Erhvervslejekontrakt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Erhvervslejekontrakt"

Transkript

1 Erhvervslejekontrakt mellem Bastian I/S Boller Slotsvej Horsens Cvr.nr.: og Boligselskabet Domea Hedensted-Tørring Boligselskabet Domea Horsens Boligselskabet Domea Nr. Snede Skanderborg Ældreboligselskab Boligselskabet Domea Juelsminde c/o administrator Domea s.m.b.a. Oldenburg Allé Taastrup Cvr.nr.: , , , og

2 Indholdsfortegnelse 1. Det lejedes omfang og beliggenhed 2. Det lejedes benyttelse 3. Lejemålets begyndelse og ophør 4. Lejens størrelse og regulering 5. El 6. Varme og varmt vand 7. Fællesudgifter 8. Forsikring 9. Depositum 10. Moms 11. Vedligeholdelse 12. Renholdelse 13. Det lejedes overlevering 14. Aflevering af det lejede 15. Lejers ret til erstatning og/eller godtgørelse ved lejemålets opsigelse mv. 16. Lejers ret til at foretage forandringer af det lejede 17. Afståelse 18. Fremleje 19. Forkøbsret 20. Skiltning 21. Ansvar og risiko 22. Ændring af lejevilkår - genforhandling 23. Almindelige bestemmelser 24. Tinglysning 25. Kontraktsomkostninger 26. Tvister 27. Bilag

3 Parterne Denne lejekontrakt indgås mellem Udlejer: og Lejer: Navn: Bastian I/S Adresse: Boller Slotsvej 17, 8700 Horsens Cvr.nr.: (herefter kaldet udlejer) Navn: Boligselskabet Domea Hedensted-Tørring, Boligselskabet Domea Horsens, Boligselskabet Domea Nr. Snede, Skanderborg Ældreboligselskab og Boligselskabet Domea Julesminde c/o administrator Domea s.m.b.a. Adresse: Oldenburg Allé 3, 2630 Taastrup Cvr.nr.: , , , og (herefter kaldet lejer) 1. Det lejedes omfang og beliggenhed 1.1. Det lejede omfatter ca.58 m 2 erhvervslokaler beliggende Emil Møllersgade 41, Bygning A, 1. sal, 8700 Horsens, jf. tegning over lejemålet, der vedlægges som bilag 1 til nærværende lejekontrakt Ovennævnte areal defineres som bruttoetageareal opmålt efter bekendtgørelse nr. 311 af 27/ om beregning af arealet af boliger og erhvervslokaler Det samlede areal fordeler sig på følgende lokaletyper: Kontor ca. 58 m 2 Kælder ca. 0 m 2 I alt ca. 58 m Uanset at lejemålet måtte blive opmålt efter lejekontraktens underskrivelse, og denne opmåling måtte udvise en afvigelse fra det i pkt og 1.3. anslåede areal, foretages der ikke regulering af betalingerne, herunder lejen, i henhold til denne lejekontrakt Udlejer tilsikrer og garanterer, at der stilles minimum 4 parkeringspladser til rådighed for lejer. Parkeringspladserne markeres / noteres med lejers navn og må kun benyttes af lejer og/eller lejers gæster Lejer har adgangsret via gangarealerne i stueplan Med mindre andet ellers følger af denne kontrakt, har lejer ikke brugsret til nogen del af den faste ejendom, der ligger uden for de lejede lokaliteter. 2. Det lejedes benyttelse 2.1. Det lejede skal af lejeren benyttes til kontorformål og ejendomsdrift Det lejede må ikke uden udlejers forudgående skriftlige samtykke benyttes til andet formål.

4 2.3. Udlejer har ikke ret til at udleje eller selv benytte andre lokaler i ejendommen til virksomhedsdrift inden for samme branche som lejer Udlejer er ansvarlig for, at det lejede ved lejemålets begyndelse lovligt kan anvendes til den i pkt anførte virksomhed. Lejer er ansvarlig for, at den faktiske brug af det lejede sker i overensstemmelse med den herfor gældende lovgivning, andre offentlige forskrifter samt med respekt af de på ejendommen tinglyste servitutter, således at ethvert ansvar i så henseende i forhold til tredjemand, herunder offentlige myndigheder, er udlejer uvedkommende Lejer skal under lejemålets beståen omgås det lejede forsvarligt. Lejer er pligtig at erstatte alle skader, som forvoldes på det lejede eller ejendommen i øvrigt af lejer, lejers personale eller andre personer, lejer har givet adgang til ejendommen eller det lejede Det lejede må ikke anvendes til drift af forurenende virksomhed Deponering af farlige eller forurenende stoffer må ikke ske på, i eller ved det lejede Brugen af det lejede må ikke ved lugt, støj, rystelser eller lignende kunne medføre gene for ejendommen, dens brugere eller naboer Lejer er ansvarlig for, at den faktiske brug af det lejede til enhver tid er miljømæssigt forsvarlig, herunder at samtlige myndighedskrav til lejers virksomhed til stadighed opfyldes. Alle udgifter til undersøgelser, oprensning eller erstatningskrav i anledning af forurening, der hidrører fra lejers virksomhed, påhviler lejer. Dette gælder, uanset hvornår kravet fremsættes, og uanset om krav fra tredjemand i så henseende måtte være rettet mod udlejer. 3. Lejemålets begyndelse og ophør 3.1. Lejemålet tager sin begyndelse den 1. september 2014 og kan af hver af parterne opsiges med 6 måneders forudgående skriftligt varsel til ophør den 1. i en måned Fra udlejers side kan lejemålet dog tidligst opsiges med forudgående kontraktmæssigt varsel til ophør den 31. august Aftalt uopsigelighed er ikke til hinder for opsigelse som følge af lejers misligholdelse, og opsigelse kan i så fald uanset det aftalte varsel ske med det varsel, som måtte være hjemlet i erhvervslejelovgivningen Fra lejers side kan lejemålet dog tidligst opsiges med forudgående kontraktmæssigt varsel til ophør den 28. februar Såfremt det lejede ødelægges ved brand eller anden ulykke, bortfalder lejekontrakten uden erstatning, og udlejer har ikke pligt til at tilbyde lejeren at leje andre lokaler i ejendommen. Endvidere er udlejer ikke pligtig at tilbyde lejer lokaler i ejendommen, selv om denne efter ødelæggelsen ombygges/genopføres. Udlejer vil tilstræbe at anvise lejer erstatningslejemål, såfremt dette er muligt I tilfælde af, at der i ejendommen bliver lediggjort arealer til udlejning, vil udlejer tilstræbe at tilbyde disse til nærværende lejer på markedsvilkår.

5 4. Lejens størrelse og regulering 4.1. Den årlige leje er aftalt til DKK ,00 ekskl. moms, som erlægges kvartals forud hver den 1. i kvartalet (1/1, 1/4, 1/7 og 1/10) med DKK 8.627,50 ekskl. moms. Lejen for de i 1 anførte lokaliteter er fortsat som følger: Kontor 58 m 2 á 595 kr./m 2 eller i alt ,00 kr. 5. El Alle ydelser i lejeforholdet tillægges moms Årslejen reguleres en gang årligt med den procentvise stigning i det af Danmarks Statistik beregnede nettoprisindeks. Reguleringen beregnes på grundlag af den senest forud for kravets fremsættelse forfaldne leje, ekskl. lejers betaling for varme og fællesudgifter (A), første gang med virkning fra 1. januar Reguleringen sker på grundlag af nettoprisindekset for oktober måned forud for kravets fremsættelse (B), sammenholdt med nettoprisindekset for oktober måned forud for den senest foretagne pristalsregulering (C). Ved nettopristalsregulering beregnes den nye leje som følger: A X B = ny leje C Lejereguleringen gennemføres første gang med virkning fra den 1. januar 2015 på grundlag af stigningen i indekset for oktober 2013 til oktober Reguleringen sker på grundlag af den fulde leje uden fradrag, som nævnt i pkt Såfremt indeksreguleringen umuliggøres enten ved bortfald af beregningen af indekstallet eller anden lovgivning herom, forhøjes i stedet i overensstemmelse med stigningen i et andet eksisterende eller nyt tilsvarende indeks eller, hvis et sådant ikke findes, efter principper, der ligger beregningen af nettoprisindekset så nært som muligt Uanset den årlige udvikling i nettoprisindekset forhøjes den årlige leje pr. 1. januar hvert år med minimum 2% og maksimum 3%, dog første gang først pr. 1. januar Uanset den ovenfor aftalte regulering af lejen, kan hver part forlange lejen reguleret i overensstemmelse med den på tidspunktet for nærværende kontrakts oprettelse gældende lejelovgivning, herunder lov om leje af erhvervslejelokaler mv. 13 om markedsleje Udlejer forsyner det lejede med EL. Lejer betaler udgifterne hertil ud over lejen i henhold til et én gang årligt af udlejer udarbejdet regnskab for perioden 1/7-30/6. Udgifterne fordeles mellem ejendommens lejere på 1. sal svarende til, at lejer afholder 24,1% af udgifterne, der relaterer sig til 1. salen Lejer betaler ud over lejen et acontobidrag, der for tiden udgør kr ,- pr. kvartal ekskl. moms. I beløbet indgår også udgift til alarm for lejemålet, jf. pkt. 23. Acontobetalingen betales kvartalsvis forud sammen med lejen. Såfremt aconto-

6 bidraget afviger fra det forventede forbrug, kan bidraget med 6 ugers varsel kræves ændret, således at bidraget i det væsentlige dækker de faktiske udgifter. Reglerne i erhvervslejelovens kap. 9 gælder for regnskabets aflæggelse. Forbrugsregnskabet skal være kommet frem til lejeren senest 2 måneder efter regnskabsårets udløb Udlejer påtager sig ikke noget ansvar for forbigående forstyrrelser i varme- og vandforsyningen, men har pligt til hurtigst muligt at afhjælpe sådanne forstyrrelser. 6. Varme og varmt vand 6.1. Udlejer forsyner det lejede med varme og vand. Lejer betaler udgifterne hertil ud over lejen i henhold til et én gang årligt af udlejer udarbejdet regnskab for perioden 1/7-30/6 (varmeåret). Udgifterne fordeles mellem ejendommens lejere på 1. sal svarende til, at lejer afholder 24,1% af udgifterne, der relaterer sig til 1. salen Lejer betaler ud over lejen et acontobidrag, der for tiden udgør kr ,- for varme og kr. 200 for varmt vand, i alt kr ,- pr. kvartal ekskl. moms. Acontobetalingen betales kvartalsvis forud sammen med lejen. Såfremt acontobidraget afviger fra det forventede forbrug, kan bidraget med 6 ugers varsel kræves ændret, således at bidraget i det væsentlige dækker de faktiske udgifter. Reglerne i erhvervslejelovens kap. 9 gælder for regnskabets aflæggelse. Forbrugsregnskabet skal være kommet frem til lejeren senest 2 måneder efter regnskabsårets udløb Udlejer påtager sig ikke noget ansvar for forbigående forstyrrelser i varme- og vandforsyningen, men har pligt til hurtigst muligt at afhjælpe sådanne forstyrrelser Udlejer er berettiget til efter forudgående underretning af lejer at afbryde varmeog vandforsyningen i fornødent omfang og efter særligt rimeligt varsel med henblik på anlæggets eftersyn. 7. Fællesudgifter 7.1. Lejer betaler ud over lejen, jf. pkt. 4, endvidere lejers andel af ejendommens fællesudgifter. Regnskabsåret løber fra den 1/7-30/6. Udgifterne fordeles mellem ejendommens lejere på 1. sal svarende til, at lejer afholder 24,1% af udgifterne, der relaterer sig til 1. salen Fællesudgifterne dækker udgifter fra myndighederne så som brandeftersyn, fællesbelysning for p-pladsen, drift og vedligeholdelse af varme, el og vand installationer Lejers andel af udgifterne udgør ved denne lejekontrakts indgåelse kr. 250,- pr. kvartal ekskl. moms. Acontobetalingen betales kvartalsvis forud sammen med lejen. Såfremt acontobidraget afviger fra det forventede forbrug, kan bidraget med 6 ugers varsel kræves ændret, således at bidraget i det væsentlige dækker de faktiske udgifter.

7 7.4. Lejeren er inden 14 dage efter modtagelsen af regnskabet berettiget til at oppebære, hvad der i regnskabet er indbetalt for meget a conto, og på den anden side forpligtet til inden udløbet af nævnte frist at efterbetale eventuelt yderligere tilsvar som pligtig pengeydelse i lejeforholdet. 8. Forsikring 8.1. Det påhviler udlejeren at tegne sædvanlig bygnings- og brandforsikring, dog ikke glas- og kummeforsikring. Medfører lejers virksomhed, at præmiebetalingen forøges i forhold til den normale tarif, betales en sådan forøgelse af lejer ved påkrav. Lejer bærer den fulde risiko for glas og sanitet og har, såfremt udlejer skriftligt kræver det, pligt til at tegne forsikring til afdækning heraf, herunder at dokumentere, at udlejer er registreret hos forsikringsselskabet som sikret i henhold til policen. Eventuelle yderligere forsikringer tegnes af lejer for egen regning. 9. Depositum 9.1. Til sikkerhed for opfyldelse af samtlige forpligtelser, som i henhold til nærværende lejekontrakt påhviler lejer, herunder betalinger i henhold til eventuelle særskilte regnskaber og forpligtelser i forbindelse med fraflytning, betaler lejer samtidig med kontraktens underskrivelse almindeligt depositum DKK ,- + moms svarende til 6 måneders leje Depositum forrentes ikke Depositum kan af udlejer kræves forhøjet, således at dette stedse svarer til måneders forhøjet leje med tillæg af moms, i det omfang lejemålet er momsregistreret. 10. Moms Nærværende ejendom er frivilligt momsregistreret, og samtlige lejers ydelser ifølge nærværende kontrakt pålægges moms Moms er pligtig pengeydelse i lejeforholdet og erlægges samtidig med ydelserne ifølge nærværende kontrakt Lejer er pligtig til efter udlejers påkrav med et varsel på 3 måneder til et kvartals begyndelse (1.1., 1.4., 1.7., 1.10.) at respektere enhver ændring af ejendommens momsregistreringsforhold Såfremt lejen og/eller andre af lejers ydelser i henhold til nærværende kontrakt pålægges anden lovmæssig ydelse af en hvilken som helst art, betaler lejeren dette i tillæg til lejen efter samme regler som moms. 11. Vedligeholdelse Al indvendig vedligeholdelse, herunder fornøden fornyelse, påhviler lejeren, der stedse skal omgås det lejede med sædvanlig omhu, således at det lejede stedse fremstår vel vedligeholdt Lejer er bl.a. forpligtet til at vedligeholde og/eller forny maling, gulv, gulvbelægning, installationer af enhver art, indvendige bygningsdele, herunder indvendige og udvendige døre, låse, dørhåndtag, nøgler, ruder, beslag, cisterner, haner, wcskåle med sæder, vaskekummer, vandlåse, elektriske installationer herunder ele-

8 vator/trappelift, rullegitter, hårde hvidevarer, varme-, klima- og udsugningsinstallationer for så vidt angår termostatventiler, filtre og lignende, der har med driften af disse at gøre, armaturer, lyskilder af enhver art samt installationer til det lejedes afløb og forsyning med vand, el og varme mv. begrænset ved disses tilslutning ved hovedledningen Den udvendige vedligeholdelse påhviler udlejer Lejer har vedligeholdelsesforpligtelsen med hensyn til eventuelle af lejer foretagne forandringer og eller ombygninger tillige med de af lejer etablerede installationer, uanset om disse forhold skal retableres ved lejemålets ophør eller ej. 12. Renholdelse Renholdelse af udenomsarealer, herunder fejning og snerydning af udenomsarealer, glatførebekæmpelse, fortov, gade mv. forestås af udlejer. Udgifter hertil er inkluderet i de til ejendommen hørende fællesudgifter, jf Emballage og lignende må ikke henstilles uden for det lejde, ligesom det ikke er tilladt lejer uden udlejers forudgående skriftlige samtykke at henstille renovationscontainere eller lignende på ejendommen Lejers renovationsbehov opfyldes ved lejers egen foranstaltning og for lejers regning. Udlejer foranlediger, at der anvises plads til placering af affaldscontainere Lejer har mulighed for at indgå i den nuværende rengøringsordning for lejers egen regning. Ordningen er etableret af de øvrige lejere i ejendommen. Eksisterer eller ophører en sådan ordning, står lejer selv for rengøring af lejemålet. 13. Det lejedes overlevering Det lejede overtages nyistandsat, nymalet overalt på samtlige malbare flader og i øvrigt uden nogen mangler af nogen art med samtlige installationer i god og brugbar stand. Lejemålets tilstand ved overtagelse fremgår af indflytningsrapport med blandt andet fotoregistrering af lejemålets stand ved indflytning, jf. bilag Aflevering af det lejede Senest kl. 12:00 på ophørsdagen, hvilket tidspunkt herefter er kaldet ophørstidspunktet og uanset om dette er en helligdag eller dagen før en helligdag skal lejer tilbagelevere det lejede med hvad dertil hører i ryddet og rengjort stand og i øvrigt i den stand, det var på overtagelsesdagen, jf. 13, dvs. nyistandsat og i nymalet stand overalt på samtlige malbare flader og efter en konkret vurdering med en ny gulvbelægning og i øvrigt uden mangler af nogen art og med samtlige installationer i god og brugbar stand, jf. bilag 2. Inden ophørstidspunktet har lejer med mindre andet aftales med udlejer ret og pligt til at fjerne alt løsøre og inventar samt tekniske installationer bekostet og indsat i det lejede af lejer mod at bringe det lejede tilbage til den oprindelige stand pr. overtagelsesdagen. Medmindre parterne skriftligt har aftalt, at ændringer i det lejedes indretning ikke skal tilbageføres, har lejer pligt til at tilbageføre disse ændringer inden ophørs-

9 tidspunktet, således at det lejede fremtræder, som var indrettet på overtagelsesdagen. Senest på ophørstidspunktet gennemføres efter indkaldelse fra en af parterne en fælles besigtigelse af det leje (flyttesyn) for fastsættelse af vedligeholdelses- og retableringsarbejder, som skal udføres for lejers regning. Ved flyttesynet skal det lejede være ryddet og rengjort. Ved afslutningen af flyttesynet afleverer lejer samtlige nøgler til det lejede, og udlejer udarbejder derefter en fraflytningsrapport. Efter flyttesynet er lejer følgelig afskåret fra at foretage vedligeholdeses- og retableringsarbejder i det lejede. Udlejer kan herefter forlange, at værdien af de vedligeholdelses- og retableringsforpligtelser, der påhviler lejer, konverteres til et beløb, som betales kontakt af lejer til udlejer. Konverteringen til kontantbeløb sker på grundlag af tilbud indhentet i fællesskab af lejer og udlejer. I stedet for konvertering til kontantbeløb kan udlejer vælge at kræve vedligeholdelses- og retableringsarbejder udført for lejers regning og risiko. Bortset fra skjulte fejl og mangler ved det lejede, kan udlejer ikke gøre krav i medfør af gældende, hvis der er forløbet mere end 2 uger fra flyttesynet. De ved flyttesynet konstaterede vedligeholdelses- og retableringsforpligtelser, der påhviler lejer, som ikke er konverteret til kontantbeløb, udbedres af udlejer for lejers regning. Er udbedringen ikke tilendebragt på ophørstidspunktet, kan udlejer kræve betaling af ydelser i henhold til 4, 5, 6 o g 7 for den periode, der medgår til istandsættelsen og indtil lejemålet er gjort i kontraktmæssig stand. 15. Lejers ret til erstatning og/eller godtgørelse ved lejemålets opsigelse mv Ved opsigelse fra udlejers side uanset årsag hertil tilkommer der ikke lejer ret til erstatning eller anden godtgørelse som følge af opsigelsen. Det samme gælder ved lejemålets ophør af andre grunde. 16. Lejers ret til at foretage forandringer af det lejede Lejer har ikke uden særskilt skriftlig forudgående aftale ret til at foretage ændringer/ombygninger af det lejede. Der kræves derudover accept fra fredningsmyndighederne, da ejendommen er mærket som en fredet ejendom. Lejer sørger selv for indhentning af evt. tilladelser i denne forbindelse Det er særligt aftalt, at udlejer etablerer/laver en åbning med en karm mellem rum A1.04 og A1.05. for udlejers regning Lejer har derudover ret til at foretage sædvanlige installationer i det lejede, medmindre udlejer kan godtgøre, at ejendommens el- og afløbskapacitet ikke er tilstrækkelig til installationen Lejer har desuden ret til at foretage installationer og ombygninger, når ændringerne sker for at opfylde krav fra en offentlig myndighed vedrørende lejers kontraktmæssige anvendelse af det lejede. I hvert enkelt tilfælde aftales det konkret i forbindelse med udlejers godkendelse af installationen eller ombygningen, hvorvidt der skal foretages reetablering i forhold til lejemålets oprindelige udseende, eller hvorvidt installationerne alene er omfattet af lejers forpligtelser i henhold til

10 aflevering af det lejede samt vedligeholdelsesforpligtelsen i øvrigt, jf. 11 og Lejer er erstatningsansvarlig for skade, der er forårsaget af de installationer, ombygninger og ændringer, lejer har foretaget eller påbegyndt. Lejer skal på udlejers forlangende stille sikkerhed for et eventuelt erstatningskrav i form af indbetaling af yderligere depositum eller etablering af anfordringsgaranti i anerkendt pengeinstitut af en af udlejer nærmere fastsat fornøden størrelse Ændringer af bygningsmæssig karakter skal i alle tilfælde opfylde myndighedernes krav. Det påhviler lejer for egen regning at indhente alle nødvendige tilladelser og opfylde ethvert myndighedskrav. Lejer er pligtig til at egen drift straks og løbende at holde udlejer orienteret om forløbet af myndighedsbehandling og fremsende kopi af ansøgning, tilladelse mv Har lejer foretaget ombygning, ændringer eller installationer, er lejer ved lejeforholdets ophør alene berettiget og forpligtet til for egen regning at retablere det lejede, såfremt udlejers måtte stille krav herom. Udlejer kan kræve, at lejer stiller særskilt sikkerhed som nævnt i for opfyldelse af retableringspligten. 17. Afståelses- og genindtrædelsesret Lejer har afståelsesret og genindtrædelsesret i overensstemmelse med erhvervslejelovens 55. Det er mellem parterne aftalt, at udlejer ikke er berettiget til at afvise ny lejer med andre begrundelser end dårlig økonomi, der i givet fald skal kunne dokumenteres Når lejer har indgået aftale om afståelse, skal han senest 2 uger efter aftalens indgåelse skriftligt meddele udlejer dette. Med meddelelsen skal følge kopi af afståelsesaftalen, kopi af erhververens selvangivelse eller regnskab for de seneste 3 år samt en nærmere redegørelse for erhververens branchekendskab og forretningsmæssige erfaringer Udlejer kan senest 2 uger efter modtagelsen af meddelelse om afståelsen forlange yderligere oplysninger til belysning af erhververens forhold, herunder fx erklæring fra hans bank eller revisor vedrørende hans økonomiske forhold Udlejer er berettiget til at nægte at godkende afståelsen, hvis de forelagte oplysninger ikke på tilfredsstillende måde dokumenterer erhververens økonomiske kvalifikationer til at videreføre virksomheden Hvis udlejer vil nægte at godkende afståelsen eller gøre sin godkendelse betinget, skal han sende skriftlig meddelelse om dette til lejer senest 3 uger efter, at han har modtaget lejer meddelelse om afståelsen eller de krævede supplerende oplysninger. 18. Fremleje Lejer har ret til hel eller delvis fremleje af det lejede til en af udlejer på forhånd skriftligt godkendt fremlejetager til samme anvendelse som anført i Godkendelse af fremlejetager kan alene nægtes af grunde, som sædvanligvis kommer i betragtning for en udlejer ved foretagelse af udlejning, hvorved navnlig vedkommendes økonomiske og faglige kvalifikationer kommer i betragtning. Ved fremleje til andet end en fysisk person vil ud over lejers økonomiske kvalifikatio-

11 ner den daglige leders personlige og faglige kvalifikationer og sikkerheden for dennes varige tilknytning til fremlejetager blive taget i betragtning Fremlejeretten er betinget af, at lejer på forhånd sender bekræftet genpart af den fulde skriftlige aftale mellem lejer og fremlejetager til udlejer Udenomsarealer kan ikke fremlejes særskilt Hvis lejers fremleje af dele af det lejede medfører yderligere krav fra offentlige myndigheder, herunder brandmyndighedskrav, påser lejer opfyldelsen af sådanne krav for egen regning og ved egen foranstaltning. For så vidt angår bygningsmæssige ændringer, som følge af myndighedskrav i forbindelse med fremleje gælder nærværende kontrakts Fremlejetager er ikke berettiget til at begære fremlejekontrakten tinglyst på ejendommen. 19. Forkøbsret Lejer er ikke tilladt forkøbsret til ejendommen. 20. Skiltning Anbringelse af skilte, lysreklame, radio- og fjernsynsantenner eller lignende på/uden for bygningen og det lejede eller på fællesarealer, anbringelse af markiser og lignende uden på bygningen samt afdækning af lejemålets vinduespartier kan ikke ske uden udlejers forudgående samtykke. Herunder skal skiltningen være af noget tilsvarende samme udseende som øvrig skiltning på ejendommen Lejer skal selv drage omsorg for, at anbringelsen tillige er i overensstemmelse med de på ejendommen hvilende servitutter og offentlige myndigheders krav, ligesom lejer selv skal indhente fornødent samtykke fra eventuel ejerforening og afholde enhver omkostning i forbindelse med installationen af sådanne genstande. Herudover skal lejer tage nødvendigt og rimeligt hensyn til øvrige lejere i ejendommen Ved fraflytning skal lejer fjerne sådan installation og ethvert spor herefter, såfremt udlejer kræver dette. 21. Ansvar og risiko Udlejer er alene erstatningsansvarlig for skader på lejers ejendom som følge af fejl og mangler ved lejemålet, som kan henføres til uagtsom adfærd fra udlejers side. 22. Ændring af lejevilkår genforhandling Hverken lejer eller udlejer har ret til at kræve genforhandling af denne lejekontrakt. Erhvervslejelovens 14 er således fraveget mellem parterne. 23. Almindelige bestemmelser I det omfang andet ikke er aftalt eller følger af nærværende kontrakt, finder reglerne i den på aftaletidspunktet gældende lejelovgivning anvendelse.

12 23.2. Lejer erklærer ved sin underskrift på nærværende lejekontrakt at være blevet opfordret til at søge sagkyndig bistand forinden underskrivelsen af nærværende kontrakt og at have modtaget og gennemgået Boligministeriets tjekliste til brug for indgåelse af erhvervslejekontrakter. Tjeklisten vedhæftes nærværende kontrakt som bilag Alle aftaler, der ændrer eller supplerer denne kontrakt, skal være skriftlige for at være bindende Krav, der udspringer af nærværende lejekontrakt eller har hjemmel i lov om leje af erhvervslokaler mv. i øvrigt, udgør pligtige pengeydelser i lejeforholdet Ved lejers forsinkelse med betaling af ydelser i henhold til nærværende lejekontrakt eller med hjemmel i lov om leje af erhvervslokaler mv. i øvrigt forrentes kravet med rentesats efter renteloven fra forfaldsdagen, indtil betaling sker De i nærværende kontrakt aftalte varsler, herunder opsigelsesvarslet, forlænger ikke de varsler, som måtte være gældende i henhold til lejelovgivningen i øvrigt, herunder eksempelvis med hensyn til varsling af lejeforhøjelse eller udlejers udførelse af forbedringer af det lejede Lejer har pligt til, såfremt udlejer kræver det, at dokumentere, at alle udgifter, som det påhviler lejer at betale i henhold til kontrakten, er betalt rettidigt. Udlejer er berettiget til at betale en eventuel restance og kan kræve det udlagte beløb betalt af lejer som pligtig pengeydelse i lejeforholdet Det er særlig aftalt, at udlejer installerer alarm i bygningen, hvor lejerne står for drift og vedligeholdelse samt abonnementsaftale med alarmselskabet. Udgifterne opgøres ift. lejet bruttoetageareal. 24. Tinglysning Lejer er berettiget til at lade sit eksemplar af lejekontrakten tinglyse på ejendommen. Kontrakten skal respektere allerede tinglyste servitutter, byrder og hæftelser samt fremtidig prioritering. 25. Kontraktomkostninger Hver part betaler selv de udgifter, han måtte have haft til juridisk eller anden bistand i forbindelse med lejeaftalens indgåelse. 26. Tvister Eventuelle tvister behandles ved Boligretten i 1. Instans. Såfremt udlejer indstævnes af tredjemand, kan udlejer adcitere lejer ved samme værneting. 27. Bilag 1. Tegning over lejemålet 2. Lejemålets stand ved overtagelse / indflytningsrapport med fotoregistrering 3. Boligministeriets tjekliste

13 Horsens, den Taastrup, den Som udlejer: På vegne af lejer: f/ Bastian I/S f/boligselskabet Domea Hedensted- Tørring: Adm. direktør Formand Bestyrelsesmedlem f/boligselskabet Domea Horsens: Formand Bestyrelsesmedlem f/boligselskabet Domea Nr. Snede: Formand Bestyrelsesmedlem f/skanderborg Ældreboligselskab Formand Bestyrelsesmedlem

14 f/boligselskabet Domea Julesminde: Formand Bestyrelsesmedlem f/administrator Domea s.m.b.a. Bent Fjord Økonomidirektør

LEJEKONTRAKT. 1. Parterne. Mellem Region Midtjylland Skottenborg 26 8000 Viborg (i det følgende kaldet udlejer)

LEJEKONTRAKT. 1. Parterne. Mellem Region Midtjylland Skottenborg 26 8000 Viborg (i det følgende kaldet udlejer) 1. Parterne Mellem Region Midtjylland Skottenborg 26 8000 Viborg (i det følgende kaldet udlejer) og medundertegnede Herning kommune v/center for kommunikation Brahmsvej 8 7400 Herning (i det følgende kaldet

Læs mere

LEJEKONTRAKT. 1. Parterne. Mellem Region Midtjylland v/regionshospitalet Randers Skottenborg 26 8800 Viborg (i det følgende kaldet udlejer)

LEJEKONTRAKT. 1. Parterne. Mellem Region Midtjylland v/regionshospitalet Randers Skottenborg 26 8800 Viborg (i det følgende kaldet udlejer) 1. Parterne Mellem Region Midtjylland v/regionshospitalet Randers Skottenborg 26 8800 Viborg (i det følgende kaldet udlejer) og medundertegnede Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa CVR nr. 29189986 (i

Læs mere

GENERELLE LEJEBETINGELSER ved leje af Kontor eller Erhvervslokaler

GENERELLE LEJEBETINGELSER ved leje af Kontor eller Erhvervslokaler GENERELLE LEJEBETINGELSER ved leje af Kontor eller Erhvervslokaler 1. Det lejede 1.1 Lejekontrakt indgås mellem ErhvervsMart Foerlev Møllevej 3 8660 Skanderborg v/ Vagn Hvam Pedersen CVR nr.: 17112791

Læs mere

ERHVERVSLEJEKONTRAKT

ERHVERVSLEJEKONTRAKT J. nr. 4782 ERHVERVSLEJEKONTRAKT Kolind Halmvarmeværk a.m.b.a. (Udlejer) Syddjurs Kommune (Lejer) Vedrørende lejemålet beliggende Engvej 18, 8560 Kolind 1.1.1.1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Det lejede 2. Det

Læs mere

1.1. Det lejede er beliggende på matr.nr., hvis grund og bygninger herefter er kaldet ejendommen. Lejemålets postadresse er.

1.1. Det lejede er beliggende på matr.nr., hvis grund og bygninger herefter er kaldet ejendommen. Lejemålets postadresse er. Dato: Lejemåls nr. LEJEKONTRAKT Kontor, lager og produktion (ikke-erhvervsbeskyttede) Mellem Og som udlejer som lejer Parterne 1. Det lejede 2. Anvendelse 3. Ikrafttræden/overtagelse 4. Opsigelse/ophør

Læs mere

ADVOKAT PETER LAU LAURITZEN VINGÅRDSGADE 22 9000 AALBORG Tlf. 46 92 92 00 ERHVERVSLEJEKONTRAKT UDLEJER OG LEJER. DAHL AALBORG A/S, CVR nr.

ADVOKAT PETER LAU LAURITZEN VINGÅRDSGADE 22 9000 AALBORG Tlf. 46 92 92 00 ERHVERVSLEJEKONTRAKT UDLEJER OG LEJER. DAHL AALBORG A/S, CVR nr. ADVOKAT PETER LAU LAURITZEN VINGÅRDSGADE 22 9000 AALBORG Tlf. 46 92 92 00 J.NR. 224277 /JBF ERHVERVSLEJEKONTRAKT M E L L E M UDLEJER OG LEJER DAHL AALBORG A/S, CVR nr. 19 23 21 07 1. PARTERNE 3 2. DET

Læs mere

L E J E K O N T R A K T

L E J E K O N T R A K T L E J E K O N T R A K T BUTIK, RESTAURANT M.V. (erhvervsbeskyttede) Parterne Baggrund og formål 1. Det lejede 2. Anvendelse 3. Ikrafttræden/overtagelse 4. Opsigelse/ophør 5. Fremleje og afståelse 6. Årlig

Læs mere

Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 32 83 66. 1. Det lejede.

Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 32 83 66. 1. Det lejede. PETER EGEMAR Advokat L CLAUS CLAUSEN Advokat L Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 32 83 66 490-303-03 L E J E K O N T R A K T Denne lejekontrakt indgås mellem udlejer: og A/B

Læs mere

Tidsbegrænset ERHVERVS- LEJEKONTRAKT (ikke-erhvervsbeskyttede)

Tidsbegrænset ERHVERVS- LEJEKONTRAKT (ikke-erhvervsbeskyttede) Lejemåls nr. Tidsbegrænset ERHVERVS- LEJEKONTRAKT (ikke-erhvervsbeskyttede) Mellem Københavns Kommune, Kultur- og Fritidsforvaltningen, Københavns Ejendomme, Gyldenløvesgade 15, 5. sal, postboks 228, 1502

Læs mere

Tidsbegrænset lejekontrakt

Tidsbegrænset lejekontrakt Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Tidsbegrænset lejekontrakt Mellem Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S CVR nr. 64 94 22

Læs mere

ERHVERVSLEJEKONTRAKT

ERHVERVSLEJEKONTRAKT Trolle Advokatfirma Advokatpartnerselskab Vesterballevej 25 Snoghøj 7000 Fredericia Advokat Lene Dinesen j.nr. 13k-130222-EBB ERHVERVSLEJEKONTRAKT Mellem og medundertegnede vedr. lejemål beliggende på:

Læs mere

LEJEKONTRAKT. Aabenraa Kommune

LEJEKONTRAKT. Aabenraa Kommune LEJEKONTRAKT Mellem undertegnede udlejer Foreningen De Danske Børneinstitutioner i Aabenraa på vegne af Løjt Børnehus og medundertegnede lejer Aabenraa Kommune indgås herved følgende lejekontrakt S 1 -

Læs mere

PROJEKT ROSEN APS Tlf. 59 41 12 39 - Fax 59 41 12 40

PROJEKT ROSEN APS Tlf. 59 41 12 39 - Fax 59 41 12 40 PROJEKT ROSEN APS Tlf. 59 41 12 39 - Fax 59 41 12 40 (2013-01-11) Lejemål nr. 50-8700-xx-2 ERHVERVSLEJEKONTRAKT for lejemål nr. 50-8700-xx-2 Markedsgade/Rosen/Smedelundsgade, 4300 Holbæk Projekt Rosen

Læs mere

LEJEKONTRAKT. mellem Københavns Ejendomme som udlejer. Og xx som lejer. dele af eller hele ejendommen beliggende xx.

LEJEKONTRAKT. mellem Københavns Ejendomme som udlejer. Og xx som lejer. dele af eller hele ejendommen beliggende xx. E-doc i ØKF Lejemåls nr. Ejendoms nr. LEJEKONTRAKT mellem Københavns Ejendomme som udlejer Og xx som lejer dele af eller hele ejendommen beliggende xx. Parterne 1. Det lejede 2. Anvendelse 3. Ikrafttræden/overtagelse

Læs mere

HALDGUTTENBERG ERHVERVSLEJEKONTRAKT

HALDGUTTENBERG ERHVERVSLEJEKONTRAKT 25. februar 2011 J.nr. 10.656 ERHVERVSLEJEKONTRAKT PARTERNE Denne lejekontrakt indgås mellem Givrum Facilities S.M.B.A. Cvr.nr. 33 16 53 23 Sortedam Dossering 103, 2. tv. 2100 København Ø (herefter kaldet

Læs mere

L E J E K O N T R A K T. A/B Enghave c/o DATEA A/S Lyngby Hovedgade 4 2800 Kongens Lyngby

L E J E K O N T R A K T. A/B Enghave c/o DATEA A/S Lyngby Hovedgade 4 2800 Kongens Lyngby 21. august 2012 1-61722-1-4 L E J E K O N T R A K T Mellem undertegnede som udlejer A/B Enghave c/o DATEA A/S Lyngby Hovedgade 4 2800 Kongens Lyngby og medundertegnede som lejer Garage Made I/S Cvr. nr.

Læs mere

LEJEKONTRAKT NORDSJÆLLANDS HOSPITAL FREDERIKSSUND

LEJEKONTRAKT NORDSJÆLLANDS HOSPITAL FREDERIKSSUND UDKAST 16.09.2014 LEJEKONTRAKT NORDSJÆLLANDS HOSPITAL FREDERIKSSUND Nielsen & Thomsen Advokatpartnerselskab Østbanegade 55 2100 København Ø Danmark Tlf: 35 44 70 00 Fax: 35 44 70 01 www.ntadvokater.dk

Læs mere

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S LEJEKONTRAKT. Erhvervslejemål. 1. Det lejede. 2. Anvendelse. 3. Ikrafttræden og lejemålets stand ved overtagelsen

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S LEJEKONTRAKT. Erhvervslejemål. 1. Det lejede. 2. Anvendelse. 3. Ikrafttræden og lejemålets stand ved overtagelsen ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S Frederiksgade 72 Postboks 5052 DK-8100 Århus C Tlf. (+45) 86 12 23 66 Fax (+45) 86 12 97 07 CVR-nr. 25 90 89 02 E-mail: info@kapas.dk www.kapas.dk Jyske Bank 5076 1320014

Læs mere

E R H V E R V S L E J E K O N T R A K T

E R H V E R V S L E J E K O N T R A K T Lejemåls nr. E R H V E R V S L E J E K O N T R A K T Denne kontrakt består af en række bestemmelser, der udfyldes af parterne. Bestemmelser der uddyber eller fraviger det fortrykte kan anføres i kontraktens

Læs mere

Appendiks 3.1. Aftale om leje af Vestbanens værksted i Varde. Mellem. Vestbanen A/S c/o Varde Kommune Bytoften 2 6800 Varde.

Appendiks 3.1. Aftale om leje af Vestbanens værksted i Varde. Mellem. Vestbanen A/S c/o Varde Kommune Bytoften 2 6800 Varde. Appendiks 3.1 Aftale om leje af Vestbanens værksted i Varde Mellem Vestbanen A/S c/o Varde Kommune Bytoften 2 6800 Varde og [Operatør] Mellem Vestbanen A/S c/o Varde Kommune Bytoften 2 6800 Varde (herefter

Læs mere

ERHVERVSLEJEKONTRAKT. mellem. SOM UDLEJER: Svendborg Kommune Svendborg Havn Jessens Mole 6 5700 Svendborg CVR 29 18 97 30

ERHVERVSLEJEKONTRAKT. mellem. SOM UDLEJER: Svendborg Kommune Svendborg Havn Jessens Mole 6 5700 Svendborg CVR 29 18 97 30 ERHVERVSLEJEKONTRAKT mellem SOM UDLEJER: Svendborg Kommune Svendborg Havn Jessens Mole 6 CVR 29 18 97 30 og SOM LEJER: Foreningen Kys Frøen Nu c/o Steen Juhler Caroline Amalievej 18, st. CVR 36 17 25 68

Læs mere

T I D S B E G R Æ N S E T E R H V E R V S L E J E K O N T R A K T

T I D S B E G R Æ N S E T E R H V E R V S L E J E K O N T R A K T ADVOKAT EIGIL PEDERSEN KAJ MUNKS VEJ 4 7400 HERNING Tlf. 96 26 40 00 J.NR. 6023567 /TMH T I D S B E G R Æ N S E T E R H V E R V S L E J E K O N T R A K T Mellem undertegnede Innovatorium A/S Birk Centerpark

Læs mere

LEJEKONTRAKT. Efter aftalen har lejer endvidere efter udlejers anvisninger adgang og brugsret til følgende lokaliteter: (sæt x)

LEJEKONTRAKT. Efter aftalen har lejer endvidere efter udlejers anvisninger adgang og brugsret til følgende lokaliteter: (sæt x) Typeformular A, 8. udgave Lejemåls nr. 06240213 LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme.

Læs mere

LEJEKONTRAKT for beboelse

LEJEKONTRAKT for beboelse Typeformular A, 8. udgave Lejemåls nr. (Til intern brug) LEJEKONTRAKT for beboelse L e j e k o n t r a k t t i l a n v e n d e l s e i l e j e a f t a l e r o m b e b o e l s e s - l e j l i g h e d e

Læs mere

LEJEKONTRAKT for beboelse

LEJEKONTRAKT for beboelse Typeformular A, 8. udgave Lejemåls nr. 17 LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme.

Læs mere

LEJEKONTRAKT for beboelse

LEJEKONTRAKT for beboelse Typeformular A, 8. udgave Lejemåls nr. 11-469-1-2 LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme.

Læs mere

LEJEKONTRAKT for beboelse

LEJEKONTRAKT for beboelse Typeformular A, 8. udgave Lejemåls nr. LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme.

Læs mere

LEJEKONTRAKT for beboelse

LEJEKONTRAKT for beboelse Typeformular A, 8. udgave Lejemåls nr. LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme.

Læs mere

OPP Kalvebod Brygge. Bilag 2 // Vilkår for leje af grundareal

OPP Kalvebod Brygge. Bilag 2 // Vilkår for leje af grundareal OPP Kalvebod Brygge Bilag 2 // Vilkår for leje af grundareal Indholdsfortegnelse 1 Parterne 2 2 Baggrund 2 3 Det lejedes omfang og beliggenhed 3 4 Anvendelse 3 5 Ikrafttræden og opsigelse 4 6 Lejemålets

Læs mere

Lejeloven. Indhold. www.lejeret.com

Lejeloven. Indhold. www.lejeret.com 1 Lejeloven Indhold Lovens anvendelsesområde... 2 Lejeaftalen... 3 Mangler ved det lejede... 6 Vedligeholdelse... 9 Lejerens brug af det lejede...11 Betaling af leje...14 Varmebetaling m.v...16 Lejerens

Læs mere