Erhvervslejekontrakt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Erhvervslejekontrakt"

Transkript

1 Erhvervslejekontrakt mellem Bastian I/S Boller Slotsvej Horsens Cvr.nr.: og Boligselskabet Domea Hedensted-Tørring Boligselskabet Domea Horsens Boligselskabet Domea Nr. Snede Skanderborg Ældreboligselskab Boligselskabet Domea Juelsminde c/o administrator Domea s.m.b.a. Oldenburg Allé Taastrup Cvr.nr.: , , , og

2 Indholdsfortegnelse 1. Det lejedes omfang og beliggenhed 2. Det lejedes benyttelse 3. Lejemålets begyndelse og ophør 4. Lejens størrelse og regulering 5. El 6. Varme og varmt vand 7. Fællesudgifter 8. Forsikring 9. Depositum 10. Moms 11. Vedligeholdelse 12. Renholdelse 13. Det lejedes overlevering 14. Aflevering af det lejede 15. Lejers ret til erstatning og/eller godtgørelse ved lejemålets opsigelse mv. 16. Lejers ret til at foretage forandringer af det lejede 17. Afståelse 18. Fremleje 19. Forkøbsret 20. Skiltning 21. Ansvar og risiko 22. Ændring af lejevilkår - genforhandling 23. Almindelige bestemmelser 24. Tinglysning 25. Kontraktsomkostninger 26. Tvister 27. Bilag

3 Parterne Denne lejekontrakt indgås mellem Udlejer: og Lejer: Navn: Bastian I/S Adresse: Boller Slotsvej 17, 8700 Horsens Cvr.nr.: (herefter kaldet udlejer) Navn: Boligselskabet Domea Hedensted-Tørring, Boligselskabet Domea Horsens, Boligselskabet Domea Nr. Snede, Skanderborg Ældreboligselskab og Boligselskabet Domea Julesminde c/o administrator Domea s.m.b.a. Adresse: Oldenburg Allé 3, 2630 Taastrup Cvr.nr.: , , , og (herefter kaldet lejer) 1. Det lejedes omfang og beliggenhed 1.1. Det lejede omfatter ca.58 m 2 erhvervslokaler beliggende Emil Møllersgade 41, Bygning A, 1. sal, 8700 Horsens, jf. tegning over lejemålet, der vedlægges som bilag 1 til nærværende lejekontrakt Ovennævnte areal defineres som bruttoetageareal opmålt efter bekendtgørelse nr. 311 af 27/ om beregning af arealet af boliger og erhvervslokaler Det samlede areal fordeler sig på følgende lokaletyper: Kontor ca. 58 m 2 Kælder ca. 0 m 2 I alt ca. 58 m Uanset at lejemålet måtte blive opmålt efter lejekontraktens underskrivelse, og denne opmåling måtte udvise en afvigelse fra det i pkt og 1.3. anslåede areal, foretages der ikke regulering af betalingerne, herunder lejen, i henhold til denne lejekontrakt Udlejer tilsikrer og garanterer, at der stilles minimum 4 parkeringspladser til rådighed for lejer. Parkeringspladserne markeres / noteres med lejers navn og må kun benyttes af lejer og/eller lejers gæster Lejer har adgangsret via gangarealerne i stueplan Med mindre andet ellers følger af denne kontrakt, har lejer ikke brugsret til nogen del af den faste ejendom, der ligger uden for de lejede lokaliteter. 2. Det lejedes benyttelse 2.1. Det lejede skal af lejeren benyttes til kontorformål og ejendomsdrift Det lejede må ikke uden udlejers forudgående skriftlige samtykke benyttes til andet formål.

4 2.3. Udlejer har ikke ret til at udleje eller selv benytte andre lokaler i ejendommen til virksomhedsdrift inden for samme branche som lejer Udlejer er ansvarlig for, at det lejede ved lejemålets begyndelse lovligt kan anvendes til den i pkt anførte virksomhed. Lejer er ansvarlig for, at den faktiske brug af det lejede sker i overensstemmelse med den herfor gældende lovgivning, andre offentlige forskrifter samt med respekt af de på ejendommen tinglyste servitutter, således at ethvert ansvar i så henseende i forhold til tredjemand, herunder offentlige myndigheder, er udlejer uvedkommende Lejer skal under lejemålets beståen omgås det lejede forsvarligt. Lejer er pligtig at erstatte alle skader, som forvoldes på det lejede eller ejendommen i øvrigt af lejer, lejers personale eller andre personer, lejer har givet adgang til ejendommen eller det lejede Det lejede må ikke anvendes til drift af forurenende virksomhed Deponering af farlige eller forurenende stoffer må ikke ske på, i eller ved det lejede Brugen af det lejede må ikke ved lugt, støj, rystelser eller lignende kunne medføre gene for ejendommen, dens brugere eller naboer Lejer er ansvarlig for, at den faktiske brug af det lejede til enhver tid er miljømæssigt forsvarlig, herunder at samtlige myndighedskrav til lejers virksomhed til stadighed opfyldes. Alle udgifter til undersøgelser, oprensning eller erstatningskrav i anledning af forurening, der hidrører fra lejers virksomhed, påhviler lejer. Dette gælder, uanset hvornår kravet fremsættes, og uanset om krav fra tredjemand i så henseende måtte være rettet mod udlejer. 3. Lejemålets begyndelse og ophør 3.1. Lejemålet tager sin begyndelse den 1. september 2014 og kan af hver af parterne opsiges med 6 måneders forudgående skriftligt varsel til ophør den 1. i en måned Fra udlejers side kan lejemålet dog tidligst opsiges med forudgående kontraktmæssigt varsel til ophør den 31. august Aftalt uopsigelighed er ikke til hinder for opsigelse som følge af lejers misligholdelse, og opsigelse kan i så fald uanset det aftalte varsel ske med det varsel, som måtte være hjemlet i erhvervslejelovgivningen Fra lejers side kan lejemålet dog tidligst opsiges med forudgående kontraktmæssigt varsel til ophør den 28. februar Såfremt det lejede ødelægges ved brand eller anden ulykke, bortfalder lejekontrakten uden erstatning, og udlejer har ikke pligt til at tilbyde lejeren at leje andre lokaler i ejendommen. Endvidere er udlejer ikke pligtig at tilbyde lejer lokaler i ejendommen, selv om denne efter ødelæggelsen ombygges/genopføres. Udlejer vil tilstræbe at anvise lejer erstatningslejemål, såfremt dette er muligt I tilfælde af, at der i ejendommen bliver lediggjort arealer til udlejning, vil udlejer tilstræbe at tilbyde disse til nærværende lejer på markedsvilkår.

5 4. Lejens størrelse og regulering 4.1. Den årlige leje er aftalt til DKK ,00 ekskl. moms, som erlægges kvartals forud hver den 1. i kvartalet (1/1, 1/4, 1/7 og 1/10) med DKK 8.627,50 ekskl. moms. Lejen for de i 1 anførte lokaliteter er fortsat som følger: Kontor 58 m 2 á 595 kr./m 2 eller i alt ,00 kr. 5. El Alle ydelser i lejeforholdet tillægges moms Årslejen reguleres en gang årligt med den procentvise stigning i det af Danmarks Statistik beregnede nettoprisindeks. Reguleringen beregnes på grundlag af den senest forud for kravets fremsættelse forfaldne leje, ekskl. lejers betaling for varme og fællesudgifter (A), første gang med virkning fra 1. januar Reguleringen sker på grundlag af nettoprisindekset for oktober måned forud for kravets fremsættelse (B), sammenholdt med nettoprisindekset for oktober måned forud for den senest foretagne pristalsregulering (C). Ved nettopristalsregulering beregnes den nye leje som følger: A X B = ny leje C Lejereguleringen gennemføres første gang med virkning fra den 1. januar 2015 på grundlag af stigningen i indekset for oktober 2013 til oktober Reguleringen sker på grundlag af den fulde leje uden fradrag, som nævnt i pkt Såfremt indeksreguleringen umuliggøres enten ved bortfald af beregningen af indekstallet eller anden lovgivning herom, forhøjes i stedet i overensstemmelse med stigningen i et andet eksisterende eller nyt tilsvarende indeks eller, hvis et sådant ikke findes, efter principper, der ligger beregningen af nettoprisindekset så nært som muligt Uanset den årlige udvikling i nettoprisindekset forhøjes den årlige leje pr. 1. januar hvert år med minimum 2% og maksimum 3%, dog første gang først pr. 1. januar Uanset den ovenfor aftalte regulering af lejen, kan hver part forlange lejen reguleret i overensstemmelse med den på tidspunktet for nærværende kontrakts oprettelse gældende lejelovgivning, herunder lov om leje af erhvervslejelokaler mv. 13 om markedsleje Udlejer forsyner det lejede med EL. Lejer betaler udgifterne hertil ud over lejen i henhold til et én gang årligt af udlejer udarbejdet regnskab for perioden 1/7-30/6. Udgifterne fordeles mellem ejendommens lejere på 1. sal svarende til, at lejer afholder 24,1% af udgifterne, der relaterer sig til 1. salen Lejer betaler ud over lejen et acontobidrag, der for tiden udgør kr ,- pr. kvartal ekskl. moms. I beløbet indgår også udgift til alarm for lejemålet, jf. pkt. 23. Acontobetalingen betales kvartalsvis forud sammen med lejen. Såfremt aconto-

6 bidraget afviger fra det forventede forbrug, kan bidraget med 6 ugers varsel kræves ændret, således at bidraget i det væsentlige dækker de faktiske udgifter. Reglerne i erhvervslejelovens kap. 9 gælder for regnskabets aflæggelse. Forbrugsregnskabet skal være kommet frem til lejeren senest 2 måneder efter regnskabsårets udløb Udlejer påtager sig ikke noget ansvar for forbigående forstyrrelser i varme- og vandforsyningen, men har pligt til hurtigst muligt at afhjælpe sådanne forstyrrelser. 6. Varme og varmt vand 6.1. Udlejer forsyner det lejede med varme og vand. Lejer betaler udgifterne hertil ud over lejen i henhold til et én gang årligt af udlejer udarbejdet regnskab for perioden 1/7-30/6 (varmeåret). Udgifterne fordeles mellem ejendommens lejere på 1. sal svarende til, at lejer afholder 24,1% af udgifterne, der relaterer sig til 1. salen Lejer betaler ud over lejen et acontobidrag, der for tiden udgør kr ,- for varme og kr. 200 for varmt vand, i alt kr ,- pr. kvartal ekskl. moms. Acontobetalingen betales kvartalsvis forud sammen med lejen. Såfremt acontobidraget afviger fra det forventede forbrug, kan bidraget med 6 ugers varsel kræves ændret, således at bidraget i det væsentlige dækker de faktiske udgifter. Reglerne i erhvervslejelovens kap. 9 gælder for regnskabets aflæggelse. Forbrugsregnskabet skal være kommet frem til lejeren senest 2 måneder efter regnskabsårets udløb Udlejer påtager sig ikke noget ansvar for forbigående forstyrrelser i varme- og vandforsyningen, men har pligt til hurtigst muligt at afhjælpe sådanne forstyrrelser Udlejer er berettiget til efter forudgående underretning af lejer at afbryde varmeog vandforsyningen i fornødent omfang og efter særligt rimeligt varsel med henblik på anlæggets eftersyn. 7. Fællesudgifter 7.1. Lejer betaler ud over lejen, jf. pkt. 4, endvidere lejers andel af ejendommens fællesudgifter. Regnskabsåret løber fra den 1/7-30/6. Udgifterne fordeles mellem ejendommens lejere på 1. sal svarende til, at lejer afholder 24,1% af udgifterne, der relaterer sig til 1. salen Fællesudgifterne dækker udgifter fra myndighederne så som brandeftersyn, fællesbelysning for p-pladsen, drift og vedligeholdelse af varme, el og vand installationer Lejers andel af udgifterne udgør ved denne lejekontrakts indgåelse kr. 250,- pr. kvartal ekskl. moms. Acontobetalingen betales kvartalsvis forud sammen med lejen. Såfremt acontobidraget afviger fra det forventede forbrug, kan bidraget med 6 ugers varsel kræves ændret, således at bidraget i det væsentlige dækker de faktiske udgifter.

7 7.4. Lejeren er inden 14 dage efter modtagelsen af regnskabet berettiget til at oppebære, hvad der i regnskabet er indbetalt for meget a conto, og på den anden side forpligtet til inden udløbet af nævnte frist at efterbetale eventuelt yderligere tilsvar som pligtig pengeydelse i lejeforholdet. 8. Forsikring 8.1. Det påhviler udlejeren at tegne sædvanlig bygnings- og brandforsikring, dog ikke glas- og kummeforsikring. Medfører lejers virksomhed, at præmiebetalingen forøges i forhold til den normale tarif, betales en sådan forøgelse af lejer ved påkrav. Lejer bærer den fulde risiko for glas og sanitet og har, såfremt udlejer skriftligt kræver det, pligt til at tegne forsikring til afdækning heraf, herunder at dokumentere, at udlejer er registreret hos forsikringsselskabet som sikret i henhold til policen. Eventuelle yderligere forsikringer tegnes af lejer for egen regning. 9. Depositum 9.1. Til sikkerhed for opfyldelse af samtlige forpligtelser, som i henhold til nærværende lejekontrakt påhviler lejer, herunder betalinger i henhold til eventuelle særskilte regnskaber og forpligtelser i forbindelse med fraflytning, betaler lejer samtidig med kontraktens underskrivelse almindeligt depositum DKK ,- + moms svarende til 6 måneders leje Depositum forrentes ikke Depositum kan af udlejer kræves forhøjet, således at dette stedse svarer til måneders forhøjet leje med tillæg af moms, i det omfang lejemålet er momsregistreret. 10. Moms Nærværende ejendom er frivilligt momsregistreret, og samtlige lejers ydelser ifølge nærværende kontrakt pålægges moms Moms er pligtig pengeydelse i lejeforholdet og erlægges samtidig med ydelserne ifølge nærværende kontrakt Lejer er pligtig til efter udlejers påkrav med et varsel på 3 måneder til et kvartals begyndelse (1.1., 1.4., 1.7., 1.10.) at respektere enhver ændring af ejendommens momsregistreringsforhold Såfremt lejen og/eller andre af lejers ydelser i henhold til nærværende kontrakt pålægges anden lovmæssig ydelse af en hvilken som helst art, betaler lejeren dette i tillæg til lejen efter samme regler som moms. 11. Vedligeholdelse Al indvendig vedligeholdelse, herunder fornøden fornyelse, påhviler lejeren, der stedse skal omgås det lejede med sædvanlig omhu, således at det lejede stedse fremstår vel vedligeholdt Lejer er bl.a. forpligtet til at vedligeholde og/eller forny maling, gulv, gulvbelægning, installationer af enhver art, indvendige bygningsdele, herunder indvendige og udvendige døre, låse, dørhåndtag, nøgler, ruder, beslag, cisterner, haner, wcskåle med sæder, vaskekummer, vandlåse, elektriske installationer herunder ele-

8 vator/trappelift, rullegitter, hårde hvidevarer, varme-, klima- og udsugningsinstallationer for så vidt angår termostatventiler, filtre og lignende, der har med driften af disse at gøre, armaturer, lyskilder af enhver art samt installationer til det lejedes afløb og forsyning med vand, el og varme mv. begrænset ved disses tilslutning ved hovedledningen Den udvendige vedligeholdelse påhviler udlejer Lejer har vedligeholdelsesforpligtelsen med hensyn til eventuelle af lejer foretagne forandringer og eller ombygninger tillige med de af lejer etablerede installationer, uanset om disse forhold skal retableres ved lejemålets ophør eller ej. 12. Renholdelse Renholdelse af udenomsarealer, herunder fejning og snerydning af udenomsarealer, glatførebekæmpelse, fortov, gade mv. forestås af udlejer. Udgifter hertil er inkluderet i de til ejendommen hørende fællesudgifter, jf Emballage og lignende må ikke henstilles uden for det lejde, ligesom det ikke er tilladt lejer uden udlejers forudgående skriftlige samtykke at henstille renovationscontainere eller lignende på ejendommen Lejers renovationsbehov opfyldes ved lejers egen foranstaltning og for lejers regning. Udlejer foranlediger, at der anvises plads til placering af affaldscontainere Lejer har mulighed for at indgå i den nuværende rengøringsordning for lejers egen regning. Ordningen er etableret af de øvrige lejere i ejendommen. Eksisterer eller ophører en sådan ordning, står lejer selv for rengøring af lejemålet. 13. Det lejedes overlevering Det lejede overtages nyistandsat, nymalet overalt på samtlige malbare flader og i øvrigt uden nogen mangler af nogen art med samtlige installationer i god og brugbar stand. Lejemålets tilstand ved overtagelse fremgår af indflytningsrapport med blandt andet fotoregistrering af lejemålets stand ved indflytning, jf. bilag Aflevering af det lejede Senest kl. 12:00 på ophørsdagen, hvilket tidspunkt herefter er kaldet ophørstidspunktet og uanset om dette er en helligdag eller dagen før en helligdag skal lejer tilbagelevere det lejede med hvad dertil hører i ryddet og rengjort stand og i øvrigt i den stand, det var på overtagelsesdagen, jf. 13, dvs. nyistandsat og i nymalet stand overalt på samtlige malbare flader og efter en konkret vurdering med en ny gulvbelægning og i øvrigt uden mangler af nogen art og med samtlige installationer i god og brugbar stand, jf. bilag 2. Inden ophørstidspunktet har lejer med mindre andet aftales med udlejer ret og pligt til at fjerne alt løsøre og inventar samt tekniske installationer bekostet og indsat i det lejede af lejer mod at bringe det lejede tilbage til den oprindelige stand pr. overtagelsesdagen. Medmindre parterne skriftligt har aftalt, at ændringer i det lejedes indretning ikke skal tilbageføres, har lejer pligt til at tilbageføre disse ændringer inden ophørs-

9 tidspunktet, således at det lejede fremtræder, som var indrettet på overtagelsesdagen. Senest på ophørstidspunktet gennemføres efter indkaldelse fra en af parterne en fælles besigtigelse af det leje (flyttesyn) for fastsættelse af vedligeholdelses- og retableringsarbejder, som skal udføres for lejers regning. Ved flyttesynet skal det lejede være ryddet og rengjort. Ved afslutningen af flyttesynet afleverer lejer samtlige nøgler til det lejede, og udlejer udarbejder derefter en fraflytningsrapport. Efter flyttesynet er lejer følgelig afskåret fra at foretage vedligeholdeses- og retableringsarbejder i det lejede. Udlejer kan herefter forlange, at værdien af de vedligeholdelses- og retableringsforpligtelser, der påhviler lejer, konverteres til et beløb, som betales kontakt af lejer til udlejer. Konverteringen til kontantbeløb sker på grundlag af tilbud indhentet i fællesskab af lejer og udlejer. I stedet for konvertering til kontantbeløb kan udlejer vælge at kræve vedligeholdelses- og retableringsarbejder udført for lejers regning og risiko. Bortset fra skjulte fejl og mangler ved det lejede, kan udlejer ikke gøre krav i medfør af gældende, hvis der er forløbet mere end 2 uger fra flyttesynet. De ved flyttesynet konstaterede vedligeholdelses- og retableringsforpligtelser, der påhviler lejer, som ikke er konverteret til kontantbeløb, udbedres af udlejer for lejers regning. Er udbedringen ikke tilendebragt på ophørstidspunktet, kan udlejer kræve betaling af ydelser i henhold til 4, 5, 6 o g 7 for den periode, der medgår til istandsættelsen og indtil lejemålet er gjort i kontraktmæssig stand. 15. Lejers ret til erstatning og/eller godtgørelse ved lejemålets opsigelse mv Ved opsigelse fra udlejers side uanset årsag hertil tilkommer der ikke lejer ret til erstatning eller anden godtgørelse som følge af opsigelsen. Det samme gælder ved lejemålets ophør af andre grunde. 16. Lejers ret til at foretage forandringer af det lejede Lejer har ikke uden særskilt skriftlig forudgående aftale ret til at foretage ændringer/ombygninger af det lejede. Der kræves derudover accept fra fredningsmyndighederne, da ejendommen er mærket som en fredet ejendom. Lejer sørger selv for indhentning af evt. tilladelser i denne forbindelse Det er særligt aftalt, at udlejer etablerer/laver en åbning med en karm mellem rum A1.04 og A1.05. for udlejers regning Lejer har derudover ret til at foretage sædvanlige installationer i det lejede, medmindre udlejer kan godtgøre, at ejendommens el- og afløbskapacitet ikke er tilstrækkelig til installationen Lejer har desuden ret til at foretage installationer og ombygninger, når ændringerne sker for at opfylde krav fra en offentlig myndighed vedrørende lejers kontraktmæssige anvendelse af det lejede. I hvert enkelt tilfælde aftales det konkret i forbindelse med udlejers godkendelse af installationen eller ombygningen, hvorvidt der skal foretages reetablering i forhold til lejemålets oprindelige udseende, eller hvorvidt installationerne alene er omfattet af lejers forpligtelser i henhold til

10 aflevering af det lejede samt vedligeholdelsesforpligtelsen i øvrigt, jf. 11 og Lejer er erstatningsansvarlig for skade, der er forårsaget af de installationer, ombygninger og ændringer, lejer har foretaget eller påbegyndt. Lejer skal på udlejers forlangende stille sikkerhed for et eventuelt erstatningskrav i form af indbetaling af yderligere depositum eller etablering af anfordringsgaranti i anerkendt pengeinstitut af en af udlejer nærmere fastsat fornøden størrelse Ændringer af bygningsmæssig karakter skal i alle tilfælde opfylde myndighedernes krav. Det påhviler lejer for egen regning at indhente alle nødvendige tilladelser og opfylde ethvert myndighedskrav. Lejer er pligtig til at egen drift straks og løbende at holde udlejer orienteret om forløbet af myndighedsbehandling og fremsende kopi af ansøgning, tilladelse mv Har lejer foretaget ombygning, ændringer eller installationer, er lejer ved lejeforholdets ophør alene berettiget og forpligtet til for egen regning at retablere det lejede, såfremt udlejers måtte stille krav herom. Udlejer kan kræve, at lejer stiller særskilt sikkerhed som nævnt i for opfyldelse af retableringspligten. 17. Afståelses- og genindtrædelsesret Lejer har afståelsesret og genindtrædelsesret i overensstemmelse med erhvervslejelovens 55. Det er mellem parterne aftalt, at udlejer ikke er berettiget til at afvise ny lejer med andre begrundelser end dårlig økonomi, der i givet fald skal kunne dokumenteres Når lejer har indgået aftale om afståelse, skal han senest 2 uger efter aftalens indgåelse skriftligt meddele udlejer dette. Med meddelelsen skal følge kopi af afståelsesaftalen, kopi af erhververens selvangivelse eller regnskab for de seneste 3 år samt en nærmere redegørelse for erhververens branchekendskab og forretningsmæssige erfaringer Udlejer kan senest 2 uger efter modtagelsen af meddelelse om afståelsen forlange yderligere oplysninger til belysning af erhververens forhold, herunder fx erklæring fra hans bank eller revisor vedrørende hans økonomiske forhold Udlejer er berettiget til at nægte at godkende afståelsen, hvis de forelagte oplysninger ikke på tilfredsstillende måde dokumenterer erhververens økonomiske kvalifikationer til at videreføre virksomheden Hvis udlejer vil nægte at godkende afståelsen eller gøre sin godkendelse betinget, skal han sende skriftlig meddelelse om dette til lejer senest 3 uger efter, at han har modtaget lejer meddelelse om afståelsen eller de krævede supplerende oplysninger. 18. Fremleje Lejer har ret til hel eller delvis fremleje af det lejede til en af udlejer på forhånd skriftligt godkendt fremlejetager til samme anvendelse som anført i Godkendelse af fremlejetager kan alene nægtes af grunde, som sædvanligvis kommer i betragtning for en udlejer ved foretagelse af udlejning, hvorved navnlig vedkommendes økonomiske og faglige kvalifikationer kommer i betragtning. Ved fremleje til andet end en fysisk person vil ud over lejers økonomiske kvalifikatio-

11 ner den daglige leders personlige og faglige kvalifikationer og sikkerheden for dennes varige tilknytning til fremlejetager blive taget i betragtning Fremlejeretten er betinget af, at lejer på forhånd sender bekræftet genpart af den fulde skriftlige aftale mellem lejer og fremlejetager til udlejer Udenomsarealer kan ikke fremlejes særskilt Hvis lejers fremleje af dele af det lejede medfører yderligere krav fra offentlige myndigheder, herunder brandmyndighedskrav, påser lejer opfyldelsen af sådanne krav for egen regning og ved egen foranstaltning. For så vidt angår bygningsmæssige ændringer, som følge af myndighedskrav i forbindelse med fremleje gælder nærværende kontrakts Fremlejetager er ikke berettiget til at begære fremlejekontrakten tinglyst på ejendommen. 19. Forkøbsret Lejer er ikke tilladt forkøbsret til ejendommen. 20. Skiltning Anbringelse af skilte, lysreklame, radio- og fjernsynsantenner eller lignende på/uden for bygningen og det lejede eller på fællesarealer, anbringelse af markiser og lignende uden på bygningen samt afdækning af lejemålets vinduespartier kan ikke ske uden udlejers forudgående samtykke. Herunder skal skiltningen være af noget tilsvarende samme udseende som øvrig skiltning på ejendommen Lejer skal selv drage omsorg for, at anbringelsen tillige er i overensstemmelse med de på ejendommen hvilende servitutter og offentlige myndigheders krav, ligesom lejer selv skal indhente fornødent samtykke fra eventuel ejerforening og afholde enhver omkostning i forbindelse med installationen af sådanne genstande. Herudover skal lejer tage nødvendigt og rimeligt hensyn til øvrige lejere i ejendommen Ved fraflytning skal lejer fjerne sådan installation og ethvert spor herefter, såfremt udlejer kræver dette. 21. Ansvar og risiko Udlejer er alene erstatningsansvarlig for skader på lejers ejendom som følge af fejl og mangler ved lejemålet, som kan henføres til uagtsom adfærd fra udlejers side. 22. Ændring af lejevilkår genforhandling Hverken lejer eller udlejer har ret til at kræve genforhandling af denne lejekontrakt. Erhvervslejelovens 14 er således fraveget mellem parterne. 23. Almindelige bestemmelser I det omfang andet ikke er aftalt eller følger af nærværende kontrakt, finder reglerne i den på aftaletidspunktet gældende lejelovgivning anvendelse.

12 23.2. Lejer erklærer ved sin underskrift på nærværende lejekontrakt at være blevet opfordret til at søge sagkyndig bistand forinden underskrivelsen af nærværende kontrakt og at have modtaget og gennemgået Boligministeriets tjekliste til brug for indgåelse af erhvervslejekontrakter. Tjeklisten vedhæftes nærværende kontrakt som bilag Alle aftaler, der ændrer eller supplerer denne kontrakt, skal være skriftlige for at være bindende Krav, der udspringer af nærværende lejekontrakt eller har hjemmel i lov om leje af erhvervslokaler mv. i øvrigt, udgør pligtige pengeydelser i lejeforholdet Ved lejers forsinkelse med betaling af ydelser i henhold til nærværende lejekontrakt eller med hjemmel i lov om leje af erhvervslokaler mv. i øvrigt forrentes kravet med rentesats efter renteloven fra forfaldsdagen, indtil betaling sker De i nærværende kontrakt aftalte varsler, herunder opsigelsesvarslet, forlænger ikke de varsler, som måtte være gældende i henhold til lejelovgivningen i øvrigt, herunder eksempelvis med hensyn til varsling af lejeforhøjelse eller udlejers udførelse af forbedringer af det lejede Lejer har pligt til, såfremt udlejer kræver det, at dokumentere, at alle udgifter, som det påhviler lejer at betale i henhold til kontrakten, er betalt rettidigt. Udlejer er berettiget til at betale en eventuel restance og kan kræve det udlagte beløb betalt af lejer som pligtig pengeydelse i lejeforholdet Det er særlig aftalt, at udlejer installerer alarm i bygningen, hvor lejerne står for drift og vedligeholdelse samt abonnementsaftale med alarmselskabet. Udgifterne opgøres ift. lejet bruttoetageareal. 24. Tinglysning Lejer er berettiget til at lade sit eksemplar af lejekontrakten tinglyse på ejendommen. Kontrakten skal respektere allerede tinglyste servitutter, byrder og hæftelser samt fremtidig prioritering. 25. Kontraktomkostninger Hver part betaler selv de udgifter, han måtte have haft til juridisk eller anden bistand i forbindelse med lejeaftalens indgåelse. 26. Tvister Eventuelle tvister behandles ved Boligretten i 1. Instans. Såfremt udlejer indstævnes af tredjemand, kan udlejer adcitere lejer ved samme værneting. 27. Bilag 1. Tegning over lejemålet 2. Lejemålets stand ved overtagelse / indflytningsrapport med fotoregistrering 3. Boligministeriets tjekliste

13 Horsens, den Taastrup, den Som udlejer: På vegne af lejer: f/ Bastian I/S f/boligselskabet Domea Hedensted- Tørring: Adm. direktør Formand Bestyrelsesmedlem f/boligselskabet Domea Horsens: Formand Bestyrelsesmedlem f/boligselskabet Domea Nr. Snede: Formand Bestyrelsesmedlem f/skanderborg Ældreboligselskab Formand Bestyrelsesmedlem

14 f/boligselskabet Domea Julesminde: Formand Bestyrelsesmedlem f/administrator Domea s.m.b.a. Bent Fjord Økonomidirektør

Lejeaftale. Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre. (I det følgende udlejer ) Hvidovre Produktionsskole Stevnsbovej 1 2650 Hvidovre

Lejeaftale. Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre. (I det følgende udlejer ) Hvidovre Produktionsskole Stevnsbovej 1 2650 Hvidovre Udkast Lejeaftale mellem Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre (I det følgende udlejer ) og Hvidovre Produktionsskole Stevnsbovej 1 2650 Hvidovre (I det følgende lejer ) vedrørende Sprøjtehuset,

Læs mere

L E J E K O N T R A K T edoc 2011/

L E J E K O N T R A K T edoc 2011/ L E J E K O N T R A K T edoc 2011/05143-52 1. Parterne 1.1. Mellem Halsnæs Kommune Cvr.nr 29188416 Rådhuset 3300 Frederiksværk (i det følgende kaldet udlejer) og Frivillighedscenteret Skjoldborg 3300 Frederiksværk

Læs mere

L E J E K O N T R A K T

L E J E K O N T R A K T L E J E K O N T R A K T 1. Parterne 1.1. Mellem Halsnæs Kommune Cvr.nr 29188416 Rådhuset 3300 Frederiksværk (i det følgende kaldet udlejer) og Frivillighedscenteret Cvr.nr xxxxx xxx (i det følgende kaldet

Læs mere

Regionshospitalet Horsens, Brædstrup og Odder Sundvej Horsens CVR-nr (i det følgende benævnt "Udlejer")

Regionshospitalet Horsens, Brædstrup og Odder Sundvej Horsens CVR-nr (i det følgende benævnt Udlejer) 14. januar 2009 Mellem og Regionshospitalet Horsens, Brædstrup og Odder Sundvej 30 8700 Horsens CVR-nr. 29 19 09 25 (i det følgende benævnt "Udlejer") Odder Kommune Rådhusgade 3 8300 Odder CVR-nr.: 32

Læs mere

Lejekontrakt. Hobro den Lilleringvej Harlev J. Hobro Karate Skole Formand Natalia Østergaard

Lejekontrakt. Hobro den Lilleringvej Harlev J. Hobro Karate Skole Formand Natalia Østergaard Hobro den 20.06.2010 Lejekontrakt Udlejre: Team Hyldahl A/S Lilleringvej 6 8462 Harlev J. Lejre: Hobro Karate Skole Formand Natalia Østergaard Indholdsfortegnelse. 1. Parterne 2. Det lejede 3. Det lejedes

Læs mere

LEJEKONTRAKT. 1. Parterne. Mellem Region Midtjylland Skottenborg 26 8000 Viborg (i det følgende kaldet udlejer)

LEJEKONTRAKT. 1. Parterne. Mellem Region Midtjylland Skottenborg 26 8000 Viborg (i det følgende kaldet udlejer) 1. Parterne Mellem Region Midtjylland Skottenborg 26 8000 Viborg (i det følgende kaldet udlejer) og medundertegnede Herning kommune v/center for kommunikation Brahmsvej 8 7400 Herning (i det følgende kaldet

Læs mere

ERHVERVSLEJEKONTRAKT. Mellem. Udlejer A/S CVR-nr.: Bygade København Ø (Udlejer)

ERHVERVSLEJEKONTRAKT. Mellem. Udlejer A/S CVR-nr.: Bygade København Ø (Udlejer) ERHVERVSLEJEKONTRAKT Mellem Udlejer A/S CVR-nr.: 87654321 Bygade 27 2100 København Ø (Udlejer) og Lejer A/S CVR-nr.: 12345678 Lokalevejen 27 2100 København Ø (Lejer) vedrørende lejemålet Industrivej 47,

Læs mere

ERHVERVSLEJEKONTRAKT

ERHVERVSLEJEKONTRAKT ERHVERVSLEJEKONTRAKT For ejendommen: Matr.nr. [INDSÆT] Bygning [INDSÆT] Udlejer: [INDSÆT] Lejer: [INDSÆT] 1. Det lejede 1.1 Lejemålet omfatter til lejers særskilte brug kontorlokaler, hvis bruttoareal

Læs mere

L E J E K O N T R A K T

L E J E K O N T R A K T Advokat Ole Kildeby Danmarksgade 81.2.th. 9900 Frederikshavn Tlf.nr. 98 42 91 11 L E J E K O N T R A K T 1. Parterne 1.1. Mellem Fonden Tordenskiold, Frederikshavn som udlejer, og Tordenskiolds Soldater

Læs mere

OPP Kalvebod Brygge. Bilag 2.A // Grundlejekontrakt 2

OPP Kalvebod Brygge. Bilag 2.A // Grundlejekontrakt 2 OPP Kalvebod Brygge Bilag 2.A // Grundlejekontrakt 2 Indholdsfortegnelse 1 Parterne 2 2 Baggrund 2 3 Det lejedes omfang og beliggenhed 3 4 Anvendelse 3 5 Ikrafttræden, opsigelse og købsret 4 6 Lejemålets

Læs mere

Erhvervslejeaftale Driftsbygning Hal? Stenninggårdsvej 1, Vejen

Erhvervslejeaftale Driftsbygning Hal? Stenninggårdsvej 1, Vejen TEKNIK & MILJØ Team Administration Dato: 13-07-2014 Sagsnr.: 14/24150 Kontaktperson: Birgith M. Hansen Dir. tlf.: 7996 6203 E-mail: teknik@vejen.dk Erhvervslejeaftale Driftsbygning Hal? Stenninggårdsvej

Læs mere

LEJEKONTRAKT. 1. Parterne. Mellem Region Midtjylland v/regionshospitalet Randers Skottenborg 26 8800 Viborg (i det følgende kaldet udlejer)

LEJEKONTRAKT. 1. Parterne. Mellem Region Midtjylland v/regionshospitalet Randers Skottenborg 26 8800 Viborg (i det følgende kaldet udlejer) 1. Parterne Mellem Region Midtjylland v/regionshospitalet Randers Skottenborg 26 8800 Viborg (i det følgende kaldet udlejer) og medundertegnede Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa CVR nr. 29189986 (i

Læs mere

KAMPMANN, LADEG D & HOUE ERHVERVSLEJEKONTRAKT. J.nr.: 10-215600-BHB. Mellem. Som udlejer: Som lejer: Vedrørende lejemålet:

KAMPMANN, LADEG D & HOUE ERHVERVSLEJEKONTRAKT. J.nr.: 10-215600-BHB. Mellem. Som udlejer: Som lejer: Vedrørende lejemålet: Advokaterne KAMPMANN, LADEG D & HOUE Østergade 29, 7600 Struer, tlf. 97 851155, fax 97 840558 Storegade 2, 7790 Thyholm - tlf. 97 871566, fax 96 919866 ERHVERVSLEJEKONTRAKT J.nr.: 10-215600-BHB Mellem

Læs mere

ERHVERVSLEJEKONTRAKT

ERHVERVSLEJEKONTRAKT ERHVERVSLEJEKONTRAKT PARTERNE Mellem og medundertegnede Tønder Kommune Kongevej 57 6270 Tønder Cvr. 29189781 (i det følgende kaldet udlejer) Udlændingestyrelsen Ryesgade 53 2100 København Cvr. 77940413

Læs mere

E R H V E R V S L E J E K O N T R A K T

E R H V E R V S L E J E K O N T R A K T E R H V E R V S L E J E K O N T R A K T Region Nordjylland Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Ø Cvr.nr.: 29190941 (i det følgende kaldet udlejeren) og Aalborg Kommune Boulevarden 13 9100 Aalborg Cvr.nr.:

Læs mere

L E J E K O N T R A K T

L E J E K O N T R A K T L E J E K O N T R A K T KONTOR, LAGER OG PRODUKTION (Ikke-erhvervsbeskyttede) Parterne 1. Det lejede 2. Anvendelse 3. Ikrafttræden/overtagelse 4. Opsigelse/ophør 5. Fremleje og afståelse 6. Årlig ydelse

Læs mere

ERHVERVSLEJEKONTRAKT

ERHVERVSLEJEKONTRAKT ERHVERVSLEJEKONTRAKT PARTERNE Mellem Køber Cvr.: (i det følgende kaldet udlejer) og medundertegnede Vej & Park Skovvej 2a 6400 Sønderborg er indgået følgende lejekontrakt: Cvr.: 29189773 (i det følgende

Læs mere

TIDSBEGRÆNSET ERHVERVSLEJEKONTRAKT (Ikke-erhvervsbeskyttet lejekontrakt)

TIDSBEGRÆNSET ERHVERVSLEJEKONTRAKT (Ikke-erhvervsbeskyttet lejekontrakt) Parterne TIDSBEGRÆNSET ERHVERVSLEJEKONTRAKT (Ikke-erhvervsbeskyttet lejekontrakt) Denne erhvervslejekontrakt indgås herved mellem Udlejer Furesø Kommune Cvr.nr. 29 18 83 27 Stiager 2 3500 Værløse (Kontaktperson:

Læs mere

LEJEKONTRAKT. Mellem. Svendborg Kommune Rådhuset Ramsherred 5700 Svendborg (som Udlejer)

LEJEKONTRAKT. Mellem. Svendborg Kommune Rådhuset Ramsherred 5700 Svendborg (som Udlejer) Jurist: Sekr: J.nr.: Arne Knudsen Pernille Krogh 5989001 AKN/pkr UDKAST 30. maj 2007 LEJEKONTRAKT Mellem Svendborg Kommune Rådhuset Ramsherred 5700 Svendborg (som Udlejer) og Den selvejende institution

Læs mere

OPP Kalvebod Brygge. Bilag 2 // Vilkår for leje af grundareal

OPP Kalvebod Brygge. Bilag 2 // Vilkår for leje af grundareal OPP Kalvebod Brygge Bilag 2 // Vilkår for leje af grundareal Indholdsfortegnelse 1 Parterne 2 2 Baggrund 2 3 Det lejedes omfang og beliggenhed 3 4 Anvendelse 3 5 Ikrafttræden og opsigelse 4 6 Lejemålets

Læs mere

L E J E K O N T R A K T

L E J E K O N T R A K T L E J E K O N T R A K T BUTIK, RESTAURANT M.V. (erhvervsbeskyttede) Parterne 1. Det lejede 2. Anvendelse 3. Ikrafttræden/overtagelse 4. Opsigelse/ophør 5. Fremleje og afståelse 6. Årlig ydelse og depositum

Læs mere

GENERELLE LEJEBETINGELSER ved leje af Kontor eller Erhvervslokaler

GENERELLE LEJEBETINGELSER ved leje af Kontor eller Erhvervslokaler GENERELLE LEJEBETINGELSER ved leje af Kontor eller Erhvervslokaler 1. Det lejede 1.1 Lejekontrakt indgås mellem ErhvervsMart Foerlev Møllevej 3 8660 Skanderborg v/ Vagn Hvam Pedersen CVR nr.: 17112791

Læs mere

LEJEKONTRAKT. Mellem Svendborg Affald som udlejer. Og Lundeborg Træ som lejer.

LEJEKONTRAKT. Mellem Svendborg Affald som udlejer. Og Lundeborg Træ som lejer. LEJEKONTRAKT Mellem Svendborg Affald som udlejer Og Lundeborg Træ som lejer. Parterne 1. Det lejede 2. Anvendelse 3. Ikrafttræden/overtagelse 4. Etableringsomkostninger 5. Opsigelse/ophør 6. Fremleje og

Læs mere

LEJEKONTRAKT BUTIK, RESTAURANT M.V. (erhvervsbeskyttede)

LEJEKONTRAKT BUTIK, RESTAURANT M.V. (erhvervsbeskyttede) Dato: Lejemåls nr. LEJEKONTRAKT BUTIK, RESTAURANT M.V. (erhvervsbeskyttede) Mellem Og som udlejer som lejer Parterne 1. Det lejede 2. Anvendelse 3. Ikrafttræden/overtagelse 4. Opsigelse/ophør 5. Fremleje

Læs mere

Fremlejekontrakt. Peter Sabroes Gade 1, st. 2450 København SV Cvr.nr. 27389562. ( i det følgende benævnt fremlejer)

Fremlejekontrakt. Peter Sabroes Gade 1, st. 2450 København SV Cvr.nr. 27389562. ( i det følgende benævnt fremlejer) Fremlejekontrakt Fremlejer : SydhavnsCompagniet Lejer : Sekretariatet for Vesterbro og Kgs. Enghave Lokaludvalg Det lejede : Lejemålet beliggende Mozarts Plads 5, st., 2450 København SV Undertegnede: SydhavnsCompagniet

Læs mere

Brugsretsaftale 14/28642 M E L L E M U D L E J E R O G L E J E R

Brugsretsaftale 14/28642 M E L L E M U D L E J E R O G L E J E R Brugsretsaftale 14/28642 M E L L E M U D L E J E R O G L E J E R 1. PARTERNE Mellem Cvr. nr. 29189730, P.nr 1019130610 Svendborg Kommune Ejendomsadministration Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge. (i

Læs mere

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S LEJEKONTRAKT. Erhvervslejemål. 1. Det lejede. 2. Anvendelse. 3. Ikrafttræden og lejemålets stand ved overtagelsen

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S LEJEKONTRAKT. Erhvervslejemål. 1. Det lejede. 2. Anvendelse. 3. Ikrafttræden og lejemålets stand ved overtagelsen ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S Frederiksgade 72 Postboks 5052 DK-8100 Århus C Tlf. (+45) 86 12 23 66 Fax (+45) 86 12 97 07 CVR-nr. 25 90 89 02 E-mail: info@kapas.dk www.kapas.dk Jyske Bank 5076 1320014

Læs mere

Lejekontrakt. Lejekontrakt

Lejekontrakt. Lejekontrakt Lejekontrakt Mellem undertegnede i det følgende kaldet udlejer Tønder Kommune Kongevej 57 6270 Tønder Cvr. 29189781 og medundertegnede XX Xx XX Cvr. i det følgende kaldet lejer er der d.d. indgået følgende

Læs mere

ERHVERVSLEJEKONTRAKT. J. nr. 02-11575/lmj. Mellem undertegnede. NES Nordsjællands Entreprenør Service A/S Undalsvej 3 3300 Frederiksværk som udlejer

ERHVERVSLEJEKONTRAKT. J. nr. 02-11575/lmj. Mellem undertegnede. NES Nordsjællands Entreprenør Service A/S Undalsvej 3 3300 Frederiksværk som udlejer J. nr. 02-11575/lmj ERHVERVSLEJEKONTRAKT Mellem undertegnede NES Nordsjællands Entreprenør Service A/S Undalsvej 3 3300 Frederiksværk som udlejer og medundertegnede Halsnæs Kommunale Forsyning A/S under

Læs mere

Kontor, lager og produktion (ikke-erhvervsbeskyttede)

Kontor, lager og produktion (ikke-erhvervsbeskyttede) Slettet: Dato: 17. august 2000 Side 1 af 10 Mellem Og som udlejer som lejer LEJEKONTRAKT Kontor, lager og produktion (ikke-erhvervsbeskyttede) Parterne 1. Det lejede 2. Anvendelse 3. Ikrafttræden/overtagelse

Læs mere

Standard lejekontrakt

Standard lejekontrakt Dato: [ ] Ledelsesnr.: [ ] Standard lejekontrakt (Beboelse) mellem Naturstyrelsen [ ] [ ] (herefter Udlejer) og [ ] [ ] [ ] (herefter Lejer) Indholdsfortegnelse 1. DET LEJEDE... 3 2. DET LEJEDES STAND...

Læs mere

Lejekontrakt for Birkehavehus

Lejekontrakt for Birkehavehus Dato: 5. februar 2014 Journal nr. NST-5232-00454 Lejekontrakt for Birkehavehus mellem Naturstyrelsen, Nordsjælland Gillelejevej 2B, 3230 Græsted, tlf. 72543000 (herefter Udlejer) og NAVN ADRESSE TLF CPR

Læs mere

Bilag 4 ERHVEVSLEJEKONTRAKT FREMLEJE

Bilag 4 ERHVEVSLEJEKONTRAKT FREMLEJE Bilag 4 ERHVEVSLEJEKONTRAKT FREMLEJE Lejemålet: Fælleskontor, enkeltmandskontor, mødelokaler og andel af fælleslokaler, garage og p areal ved: Endelavevej 5 8700 Horsens Matr. nr. 858a, Horsens markjorder

Læs mere

LEJEKONTRAKT. Aabenraa Kommune

LEJEKONTRAKT. Aabenraa Kommune LEJEKONTRAKT Mellem undertegnede udlejer Foreningen De Danske Børneinstitutioner i Aabenraa på vegne af Løjt Børnehus og medundertegnede lejer Aabenraa Kommune indgås herved følgende lejekontrakt S 1 -

Læs mere

Standard lejekontrakt

Standard lejekontrakt Dato: [ ] Ledelsesnr.: [ ] Standard lejekontrakt Storemosevej 7, 9510 Arden mellem Naturstyrelsen Møldrupvej 26 9520 Skørping (herefter Udlejer) og [ ] [ ] [ ] (herefter Lejer) Indholdsfortegnelse 1. DET

Læs mere

Erhvervslejekontrakt. Dato 20. maj Østergade Bogense. [ADRESSE] [POST NR. og BY] [CVR nr.]

Erhvervslejekontrakt. Dato 20. maj Østergade Bogense. [ADRESSE] [POST NR. og BY] [CVR nr.] Erhvervslejekontrakt Dato 20. maj 2016 Udlejer: Lejer: Ejendom: Nordfyns Kommune Østergade 23 5400 Bogense [NAVN] [ADRESSE] [POST NR. og BY] [CVR nr.] Centralkøkkenet på Bryggergården Bryggerivej 16 5450

Læs mere

Er der indgået følgende aftale om leje af del af matrikel nr. 6A, Ladegården, Holbæk jorder

Er der indgået følgende aftale om leje af del af matrikel nr. 6A, Ladegården, Holbæk jorder VÆKST OG BÆREDYGTIGHED Lejekontrakt Mellem Holbæk Kommune Kanalstræde 2, 4300 Holbæk CVR.nr.: 2918 9447 (herefter kaldet udlejer) Fonden Sidesporet Ahlgade 1B, 4300 Holbæk (herefter kaldet lejer) Er der

Læs mere

1.1. Det lejede er beliggende på matr.nr., hvis grund og bygninger herefter er kaldet ejendommen. Lejemålets postadresse er.

1.1. Det lejede er beliggende på matr.nr., hvis grund og bygninger herefter er kaldet ejendommen. Lejemålets postadresse er. Dato: Lejemåls nr. LEJEKONTRAKT Kontor, lager og produktion (ikke-erhvervsbeskyttede) Mellem Og som udlejer som lejer Parterne 1. Det lejede 2. Anvendelse 3. Ikrafttræden/overtagelse 4. Opsigelse/ophør

Læs mere

ADVOKATFIRMAET SØLGAARD & KNUDSEN. Tidsbegrænset LEJEKONTRAKT

ADVOKATFIRMAET SØLGAARD & KNUDSEN. Tidsbegrænset LEJEKONTRAKT j.nr. 87.590 lnk/lmj /U5 Tidsbegrænset LEJEKONTRAKT 1 PARTERNE 1.1 Mellem Syddjurs Kommune, Hovedgaden 77, 8410 Rønde, i det følgende kaldet udlejer og medundertegnede Den selvejende institution Ugelbølle

Læs mere

Udlejer: Egebjerg Landsby Virksomhed A.m.b.a. CVR. Nr. 35141693. Lejer: Navn: CVR. Nr.

Udlejer: Egebjerg Landsby Virksomhed A.m.b.a. CVR. Nr. 35141693. Lejer: Navn: CVR. Nr. ERHVERVSLEJEKONTRAKT Lejemål nr. Odsherred IT- og Iværksætterhus Denne kontrakt består af en række bestemmelser, der udfyldes af parterne. Bestemmelser, som uddyber eller fraviger fra det fortrykte kan

Læs mere

Standard lejekontrakt

Standard lejekontrakt Dato: Ledelsesnr.: Standard lejekontrakt (Beboelse) mellem Naturstyrelsen (herefter Udlejer) og (herefter Lejer) Indholdsfortegnelse 1. DET LEJEDE... 3 2. DET LEJEDES STAND... 3 3. DET LEJEDES BENYTTELSE...

Læs mere

Lejekontrakt for Rungstedhus

Lejekontrakt for Rungstedhus Dato: xx. xx 2016 Journal nr. NST-xxx Lejekontrakt for Rungstedhus mellem Naturstyrelsen, Hovedstaden Dyrehavehus 6, 2930 Klampenborg, tlf. xx (herefter Udlejer) og NAVN ADRESSE TLF CPR (herefter Lejer)

Læs mere

Fremlejekontrakt. Mellem. Syddansk Universitet Campusvej Odense M CVR.nr (i det følgende kaldet fremlejegiver)

Fremlejekontrakt. Mellem. Syddansk Universitet Campusvej Odense M CVR.nr (i det følgende kaldet fremlejegiver) Fremlejekontrakt Mellem Syddansk Universitet Campusvej 55 5230 Odense M CVR.nr. 2928 3958 (i det følgende kaldet fremlejegiver) og [Leverandørens navn] [Adresse] [CVR-nummer] (i det følgende kaldet fremlejetager)

Læs mere

ERHVERVSLEJEKONTRAKT

ERHVERVSLEJEKONTRAKT J. nr. 4782 ERHVERVSLEJEKONTRAKT Kolind Halmvarmeværk a.m.b.a. (Udlejer) Syddjurs Kommune (Lejer) Vedrørende lejemålet beliggende Engvej 18, 8560 Kolind 1.1.1.1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Det lejede 2. Det

Læs mere

Mellem.xx... som lejer og Naturstyrelsen, Trekantsområdet som udlejer, oprettes nedenstående L E J E K O N T R A K T

Mellem.xx... som lejer og Naturstyrelsen, Trekantsområdet som udlejer, oprettes nedenstående L E J E K O N T R A K T Mellem.xx... som lejer og Naturstyrelsen, Trekantsområdet som udlejer, oprettes nedenstående L E J E K O N T R A K T Lejemålet omfatter stuehus, samt garage /staldbygning og have som vist på det vedhæftede

Læs mere

Grundlejekontrakt UDKAST (Danmarks Akvarium i Charlottenlund)

Grundlejekontrakt UDKAST (Danmarks Akvarium i Charlottenlund) Bilag 9 til udbudsvilkår Grundlejekontrakt UDKAST (Danmarks Akvarium i Charlottenlund) Kontraktnr: [??] Lejer: [??] Udlejer: Styrelsen for Slotte & Kulturejendomme (SLKE) HC. Andersens Boulevard 2 1553

Læs mere

Tidsbegrænset erhvervslejekontrakt (Ikke erhvervsbeskyttet)

Tidsbegrænset erhvervslejekontrakt (Ikke erhvervsbeskyttet) J.nr. 11/22833 Tidsbegrænset erhvervslejekontrakt (Ikke erhvervsbeskyttet) Mellem Hvidovre Kommune (Udlejer) Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre CVR 55606617 og Grundejerforeningen Avedørelejren (Lejer) CVR

Læs mere

ERHVERVSLEJEKONTRAKT

ERHVERVSLEJEKONTRAKT ERHVERVSLEJEKONTRAKT Undertegnede Haderslev Andels Boligforening Varbergvej 63 6100 Haderslev (i det følgende kaldet udlejeren) og Haderslev Kommune Gåskærgade 26 6100 Haderslev (i det følgende kaldet

Læs mere

Lejekontrakt Langerumhus. mellem. Naturstyrelsen Himmerland. (herefter Udlejer) (herefter Lejer)

Lejekontrakt Langerumhus. mellem. Naturstyrelsen Himmerland. (herefter Udlejer) (herefter Lejer) Dato: 01-12-2016 J.nr. NST-5232-00554 Lejekontrakt Langerumhus mellem Naturstyrelsen Himmerland (herefter Udlejer) og NN (herefter Lejer) Indholdsfortegnelse 1. DET LEJEDE... 3 2. DET LEJEDES STAND...

Læs mere

Standard lejekontrakt

Standard lejekontrakt Dato: xx. november 2014 Anlægsnummer: 90 10 39 Jour. nr. NST-5232-00493 Standard lejekontrakt (Beboelse) mellem Naturstyrelsen, Sønderjylland Felstedvej 14, 6300 Gråsten tlf. 72 54 30 00 Mail: sdj@nst.dk

Læs mere

Erhvervslejeaftale Aftale om fremleje

Erhvervslejeaftale Aftale om fremleje Erhvervslejeaftale Aftale om fremleje 1. Parterne Mellem undertegnede og medundertegnede Region Syddanmark Damhaven 12, 7100 Vejle (i det følgende kaldet udlejer) xxx Gadenavn x xxxx by CVR-nr. xx xx xx

Læs mere

T I D S B E S T E M T F R E M L E J E K O N T R A K T (Ikke-erhvervsbeskyttet fremlejekontrakt) VEDR. F R I T I D S H J E M M ET F U G L S A N G

T I D S B E S T E M T F R E M L E J E K O N T R A K T (Ikke-erhvervsbeskyttet fremlejekontrakt) VEDR. F R I T I D S H J E M M ET F U G L S A N G Parterne T I D S B E S T E M T F R E M L E J E K O N T R A K T (Ikke-erhvervsbeskyttet fremlejekontrakt) VEDR. F R I T I D S H J E M M ET F U G L S A N G Denne tidsbestemte fremlejekontrakt på erhvervsvilkår

Læs mere

HALDGUTTENBERG ERHVERVSLEJEKONTRAKT

HALDGUTTENBERG ERHVERVSLEJEKONTRAKT 25. februar 2011 J.nr. 10.656 ERHVERVSLEJEKONTRAKT PARTERNE Denne lejekontrakt indgås mellem Givrum Facilities S.M.B.A. Cvr.nr. 33 16 53 23 Sortedam Dossering 103, 2. tv. 2100 København Ø (herefter kaldet

Læs mere

Varesortiment. Køge d. 13. marts 2010. Navn : Bagelsvognen Den Sunde Sult-

Varesortiment. Køge d. 13. marts 2010. Navn : Bagelsvognen Den Sunde Sult- Køge d. 13. marts 2010 Navn : Bagelsvognen Den Sunde Sult- Som optakt til en ny stil vedr. fast food forretninger har vi lavet et koncept hvori der indgår et Sortiment som taler til den nye trend Varesortiment

Læs mere

Tidsbegrænset lejekontrakt

Tidsbegrænset lejekontrakt Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Tidsbegrænset lejekontrakt Mellem Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S CVR nr. 64 94 22

Læs mere

Sagsnr.: 16/13348 Kontraktbilag 4. Erhvervslejeaftale

Sagsnr.: 16/13348 Kontraktbilag 4. Erhvervslejeaftale Erhvervslejeaftale 1. Parterne Mellem undertegnede og medundertegnede Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle (i det følgende kaldet udlejer) xx adr postnr CVR-nr. (i det følgende kaldet lejer) er indgået

Læs mere

Standard lejekontrakt

Standard lejekontrakt Dato: 29. april 2015 J.nr. NST-5232-00508 Standard lejekontrakt (Halkær Mølle stuehus) mellem Naturstyrelsen Himmerland Møldrupvej 26, 9520 Skørping (herefter Udlejer) og [ ] [ ] [ ] (herefter Lejer) Indholdsfortegnelse

Læs mere

ERHVERVSLEJEKONTRAKT. mellem. SOM UDLEJER: Svendborg Kommune Svendborg Havn Jessens Mole 6 5700 Svendborg CVR 29 18 97 30

ERHVERVSLEJEKONTRAKT. mellem. SOM UDLEJER: Svendborg Kommune Svendborg Havn Jessens Mole 6 5700 Svendborg CVR 29 18 97 30 ERHVERVSLEJEKONTRAKT mellem SOM UDLEJER: Svendborg Kommune Svendborg Havn Jessens Mole 6 CVR 29 18 97 30 og SOM LEJER: Foreningen Kys Frøen Nu c/o Steen Juhler Caroline Amalievej 18, st. CVR 36 17 25 68

Læs mere

Standard lejekontrakt

Standard lejekontrakt Dato: 25. juni 2014 J.nr. NST-5232-00485 Standard lejekontrakt (Rebild Hedehus) mellem Naturstyrelsen Himmerland Møldrupvej 26, 9520 Skørping (herefter Udlejer) og [ ] [ ] [ ] (herefter Lejer) Indholdsfortegnelse

Læs mere

L E J E K O N T R A K T

L E J E K O N T R A K T L E J E K O N T R A K T KONTOR, LAGER OG PRODUKTION (Ikke-erhvervsbeskyttede) Parterne Baggrund og formål 1. Det lejede 2. Anvendelse 3. Ikrafttræden/overtagelse 4. Opsigelse/ophør 5. Fremleje og afståelse

Læs mere

Lejeaftale. Aftalens Parter

Lejeaftale. Aftalens Parter j.nr. 1.2.16 / hfs Lejeaftale 1 Aftalens Parter Mellem Museum Sønderjylland, Aastrupvej 48 A, 6100 Haderslev som udlejer og Højeregnens Lokalhistoriske Arkiv, Møllegade 12, 6280 Højer som lejer indgås

Læs mere

LEJEKONTRAKT. Mellem. DSI Klubhuset Sejs Svejbæk CVR-nr. 85139517 Julsøvej 126 8600 Silkeborg (herefter benævnt udlejer)

LEJEKONTRAKT. Mellem. DSI Klubhuset Sejs Svejbæk CVR-nr. 85139517 Julsøvej 126 8600 Silkeborg (herefter benævnt udlejer) Advokatpartnerselskab Godthåbsvej 4, Postbox 180 DK-8600 Silkeborg T: +45 87 22 80 80 W: www.bklaw.dk Advokat Søren Egede Schulz 1. juli 2013 Sagsnr.: 22-1704ss-ses/jkr LEJEKONTRAKT Mellem DSI Klubhuset

Læs mere

Tagensvej 70, 2200 København N. Udlejningschef. Direkte: 43 33 81 05 henriette.pagh-schou@nordeaejendomme.dk

Tagensvej 70, 2200 København N. Udlejningschef. Direkte: 43 33 81 05 henriette.pagh-schou@nordeaejendomme.dk Kontorlejemål på 468 m² i København N Information Lejemålet har kontorer af forskellig størrelse, mødelokale, tekøkkenfaciliteter og toilet. Placeret på 2. sal med indgang fra Kontorer i forskellige størrelser

Læs mere

ERHVERVSLEJEKONTRAKT

ERHVERVSLEJEKONTRAKT 08.08.14 ERHVERVSLEJEKONTRAKT LETT Advokatpartnerselskab Adv. Henrik Puggaard J.nr. 240274-3 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Præambel... 4 2. Det lejede... 5 3. Anvendelse... 5 4. Ikrafttræden... 6 5. Opsigelse

Læs mere

Standard lejekontrakt

Standard lejekontrakt Dato: Oktober 2017 Journalnr. NST-5232-00572 Standard lejekontrakt Krathus mellem Naturstyrelsen Vestsjælland Ulkerupvej 1, 4500 Nykøbing Sj. (herefter Udlejer) og x (herefter Lejer) 1. DET LEJEDE./. 1.1

Læs mere

LEJEKONTRAKT. Lejemålet: Det lejede er fzi en lejlighed O et enkeltværelse O en ejerlejlighed O andet: _ Beliggende: Bakken 26 1.

LEJEKONTRAKT. Lejemålet: Det lejede er fzi en lejlighed O et enkeltværelse O en ejerlejlighed O andet: _ Beliggende: Bakken 26 1. Typeformular A, 8. udgave Lejemåls nr. LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme.

Læs mere

Forslag til lejekontrakt

Forslag til lejekontrakt Forslag til lejekontrakt Parterne Denne lejekontrakt indgås mellem: Udlejer: Navn: Adresse: CVR.nr.: Herefter kaldet udlejer. og Lejer: Navn: Adresse: Evt. CVR.nr.: Herefter kaldet lejer. 1 Det lejede

Læs mere

L E J E K O N T R A K T F O R T R A F I K T Å R N E T

L E J E K O N T R A K T F O R T R A F I K T Å R N E T L E J E K O N T R A K T F O R T R A F I K T Å R N E T 1. PARTERNE... 3 2. DET LEJEDE... 3 3. DET LEJEDES BENYTTELSE... 4 4. LEJEMÅLETS BEGYNDELSE... 4 5. OPSIGELSE... 4 6. LEJE... 5 7. REGULERING AF LEJEN...

Læs mere

Brugsaftale. indgås hermed brugsaftale for ejendommen Ryetvej 17, 3500 Værløse, som ejes af Furesø Kommune. Formål. Omfang

Brugsaftale. indgås hermed brugsaftale for ejendommen Ryetvej 17, 3500 Værløse, som ejes af Furesø Kommune. Formål. Omfang Brugsaftale Version 18.02.2016 Mellem Furesø Kommune Stiager 2 3500 Værløse og Alugod Gruppe, Det Danske Spejderkorps c/o Bjarne van Reeuwijk Toftegårdsvej 20 3500 Værløse indgås hermed brugsaftale for

Læs mere

L E J E K O N T R A K T

L E J E K O N T R A K T MILJØMINISTERIET Naturstyrelsen Midtjylland Mellem xxxx som lejer og Naturstyrelsen Midtjylland, Bjørnkærvej 18, 7540 Haderup som udlejer, oprettes nedenstående L E J E K O N T R A K T 1. Lejemålet Hastruphus

Læs mere

Mellem. Den selvejende institution Danhostel Faxe Vandrerhjem. Østervej 4. 4640 Faxe. Cvr.nr. 14278184. (herefter lejer) Faxe Kommune.

Mellem. Den selvejende institution Danhostel Faxe Vandrerhjem. Østervej 4. 4640 Faxe. Cvr.nr. 14278184. (herefter lejer) Faxe Kommune. Lejekontrakt Mellem Den selvejende institution Danhostel Faxe Vandrerhjem Østervej 4 4640 Faxe Cvr.nr. 14278184 (herefter lejer) Og Faxe Kommune Frederiksgade 8 4690 Haslev Cvr.nr. 29188475 (herefter udlejer)

Læs mere

LEJEKONTRAKT FOR BÅDPLADS I SCANPORT HAVN

LEJEKONTRAKT FOR BÅDPLADS I SCANPORT HAVN Dato / 2015 LEJEKONTRAKT FOR BÅDPLADS I SCANPORT HAVN mellem undertegnede og Skanska Øresund A/S CVR-nr.: 18 05 23 85 Havneholmen 25 1561 København V (i det følgende kaldet Udlejer) Lejer Adresse Postnummer

Læs mere

Mellem Københavns Kommune, Københavns Ejendomme, Gyldenløvesgade 15, 1502 København K, i det følgende kaldet ejer

Mellem Københavns Kommune, Københavns Ejendomme, Gyldenløvesgade 15, 1502 København K, i det følgende kaldet ejer Bilag 6 - Ejendomme Aftale om anvendelse af bygninger og/eller ejendomsareal til opsætning af reklame og reklamebærende udstyr Nærværende aftale er ikke omfattet af lejelovgivningen. PARTERNE OG DET LEJEDE:

Læs mere

AREALLEJEKONTRAKT. Mellem Københavns Kommune, Kultur og Fritidsforvaltningen, Københavns Ejendomme, som udlejer

AREALLEJEKONTRAKT. Mellem Københavns Kommune, Kultur og Fritidsforvaltningen, Københavns Ejendomme, som udlejer AREALLEJEKONTRAKT Mellem Københavns Kommune, Kultur og Fritidsforvaltningen, Københavns Ejendomme, som udlejer og Økonomiforvaltningen Center for Sikker By, Vanløse Lokaludvalg Københavns Rådhus Rådhuspladsen

Læs mere

Lejeprospekt. Butikslokaler. Bredgade 19, 7400 Herning. Butikslokalet på Herning Citys bedste placering.

Lejeprospekt. Butikslokaler. Bredgade 19, 7400 Herning. Butikslokalet på Herning Citys bedste placering. Lejeprospekt Butikslokaler Bredgade 19, 7400 Herning Butikslokalet på Herning Citys bedste placering. Samlet butiksareal: 710 m 2 Årlig start leje for butik: kr. 1.450,- pr. m 2 Sags nr. 14-004 Februar

Læs mere

Lejeprospekt. vedrørende kontorlokalerne. Poulsgade 6-8, 1. sal tv, 7400 Herning. Kontorer med optimal beliggenhed og synlighed

Lejeprospekt. vedrørende kontorlokalerne. Poulsgade 6-8, 1. sal tv, 7400 Herning. Kontorer med optimal beliggenhed og synlighed Lejeprospekt vedrørende kontorlokalerne Poulsgade 6-8, 1. sal tv, 7400 Herning Kontorer med optimal beliggenhed og synlighed Samlet areal inkl. andel af fællesarealer: 1.022 m 2 Årlig leje, år 1 ekskl.

Læs mere

Lejekontrakt vedrørende dele af Kongsholmcenteret

Lejekontrakt vedrørende dele af Kongsholmcenteret Lejekontrakt vedrørende dele af Kongsholmcenteret Albertslund Kommune Rådhuset 2620 Albertslund (herefter kaldet udlejer) og Gate 21 Vognporten 2 2620 Albertslund (herefter kaldet lejer) indgår hermed

Læs mere

Fremlejeprospekt. Kontorlokaler. Dalgas Alle 1, 1. sal, 7400 Herning. Centralt beliggende lyse moderne kontorlokaler.

Fremlejeprospekt. Kontorlokaler. Dalgas Alle 1, 1. sal, 7400 Herning. Centralt beliggende lyse moderne kontorlokaler. Fremlejeprospekt Kontorlokaler Dalgas Alle 1, 1. sal, 7400 Herning Centralt beliggende lyse moderne kontorlokaler. Samlet areal inkl. fællesarealer: 310 m 2 Årlig leje ekskl. drift: kr. 650 pr. m 2 Sags

Læs mere

LEJEKONTRAKT. mellem Københavns Ejendomme som udlejer. Og xx som lejer. dele af eller hele ejendommen beliggende xx.

LEJEKONTRAKT. mellem Københavns Ejendomme som udlejer. Og xx som lejer. dele af eller hele ejendommen beliggende xx. E-doc i ØKF Lejemåls nr. Ejendoms nr. LEJEKONTRAKT mellem Københavns Ejendomme som udlejer Og xx som lejer dele af eller hele ejendommen beliggende xx. Parterne 1. Det lejede 2. Anvendelse 3. Ikrafttræden/overtagelse

Læs mere

Lejekontrakt. Pilleovn til beboelsesejendom. Type: Serienummer: Leje pr. måned Uopsigelig i et år XXXXXXXX

Lejekontrakt. Pilleovn til beboelsesejendom. Type: Serienummer: Leje pr. måned Uopsigelig i et år XXXXXXXX Lejekontrakt Pilleovn til beboelsesejendom Udlejer, Navn: Adresse: Tlf.: Mail: CVR-nr.: Lejer, Navn: Adresse: Tlf.: Mail: CPR-nr.: de nedenfor nævnte effekter: Type: Serienummer: Leje pr. måned Uopsigelig

Læs mere

LEJEKONTRAKT FOR BÅDPLADS I SCANPORT HAVN

LEJEKONTRAKT FOR BÅDPLADS I SCANPORT HAVN Dato / 2012 LEJEKONTRAKT FOR BÅDPLADS I SCANPORT HAVN mellem undertegnede og Skanska Øresund A/S CVR-nr.: 18 05 23 85 Havneholmen 25 1561 København V (i det følgende kaldet Udlejer) Lejer Adresse Postnummer

Læs mere

ERHVERVSLEJEKONTRAKT. CPH:OFFICE ApS, H.C. Ørsteds Vej 50 C, DK-1879 Frederiksberg C. LOKALERNE: H.C. Ørsteds Vej 50 C, DK-1879 Frederiksberg C.

ERHVERVSLEJEKONTRAKT. CPH:OFFICE ApS, H.C. Ørsteds Vej 50 C, DK-1879 Frederiksberg C. LOKALERNE: H.C. Ørsteds Vej 50 C, DK-1879 Frederiksberg C. ERHVERVSLEJEKONTRAKT FREMLEJER: CPH:OFFICE ApS, H.C. Ørsteds Vej 50 C, DK-1879 Frederiksberg C LOKALERNE: H.C. Ørsteds Vej 50 C, DK-1879 Frederiksberg C. Indhold 1. Parterne og det lejede... 3 2. Anvendelse...

Læs mere

HANDELSBETINGELSER FOR MITDEPOTRUM.DK

HANDELSBETINGELSER FOR MITDEPOTRUM.DK HANDELSBETINGELSER FOR MITDEPOTRUM.DK Mitdepotrum.dk Handelsbetingelser Lejekontrakt 1 DET LEJEDE Lejer får ret til at opbevare gods i et angivet opbevaringsrum. Leje og opbevaring sker på følgende vilkår:

Læs mere

Tjekliste - Erhvervslejeloven

Tjekliste - Erhvervslejeloven Tjekliste - Erhvervslejeloven Denne vejledning er tænkt som en hjælp til lejere og udlejere, der skal indgå en lejekontrakt om erhvervslokaler. Det er vigtigt at være opmærksom på, at vejledningen ikke

Læs mere

Tidligere stillede spørgsmål: Spørgsmål 65, spørgsmål/svar 1 vedr. forbrug på lejemål: Fjellerup, Anholt, Kolind Grenaa og Allingåbro

Tidligere stillede spørgsmål: Spørgsmål 65, spørgsmål/svar 1 vedr. forbrug på lejemål: Fjellerup, Anholt, Kolind Grenaa og Allingåbro 1 Svar på spørgsmål 3 Tidligere stillede spørgsmål: Spørgsmål 65, spørgsmål/svar 1 vedr forbrug på lejemål: Vi har desværre ikke opgjort tallene pr station, men det kan selvfølgelig gøres såfremt det ønskes

Læs mere

ERHVERVSLEJEKONTRAKT. mellem. Forest Hill Property ApS CVR-nr. 29 19 03 80 Plejeltvej 20 3100 Hornbæk (i det følgende kaldet udlejer)

ERHVERVSLEJEKONTRAKT. mellem. Forest Hill Property ApS CVR-nr. 29 19 03 80 Plejeltvej 20 3100 Hornbæk (i det følgende kaldet udlejer) J.nr. 21008170 baa/gj Kristian Dalsgaard, Advokat (H) Bent Aagaard, Advokat (H) Karsten Hjorth Larsen, Advokat (H) Janny L. Mikkelsen, Advokat (H) Claus M. Klausen, Advokat (L) Ruth Caddock Hansen, Solicitor,

Læs mere

Lejeprospekt. Kontorlokaler. Rolighedsvej 28, 1. sal, 7400 Herning

Lejeprospekt. Kontorlokaler. Rolighedsvej 28, 1. sal, 7400 Herning Lejeprospekt Kontorlokaler Rolighedsvej 28, 1. sal, 7400 Herning Let tilgængelige lyse kontorlokaler på 1. sal med maksimal synlighed i Herning midtby. Samlet areal: 120 m 2 Årlig leje ekskl. drift: kr.

Læs mere

Tidsbegrænset lejekontrakt

Tidsbegrænset lejekontrakt Tidsbegrænset lejekontrakt 1: Paterne og det lejede. Mellem Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre (herefter benævnt udlejer) Og Hvidovre Fodbold A/S Sollentuna Alle 1-3 2650 Hvidovre (herefter

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE. Kontraktbilag 9. Materielgården. Begrænset udbud. Tilbudsfrist: 15. maj 2013 kl. 12

SOLRØD KOMMUNE. Kontraktbilag 9. Materielgården. Begrænset udbud. Tilbudsfrist: 15. maj 2013 kl. 12 Kontraktbilag 9 Materielgården Begrænset udbud Tilbudsfrist: 15. maj 2013 kl. 12 Indhold 9.1 Lejekontrakt... 2 9.2 Administration, værksted og omklædningsrum... 8 9.3 Hal A... 26 9.4 Hal B... 28 9.5 Saltlager...

Læs mere

ERHVERVSLEJEKONTRAKT. mellem

ERHVERVSLEJEKONTRAKT. mellem ERHVERVSLEJEKONTRAKT mellem SOM UDLEJER: Svendborg Kommune Svendborg Havn Jessens Mole 6 5700 Svendborg CVR 29 18 97 30 (i det følgende kaldet udlejer) og SOM LEJER: Navn Adresse Post By CVR (i det følgende

Læs mere

Tidsbegrænset Lejekontrakt. mellem. Naturstyrelsen Hovedstaden. (herefter Udlejer) xxx. (herefter Lejer)

Tidsbegrænset Lejekontrakt. mellem. Naturstyrelsen Hovedstaden. (herefter Udlejer) xxx. (herefter Lejer) Dato: 11-01-17 J.nr. NST-5232-00558 Tidsbegrænset Lejekontrakt mellem Naturstyrelsen Hovedstaden (herefter Udlejer) og xxx (herefter Lejer) Indholdsfortegnelse 1. PRÆAMBEL... 3 2. DET LEJEDE... 3 3. DET

Læs mere

Lejeprospekt. Kontorlokaler. Rolighedsvej 28-32, 7400 Herning. Let tilgængelige lyse kontorlokaler med maksimal synlighed i Herning midtby.

Lejeprospekt. Kontorlokaler. Rolighedsvej 28-32, 7400 Herning. Let tilgængelige lyse kontorlokaler med maksimal synlighed i Herning midtby. Lejeprospekt Kontorlokaler Rolighedsvej 28-32, 7400 Herning Let tilgængelige lyse kontorlokaler med maksimal synlighed i Herning midtby. Samlet areal: 595 m 2 Årlig leje ekskl. drift: kr. 575 pr. m 2 Sags

Læs mere

Nyere lagerhaller. Lejeopstilling. Beliggende i industriområdet Horsens Syd Sag 110237. Chr. Nielsens Vej 6, 8700 Horsens

Nyere lagerhaller. Lejeopstilling. Beliggende i industriområdet Horsens Syd Sag 110237. Chr. Nielsens Vej 6, 8700 Horsens Lejeopstilling Nyere lagerhaller Beliggende i industriområdet Horsens Syd Sag 110237 Chr. Nielsens Vej 6, 8700 Horsens God beliggenhed nær Vejlevej/Vestvejen/motorvej E45 Højloftede, søjlefri haller med

Læs mere

VEJLEDNING. Bilag. for beboelse. Vejledning nr. 1 af 3. september 2001. typeformular A, 8. udgave, af 3. september

VEJLEDNING. Bilag. for beboelse. Vejledning nr. 1 af 3. september 2001. typeformular A, 8. udgave, af 3. september Bilag Vejledning nr. 1 af 3. september 2001 til typeformular A, 8. udgave, af 3. september 2001. VEJLEDNING for beboelse Vejledning vedrørende lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder,

Læs mere

LEJEKONTRAKT vedr. EGNSTEATERBYGNING

LEJEKONTRAKT vedr. EGNSTEATERBYGNING LEJEKONTRAKT vedr. EGNSTEATERBYGNING 2015-16 Mellem Randers Kommune, i det følgende kaldet udlejer, og Randers Egnsteater, i det følgende kaldet lejer, er indgået følgende kontrakt vedrørende leje af lokaler

Læs mere

Bilag til overdragelsesaftale mellem. Trekantområdets Brandvæsen I/S og Vejen Kommune

Bilag til overdragelsesaftale mellem. Trekantområdets Brandvæsen I/S og Vejen Kommune Bilag til overdragelsesaftale mellem Trekantområdets Brandvæsen I/S og Vejen Kommune Bilag 1. Fortegnelse over verserende retssager og klagesager Ingen. Bilag 2. Ejendomme med tilknytning til det kommunale

Læs mere

Lejeprospekt. Domicil ejendommen. Viborgvej 103, 7400 Herning. Domicilejendom med maksimal synlighed og profileringsværdi

Lejeprospekt. Domicil ejendommen. Viborgvej 103, 7400 Herning. Domicilejendom med maksimal synlighed og profileringsværdi Lejeprospekt Domicil ejendommen Viborgvej 103, 7400 Herning Domicilejendom med maksimal synlighed og profileringsværdi Samlet areal: 4.108 m 2 Årlig leje ekskl. drift: kr. 100-550 pr. m 2 Sags nr. 15-076

Læs mere

Lejeprospekt. vedrørende butikslokalerne. Viborgvej 61, 7400 Herning. Butikslokaler med stor synlighed og meget trafik med tilhørende lager.

Lejeprospekt. vedrørende butikslokalerne. Viborgvej 61, 7400 Herning. Butikslokaler med stor synlighed og meget trafik med tilhørende lager. Lejeprospekt vedrørende butikslokalerne Viborgvej 61, 7400 Herning Butikslokaler med stor synlighed og meget trafik med tilhørende lager. Samlet areal: 628 m 2 Årlig leje ekskl. drift: kr. 360,- pr. m

Læs mere

Lejeprospekt. Lager- og logistiklokalerne. La Cours Vej 1, 7430 Ikast. Velbeliggende lager- og produktionslokaler med 6 meters frihøjde.

Lejeprospekt. Lager- og logistiklokalerne. La Cours Vej 1, 7430 Ikast. Velbeliggende lager- og produktionslokaler med 6 meters frihøjde. Lejeprospekt Lager- og logistiklokalerne La Cours Vej 1, 7430 Ikast Velbeliggende lager- og produktionslokaler med 6 meters frihøjde. Samlet areal inkl. kontor og andel af fællesareal: 4.283 m 2 Årlig

Læs mere

Lejeprospekt. Kontorlokaler. Rolighedsvej 32, 7400 Herning. Let tilgængelige lyse kontorlokaler med maksimal synlighed i Herning midtby.

Lejeprospekt. Kontorlokaler. Rolighedsvej 32, 7400 Herning. Let tilgængelige lyse kontorlokaler med maksimal synlighed i Herning midtby. Lejeprospekt Kontorlokaler Rolighedsvej 32, 7400 Herning Let tilgængelige lyse kontorlokaler med maksimal synlighed i Herning midtby. Samlet areal: 300 m 2 Årlig leje ekskl. drift: kr. 575 pr. m 2 Sags

Læs mere