16. august FM 2015/98 Bilag 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "16. august FM 2015/98 Bilag 1"

Transkript

1 16. august FM 2015/98 Bilag 1 8. Høring af myndigheder og organisationer m.v. Lovforslaget blev sendt i høring den 10. juni 2014 med høringsfrist den 11. juli 2014 Lovforslaget har været sendt til høring hos følgende: Samtlige departementer i Selvstyret, KANUKOKA, NUSUKA, KNIPK, Kattuffik Utoqqaat Nipaat, Inooqat, SIK, Grønlands Arbejdsgiverforening, AK, IMAK, PIP, ASG, PPK, KNAPK, APK, Det Sociale Ankenævn, BDO, Grønlands Råd for Menneskerettigheder. Følgende har ingen bemærkninger til lovforslaget N.P.K. Indledning Indkomne høringssvar med indvendinger vedrørende udkastets materielle indhold er i det væsentlige gengivet og kommenteret nedenfor. Kommentarerne til høringssvarene er skrevet i kursiv. Flere problematikker har været gennemgående i høringssvarene. Disse vil for overskuelighedens skyld blive behandlet indledningsvist. Lokale førtidspensionsnævn: På baggrund af de indkomne høringssvar er der ændret i lovforslaget vedrørende de lokale førtidspensionsnævn. Det er vurderet uhensigtsmæssigt at kommunalbestyrelsen skal indstille til det lokale førtidspensionsnævn, som derefter træffer afgørelse. Lovforslaget er ændret således, at kommunalbestyrelsen både oplyser sagen og træffer afgørelse om tilkendelse af førtidspension. Denne afgørelse kan påklages til førtidspensionsklagenævnet. Førtidspensionsklagenævnet: I flere af høringssvarene henledes opmærksomheden på muligheden for at placere førtidspensionsklagenævnet sammen med Forbruger- og Konkurrencestyrelsen. Førtidspensionsklagenævnet ønskes placeret sammen med et rådgivnings- og vejledningscenter, der skal yde kommunerne bistand med at udarbejde og udfærdige sagens materiale, der skal danne baggrund for kommunalbestyrelsens afgørelser. For at opnå større synergieffekt mellem rådgivnings- og vejledningscenteret og Førtidspensionsklagenævnet vil disse blive placeret sammen. Økonomiske forhold: Flere høringssvar udtrykker bekymring over de udfordringer, forslagets bestemmelser giver i forhold til både økonomiske og personelle ressourcer. EM 2014/xx IIAN sagsnr.:

2 Inatsisartutlovforslaget er ambitiøst. Naalakkersuisut sigter højt med hensyn til målsætningen med loven. Samtidig er Naalakkersuisut godt klar over, at denne målsætning skaber udfordringer i de forskellige myndigheders arbejde, men det er en løbende proces, hvor der vil være noget at stile efter. Samtidig er ressource- og kompetenceudvikling opprioriteret af Naalakkersuisut, hvorfor der sat tiltag i gang, som skal hjælpe kommunerne med udarbejdelse af materiale og dokumentation, jf. nedenfor. De økonomiske beregninger er foretaget under forudsætning af, at de førtidspensionister, der ikke længere skal være omfattet af førtidspensionsordningen, henholdsvis nedsat til et lavere niveau end højeste førtidspension grundet personens individuelle arbejdsevne, kan udnytte arbejdsevnen. Den forventede tilknytning til arbejdsmarkedet beror på en vurdering af flere parametre. Herunder ved at bringe flere personer fra passiv forsørgelse til aktiv selvforsørgelse. Derudover at der i processen løbende udvikles nye arbejdsmuligheder, sammenholdt med, at der lokalt iværksættes initiativer og foranstaltninger, der kan være med til at udvikle arbejdsevnen. Herudover at der er et ønske om, at førtidspensionister skal bidrage med de ressourcer, som personen har, frem for personens begrænsninger set i forhold til arbejdsmarkedet. Dette vil tydeliggøre behovet for nytænkning på området og medvirke til, at førtidspensionisterne fremadrettet i større omfang bidrager til samfundet med de ressourcer, som de har, hvorved det vil være muligt at bringe flere personer i aktiv beskæftigelse. Samlet set er det vurderet, at denne reform vil bidrage til øget livskvalitet hos de personer, der får hjælp til at komme i arbejde, såvel som samfundsøkonomisk. Ressourcer: I flere høringssvar anføres det, at det vil være forbundet med væsentligt merarbejde i forbindelse med revurdering af tilkendt førtidspension, ligesom der fremover skal foretages revurdering af arbejdsevne senest hvert femte år. Med reformen lægges der op til, at tilkendt førtidspension skal revurderes over en årrække. Dermed skal tilkendt førtidspension gennemføres løbende over en årrække efter lovens vedtagelse. Der vil foreligge en del brugbar sags materiale udarbejdet i forbindelse med førtidspensionistens oprindelige ansøgning om førtidspension, som vil kunne finde anvendelse ved revurdering af tilkendt førtidspension. Revurdering af tilkendt førtidspension vil medføre merarbejde for kommunerne, men dette vil kunne afvikles på flere måder, herunder ved at fokusere indsatsen. Dette kan være ved at starte med de førtidspensionister, der på nuværende tidspunkt har fået reduceret førtidspensionsudbetalingen til 20 pct. på grund af høj indtægt, såvel som det ovenfor anførte om yderligere 8 sagsbehandlere, der kan bistå de ansatte i kommunerne med udfærdigelse af sags materiale og 2

3 dokumentation. Slutteligt vil personer omfattet af lovens 9, stk. 2 ikke skulle revurderes. Det samme gælder førtidspensionister over 60 år. Følgende har bemærkninger til lovforslaget: 1) KANUKOKA KANUKOKA anfører på vegne af kommunerne, at der ikke afgives noget høringssvar til lovforslaget, idet høringen ikke kan behandles på et kvalificeret grundlag. KANUKOKA ønsker i forbindelse med den videre behandling af forslaget i Inatsisartut, at medlemmerne af Inatsisartut bliver orienteret om, at kommunerne ikke har afgivet høringssvar til lovforslaget, fordi aftalen mellem Selvstyret og kommunerne om at juli måned er høringsfri periode ikke er overholdt. KANUKOKAs høringssvar tages til efterretning. KANUKOKA er efterfølgende anmodet om at fremkomme med bemærkninger inden den 15. august, således lovforslaget kan tilrettes i den formelle høringsproces. 2) Kommune Kujalleq Om nævnsmodellen: Kommune Kujalleq anfører, at den nærmere kompetenceafgrænsning mellem kommunalbestyrelserne og førtidspensionsnævnene er uklar. Herunder ser kommunen visse forvaltningsretlige problemer ved den foreslåede nævnskonstruktion, og finder nævnskonstruktionen betænkelig. På baggrund af høringssvarene er der ændret i nævnsmodellen, hvorfor kommunalbestyrelsen fremadrettet træffer afgørelse om tilkendelse af førtidspension. Til 15, stk. 4 Det er uklart, hvorledes lovforslagets 15, stk. 4, forholder sig til sagsbehandlingslovens almindelige regler om partshøring. Bemærkningerne er taget til efterretning, og 15, stk. 4 udgår af lovforslaget. Til 11 Videre har kommunen noteret, at der i lovforslagets bemærkninger til 11 er beskrevet en funktionel uafhængighed af førtidspensionsklagenævnet i forhold til pågældende departement. Dette burde måske mere tydeligt fremgå af lovbestemmelsens ordlyd. Bemærkningerne er taget til efterretning, og bestemmelsens ordlyd er ændret. 3

4 En tilsvarende funktionel uafhængighed ses ikke beskrevet i forholdet mellem det kommunale nævn og pågældende kommunalbestyrelse. Dette spørgsmål ønsker Kommune Kujalleq afklaret. På baggrund af høringssvarene er der ændret i nævnsmodellen, og de lokale nævn udgår. Omkring påklage af det kommunale nævns afgørelser, noterer Kommune Kujalleq, at der ikke gælder nogen klagefrist i lovforslaget. Bemærkningerne er taget til efterretning, og der er indført klagefrist på 4 uger. Til 10, stk. 3 Ifølge lovforslagets 10, stk. 3, fastsætter Naalakkersuisut regler for det kommunale førtidspensionsnævns forretningsorden, virksomhed, ansvarsområde og vederlæggelse, hvilket kommunen anser som en ganske vidtgående bemyndigelse. På baggrund af høringssvarene er der ændret i nævnsmodellen, og de lokale nævn udgår. En yderligere problemstilling ser kommunen i, at lovforslaget lægger op til, at der i de lægefaglige udtalelser, som skal indgå i behandlingen af førtidspensionssager ikke skal indgå en vurdering af ansøgerens arbejdsevne og heller ikke skal afgives nogen indstilling om sagens afgørelse. Med de forholdsvis få lægestillinger i de mindre sundhedsdistrikter vil der muligvis kunne opstå situationer, hvor lægeerklæringen afgives af samme læge eller en læge, som er overordnet den læge, som deltager i nævns behandlingen. Med reformen ønskes der indført en standardiseret lægeerklæring og fremgangsmåde, således samtlige læger udfylder lægeerklæringer på samme måde landet over, og alene udtaler sig om det i lægeerklæringen anførte om borgerens forhold. Lægeerklæringer fremadrettet alene skal være et moment i afgørelsen, der træffes. Afgørelse træffes på baggrund af sagens materiale af et tværfagligt team Om finansieringsmodellen: Kommune Kujalleq finder lovforslagets beskrivelse af finansieringen af førtidspensionsområdet uklar. I lovforslagets almindelige bemærkninger beskrives en overgang til 100 procent kommunal finansiering efter en overgangsperiode. Denne overgangsperiode, hvor finansieringen fortsat 4

5 vil være 50/50 synes imidlertid ikke at fremgå direkte af lovforslagets ordlyd, der alene omtaler fuld kommunal finansiering. Det er tilsigtet med reformen at finansieringen af førtidspension skal overgå til fuld kommunal finansiering. Indtil der er foretaget revurdering af tilkendt førtidspension vil landskassen og kommunerne som hidtil være fælles om finansieringen, hvorefter der vil være fuld kommunal finansiering. Der savnes en redegørelse for, hvorledes kommunerne skal kompenseres for overgangen til fuld finansierings byrde. Samtidig er der i lovforslaget en regel om, at Naalakkersuisut kan tilbageholde sin finansieringsdel i særlige tilfælde. Bemærkningerne til bestemmelsen synes at pege på en refusionsmodel, og i givet fald vil det være misvisende at tale om kommunal finansiering. Bemærkningerne er taget til efterretning, og bestemmelsen om tilbageholdelse af finansiering udgår. Øvrige bemærkninger: I indledningen til de almindelige bemærkningers beskrivelse af lovforslagets økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige anføres, at det med reformen forventes, at antallet af førtidspensionister over de kommende år vil falde betydeligt samt at en stigende del vil have fast tilknytning til arbejdsmarkedet og derfor modtage nedsat førtidspension. Kommunen ser gerne, at det i bemærkningerne til lovforslaget mere detaljeret forklares, hvilke forudsætninger, som denne vurdering bygger på. Der henvises til de indledende økonomiske bemærkninger. I fortsættelse heraf savnes en begrundet vurdering af, hvorvidt lovforlaget vil medføre en reel nedbringelse af udgifterne til overførselsindkomster, eller der må forventes et afledet pres andre sociale udgifter. Der henvises til de indledende økonomiske bemærkninger. Lovforslaget forekommer umiddelbart selvmodsigende i forhold til kravet om sagernes automatiske genbehandling, idet det netop følger af forslagets 6, at det er en betingelse for at give førtidspension, at arbejdsevnen er varigt nedsat. 5

6 Arbejdsevne er sjældent statisk, og kan ændre sig over tid. På baggrund af personens ændrede forhold, såvel som nye jobmuligheder i samfundet, er det politisk vurderet at være en nødvendighed løbende at foretage revurdering af tilkendt førtidspension. En førtidspensionist, hvis subjektive tilstand er uændret, må kunne have en berettiget forventning om, at vedkommendes pensionsrettigheder ikke ændres. Kommune Kujalleq mener, at en lovhjemmel til at tilbagekalde en social pensionsydelse i en situation, hvor tilkendelsesgrundlaget er uændret, må forudsætte, at tilbagekaldelsesårsagen er forudsigelig for pensionsmodtageren, og at tilbagekaldelsen ikke konkret udgør et uforholdsmæssigt indgreb i pensionsmodtagerens forsørgelsesgrundlag. Førtidspensionister, hvis personlige forhold ændrer sig over tid, vil ikke kunne have en berettiget forventning om at kunne få udbetalt førtidspension, såfremt personens forhold ikke opfylder kriterierne for at være tilkendt førtidspension. På denne baggrund iværksættes løbende revurderinger af tilkendt førtidspension. Dernæst mener kommunen, at hele ideen om vurdering af arbejdsevnen ud fra pensionsansøgerens personlige forudsætninger udvandes betydeligt, hvis beskæftigelsessituationen i området skal indgå som et særligt kriterium. I forhold til lovforslagets regler om adgangen til at kræve tilbagebetaling og at foretage modregning, udkastets 34, stk. 3 og bemærkningerne hertil, ser kommunen nogle uklarheder Kommunen kommer for det første i tvivl om, hvorvidt det er hensigten at indføre en integreret lovreguleret tilbagebetalingsadgang, eller der er tale om en begrænset lovregulering, som supplerer tilbagebetalingsadgangen på formueretligt grundlag (condictio indebiti). Bemærkningerne er taget til efterretning, og bestemmelsen og bemærkningerne er ændret. Til 1, stk. 1 I bemærkningerne til 1, stk. 1, står der, at dansk indfødsret meddeles efter lov om dansk indfødsret. Kommunen bemærker, at indfødsret også kan meddeles ved særlove. Bemærkningerne er taget til efterretning, og sætningen udgår af lovbemærkningerne. Til kapitel 3 I kapitel 3 ( 8 og 9) er der beskrevet kravene til sagsundersøgelsen. I de almindelige bemærkninger til lovforslaget er det anført, at ansøgerens manglende medvirken til et afklaringsforløb, skal tillægges vægt ved sagens afgørelse. Kommunen finder denne oplysning 6

7 problematisk, idet der ikke efter almindelige forvaltningsretlige regler er hjemmel til at træffe afgørelse til skade for en borger som en sanktion for ikke at medvirke til sagsundersøgelsen. Bemærkningerne er taget til efterretning, og sætningen udgår. Til 26 I 26, stk. 2, nr. 1, henvises der til pensionister, der bliver dømt til anbringelse på psykiatrisk hospital. Kommunen efterlyser en vurdering af, om der skal være særlige regler om førtidspensionister, der får en psykiatrisk behandlingsdom. Bestemmelsen er en videreførelse af de hidtil gældende regler, som tidligere har fremgået i bekendtgørelsesform. Bemærkningerne tages ikke til efterretning. Til 28, stk. 3 Ifølge 28, stk. 3, bortfalder et børnetillæg, når barnet har arbejdsindtægter som svarer til 3 gange børnetillægget eller mere. Kommunen efterlyser om præcisering af, inden for hvilken tidsperiode, at dette kriterium skal være opfyldt. Bemærkningen er taget til efterretning, og bestemmelsen udgår. Til 39 I 39, 1. pkt. omtales tvangsinddrivelse i pensionsydelser. I andet pkt. nævnes "andre aftaler" om sådanne krav. Det bør omformuleres, da tvangsinddrivelse ikke beror på en aftale. Bemærkningerne er taget til efterretning, og bestemmelsens ordlyd er ændret. Til 40 40, stk. 4, kan give anledning til tvivl, idet den hjemler, at førtidspensionsklagenævnet kan afvise klager, hvis der ikke er "frembragt ny dokumentation". Dette harmonerer ikke klart med det almindelige forvaltningsretlige udgangspunkt, at administrativ rekurs er en retssikkerhedsgaranti for borgenre sammenholdt med, at der påhviler rekursinstansen en fuldstændig undersøgelsespligt på lige fod med første instansen. Bemærkningerne er taget til efterretning, og bestemmelsen udgår. Til 46 7

8 Kommunen forstår ikke 46, stk. 3, idet bestemmelsen kan læses således, at hvis en konkret sag ikke er revurderet inden for den beskrevne 5 års frist, får dette afsmittende virkning på andre sager. Bemærkningerne tages til efterretning, og ordlyden af 46 er ændret. 3) Qaasuisup Kommunia Af Qaasuitsup Kommunias høringssvar fremgår følgende: Qaasuitsup Kommunia meddeler, at kommunen ikke kan overholde høringsfristen som er den 11. juli 2014, da kommunen ikke har mulighed for at forelægge lovforslaget samt vores bemærkninger til politisk behandling før høringsfristen. Qaasuitsup Kommunia vil først kunne komme med et høringssvar efter næste kommunalbestyrelsesmøde som er lagt i udgangen af august måned Yderligere henviser kommunen til aftalen mellem Naalakkersuisut og KANUKOKA. Qaasuitsup Kommunias bemærkninger er taget til efterretning. Der henvises til bemærkningerne til KANUKOKAs høringssvar. 4) Det Sociale Ankenævn Generelt: Ankenævnet anfører, at det er urealistisk at tro, at en revurdering af en sag kan gennemføres på gennemsnitligt 8 timer. Det vil nok være mere realistisk at regne med 40 timer. Der henvises til indledende bemærkninger om ressourcer Ankenævnet anfører, at det vil give uheldige signaler, hvis nævn og sekretariatsfunktion placeres sammen med Departementet for Familie og Justitsvæsen, da departementet behandler visse førtidspensionssager i 1. instans. Der henvises til indledende bemærkninger om førtidspensionsklagenævnet. Om loven: Til 1 1 og 3 sammenholdt med bemærkningerne side 22: betingelserne bør tydeliggøres, da de volder store forståelsesproblemer. I bemærkningerne til ny førtidspensionslov 3 er forskellen mellem de to bestemmelser blevet tydeliggjort. 8

9 Til 3 Ordet alderspensionstidspunktet bør ændres til det til enhver tid gældende alderspensionstidspunkt. Det bør tilføjes, at bopæl vurderes i forhold til oplysninger i folkeregisteret. Bemærkningerne er taget til efterretning, og lovens ordlyd og bemærkninger er ændret. Til 4 Med hensyn til 4, stk. 1, så bør det komme til udtryk i en bekendtgørelse. Forpligtelsen til at registrere folkeregisteradresse følger af lov om det centrale personregister. Til 6 Der ses ikke at være anført nogen begrundelse for, hvorfor der ikke fremover vil kunne tilkendes personer førtidspension af sociale grunde. Ændringen er foretaget på baggrund af anbefalingerne i Førtidspensionsredegørelsen fra Kapitel 3 Det bør anføres, at afklaringsforløb og revalidering tilsammen højst må tage 1 år. Bemærkningerne tages ikke til efterretning. Dette skyldes blandt andet at revalidering og længden heraf følger revalideringsforordningen, der giver mulighed for revalideringsforløb på op til 2 år. Derudover kan lokale forhold være afgørende for, at det ikke vil være muligt at gennemføre afklarings- og revalideringsforløbet inden for 1 år. Til 8 Ordet Yderligere bør ændres til en større eller mindre del. Bemærkningerne tages ikke til efterretning, da det forståelsesmæssigt er enklere at skrive yderligere. Til 9 9

10 9, stk. 1 sammenholdt med bemærkningerne side 28: Det bør fremgå, at revalideringsforløb for misbrugeres vedkommende kan udsættes, indtil afvænning har været forsøgt. Bemærkningerne er taget til efterretning, og bemærkningerne til bestemmelsen er ændret. Ad 9, stk. 2: ordet kan bør ændres til skal, så det er klart, at personer med meget alvorlig, uhelbredelig sygdom snarest tildeles førtidspension. Bemærkningen tages til efterretning, idet ordet kan udgår. Ad 9, stk. 3: Lovteksten bør ændres til: Revalideringsforløb undlades, hvis det ikke lokalt er muligt at gennemføre et revalideringsforløb, medmindre førtidspensionsansøgeren selv ønsker revalideringen gennemført et andet sted. I så tilfælde skal kommunen være behjælpelig med at finde bolig og evt. institutionsplads(er) til ansøgeren og dennes børn. Bemærkningen tages ikke til efterretning. Henset til, at dette reelt vil kunne indebære, at førtidspensionisten kan anmode om revalidering uden for den pågældendes bopælskommune, fastholdes den oprindelige formulering. Til 10 10, stk. 2: skrivefejl i medlems. Udkastets 10 udgår på baggrund af høringssvarene. Det vil spare mange ressourcer, hvis man anvender de tværfaglige udvalg i kommunerne, med tilførsel af en person med uddannelses- og arbejdsfaglig ekspertise, i stedet for at oprette et førtidspensionsnævn. Det bør fremgå af loven, at formand, medlemmer og suppleanter skal have bopæl i Grønland. På baggrund af høringssvarene udgår de lokale nævn, og kommunalbestyrelsen træffer afgørelse om tilkendelse af førtidspension. Til 11 Det foreslåede parallelle ankesystem vil forlænge sagsbehandlingstiden væsentligt. I øvrigt vil kommunens sagsbehandlere skulle bruge ressourcer til at sortere og fremsende akter til 2 forskellige ankeinstanser. 10

11 Der henvises til de indledende bemærkninger om førtidspensionsklagenævnet. Til 13 Det skal klart fremgå, om den vurdering, det kommunale førtidspensionsnævn skal foretage om arbejdsevne og procentdel, skal ske på baggrund af en indstilling fra socialforvaltningen, eller om det skal ske udelukkende på baggrund af de indhentede, objektive oplysninger. På baggrund af høringssvarene er det ændret således, at kommunalbestyrelsen træffer afgørelse om førtidspension. Til 15 Der bør anføres en frist for, hvor lang tid der maksimalt må gå fra vurdering og revurdering påbegyndes, og indtil det kommunale førtidspensionsnævns afgørelse foreligger. Bemærkningerne tages ikke til efterretning, hvilket skyldes flere forhold. Herunder at lokale forhold og arbejdsmuligheder kan have betydning for længden af forløbene med vurdering og revurdering af arbejdsevne. Arbejdsevnen er individuelt, hvorfor forløbene også skal være individuelt tilpasset, hvorfor en fastsat bestemt maksimaltid ikke bør have indflydelse på forløbet. Ad 15, stk. 4: I lovteksten er anført, at ansøgeren skal have mulighed for at gennemse og kommentere indstillingen, men i bemærkningerne side 6 er anført både dette, men også at ansøger skal inddrages i udarbejdelsen af indstillingen. Da dette kan misforstås, bør det tydeligt slås fast, i hvilket omfang og på hvilken måde, ansøgeren skal inddrages. På baggrund af høringssvarene udgår udkastets 15, stk. 4. Generelt ad kap. 6 m.m.: Det bør tydeliggøres, hvornår en pension er hvilende, hvornår en pension bortfalder, og hvornår pensionens størrelse er 0 kroner. Der er ikke helt overensstemmelse mellem lovens kap. 6, lovens 34 og 38 samt bemærkninger side 13. Loven er indrettet således, at der skal være en økonomisk fordel i at påtage sig arbejdet. Dermed bortfalder førtidspension ved forskellige indtægtsgrænser, alt efter om førtidspensionisten modtager laveste, mellemste eller højeste førtidspension. Bemærkningerne tages ikke til efterretning. Til 18, stk. 4 11

12 Her er anført, at det drejer sig om indtægt fra eget arbejde. Det bør fremgå, hvilke virkninger, det har, hvis borgeren har f.eks. en betydelig renteindtægt. Så vidt ses er der ikke andre steder taget højde for, om der bør gælde forskellige regler alt efter om der er tale om egen arbejdsindtægt eller anden indtægt (bortset fra anden pension). Bemærkningerne tages til efterretning, og der er i bemærkningerne anført, at arbejdsindtægt er indtægter genereret gennem eget arbejde. Renteindtægter vil have indflydelse på hvornår aftrapningen af indtægten efter stk. 3. Til 20 Det bør fremgå, at hvis der træffes afgørelse om tilkendelse af førtidspension for en begrænset periode, skal der træffes ny afgørelse inden udgangen af den periode. Endvidere bør det fremgå, at en sådan midlertidig afgørelse kun kan træffes én gang. Bemærkningen taget til efterretning, idet det i bemærkningerne nu er anført, at en ny afgørelse om forlængelse af periode på op til ét år skal træffes inden udløbet af den oprindelige periode. Til 22, stk. 3 Det bør tilføjes, at reguleringen foretages på baggrund af den forventede aktuelle indkomst. I bemærkningerne er det nu anført, at førtidspension forhøjes med det forventede mistede beløb. Til 26 Her bør indsættes en undtagelsesregel, således at der i særlige tilfælde kan være mulighed for at udbetale hele pensionen uændret i en længere periode end 4 måneder, f.eks. i en situation, hvor den indsatte har forældremyndigheden over nogle børn, og det derfor er hensigtsmæssigt, at han/hun kan opretholde sit hjem i den pågældende periode. Bemærkningen er ikke taget til efterretning. En fastsat frist på maksimalt 4 måneder medfører større overskuelighed for forvaltningen, hvilket gør det mere overskueligt for, hvornår der skal ske fortsat udbetaling af førtidspension under anstaltsanbringelse. Til 30 Receptpligtig medicin og andre sundhedsforanstaltninger er som udgangspunkt gratis. Bemærkningerne tages til efterretning, og det anførte i bemærkningerne er udgået. 12

13 Til 30, stk. 3 Der bør tilføjes: og har modtaget en skriftlig afgørelse om det. Bemærkningerne er taget til efterretning, således at det i lovteksten er anført, at der skal foreligge dokumentation herfor. Til 31, stk. 3 Det i bemærkningerne anførte om, at kommunen ikke mod borgerens vilje kan indstille borgeren til førtidspension, bør fremgå klart af loven. Samtidig bør der henvises til reglerne om umyndiggørelse. Lovteksten er tilrettet, således det er tilføjet, at bopælskommunen ikke kan rejse og afgøre sager mod personens ønske. Til 32 Da nævnet først vil kunne træffe afgørelse på et senere tidspunkt, end når betingelserne er opfyldt, vil denne bestemmelse medføre usikker økonomi for mange personer i længere tid. Det bør derfor ændres til, at førtidspensionen tilkendes med virkning fra den dato, hvor betingelserne er opfyldt, uanset hvornår afgørelsen træffes. Kommunen skal heller ikke kunne have økonomisk fordel af at trække sagen i langdrag. Personer, der ansøger om førtidspension, vil ikke fuldt ud kunne kompenseres ved offentlig hjælp. Bemærkningerne er ikke taget til efterretning, da det er vurderet at være nødvendigt først at kunne tildele førtidspension efter, der er truffet afgørelse. Til 34, stk. 2 Det skal klart fremgå, om denne afgørelse skal træffes af kommunalbestyrelsen eller af det kommunale førtidspensionsnævn, samt på hvilken baggrund afgørelsen skal træffes. Henset til bestemmelsens placering sammenholdt med 40, stk. 3 går vi ud fra, at det er kommunalbestyrelsen, der skal træffe afgørelse. På baggrund af høringssvarene er udkastet ændret, således kommunalbestyrelsen træffer afgørelse om ophør af førtidspension. Stk. 3: ordene mod bedre vidende sammenholdt med bemærkningerne s. 54 vil være særdeles svære at administrere, henset til mange sagsbehandleres faglige baggrund. 13

14 Bemærkningerne er ikke taget til efterretning. Til 37 Her bør tilføjes: for sig selv og sine børn. Det bør tilføjes, at en afgørelse herom skal træffes skriftligt. Bemærkningerne tages ikke til efterretning, idet denne formulering kan være uhensigtsmæssig, da den risikerer at udløse mange fortolkningstvivl. Dog er der i bemærkningerne anført, at kommunen kan tage hensyn til evt. bestående forsørgelsesforpligtelser, hvilket giver kommunen spillerum for at udøve et konkret skøn. Til 38, stk. 1 Her bør tilføjes efter at der er truffet skriftlig afgørelse. Bemærkningerne er taget til efterretning, idet bestemmelsen er ændret, således det fremgår af lovteksten, at der skal være truffet afgørelse. Til 39 Her bør være en henvisning til reglerne om trangsbeneficiet. Bemærkningerne tages ikke til efterretning, idet henvisning til reglerne om trangsbeneficiet allerede fremgår af bemærkningerne til bestemmelsen. Til 40, stk. 2 såfremt der er grundlag herfor bør udgå. Det er uklart, om dette er samme situation som omtalt i bemærkningerne nederst side 5. På baggrund af høringssvarene er 40 ændret, og udkastets stk. 2 er udgået. Ad stk. 4: Denne bestemmelse bør udgå, da den er i strid med det grundlæggende princip om borgerens ret til to-instans-behandling. På baggrund af høringssvarene er 40 ændret, og udkastets stk. 4 er udgået 5) SIK 14

15 SIK anfører, at Naalakkersuisuts forventninger til mulighederne for førtidspensionisternes udnyttelse af deres restarbejdsevne synes at være urealistiske i en tid, hvor førtidspensionisterne skal konkurrere med tusindvis af arbejdsløse om alt for få arbejdspladser. SIK finder det tvivlsomt, om de økonomiske besparelser, der skal finansiere omkostningerne ved gennemførelsen af reformen, reelt er mulige at indvinde. Der henvises til de indledende økonomiske bemærkninger. SIK vil under alle omstændigheder kræve, at fleksjobs og deltidsjobs skal overenskomstdækkes og godkendes af SIK for at sikre, at der ikke er tale om konvertering af normale jobs. Det forventes med reformen, at der skal skabes nye arbejdspladser, hvor det nuværende arbejdsmarked ikke er tilstrækkeligt. Det tilsigtes ikke med reformen, at normale job skal konverteres. Efter forslaget vil der fremover ikke være en fuldstændig beskyttelse mod kreditorforfølgning, da førtidspension og personlige tillæg kan gøres til genstand for udlæg for gæld til offentlige myndigheder. Med lovændringen foretages der alene en delvis ophævelse af den fuldstændige kreditorbeskyttelse. Kommunernes mulighed for at foretage udlæg i pensionsudbetalingen vil fortsat være begrænset af bestemmelserne om trangsbeneficiet. En opfyldelse af lovforslagets intentioner kræver bl.a. at såvel sundhedsvæsenet som kommunerne får økonomisk og praktisk mulighed for at forberede sig på de krav som forbedring og udnyttelse af førtidspensionisternes resterhvervsevne stiller. Der er i forbindelse med reformen reserveret 8 sagsbehandleres årsværk, der skal bistå kommunerne med implementeringen af reformen, jf. de indledende bemærkninger. Dertil bemærkes, at loven først forventes at træde i kraft juli 2015, hvorved der gives mulighed for at hjælpe kommunerne med praktisk bistand og mulighed for at forberede sig på lovændringen. 6) Departementet for Finanser og Indenrigsanliggender Til 21 og 22 Departementet for Finanser og Indenrigsanliggender anfører, at der i 21 og 22 henvises til den skattepligtige indtægt som indkomstgrundlaget, hvorved førtidspensionen reguleres. 15

16 ANNN foreslår, at lovteksten ændres således at der skabes lovhjemmel til at regulere førtidspensionen i forhold til førtidspensionistens aktuelle indkomstgrundlag. Dette kunne eksempelvis være seneste arbejds- og indhandlingsindkomst. Bemærkningerne tages ikke til efterretning. Henset til, at der på nuværende tidspunkt ikke foreligger en fast definition på aktuel indkomstgrundlag fastholdes det, at reguleringen af førtidspension sker ud fra den skattepligtige indkomst. 7) Departementet for Uddannelse, Kirke, Kultur og Ligestilling Departementet anfører, at der i 38, stk. 3 bør stå registreret partner, som det fremgår af 16, stk. 3, 17, stk. 3 og 18, stk. 3. Bemærkningerne er taget til efterretning, og ordlyden er ændret. 8) Departementet for Sundhed og Infrastruktur Om kommunens adgang til at træffe afgørelse om ikke at ville indstille en ansøgning til behandling i førtidspensionsnævnet anfører Departementet for Sundhed og Infrastruktur, at det ikke nærmere af bemærkningerne til loven fremgår, hvilke (åbenbare) betingelser/kriterier, der skal være opfyldt for at kommunen kan træffe afgørelse om ikke at indstille en ansøgning. Når kommunen kan træffe afgørelse om at afvise at indstille en sag til behandling, kunne det være formålstjenesteligt med en nærmere angivelse af betingelserne herfor, også henseende til, at kompetencen til at tilkende førtidspension er tillagt førtidspensionsnævnet og den omstændighed, at ansøger ikke nødvendigvis påklager kommunens afgørelse. På baggrund af høringssvarene er der ændret i nævnskonstruktionen, og kompetencen til at træffe afgørelse om førtidspension henhører fremadrettet under kommunalbestyrelsen. 9) Departementet for Erhverv, Råstoffer og Arbejdsmarked Departementet bemærker at det fremover vil være kommunen der skal foretage arbejdsevnevurdering, og ikke en læge. Fremadrettet skal en persons arbejdsevne ikke fastsættes af en læge, idet denne alene skal forholde sig til borgerens fysiske forhold. Afgørelse om arbejdsevne træffes af et tværfagligt team på baggrund af oplysninger om borgerens forhold. Det afgørende vil fremadrettet ikke være en lægelig udtalelse, men en tværfaglig vurdering af borgerens forhold. 16

17 Departementet finder det uheldigt at den omtalte vejledning om metode til vurdering og fastlæggelse af arbejdsevne ikke forelægger, da denne ville kunne være relevant til at vurdere de ressourcemæssige konsekvenser. Vejledning om metode til vurdering og fastlæggelse af arbejdsevnen forventes udarbejdet i forbindelse med lovens vedtagelse. Departementet bemærker endvidere at der vil blive afsat 8 sagsbehandlere til arbejdet med at revurdere borgerne. Departementet vurderer at der vil være en del efterfølgende arbejde, herunder ekstra arbejde med at administrere den øgede matchgruppe 3, at finde flexjob til de borgere der får tildelt en lavere førtidspension samt at finde ordinær beskæftigelse til de borgere der får afslag på ansøgning om førtidspension. Dertil kommer merarbejdet med selve arbejdsevnevurderingen som er nævnt ovenfor. Der henvises til de indledende bemærkninger om ressourcer. Konsekvenserne af førtidspensionsordningen vil betyde at betydelige flere ressourcer vil skulle afsættes til at kunne leve op til kontrolforpligtigelsen. Der vil således være behov for yderligere tilsyn og undervisning fra departementets side af kommunale medarbejdere som følge af den nye og mere komplekse lovgivning. Dette medfører at der ligeså er behov for yderligere ressourcer i departementet til opkvalificering af medarbejdere i departementet indenfor en mere kompleks lovgivning, herunder indenfor arbejdsevnevurdering, for at kunne undervise og føres tilsyn med den kommunale forvaltning. Departementet ser gerne at der i forslaget gøres opmærksom på at forslaget medfører afledte økonomiske konsekvenser i forhold til at skulle afsætte yderligere ressourcer til yderligere tilsyn herunder undervisning. Disse forhold gør at hovedkonto Departementet for Erhverv, Råstoffer og Arbejdsmarked, administration vil skulle tilføres midler til yderligere administration for at kunne leve op til tilsynsforpligtelsen overfor kommunerne. Forslaget ligger op til en meget udbredt flexjobordning, og set i lyset af nuværende erfaringer med flexjobordninger under revalideringsforordningen finder departementet det meget optimistisk at forvente det antal flexjob ude på arbejdsmarkedet, som forslaget ligger op til. Med den høje ledighed der i øjeblikket er, forventer departementet at det bliver meget svært at kunne finde det antal flexjob der er antaget i forslaget. Det er departementets vurdering af størstedelen af førtidspensionisterne vil overgå til anden offentlig ydelse fremfor at opnå en større grad af selvforsørgelse, fordi de ikke rent faktisk vil kunne komme i flexjob. 17

18 Førtidspensionsreformen er en løbende proces, der tydeliggør behovet for at skabe yderligere arbejdspladser, hvor det normale arbejdsmarked ikke er tilstrækkeligt. Derfor vil der i processen skabes yderligere fleksjob og revalideringsmuligheder, som på denne måde kan imødekomme det behov, der opstår. 10) Grønlands Arbejdsgiverforening Grønlands Arbejdsgiverforening anfører, at det indledningsvis fastsættes i forslaget, at kommunerne skal nedsætte førtidspensionsnævn. Normalt opponerer kommunerne over at selvstyret blander sig i den kommunale styrelse. På baggrund af høringssvarene er der ændret i nævnsmodellen, og kompetencen til at træffe afgørelse om førtidspension henhører under kommunalbestyrelsen. Grønlands Arbejdsgiverforening anfører, at det bør overvejes om erhvervslivet skal være repræsenteret, når der nedsættes førtidspensionsnævn. Det kunne være en fordel i forhold til at få førtidspensionister ud i en arbejdsprøvning. Ved det centrale førtidspensionsklagenævn skal en repræsentant have ekspertise og stort kendskab til det beskæftigelsesmæssige område. Grønlands Arbejdsgiverforening anfører, at det bør overvejes, om der er reelt behov for at nedsætte et yderligere klagenævnt ud over det sociale ankenævn. Det Sociale Ankenævn vil jo kunne indhente ekspertudtalelser, hvis der skulle være behov for dette. Hensigten med det centrale førtidspensionsklagenævn er, at nævnet alene skal tage stilling til klagesager om arbejdsevnefastsættelse. Henset til antallet af førtidspensionister, der er tilkendt førtidspension, og at tilkendt førtidspension skal revurderes, vurderes det at være mest hensigtsmæssigt at oprette et centralt nævn, der behandler sager om fastsættelse af arbejdsevne. Grønlands Arbejdsgiverforening anfører, at afslutningsvis bør bestemmelserne i kapitel 14 gennemgås en gang mere. Det virker noget uklart at kommunen afholder udgiften fuldt ud, jf. 41 stk.1 og samtidig skal de aflægge regnskab overfor Naalakkersuisut, jf. 42. og ikke nok med det, Naalakkersuisut kan også tilbage landskassemidler under visse betingelser, jf. 44. Bemærkningerne er taget til efterretning, og ordlyden af kapitel 14 er ændret. 11) BDO 18

19 Til BDO forespørger med hensyn til de forskellige førtidspensionssatser, om det er tilsigtet, at pensionen bortfalder helt ved forskellige beløb for laveste/mellemste/højeste førtidspension? Det er tilsigtet med bestemmelserne, at beløbsgrænsen for bortfald af førtidspension sker ved forskellige beløbsgrænser for laveste, mellemste og højeste førtidspension. BDO forespørger, om det er tilsigtet, at pensionen bortfalder helt ved den højeste indkomst vedrørende pensionister med den laveste førtidspension set i relation til at have et økonomisk incitament til at arbejde? Det er tilsigtet med bestemmelsen, at der skal være et incitament til at påtage sig arbejde og udnytte arbejdsevnen. I forhold til nugældende regler er der ændret på aftrapningsgraden, således at aftrapningsgraden er lavere og dermed et forøget incitament til at stå for egen indtægt. Til 32 BDO forespørger, om 32 skal forstås således, at hvis nævnet først får behandlet sagen færdig 3 måneder efter, at betingelserne er opfyldt - at der først ydes førtidspension fra nævnets afgørelse? Bestemmelsen skal forstås således, at der først kan ydes førtidspension fra det tidspunkt, hvor kommunalbestyrelsen har truffet afgørelse. Det er ikke muligt at udbetale førtidspension med tilbagevirkende kraft. Til 35 BDO finder, at det vil være hensigtsmæssigt, at denne bestemmelse i en eller anden form bliver uddybet, således, at der i alle kommuner arbejdes efter ens regler og førtidspensionister bliver behandlet ensartet fra kommune til kommune. Departementet udarbejder en vejledning, der beskriver administrationen af lovgivning i praksis. Til 40 BDO forespørger, om 40, stk. 1 om klage til Det Sociale Ankenævn hænger sammen med de øvrige regler om klage til Førtidspensionsklagenævnet? På baggrund af høringssvarene er der ændret i 40, således klage til Det Sociale Ankenævn 19

20 hænger bedre sammen med klagemuligheden til det centrale førtidspensionsklagenævn. Ønsket med reformen er, at Førtidspensionsklagenævnet skal tage stilling til ansøgerens arbejdsevne. På grund af klagenævnets sammensætning og ekspertise vil klagenævnet være rette organ med hensyn til fastsættelse af arbejdsevne. Det Sociale Ankenævn vil derfor stadig være rette klageorgan, når der ikke klages over fastsættelse af arbejdsevnen. 12) ASG ASG anfører, at den ændrede finansieringsmodel med indbygget incitament for kommunerne til at anvende ordningen kan yderligere fremme ressourcetilgangen, fordi kommunen i større grad selv skal finansiere tiltaget. Hvis det ikke allerede er gjort, ville det være hensigtsmæssig i denne sammenhæng at se efter hvilken fordelingsmodel der benyttes til at finansiere arbejdsmarkedsydelserne, og sikre at disse forhold finansieres på samme måde. Der foreligger på nuværende tidspunkt ikke nærmere beregninger der belyser det efterspurgte. I forbindelse med etableringen af et førtidspensionsklagenævn i departementet, vil ASG benytte lejligheden til at spørge til om man i denne sammenhæng har overvejet om der kan ligge økonomiske eller administrative besparelser i at lægge dette organ til Forbruger og Konkurrencestyrelsen. Der henvises til de indledende bemærkninger om førtidspensionsklagenævnet I forslaget fremgår det at man ikke endnu har afgjort hvilken metode der ønskes benyttet i forbindelse med arbejdsevnevurderingen. I denne sammenhæng vil ASG afslutningsvis vil bemærke at Socialministeriet i Danmark har udarbejdet en udmærket pjece om arbejdsevnemetode: Arbejdsevnemetode metode til beskrivelse, udvikling og vurdering af arbejdsevne. Bemærkningerne vil kunne indgå i det videre arbejde med at udarbejde metode for arbejdsevnevurdering. 13) Institut for Menneskerettigheder Institut for Menneskerettigheder anbefaler med henblik på at fremme den enkeltes menneskerettigheder at lovforslaget løbende evalueres med henblik på at fastlægge konsekvenserne for den enkeltes leveforhold, sociale sikkerhed m.v. Bestemmelsen tages til efterretning, og Naalakkersuisut forventer løbende at foretage evalueringer af reformen. 20

21 Institut for Menneskerettigheder anbefaler med henblik på at styrke vidensgrundlaget at der indsamles systematisk viden om, hvordan og i hvilket omfang personer med handicap, der på nuværende tidspunkt er på førtidspension eller ville få tilbudt førtidspension, har adgang til arbejde på det ordinære arbejdsmarked. Institut for Menneskerettigheder anbefalinger tages til efterretning. Institut for Menneskerettigheder anbefaler at man iværksætter en systematisk indsats med at skabe ordinært arbejde og fleksjob til personer med handicap, før man ændrer førtidspensionsreglerne. I forbindelse med reformen vil der forventeligt blive skabt nye arbejdspladser. Herunder vil der være muligheder for at skabe arbejdspladser, som vil kunne imødekomme personer med et handicap. Institut for Menneskerettigheder anbefaler med henblik på at sikre at krænkelse af menneskeretten undgås at der indføres et generelt forbud mod diskrimination såvel indenfor som udenfor arbejdsmarkedet, som også omfatter en pligt for arbejdsgivere til at forestå rimelig tilpasning i forhold til personer med handicap Institut for Menneskerettigheder anbefalinger tages til efterretning. 14) KNIPK KNIPK anfører, at der med henvisning til 16, 17 og 18 er stillet forslag om, at førtidspensionernes størrelse vil være afhængig af samleverens indkomst, hvilket KNIPK finder meget betænkeligt. Der er tale om videreførelse af de gældende regler, idet indtæger fra en førtidspensionists samlever, ægtefæller og registreret partner også tidligere har haft betydning for udbetaling af førtidspension. 15) PPK PPK anfører om tilførsel af yderligere midler til forventet yderligere sagsbehandling, at det ikke fremgår af forslaget, hvorledes Naalakkersuisoq foreslår, at kriterierne for fordeling af disse midler skal være, samt hvorledes kvalitetssikringen skal forløbe. 21

22 Af lovens almindelige bemærkninger fremgår, at der skal tilføres kommunerne 3.2 mio. kr. svarende til 8 sagsbehandleres årsværk. Sagsbehandlerne vil være kommunerne behjælpelig med at vejlede, rådgive mv. Derudover henvises til de indledende bemærkninger om ressourcer. PPK anfører om de forventede besparelser, at det ikke fremgår præcist, hvor store besparelser der forventes, og hvad dette skøn baserer sig på, og det fremgår heller ikke, hvad præcis det er for velfærdsmæssige positive effekter, der forventes af lovforslaget. Der henvises til de indledende bemærkninger om økonomiske forhold og almindelige lovbemærkninger om økonomiske beregninger. PPK foreslår, at der overvejes objektive eller subjektive succesparametre for lovgivningen, samt at der nærmere defineres opfølgningstidspunkter herfor. Bemærkningerne tages til efterretning og kan indgå i det videre arbejde med førtidspensionsreformen. PPK skal videre for så vidt angår de positive besparelser anmode om, at der som minimum redegøres for, på hvilken baggrund besparelserne forventes at overstige udgifterne til ekstra årsværk i kommunerne, oprettelse og drift af førtidspensionsnævnet og sekretariatet hertil. Der henvises til de indledende bemærkninger om økonomiske forhold. Om førtidspensionsklagenævnet forespørger PPK om det er overvejet at placere nævnet i Styrelsen for Råd og Nævn og hermed eventuelt opnå en synergieffekt/besparelse i forhold til sekretariatet, ligesom sekretariatet eventuelt kunne blive mindre sårbart/ personafhængigt. Der henvises til de indledende bemærkninger om førtidspensionsklagenævnet. PPK forespørger til skønnet, som departementet har foretaget mht. hvor mange førtidspensionister der forventes at falde ud af førtidspensionssystemet, og om der er medregnet de økonomiske konsekvenser, såfremt førtidspensionister midlertidigt er bevilges fuld førtidspension. Vurderingen af, hvor mange førtidspensionister der vurderes at falde ud af førtidspensionsordningen, er et estimat foretaget på baggrund af, hvor mange førtidspensionister der reelt evner at oppebære en indtægt, der gør, at denne ikke bør være omfattet af førtidspensionsordningen. Derudover henvises til de indledende bemærkninger om økonomiske konsekvenser. 22

23 PPK forespørger, om der er foretaget beregninger af de økonomiske konsekvenser ved at sende de pågældende 90 % i revalideringsforløb frem for at fortsætte deres førtidspension i uændret form. Videre ønsker PPK at få oplyst, om der er foretaget analyse af, hvor stor en procentdel af denne masse, der efter et revalideringsforløb forventes at kunne indgå i den almindelige arbejdsstyrke. Der er i forbindelse med det lovforberedende arbejde ikke foretaget nærmere beregninger for det efterspurgte. Derudover henvises til de almindelige bemærkninger til loven for så vidt angår andelen der efter revalidering vil komme i ordinær beskæftigelse. Med hensyn til lovens 3 og 7, er det PPK's vurdering, at det ikke kan afvises, at de pågældende bestemmelser vil kunne være i strid med det for forvaltningen almindeligt gældende princip om ligebehandling og ligeledes være i strid med den europæiske menneskerettighedskonvention desangående. I henhold til lovens 7, så kan der tildeles fuld førtidspension, såfremt bopælskravet på 5/6 af bopælstiden opfyldes. Såfremt betingelsen for fuld førtidspension ikke opfyldes, vil det være muligt at bevilge førtidspension set i forhold til de antal år, personen har boet i Grønland. På denne baggrund vurderes det ikke at være i strid med et forvaltningsretligt princip om ligebehandling. Det vurderes ikke at være i strid med den europæiske menneskerettighedskonvention desangående. 23

30. januar 2015 FM 2015/98. Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v.

30. januar 2015 FM 2015/98. Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 30. januar 2015 FM 2015/98 Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx 2015 om førtidspension Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 1. Retten til førtidspension er betinget af, at ansøgeren har dansk

Læs mere

Departementet for Sociale Anliggender's administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om førtidspension

Departementet for Sociale Anliggender's administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om førtidspension Departementet for Sociale Anliggender's administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om førtidspension Sammenskrivningen er ikke retligt bindende. Sammenskrivningen skal samle og overskueliggøre

Læs mere

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 15 af 30. juni 2016 om førtidspension. Kapitel 1 Arbejdsevne

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 15 af 30. juni 2016 om førtidspension. Kapitel 1 Arbejdsevne Selvstyrets bekendtgørelse nr. 15 af 30. juni 2016 om førtidspension I medfør af 8, stk. 4, 13, stk. 6, 14, stk. 3, 19, stk. 4, 25, 29, stk. 5, 41 og 43, stk. 9 i Inatsisartutlov nr. 40 af 9. december

Læs mere

10. juni 2014 EM 2014/XX. Forslag til: Inatsisartutlov nr. x af xx.xxx 2014 om førtidspension. Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v.

10. juni 2014 EM 2014/XX. Forslag til: Inatsisartutlov nr. x af xx.xxx 2014 om førtidspension. Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 10. juni 2014 EM 2014/XX Forslag til: Inatsisartutlov nr. x af xx.xxx 2014 om førtidspension Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 1. Retten til førtidspension er betinget af, at ansøgeren har dansk indfødsret.

Læs mere

3. juli 2014 EM 2014/xx. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger til forslaget

3. juli 2014 EM 2014/xx. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger til forslaget 3. juli 2014 EM 2014/xx Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger til forslaget 1. Indledning Med vedtagelsen af landstingsforordning nr. 3 af 31. maj 2001 om boligsikring i lejeboliger har

Læs mere

Departementet for Sociale Anliggender's administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om alderspension

Departementet for Sociale Anliggender's administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om alderspension Departementet for Sociale Anliggender's administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om alderspension Sammenskrivningen er ikke retligt bindende. Sammenskrivningen skal samle og overskueliggøre

Læs mere

20. maj 2015 EM 2015/XX. Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v.

20. maj 2015 EM 2015/XX. Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 20. maj 2015 EM 2015/XX Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx om alderspension Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 1. Pensionsalderen er 65 år, jf. dog stk. 2-4. Stk. 2. Pensionsalderen forhøjes

Læs mere

Inatsisartutlov nr. 40 af 9. december 2015 om førtidspension

Inatsisartutlov nr. 40 af 9. december 2015 om førtidspension Inatsisartutlov nr. 40 af 9. december 2015 om førtidspension Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 1. Retten til førtidspension er betinget af, at ansøgeren har dansk indfødsret. Stk. 2. Dette gælder

Læs mere

9. december 2016 FM2017/xx. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

9. december 2016 FM2017/xx. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 9. december 2016 FM2017/xx Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Landstingsforordning om revalidering er fra 2001 og senest ændret i 2006. Der pågår i øjeblikket en række

Læs mere

Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger 12. april 2010 FM 2010/119 Bemærkninger til forordningsforslaget 1. Indledning Almindelige bemærkninger Dette forslag til Inatsisartutforordning fremlægges for at give førtidspensionister bedre økonomiske

Læs mere

25. februar 2016 FM 2016/25. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

25. februar 2016 FM 2016/25. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger 25. februar 2016 FM 2016/25 Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Dette forslag skal ses i sammenhæng med 18, stk. 3, nr. 4, i forslaget til Inatsisartutlov om kommunernes og

Læs mere

2. Hvordan søges der om førtidspension?

2. Hvordan søges der om førtidspension? FØRTIDSPENSION 2. Hvordan søges der om førtidspension? Ønsker man at søge om førtidspension, kan man kontakte kommunen. Det er i den forbindelse vigtigt at være opmærksom på, at der er en række faste

Læs mere

Inatsisartutlov nr. 20 af 23. november 2015 0m alderspension Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 1. Pensionsalderen er 65 år, jf dog stk. 2-4. Stk. 2. Pensionsalderen forhøjes til 66 år fra den l. januar

Læs mere

15. maj 2015 EM 2015/XX. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger til forslaget

15. maj 2015 EM 2015/XX. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger til forslaget 15. maj 2015 EM 2015/XX Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger til forslaget 1. Indledning Med vedtagelsen af Landstingsforordning nr. 3 af 31. maj 2001 om boligsikring i lejeboliger har

Læs mere

Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger 15. august 2008 25. januar 2008 31.07.2007 EM 2008/10 FM 2008/39 EM 2007/39 Bemærkninger til forordningsforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Den gældende landstingsforordning om hjælp til børn

Læs mere

21. august 2015 EM 2015/161. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger til forslaget

21. august 2015 EM 2015/161. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger til forslaget 21. august 2015 EM 2015/161 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger til forslaget 1. Indledning Med vedtagelsen af Landstingsforordning nr. 3 af 31. maj 2001 om boligsikring i lejeboliger

Læs mere

UDKAST. Skrivelse om reglerne for seniorførtidspension, jf. bekendtgørelse om seniorførtidspension

UDKAST. Skrivelse om reglerne for seniorførtidspension, jf. bekendtgørelse om seniorførtidspension Til kommuner, mfl. UDKAST Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail sm@sm.dk www.sm.dk Skrivelse om reglerne for seniorførtidspension, jf. bekendtgørelse om seniorførtidspension

Læs mere

DSI s høringssvar til høring over udkast til forslag til lov om Klagenævnet for Ligebehandling

DSI s høringssvar til høring over udkast til forslag til lov om Klagenævnet for Ligebehandling Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) L 41 - Bilag 7 Offentligt Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061 København K Den 29. januar 2007 J.nr. 3947.274 [24.TEL.OTN] MR/ck DSI s høringssvar til høring

Læs mere

Reglerne på det sociale område

Reglerne på det sociale område Reglerne på det sociale område Indhold Som arbejdsgiverrepræsentant i et koordinationsudvalg skal man ikke have kendskab til den sociale lovgivning i detaljer. Derimod kan det være en fordel at kende til

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik L 14 Bilag 1 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik L 14 Bilag 1 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2013-14 L 14 Bilag 1 Offentligt Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kontoret for Integrationspolitik J.nr. 2012-5048 dwp 23. august 2013 Notat de

Læs mere

Status på førtidspensionsreformen og samarbejdsorganet

Status på førtidspensionsreformen og samarbejdsorganet Status på førtidspensionsreformen og samarbejdsorganet v/ Niels Thomas Andersen, Departementet for Familie, Ligestilling, Sociale Anliggender og Justitsvæsen Førtidspensionsreform 2016 28-10-2016 1 Førtidspensionsreformen

Læs mere

A) Hvilke slags kategorier vil man inddele førtidspensionisterne i fremover?

A) Hvilke slags kategorier vil man inddele førtidspensionisterne i fremover? liaqutarilnnermut. Inatsisinillu Atuulitslnermut Naalakkersulsoqarfik Departementet for Familie og JustItsvæsen NAALAKKERSUISUT GOVERNMENT OF GREENLAND Medlem afinatsisartut Naaja H. Nathanielsen, Inuit

Læs mere

H Ø R I N G S S V A R V E D R

H Ø R I N G S S V A R V E D R Justitsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Danmark W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 9 0 5 M O B I L 3 2 6 9 8 9 0 5 M A

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik 2009/1 LSF 56 (Gældende) Udskriftsdato: 5. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2009-0012398 Fremsat den 4. november 2009

Læs mere

fremsendt til Danske Handicaporganisationer fra Dansk Fibromyalgiforening.

fremsendt til Danske Handicaporganisationer fra Dansk Fibromyalgiforening. Høringssvar vedr. Lovforslag vedr. reform af førtidspension og fleksjob fremsendt til Danske Handicaporganisationer fra Dansk Fibromyalgiforening. Generelt Rehabiliteringsplan/ Ressourceforløb/Rehabiliteringsteams

Læs mere

13. januar 2011 FM 2011/28. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

13. januar 2011 FM 2011/28. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 13. januar 2011 FM 2011/28 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning: Formålet med forslaget er at få en mere effektiv håndhævelse af reglerne i Inatsisartutloven om indhentning

Læs mere

20. august 2015 EM2015/165. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

20. august 2015 EM2015/165. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 20. august 2015 EM2015/165 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Ændringerne foretages ud fra et ønske om at øge mulighederne for at søge mobilitetsfremmeydelser. For at

Læs mere

Høringsnotat for forslag til lov om ændring af lov om sygedagpenge,

Høringsnotat for forslag til lov om ændring af lov om sygedagpenge, Beskæftigelsesudvalget 2015-16 L 182 Bilag 1 Offentligt N O T A T Høringsnotat for forslag til lov om ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv socialpolitik, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats,

Læs mere

Departementet for Familie, Ligestilling, Sociale Anliggender og Justitsvæsen (Grønland) Imaneq 4, Postboks Nuuk Greenland. Att.

Departementet for Familie, Ligestilling, Sociale Anliggender og Justitsvæsen (Grønland) Imaneq 4, Postboks Nuuk Greenland. Att. Departementet for Familie, Ligestilling, Sociale Anliggender og Justitsvæsen (Grønland) Imaneq 4, Postboks 260 3900 Nuuk Greenland Att. inin@nanoq.gl W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T

Læs mere

Reformen af sygedagpengesystemet Økonomisk sikkerhed for sygemeldte samt en tidligere og bedre indsats

Reformen af sygedagpengesystemet Økonomisk sikkerhed for sygemeldte samt en tidligere og bedre indsats Reformen af sygedagpengesystemet Økonomisk sikkerhed for sygemeldte samt en tidligere og bedre indsats Ny sygedagpengemodel med ret til jobafklaringsforløb og bedre indsats Regeringsgrundlaget Regeringen

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp)

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp) Udkast Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp) 1 I lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 190 af 24. februar 2012, som ændret senest ved 1 i lov

Læs mere

20. august 2015 EM 2015/164. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

20. august 2015 EM 2015/164. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 20. august 2015 EM 2015/164 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning 1.1 Overordnet baggrund for forslaget Inatsisartutlov nr. 13 af 22. november 2011 om den gymnasiale uddannelse

Læs mere

10. august 2012 EM 2012/84. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

10. august 2012 EM 2012/84. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger 10. august 2012 EM 2012/84 Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Formålet med forslaget er at indsætte bestemmelse om gebyrer i fiskeriloven. Indføringen er reelt set ikke ny,

Læs mere

Fremsat den 18. november 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag. til

Fremsat den 18. november 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag. til Lovforslag nr. L 71 Folketinget 2009-10 Fremsat den 18. november 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet

Læs mere

Kommenteret høringsnotat

Kommenteret høringsnotat Kommenteret høringsnotat Kommenteret høringsnotat om forslag til bekendtgørelse om tilskud m.v. til folkehøjskoler 23. juni 20145 Kulturministeriet sendte den 20. maj 2014 et forslag til bekendtgørelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. Fremsat den {FREMSAT} af beskæftigelsesminister Inger Støjberg Forslag til Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. (Forhøjelse

Læs mere

5. november 2015 EM2015/164 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. vedrørende

5. november 2015 EM2015/164 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. vedrørende 5. november 2015 BETÆNKNING Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke vedrørende Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx 2015 om ændring af Inatsisartutlov om den gymnasiale uddannelse.

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 2012-13 L 53, endeligt svar på spørgsmål 133 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget 2012-13 L 53, endeligt svar på spørgsmål 133 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2012-13 L 53, endeligt svar på spørgsmål 133 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg Christiansborg 1240 København K Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061 København

Læs mere

30. april 2012 FM 2012/43. Bemærkninger til Lovforslaget. Almindelige bemærkninger

30. april 2012 FM 2012/43. Bemærkninger til Lovforslaget. Almindelige bemærkninger 30. april 2012 FM 2012/43 Bemærkninger til Lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Forslaget har til hensigt at sikre en strukturtilpasning for den del af den kystnære flådekomponent, som udøver

Læs mere

V E D R Ø R E N D E H Ø R I N G O V E R F O R S L A G T I L I N A T S I S A R T U T L O V O M F Ø R T I D S P E N S I O N

V E D R Ø R E N D E H Ø R I N G O V E R F O R S L A G T I L I N A T S I S A R T U T L O V O M F Ø R T I D S P E N S I O N Naalakkersuisut Departementet for Familie og Justitsvæsen iian@nanoq.gl W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 9 7 9 M O B I L 3 2 6 9 8

Læs mere

Aftale om justering af fleksjobordningen

Aftale om justering af fleksjobordningen 7. februar 2006 Aftale om justering af fleksjobordningen 1. Indledning Fleksjobordningen har været en succes. Den har skabt mere rummelighed på arbejdsmarkedet. Der er i dag omkring 38.000 mennesker ansat

Læs mere

Bekendtgørelse om rehabiliteringsplan og rehabiliteringsteamets indstilling om ressourceforløb, fleksjob, førtidspension m.v.

Bekendtgørelse om rehabiliteringsplan og rehabiliteringsteamets indstilling om ressourceforløb, fleksjob, førtidspension m.v. BEK nr 490 af 27/05/2016 (Historisk) Udskriftsdato: 10. juli 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/06397 Senere

Læs mere

20. august 2015 EM2015/147. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

20. august 2015 EM2015/147. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 20. august 2015 EM2015/147 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Naalakkersuisut planlægger at oprette en landsdækkende jobportal til registrering og administration af arbejdssøgende

Læs mere

28. januar 2015 FM 2015/92. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

28. januar 2015 FM 2015/92. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger 28. januar 2015 FM 2015/92 Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Grønland har på nuværende tidspunkt ikke en jobportal på internettet med et struktureret udbud af ledige jobs,

Læs mere

Høringsnotat til Folketingets Kommunaludvalg vedrørende forslag til lov om ændring af lov om Det Centrale Personregister og sundhedsloven

Høringsnotat til Folketingets Kommunaludvalg vedrørende forslag til lov om ændring af lov om Det Centrale Personregister og sundhedsloven Kommunaludvalget 2012-13 L 4 Bilag 1 Offentligt Enhed IT og CPR Sagsbehandler GK Koordineret med [INI] Sagsnr. 1207136 Doknr.1033168 Dato 25. september 2012 Høringsnotat til Folketingets Kommunaludvalg

Læs mere

Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger 20. september 2004 EM2004/29 Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger Den gældende landstingsforordning om hjælp til børn og unge er vedtaget på Forårssamlingen 2003. Anvendelsen

Læs mere

FØRTIDSPENSION SAGSBEHANDLING

FØRTIDSPENSION SAGSBEHANDLING FØRTIDSPENSION SAGSBEHANDLING Inden du søger om førtidspension Der kan tilkendes førtidspension til personer mellem 18 år og folkepensionsalderen. En ansøgning om førtidspension vil blive behandlet i forhold

Læs mere

21. april 2017 FM 2017/21 RETTELSESBLAD 2. Erstatter rettelsesblad af 19. april 2017

21. april 2017 FM 2017/21 RETTELSESBLAD 2. Erstatter rettelsesblad af 19. april 2017 21. april 2017 FM 2017/21 RETTELSESBLAD 2 Erstatter rettelsesblad af 19. april 2017 Begrundelse På grund af sent indkommet lovteknisk høringssvar, er det fundet nødvendigt at fremsende et nyt rettelsesblad

Læs mere

Vejledende notat om selvforsørgelseskravet på ægtefællesammenføringsområdet til www.nyidanmark.dk

Vejledende notat om selvforsørgelseskravet på ægtefællesammenføringsområdet til www.nyidanmark.dk NOTAT Dato: 25. oktober 2010 Kontor: Udlændingelovskontoret J.nr.: 09/04981 Sagsbeh.: MUR Vejledende notat om selvforsørgelseskravet på ægtefællesammenføringsområdet til www.nyidanmark.dk 1. Selvforsørgelseskravet

Læs mere

Dansk Flygtningehjælp har modtaget ovennævnte udkast til lovforslag i høring den 22. august 2013 med frist for bemærkninger den 19. september 2013.

Dansk Flygtningehjælp har modtaget ovennævnte udkast til lovforslag i høring den 22. august 2013 med frist for bemærkninger den 19. september 2013. Justitsministeriet Asyl- og Visumkontoret asyl.visumkontoret@jm.dk 19.09.2013 Høring vedr. udkast til forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Gennemførelse af Dublin IIIforordningen) Dansk Flygtningehjælp

Læs mere

Høringssvar vedr. lovbestemmelse om fastsættelse af løn og øvrige ansættelsesforhold i fleksjobordningen

Høringssvar vedr. lovbestemmelse om fastsættelse af løn og øvrige ansættelsesforhold i fleksjobordningen Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering Njalsgade 72C 2300 København S Hvidovre, den 18. oktober 2012 Sag 2-2012-01337 Dok. 99754/me Høringssvar vedr. lovbestemmelse om fastsættelse af løn og øvrige

Læs mere

Forslag. til. Lov om ændring af lov om social pension og lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v.

Forslag. til. Lov om ændring af lov om social pension og lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v. Forslag til Lov om ændring af lov om social pension og lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v. (Undtagelse af visse førtidspensionssager fra behandling i rehabiliteringsteamet)

Læs mere

Status på førtidspension Status på bunkebekæmpelse af sager fra kredsretterne i Grønland Status på hjælp til børn og unge Handicapcenter Martha Lund

Status på førtidspension Status på bunkebekæmpelse af sager fra kredsretterne i Grønland Status på hjælp til børn og unge Handicapcenter Martha Lund Status på førtidspension Status på bunkebekæmpelse af sager fra kredsretterne i Grønland Status på hjælp til børn og unge Handicapcenter Martha Lund Olsen Marts 2014 Status førtidspensionsreformen Marts

Læs mere

Inatsisartutlov nr. 24 af 18. november 2010 om folkehøjskoler

Inatsisartutlov nr. 24 af 18. november 2010 om folkehøjskoler Inatsisartutlov nr. 24 af 18. november 2010 om folkehøjskoler Formål 1. Folkehøjskolerne tilbyder elever almendannende undervisning med sigte på folkelig oplysning af bred, almen og demokratisk karakter

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K. Sendt pr. mail til tha@sm.dk

Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K. Sendt pr. mail til tha@sm.dk Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K Sendt pr. mail til tha@sm.dk Høringssvar fra KL vedr. forslag til lov om ændring af lov om social service og lov om socialtilsyn

Læs mere

27. juni 2012 EM 2012/xx. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

27. juni 2012 EM 2012/xx. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger 27. juni 2012 EM 2012/xx Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Landstinget pålagde ved landstingsbeslutning på efterårssamlingen 2008 det daværende Landsstyre at undersøge muligheder

Læs mere

Udkast Forslag. til. lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik. (Afbureaukratisering vedrørende ledighedsydelse)

Udkast Forslag. til. lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik. (Afbureaukratisering vedrørende ledighedsydelse) Udkast 07.10 09 Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Afbureaukratisering vedrørende ledighedsydelse) 1 I lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 1460 af 12. december

Læs mere

vedrørende Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Udvidet adgang til overflytning, supplerende dagpenge, forenkling mv.

vedrørende Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Udvidet adgang til overflytning, supplerende dagpenge, forenkling mv. Arbejdsmarkedsudvalget L 15 - Bilag 1 Offentligt Notat Opsummering af høringssvar fra Beskæftigelsesrådets Ydelsesudvalg, Kristelig Fagbevægelse, Kristelig Arbejdsgiverforening og Arbejdsløshedskassen

Læs mere

for statsforvaltningens udtalelse.

for statsforvaltningens udtalelse. X Ved skrivelse af 4. november 2009 har X på vegne af Enhedslisten i Aalborg anmodet Statsforvaltningen Nordjylland om at tage stilling til, hvorvidt den kommunale myndighed i Aalborg har handlet ulovligt

Læs mere

Folketinget har den 29. maj 2008 vedtaget L 151 Forslag til Lov om ændring. af lov om social pension, lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig

Folketinget har den 29. maj 2008 vedtaget L 151 Forslag til Lov om ændring. af lov om social pension, lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig Holmens Kanal 22, 1060 København K Tlf. 3392 9300, Fax. 3393 2518, E-mail vfm@vfm.dk J.nr. 2007-6869/the 29. maj 2008 Orientering om Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste,

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 16. december 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 16. december 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 16. december 2010 14. december 2010. Nr. 1421. Bekendtgørelse om selvstændig virksomhed samtidig med efterløn I medfør af 74 f, stk. 9, og 74 g, stk. 6, i lov om arbejdsløshedsforsikring

Læs mere

S2. Førtidspension S2.2 Revurdering af tilkendt førtidspension

S2. Førtidspension S2.2 Revurdering af tilkendt førtidspension S2. Førtidspension S2. Førtidspension ANSØGNING OM FØRTIDSPENSION REVURDERING AF TILKENDT FØRTIDSPENSION ARBEJDSEVNEVURDERING EFTER ENDT REVALIDERING Skriftlig beskrivelse 1. Winformatik adviserer om,

Læs mere

Redegørelse vedrørende klager over afgørelser truffet i Psykiatri og Handicap i

Redegørelse vedrørende klager over afgørelser truffet i Psykiatri og Handicap i Redegørelse vedrørende klager over afgørelser truffet i Psykiatri og Handicap i 2013 Indhold 1. Indledning... 3 2. Regler vedrørende behandling af klagesager... 3 3. Klager over afgørelser truffet i 2013...

Læs mere

BEK nr 429 af 09/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 18. februar Senere ændringer til forskriften Ingen

BEK nr 429 af 09/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 18. februar Senere ændringer til forskriften Ingen BEK nr 429 af 09/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 18. februar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. 15-61-0024 Senere ændringer til

Læs mere

Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger 20. december 2005 VM 2006/13 Bemærkninger til forordningsforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Det nuværende regelgrundlag for udøvelse af havnemyndighed er 1 i Hjemmestyrets bekendtgørelse

Læs mere

NYE REGLER ER DU SYGEMELDT? LÆS HER OM DE REGLER DER GÆLDER SYGEDAGPENGE-

NYE REGLER ER DU SYGEMELDT? LÆS HER OM DE REGLER DER GÆLDER SYGEDAGPENGE- NYE SYGEDAGPENGE- REGLER ER DU SYGEMELDT? LÆS HER OM DE REGLER DER GÆLDER JANUAR 2015 Du bliver sygemeldt Hvis du bliver syg og ikke er i stand til at gå på arbejde, får du en kompensation for den løn,

Læs mere

Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Inatsisartutlov nr. 20 af 3. december 2012 om erhvervsfremme til landbaserede erhverv har til formål at styrke udviklingen af det grønlandske

Læs mere

Notat om høringssvar vedr. forslag til lov om ændring af lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v. (udvidelse af målgruppen

Notat om høringssvar vedr. forslag til lov om ændring af lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v. (udvidelse af målgruppen Arbejdsmarkedsudvalget L 149 - Bilag 1 Offentligt Arbejdsmarkedsstyrelsen 3. kontor Notat Notat om høringssvar vedr. forslag til lov om ændring af lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v. (udvidelse

Læs mere

ABA foreningens landsmøde,

ABA foreningens landsmøde, Oplæg ved ABA foreningens landsmøde, d. 4. juni 2016 v/ socialfaglig konsulent Hanne Wennicke landsmød Dagens program Kort præsentation Hvem er DUKH Retssikkerhed Borgeres rettigheder og pligter Klagemuligheder

Læs mere

S 60 om at kommunerne skal overholde retssikkerhedsloven 7 a

S 60 om at kommunerne skal overholde retssikkerhedsloven 7 a Beskæftigelsesminister s svar til folketingsmedlem Finn Sørensen (EL) på spørgsmål, der dækker samme områder, som Ulf Harbo har stillet spørgsmål til. S 60 om at kommunerne skal overholde retssikkerhedsloven

Læs mere

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej Valby Att.: Chefkonsulent Pia Ziegler

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej Valby Att.: Chefkonsulent Pia Ziegler Klagenævnet for Udbud Adresse: Erhvervsstyrelsen, Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17, 2100 København Ø. Telefon: 35 29 10 00 - mail: klfu@erst.dk - Internet-adresse: www.klfu.dk Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Læs mere

Arbejdsmarkedsstyrelsen Holmens Kanal 20 Postboks Kbh. K

Arbejdsmarkedsstyrelsen Holmens Kanal 20 Postboks Kbh. K Arbejdsmarkedsstyrelsen Holmens Kanal 20 Postboks 2150 1016 Kbh. K Høringssvar vedrørende lov om ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om aktiv socialpolitik og lov

Læs mere

Bekendtgørelse om selvstændig virksomhed samtidig med efterløn

Bekendtgørelse om selvstændig virksomhed samtidig med efterløn BEK nr 1421 af 14/12/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 29. december 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Pensionsstyrelsen, j.nr. 2009-0021934 Senere ændringer til

Læs mere

BEK nr 283 af 26/03/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 10. oktober Senere ændringer til forskriften BEK nr 429 af 09/04/2015

BEK nr 283 af 26/03/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 10. oktober Senere ændringer til forskriften BEK nr 429 af 09/04/2015 BEK nr 283 af 26/03/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 10. oktober 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. 12-122-0005 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om Forsvarets Efterretningstjeneste (FE)

Bekendtgørelse af lov om Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) LBK nr 1 af 04/01/2016 (Historisk) Udskriftsdato: 2. december 2017 Ministerium: Forsvarsministeriet Journalnummer: Forsvarsmin., j.nr. 2015/008780 Senere ændringer til forskriften LOV nr 462 af 15/05/2017

Læs mere

Reformen af sygedagpengesystemet Økonomisk sikkerhed for sygemeldte samt en tidligere og bedre indsats

Reformen af sygedagpengesystemet Økonomisk sikkerhed for sygemeldte samt en tidligere og bedre indsats Reformen af sygedagpengesystemet Økonomisk sikkerhed for sygemeldte samt en tidligere og bedre indsats Regeringsgrundlaget Regeringen vil føre en aktiv indsats for at nedbringe det langvarige sygefravær.

Læs mere

Københavns Kommune, Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, Center for Driftsunderstøttelse Abel Cathrines Gade 13 1654 København V

Københavns Kommune, Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, Center for Driftsunderstøttelse Abel Cathrines Gade 13 1654 København V Københavns Kommune, Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, Center for Driftsunderstøttelse Abel Cathrines Gade 13 1654 København V Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension Socialudvalget 2014-15 L 79 Bilag 1 Offentligt Lovforslag nr. L 79 Folketinget 2014-15 Fremsat den 19. november 2014 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag

Læs mere

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse sum@sum.dk amkh@sum.dk Høringssvar vedr. forslag til lov om ændring af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet takker for muligheden for at

Læs mere

Institut for Menneskerettigheder har følgende bemærkninger til udkastet:

Institut for Menneskerettigheder har følgende bemærkninger til udkastet: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Holmens Kanal 22 1060 København K tha@sm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K

Læs mere

Arbejdsmarkedsstyrelsen ams@ams.dk; tbi@ams.dk; rnh@ams.dk; aml@ams.dk; act@ams.dk; anh@ams.dk; bst@ams.dk

Arbejdsmarkedsstyrelsen ams@ams.dk; tbi@ams.dk; rnh@ams.dk; aml@ams.dk; act@ams.dk; anh@ams.dk; bst@ams.dk Arbejdsmarkedsstyrelsen ams@ams.dk; tbi@ams.dk; rnh@ams.dk; aml@ams.dk; act@ams.dk; anh@ams.dk; bst@ams.dk T E L E F O N D I R E K T E 3 2 6 9 8 9 0 5 M O B I L 3 2 6 9 8 9 0 5 M A F @ H U M A N R I G

Læs mere

Vejledning om dokumentationskravet ved behandling af sager, hvor det er åbenbart formålsløst at udvikle arbejdsevnen

Vejledning om dokumentationskravet ved behandling af sager, hvor det er åbenbart formålsløst at udvikle arbejdsevnen Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Dato: 11. september 2014 Vejledning om dokumentationskravet ved behandling af sager, hvor det er åbenbart formålsløst at udvikle arbejdsevnen

Læs mere

K E N D E L S E. F Kommune har den 19. marts 2008 truffet afgørelse i sagen, hvorefter der blev givet afslag.

K E N D E L S E. F Kommune har den 19. marts 2008 truffet afgørelse i sagen, hvorefter der blev givet afslag. Det Sociale Ankenævn har den 8. oktober 2010 behandlet din klage over F Kommunes afgørelser af 19. marts 2008 og 15. april 2008 om afslag på offentlig hjælp til tøj og har afsagt følgende K E N D E L S

Læs mere

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt 2015-5 Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt Ved dom af 1. juni 2012 kendte Højesteret udlændingemyndighedernes afgørelser om opholds- og meldepligt i forhold til en konkret udlænding

Læs mere

I medfør af 2 i lov nr. 580 af 29. november 1978 for Grønland om arbejds og socialvæsenet fastsættes: Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v.

I medfør af 2 i lov nr. 580 af 29. november 1978 for Grønland om arbejds og socialvæsenet fastsættes: Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. Landstingsforordning nr. 4 af 7. maj 2007 om førtidspension I medfør af 2 i lov nr. 580 af 29. november 1978 for Grønland om arbejds og socialvæsenet fastsættes: Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v.

Læs mere

Æ n d r i n g s f o r s l a g. til. Forslag til landstingsforordning om folkeskolen. Fremsat af landsstyret til andenbehandlingen.

Æ n d r i n g s f o r s l a g. til. Forslag til landstingsforordning om folkeskolen. Fremsat af landsstyret til andenbehandlingen. 23. april 2002 FM 2002/29 Æ n d r i n g s f o r s l a g til Forslag til landstingsforordning om folkeskolen. Fremsat af landsstyret til andenbehandlingen. Til 1 1. Paragraffen affattes således: " 1. Folkeskolen

Læs mere

S2. Førtidspension S2.1 Ansøgning om førtidspension

S2. Førtidspension S2.1 Ansøgning om førtidspension S2. Førtidspension S2. Førtidspension ANSØGNING OM FØRTIDSPENSION REVURDERING AF TILKENDT FØRTIDSPENSION ARBEJDSEVNEVURDERING EFTER ENDT REVALIDERING Skriftlig beskrivelse 1. Borgeren eller dennes værge

Læs mere

Notat. Modtager(e): BEU cc: [Navn(e)]

Notat. Modtager(e): BEU cc: [Navn(e)] Notat Modtager(e): BEU cc: [Navn(e)] 225-timers regel Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik og lov om individuel boligstøtte (Indførelse af et nyt kontanthjælpsloft, en 225 timers regel,

Læs mere

Redegørelse vedrørende klager over afgørelser truffet i Psykiatri og Handicap i

Redegørelse vedrørende klager over afgørelser truffet i Psykiatri og Handicap i Redegørelse vedrørende klager over afgørelser truffet i Psykiatri og Handicap i 2014 Indhold 1. Indledning... 3 2. Regler vedrørende behandling af klagesager... 3 3. Klager over afgørelser truffet i 2014...

Læs mere

Institut for Menneskerettigheder har følgende bemærkninger til udkastet:

Institut for Menneskerettigheder har følgende bemærkninger til udkastet: Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet uibm@uibm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 9 7 9 M O B I L 3 2 6 9 8 9 7 9 E M K

Læs mere

Landstingslov nr. 10 af 15. april 2003 om frie grundskoler og undervisning i hjemmet m.v. Kapitel 1. Undervisning m.v.

Landstingslov nr. 10 af 15. april 2003 om frie grundskoler og undervisning i hjemmet m.v. Kapitel 1. Undervisning m.v. Landstingslov nr. 10 af 15. april 2003 om frie grundskoler og undervisning i hjemmet m.v. Kapitel 1. Undervisning m.v. 1. Frie grundskoler giver undervisning inden for 1. 10. klassetrin, som står mål med,

Læs mere

Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion

Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion 2-x. Forvaltningsret 1113.1 114.3 115.1 123.1. Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion En friskole glemte at søge Økonomistyrelsen om fleksjobrefusion inden ansøgningsfristen udløb.

Læs mere

Bekendtgørelse om bistandsværger

Bekendtgørelse om bistandsværger BEK nr 947 af 24/09/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 28. september 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2008-220-0088 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik 2013/1 LSF 183 (Gældende) Udskriftsdato: 19. december 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration

Læs mere

For meget udbetalt løn (Condictio indebiti) & For lidt udbetalt løn

For meget udbetalt løn (Condictio indebiti) & For lidt udbetalt løn For meget udbetalt løn (Condictio indebiti) & For lidt udbetalt løn Notatet angår dels retningslinierne for, hvornår arbejdsgiveren kan kræve pengene tilbage, i tilfælde, hvor lønmodtageren har fået for

Læs mere

25. januar 2017 UPA 2017/9. Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx 2017 om Ombudsmanden for Inatsisartut. Kapitel 1 Forholdet til Inatsisartut

25. januar 2017 UPA 2017/9. Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx 2017 om Ombudsmanden for Inatsisartut. Kapitel 1 Forholdet til Inatsisartut 25. januar 2017 UPA 2017/9 Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx 2017 om Ombudsmanden for Inatsisartut. Kapitel 1 Forholdet til Inatsisartut 1. Efter hvert valg til Inatsisartut samt ved embedsledighed

Læs mere

EM2016/28. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

EM2016/28. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 29-07-2016 EM2016/28 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Landstingslov nr. 7 af 31. maj 2001 om udnyttelse af is og vand med henblik på eksport (isog vandeksportloven)

Læs mere

Sagsbehandlingstider: Beskæftigelsesområdet

Sagsbehandlingstider: Beskæftigelsesområdet Sagsbehandlingstider: Beskæftigelsesområdet Når din sag skal afgøres, skal den være afgjort inden for en bestemt tid. Du kan se, hvor længe du skal vente på en afgørelse i din sag, i denne oversigt. Du

Læs mere

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget L 91 Bilag 1 Offentligt

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget L 91 Bilag 1 Offentligt Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2016-17 L 91 Bilag 1 Offentligt 1 UDKAST til Forslag til Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi m.v. (Midlertidig suspension af støtteordninger og indsættelse

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 26. august 2008 til en borger

Statsforvaltningens brev af 26. august 2008 til en borger Statsforvaltningens brev af 26. august 2008 til en borger 26-08- 2008 TILSYNET MED KOMMUNERNE I REGION SYDDANMARK STATSFORVALTNINGEN SYDDANMARK Statsforvaltningen har modtaget Deres henvendelse af 29.

Læs mere