Koordineret Rehabilitering til Arbejdsmarkedet for Senhjerneskadede (KRAS)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Koordineret Rehabilitering til Arbejdsmarkedet for Senhjerneskadede (KRAS)"

Transkript

1 Koordineret Rehabilitering til Arbejdsmarkedet for Senhjerneskadede (KRAS) Statusrapport til arbejdsmarkedsstyrelsen 2006 REVACENTER HORSENS

2 2 Indhold Indledning... 3 Resumé af projektbeskrivelsen... 3 Projektets overordnede mål...3 De forventede resultater...3 Procesbeskrivelse... 4 Foreløbige resultater... 5 Arbejdsmarkedsintegration...5 Aktiviteter...5 Fokuspunkter...5 Erfaringer...5 Resultater...6 Perspektiver i Fastholdelse på arbejdsmarkedet...6 Aktiviteter...6 Fokuspunkter...6 Erfaringer...6 Resultater...6 Perspektiver i Organisatorisk udvikling... 7 Projektledelse...7 Personale...7 Arbejdsgrupper...7 Vidensopsamling...8 Resultater...8 Perspektiver i Metodeudvikling... 9 Erfaringsopsamling...9 Viden...10 Konferencer...10 Procedurebeskrivelse...10 Resultater...10 Perspektiver i Informationsaktiviteter...11 Resultater...11 Perspektiver i Resume og perspektivering...11 STATISTIK, Bilag ORGANISATION, Bilag

3 Indledning Resumé af projektbeskrivelsen 3 KRAS-projektet afsluttede med udgangen af 2006 det første år af en 3-årig projektperiode. Denne status redegør for den proces, projektet har gennemgået det første år. Efterfølgende beskrives de aktiviteter, fokuspunkter og erfaringer, der er gjort med integration og fastholdelse på arbejdsmarkedet. Desuden beskrives den organisatoriske udvikling, metodeudviklingen og informationsaktiviteterne. Indenfor alle områder beskrives både resultaterne i 2006 og perspektiverne for I forbindelse med kommunalreformen er Revacenter BOMI overgået til Horsens Kommune. I den forbindelse er der sket et navneskifte, således at centret nu hedder Revacenter Horsens. Vi har i denne rapport valgt at anvende det nye navn. Du kan læse hele projektbeskrivelsen på Formålet med projektet er gennem en sammenhængende rehabiliteringsindsats at skabe bedre mulighed for udplacering og integration på arbejdsmarkedet for senhjerneskadede. Projektets overordnede mål: Primært at udvikle et sammenhængende rehabiliteringstilbud til senhjerneskadede borgere, der supplerer de eksisterende behandlings- og rehabiliteringstilbud med en revaliderings- / arbejdsmarkedsdimension med henblik på at integrere eller fastholde den enkelte borger på arbejdsmarkedet. Sekundært at iværksætte en organisatorisk udvikling i de eksisterende tilbud med henblik på at etablere samarbejde mellem den dybtgående ekspertise, viden og erfaring på hjerneskadeområdet (Fogedvænget) og den brede ekspertise, viden og erfaring på revaliderings- og arbejdsmarkedsområdet (Revacenter Horsens). De forventede resultater: 1. At der i samarbejde med den enkelte senhjerneskadede er udarbejdet en funktionsbeskrivelse, der kan danne grundlag for en ressourceprofil og et jobmatch, der placerer den enkelte i en holdbar beskæftigelse på arbejdsmarkedet. At der er etableret en netværksfunktion, der sørger for en individuelt tilpasset, opsøgende opfølgning i forhold til den senhjerneskadede og virksomheden med henblik på at sikre den fortsatte tilknytning til arbejdsmarkedet. 2. Organisatorisk vil projektet gerne udvikle et sammenhængende rehabiliteringstilbud, der tydeligt indtænker arbejdsmarkedet, og som udvikler en fælles metode til dette. I forhold til den organisatoriske dimension er det også vigtigt at forholde sig til de muligheder og udfordringer, gennemførelsen af kommunalreformen giver.

4 4 Procesbeskrivelse Indholdsmæssigt har det på baggrund af de konkrete brugerforløb været nødvendigt at inddrage Revacenter Horsens afprøvningsafdelinger i langt højere grad end forudsat i projektbeskrivelsen. Vi har derfor brugt projektets borgerrettede undervisningsmidler både til at etablere praktisk læring for de senhjerneskadede og til at give læring til de praktiske medarbejdere, der bidrager til afklaring af de senhjerneskadedes arbejdsevne. Indsatsen i projektet har været præget af opstartsaktiviteterne: Etablering af projektorganisationen, etablering af samarbejdet mellem Revacenter Horsens og Bo- og Rehabiliteringscenter Fogedvænget, etablering af fælles erfarings- og vidensgrundlag, udvikling af samspillet mellem projektet og de 2 centres kerneydelser, udvikling af forløbsprocesser og fælles metoder, udarbejdelse af informationsmateriale og etablering af de første forløb med borgere med senhjerneskade. Alt i alt er projektet kommet godt i gang, og vi mener, at vi samlet set overholder de målsætninger, der fremgår af projektbeskrivelsen. Interessen fra borgernes side var der lige fra starten. Denne interesse besluttede vi at imødekomme hurtigst muligt. Det betød, at vi allerede i januar 2006 gik i gang med de første konkrete borgerforløb. Dette skete, uden at organisationen var helt på plads, og uden at alle procedurer og fælles metoder var færdigdiskuterede / færdigudviklede. Interventionen kom således tidligere i gang end planlagt. Til gengæld har processen med etablering af organisationen, udarbejdelsen af informationsmateriale og udvikling af fælles vidensgrundlag og fælles metoder trukket længere ud end planlagt. Senest har kommunalreformens ikrafttræden betydet, at organisationen er ændret, således at projektet har sit fundament på Revacenter Horsens, der nu organisatorisk er indplaceret i Horsens Kommune. Der er fortsat mulighed for at tilkøbe Bo- og Rehabiliteringscenter Fogedvængets faglige ekspertise.

5 Foreløbige resultater Efter projektets første år kan vi konstatere, at der indtil videre har været 10 deltagere i projektet, og at udsigten til at projektet får det forventede deltagerantal på ca. 25 er realistisk. I den statiske del (bilag 1) er registreret 16 forløb. Det skyldes, at 6 fastholdelsesforløb ligger i forlængelse af et forløb med integration på arbejdsmarkedet og dermed statistisk set figurerer 2 gange. I forhold til målet om både at arbejde med arbejdsmarkedsintegration og -fastholdelse, har vi allerede på nuværende tidspunkt gjort os erfaringer på begge områder. Dette vil blive uddybet i det følgende. Hvis der ikke ligger et rehabiliteringsforløb umiddelbart før arbejdsmarkedsintegrationen, skal relevante forhold omkring tidligere livssituation, skadens karakter og aktuelle funktionsniveau indhentes fra fagpersoner, den senhjerneskadede og netværket med henblik på at udarbejde en fyldestgørende ressourceprofil. Når arbejdsmarkedsintegration ligger i forlængelse af en rehabilitering, består opgaven i at indhente oplysninger om personens liv og arbejdsmarkedstilknytning før skaden og at identificere relevante funktionsbeskrivelser fra rehabiliteringsforløbet. Ved udplacering, der ligger i umiddelbar forlængelse af en tidligere velbeskrevet arbejdsmarkedsintegration, er der et godt grundlag for et jobmatch. 5 Arbejdsmarkedsintegration Aktiviteter Der er gennemført 8 forløb med henblik på arbejdsmarkedsintegration. For 1 person var det muligt at etablere praktik på det private arbejdsmarked uden forudgående intern afprøvning. For de 7 øvrige personer er der foretaget en intern afprøvning, der for 1 af personerne har været grundlaget for etablering af en efterfølgende praktik. Fokuspunkter Hvis et jobmatch skal lykkes og fastholdes er det vigtigt med en god håndtering af overgangen til en tilværelse, hvor arbejde (igen) er et vigtigt element. Der har derfor været fokus på at tilvejebringe funktionsbeskrivelser og ressourceprofiler, som kunne danne grundlag for en handleplan, en praktisk afprøvning og et jobmatch. Erfaringer Da arbejdsmarkedsperspektivet kun sjældent er i fokus i de tilgængelige sagsakter, kan det være ressourcekrævende at indhente de nødvendige oplysninger inden forløbsstart: Grundlaget for at påbegynde arbejdsmarkedsintegrationen har været til stede i meget varieret omfang: For 5 personer kunne der udarbejdes en ressourceprofil på grundlag af funktionsbeskrivelse fra rehabilitering på Fogedvænget. For 2 personer har der ikke været aktuel funktionsbeskrivelse at tage udgangspunkt i. For 1 person kunne der tages udgangspunkt i tidligere udarbejdet ressourceprofil i forbindelse med etablering af fleksjob. Overgang til arbejdsfastholdelse kan enten sikres ved, at personer med kendskab til den senhjerneskadedes arbejdsmæssige ressourcer og barrierer er inddraget i fastholdelsen, eller at viden og erfaringer formidles til andre aktører: Formidling til kommunale myndigheder er vigtig ved overgang til fastholdelse på det almindelige arbejdsmarked, enten for at skabe mulighed for at projektet kan bidrage til at arbejdsmarkedstilknytningen fastholdes eller for at give en hensigtsmæssig overlevering af opgaven til de kommunale myndigheder. Overgangen til beskyttet beskæftigelse skal

6 6 ske i nært samarbejde mellem projektet og Revacenter Horsens afdelinger. Der skal være klare retningslinjer for de funktionskrav, der stilles, for at senhjerneskadede kan tilbydes beskyttet beskæftigelse, og der skal være opmærksomhed på at inddrage netværk og støttepersoner. Resultater De 2 eksterne afprøvninger har ført til jobmatch med ansættelse i fleksjob på det private arbejdsmarked. Forsørgelsesgrundlaget er ændret fra sygedagpenge / ledighedsydelse til ansættelse i fleksjob. 5 af 6 førtidspensionister har opnået beskyttet beskæftigelse. 1 af førtidspensionisterne har ikke haft tilstrækkelig arbejdsevne til at kunne fungere i beskyttet beskæftigelse, og der peges på andet aktivitetstilbud. Det skal bemærkes, at en ekstraordinær tidsafgrænset indskrivning i beskyttet beskæftigelse måtte etableres for den pågældende pga. ventetid på andet tilbud. Perspektiver i 2007 Der skal indhentes yderligere erfaringer med jobmatch på det private arbejdsmarked. Der sættes fokus på mulighederne for at integrere senhjerneskadede personer i ekstern beskyttet beskæftigelse / job med løntilskud. Der skal gøres yderligere erfaring med, hvilken viden, der er nødvendig, om den hjerneskadedes tidligere liv, skade og funktionsniveau, for at der kan etableres et holdbart job-match. Fastholdelse på arbejdsmarkedet Aktiviteter Projektet har bidraget til arbejdsfastholdelse for 8 personer - 6 personer som projektet har etableret ansættelse for og 2 personer, hvor ansættelse var etableret ved projektets start. Projektets muligheder for at bidrage til arbejdsmarkedsfastholdelse på det almindelige arbejdsmarked har været bestemt af de kommunale myndigheder, og de etablerede opfølgninger har derfor været delt med kommunale jobkonsulenter. Fokuspunkter Der har været fokus på projektets muligheder for fagligt at bidrage til arbejdsmarkedsfastholdelse på det almindelige arbejdsmarked en opgave der traditionelt ligger uden for rehabiliterings- og revalideringsrammerne. For senhjerneskadede i beskyttet beskæftigelse har der været fokus på disse borgeres specielle behov for opfølgning. Erfaringer For 2 personer ansat i fleksjob er der foretaget opfølgning på 2 forskellige måder: 1) Kontakten til borgeren har primært været gennem projektet (mentorordning), mens kontakten til virksomheden primært har været gennem den kommunale jobkonsulent. 2) Projektet følger op på det hjerneskadefaglige område, mens den almene opfølgning varetages at den kommunale jobkonsulent. Erfaringerne er endnu så få, at det er vanskeligt at vurdere, hvad der er den mest hensigtsmæssige rollefordeling. For 6 personer ansat i beskyttet beskæftigelse har opfølgningen drejet sig om at bidrage til justering af indhold og arbejdsforhold og at sikre koordinering mellem den beskyttede beskæftigelse på Revacenter Horsens og andre aktører. Erfaringen viser, at der er behov for en tættere og mere fagspecifik opfølgning end normalt i beskyttet beskæftigelse. Dette skyldes bl.a. karakteren af de senhjerneskadedes vanskeligheder og de mange involverede aktører. Resultater 1 forløb (mentorordning) er afsluttet ved, at projektets del af opfølgningen er overgået til en kommunal støtteperson. I de øvrige forløb støttes ansættelsen i fleksjob / beskyttet beskæftigelse stadig af projektet. Ingen af de ansatte senhjerneskadede har opgivet ansættelsen.

7 Perspektiver i 2007 Der vil blive arbejdet på at skabe forståelse hos de kommunale myndigheder for, at projektets specialviden omkring hjerneskadede på arbejdsmarkedet kan bidrage til at fastholde senhjerneskadede på arbejdsmarkedet. Det vil blive undersøgt, om der er basis for at etablere brugernetværk for senhjerneskadede, der er ansat på det almindelige arbejdsmarked. Der vil blive afprøvet modeller for handleplansmøder for senhjerneskadede i beskyttet beskæftigelse og udarbejdet procedurer og metoder for overgangen mellem afprøvning / intern beskyttet beskæftigelse og ekstern beskyttet beskæftigelse / job med løntilskud. Organisatorisk udvikling Den organisatoriske udfordring i projektet har ligget i udviklingen af samspillet mellem projektet og de 2 involverede centre. Projektet har derfor organiseret sig med repræsentation fra begge centre i såvel projektledelse som arbejdsgrupper. Herudover er etableret arbejdsgrupper på Revacenter Horsens til sikring af den faglige udvikling inden for hjerneskadeområdet (se desuden bilag 2). Projektledelse Den overordnede styring af projektet er blevet varetaget af en styregruppe bestående af lederne fra hhv. Revacenter Horsens og Fogedvænget, samt projektlederen og den organisatoriske medarbejder fra Fogedvænget. Det overordnede ansvar for projektets drift har ligget hos lederen på Revacenter Horsens. Den daglige koordinering har projektlederen varetaget, men med jævnlige sparrings- og koordineringsmøder med lederen fra Revacenter Horsens. 7 Personale De interne strukturer på Fogedvænget nødvendiggjorde, at de personaleressourcer, der kunne anvendes i projektet, blev fordelt på 3 personer (fordelt i forhold til organisation, koordinering og sagsarbejde). Desuden har der været koblet en socialrådgiver fra Fogedvænget på projektet. På Revacenter Horsens har der været afsat jobkonsulentressourcer samt ressourcer fra praktiske medarbejdere på centret. Desuden har projektlederen sammen med den koordinerende medarbejder på Fogedvænget fungeret som socialfaglige medarbejdere og stået for koordinering af de konkrete sagsforløb. Arbejdsgrupper 1. Arbejdsmarkedsgruppe Deltagere: Fogedvænget har været repræsen-

8 8 teret af en socialrådgiver og den koordinerende medarbejder. Fra Revacenter Horsens har deltaget 2 jobkonsulenter - én med erfaring fra ekstern beskæftigelse af pensionister og én med erfaring med integration af revalidender i ordinær beskæftigelse og i fleksjob. Desuden har projektlederen deltaget. Arbejdsområde: Der har været arbejdet med procedurer og metoder ud fra erfaringerne på Fogedvænget og Revacenter Horsens. Der er foretaget indledende undersøgelser af arbejdsmetoder andre steder i landet, og der har været besøg af konsulent med erfaring inden for området. Årets arbejde afsluttes med temadag omkring erfaringer med metoder på Fogedvænget og Revacenter Horsens efterfulgt af temadag om projektets metoder og procedurer. 2. Praktisk gruppe Deltagere: Gruppen, der består af 6 personer, er repræsentativ for Revacenter Horsens afdelinger. Desuden har projektlederen deltaget. Arbejdsområder: Arbejdsopgaverne har bl.a. været planlægning af sagsforløb, erfaringsudveksling i igangværende forløb, forberedelse af supervision og skabelse af gode samarbejdsformer med eksterne samarbejdspartnere. Vidensopsamling Formålet med videns opsamling har været at opkvalificere det personale, der ikke i forvejen har en dybtgående ekspertise på senhjerneskade området, til at yde den optimale indsats for målgruppen. 1. Neuropsykologisk supervision Der har været sags supervision med neuropsykolog 7 gange for jobkonsulenter og praktiske medarbejdere på Revacenter Horsens. Desuden har projektlederen deltaget. 2. Undervisning Inden en senhjerneskadet er blevet tilbudt et forløb i projektet, har der så vidt muligt været givet undervisning / orientering til personalet på Revacenter Horsens af medarbejde fra Fogedvænget eller af eksterne samarbejdspartnere. Resultater Det faglige samarbejde i projektets arbejdsgrupper og videns opsamlingen har været af stor betydning for projektet. Antallet af supervisioner har måttet øges, og mødetiden i arbejdsgrupperne har måttet udvides og suppleres med temadage. 3. Personalegrupper (ad hoc) Der afholdes personalemøder omkring enkeltsager inden et forløb påbegyndes. Efterfølgende personalemøder afholdes efter behov med henblik på justering af indholdet i forhold til den senhjerneskadedes funktionsniveau og kompensationsbehov. Deltagere: Projektmedarbejdere med relation til den konkrete sag samt andre relevante aktører fra de 2 centre. Eksterne samarbejdspartnere inddrages i møderne efter behov. Arbejdsområde: Udarbejdelse af målsætning og handleplan for afprøvningen, inden der indgås aftale med den senhjerneskadede, den kommunale myndighed og evt. andre aktører i det professionelle eller private netværk. Efterfølgende justering og udvikling på forløbet. I forhold til styringen af projektet tegner der sig i løbet af året et billede af forskellige interesser og forandringsbehov i de 2 centre. Samarbejdet på det organisatoriske plan vanskeliggøres yderligere af kommunalreformens ikrafttræden, der betyder, at Fogedvænget organisatorisk hører til i Region Midtjyllands og Reva-center BOMI overgår til Horsens Kommune som Revacenter Horsens. Perspektiver i 2007 Projektledelsen overgår helt til Revacenter Horsens. Styregruppen bliver genetableret efter den organisatoriske ændring. Der ansættes pr en projektmedarbejder direkte i projektet i stedet for den 3-delte stilling fra Fogedvænget.

9 Arbejdsgrupperne tilpasses de organisatoriske ændringer. Temadage vil blive brugt til mere dybdegående bearbejdning af udvalgte områder, og kontakten med andre centre med erfaring indenfor området vil blive udbygget. Videns opsamling vil fortsat have en central placering og udbygges med kollegial supervision og neuropsykologiske konsultationer. Arbejdet med at etablere en sammenhæng mellem hjerneskadeekspertisen og ekspertisen på revaliderings- og arbejdsmarkedsområdet vil med ovennævnt organisatoriske tilpasninger være forankret hos Revacenter Horsens. Fogedvænget vil stadig kunne inddrages i arbejdet med den viden og de erfaringer, de har opbygget. Metodeudvikling Der er taget udgangspunkt i erfaringsbaseret læring, hvor viden og erfaring supplerer hinanden. Dette harmonerer med, at Revacenter Horsens praktiske personale bedst udvikler og lærer i det konkrete arbejde, hvor neuropsykologiske og neuropædagogiske viden inddrages i de praktiske funktionelle processer. Metodebeskrivelsen tager således afsæt i den erfarings- og videns opsamling, der er gjort i projektet, og i de procedurer, der er udviklet undervejs. I det følgende beskrives de aktiviteter, der ligger til grund for metodeudviklingen. 9 Erfaringsopsamling Der er hentet erfaringer fra de konkrete forløb, som beskrevet under de foreløbige resultater (s.5-7). Desuden er der samlet erfaringer fra arbejdsgrupper (s.7-8). Specielt 2 arbejdsgruppers arbejde har været af stor betydning: Arbejdsmarkedsgruppens naturlige fokus har været at identificere og begrunde de forskelle og ligheder, der er i Revacenter Horsens og i Fogedvængets procedurer og metoder. Metodemæssigt har gruppens erfaringsudveksling suppleret med erfaringer fra andre centre - været udviklende, mens det i begge organisationer har været en udfordring at arbejde med nye procedurer og ansvarsområder - og dermed slippe de gældende procedurer i basisorganisationerne. Arbejdsgruppen af praktiske medarbejdere opstod som et konkret ønske fra Revacenter Horsens praktiske medarbejdere, efter at de i havde gjort erfaringer med senhjerneskadede i projektet Et aktivt liv efter Hjerneskade og havde deltaget i et neuropædagogisk grundkursus i Den naturlige motivation i gruppen har ligget i et behov for at udveksle erfaringer omkring de konkrete borgere, mens udfordringen har været at uddrage en generel læring og metodeudvikling af de praktiske erfaringer.

10 10 Viden Der er hentet viden gennem supervision og undervisning (s.8). Derudover er der bl.a. hentet viden fra: Sagsakter af forskellig karakter og aktualitet. Relevante sagsakter har bl.a. været neurologiske og neuropsykologiske undersøgelser / profiler af nyere dato. Konferencer 1. Brug hinanden arrangeret af Videnscenter for Hjerneskade og Hjerneskadeforeningen - konference vedr. pårørende og professionelle i fælles indsats. 2. Udfordring og forandring, men hvordan? arrangeret af Videnscenter for Hjerneskade. - konference vedr. dokumentation af rehabiliteringsindsatsen. Litteratur, film og kursusmaterialer har været inddraget i forhold til sagsarbejdet. Perspektiver i 2007 Procedurebeskrivelse vil blive udbygget i forhold til arbejdsfastholdelse. Metodebeskrivelse vil være en dynamisk proces i hele projektperioden. Procedurebeskrivelse For henviste fra Fogedvænget er der taget udgangspunkt i de procedurer, der anvendes i rehabiliteringen på Fogedvænget og fra også i Fogedvængets nyoprettede bocenter. Herudfra er udarbejdet procedurer, der er anvendelige ved arbejdsmarkedsintegration i samarbejde mellem Fogedvænget og Revacenter Horsens. For de kommunalt henviste har proceduren hovedsageligt bygget på erfaringer fra revalidering og beskyttet beskæftigelse på Revacenter Horsens. Resultater Ved årets afslutning er der beskrevet arbejdsmarkedsrelevante neuropædagogiske metoder. Metodebeskrivelsen bygger på praksiserfaring, viden og procedurebeskrivelser. Metoderne er systematiseret på 2 måder: Arbejdsmetoderne er beskrevet i forhold til procedurerne ved fastlæggelse og gennemførelse af handleplanerne for arbejdsmarkedsintegration og fastholdelse. Arbejdsmetoderne er uddybet i forhold til de enkelte elementer i ressourceprofilen.

11 Informationsaktiviteter Resume og perspektivering 11 Projektets grundlag og tilbud samt den indhentede viden / erfaring er løbende formidlet til relevante aktører. Skriftlig information er givet i form af: Nyhedsbrev Brochurer Orientering på Revacenter Horsens hjemmeside. Orientering i tidsskriftet Fokus (nr ) udgivet af Videnscenter for Hjerneskade. Mundtlig information er givet i forbindelse med: Forespørgsler og henvisninger fra kommunale myndigheder. Samarbejde med støttepersoner og pårørende til senhjerneskadede. Samarbejde med virksomheder, der har senhjerneskadede i praktik / ansat. Interne visitationer på Revacenter Horsens og på Fogedvænget. Samarbejdsmøde med ASV-Horsens. Orientering i faglige fora f.eks. fagligt forum for ergoterapeuter, der arbejder med senhjerneskadede i det tidligere Vejle Amts område. Orienteringsmøde vedr. beskyttet beskæftigelse på Revacenter Horsens. Resultater Informationsaktiviteterne er hovedsageligt foretaget ud fra konkret efterspørgsel og har kun i begrænset omfang været opsøgende. Perspektiver i 2007 Informationsaktiviteten øges og gøres mere opsøgende. Projektet har arbejdet praksisorienteret bl.a. omkring senhjerneskadedes funktionsmæssige forudsætninger for at kunne udnytte deres arbejdsevne. Et konkret behov for at give senhjerneskadede førtidspensionister et arbejdstilbud har betydet, at erfaringerne primært har været hentet i forhold til integration og fastholdelse i beskyttet beskæftigelse sekundært i forhold til fleksjob. Det er i næsten alle sager lykkedes at etablere et arbejdsforhold og fastholde ansættelsen. I 2007 sættes fokus på at skaffe beskæftigelse til senhjerneskadede ikke-pensionister. De foreløbige erfaringer peger på, at det kan være vanskeligt at få mulighed for at bidrage med specialviden inden for arbejdsfastholdelse, da de kommunale myndigheder selv ønsker at løse opgaven. Der vil derfor i 2007 være behov for at etablere et tættere samarbejde med de kommunale myndigheder. Dette ser vi gode muligheder for efter kommunalreformen. Der har været gode erfaringer med fagligt samarbejde mellem Fogedvængets specialiserede viden og Revacenter Horsens generelle revalideringserfaring. Dette har betydet gode muligheder for metodeudvikling inden for området. Organisatorisk har det været svært at harmonisere de 2 centrets perspektiver og finde en organisatorisk platform ikke mindst i lyset af kommunalreformen. I 2007 ændres projektets organisation, således at de personalemæssige ressourcer samles på Revacenter Horsens med tilkøb af fagspecifikke ydelser.

12 12

13 STATISTIK, Bilag 1 Afsluttede integrationsforløb Forsørgelsesgrundlag Henvist af Udskrevet til Sygedagpenge Fogedvænget Flex-job Kommune Flex-job Køn Alder Kommune Civilstand Skole Erhvervsuddannelse Arbejdstilknytning M 49 Vejle Gift Folkeskole Faglært / tillært Længere / stabil M 46 Juelsminde Gift HH Ufaglært Begrænset Ledighedsydelsen Kommune Beskyttet Beskæftigelse (tidsbegrænset) M 58 Horsens Enkemand Førtidspension HF Funktionær Længere / stabil Kommune Beskyttet Beskæftigelse Beskyttet Beskæftigelse Fogedvænget Beskyttet Beskæftigelse Beskyttet Beskæftigelse Beskyttet M 55 Horsens Gift Uoplyst Faglært / tillært Længere Førtidspension / stabil M Brædstrup Gift 10. kl. Ufaglært Længere Førtidspension / stabil M 19 Juelsminde Ugift Folkeskole Ufaglært Begrænset Førtidspension K 44 Kolding Ugift Real-eksamen Funktionær Begrænset Førtidspension K 22 Hedensted Ugift Folkeskole Ingen Ingen Førtidspension Fogedvænget Fogedvænget Fogedvænget Beskæftigelse Fastholdelse M 46 Juelsminde Gift HH Ufaglært Begrænset Løn i Kommune Flexjob M 24 Hedensted Ugift 10.kl. Ufaglært Begrænset Løn i Kommune Flex-job Flexjob M 49 Fraskilt Uoplyst Faglært/ tillært Længere Førtids- Kommune varende/ stabil pension M 58 Horsens Enkemand HF Faglært Længere Førtids- Kommune varende/ stabil pension M 55 Horsens Gift Uoplyst Faglært/ tillært Længere Førtidspension Kommune varende/ stabil M Brædstrup Gift 10. kl. Ufaglært Længere Førtidspensiovænget Foged- varende/ stabil M 19 Juelsminde Ugift Folkeskole Ufaglært Begrænset Førtidspensiovænget Foged- K 44 Kolding Ugift Real-eksamen Funktionær Begrænset Førtidspensiovænget Foged

14 14 ORGANISATION, Bilag 2 Styregruppe Projektansvarlig Projektleder Neuropsykologisk supervision Undervisning Praktiske medarbejdere Sociale medarbejdere Jobkonsulenter Praktisk gruppe Arbejdsmarkedsgruppe

15 15

16 Der er altid noget, man er god til. Man skal bare finde ud af, hvad det er! Ole Lund Kirkegaard Norgesvej Horsens Telefon: Kontaktpersoner for KRAS-projektet Projektleder Lone Nielsen, Ergoterapeut, Tlf Konsulent Lotte Kjemtrup, Ergoterapeut, Tlf REVACENTER HORSENS

Baggrund. Ansøger: Lyngby Taarbæk Kommune. Kontaktperson: Træningsenheden Marianne Thomasen Bauneporten 20 2800 Lyngby mth@ltk.dk tlf.

Baggrund. Ansøger: Lyngby Taarbæk Kommune. Kontaktperson: Træningsenheden Marianne Thomasen Bauneporten 20 2800 Lyngby mth@ltk.dk tlf. Ansøgning om økonomisk tilskud fra Indenrigs- og Sundhedsministeriets pulje til styrket genoptræning/ rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden 2011-2014 Ansøger: Lyngby Taarbæk Kommune

Læs mere

Hjerneskadecentret Det Fleksible Tilbud

Hjerneskadecentret Det Fleksible Tilbud Hjerneskadecentret Det Fleksible Tilbud Hjerneskadecentrets Fleksible Tilbud MÅLGRUPPE Personer over 18 år i den erhvervsaktive alder, der har pådraget sig en hjerneskade som ung eller voksen, og som følge

Læs mere

Projektbeskrivelse - Styrket rehabilitering af erhvervsaktive borgere med erhvervet hjerneskade i Hvidovre Kommune

Projektbeskrivelse - Styrket rehabilitering af erhvervsaktive borgere med erhvervet hjerneskade i Hvidovre Kommune Projektbeskrivelse - Styrket rehabilitering af erhvervsaktive borgere erhvervet hjerneskade i Hvidovre Kommune Ansøgers navn: Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre Tlf: 36393639 Cvr. Projektejer:

Læs mere

Afklaringsforløb og støtte-/mentorordning Sen-hjerneskadeområdet

Afklaringsforløb og støtte-/mentorordning Sen-hjerneskadeområdet BILAG 1 Afklaringsforløb og støtte-/mentorordning Sen-hjerneskadeområdet Målgruppen Målgruppen består af personer i alderen 18 til 65 år, som pga. senhjerneskade har ret og pligt til et tilbud efter Lov

Læs mere

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e 14. december 2012 Virksomhedscentre og ressourceforløb J.nr. 2012-0020057 2. kontor Baggrund Førtidspensionsreformen betyder, at borgere, der er i risiko

Læs mere

Præsentation af problemet. Hvorfor arbejder organisationer med problemet? Indholdet af forslaget

Præsentation af problemet. Hvorfor arbejder organisationer med problemet? Indholdet af forslaget Dokument oprettet 19-08-2009 Sag 09/693 Dok. 9195/09 MER/ck Baggrundsnotat til forslag fra HK, Dansk Socialrådgiverforening (DS) og Danske Handicaporganisationer (DH) om udviklings- og rehabiliteringsindsats

Læs mere

udmøntning af midler fra pulje til styrket genoptræning/rehabilitering af mennesker med erhvervet hjerneskade

udmøntning af midler fra pulje til styrket genoptræning/rehabilitering af mennesker med erhvervet hjerneskade Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Att. Lone Vicki Pedersen Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Social- og Sundhedssekretariat Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 kommunen@roskilde.dk

Læs mere

Projekt Sammenhæng på tværs - Accelererede rehabiliteringsforløb i Hillerød Kommune

Projekt Sammenhæng på tværs - Accelererede rehabiliteringsforløb i Hillerød Kommune Projekt Sammenhæng på tværs - Accelererede rehabiliteringsforløb i Hillerød Kommune Ansøger: Kommunikationscentret i Hillerød Kommune v. Centerleder Agnete Selvejer Skansevej 2D. 3400 Hillerød Tlf.nr.:

Læs mere

Er sygdom et privat anliggende?

Er sygdom et privat anliggende? Er sygdom et privat anliggende? De første sygedagpenge krav om inaktivitet og sengeleje Den 3 delte førtidspension Den tidligere førtidspensionsreform & arbejdsevnemetoden Aktiv syg og ikke længere en

Læs mere

Konference om hjerneskaderehabilitering

Konference om hjerneskaderehabilitering 1 Konference om hjerneskaderehabilitering -kvalitet og sammenhæng for borgere med hjerneskade Fredag den 27. november 2015 Susanne Wittenkamp Hjerneskadekoordinator, Social- og Sundhedsafdelingen Køge

Læs mere

Indsatsen for borgere med komplekse problemstillinger aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år. Arbejdsmarked

Indsatsen for borgere med komplekse problemstillinger aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år. Arbejdsmarked Indsatsen for borgere med komplekse problemstillinger aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år Arbejdsmarked Hvem er de aktivitetsparate borgere Borgere der ikke vurderes parate til at komme

Læs mere

Midtvejsevalueringsskema - for pulje til styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden 2011-2014.

Midtvejsevalueringsskema - for pulje til styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden 2011-2014. Midtvejsevalueringsskema - for pulje til styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden 2011-2014. Tilskudsmodtageren skal besvare følgende spørgsmål og returnere

Læs mere

Koordineret rehabilitering for hjerneskadede borgere på avanceret niveau.

Koordineret rehabilitering for hjerneskadede borgere på avanceret niveau. Indenrigs- og Sundhedsministeriet Slotsholmen 10-12 1216 København K Social- og sundhedsforvaltningen Handicap- og psykiatriafdelingen henrik.otto@herlev.dk Journal nr. -- ** SAG- Den 30. august 2011 sagsid

Læs mere

Rehabiliteringscenter Strandgården. Helhedsorienterede og intensive rehabiliteringsforløb

Rehabiliteringscenter Strandgården. Helhedsorienterede og intensive rehabiliteringsforløb Rehabiliteringscenter Strandgården Helhedsorienterede og intensive rehabiliteringsforløb Rehabiliteringscenter Strandgården Rehabiliteringscenter Strandgården tilbyder rehabilitering til personer, der

Læs mere

- Revideret ansøgning til pulje vedrørende styrket genoptræning og rehabilitering for personer med erhvervet hjerneskade

- Revideret ansøgning til pulje vedrørende styrket genoptræning og rehabilitering for personer med erhvervet hjerneskade 1 Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Att: Lone Vicki Pedersen Mail: Ivp@im.dk Skanderborg Kommune: - Revideret ansøgning til pulje vedrørende styrket genoptræning og rehabilitering for personer med

Læs mere

Velkommen til Rehabiliteringskonferencen Den 10.4.2013

Velkommen til Rehabiliteringskonferencen Den 10.4.2013 Velkommen til Rehabiliteringskonferencen Den 10.4.2013 Projekt Styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i 2012-2014 Projektets ophav 2011 udkom MTV rapporten med en

Læs mere

Hjerneskaderehabilitering i Syddanmark. Socialdirektør Kate Bøgh Middelfart Kommune

Hjerneskaderehabilitering i Syddanmark. Socialdirektør Kate Bøgh Middelfart Kommune Hjerneskaderehabilitering i Syddanmark Socialdirektør Kate Bøgh Middelfart Kommune Forløbsprogrammer om hjerneskaderehabilitering Arbejdsgruppens formål: Afdække den nuværende indsats Sammenholde med Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD

Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD NOTAT Titel Fra: Til: Resumé: Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD Servicestyrelsen, fungerende chef i Handicapenheden Bente Meunier ADHD

Læs mere

Beskrivelse af CTI-metoden

Beskrivelse af CTI-metoden Beskrivelse af CTI-metoden CTI er en forkortelse for Critical Time Intervention. 1. CTI-metodens målgruppe Socialstyrelsen vurderer, at CTI-metoden er relevant for borgere, der har behov for en intensiv

Læs mere

Sygedagpenge, revalidering og varig nedsat arbejdsevne

Sygedagpenge, revalidering og varig nedsat arbejdsevne Sygedagpenge, revalidering og varig nedsat arbejdsevne Sygedagpengelovgivningen, Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats og Lov om Aktiv Socialpolitik er komplekse love, som indeholder forskellige tiltag og

Læs mere

Klar-Parat-Start PROJEKTMEDARBEJDER SØGES. Baggrund

Klar-Parat-Start PROJEKTMEDARBEJDER SØGES. Baggrund PROJEKTMEDARBEJDER SØGES Klar-Parat-Start Her kan du læse mere om projektet Klar-Parat-Start, og de aktiviteter vi ønsker at gennemføre med projektet, samt de områder vi ønsker at få afsøgt gennem projektperioden

Læs mere

Forsørgelsesgrundlaget

Forsørgelsesgrundlaget Forsørgelsesgrundlaget for mennesker med udviklingshæmning En surveyundersøgelse blandt Landsforeningen LEVs medlemmer August 2017 Turid Christensen Thomas Holberg Landsforeningen LEV 1 Baggrund for undersøgelsen

Læs mere

Projekt Koordineret rehabilitering til personer med erhvervet hjerneskade

Projekt Koordineret rehabilitering til personer med erhvervet hjerneskade Ringsted januar 2012 Revideret ansøgning til pulje til styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden 2011-2014 Projekt Koordineret rehabilitering til personer

Læs mere

GENSTART TRIVSEL EFTER ERHVERVET HJERNESKADE

GENSTART TRIVSEL EFTER ERHVERVET HJERNESKADE GENSTART TRIVSEL EFTER ERHVERVET HJERNESKADE GENSTART I NORDDJURS KOMMUNE DU STÅR NU MED EN BROCHURE, DER BESKRIVER NORDDJURS KOMMUNES INDSATS I FORHOLD TIL ERHVERVET HJERNESKADE. VI VIL I NORDDJURS KOMMUNE

Læs mere

Aftale om afgrænsning af målgruppe og tilbud for genoptræningsplaner til rehabilitering på specialiseret niveau

Aftale om afgrænsning af målgruppe og tilbud for genoptræningsplaner til rehabilitering på specialiseret niveau Journal nr.: Dato: 30. november 2015 Aftale om afgrænsning af målgruppe og tilbud for genoptræningsplaner til rehabilitering på specialiseret niveau Grundlæggende principper for samarbejdet I oktober 2014

Læs mere

Hjerneskadecentret Det Intensive Tilbud

Hjerneskadecentret Det Intensive Tilbud Hjerneskadecentret Det Intensive Tilbud Hjerneskadecentrets Intensive Tilbud MÅLGRUPPE Personer over 18 år i den erhvervsaktive alder, der har pådraget sig en hjerneskade som ung eller voksen, og som følge

Læs mere

Info-center om unge og misbrug. Projektbeskrivelse Den 20. oktober 2008

Info-center om unge og misbrug. Projektbeskrivelse Den 20. oktober 2008 Info-center om unge og misbrug Projektbeskrivelse Den 20. oktober 2008 Indhold Baggrund... 4 Formål... 4 Målgruppe... 5 Unge med sociale problemer og et problematisk forbrug af rusmidler... 5 Målsætninger

Læs mere

Socialafdelingen oplever, at der ofte er udfordringer i at sikre sammenhænge i overgange i forhold til unges uddannelse (15-25 årige).

Socialafdelingen oplever, at der ofte er udfordringer i at sikre sammenhænge i overgange i forhold til unges uddannelse (15-25 årige). Bilag 2 initiativer på Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalgets område Initiativ Sikre sammenhæng i overgange Forankring Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget Udfordring Hvad ønsker man at forandre og

Læs mere

Vi hjælper dig. > Samtale og undersøgelse og tilrettelæggelse af kursusforløb

Vi hjælper dig. > Samtale og undersøgelse og tilrettelæggelse af kursusforløb Vi hjælper dig Samtale og undersøgelse og tilrettelæggelse af kursusforløb Kursistcase: Søren, 34 år, blodprop i hjernen, har både praktiske, fysiske og kognitive vanskeligheder er efter genoptræning og

Læs mere

Aktuelle nøgletal på arbejdsmarkedsområdet

Aktuelle nøgletal på arbejdsmarkedsområdet Norddjurs kommune 7. juni 2008 Aktuelle nøgletal på arbejdsmarkedsområdet 1. Sygedagpenge Jobcenter Norddjurs har udarbejdet en række aktuelle nøgletal, der belyser forholdene på sygedagpengeområdet i

Læs mere

Indsatsmodel i 'Flere skal med' Arbejdsmarkedsfastholdelse

Indsatsmodel i 'Flere skal med' Arbejdsmarkedsfastholdelse Bilag 1 6. april 2017 Indsatsmodel i 'Flere skal med' Arbejdsmarkedsfastholdelse Projektets indsatsmodel bygger på eksisterende viden om hvilke indsatser, der virker i forhold at hjælpe målgruppen af udsatte

Læs mere

Kvalitetsstandard for beskyttet beskæftigelse.

Kvalitetsstandard for beskyttet beskæftigelse. Kvalitetsstandard for beskyttet beskæftigelse. Lovgrundlag: Ydelser inden for b e s k y t t e t 103 i Lov om Social Service (LSS). Ydelser i relation til beskyttet beskæftigelse kan omfatte: Beskæftigelse

Læs mere

Kvalitetsstandard. Serviceloven 103. Beskyttet beskæftigelse

Kvalitetsstandard. Serviceloven 103. Beskyttet beskæftigelse Kvalitetsstandard Serviceloven 103 Beskyttet beskæftigelse Godkendt i Byrådet den 26. maj 2009 Værdigrundlag og politiske mål. Formålet med at yde hjælp efter serviceloven er at fremme den enkeltes muligheder

Læs mere

Strategi uddannelses- & kontanthjælp - Job & Uddannelse - Faaborg-Midtfyn Jobcenter

Strategi uddannelses- & kontanthjælp - Job & Uddannelse - Faaborg-Midtfyn Jobcenter Strategi: At unge under 30 år hurtigst muligt bliver optaget på og gennemfører en kompetencegivende uddannelse og at voksne over 30 år hurtigst muligt opnår varig beskæftigelse på ordinære vilkår. Der

Læs mere

Udfordringerne ved en dynamisk tilgang til arbejdsmarkedsindsatsen for dem der ikke selv kan finde vej. Oplæg for BR Hovedstaden & Sjælland

Udfordringerne ved en dynamisk tilgang til arbejdsmarkedsindsatsen for dem der ikke selv kan finde vej. Oplæg for BR Hovedstaden & Sjælland Udfordringerne ved en dynamisk tilgang til arbejdsmarkedsindsatsen for dem der ikke selv kan finde vej Oplæg for BR Hovedstaden & Sjælland December 2011 Afsæt Mere end 15 års erfaring med arbejdsmarkedsområdet

Læs mere

Hvor kan jeg søge yderligere information?

Hvor kan jeg søge yderligere information? Hvor kan jeg søge yderligere information? Du kan læse mere om de forskellige tilbud på: ASV Horsens www.horsenskom.dk/institutioner/asv-horsens.dk Bygholm Landbrugsskole www.bygholm.dk Horsens Gymnasium

Læs mere

Aktuelle nøgletal på arbejdsmarkedsområdet

Aktuelle nøgletal på arbejdsmarkedsområdet Kommune 1. februar 2008 Aktuelle nøgletal på arbejdsmarkedsområdet 1. Sygedagpenge Jobcenter har udarbejdet en række aktuelle nøgletal, der belyser forholdene på sygedagpengeområdet i Kommune. I oversigten

Læs mere

En styrket udredningskapacitet inkl. en styrket myndighedsindsats

En styrket udredningskapacitet inkl. en styrket myndighedsindsats En styrket udredningskapacitet inkl. en styrket myndighedsindsats En styrkelse af myndighedsområdet dækker over såvel en styrket udredningskapacitet som en styrket myndighedsindsats. Indsatserne er beskrevet

Læs mere

Rehabiliteringsforløb på ældreområdet i Danmark. Thomas Antkowiak-Schødt Projektleder Rehabiliteringsforløb på ældreområdet

Rehabiliteringsforløb på ældreområdet i Danmark. Thomas Antkowiak-Schødt Projektleder Rehabiliteringsforløb på ældreområdet Rehabiliteringsforløb på ældreområdet i Danmark Thomas Antkowiak-Schødt Projektleder Rehabiliteringsforløb på ældreområdet Struktur for oplæg 1. Baggrund 2. Lovændring 3. Håndbog i rehabiliteringsforløb

Læs mere

Ansøgning om støtte. til projekt:

Ansøgning om støtte. til projekt: Ansøgning om støtte til projekt: FREMTIDENS MEDARBEJDER Ansøgningen sendes til: Silkeborg Kommune Att. LBR Silkeborg v/lauge Clemmensen Drewsensvej 58-60 8600 Silkeborg E-post: lc@silkeborg.dk Tlf. 8970

Læs mere

Aftale om forpligtende samarbejde. Delaftale 6 Beskæftigelse og integrationen. Den 6. april 2006 Dragør j.nr. 00.01.A.09

Aftale om forpligtende samarbejde. Delaftale 6 Beskæftigelse og integrationen. Den 6. april 2006 Dragør j.nr. 00.01.A.09 Dragør Kommune Tårnby Kommune Aftale om forpligtende samarbejde Delaftale 6 Beskæftigelse og integrationen Den 6. april 2006 Dragør j.nr. 00.01.A.09 Forord Dragør og Tårnby kommunalbestyrelser indgik i

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel : Tilbage til fremtiden Projektperiode : 1. februar 2009 31. maj 2009

Læs mere

Projektbeskrivelse Styrket genoptræning og rehabilitering af voksne personer med erhvervet hjerneskade

Projektbeskrivelse Styrket genoptræning og rehabilitering af voksne personer med erhvervet hjerneskade Projektbeskrivelse Styrket genoptræning og rehabilitering af voksne personer med erhvervet hjerneskade Udarbejdet af: Projektgruppen Dato: 30. januar 2012 Sagsnummer.: xx Projektansvarlig enhed Fagsekretariat

Læs mere

10:30 11:10 Præsentation og diskussion af de foreløbige resultater fra evalueringen

10:30 11:10 Præsentation og diskussion af de foreløbige resultater fra evalueringen Program 09:30 10:00 Morgenmad 10:00 10:15 Velkomst v. Vejles jobcenterchef Lone Dræby Kristiansen 10:15 10:30 Velkomst v. chefkonsulent Ulrik Sørensen fra INM 10:30 11:10 Præsentation og diskussion af

Læs mere

Baggrund. Generelle principper for samarbejdet om rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft 1

Baggrund. Generelle principper for samarbejdet om rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft 1 Generelle principper for tværkommunalt samarbejde om rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft for Herlev, Furesø, Gladsaxe, Egedal og Ballerup Kommuner Baggrund Sundhedsstyrelsen udgav i 2012

Læs mere

Bilag 1. Metodebeskrivelse, peer-støtte og krav til projektorganisationer

Bilag 1. Metodebeskrivelse, peer-støtte og krav til projektorganisationer Enhed Center for Økonomiog Tilskudsforvaltning Sagsnr. 2017-5187 Dato 09-06-2017 Bilag 1. Metodebeskrivelse, peer-støtte og krav til projektorganisationer I det følgende beskrives den indsats, som skal

Læs mere

Kvalitetsstandard for beskyttet beskæftigelse.

Kvalitetsstandard for beskyttet beskæftigelse. Kvalitetsstandard for beskyttet beskæftigelse. Lovgrundlag: Ydelser inden for beskyttet 103 i Lov om Social Service (LSS). Ydelser i relation til beskyttet beskæftigelse kan omfatte: Beskæftigelse i et

Læs mere

Beskrivelse af forsøg med fritidsguider ift. inklusion af mennesker med handicap i det almindelige foreningsliv.

Beskrivelse af forsøg med fritidsguider ift. inklusion af mennesker med handicap i det almindelige foreningsliv. NOTAT Titel Fra: Til: Resumé: Forsøg med fritidsguider Martin Sandø, Servicestyrelsen Kåre Vind, Handicapkontoret, Socialministeriet Beskrivelse af forsøg med fritidsguider ift. inklusion af mennesker

Læs mere

Kommunale rettigheder. Cafémøde Tirsdag den 11. oktober 2011 Oplæg ved PTU s Socialrådgiver Bente Elton Rasmussen

Kommunale rettigheder. Cafémøde Tirsdag den 11. oktober 2011 Oplæg ved PTU s Socialrådgiver Bente Elton Rasmussen Kommunale rettigheder Cafémøde Tirsdag den 11. oktober 2011 Oplæg ved PTU s Socialrådgiver Bente Elton Rasmussen Dagens program Præsentation Oversigt over generelle rettigheder Arbejdsevne og mulige foranstaltninger

Læs mere

GENSTART TRIVSEL EFTER HJERNESKADEN

GENSTART TRIVSEL EFTER HJERNESKADEN GENSTART TRIVSEL EFTER HJERNESKADEN SÅDAN ER FORLØBET... Du udskrives og skal have hjælp fra din kommune og pårørende Hospitalet informerer kommunen om dit behov for genoptræning Din fysiske og mentale

Læs mere

Kvalitetsstandard for dagtilbud - beskyttet beskæftigelse. Høringsmateriale juni 2015

Kvalitetsstandard for dagtilbud - beskyttet beskæftigelse. Høringsmateriale juni 2015 9 Kvalitetsstandard for dagtilbud - beskyttet beskæftigelse Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 1 Formålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet ord for serviceniveau. Den beskriver indholdet

Læs mere

Resultatkontrakt. Kontraktens parter. Regional Udvikling Gunnar Clausens Vej Viborg Kontaktperson:

Resultatkontrakt. Kontraktens parter. Regional Udvikling Gunnar Clausens Vej Viborg Kontaktperson: Resultatkontrakt Vedrørende Mestring af sygdom på vej mod et arbejdsliv. (Oprindelig titel. Nu: Kvinder langt fra arbejdsmarkedet, - bedre mestring af smerter på vejen mod et arbejdsliv) 01.04.2008 30.11.2009.

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Dato: Oktober 2015 Kontakt: C-BB Sagsnr.: 15.20.00-P15-1-15 Beskæftigelsesplan 2016 I denne beskæftigelsesplan sammenfattes fokus og prioriteringer for Ballerup Kommunes

Læs mere

GENSTART TRIVSEL EFTER HJERNESKADEN

GENSTART TRIVSEL EFTER HJERNESKADEN GENSTART TRIVSEL EFTER HJERNESKADEN SÅDAN ER FORLØBET... Du udskrives og skal have hjælp fra din kommune og pårørende Hospitalet informerer kommunen om dit behov for genoptræning Din fysiske og mentale

Læs mere

Kort evaluering af pilotprojektet: At leve et meningsfuldt hverdagsliv med kræft

Kort evaluering af pilotprojektet: At leve et meningsfuldt hverdagsliv med kræft Kort evaluering af pilotprojektet: At leve et meningsfuldt hverdagsliv med kræft Indledning Med baggrund i kræftplan III og Sundhedsstyrelsens forløbsprogram for rehabilitering og palliation i forbindelse

Læs mere

Projektorganisering vedr. en helhedsorienteret indsats for udsatte familier i Jammerbugt Kommune

Projektorganisering vedr. en helhedsorienteret indsats for udsatte familier i Jammerbugt Kommune Projektorganisering vedr. en helhedsorienteret indsats for udsatte familier i Jammerbugt Kommune At bryde den negative sociale arv for udsatte familier har været en opgave for kommunerne gennem mange år.

Læs mere

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1 Herning Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom side 1 Forord Denne pjece giver borgere, der modtager sygedagpenge eller løn under sygdom et indblik i, hvordan Jobcenter Herning arbejder med en sygedagpengesag.

Læs mere

Hjerneskaderådgivningen

Hjerneskaderådgivningen Hjerneskaderådgivningen Dato for deklaration 1. marts 2013 Ejerforhold Fagligt område Geografi Ydelser Odense Kommune Hjerneskadeområdet Odense Hjerneskaderådgivningen tilbyder specialrådgivning efter

Læs mere

Tilkendelse af FØP. eksempler

Tilkendelse af FØP. eksempler Tilkendelse af FØP eksempler Borger 1 Ung borger, der får tilkendt FØP ved overgang til 18 år Pige på 17 år med Cerebral Parese, uden verbalt sprog og med varigt behov for støtte til alle ADL-funktioner

Læs mere

Midtvejsjustering Fremskudt sagsbehandling spor 5

Midtvejsjustering Fremskudt sagsbehandling spor 5 Midtvejsjustering Fremskudt sagsbehandling spor 5 Rudersdal Kommune I denne statusrapport afrapporteres aktiviteterne i forbindelse med midtvejsjusteringen i projektets spor 5 i Rudersdal Kommune. Den

Læs mere

Specificering af mål for Gentofte Kommune

Specificering af mål for Gentofte Kommune Ansøgning om økonomisk tilskud fra Indenrigs- og Sundhedsministeriets pulje til styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden 2011 2014. Ansøger: Gentofte Kommune

Læs mere

REFORM AF FØRTIDSPENSION OG FLEKSJOB. Regionsdirektør Karsten Simensen, Beskæftigelsesregion Nordjylland

REFORM AF FØRTIDSPENSION OG FLEKSJOB. Regionsdirektør Karsten Simensen, Beskæftigelsesregion Nordjylland REFORM AF FØRTIDSPENSION OG FLEKSJOB Regionsdirektør Karsten Simensen, REFORM AF FØRTIDSPENSION OG FLEKSJOB 55.000 flere personer på førtidspension, fleksjob og ledighedsydelse end forventet ved reformen

Læs mere

BILAG 3. Metode og Datagrundlag. De kvalitative data. Forsøgsprojekt med sociale mentorer

BILAG 3. Metode og Datagrundlag. De kvalitative data. Forsøgsprojekt med sociale mentorer BILAG 3 Metode og Datagrundlag I dette afsnit belyses de data, der bl.a. danner baggrund for evalueringen. Datamaterialet er både kvalitativt og kvantitativt. De kvalitative data stammer primært fra interviews

Læs mere

VIRKSOMHEDSCENTRE FOR ANDRE FOR- SØRGELSESGRUPPER

VIRKSOMHEDSCENTRE FOR ANDRE FOR- SØRGELSESGRUPPER VIRKSOMHEDSCENTRE FOR ANDRE FOR- SØRGELSESGRUPPER - sygedagpenge, ledighedsydelse o.a. Indledning Arbejdsmarkedsstyrelsen har igangsat et stort forsøg med virksomhedscentre for kontanthjælpsmodtagere i

Læs mere

Nedenfor redegøres for beskæftigelsesmæssige effekter af kommunale afklarings- og aktiveringstilbud

Nedenfor redegøres for beskæftigelsesmæssige effekter af kommunale afklarings- og aktiveringstilbud Hedensted Notatark Sagsnr. 15.00.00-P20-3-12 Sagsbehandler Kirsten Pedersen 24.2.2014 Effekter af kommunalt iværksatte aktive tilbud 2013 Nedenfor redegøres for beskæftigelsesmæssige effekter af kommunale

Læs mere

Et stærkt jobcenter Også for de svageste. Oplæg i Mariagerfjord Kommune. Marts 2012

Et stærkt jobcenter Også for de svageste. Oplæg i Mariagerfjord Kommune. Marts 2012 Et stærkt jobcenter Også for de svageste Oplæg i Mariagerfjord Kommune Marts 2012 Afsæt Mere end 15 års erfaring med arbejdsmarkedsområdet Tror på at alle, i det lange løb, har bedst af og grundlæggende

Læs mere

Dato 31. januar 2014 Sagsnr. 4-1212-107/1 7222 7815

Dato 31. januar 2014 Sagsnr. 4-1212-107/1 7222 7815 Dato 31. januar 2014 Sagsnr. 4-1212-107/1 7222 7815 bem Kommissorier for Sundhedsstyrelsens følgegruppe og arbejdsgrupper vedrørende øget faglighed i genoptrænings- og rehabiliteringsindsatsen jf. opfølgningen

Læs mere

I det følgende beskrives kvalitetsstandarden for tilbudet arbejdsprøvning ved Revacenter Horsens.

I det følgende beskrives kvalitetsstandarden for tilbudet arbejdsprøvning ved Revacenter Horsens. I det følgende beskrives kvalitetsstandarden for tilbudet arbejdsprøvning ved Revacenter Horsens. Formålet med standarden er todelt: For det første ønsker vi at ensrette standarden for vores tilbud og

Læs mere

Ansøgning om økonomisk tilskud fra pulje til styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden 2011 2014

Ansøgning om økonomisk tilskud fra pulje til styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden 2011 2014 Ansøgning om økonomisk tilskud fra pulje til styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden 2011 2014 Ansøger: Kommune, forvaltning og afdeling Projektejer Nordfyns

Læs mere

PARTNERSKABSAFTALE. Partnerskabsaftale mellem ungdomsuddannelserne i Mariagerfjord Kommune og Mariagerfjord Kommune:

PARTNERSKABSAFTALE. Partnerskabsaftale mellem ungdomsuddannelserne i Mariagerfjord Kommune og Mariagerfjord Kommune: Partnerskabsaftale mellem ungdomsuddannelserne i Mariagerfjord Kommune og Mariagerfjord Kommune: Ungdomsuddannelser: Mariagerfjord Gymnasium SOSU Nord Tech College Mariagerfjord Tradium Anden uddannelsesforberedende

Læs mere

Sygedagpengemodtagere bosiddende i Horsens Kommune er i kontakt med den afdeling i Jobcenter Horsens, der hedder Arbejdsmarkedsfastholdelse.

Sygedagpengemodtagere bosiddende i Horsens Kommune er i kontakt med den afdeling i Jobcenter Horsens, der hedder Arbejdsmarkedsfastholdelse. Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 15.00.00-G01-6-14 Dato:30.3.2014 Orientering om Arbejdsmarkedsfastholdelse Udfordring Sygedagpengemodtagere bosiddende i Horsens Kommune

Læs mere

Kommissorium for servicetjek af genoptrænings- og rehabiliteringsindsatserne for personer med erhvervet hjerneskade

Kommissorium for servicetjek af genoptrænings- og rehabiliteringsindsatserne for personer med erhvervet hjerneskade Dato 06-02-2017 N Kommissorium for servicetjek af genoptrænings- og rehabiliteringsindsatserne for personer med erhvervet hjerneskade Indledning Der skal gennemføres et servicetjek af genoptrænings- og

Læs mere

Lov om Social Service 103

Lov om Social Service 103 Hillerød Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 103 Beskyttet beskæftigelse Godkendt af Byrådet 29. februar 2012 Indhold 1. Forudsætninger... 3 1.1 Lovgrundlag... 3 1.2 Kvalitetsstandardens

Læs mere

Styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade

Styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade Projektbeskrivelse for projektet: Styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade 1. Projektets baggrund Pulje til styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet

Læs mere

Kvalitetsrapport for STU Middelfart skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015.

Kvalitetsrapport for STU Middelfart skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015. Sagsnr.: 2013-009827-2 Kvalitetsrapport for STU Middelfart skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015. Skolens profil STU Middelfart er Middelfart Kommunes tilbud

Læs mere

Projektbeskrivelse Fremfærd Ældre: Kost og Ernæring

Projektbeskrivelse Fremfærd Ældre: Kost og Ernæring Projektbeskrivelse Fremfærd Ældre: Kost og Ernæring September 2016 Baggrund for projektet: Med en betydelig stigning i antallet af ældre i de kommende år, vil det være væsentligt at fokusere på kost og

Læs mere

Ansøgning om støtte. til projekt:

Ansøgning om støtte. til projekt: Ansøgning om støtte til projekt: Rummelighed i forhold til psykisk sårbare på arbejdsmarkedet Ansøgningen sendes til: Silkeborg Kommune Att. LBR Silkeborg v/lauge Clemmensen Søvej 1-3 8600 Silkeborg E-post:

Læs mere

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE Børne- og Ungeforvaltningen Børne- og Familieafdelingen Overgang fra barn og ung med særlige behov til voksen med særlige behov Overgangen fra barn til voksen med særlige behov

Læs mere

Mavebælte til Aftale om ydelser leveret af Hjerneskaderådgivningen

Mavebælte til Aftale om ydelser leveret af Hjerneskaderådgivningen Mavebælte til Aftale om ydelser leveret af Hjerneskaderådgivningen Udover de generelle punkter omtalt i baggrundsnotatet, bedes aftaleparterne endvidere bemærke følgende punkter fra udkast til aftale om

Læs mere

Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid 2852518

Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid 2852518 Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid 2852518 Indstilling: Indstilles til tilskud X Indstilles med forbehold Indstilles til afslag Projektdata: Ansøgers navn Selandia, Center for Erhvervsrettet uddannelse

Læs mere

Nedenfor redegøres for beskæftigelsesmæssige effekter af kommunale afklarings- og aktiveringstilbud

Nedenfor redegøres for beskæftigelsesmæssige effekter af kommunale afklarings- og aktiveringstilbud Hedensted Notatark Sagsnr. 15.00.00-P20-3-12 Sagsbehandler Kirsten Pedersen Effekter af kommunalt iværksatte aktive tilbud 2014 22.2.2015 Nedenfor redegøres for beskæftigelsesmæssige effekter af kommunale

Læs mere

GENSTART TRIVSEL EFTER HJERNESKADEN

GENSTART TRIVSEL EFTER HJERNESKADEN GENSTART TRIVSEL EFTER HJERNESKADEN SÅDAN ER FORLØBET... Din kommune koordinerer et forløb, der skal hjælpe dig Du udskrives og skal have hjælp fra din kommune og pårørende tilbage til hverdagen Hospitalet

Læs mere

KL's udspil En styrket rehabilitering af borgere med hjerneskade

KL's udspil En styrket rehabilitering af borgere med hjerneskade KL's udspil En styrket rehabilitering af borgere med hjerneskade Temadag om hjerneskadeområdet, KKR Hovedstaden Lise Holten og Mette Tranevig, KL Hvad vil vi komme ind på? Hvorfor et udspil på hjerneskadeområdet?

Læs mere

Rehabilitering af mennesker med erhvervet hjerneskade

Rehabilitering af mennesker med erhvervet hjerneskade Rehabilitering af mennesker med erhvervet hjerneskade Opfølgning på forløbsprogrammerne i Region Midtjylland den 7. oktober 2013 Overlæge Bente Møller Hjerneskaderehabilitering i Danmark Kommunalreformen

Læs mere

Projekt Sæt skub i EGU i Frederikshavn Kommune. Indhold, rammer og tidsplan.

Projekt Sæt skub i EGU i Frederikshavn Kommune. Indhold, rammer og tidsplan. Projekt Sæt skub i EGU i Frederikshavn Kommune. Indhold, rammer og tidsplan. Lovgivning vedr. erhvervsgrunduddannelserne Den 15. august 2007 trådte en ny lov vedr. erhvervsgrunduddannelserne (EGU) i kraft

Læs mere

Ufaglærte og faglærte ledige på sygedagpenge hjælp til at komme videre efter en sygdomsperiode

Ufaglærte og faglærte ledige på sygedagpenge hjælp til at komme videre efter en sygdomsperiode Ufaglærte og faglærte ledige på sygedagpenge hjælp til at komme videre efter en sygdomsperiode Målsætning: At styrke sygedagpengemodtagernes tilknytning til arbejdsmarkedet At afklare sygedagpengemodtagernes

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel: Dynamisk Virksomhedsmentornetværk Projektperiode: 12 måneder startende

Læs mere

ERHVERVET HJERNESKADE

ERHVERVET HJERNESKADE REHABILITERING AF BORGERE MED ERHVERVET HJERNESKADE VELFÆRD OG SUNDHED FOKUS PÅ HJERNESKADE I Horsens Kommune får ca. 90 voksne borgere årligt en hjerneskade heraf er ca. 50 borgere i den erhvervsaktive

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

EN HJERNERYSTELSE, DER VARER VED

EN HJERNERYSTELSE, DER VARER VED EN HJERNERYSTELSE, DER VARER VED En undersøgelse af effekten af et rehabiliteringsforløb for personer, der lider af postcommotionelt syndrom Projektet er gennemført i perioden 1. januar 2012 19. august

Læs mere

Rehabiliteringsplaner skaber sammenhæng. ng et pilotprojekt for Region Syddanmark og Odense Kommune for patienter med senhjerneskade

Rehabiliteringsplaner skaber sammenhæng. ng et pilotprojekt for Region Syddanmark og Odense Kommune for patienter med senhjerneskade Rehabiliteringsplaner skaber sammenhæng ng et pilotprojekt for Region Syddanmark og Odense Kommune for patienter med senhjerneskade Region Syddanmark Odense Universitetshospital Odense Kommune - Hjerneskaderådgivningen

Læs mere

Tværsektorielt samarbejde om rehabilitering af borgere med apopleksi

Tværsektorielt samarbejde om rehabilitering af borgere med apopleksi Sundhedsaftalen 2015-2018: Vi ønsker at skabe større fleksibilitet og kvalitet i opgaveløsningen, så borgerne oplever, at forebyggende, behandlende og rehabiliterende indsatser er sammenhængende, og at

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med

Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med Pixie-version, januar 2016 Introduktion Pilen peger opad for det syddanske arbejdsmarked og for beskæftigelsesudviklingen i Esbjerg og Fanø Kommuner.

Læs mere

GENSTART TRIVSEL EFTER HJERNESKADEN

GENSTART TRIVSEL EFTER HJERNESKADEN GENSTART TRIVSEL EFTER HJERNESKADEN SÅDAN ER FORLØBET... Din kommune koordinerer et forløb, der skal hjælpe dig Du udskrives og skal have hjælp fra din kommune og pårørende tilbage til hverdagen Hospitalet

Læs mere

GENSTART TRIVSEL EFTER ERHVERVET HJERNESKADE

GENSTART TRIVSEL EFTER ERHVERVET HJERNESKADE GENSTART TRIVSEL EFTER ERHVERVET HJERNESKADE GENSTART I NORDDJURS KOMMUNE DU STÅR NU MED EN BROCHURE, DER BESKRIVER NORDDJURS KOMMUNES INDSATS I FORHOLD TIL ERHVERVET HJERNESKADE. VI VIL I NORDDJURS KOMMUNE

Læs mere

Inspiration til arbejdet med børnefaglige undersøgelser og handleplaner INSPIRATIONSKATALOG

Inspiration til arbejdet med børnefaglige undersøgelser og handleplaner INSPIRATIONSKATALOG Inspiration til arbejdet med børnefaglige undersøgelser og handleplaner INSPIRATIONSKATALOG 1 EKSEMPEL 03 INDHOLD 04 INDLEDNING 05 SOCIALFAGLIGE OG METODISKE OPMÆRKSOMHEDSPUNKTER I DEN BØRNEFAGLIGE UNDERSØGELSE

Læs mere

FREMTIDI- GE PLANER. UDBYTTE /RESULTAT - Der kører mange indsatser sideløbende. Samarbejdspartnere oplever kommunens indsats som hurtig og effektiv

FREMTIDI- GE PLANER. UDBYTTE /RESULTAT - Der kører mange indsatser sideløbende. Samarbejdspartnere oplever kommunens indsats som hurtig og effektiv MÅL STATUS HVAD ER GJORT Analyse Nuværende indsats Analyse - Udviklingspotentialer Analyse er foretaget Analyse er foretaget Projektgruppen har opstillet et typisk forløb. Ringe sygehus samt praksiskonsulent,

Læs mere

Standarder for sagsbehandlingen

Standarder for sagsbehandlingen Familieafdelingen Standarder for sagsbehandlingen Indledning Standarder for sagsbehandlingen er en del af den sammenhængende børnepolitik. I henhold til Servicelovens 138 skal den politiske målsætning

Læs mere

GENSTART TRIVSEL EFTER HJERNESKADEN

GENSTART TRIVSEL EFTER HJERNESKADEN GENSTART TRIVSEL EFTER HJERNESKADEN SÅDAN ER FORLØBET... Du udskrives og skal have hjælp fra din kommune og pårørende Hospitalet informerer kommunen om dit behov for genoptræning Din fysiske og mentale

Læs mere