Årsrapport 2012

Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 1. pressemeddelelse. Årsrapport 2012 Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 1 pressemeddelelse Årsrapport 2012 Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 2 Tilfredsstillende indtjening, solide økonomiske nøgletal og rekord mange nye kunder i Middelfart

Læs mere

Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014

Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014 Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014 Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 2 MIDDELFART SPAREKASSE TREDOBLER RESULTATET Middelfart Sparekasse leverer et resultat før skat

Læs mere

Aflønningsrapport for Realkredit Danmark 2013

Aflønningsrapport for Realkredit Danmark 2013 Aflønningsrapport for Realkredit Danmark 2013 Realkredit Danmarks aflønningsprincipper afspejler god selskabsledelse og målsætningen om at skabe vedvarende og langsigtet værdi for aktionæren. Aflønningsprincipperne

Læs mere

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE LR Realkredit A/S cvr.-nr

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE LR Realkredit A/S cvr.-nr ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2008 LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304 Hovedtal Regnskabsoversigt for perioden 2004-2008 (mio. kr.) 2008 2007 2006 2005 2004 Nettorenteindtægter Udbytter Nettogebyrindtægter Driftsudgifter

Læs mere

Politik for aktivt ejerskab Foreningen Nykredit

Politik for aktivt ejerskab Foreningen Nykredit Politik for aktivt ejerskab Foreningen Nykredit Marts 2017 16. marts 2017 Politik for aktivt ejerskab At være en aktiv ejer indebærer for Foreningen Nykredit, at foreningen deltager aktivt i at sikre en

Læs mere

SALG AF NETS-AKTIER SIKRER REKORDRESULTAT PÅ 312 MIO. KR. EFTER SKAT FORTSAT FOKUS PÅ M&A

SALG AF NETS-AKTIER SIKRER REKORDRESULTAT PÅ 312 MIO. KR. EFTER SKAT FORTSAT FOKUS PÅ M&A Dette billede kan ikke vises i øjeblikket. SALG AF NETS-AKTIER SIKRER REKORDRESULTAT PÅ 312 MIO. KR. EFTER SKAT FORTSAT FOKUS PÅ M&A Præsentation af Spar Nords resultat for 1. kvartal 214 KVARTALET I OVERSKRIFTER

Læs mere

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Københavns Fondsbørs Pressen 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Tilfredsstillende resultat efter skat på 274 mio. kr. Fortsat vækst i FIHs traditionelle forretningsområder

Læs mere

GENERALFORSAMLING. Brødrene Hartmann A/S. 26. april 2011

GENERALFORSAMLING. Brødrene Hartmann A/S. 26. april 2011 GENERALFORSAMLING Brødrene Hartmann A/S 26. april 2011 DAGSORDEN 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår 2. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse

Læs mere

Danmark. Flere årsager til faldende bankudlån. Makrokommentar 31. juli 2013

Danmark. Flere årsager til faldende bankudlån. Makrokommentar 31. juli 2013 Makrokommentar 31. juli 213 Danmark Flere årsager til faldende bankudlån Bankernes udlån er faldet markant siden krisens udbrud. Denne analyse viser, at faldet kan tilskrives både bankernes strammere kreditpolitik

Læs mere

FinansAgenda 2015. Regulering af en sektor i forandring

FinansAgenda 2015. Regulering af en sektor i forandring FinansAgenda 2015 Regulering af en sektor i forandring Hvad er der sket siden finanskrisen med tilsyn og regulering? Øgede kapital- og likviditetskrav for alle finansielle virksomheder Stadig tættere og

Læs mere

RESULTAT FØR SKAT PÅ 193 MIO. KR. OG EGENKAPTALFORRENTNING PÅ 12,7 % BEDSTE RESULTAT I 24 KVARTALER

RESULTAT FØR SKAT PÅ 193 MIO. KR. OG EGENKAPTALFORRENTNING PÅ 12,7 % BEDSTE RESULTAT I 24 KVARTALER RESULTAT FØR SKAT PÅ 193 MIO. KR. OG EGENKAPTALFORRENTNING PÅ,7 % BEDSTE RESULTAT I 24 KVARTALER Præsentation af Spar Nords resultat for 1. kvartal 213 1. KVARTAL 213 I OVERSKRIFTER 1 17 % vækst i basisindtægter

Læs mere

Pressemøde. Årsrapport 2010. 10. februar 2011

Pressemøde. Årsrapport 2010. 10. februar 2011 Pressemøde Årsrapport 2010 10. februar 2011 REPRÆSENTANTER DANSKE BANK Peter Straarup Ordførende direktør TALE Peter Straarup - Ordførende direktør Henvisninger til det planlagte aktieudbud i denne rapport

Læs mere

Generalforsamling i Capinordic A/S 21. april 2009 Claus Ørskov, bestyrelsesformand

Generalforsamling i Capinordic A/S 21. april 2009 Claus Ørskov, bestyrelsesformand Generalforsamling i Capinordic A/S 21. april 2009 Claus Ørskov, bestyrelsesformand Headquarter in Lasse Lindblad. Copenhagen adm. direktør fall 08 ir@capinordic.com AGENDA 1. Mission & værdier 2. Hvem

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2012

Ordinær generalforsamling 2012 Ordinær generalforsamling 2012 18. april 2012 build with ease Dagsorden 1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse og godkendelse af den reviderede årsrapport 2011

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september 2015. for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september 2015. for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 9. november 2015 Selskabsmeddelelse nr. 8/2015 Periodemeddelelse 1. januar 30. september 2015 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Lønpolitik. November 2016

Lønpolitik. November 2016 Lønpolitik November 2016 Indhold 1. INDLEDNING... 3 2. GENERELLE AFLØNNINGSPRINCIPPER... 3 3. AFLØNNING AF BESTYRELSEN... 4 4. AFLØNNING AF DIREKTIONEN... 4 5. VÆSENTLIGE RISIKOTAGERE M.FL.... 5 6. AFLØNNINGSUDVALG...

Læs mere

Ny retning, nye aktører Status fra Finanstilsynets Direktør. Finansforeningens Nytårsmiddag 19. januar 2016

Ny retning, nye aktører Status fra Finanstilsynets Direktør. Finansforeningens Nytårsmiddag 19. januar 2016 Ny retning, nye aktører Status fra Finanstilsynets Direktør Finansforeningens Nytårsmiddag 19. januar 2016 Trust me I am a banker 2 Disposition Arbejdsdelingen i den danske finansielle sektor Afkast- og

Læs mere

Pressemeddelelse. Halvårsrapport. 1. halvår 2011. Inkl. nøgletal samt faktaboks. Må straks offentliggøres

Pressemeddelelse. Halvårsrapport. 1. halvår 2011. Inkl. nøgletal samt faktaboks. Må straks offentliggøres Pressemeddelelse Halvårsrapport 1. halvår 2011 Inkl. nøgletal samt faktaboks Må straks offentliggøres Pressemeddelelse Fortsat flot udvikling i den primære drift og markant kundetilgang Middelfart Sparekasse

Læs mere

Øjebliksbillede 3. kvartal 2014

Øjebliksbillede 3. kvartal 2014 Øjebliksbillede 3. kvartal 2014 DB Øjebliksbillede for 3. kvartal 2014 Introduktion 3. kvartal har ligesom de foregående kvartaler været præget af ekstrem lav vækst i alle dele af økonomien. BNP-væksten

Læs mere

Spar Nord Bank - opjustering af resultat for 2004

Spar Nord Bank - opjustering af resultat for 2004 Til Københavns Fondsbørs og pressen 19. januar 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 1 2005 Kontaktperson: Keld Gammelgaard, tlf. 96 34 40 20 Spar Nord Bank - opjustering af resultat for 2004 Forventet rekordresultat

Læs mere

Danske Bank koncernens aflønningspolitik regulerer Danica koncernens forhold og er gældende for alle i Danica koncernen.

Danske Bank koncernens aflønningspolitik regulerer Danica koncernens forhold og er gældende for alle i Danica koncernen. Aflønningsrapport for Danica koncernen 2016 Danske Bank koncernens aflønningspolitik regulerer Danica koncernens forhold og er gældende for alle i Danica koncernen. Danica koncernens aflønningspolitik

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

Øjebliksbillede 1. kvartal 2015

Øjebliksbillede 1. kvartal 2015 Øjebliksbillede 1. kvartal 2015 DB Øjebliksbillede for 1. kvartal 2015 Introduktion Dansk økonomi ser ud til at være kommet i omdrejninger efter flere års stilstand. På trods af en relativ beskeden vækst

Læs mere

Velkommen til generalforsamling i BIL Nordic Invest

Velkommen til generalforsamling i BIL Nordic Invest Bilag 1 Velkommen til generalforsamling i BIL Nordic Invest Dagsorden 1. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse, herunder ledelsens beretning for det forløbne regnskabsår og eventuelt forslag til anvendelse

Læs mere

Brancheanalyse Automobilforhandlere august 2011

Brancheanalyse Automobilforhandlere august 2011 FAQTUM brancheanalyse Brancheanalyse Automobilforhandlere august 211 FAQTUM Dansk virksomhedsvurdering ApS har beregnet udviklingen hos de danske automobilforhandlere for de seneste 5 år, for at se hvorledes

Læs mere

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Nyhedsbrev Kbh. 4. juli 2014 Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Juni måned blev igen en god måned for både aktier og obligationer med afkast på 0,4 % - 0,8 % i vores

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere

GENERALFORSAMLING. Brødrene Hartmann A/S. 11. april 2012

GENERALFORSAMLING. Brødrene Hartmann A/S. 11. april 2012 GENERALFORSAMLING Brødrene Hartmann A/S 11. april 2012 1 DAGSORDEN 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår 2. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse

Læs mere

- den nye skandinaviske finanskoncern

- den nye skandinaviske finanskoncern - den nye skandinaviske finanskoncern Årsrapport for 2006 samt strategi - ordinær generalforsamling 20. april 2007 Koncerndirektør Lasse Lindblad og bestyrelsesformand Claus Ørskov DISPOSITION FOR I DAG

Læs mere

RTX Generalforsamling 26. januar 2017

RTX Generalforsamling 26. januar 2017 RTX Generalforsamling 26. januar 2017 1 VALG AF DIRIGENT Bestyrelsen har udpeget advokat Malene Krogsgaard, advokatfirmaet Vingaardshus til dirigent 2 Dagsorden 1. Bestyrelsens redegørelse for selskabets

Læs mere

TDC Group offentliggør ny strategi for 2016 2018, foreløbige finansielle resultater for 2015 samt forventninger til 2016

TDC Group offentliggør ny strategi for 2016 2018, foreløbige finansielle resultater for 2015 samt forventninger til 2016 Til Nasdaq Copenhagen 27. januar 2016 Selskabsmeddelelse 2/2016 TDC Group offentliggør ny strategi for 2016 2018, foreløbige finansielle resultater for 2015 samt forventninger til 2016 TDC vil på sin Kapitalmarkedsdag

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Realkreditinstitutter. Halvårsartikel 2015

Realkreditinstitutter. Halvårsartikel 2015 Realkreditinstitutter Halvårsartikel 2015 1 Halvårsartikel 2015 for realkreditinstitutter Hovedtal for realkreditinstitutternes halvårsregnskaber Realkreditinstitutterne fik et samlet overskud før skat

Læs mere

Øjebliksbillede 3. kvartal 2015

Øjebliksbillede 3. kvartal 2015 Øjebliksbillede 3. kvartal 2015 DB Øjebliksbillede for 3. kvartal 2015 Introduktion Generelt må konklusionen være, at det meget omtalte opsving endnu ikke er kommet i gear. Både væksten i BNP, privat-

Læs mere

Generalforsamling. Brødrene Hartmann A/S 8. april 2015

Generalforsamling. Brødrene Hartmann A/S 8. april 2015 Generalforsamling Brødrene Hartmann A/S 8. april 2015 1 Dagsorden 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår 2. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse

Læs mere

Lønpolitik for PenSam A/S

Lønpolitik for PenSam A/S Lønpolitik for PenSam A/S Målsætninger og Strategi PenSam A/S er ikke er en finansiel virksomhed, men der stilles krav om, at PenSam A/S som leverandør til de øvrige selskaber i koncernen, skal være underlagt

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2013

Ordinær generalforsamling 2013 Ordinær generalforsamling 2013 17. april 2013 build with ease Dagsorden 1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse og godkendelse af den reviderede årsrapport 2012

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL /9

Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL /9 Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2004 GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL 2004 1/9 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. kvartal 1. kvartal Hele året 2004 2003 2003 Netto

Læs mere

Velkommen til pressemøde. Præsentation af årsregnskab 2002

Velkommen til pressemøde. Præsentation af årsregnskab 2002 Velkommen til pressemøde Præsentation af årsregnskab 2002 Bemærk! Lydudtag fra talerstolen (pressedrop) er installeret bag de forreste stolerækker. Årsrapport 2002 Resumé af 2002 - Godt år på trods af

Læs mere

1. Endnu et godt år for aktionærerne i Coloplast

1. Endnu et godt år for aktionærerne i Coloplast Bestyrelsens beretning 2012-13 Bilag 1 Michael Pram Rasmussen: 1. Endnu et godt år for aktionærerne i Coloplast Jeg glæder mig hvert år til denne dag, hvor bestyrelsen aflægger beretning for året, der

Læs mere

Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 269 af 2. september 2010 (Alm. del - 7).

Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 269 af 2. september 2010 (Alm. del - 7). Finansudvalget 2009-10 FIU alm. del, endeligt svar på 7 spørgsmål 269 Offentligt Folketingets Finansudvalg Christiansborg Finansministeren 7. september 2010 Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 269 af

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 11. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 5/2015 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2015 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 pressemeddelelse Årsrapport 2013 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 2 Resultat på 27,5 mio. kr. efter skat i Middelfart Sparekasse Middelfart Sparekasse leverer et

Læs mere

DANSKE BANK/AFLØNNINGSRAPPORT 0

DANSKE BANK/AFLØNNINGSRAPPORT 0 DANSKE BANK/AFLØNNINGSRAPPORT 0 Aflønningsrapport for Danske Bank 2014 Danske Banks aflønningspolitik og praksis afspejler Danske Bank-koncernens målsætning om en ordentlig governance proces samt en vedvarende

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne om lønpolitik samt oplysningsforpligtelser om aflønning i finansielle virksomheder og finansielle holdingvirksomheder

Bekendtgørelse for Færøerne om lønpolitik samt oplysningsforpligtelser om aflønning i finansielle virksomheder og finansielle holdingvirksomheder Bekendtgørelse for Færøerne om lønpolitik samt oplysningsforpligtelser om aflønning i finansielle virksomheder og finansielle holdingvirksomheder I medfør af 71, stk. 2, 77 a, stk. 8, 77 d, stk. 4, og

Læs mere

Fødevarebranchen ruster sig til digitaliseringen

Fødevarebranchen ruster sig til digitaliseringen Peter Bernt Jensen, konsulent pebj@di.dk, 3377 3421 NOVEMBER 2017 Fødevarebranchen ruster sig til digitaliseringen Fødevarebranchen er god til robotter og automatisering, men kan blive endnu bedre til

Læs mere

Investeringsforvaltningsselskabet Invest Administration A/S CVR-nr

Investeringsforvaltningsselskabet Invest Administration A/S CVR-nr Investeringsforvaltningsselskabet Invest Administration A/S CVR-nr. 34 92 70 14 Halvårsrapport 2016 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger... 1 Ledelsesberetning... 2 Ledelsespåtegning... 3 Hoved-

Læs mere

VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING 2012

VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING 2012 VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING 2012 Generalforsamling 27. marts 2012 DAGSORDEN a) Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. b) Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse,

Læs mere

TOTALKREDIT A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2000

TOTALKREDIT A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 26. februar 2001 TOTALKREDIT A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2000 TOTALKREDIT A/S s bestyrelse har på et møde den 26. februar 2001 behandlet regnskabet for

Læs mere

PFA Bank. Får du fuldt udbytte af din formue?

PFA Bank. Får du fuldt udbytte af din formue? PFA Bank Får du fuldt udbytte af din formue? 1 2 En enkel bank med en enkel model Nogle banker er gode til at rådgive om lån til bil, bolig og alt muligt andet. I PFA Bank arbejder vi udelukkende for at

Læs mere

RESULTAT FØR SKAT PÅ 139 MIO. KR. OG EGENKAPITALFORRENTNING PÅ 13 PCT. BEDSTE RESULTAT I 11 KVARTALER

RESULTAT FØR SKAT PÅ 139 MIO. KR. OG EGENKAPITALFORRENTNING PÅ 13 PCT. BEDSTE RESULTAT I 11 KVARTALER 27.4.2 RESULTAT FØR SKAT PÅ 139 MIO. KR. OG EGENKAPITALFORRENTNING PÅ 13 PCT. BEDSTE RESULTAT I KVARTALER 1. kvartal 2 STÆRK START PÅ ÅRET 4 pct. vækst i basisindtægter Nettorente- og gebyrindtægter fastholdt

Læs mere

BNP skabelsen. Output. Input. Arbejdskraft. Kapital. Varer og tjenesteydelser. Råvarer

BNP skabelsen. Output. Input. Arbejdskraft. Kapital. Varer og tjenesteydelser. Råvarer BNP skabelsen Input Output Arbejdskraft Kapital Varer og tjenesteydelser Råvarer Produktivitetskommissionen Hvis den danske produktivitet havde fulgt den amerikanske, ville samfundet i 2013 have været

Læs mere

PwC s Global CEO Survey 2016 Danske resultater

PwC s Global CEO Survey 2016 Danske resultater PwC s Global CEO Survey 2016 Danske resultater Om PwC s Global CEO Survey 2016 PwC s Global CEO Survey er en af verdens førende toplederundersøgelser og er i år gennemført for 19. gang. Flere end 1.400

Læs mere

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008 Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier Halvårsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning... 3 Anvendt regnskabspraksis... 5 Resultatopgørelse... 6 Balance... 6 Hoved- og nøgletal... 6 2 Investeringsforeningen

Læs mere

Årsrapport Pressemeddelelse. Offentliggørelse klausuleret til onsdag den 25. januar klokken 06.00

Årsrapport Pressemeddelelse. Offentliggørelse klausuleret til onsdag den 25. januar klokken 06.00 Årsrapport 2016 Pressemeddelelse Offentliggørelse klausuleret til onsdag den 25. januar klokken 06.00 Pressemeddelelse årsrapport 2016 2 Trecifret millionoverskud i Middelfart Sparekasse Middelfart Sparekasse

Læs mere

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 12 / 2007 2. maj 2007 Direktionen: Carsten Roth Tlf. 59 57 60 00 Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Meddelelse nr. 12/2007 Kvartalsregnskab Side 1 af 7 Kvartalsregnskab

Læs mere