NOTAT. Direktionen. Vedr.: Budgetopfølgning pr Dato:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NOTAT. Direktionen. Vedr.: Budgetopfølgning pr Dato:"

Transkript

1 Side 1/34 NOTAT Til: Sagsnr.: Direktionen Ø Vedr.: Budgetopfølgning pr Dato: I henhold til bevillingsreglerne i Holstebro Kommune gennemføres der hvert år tre større budgetopfølgninger. Det sker med udgangspunkt i forbruget pr. 28. februar, 31. maj og 31. august. Resultatet af årets tredje generelle budgetopfølgning på baggrund af forbruget pr. 31. august 2015 er opgjort i tabellen nedenfor.

2 Side 2/34 (Beløb i kr.) Vedtaget budget 2015 Genbevilling Tillægsbev /Omplacering Korrigeret budget 2015 Realiseret Forventet regnskab 2015 Afvigelse Indtægter Skatter Tilskud og udligning Indtægter i alt Driftsudgifter Økonomiudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Sundhed og Omsorg Social og Arbejdsmarked Udvalget for Børn og Unge Udvalget for Kultur og Fritid Teknisk Udvalg Udvalget for Natur, Miljø og Klima Udvalget for Erhverv og Turisme Driftsudgifter i alt Heraf serviceudgifter* *Afvigelsen er beregnet i forhold til vedtaget budget Renteudgifter Driftsbalance Anlægsudgifter Økonomiudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Udvalget for Børn og Unge Udvalget for Kultur og Fritid Teknisk Udvalg Udvalget for Natur, Miljø og Klima Udvalget for Erhverv og Turisme Anlægsudgifter ekskl. jordforsyning Jordforsyning - udgifter Jordforsyning - indtægter Jordforsyning i alt Anlægsudgifter i alt Øvrige poster Afdrag på lån og leasing Låneoptagelse Øvrige balanceforskydninger Øvrige poster i alt Årets resultat Det forventede regnskab viser et underskud på -92,7 mio. kr. Dette er et mindreforbrug på 104,1 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Økonomi forventer en forbedring af årsresultatet med i alt 30 mio. kr., hvormed det samlede resultat bliver et underskud på -62,7 mio. kr., som er lidt lavere end budgetopfølgningen pr. 31. maj, hvor forventningen for året var -77,1. mio. kr. Her følger en gennemgang af afvigelserne fordelt på hovedområder: Indtægter Indtægterne forventes at blive 3.300,7 mio. kr., hvilket er 8,1 mio. kr. højere end det korrigerede budget.

3 Side 3/34 Midtvejsreguleringen af tilskud og udligning betyder indtægter for 8,0 mio. kr. mere end det korrigerede budget. Heraf udgør størstedelen efterregulering af aktivitetsbestemt medfinansiering af Sundhedsvæsenet fra 2014 og Lov- og cirkulæreprogrammet for Samtidig er der en mindre regulering af skatter på 0,1 mio. kr. Driftsudgifter Der forventes et samlet mindreforbrug på driften på 3,0 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Økonomiudvalget forventer et mindreforbrug på i alt 22,3 mio. kr., hvilket hovedsagelig skyldes forskydninger i indtægter og udgifter til en række projekter med ekstern finansiering, opsparing på forsikringsområdet, samt mindreforbrug på IT. Omvendt er der et merforbrug på politisk virksomhed på ca. 2,4 mio. kr. og huslejeindtægter på 1,1 mio. kr. Arbejdsmarkedsudvalget forventer et samlet mindreforbrug på 1,5 mio. kr. som tilskrives det faldende antal personer i offentligt løntilskud, som dels er en konsekvens af færre ledige og anvendelse af andre indsatser. Social og Sundhedsudvalget forventer et samlet merforbrug på 26,8 mio. kr. På Sundheds- og Omsorgsområdet forventes et merforbrug på 33,3 mio. kr. Der er et merforbrug på genoptræning og hjælpemidler på 11,2 mio. kr. som primært skyldes stigende udgifter til vederlagsfri fysioterapi. Endvidere er der et merforbrug på 8,8 mio. kr. på ældreomsorg, som kan forklares ved merudgifter på borgere til/fra andre kommuner samt merforbrug vedr. uddannelse af elever. Endelig forventes et merforbrug på 12,0 mio. kr. på aktivitets bestemte sundhedsudgifter til regionen og et merforbrug på pension og boligstøtte på 1,2 mio. kr. På Social- og Arbejdsmarkedsområdet forventes et mindreforbrug på 6,5 mio. kr. Mindreforbruget er fordelt på 6,0 mio. kr. på Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte som skyldes genbevillingerne fra 2014, og et mindreforbrug på forsørgelsesydelserne på 0,5 mio. kr. som skyldes færre udgifter til førtidspension. Udvalget for Børn og Unge forventer et mindreforbrug på i alt 0,6 mio. kr. Der forventes dog et merforbrug på folkeskolen på 9,0 mio. kr. som del vist skal forklares af en negativ genbevilling fra 2014 og et forsat merforbrug i Omvendt forventes der et mindreforbrug på dagtilbud på rådgivning og dagpasning af børn på i alt 9,6 mio. kr. Udvalget for Kultur og Fritid forventer et mindreforbrug på 2,4 mio. kr. som hovedsagligt er relateret til genbevillinger fra 2014 og mindreforbrug i 2015 på regionale kulturaftaler og Kultursamarbejdet i Midt- og Vestjylland, hvor Holstebro Kommune administrerer begge aftaler. Teknisk Udvalg forventer et merforbrug på 0,6 mio. kr. som hovedsagelig skyldes ejendomscenteret. Udvalget for Natur, Miljø og Klima forventer et mindreforbrug på 1,0 mio. kr. Mindreforbruget skyldes affaldsområdet, som er et brugerfinansieret område som udlignes via balancen og tidsmæssige forskydning ml. indtægter og udgifter på statslige projekter.

4 Side 4/34 Udvalget for Erhverv og Turisme forventer et mindreforbrug på 3,6 mio. kr. hvilket skyldes mindre støtte til opførelse af boliger og et mindreforbrug på en række projekter. Servicerammen En del af bloktilskuddet er betinget af aftaleoverholdelse i både budgetter og regnskaber. Holstebro Kommunes vedtagne budget for serviceudgifter i 2015 er på mio. kr. Med forventede serviceudgifter på 2.278,4 mio. kr. ligger det forventede regnskab 24,5 mio. kr. under den oprindelige serviceramme. Anlæg og Jordforsyning Det samlede vedtagne anlægsbudget inkl. Jordforsyning for 2015 er på 115,9 mio. kr. Hertil kommer tillægsbevillinger/omplaceringer samt genbevillinger for 191,9 mio. kr. Ultimo august er det korrigeret budget 307,9 mio. kr. Udvalgene forventer at anvende 164,7 mio. kr. på anlæg, hvilket er et mindreforbrug på 71,4 mio. kr. Mindreforbruget skyldes hovedsagligt forsinkelser i anlæg. Således forventes 67,6 mio. kr. genbevilliget til På jordforsyning forventes et forbrug på 48,9 mio. kr. hvilket er et mindreforbrug på 22,9 mio. kr. som især skyldes forsinkelser på byggemodningsprojekter. I alt forventes der på anlæg inkl. jordforsyning et forbrug på 213,6 mio. kr. og dermed et mindreforbrug på 94,3 mio. kr. Det korrigerede budget på bruttoanlæg er 412,6 mio. kr. med et forventet forbrug på 280,6 mio. kr. Afdrag og låneoptagelse Bekendtgørelse om kommunens låntagning og meddelelser af garantier mv. giver Holstebro Kommune ret til at optage lån svarende til summen af en række navngivne kommunale udgifter. Der er i regnskab 2014 afholdt udgifter for 30,2 mio. kr. som berettiger til låneoptagelse. Samtidig er der givet en ekstraordinær likviditetslån på 20 mio. kr. Dermed bliver den samlede låneoptagelse på 50,2 mio. kr. i Afdrag tilpasses lånoptaget. Likviditet Den gennemsnitlige likviditet forventes i 2015 at være stigende til trods af et forventet regnskabsresultat på -62,7 mio. kr. Dette skyldes en ujævn udgiftsfordeling, hvor størstedelen af udgifterne vil falde i sidste halvdel af Den gennemsnitlige likviditet påvirkes hovedsagligt derfor først negativt i Tabel 1. Udvikling i den gennemsnitlige likviditet Gennemsnitlig likviditet 2015 (primo) 168,9 Gennemsnitlig likviditet pr ,7 Forventet gennemsnitlig likviditet 2015 (ultimo) 198,0

5 Side 5/34 Indstillinger til byrådet Drift Økonomi At der meddeles en indtægtsbevilling til Tilskud, udligning og skatter på kr. i 2015 som følge af midtvejsregulering af tilskud og udligning og regulering af skatter. At der meddeles en tillægsbevilling til Sygehusvæsenet fra de likvide aktiver på kr. i 2015 som følge aftale om regionernes økonomi 2016 samt regulering af DRG takster. At der meddeles en tillægsbevilling til Affaldshåndtering fra de likvide aktiver på kr. i 2015 som følge rettelse af i P/L-regulering pr. 13/4. At der meddeles en tillægsbevilling til Afdrag på lån og leasing fra de likvide aktiver på kr. i 2015 som følge af byrådets beslutning om restlåneramme og likviditetslån. At der meddeles en tillægsbevilling på i alt kr. i 2015 som følge af DUT-regulering for 2015 i henhold til tabellen nedenfor: Udvalg Kr. Økonomiudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Udvalget for Børn og Unge Teknisk Udvalg I alt At der meddeles en negativ tillægsbevilling til fælles ejendomscenter på kr. i 2015 som tilføres de likvide aktiver. Økonomiudvalget At der meddeles en samlet tillægsbevilling til økonomiudvalget fra de likvide aktiver på kr. i 2015 og kr. i 2016 og frem vedrørende Sønderlandscentret Arbejdsmarkedsudvalget: At der arbejdes henimod, at budgettet for forsørgelsesydelser (politikområde 3.38) flyttes fra Social- og Sundhedsudvalgets budgetområde til Arbejdsmarkedsudvalget (politikområde 2.21), hvilket kræver en ændring af styrelsesvedtægten for Holstebro Kommune. At der meddeles en negativ tillægsbevilling på til de likvide aktiver som følge af midtvejsregulering af beskæftigelsestilskuddet Social og Sundhedsudvalget: At der arbejdes henimod, at budgettet for forsørgelsesydelser (politikområde 3.38) flyttes fra Social- og Sundhedsudvalgets budgetområde til Arbejdsmarkedsudvalget (politikområde 2.21), hvilket kræver en ændring af styrelsesvedtægten for Holstebro Kommune. Udvalget for Kultur og Fritid: At der meddeles en indtægtsbevilling til Kultur- og Fritidsudvalget på kr. i 2015 som følge af indfrielse af pantebreve fra Holstebro Cykle Club. Teknisk Udvalg:

6 Side 6/34 At der meddeles en tillægsbevilling til Teknisk udvalg fra de likvide aktiver på kr. i år 2015 og 2016 til vedligeholdelse af ejendom på Hostrups, finansieret af likvide aktiver. At der Anlæg Økonomi: At der meddeles en negativ tillægsbevilling til anlægget Etablering af Solcelleanlæg på 5,3 mio. kr., som tilgår de likvide aktiver. Økonomiudvalget: At der meddeles en negativ tillægsbevilling til anlægget Vestjysk Fødevarecenter på kr., som tilgår de likvide aktiver. Teknisk Udvalg: At der afsættes kr. i rådighedsbeløb til byggemodning Halgård, finansieret af de likvide aktiver. At der meddeles en tillægsbevilling på kr. til anlægget Byggemodning Tvis Møllevej. At rådighedsbeløbet på kr. finansieres af de likvide aktiver.

7 Side 7/34 Bilag 1: Anlæg Sagsnr.: Ø Vedr.: Budgetopfølgning pr Dato: Anlægsudgifter (Beløb i kr.) Vedtaget budget 2015 Genbevilling Tillægsbev /Omplacering Korrigeret budget 2015 Realiseret Forventet regnskab 2015 Afvigelse Økonomiudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Udvalget for Børn og Unge Udvalget for Kultur og Fritid Teknisk Udvalg Udvalget for Natur, Miljø og Klima Udvalget for Erhverv og Turisme Anlægsudgifter ekskl. jordforsyning Jordforsyning - udgifter Jordforsyning - indtægter Jordforsyning i alt Anlægsudgifter i alt Det samlede vedtagne anlægsbudget for 2015 er på 115,9 mio. kr. Hertil kommer tillægsbevillinger/omplaceringer samt genbevillinger for 191,9 mio. kr. Ultimo august er det korrigeret budget 307,9 mio. kr. Bruttoanlæg af korrigeret budget er 412,6 mio. kr. med et forventet forbrug på 280,6 mio. kr. Økonomiudvalget: Økonomiudvalget forventer en afvigelse på 9,5 mio. kr. Heraf udgør 5,3 mio. kr. på jordforsyning og 4,2 mio. kr. på øvrige anlæg. Der er forventning om overflytning af budget til 2016 på 7,2 mio. kr. De største afvigelser skyldes tidsforskydninger bl.a. på Køb af Hostrupvej 21 samt køb af Stationsvej 2 og 4. Projektet Vestjysk Fødevarecenter gennemføres ikke, så rådighedsbeløbet på kr. tilbageføres til de likvide aktiver. Social- og Sundhedsudvalget: Social- og Sundhedsudvalget forventer et mindreforbrug på 3,1 mio. kr. Heraf forventes overført 1,3 mio. kr. til budget Det skyldes primært, at IT understøttelse til effektmåling overflytter kr. og Center for Sundhed kr. til budget Udskiftning af nøglebokse forventes afsluttet i år med et mindreforbrug på 1,2 mio. kr. Udvalget for Børn og Unge: Udvalget for Børn og Unge forventer et mindreforbrug på 33,5 mio. kr. Afvigelsen skyldes afslutning af 2 projekter med et merforbrug på kr. samt en forventet overflytning af budget til 2016 på følgende projekter: Sønderlandsskolen 20 mio., nye klasselokaler Mejrup Skole 2,7 mio. kr., Filosoffen 8,2 mio. kr., vuggestuepladser 2,5 mio. kr. samt Halgård Skole 0,5 mio. kr.

8 Side 8/34 Kultur og Fritid: Udvalget for Kultur og Fritid forventer en afvigelse på 2,5 mio. kr. Afvigelsen skyldes primært renovering af Skøjtebanen som forventes at overflytte 2,2 mio. kr. til budget Teknisk Udvalg: Teknisk Udvalg forventer en afvigelse på 27,7 mio. kr. Heraf forventes at skulle overflyttes 17,0 mio. kr. til budget Overflytning af budget til 2016 skyldes hovedsagligt Sønderlandsgade 3,5 mio. kr., Motorvej 1,9 mio. kr., Omprofilering af Enghavevej 3,0 mio. kr. samt Vejanlæg ved p-hus i Skolegade 1,9 mio. kr. I puljen til Motorvej er der 2,5 mio. kr. der ikke er givet konkrete bevillinger til endnu. Etablering af solcelleanlæg har et mindreforbrug på 5,6 mio. kr. som skyldes at der ikke er opnåede fritagelse fra selskabskrav og de 14 projekter udføres derfor ikke. Økonomi indstiller at de 5,3 mio. kr. tilbageføres til de likvide aktiver. Udvalget for Natur, Miljø og Klima: Udvalget forventer et merforbrug på 3,7 mio. kr. end det korrigeret budget, hvilket skyldes at tilskuddet på 2 projekter forventes overflyttet til budget Forventningen til overflytning af budget til 2016 er på udgiftssiden 5,0 mio. kr. mens indtægterne udgør 6,4 mio. kr. Udvalget for Erhverv og Turisme: Udvalget for Erhverv og Turisme forventer et mindreforbrug på 4,1 mio. kr. Afvigelsen skyldes en forventning om overflytning af budget til 2016 vedrørende Byomdannelse i Trekantsområdet, som ikke er kommet så hurtigt fra start som forventet. Jordforsyning: Jordforsyning består af udgifter/indtægter henhørende under både Økonomiudvalget og Teknisk Udvalg. På jordforsyning under Økonomiudvalget forventes et mindreforbrug på 5,3 mio. kr. som skyldes forventning om overflytning af budget til Bl.a. på køb af Hostrupvej 21 (Fysioterapi) med 8 mio. kr. og indtægter på 2,8 mio. kr. vedr. salg af areal til politigård og Enghaven. Teknisk udvalg forventer en afgivelse på 36 mio. kr. på igangværende byggemodningsprojekter. Afvigelsen skyldes tidsforskydninger og dermed en forventning om overflytning til budget Det er bl.a. byggemodning Øst for Storåvej med 15 mio. kr., Halgård Vest 6,5 mio. kr. samt Hingebjergvej, Tvis med 1,8 mio. kr. Byggemodning Halgård er der behov for at forhøje rådighedsbeløbet på kr., med henblik på fortsættelse af anlægsarbejder og færdiggørelse. Forhøjelsen af rådighedsbeløbet ligger inden for den meddelte anlægsbevilling. Byggemodning Tvis Møllevej, Mejrup forventes et merforbrug på kr., hvorfor der søges om en tillægsbevilling hertil. Byggemodningspuljen for 2015 er opbrugt, hvor der søges fra de likvide aktiver til begge projekter. Samlet set forventes indtægter på jordforsyning at udvise et mindre provenu på 21,1 mio. kr. mens udgifterne forventes at udgør et mindreforbrug på 44,0 mio. kr. Ubalancen skyldes tidsforskydninger mellem jordkøb og salg.

9 Side 9/34 Rådighedsbeløb frigivet af fagudvalgene siden sidste budgetopfølgning pr : Udvalg Projekt Beløb i kr. Social- og Sundhed Skærmning - Uddannelsescenter Mariebjerg Specialprojekter på Hyldgården Kultur og Fritid Skaterfaciliteter Renov. Omklædning/gangareal Stadionhallen Teknisk Udvalg Cykelrute gennem Staby Udvalgenes indstilling til Økonomiudvalget og Byråd: Økonomiudvalget indstiller: At der meddeles en negativ tillægsbevilling til anlægget Vestjysk Fødevarecenter på kr., som tilgår de likvide aktiver. Teknisk Udvalg indstiller: At der afsættes kr. i rådighedsbeløb til byggemodning Halgård, finansieret af de likvide aktiver. At der meddeles en tillægsbevilling på kr. til anlægget Byggemodning Tvis Møllevej. At rådighedsbeløbet på kr. finansieres af de likvide aktiver. Økonomi indstiller: At der meddeles en negativ tillægsbevilling til anlægget Etablering af Solcelleanlæg på 5,3 mio. kr., som tilgår de likvide aktiver.

10 Side 10/34 Bilag 2: Udvalgenes budgetopfølgning Økonomiudvalget Ø Sagsfremstilling CB/AMB - ØK Der er foretaget budgetopfølgning på Økonomiudvalgets område pr. 31. august Budgetopfølgningen viser et forventet mindreforbrug på driften på i alt 22,35 mio. kr., samt et forventet mindreforbrug på anlæg på i alt 9,542 mio. kr. Mindreforbruget på driften vedrører driftsområdet Administration og Udvikling, mens driftsområrderne Politisk Virksomhed og Huslejeindtægter forventer merforbrug/mindreindtægt i forhold til det korrigerede budget. Indstilling Det indstilles: At der, jf. bilaget, meddeles en samlet tillægsbevilling på kr. i 2015 og kr. i 2016 og frem vedrørende Sønderlandscentret, finansieret af de likvide aktiver. At der meddeles en omplacering vedrørende Sønderlandscentret fra Administration og Udvikling til Fælles Ejendomscenter under Teknisk Udvalg på (15 p/l) kr for 2016 og frem At rådighedsbeløbet på kr. til Vestjysk Fødevarecenter tilbageføres til de likvide aktiver. At budgetopfølgningen godkendes Bilag Anlæg - Økonomiudvalg Budgetopfølgning Økonomiudvalget

11 Side 11/34 NOTAT Til: Sagsnr.: Vedr.: Økonomiudvalget Ø Budgetopfølgning Økonomiudvalget Dato: Oprindeligt Genbevilling Korrigeret Forbrug Forventet Afvigelser Driftsområder (1.000 kr.) budget 2015 fra 2014 budget 2015 pr regnskab Politisk virksomhed Administration og udvikling Huslejeindtægter Driftsudgifter i alt Heraf serviceudgifter Serviceloft Der er foretaget budgetopfølgning på Økonomiudvalgets område pr Driften udviser et samlet forventet mindreforbrug på 22,35 mio. kr. Der forventes merforbrug på driftsområde politisk virksomhed på 2,4 mio. kr. Merforbruget skyldes dels afholdelse af folkeafstemning til december omkring EU-forbehold samt evt. afstemning om sammenlægning af Holstebro og Struer Kommuner, dels merforbrug som følge af kommunalvalg i 2013 med deraf følgende udgifter til eftervederlag og udskiftning af IT. Der forventes mindreforbrug vedr. driftsområde Administration og Udvikling på i alt 25,85 mio. kr. Mindreforbruget skyldes flere faktorer, bl.a. opsparing på forsikringsområdet, forskydninger i flerårige projekter med ekstern finansiering samt mindreforbrug på IT. Endvidere forventes det, at en del af genbevillingerne fra 2014 ikke vil blive brugt. Endelig er der forventning om mindreindtægter vedrørende byggesagsgebyrer efter lovændringen pr. 1. januar Der forventes mindreindtægter vedr. driftsområde Huslejeindtægter på i alt 1,1 mio. kr., bl.a. som følge af manglende udlejning af bygninger samt lavere indtægter på udlejning af jord. Budgetopfølgningen pr. 31. maj 2015 viste et forventet mindreforbrug på i alt 18,35 mio. kr. Forskellen mellem forventningen 31. maj og 31. august fordeler sig på flere områder, bl.a. færre udgifter til tjenestemandspensioner, større opsparing på forsikringsområdet samt større forskydninger vedrørende puljer og projekter end forventet pr. 31.maj. Vedrørende Sønderlandscentret og lukning af Basaren, er der på nuværende tidspunkt et udgiftsbudget på kr. og et indtægtsbudget på kr. som i 2015 består af huslejeindtægter på (driftsområde Huslejeindtægter) og varmeindtægter på (driftsområde Administration og Udvikling). Økonomi noterer, at udgiftsbudgettet på nuværende tidspunkt dækker det af Borgmesterkontoret forventede forbrug på kr. årligt, hvorfor budgettet kan reduceres med kr. Da Sønderlandscentret ikke er udlejet, indstiller Økonomi, at der meddeles en tillægsbevilling til dækning af de manglende indtægter på i alt i 2015 og i 2016 og frem.

12 Side 12/34 Den samlede bevillingsændring er på i 2015 og i 2016 og frem. Det resterende udgiftsbudget flyttes til Fælles Ejendomscenter under Teknisk Udvalg fra 2016 og frem. Anlæg På økonomiudvalgets anlægsområde forventes der et samlet forbrug på 85,7 mio. kr. Med et korrigeret budget på 95,3 mio. kr. giver det en afvigelse på 9,6 mio. kr. Heraf forventes det, at de 7,2 mio. kr. skal overføres til næste år. Af de forventede overførsler vedrører 5,4 mio. kr. jordforsyning. Projekt Vestjysk Fødevarecenter gennemføres ikke, hvorfor det indstilles, at rådighedsbeløbet på kr. tilbageføres til de likvide aktiver.

13 Side 13/34 Arbejdsmarkedsudvalget Ø Sagsfremstilling HB/DØN - AMU Der forventes samlet set et mindreforbrug på 1,5 mio. kr., som tilskrives det faldende antal personer i offentligt løntilskud, som dels er en konsekvens af færre ledige og anvendelse af andre redskaber i stedet. Vi modtager mange flygtninge og familiesammenførte, hvilket lægger pres på modtagelsesteamet, sprogundervisningen og forsørgelsesydelserne til integrationsborgere. Udover integrationsområdet er de to største udfordringer at det er svært at få de aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere fra praktik til job og at vi har for mange borgere på de permanenter forsørgelsesydelser som fleksjob og førtidspension og mange ressourceforløb. Budgettet til førtidspensionerne er tilpasset ift. det øgede pres på fleksjob og ressourceforløb. Der har altid været en betydelig sammenhæng mellem udgifterne til de permanente forsørgelsesydelser under Arbejdsmarkedsudvalget og så førtidspensionerne under Social og Sundhedsudvalget. Med etableringen af ressourceforløbene og refusionsomlægningen er den sammenhæng blevet yderligere forstærket og budgettet er også gennem årene løbende blevet tilpasset mellem områderne. For at styrke de samlede prioriteringer af forsørgelsesydelserne foreslås det at flytte politikområde 3.38 Forsørgelsesydelser til 2.21 Forsørgelsesydelser under Arbejdsmarkedsudvalget. Det drejer sig om et korrigeret budget på 212 mio. kr. for 2015, med et forventet mindreforbrug på 0,5 mio. kr. Flytningen kræver en ændring af Styrelsesvedtægten for Holstebro Kommune. Midtvejsreguleringen af beskæftigelsestilskuddet er på 1,2 mio. kr., herudover kommer kr. som nettobidragsyder til den særlige tilskudsordning for kommuner med en ugunstig udvikling i ledigheden. Det midtvejsregulerede beskæftigelsestilskud er på 104,4 mio. kr. for 2015, inklusive bidraget til den særlige tilskudsordning. Tallet stemmer ikke med det korrigerede budget fordi der er foretaget en regulering af pris og løn-skøn, hvilket der allerede er taget højde for i tilskuddet og derudover er der negative genbevillinger for kr. til jobrotationsprojekter som ikke var afsluttet i Med korrektion for de negative genbevillinger er beskæftigelsestilskudsrammen på kr. Budgetopfølgningen er beskrevet yderligere i vedhæftetde notat. Indstilling Det indstilles, - at budgteopfølgningen godkendes. - at der arbejdes henimod, at budgettet for forsørgelsesydelser (politikområde 3.38) flyttes fra Social- og Sundhedsudvalgets budgetområde til Arbejdsmarkedsudvalget (politikområde 2.21), hvilket kræver en ændring af styrelsesvedtægten for Holstebro Kommune. - at budgettet for beskæftigelsestilskuddet reduceres med kr. så budgettet passer med midtvejsreguleringen af tilskuddet. Bilag AMU - personoversigt August Budgetopfølgning pr. 31. august

14 Side 14/34 Budgetopfølgning pr. 31. august Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Oprindeligt Korrigeret Forbrug Forventet Afvigelser Driftsområder (1.000 kr.) budget 2015 budget 2015 pr regnskab Forsørgelsesydelser Jobcenter Driftsudgifter i alt Heraf serviceudgifter Serviceloft Heraf beskæftigelsestilskuddet Der forventes samlet set et mindreforbrug på 1,5 mio. kr., som tilskrives det faldende antal personer i offentligt løntilskud, som dels er en konsekvens af færre ledige og anvendelse af andre redskaber i stedet. Vi modtager mange flygtninge og familiesammenførte, hvilket lægger pres på modtagelsesteamet, sprogundervisningen og forsørgelsesydelserne til integrationsborgere. Udover integrationsområdet er de to største udfordringer at det er svært at få de aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere fra praktik til job og at vi har for mange borgere på de permanenter forsørgelsesydelser som fleksjob og førtidspension og mange ressourceforløb. Budgettet til førtidspensionerne er tilpasset ift. det øgede pres på fleksjob og ressourceforløb. Der har altid været en betydelig sammenhæng mellem udgifterne til de permanente forsørgelsesydelser under Arbejdsmarkedsudvalget og så førtidspensionerne under Social og Sundhedsudvalget. Med etableringen af ressourceforløbene og refusionsomlægningen er den sammenhæng blevet yderligere forstærket og budgettet er også gennem årene løbende blevet tilpasset mellem områderne. For at styrke de samlede prioriteringer af forsørgelsesydelserne foreslås det at flytte politikområde 3.38 Forsørgelsesydelser til 2.21 Forsørgelsesydelser under Arbejdsmarkedsudvalget. Det drejer sig om et korrigeret budget på 212 mio. kr. for 2015, med et forventet mindreforbrug på 0,5 mio. kr. Flytningen kræver en ændring af Styrelsesvedtægten for Holstebro Kommune. Beskæftigelsestilskuddet Midtvejsreguleringen af beskæftigelsestillskuddet er på 1,2 mio. kr., herudover kommer kr. som nettobidragsyder til den særlige tilskudsordning for kommuner med en ugunstig udvikling i ledigheden. Det midtvejsregulerede beskæftigelsestilskud er på 104,4 mio. kr. for 2015, inklusive bidraget til den særlige tilskudsordning. Tallet stemmer ikke med det korrigerede budget fordi der er foretaget en regulering af pris og løn-skøn, hvilket der allerede er taget højde for i tilskuddet og derudover er der negative genbevillinger for kr. til jobrotationsprojekter som ikke var afsluttet i Med korrektion for de negative genbevillinger er beskæftigelsestilskudsrammen på kr.

15 Side 15/34 Fuldtidspersoner mar-07 jul-07 Forsikrede ledige nov-07 mar-08 jul-08 nov-08 mar-09 jul-09 nov-09 mar-10 jul-10 nov-10 mar-11 jul-11 nov-11 mar-12 jul-12 nov-12 mar-13 Holstebro Hele landet skaleret ned jul-13 nov-13 mar-14 jul-14 nov-14 Ledigheden for de forsikrede ledige er fortsat på vej ned og holstebro er et pænt stykke under niveauet for landet som helhed. Ledighedsudviklingen i forhold til landsdelen, som er den der har betydning for beskæftigelsestilskuddet, har dog været knap så gunstig. Faldet er større i resten af Vestjylland set i for hold til både 2013 og dette betyder at der er fare for et samlet underskud på området i forbindelse med efterreguleringen medio 2016, hvis der ikke ses en forbedring jan-13 mar-13 maj-13 Udviklingen for forsikrede ledige - fuldtidspersoner (Gns 2013 = Indeks 100) 150 Holstebro jul-13 sep-13 nov-13 Jan 2014 Mar 2014 Maj 2014 Jul 2014 Sep 2014 Nov 2014 Jan 2015 Mar 2015 Hele Landet Vestjylland Maj 2015 mar-15 jul-15 jul-15 Den organisatoriske samling af indsatsen samt anvendelse af flere virksomhedsnære placeringer, herunder særligt privat løntilskud, samt opkvalificering af ledige så de i højere grad får kompetencer der matcher de ledige stillinger, vil være en del af den fremadrettede strategi der skal sikre at Holstebro klarer sig mindst lige så godt som landsdelen.

16 Side 16/34 Kontanthjælp- og uddannelseshjælp Antallet af kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere er faldet lidt i april og Holstebro er fortsat placeret væsentligt under landsgennemsnittet. Holstebro har ca. 80 % af et gennemsnitsniveau Kontanthjælpsmodtagere og modtagere af Uddannelseshjælp (fuldtidspersoner) Fuldtidspersoner jan-10 mar-10 (Jobindsats.dk og egne beregninger) maj-10 jul-10 sep-10 nov-10 jan-11 mar-11 maj-11 jul-11 sep-11 nov-11 jan-12 mar-12 maj-12 jul-12 sep-12 nov-12 jan-13 mar-13 maj-13 jul-13 sep-13 nov-13 Jan 2014 Mar 2014 Maj 2014 Jul 2014 Hele landet Skaleret Holstebro Sep 2014 Nov 2014 Jan 2015 Mar 2015 Maj 2015 Jul 2015 IT problemer betyder at personstatistikken i øjeblikket ikke afspejler det reelle billede af den virksomhedsnære aktivering. Holstebro har stadigvæk et højt niveau af virksomhedspraktikker, hvilket også skal ses i forhold til det relativt lave antal kontanthjælpsmodtagere, men der er mulighed for at øge de virksomhedsnære aktiviteter.

17 Side 17/34 Kontanthjælp- og uddannelseshjælpssmodtagere i Virksomhedspraktik 250 (fuldtidspersoner) 200 Fuldtidspersoner jan-10 mar-10 (Jobindsats.dk og egne beregninger) Sygedagpenge Holstebro maj-10 jul-10 sep-10 nov-10 jan-11 mar-11 maj-11 jul-11 sep-11 nov-11 jan-12 mar-12 maj-12 jul-12 sep-12 nov-12 jan-13 mar-13 maj-13 jul-13 sep-13 nov-13 Jan 2014 Mar 2014 Hele landet skaleret Sygedagpengesagerne og jobafklaringsforløbene har presset budgettet, hvilket skyldes at forventningerne til sygedagpengereformen var at den ikke ville medføre en stigning i det samlede antal sager. Henover sommeren er antallet af lange sygedagpengesager faldet væsentligt uden at det har medført en tilsvarende stigning i jobafklaringsforløb med en varighed over 52 uger. Som det ses af nedenstående figur har landet som helhed ikke oplevet et tilsvarende fald, så det er sandsynligvis effekterne af den intensive indsats på området som nu kan ses. Maj 2014 Jul 2014 Sep 2014 Nov 2014 Jan 2015 Mar 2015 Maj 2015 Jul 2015

18 Side 18/ Sygedagpenge, varighed over 1 år Holstebro Hele landet - skaleret 50% 45% 140 Holstebro % af alle Hele landet - % af alle 40% % % 25% 20% 60 15% 40 10% 20 5% 0 Apr 2015 Jan 2015 Okt 2014 Jul 2014 Apr 2014 Jan 2014 okt-13 jul-13 apr-13 jan-13 okt-12 jul-12 apr-12 jan-12 okt-11 jul-11 apr-11 jan-11 okt-10 jul-10 apr-10 jan-10 okt-09 jul-09 apr-09 jan-09 okt-08 jul-08 apr-08 jan-08 okt-07 jul-07 apr-07 jan-07 okt-06 jul-06 apr-06 jan-06 okt-05 jul-05 apr-05 jan-05 0% (Jobindsats.dk og egne beregninger) Det samlede antal sager har været svagt faldende hele året, men har henover sommeren taget et væsentligt dyk og er nu langt under det forudsatte antal i budgettet, hvilket modvirker det højere antal lange sager 900 Sygedagpenge og jobafklaring Total SDP + JA Total lange sager Budget total Budget lange sager Uge (SDP-systemet, løbende sager, ØS Indsigt samt egne beregninger) Førtidspension, fleksjob og ressourceforløb

19 Side 19/34 Budgettet til førtidspensionerne er tilpasset ift. det øgede pres på fleksjob og ressourceforløb. Der har altid været en betydelig sammenhæng mellem udgifterne til de permanente forsørgelsesydelser under Arbejdsmarkedsudvalget og så førtidspensionerne under Social og Sundhedsudvalget og de afledte effekter af tiltag i jobcentret kan mærkes på førtidspensionerne. Med etableringen af ressourceforløbene og refusionsomlægningen er den sammenhæng blevet yderligere forstærket og budgettet er også gennem årene løbende blevet tilpasset mellem områderne. For at styrke de samlede prioriteringer af forsørgelsesydelserne foreslås det at flytte politikområde 3.38 Forsørgelsesydelser til 2.21 Forsørgelsesydelser under Arbejdsmarkedsudvalget. Det drejer sig om et korrigeret budget på 212 mio. kr. for 2015, med et forventet mindreforbrug på 0,5 mio. kr. Det er en stor udfordring at ressourceforløb, fleksjobvisitationer og førtidspensioner samlet er på et højt niveau. Det kræver et særligt fokus på tilkendelsesmønstre for disse ydelser Ressourceforløb, FØP og FLEX/LED jan-04 apr-04 jul-04 okt-04 jan-05 apr-05 jul-05 okt-05 jan-06 apr-06 jul-06 okt-06 jan-07 apr-07 jul-07 okt-07 jan-08 apr-08 jul-08 okt-08 jan-09 apr-09 jul-09 okt-09 jan-10 apr-10 jul-10 okt-10 jan-11 apr-11 jul-11 okt-11 jan-12 apr-12 jul-12 okt-12 jan-13 apr-13 jul-13 okt-13 jan-14 apr-14 jul-14 okt-14 jan-15 apr-15 (Jobindsats.dk og egne beregninger (Inklusive sager med 100 % refusion)) Holstebro Hele landet - skaleret

20 Side 20/34 Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Oprindeligt Korrigeret Forbrug Forventet Driftsområder (1.000 kr.) budget 2015 budget 2015 pr regnskab 2015 Afvigelser Sundhed og omsorg 31 Ældreomsorg Sygehusvæsen Sundhed og Træning Pension og boligstøtte Socialområdet 35 Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte Forsørgelsesydelser Driftsudgifter i alt Heraf serviceudgifter Serviceloft Sundheds og omsorgsområdet Ø Sagsfremstilling AK/KSK SOU ØK - BY Kultur og Sundhed har udarbejdet budgetopfølgning pr. 31. august Set i forhold til det samlede korrigerede budget på kr. kan der forventes et forbrug i 2015 på i alt kr. svarende til et merforbrug på i alt kr., hvoraf de kr. er indenfor servicerammen. Afvigelserne på de enkelte driftsområder og forklaringer herpå fremgår af det vedlagte notat i bilag 2. Sektionsleder Karsten Staudt Kvistgaard deltager under punktets behandling. Indstilling Det indstilles, at budgetopfølgningen drøftes med henblik på plan for nedbringelse af merforbruget. Beslutning Budgetopfølgning drøftet. Forvaltningen udarbejder en plan for nedbringelse af merforbruget. Planen fremlægges på udvalgets møde den 26. oktober Søren Olesen (O), Ulla Tørnæs (V) og Aksel Gade (V) henviser til beslutning af 7. september 2015 vedrørende merforbruget. Ole Andersen (A) deltog ikke i behandling af sagen. Bilag SOU Bilag 2 - Notat pr SOU Bilag 1 - Budgetopfølgning pr

21 Side 21/34 NOTAT TIL: Social- og Sundhedsudvalget VEDR.: Sundhed og Omsorg. Budgetopfølgning pr. 31. august 2015 DATO: 14. september 2015 Sundhed og Omsorgsområdet - Budgetopfølgning pr. 31. august 2015 Forvaltningen har udarbejdet budgetopfølgning pr. 31. august I dette notat gennemgås udgiftsforventninger og afvigelser på de enkelte driftsområder. Driftsområde Ældreomsorg Driftsområdet har et nettobudget på kr. Der forventes et merforbrug på kr., som primært er relateret til markant stigende merudgifter på borgere til/fra andre kommuner samt merforbrug vedr. plejevederlag og uddannelse af elever. Driftsområde Sygehusvæsen Driftsområdet har et nettobudget på kr. Der forventes et merforbrug på kr. som følge af den stigende aktivitet på sygehusene. Området er udenfor servicerammen. Driftsområde Sundhed og træning Driftsområdet har et nettobudget på kr. For hele driftsområdet forventes et merforbrug på kr. primært relateret til merudgifter til vederlagsfri fysioterapi, hvor visiteringen sker udenfor driftsområdets kontrol. Der forventes også et merforbrug på hjælpemidler. Driftsområde Pension og boligstøtte Driftsområdet har et nettobudget på kr. Der forventes et merforbrug på kr. Området er overførselsudgifter. Social- og Sundhedsudvalget Sundhed og omsorg Oprindeligt Korrigeret Forbrug Forventet Afvigelser Driftsområder (1.000 kr.) budget 2015 budget 2015 pr regnskab Ældreomsorg Sygehusvæsen Sundhed og Træning Pension og boligstøtte Driftsudgifter i alt Heraf serviceudgifter Serviceloft

22 Side 22/34 Socialområdet og forsørgelsesydelser Ø Sagsfremstilling HB / DØN - SOU Der er foretaget budgetopfølgning pr. 31. august Der forventes samlet set et mindreforbrug på 6,5 mio. kr. på Social og Arbejdsmarkeds områder under Social- og Sundhedsudvalget. Mindreforbruget er fordelt på - 0,5 mio. kr. på forsørgelsesydelser og - 6 mio. kr. på socialafdelingen. Genbevillinger på 11 mio. kr. i 2015 til Socialafdelingen er - sammen med den et-årige tillægsbevilling på 5 mio. kr. - den primære årsag til det samlede mindreforbrug på Handicap, Psykiatri og Socialt Udsatte. Der henvises til notat om budgetopfølgningen vedlagt som bilag. Indstilling Det indstilles, at budgetopfølgningen godkendes Beslutning Social- og Sundhedsudvalget godkender budgetopfølgningen og beslutter, at der arbejdes henimod, at budgettet for forsørgelsesydelser (politikområde 3.38) flyttes fra Social- og Sundhedsudvalgets budgetområde til Arbejdsmarkedsudvalget (politikområde 2.21), hvilket kræver en ændring af styrelsesvedtægten for Holstebro Kommune. Ole Andersen (A) deltog ikke under behandlingen af punktet. Bilag Budgetopfølgning pr. 31. august 2015

23 Side 23/34 Bilag Social- og Sundhedsudvalget Socialområdet og forsørgelsesydelser Oprindeligt budget Korrigeret budget Forbrug pr. Forventet regnskab Afvigelser Driftsområder (1.000 kr.) Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte Forsørgelsesydelser Driftsudgifter i alt Heraf serviceudgifter Serviceloft Der forventes samlet set et mindreforbrug på 6,5 mio. kr. på Social og Arbejdsmarkeds områder under Social- og Sundhedsudvalget. Mindreforbruget er fordelt på - 0,5 mio. kr. på forsørgelsesydelserne og - 6 mio. kr. på Socialafdelingen. Genbevillinger på 11 mio. kr. i 2015 til Socialafdelingen er - sammen med den et-årige tillægsbevilling på 5 mio. kr. - den primære årsag til det samlede mindreforbrug på Handicap, Psykiatri og Socialt Udsatte. Det er fortsat tilgangen af borgere med psykiske problemstillinger som udfordrer rammerne. Socialafdelingens centre forventes samlet set at have et merforbrug på 2 %, hvilket især skyldes omstillinger i forbindelse med at der er flere borgere på Skredsande og Hyldgården under Center for Handicap. Budgettet til førtidspensioner er reduceret ift. at der efter de nye reformer bevilges færre førtidspensioner og flere fleksjob og ressourceforløb. Der har altid været en tæt sammenhæng mellem udgifterne til permanente forsørgelsesydelser under Arbejdsmarkedsudvalget og førtidspensioner. Med etableringen af ressourceforløbene og refusionsomlægningen er den sammenhæng blevet yderligere forstærket og budgettet er også gennem årene løbende blevet tilpasset mellem områderne. For at styrke de samlede prioriteringer af forsørgelsesydelserne foreslås det at flytte politikområde 3.38 Forsørgelsesydelser fra Social- og Sundhedsudvalget til 2.21 Forsørgelsesydelser under Arbejdsmarkedsudvalget. Der er for nuværende et forventet mindreforbrug på 0,5 mio. kr. Flytningen kræver en ændring af Styrelsesvedtægten for Holstebro Kommune, og foreslås at afvente, at vedtægten skal revideres. Socialområdet Tilgangen af nye sager er fortsat den største udfordring for socialområdets økonomi, både ift. nye unge og den nuværende pres på psykiatrien. Tilgangens omfang nødvendiggør, at der skal søges efter nye typer af løsninger, fx gennem kvalitetsudvikling af tilbuddene, forskellige tiltag i visitationen og hyppigere opfølgninger. Fokuspunkterne i den fremtidige indsats for at kunne håndtere tilgangen er - færre pladser i botilbud og reduktion i opholdstiden i botilbud - effektstyring - nedbringelse af udgiftsniveau for de særligt dyre enkeltsager

24 Side 24/34 - færre der visiteres til tilbud (alternative tilbud bringes i anvendelse) Udgangspunktet for de midlertidige botilbud vil være, at de skal fungere som behandlings- og stabiliseringsophold med en individuel fastsat varighed. Mindsteindgrebsprincippet er fortsat et bærende element i indsatsen og borgere, der tidligere ville blive visiteret til døgntilbud, vil også bo i almindelige boliger, med støtte. Efterfølgende figur viser udviklingen i tilgang og afgang samt det samlede antal personer som modtager tilbud fra Socialafdelingen som enten botilbud, dagtilbud eller hjemmevejledning Tilgang Afgang Total antal Udvikling i antal personer Antal personer Ambulant misbrugsbehandling og forsorgshjem er ikke med i opgørelsen. I den følgende tabel vises udviklingen fra i helårspersoner, der modtager støtte efter de forskellige paragraffer. Tallene illustrerer de udfordringen der er med tilgang af sager. Der har dog været en opbremsning for de længerevarende botilbud, hvilket gør at stigningen på de midlertidige er større end den ellers ville have været. Med beslutningen om lukning af botilbuddene Birkehøj og Vesterbo falder antallet af midlertidige botilbudspladser betydeligt, mens socialpædagogisk støtte i egen bolig vil stige. Udvikling i antal helårspersoner (aug) 85 Social Pædagogisk Støtte Merudgifter Stofmisbrugsbehandling Beskyttet Beskæftigelse Dagtilbud Midlertidige Botilbud Længerevarende Botilbud ABL 105 Længerevarende Botilbud

25 Side 25/ Forsorgshjem BPA Ledsagelse SUL - Alkoholbehandling Forsørgelsesydelser Flere ressourceforløb og etablering af små fleksjob begrænser tilgangen til førtidspension. Samtidig overgår allerede eksisterende førtidspensionister løbende til folkepension Førtidspensioner (personer) jan feb mar apr maj Jun jul aug sep okt nov dec Forhøjet almindelig Mellemste Højeste Førtidspension (nye) Fremtidige måneder er estimater baseret på et 12 og 24 måneders glidende gennemsnit af tilgangs/afgangs-raten og kommende afgang til folkepension samt en vurdering af populationen for målgruppen Der er blevet en tættere sammenhæng mellem forsørgelsesudgifterne på henholdsvis Arbejdsmarkedsudvalgets og Social- og Sundhedsudvalgets områder, efter de nyeste reformer på beskæftigelsesområdet. Det foreslås derfor, at Styrelsesvedtægten på sigt ændres, så førtidspensioner og enkeltydelser flyttes til Arbejdsmarkedsudvalgets budgetområde.

26 Side 26/34 Udvalget for Børn og Unge A Sagsfremstilling MG/ALJ - BU - ØK- BY Driftsområde Folkeskolen I løbet af året har der været en løbende dialog mellem folkeskoler og forvaltning om mulighederne for at afdrage gælden fra 2014 og samtidigt opnå balance på årets budget. Året forventes at slutte med et merforbrug på skolerne på 9,0 mio.kr., hvoraf det videreførte merforbrug fra 2014 udgør 5,3 mio.kr. Forvaltningen følger fortsat de mest udfordrede skoler tæt i henhold til Børn og Unge Udvalgets beslutning af 25/6. Blandt de igangsatte opfølgningsaktiviteter kan nævnes udgående økonomiteam fra den centrale økonomiafdeling og Børn og Unge, samarbejdet med KL og individuelle opfølgningsmøder. Forvaltningen har fastholdt forventningen om, at den enkelte skole tilstræber det resultat, som blev indmeldt i forbindelse med budgetopfølgningen pr 31/5. Driftsområde Dagtilbud Der forventes et mindreforbrug på 2,7 mio. kr. på de centrale konti og et mindreforbrug på de decentrale enheder på 3,0 mio.kr., i alt et mindreforbrug på 5,7 mio.kr. Den børnetalsafhængige taxameterafregning for 2015 er indarbejdet i budget 2016 og skal derfor ikke afregnes i forbindelse med genbevillingssagen, som var tidligere praksis. Driftsområde Rådgivning Der forventes et mindreforbrug på de decentrale enheder på 1,0 mio. kr., mens de centrale konti udviser et mindreforbrug på 1,7 mio.kr., ialt et mindreforbrug på 2,7 mio.kr. Anlæg Til udvalgets orientering gøres der opmærksom på, at størstedelen af de igangsatte anlægsprojekter forventes færdige i år. Undtaget herfra er: * Sønderlandsskolen. Der videreføres 20,0 mio.kr. * Mejrup Skole. Der videreføres 2,7 mio.kr. * Filosoffen. Der videreføres 8,2 mio.kr. * Vuggestuepladser. Der videreføres 2,5 mio.kr. * Halgaard Skole 3. etape. Der videreføres 0,5 mio.kr. I alt forventes videreført 34,0 mio.kr. Indstilling Det indstilles at budgetopfølgningen godkendes.

27 Beslutning Indstillingen godkendt. Side 27/34

28 Side 28/34 Udvalget for Kultur og fritid Ø Sagsfremstilling AK/KSK - KF Forvaltningen har udarbejdet budgetopfølgning pr. 31. august Budgetopfølgningen for de enkelte driftsområder fremgår af det vedlagte bilag 1. Der forventes samlet set et mindreforbrug på kr. for hele udvalget, hvoraf kr. er relateret til Regional kulturaftale og Kultursamarbejdet i Midt- og Vestjylland, hvor Holstebro Kommune administrerer begge aftaler. Forklaring på de enkelte driftsområders budgetafvigelser fremgår af det vedlagte bilag 2. Holstebro Kommune gav i perioden 1973 til 1975 et rente- og afdragsfrit lån til Holstebro Cykle Club til etablering af et nyt klubhus. Holstebro Cykle Club har fornyligt solgt klubhuset, hvorfor pantebrevet indløses og lånet tilbagebetales. Indtægten på kr. tilfalder de likvide aktiver. Indstilling Det indstilles, at budgetopfølgningen godkendes, at der meddeles en indtægtsbevilling til Kultur- og Fritidsudvalget på kr. i 2015 som følge af indfrielse af pantebreve fra Holstebro Cykle Club Beslutning Godkendt som indstillet. Bilag KF budgetopfølgning august 2015, KFU Notat - KF budgetopfølgning august KFU

29 Side 29/34 NOTAT TIL: Udvalget for Kultur og Fritid VEDR.: Budgetopfølgning pr. 31. august 2015 DATO: 14. september 2015 Kultur og Fritid - Budgetopfølgning pr. 31. august 2015 Forvaltningen har udarbejdet budgetopfølgning pr. 31. august Nedenfor gennemgås udgiftsforventninger og afvigelser på de enkelte driftsområder. Driftsområde Kulturel virksomhed Driftsområdet har et nettobudget på kr. Der forventes et mindreforbrug på kr., som primært er relateret til genbevillinger fra 2014 og mindreforbrug i 2015 på Regional kulturaftale og Kultursamarbejdet i Midt- og Vestjylland, hvor Holstebro Kommune administrerer begge aftaler. Driftsområde Bibliotek Driftsområdet har et nettobudget på kr. Der forventes et mindreforbrug på kr. Driftsområde Folkeoplysning og Idræt Driftsområdet har et nettobudget på kr. Der forventes et mindreforbrug på kr., som primært er relateret til genbevillinger fra Udvalget for Kultur og Fritid Oprindeligt Korrigeret Forbrug Forventet Afvigelser Driftsområder (1.000 kr.) budget 2015 budget 2015 pr regnskab Kulturel virksomhed Bibliotek Folkeoplysning og Idræt Driftsudgifter i alt Heraf serviceudgifter Serviceloft

Budgetopfølgning pr. 31. august Arbejdsmarkedsudvalget

Budgetopfølgning pr. 31. august Arbejdsmarkedsudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 215 - Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Oprindeligt Korrigeret Forbrug Forventet Afvigelser Driftsområder (1. kr.) budget 215 budget 215 pr. 31.8.215 regnskab

Læs mere

NOTAT. Direktionen. Vedr.: Budgetopfølgning pr Dato:

NOTAT. Direktionen. Vedr.: Budgetopfølgning pr Dato: Side 1/34 NOTAT Til: Sagsnr.: Direktionen 00.30.00-Ø00-8-15 Vedr.: Budgetopfølgning pr. 31.5.2015 Dato: 25-06-2015 I henhold til bevillingsreglerne i Holstebro Kommune gennemføres der hvert år tre større

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31. august 2014 Arbejdsmarkedsudvalget

Budgetopfølgning pr. 31. august 2014 Arbejdsmarkedsudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 2014 Arbejdsmarkedsudvalget Tabel 3. Arbejdsmarkedsudvalget Oprindeligt Korrigeret Forbrug Forventet Driftsområder (1.000 kr.) budget 2014 budget 2014 pr. 31.08.2014 regnskab

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

NOTAT. Direktionen. Vedr.: Budgetopfølgning pr Dato:

NOTAT. Direktionen. Vedr.: Budgetopfølgning pr Dato: Side 1/34 NOTAT Til: Sagsnr.: Direktionen 00.30.14-Ø00-9-15 Vedr.: Budgetopfølgning pr. 31.5.2016 Dato: 5-7-2016 I henhold til bevillingsreglerne i Holstebro Kommune gennemføres der hvert år tre større

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2017 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 Budgetopfølgning 3 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det forventede regnskab for 2017. 1 Indhold Indledning...

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Pr. ultimo marts 2016 Beskæftigelsesudvalget 2015 Oprindeligt Tillægsbevillinger Omplaceringer Korrigeret Forbrug Afvigelse Beskæftigelsesudvalget 543.185 602.785-200 -1.192 602.585 156.836 0-1.192 Arbejdsmarkedsområdet

Læs mere

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev SAMLET OVERBLIK Pr. 31. oktober 2016 rev. 29.11.16 Samlet overblik budgetopfølgning 3-2016 Dette overblik over resultaterne af budgetopfølgning 3-2016 er en sammenskrivning af budgetopfølgningerne på de

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Rapportering Økonomisk rapportering pr. 30. juni Halvårsregnskab inkl. tillægsbevillingsansøgninger Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Indledning Den økonomiske rapportering

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

SKØNSKONTI BUDGET

SKØNSKONTI BUDGET Indledning Skønskonti er udgiftsområder, hvor borgere har lovmæssigt krav på en bestemt ydelse, når visse betingelser er opfyldt. Der er hovedsagelig tale om forsørgelsesudgifter (fx dagpenge til forsikrede

Læs mere

NOTAT. Økonomi og Analyse. 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

NOTAT. Økonomi og Analyse. 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget NOTAT Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Dato Sagsnummer Dokumentnummer 09-10-2014 2014-16891 2014-133798 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Nedenstående tabel

Læs mere

Oprindeligt budget. Ny vurdering

Oprindeligt budget. Ny vurdering NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked Borgerservice Økonomi og Analyse 1. Økonomisk Redegørelse 215. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 46 Køge Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens

Læs mere

NOTAT. Direktionen Ø Vedr.: Budgetopfølgning pr Dato:

NOTAT. Direktionen Ø Vedr.: Budgetopfølgning pr Dato: Side 1/37 NOTAT Til: Sagsnr.: Direktionen 00.30.14-Ø00-11-15 Vedr.: Budgetopfølgning pr. 31.08.2016 Dato: 26-09-2016 I henhold til bevillingsreglerne i Holstebro Kommune gennemføres der hvert år tre større

Læs mere

NOTAT. Antal sygedagpengemodtagere - helårspersoner. Udvikling på sygedagpengeområdet

NOTAT. Antal sygedagpengemodtagere - helårspersoner. Udvikling på sygedagpengeområdet NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Økonomi og Analyse Udvikling på sygedagpengeområdet Rådhus Torvet 1 4600 Udvikling i antal sygedagpengemodtagere Sygedagpengeområdet er ikke

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg September 2016, data fra jobindsats.dk Aalborg Kommunes andel af forsikrede ledige i Nordjylland Beskæftigelsestilskuddet beregnes på baggrund af udviklingen i Aalborgs

Læs mere

Samlet set forventes dette dog dækket indenfor rammen til forsørgelsesudgifterne.

Samlet set forventes dette dog dækket indenfor rammen til forsørgelsesudgifterne. Budgetopfølgning pr. 30-11-2013. Arbejdsmarkedsudvalget Der forventes et mindreforbrug på Arbejdsmarkedsudvalgets område, som primært kan tilskrives at beskæftigelsestilskuddet overstiger udgifterne til

Læs mere

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 - Økonomioversigt Forv. Opr. budget regnskab Korr. budget Regnskab mio.kr. (-) angiver indtægt/overskud 2014 30/9 14 2014 2014

Læs mere

Regnskab Vedtaget budget 2009

Regnskab Vedtaget budget 2009 Side 1 af 9 Økonomisk oversigt Serviceudgifter Erhverv 3,4 2,3 3,8 3,7-0,1 Borgerservice 28,7 29,4 29,5 29,5 0,0 Sekretariat 5,5 5,2 6,0 6,0 0,0 Jobcenter 34,6 25,1 26,2 26,4 0,2 Overførselsindkomster

Læs mere

Budgetkontrol pr. 1. okt Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet

Budgetkontrol pr. 1. okt Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet Sagsnr.: 00.15.00-A00-9-17 Dato: 04.10. Sagsbehandler: Stig Møller, Lisbeth Geert Hansen (CAM) og Carina Andersen (CKO) Budgetkontrol pr. 1. okt. Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet Budgetkontrollens

Læs mere

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen REFERAT BYRÅDET den 27.08.2012 i Byrådssalen Afbud: Ingen Orlov: Anders Kronborg (A) Stedfortræder: Rut Sydbøge (A) SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Budgetrevision pr. 30. juni 2012 - Alle

Læs mere

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2) Bilag 1 til indstilling om forventet regnskab 2015 for Aarhus Kommune Den 10. december 2015 Uddybende kommentarer til Aarhus Kommunes forventede regnskab pr. ultimo september 2015 Det forventede regnskab

Læs mere

NOTAT. Tillægsbev /Omplacering. Genbevilling fra 2014

NOTAT. Tillægsbev /Omplacering. Genbevilling fra 2014 NOTAT Til: Sagsnr.: Økonomiudvalget 00.30.14-Ø00-10-14 Vedr.: Budgetopfølgning pr. 31. august 2014 Dato: 27-10-2014 I henhold til bevillingsreglerne i Holstebro Kommune gennemføres der hvert år tre større

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

Økonomivurdering. 3. kvartal 2014

Økonomivurdering. 3. kvartal 2014 Økonomivurdering 3. kvartal 2014 Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab Afv. ØKV3 ØKV1 ØKV2 ØKV3 Arbejdsmarked 140,8 138,6 137,8 136,7-4,1 UU-vejledning

Læs mere

Foreløbigt regnskab 2016

Foreløbigt regnskab 2016 Foreløbigt regnskab 2016 Hermed fremsendes bemærkninger til det foreløbige regnskab 2016 for Aalborg Kommune under følgende overskrifter: 1. Foreløbig resultatopgørelse pr. 7. marts 2017 2. Forventet overførsel

Læs mere

NOTAT. 3. Økonomisk Redegørelse Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

NOTAT. 3. Økonomisk Redegørelse Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Økonomi og Analyse 26. juni -026793-8 3. Økonomisk Redegørelse. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Nedenstående

Læs mere

Godkendelse af halvårsregnskab Aalborg Kommune.

Godkendelse af halvårsregnskab Aalborg Kommune. Punkt 2. Godkendelse af halvårsregnskab 2016 - Aalborg Kommune. 2016-041110 Magistraten indstiller, at byrådet godkender halvårsregnskab 2016 for Aalborg Kommune i henhold til lov. nr. 156 af 26. februar

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo januar 2014 for arbejdsmarkedsudvalget

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo januar 2014 for arbejdsmarkedsudvalget Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo januar 2014 for arbejdsmarkedsudvalget Samlet oversigt Korrigeret budget Forventet regnskab Afvigelse* (Mio. kr.) Drift 523,2 523,3 0,1 * - =mindreforbrug/merindtægt,

Læs mere

Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015)

Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015) Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015) Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Regnskabsprincipper... 2 3 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 30. juni 2015 samt forventet

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Halvårsregnskab pr. 30.06.2014 1. Resume Drift Drift - Borgerrådgivning 232.368 232.368 98.198 234.168 1.800 Ældreboliger -15.253-15.253-8.819-15.253 0 Myndighed - Hjælpemidler

Læs mere

Budget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet?

Budget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet? Hedensted Kommune 29-08- Budget - Hvordan forventes regnskab at holde i forhold til budgettet? Grøn for at budgettet holder, med uændret adfærd Gul for faresignaler Budgettet holder, men påkrævet ændret

Læs mere

Regnskab Vedtaget budget 2010

Regnskab Vedtaget budget 2010 Side 1 af 7 Økonomisk oversigt Serviceudgifter 30,5 39,1 38,9 38,6-0,3 Jobcenter 30,5 39,1 38,9 38,6-0, Overførselsindkomster 245,2 370,6 370,8 357,6-13,2 Beskæftigelsesindsats 11,3 21,4 21,4 25,8 4, Sociale

Læs mere

Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder

Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder 15. maj 2016 Sagsbeh.: thol J.nr.: 00.30.00-A00-11-15 Økonomiafdelingen 1. Ændringsforslag på budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder Budgettet

Læs mere

Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen Pkt.nr. 6 Økonomirapportering pr. 31. marts 680112 Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen 1. at økonomirapporteringen pr. 31. marts

Læs mere

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016 Greve Kommune Halvårs Halvårs Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårs Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 3 Tillægsbevillinger 3 Bemærkninger til væsentlige

Læs mere

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets driftsområde omfatter følgende aktivitetsområder:

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets driftsområde omfatter følgende aktivitetsområder: Furesø Kommune Tabel 1 regnskab Opr. Hele 1.000 kr. Ompl. Till. bev. Korr. ift. opr. ift. korr. Forbr.% ift. korr. Udgifter - i alt U 298.756-12.906 17.135 302.986 316.698-17.942-13.712 104,53 Indtægter

Læs mere

Økonomi- og aktivitetsopfølgning, pr. februar 2014

Økonomi- og aktivitetsopfølgning, pr. februar 2014 Økonomi- og aktivitetsopfølgning, pr. 2014 Økonomiudvalg og Byråd Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Det forventede regnskabsresultatet for 2014 skønnes pr. 28. 2014, at blive et overskud på 77,3 mio.

Læs mere

Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab

Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab Dette bilag indeholder en kort gennemgang af 2. forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede område

Læs mere

Økonomioversigt. pr. 31.3.2013. Dato: 16. april 2013. Version nr.: 1

Økonomioversigt. pr. 31.3.2013. Dato: 16. april 2013. Version nr.: 1 Økonomioversigt pr. 31.3.2013 Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 16. april 2013 Sagsid.: 00.30.00-Ø00-1-13 Version nr.: 1. RESULTATOPGØRELSE Positive tal angiver udgifter ---------- hele 1.000 kr. --------

Læs mere

Det forventede regnskabsresultat for 2015 skønnes ved halvårsregnskabet at blive 73,4 mio. kr. bedre end korrigeret budget.

Det forventede regnskabsresultat for 2015 skønnes ved halvårsregnskabet at blive 73,4 mio. kr. bedre end korrigeret budget. Halvårsregnskab, Holbæk Kommune Økonomi & effekt Det forventede resultat Det forventede regnskabsresultat for skønnes ved halvårsregnskabet at blive 73,4 mio. kr. bedre end korrigeret budget. Driftsudgifterne

Læs mere

Side 1/32 NOTAT. Genbevilling fra Tillægsbev /Omplacering

Side 1/32 NOTAT. Genbevilling fra Tillægsbev /Omplacering Side 1/32 Til: Sagsnr.: Økonomiudvalget 00.30.14-Ø00-2-14 NOTAT Vedr.: Budgetopfølgning pr. 28.02.2014 Dato: 24-03-2014 I henhold til Holstebro Kommunes bevillingsregler gennemføres der hvert år tre budgetopfølgninger.

Læs mere

Nøgletal. Beskæftigelses- og socialområdet Roskilde Kommune. August 2014

Nøgletal. Beskæftigelses- og socialområdet Roskilde Kommune. August 2014 Nøgletal Beskæftigelses- og socialområdet Roskilde Kommune August 214 Kilde: Alle data på beskæftigelsesområdet er hentet på Styrelsen for arbejdsmarked og rekrutterings Jobindsats.dk. Data for det specialicerede

Læs mere

STRUER ~- KOMMUNE. Ved udgangen af februar måned var der en kassebeholdning på 127,2 mio. kr.

STRUER ~- KOMMUNE. Ved udgangen af februar måned var der en kassebeholdning på 127,2 mio. kr. IFT!' ii& STRUER ~- KOMMUNE Likviditet og resultater 28. februar 2015 Indhold: Side nr. Likviditet og kassebeholdning 1 Mer-/mindrebevillinger og forventede afvigelser 3 Foreløbigt regnskab 2014 5 Forventet

Læs mere

Halvårs- regnskab 2012

Halvårs- regnskab 2012 1 Halvårsregnskab 2012 Regnskabsopgørelse i 1.000 kr. Forbrug pr. 30.6.2012 regnskab Korrigeret budget Budget 2012 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter Generelle tilskud mv. Indtægter i alt

Læs mere

Bruttoudgifter - Statsrefusion = Nettoudgift Arbejdsmarkedsudvalget - Statstilskud (budgetgaranti, beskæftigelsestilskud,

Bruttoudgifter - Statsrefusion = Nettoudgift Arbejdsmarkedsudvalget - Statstilskud (budgetgaranti, beskæftigelsestilskud, Økonomi- og indkøb Marts 2013 Statens finansiering af udgifter på arbejdsmarkedsområdet Den aktive beskæftigelsesindsats finansieres delvist af staten og delvist af kommunerne. Statens finansiering sker

Læs mere

Bilag 1A. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 1. forventet regnskab 2015

Bilag 1A. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 1. forventet regnskab 2015 Bilag 1A. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 1. forventet regnskab 2015 Dette bilag indeholder en kort gennemgang af det forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede

Læs mere

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Side 1 af 6 sider Halvårsregnskab og forventet regnskab 2017 Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Forv. Forv. Forventet Halvårs- Pct. budget bev. og

Læs mere

Udvalg: Beskæftigelsesudvalget

Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Bevillingsområderne på arbejdsmarkedsområdet/socialudvalget er blevet ændret i henhold til konstitueringsaftalen. Det betyder dels, at en del af de tidligere arbejdsmarkedsudvalgs

Læs mere

Økonomiudvalg og Byråd

Økonomiudvalg og Byråd Økonomiudvalg og Byråd Økonomi- og aktivitetsopfølgning August Det forventede resultat Vi forventer at forbruget samlet set bliver på 199,3 mio. kr. i år. Det er 47,5 mio.kr. mindre end det korrigerede

Læs mere

Økonomiopfølgning Januar-april Fagudvalgsdel

Økonomiopfølgning Januar-april Fagudvalgsdel Økonomiopfølgning Januar-april Fagudvalgsdel Kommenterede forventninger til fagudvalgenes områder 1. SAMMENFATNING FOR ØKONOMIUDVALGET Tabel 3 250 240 230 220 210 200 255 246 249 Budgetoverholdelse Budgetoverskridelse

Læs mere

Byrådet, Side 1

Byrådet, Side 1 Byrådet, 06-09-2016 Side 1 2. Åbent punkt - Beslutningssag - 1. behandling af budget 2017-2020 med tilhørende justering af de økonomiske pejlemærker - Sag nr. 16/4131 Sagsgang og sagstype Økonomiudvalget,

Læs mere

Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder

Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder 10. august 2016 Sagsbeh.: thol J.nr.: 00.30.10-S00-3-16 Økonomiafdelingen 1. Ændringsforslag på budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder Budgettet

Læs mere

Baggrundsnotat vedr. 3. budgetopfølgning herunder status for servicerammen i 2017.

Baggrundsnotat vedr. 3. budgetopfølgning herunder status for servicerammen i 2017. Bilag 2 til 3. budgetopfølgning for budget 2017 Baggrundsnotat vedr. 3. budgetopfølgning herunder status for servicerammen i 2017. Resumé 3. budgetopfølgning baserer sig på det faktiske driftsforbrug ved

Læs mere

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. Sundhedsudvalget Kvartalsregnskab - pr. 31. marts 2014 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

Læs mere

Allerød Kommune. Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner

Allerød Kommune. Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner Allerød Kommune Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner 1. Konklusion og risici om det forventede regnskab... 1 2. Hovedoversigt... 2 3. Opsummering af det forventede regnskab...

Læs mere

Tidsforskydning på investeringsoversigten fra 2016 til Nedenfor er en liste over anlægsprojekter, der kan forskydes fra 2016 til

Tidsforskydning på investeringsoversigten fra 2016 til Nedenfor er en liste over anlægsprojekter, der kan forskydes fra 2016 til ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 1. oktober 2015 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Sagsid: 00.30.00-S00-4-14 Budget 2016: Justering af investeringsoversigt Baggrund KL vurderer,

Læs mere

Effektstyring på arbejdsmarkedsområdet

Effektstyring på arbejdsmarkedsområdet Effektstyring på arbejdsmarkedsområdet Kvartalsvis opfølgning på investering i selvforsørgelse Resultatrapport 4/2014 Indledende kommentarer Hermed følger resultatrapporten for effektstyring på arbejdsmarkedsområdet

Læs mere

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget skal løbende følge op på økonomien og kvartalvist indberette et forventet regnskab til Økonomiudvalget.

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget skal løbende følge op på økonomien og kvartalvist indberette et forventet regnskab til Økonomiudvalget. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget skal løbende følge op på økonomien og kvartalvist indberette et forventet regnskab til Økonomiudvalget. INDSTILLING OG BESLUTNING Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

Læs mere

Samlenotat for Økonomiudvalget - 1. budgetopfølgning pr. 30. juni 2014.

Samlenotat for Økonomiudvalget - 1. budgetopfølgning pr. 30. juni 2014. Samlenotat for Økonomiudvalget -. budgetopfølgning pr. 30. juni. Samlet set viser budgetopfølgningen for Økonomiudvalget, at der forventes et mindreforbrug på.00.000 kr. Netto 000 kr. regnskab Økonomiudvalg

Læs mere

Økonomioversigt. pr. 30.04.2009. Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 18. maj 2009. Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08. Version nr.: 1

Økonomioversigt. pr. 30.04.2009. Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 18. maj 2009. Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08. Version nr.: 1 Økonomioversigt pr. 30.04.2009 Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 18. maj 2009 Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08 Version nr.: 1 RESULTATOPGØRELSE Note Forbrugs- % i forhold til korr. Forbrugs- % i forhold til

Læs mere

Resultatrevision 2015 for Jobcenter Holstebro

Resultatrevision 2015 for Jobcenter Holstebro Resultatrevision 2015 for Jobcenter Holstebro Indhold 1. Beskæftigelsesudviklingen for lønmodtagere...2 2. De unge på offentlig forsørgelse...3 3. Udviklingen i det samlede antal offentligt forsørgede....5

Læs mere

Budgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2.

Budgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2. INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2016 Budgetforslag 2017 Overslagsår 2018-2020 Version 2 EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2 Økonomi Indhold Indledning... 3 Finansieringen... 3 Driftsudgifterne...

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 GENERELLE OPLYSNINGER...

INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 GENERELLE OPLYSNINGER... Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 GENERELLE OPLYSNINGER... 2 KOMMUNEOPLYSNINGER... 2 REGNSKABSOPLYSNINGER... 3 REGNSKABSBEMÆRKNINGER... 5 1 - TILSKUD OG UDLIGNING SAMT SKATTER,

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 28. august Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 28. august Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Referat mandag den 28. august 2017 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Forventet Regnskab 2017-2, 1. behandling...2 28-08-2017

Læs mere

NOTAT. 2. Økonomisk Redegørelse. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

NOTAT. 2. Økonomisk Redegørelse. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Økonomi og analyse 11. april -020973-6 2. Økonomisk Redegørelse. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget I 2. økonomisk redegørelse på Erhvervs-

Læs mere

Sektorbeskrivelse for Arbejdsmarkedsudvalget

Sektorbeskrivelse for Arbejdsmarkedsudvalget Sektorbeskrivelse for Arbejdsmarkedsudvalget Mio. kr., netto Oprindeligt * Tillægsbevillinger * Omplaceringer Korrigeret Regnskab Afvigelse til korr. Budget * Jobcenter området 505,2-38,5 0,0 466,7 466,5-0,2

Læs mere

Halvårsregnskab og forventet regnskab for 2016

Halvårsregnskab og forventet regnskab for 2016 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 6. september 2016 Halvårsregnskab og forventet regnskab for 2016 1. Resume Magistratsafdelingerne har udarbejdet skøn over regnskabet

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2014 Dato: 15. august 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Forslag til budget 2015-2018 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 20. maj

Læs mere

STRUER KOMMUNE. Ved udgangen af maj måned var der en kassebeholdning på 140,1 mio. kr.

STRUER KOMMUNE. Ved udgangen af maj måned var der en kassebeholdning på 140,1 mio. kr. STRUER KOMMUNE Likviditet og resultater 31. maj 2014 Indhold: Side nr. Likviditet og kassebeholdning 1 Mer-/mindrebevillinger og forventede afvigelser 3 Forventet regnskab 2014 5 Lønbudget og - forbrug

Læs mere

Halvårsregnskab Greve Kommune

Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårsregnskab Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 2 Tillægsbevillinger 2 Bemærkninger

Læs mere

Økonomiudvalget - indarb.ændr ØU : Drøftet Indarbejdet version 1

Økonomiudvalget - indarb.ændr ØU : Drøftet Indarbejdet version 1 Ændring Nr. Regkonto Indarbejdet ændringer til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - overførselsudgifter BF2015 2016 2017 2018 Økonomiudvalget - indarb.ændr. -1.474-1.474-1.474-1.474 ØU 3.6.14:

Læs mere

Halvårsregnskab Aalborg Kommune..

Halvårsregnskab Aalborg Kommune.. Punkt 2. Halvårs - Aalborg Kommune.. -26964. Borgmesterens Forvaltning indstiller, at byrådet godkender halvårs for Aalborg Kommune. Sagsbeskrivelse Med lov nr. 156 af 26. februar 2011 om ændring af lov

Læs mere

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011 Side 1 af 5 Økonomisk oversigt () Løbende priser Renter, Finansiering, Finansforskydninger og kapitalposter Regnskab 2010 Vedtaget budget 2011 Korrigeret budget 2011 Forventet regnskab 2011 Afvigelse i

Læs mere

Økonomioverblik pr. 1. marts 2015

Økonomioverblik pr. 1. marts 2015 Sagsnr.: 00.32.14-Ø00-1-15 Dato: 5-3-2015 Sagsbehandler: Annette Wendt Økonomioverblik pr. 1. marts 2015 Resultatopgørelsen Nedenstående tabel viser resultatopgørelsen pr. 28. februar 2015 for året 2015.

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni 2016

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni 2016 Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni 1 2 Direktørerklæring for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område På baggrund af økonomiopfølgningen pr. 30. juni forventes driftsudgifterne, ved

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget, budgetbemærkninger Indledning

Arbejdsmarkedsudvalget, budgetbemærkninger Indledning Arbejdsmarkedsudvalget, budgetbemærkninger 2015 Indledning erne på beskæftigelsesområdet er i høj grad afhængige af udviklingen på arbejdsmarkedet. Forventningerne til konjunkturudviklingen er ifølge Økonomisk

Læs mere

Mer-/ mindrefor brug Budgetområdet i alt- drift 461.393 294 5.757 467.444 455.118 12.326. Overførsel fra 2013*

Mer-/ mindrefor brug Budgetområdet i alt- drift 461.393 294 5.757 467.444 455.118 12.326. Overførsel fra 2013* Regnskab Beskæftigelsesudvalget har ansvaret for alle tilbud og ydelser inden for det beskæftigelsesrettede område. Formålet er at give borgere uden uddannelse, arbejde og borgere med nedsat arbejdsevne

Læs mere

Økonomioversigt. pr Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 27. marts Sagsid.: K Version nr.: 1

Økonomioversigt. pr Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 27. marts Sagsid.: K Version nr.: 1 Økonomioversigt pr. 29.2.2008 Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 27. marts 2008 Sagsid.: 00.32.00-K01-1-08 Version nr.: 1 RESULTATOPGØRELSE Note Korrigeret Positive tal angiver udgifter ---------- hele

Læs mere

Regnskab 2009. Vedtaget budget 2010. Ældreområdet 532,7 533,2 529,2 538,9 9,7 Socialområdet 209,0 225,0 227,4 227,9 0,5

Regnskab 2009. Vedtaget budget 2010. Ældreområdet 532,7 533,2 529,2 538,9 9,7 Socialområdet 209,0 225,0 227,4 227,9 0,5 Side 1 af 7 Budgetkontrol april Økonomisk oversigt Ældreområdet 532,7 533,2 529,2 538,9 9,7 Socialområdet 209,0 225,0 227,4 227,9 0,5 Socialområdet excl. rammeaftaleinstitutioner 213,9 236,2 237,3 237,1-0,2

Læs mere

Økonomioversigt. pr. 31.01.2009. Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 19. februar 2009. Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08. Version nr.: 1

Økonomioversigt. pr. 31.01.2009. Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 19. februar 2009. Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08. Version nr.: 1 Økonomioversigt pr. 31.01.2009 Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 19. februar 2009 Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08 Version nr.: 1 RESULTATOPGØRELSE Note Forbrugs- % i forhold til korr. Forbrugs- % i forhold

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 2013 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert

Læs mere

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 1 of 6 Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 21. maj 2015 Budgetopfølgning pr. 30. september 2015 for voksen- og handicapområdet I det følgende fremlægges budgetopfølgning pr.

Læs mere

Dagsorden til møde i Socialudvalget

Dagsorden til møde i Socialudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Socialudvalget Mødetidspunkt 06-05-2015 17:30 Mødeafholdelse Hvide Hus, Mitchellstræde 3, 2820 Gentofte Indholdsfortegnelse Socialudvalget 06-05-2015 17:30 1 (Åben)

Læs mere

Kommunens salg af byggegrunde er så småt kommet i gang igen, 2 byggegrunde blev solgt i 2015.

Kommunens salg af byggegrunde er så småt kommet i gang igen, 2 byggegrunde blev solgt i 2015. Regnskabsresultat Det skattefinansierede område 2015 har i årets begyndelse været præget af en optøning af lavkonjunkturen. Der har været en stigende interesse for at bosætte sig på Fanø, hvilket har afspejlet

Læs mere

Egedal Kommune Center for Administrativ Service

Egedal Kommune Center for Administrativ Service Bilag 2 Notat om budgetopfølgning Driftsbevillinger under centre Figur 1 Afløbsprofil 2016 udgifter Grafen ovenfor viser det aggregerede periodiserede drifts-udgiftsbudget for kommunen, sammenholdt med

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 3, rådhuset Dato: Onsdag den 23. november 2016 Start kl.: 15:30 Slut kl.: 18:05 Medlemmer: Fraværende: John Saaby Jensen (A) Helle Plougmann

Læs mere

Udvalget for Arbejdsmarkedet Økonomi- og Aktivitetsopfølgning August 2015

Udvalget for Arbejdsmarkedet Økonomi- og Aktivitetsopfølgning August 2015 Udvalget for Arbejdsmarkedet Økonomi- og Aktivitetsopfølgning August Holbæk Kommune Det forventede resultat Pr. august forventer vi at kassetrækket bliver på 199,3 mio. kr. i år. Det er 124,7 mio.kr. mere

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget. Budgetopfølgning pr. 30. september 2016

Økonomi- og Erhvervsudvalget. Budgetopfølgning pr. 30. september 2016 Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 1 Direktørerklæring for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område På baggrund af økonomiopfølgningen pr. 30. september forventes driftsudgifterne,

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Aarhus Kommune Opsparingsopgørelse 2012

Aarhus Kommune Opsparingsopgørelse 2012 Bilag til indstilling Bilag 4: Beskrivelse af regnskabsresultatet B4.1 De decentraliserede områder Regnskabsresultatet for de decentraliserede skattefinansierede områder Tabellen Opsparingsopgørelse 2012

Læs mere

Frederikshavn Kommune Økonomiudvalget

Frederikshavn Kommune Økonomiudvalget Økonomiafdelingen, d. 13. april 2015 Dok. 218875-14 Frederikshavn Kommune Økonomiudvalget Generelle bemærkninger regnskab 2014 1 "-" = overskud "+" = underskud i 1.000 kr. Drift Korrigeret Center Forbrug

Læs mere

Budgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et underskud på 2,8 mio. kr.

Budgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et underskud på 2,8 mio. kr. Budgetrevision I Resultatet af Budgetrevision I er samlet set en ansøgning om en negativ tillægsbevilling på 1,2 mio. kr. Budgetrevisionen fortsætter historien fra 2012. Der er ganske små udsving i driftsudgifterne.

Læs mere

Budgetforslag Beskæftigelsesudvalget Generelle bemærkninger

Budgetforslag Beskæftigelsesudvalget Generelle bemærkninger Sekretariatet Jobcentret Sagsbehandler: Caroline Grønheden Sagsnr. 15.00.00-Ø00-4-16 Dato:31.3.2016 Budgetforslag 2017- Beskæftigelsesudvalget Generelle bemærkninger Hovedoversigt Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Forslag til budget

Forslag til budget ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 6 2016 Dato: 11. august 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Forslag til budget 2017-2020 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 15.

Læs mere

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:30 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:30 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den 10.11.2009 kl. 14:30 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Ingen. Indholdsfortegnelse: 553. Fokusområder - opfølgning på Økonomiudvalgets område.... 3 554.

Læs mere

1. FORVENTET REGNSKAB OG HALVÅRSREGNSKAB PR. 30/ Sagsnr Dok.nr Sagsbeh. Monica Horsebøg Sølling

1. FORVENTET REGNSKAB OG HALVÅRSREGNSKAB PR. 30/ Sagsnr Dok.nr Sagsbeh. Monica Horsebøg Sølling 1. FORVENTET REGNSKAB OG HALVÅRSREGNSKAB PR. 30/6 2017 Sagsnr. 779-2017-12789 Dok.nr. 779-2017-224959 Sagsbeh. Monica Horsebøg Sølling ÅBENT BESLUTNING ØKONOMIUDVALG DEN 12. SEPTEMBER 2017 Fraværende:

Læs mere