Bankens ordinære generalforsamling afholdes tirsdag den 25. marts 2003 kl i Tivolis Koncertsal, Tietgensgade 20, København V.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bankens ordinære generalforsamling afholdes tirsdag den 25. marts 2003 kl i Tivolis Koncertsal, Tietgensgade 20, København V."

Transkript

1 Årsrapport 2002

2 Bankens ordinære generalforsamling afholdes tirsdag den 25. marts 2003 kl i Tivolis Koncertsal, Tietgensgade 20, København V. 2 DANSKE BANK ÅRSRAPPORT 2002

3 INDHOLDSFORTEGNELSE 4 LEDELSE 7 HOVEDTAL 8 BERETNING 10 Årets resultat 14 Forventninger til Fusionen 19 Organisation og selskabsledelse 26 Danske Bank aktien 29 Incitamentsprogrammer 31 Medarbejdere 35 Informationsteknologi 38 FORRETNINGSOMRÅDER 39 Bankaktiviteter 40 Bankaktiviteter Danmark 45 Bankaktiviteter Udland 52 Realkredit 55 Danske Markets 58 Danica Pension 62 Danske Capital 64 Danske Securities 66 Beholdningsindtjening 69 RISIKO- OG FINANSSTYRING 72 Raroc 74 Kreditrisici 79 Markedsrisici 82 Operationelle risici 83 Forsikringsrisici 84 KONCERNENS REGNSKAB 84 Ledelsespåtegning 85 Revisionspåtegninger 86 Anvendt regnskabspraksis 90 Regnskab 123 Koncernoversigt 128 ORGANISATIONSOVERSIGT 130 LEDELSESHVERV 135 RÅDGIVENDE REPRÆSENTANTSKAB 136 ADRESSER DANSKE BANK ÅRSRAPPORT

4 BESTYRELSE Direktør Poul J. Svanholm / formand Direktør Jørgen Nue Møller / næstformand Adm. direktør Alf Duch-Pedersen / næstformand Tømrermester Poul Christiansen Direktør, cand. polit. Henning Christophersen Direktør, cand. polit. Bent M. Hansen Gårdejer Hans Hansen Kabinetssekretær, kammerherre, dr. jur. Niels Eilschou Holm Adm. direktør Peter Højland Direktør Eivind Kolding Professor, dr. polit. Niels Chr. Nielsen Adm. direktør Sten Scheibye Professor Majken Schultz Direktør Birgit Aagaard-Svendsen Professor, dr. oecon. Claus Vastrup ** Privatrådgiver Tove Abildgaard * Bankassistent Helle Brøndum * Bankassistent Bolette Holmgaard * Fuldmægtig Peter Michaelsen * Ekspeditionsmedarbejder Pia Bo Pedersen * Fuldmægtig Verner Usbeck * Bankassistent Solveig Ørteby * * valgt af medarbejderne ** udpeget af økonomiministeren indtil Indstilles til generalforsamlingens valg til bestyrelsen. 4 DANSKE BANK ÅRSRAPPORT 2002

5 DIREKTION Peter Straarup / ordførende Jakob Brogaard / viceordførende EKSEKUTIVKOMITE Ordførende direktør Peter Straarup / formand Viceordførende direktør Jakob Brogaard Direktør Jørgen Klejnstrup Direktør Sven Lystbæk Direktør Henrik Normann Økonomidirektør Jesper Ovesen Associerede medlemmer af Eksekutivkomite Direktør Jeppe Christiansen Direktør Angus MacLennan Direktør Hans E. Mørk DANSKE BANK ÅRSRAPPORT

6 Danske Bank koncernen Danske Bank koncernen er Danmarks største finansielle virksomhed. Koncernen består af Danske Bank, BG Bank, Realkredit Danmark, Danica Pension samt andre enheder i ind- og udland, herunder Östgöta Enskilda Bank i Sverige og Fokus Bank i Norge. Koncernen tilbyder sine kunder bankydelser samt forsikring, realkredit, boligformidling, kapitalforvaltning og leasing. Koncernen betjener i Danmark, Norge og Sverige over tre millioner privatkunder og en væsentlig del af både erhvervslivet og de offentlige og institutionelle virksomheder. Hertil kommer et stort antal internationale erhvervskunder, overvejende i Nordeuropa kunder benytter koncernens muligheder for on-line betjening. Der er knap medarbejdere i Danske Bank koncernen. Uanset i hvilken del af koncernen, den enkelte medarbejder er ansat, arbejder alle ud fra det samme værdisæt koncernens fem kerneværdier: Ordentlighed i forretningsadfærd og som en del af samfundet Tilgængelighed elektronisk og fysisk i forretning og kommunikation Værdiskabelse for aktionærer, kunder og medarbejdere Kompetence ved høje standarder for kvalitet og faglighed Engagement i kundernes finansielle forhold I en mangesidet virksomhed som Danske Bank skaber kerneværdierne en fælles identitet og sikrer, at kunderne samarbejder med en veldefineret forretningspartner. Kerneværdierne er medarbejdernes pejlemærker i det daglige arbejde og er centrale for den værdibaserede forretningsudøvelse og ledelse. Kerneværdien værdiskabelse er konkretiseret i tre finansielle mål: Konkurrencedygtigt afkast Kernekapital i størrelsesordenen 6,5 pct. Payout ratio i størrelsesordenen 40 6 DANSKE BANK ÅRSRAPPORT 2002

7 Danske Bank koncernens hovedtal BASISINDTJENING OG ÅRETS RESULTAT (Mio. kr.) * Nettorenteindtægter fra bankaktiviteter, mv Gebyrer og provisioner, netto Indtægter fra handelsaktiviteter*** Øvrige basisindtægter Basisindtjening fra forsikringsaktiviteter Basisindtægter i alt Driftsomkostninger og afskrivninger Basisindtjening før hensættelser Tab og hensættelser på debitorer Basisindtjening Avance ved salg af tilknyttede virksomheder Beholdningsindtjening Omkostninger ved fusion Tilpasning af regnskabsmæssig praksis og skøn Resultat før skat Skat Årets resultat Heraf minoritetsinteressers andel UDVALGTE HOVEDTAL FRA BALANCEN PR. 31. DECEMBER (Mia. kr.) Bankudlån Realkreditudlån Obligationer og aktier Gæld til kreditinstitutter og centralbanker Indlån Udstedte obligationer Efterstillede kapitalindskud Egenkapital Aktiver i alt NØGLETAL Årets resultat pr. aktie (kr.)** 11,5 11,9 8,2 9,4 7,5 Årets resultat i procent af gns. egenkapital** 14,0 16,0 11,5 16,4 13,7 Basisindtjening i procent af gns. egenkapital 17,2 18,9 16,8 17,0 15,6 Omkostninger i procent af basisindtægter 57,2 57,5 61,2 62,2 61,2 Solvensprocent 10,5 10,3 9,6 11,0 10,4 Kernekapitalprocent 7,6 7,3 6,8 7,4 7,7 Udbytte pr. aktie (kr.) 4,75 4,75 4,40 2,50 1,80 Børskurs ultimo 117,4 135,1 141,8 80,9 85,7 Indre værdi pr. aktie (kr.) 84,8 78,0 70,5 57,5 57,3 Antal heltidsmedarbejdere ultimo året: Danske Bank og konsoliderede datterselskaber Ikke konsoliderede forsikringsdatterselskaber *) Proforma. For året 2000 er der foretaget en proforma konsolidering af Danske Bank koncernen og RealDanmark koncernen. Basisindtjeningen for RealDanmark er skønsmæssigt tilpasset den basisindtjeningsmodel, der hidtil er anvendt af Danske Bank. **) Nøgletal for året 2000: Opgjort ekskl. omkostninger ved fusion udgjorde Årets resultat pr. aktie : 11,0 og Årets resultat i procent af gns. egenkapital : 15,4. ***) Omfatter nettorenteindtægter, gebyrer, provisioner og kursreguleringer fra handelsaktiviteter. DANSKE BANK ÅRSRAPPORT

8 Beretning 2002 blev et godt år for Danske Bank trods omskiftelige markedsvilkår. Årets resultat bekræftede koncernens stabile forretningsgrundlag, og den fortsatte fokusering på at optimere kundebetjeningen, produktkvaliteten og de administrative processer medvirkede til yderligere at styrke koncernens konkurrenceevne. Egenkapitalen blev forrentet med 14,0 pct., hvilket i betragtning af markedsvilkårene anses for tilfredsstillende. Koncernen fastholdt sin basisindtjening på stort set samme niveau som det foregående år, hvilket kan tilskrives en god udvikling inden for bankaktiviteterne, såvel de danske som de udenlandske. Forretningsområder med stærk afhængighed af aktiemarkederne opnåede i forhold til tidligere års indtjeningsniveauer utilstrækkelige resultater blev også året, hvor aktiviteterne i forbindelse med fusionen mellem Danske Bank og RealDanmark blev tilendebragt. De målsætninger for bl.a. omkostningsreduktioner, der i 2000 blev planlagt realiseret frem til udgangen af 2003, var i stort omfang opfyldt allerede ved udgangen af I et år, hvor mange virksomheders ratingkarakterer blev nedjusteret, bevarede Danske Bank koncernen sine gode ratings, herunder Aaa-ratingen af Realkredit Danmarks obligationsudstedelser. Danica Pension modtog karakteren A+ fra det internationale ratingbureau Standard & Poor s som en bekræftelse af selskabets gode, finansielle position bragte afslutning på den såkaldte Hafnia-sag om bankens rolle som emissionsbank for Hafnia Holding A/S i Højesteret frikendte i juni Danske Bank m.fl. for erstatningsansvar i de søgsmål, som blev anlagt i 1996, og omgjorde således Sø- og Handelsrettens dom fra september DANSKE BANK ÅRSRAPPORT 2002

9 En investering i Danske Bank aktien gav i 2002 et negativt afkast på 8,9 pct., hvilket naturligvis ikke er tilfredsstillende. Vurderet i forhold til resultatet af en investering i en gruppe af sammenlignelige europæiske banker, var investeringsresultatet dog konkurrencedygtigt. Afkastet af en investering i Danske Bank aktien over en fem-årig periode kunne opgøres til 7,8 pct. p.a. Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen, at der i lighed med sidste år udbetales 4,75 kr. i udbytte pr. aktie eller i alt mio. kr. Udbyttet andrager 42 pct. af koncernens overskud efter skat, hvilket er i overensstemmelse med koncernens målsætning om en payout ratio i størrelsesordenen 40 pct. Den begrænsede aktivitet på en række af koncernens markeder nødvendiggjorde revurdering af såvel ressourceforbrug som organisationsstruktur. Revurderingen medførte bl.a. tilpasning af koncernens organisation, hvorved investmentbankaktiviteterne blev reduceret i omfang og integreret i Danske Markets. Omstruktureringen medførte engangsomkostninger, der påvirkede resultatet for En række andre aktiviteter blev ligeledes tilpasset til de nye markedsvilkår gennem omkostningsreduktioner. Danske Bank koncernens omkostningsprocent viste et fald og er på et niveau, der understreger Danske Banks stilling som en effektiv bankorganisation såvel i et nordisk som i et bredere europæisk perspektiv. Det er koncernens ambition at nedbringe omkostningsprocenten yderligere inden for en kortere årrække. Koncernens stærke markedsstilling, fokuseringen på risikostyring og de høje ambitioner om omkostningseffektivitet gør fortsat koncernen godt rustet i den fremtidige konkurrence på hjemmemarkederne i Nordeuropa. DANSKE BANK ÅRSRAPPORT

10 Årets resultat Danske Bank koncernen realiserede i 2002 et resultat efter skat på mio. kr. mod mio. kr. i Koncernens resultat før skat udgjorde mio. kr. mod mio. kr. i Koncernens basisindtjening for 2002 blev stort set fastholdt på niveauet fra Basisindtægterne faldt med 4 pct. til mio. kr. Nettorenteindtægterne var fortsat negativt påvirket af et markant fald i pengemarkedsrenten i Danmark og af den moderate aktivitet på koncernens hovedmarkeder. Gebyrer og provisioner blev reduceret med 2 pct. til mio. kr. Tilbagegangen var dog beskeden, når den vurderes på baggrund af den lave omsætning på kapitalmarkederne. Indtægterne fra handelsaktiviteterne kunne ikke fastholdes på samme høje niveau som i Øvrige basisindtægter steg i 2002 som følge af avance fra ejendomssalg samt tilbageførsel af reservation vedrørende retssager. Koncernens basisindtjening fra forsikringsaktiviteter steg med 96 mio. kr. til mio. kr. Omkostningerne faldt med 786 mio. kr. til mio. kr. svarende til en reduktion på 5 pct. Omkostningerne i procent af basisindtægterne faldt til 57,2 i 2002 fra 57,5 i I omkostningerne er inkluderet omstruktureringsomkostninger på 350 mio. kr. i 4. kvartal i forbindelse med ændringen i investmentbankaktiviteterne. Ses bort herfra, var omkostningsprocenten 55,9 i 2002, hvilket trods vigende indtægter næsten var i overensstemmelse med koncernens forventninger. 10 DANSKE BANK ÅRSRAPPORT 2002

11 Tab og hensættelser viste i 2002 en nedgang på 332 mio. kr. til mio. kr. Uanset den økonomiske stagnation var tab og hensættelser, som udgjorde 0,14 pct. af de samlede udlån og garantier, fortsat på et lavt niveau. Ved indgangen til 2002 forventede koncernen vækst i basisindtjeningen dog lavere end de 12 pct., som blev realiseret i På grund af de vigende renteindtægter, den lave aktivitet på kapitalmarkederne og de afholdte omstruktureringsomkostninger viste koncernens basisindtjening et beskedent fald på 1 pct. til mio. kr. Koncernens forventninger blev nedtonet i løbet af året, og resultatet var i overensstemmelse med koncernens seneste forventninger, som udtrykt i regnskabsmeddelelsen for kvartal 2002 samt i meddelelsen om Organisationstilpasninger i Danske Bank udsendt i november Beholdningsindtjeningen udgjorde mio. kr. mod 870 mio. kr. i Beholdningsindtjeningen fra bankforretningen var positiv med mio. kr. Beholdningsindtjeningen fra Danica Pension viste et underskud på 809 mio. kr. især som følge af et utilstrækkeligt investeringsafkast, der gjorde det nødvendigt at udskyde indtægtsførsel af risikotillæg fra livforretningen. Koncernens skat, inklusive statsafgift på reservationerne til imødegåelse af tab, er beregnet til mio. kr. i 2002 svarende til en skatteprocent på 26. Stigningen i skattebetalingen kan især henføres til, at der i 2001 var en ekstraordinært lav skatteudgift, da koncernen i det år indtægtsførte 700 mio. kr. svarende til skatteværdien af tidligere års underskud i Fokus Bank. Trods tilbagekøb af egne aktier steg koncernens kernekapitalandel i 2002, hvilket medvirkede til, at egenkapitalforrentningen faldt fra 16,0 pct. i 2001 til 14,0 pct. i Balance, solvens og egenkapital Ultimo 2002 udgjorde koncernbalancen mia. kr. mod mia. kr. ultimo Danica Pensions balance, der ikke konsolideres i koncernregnskabet, androg 177 mia. kr. mod 172 mia. kr. i DANSKE BANK ÅRSRAPPORT

12 Koncernens bankudlån udgjorde 479 mia. kr. ved udgangen af Koncernens danske bankudlån blev reduceret med knap 6 mia. kr., mens udlånet fra de øvrige skandinaviske enheder blev forøget med 13 mia. kr., hvoraf 5 mia. kr. kunne tilskrives stigende valutakurser. Repoudlån til udenlandske finansielle institutioner blev forøget med 12 mia. kr. Udlånsomfanget i UK og USA blev reduceret med 16 mia. kr., hvoraf 7 mia. kr. skyldtes valutakursfald. Realkreditudlånet steg 21 mia. kr. til 469 mia. kr. Indlånet udgjorde 428 mia. kr. ultimo 2002 svarende til en stigning på 28 mia. kr. fra ultimo Stigningen kunne primært henføres til indlån modtaget fra større erhvervskunder og institutionelle virksomheder i Danmark og Norge. Koncernens beholdning af værdipapirer blev forøget med 77 mia. kr. til 433 mia. kr. Stigningen kunne henføres til en forøget beholdning af pengemarkedspapirer udstedt af den danske stat samt danske realkreditobligationer. Egenkapitalen udgjorde 60 mia. kr. ved udgangen af Udviklingen i egenkapitalen kan udover henlæggelse i forbindelse med årets resultat tilskrives en positiv engangskorrektion af Danica Pensions egenkapital med 1,4 mia. kr. som følge af overgangen til ny overskudspolitik for forsikringsselskaber, samt en reduktion med 3,0 mia. kr. som følge af det i 2. kvartal 2002 gennemførte aktietilbagekøb. Aktietilbagekøbet blev gennemført i perioden 13. maj til 17. juni 2002 og omfattede aktier til en gennemsnitskurs på 147,61 pr. aktie. Aktierne vil blive foreslået annulleret ved førstkommende generalforsamling. Solvensprocenten ultimo 2002 blev opgjort til 10,5, hvoraf 7,6 procentpoint kunne henføres til koncernens kernekapital. Aktietilbagekøbet betød isoleret set en reduktion af kernekapitalprocenten med 0,4 procentpoint. 12 DANSKE BANK ÅRSRAPPORT 2002

13 Uagtet det i 2002 foretagne aktietilbagekøb, er kernekapitalen ved indgangen til 2003 højere end koncernens langsigtede finansielle målsætning om en kernekapitalprocent i størrelsesordenen 6,5. Danske Bank vil i løbet af første halvår 2003 tilbagekøbe egne aktier svarende til en markedsværdi på i alt 2,0 mia. kr., hvilket er forsigtigt i forhold til målsætningen. Årsagen hertil er bl.a. den usikre konjunktursituation. Bestyrelsen vil løbende i 2003 tage stilling til eventuelt yderligere tilbagekøb, hvilket endvidere vil kunne medvirke til, at Danske Bank aktien får relativt lav volatilitet. KAPITAL OG SOLVENS (Mio. kr.) Kernekapital efter fradrag Supplerende kapital efter fradrag Ansvarlig kapital efter fradrag i alt Vægtede poster i alt Solvensprocent 10,5 10,3 Kernekapitalprocent 7,6 7,3 Den supplerende kapital udgjorde 31 mia. kr. ultimo Som led i den løbende refinansiering optog Danske Bank i marts 2002 et obligationslån på nom. 400 mio. EUR med en løbetid på 13 år og med mulighed for førtidsindfrielse efter 10 år. I november 2002 optog banken et obligationslån på nom. 500 mio. EUR med en løbetid på 10 år og med mulighed for førtidsindfrielse efter 7 år. I maj 2002 indfriede banken et obligationslån på nom. 100 mio. GBP, og nom. 100 mio. USD blev indfriet i juli Endvidere blev obligationslån på henholdsvis nom. 506 mio. DKK og nom. 150 mio. USD indfriet i oktober DANSKE BANK ÅRSRAPPORT

14 Forventninger til 2003 Der er for 2003 udsigt til fortsat svag vækst i verdensøkonomien og generelt lave rentesatser samt stadig betydelig usikkerhed om, hvornår og med hvilken styrke et realøkonomisk opsving slår igennem på koncernens hovedmarkeder i Nordeuropa. Koncernens nettorenteindtægter ventes at stagnere, idet rentemarginalen vil være påvirket af de lavere rentesatser. Desuden påregnes udlånsaktiviteten at blive begrænset som følge af en tilbageholdende investeringspolitik hos mange kunder. Indtjeningen fra gebyrer og provisioner ventes at være svagt stigende i 2003, men meget afhængig af udviklingen på de finansielle markeder og kundernes aktivitet. Resultatet af forsikringsdriften ventes at blive bedre end i 2002, dog afhængigt af markedsforholdene. Danske Bank koncernens samlede basisindtægter forventes på denne baggrund at blive på stort set samme niveau som i 2002, men den afdæmpede økonomiske konjunktur i Europa og et lavere renteniveau kan presse koncernens indtægter i nedadgående retning. Koncernens omkostninger forventes at vise nedgang i 2003, bl.a. fordi en del af de besparelser, der blev opnået i løbet af 2002, først får fuld virkning i Hertil kommer, at der i 2002 blev afholdt omkostninger af engangskarakter. 14 DANSKE BANK ÅRSRAPPORT 2002

15 Hensættelsesniveauet vil være påvirket af de økonomiske konjunkturer. Det er koncernens vurdering, at boniteten i låneporteføljen er tilfredsstillende, uanset den økonomiske stagnation. Derfor forventes fortsat en forholdsvis lav hensættelsesprocent i forhold til de samlede udlån og garantier. På baggrund af den beherskede aktivitet på kapitalmarkederne, udsigt til lave rentesatser og risikoen for en fortsat afdæmpet konjunktursituation forventes basisindtjeningen i 2003 samlet at være på nogenlunde samme niveau som i Beholdningsindtjeningen vedrørende både bank- og forsikringsvirksomheden vil som i tidligere år afhænge af udviklingen på de finansielle markeder, herunder kursniveauerne ultimo året. Koncernens skat, inklusive statsafgift på reservationerne til imødegåelse af tab, ventes at udgøre 29 pct. af resultatet før skat. I medfør af ændrede regnskabsregler skal koncernen fra 2003 optage unoterede værdipapirer til den anslåede dagsværdi samt aktivere indretning af lejede lokaler. Ændringerne forventes at medføre en forøgelse af koncernens egenkapital primo 2003 med knap 250 mio. kr., men forventes ikke at have væsentlig indflydelse på resultatet for DANSKE BANK ÅRSRAPPORT

16 Vores vigtigste opgave er at frigøre ressourcer i filialerne, så medarbejderne kan koncentrere sig om salg og rådgivning. Det, at vi har samlet de administrative opgaver, har givet os de bedste muligheder for at udnytte synergieffekterne ved fusionen. Søren Hellmann, senior sagsbehandler i Kredit Service Kredit Service beskæftiger sig blandt andet med produktion og efterbehandling af kredit- og sikkerhedsdokumenter. 16 DANSKE BANK ÅRSRAPPORT 2002

17 Fusionen Fusionen mellem Danske Bank og RealDanmark, der blev annonceret i oktober 2000, og juridisk gennemført primo 2001, blev på det praktiske plan tilendebragt i Hensigten med fusionen var at øge de fusionerende virksomheders samlede værdi ved etablering af en finansiel koncern med et betydeligt og velafbalanceret finansielt grundlag og med mulighed for at øge den drifts- og kapitalmæssige effektivitet. Der blev opstillet en række konkrete, omkostningsrelaterede mål for den nye koncern frem til udgangen af Fusionsaktiviteterne er gennemført tilfredsstillende og hurtigere end oprindeligt forudsat. Allerede ved udgangen af 2002 var de opstillede omkostningsmål i stort omfang nået. Det fastlagte mål om omkostningsbesparelser i størrelsesordenen 2,2 mia. kr. årligt ved udgangen af 2003 blev således opfyldt et år før forudsat. Endvidere var omkostningsbesparelser, der var blevet planlagt i de to virksomheder inden fusionen på samlet 0,7 mia. kr. årligt, også realiseret ved udgangen af Reduktion af medarbejderstaben medvirkede mærkbart til den positive omkostningsudvikling. Siden efteråret 2000 er antallet af medarbejdere nedbragt med korrigeret for udvidelsen i udenlandske enheder og ansættelsen af elever. Endvidere er der indgået aftale med yderligere 500 medarbejdere om fratrædelse på et senere tidspunkt. Sammenlægninger af 136 filialer i Danmark i perioden bidrog også betydeligt til reduktion af omkostningerne. På IT-området blev der opnået store besparelser som følge af samlingen af koncernens bankrelaterede IT-opgaver på en fælles platform. Endelig blev virksomheder og aktiviteter, der ikke var en del af kerneforretningen, solgt fra eller nedlagt. DANSKE BANK ÅRSRAPPORT

18 I forbindelse med fusionen afgav Danske Bank tilsagn til Konkurrencestyrelsen om at nedbringe sin ejerandel i Københavns Fondsbørs og Værdipapircentralen til 15 pct. af kapitalen og stemmerne. Dette blev gennemført i I PBS koncernen skulle andelen af kapital og stemmer nedbringes til 25,9 pct. Der blev i 2002 indgået en principaftale med Danmarks Nationalbank om salg af udvalgte aktieandele i PBS, således at nedbringelsen vil ske i løbet af Herefter udestår nedbringelse af ejerandelen i aktiviteter for internationale kreditkort. Til trods for, at det konkrete mål om omkostningsbesparelser på 2,9 mia. kr. årligt blev nået, fastholder koncernen sin ambition om at gennemføre yderligere effektiviseringer ikke alene på IT-området, men på alle områder i koncernen. Danske Bank koncernen fremstår efter en vel gennemført fusion med en stærk markedsposition. Det gælder især i Danmark, hvor koncernen opererer med to bankbrands, der med to forskellige profiler appellerer bredt til kunderne. Herudover indgår Danmarks største udbydere af henholdsvis realkreditprodukter og livsforsikrings- og pensionsordninger i koncernen. I Norge og Sverige er der sideløbende blevet etableret et godt grundlag for en fortsat rentabel udvidelse af forretningsomfanget. 18 DANSKE BANK ÅRSRAPPORT 2002

19 Organisation og selskabsledelse Ledelsen af Danske Bank koncernen sker med udgangspunkt i dansk lovgivning og ledelsespraksis. Bestyrelsen udnævner direktionen, der udgør den øverste daglige ledelse, samt godkender koncernens strategier og drøfter spørgsmål af væsentlig eller principiel karakter med den øverste daglige ledelse. Herudover er det bestyrelsens opgave at fastsætte forsvarlige rammer for koncernens samlede risici og grundlag for kontrolaktiviteter samt at tilse overholdelsen heraf. Bestyrelsen har i en forretningsorden truffet nærmere bestemmelse om udførelsen af sine opgaver. Forretningsordenen, der årligt gennemgås og revurderes af bestyrelsen, er udfærdiget i overensstemmelse med lovgivningens og Finanstilsynets forskrifter og indeholder nærmere retningslinier for bestyrelsens arbejde, herunder formandens og formandskabets opgaver. Bestyrelsen har ansat en intern revisionschef og har i tilslutning til forretningsordenen godkendt en funktionsbeskrivelse for intern revision, ligesom bestyrelsen har sikret, at der er en revisionsaftale mellem intern og ekstern revision. Funktionsbeskrivelsen og revisionsaftalen fastsætter nærmere retningslinier for bestyrelsens samarbejde med revisionen om den finansielle kontrol af koncernen, herunder risikostyringen, og om den nærmere arbejdsfordeling mellem ekstern og intern revision. Forretningsordenen regulerer tillige direktionens beføjelser og samspillet mellem bestyrelse og direktion, herunder direktionens pligt til at forelægge konkrete sager for bestyrelsen i en række forhold. Det gælder bl.a. engagementsansøgninger af nærmere defineret omfang og sager af usædvanlig art eller af stor betydning. Endvidere indeholder forretningsordenen regler om løbende rapportering til bestyrelsen om en række væsentlige forhold. Omfattet heraf er rapportering vedrørende bankens balance- og driftsmæssige udvikling samt kredit-, markeds- og likviditetsrisici i forhold til de af bestyrelsen fastsatte principper og limits. DANSKE BANK ÅRSRAPPORT

20 Bestyrelsen har endvidere godkendt etableringen af en eksekutivkomite, som under den ordførende direktørs ledelse udgør den daglige ledelsesgruppe. Eksekutivkomiteen er et koordinerende forum, der arbejder ved siden af andre styregrupper og komiteer, men med vægten på at anskue aktiviteterne på tværs i koncernen og med særlig hensyntagen til det tværgående samspil mellem eksempelvis stabsfunktioner/produktleverandører og de enkelte landeorganisationer. Direktionens og eksekutivkomiteens interne arbejdsdeling er ligeledes godkendt af bestyrelsen. Bestyrelsesmøder afholdes en eller to gange om måneden efter en for hvert kalenderår fastsat mødeplan. En eller to gange om året afholdes møder af længere varighed med henblik på drøftelse af koncernens strategiske situation. Der er af bestyrelsen nedsat et antal udvalg, der følger særlige områder eller forbereder sager, der efterfølgende behandles i den samlede bestyrelse. Der er således etableret et kreditudvalg, hvis medlemmer følger væsentlige engagementer som forberedelse til bestyrelsens behandling. Endvidere er der etableret et revisionsudvalg, som gennemgår regnskabs-, revisions- og sikkerhedsmæssige forhold, som bestyrelsen, udvalget selv, den interne revisionschef eller de eksterne revisorer ønsker gjort til genstand for en nærmere gennemgang forud for forelæggelse for bestyrelsen. Revisionsudvalgets aktivitet omfatter møder med intern og ekstern revision også uden deltagelse af den øverste daglige ledelse. Med baggrund i omfanget og kompleksiteten i koncernens forretningsaktiviteter inden for realkredit og livs- og pensionsforsikring er der desuden etableret to udvalg, der følger den overordnede udvikling i datterselskaberne Realkredit Danmark henholdsvis Danica Pension. Endelig har bestyrelsen etableret et udvalg, som følger den løbende udvikling i koncernens løn- og bonussystemer. Nedsættelsen af udvalgene, som løbende orienterer den 20 DANSKE BANK ÅRSRAPPORT 2002

21 samlede bestyrelse, indebærer ingen ændring i bestyrelsens eller direktionens kompetence og ansvar eller i andre koncernselskabers selskabsretlige kompetence og ansvar. Bestyrelsen har som rådgivende organ et repræsentantskab, der ikke kan træffe bindende beslutninger. Repræsentantskabet virker som bindeled og kontaktflade i forhold mellem banken og dens kunder samt hele det danske samfund i erhvervsmæssige, kulturelle, politiske og sociale relationer. Repræsentantskabet består af mindst 24 og højst 50 medlemmer. Møder i repræsentantskabet afholdes som regel halvårligt i forbindelse med offentliggørelse af årsrapport og halvårsrapport. Bestyrelsens sammensætning Bestyrelsens medlemmer repræsenterer en bred forretningsmæssig viden og erfaring. Det er bestyrelsens ambition løbende at sikre, at bestyrelsen er sammensat med den fornødne kompetence og professionelle erfaring under hensyn til kompleksiteten i bankens aktiviteter. I forbindelse med indtræden i bestyrelsen får nye bestyrelsesmedlemmer en introduktion om banken og bestyrelsesarbejdet, ligesom de tilbydes relevant supplerende orientering. I forbindelse med fusionen mellem Danske Bank og RealDanmark blev bankens bestyrelse i 2001 udvidet til i alt 24 medlemmer. Det var et led i fusionsaftalen, at antallet af bestyrelsesmedlemmer inden for en kortere årrække skulle søges reduceret. Bestyrelsen er efterfølgende foreløbig nedbragt til 21, med 14 generalforsamlingsvalgte og 7 medarbejdervalgte medlemmer. Ordningen med et ministerudpeget bestyrelsesmedlem er i henhold til lovændring ophørt i Danske Bank ved udgangen af Professor, dr. oecon. Claus Vastrup, der var udpeget af økonomiministeren frem til udgangen af 2002, er af bestyrelsen indstillet til generalforsamlingens valg til bestyrelsen. Antallet af medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer ligger fast indtil udløbet af den nuværende valgperiode i DANSKE BANK ÅRSRAPPORT

22 Ved bankens ordinære generalforsamling den 19. marts 2002 blev adm. direktør Sten Scheibye og direktør Birgit Aagaard-Svendsen genvalgt til bestyrelsen. Bestyrelsen konstituerede sig med direktør Poul J. Svanholm som formand samt direktør Jørgen Nue Møller og adm. direktør Alf Duch- Pedersen som næstformænd. Ved valg af medarbejderrepræsentanter til bestyrelsen i marts 2002 blev fuldmægtig Peter Michaelsen, fuldmægtig Verner Usbeck og bankassistent Solveig Ørteby genvalgt, og privatrådgiver Tove Abildgaard, bankassistent Helle Brøndum, bankassistent Bolette Holmgaard og ekspeditionsmedarbejder Pia Bo Pedersen blev nyvalgt. Senior account manager Jens Elton Andersen, fuldmægtig Henning Mikkelsen og fuldmægtig Torben Pedersen, der ikke genopstillede, og prokurist Jørgen Andersen og ekspeditionssekretær Per Alling Toubro, der ikke opnåede genvalg, er udtrådt. De generalforsamlingsvalgte medlemmer af bestyrelsen vælges for fire år ad gangen. Hvert år afgår dog mindst to af disse, udvalgt blandt bestyrelsesmedlemmer der har fungeret længst, regnet fra de pågældendes seneste valg. Genvalg kan finde sted. Koncernen har ikke en fastlagt maksimal funktionsperiode. Bestyrelsesmedlemmer udtræder dog af bestyrelsen senest på den første ordinære generalforsamling efter det fyldte 70. år. Bestyrelsen aflønnes med et fast honorar og er ikke omfattet af koncernens incitamentsprogrammer. Bestyrelseshonoraret udgør p.t kr. årligt. Formanden modtager tredobbelt honorar og næstformænd dobbelt honorar. For medlemskab af bestyrelsesudvalg ydes halvt bestyrelseshonorar. Intet bestyrelsesmedlem kan modtage et samlet honorar på mere end to gange bestyrelseshonoraret. Medlemmer af formandskabet kan dog modtage indtil fire gange bestyrelseshonoraret. 22 DANSKE BANK ÅRSRAPPORT 2002

23 Direktionens sammensætning På generalforsamlingen den 19. marts 2002 godkendtes en vedtægtsændring om antallet af direktionens medlemmer, hvorefter direktionen skal bestå af mindst to medlemmer mod tidligere mindst fire medlemmer. Viceordførende direktør Kjeld Jørgensen udtrådte af direktionen den 31. juli 2002 for at gå på pension. Som led i den i november 2001 godkendte ny organisationsstruktur udtrådte direktør Sven Lystbæk af direktionen den 19. marts 2002 efter generalforsamlingens godkendelse af vedtægtsændringen om antallet af direktionens medlemmer. Direktionen udgøres af ordførende direktør Peter Straarup og viceordførende direktør Jakob Brogaard. Relationer til omverdenen Det er ledelsens målsætning, at Danske Bank koncernen opbygger gode og varige relationer til kunder og til offentligheden, hvilket koncernens kerneværdier både illustrerer og udgør grundlaget for. Bestyrelsen har med dette for øje vedtaget en informations- og kommunikationspolitik og en politik for Investor Relations aktiviteter. Informations- og kommunikationspolitik Danske Bank koncernen ønsker gennem sin kommunikation at skabe et retvisende billede af koncernens resultater og aktiviteter. Koncernen anser et konstruktivt samspil med såvel de trykte som de elektroniske medier for et vigtigt element i sin virksomhedsdrift og tilstræber derfor åbenhed inden for de grænser, som bl.a. sættes af lovgivningen og af de konkurrencemæssige forhold. DANSKE BANK ÅRSRAPPORT

24 Det tilstræbes at holde koncernens målgrupper herunder kunder, potentielle kunder, aktionærer, medarbejdere, politiske beslutningstagere og medier løbende orienteret om koncernens udvikling. Det er koncernens ønske gennem udstrakt tilgængelighed og målrettet kommunikation at sikre offentlighedens forståelse og accept af koncernens dispositioner. Tilgængeligheden kommer bl.a. til udtryk gennem målsætningen om hurtig reaktion fra koncernens chefgruppe på henvendelser fra medier. Herudover giver koncernens hjemmesider på Internettet, annoncer og en vifte af trykte publikationer kunder og offentlighed mulighed for at følge koncernens aktiviteter. Gennem en central intern informationsvirksomhed, bl.a. på koncernens Intranet, sikres det, at alle medarbejdergrupper løbende holdes velinformerede om koncernens mål og aktiviteter. Politik for Investor Relations aktiviteter Åbenhed og gennemsigtighed er vigtige forudsætninger for at skabe og vedligeholde gode relationer til bankens investorer. Bankens Investor Relations funktion skal sikre, at investorer og analytikere har korrekt og tilstrækkelig viden om Danske Bank, og at der er kontinuitet i strømmen og indholdet i informationen. Danske Bank forsøger at højne informationsniveauet blandt investorer og analytikere ved en høj grad af proaktiv adfærd over for investorer og analytikere, ved at være tilgængelig for spørgsmål samt ved at afholde møder for investorer og analytikere. Danske Bank afstår i en periode på 4 uger før den planlagte offentliggørelse af et perioderegnskab fra at afgive kommentarer vedrørende koncernens generelle finansielle resultater og forventninger. 24 DANSKE BANK ÅRSRAPPORT 2002

25 Danske Bank lægger vægt på at gøre information af betydning for kursdannelsen tilgængelig samtidig for alle interessenter og umiddelbart efter offentliggørelsen på Københavns Fondsbørs. Bankens ledelse deltog i 2002 i en lang række orienteringsmøder for investorer og analytikere i Danmark og internationalt. Derudover udfører afdelingen for Investor Relations en række aktiviteter i form af møder og løbende kontakt med investorer og analytikere. En vigtig del af udvekslingen af informationer med investorer, analytikere og interessenter foregår desuden via bankens hjemmeside, hvor regnskabsmeddelelser og øvrige fondsbørsmeddelelser samt regnskabspræsentationer altid er tilgængelige umiddelbart efter offentliggørelsestidspunktet. De væsentligste fondsbørsmeddelelser i januar Finanskalender 2002 for Danske Bank 21. februar Resultat på mio. kr. for året marts Ordinær generalforsamling 8. marts Danske Bank udsteder ny supplerende kapital i euro 15. marts Valg af medarbejderrepræsentanter til Danske Banks bestyrelse 7. maj Resultat på mio. kr. i første kvartal maj Tilbagekøb af egne aktier i Danske Bank 15. maj Danske Bank sælger aktier i Værdipapircentralen 21. maj Tilbagekøb af egne aktier i Danske Bank 12. juni Danske Bank sælger aktier i Københavns Fondsbørs 28. juni Danske Bank får medhold i Hafniadom 18. juli Danske Bank førtidsindfrier obligationslån 22. august Resultat på mio. kr. i første halvår september Danica Life indgår aftale med Nationwide Global Holdings 29. oktober Resultat på mio. kr. i de første tre kvartaler af oktober Danske Bank udsteder ny supplerende kapital i euro 29. november Organisationstilpasninger i Danske Bank 12. december Danske Bank sælger aktier i PBS til Nationalbanken DANSKE BANK ÅRSRAPPORT

26 Danske Bank aktien Danske Banks overordnede finansielle mål er et konkurrencedygtigt afkast til aktionærerne. Værdien til aktionærerne skabes gennem kursstigninger i aktien og udbetaling af udbytte. Udover fortsat fokus på et solidt indtægtsgrundlag sikres aktionærernes værdi gennem optimering af processer, risikostyring og kapitalstruktur. Det er koncernens målsætning at opretholde en payout ratio i størrelsesordenen 40 samt en kernekapitalprocent i størrelsesordenen 6,5. Danske Bank aktien Månedlig omsætning, mio. kr Omsætning (kursværdi) Kurs Kurs Danske Bank aktien i 2002 Danske Bank aktiens kurs var 117,4 kr. ved udgangen af 2002 svarende til en markedsværdi på 83,6 mia. kr. Aktiens kurs faldt med 12,4 pct. i løbet af Til sammenligning faldt MSCI European Banks indekset 27,2 pct., mens det danske KFX-indeks faldt 26,3 pct. Den gennemsnitlige daglige omsætning i Danske Bank aktien var 233 mio. kr. i Danske Bank aktien var således det næstmest omsatte papir på Københavns Fondsbørs med en samlet omsætning i 2002 på 58 mia. kr. Kursudviklingen for Danske Bank aktien samt udviklingen i omsætningen fremgår af figuren. Danske Bank aktien indgår i mere end 25 danske og internationale aktieindeks, heriblandt KFX-indekset over de 20 mest omsatte aktier på Københavns Fondsbørs samt de internationale indeks MSCI European Banks og FTSE Eurotop DANSKE BANK ÅRSRAPPORT 2002

27 Danske Banks resultat for 2002 pr. aktie blev 11,5 kr. Ved udgangen af 2002 var aktiens indre værdi 84,8 kr. svarende til en kurs/indre værdi på 1,4. DANSKE BANK AKTIEN Total markedsværdi, ultimo året, mia. kr. 83,6 98,9 Årets resultat pr. aktie, kr. 11,5 11,9 Udbytte pr. aktie, kr. 4,75 4,75 Indre værdi pr. aktie, kr. 84,8 78,0 Kurs/indre værdi pr. aktie 1,4 1,7 Udbytte og afkast til aktionærerne I overensstemmelse med Danske Banks udbyttemålsætning indstiller bestyrelsen til generalforsamlingen, at der i 2003 udbetales 4,75 kr. i udbytte pr. aktie for året 2002 svarende til 3,5 pct. af aktiens kursværdi primo 2002 eller i alt mio. kr. Danske Bank aktionærerne havde i 2002 et negativt afkast på 8,9 pct. sammensat af et kurstab på 12,4 pct. og udbytte for regnskabsåret 2001 på 3,5 pct. af aktiens kursværdi primo Over en 5-årig tidshorisont har en investering i Danske Bank aktien i gennemsnit givet et afkast på 7,8 pct. p.a. med store udsving i de enkelte år. Aktiekapital og aktietilbagekøb Som led i optimeringen af koncernens kapitalstruktur gennemførtes i 2. kvartal 2002 et aktietilbagekøb på 3 mia. kr. med henblik på annullering af de tilbagekøbte aktier på den førstkommende generalforsamling. Aktietilbagekøbet havde en positiv effekt på koncernens resultat pr. DANSKE BANK AKTIEN Gennemsnitligt antal Antal udestående aktier, ultimo året udestående aktier i året Antal udstedte aktier, aktie på 2 pct. Tilbagekøbet blev udført direkte i markedet og omfattede stk. til en gennemsnitskurs på 147,61 kr. pr. aktie. Hermed faldt antallet af udestående aktier fra ved udgangen af ultimo året til ved udgangen af DANSKE BANK ÅRSRAPPORT

28 Aktionærer i Danske Bank Danske Bank havde ved udgangen af 2002 ca aktionærer. Der var modtaget meddelelser fra fire aktionærgrupper om besiddelse af mere end 5 pct. af Danske Banks aktiekapital. Ifølge værdipapirhandelsloven skal aktiebesiddelser over 5 pct. af aktiekapitalen meddeles selskabet, ligesom det skal meddeles, når grænser med 5 pct. s mellemrum nås eller ikke længere nås. A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal, København, har meddelt, at fonden som konsekvens af en ændret status til erhvervsdrivende fond vil aflægge regnskab for A.P. Møller Gruppen med fonden som moderfond, og har samtidig meddelt, at der i regnskabet vil indgå en aktiebesiddelse på over 15 pct. i Danske Bank. Fonden Realdania (Foreningen RealDanmark), København, har meddelt en aktiebesiddelse på over 10 pct. Arbejdsmarkedets Tillægspension, Hillerød, har meddelt en aktiebesiddelse på over 5 pct. Putnam Investment Management, LLC og Putnam Advisory Company, LLC, USA, har i fællesskab meddelt på vegne af kunder en samlet aktiebesiddelse på over 5 pct. Banken vurderer, at omkring 1/3 af bankens aktiekapital besiddes af aktionærer uden for Danmark. Aktionærerne blev i 2002 orienteret om bankens udvikling på den ordinære generalforsamling den 19. marts 2002 og på 26 aktionærmøder i større, danske byer, hvor mere end aktionærer deltog. Endvidere modtog aktionærerne to udgaver af bladet AktionærNyt. Invitation til generalforsamlingen annonceres i dagspressen og samtlige navneregistrerede aktionærer modtager AktionærNyt med informationer om bl.a. årets resultat samt tid og sted for generalforsamlingen. Banken tilskynder også større aktionærer til at deltage i generalforsamlingen. På generalforsamlingen 2002 var 39,5 pct. af aktiekapitalen repræsenteret. Der var givet fuldmagt til bestyrelsen for et begrænset antal stemmer, som i overensstemmelse med fast praksis i banken kun var gældende for dette ene møde. 28 DANSKE BANK ÅRSRAPPORT 2002

29 Incitamentsprogrammer Koncernens aktiebaserede incitamentsprogrammer tager udgangspunkt i koncernens værdiskabelse og består af aktieoptioner, køberettigheder til betingede aktier og medarbejderaktier. Udmålingen er baseret på en vurdering af den enkelte leders/medarbejders indsats og afhænger desuden af det finansielle resultat og andre mål for værdiskabelsen. I 2001 blev aktieoptionsprogrammet og det betingede aktieprogram indført foreløbigt for en tre-årig periode, ligesom medarbejderaktieprogrammet løber over en tre-årig periode. Bestyrelsen er ikke omfattet af koncernens incitamentsprogrammer. Aktieoptioner Aktieoptionsprogrammet omfatter knap 100 chefer. Udstedte optioner indebærer en ret til at købe aktier i banken inden for en periode på mellem tre og syv år fra tildeling, forudsat fortsat ansættelse i koncernen. Køberetten fastsættes på baggrund af gennemsnitskursen for Danske Bank aktier 20 børsdage efter offentliggørelse af årsrapporten med tillæg af 10 pct. For regnskabsåret 2001 blev der i februar 2002 tildelt i alt optioner, heraf til direktionen. Tildelingskursen var 140,84. Omfanget af tildelte aktieoptioner for regnskabsåret 2002 offentliggøres i forbindelse med Danske Banks regnskab for 1. kvartal DANSKE BANK ÅRSRAPPORT

30 Køberettigheder til betingede aktier En bred kreds af chefer og specialister, svarende til godt 800 personer, er omfattet af et program baseret på køberettigheder til betingede aktier, der tildeles som en andel af årets optjente bonus. Aktierne henlægges for medarbejdernes risiko og er under forudsætning af fortsat ansættelse til disposition efter en tre-årig periode. I 2. kvartal 2002 blev der tildelt stk. køberettigheder i form af betingede aktier, heraf stk. til direktionen. Kursværdien på ca. 46 mio. kr. blev udgiftsført i 2001 i forbindelse med bonustildeling for året. For 2002 er der udgiftsført 40 mio. kr. under udgifter til personale og administration til henlæggelse til køberettigheder til betingede aktier. Medarbejderaktier Medarbejderaktieprogrammet indebærer, at koncernen henlægger 5 pct. af den ubrudte fremgang i basisindtjeningen og tilbyder medarbejderne køb af aktier med en rabat på 50 pct. Den årlige henlæggelse er maksimeret til 100 mio. kr. Grundlaget for beregningen for 2002 er koncernens basisindtjening for år 2001, svarende til mio. kr. Der blev på den baggrund ikke udgiftsført beløb til brug for medarbejderaktieprogrammet i Kontant bonus Udover de aktiebaserede incitamentsprogrammer udbetaler koncernen kontant bonus. 30 DANSKE BANK ÅRSRAPPORT 2002

31 Medarbejdere Kompetente og motiverede medarbejdere og ledere er en forudsætning for, at koncernens øvrige styrker omsættes til produkter og rådgivning, der har værdi for kunderne. Koncernen bestræber sig derfor på at fremstå som en attraktiv arbejdsplads og opretholder en målrettet rekrutterings- og fastholdelsespolitik. Medarbejderne har en bredt sammensat uddannelsesmæssig baggrund. De primære rekrutteringstiltag var rettet mod unge i uddannelsesstillinger, såsom elever, finansøkonomer og kandidater inden for økonomi og IT. I 2002 blev der ansat knap 600 medarbejdere i Danmark og 300 medarbejdere i udenlandske enheder. Som led i bestræbelserne på at være en attraktiv arbejdsplads gennemførte koncernen i 2002 medarbejdertilfredshedsundersøgelser i en række forretningsområder. Herved blev der mulighed for at sammenligne tilfredsheden i den enkelte organisatoriske enhed med både den øvrige koncern og det øvrige arbejdsmarked. Resultaterne bekræftede, at koncernen er en arbejdsplads med god loyalitet og tilfredshed, men også at der er behov for en fortsat opmærksomhed og indsats på en række områder. Sådanne undersøgelser vil blive fortsat i Et fælles arbejdsmarked inden for koncernen blev en realitet, da medarbejderne i foråret med stort flertal vedtog en koncernoverenskomst. Ens løn og ansættelsesvilkår letter den interne mobilitet inden for koncernen og giver medarbejderne klarhed over vilkårene i de enkelte job og forretningsområder. DANSKE BANK ÅRSRAPPORT

32 Efter jeg har taget MBA-uddannelsen, har jeg fået en langt større forretningsforståelse og et bedre overblik. Og som en bonus har jeg fået et netværk, hvor jeg får faglig sparring med ledere fra andre brancher. Linda Olsen, afdelingsdirektør i Koncern Teknologi Udvikling Koncernens uddannelsespolitik er blandt andet at udvikle medarbejderne, så de er i stand til at imødekomme de udfordringer, koncernens kunder stiller dem. 32 DANSKE BANK ÅRSRAPPORT 2002

33 Uddannelse Både ledere og medarbejdere tilbydes og forventes at vedligeholde og udvikle deres kompetencer. Som i 2001 spillede konverteringer af koncernens forskellige IT-systemer til den fælles IT-platform en stor rolle i den samlede kompetenceudvikling. I 2002 blev Östgöta Enskilda Banks kundekontosystem opgraderet til den fælles koncernplatform, og alle medarbejdere i den svenske organisation gennemgik omfattende uddannelse i de nye systemer. I den danske organisation blev der gennemført mere end interne uddannelsesdage, suppleret med mere end eksterne uddannelsesdage. Det interne uddannelsestilbud er omfattende og målrettet de enkelte forretningsområder og omfatter både tilbud til ledere på forskellige niveauer og en bred vifte af faglige efter- og videreuddannelsestilbud. Tilsvarende benytter koncernen sig af en række eksterne tilbud fra faglige konferencer over teoretisk videreuddannelse til lederuddannelse på højt niveau på internationale business schools. En meget betydelig anvendelse af e-learning supplerer det traditionelle uddannelsestilbud. Medarbejderne har adgang til mere end 50 e-learning tilbud, der kan gennemføres i eget tempo og efter eget behov. I 2002 fik medarbejdere og ledere mulighed for at træne i at gennemføre medarbejdersamtale i et interaktivt e-learning forløb. Koncernen deltog i årets løb aktivt i den finansielle sektors udvikling af en ny, fælles elevuddannelse, Finansuddannelsen. En fælles uddannelse har stor interesse i Danske Bank koncernen, der kan tilbyde sine elever en karriere i alle dele af den finansielle sektor. Koncernen arbejder derfor også fortsat for etablering af et samlet, sammenhængende og attraktivt uddannelsesforløb, der kan tiltrække unge talenter. Koncernen glædede sig også over at kunne tiltrække en stor del af det første hold finansøkonomer, der blev uddannet i årets løb. DANSKE BANK ÅRSRAPPORT

34 Arbejdsmiljø Koncernen fokuserer på de arbejdsmiljømæssige forhold og sikrer gennem sin arbejdsmiljøorganisation, at lovgivningen efterleves. Arbejdsmiljøet i koncernen er generelt set godt, men præget af den travlhed, der er en naturlig følge af høj effektivitet. Banker har desuden en særlig udfordring i form af risikoen for røverier. Også i 2002 var danske pengeinstitutter udsat for et stort antal røverier. Danske Bank koncernen rammes desværre af en stor andel af røverierne, hvorfor der har været særlig fokus på forebyggelse. Et konkret eksempel herpå er omdannelsen af udvalgte filialer til kassefri filialer, der er blevet godt modtaget af både kunder og medarbejdere. På det sundhedsmæssige område gennemføres tiltag, der kan medvirke til at forebygge eller nedbringe sygefravær. Hovedparten af koncernens medarbejdere er dækket af en sundhedssikring som en del af koncernoverenskomsten. Det sociale engagement i koncernen søges fremmet gennem et aktivt foreningsliv, hvor koncernen yder tilskud til, at medarbejderne kan samles om sportslige eller kulturelle interesser. I 2002 gennemførte koncernen en idrætsdag, hvor der blev konkurreret i en mangfoldighed af sportsgrene, og hvor tillige det sociale samvær blev vægtet højt. Desuden har koncernen godt 100 ferieboliger, der udlejes til medarbejderne. Ansættelse i Danske Bank koncernen medfører muligheden for store udfordringer og et varieret karriereforløb, hvilket afspejler sig i en meget lang anciennitet i ansættelsen på gennemsnitligt 17 år. Omplacering og fratrædelse Medarbejderantallet er reduceret med personer siden efteråret 2000, heraf med 900 i Det forventes, at der også fremover vil ske reduktion af medarbejderantallet, når den forretningsmæssige udvikling eller introduktionen af nye og mere effektive systemer eller procedurer tilsiger dette. 34 DANSKE BANK ÅRSRAPPORT 2002

35 I forbindelse med personalereduktioner tilstræber koncernen i god tid forinden at orientere de medarbejdere, hvis arbejdsopgaver bortfalder. I det omfang det er muligt, søges medarbejderne tilført de nødvendige kompetencer med henblik på, at medarbejderne kan tilbydes alternative beskæftigelsesmuligheder i koncernen. Formår koncernen ikke at tilbyde anden beskæftigelse eller ønsker medarbejderen ikke at tage mod nye udfordringer, er der tilrettelagt et fratrædelsesprogram, som udover funktionærlovens og overenskomstens godtgørelser er suppleret med en yderligere godtgørelse baseret på alder og anciennitet. Herudover tilbydes medarbejderne bistand til uddannelse for at kvalificere sig til andet job uden for koncernen, ligesom der i et vist omfang tilbydes mulighed for rådgivning hos ekstern outplacement konsulent. Informationsteknologi Evnen til hurtigt at kunne omstille sig til de skiftende markedsvilkår er af afgørende betydning for Danske Bank koncernen. En forudsætning herfor er sammenhæng og overblik i virksomheden gennem ensartede processer og en effektiv, fælles produkt-, proces- og systemudvikling. Koncernen investerer hvert år betydelige beløb i videreudvikling og vedligeholdelse af en fælles, central IT koncernplatform. Denne platform er i dag kernen i næsten alle koncernens forretningsaktiviteter. Fælles funktionalitet og processer Koncernplatformen gør det muligt at udføre Danske Banks mangeartede forretningsaktiviteter i de nordiske markeder på ét og samme systemkompleks. Det betyder lavere produktudviklingsomkostninger, da den samme funktionalitet ikke skal genudvikles til de forskellige markeder, koncernen opererer på. DANSKE BANK ÅRSRAPPORT

INDHOLDSFORTEGNELSE 4 LEDELSE 7 HOVEDTAL

INDHOLDSFORTEGNELSE 4 LEDELSE 7 HOVEDTAL INDHOLDSFORTEGNELSE 4 LEDELSE 7 HOVEDTAL 8 BERETNING 10 Årets resultat 14 Forventninger til 2003 17 Fusionen 19 Organisation og selskabsledelse 26 Danske Bank aktien 29 Incitamentsprogrammer 31 Medarbejdere

Læs mere

Resultat - Basisindtjening fastholdt gennem fald i omkostninger

Resultat - Basisindtjening fastholdt gennem fald i omkostninger Resultat - Basisindtjening fastholdt gennem fald i omkostninger Mio. kr. 2002 2001 Indeks 02/01 Basisindtægter 27.065 28.307 96 Omstruktureringsomkostninger 350 100 - Omkostninger 15.139 16.175 94 Basisindtjening

Læs mere

Bankens ordinære generalforsamling afholdes tirsdag den 25. marts 2003 kl. 14.00 i Tivolis Koncertsal, Tietgensgade 20, København V.

Bankens ordinære generalforsamling afholdes tirsdag den 25. marts 2003 kl. 14.00 i Tivolis Koncertsal, Tietgensgade 20, København V. Årsrapport 2002 Bankens ordinære generalforsamling afholdes tirsdag den 25. marts 2003 kl. 14.00 i Tivolis Koncertsal, Tietgensgade 20, København V. 2 DANSKE BANK ÅRSRAPPORT 2002 INDHOLDSFORTEGNELSE 4

Læs mere

1. halvår Præsentation af regnskabet. København, 21. august 2003

1. halvår Præsentation af regnskabet. København, 21. august 2003 1. halvår 2003 Præsentation af regnskabet København, 21. august 2003 1. Resumé af første halvår 2003 Resumé af 1. halvår 2003 - Tilfredsstillende resultat Overskud efter skat stiger 11 pct. til 4.803 mio.

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Fondsbørsmeddelelse nr. 8 6. maj 2003 Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Realkredit Danmark 1. kvartal 2003 1/7 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 1. kvartal 1. kvartal Indeks Året BASISINDTJENING OG

Læs mere

Årsrapport 2003. Pressemøde. København, 5. februar 2004

Årsrapport 2003. Pressemøde. København, 5. februar 2004 Årsrapport 2003 Pressemøde København, 5. februar 2004 1. Resumé af 2003 Året 2003 Ny organisation med øget brandfokus på Danske Bank og BG Bank Salg af Danske Prioritet, BG Bolig Plus og afdragsfrie lån

Læs mere

Velkommen til pressemøde. Præsentation af årsregnskab 2002

Velkommen til pressemøde. Præsentation af årsregnskab 2002 Velkommen til pressemøde Præsentation af årsregnskab 2002 Bemærk! Lydudtag fra talerstolen (pressedrop) er installeret bag de forreste stolerækker. Årsrapport 2002 Resumé af 2002 - Godt år på trods af

Læs mere

Årsrapport 2004 København, 10. februar 2005

Årsrapport 2004 København, 10. februar 2005 Årsrapport 2004 København, 10. februar 2005 Resumé af 2004 Resumé af 2004 - Bedste resultat nogensinde Overskud efter skat 14 pct. til 10,6 mia. kr. Basisindtægter stiger med 1 pct. Driftsomkostninger

Læs mere

Resultat bedre end forrige år - og på niveau med forventningerne

Resultat bedre end forrige år - og på niveau med forventningerne Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Dato: 24.11. 24.11. Side: 1 Vor ref.: Direktionen Telefon: 9633 5000 Kvartalsrapport pr. 30.09. for Nordjyske Bank Nordjyske Banks bestyrelse har i

Læs mere

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio.

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio. Københavns Fondsbørs BESTYRELSEN Vestergade 8-16 DK-8600 Silkeborg Telefon 89 22 20 01 Telefax 89 22 24 96 25.04. Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for - RESULTAT FØR SKAT KR. 471 MIO. FORRENTER PRIMOEGENKAPITALEN

Læs mere

Agenda. Finansielle hovedtal Udvikling på forretningsområder Forventninger

Agenda. Finansielle hovedtal Udvikling på forretningsområder Forventninger Årsregnskab 2001 Agenda Finansielle hovedtal Udvikling på forretningsområder Forventninger 2 Resumé af regnskabsåret 2001 Resultat efter skat: 6.984 mio. kr. Resultat pr. aktie er steget 14% Egenkapitalforrentning:

Læs mere

1. halvår 2004. Pressemøde. København, 17. august 2004

1. halvår 2004. Pressemøde. København, 17. august 2004 1. halvår 2004 Pressemøde København, 17. august 2004 1. Finansielle hovedtal Resume af 1. halvår 2004 - Positiv udvikling i resultatet af basisforretningen Overskud efter skat 8 pct. til 4,4 mia. kr. Basisindtægter

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige år og bedre end forventet.

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige år og bedre end forventet. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Dato: 26.5.23 26.5.23 Side: Vor ref.: direktionen 1 Telefon: 9921 2223 Kvartalsrapport for 1. kvartal 23 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige

Læs mere

BESTYRELSE. * valgt af medarbejderne

BESTYRELSE. * valgt af medarbejderne BESTYRELSE Adm. direktør Alf Duch-Pedersen / formand Direktør Jørgen Nue Møller / næstformand Direktør Eivind Kolding / næstformand Tømrermester Poul Christiansen Direktør Henning Christophersen Gårdejer

Læs mere

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00 Københavns Fondsbørs Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 09/01 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 mogens.asmund@sydbank.dk www.sydbank.dk

Læs mere

Dato Direkte tlf.nr april 2002

Dato Direkte tlf.nr april 2002 Københavns Fondsbørs London Stock Exchange Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 12/02 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 direktionen@sydbank.dk

Læs mere

Velkommen til analytikermøde. Præsentation af 1. halvårsregnskab 2001

Velkommen til analytikermøde. Præsentation af 1. halvårsregnskab 2001 Velkommen til analytikermøde Præsentation af 1. halvårsregnskab 2001 Agenda Finansielle hovedtal Fremskridt i fusionen Udvikling på forretningsområder Forventninger 2 Resumé af 1. halvår 2001 Resultat

Læs mere

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99 Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i London Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Fondsbørsen i Zürich Pressen 23. august 1999 Fondsbørsmeddelelse

Læs mere

Kvartalsmeddelelse kvartal 2001 for Sydbank-koncernen

Kvartalsmeddelelse kvartal 2001 for Sydbank-koncernen Københavns Fondsbørs London Stock Exchange Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 10/01 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 direktionen@sydbank.dk

Læs mere

Bankens ordinære generalforsamling afholdes den 9. marts 2004 i Silkeborg. Indkaldelse til generalforsamlingen

Bankens ordinære generalforsamling afholdes den 9. marts 2004 i Silkeborg. Indkaldelse til generalforsamlingen Københavns Fondsbørs BESTYRELSEN Vestergade 8-16 8600 Silkeborg Telefon 89 22 20 01 Telefax 89 22 24 96 E-mail: jyskebank@jyskebank.dk 17.02.2004 Jyske Bank-koncernens årsrapport for 2003 Indkaldelse til

Læs mere

Spar Nord Bank - opjustering af resultat for 2004

Spar Nord Bank - opjustering af resultat for 2004 Til Københavns Fondsbørs og pressen 19. januar 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 1 2005 Kontaktperson: Keld Gammelgaard, tlf. 96 34 40 20 Spar Nord Bank - opjustering af resultat for 2004 Forventet rekordresultat

Læs mere

Kvartalsrapport 1.-3. kvartal 2001

Kvartalsrapport 1.-3. kvartal 2001 Kvartalsrapport 1.-3. kvartal 2001 Realkredit Danmark A/S Jarmers Plads 2 1590 København V Tlf. 70 12 53 00 Fax 33 39 31 71 www.rd.dk CVR-nr. 13399174 Fondsbørsmeddelelse nr. 13 i 2001 Realkredit Danmark

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL /9

Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL /9 Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2004 GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL 2004 1/9 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. kvartal 1. kvartal Hele året 2004 2003 2003 Netto

Læs mere

Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit A/S dækkende perioden 1. januar til 31. december Med venlig hilsen

Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit A/S dækkende perioden 1. januar til 31. december Med venlig hilsen Den 23. februar 2012 Til NASDAQ OMX København A/S ---------------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2011. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

1. kvartal Regnskabspræsentation. København, 6. maj 2004

1. kvartal Regnskabspræsentation. København, 6. maj 2004 1. kvartal 24 Regnskabspræsentation København, 6. maj 24 Agenda Side 1. Finansielle hovedtal 3 2. Udvikling i regnskabsposter 5 3. Udvikling i forretningsområder 9 4. Forventninger til 24 19 2 2. Finansielle

Læs mere

Velkommen til analytiker- og investormøde. Torsdag den 22. august 2002

Velkommen til analytiker- og investormøde. Torsdag den 22. august 2002 Velkommen til analytiker- og investormøde Torsdag den 22. august 2002 1. halvår 2002 Vækst i indtægterne vanskeliggøres af markedsmæssige forhold Omkostningerne falder som planlagt Tab og hensættelser

Læs mere

Dato Direkte tlf.nr oktober 2003

Dato Direkte tlf.nr oktober 2003 Københavns Fondsbørs London Stock Exchange Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 15/03 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 direktionen@sydbank.dk

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2016.

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2016. Til NASDAQ Copenhagen Årsrapport 2016 Den 23. februar 2016 Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2016. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit A/S dækkende perioden

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014.

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014. Den 26. februar 2015 Til NASDAQ Copenhagen ------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit

Læs mere

Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar juni 2004)

Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar juni 2004) Til Københavns Fondsbørs og pressen 18. august 2004 Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar - 30. juni 2004) Kontakt: Koncernchef Mogens Munk Rasmussen, tlf. 33 42 10 00 Koncerndirektør Niels Tørslev,

Læs mere

3. kvartal 2003. Regnskabspræsentation. 28. oktober 2003

3. kvartal 2003. Regnskabspræsentation. 28. oktober 2003 3. kvartal 2003 Regnskabspræsentation 28. oktober 2003 Agenda Side 1. Resumé af 1.-3. kvartal 2003 3 2. Finansielle hovedtal 5 3. Udvikling i regnskabsposter 8 4. Kapitalforhold 14 5. Udvikling i forretningsområder

Læs mere

Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for 1. kvartal 2005

Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 Københavns Fondsbørs BESTYRELSEN Vestergade 816 8600 Silkeborg Telefon 89 22 20 01 Telefax 89 22 24 96 Email: jyskebank@jyskebank.dk 26.04. Jyske Bankkoncernens kvartalsrapport for RESULTAT FØR SKAT PÅ

Læs mere

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 9. november KVARTALSRAPPORT 2006 Totalkredit A/S (1. januar 30. september 2006)

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 9. november KVARTALSRAPPORT 2006 Totalkredit A/S (1. januar 30. september 2006) Til Københavns Fondsbørs og pressen 9. november KVARTALSRAPPORT Totalkredit A/S (1. januar 30. september ) PERIODEN KORT FORTALT Basisindtjening udgjorde 533 mio. kr. mod 527 mio. kr. i Beholdningsindtjening

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 12 / 2007 2. maj 2007 Direktionen: Carsten Roth Tlf. 59 57 60 00 Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Meddelelse nr. 12/2007 Kvartalsregnskab Side 1 af 7 Kvartalsregnskab

Læs mere

1.-3. kvartals rapport 2002 for Spar Nord Bank Koncernen

1.-3. kvartals rapport 2002 for Spar Nord Bank Koncernen Til Københavns Fondsbørs og pressen 30. oktober 2002 Fondsbørsmeddelelse nr. 14, 2002 Kontaktperson: Keld Gammelgaard, tlf. 96 34 40 10 1.-3. kvartals rapport 2002 for Spar Nord Bank Koncernen Resultat

Læs mere

Å r s r a p p o r t

Å r s r a p p o r t Årsrapport 2003 Bankens ordinære generalforsamling afholdes tirsdag den 23. marts 2004 kl. 14.00 i Tivolis Koncertsal, Tietgensgade 20, København V. 2 DANSKE BANK ÅRSRAPPORT 2003 106 RESUME 108 HOVEDTAL

Læs mere

1. halvår 2005. Pressemøde

1. halvår 2005. Pressemøde 1. halvår 2005 Pressemøde 11. august 2005 Resumé af 1. halvår 2005 Resumé af 1. halvår 2005 - Højt aktivitetsniveau giver bedre resultat end forventet Overskud efter skat 49 pct. til 6,1 mia. kr. Indtægter

Læs mere

Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144

Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144 Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 9/2004 26. april 2004 Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144 KVARTALSorientering pr. 31. marts 2004 (3 mdr.) KORT resumé Væksten fortsætter

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Årsregnskabsmeddelelse februar 2014

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Årsregnskabsmeddelelse februar 2014 NASDAQ OMX Copenhagen A/S DIREKTIONEN Vestergade 8-16 8600 Silkeborg Telefon 89 89 89 89 Telefax 89 89 19 99 www. jyskebank.dk E-mail: jyskebank@jyskebank.dk CVR-nr. DK17616617 - Årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2 0 0 3

Å r s r a p p o r t 2 0 0 3 Årsrapport 2003 Bankens ordinære generalforsamling afholdes tirsdag den 23. marts 2004 kl. 14.00 i Tivolis Koncertsal, Tietgensgade 20, København V. 2 DANSKE BANK ÅRSRAPPORT 2003 106 RESUME 108 HOVEDTAL

Læs mere

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam:

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam: - NASDAQ OMX Copenhagen A/S Jyske Bank-koncernen forventer et resultat før skat for 1. halvår 2014 i niveauet 3,0 mia. kr. Nye boliglånsprodukter for ca. 9,0 mia. kr. Jyske Bank lancerer Jyske F3 og Jyske

Læs mere

BESTYRELSEN. * valgt af medarbejderne ** udpeget af økonomiministeren DIREKTIONEN

BESTYRELSEN. * valgt af medarbejderne ** udpeget af økonomiministeren DIREKTIONEN BESTYRELSEN Direktør Poul J. Svanholm / formand Direktør Jørgen Nue Møller / næstformand Tømrermester Poul Christiansen Direktør, cand.polit. Henning Christophersen Adm. direktør Alf Duch-Pedersen Direktør,

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2004 for Spar Nord Bank

Kvartalsrapport 1. kvartal 2004 for Spar Nord Bank Til Københavns Fondsbørs og pressen 28. april 2004 Fondsbørsmeddelelse nr. 6, 2004 Kontaktperson: Keld Gammelgaard, tlf. 96 34 40 10 Kvartalsrapport 1. kvartal 2004 for Spar Nord Bank Resultat før skat

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S Den 15. februar 2007 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K. --------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr.

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr. SPECIALISTER I ERHVERVSFINANSIERING Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Pressen 22. august 2002 FIH Halvårsrapport januar-juni

Læs mere

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Københavns Fondsbørs Pressen 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Tilfredsstillende resultat efter skat på 274 mio. kr. Fortsat vækst i FIHs traditionelle forretningsområder

Læs mere

DANSKE BANK KONCERNENS ÅRSRAPPORT 2001

DANSKE BANK KONCERNENS ÅRSRAPPORT 2001 DANSKE BANK KONCERNENS ÅRSRAPPORT 2001 4 LEDELSE 7 HOVEDTAL 8 BERETNING 10 Årets resultat 12 Balance, solvens og egenkapital 14 Forventninger til 2002 16 Opfølgning på fusionen med RealDanmark 19 Danske

Læs mere

TOTALKREDIT A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2000

TOTALKREDIT A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 26. februar 2001 TOTALKREDIT A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2000 TOTALKREDIT A/S s bestyrelse har på et møde den 26. februar 2001 behandlet regnskabet for

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2011 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2011 med følgende overskrifter: København, 24. januar 2012 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2011 Selskabsmeddelelse nr. 9, 2012 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 5 20. februar 2003. Årsregnskabsmeddelelse 2002. Realkredit Danmark årsregnskabsmeddelelse 2002 1 /11

Fondsbørsmeddelelse nr. 5 20. februar 2003. Årsregnskabsmeddelelse 2002. Realkredit Danmark årsregnskabsmeddelelse 2002 1 /11 Fondsbørsmeddelelse nr. 5 20. februar 2003 Årsregnskabsmeddelelse 2002 Realkredit Danmark årsregnskabsmeddelelse 2002 1 /11 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 2002 2001 Indeks BASISINDTJENING OG ÅRETS

Læs mere

Realkredit Danmark koncernen

Realkredit Danmark koncernen Regnskab for 1. halvår 2000 mio. kr. 1. halvår 2000 1. halvår 1999 Bidragsindtægter 762 729 Netto renteindtægter mv. 530 739 Løbetidsforkortelse af obligationer 68-132 Netto rente mv. inkl. løbetidsforkortelse

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 19. august 2003 HALVÅRSRAPPORT GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR /10

Fondsbørsmeddelelse 19. august 2003 HALVÅRSRAPPORT GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR /10 Fondsbørsmeddelelse 19. august 2003 HALVÅRSRAPPORT 2003 GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2003 1/10 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår Hele året 2003 2002 2002 Netto rente- og gebyrindtægter...

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 for Spar Nord Bank Koncernen

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 for Spar Nord Bank Koncernen Til Københavns Fondsbørs og pressen Fondsbørsmeddelelse nr. 8, 2003 30. april 2003 Kontaktperson: Keld Gammelgaard, tlf. 96 34 40 10. Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 for Spar Nord Bank Koncernen Resultat

Læs mere

Formandens beretning. Alf Duch-Pedersen Formand. 29. marts 2011

Formandens beretning. Alf Duch-Pedersen Formand. 29. marts 2011 Formandens beretning Alf Duch-Pedersen Formand 29. marts 2011 1 Disclaimer Vigtig meddelelse Dette materiale er ikke og skal ikke opfattes eller fortolkes som et tilbud om at sælge eller udstede værdipapirer

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2010. Pressemøde. Peter Straarup. Ordførende direktør. 10. februar 2011

ÅRSREGNSKAB 2010. Pressemøde. Peter Straarup. Ordførende direktør. 10. februar 2011 ÅRSREGNSKAB 20 Pressemøde Peter Straarup Ordførende direktør. februar 2011 Disclaimer Vigtig meddelelse Dette materiale er ikke og skal ikke opfattes eller fortolkes som et tilbud om at sælge eller udstede

Læs mere

HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG

HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG ( 1000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 9 måneder Hele året 2002 2001 2001 Nettorente- og gebyrindtægter... 116.600 122.062 160.644 Kursreguleringer... + 1.262 + 9.802 + 7.161 Andre ordinære indtægter...

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 32/2001 25. oktober 2001. Kvartalsrapport. 1.-3. kvartal 2001 DANSKE BANK 1.-3. KVARTAL 2001 1/ 16

Fondsbørsmeddelelse nr. 32/2001 25. oktober 2001. Kvartalsrapport. 1.-3. kvartal 2001 DANSKE BANK 1.-3. KVARTAL 2001 1/ 16 Fondsbørsmeddelelse nr. 32/2001 25. oktober 2001 Kvartalsrapport 1.-3. kvartal 2001 DANSKE BANK 1.-3. KVARTAL 2001 1/ 16 Danske Bank koncernen hovedtal BASISINDTJENING OG PERIODENS RESULTAT Proforma 1.-3.

Læs mere

1. halvår 1. halvår Hele året

1. halvår 1. halvår Hele året (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår Hele året 2001 2000 2000 Nettorente- og gebyrindtægter... 82.584 74.143 148.406 Kursreguleringer... + 3.433-18.074 + 411 Andre ordinære

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2007

Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 Side 1 af 10 OMX Den Nordiske Børs Nikolaj Plads 6 1067 København K 2. maj 2007 Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 Forretningsomfang øget med 17%. Renteindtjening øget med 4,1 mio. kr. (+12,4%) - gebyrer

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse for 2006 fra Sparekassen Himmerland A/S

Årsregnskabsmeddelelse for 2006 fra Sparekassen Himmerland A/S Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Sparekassen Himmerland A/S Aars afdeling Himmerlandsgade 74 9600 Aars Telefon 9862 1700 Telefax 9862 2903 himmerland.dk aars@himmerland.dk Cvr.

Læs mere

Bankens ordinære generalforsamling afholdes tirsdag den 19. marts 2002 kl. 14.00 i Tivolis Koncertsal, Tietgensgade 20, København V.

Bankens ordinære generalforsamling afholdes tirsdag den 19. marts 2002 kl. 14.00 i Tivolis Koncertsal, Tietgensgade 20, København V. Årsrapport 2001 Bankens ordinære generalforsamling afholdes tirsdag den 19. marts 2002 kl. 14.00 i Tivolis Koncertsal, Tietgensgade 20, København V. 2 DANSKE BANK ÅRSRAPPORT 2001 DANSKE BANK KONCERNENS

Læs mere

Københavns Fondsbørs 10. februar 2011 Ref. Michael Mikkelsen Antal sider : 10 incl. denne. København, den 10. februar 2011, kl. 19.

Københavns Fondsbørs 10. februar 2011 Ref. Michael Mikkelsen Antal sider : 10 incl. denne. København, den 10. februar 2011, kl. 19. Københavns Fondsbørs 10. februar 2011 Ref. Michael Mikkelsen Antal sider : 10 incl. denne Regnskabsmeddelelse nr. 2011.01 for FIH Realkredit A/S for 2010. Vedlagt fremsendes regnskabsmeddelelse for FIH

Læs mere

Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010

Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010 Selskabsmeddelelse nr. 07/2010 11. maj 2010 Kontaktperson: bankdirektør Flemming Jensen tlf. 55 86 15 36 Side 1 af 8 Hovedpunkter Regnskabet for perioden 1. januar

Læs mere

Aflønningspolitik i Topdanmark koncernen o

Aflønningspolitik i Topdanmark koncernen o Aflønningspolitik i Topdanmark koncernen o Formål: Topdanmarks aflønningspolitik er tilrettelagt med henblik på at optimere den langsigtede værdiskabelse på koncernniveau. Aktiekursen afspejler den forventede

Læs mere

Nuværende mål for kapitalstrukturen er en egenkapitalandel på 30% excl. værdi af goodwill.

Nuværende mål for kapitalstrukturen er en egenkapitalandel på 30% excl. værdi af goodwill. Anbefalinger for god selskabsledelse Land & Leisure A/S følger i al væsentlighed Nasdaq OMX Copenhagen A/S s anbefalinger for god selskabsledelse. Land & Leisure A/S ledelse forholder sig således løbende

Læs mere

Årsrapport 2003. Regnskabspræsentation. København, 5. februar 2004

Årsrapport 2003. Regnskabspræsentation. København, 5. februar 2004 Årsrapport 23 Regnskabspræsentation København, 5. februar 24 Agenda Side 1. Resumé af 23 3 2. Finansielle hovedtal 4 3. Udvikling i regnskabsposter 6 4. Kapitalstruktur 1 5. Udvikling i forretningsområder

Læs mere

Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse

Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse Halvårsrapport 30. juni 2008 Ledelsesberetning Hovedtal for 1. halvår: Kollektivt bonuspotentiale på 2,4 mia. kr. En balance på 26 mia. kr. Afkast efter

Læs mere

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE LR Realkredit A/S cvr.-nr

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE LR Realkredit A/S cvr.-nr ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2008 LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304 Hovedtal Regnskabsoversigt for perioden 2004-2008 (mio. kr.) 2008 2007 2006 2005 2004 Nettorenteindtægter Udbytter Nettogebyrindtægter Driftsudgifter

Læs mere

Formandens beretning på Danske Banks generalforsamling 25. marts 2003

Formandens beretning på Danske Banks generalforsamling 25. marts 2003 Formandens beretning på Danske Banks generalforsamling 25. marts 2003 Introduktion Lad mig begynde med at konstatere, at det var et godt resultat, Danske Bank nåede i 2002. Det blev til et overskud efter

Læs mere

Kvartalsrapport - 1. kvartal 2006

Kvartalsrapport - 1. kvartal 2006 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Dato: 15.5.26 15.5.26 Side: 1 Vor ref.: direktionen Telefon: 9633 5 Fondsbørsmeddelelse nr. 9.26 Kvartalsrapport - 1. kvartal 26 Tilfredsstillende resultat

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse Nykredit Bank og Nykredit Bank koncernen 1. januar december 2003

Årsregnskabsmeddelelse Nykredit Bank og Nykredit Bank koncernen 1. januar december 2003 Til Københavns Fondsbørs og pressen 18. februar 2004 Årsregnskabsmeddelelse Nykredit Bank og Nykredit Bank koncernen 1. januar 2003 31. december 2003 Kontakt: Bestyrelsesformand Henning Kruse Petersen

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2002

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2002 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 6. august 2002 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2002 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1. halvår

Læs mere

Kvartalsrapport for kvartal 2004

Kvartalsrapport for kvartal 2004 Side 1 af 9 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 20. oktober 2004 Kvartalsrapport for 1. 3. kvartal 2004 Hovedtal Regnskabet i mio. kr. 1. 3. kvt. 1. 3. kvt. Hele 2003 2004 2003 Netto

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015

Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 Indholdsfortegnelse: Side: 2. Ledelsespåtegning 3. Ledelsesberetning 4. Resultat- og totalindkomstopgørelse 1. halvår 2015 5.

Læs mere

Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 2003 for Salling Bank A/S

Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 2003 for Salling Bank A/S Box 119, DK-78 Skive Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Meddelelse nr. 11 Skive, den 6. august 23 Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 23 for Salling Bank A/S Følgende hovedtræk

Læs mere

København den 28.februar 2007. Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007. Tilfredsstillende vækst og indtjening

København den 28.februar 2007. Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007. Tilfredsstillende vækst og indtjening First North meddelelse nr. 54 / 28. februar 2007 København den 28.februar 2007 Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007 Tilfredsstillende vækst og indtjening Notabene.net

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006 Side 1 af 11 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 26. april 2006 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006 Hovedtal for banken i mio. kr. 1. kvt. 2006 1. kvt. Hele Netto rente- og gebyrindtægter

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 15 / 2004 25. oktober 2004

Fondsbørsmeddelelse nr. 15 / 2004 25. oktober 2004 Fondsbørsmeddelelse nr. 15 / 2004 25. oktober 2004 Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144 KVARTALSorientering pr. 30. september 2004 (9 mdr.) KORT resumé 2 centrale mål nået: Udlån

Læs mere

AFLØNNINGSPOLITIK I SEB PENSION Vedrørende indkomståret 2013

AFLØNNINGSPOLITIK I SEB PENSION Vedrørende indkomståret 2013 AFLØNNINGSPOLITIK I SEB PENSION Vedrørende indkomståret 2013 I overensstemmelse med Bekendtgørelse om lønpolitik samt oplysningsforpligtelser om aflønning i finansielle virksomheder og finansielle holdingvirksomheder

Læs mere

H A L V Å R S R E G N S K A B 2 0 0 6. Pressemøde. 10. august 2006

H A L V Å R S R E G N S K A B 2 0 0 6. Pressemøde. 10. august 2006 H A L V Å R S R E G N S K A B 2 0 0 6 Pressemøde 10. august 2006 RESUMÉ AF FØRSTE HALVÅR 2006 Resumé af første halvår 2006 - Tilfredsstillende resultat Resultat efter skat Mia. kr. 6,5 6,0 2 pct. 6,0 6,1

Læs mere

Aflønningsrapport for Realkredit Danmark koncernen 2014

Aflønningsrapport for Realkredit Danmark koncernen 2014 Aflønningsrapport 2014 Aflønningsrapport for Realkredit Danmark koncernen 2014 Realkredit Danmark koncernens aflønningspolitik og praksis afspejler koncernens målsætning om en ordentlig governanceproces

Læs mere

1. halvår 1. halvår Hele året

1. halvår 1. halvår Hele året (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår Hele året 2000 1999 1999 Nettorente- og gebyrindtægter... 74.143 65.839 134.080 Kursreguleringer... - 18.074-1.747-11.922 Andre ordinære

Læs mere

1. halvår 2003. Regnskabspræsentation. København, 21. august 2003

1. halvår 2003. Regnskabspræsentation. København, 21. august 2003 1. halvår 2003 Regnskabspræsentation København, 21. august 2003 Indhold Side 1. Resumé af første halvår 2003 3 2. Rente og valuta 4 3. Finansielle hovedtal 5 4. Udvikling i regnskabsposter 8 5. Kapitalforhold

Læs mere

Meddelelse nr. 9/2012 Side 1 af 6

Meddelelse nr. 9/2012 Side 1 af 6 Meddelelse nr. 9/2012 Side 1 af 6 København, den 23. marts 2012 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Rella Holding A/S årsregnskab 2011 Bestyrelsen for Rella Holding A/S har i dag

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S

Danske Andelskassers Bank A/S Danske Andelskassers Bank A/S Investorpræsentation - Opdateret november 2012 Indhold Danske Andelskassers Bank Organisation Historie Fokus på det lokale En betydende spiller Værdiskabelse for aktionærer

Læs mere

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Meddelelse nr. 25/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 7. november 2014 Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2015.

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2015. Den 25. februar 2016 Til NASDAQ Copenhagen ------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2015. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit

Læs mere

Kvartalsrapport kvartal 2003 for Spar Nord Bank Koncernen

Kvartalsrapport kvartal 2003 for Spar Nord Bank Koncernen Til Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 14, 2003 Keld Gammelgaard, telefon 96 34 40 10 Kvartalsrapport 1.-3. kvartal 2003 for Spar Nord Bank Koncernen Resultat før skat på 190,8 mio. kr. og opjustering

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Dato: Dato: 23.5.25 23.5.25 Side: 1 Vor ref.: direktionen Telefon: 9633 5 Fondsbørsmeddelelse nr. 1.25 Kvartalsrapport for 1. kvartal 25 Nordjyske Bank

Læs mere

RESULTAT FØR SKAT PÅ 193 MIO. KR. OG EGENKAPTALFORRENTNING PÅ 12,7 % BEDSTE RESULTAT I 24 KVARTALER

RESULTAT FØR SKAT PÅ 193 MIO. KR. OG EGENKAPTALFORRENTNING PÅ 12,7 % BEDSTE RESULTAT I 24 KVARTALER RESULTAT FØR SKAT PÅ 193 MIO. KR. OG EGENKAPTALFORRENTNING PÅ,7 % BEDSTE RESULTAT I 24 KVARTALER Præsentation af Spar Nords resultat for 1. kvartal 213 1. KVARTAL 213 I OVERSKRIFTER 1 17 % vækst i basisindtægter

Læs mere

HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG

HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG ( 1000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår Hele året 2002 2001 2001 Nettorente- og gebyrindtægter... 77.680 82.584 160.644 Kursreguleringer... + 500 + 3.433 + 7.161 Andre ordinære

Læs mere

Periodemeddelelse 1. kvartal 2015

Periodemeddelelse 1. kvartal 2015 Periodemeddelelse 1. kvartal 2015 CVR-nr. 65746018 Næstved afd. har fået godt fat siden åbningen den 21. november 2014. Fondsbørsmeddelelse nr. 04/2015 RESUME, HOVED- OG NØGLETAL Resultat før skat på 9,0

Læs mere

Danske Bank koncernens aflønningspolitik regulerer Danica koncernens forhold og er gældende for alle i Danica koncernen.

Danske Bank koncernens aflønningspolitik regulerer Danica koncernens forhold og er gældende for alle i Danica koncernen. 1 Aflønningsrapport for Danica koncernen 2014 Danske Bank koncernens aflønningspolitik regulerer Danica koncernens forhold og er gældende for alle i Danica koncernen. Danica koncernens aflønningspolitik

Læs mere

Danske Bank koncernens aflønningspolitik regulerer Danica koncernens forhold og er gældende for alle i Danica koncernen.

Danske Bank koncernens aflønningspolitik regulerer Danica koncernens forhold og er gældende for alle i Danica koncernen. Aflønningsrapport for Danica koncernen 2016 Danske Bank koncernens aflønningspolitik regulerer Danica koncernens forhold og er gældende for alle i Danica koncernen. Danica koncernens aflønningspolitik

Læs mere

Guava A/S Halvårsrapport for regnskabsåret 2011

Guava A/S Halvårsrapport for regnskabsåret 2011 First North Meddelelse 31. august 2011 København den 31. august 2011 Guava A/S Halvårsrapport for regnskabsåret 2011 Positiv EBITDA udvikling sammenholdt med samme periode i 2010. Guava A/S perioderegnskab

Læs mere

KVARTALSRAPPORT Fondsbørsmeddelelse nr. 05/2010 Offentliggjort den 10.05.2010 kl. 10.50 Hjemsted: Assens Kommune

KVARTALSRAPPORT Fondsbørsmeddelelse nr. 05/2010 Offentliggjort den 10.05.2010 kl. 10.50 Hjemsted: Assens Kommune KVARTALSRAPPORT Fondsbørsmeddelelse nr. 5/21 Offentliggjort den 1.5.21 kl. 1.5 Hjemsted: Assens Kommune TOTALBANKENS REGNSKAB FOR 1. KVARTAL 21 Totalbanken fordobler overskud før skat til 7,1 mio.kr. God

Læs mere

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 1 Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 2

Læs mere

Meddelelse nr. 08/2015: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015

Meddelelse nr. 08/2015: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Meddelelse nr. 08/2015 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 30. april 2015 Meddelelse nr. 08/2015: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d.

Læs mere