IDRÆTS- OG MOTIONSVANER BLANDT NATURBRUGERE I LEJRE KOMMUNE OG FREDERIKSSUND KOMMUNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "IDRÆTS- OG MOTIONSVANER BLANDT NATURBRUGERE I LEJRE KOMMUNE OG FREDERIKSSUND KOMMUNE"

Transkript

1 IDRÆTS- OG MOTIONSVANER BLANDT NATURBRUGERE I LEJRE KOMMUNE OG FREDERIKSSUND KOMMUNE Notat udarbejdet af: Jens Høyer-Kruse Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund (CISC) Syddansk Universitet INTRODUKTION Formålet med dette notat er at formidle viden om borgere der benytter naturen som arena for deres idræts- og motionsaktiviteter. Hvem er naturbrugerne, hvilke steder i naturen benytter de og til hvad? Indholdet i notatet bygger på resultater fra to tidligere undersøgelser, henholdsvis Undersøgelse af idræts- og fritidsfaciliteterne i Kommune 1 og Faciliteter til idræt, motion og bevægelse i Kommune. Baggrundsanalyser 2. I begge undersøgelser har der været gennemført elektroniske surveys af både børn og unges samt den voksne befolknings idræts- og motionsvaner. Og det er fortrinsvis resultater fra disse befolkningsundersøgelser, som notatet tager udgangspunkt i. Notatet indeholder: En kort beskrivelse af notatets datagrundlag En gennemgang af naturbrugernes profil En analyse af naturbrugernes aktiviteter i naturen og hvilke steder i naturen de benytter En belysning af befolkningernes sager til bosætning Rekvirenten og modtageren af notatet er sekretariatet for nationalparken Skjoldungelandet. Jf. aftale med denne, indeholder notatet først og fremmest en bearbejdning og videreformidling af tal og resultater fra tidligere nævnte undersøgelser i en grov form og er i mindre grad diskuterende og perspektiverende. 1 Høyer-Kruse J, Forsberg P, Gjersing Nielsen C, Due Nielsen C. Undersøgelse af idræts- og fritidsfaciliteterne i Kommune. Syddansk Universitet, Institut for Idræt og Biomekanik, Forsberg et al. Faciliteter til idræt, motion og bevægelse i Kommune. Baggrundsanalyser. Idrættens Analyseinstitut,

2 DATAGRUNDLAGET I undersøgelsen af idrætsområdet i Kommune har børn og unge på 4. til 9. klassetrin på alle skoler i kommunen besvaret et spørgeskema i marts måned 2015, som omhandler deres deltagelse i sport og motion i fritiden og brug af faciliteter. Svarprocenten var samlet set tilfredsstillende (73 pct.), og i alt har børn og unge i gennemført hele spørgeskemaet. For de voksnes vedkommende blev der foretaget et udtræk af voksne borgere over 15 bosiddende i kommunen. I stikprøven er der taget hensyn til, at fordelingen på køn og alder svarer til den samlede borgergruppe i kommunen. Da indsamlingen blev afsluttet havde personer besvaret spørgeskemaet. Dette gav en svarprocent på 31 pct. for de voksne. Undersøgelsen i forløb stort set lige sådan. Her deltog børn og unge på 4. til 9. klassetrin med en samlet svarprocent på 68 pct. Blandt de voksne deltog 988 i spørgeskemaundersøgelsen, hvilket gav en svarprocent på 33 pct. (ud af et udtræk på voksne borgere). Svarprocenten fra tilsvarende undersøgelser, af idrætsvaner på kommuneniveau, er tidligere fundet i omegnen af pct., hvilket er sammenligneligt med de aktuelle undersøgelser. En relativt lav svarprocent kan have betydning for undersøgelserne, idet respondenter der dyrker idræt, motion og sport, antages at være mere villige til at deltage i en spørgeskemaundersøgelse, i forhold til inaktive personer. Det kan derfor ikke afvises, at den reelle andel af idrætsaktive borgere i Kommune og Kommune er lavere, end rapporteret i notatet. Desuden må overrepræsentationen af ældre borgere blandt undersøgelsernes deltagere formodes at influere på de udførte analyser, hvor større deltagergrupper udgør grundlaget. I begge undersøgelser er der dog så mange deltagere hos både børn og unge samt voksne, at der opnås en fornuftig repræsentativitet for resten af kommunernes befolkning. Som resultaterne herunder vil vise, er benyttelsen af natur størst blandt voksne, hvorfor det i højere grad vil være data fra spørgeskemaundersøgelserne til voksne borgere i de to kommuner, som notatet vil fremhæve. 2

3 HVEM ER NATURBRUGERENE? Ud fra tabel 1 ses, at de fire mest benyttede faciliteter og arenaer udgør naturen, fitnesscenter/motionsrum, veje, gader, fortove og lign, samt haller/sale. De primære arenaer og faciliteter ligger dermed hovedsageligt uden for den traditionelle kommunale idrætspolitik, som ofte har haft primært fokus på midler til idræts- og svømmehaller, fodboldbaner og specifikke idrætsanlæg. Dermed er det også et anliggende for andre forvaltninger i kommunerne end kultur- og fritid. Det gælder eksempelvis Teknik og miljø, der har til opgave at sikre vedligeholdelse og anlægning af grusstier og andre udendørs arealer, som mange voksne borgere benytter til idræt og motion. Lidt flere kvinder end mænd benytter naturen som arena for deres aktiviteter (se tabel 1). Forskellene mellem kvinder og mænd er næsten den samme i begge kommuner. Tabel 1. Idrætsaktive voksne borgere i kommunerne og og deres brug af forskellige faciliteter og udendørs rammer til idræt, sport eller motion (pct.). Kommune (n = 840) Kommune (n = 870) Total Kvinder Mænd Total Kvinder Mænd Naturen Veje, gader, fortove og lign Fitnesscenter/motionsrum Hal/sal Hjemme/i haven Svømmehal Andre baner/anlæg Fodboldbaner Anlæg ved vand Aktivitetsanlæg Andet Tabellen viser andelen af alle idrætsaktive (andelen, der har dyrket mindst én aktivitet regelmæssigt inden for det seneste ), som benytter forskellige former for faciliteter og udendørsrum til sport eller motion. Fordelt på totaler og køn. Børn og unge dyrker idræt og motion i langt mere traditionelle rammer end de voksne. Således benytter lidt flere end hver anden idrætsaktive børn og unge hal/sal, hver tredje bruger en fodboldbane (græs, kunstgræs eller grus), mens omkring 15 pct. kommer i en svømmehal. Hver femte dyrker idræt i hjemmet/haven, mens lidt færre er aktive i naturen 3. Set over forskellige aldersgrupper falder brugen af klassiske kommunale faciliteter i form af haller/sale og fodboldbaner, mens andelen af aktive i fitnesscentre og naturen stiger betragteligt. Naturen som ramme for aktivitet forbliver på et højt niveau gennem alle voksne aldersgrupper (se figur 1). 3 Data ikke vist. 3

4 Figur 1. Andel af børn og voksne i Kommune og Kommune, der benytter naturen til idræt og motion (pct.) Figuren viser andelen af alle respondenter, der har benyttet naturen til idræt og motion inden for det seneste. Opdelt på aldersgrupper. Figur 2. Hvor meget benytter voksne borgere naturen til motion, idræt eller sport? Andel af idrætsaktive. Fordelt på lokalområder (Pct.) Bramsnæsvig Gevninge 58 Hvalsø Kirke Hyllinge Kirke Såby 52 Osted 50 Skibby Jægerspris Slangerup

5 Figur 2 herover viser andelen af voksne borgere der er aktive i naturen opdelt efter det lokalområde de bor i. Man kunne forvente at der er en sammenhæng mellem mængden eller tilgængeligheden af natur i befolkningens nærområde og hvor meget de benytter naturen. Denne forventning er dog tydeligst i Kommune, hvor især lokalområdet Jægerspris skiller sig ud med en meget høj benyttelse af naturen i forhold til resten af kommunen. For Kommunes vedkommende er naturen måske mere ligeligt fordelt mellem lokalområderne? I de følgende resultater vil det først og fremmest være naturbrugerne, dvs. de henholdsvis 61 pct. fra Kommune og 55 pct. fra Kommune, der er i fokus. Længere oppe er det muligt at aflæse køns- og aldersprofilen af naturbrugerne. Men hvilke oplysninger kan ellers bidrage i beskrivelsen af dem? Naturbrugerne er fortrinsvis i arbejde (omkring 60 pct.) men mange st også uden for arbejdsmarkedet (lidt over 30 pct.), hvilket dækker over pensionister, efterlønsmodtagere og folk på orlov. De fleste har en lang eller mellem lang videregående uddannelse og er hovedsageligt aktive 2 gange om ugen eller mere med idræt og motion (se tabel 2). Tabel 1. Naturbrugerne. Fordelt på arbejdsmarkedstilknytning, uddannelseslængde og aktivitetsfrekvens, (pct.). Tilknytning til arbejdsmarkedet Kommune (n = 515) Kommune (n = 475) I arbejde Midlertidig uden arbejde 2 2 Udenfor arbejdsmarkedet Andet 4 5 Uddannelsesniveau Grundskole 7 10 Hvor ofte dyrker du normalt idræt, sport eller motion (alle aktiviteter)? Kort uddannelse Kort videregående uddannelse Mellemlang videregående uddannelse Lang videregående uddannelse Andet eller flere gange om ugen gange om ugen gange om ugen gange om ugen gang om ugen gange om måneden 4 4 Sjældnere 2 4 Tabellen viser svarfordelinger på spørgsmålet Hvilke idrætsanlæg, idrætsfaciliteter, idrætslokaler eller steder benytter du, n du dyrker motion, idræt eller sport? Naturen Opdelt på uddannelseslængde, arbejdsmarkedstilknytning og aktivitetsfrekvens. 5

6 NATURBRUGERNES AKTIVITETER Tabel 3. Hvilke former for idræt, sport og motion har du dyrket regelmæssigt inden for de seneste 12 måneder? Fordelt på totaler og køn i de to kommuner (pct.) Kommune Kommune Total Kvinder Mænd Total Kvinder Mænd Vandreture Jogging/motionsløb Styrketræning Mountainbike Landevejscykling (ikke som transport til arbejde og lignende) Svømning Yoga, afspænding, meditation Gymnastik Fodbold Spinning/kondicykel Aerobic/step/pump/Zumba, eller lignende træning på hold Ridning Badminton Fiskeri Kano/kajak Jagt Dans (alle former) Kampsport Tennis Stavgang/Nordic Walking Sejlsport/surfing/kite Golf Andet boldspil for hold Orienteringsløb Håndbold Bordtennis Skydning Atletik Rulleskøjter/skateboard Volleyball/beachvolley Vinterbadning Anden idrætsgren Tabellen viser andelen af naturbrugere, der dyrker forskellige aktivitetsformer. Opdelt på Kommune (n = 515) og Kommune (n = 475). 6

7 Ikke overraskende er det udendørs aktiviteter der dominerer naturbrugernes aktivitetsvalg (se tabel 3). Dertil kommer en række typiske voksen-aktiviteter, som primært dyrkes indendøre: styrketræning, yoga, gymnastik, spinning og aerobics. Det er ligeledes værd at bemærke forskellene mellem kommunerne. Der er eksempelvis langt flere der dyrker styretræning og svømning i Kommune i forhold til Kommune, hvilket givetvis skyldes forskelle i tilstedeværelsen af faciliteter dertil. Omvendt er der væsentlig flere i Kommune der kører mountainbike, g til fodbold eller ridning end det er tilfældet i Kommune. På tværs af aldersgrupper indenfor begge kommuner såvel som på tværs af kommunerne, er der forskel på valg af aktiviteter. Figur 3 viser de fem mest udbredte aktiviteter for naturbrugerne. Vandretur er således størst blandt de ældre aldersgrupper, mens jogging/motionsløb foretrækkes af de mere midaldrende og yngre aldersgrupper. Desuden ses der en forskel mellem de (lidt ældre) aldersgrupper, der foretrækker landevejscyklingen over for de (lidt yngre) aldersgrupper der kører mountainbike (se figur 3). Figur 3. Hvilke former for idræt, sport og motion har du dyrket regelmæssigt inden for de seneste 12 måneder? De fem mest udbredte aktiviteter, fordelt på aldersgrupper i de to kommuner (pct.) 0% 20% 40% 60% 80% Vandreture Jogging/motionsløb Styrketræning Mountainbike Landevejscykling 7

8 I Danmark har idræt og motion generelt været forstået som et anliggende for de frivillige, folkeoplysende foreninger, der har stået for de forskellige aktivitetstilbud. Dette gælder især blandt børn og unge, hvor foreningsidrætten stadig udgør den primære organiseringsform hos de yngste. Dette billede ændrer sig dog i organiseringen af idrætsaktiviteterne blandt voksne i både Kommune og Kommune. De voksne borgere i de to kommuner, dyrker i større grad aktiviteter på egen hånd end aktiviteter der er tilknyttet foreninger eller et privat/kommercielt center. Men blandt naturbrugerne i Kommune og Kommune bliver der dyrket aktiviteter i langt højere grad på egen hånd end hos den generelle befolkning (se figur 4). Figur 4. Organisering af voksne borgeres idræts- og fritidsaktiviteter i på tværs af Kommune og Kommune. Opdelt på aldersgrupper. Sammenlignet mellem den brede befolkning, landstal og naturbrugere (pct.). 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% Forening, LK + FK Forening, landstal Forening, naturbrugere På egen hånd, LK + FK På egen hånd, landstal På egen hånd, naturbrugere Privat/kommercielt center, LK + FK Privat/kommercielt center, landstal Privat/kommercielt center, naturbrugere 0%

9 HVILKE STEDER I NATUREN BENYTTER DE BORGERNE? De fem mest benyttede naturområder blandt voksne borgerne i Kommune er Bistrupskovene, Ledreborg Skov, Skjoldungestien, Avnstrup Skov og Ejby Ådal (se tabel 4). Tabel 4. De mest benyttede naturområder i Kommune. Andel af alle idrætsaktive (pct.) Idrætsaktiv (n=850) Bistrupskovene, stier 18 Ledreborg Skov 17 Skjoldungestien 13 Avnstrup Skov 12 Ejby Ådal 12 Roskilde Fjord 12 Storskoven 11 Fjordstien 11 Tadre Mølle 10 Stier i 10 Herslev Strand 9 Ryegaard Dyrehave 9 Bramsnæs Vig 9 Stier i Hvalsø by 9 Særløse Overdrev 7 Ejby Strand 7 Aunsø, badesø 7 Ejby Skrænter 7 Isefjord 6 Vig 6 Stier i Ejby 6 Bistrupskovene, mtb-spor 6 Dejligheden 6 Stier i Bramsnæsvig 5 Stier i Kr. Hyllinge by 5 Elverdamsdalen 5 Kattinge Vig 4 Stier i Gevninge 4 Nationale cykelruter Vellerup Vig 4 Osted Hestehave 4 Stier i Rye 3 Borup Skov 3 Gudernes stræde 3 Ordrup Skov 3 9

10 Bro Kyndeløse strand 3 Bæsted Skov 3 Krabbesholm Skov 3 Kattinge Sø 2 Kisserup Lod 2 Atterup Skov 2 Helvigstrup Skov 2 Stier i Øm og Glim 2 Strandskoven 2 Ledreborg Skoven, shelter- og bålplads 2 Ravnsholte Skov 2 Heide Overdrev Skov 1 Ramsødalen-stien 1 Munkevejen 1 Det Gule Badehus 1 Ebberup Skov <1 Fjernvandrevejen <1 Oren <1 Røgerup Skov <1 Garveriskoven <1 Uglestrup Mose <1 Bulvad Enghave <1 Andet naturområde 11 De mest benyttede naturområder for børn og unge i Kommune er Ledreborg Skov, Stier i by, Roskilde Fjord, Stier i Hvalsø by, Aunsø, Avnstrup Skov, Storskoven, Herslev Strand, Tadre Mølle og Ejby Strand. De fem mest benyttede naturområder blandt voksne borgere i Kommune udgør Fjordstien, Færgelunden, Kalvøen, Nordskoven og Sillebro Ådal (se tabel 5). Tabel 5. De mest benyttede naturområder i Kommune. Andel af alle idrætsaktive (pct.) Idrætsaktiv (n=869) Fjordstien 21 Færgelunden 19 Kalvøen 18 Nordskoven 17 Sillebro Ådal 16 Marbæk Strand 12 Lystbådehavn 9 Slotsparken/Slotshegnet 8 Lystrup Skov 8 10

11 Kulhuse Strand 5 Marbæk Lystbådehavn 5 Selsø Sø 5 Græse Å 4 Svanholms Skove 4 Østskoven 4 Dalby Strand 3 Klinten (strand) 3 Kulhuse Havn 3 Skuldelev Havn 3 Skuldeslev Strand 3 Kignæs Havn 3 Vester Strand 3 Hammer Bakke Strand 3 Vellerup Vig (strand) 2 Sønderby Havn 2 Tørslev Hage (strand) 2 Solbakkeskoven 2 Vellerup Vig Birkebækvej (strand) 2 Havelse Å 1 Omgivelser til Slangerup Idræts- og Kulturcenter Hyllingeriis (strand) 1 Landerslev Strand 1 Skjoldungernes Land 1 Hammergden Skibby 1 Værebro Å 1 Hagerup Sø <1 Hjortevej Strand <1 Andet 12 1 Den regionale cykelrute nr. 40, også kaldet Fjordstien, ligger højst på listen over attraktive naturområder idet 21 pct. af de idrætsaktive voksne borgere i Kommune benytter denne. Stisystemet må forventes særdeles attraktivt, idet stien bugter sig igennem det meste af Kommune, samt er naturskøn med skove, bakkede landskaber med udsigt til kysten. Stisystemets længde må også forventes indvirkende på den at flere vil kunne drage nytte heraf. Blandt børn og unge i Kommune ligger følgende naturområder højt på listen over steder de benytter: Marbæk Strand, Kalvøen, Lustrup Skov, Sillebro Ådal, Lystbådehavn, Fjordstien, Færgelunden, Nordskoven, Slotsparken og Svanholm Skove. Kendetegnende for børns og unges naturbrug er at den som nævnt er væsentlig mindre end voksnes. De steder børn og unge kommer, er primært inden for naturtyper med skov og vand (strande og søer). 11

12 89 pct. af de voksne borgere i Kommune, som har angivet, at de benytter naturen, benytter et område i umiddelbar nærhed af deres bopæl. Det store flertal af idrætsaktive borgere i naturen har angivet, at de kan komme til det naturområde, som de benytter, på under 15 minutter ved at gå, løbe eller cykle (se tabel 6). Dette tal dækker dog over mindre forskelle mellem lokalområderne, da 97 pct. af borgerne i Hvalsø-området svarer Ja til førnævnte, mens kun 70 pct. i Kirke Såby området kan nikke genkendende til udsagnet. Foruden at bruge naturen benytter mange borgere sig også af veje, gader, fortove samt stier og stisystemer fordelt rundt om i kommunen. Tabel 6. Er naturområdet tæt på, hvor du bor, dvs. kan du komme dertil på 15 min. eller mindre ved at gå, løbe eller cykle? Andel af naturbrugere i Kommune. Fordelt på køn og alder (pct.) n = 456 Total Køn Alder Kvinder Mænd Ja Nej Hele 90 pct. af naturbrugerne i Kommune benytter naturområder der ligger mindre end 15 minutter fra deres bopæl (se tabel 7). Betydeligelige forskelle mht. lokalområderne forefindes, hvilket må tildeles den geografiske placering af naturområderne i forhold til lokalområderne. Brugerne af naturområder i Jægerspris (96 pct.) (92 pct.) benytter således i større grad naturområder der ligger indenfor 15 min fra deres bopæl, sammenlignet med dem i Skibby (84 pct.) og Slangerup (83 pct.). Signifikant flere mænd (14 pct.) end kvinder (7 pct.) blandt naturbrugerne, angiver at benytte et naturområde længere væk en 15 min væk fra deres bopæl. Alder synes dog ikke at indvirke på, hvor langt de voksne naturbrugere er villige til at transporterer sig selv for at benytte et naturområde. Tabel 7. Er naturområdet tæt på, hvor du bor, dvs. kan du komme dertil på 15 min. eller mindre ved at gå, løbe eller cykle? Andel af naturbrugere i Kommune. Fordelt på køn og alder (pct.) n = 446 Total Køn Alder Kvinder Mænd Ja Nej

13 I forbindelse med afstand og natur blev der i spørgeskemaundersøgelsen til voksne borgere i Kommune spurgt ind til forskellige faciliteter og steder, og vigtigheden af afstanden til disse i forbindelse med bosætning i kommunen. Og her er det tydeligt, at nærhed til natur- og udeområder samt stier og stisystemer har meget stor betydning for voksne (se tabel 8). Tabel 8. Hvor vigtig er afstanden til følgende, n du skal afgøre, hvor du bosætter dig? (pct.) n = 985 Slet ikke vigtigt I mindre grad vigtigt I nogen grad vigtigt I høj grad vigtigt I meget høj grad vigtigt Ved ikke Et mangfoldigt idræts-/foreningsliv Idrætsfaciliteter (f.eks. hal, sal, fodboldbaner, tennisbaner, atletikstadion) Svømmehal Fitnesscenter Udendørs stier, motionsruter, træningspladser eller lign Attraktive natur-/udeområder

GULDBORGSUND IDRÆT RAPPORT

GULDBORGSUND IDRÆT RAPPORT GULDBORGSUND IDRÆT RAPPORT 07.03.2017 OPSUMMERING Undersøgelsens hovedresultater VOKSNES IDRÆT OG MOTION 59% af de voksne i Guldborgsund Kommune er idræts eller motionsaktive. Andelen er ikke signifikant

Læs mere

TEENAGERES IDRÆTSVANER

TEENAGERES IDRÆTSVANER TEENAGERES IDRÆTSVANER Notat på baggrund af undersøgelsen Danskernes motions- og sportsvaner 2016 Steffen Rask Notat / Maj 2017 Idrættens Analyseinstitut 2 www.idan.dk TEENAGERES IDRÆTSVANER Idrættens

Læs mere

IDRÆTSVANER I FIRE KOMMUNER

IDRÆTSVANER I FIRE KOMMUNER Peter Forsberg Analytiker Idrættens Analyseinstitut Jens Høyer-Kruse Postdoc. Syddansk Universitet Åbningsseminar 'Fremtidens Idrætsfaciliteter' IDRÆTSVANER I FIRE KOMMUNER Resultater, forskelle og ligheder

Læs mere

Voksnes idrætsdeltagelse på Bornholm

Voksnes idrætsdeltagelse på Bornholm Voksnes idrætsdeltagelse på Bornholm Resultater fra de voksnes besvarelse af spørgeskema som led i undersøgelsen af idræt og idrætsfaciliteter på Bornholm Bjarne Ibsen og Louise Bæk Nielsen Center for

Læs mere

Trygve Laub Asserhøj, Christian Gjersing Nielsen & Aline van Bedaf

Trygve Laub Asserhøj, Christian Gjersing Nielsen & Aline van Bedaf Fremtidens idrætsfaciliteter i svendborg kommune Trygve Laub Asserhøj, Christian Gjersing Nielsen & Aline van Bedaf Appendiks og bilagssamling / September 2016 FREMTIDENS IDRÆTSFACILITETER I SVENDBORG

Læs mere

IDRÆTSLIVET OM 10 ÅR - BOLDBANERNES ROLLE

IDRÆTSLIVET OM 10 ÅR - BOLDBANERNES ROLLE Seminar Anlæg af græsboldbaner KU, Skov & Landskab 30. maj 2016 Henrik H. Brandt henrik.brandt@idan.dk IDRÆTSLIVET OM 10 ÅR - BOLDBANERNES ROLLE FOLKEOPLYSNING STÅR IKKE LÆNGERE ALENE - er Faaborg-Midtfyns

Læs mere

Idrætsanalyse Ballerup Kommune. Foto: Ballerup Kommune

Idrætsanalyse Ballerup Kommune. Foto: Ballerup Kommune Idrætsanalyse Ballerup Kommune Foto: Ballerup Kommune EN SAMMENSAT KOMMUNE Mange kan selv, andre skal have en hjælpende hånd Kommunale nøgletal: 1. Frederiksberg (11.714) 1. Læsø (33.2) 1. Gentofte (51)

Læs mere

FREMTIDENS IDRÆTS- FACILITETER I HADERSLEV KOMMUNE

FREMTIDENS IDRÆTS- FACILITETER I HADERSLEV KOMMUNE FREMTIDENS IDRÆTS- FACILITETER I HADERSLEV KOMMUNE Facilitetsanalyse og udviklingsperspektiver. Afslutningsnotat Notat / Maj 2016 Peter Forsberg Titel Fremtidens idrætsfaciliteter i Haderslev Kommune.

Læs mere

IDRÆTS- OG MOTIONSVANEUNDERSØGELSE. Køge Kommune

IDRÆTS- OG MOTIONSVANEUNDERSØGELSE. Køge Kommune IDRÆTS- OG MOTIONSVANEUNDERSØGELSE Køge Kommune - 2014 2 INDLEDNING Idræts- og motionsvaneundersøgelsen Epinion har for Køge Kommune i efteråret 2014 gennemført en idræts- og motionsvaneundersøgelse blandt

Læs mere

Børns idrætsdeltagelse på Bornholm

Børns idrætsdeltagelse på Bornholm Børns idrætsdeltagelse på Bornholm Resultater fra børnenes besvarelse af spørgeskema som led i undersøgelsen af idræt og idrætsfaciliteter på Bornholm Bjarne Ibsen og Louise Bæk Nielsen Center for forskning

Læs mere

SKOLEELEVERS OG VOKSNE BORGERES DELTAGELSE I IDRÆTS- OG FRITIDSAKTIVITETER I GREVE KOMMUNE

SKOLEELEVERS OG VOKSNE BORGERES DELTAGELSE I IDRÆTS- OG FRITIDSAKTIVITETER I GREVE KOMMUNE SYDDANSK UNIVERSITET INSTITUT FOR IDRÆT OG BIOMEKANIK SKOLEELEVERS OG VOKSNE BORGERES DELTAGELSE I IDRÆTS- OG FRITIDSAKTIVITETER I GREVE KOMMUNE Jens Høyer-Kruse, Trygve Laub Asserhøj og Casper Due Nielsen

Læs mere

Danskernes motionsog sportsvaner 2016

Danskernes motionsog sportsvaner 2016 Danskernes motionsog sportsvaner 2016 Spørgeskema - børn Maja Pilgaard & Steffen Rask 1. Er du dreng eller pige? Dreng Pige 2. Hvor gammel er du? Skriv antal år: 3. Hvem bor du sammen med? Mor og far Mor

Læs mere

Kommunale faciliteter i fremtiden. Jens Høyer-Kruse IOB SDU 2015

Kommunale faciliteter i fremtiden. Jens Høyer-Kruse IOB SDU 2015 Kommunale faciliteter i fremtiden Jens Høyer-Kruse IOB SDU 2015 Hvordan udvikler vi de kommunale faciliteter, så de stadig passer til behovene om 5-10-15 år? I dag Idrætsfaciliteter har stor betydning

Læs mere

FREMTIDENS FACILITETER I AARHUS KOMMUNE

FREMTIDENS FACILITETER I AARHUS KOMMUNE Temadrøftelse om idrætsfaciliteter, Kulturudvalget Aarhus Kommune, 28. juni 2016 Henrik H. Brandt henrik.brandt@idan.dk FREMTIDENS FACILITETER I AARHUS KOMMUNE AARHUS HAR EN IDRÆTSAKTIV BEFOLKNING Facilitetsdækning

Læs mere

FREMTIDENS FACILITETER I AARHUS KOMMUNE

FREMTIDENS FACILITETER I AARHUS KOMMUNE Temadrøftelse om idrætsfaciliteter, Kulturudvalget Aarhus Kommune, 28. juni 2016 Henrik H. Brandt henrik.brandt@idan.dk FREMTIDENS FACILITETER I AARHUS KOMMUNE AARHUS HAR EN IDRÆTSAKTIV BEFOLKNING Facilitetsdækning

Læs mere

FAKTAARK DEN PÆNE FORSTAD Hvordan skaber vi mere og bedre idræt og bevægelse i den pæne forstad?

FAKTAARK DEN PÆNE FORSTAD Hvordan skaber vi mere og bedre idræt og bevægelse i den pæne forstad? Det brændende spørgsmål FAKTAARK DEN PÆNE FORSTAD Hvordan skaber vi mere og bedre idræt og bevægelse i den pæne forstad? Den pæne forstads centrale karakteristika Definition af den pæne forstad Her defineres

Læs mere

Investeringer i idrætsfaciliteter i fremtiden. Bjarne Ibsen Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund Syddansk Universitet September 2009

Investeringer i idrætsfaciliteter i fremtiden. Bjarne Ibsen Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund Syddansk Universitet September 2009 Investeringer i idrætsfaciliteter i fremtiden Bjarne Ibsen Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund Syddansk Universitet September 2009 Forskningsprojekt i fire kommuner Kortlægning af eksisterende

Læs mere

IDRÆTSSKADER I DANMARK 2016

IDRÆTSSKADER I DANMARK 2016 IDRÆTSSKADER I DANMARK 2016 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 3 Forfatterne bag... 4 Rettelser... 4 Kontakt... 4 Datamaterialet... 5 Skadesdefinition... 6 IDRÆTSSKADER HOS VOKSNE...7 Skadesantal og -risiko

Læs mere

IDRÆTSSKADER I DANMARK 2016

IDRÆTSSKADER I DANMARK 2016 IDRÆTSSKADER I DANMARK 2016 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 3 Forfatterne bag... 4 Rettelser... 4 Kontakt... 4 Datamaterialet... 5 Skadesdefinition... 6 IDRÆTSSKADER HOS VOKSNE... 7 Skadesantal og -risiko

Læs mere

Hvor dyrker danskerne idræt?

Hvor dyrker danskerne idræt? Hvor dyrker danskerne idræt? Notat om brug af faciliteter på baggrund af undersøgelsen Danskernes motions- og sportsvaner 2011 Af Trygve Buch Laub og Maja Pilgaard Idrættens Analyseinstitut Oktober 2012

Læs mere

Børn og unges deltagelse i idræt i Fredericia Kommune Dokumentationsrapport

Børn og unges deltagelse i idræt i Fredericia Kommune Dokumentationsrapport Børn og unges deltagelse i idræt i Fredericia Kommune Dokumentationsrapport Bjarne Ibsen og Jan Toftegaard Støckel Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund Institut for Idræt og Biomekanik

Læs mere

faciliteter til idræt, motion og bevægelse i Frederikssund kommune

faciliteter til idræt, motion og bevægelse i Frederikssund kommune faciliteter til idræt, motion og bevægelse i Frederikssund kommune Overblik, analyse og anbefalinger Afslutningsnotat / Februar 2016 Peter Forsberg Idrættens Analyseinstitut 2 www.idan.dk FACILITETER TIL

Læs mere

Udviklingstendenser på idræts- og fritidsområdet

Udviklingstendenser på idræts- og fritidsområdet Debataften om ny kultur- og fritidspolitik i Sorø Kommune Sorø Rådhus D. 30. august 2016 Peter Forsberg Analytiker og ph.d. Idrættens Analyseinstitut/ Syddansk Universitet Udviklingstendenser på idræts-

Læs mere

Fremtidens idræts- og foreningsliv + faciliteter?

Fremtidens idræts- og foreningsliv + faciliteter? Fremtidens idræts- og foreningsliv + faciliteter? Jens Høyer-Kruse Institut for Idræt og Biomekanik Syddansk Universitet 2014 Odsherred Kommune (62 ud af 93 ifølge DIF-rapport) Ros til DIF for at forsøge

Læs mere

Tendenser, tal og måling på idrætsog facilitetsområdet

Tendenser, tal og måling på idrætsog facilitetsområdet Netværksmøde for halledere i Thisted Kommune, Benchmarking og optimering af driften 22. september 2016 Peter Forsberg Analytiker og ph.d. Idrættens Analyseinstitut/ Syddansk Universitet T: 40885279 E:

Læs mere

FREMTIDENS IDRÆTSFACILITETER I RINGSTED KOMMUNE

FREMTIDENS IDRÆTSFACILITETER I RINGSTED KOMMUNE FREMTIDENS IDRÆTSFACILITETER I RINGSTED KOMMUNE Overblik, analyse og anbefalinger Afslutningsnotat / Maj 2016 Peter Forsberg Idrættens Analyseinstitut 2 www.idan.dk FREMTIDENS IDRÆTSFACILITETER I RINGSTED

Læs mere

Undersøgelse af idrætsfaciliteter i Bornholms Regionskommune

Undersøgelse af idrætsfaciliteter i Bornholms Regionskommune Undersøgelse af idrætsfaciliteter i Bornholms Regionskommune Bjarne Ibsen Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund Formålet med analysen Formålet med undersøgelsen er at etablere et troværdigt

Læs mere

Appendiks 1. Hvidovre Kommune. Helhedsplan på idrætsområdet. Delanalyser: 1. Skoleundersøgelsen 2. Borgerundersøgelsen 3. Kapacitetsundersøgelsen

Appendiks 1. Hvidovre Kommune. Helhedsplan på idrætsområdet. Delanalyser: 1. Skoleundersøgelsen 2. Borgerundersøgelsen 3. Kapacitetsundersøgelsen Appendiks 1 Helhedsplan på idrætsområdet Hvidovre Kommune Delanalyser: 1. Skoleundersøgelsen 2. Borgerundersøgelsen 3. Kapacitetsundersøgelsen DGI Faciliteter & Lokaludvikling 1 DGI Faciliteter & Lokaludvikling

Læs mere

Idrætten i Rudersdal 2012

Idrætten i Rudersdal 2012 Idrætten i Rudersdal 2012 En kortlægning af idræt og motion i Rudersdal Idrætsliv og faciliteter i Rudersdal Delrapport 1 Peter Forsberg og Bjarne Ibsen Idrættens Analyseinstitut Marts 2013 Titel Idrætten

Læs mere

Idrætsdeltagelse og idrætsfaciliteter i Vordingborg Kommune

Idrætsdeltagelse og idrætsfaciliteter i Vordingborg Kommune Idrætsdeltagelse og idrætsfaciliteter i Vordingborg Kommune Louise Bæk Nielsen og Bjarne Ibsen Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, 1 Syddansk Universitet Indhold 1. Indledning... 4 2.

Læs mere

Faciliteter og frivillighed

Faciliteter og frivillighed Faciliteter og frivillighed Bjarne Ibsen Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund Institut for Idræt og Biomekanik Syddansk Universitet Forsamles og forenes om idræt Foreningsfrihed og forsamlingsfrihed

Læs mere

Juni. Afrapportering fra: Lundehus, Kildevældsskolen & Rådmandsgade skole. Spørgeskema, gps og bevægelsesmåler

Juni. Afrapportering fra: Lundehus, Kildevældsskolen & Rådmandsgade skole. Spørgeskema, gps og bevægelsesmåler Afrapportering fra: Lundehus, Kildevældsskolen & Rådmandsgade skole Juni 2012 Spørgeskema, gps og bevægelsesmåler Rapporten er udarbejdet af Syddansk Universitet, Center for Interventionsforskning Indledning

Læs mere

FAKTAARK - YDERKANTSOMRÅDET

FAKTAARK - YDERKANTSOMRÅDET FAKTAARK - YDERKANTSOMRÅDET Det brændende spørgsmål Yderkantsområdets centrale karakteristika Hvordan skaber vi mere og bedre idræt og bevægelse i "yderkantsområdet? Definition af yderkantsområdet Yderkantsområdet

Læs mere

KVINNOR OCH MÄN I IDROTTENS RUM

KVINNOR OCH MÄN I IDROTTENS RUM KVINNOR OCH MÄN I IDROTTENS RUM Laura Munch Udviklingskonsulent Lokale og Anlægsfonden KVINNOR OCH MÄN I IDROTTENS RUM FLICKOR I IDROTTENS RUM KVINDER OG MÆND I IDRÆTTENS RUM Hvad viste undersøgelsen

Læs mere

Spørgeskema om børn og unges motionsog sportsvaner 2011

Spørgeskema om børn og unges motionsog sportsvaner 2011 + 0 IP. nr.: Int. nr.: Spørgeskema om børn og unges motionsog sportsvaner 2011 Us. nr. 3019-2 Oktober 2011 + 0 + 0 Vejledning i udfyldelse af skema: Hvis du ombestemmer dig, efter at have sat et kryds,

Læs mere

Danskernes fitnessvaner og brug af kommercielle idrætstilbud

Danskernes fitnessvaner og brug af kommercielle idrætstilbud Danskernes fitnessvaner og brug af kommercielle idrætstilbud Notat / Januar 2017 Trygve Laub Asserhøj Titel Danskernes fitnessvaner og brug af kommercielle idrætstilbud Forfatter Trygve Laub Asserhøj Layout

Læs mere

HVOR GÅR IDRÆTTEN HEN? STRØMNINGER I TIDEN

HVOR GÅR IDRÆTTEN HEN? STRØMNINGER I TIDEN Fællesmøde om idrætspolitik. Guldborgsund Kommune 18. januar 2017 Henrik H. Brandt henrik.brandt@idan.dk Foto: Otto Kristensen/Flickr HVOR GÅR IDRÆTTEN HEN? STRØMNINGER I TIDEN DELTAGELSE I SPORT OG MOTION:

Læs mere

Idrætspolitik kan den gøre en forskel?

Idrætspolitik kan den gøre en forskel? Idrætspolitik kan den gøre en forskel? Bjarne Ibsen Professor og centerleder Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund Syddansk Universitet Har idrætspolitikken nået en korsvej? Men det sker,

Læs mere

UNDERSØGELSE AF IDRÆTSOG FRITIDSFACILITETER I

UNDERSØGELSE AF IDRÆTSOG FRITIDSFACILITETER I SYDDANSK UNIVERSITET INSTITUT FOR IDRÆT OG BIOMEKANIK UNDERSØGELSE AF IDRÆTSOG FRITIDSFACILITETER I LEJRE KOMMUNE Jens Høyer-Kruse, Peter Forsberg, Christian Gjersing Nielsen og Casper Due Nielsen 2016:1

Læs mere

Bilag 2 til rapporten Idræt i udsatte boligområder

Bilag 2 til rapporten Idræt i udsatte boligområder Bilag 2 til rapporten Idræt i udsatte boligområder Hvem har svaret? Tabel 1: Andelen af skoleeleverne, der har besvaret spørgeskemaet, som bor i boligområdet (pct.) Sundparken Horsens Stengårdsvej Esbjerg

Læs mere

idrætsdeltagelse og idrætsfaciliteter i vordingborg Kommune

idrætsdeltagelse og idrætsfaciliteter i vordingborg Kommune syddansk universitet institut for idræt og biomekanik idrætsdeltagelse og idrætsfaciliteter i vordingborg Kommune Louise Bæk Nielsen og Bjarne Ibsen 2012:2 Idrætsdeltagelse og idrætsfaciliteter i Vordingborg

Læs mere

IDRÆTTEN I FYNS AMT ET NOTAT OM VOKSNES IDRÆTSDELTAGELSE I FYNS AMT 1993-2004

IDRÆTTEN I FYNS AMT ET NOTAT OM VOKSNES IDRÆTSDELTAGELSE I FYNS AMT 1993-2004 IDRÆTTEN I FYNS AMT ET NOTAT OM VOKSNES IDRÆTSDELTAGELSE I FYNS AMT 1993-2004 Notat udarbejdet til Rambøll Management, som for Fyns Amt har foretaget en kortlægning og regionaløkonomisk analyse af Sport,

Læs mere

Markedsanalyse. Danskerne er stadig storforbrugere af naturen. 15. juni 2016

Markedsanalyse. Danskerne er stadig storforbrugere af naturen. 15. juni 2016 Markedsanalyse 15. juni 2016 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskerne er stadig storforbrugere af naturen Hvad er danskernes holdning til

Læs mere

Kapitel 14. Motionsvaner hvorfor, hvordan og hvor?

Kapitel 14. Motionsvaner hvorfor, hvordan og hvor? Kapitel 14 Motionsvaner h v o r for, h v o rdan og hvor? Kapitel 14. Motionsvaner hvorfor, hvordan og hvor? 143 Motion er kendt for sine mange sundhedsfremmende effekter (nærmere beskrevet i kapitel 6),

Læs mere

Kapitel 14. Motionsvaner hvorfor, hvordan og hvor?

Kapitel 14. Motionsvaner hvorfor, hvordan og hvor? Kapitel 14 Motionsvaner h v o r for, h v o rdan og hvor? Kapitel 14. Motionsvaner hvorfor, hvordan og hvor? 143 Motion er kendt for sine mange sundhedsfremmende effekter (nærmere beskrevet i kapitel 6),

Læs mere

I den sydlige del af Kulhuse, ud for Bautahøj Kursuscenter. Adgang kun langs stranden eller fra sommerhusene.

I den sydlige del af Kulhuse, ud for Bautahøj Kursuscenter. Adgang kun langs stranden eller fra sommerhusene. Badevandsprofil for: Klassifikation af badevandet Beliggenhed (vandet) Hydrologiske forhold Morfologiske forhold blågrønalger (Cyanobakterievækst) makroalger og/eller fytoplankton Mulige forureningskilder

Læs mere

TRENDAR ANLEGGSUTBYGGING. - kreativ fleirbruk

TRENDAR ANLEGGSUTBYGGING. - kreativ fleirbruk TRENDAR ANLEGGSUTBYGGING - kreativ fleirbruk V./Laura Munch, konsulent i Lokale- og Anlægsfonden Det Maritime Ungdomshus Lokale- og Anlægsfondens vedtægter Fonden skal udvikle kultur- og fritidsområdet

Læs mere

Lejre Bevægelsesanlæg. Projektoplæg til styrkelse af idrætsfaciliteter i Lejre. Klatrevæg Rum til aktiviteter f.eks. fitness/pilates/yoga etc.

Lejre Bevægelsesanlæg. Projektoplæg til styrkelse af idrætsfaciliteter i Lejre. Klatrevæg Rum til aktiviteter f.eks. fitness/pilates/yoga etc. Lejre Bevægelsesanlæg Klatrevæg Rum til aktiviteter f.eks. fitness/pilates/yoga etc. Inde- og udendørs Cafe Styrketræning/ spinning Fitness Motorikbane/Crossfit Ankomstplads Projektoplæg til styrkelse

Læs mere

FAKTAARK DET BYNÆRE LANDDISTRIKT

FAKTAARK DET BYNÆRE LANDDISTRIKT Det brændende spørgsmål Det bynære landdistrikts centrale karakteristika FAKTAARK DET BYNÆRE LANDDISTRIKT Hvordan skaber vi mere og bedre idræt og bevægelse i det bynære landdistrikt? Definition af det

Læs mere

Bjarne Ibsen, Institut for Forskning i Idræt og Folkelig Oplysning November 2002

Bjarne Ibsen, Institut for Forskning i Idræt og Folkelig Oplysning November 2002 Idræt i Vindinge Bjarne Ibsen, Institut for Forskning i Idræt og Folkelig Oplysning November 2002 I begyndelsen af 2002 henvendte DGI Roskilde Amt og Vindinge Idrætsforening sig til Institut for Forskning

Læs mere

Baggrundsviden og fakta vedr. ny Fritids- og friluftsstrategi

Baggrundsviden og fakta vedr. ny Fritids- og friluftsstrategi Baggrundsviden og fakta vedr. ny Fritids- og friluftsstrategi Indhold Indledning... 1 Baggrundsviden og fakta... 2 Udvikling i foreningers medlemstal og befolkningssammensætningen i Faaborg-Midtfyn Kommune...

Læs mere

Markedsanalyse. Danskernes forhold til naturen anno 2017

Markedsanalyse. Danskernes forhold til naturen anno 2017 Markedsanalyse 22. maj 2017 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskernes forhold til naturen anno 2017 I en ny undersøgelse har landbrug & Fødevarer

Læs mere

Case: Ringsted som idrætsdestination

Case: Ringsted som idrætsdestination Case: Ringsted som idrætsdestination Idrættens største udfordringer V Vejen, 24. maj 2016 Projektleder og analytiker Martin Hedal Foto: Benløse IF Case: Ringsted som idrætsdestination Case: Ringsted som

Læs mere

Børns idrætsdeltagelse i København

Børns idrætsdeltagelse i København Børns idrætsdeltagelse i København Bjarne Ibsen Institut for Forskning i Idræt og Folkelig Oplysning (IFO) August 2003 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Hvilke idrætsaktiviteter går børnene til?... 13

Læs mere

BASISHALL OG IDRETTSANLEGG - Nye og kreative anlegg

BASISHALL OG IDRETTSANLEGG - Nye og kreative anlegg BASISHALL OG IDRETTSANLEGG - Nye og kreative anlegg Laura Munch Udviklingskonsulent Lokale og Anlægsfonden 75 MIO. KR. FRA DANSKE SPIL: UDVIKLING OG STØTTE TIL IDRÆTS-, KULTUR OG FRITIDSANLÆG KVINDER

Læs mere

PIGERS IDRÆTSDELTAGELSE

PIGERS IDRÆTSDELTAGELSE SYDDANSK UNIVERSITET INSTITUT FOR IDRÆT OG BIOMEKANIK PIGERS IDRÆTSDELTAGELSE Bjarne Ibsen, Maja Pilgaard, Jens Høyer-Kruse og Jan Toftegaard Støckel 2015:1 Pigers idrætsdeltagelse Hvorfor er der så mange

Læs mere

DET KØBENHAVNSKE IDRÆTSLIV

DET KØBENHAVNSKE IDRÆTSLIV DET KØBENHAVNSKE IDRÆTSLIV En vidensoversigt Rapport / Marts 2017 Rasmus K. Storm og Steffen Rask Idrættens Analyseinstitut 2 www.idan.dk DET KØBENHAVNSKE IDRÆTSLIV EN VIDENSOVERSIGT Idrættens Analyseinstitut

Læs mere

De primære bevæggrunde for analysen er, at. Skoleleder, Nr. Felding 28.2.2012 Formand, GIF, Nr. Felding

De primære bevæggrunde for analysen er, at. Skoleleder, Nr. Felding 28.2.2012 Formand, GIF, Nr. Felding De primære bevæggrunde for analysen er, at Jette Lund Per Østergaard Skoleleder, Nr. Felding 28.2.2012 Formand, GIF, Nr. Felding 1. Nr. Felding GIF kan optimere udbuddet af idrætsaktiviteter generelt,

Læs mere

Fremtidens senioridræt. Mellem ironman og stolemotion

Fremtidens senioridræt. Mellem ironman og stolemotion Fremtidens senioridræt Mellem ironman og stolemotion Ditte Toft Idrættens Analyseinstitut September 2013 Titel Fremtidens senioridræt Mellem ironman og stolemotion Forfatter Ditte Toft Øvrige bidragydere

Læs mere

IDRÆT I STORBYERNE. Motions- og sportsvaner 2016 Aarhus og København. Notat / Januar Steffen Rask

IDRÆT I STORBYERNE. Motions- og sportsvaner 2016 Aarhus og København. Notat / Januar Steffen Rask IDRÆT I STORBYERNE Motions- og sportsvaner 2016 Aarhus og København Notat / Januar 2017 Steffen Rask Idrættens Analyseinstitut 2 www.idan.dk IDRÆT I STORBYERNE MOTIONS OG SPORTSVANER 2016 AARHUS OG KØBENHAVN

Læs mere

Frivillighed i Dansk Svømmeunion

Frivillighed i Dansk Svømmeunion Frivillighed i Dansk Svømmeunion Baseret på den hidtil største undersøgelse af frivilligt arbejde i danske idrætsforeninger foretaget af Syddansk Universitet og Idrættens Analyseinstitut for Danmarks Idræts-Forbund

Læs mere

Nye veje til bedre idrætsfaciliteter?

Nye veje til bedre idrætsfaciliteter? Nye veje til bedre idrætsfaciliteter? Velkommen til Syddansk Universitet Institut for Idræt og Biomekanik Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund Forsknings- og formidlingsinitiativet: Fremtidens

Læs mere

Danskernes motions- og sportsvaner 2011

Danskernes motions- og sportsvaner 2011 Danskernes motions- og sportsvaner 2011 Vejen, 30. maj Idrættens største udfordringer II Trygve Buch Laub Ernst Vikne Danskernes motions- og sportsvaner 2011 Spørgeskemaundersøgelse blandt tilfældigt udvalgte

Læs mere

Danskernes motionsog sportsvaner 2016

Danskernes motionsog sportsvaner 2016 Danskernes motionsog sportsvaner 2016 Rapport / September 2016 Maja Pilgaard & Steffen Rask Idrættens Analyseinstitut 2 www.idan.dk DANSKERNES MOTIONS- OG SPORTSVANER 2016 Idrættens Analyseinstitut 3 www.idan.dk

Læs mere

Samskabelse om aktivt udeliv. Bjarne Ibsen Professor og forskningsleder Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund Syddansk Universitet

Samskabelse om aktivt udeliv. Bjarne Ibsen Professor og forskningsleder Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund Syddansk Universitet Samskabelse om aktivt udeliv Bjarne Ibsen Professor og forskningsleder Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund Syddansk Universitet Forsker i Bevægelser Fysiske bevægelser Idrætsdeltagelse

Læs mere

Trends i forebyggelsen - individrettet og strukturel forebyggelse

Trends i forebyggelsen - individrettet og strukturel forebyggelse Trends i forebyggelsen - individrettet og strukturel forebyggelse Bjarne Ibsen Professor og forskningsleder Institut for Idræt og Biomekanik Syddansk Universitet Danskerne lever ikke så lang tid, som de

Læs mere

De oversete idrætsudøvere kombinerer fællesskab og fleksibilitet

De oversete idrætsudøvere kombinerer fællesskab og fleksibilitet De oversete idrætsudøvere kombinerer fællesskab og fleksibilitet Det er en udbredt opfattelse, at nyere individuelle motionsformer som løb og fitness, der har vundet kraftigt frem, står i modsætning til

Læs mere

Social integration i danske og europæiske idrætsforeninger

Social integration i danske og europæiske idrætsforeninger Social integration i danske og europæiske idrætsforeninger Ligheder, forskelle og potentielle forklaringer Oplæg ved konferencen Dansk foreningsidræt i europæisk perspektiv Mandag den. december 201 på

Læs mere

Den rummelige firmaidræt

Den rummelige firmaidræt idræt motion samvær Den rummelige firmaidræt Resultaterne af en undersøgelse af idræts- og motionsinteressen hos medarbejdere i virksomheder i Kolding og Roskilde Bjarne Ibsen, Center for Forskning i Idræt

Læs mere

STATUSRAPPORT 2008/2009. En beskrivelse af idrætsforhold i Gentofte Kommune

STATUSRAPPORT 2008/2009. En beskrivelse af idrætsforhold i Gentofte Kommune STATUSRAPPORT 2008/2009 En beskrivelse af idrætsforhold i Gentofte Kommune Statusrapportens formål Medvirke til at skabe et samlet overblik over idrætsforhold i Gentofte Kommune Belyse en række centrale

Læs mere

Faciliteter - trends, tendenser og udfordringer

Faciliteter - trends, tendenser og udfordringer Faciliteter - trends, tendenser og udfordringer Sønderborg Kommune, ny idrætsstrategi 30. oktober 2014 Foreningsseminar: Broager Sparekasse Skansen Henrik H. Brandt, Idrættens Analyseinstitut henrik.brandt@idan.dk

Læs mere

Sponsorbarometeret. Orienteringsløb

Sponsorbarometeret. Orienteringsløb Sponsorbarometeret Orienteringsløb Formål Formålet med denne delrapport af Sponsorbarometeret har været at kortlægge de faktorer, der har inflydelse på attraktiviteten af de respektive idrætsforbund under

Læs mere

Fra Idrætslegeplads til Tuse Idræts- og kultur center

Fra Idrætslegeplads til Tuse Idræts- og kultur center Udbygningsplan for Idrætsfaciliteterne i Tuse-området. Fra Idrætslegeplads til Tuse Idræts- og kultur center Planens fokus: Denne plan ønsker primært at sætte fokus på at etablere nogle motions- og bevægelsesspor

Læs mere

Danskernes motionsog sportsvaner 2011

Danskernes motionsog sportsvaner 2011 Trygve Buch Laub Danskernes motionsog sportsvaner 2011 Grundrapport Idrættens analyseinstitut Idrættens analyseinstitut 1 Danskernes motionsog sportsvaner 2011 Trygve Buch Laub Idrættens analyseinstitut

Læs mere

Idrættens Analyseinstitut l Kanonbådsvej 12A l 1437 København K l Tlf l

Idrættens Analyseinstitut l Kanonbådsvej 12A l 1437 København K l Tlf l Fredericia: Danmarks navle på landkortet Haller, idrætslokaler og gymnastiksale Boldbaner Svømmehaller Øvrige idrætsfaciliteter Fredericia: Danmarks navle på landkortet Lidt research: Kurbadet lukker forår

Læs mere

Børn og unges fritidsliv i Hedensted Kommune

Børn og unges fritidsliv i Hedensted Kommune 1 Introduktion Baggrund Fritid til Alle er et projekt under Kultur og Fritid i Hedensted Kommune. Projektet løber fra foråret 2011 til foråret 2015 og arbejder for, at alle børn og unge i Hedensted Kommune

Læs mere

Kriterier for tildeling af timer

Kriterier for tildeling af timer d. 4.3.2010 (rev. Sommer 2010) Kriterier for tildeling af timer Fordelingsmodel Der tildeles træningstider i Fredericia Kommunes indendørs idrætsfaciliteter (dog ikke svømmefaciliteter eller skydefaciliteter)

Læs mere

DANSKERNES FITNESSVANER 2016

DANSKERNES FITNESSVANER 2016 Vejen Konference 24. maj 2016 Maja Pilgaard Foto: xxx DANSKERNES FITNESSVANER 2016 PRIVATE AKTØRER HALER IND PÅ FORENINGSIDRÆTTEN: 10 9 8 Forening 2016 7 6 5 Privat 2016 Selvorg 2016 4 3 2 Forening 2011

Læs mere

Danskernes motionsog sportsvaner 2011

Danskernes motionsog sportsvaner 2011 Trygve Buch Laub Danskernes motionsog sportsvaner 2011 Grundrapport Idrættens analyseinstitut Idrættens analyseinstitut 1 Danskernes motionsog sportsvaner 2011 Trygve Buch Laub Idrættens analyseinstitut

Læs mere

IDRÆT I GRØNLAND. Analyse og anbefalinger. Trygve Laub Asserhøj. Idrættens Analyseinstitut

IDRÆT I GRØNLAND. Analyse og anbefalinger. Trygve Laub Asserhøj. Idrættens Analyseinstitut IDRÆT I GRØNLAND Analyse og anbefalinger Trygve Laub Asserhøj Idrættens Analyseinstitut Konference Fremtidens idræt i Grønland d. 17. august 2016 Oversigt Kort om baggrunden for analysen Analysens resultater

Læs mere

ANALYSE AF IDRÆTS- OG BEVÆGELSESFACILITETER I GLADSAXE KOMMUNE

ANALYSE AF IDRÆTS- OG BEVÆGELSESFACILITETER I GLADSAXE KOMMUNE Hovedpointer fra rapporten: ANALYSE AF IDRÆTS- OG BEVÆGELSESFACILITETER I GLADSAXE KOMMUNE Rapport / September Idrætsområdet, Gladsaxe Kommune Indhold Indledning... 2 Idrætsdeltagelsen i Gladsaxe Kommune...

Læs mere

Præsentation af undersøgelsen Fremtidens idrætsfaciliteter i Frederiksberg Kommune

Præsentation af undersøgelsen Fremtidens idrætsfaciliteter i Frederiksberg Kommune Formandsmøde i Frederiksberg Idræts-Union Frederiksberg-Hallerne 29. september, 2016 Peter Forsberg Ph.d.-stipendiat og analytiker Idrættens Analyseinstitut/ Syddansk Universitet T: 40885279 E: peter.forsberg@idan.dk

Læs mere

Børn og unge i bevægelse Resultaterne af en undersøgelse af børn og unges deltagelse i idræt i Fredericia Kommune i 2007

Børn og unge i bevægelse Resultaterne af en undersøgelse af børn og unges deltagelse i idræt i Fredericia Kommune i 2007 Børn og unge i bevægelse Resultaterne af en undersøgelse af børn og unges deltagelse i idræt i Fredericia Kommune i 2007 Bjarne Ibsen og Jan Toftegaard Støckel Center for forskning i Idræt, Sundhed og

Læs mere

BILAG 4 Ligestillingsvurdering af projekter i Klubhuspuljen 2012

BILAG 4 Ligestillingsvurdering af projekter i Klubhuspuljen 2012 BILAG 4 Ligestillingsvurdering af projekter i Klubhuspuljen 2012 Nærværende notat indeholder baggrundsinformation om køn og foreningsliv. Dette følges op af korte ligestillingsvurderinger af de enkelte

Læs mere

Fremtidens senioridræt

Fremtidens senioridræt Fremtidens senioridræt Mellem ironman og stolemotion Vejen Idrætscenter 3. september 2013 Ditte Toft Idrættens Analyseinstitut +45 3266 1037 ditte.toft@idan.dk En befolkningsgruppe i vækst Over de kommende

Læs mere

Frederikssund Idrætsråd

Frederikssund Idrætsråd Frederikssund Idrætsråd Idrætsfaciliteter i Frederikssund Kommune Visionen for Frederikssund Idrætsråd er at skabe en mulighed for borgerne til at dyrke idrætsmotions- og kulturtilbud for hele familien

Læs mere

HVAD SIGER BRUGERNE? BRUGERUNDERSØGELSE I KFF KØBENHAVNS KOMMUNE RAPPORT FOR TEAM BADE

HVAD SIGER BRUGERNE? BRUGERUNDERSØGELSE I KFF KØBENHAVNS KOMMUNE RAPPORT FOR TEAM BADE HVAD SIGER BRUGERNE? BRUGERUNDERSØGELSE I KFF KØBENHAVNS KOMMUNE 2014-2015 RAPPORT FOR TEAM BADE BRUGERUNDERSØGELSE 2014, RAPPORT FOR TEAM BADE / SIDE 2 INDHOLD LÆSEVEJLEDNING side 3 SAMLET TILFREDSHED

Læs mere

FREMTIDENS IDRÆTSFACILITETER I HOLSTEBRO KOMMUNE

FREMTIDENS IDRÆTSFACILITETER I HOLSTEBRO KOMMUNE FREMTIDENS IDRÆTSFACILITETER I HOLSTEBRO KOMMUNE Afslutningsnotat September 2017 Trygve Laub Asserhøj Henrik H. Brandt Idrættens Analyseinstitut 2 www.idan.dk FREMTIDENS IDRÆTSFACILITETER I HOLSTEBRO KOMMUNE

Læs mere

IDRÆTSFACILITETER FOR FREMTIDEN

IDRÆTSFACILITETER FOR FREMTIDEN Fredag d. 20.11, Kollekolle, Værløse Peter Forsberg Analytiker E: peter.forsberg@idan.dk IDRÆTSFACILITETER FOR FREMTIDEN Konference om idrætten i Region Hovedstaden DAGENS PROGRAM Hvem er Idrættens Analyseinstitut,

Læs mere

Århus Kommune Borgerpanelundersøgelse: Borgernes holdning til det åbne land og grønne områder

Århus Kommune Borgerpanelundersøgelse: Borgernes holdning til det åbne land og grønne områder Århus Kommune Borgerpanelundersøgelse: Borgernes holdning til det åbne land og grønne områder Bilagsrapport - Epinion A/S 12. marts 2007 Indholdsfortegnelse 1 Kort om Epinion A/S...3 2 Baggrund...4 3 Frekvenstabeller...5

Læs mere

Oplæg til opsamling på input fra idrætsanalyse, temadage og workshops

Oplæg til opsamling på input fra idrætsanalyse, temadage og workshops Oplæg til opsamling på input fra idrætsanalyse, temadage og workshops Indsats Booking, afmelding og tidsmæssig udnyttelse Bedre udnyttelse af idrætsfaciliteter og lokaler tidsmæssigt Rapport (del 5) +

Læs mere

Fritid og trivsel i. En analyse af borgernes fritidsvaner. Malene Thøgersen & Niels Næser. Notat / August 2016

Fritid og trivsel i. En analyse af borgernes fritidsvaner. Malene Thøgersen & Niels Næser. Notat / August 2016 Fritid og trivsel i Aalborg Kommune En analyse af borgernes fritidsvaner Notat / August 2016 Malene Thøgersen & Niels Næser Videncenter for Folkeoplysning 2 www.vifo.dk FRITID OG TRIVSEL I AALBORG KOMMUNE

Læs mere

Spørgeskema om befolkningens motionsog sportsvaner 2011

Spørgeskema om befolkningens motionsog sportsvaner 2011 + 0 IP. nr.: Int. nr.: Spørgeskema om befolkningens motionsog sportsvaner 2011 Us. nr. 3019-1 Oktober 2011 + 0 + 0 Vejledning i udfyldelse af skema: Hvis du ombestemmer dig, efter at have sat et kryds,

Læs mere

TILFLYTTERANALYSEN 2016

TILFLYTTERANALYSEN 2016 Sagsnr. 00.13.02-P05-1-15 Sagsbehandler Anette Olsen TILFLYTTERANALYSEN 2016 18.07.2016 FAKTA OM TILFLYTTERNE FRA TILFLYTTERANALYSEN - 34 % af tilflytterne har tidligere boet i Hedensted Kommune. - 29

Læs mere

DANSKERNES IDRÆTSVANER

DANSKERNES IDRÆTSVANER Idrætsstrategimøde, Køge, 21. juni 2014 Analytiker Trygve Buch Laub DANSKERNES IDRÆTSVANER Hvor er idrætten på vej hen? IDRÆTTENS ANALYSEINSTITUT Selvejende, uafhængig institution under Kulturministeriet

Læs mere

DANSKERNES MOTIONS- OG SPORTSVANER 2016 Hvor går idrætten hen?

DANSKERNES MOTIONS- OG SPORTSVANER 2016 Hvor går idrætten hen? Groundsman Association Denmark Seminar, Slette Strand 10. januar 2017 Henrik H. Brandt henrik.brandt@idan.dk Foto: Otto Kristensen/Flickr DANSKERNES MOTIONS- OG SPORTSVANER 2016 Hvor går idrætten hen?

Læs mere

SKOLEBØRNS DELTAGELSE I IDRÆT OG ANDRE FYSISKE AKTIVITER I RUDERSDAL

SKOLEBØRNS DELTAGELSE I IDRÆT OG ANDRE FYSISKE AKTIVITER I RUDERSDAL Søllerød Kommune SKOLEBØRNS DELTAGELSE I IDRÆT OG ANDRE FYSISKE AKTIVITER I RUDERSDAL KNUD LARSEN OG BJARNE IBSEN CENTER FOR FORSKNING I IDRÆT, SUNDHED OG CIVILSAMFUND SDU APRIL 2006 Skolebørns deltagelse

Læs mere

Bilag C. Deltagelse og repræsentativitet

Bilag C. Deltagelse og repræsentativitet B i l a g C D e l t a g e l s e o g repræ s e n t a t i v i t e t Bilag C. Deltagelse og repræsentativitet 237 Svarpersoner i spørgeskemaundersøgelsen I alt fik 538.497 personer tilsendt en invitation

Læs mere

Kapacitetsundersøgelse af hallerne i Assens Kommune Notat m. resultater og kommentarer

Kapacitetsundersøgelse af hallerne i Assens Kommune Notat m. resultater og kommentarer Kapacitetsundersøgelse af hallerne i Assens Kommune Notat m. resultater og kommentarer af Jens Høyer-Kruse Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund (CISC), Syddansk Universitet Om undersøgelsen

Læs mere

Idrætstopmøde i Gentofte Kommune Tendenser og udfordringer på idrætsområdet

Idrætstopmøde i Gentofte Kommune Tendenser og udfordringer på idrætsområdet Illustration udlånt af Center for Idræt og Arkitektur Idrætstopmøde i Gentofte Kommune Tendenser og udfordringer på idrætsområdet Henrik H. Brandt, Charlottenlund, den 11. april 2013 l Kanonbådsvej 4 A

Læs mere