Program for Områdefornyelse i Nordre Fasanvej Kvarteret

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Program for Områdefornyelse i Nordre Fasanvej Kvarteret"

Transkript

1 Program for Områdefornyelse i Nordre Fasanvej Kvarteret

2 Områdefornyelse i Nordre Fasanvej Kvarteret Vedtaget af Kommunalbestyrelsen: 18. marts 2013 Godkendt af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikt: 17. maj 2013 Udgiver: Frederiksberg Kommune Bygge-, Plan- og Miljøafdelingen By- og Miljøområdet Kontakt: Områdefornyelsen Nordre Fasanvej Kvarteret Brian Hansen Westerheim Grafik: Frederiksberg Bogtrykkeri A/S

3 Nordre Fasanvej Kvarteret Frederiksbergs frikvarter Når områdefornyelsen i Nordre Fasanvej Kvarteret slutter i 2018 er tilstedeværelsen af mangfoldighed, små grønne og blå møde- og aktivitetssteder og de særlige oplevelser kendetegnende for kvarteret. I kvarteret vil alle kunne færdes trygt, beboerne nyder tilværelsen i sunde boliger, og det frodige, klimatilpassede kvarter rummer et væld af nye muligheder for aktiviteter og ophold. Den ny større idrætsfacilitet, som holder åbningsarrangement sammen med områdefornyelsens afslutningsfest, er en attraktion som trækker folk til kvarteret og som giver gode muligheder for bevægelse og motion for forskellige brugere. Området omkring Bispeengbuen er ved at blive omdannet til helt unikt byrum i Hovedstaden, som ikke blot vil løfte Nordre Fasanvej Kvarteret, men også give noget særligt til hele Hovedstadsområdet. Kvarteret favner og understøtter behovene hos kvarterets mange unge, samt hos de lokale virksomheder og iværksættere, som alle er med til at skabe et attraktivt kvarter. Nordre Fasanvej Kvarteret er blevet beskrevet som et frikvarter et frirum - hvor nye idéer kan afprøves, og hvor kreativitet kan udfoldes i anderledes rammer. Et kvarter, der kan noget, resten af Frederiksberg ikke kan og det skal bevares. Samtidig skal Nordre Fasanvej Kvarteret hænge sammen med Frederiksberg og de kvaliteter, Frederiksberg er kendt for høj bykvalitet, træer og grønne, gode byrum. Frederiksberg skal helt ud til kanten og Nordre Fasanvej Kvarteret skal være et særligt hjørne i Hovedstadens grønne hjerte.

4 syd nord

5 Kære læser Med dette program for områdefornyelse i Nordre Fasanvej Kvarteret ønsker Frederiksberg Kommune at skabe rammerne for en fremtidig udvikling af kvarteret. Et program, der skal sikre en positiv udvikling på kort og især på langt sigt! Udarbejdelse af programmet har budt på dialogmøder og workshops med lokale beboere, foreninger, institutioner og erhvervsdrivende, samt en spørgeskemaundersøgelse blandt de ældste elever på kvarterets folkeskole - Skolen på Duevej. Med programmet vil vi gøre visionerne synlige og vise vejen, men en del af indholdet og indsatserne skal udvikles gennem et tværgående samarbejde mellem offentlige og private parter. Der er tale om et program for to selvstændige områdefornyelser Nordre Fasanvej Kvarteret Nord og Nordre Fasanvej Kvarteret Syd. Det er to områder med hver deres karakter og potentialer, men sammenfaldende udfordringer. De to områdefornyelser omtales i daglig tal: Områdefornyelse Nordre Fasanvej Kvarteret. De to områdefornyelser er indbyrdes forbundne ved at have en fælles kommunal styregruppe, en fælles kommunal projektgruppe, et fælles områdefornyelsessekretariat, samt en fælles kvartergruppe bestående af centrale lokale aktører og fælles arbejdsgrupper, hvor borgere og aktører kan tage del i udviklingen af konkrete projekter og indsatser. I programmet finder du:» En beskrivelse af Nordre Fasanvej Kvarteret Nord og Syd med fokus på udfordringer og potentialer, herunder behovet for byfornyelse.» Et overblik over de væsentligste strategier, planer og initiativer, som områdefornyelsen tænkes sammen med.» Beskrivelse af de temaer, som Frederiksberg Kommune vil rette sine indsatser mod i forbindelse med områdefornyelsen i Nordre Fasanvej Kvarteret. Herunder væsentlige samarbejder.» I den sidste del af programmet præsenteres organisering, væsentlige arbejdsmetoder og den samlede tidsplan og økonomiske oversigt. Temaerne for områdefornyelsen er Tryg færden, Klima og samling om det grønne, Mødesteder nye muligheder for aktiviteter og ophold, Unges hverdag, Lokale virksomheder og iværksætterkultur, Bispeengbuen og Boligmiljø. Temaerne angiver, hvad der skal arbejdes med i områdefornyelsen. Frederiksberg Kommune har som bilag til programmet udarbejdet en investeringsredegørelse, der har som mål at tiltrække yderligere investeringer til kvarteret. Investeringsredegørelsen beskriver investerings- og udviklingspotentialerne i det nordlige Frederiksberg og i de omkringliggende kvarterer og inviterer grund- og ejendomsejere, virksomheder med flere til at samarbejde om at udvikle Nordre Fasanvej Kvarteret og området omkring.

6 indholdsfortegnelse introduktion temaer tryg færden Klima og samling om det grønne mødesteder nye muligheder for aktiviteter og ophold Unges hverdag lokale virksomheder og iværksætterkultur bispeengbuen boligmiljø Organisering, arbejdsmetode og økonomi

7 Introduktion» hvad er en områdefornyelse?» hvorfor områdefornyelse i Nordre Fasanvej Kvarteret?» Nordre Fasanvej Kvarteret fysisk» Nordre Fasanvej Kvarteret socialt og kulturel» områdefornyelsens samspil med Frederiksberg Kommunes strategier og planer» Målsætning

8 Introduktion Hvad er en områdefornyelse? En områdefornyelse er en 5- årig helhedsorienteret byudviklingsindsats i et afgrænset byområde, som har behov for et særligt fokus. Områdefornyelsen administreres og faciliteres af kommunen, så der understøttes en positiv udvikling i samarbejde med lokale borgere, erhvervsliv, foreninger og institutioner. De centrale elementer i en områdefornyelse er:» At inddrage og samarbejde med lokale aktører og borgere.» At forbedre byrum parker, veje, pladser og stier.» At koordinere og skabe bedre sammenhæng mellem både fysiske og sociale indsatser.» At styrke private investeringer i området.» At forbedre boliger og friarealer - i samspil med byfornyelsen. Økonomi Områdefornyelsen finansieres med 1/3 fra staten og 2/3 dele fra kommunen. Herudover er det centralt at der tiltrækkes yderligere midler fra private, fra fonde og puljer såvel kommunale, som statslige. Nordre Fasanvej Nord er finansieret med 6 mio. kr. fra staten og 12 mio. kr. fra Frederiksberg kommune, og Nordre Fasanvej Syd er finansieret med 7,5 mio. kr. fra staten og 15 mio. kr. fra Frederiksberg Kommune. 8

9 Hvorfor områdefornyelse i Nordre Fasanvej Kvarteret? Nordre Fasanvej Kvarteret rummer stor diversitet både fysisk, socialt og kulturelt. Diversiteten er et stort potentiale, men kvarteret rummer også en række udfordringer, som betyder, at det ikke fuldt ud lever op til potentialet som et godt hverdagskvarter. Kvarteret har kun få muligheder for aktiviteter og møder mellem folk, der er få grønne arealer, og de arealer, der er, er nedslidte eller opfattes som utrygge eller utilgængelige. I forhold til gennemsnittet på Frederiksberg er der en stor andel af boliger, der ikke har eget bad og toilet, ligesom risikoen for oversvømmelse i tilfælde af skybrud er høj. Yderligere er der en række trafikale udfordringer, især for fodgængere og cyklister, som oplever, at det er utrygt at komme rundt i kvarteret, da der på flere strækninger er dårlige oversigtsforhold og befærdede veje. I Nordre Fasanvej Kvarteret Syd ligger Frederiksbergs største almennyttige boligbebyggelse Stjernen, hvor andelen af sårbare unge er større end i de fleste andre beboelsesområder på Frederiksberg. Området omkring Bispeengbuen, i Nordre Fasanvej Kvarteret Nord, som har stor skala og et dominerende industrielt islæt er slidt og mørkt. Mange finder det utrygt, og det udgør en mental barriere. I Frederiksberg Kommune har der tidligere været områdefornyelse i seks områder, men disse har haft et langt mindre omfang og udfordringer af andre karakterer sammenlignet med Nordre Fasanvej Kvarteret, hvor især kvarterets sammensatte karakter, med blandt andet området omkring Bispeengbuen som noget helt særligt for Frederiksberg. Endvidere vil der sideløbende med områdefornyelsen være store klima- og byfornyelsesindsatser i kvarteret, som skaber store mulighed for synergi indsatserne imellem. Endelig udgør et samarbejde med Københavns Kommunes områdefornyelse i Fuglekvarteret, som støder op til Nordre Fasanvej Kvarteret, et stort potentiale. Områdefornyelse i Nordre Fasanvej Kvarteret er derfor en unik chance for en ny form for byudvikling på Frederiksberg, hvor det bliver muligt i en større skala at koordinere og søge samspil mellem de fysiske, sociale og kulturelle indsatser, og borgernes og lokale aktørers erfaringer og perspektiver. En om rådefornyelse skal sikre en helhedsorienteret indsats, hvor de forskellige forvaltninger i kommunen og andre aktører kan stå på skuldrene af hinanden og løfte kvarteret i flok. Socialt og kulturelt har kvarteret mange ressourcer, men der behov for en koordinering og understøttelse af disse, så de i højere grad kan blive et aktiv i alle borgeres hverdag; ikke mindst i forhold til at styrke kvarterets mange unge, kulturen og erhvervslivet, som har behov for stimulering. 9

10 Nordre Fasanvej Kvarteret Fysisk I dette afsnit beskrives de fysiske udfordringer og potentialer i Nordre Fasanvej Kvarteret Nord og Nordre Fasanvej Kvarteret Syd. De væsentligste fysiske udfordringer i både Nord og Syd er:» Svært for gående og cyklende at færdes på tværs i kvarteret og finde alternativer til de stærkt trafikerede veje.» Meget få muligheder for aktiviteter og ophold.» Ved store mængder nedbør er kvarteret yderst sårbart. Ser man på Nordre Fasanvej Kvarteret i et overordnet perspektiv, så forandres den fysiske karakter fra den sydlige til den nordlige del. Den sydlige del af kvarteret grænser op til Svømmehalskvarteret, som har undergået store forandringer i forbindelse med flere års by- og områdefornyelsesindsats og i dag minder mere om det klassiske Frederiksberg. En sådan karakter præger også den sydlige del af Nordre Fasanvej Kvarteret. Jo længere nord, man kommer i kvarteret, desto mere ændres karakteren, og den klassiske karréstruktur brydes mere og mere op for at ende i en større skala med Bispeengbuen, S-togsbanen og Novozymes. Nordre Fasanvej gennemskærer både Nordre Fasanvej Kvarteret Nord og Nordre Fasanvej Kvarteret Syd. Vejen er ikke ret bred taget i betragtning af den store mængde trafik, der dagligt kører på vejen. Endvidere medfører vejens nord - syd vendte orientering med tæt facade bebyggelse langs vejen, at der ikke lukkes meget sollys ned på strækningen, ligesom mange af facaderne langs vejen fremstår misligholdte. Alt dette tilsammen resulterer i, at Nordre Fasanvej, til trods for at vejen er godt vedligeholdt, der er anlagt cykelsti og plantet træer, opfattes dunkel og usikker at færdes på. Nordre Fasanvej Kvarteret Nord Området omkring Bispeengbuen i Nord er som beskrevet karakteriseret af en stor skala. Det danner baggrund for spændende aktiviteter, men opleves også utrygt. Selve Bispeengbuen, Ågade og S-togsbanen opleves som mentale og fysiske barrierer. Området langs med kommunegrænsen fremstår generelt meget slidt - lidt som ingenmandsland. Nordre Fasanvej Kvarteret Syd Nordre Fasanvej Kvarteret Syd har en blandet karakter og rummer blandt andet en lille oase med villaveje, hvor boliger er blandet med mindre håndværks- og serviceerhverv. I midten af kvarteret ligger det almennyttige boligområde Stjernen, som rummer gode udearealer, men i høj grad opleves som isoleret fra resten af kvarteret. 10

11 BISPEENGBUEN S-TOGSBANE NORD FORLØB LANGS KOMMUNEGRÆNSEN NORDRE FASANVEJ ÅGADE STJERNEN OASE MED VILLAER OG ERHVERV SYD

12 Mangel på offentligt tilgængelige arealer til aktiviteter og ophold Tilsammen udgør offentlige, grønne arealer kun 1,4 procent af det samlede Nordre Fasanvej Kvarter. I både Nordre Fasanvej Kvarteret Nord og Nordre Fasanvej Kvarteret Syd er efterspørgslen på grønne arealer og steder for aktiviteter og ophold, når man spørger lokale aktører og beboere, stor. Dette underbygges også af en spørgeskemaundersøgelse blandt de ældste elever på Skolen på Duevej og Skolen på Nyelandsvej. Svarene indikerer, at eleverne savner grønne områder med varierede muligheder for aktiviteter og ophold, og de giver udtryk for, at de sætter pris på pæne, rene og veloplyste steder med græs, buske og træer. Egernvej og Fuglebakkekvarteret (uden for kvarteret) bliver af et stort flertal fremhævet som særligt attraktive steder, hvilket de blandt andet forklarer med, at området er pænt vedligeholdt og frodigt. Nordre Fasanvej Kvarteret Nord I hele Nordre Fasanvej Kvarteret er det mest besøgte mødested den nyåbnede genbrugsstation, som ligger i Nordre Fasanvej Kvarteret Nord (faktisk ligger størstedelen i Københavns Kommune). Denne rummer, ligesom nicher og hjørner på Nitivej og Kronprinsesse Sofies Vej, samt nogle mindre grønne arealer, potentiale til mødesteder og små byrum. Nordre Fasanvej Kvarteret Syd I Nordre Fasanvej Kvarteret Syd har Skolen på Duevej udearealer, der består af en asfaltbane og en kunstgræsbane. Sidstnævnte kan også bruges efter skoletid. Endvidere er boldbanerne på Stjernen tilgængelige, men anvendes ikke af ret mange børn og unge, som er bosat uden for bebyggelsen. Ungdomsklubben Jokeren for de årige har blot en lille, nedslidt asfaltgård, der ikke opmuntrer til leg og bevægelse. Disse nævnte udearealer rækker langt fra til de mange børn og unge samt øvrige beboere og brugere af kvarteret. Anvendelsen af skolens udearealer skaber endvidere konflikter med nogle af skolens naboer. En opgradering og bedre udnyttelse af de eksisterende offentligt tilgængelige udearealer rummer potentiale for at skabe flere og bedre byrum, der indbyder til såvel ophold som aktivitet. For eksempel kan nævnes Ågadeparken, som løber i og uden for kvarterets nordøstlige kant, det vil sige delvist også i Københavns Kommune, som mange beboere i dag ikke har kendskab til. Små nicher langs eksempelvis Godthåbsvej og hjørner. På kortet til højre kan du se steder i Nordre Fasanvej Kvarteret Nord og Nordre Fasanvej Kvarteret Syd, som har potentiale til opgradering, udvikling af nye byrum eller midlertidig anvendelse. 12

13 HILLERØGADE BORUPSALLE SIGNATURFORKLARING: NORDRE FASANVEJ NORD FACADER OG BYRUM PÅ NORDRE FASANVEJ BUNKERS HOTELGRUNDEN OMRÅDET VED BISPEENGBUEN GRØNT OMRÅDE VED FUGLEBAKKEVEJ NEDSLIDT OMRÅDE VED BISPEENGBUEN ÅGADEPARKEN SKOLEGÅRD PÅ SKOLEN PÅ DUEVEJ UDEAREALER PÅ STJERNEN TOM BYGGEGRUND UNGDOMSKLUBBEN JOKERENS GÅRDRUM OASE MED VILLAER OG ERHVERV GODTHÅBSVEJ KRONPRINSESSE SOFIES VEJ MARIENDALSVEJ SYD

14 Tomme og delvist anvendte kvadratmetre I både Nordre Fasanvej Kvarteret Nord og Nordre Fasanvej Kvarteret Syd er der en del tomme erhvervslokaler. Ved midlertidig udnyttelse udgør især de tomme erhvervslokaler et potentiale for kvarteret. Dertil kommer de mange ubenyttede bunkers, som kan bringes i spil som mulige opholds- eller aktivitetssteder eller vandreservoirer i forbindelse med klimatilpasningen. Der er altså flere muligheder for at vende nogle af udfordringerne i kvarteret til potentialer og dermed tænke flere ting sammen og skabe en øget værdi. Nordre Fasanvej Kvarteret Nord Nordre Fasanvej Kvarteret Nord rummer ligeledes en del tomme grunde. Grunden umiddelbart nord for Bispeengbuen, som i daglig tale omtales hotelgrunden, er den mest iøjefaldende, som bidrager til et trist udtryk. Nordre Fasanvej Kvarteret Syd I Nordre Fasanvej Kvarteret Syd er det byggegrunden på Mariendalsvej, som især tiltrækker sig opmærksomhed. Problematiske og potentielle forbindelser for gående og cyklende Nordre Fasanvej Kvarteret Nord og Nordre Fasanvej Kvarteret Syd er begge karakteriseret ved flere trafikerede veje. Fælles for begge er Nordre Fasanvej. På denne er der planlagt cykelsuperstier, hvilket også gælder for den del af Godthåbsvej, der løber vest for Nordre Fasanvej, som går over kommunegrænsen. Generelt set vanskeliggør de trafikale forhold færden på tværs i kvarteret særligt for gående og cyklende, da der ikke findes tydelige alternativer til de trafikerede veje. Med gående og cyklende menes også kørestolsbrugere, gangbesværede og barnevogne. Færden til det øvrige Frederiksberg og resten af Hovedstaden går også ad de stærkt trafikerede veje, og lignende udfordringer for gående og cyklende gør sig i denne forbindelse gældende. Med den kommende cityring, hvor der blandt andet bliver opført en station ved Aksel Møllers Have på Godthåbsvej, en ved Nørrebro station og en ved Nuuks Plads på Jagtvej i Københavns Kommune, er der dog skabt grobund for gode forbindelser til resten af hovedstaden. Nordre Fasanvej Kvarteret Nord I Nordre Fasanvej Kvarteret Nord er det særligt Hillerødgade, Borups Allé og Bispeengbuen, der er markante. Disse strækninger er mere eller mindre vanskelige at krydse for fodgængere og cyklister. Omkring Bispeengbuen er der i samarbejde med Københavns Kommune planer om gennemførelse af Grøndalsruten, der kommer til at løbe nordvest for området, samt anlæggelse af en stiforbindelse langs S- togsbanen til Nørrebro Station. Grøndalsruten kan også potentielt forbindes med Ågadeparken I Nordre Fasanvej Kvarteret Syd. Nordre Fasanvej Kvarteret Syd I Syd er Godthåbsvej en af de mest trafikerede veje. Mariendalsvej, som krydser Nordre Fasanvej, er ikke nær så trafikeret, men den opfattes som svær at krydse som gående eller cyklende grundet dårlig udnyttelse af vejens areal og dårlige oversigtsforhold. Dette gør sig også i høj grad gældende for Kronprinsesse Sofies Vej, der løber parallelt med Nordre Fasanvej. Kronprinsesse Sofies Vej rummer potentiale for at etablere en 14

15 M NORD M SIGNATURFORKLARING: PLANLAGTE CYKELSUPERSTIER KOMMENDE METROSTATIONER PLANLAGT STI TIL NØRREBRO STATION GRØNDALSRUTENS FORLÆNGELSE KRONPRINSESSE SOFIES VEJ ALMENNYTTIG BOLIGBEBYGGELSE STJERNEN FORBINDELSER GENNEM STJERNEN M SYD M

16 Tomme Tomme og delvist og delvist anvendte kvadratmetre områder er udpeget som risikozone ved skybrud, blandt andet under og omkring Bispeengbuen, Nordre Nordre Fasanvej Kvarteret rummer rummer en del en del tomme tomme grunde. grunde. Ågadeparken Grunden umiddelbart og krydset nord mellem nord for for Falkoner Bispeengbuen, Allé og Godthåbsvej. Potentialet ligger i at tænke de øge som som i daglig i daglig tale omtales omtales hotelgrunden, samt samt byggegrunden mængder på på nedbør Mariendalsvej som er de er ressource to de mest to mest for iøjefaldende kvarteret. eksempler, som som bidrager bidrager til et til trist et trist udtryk. udtryk. Endvidere findes findes i i kvarteret en del en del tomme tomme erhvervslokaler. Ved Ved Endvidere er især den nordlige del af området omkring Bispeengbuen meget støjbelastet, med et midlertidig udnyttelse udgør udgør især især de tomme de tomme erhvervslokaler samtidigt et et potentiale for for kvarteret. Dertil Dertil støjniveau på 75dB. Borups Alle er også støjplaget. Det høje støjniveau og de høje temperaturer p kommer kommer de mange de mange ubenyttede bunkers, bunkers, som som kan kan bringes bringes i spil i spil som som mulige mulige opholds eller eller aktivitetssteder være en hindring for udviklingen af byliv. eller eller vandreservoirer i i forbindelse med med klimatilpasningen. tryggere forbindelse gennem kvarteret, idet den er overdimensioneret i Modelleret 100 års regn forhold til den reelle trafik, Udfordringer hvilket muliggør med med klimatilpasning en omdisponering og støj og støj af vejen. Området omkring Bispeengbuen Ligeledes er Stjernen, som rummer åbne og tilgængelige udearealer, i er særligt udsat for oversvømmelser kraft af bebyggelsens placering Klimaet Klimaet er tæt under ved under Nordre forandring, Fasanvej, og der og der vil hvor i vil fremkommelighed for biler, busser og terræn og og terræn cyklister oversvømmes, prioriteret, og hvor og hvor et de potentiale store de store regnmængder for at skal skal håndteres lokalt, lokalt, hvis hvis ikke ikke kloaksystemet i fremtiden komme komme flere flere episoder med med kraftig kraftig nedbør, nedbør, hvor hvor kældre ved kældre skybrud. skabe indbydende forbindelser opgraderes. gennem Samtidigt boligområdet vil der vil der på sigt på for sigt være gående. være perioder perioder med med højere højere temperaturer og tørke, og tørke, som som vil betyde vil betyde at at byen byen yderligere opvarmes, og som og som vil øge vil øge risikoen risikoen for for en høj en høj koncentration af af luftforurening. 0-5 cm 5-10 cm Udfordringer med I klimatilpasning Nordre I Nordre Fasanvej Fasanvej og Kvarteret støj har har beboerne ved ved de seneste de seneste skybrud skybrud erfaret erfaret store store mængder nedbør, nedbør, og flere og flere cm Både i Nordre Fasanvej Kvarteret områder Nord udpeget er udpeget og Nordre som som Fasanvej risikozone ved Kvarteret ved skybrud, skybrud, Syd blandt blandt andet andet under under og omkring og omkring Bispeengbuen, cm har beboerne ved de seneste Ågadeparken skybrud og krydset erfaret og krydset store mellem mellem mængder Falkoner nedbør, Allé Allé og og Godthåbsvej. Potentialet ligger ligger i at i tænke at tænke de øgede øgede cm flere områder er udpeget mængder som risikozone nedbør nedbør som ved som en skybrud. en ressource Potentialet for for kvarteret. i forhold til et løft af kvarteret ligger ikke blot i at fjerne regnvandet, men også Endvidere især er især den den nordlige nordlige del del af området af området omkring omkring Bispeengbuen meget meget støjbelastet, med med et et cm cm i at tænke de øgede mængder nedbør som en ressource for kvarteret, cm støjniveau på 75dB. på 75dB. Borups Borups Alle Alle er også er også støjplaget. Det. Det høje høje støjniveau og de og høje de høje temperaturer på sigt på sigt kan kan der kan give nyt liv til byrum. være være en hindring en hindring for for udviklingen af byliv. af byliv. Modelleret 100 års regn. Støjkort Nordre Fasanvej Kvarteret Nord I Nordre Fasanvej Kvarteret Nord er området under og omkring Bispeengbuen et knudepunkt i forhold til løsninger for at tilbageholde og føre regnvand på rette spor. Endvidere er dette område omkring Bispeengbuen meget støjbelastet, med et støjniveau på 75dB. Borups Alle er også støjplaget. Det høje støjniveau kan på steder være en hindring for udviklingen af byliv. Nordre Fasanvej Kvarteret Syd I Nordre Fasanvej Kvarteret Syd er Ågadeparken et centralt punkt forhold til klimatilpasningsplaner, men krydset mellem Falkoner Allé og Godthåbsvej er som nedenstående kort viser også belastet. Modelleret års års regn. regn. Støjkort (til grafiker: der skal stå db i stedet for i Bispeengbuen og trafikvejene Billede tekst: Området omkring Bispeengbuen omkring er eller i kvarteret er særligt støjbelastede. særligt udsat for oversvømmelser ved skybrud. Billede tekst: Bispeengbuen og trafikve omkring eller i kvarteret er særligt støjb Støjkort Støjkort db 58 db 63 db 68 db 73 db (til grafiker: (til grafiker: der der skal skal stå stå db i db stedet i stedet for for isovalue) Billede Billede tekst: tekst: Området omkring omkring Bispeengbuen er er særligt særligt udsat udsat for for oversvømmelser ved ved skybrud. skybrud. Billede Billede tekst: tekst: Bispeengbuen og og trafikvejene

17 Byfornyelse Behovet for byfornyelse i Nordre Fasanvej Kvarteret Nord og Syd er højere end gennemsnittet på Frederiksberg. Behovet er især markant omkring Nordre Fasanvej, hvor facaderne trænger til renovering. Størsteparten af boligerne med installationsmangler er andelsboliger, mens private udlejningsboliger udgør godt en tredjedel af områdets boliger med installationsmangler i det nordlige kvarter og godt en femtedel i det sydlige. Der er et stort behov for friarealforbedringer, hvoraf flere gårdrum indeholder mindre og mellemstore erhvervsvirksomheder, hvilket kan skabe konflikter, idet de erhvervsdrivende og beboerne ofte har modsatrettede interesser til affaldssortering, støj og anvendelse af udearealet. I forbindelse med bygningsfornyelse opgraderes også boligernes energimærkning og ligeledes tænkes løsninger på klimaudfordringer ind, særligt i forbindelse med friarealforbedringer, hvor eksempelvis lokal afledning af regnevand og grønne tage på eksempelvis skure med fladt tag søges implementeret. Behovet for byfornyelse i tal: Byfornyelses- og områdefornyelsesindsatsen skal koordineres for at opnå synergieffekter ved at gennemføre projekter efter de forskellige støttemuligheder. Nordre Fasanvej Nord Nordre Fasanvej Syd Frederiksberg Kommune Boliger uden eget toilet 0,75 % 3 % 1 % Boliger uden eget bad 14 % 18 % 8,25 % Boliger uden bad og toilet 0,7 % 2 % 0,50 % Gennemsnitlig størrelse på lejligheder 78 m 2 74 m 2 90 m 2 Andel af boliger under 60 m 2 19 % 21 % 14 % 17

18 18 Nordre Fasanvej Kvarteret socialt og kulturel I dette afsnit beskrives de sociale og kulturelle udfordringer og potentialer i Nordre Fasanvej Kvarteret Nord og Nordre Fasanvej Kvarteret Syd. De væsentligste udfordringer er:» Dele af kvarteret er præget af utryghed.» Dele af kvarteret har et dårligt ry.» Dele af kvarteret har lavt uddannelsesniveau.» Bevarelse og styrkelse af et mangfoldigt erhvervsliv.» Manglende netværk kvarterets aktører imellem. Socialt adskiller Nordre Fasanvej Kvarteret sig som helhed ikke væsentligt fra resten af Frederiksberg. Der er en lidt højere andel af arbejdsløshed og uddannelsesniveauet er en smule lavere, men i dele af kvarteret er der i de senere år sket et skred i forhold til hærværk og oplevelsen af utryghed ved at færdes i kvarteret. I Nordre Fasanvej Kvarteret Syd er der ligeledes i det almene boligområde Stjernen en række boligsociale udfordringer, blandt andet i forhold til isolation af området og lavt uddannelsesniveau. Lige omkring halvdelen (51 procent) af beboerne over 15 år i Stjernen har ikke en uddannelse, der er højere end grundskolen. Det samme tal for hele Frederiksberg er 24,7 procent. Erhverv Nordre Fasanvej Kvarteret rummer en del lokalt erhvervsliv indenfor såvel handel, produktion samt videnserhverv og kreative erhverv. Den gennemgående vej i kvarteret, Nordre Fasanvej, rummer både detailhandel og serviceerhverv, men flere steder er der lukkede og ubrugte butikslokaler. I forbindelse med erhverv i både Syd og Nord er det vigtigt at nævne Frederiksberg Experience (FEX), som er Frederiksbergs handels- og erhvervsforening, og deres Gadezone initiativet, der arbejder i fem forskellige områder på Frederiksberg, for at styrke handel og erhverv lokalt. Der er fokus på at lave events, samarbejder og vidensdeling, der styrker virksomhedernes udvikling, sammenhængskraft og kundegrundlag. Eksempler er kulturevents, som tiltrækker kundestrømme eller energispareinitiativer, som nedbringer virksomhedernes omkostninger. Frederiksberg Kommune arbejder allerede tæt sammen med FEX. Foreningen og gadezone-initiativ er således interessant fortsat at samarbejde med i forhold til at styrke handelslivet og iværksætterkulturen i Nordre Fasanvej Kvarteret. Nordre Fasanvej Kvarteret Syd Detailhandlen er koncentreret langs Godthåbsvej og Falkoner Allé, som indgår i nogle af Frederiksbergs primære centerstrøg. I området omkring og ved Dronning Olgas Vej og Kong Georgs Vej befinder sig en del servicevirksomheder og kreative erhverv. Nordre Fasanvej Kvarteret Nord I Nordre Fasanvej Kvarteret Nord er der handel på Hillerødgade og Borpus Allé. Novozymes er den store virksomhed i kvarteret, som også dominerer det fysiske udtryk. Videns- og servicevirksomheder og kreative erhverv er spredt ud over hele kvarteret, dog med koncentrationer ved Hillerødegade og Nitivej.

19 Unge koncentreret i Nordre Fasanvej Kvarteret Syd Nordre Fasanvej Kvarteret Syd, udmærker sig ved at have rigtig mange unge i alderen år, hvilket fremgår af kortet til højre. Mange af de unge i kvarteret er overordnet set velfungerende, men der er ikke mange tilbud eller aktivitetsmuligheder for dem, og skolerne og institutionernes arealer er små. Stjernen rummer flere sårbare unge end resten af kvarteret. Unge med større risiko for at falde ud af uddannelsessystemet og ikke få fodfæste på arbejdsmarkedet. I forhold til andelen af unge i kvarteret udgør denne gruppe ikke numerisk en stor del, men det aktuelle billede er, at denne gruppe unge, ifølge beboere og professionelle, der arbejder med disse unge, bidrager til en følelse af utryghed i kvarteret. Generelt set er der rigtig mange unge i Stjernen og i kvarteret i sin helhed. Som det fremgår af det nederst kort til højere gælder det også for Stjernen, at der er en forholdsmæssig stor andel af unge på kontanthjælp. Kort over befolkningstætheden i aldersgruppen år. Den almene boligbebyggelse Stjernen ligger under den mørkegrønne kvadrat, der illustrerer en tæthed på mere end 500 unge inden for 100x100 meter, som hver kvadrat er. Unge på kontanthjælp 19

20 HILLERØGADE SIGNATURFORKLARING: HANDELSSTRØG ALMENNYTTIG BOLIGBEBYGGELSE LUNDTOFTEGADE ALMENNYTTIG BOLIGBEBYGGELSE STJERNEN OMRÅDET VED BISPEENGBUEN KIRKER BORUPSALLE NORDRE FASANVEJ NORD SKOLEN PÅ DUEVEJ PROFESSIONSHØJSKOLEN METROPOL BØRNEINSTITUTIONER UNGDOMSKLUBBEN JOKEREN MARIENDALSHALLEN OASE MED VILLAER OG KREATIVT ERHVERV GODTHÅBSVEJ SYD

21 Uudnyttede ressourcer og potentialer Både Nordre Fasanvej Kvarteret Nord og Nordre Fasanvej Kvarteret Syd bærer præg af manglende kulturelle faciliteter og muligheder. Der er dog i og omkring området allerede i dag et væld af kulturelle og sociale ressourcer, som i langt højere grad kan være, med til at løfte kvarteret, hvis de understøttes og der skabes samspil imellem dem. Der er en mangfoldighed af forskellige kulturer, og mange aktører, erhverv, beboere, institutioner og foreninger, som er interesseret i at forbedre og udvikle kvarteret. Der er et stort behov for at skabe netværk, samt at understøtte og udvikle aktørerne, så de bliver en styrket og en forsat ressource. Det samme gælder for de få kvadratmeter der er til rådighed som mødesteder. Disse skal udvikles og steder som Bispeengbuen og Stjernen har et dårligt ry i forhold til blandt andet kriminalitet og hærværk, hvilket afholder mange beboere og brugere fra at benytte disse områder. Sociale og kulturelle initiativer i samspil med fysiske tiltag skal være omdrejningspunktet for at ændre dette ry. Nordre Fasanvej Kvarteret Nord I Nordre Fasanvej Nord er især området omkring og under Bispeengbuen præget af utryghed, hvilket blandt andet skyldes nedslidte byrum og manglende belysning. Mange beboere og aktører har en opfattelse af, at området er et sted, hvor der bliver brændt biler af, og hvor der foregår lyssky aktiviteter, men forestillingerne er værre end faktum. Nordre Fasanvej Kvarteret Syd Utryghed og dårligt ry gør sig i nogen grad også gældende for arealer i og omkring boligområdet Stjernen. Flere beboere i kvarteret beskriver blandt andet, at de aldrig går igennem boligområdet, fordi en mindre gruppe af unge skaber utryghed, eller fordi de simpelthen ikke ser det som en mulighed. Dette til trods for at vejen gennem Stjernen faktisk er en af de få muligheder for at bevæge sig på tværs i kvarteret. Stjernens beboere er meget åbne for, at beboere fra det omkringliggende område benytter deres udearealer og går gennem boligområdet. Vejen gennem Stjernen og Stjernens udearealer rummer altså et uudnyttet potentiale. Det samme gør sig gældende for Stjernens udearealer. Idræts- og kulturtilbud Nordre Fasanvej Kvarteret Nord og Syd rummer ganske få idræts- og kulturtilbud og kvarteret har ydermere en lav andel af arealer med offentlig anvendelse (bibliotek, kirke, undervisning og forskning, hospital, daginstitution o.l.) Antallet svarer til 1,5 procent af Frederiksbergs samlede arealer med offentlig anvendelse. Nordre Fasanvej Kvarteret Nord Området under og omkring Bispeengbuen har tidligere huset midlertidige aktiviteter som for eksempel Bas Under Buen, loppemarked og markedsdage. De to sidstnævnte aktiviteter stod beboerinitiativet lokaliseret omkring Bispeengbuen, Liv under Buen for. Liv under Buen arbejder på, som navnet angiver, at skabe liv under og omkring Bispeengbuen. Liv under Buen består af fire boligforeninger på tværs af Frederiksberg og Københavns Kommune, henholdsvis AKB Lundtoftegade, EF Borups 21

Kvarterplan 2014-2019

Kvarterplan 2014-2019 Kvarterplan 2014-2019 1 Udgivet af grafik og layout fotos tegninger Områdefornyelsen Nørrebro 2014 Birgitte Wester Københavns Kommune, Ursula Bach, Anja Meier Sandreid, DYRK Nørrebro, TagTomat, Bo Grønlund

Læs mere

Boligsocial helhedsplan for Sundholmsvejkvarteret

Boligsocial helhedsplan for Sundholmsvejkvarteret Boligsocial helhedsplan for Sundholmsvejkvarteret Sundholmsvejkvarteret Nord (planogarkitektur.kk.dk) Sundholmsvejskvarteret Syd (planogarkitektur.kk.dk) December 2008 VIBO AAB Lejerbo Hovedstadens Almennyttige

Læs mere

Ved eventuelle spørgsmål kan der rettes henvendelse til Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Navn: Brian Hansen Westerheim

Ved eventuelle spørgsmål kan der rettes henvendelse til Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Navn: Brian Hansen Westerheim Første statusrapport for beslutninger om områdefornyelser i hhv. nedslidte byområder i større og mindre byer samt nyere boligområder med sociale problemer Denne første statusrapport, som kommunerne skal

Læs mere

Gladsaxe i vækst. Planstrategi 2012. gladsaxe.dk

Gladsaxe i vækst. Planstrategi 2012. gladsaxe.dk GLADSAXE Gladsaxe i vækst Planstrategi 2012 gladsaxe.dk Indholdsfortegnelse Hvad er en planstrategi 2 Hvordan er strategien bygget op 2 Forord 3 Storby i vækst 4 Levende Gladsaxe 6 Gladsaxe i forandring

Læs mere

UDVIKLINGSPLAN NØRREBRO. Et levende og sammenhængende Nørrebro. En stærk og samlende folkeskole. Trygt overalt på Nørrebro. Lige muligheder for job

UDVIKLINGSPLAN NØRREBRO. Et levende og sammenhængende Nørrebro. En stærk og samlende folkeskole. Trygt overalt på Nørrebro. Lige muligheder for job Københavns Kommune 2012 NØRREBRO UDVIKLINGSPLAN Et levende og sammenhængende Nørrebro En stærk og samlende folkeskole Trygt overalt på Nørrebro Lige muligheder for job 1 UDVIKLINGSPLAN FOR NØRREBRO Tekst

Læs mere

UDVIKLINGSPLAN TINGBJERG/HUSUM. Et åbent og attraktivt Tingbjerg/Husum. En god start på livet. 1.100 flere i arbejde. Tryg, tryggere, Tingbjerg/Husum

UDVIKLINGSPLAN TINGBJERG/HUSUM. Et åbent og attraktivt Tingbjerg/Husum. En god start på livet. 1.100 flere i arbejde. Tryg, tryggere, Tingbjerg/Husum Københavns Kommune 2012 TINGBJERG/HUSUM UDVIKLINGSPLAN Et åbent og attraktivt Tingbjerg/Husum En god start på livet 1.100 flere i arbejde Tryg, tryggere, Tingbjerg/Husum 1 UDVIKLINGSPLAN FOR TINGBJERG/HUSUM

Læs mere

AN YDELSPL BYDELSPLAN FOR VALBY 2009 B

AN YDELSPL BYDELSPLAN FOR VALBY 2009 B BYDELSPLAN BYDELSPLAN FOR VALBY 2009 BYDELSPLAN FOR VALBY Udarbejdet af: Bydelsplanen er udarbejdet i et samarbejde mellem Valby Lokaludvalg og Center for Byudvikling, Økonomiforvaltningen, Københavns

Læs mere

BÆREDYGTIGE BYER - en social og grøn bæredygtig bypolitik

BÆREDYGTIGE BYER - en social og grøn bæredygtig bypolitik - en social og grøn bæredygtig bypolitik Rapporten er udarbejdet af: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter I samarbejde med: Miljøministeriet Kulturministeriet Ministeriet for Børn, Ligestilling,

Læs mere

Kommuneplan 2013-2025 Kerteminde Kommune. Hovedstruktur

Kommuneplan 2013-2025 Kerteminde Kommune. Hovedstruktur Kommuneplan 2013-2025 Kerteminde Kommune Hovedstruktur Kerteminde Kommune Miljø- & Kulturforvaltningen Plan & Byg Tlf. 65 15 15 15 www.kerteminde.dk plan-byg@kerteminde.dk INDHOLD VISION & INDSATSOMRÅDER...

Læs mere

Byfornyelsesprogram. og byfornyelsesbeslutning. for Egtved Midtby

Byfornyelsesprogram. og byfornyelsesbeslutning. for Egtved Midtby Byfornyelsesprogram og byfornyelsesbeslutning for Egtved Midtby Forord 3 I 2011 afsluttede Vejle kommune og Egtved Udviklingsråd arbejdet med Vision og Strategi for Egtved. Hæftet danner grundlag for arbejdet

Læs mere

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014 1. Et langsigtet perspektiv Budgettet for 2015-2018 anlægger et langsigtet perspektiv på udviklingen af Lejre Kommune. Budgettet sikrer, foruden mere end 1,6 mia. kr. årligt til service, også råderum til

Læs mere

MENNESKER MØDES I GADEHAVEGÅRD

MENNESKER MØDES I GADEHAVEGÅRD MENNESKER MØDES I GADEHAVEGÅRD Foreløbig helhedsplan for Gadehavegård 2008-2011. Ansøgning til Landsbyggefonden om tilskud til sociale og forebyggende indsatser i problemramte afdelinger INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Planstrategi 2015 Middelfart Kommune og Trekantområdet

Planstrategi 2015 Middelfart Kommune og Trekantområdet Planstrategi 2015 Middelfart Kommune og Trekantområdet Indsend dine kommentarer Læsevejledning Planstrategien består af en fælles del, som gælder for alle seks kommuner i Trekantområdet, samt en lokal

Læs mere

Endelig helhedsplan november 2008. for fire afdelinger i Mimersgadekvarteret, København

Endelig helhedsplan november 2008. for fire afdelinger i Mimersgadekvarteret, København Endelig helhedsplan november 2008 for fire afdelinger i Mimersgadekvarteret, København Indhold Indledning... 4 Forhistorie... 4 Beskrivelse af kvarteret og boligafdelingerne... 6 Beboersammensætning...

Læs mere

1. Udgangspunkt for den boligsociale indsats i Gellerupparken og Toveshøj 2. 2. Visionen boligsocial helhedsplan for Gellerupparken og Toveshøj 6

1. Udgangspunkt for den boligsociale indsats i Gellerupparken og Toveshøj 2. 2. Visionen boligsocial helhedsplan for Gellerupparken og Toveshøj 6 Indholdsfortegnelse 1. Udgangspunkt for den boligsociale indsats i Gellerupparken og Toveshøj 2 1.2. ANALYSE AF OMRÅDETS KENDETEGN I DAG HVILKE UDFORDRINGER LIGGER FORAN OS? 3 2. Visionen boligsocial helhedsplan

Læs mere

Program for områdefornyelse i Hammel Favrskov Kommune, juni 2014

Program for områdefornyelse i Hammel Favrskov Kommune, juni 2014 Program for områdefornyelse i Hammel Favrskov Kommune, juni 2014 Hammel byen der handler I N D H O L D Program for områdefornyelse i Hammel Forord 3 Geografisk placering 4 Hammel midtby 6 Borgerinddragelse

Læs mere

KOMMUNEPLAN 2013-2025

KOMMUNEPLAN 2013-2025 Forslag til KOMMUNEPLAN 2013-2025 for Odsherred Kommune Fredninger Skovrejsning Vindmøller Benyttelse Kulturmiljøer GeoPark Kystnærhedszonen Boligområder Beskyttelse Campingpladser Store husdyrbrug Byudvikling

Læs mere

VEJLEDNING OM OMRÅDEFORNYELSE

VEJLEDNING OM OMRÅDEFORNYELSE VEJLEDNING OM OMRÅDEFORNYELSE ET REDSKAB TIL KOMMUNERNE OM HVORDAN MAN PLANLÆGER OG GENNEMFØRER ET OMRÅDEFORNYELSESPROJEKT JULI 2013 BYFORNYELSE 2 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 5 1.0. GENERELT OM OMRÅDEFORNYELSE...

Læs mere

Områdefornyelse. Områdefornyelse i Ringsted bymidte INDLEDNING

Områdefornyelse. Områdefornyelse i Ringsted bymidte INDLEDNING 1 Områdefornyelse Områdefornyelse i Ringsted bymidte november 2010 INDLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning 5 Ringsted - Sjællands hjerte 7 En by med historie 7 Infrastruktur 7 Udvikling 7 Områdefornyelsens

Læs mere

PLANSTRATEGI 2012. Vallensbæk det hele menneske i fremtidens boligby. Forslag. Det hele menneske Vision for fremtidens boligby

PLANSTRATEGI 2012. Vallensbæk det hele menneske i fremtidens boligby. Forslag. Det hele menneske Vision for fremtidens boligby Vallensbæk Kommune Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand www.vallensbaek.dk bpm@vallensbaek.dk T 4797 4000 Det hele menneske Vision for fremtidens boligby PLANSTRATEGI 2012 Vallensbæk det

Læs mere

SBi 2009:17. Evaluering af indsatsen i fem kvarterløftsområder 2000-2008

SBi 2009:17. Evaluering af indsatsen i fem kvarterløftsområder 2000-2008 SBi 2009:17 Evaluering af indsatsen i fem kvarterløftsområder 2000-2008 Evaluering af indsatsen i fem kvarterløftsområder 2002-2008 Hans Skifter Andersen, Sille Bjørn, Anne Clementsen, Georg Gottschalk,

Læs mere

Helhedsplan Ruds Vedby. Ruds Vedby - Bedre By!

Helhedsplan Ruds Vedby. Ruds Vedby - Bedre By! Helhedsplan Ruds Vedby Ruds Vedby - Bedre By! Borgmesterens forord Helhedsplan Ruds Vedby - Ruds Vedby Bedre By! Sigtet med denne helhedsplan er at igangsætte en udvikling, der ikke alene forskønner de

Læs mere

JUNI 2009. Hjarnø. Snaptun. Glud EN FÆLLES FREMTID UDVIKLINGSPLAN FOR GLUD, SNAPTUN OG HJARNØ

JUNI 2009. Hjarnø. Snaptun. Glud EN FÆLLES FREMTID UDVIKLINGSPLAN FOR GLUD, SNAPTUN OG HJARNØ JUNI 2009 Hjarnø Snaptun Glud EN FÆLLES FREMTID EN UDVIKLINGSPLAN FOR GLUD, SNAPTUN OG HJARNØ OBS Udviklingsplanen er et resultat af et fælles ideudviklingsprojekt for de tre lokalråd Glud, Snaptun og

Læs mere

Tag ansvar for København. 198 forslag til en stærkere storby

Tag ansvar for København. 198 forslag til en stærkere storby Tag ansvar for København 198 forslag til en stærkere storby 1 Beskæftigelse I 2010 blev beskæftigelsessystemet i København og i resten af landet omtalt som en kolos på lerfødder, som passiverede de ledige

Læs mere

Styrket social balance i Værebro Park Kortlægning af aktører og indsatser

Styrket social balance i Værebro Park Kortlægning af aktører og indsatser Styrket social balance i Værebro Park Kortlægning af aktører og indsatser Udkast til Økonomiudvalget Sidst revideret 19. september 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Karakteristik af Værebro

Læs mere

TRAFIKPLAN FOR NØRREBRO, 2012 Udarbejdet af: Nørrebro Lokaludvalg med bistand fra Miljøpunkt Nørrebro

TRAFIKPLAN FOR NØRREBRO, 2012 Udarbejdet af: Nørrebro Lokaludvalg med bistand fra Miljøpunkt Nørrebro BYRUMSPLAN NØRREBRO 2012 TRAFIKPLAN FOR NØRREBRO, 2012 Udarbejdet af: Nørrebro Lokaludvalg med bistand fra Miljøpunkt Nørrebro Fotos: Nørrebro Lokaludvalg (Med mindre andet er anført) Layout: Nørrebro

Læs mere

Guide til mere trygge byer. Byplanlægning, der skaber tryghed

Guide til mere trygge byer. Byplanlægning, der skaber tryghed Guide til mere trygge byer Byplanlægning, der skaber tryghed Byplanlægning, der skaber tryghed Indhold Forord 1 1. Tryghed og bymiljø 2 2. Anbefalinger til kriminalpræventiv byplanlægning 10 3. Organisering

Læs mere

NY VISION FOR BORDING

NY VISION FOR BORDING NY VISION FOR BORDING EKSPERTERNES TRE VISIONSFORSLAG ER BLEVET TIL ÉT SAMLET VISIONSOPL ÆG FOR BORDING. OPL ÆG TIL BORGERMØDET D. 12.08.2012 2 INDHOLD INDLEDNING V. HAUSENBERG s. 03 Hvad ligger til grund

Læs mere

Helhedsplan for de almene boligafdelinger: AAB afd. 8, 24, 33 og 49, SAB afd. Fynshuse og 3B afd. Sangergården 1 + 2 samt Vestergårdsvej

Helhedsplan for de almene boligafdelinger: AAB afd. 8, 24, 33 og 49, SAB afd. Fynshuse og 3B afd. Sangergården 1 + 2 samt Vestergårdsvej Helhedsplan for de almene boligafdelinger: AAB afd. 8, 24, 33 og 49, SAB afd. Fynshuse og 3B afd. Sangergården 1 + 2 samt Vestergårdsvej - Et samarbejde mellem boligorganisationerne AAB, 3B og SAB samt

Læs mere

VISION OG PLANSTRATEGI 2018

VISION OG PLANSTRATEGI 2018 VISION OG PLANSTRATEGI 2018 Forord Hermed foreligger Vision og Planstrategi 2018 for Sorø Kommune. Strategien indeholder Byrådets visioner og målsætninger for kommunens udvikling de kommende 4 år. Vision

Læs mere