Erhvervslejekontrakt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Erhvervslejekontrakt"

Transkript

1 Erhvervslejekontrakt mellem Bastian I/S Boller Slotsvej Horsens Cvr.nr.: og Boligselskabet Domea Hedensted-Tørring Boligselskabet Domea Horsens Boligselskabet Domea Nr. Snede Skanderborg Ældreboligselskab Boligselskabet Domea Juelsminde c/o administrator Domea s.m.b.a. Oldenburg Allé Taastrup Cvr.nr.: , , , og

2 Indholdsfortegnelse 1. Det lejedes omfang og beliggenhed 2. Det lejedes benyttelse 3. Lejemålets begyndelse og ophør 4. Lejens størrelse og regulering 5. El 6. Varme og varmt vand 7. Fællesudgifter 8. Forsikring 9. Depositum 10. Moms 11. Vedligeholdelse 12. Renholdelse 13. Det lejedes overlevering 14. Aflevering af det lejede 15. Lejers ret til erstatning og/eller godtgørelse ved lejemålets opsigelse mv. 16. Lejers ret til at foretage forandringer af det lejede 17. Afståelse 18. Fremleje 19. Forkøbsret 20. Skiltning 21. Ansvar og risiko 22. Ændring af lejevilkår - genforhandling 23. Almindelige bestemmelser 24. Tinglysning 25. Kontraktsomkostninger 26. Tvister 27. Bilag

3 Parterne Denne lejekontrakt indgås mellem Udlejer: og Lejer: Navn: Bastian I/S Adresse: Boller Slotsvej 17, 8700 Horsens Cvr.nr.: (herefter kaldet udlejer) Navn: Boligselskabet Domea Hedensted-Tørring, Boligselskabet Domea Horsens, Boligselskabet Domea Nr. Snede, Skanderborg Ældreboligselskab og Boligselskabet Domea Julesminde c/o administrator Domea s.m.b.a. Adresse: Oldenburg Allé 3, 2630 Taastrup Cvr.nr.: , , , og (herefter kaldet lejer) 1. Det lejedes omfang og beliggenhed 1.1. Det lejede omfatter ca.58 m 2 erhvervslokaler beliggende Emil Møllersgade 41, Bygning A, 1. sal, 8700 Horsens, jf. tegning over lejemålet, der vedlægges som bilag 1 til nærværende lejekontrakt Ovennævnte areal defineres som bruttoetageareal opmålt efter bekendtgørelse nr. 311 af 27/ om beregning af arealet af boliger og erhvervslokaler Det samlede areal fordeler sig på følgende lokaletyper: Kontor ca. 58 m 2 Kælder ca. 0 m 2 I alt ca. 58 m Uanset at lejemålet måtte blive opmålt efter lejekontraktens underskrivelse, og denne opmåling måtte udvise en afvigelse fra det i pkt og 1.3. anslåede areal, foretages der ikke regulering af betalingerne, herunder lejen, i henhold til denne lejekontrakt Udlejer tilsikrer og garanterer, at der stilles minimum 4 parkeringspladser til rådighed for lejer. Parkeringspladserne markeres / noteres med lejers navn og må kun benyttes af lejer og/eller lejers gæster Lejer har adgangsret via gangarealerne i stueplan Med mindre andet ellers følger af denne kontrakt, har lejer ikke brugsret til nogen del af den faste ejendom, der ligger uden for de lejede lokaliteter. 2. Det lejedes benyttelse 2.1. Det lejede skal af lejeren benyttes til kontorformål og ejendomsdrift Det lejede må ikke uden udlejers forudgående skriftlige samtykke benyttes til andet formål.

4 2.3. Udlejer har ikke ret til at udleje eller selv benytte andre lokaler i ejendommen til virksomhedsdrift inden for samme branche som lejer Udlejer er ansvarlig for, at det lejede ved lejemålets begyndelse lovligt kan anvendes til den i pkt anførte virksomhed. Lejer er ansvarlig for, at den faktiske brug af det lejede sker i overensstemmelse med den herfor gældende lovgivning, andre offentlige forskrifter samt med respekt af de på ejendommen tinglyste servitutter, således at ethvert ansvar i så henseende i forhold til tredjemand, herunder offentlige myndigheder, er udlejer uvedkommende Lejer skal under lejemålets beståen omgås det lejede forsvarligt. Lejer er pligtig at erstatte alle skader, som forvoldes på det lejede eller ejendommen i øvrigt af lejer, lejers personale eller andre personer, lejer har givet adgang til ejendommen eller det lejede Det lejede må ikke anvendes til drift af forurenende virksomhed Deponering af farlige eller forurenende stoffer må ikke ske på, i eller ved det lejede Brugen af det lejede må ikke ved lugt, støj, rystelser eller lignende kunne medføre gene for ejendommen, dens brugere eller naboer Lejer er ansvarlig for, at den faktiske brug af det lejede til enhver tid er miljømæssigt forsvarlig, herunder at samtlige myndighedskrav til lejers virksomhed til stadighed opfyldes. Alle udgifter til undersøgelser, oprensning eller erstatningskrav i anledning af forurening, der hidrører fra lejers virksomhed, påhviler lejer. Dette gælder, uanset hvornår kravet fremsættes, og uanset om krav fra tredjemand i så henseende måtte være rettet mod udlejer. 3. Lejemålets begyndelse og ophør 3.1. Lejemålet tager sin begyndelse den 1. september 2014 og kan af hver af parterne opsiges med 6 måneders forudgående skriftligt varsel til ophør den 1. i en måned Fra udlejers side kan lejemålet dog tidligst opsiges med forudgående kontraktmæssigt varsel til ophør den 31. august Aftalt uopsigelighed er ikke til hinder for opsigelse som følge af lejers misligholdelse, og opsigelse kan i så fald uanset det aftalte varsel ske med det varsel, som måtte være hjemlet i erhvervslejelovgivningen Fra lejers side kan lejemålet dog tidligst opsiges med forudgående kontraktmæssigt varsel til ophør den 28. februar Såfremt det lejede ødelægges ved brand eller anden ulykke, bortfalder lejekontrakten uden erstatning, og udlejer har ikke pligt til at tilbyde lejeren at leje andre lokaler i ejendommen. Endvidere er udlejer ikke pligtig at tilbyde lejer lokaler i ejendommen, selv om denne efter ødelæggelsen ombygges/genopføres. Udlejer vil tilstræbe at anvise lejer erstatningslejemål, såfremt dette er muligt I tilfælde af, at der i ejendommen bliver lediggjort arealer til udlejning, vil udlejer tilstræbe at tilbyde disse til nærværende lejer på markedsvilkår.

5 4. Lejens størrelse og regulering 4.1. Den årlige leje er aftalt til DKK ,00 ekskl. moms, som erlægges kvartals forud hver den 1. i kvartalet (1/1, 1/4, 1/7 og 1/10) med DKK 8.627,50 ekskl. moms. Lejen for de i 1 anførte lokaliteter er fortsat som følger: Kontor 58 m 2 á 595 kr./m 2 eller i alt ,00 kr. 5. El Alle ydelser i lejeforholdet tillægges moms Årslejen reguleres en gang årligt med den procentvise stigning i det af Danmarks Statistik beregnede nettoprisindeks. Reguleringen beregnes på grundlag af den senest forud for kravets fremsættelse forfaldne leje, ekskl. lejers betaling for varme og fællesudgifter (A), første gang med virkning fra 1. januar Reguleringen sker på grundlag af nettoprisindekset for oktober måned forud for kravets fremsættelse (B), sammenholdt med nettoprisindekset for oktober måned forud for den senest foretagne pristalsregulering (C). Ved nettopristalsregulering beregnes den nye leje som følger: A X B = ny leje C Lejereguleringen gennemføres første gang med virkning fra den 1. januar 2015 på grundlag af stigningen i indekset for oktober 2013 til oktober Reguleringen sker på grundlag af den fulde leje uden fradrag, som nævnt i pkt Såfremt indeksreguleringen umuliggøres enten ved bortfald af beregningen af indekstallet eller anden lovgivning herom, forhøjes i stedet i overensstemmelse med stigningen i et andet eksisterende eller nyt tilsvarende indeks eller, hvis et sådant ikke findes, efter principper, der ligger beregningen af nettoprisindekset så nært som muligt Uanset den årlige udvikling i nettoprisindekset forhøjes den årlige leje pr. 1. januar hvert år med minimum 2% og maksimum 3%, dog første gang først pr. 1. januar Uanset den ovenfor aftalte regulering af lejen, kan hver part forlange lejen reguleret i overensstemmelse med den på tidspunktet for nærværende kontrakts oprettelse gældende lejelovgivning, herunder lov om leje af erhvervslejelokaler mv. 13 om markedsleje Udlejer forsyner det lejede med EL. Lejer betaler udgifterne hertil ud over lejen i henhold til et én gang årligt af udlejer udarbejdet regnskab for perioden 1/7-30/6. Udgifterne fordeles mellem ejendommens lejere på 1. sal svarende til, at lejer afholder 24,1% af udgifterne, der relaterer sig til 1. salen Lejer betaler ud over lejen et acontobidrag, der for tiden udgør kr ,- pr. kvartal ekskl. moms. I beløbet indgår også udgift til alarm for lejemålet, jf. pkt. 23. Acontobetalingen betales kvartalsvis forud sammen med lejen. Såfremt aconto-

6 bidraget afviger fra det forventede forbrug, kan bidraget med 6 ugers varsel kræves ændret, således at bidraget i det væsentlige dækker de faktiske udgifter. Reglerne i erhvervslejelovens kap. 9 gælder for regnskabets aflæggelse. Forbrugsregnskabet skal være kommet frem til lejeren senest 2 måneder efter regnskabsårets udløb Udlejer påtager sig ikke noget ansvar for forbigående forstyrrelser i varme- og vandforsyningen, men har pligt til hurtigst muligt at afhjælpe sådanne forstyrrelser. 6. Varme og varmt vand 6.1. Udlejer forsyner det lejede med varme og vand. Lejer betaler udgifterne hertil ud over lejen i henhold til et én gang årligt af udlejer udarbejdet regnskab for perioden 1/7-30/6 (varmeåret). Udgifterne fordeles mellem ejendommens lejere på 1. sal svarende til, at lejer afholder 24,1% af udgifterne, der relaterer sig til 1. salen Lejer betaler ud over lejen et acontobidrag, der for tiden udgør kr ,- for varme og kr. 200 for varmt vand, i alt kr ,- pr. kvartal ekskl. moms. Acontobetalingen betales kvartalsvis forud sammen med lejen. Såfremt acontobidraget afviger fra det forventede forbrug, kan bidraget med 6 ugers varsel kræves ændret, således at bidraget i det væsentlige dækker de faktiske udgifter. Reglerne i erhvervslejelovens kap. 9 gælder for regnskabets aflæggelse. Forbrugsregnskabet skal være kommet frem til lejeren senest 2 måneder efter regnskabsårets udløb Udlejer påtager sig ikke noget ansvar for forbigående forstyrrelser i varme- og vandforsyningen, men har pligt til hurtigst muligt at afhjælpe sådanne forstyrrelser Udlejer er berettiget til efter forudgående underretning af lejer at afbryde varmeog vandforsyningen i fornødent omfang og efter særligt rimeligt varsel med henblik på anlæggets eftersyn. 7. Fællesudgifter 7.1. Lejer betaler ud over lejen, jf. pkt. 4, endvidere lejers andel af ejendommens fællesudgifter. Regnskabsåret løber fra den 1/7-30/6. Udgifterne fordeles mellem ejendommens lejere på 1. sal svarende til, at lejer afholder 24,1% af udgifterne, der relaterer sig til 1. salen Fællesudgifterne dækker udgifter fra myndighederne så som brandeftersyn, fællesbelysning for p-pladsen, drift og vedligeholdelse af varme, el og vand installationer Lejers andel af udgifterne udgør ved denne lejekontrakts indgåelse kr. 250,- pr. kvartal ekskl. moms. Acontobetalingen betales kvartalsvis forud sammen med lejen. Såfremt acontobidraget afviger fra det forventede forbrug, kan bidraget med 6 ugers varsel kræves ændret, således at bidraget i det væsentlige dækker de faktiske udgifter.

7 7.4. Lejeren er inden 14 dage efter modtagelsen af regnskabet berettiget til at oppebære, hvad der i regnskabet er indbetalt for meget a conto, og på den anden side forpligtet til inden udløbet af nævnte frist at efterbetale eventuelt yderligere tilsvar som pligtig pengeydelse i lejeforholdet. 8. Forsikring 8.1. Det påhviler udlejeren at tegne sædvanlig bygnings- og brandforsikring, dog ikke glas- og kummeforsikring. Medfører lejers virksomhed, at præmiebetalingen forøges i forhold til den normale tarif, betales en sådan forøgelse af lejer ved påkrav. Lejer bærer den fulde risiko for glas og sanitet og har, såfremt udlejer skriftligt kræver det, pligt til at tegne forsikring til afdækning heraf, herunder at dokumentere, at udlejer er registreret hos forsikringsselskabet som sikret i henhold til policen. Eventuelle yderligere forsikringer tegnes af lejer for egen regning. 9. Depositum 9.1. Til sikkerhed for opfyldelse af samtlige forpligtelser, som i henhold til nærværende lejekontrakt påhviler lejer, herunder betalinger i henhold til eventuelle særskilte regnskaber og forpligtelser i forbindelse med fraflytning, betaler lejer samtidig med kontraktens underskrivelse almindeligt depositum DKK ,- + moms svarende til 6 måneders leje Depositum forrentes ikke Depositum kan af udlejer kræves forhøjet, således at dette stedse svarer til måneders forhøjet leje med tillæg af moms, i det omfang lejemålet er momsregistreret. 10. Moms Nærværende ejendom er frivilligt momsregistreret, og samtlige lejers ydelser ifølge nærværende kontrakt pålægges moms Moms er pligtig pengeydelse i lejeforholdet og erlægges samtidig med ydelserne ifølge nærværende kontrakt Lejer er pligtig til efter udlejers påkrav med et varsel på 3 måneder til et kvartals begyndelse (1.1., 1.4., 1.7., 1.10.) at respektere enhver ændring af ejendommens momsregistreringsforhold Såfremt lejen og/eller andre af lejers ydelser i henhold til nærværende kontrakt pålægges anden lovmæssig ydelse af en hvilken som helst art, betaler lejeren dette i tillæg til lejen efter samme regler som moms. 11. Vedligeholdelse Al indvendig vedligeholdelse, herunder fornøden fornyelse, påhviler lejeren, der stedse skal omgås det lejede med sædvanlig omhu, således at det lejede stedse fremstår vel vedligeholdt Lejer er bl.a. forpligtet til at vedligeholde og/eller forny maling, gulv, gulvbelægning, installationer af enhver art, indvendige bygningsdele, herunder indvendige og udvendige døre, låse, dørhåndtag, nøgler, ruder, beslag, cisterner, haner, wcskåle med sæder, vaskekummer, vandlåse, elektriske installationer herunder ele-

8 vator/trappelift, rullegitter, hårde hvidevarer, varme-, klima- og udsugningsinstallationer for så vidt angår termostatventiler, filtre og lignende, der har med driften af disse at gøre, armaturer, lyskilder af enhver art samt installationer til det lejedes afløb og forsyning med vand, el og varme mv. begrænset ved disses tilslutning ved hovedledningen Den udvendige vedligeholdelse påhviler udlejer Lejer har vedligeholdelsesforpligtelsen med hensyn til eventuelle af lejer foretagne forandringer og eller ombygninger tillige med de af lejer etablerede installationer, uanset om disse forhold skal retableres ved lejemålets ophør eller ej. 12. Renholdelse Renholdelse af udenomsarealer, herunder fejning og snerydning af udenomsarealer, glatførebekæmpelse, fortov, gade mv. forestås af udlejer. Udgifter hertil er inkluderet i de til ejendommen hørende fællesudgifter, jf Emballage og lignende må ikke henstilles uden for det lejde, ligesom det ikke er tilladt lejer uden udlejers forudgående skriftlige samtykke at henstille renovationscontainere eller lignende på ejendommen Lejers renovationsbehov opfyldes ved lejers egen foranstaltning og for lejers regning. Udlejer foranlediger, at der anvises plads til placering af affaldscontainere Lejer har mulighed for at indgå i den nuværende rengøringsordning for lejers egen regning. Ordningen er etableret af de øvrige lejere i ejendommen. Eksisterer eller ophører en sådan ordning, står lejer selv for rengøring af lejemålet. 13. Det lejedes overlevering Det lejede overtages nyistandsat, nymalet overalt på samtlige malbare flader og i øvrigt uden nogen mangler af nogen art med samtlige installationer i god og brugbar stand. Lejemålets tilstand ved overtagelse fremgår af indflytningsrapport med blandt andet fotoregistrering af lejemålets stand ved indflytning, jf. bilag Aflevering af det lejede Senest kl. 12:00 på ophørsdagen, hvilket tidspunkt herefter er kaldet ophørstidspunktet og uanset om dette er en helligdag eller dagen før en helligdag skal lejer tilbagelevere det lejede med hvad dertil hører i ryddet og rengjort stand og i øvrigt i den stand, det var på overtagelsesdagen, jf. 13, dvs. nyistandsat og i nymalet stand overalt på samtlige malbare flader og efter en konkret vurdering med en ny gulvbelægning og i øvrigt uden mangler af nogen art og med samtlige installationer i god og brugbar stand, jf. bilag 2. Inden ophørstidspunktet har lejer med mindre andet aftales med udlejer ret og pligt til at fjerne alt løsøre og inventar samt tekniske installationer bekostet og indsat i det lejede af lejer mod at bringe det lejede tilbage til den oprindelige stand pr. overtagelsesdagen. Medmindre parterne skriftligt har aftalt, at ændringer i det lejedes indretning ikke skal tilbageføres, har lejer pligt til at tilbageføre disse ændringer inden ophørs-

9 tidspunktet, således at det lejede fremtræder, som var indrettet på overtagelsesdagen. Senest på ophørstidspunktet gennemføres efter indkaldelse fra en af parterne en fælles besigtigelse af det leje (flyttesyn) for fastsættelse af vedligeholdelses- og retableringsarbejder, som skal udføres for lejers regning. Ved flyttesynet skal det lejede være ryddet og rengjort. Ved afslutningen af flyttesynet afleverer lejer samtlige nøgler til det lejede, og udlejer udarbejder derefter en fraflytningsrapport. Efter flyttesynet er lejer følgelig afskåret fra at foretage vedligeholdeses- og retableringsarbejder i det lejede. Udlejer kan herefter forlange, at værdien af de vedligeholdelses- og retableringsforpligtelser, der påhviler lejer, konverteres til et beløb, som betales kontakt af lejer til udlejer. Konverteringen til kontantbeløb sker på grundlag af tilbud indhentet i fællesskab af lejer og udlejer. I stedet for konvertering til kontantbeløb kan udlejer vælge at kræve vedligeholdelses- og retableringsarbejder udført for lejers regning og risiko. Bortset fra skjulte fejl og mangler ved det lejede, kan udlejer ikke gøre krav i medfør af gældende, hvis der er forløbet mere end 2 uger fra flyttesynet. De ved flyttesynet konstaterede vedligeholdelses- og retableringsforpligtelser, der påhviler lejer, som ikke er konverteret til kontantbeløb, udbedres af udlejer for lejers regning. Er udbedringen ikke tilendebragt på ophørstidspunktet, kan udlejer kræve betaling af ydelser i henhold til 4, 5, 6 o g 7 for den periode, der medgår til istandsættelsen og indtil lejemålet er gjort i kontraktmæssig stand. 15. Lejers ret til erstatning og/eller godtgørelse ved lejemålets opsigelse mv Ved opsigelse fra udlejers side uanset årsag hertil tilkommer der ikke lejer ret til erstatning eller anden godtgørelse som følge af opsigelsen. Det samme gælder ved lejemålets ophør af andre grunde. 16. Lejers ret til at foretage forandringer af det lejede Lejer har ikke uden særskilt skriftlig forudgående aftale ret til at foretage ændringer/ombygninger af det lejede. Der kræves derudover accept fra fredningsmyndighederne, da ejendommen er mærket som en fredet ejendom. Lejer sørger selv for indhentning af evt. tilladelser i denne forbindelse Det er særligt aftalt, at udlejer etablerer/laver en åbning med en karm mellem rum A1.04 og A1.05. for udlejers regning Lejer har derudover ret til at foretage sædvanlige installationer i det lejede, medmindre udlejer kan godtgøre, at ejendommens el- og afløbskapacitet ikke er tilstrækkelig til installationen Lejer har desuden ret til at foretage installationer og ombygninger, når ændringerne sker for at opfylde krav fra en offentlig myndighed vedrørende lejers kontraktmæssige anvendelse af det lejede. I hvert enkelt tilfælde aftales det konkret i forbindelse med udlejers godkendelse af installationen eller ombygningen, hvorvidt der skal foretages reetablering i forhold til lejemålets oprindelige udseende, eller hvorvidt installationerne alene er omfattet af lejers forpligtelser i henhold til

10 aflevering af det lejede samt vedligeholdelsesforpligtelsen i øvrigt, jf. 11 og Lejer er erstatningsansvarlig for skade, der er forårsaget af de installationer, ombygninger og ændringer, lejer har foretaget eller påbegyndt. Lejer skal på udlejers forlangende stille sikkerhed for et eventuelt erstatningskrav i form af indbetaling af yderligere depositum eller etablering af anfordringsgaranti i anerkendt pengeinstitut af en af udlejer nærmere fastsat fornøden størrelse Ændringer af bygningsmæssig karakter skal i alle tilfælde opfylde myndighedernes krav. Det påhviler lejer for egen regning at indhente alle nødvendige tilladelser og opfylde ethvert myndighedskrav. Lejer er pligtig til at egen drift straks og løbende at holde udlejer orienteret om forløbet af myndighedsbehandling og fremsende kopi af ansøgning, tilladelse mv Har lejer foretaget ombygning, ændringer eller installationer, er lejer ved lejeforholdets ophør alene berettiget og forpligtet til for egen regning at retablere det lejede, såfremt udlejers måtte stille krav herom. Udlejer kan kræve, at lejer stiller særskilt sikkerhed som nævnt i for opfyldelse af retableringspligten. 17. Afståelses- og genindtrædelsesret Lejer har afståelsesret og genindtrædelsesret i overensstemmelse med erhvervslejelovens 55. Det er mellem parterne aftalt, at udlejer ikke er berettiget til at afvise ny lejer med andre begrundelser end dårlig økonomi, der i givet fald skal kunne dokumenteres Når lejer har indgået aftale om afståelse, skal han senest 2 uger efter aftalens indgåelse skriftligt meddele udlejer dette. Med meddelelsen skal følge kopi af afståelsesaftalen, kopi af erhververens selvangivelse eller regnskab for de seneste 3 år samt en nærmere redegørelse for erhververens branchekendskab og forretningsmæssige erfaringer Udlejer kan senest 2 uger efter modtagelsen af meddelelse om afståelsen forlange yderligere oplysninger til belysning af erhververens forhold, herunder fx erklæring fra hans bank eller revisor vedrørende hans økonomiske forhold Udlejer er berettiget til at nægte at godkende afståelsen, hvis de forelagte oplysninger ikke på tilfredsstillende måde dokumenterer erhververens økonomiske kvalifikationer til at videreføre virksomheden Hvis udlejer vil nægte at godkende afståelsen eller gøre sin godkendelse betinget, skal han sende skriftlig meddelelse om dette til lejer senest 3 uger efter, at han har modtaget lejer meddelelse om afståelsen eller de krævede supplerende oplysninger. 18. Fremleje Lejer har ret til hel eller delvis fremleje af det lejede til en af udlejer på forhånd skriftligt godkendt fremlejetager til samme anvendelse som anført i Godkendelse af fremlejetager kan alene nægtes af grunde, som sædvanligvis kommer i betragtning for en udlejer ved foretagelse af udlejning, hvorved navnlig vedkommendes økonomiske og faglige kvalifikationer kommer i betragtning. Ved fremleje til andet end en fysisk person vil ud over lejers økonomiske kvalifikatio-

11 ner den daglige leders personlige og faglige kvalifikationer og sikkerheden for dennes varige tilknytning til fremlejetager blive taget i betragtning Fremlejeretten er betinget af, at lejer på forhånd sender bekræftet genpart af den fulde skriftlige aftale mellem lejer og fremlejetager til udlejer Udenomsarealer kan ikke fremlejes særskilt Hvis lejers fremleje af dele af det lejede medfører yderligere krav fra offentlige myndigheder, herunder brandmyndighedskrav, påser lejer opfyldelsen af sådanne krav for egen regning og ved egen foranstaltning. For så vidt angår bygningsmæssige ændringer, som følge af myndighedskrav i forbindelse med fremleje gælder nærværende kontrakts Fremlejetager er ikke berettiget til at begære fremlejekontrakten tinglyst på ejendommen. 19. Forkøbsret Lejer er ikke tilladt forkøbsret til ejendommen. 20. Skiltning Anbringelse af skilte, lysreklame, radio- og fjernsynsantenner eller lignende på/uden for bygningen og det lejede eller på fællesarealer, anbringelse af markiser og lignende uden på bygningen samt afdækning af lejemålets vinduespartier kan ikke ske uden udlejers forudgående samtykke. Herunder skal skiltningen være af noget tilsvarende samme udseende som øvrig skiltning på ejendommen Lejer skal selv drage omsorg for, at anbringelsen tillige er i overensstemmelse med de på ejendommen hvilende servitutter og offentlige myndigheders krav, ligesom lejer selv skal indhente fornødent samtykke fra eventuel ejerforening og afholde enhver omkostning i forbindelse med installationen af sådanne genstande. Herudover skal lejer tage nødvendigt og rimeligt hensyn til øvrige lejere i ejendommen Ved fraflytning skal lejer fjerne sådan installation og ethvert spor herefter, såfremt udlejer kræver dette. 21. Ansvar og risiko Udlejer er alene erstatningsansvarlig for skader på lejers ejendom som følge af fejl og mangler ved lejemålet, som kan henføres til uagtsom adfærd fra udlejers side. 22. Ændring af lejevilkår genforhandling Hverken lejer eller udlejer har ret til at kræve genforhandling af denne lejekontrakt. Erhvervslejelovens 14 er således fraveget mellem parterne. 23. Almindelige bestemmelser I det omfang andet ikke er aftalt eller følger af nærværende kontrakt, finder reglerne i den på aftaletidspunktet gældende lejelovgivning anvendelse.

12 23.2. Lejer erklærer ved sin underskrift på nærværende lejekontrakt at være blevet opfordret til at søge sagkyndig bistand forinden underskrivelsen af nærværende kontrakt og at have modtaget og gennemgået Boligministeriets tjekliste til brug for indgåelse af erhvervslejekontrakter. Tjeklisten vedhæftes nærværende kontrakt som bilag Alle aftaler, der ændrer eller supplerer denne kontrakt, skal være skriftlige for at være bindende Krav, der udspringer af nærværende lejekontrakt eller har hjemmel i lov om leje af erhvervslokaler mv. i øvrigt, udgør pligtige pengeydelser i lejeforholdet Ved lejers forsinkelse med betaling af ydelser i henhold til nærværende lejekontrakt eller med hjemmel i lov om leje af erhvervslokaler mv. i øvrigt forrentes kravet med rentesats efter renteloven fra forfaldsdagen, indtil betaling sker De i nærværende kontrakt aftalte varsler, herunder opsigelsesvarslet, forlænger ikke de varsler, som måtte være gældende i henhold til lejelovgivningen i øvrigt, herunder eksempelvis med hensyn til varsling af lejeforhøjelse eller udlejers udførelse af forbedringer af det lejede Lejer har pligt til, såfremt udlejer kræver det, at dokumentere, at alle udgifter, som det påhviler lejer at betale i henhold til kontrakten, er betalt rettidigt. Udlejer er berettiget til at betale en eventuel restance og kan kræve det udlagte beløb betalt af lejer som pligtig pengeydelse i lejeforholdet Det er særlig aftalt, at udlejer installerer alarm i bygningen, hvor lejerne står for drift og vedligeholdelse samt abonnementsaftale med alarmselskabet. Udgifterne opgøres ift. lejet bruttoetageareal. 24. Tinglysning Lejer er berettiget til at lade sit eksemplar af lejekontrakten tinglyse på ejendommen. Kontrakten skal respektere allerede tinglyste servitutter, byrder og hæftelser samt fremtidig prioritering. 25. Kontraktomkostninger Hver part betaler selv de udgifter, han måtte have haft til juridisk eller anden bistand i forbindelse med lejeaftalens indgåelse. 26. Tvister Eventuelle tvister behandles ved Boligretten i 1. Instans. Såfremt udlejer indstævnes af tredjemand, kan udlejer adcitere lejer ved samme værneting. 27. Bilag 1. Tegning over lejemålet 2. Lejemålets stand ved overtagelse / indflytningsrapport med fotoregistrering 3. Boligministeriets tjekliste

13 Horsens, den Taastrup, den Som udlejer: På vegne af lejer: f/ Bastian I/S f/boligselskabet Domea Hedensted- Tørring: Adm. direktør Formand Bestyrelsesmedlem f/boligselskabet Domea Horsens: Formand Bestyrelsesmedlem f/boligselskabet Domea Nr. Snede: Formand Bestyrelsesmedlem f/skanderborg Ældreboligselskab Formand Bestyrelsesmedlem

14 f/boligselskabet Domea Julesminde: Formand Bestyrelsesmedlem f/administrator Domea s.m.b.a. Bent Fjord Økonomidirektør

Lejeaftale. Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre. (I det følgende udlejer ) Hvidovre Produktionsskole Stevnsbovej 1 2650 Hvidovre

Lejeaftale. Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre. (I det følgende udlejer ) Hvidovre Produktionsskole Stevnsbovej 1 2650 Hvidovre Udkast Lejeaftale mellem Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre (I det følgende udlejer ) og Hvidovre Produktionsskole Stevnsbovej 1 2650 Hvidovre (I det følgende lejer ) vedrørende Sprøjtehuset,

Læs mere

LEJEKONTRAKT. 1. Parterne. Mellem Region Midtjylland Skottenborg 26 8000 Viborg (i det følgende kaldet udlejer)

LEJEKONTRAKT. 1. Parterne. Mellem Region Midtjylland Skottenborg 26 8000 Viborg (i det følgende kaldet udlejer) 1. Parterne Mellem Region Midtjylland Skottenborg 26 8000 Viborg (i det følgende kaldet udlejer) og medundertegnede Herning kommune v/center for kommunikation Brahmsvej 8 7400 Herning (i det følgende kaldet

Læs mere

Erhvervslejeaftale Driftsbygning Hal? Stenninggårdsvej 1, Vejen

Erhvervslejeaftale Driftsbygning Hal? Stenninggårdsvej 1, Vejen TEKNIK & MILJØ Team Administration Dato: 13-07-2014 Sagsnr.: 14/24150 Kontaktperson: Birgith M. Hansen Dir. tlf.: 7996 6203 E-mail: teknik@vejen.dk Erhvervslejeaftale Driftsbygning Hal? Stenninggårdsvej

Læs mere

L E J E K O N T R A K T

L E J E K O N T R A K T Advokat Ole Kildeby Danmarksgade 81.2.th. 9900 Frederikshavn Tlf.nr. 98 42 91 11 L E J E K O N T R A K T 1. Parterne 1.1. Mellem Fonden Tordenskiold, Frederikshavn som udlejer, og Tordenskiolds Soldater

Læs mere

LEJEKONTRAKT. 1. Parterne. Mellem Region Midtjylland v/regionshospitalet Randers Skottenborg 26 8800 Viborg (i det følgende kaldet udlejer)

LEJEKONTRAKT. 1. Parterne. Mellem Region Midtjylland v/regionshospitalet Randers Skottenborg 26 8800 Viborg (i det følgende kaldet udlejer) 1. Parterne Mellem Region Midtjylland v/regionshospitalet Randers Skottenborg 26 8800 Viborg (i det følgende kaldet udlejer) og medundertegnede Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa CVR nr. 29189986 (i

Læs mere

KAMPMANN, LADEG D & HOUE ERHVERVSLEJEKONTRAKT. J.nr.: 10-215600-BHB. Mellem. Som udlejer: Som lejer: Vedrørende lejemålet:

KAMPMANN, LADEG D & HOUE ERHVERVSLEJEKONTRAKT. J.nr.: 10-215600-BHB. Mellem. Som udlejer: Som lejer: Vedrørende lejemålet: Advokaterne KAMPMANN, LADEG D & HOUE Østergade 29, 7600 Struer, tlf. 97 851155, fax 97 840558 Storegade 2, 7790 Thyholm - tlf. 97 871566, fax 96 919866 ERHVERVSLEJEKONTRAKT J.nr.: 10-215600-BHB Mellem

Læs mere

GENERELLE LEJEBETINGELSER ved leje af Kontor eller Erhvervslokaler

GENERELLE LEJEBETINGELSER ved leje af Kontor eller Erhvervslokaler GENERELLE LEJEBETINGELSER ved leje af Kontor eller Erhvervslokaler 1. Det lejede 1.1 Lejekontrakt indgås mellem ErhvervsMart Foerlev Møllevej 3 8660 Skanderborg v/ Vagn Hvam Pedersen CVR nr.: 17112791

Læs mere

OPP Kalvebod Brygge. Bilag 2 // Vilkår for leje af grundareal

OPP Kalvebod Brygge. Bilag 2 // Vilkår for leje af grundareal OPP Kalvebod Brygge Bilag 2 // Vilkår for leje af grundareal Indholdsfortegnelse 1 Parterne 2 2 Baggrund 2 3 Det lejedes omfang og beliggenhed 3 4 Anvendelse 3 5 Ikrafttræden og opsigelse 4 6 Lejemålets

Læs mere

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S LEJEKONTRAKT. Erhvervslejemål. 1. Det lejede. 2. Anvendelse. 3. Ikrafttræden og lejemålets stand ved overtagelsen

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S LEJEKONTRAKT. Erhvervslejemål. 1. Det lejede. 2. Anvendelse. 3. Ikrafttræden og lejemålets stand ved overtagelsen ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S Frederiksgade 72 Postboks 5052 DK-8100 Århus C Tlf. (+45) 86 12 23 66 Fax (+45) 86 12 97 07 CVR-nr. 25 90 89 02 E-mail: info@kapas.dk www.kapas.dk Jyske Bank 5076 1320014

Læs mere

LEJEKONTRAKT. Aabenraa Kommune

LEJEKONTRAKT. Aabenraa Kommune LEJEKONTRAKT Mellem undertegnede udlejer Foreningen De Danske Børneinstitutioner i Aabenraa på vegne af Løjt Børnehus og medundertegnede lejer Aabenraa Kommune indgås herved følgende lejekontrakt S 1 -

Læs mere

Udlejer: Egebjerg Landsby Virksomhed A.m.b.a. CVR. Nr. 35141693. Lejer: Navn: CVR. Nr.

Udlejer: Egebjerg Landsby Virksomhed A.m.b.a. CVR. Nr. 35141693. Lejer: Navn: CVR. Nr. ERHVERVSLEJEKONTRAKT Lejemål nr. Odsherred IT- og Iværksætterhus Denne kontrakt består af en række bestemmelser, der udfyldes af parterne. Bestemmelser, som uddyber eller fraviger fra det fortrykte kan

Læs mere

1.1. Det lejede er beliggende på matr.nr., hvis grund og bygninger herefter er kaldet ejendommen. Lejemålets postadresse er.

1.1. Det lejede er beliggende på matr.nr., hvis grund og bygninger herefter er kaldet ejendommen. Lejemålets postadresse er. Dato: Lejemåls nr. LEJEKONTRAKT Kontor, lager og produktion (ikke-erhvervsbeskyttede) Mellem Og som udlejer som lejer Parterne 1. Det lejede 2. Anvendelse 3. Ikrafttræden/overtagelse 4. Opsigelse/ophør

Læs mere

Lejekontrakt. Lejekontrakt

Lejekontrakt. Lejekontrakt Lejekontrakt Mellem undertegnede i det følgende kaldet udlejer Tønder Kommune Kongevej 57 6270 Tønder Cvr. 29189781 og medundertegnede XX Xx XX Cvr. i det følgende kaldet lejer er der d.d. indgået følgende

Læs mere

Standard lejekontrakt

Standard lejekontrakt Dato: Ledelsesnr.: Standard lejekontrakt (Beboelse) mellem Naturstyrelsen (herefter Udlejer) og (herefter Lejer) Indholdsfortegnelse 1. DET LEJEDE... 3 2. DET LEJEDES STAND... 3 3. DET LEJEDES BENYTTELSE...

Læs mere

Lejekontrakt for Birkehavehus

Lejekontrakt for Birkehavehus Dato: 5. februar 2014 Journal nr. NST-5232-00454 Lejekontrakt for Birkehavehus mellem Naturstyrelsen, Nordsjælland Gillelejevej 2B, 3230 Græsted, tlf. 72543000 (herefter Udlejer) og NAVN ADRESSE TLF CPR

Læs mere

ERHVERVSLEJEKONTRAKT

ERHVERVSLEJEKONTRAKT J. nr. 4782 ERHVERVSLEJEKONTRAKT Kolind Halmvarmeværk a.m.b.a. (Udlejer) Syddjurs Kommune (Lejer) Vedrørende lejemålet beliggende Engvej 18, 8560 Kolind 1.1.1.1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Det lejede 2. Det

Læs mere

HALDGUTTENBERG ERHVERVSLEJEKONTRAKT

HALDGUTTENBERG ERHVERVSLEJEKONTRAKT 25. februar 2011 J.nr. 10.656 ERHVERVSLEJEKONTRAKT PARTERNE Denne lejekontrakt indgås mellem Givrum Facilities S.M.B.A. Cvr.nr. 33 16 53 23 Sortedam Dossering 103, 2. tv. 2100 København Ø (herefter kaldet

Læs mere

Tidsbegrænset lejekontrakt

Tidsbegrænset lejekontrakt Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Tidsbegrænset lejekontrakt Mellem Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S CVR nr. 64 94 22

Læs mere

Standard lejekontrakt

Standard lejekontrakt Dato: xx. november 2014 Anlægsnummer: 90 10 39 Jour. nr. NST-5232-00493 Standard lejekontrakt (Beboelse) mellem Naturstyrelsen, Sønderjylland Felstedvej 14, 6300 Gråsten tlf. 72 54 30 00 Mail: sdj@nst.dk

Læs mere

ERHVERVSLEJEKONTRAKT. mellem. SOM UDLEJER: Svendborg Kommune Svendborg Havn Jessens Mole 6 5700 Svendborg CVR 29 18 97 30

ERHVERVSLEJEKONTRAKT. mellem. SOM UDLEJER: Svendborg Kommune Svendborg Havn Jessens Mole 6 5700 Svendborg CVR 29 18 97 30 ERHVERVSLEJEKONTRAKT mellem SOM UDLEJER: Svendborg Kommune Svendborg Havn Jessens Mole 6 CVR 29 18 97 30 og SOM LEJER: Foreningen Kys Frøen Nu c/o Steen Juhler Caroline Amalievej 18, st. CVR 36 17 25 68

Læs mere

LEJEKONTRAKT. Lejemålet: Det lejede er fzi en lejlighed O et enkeltværelse O en ejerlejlighed O andet: _ Beliggende: Bakken 26 1.

LEJEKONTRAKT. Lejemålet: Det lejede er fzi en lejlighed O et enkeltværelse O en ejerlejlighed O andet: _ Beliggende: Bakken 26 1. Typeformular A, 8. udgave Lejemåls nr. LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme.

Læs mere

LEJEKONTRAKT. Mellem. DSI Klubhuset Sejs Svejbæk CVR-nr. 85139517 Julsøvej 126 8600 Silkeborg (herefter benævnt udlejer)

LEJEKONTRAKT. Mellem. DSI Klubhuset Sejs Svejbæk CVR-nr. 85139517 Julsøvej 126 8600 Silkeborg (herefter benævnt udlejer) Advokatpartnerselskab Godthåbsvej 4, Postbox 180 DK-8600 Silkeborg T: +45 87 22 80 80 W: www.bklaw.dk Advokat Søren Egede Schulz 1. juli 2013 Sagsnr.: 22-1704ss-ses/jkr LEJEKONTRAKT Mellem DSI Klubhuset

Læs mere

Varesortiment. Køge d. 13. marts 2010. Navn : Bagelsvognen Den Sunde Sult-

Varesortiment. Køge d. 13. marts 2010. Navn : Bagelsvognen Den Sunde Sult- Køge d. 13. marts 2010 Navn : Bagelsvognen Den Sunde Sult- Som optakt til en ny stil vedr. fast food forretninger har vi lavet et koncept hvori der indgår et Sortiment som taler til den nye trend Varesortiment

Læs mere

Tagensvej 70, 2200 København N. Udlejningschef. Direkte: 43 33 81 05 henriette.pagh-schou@nordeaejendomme.dk

Tagensvej 70, 2200 København N. Udlejningschef. Direkte: 43 33 81 05 henriette.pagh-schou@nordeaejendomme.dk Kontorlejemål på 468 m² i København N Information Lejemålet har kontorer af forskellig størrelse, mødelokale, tekøkkenfaciliteter og toilet. Placeret på 2. sal med indgang fra Kontorer i forskellige størrelser

Læs mere

Kontrakt og ordensregler for Kammerklubben! Navn/ensemble:!!! Kontaktpersonens fulde navn:!

Kontrakt og ordensregler for Kammerklubben! Navn/ensemble:!!! Kontaktpersonens fulde navn:! Parterne Udlejer: Foreningen Kammerklubben Ørnevej 69, 2400 KBH. NV. (Herefter benævnt som udlejer) Lejer: Kontrakt og ordensregler for Kammerklubben Denne lejekontrakt indgås mellem (Benyt venligst BLOK-bogstaver,

Læs mere

VERSION 1.0, DEN 1. JULI 2013 OPLÆG TIL KONCESSIONSAFTALE CAFÉ/RESTAURANT I TROMMEN

VERSION 1.0, DEN 1. JULI 2013 OPLÆG TIL KONCESSIONSAFTALE CAFÉ/RESTAURANT I TROMMEN VERSION 1.0, DEN 1. JULI 2013 OPLÆG TIL KONCESSIONSAFTALE CAFÉ/RESTAURANT I TROMMEN 2/12 KONCESSIONSAFTALE INDHOLD 1 Parter og indhold 3 2 Baggrund 4 3 Kontraktgrundlag 4 4 Lokaliteter 4 5 Anvendelse 5

Læs mere

ERHVERVSLEJEKONTRAKT. mellem. Forest Hill Property ApS CVR-nr. 29 19 03 80 Plejeltvej 20 3100 Hornbæk (i det følgende kaldet udlejer)

ERHVERVSLEJEKONTRAKT. mellem. Forest Hill Property ApS CVR-nr. 29 19 03 80 Plejeltvej 20 3100 Hornbæk (i det følgende kaldet udlejer) J.nr. 21008170 baa/gj Kristian Dalsgaard, Advokat (H) Bent Aagaard, Advokat (H) Karsten Hjorth Larsen, Advokat (H) Janny L. Mikkelsen, Advokat (H) Claus M. Klausen, Advokat (L) Ruth Caddock Hansen, Solicitor,

Læs mere

LEJEKONTRAKT. mellem Københavns Ejendomme som udlejer. Og xx som lejer. dele af eller hele ejendommen beliggende xx.

LEJEKONTRAKT. mellem Københavns Ejendomme som udlejer. Og xx som lejer. dele af eller hele ejendommen beliggende xx. E-doc i ØKF Lejemåls nr. Ejendoms nr. LEJEKONTRAKT mellem Københavns Ejendomme som udlejer Og xx som lejer dele af eller hele ejendommen beliggende xx. Parterne 1. Det lejede 2. Anvendelse 3. Ikrafttræden/overtagelse

Læs mere

Tjekliste - Erhvervslejeloven

Tjekliste - Erhvervslejeloven Tjekliste - Erhvervslejeloven Denne vejledning er tænkt som en hjælp til lejere og udlejere, der skal indgå en lejekontrakt om erhvervslokaler. Det er vigtigt at være opmærksom på, at vejledningen ikke

Læs mere

L E J E K O N T R A K T

L E J E K O N T R A K T MILJØMINISTERIET Naturstyrelsen Midtjylland Mellem xxxx som lejer og Naturstyrelsen Midtjylland, Bjørnkærvej 18, 7540 Haderup som udlejer, oprettes nedenstående L E J E K O N T R A K T 1. Lejemålet Hastruphus

Læs mere

Fremlejeprospekt. Kontorlokaler. Dalgas Alle 1, 1. sal, 7400 Herning. Centralt beliggende lyse moderne kontorlokaler.

Fremlejeprospekt. Kontorlokaler. Dalgas Alle 1, 1. sal, 7400 Herning. Centralt beliggende lyse moderne kontorlokaler. Fremlejeprospekt Kontorlokaler Dalgas Alle 1, 1. sal, 7400 Herning Centralt beliggende lyse moderne kontorlokaler. Samlet areal inkl. fællesarealer: 310 m 2 Årlig leje ekskl. drift: kr. 650 pr. m 2 Sags

Læs mere

Tidligere stillede spørgsmål: Spørgsmål 65, spørgsmål/svar 1 vedr. forbrug på lejemål: Fjellerup, Anholt, Kolind Grenaa og Allingåbro

Tidligere stillede spørgsmål: Spørgsmål 65, spørgsmål/svar 1 vedr. forbrug på lejemål: Fjellerup, Anholt, Kolind Grenaa og Allingåbro 1 Svar på spørgsmål 3 Tidligere stillede spørgsmål: Spørgsmål 65, spørgsmål/svar 1 vedr forbrug på lejemål: Vi har desværre ikke opgjort tallene pr station, men det kan selvfølgelig gøres såfremt det ønskes

Læs mere

Lejekontrakt. Pilleovn til beboelsesejendom. Type: Serienummer: Leje pr. måned Uopsigelig i et år XXXXXXXX

Lejekontrakt. Pilleovn til beboelsesejendom. Type: Serienummer: Leje pr. måned Uopsigelig i et år XXXXXXXX Lejekontrakt Pilleovn til beboelsesejendom Udlejer, Navn: Adresse: Tlf.: Mail: CVR-nr.: Lejer, Navn: Adresse: Tlf.: Mail: CPR-nr.: de nedenfor nævnte effekter: Type: Serienummer: Leje pr. måned Uopsigelig

Læs mere

T I D S B E G R Æ N S E T E R H V E R V S L E J E K O N T R A K T

T I D S B E G R Æ N S E T E R H V E R V S L E J E K O N T R A K T ADVOKAT EIGIL PEDERSEN KAJ MUNKS VEJ 4 7400 HERNING Tlf. 96 26 40 00 J.NR. 6023567 /TMH T I D S B E G R Æ N S E T E R H V E R V S L E J E K O N T R A K T Mellem undertegnede Innovatorium A/S Birk Centerpark

Læs mere

LEJEKONTRAKT NORDSJÆLLANDS HOSPITAL FREDERIKSSUND

LEJEKONTRAKT NORDSJÆLLANDS HOSPITAL FREDERIKSSUND UDKAST 16.09.2014 LEJEKONTRAKT NORDSJÆLLANDS HOSPITAL FREDERIKSSUND Nielsen & Thomsen Advokatpartnerselskab Østbanegade 55 2100 København Ø Danmark Tlf: 35 44 70 00 Fax: 35 44 70 01 www.ntadvokater.dk

Læs mere

Bilag til overdragelsesaftale mellem. Trekantområdets Brandvæsen I/S og Vejen Kommune

Bilag til overdragelsesaftale mellem. Trekantområdets Brandvæsen I/S og Vejen Kommune Bilag til overdragelsesaftale mellem Trekantområdets Brandvæsen I/S og Vejen Kommune Bilag 1. Fortegnelse over verserende retssager og klagesager Ingen. Bilag 2. Ejendomme med tilknytning til det kommunale

Læs mere

Lejeprospekt. Kontorlokaler. Rolighedsvej 28, 1. sal, 7400 Herning

Lejeprospekt. Kontorlokaler. Rolighedsvej 28, 1. sal, 7400 Herning Lejeprospekt Kontorlokaler Rolighedsvej 28, 1. sal, 7400 Herning Let tilgængelige lyse kontorlokaler på 1. sal med maksimal synlighed i Herning midtby. Samlet areal: 120 m 2 Årlig leje ekskl. drift: kr.

Læs mere

ADVOKAT PETER LAU LAURITZEN VINGÅRDSGADE 22 9000 AALBORG Tlf. 46 92 92 00 ERHVERVSLEJEKONTRAKT UDLEJER OG LEJER. DAHL AALBORG A/S, CVR nr.

ADVOKAT PETER LAU LAURITZEN VINGÅRDSGADE 22 9000 AALBORG Tlf. 46 92 92 00 ERHVERVSLEJEKONTRAKT UDLEJER OG LEJER. DAHL AALBORG A/S, CVR nr. ADVOKAT PETER LAU LAURITZEN VINGÅRDSGADE 22 9000 AALBORG Tlf. 46 92 92 00 J.NR. 224277 /JBF ERHVERVSLEJEKONTRAKT M E L L E M UDLEJER OG LEJER DAHL AALBORG A/S, CVR nr. 19 23 21 07 1. PARTERNE 3 2. DET

Læs mere

Tidsbegrænset lejekontrakt

Tidsbegrænset lejekontrakt Tidsbegrænset lejekontrakt 1: Paterne og det lejede. Mellem Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre (herefter benævnt udlejer) Og Hvidovre Fodbold A/S Sollentuna Alle 1-3 2650 Hvidovre (herefter

Læs mere

Lejeprospekt. Kontorlokaler. Rolighedsvej 28-32, 7400 Herning. Let tilgængelige lyse kontorlokaler med maksimal synlighed i Herning midtby.

Lejeprospekt. Kontorlokaler. Rolighedsvej 28-32, 7400 Herning. Let tilgængelige lyse kontorlokaler med maksimal synlighed i Herning midtby. Lejeprospekt Kontorlokaler Rolighedsvej 28-32, 7400 Herning Let tilgængelige lyse kontorlokaler med maksimal synlighed i Herning midtby. Samlet areal: 595 m 2 Årlig leje ekskl. drift: kr. 575 pr. m 2 Sags

Læs mere

Nyere lagerhaller. Lejeopstilling. Beliggende i industriområdet Horsens Syd Sag 110237. Chr. Nielsens Vej 6, 8700 Horsens

Nyere lagerhaller. Lejeopstilling. Beliggende i industriområdet Horsens Syd Sag 110237. Chr. Nielsens Vej 6, 8700 Horsens Lejeopstilling Nyere lagerhaller Beliggende i industriområdet Horsens Syd Sag 110237 Chr. Nielsens Vej 6, 8700 Horsens God beliggenhed nær Vejlevej/Vestvejen/motorvej E45 Højloftede, søjlefri haller med

Læs mere

Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 32 83 66. 1. Det lejede.

Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 32 83 66. 1. Det lejede. PETER EGEMAR Advokat L CLAUS CLAUSEN Advokat L Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 32 83 66 490-303-03 L E J E K O N T R A K T Denne lejekontrakt indgås mellem udlejer: og A/B

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement for afd. 63 Blichergården

Vedligeholdelsesreglement for afd. 63 Blichergården Vedligeholdelsesreglement for afd. 63 Blichergården udarbejdet efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997. Bekendtgørelse om vedligeholdelse og istandsættelse af

Læs mere

Lejeprospekt Fremleje Lokalerne

Lejeprospekt Fremleje Lokalerne Lejeprospekt Fremleje Lokalerne Bjødstrupvej 20A, 8270 Højbjerg Synlige lækre indrettede butikslokaler Samlet areal: 1.200 m 2 Årlig leje ekskl. drift: 1. år kr. 300,- pr. m 2 2. år. kr. 400,- pr. m 2

Læs mere

Lejeprospekt. Kontorlokaler. Rolighedsvej 32, 7400 Herning. Let tilgængelige lyse kontorlokaler med maksimal synlighed i Herning midtby.

Lejeprospekt. Kontorlokaler. Rolighedsvej 32, 7400 Herning. Let tilgængelige lyse kontorlokaler med maksimal synlighed i Herning midtby. Lejeprospekt Kontorlokaler Rolighedsvej 32, 7400 Herning Let tilgængelige lyse kontorlokaler med maksimal synlighed i Herning midtby. Samlet areal: 300 m 2 Årlig leje ekskl. drift: kr. 575 pr. m 2 Sags

Læs mere

Flot butik opføres på Borgergade

Flot butik opføres på Borgergade Flot butik opføres på Borgergade Borgparken Sag 862208 TIL LEJE Silkeborg - Borgergade 64 Facade direkte til Borgergade Butik med stil Attraktiv beliggenhed Årlig leje kr. 306.000 Etageareal m 2 255 Årlig

Læs mere

LEJEKONTRAKT FOR BÅDPLADS I SCANPORT HAVN

LEJEKONTRAKT FOR BÅDPLADS I SCANPORT HAVN Dato / 2015 LEJEKONTRAKT FOR BÅDPLADS I SCANPORT HAVN mellem undertegnede og Skanska Øresund A/S CVR-nr.: 18 05 23 85 Havneholmen 25 1561 København V (i det følgende kaldet Udlejer) Lejer Adresse Postnummer

Læs mere

Vermundsgade 38, 2100 København Ø. Udlejningschef. Direkte: 43 33 81 05 henriette.pagh-schou@nordeaejendomme.dk

Vermundsgade 38, 2100 København Ø. Udlejningschef. Direkte: 43 33 81 05 henriette.pagh-schou@nordeaejendomme.dk Information Bo med New Yorker stemning på Østerbro Det ledige lejemål på 10.991 m² er indrettet fra stuen til 6. sal med kontorer i flere størrelser, mødecenter, flot reception, kantine på 5. sal med tagterrasse

Læs mere

Lejeprospekt. Kontorlokaler. Rolighedsvej 30, stuen, 7400 Herning. Let tilgængelige lyse kontorlokaler med maksimal synlighed i Herning midtby.

Lejeprospekt. Kontorlokaler. Rolighedsvej 30, stuen, 7400 Herning. Let tilgængelige lyse kontorlokaler med maksimal synlighed i Herning midtby. Lejeprospekt Kontorlokaler Rolighedsvej 30, stuen, 7400 Herning Let tilgængelige lyse kontorlokaler med maksimal synlighed i Herning midtby. Samlet areal: 175 m 2 Årlig leje ekskl. drift: kr. 575 pr. m

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement for afd. 60 Kildehaven

Vedligeholdelsesreglement for afd. 60 Kildehaven Vedligeholdelsesreglement for afd. 60 Kildehaven udarbejdet efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997. Bekendtgørelse om vedligeholdelse og istandsættelse af almene

Læs mere

L E J E K O N T R A K T

L E J E K O N T R A K T L E J E K O N T R A K T BUTIK, RESTAURANT M.V. (erhvervsbeskyttede) Parterne Baggrund og formål 1. Det lejede 2. Anvendelse 3. Ikrafttræden/overtagelse 4. Opsigelse/ophør 5. Fremleje og afståelse 6. Årlig

Læs mere

Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 13. april 2012 i sag nr. BS 32C-3810/2011: K/S af 1. august 2010 mod Mercedes-Benz Cph A/S. Sagsøgers påstand:

Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 13. april 2012 i sag nr. BS 32C-3810/2011: K/S af 1. august 2010 mod Mercedes-Benz Cph A/S. Sagsøgers påstand: Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 13. april 2012 i sag nr. BS 32C-3810/2011: K/S af 1. august 2010 mod Mercedes-Benz Cph A/S Sagsøgers påstand: Sagsøgte tilpligtes at anerkende, at der er kontraktmæssig

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement Vedligeholdelsesreglement Gældende for afdeling 61, Odinsgade Model A normalistandsættelse A-ordningen - kort fortalt Lejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse med hvidtning,

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement VARDE BSB AFDELING 9015 afs. 2 AMALIEVEJ-SIG Vedligeholdelsesreglement 1 Vedligeholdelsesreglement udarbejdet med udgangspunkt i Boligselskabernes Landsforening Standardvedligeholdelsesreglement, november

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement for afd. 36 Møllegården

Vedligeholdelsesreglement for afd. 36 Møllegården Vedligeholdelsesreglement for afd. 36 Møllegården udarbejdet efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997. Bekendtgørelse om vedligeholdelse og istandsættelse af almene

Læs mere

Lejekontrakt Typeformular B 1998

Lejekontrakt Typeformular B 1998 Lejekontrakt Typeformular B 1998 Autoriseret af Bolig- og Byministeriet den 1. juli 1998 i henhold til 6 i lov om leje af almene boliger som typeformular B 6. udgave, til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder,

Læs mere

AFTALE OM LEJE AF LOFTSRUM

AFTALE OM LEJE AF LOFTSRUM Ejd. nr.: 507-999-99 Matr.nr.: 999 Christianshavns Kvarter, Kbh. Ejerl.nr.: 99 Advokat (H) Torben H. Andersen Nørre Voldgade 88 Beliggenhed: 1358 København K.. 1429 København K AFTALE OM LEJE AF LOFTSRUM

Læs mere

ERHVERVSLEJEKONTRAKT

ERHVERVSLEJEKONTRAKT Trolle Advokatfirma Advokatpartnerselskab Vesterballevej 25 Snoghøj 7000 Fredericia Advokat Lene Dinesen j.nr. 13k-130222-EBB ERHVERVSLEJEKONTRAKT Mellem og medundertegnede vedr. lejemål beliggende på:

Læs mere

Beskrivelse af situationer, hvor Københavns Kommune investerer i 3. mands ejendom og hvordan kommunen sikrer sig økonomisk

Beskrivelse af situationer, hvor Københavns Kommune investerer i 3. mands ejendom og hvordan kommunen sikrer sig økonomisk Kultur- og Fritidsforvaltningen Københavns Ejendomme NOTAT Bilag 1 Beskrivelse af situationer, hvor Københavns Kommune investerer i 3. mands ejendom og hvordan kommunen sikrer sig økonomisk Når Københavns

Læs mere

Kontrakt og ordensregler for Odense Øvelokaleforening

Kontrakt og ordensregler for Odense Øvelokaleforening Kontrakt og ordensregler for Odense Øvelokaleforening Parterne Denne lejekontrakt indgås mellem Udlejer: Odense Øvelokaleforening c/o Kansas City Munkebjergvej 140 5230 Odense M (Herefter benævnt som udlejer)

Læs mere

Generelt: Hvem er part: Hvem er kontraktspart:(udlejer)

Generelt: Hvem er part: Hvem er kontraktspart:(udlejer) Praktisk vejledning for Dats medlemsgrupper og scener omkring leje/lån af lokaler herunder bestyrelsens ansvar.(advokat Sven Brouer Seedorff, judica advokaterne. www.judica.dk.) Generelt: En stor del af

Læs mere

Nyrenoverede kontorlokaler udlejes

Nyrenoverede kontorlokaler udlejes Nyrenoverede kontorlokaler udlejes Beliggende ved trafikeret hovedvej i Nordjylland Sag K1407-24 TIL LEJE Pandrup - Klokkestøbervej 4 (del af) Gode parkeringsmuligheder ved ejendommen Lyse og attraktive

Læs mere

Lejeprospekt. Lager og produktionslokaler. Teglvænget 89, 7400 Herning. Lager- og produktionslokaler med gode adgangsforhold.

Lejeprospekt. Lager og produktionslokaler. Teglvænget 89, 7400 Herning. Lager- og produktionslokaler med gode adgangsforhold. Lejeprospekt Lager og produktionslokaler Teglvænget 89, 7400 Herning Lager- og produktionslokaler med gode adgangsforhold. Samlet areal inkl. kontor og kantine: 816 m 2 Årlig leje lager- og produktion

Læs mere

Meldahlsgade 1-5, 1613 København K. Udlejningschef. Direkte: 43 33 81 12 soren.johansen@nordeaejendomme.dk

Meldahlsgade 1-5, 1613 København K. Udlejningschef. Direkte: 43 33 81 12 soren.johansen@nordeaejendomme.dk Kontorer fra 264 m² 10.095 m² fordelt på 10 gode lejemål Information Ejendommen er centralt placeret og meget nemt tilgængelig med 2 min gåafstand til Vesterport station og 5 min gåafstand til Hovedbanegården,

Læs mere

STANDARD LEJEKONTRAKT for leje af (terræn, bane, areal, område) i XXXXX (for kortvarigt udlån udleje til private samt eksterne myndigheder)

STANDARD LEJEKONTRAKT for leje af (terræn, bane, areal, område) i XXXXX (for kortvarigt udlån udleje til private samt eksterne myndigheder) Forsvarets Bygnings- & Etablissementstjeneste Lokalstøtteelement XXXXX STANDARD LEJEKONTRAKT for leje af (terræn, bane, areal, område) i XXXXX (for kortvarigt udlån udleje til private samt eksterne myndigheder)

Læs mere

Lejeprospekt. Vedrørende butikslokalet. Dalgas Plads 7 B, 7400 Herning. Velbeliggende butikslokale i butikscenter i Herning Centrum.

Lejeprospekt. Vedrørende butikslokalet. Dalgas Plads 7 B, 7400 Herning. Velbeliggende butikslokale i butikscenter i Herning Centrum. clausen-erhverv.dk, ejendomsmægler, valuar, MDE Lejeprospekt Vedrørende butikslokalet Dalgas Plads 7 B, 7400 Herning Velbeliggende butikslokale i butikscenter i Herning Centrum. Samlet areal inkl. fællesareal:

Læs mere

2 flotte butikker under opførelse på Borgergade Den ene er udlejet til tøjbutik

2 flotte butikker under opførelse på Borgergade Den ene er udlejet til tøjbutik 2 flotte butikker under opførelse på Borgergade Den ene er udlejet til tøjbutik Borgparken Sag 862208 TIL LEJE Silkeborg - Borgergade 64 Facade direkte til Borgergade Butik med stil Attraktiv beliggenhed

Læs mere

Lejeprospekt. Kontorlokaler. Bredgade 45, 1. og 2. sal 7400 Herning. Fleksible kontorlejemål i Herning City.

Lejeprospekt. Kontorlokaler. Bredgade 45, 1. og 2. sal 7400 Herning. Fleksible kontorlejemål i Herning City. clausen-erhverv.dk, statsautoriseret. ejendomsmægler, valuar, MDE Lejeprospekt Kontorlokaler Bredgade 45, 1. og 2. sal 7400 Herning Fleksible kontorlejemål i Herning City. Lejemål mellem: 20-155 m 2 Årlig

Læs mere

Flot nyere butik beliggende i Center Nord

Flot nyere butik beliggende i Center Nord Flot nyere butik beliggende i Center Nord Lejeopstilling Parkering lige uden for døren Sag 862099 Nørrevænget 5B, 8600 Silkeborg Mange anvendelsesmuligheder Lyse udstillingslokaler Lager i kælderen Årlig

Læs mere

Lejekontrakt vedrørende stadeplads på Rungsted Badestrand. Og Navn: Cvr.nr./Cpr.nr. Adresse: Tlf. nr.: e-mail:

Lejekontrakt vedrørende stadeplads på Rungsted Badestrand. Og Navn: Cvr.nr./Cpr.nr. Adresse: Tlf. nr.: e-mail: Lejekontrakt vedrørende stadeplads på Rungsted Badestrand Mellem: Hørsholm Kommune Hørsholm Rådhus Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm (i det følgende kaldet kommunen) Og Navn: Cvr.nr./Cpr.nr. Adresse: Tlf. nr.:

Læs mere

Kvæsthusgade 3, 1251 København K. Udlejningschef. Direkte: 43 33 81 12 soren.johansen@nordeaejendomme.dk

Kvæsthusgade 3, 1251 København K. Udlejningschef. Direkte: 43 33 81 12 soren.johansen@nordeaejendomme.dk 322 m² kontor på Kvæsthusgade 3 Information Lejemålet er beliggende i ejendommens baghus med separat indgangsparti. Ejendommen har for nyligt gennemgået en facaderenovering der har omfattet alle baghusende

Læs mere

(Lejekontraktens løbetid kan ikke overstige 30 år).

(Lejekontraktens løbetid kan ikke overstige 30 år). . KONTRAKT OM LEJE AF SOMMERHUSGRUND Mellem den danske stat, Naturstyrelsen, som udlejer og nedenstående lejer oprettes følgende kontrakt angående leje af et areal. Navn: Adresse: Telf.: Grund nr.: Beliggende:

Læs mere

LEJEKONTRAKT for beboelse

LEJEKONTRAKT for beboelse Typeformular A, 8. udgave Lejemåls nr. LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme.

Læs mere

Forpagtningsaftale. Mellem. Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre (i det efterfølgende benævnt som bortforpagteren)

Forpagtningsaftale. Mellem. Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre (i det efterfølgende benævnt som bortforpagteren) Forpagtningsaftale Mellem Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre (i det efterfølgende benævnt som bortforpagteren) Og SBV 09 SBK 75/VSK Bymuren 151 2650 Hvidovre (i det efterfølgende benævnt som

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement gældende for Boligselskabet AKB, København afdeling 1072-1 Grøndalsvænge Allé

Vedligeholdelsesreglement gældende for Boligselskabet AKB, København afdeling 1072-1 Grøndalsvænge Allé december 2011 Vedligeholdelsesreglement gældende for Boligselskabet AKB, København afdeling 1072-1 Grøndalsvænge Allé Model A med normalistandsættelsesbeløb (NI-beløb) AlmenBolig+ A-ordningen - med NI-beløb

Læs mere

Lejere og andelshavere i samme opgang, hvordan? - Gode råd til andelsboligforeningen om at være udlejer

Lejere og andelshavere i samme opgang, hvordan? - Gode råd til andelsboligforeningen om at være udlejer Lejere og andelshavere i samme opgang, hvordan? - Gode råd til andelsboligforeningen om at være udlejer Lejere og andelshavere i samme opgang, hvordan? Når en andelsboligforening stiftes, kan der være

Læs mere

Tornegade 1-3 DK-3700 Rønne Tel: 56955683 Fax: 56955684 post@bornholmerbo.dk LEJEPROSPEKT. Store Torv 17, Rønne, 3700 Rønne Sag 5109

Tornegade 1-3 DK-3700 Rønne Tel: 56955683 Fax: 56955684 post@bornholmerbo.dk LEJEPROSPEKT. Store Torv 17, Rønne, 3700 Rønne Sag 5109 LEJEPROSPEKT Store Torv 17, Rønne, 3700 Rønne Sag 5109 Stor hjørneforretning med bedste beliggenhed. Mægler: Carsten Schou Dato: 18. februar 2013 LEJEMÅLET I HOVEDTRÆK BELIGGENHED: Adresse Store Torv 17,

Læs mere

Udlejningsprospekt Kontorlokaler

Udlejningsprospekt Kontorlokaler HANS PROBST CHRISTIANSHOLMS PARKVEJ 26 2930 KLAMPENBORG TELEFON 39 63 62 58 TELEFAX 39 63 02 38 EMAIL: INFO@HPEJENDOMME.DK GIRO 722-7175 Udlejningsprospekt Kontorlokaler Ny Kongensgade 9, 2.sal 1472 København

Læs mere

Velbeliggende kontor-/kliniklokaler

Velbeliggende kontor-/kliniklokaler Lejeopstilling Velbeliggende kontor-/kliniklokaler Holme Møllevej 11, 8260 Viby J God beliggenhed og velholdt lejemål Lyse og venlige lokaler Gode parkeringsmuligheder Attraktive offentlige transportmuligheder

Læs mere

LEJERS GUIDE. Ved indflytning, i beboelsesperioden og ved fraflytning

LEJERS GUIDE. Ved indflytning, i beboelsesperioden og ved fraflytning LEJERS GUIDE Ved indflytning, i beboelsesperioden og ved fraflytning INDEN/VED INDFLYTNING Praktiske forberedelser inden indflytning Det anbefales at lejer inden indflytning sørger for at flytte adresse

Læs mere

Spændende butikslejemål

Spændende butikslejemål Lejeopstilling Spændende butikslejemål Stor synlighed fra den trafikerede Ndr. Ringgade Sag 20S00415 Ndr. Ringgade 63A, 4200 Slagelse Stor synlighed mod ringvejen Regulær butik med gode tilkørselsforhold

Læs mere

fraflytning privat udlejningsbyggeri

fraflytning privat udlejningsbyggeri fraflytning privat udlejningsbyggeri Indholdsfortegnelse Når du vil flytte... 4 Aflevering af lejligheden... 4 Nyistandsat... 5 Som beset... 5 Indvendig vedligeholdelseskonto... 6 Når du siger lejligheden

Læs mere

L E J E K O N T R A K T HAVEFORENINGEN ERMELUND

L E J E K O N T R A K T HAVEFORENINGEN ERMELUND Lyngby-Taarbæk Kommune L E J E K O N T R A K T HAVEFORENINGEN ERMELUND Mellem Lyngby-Taarbæk Kommune (nedenfor kaldet ejeren) og Kolonihaveforbundet for Danmark (nedenfor kaldet lejeren) er der dags dato

Læs mere

Butikslejemål. Greve Midtby Center 2670 Greve. 72 m 2 butikslejemål med god beliggenhed

Butikslejemål. Greve Midtby Center 2670 Greve. 72 m 2 butikslejemål med god beliggenhed Greve Midtby Center 2670 Greve Butikslejemål 72 m 2 butikslejemål med god beliggenhed Greve Midtby Center er et flot center der rummer både små, søde og sjove butikker, samt nogle af de største supermarkedskæder,

Læs mere

klar, parat, lej! Vi har gjort det nemt at leje med pa boligmarkedet

klar, parat, lej! Vi har gjort det nemt at leje med pa boligmarkedet klar, parat, lej! Vi har gjort det nemt at leje med pa boligmarkedet Den frivillige retshjælp UNG RET har udarbejdet en folder til dig, der gerne vil have styr på, hvilke rettigheder og forpligtelser,

Læs mere

Lejeprospekt. Kontorlokaler. Gl. Skolevej 1A, 7400 Herning. Fantastiske anderledes og spændende kontorlokaler i Herning midtby.

Lejeprospekt. Kontorlokaler. Gl. Skolevej 1A, 7400 Herning. Fantastiske anderledes og spændende kontorlokaler i Herning midtby. Lejeprospekt Kontorlokaler Gl. Skolevej 1A, 7400 Herning Fantastiske anderledes og spændende kontorlokaler i Herning midtby. Samlet areal: 1.068 m 2 Årlig leje ekskl. drift: kr. 450-550 pr. m 2 Sags nr.

Læs mere

Vermundsgade 38, stuen til 6. sal 2100 København Ø

Vermundsgade 38, stuen til 6. sal 2100 København Ø Vermundsgade 38, stuen til 6. sal 2100 København Ø 14 gode kontorlejemål fra 537 m² 10.991 m² Lejemål 1 874 m² Lejemål 2 721 m² Lejemål 3 1.007 m² Lejemål 4 672 m² Lejemål 5 570 m² Lejemål 6 550 m² Lejemål

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R E J E R F O R E N I N G E N H Ø R S H O L M P A R K

V E D T Æ G T E R F O R E J E R F O R E N I N G E N H Ø R S H O L M P A R K V E D T Æ G T E R F O R E J E R F O R E N I N G E N H Ø R S H O L M P A R K Matr.nr. 8 c Hørsholm by mm., Hørsholm sogn 2013-07-01 side 1 NAVN OG HJEMSTED 1 Foreningens navn er Ejerforeningen Hørsholm

Læs mere

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup Beliggenhed: Råmosevej 62 2750 Ballerup K Ø B S A F T A L E Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til XXXXXXXX xxxxxxxx

Læs mere

1.816 m² erhvervslokaler, liberalt erhverv

1.816 m² erhvervslokaler, liberalt erhverv Lejeopstilling 1.816 m² erhvervslokaler, liberalt erhverv Mølleå Arkaden Sag K1010-19 Mølleå 1, st. og 1. sal, 9000 Aalborg Mange anvendelsesmuligheder Mulighed for medleje P-pladser i P-kælder under ejendommen

Læs mere

Vedligeholdelses- reglement

Vedligeholdelses- reglement Sorgenfrivang II Side 10 af 32 Vedligeholdelses- reglement for alle afdelinger i, dog undtaget Gl. Vartov Repræsentantskabsmødet i har den 13. december 1999 besluttet, at kompetencen til valg af vedligeholdelsesordning

Læs mere

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej Note: Disse vedtægter er udarbejdet for et vejlav, men kan også anvendes for en grundejerforening eller enhver anden forening hvis der ændres i 1, 2, 6 og 11. Der er markeret med rødt i teksten, hvor vejnavn

Læs mere

AFTALE [indsæt udkastdato] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( Projektejer )

AFTALE [indsæt udkastdato] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( Projektejer ) AFTALE [indsæt udkastdato] Mellem [Navn] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( Projektejer ) og [HOFOR Spildevand København A/S] Ørestads Boulevard 35 2300 København S [Cvr.nr. 26043182] ( HOFOR ) Om

Læs mere

Orientering om ny lejelov (vedtaget)

Orientering om ny lejelov (vedtaget) Orientering om ny lejelov (vedtaget) Der skal fremover både afholdes indflytningssyn og fraflytningssyn. Lejer skal indkaldes, og der skal udarbejdes en rapport. Der kan ikke aftales nyistandsættelse af

Læs mere

Lautruphøj 1-3 2750 Ballerup

Lautruphøj 1-3 2750 Ballerup Lautruphøj 1-3 2750 Ballerup Æ Fælles Mødelokaler Æ Super Kantine ordning Æ Lækker Terrasse Æ Gode Parkeringsforhold Lejemål 1: Lejemål 2: Lejemål 3: Lejemål 4: Lejemål 5: Lejemål 6: Lejemål 7: 534 m²

Læs mere

Lejeregulering og betalinger ud over lejen i boliglejemål

Lejeregulering og betalinger ud over lejen i boliglejemål Ejendomsforeningen Danmark Lejeregulering og betalinger ud over lejen i boliglejemål 25. november 2013 Juridisk konsulent Niklas B. Kejlskov, Ejendomsforeningen Danmark 1 Lejeregulering og betalinger ud

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement Vedligeholdelsesreglement Vedligeholdelsesreglement Om hvordan du skal vedligeholde og renholde din bolig Hvad og hvor ofte skal du vedligeholde? Hvordan er boligen når du flytter ind? Hvordan er reglerne

Læs mere

ERHVERVSANSVARSFORSIKRING

ERHVERVSANSVARSFORSIKRING ERHVERVSANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER 290-1 ALMINDELIGE FORSIKRINGSBETINGELSER i tilslutning til lov om forsikringsaftaler AFSNIT NR. HOVEDAFSNIT 1. De sikrede 2. Omfang 3. Skader forvoldt af

Læs mere