Faglig skoleledelse i samspil med brug af data og forskningsviden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Faglig skoleledelse i samspil med brug af data og forskningsviden"

Transkript

1 Faglig skoleledelse i samspil med brug af data og forskningsviden Projektbeskrivelse December 2015 Helle Bjerg, Pernille Hansen, Søren Hornskov, Rikke Lawsen, Hanne Marcher og Camilla Nørgaard Problemfelt I kølvandet på skolereformen er der kommet øget fokus på, hvordan de faglige eller pædagogiske dimensioner i skoleledelse kan styrkes. Dette fokus hænger tæt sammen med reformens målsætninger om et øget fokus på læring med henblik på at alle børn skal lære mere og trives bedre i skolen. (Bjerg and Staunæs 2014; Bjerg and Vaaben 2015)Dette fokus ses politisk og styringsmæssigt både nationalt og kommunalt, hvor skoleforvaltningerne i høj grad skærper det styringsmæssige fokus på, hvordan skoler og dermed også skoleledelser arbejder med at forbedre alle elevers læring 1. De aktuelle politiske og styringsmæssige svar på hvordan de faglige eller pædagogiske dimensioner af skoleledelse kan styrkes med tydeligt effekt for elevernes læring, formuleres i vid udstrækning i forlængelse af det internationale forskningsfelt, der samler sig omkring spørgsmålet om, hvad der karakteriserer effektive skoler og skoleledelse i forhold til at øge elevernes læring R. Den form for ledelse, som denne gren af skoleledelsesforskningen men i vid udstrækning også politisk og styringsmæssigt aktuelt udpeges til at være god eller effektiv skoleledelse går under betegnelsen ledelse for læring eller i dansk sammenhæng læringscentreret skoleledelse eller elevcentreret skoleledelse (Robinson 2015). De udviklingstendenser og forandringsambitioner som løber sammen i den aktuelle uddannelsespolitik og det felt af international skoleledelsesforskning, der kan betegnes ledelse for læring angiver, hvordan effekt uddannelses- og skoleledelse rette sig mod ledelse af undervisning og læring. I kølvandet herpå udpeges brugen af data og feedback, samt inddragelse af evidens- eller forskningsinformeret viden i udvikling af praksis, som centrale ledelsesopgaver eller dimensioner. Sigtet er en ledelse og en skoleorganisation, der samarbejder om at følge elevernes læring og læringsudbytte og få feedback på effekten af undervisning eller andre udviklingsindsatser. Der er således tale om et tæt parløb mellem transnationale og nationale uddannelsespolitiske tiltag og et givent felt af forskning i skoleledelse og school efficiency. Projektet Faglig skoleledelse i samspil med brug af data, evidens og forskningsviden følger og undersøger, hvordan sammenløbet af disse policytendenser og ledelsesteorier og modeller om- og oversættes i dansk skoleledelsespraksis. Projektet stiller og forfølger spørgsmål om, hvordan skoleledere aktuelt definerer og agerer i forhold til deres ledelsesopgaver i relation til skolereformen og ikke de særlige fordringer og forventninger til ledelsens rolle i realiseringen af målsætninger om øget læringsudbytte for alle børn. Og det ser på, hvordan skoleledelsens praksisser, men også forventninger og forestillinger om ledelse formuleres og formes i samspillet mellem skoleledelsen fortolkninger og forståelser af problemstillinger og 1 Dette er en forkortet version af projektbeskrivelse. En udfoldet version kan findes på [link] 1

2 ledelsesopgaver i egen praksis og de ovenstående tendenser og mere eller mindre eksplicitte politiske krav. Aktuelt projektdesign Aktuelt er projektet koncentreret omkring en undersøgelse af, hvordan modeller for og tænkningen omkring læringscentreret skoleledelse kommer i spil i dansk skoleledelsespraksis og sekundært, samt hvordan skoleledere arbejder med data og feedback på deres egen praksis i brugen af evalueringsredskabet CALL- DK. Projektet har i denne udformning to forbundne, men også selvstændige spor. Projektets udviklingsspor: CALL-DK et evalueringsværktøj til udvikling af læringscentreret skoleledelse i praksis Projektets udviklingspor sigter på at bidrage til forskningsinformeret skoleudvikling i praksis. I dette spor en gruppe af forskere, videnmedarbejdere og udviklingskonsulenter med at anvende forskningsviden i oversættelse og omsættelse af det amerikansk- baserede evalueringsværktøj Comprehensive Assessment of Leadership for Learning (CALL). Formålet i dette spor er at udvikle og tilbyde et evalueringsværktøj som kan understøtte skoleledelser og forvaltninger i samarbejdet om at understøtte og styrke faglig og pædagogisk skoleledelse i praksis. Ambitionen med udvikling af CALL- DK er at udvikle og tilbyde en samlet tilgang til udvikling af læringscentreret skoleledelse i praksis. En tilgang som både er informeret af forskningsviden og systematisk data om og feedback på ledelse og samarbejdsformer i egen organisation, og som samtidig lægger op til skoleledelsernes arbejde med at formulere og fastholde af egne ledelsesudfordringer og udviklingsperspektiver i tæt forbindelse til den enkelte skoles kontekst. Udviklingssporet indskriver sig således meget direkte i det ovenstående felt idet det sigter på at udvikle og tilbyde et standardiseret og standardiserende udviklingsværktøj som CALL- DK. Samtidig er det også ambitionen, at forskningsviden og forskningsbaserede koncepter skal udformes og sættes i spil på måder som involverer de professionelle og giver plads til deres oversættelse og kontekstualisering af viden og koncepter. Både i forhold til de specifikke kontekster, som de professionelle skal agere i, men også i forhold til de udviklingsambitioner og udfordringer, som de professionelle selvudpeger i forhold til deres praksis. En gennemgående forståelse er her, at brug af forskningsviden i udvikling af professionelle praksisser fordrer oversættelse eller translation, og at forskningsviden her ikke kan bestemme eller determinere, hvordan der skal handles i praksis, men kan være med til at informere, systematisere, kvalificere og konditionere analyser og forståelser af og dermed handlinger i praksis (Robinson 2015; Bjerg and Staunæs 2014; Nerland and Jensen 2012). Denne del af projektet er en videreførelse af arbejdet med at oversætte evalueringsværktøjet Comprehensive Assessment of Leadership for Learning (CALL) til brug i en dansk skoleledelsespraksis. Fase 1 (efterår 2014/forår 2015) fokuserede på den sproglige oversættelse og tilpasning af surveydelen af CALL og den bagvedliggende teoretiske model for ledelse for læring, som udgør grundlaget for CALL. (Røvik 2007; Bjerg and Weinreich 2015). Forskningsinformeringen i denne fase har kort fortalt dels bestået i at kvalitetssikre oversættelsen af spørgeskemaet ved at fastholde forbindelsen og referencerne til forskningsgrundlaget i form af den teoretiske model for læringscentreret skoleledelse og det 2

3 bagvedliggende forskningsfelt, samt gennemførelse af en systematisk valideringsproces (Kelley and Halverson 2012; Halverson and Dikker 2011; Blitz, Salisbury, and Kelley 2014; Kelley et al. 2012) Fra efteråret 2015 går vi ind i fase 2 i udviklingssporet. Fokus i denne fase er forskningsinformeret udvikling og konceptualisering en samlet model for brugen af CALL- DK i praksis. I denne fase er der særligt fokus på udvikling af feedback- delen af CALL- DK. Det vil sige, hvordan skoleledelser introduceres til og anvender CALL- DK som evalueringsværktøj på deres egen skole og især, hvordan skoleledelser kan anvende data og feedback fra CALL- DK til videre analyse og udvikling af deres egen ledelsespraksis og samarbejdsformer på skolen. Udviklingssporet gennemføres som et pilotprojekt i samarbejde med Odense Kommune. Her samarbejder forskere og konsulenter fra UCC med skoleledelsesteam fra 6 skoler og forvaltningsrepræsentanter i et forløb, som indeholder introduktion til og gennemførelse af survey på egen skole, samt fælles analyse og bearbejdning af data og feedback fra CALL- DK med henblik på udvikling af egen ledelsespraksis. Udviklingssporet udmunder i udarbejdelsen af et samlet koncept for anvendelse af det onlinebaserede surveyredskab CALL- DK til udvikling af skoleledelsespraksis. De produkter, som udvikles i denne proces er Fælles seminarer. Udvikling af indhold og form for fælles seminarer som etablerer en fælles videns- og forståelsesramme for brugen af CALL- DK i egen skole og ledelsespraksis. Feedbacksessioner. Udvikling af processer og samtalekoncepter for samarbejdet mellem konsulenter og skoleledere om analyse af data og feedback fra CALL Feedbackrapporter. Udvikling af skabelon for, hvordan data og feedback fra CALL- DK analyseres og præsenteres så det tilpasses den enkelte skoles behov og udviklingsperspektiver. Modeller for skoleledelsernes eget arbejde med data og feedback før under og efter feedbacksessioner med henblik på at bruge data og feedback til analyse og udvikling af handleperspektiver i egen praksis. Udformning af materialer og modeller til brug i forløbet Systematisk erfaringsopsamling og beskrivelse med henblik på konceptualisering Projektets forskningsspor: Læringscentreret skoleledelse i aktion mellem standardisering og kontekstualisering Projektets aktuelle forskningsspor lægger sig i forlængelse af dette blik og interessen for samspillet mellem professionelles vidensskabelsesprocesser i samspillet med forskellige former for forskingsviden, evidens og data. Forskningssporet har til formål at skabe teoretisk og empirisk forskningsviden om, hvordan faglig ledelse defineret som ledelse for læring/læringscentreret skoleledelse i policy og forskning oversættes og omsættes af skoleledere i mødet med deres specifikke skolekontekster og ledelsespraksisser. Hvad sker 3

4 der i praksis, når skoleledelser sætter sig for at arbejde med et øget fokus på læring? Hvordan kobler skoleledere sig på de forståelser af ledelse, som de møder indenfor læringscentreret skoleledelse i forhold til de forståelser, udfordringer og forandringsambitioner, som de allerede har i forhold til skoleledelse på netop deres skole? Hvilke former for viden om skolen og om ledelse kan gøre sig gældende, når skoleledere arbejder med data og feedback om ledelsespraksisser og samarbejdsformer ud fra et standardiseret evalueringsværktøj som CALl- DK? Hvilke ledelsesmæssige mulighedsrum åbner sig og hvilke lukker sig, når skoleledelser ser på deres skole og ledelsespraksisser gennem de blikke, som CALL- DK producerer? Det er nogle af de spørgsmål, som vil blive undersøgt i forskningssporet. Forskningssporet gennemføres i tæt tilknytning til udviklingssporet, og som det vil fremgå vil aktiviteter i de to spor være delvist overlappende, idet forskningssporet vil følge udviklingssporet og producere empiri og analyser af udviklingssporet, som føres tilbage og informerer udviklingsdelen. Samtidig vil forskningsspørgsmål og de teoretiske begreber og empiriske analyser i forskningssporet være formuleret ud fra forskningsinteresser, der rækker ud over udviklingssporet. Forskningssporet henter således også teoretisk og analytisk inspiration fra andre forskningsfelter end dem, der indgår i udviklingssporet. Formålet med forskningssporet er at skabe viden om, hvordan skoleledere oversætter og omsætter læringscentreret skoleledelse i deres egne skolekontekster og ledelsespraksisser. Her vil forskningssporet følge, hvordan skoleledelserne møder, forstår og arbejder med CALL- DK som led i pilotprojektet. Forskningssporet kommer altså til trække på empiri fra udviklingssporet gennem empiriske analyser af, hvordan skolelederne arbejder med at bruge data og feedback fra CALL- DK til at understøtte og udvikle egne ledelsespraksisser og samarbejdsformer. For at kunne stille skarpt på skoleledelsernes translationer af læringscentreret skoleledelse og CALL- DK som en måde at translatere forskningviden, data og feedback anvendes dels perspektiver på translation med fokus på meningsskabelse i de lokale organisatoriske kontekster og for de professionelle (Se fx Røvik 2007). Vi har dog også valgt at trække på begrebsliggørelser og analyser fra det voksende felt af sociomaterielle studier af translationer og vidensskabelse i professionelles interaktioner med forskellige vidensformer og vidensobjekter (Fenwick 2014, 50). I dette perspektiv bliver det analytiske blik på oversættelser af læringscentreret skoleledelse til et blik på, hvordan læringscentreret skoleledelse gøres og enactes og dermed også hvordan det performes og bliver til gennem gørelser eller praksisser. Det vil sige, at vi skærper det analytiske fokus på, at læringscentreret skoleledelse ikke bare er en teori, en viden eller en ledelsespraksis som er eller har et fast defineret indhold, som kan overføres til praksis. Læringscentreret skoleledelse bliver i stedet et analytisk objekt, som vi fremanalyserer. Forskningssporet tager således afsæt i følgende spørgsmål: Hvordan gøres læringscentreret skoleledelse og hvad bliver det til i skoleledelsespraksisser og - forståelser, når skoleledelser interagerer med CALL-DK som evaluerings- og udviklingsværktøj? Herunder: - Hvilket blik og hvilken viden skabes om samarbejdsformer og ledelsespraksisser i skoleledernes interaktioner med CALL-DK, både i form af en standardiserende forståelsesramme for læringscentreret skoleledelse og i form af data og feedback? 4

5 - Hvilke former for spørgsmål, problemforståelser, forandringsambitioner og mulighedsrum for ledelse understøttes, udvikles og produceres i interaktionen med CALL- DK? Og hvad gøres usynligt, uønskeligt eller umuligt? - Hvilket blik etablerer skoleledelser på hidtidige og fremtidige ledelsespraksisser og samarbejdsformer i skolen i interaktionen med CALL-DK? I udviklingen af teoretiske og analytiske perspektiver arbejder vi i projektet ud fra en optagethed af oversættelses- eller translationsprocesser med henblik på at udvikle analytiske greb 1) kan følge skoleledelsernes arbejde med at oversætte eller translatere læringscentreret skoleledelse i interaktionen med CALL- DK og 2)kan analysere selve oversættelsesprocessen af CALL- DK. Forskningssporets design og empiriske materiale består af interview og observationer af skoleledelsesteams arbejde med CALL- Dk, samt yderligre empiriske undersøgelser af, hvordan de i praksis arbejder med ledelsesopgaver, som de selv udpeger og forbinder med en forståelse af læringscentreret skoleledelse. Vi arbejder her videre med at afsøge teoretiske begreber, der kan skærpe vores analytiske Projektet sigter således på at skabe viden om, hvordan skoleledelser i praksis oversætter eller translaterer dels aktuelle fordringer og forventninger til skoleledelsens rolle i et øget fokus på læring, samt mere specifikt brug af data, evidens og forskningsviden i praksis. Projektet vil dels bidrage med empiriske analyser af aktuelle udviklinger i skoleledelses praksisser i interaktion med fordringer om øget fokus på læring, brug af data, evidens og forskningsviden i en reformkontekst. Samtidig har projektet også en mere teoretisk eller analytisk ambition om at bidrage til forståelser af såvel faglig skoledelse, men også analyser af standardiseringsprocesser. Projektets resultater informerer løbende udviklingssporet, og vil samtidig bidrage med selvstændige analyser og publikationer, der retter sig henholdsvis mod professionsfeltet, mere specifikt skoleledere, uddannelsesledere og forvaltning, samt forskningsrettede publikationer og konferencepræsentationer. 5

6 Referencer Bjerg, Helle, and Dorthe Staunæs Læringscentreret Skoleledelse. Tænketeknologier Til Forskningsinformeret Skoleledelse. Frederikshavn: Dafolo. Bjerg, Helle, and Nana Vaaben, ed At Lede Efter Læring. Ledelse Og Organiseringer I Den Reformerede Skole. Frederiksberg: Samfundslitteratur. Bjerg, Helle, and Elvi Weinreich Translating and Transforming (a) CALL for Leadership for Learning. Copenhagen. Blitz, Mark H., Jason Salisbury, and Carolyn Kelley The Role of Cognitive Validity Testing in the Development of CALL, the Comprehensive Assessment of Leadership for Learning. Journal of Educational Administration 52 (3): doi: /jea Fenwick, Tara Sociomateriality in Medical Practice and Learning: Attuning to What Matters. Medical Education 48 (1): doi: /medu Halverson, Richard, and Seann Dikker Formative Leadership for Learning. In, Hornskov; Søren, Høvsgaard, Laura og Bjerg, Helle. 2015: Review: Brug af data i skoleleledelse. KØbenhavn: UCC Kelley, Carolyn, and Richard Halverson The Comprehensive Assessment of Leadership for Learning : A Next Generation Formative Evaluation and Feedback System. Journal of Applied Reserach on Children: Informing Policy for Children at Risk 3, (2). Kelley, Carolyn, Richard Halverson, Eric Camburn, and Mark Blitz The Design and Validation of the Comprehensive Assessment of Leadership for Learning (CALL) Formative School Leaderassessment. In, 35. Nerland, Monika, and Karen Jensen Epistemic Practices and Object Relations in Professional Work. Journal of Education and Work 25 (1): doi: / Robinson, Viviane M. J Elevcentreret Skoleledelse. Frederikshavn: Dafolo. Røvik, Kjell Arne Trender Og Translasjoner. Ideer Som Former Det 21. århundrets Organisasjoner. Edited by Universitetsforlaget. Oslo. 6

Ledelse & Organisation/KLEO. Rikke Lawsen & Mikael Axelsen Side 1

Ledelse & Organisation/KLEO. Rikke Lawsen & Mikael Axelsen Side 1 Ledelse & Organisation/KLEO Rikke Lawsen & Mikael Axelsen Side 1 Læringscentreret skoleledelse hvordan kommer man (også) videre Helle Bjerg, Docent, PhD Forskningsprogram for Ledelse og Organisatorisk

Læs mere

Ledelse med Data (CALL-DK)

Ledelse med Data (CALL-DK) PROJEKTBESKRIVELSE NOV. 2013 Ledelse med Data (CALL-DK) Forskningsprogram Satsning Kontakt Ledelse og Organisatorisk Læring Ledelse af læring ude på skolerne (Ledelse af kerneydelsen i professionspraksis)

Læs mere

Læringscentreret skoleledelse hvordan kommer man (også) videre

Læringscentreret skoleledelse hvordan kommer man (også) videre Læringscentreret skoleledelse hvordan kommer man (også) videre Helle Bjerg, Docent, PhD Forskningsprogram for Ledelse og Organisatorisk Læring Professionshøjskolen UCC Mål for forløbet At gennemføre og

Læs mere

At undersøge det rigtige - CALL-DK et evalueringsredskab til læringscentreret skoleledelse Herlev 13/11/14

At undersøge det rigtige - CALL-DK et evalueringsredskab til læringscentreret skoleledelse Herlev 13/11/14 At undersøge det rigtige - CALL-DK et evalueringsredskab til læringscentreret skoleledelse Herlev 13/11/14 Helle Bjerg & Mikael Axelsen Forskningsprogram for Ledelse og Organisatorisk Læring Professionshøjskolen

Læs mere

Ledelse & Organisation/KLEO Om skoleledelsens rolle ift. Skolereform, Fælles mål og læringsmålsstyret didaktik

Ledelse & Organisation/KLEO Om skoleledelsens rolle ift. Skolereform, Fælles mål og læringsmålsstyret didaktik Om skoleledelsens rolle ift. Skolereform, Fælles mål og læringsmålsstyret didaktik 5. lederdag Hørsholm 4. september 2014 Fra styringsrationaler til læringspotentialer Skolereformen - en LÆRINGSREFORM

Læs mere

Udviklingsforløb omkring uddannelse og anvendelse af "læringsvejledere" i Herlev Kommunes skolevæsen Ver.3 ændret dato i lederforøb

Udviklingsforløb omkring uddannelse og anvendelse af læringsvejledere i Herlev Kommunes skolevæsen Ver.3 ændret dato i lederforøb Udviklingsforløb omkring uddannelse og anvendelse af "læringsvejledere" i Herlev Kommunes skolevæsen Ver.3 ændret dato i lederforøb KLEO 23. juni 2014 Baggrund På initiativ af Børne- og Kulturdirektør

Læs mere

OM VIVIANE ROBINSON. Ellen Brinch Jørgensen VIA UNIVERSITY COLLEGE 1

OM VIVIANE ROBINSON. Ellen Brinch Jørgensen VIA UNIVERSITY COLLEGE 1 OM VIVIANE ROBINSON Ellen Brinch Jørgensen VIA UNIVERSITY COLLEGE 1 HYBRID?--- BEGYNDELSEN PÅ EN SLAGS KONKLUSION PÅ LÆSNINGEN Den Instruerende ledelsesform er nødvendig men ikke tilstrækkelig hvis elevernes

Læs mere

Udviklingsforløb for skoleledelser og forvaltning i Rudersdal Kommune

Udviklingsforløb for skoleledelser og forvaltning i Rudersdal Kommune Udviklingsforløb for skoleledelser og forvaltning i Rudersdal Kommune 17. september 2015 Baggrund Igennem efteråret 2014 og foråret 2015 har Helle Bjerg og Mikael Axelsen løbende været i kontakt med skolechef

Læs mere

Ledelse for læring gennem observation af undervisning (LOU)

Ledelse for læring gennem observation af undervisning (LOU) PROJEKTBESKRIVELSE NOV. 2013 Ledelse for læring gennem observation af undervisning (LOU) Forskningsprogram Satsning Kontakt Ledelse og Organisatorisk Læring Ledelse af læring ude på skolerne (Ledelse af

Læs mere

At undersøge det rigtige - CALL-DK et udviklingsredskab til læringscentreret skoleledelse Greve 06/03/15

At undersøge det rigtige - CALL-DK et udviklingsredskab til læringscentreret skoleledelse Greve 06/03/15 At undersøge det rigtige - CALL-DK et udviklingsredskab til læringscentreret skoleledelse Greve 06/03/15 Helle Bjerg & Mikael Axelsen Forskningsprogram for Ledelse og Organisatorisk Læring Professionshøjskolen

Læs mere

Bornholms Regionskommune Center for Skole, Kultur og Fritid Kompetenceudviklingsplan 2015 2020

Bornholms Regionskommune Center for Skole, Kultur og Fritid Kompetenceudviklingsplan 2015 2020 Status 9. juli 2015 1. Undervisningsfag: a Dansk 1. 6. kl. b Matematik c Tysk d Engelsk e Fysik/kemi f Natur/teknologi g Geografi h Biologi i Musik j. Madkundskab Tema 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Q1

Læs mere

Ledelse & Organisation/KLEO Velkommen til 2. fællesdag for skoleledelser og forvaltning

Ledelse & Organisation/KLEO Velkommen til 2. fællesdag for skoleledelser og forvaltning Ledelse & Organisation/KLEO Velkommen til 2. fællesdag for skoleledelser og forvaltning Om styring af skolens kerneopgave fredag d. 19. februar 2015 Herlev forløb 2014-2015 Ledelse & Organisation/KLEO

Læs mere

Om sammenhængen mellem skoleledelse og elevresultater

Om sammenhængen mellem skoleledelse og elevresultater Om sammenhængen mellem skoleledelse og elevresultater Læringscentreret skoleledelse Odder torsdag d. 5. februar 2015 Som sagt Skolereformen lægger op til øget fokus på læring fra skoleledelsen - Omsat

Læs mere

Læringssamtaler kilden til øget læring og trivsel

Læringssamtaler kilden til øget læring og trivsel Læringssamtaler kilden til øget læring og trivsel 1 Denne projektbeskrivelse uddyber den korte version indenfor følgende elementer: 1. Aalborg kommunes forberedelsesfase 2. Aalborg kommunes formål med

Læs mere

Lederudviklingsforløb i Ishøj Ledelse af videns- og resultatbaseret udvikling af skolens undervisning

Lederudviklingsforløb i Ishøj Ledelse af videns- og resultatbaseret udvikling af skolens undervisning Indhold Lederudviklingsforløb i Ishøj... 1 Ledelse af videns- og resultatbaseret udvikling af skolens undervisning... 2 1. Baggrund... 2 2. UCC s faglige tilgang til forløbet... 2 3. Forslag til formål

Læs mere

Ledelse og medledelse med fokus på børn og unges læring

Ledelse og medledelse med fokus på børn og unges læring Ledelse og medledelse med fokus på børn og unges læring Helle Bjerg, Docent, PhD Dorthe Staunæs, Professor, PhD Forskningsprogrammet Forskningsprogramme for Organisa>on & Læring Ledelse og organisatorisk

Læs mere

Læringscentreret skoleledelse hvordan kommer man (også) videre

Læringscentreret skoleledelse hvordan kommer man (også) videre Læringscentreret skoleledelse hvordan kommer man (også) videre Helle Bjerg, Docent, PhD Forskningsprogram for Ledelse og Organisatorisk Læring Professionshøjskolen UCC Mål for forløbet At gennemføre og

Læs mere

Ledelse & Organisation/KLEO Hvorfor det læringsmålsstyrede?

Ledelse & Organisation/KLEO Hvorfor det læringsmålsstyrede? Hvorfor det læringsmålsstyrede? Vejlederforløb Greve Kommune 21. oktober 2015 Uddannelse: - Lærer, - PD i skoleudvikling, - 2-årig systemisk konsulentuddannelse fra DISPUK, - Master of Public Policy (Offentlig

Læs mere

DATA, DER BEKRÆFTER ELLER UDFORSKER

DATA, DER BEKRÆFTER ELLER UDFORSKER DATA, DER BEKRÆFTER ELLER UDFORSKER OM SKOLELEDERE DER BRUGER DATA OG FEEDBACK I UDVIKLINGEN AF EGEN PRAKSIS Publiceret: 30. juni 2017 Forfattere: Camilla Nørgaard, Søren Buhl Hornskov, Pernille Hansen,

Læs mere

4F modellen. Redskaber og inspiration til teamsamarbejde VERSION

4F modellen. Redskaber og inspiration til teamsamarbejde VERSION 4F modellen Redskaber og inspiration til teamsamarbejde VERSION 01.2015 Hensigten med publikationen Indhold Denne publikation indeholder Hjørring Kommunes tilgang til professionelle læringsfællesskaber

Læs mere

Ledelse & Organisation/KLEO. Hvad ved vi om brug af data i skoleledelse?

Ledelse & Organisation/KLEO. Hvad ved vi om brug af data i skoleledelse? Hvad ved vi om brug af data i skoleledelse? Ledelsesdimensioner WHAT Brug af viden i praksis Ledelseskapaciteter HOW Kompleks problemløsning At sætte mål og forventninger Strategisk ressourcebrug Sikring

Læs mere

Notat. Læring i folkeskolerne i Esbjerg Kommune

Notat. Læring i folkeskolerne i Esbjerg Kommune Notat Læring i folkeskolerne i Esbjerg Kommune Når læringsmiljøerne i folkeskolen skal udvikles, og elevernes faglige niveau skal hæves, kræver det blandt andet, at kommunerne og skolerne kan omsætte viden

Læs mere

Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring. Informationsmateriale om projektet

Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring. Informationsmateriale om projektet Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale om projektet 1 Et styrket fokus på børns læring gennem trygge og stimulerende læringsmiljøer I dette informationsbrev

Læs mere

Den faciliterende forvaltning

Den faciliterende forvaltning Den faciliterende forvaltning - oplæg om hvordan vi skaber et anderledes samspil mellem forvaltning og skoler Odder 6. oktober 2015 Lærer/pædagog Leder Kommune Aktørfokus Pædagogisk udvikling Forandringsledelse

Læs mere

Ansøgning A. P. Møller Fonden.

Ansøgning A. P. Møller Fonden. Punkt 8. Ansøgning A. P. Møller Fonden. 2014-20298. Skoleforvaltningen fremsender til Skoleudvalgtes orientering og bekræftelse ansøgning til A. P. Møller Fonden. Jan Nymark Thaysen (V) og Per Clausen

Læs mere

Ledelse & Organisation/KLEO Udviklingsforløb for skoleledelser og forvaltning i Rudersdal

Ledelse & Organisation/KLEO Udviklingsforløb for skoleledelser og forvaltning i Rudersdal Udviklingsforløb for skoleledelser og forvaltning i Rudersdal 2015 2016 1. temadag 24. september 2015 https://ucc.dk/konsulentydelser/ledelse/skoleledelse/ materialer-til-forloeb/rudersdal-kommune Mikael

Læs mere

Skolen i en reformtid muligheder og udfordringer. Seminar ved LSP 27.05.2014

Skolen i en reformtid muligheder og udfordringer. Seminar ved LSP 27.05.2014 Skolen i en reformtid muligheder og udfordringer Seminar ved LSP 27.05.2014 Reformen Faglig løft af folkeskolen har 3 overordnede mål MÅL: 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige,

Læs mere

Status på folkeskolereformen i Odense

Status på folkeskolereformen i Odense Børn- og Ungeforvaltningen Status på folkeskolereformen i Odense Indledning I regi af reformprogrammet udarbejdes der hvert halve år en status på arbejdet med folkeskolereformen i Odense. Denne status

Læs mere

Ledelse & Organisation/KLEO Udviklingsforløb for skoleledelser og forvaltning i Albertslund

Ledelse & Organisation/KLEO Udviklingsforløb for skoleledelser og forvaltning i Albertslund Udviklingsforløb for skoleledelser og forvaltning i Albertslund 2015 2016 5. temadag 29. marts 2016 https://ucc.dk/konsulentydelser/ledelse/skoleledelse/ materialer-til-forloeb/albertslund-kommune Ledelsesforløb

Læs mere

Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point)

Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point) Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point) Studievejledning studiestart uge 5 2011 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

Program for læringsledelse

Program for læringsledelse 1 Program for læringsledelse Af Lars Qvortrup, LSP, Aalborg Universitet Et partnerskab bestående af tretten kommuner, Laboratorium for forskningsbaseret skoleudvikling (LSP) ved Aalborg Universitet og

Læs mere

Helle Bjerg og Dorthe Staunæs Læringscentreret skoleledelse

Helle Bjerg og Dorthe Staunæs Læringscentreret skoleledelse Helle Bjerg og Dorthe Staunæs Læringscentreret skoleledelse Tænketeknologier til forskningsinformeret skoleledelse Helle Bjerg og Dorthe Staunæs Læringscentreret skoleledelse. Tænketeknologier til forskningsinformeret

Læs mere

Undervisning: Udøvelse af professionel

Undervisning: Udøvelse af professionel Data- og forskningsinformeret skoleudvikling Lars Qvortrup, LSP, Aalborg Universitet, VIA d. 9. november 2015 Undervisning: Udøvelse af professionel dømmekraft 2 Læringsledelse 1 Undervisning Spørg en

Læs mere

Team et som professionelt læringsfællesskab

Team et som professionelt læringsfællesskab Af Lars Qvortrup, LSP, Aalborg Universitet Hvis man som skoleleder vil styrke skoler og uddannelsesinstitutioner i forhold til elevernes læringsudbytte og trivsel, er en af de vigtigste indsatser at styrke

Læs mere

mini MASTER Ledelse, Didaktik & Udvikling Mastermodul for ledere og ressourcepersoner på børn og unge-området

mini MASTER Ledelse, Didaktik & Udvikling Mastermodul for ledere og ressourcepersoner på børn og unge-området mini MASTER Ledelse, Didaktik & Udvikling Mastermodul for ledere og ressourcepersoner på børn og unge-området Hvorfor Ledelse, Didaktik og Udvikling? Det aktuelle pres på udvikling af skolens undervisning

Læs mere

Velkommen til 3. undervisningsdag

Velkommen til 3. undervisningsdag Ledelse & Organisation/KLEO Velkommen til 3. undervisningsdag Tættere på elevers læring Et kompetenceudviklingsforløb for skoleledere i Kolding/Haderslev Tirsdag d. 28. april 2015 https://ucc.dk/konsulentydelser/ledelse/skolelederforeningentaettere-paa-elevernes-laering

Læs mere

Om God undervisning. Ledelse & Organisation/KLEO

Om God undervisning. Ledelse & Organisation/KLEO Om God undervisning Skolereformen lægger op til øget fokus på læring fra skoleledelsen Fokus på: læring og læringsmålsstyret undervisning at følge elevernes læring gennem data (tests, opgavebesvarelser,

Læs mere

FORLØB OM AKTIONSBASERET LÆRING I HOLBÆK KOMMUNE

FORLØB OM AKTIONSBASERET LÆRING I HOLBÆK KOMMUNE Anita Monnerup Pedersen 15.04 2013 FORLØB OM AKTIONSBASERET LÆRING I HOLBÆK KOMMUNE PROJEKTBESKRIVELSE FOR SKOLEÅRET AUGUST 2013- JUNI 2014 Denne projektbeskrivelse indeholder en beskrivelse af: 1. Kursusforløb

Læs mere

Aktionslæring. Læremiddelkultur 2,0

Aktionslæring. Læremiddelkultur 2,0 Læremiddelkultur 2,0 Dialogseminar d. 23.02.2009 Odense Fase 2: sprojekt Formål: At udvikle en didaktik 2,0 der kan matche udfordringerne i en læremiddelkultur 2,0 Resultat: En ny didaktik forstået bredt

Læs mere

Modul 2 Det personlige lederskab 2: Det professionelle lederskab (5 ECTS point)

Modul 2 Det personlige lederskab 2: Det professionelle lederskab (5 ECTS point) Modul 2 Det personlige lederskab 2: Det professionelle lederskab (5 ECTS point) Studievejledning - studiestart uge 46 2010 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

Uddannelse under naturlig forandring

Uddannelse under naturlig forandring Uddannelse under naturlig forandring Uddannelse under naturlig forandring 2. udgave Finn Wiedemann Syddansk Universitetsforlag 2017 Forfatteren og Syddansk Universitetsforlag 2017 Sats og tryk: Specialtrykkeriet

Læs mere

Samfundsvidenskaben og dens metoder

Samfundsvidenskaben og dens metoder AARHUS UNIVERSITET Samfundsvidenskaben og dens metoder Maria Skov Jensen Ph.d.-studerende INSTITUT FOR VIRKSOMHEDSLEDELSE School of business and social sciences Agenda 1. Introduktion 2. Formål og teoretisk

Læs mere

Ledelsespraksis i en tosprogskontekst - arbejde med elevernes progression

Ledelsespraksis i en tosprogskontekst - arbejde med elevernes progression Ledelsespraksis i en tosprogskontekst - arbejde med elevernes progression Langmarkskolen Horsens Mangfoldig elevgruppe - ca. 455 børn 25 forskellig nationaliteter Største grupper af børn kommer fra Bosnien,

Læs mere

Teknologiforståelse. Hvilken teknologiforståelse har sygeplejestuderende behov for i professionsarbejdet

Teknologiforståelse. Hvilken teknologiforståelse har sygeplejestuderende behov for i professionsarbejdet Teknologiforståelse Hvilken teknologiforståelse har sygeplejestuderende behov for i professionsarbejdet Ulla Gars Jensen Lektor Institut for Sygepleje Technucation Varighed: 2011 2015 Forskere fra 3 institutioner:

Læs mere

Erfaringer med pædagogisk ledelse og øget kvalitet i undervisningen. V/Jens Andersen University College Nordjylland(UCN) Act2learn.

Erfaringer med pædagogisk ledelse og øget kvalitet i undervisningen. V/Jens Andersen University College Nordjylland(UCN) Act2learn. SAMMEN GØR VI DIG BEDRE Erfaringer med pædagogisk ledelse og øget kvalitet i undervisningen. V/Jens Andersen University College Nordjylland(UCN) Act2learn. 1 Elevcentreret skoleledelse hvad kan Erhvervsskolen

Læs mere

Kompetenceudviklingsstrategi 2014-2020 Vordingborg Kommunes skolevæsen

Kompetenceudviklingsstrategi 2014-2020 Vordingborg Kommunes skolevæsen Kompetenceudviklingsstrategi 2014-2020 Vordingborg Kommunes skolevæsen Linjefagsstrategi 2014 2020 Hovedfokus i forbindelse med Vordingborg Kommunes kompetenceudviklingsstrategi 2014-2020 ligger i, at

Læs mere

Velkommen til Startkonferencen

Velkommen til Startkonferencen Velkommen til Startkonferencen Tættere på elevers læring Et kompetenceudviklingsforløb for skoleledere i Kolding/Haderslev og Nyborg/Kerteminde Torsdag d. 20. november 2014 Mikael Axelsen Uddannelse: -

Læs mere

Hvordan spiller folkeskoleevalueringen ind, og selvfølgelig evaluering af Ilinniarfissuaq vil også spille en rolle. Hvordan skal dette medtages?

Hvordan spiller folkeskoleevalueringen ind, og selvfølgelig evaluering af Ilinniarfissuaq vil også spille en rolle. Hvordan skal dette medtages? Mundtligt spørgsmål Mht udbud kikket på om dette følger årsplanerne på skolerne, om man har tænkt på om dette indarbejdes i årsplaner? Svar Vores plan er, at vi kontakter forvaltningerne og snakker med

Læs mere

STYRKELSE AF BØRNS TIDLIGE PROBLEMLØSNINGSKOMPETENCER I FREMTIDENS DAGTILBUD

STYRKELSE AF BØRNS TIDLIGE PROBLEMLØSNINGSKOMPETENCER I FREMTIDENS DAGTILBUD STYRKELSE AF BØRNS TIDLIGE PROBLEMLØSNINGSKOMPETENCER I FREMTIDENS DAGTILBUD PROGRAM 1. Om udviklingsprogrammet Fremtidens Dagtilbud 2. Hvorfor fokus på tidlige matematiske kompetencer og hvordan? 3. Følgeforskningen

Læs mere

Veje til en stærk vejledningskultur. v. Winnie Henriksen, Læringskonsulent

Veje til en stærk vejledningskultur. v. Winnie Henriksen, Læringskonsulent Veje til en stærk vejledningskultur v. Winnie Henriksen, Læringskonsulent Mål med oplægget I reflekterer over og får værdifulde drøftelser om følgende spørgsmål: 1. Hvad er god vejledning? 2. Hvad ledelsens,

Læs mere

Vejledning og inspiration til skolebestyrelsen

Vejledning og inspiration til skolebestyrelsen Vejledning og inspiration til skolebestyrelsen Skolebestyrelsen fastsætter principper for skolens virksomhed. Fremover skal skolebestyrelsen også som del af den åbne skole fastsætte principper for samarbejder

Læs mere

Ekspert i Undervisning

Ekspert i Undervisning Ekspert i Undervisning En kort sammenskrivning af konklusioner og anbefalinger fra: Rapport over det andet år i et forsknings og udviklingsprojekt vedrørende samspillet mellem teori og praksis i læreruddannelsen(2.

Læs mere

Resultatdokumentation og evaluering Håndbog for sociale tilbud. Temamøde Socialtilsyn Hovedstaden, 7. oktober 2016

Resultatdokumentation og evaluering Håndbog for sociale tilbud. Temamøde Socialtilsyn Hovedstaden, 7. oktober 2016 Resultatdokumentation og evaluering Håndbog for sociale tilbud Temamøde Socialtilsyn Hovedstaden, 7. oktober 2016 Dagens program 1. Håndbogen i (videns-)kontekst 2. Præsentation af håndbogen 3. Spørgsmål

Læs mere

PÆDAGOGISK LEDELSE Vidensnotat

PÆDAGOGISK LEDELSE Vidensnotat PÆDAGOGISK LEDELSE Vidensnotat Indhold 3 God pædagogisk ledelse fokuserer på elevernes læring 7 Sæt retning for arbejdet med elevernes læring 9 Organisér kompetencer med blik for læring 11 13 Gå i dialog

Læs mere

Resultatdokumentation og evaluering Håndbog for sociale tilbud

Resultatdokumentation og evaluering Håndbog for sociale tilbud Resultatdokumentation og evaluering Håndbog for sociale tilbud Temamøde Socialstyrelsen, Odense 15. juni 2016 Mikkel Møldrup-Lakjer, Center for Data, Analyse og Metode Dagens program 1. Håndbogen i (videns-)kontekst

Læs mere

Glostrup Park Hotel d. 11 maj 2016 Perspektiver på pædagogisk ledelse - erfaringer fra FAHOT forløbet. v/jens Andersen fra UCNact2learn

Glostrup Park Hotel d. 11 maj 2016 Perspektiver på pædagogisk ledelse - erfaringer fra FAHOT forløbet. v/jens Andersen fra UCNact2learn Glostrup Park Hotel d. 11 maj 2016 Perspektiver på pædagogisk ledelse - erfaringer fra FAHOT forløbet. v/jens Andersen fra UCNact2learn SAMMEN GØR VI DIG BEDRE 1 En læringsforståelse Hvad skal der til

Læs mere

13-09-2011. Sprogpakkens 6-dages kursus. Introduktion og præsentation 1. dag. Introduktion og præsentation. Velkomst. Sprogpakkens 6- dages kursus

13-09-2011. Sprogpakkens 6-dages kursus. Introduktion og præsentation 1. dag. Introduktion og præsentation. Velkomst. Sprogpakkens 6- dages kursus Sprogpakkens 6-dages kursus Introduktion og præsentation 1. dag 1 Introduktion og præsentation Velkomst Præsentation af deltagerne Praktiske informationer om kurset Evaluering Sprogpakkens baggrund 6-dages

Læs mere

ARBEJDSPAPIR. Review: Brug af data i skoleledelse. Søren Hornskov Helle Bjerg Laura Høvsgaard

ARBEJDSPAPIR. Review: Brug af data i skoleledelse. Søren Hornskov Helle Bjerg Laura Høvsgaard ARBEJDSPAPIR Review: Brug af data i skoleledelse Søren Hornskov Helle Bjerg Laura Høvsgaard 17. juni 2015 Dato 17. juni 2014 Arbejdspapir Review: Brug af data i skoleledelse Søren Hornskov Helle Bjerg

Læs mere

SEGREGEREDE TILBUD I HORSENS KOMMUNE INDHOLD. Fælles læring stærkere resultater UDDANNELSE OG ARBEJDSMARKED. Dato: xx.xx.2017

SEGREGEREDE TILBUD I HORSENS KOMMUNE INDHOLD. Fælles læring stærkere resultater UDDANNELSE OG ARBEJDSMARKED. Dato: xx.xx.2017 Dato: xx.xx.2017 INDHOLD Faglig standard for segregerede tilbud i Horsens Kommune/ maj 2017 2 Introduktion til den faglig standard for segregerede tilbud 2 Formål 2 Baggrund 2 1. Udmøntning af et fælles

Læs mere

Sammen om at lede folkeskolen

Sammen om at lede folkeskolen Sammen om at lede folkeskolen Dialog- og udviklingsmøder om at lede folkeskolen Hanne Bak Lumholt, afdelingschef, KL Erling Pedersen, skoleleder, skolerne i Nord, Odense Kommune 06-11-2015 1 En ny folkeskole

Læs mere

Skole & Klub Roskilde Kommune November 2016

Skole & Klub Roskilde Kommune November 2016 Skole & Klub Roskilde Kommune November 2016 INDHOLD INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 1 Indledning... 2 Forståelsesramme... 3 Kerneopgave... 4 Vision for den pædagogiske praksis... 5 Vision for de professionelles

Læs mere

Drejebog folkeskolereformen vs. 2

Drejebog folkeskolereformen vs. 2 Drejebog folkeskolereformen vs. 2 Skoleafdelingen oktober 2014 Folkeskolereform version 2 Folkeskolereformen er en realitet og mange af dens elementer er implementeret. Skolerne i Dragør har et højt ambitionsniveau,

Læs mere

Strategi for elevernes læring - Læring i folkeskolerne i Esbjerg Kommune

Strategi for elevernes læring - Læring i folkeskolerne i Esbjerg Kommune Tilrettet september 2015 Strategi for elevernes læring - Læring i folkeskolerne i Esbjerg Kommune Når læringsmiljøerne i folkeskolen skal udvikles, og elevernes faglige niveau skal hæves, kræver det blandt

Læs mere

Invitation til konference. Ledelse af fremtidens

Invitation til konference. Ledelse af fremtidens Invitation til konference Ledelse af Er du med til at lede n? Så ved du, at du netop nu er i centrum for mange danskeres opmærksomhed. Der bliver i særlig grad bidt mærke i, hvad du gør, og hvordan du

Læs mere

Frederiksberg-principperne Principper for udmøntning af folkeskolereformen i Frederiksberg Kommune

Frederiksberg-principperne Principper for udmøntning af folkeskolereformen i Frederiksberg Kommune Frederiksberg-principperne Principper for udmøntning af folkeskolereformen i Frederiksberg Kommune Reformen af folkeskolen realiseres med start i august 2014. Projektgruppe 1: overordnede mål og rammer

Læs mere

Etibaprojektet. Design,problemstillinger og analyse

Etibaprojektet. Design,problemstillinger og analyse Etibaprojektet Kjeld Høgsbro, AKF Betty Nørgaard Nielsen, MC ETIBA: En forskningsbaseret evaluering af rehabiliterings- og træningsindsatsen for børn med autisme, herunder evaluering af behandlingsmetoden

Læs mere

Hvornår gør medarbejderne det, lederen beder om?

Hvornår gør medarbejderne det, lederen beder om? Klare resultater fra verdens største og danske forskningsprojekt i ledelsesadfærd og performance: Hvornår gør medarbejderne det, lederen beder om? Her er et par korte, klare og opsigtsvækkende resultater

Læs mere

Sommeruni 2015. Teamsamarbejde og læringsdata

Sommeruni 2015. Teamsamarbejde og læringsdata Sommeruni 2015 Teamsamarbejde og læringsdata Teamsamarbejde Nedslagspunkter, forskning og perspektiver på modeller til udvikling af pædagogiske strategier i temaet Hvem sagde teamsamarbejde? Teamsamarbejdet

Læs mere

ARBEJDSPAPIR, REVIDERET VERSION. Review: Brug af data i skoleledelse. Søren Hornskov Helle Bjerg Laura Høvsgaard

ARBEJDSPAPIR, REVIDERET VERSION. Review: Brug af data i skoleledelse. Søren Hornskov Helle Bjerg Laura Høvsgaard ARBEJDSPAPIR, REVIDERET VERSION Review: Brug af data i skoleledelse Søren Hornskov Helle Bjerg Laura Høvsgaard 17. juni 2015 Dato August 2015. Dette arbejdspapir er revideret efter seminar den 17. juni

Læs mere

Ny skole Nye skoledage

Ny skole Nye skoledage Skoleledelsesforløb 2013 KL og COK har i samarbejde med kommunale chefer og skoleledere tilrettelagt og udviklet et 3-dages udviklingsforløb for landets skoleledelser med henblik på at understøtte implementeringen

Læs mere

Velkommen til 6. temadag

Velkommen til 6. temadag Velkommen til 6. temadag Skoleledere og -forvaltning i Greve 6. marts 2015 https://ucc.dk/konsulentydelser/skraeddersyedeforloeb/materialer-til-forloeb/greve-kommune Ledelsesforløb for skoleledelser og

Læs mere

AP-Møller projekt: Læring, der ses. Øget læring og inklusion gennem synlige mål og kvalificering af praksis i skolen. Julie Aarø-Hansen Fagligt Center

AP-Møller projekt: Læring, der ses. Øget læring og inklusion gennem synlige mål og kvalificering af praksis i skolen. Julie Aarø-Hansen Fagligt Center AP-Møller projekt: Øget læring og inklusion gennem synlige mål og kvalificering af praksis i skolen Læring, der ses Julie Aarø-Hansen Fagligt Center 1 Samarbejde mellem Københavns Kommune Frederiksberg

Læs mere

At udvikle og evaluere praktisk arbejde i naturfag

At udvikle og evaluere praktisk arbejde i naturfag Kapitel 5 At udvikle og evaluere praktisk arbejde i naturfag Robin Millar Praktisk arbejde er en væsentlig del af undervisningen i naturfag. I naturfag forsøger vi at udvikle elevernes kendskab til naturen

Læs mere

Modul 5: Ledelse og Organisation 1: Organisation og processer (5 ECTS point)

Modul 5: Ledelse og Organisation 1: Organisation og processer (5 ECTS point) Modul 5: Ledelse og Organisation 1: Organisation og processer (5 ECTS point) Studievejledning - studiestart uge 3-2012 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

Metoder til undersøgelse af læringsmålstyret undervisning

Metoder til undersøgelse af læringsmålstyret undervisning Metoder til undersøgelse af læringsmålstyret undervisning Uddannelse for læringsvejledere i Herlev Kommune 20. Marts 2015, kl. 09:00-15:00 Underviser: Leon Dalgas Jensen, Program for Læring og Didaktik,

Læs mere

Teknologiforståelse i sygeplejen mere end blot trykke på knapper

Teknologiforståelse i sygeplejen mere end blot trykke på knapper Teknologiforståelse i sygeplejen mere end blot trykke på knapper Hanne Skov, Lektor, Cand. Comm Praksis- og Innovationshuset Professionshøjskolen Metropol Om Technucation Varighed: 2011 2015 Forskere fra

Læs mere

Har folkeskolen brug for evidens?

Har folkeskolen brug for evidens? Har folkeskolen brug for evidens? Jørgen Søndergaard Kick-off seminar på DPU 03-03-2011 Hvorfor al den snak om evidens? Er det ikke nok at børn, forældre og lærere er glade for skolen? Hvad er skolens

Læs mere

RESEARCH TEACHING NEXUS

RESEARCH TEACHING NEXUS RESEARCH TEACHING NEXUS Kollegial supervision Modul 1 den 9.9.2015 Karen Wistoft, professor, Ph.d., cand.pæd. Institut for Læring Ilisimatusarfik 11-09-2015 Karen Wistoft Kollegial Supervison 2015 2 Forskning

Læs mere

Master i Pædagogisk Ledelse. forskningsbaseret

Master i Pædagogisk Ledelse. forskningsbaseret Master i Pædagogisk Ledelse forskningsbaseret En moderne skole eller børnehave er en kompleks organisation, der stiller store krav til ledelse. Men al forskning peger på, at det, det drejer sig om, er

Læs mere

12. Skoleledelse Ny skolereform og fokus på læring

12. Skoleledelse Ny skolereform og fokus på læring 12. Skoleledelse Ny skolereform og fokus på læring Lonni Hall lektor og PHD studerende Anita Monnerup Pedersen chefkonsulent og tilknyttet forskningsafdelingen 12. Skoleledelse Ny skolereform og fokus

Læs mere

OLE ELIASEN, VIAUC LEDER AF INNOVATIONS LABORATORIET FOR PÆDAGOGIK OG BEVÆGELSE Partnerskabskonsulent Lektor

OLE ELIASEN, VIAUC LEDER AF INNOVATIONS LABORATORIET FOR PÆDAGOGIK OG BEVÆGELSE Partnerskabskonsulent Lektor OLE ELIASEN, VIAUC LEDER AF INNOVATIONS LABORATORIET FOR PÆDAGOGIK OG BEVÆGELSE Partnerskabskonsulent Lektor Kort om mig Læreruddannet 10 år i folkeskolen 22 år på Pædagoguddannelse Peter Sabroe, som underviser,

Læs mere

Teambaseret kompetenceudvikling i praksis

Teambaseret kompetenceudvikling i praksis Teambaseret kompetenceudvikling i praksis Marianne Georgsen, VIA Marianne Georgsen, VIA Projektleder for demonstrationsskoleprojektet ITfagdidaktik og lærerkompetencer i organisatorisk perspektiv Mv. Hvad

Læs mere

Projektbeskrivelse. Organisering af udskolingen i linjer og hold

Projektbeskrivelse. Organisering af udskolingen i linjer og hold Projektbeskrivelse Organisering af udskolingen i linjer og hold Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) gennemfører i 2015 en undersøgelse af, hvilken betydning skolernes organisering af udskolingen i linjer

Læs mere

Velkommen til 4. og sidste undervisningsdag

Velkommen til 4. og sidste undervisningsdag Velkommen til 4. og sidste undervisningsdag Tættere på elevers læring Et kompetenceudviklingsforløb for skoleledere i Hillerød/Fredensborg Tirsdag d. 14. april 2015 https://ucc.dk/konsulentydelser/ledelse/skolelederforeningentaettere-paa-elevernes-laering

Læs mere

Udkast. Udbudsmateriale for evaluering af kompetencemålsstyring i læreruddannelsen

Udkast. Udbudsmateriale for evaluering af kompetencemålsstyring i læreruddannelsen Udkast Udbudsmateriale for evaluering af kompetencemålsstyring i læreruddannelsen Dette dokument udgør grundlaget for evaluering af kompetencemålsstyring i læreruddannelsen. Dokumentet beskriver følgende:

Læs mere

Vurdering af kvalitative videnskabelige artikler

Vurdering af kvalitative videnskabelige artikler Vurdering af kvalitative videnskabelige artikler For at springe frem og tilbage i indtastningsfelterne bruges Piletasterne-tasten, op/ned (Ved rækken publikationsår/volume/nummer og side brug TAB/shift-TAB)

Læs mere

Diplomuddannelse er ikke en privat sag

Diplomuddannelse er ikke en privat sag Transfer fra diplomuddannelse - en pædagogisk ledelsesopgave Anne-Birgitte Rohwedder. Pædagogisk leder på Randers Social - og Sundhedsskole. Master I pædagogisk udviklingsarbejde fra DPU, Aarhus Universitet,

Læs mere

Projektforslag fra Martin Krabbe Sillasen: Samarbejde i kommunale lærende fælleskaber mellem kommunale netværk og fagteams på skoler

Projektforslag fra Martin Krabbe Sillasen: Samarbejde i kommunale lærende fælleskaber mellem kommunale netværk og fagteams på skoler Projektforslag fra Martin Krabbe Sillasen: Samarbejde i kommunale lærende fælleskaber mellem kommunale netværk og fagteams på skoler Projektarsvarlig Foreløbig titel Øvrige deltagere Synopsis Martin Krabbe

Læs mere

Udvikling af 0-3 års pædagogikken i Rebild Kommune og ved

Udvikling af 0-3 års pædagogikken i Rebild Kommune og ved Udvikling af 0-3 års pædagogikken i Rebild Kommune og ved UCN. Titel på projekt: Starttidspunkt og sluttidspunkt : august 2014 dec. 2015 Udvikling af 0-3 års pædagogikken i Rebild Kommune og ved UCN. Projektledere

Læs mere

Mål og strategi for videnudvikling i UCN. Professions-

Mål og strategi for videnudvikling i UCN. Professions- Mål og strategi for videnudvikling i UCN. Professions- og udviklingsbasering samt forskningssamarbejde Dokumentdato: Dokumentansvarlig: bbc Godkendt af UCN s direktion den 27. oktober 2008 Senest revideret:

Læs mere

Teori-praksis i pædagogikum

Teori-praksis i pædagogikum Teori-praksis i pædagogikum Orienteringsmøder om pædagogikum efteråret 2013 Erik Damberg IKV/SDU Efterår Forår Ikke på skolen AP1 W1 W2 W3 W4 W5 W6 AP2 (aug..(3)) (Sept.(1)) (okt.(1)) (nov.(1)) (dec.(1))

Læs mere

Temamøde 10 Evaluering af folkeskolereformen resultater af følgeforskning

Temamøde 10 Evaluering af folkeskolereformen resultater af følgeforskning Temamøde 10 Evaluering af folkeskolereformen resultater af følgeforskning KL s BØRN & UNGE TOPMØDE 2017 Læringsmål: Indblik i nye resultater fra følgeforskningen Perspektiver på, hvordan resultaterne kan

Læs mere

Konferencen finder sted mandag den 16. september kl. 10-16 på Syddansk Universitet, Campusvej 55, Odense

Konferencen finder sted mandag den 16. september kl. 10-16 på Syddansk Universitet, Campusvej 55, Odense Invitation til konferencen VUC deler viden 2013 VUC Videnscenters første konference VUC deler viden 2013 viser resultater og deler viden om vigtige udviklingstendenser og projekter i og omkring VUC. Konferencen

Læs mere

Læreruddannelsen i Skive Dalgas Allé 20 7800 Skive Tlf. 87 55 32 00

Læreruddannelsen i Skive Dalgas Allé 20 7800 Skive Tlf. 87 55 32 00 Læreruddannelsen i Skive Dalgas Allé 20 7800 Skive Tlf. 87 55 32 00 Indhold Forord... side 2 Meritlæreruddannelsens formål og praktikken... side 2 Praktik i meritlæreruddannelsen, mål og CKF... side 2

Læs mere

Feedback og vurdering for læring

Feedback og vurdering for læring Rune Andreassen, Helle Bjerresgaard, Ivar Bråten, John Hattie, Mads Hermansen, Therese Nerheim Hopfenbeck, Preben Olund Kirkegaard, Claus Madsen, Helen Timperley, Claire Ellen Weinstein og Trude Slemmen

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget 2011-12 BUU alm. del Bilag 202 Offentligt. Fælles ambitioner for folkeskolen. læring i centrum

Børne- og Undervisningsudvalget 2011-12 BUU alm. del Bilag 202 Offentligt. Fælles ambitioner for folkeskolen. læring i centrum Børne- og Undervisningsudvalget 2011-12 BUU alm. del Bilag 202 Offentligt Fælles ambitioner for folkeskolen læring i centrum Fælles ambitioner mangler Mange forskellige faktorer rundt om selve undervisningssituationen

Læs mere

Aktionslæring som metode

Aktionslæring som metode Tema 2: Teamsamarbejde om målstyret læring og undervisning dag 2 Udvikling af læringsmålsstyret undervisning ved brug af Aktionslæring som metode Ulla Kofoed, uk@ucc.dk Lisbeth Diernæs, lidi@ucc.dk Program

Læs mere

Reforma 14 åbner døre til nye løsninger og vidensudvikling på tværs af kommunerne i forhold til fremtidens praksis.

Reforma 14 åbner døre til nye løsninger og vidensudvikling på tværs af kommunerne i forhold til fremtidens praksis. - Et professionelt lærings- og udviklingsrum af folkeskolen Paper - Reforma 14 Baggrund: Folkeskolereformen er en blandt mange reformer, der åbner op for, at der arbejdes med nye løsninger og vidensudvikling

Læs mere

Modul 3 - Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer (5 ECTS point)

Modul 3 - Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer (5 ECTS point) Modul 3 - Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer (5 ECTS point) Studievejledning - studiestart uge 35 2009 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

Inklusionsarbejdet i et bevægelsesperspektiv. Vedr. delprojekt under forskningssatsningen Tværprofessionelt samarbejde om inklusion og lige muligheder

Inklusionsarbejdet i et bevægelsesperspektiv. Vedr. delprojekt under forskningssatsningen Tværprofessionelt samarbejde om inklusion og lige muligheder NOTAT Inklusionsarbejdet i et bevægelsesperspektiv Vedr. delprojekt under forskningssatsningen Tværprofessionelt samarbejde om inklusion og lige muligheder Af Mathilde Sederberg Indholdsfortegnelse 1 Baggrund...

Læs mere