Frederikssund Rulleskøjteklub FRISK. 1) VaIg af dirigent og referent. Lars VoIf blev valgt som dirigent og Henriette Remod blev valgt som referent.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Frederikssund Rulleskøjteklub FRISK. 1) VaIg af dirigent og referent. Lars VoIf blev valgt som dirigent og Henriette Remod blev valgt som referent."

Transkript

1 Frederikssund Rulleskøjteklub FRISK (ir 8. marts 2016 Referat af generalforsamling i FRISK 8. marts 2016: 1) VaIg af dirigent og referent. Lars VoIf blev valgt som dirigent og Henriette Remod blev valgt som referent. 2) VaIg afstemmetllere. Lars Olsen og Pernille Salhauge Der var 18 stemmebereffigede fremmødt. 3) Bestyrelsens beretning for det forløbne at til godkendelse. Frank fremlagde àrets beretning. Beretningen er vedlagt dette referat. Anne Goldberg: Det var fortrolige oplysninger (mail adresser), som er blevet udleveret. Et brud pa reglerne. Frank tllkendegav, at det er et problem, at en trner har udleveret oplysningerne, og det skal bestyrelsen hèndtere efter generalforsamlingen. Det havde vret godt, hvis der var meldt klan ud fra starten omkring hvorfor ( ) var ekskluderet, sà der ikke havde vret snak. Frank forkiarede, at bestyrelsen havde ovei vejet grundigt, hvordan budskabet blevmeldt ud. Vaig af metoden var primrt hensynet til parterne. Lars Olsen: Sagen har fyldt meget, sà giv trneren en nse for at udlevere oplysninger. Mailen kan ikke vre skrevet aft ), men lad os lukke sagen. Pernille Saihauge: Mailen fra ( ) (sendt dags dato) er blevet opfattet scm mudderkastning for nye forldre som ikke kender til ( ). Men er rigtig glad for trnerens engagement pa skøjteskolen. Britt Blichfeldt Davidsen: Der skal 3 linjer ud til medlemmerne i sagen lukkes. morgen pa en mail, hvor der kort orienteres, og Generel hoidning: Vi lgger sagen bag os, men skriver i trnernes kontrakter, at der ikke ma udleveres fortrolige oplysninger. Men der skal ikke ske yderligere tiltag ift. denne sag/trner. Beretningen blev enstemmigt godkendt af generalforsamlingen. Medlem af Dansk Rulleskojte Union

2 4) ForeIggeIse af revideret regnskab og status for det forløbne at til godkendelse. Lise fremlagde àrsrapporten: Regnskabet udviser et overskud pr. 31. december 2015 pa kr ,58 en egenkapital pa kr ,69 samt en Iikvidbeholdning pa kr ,70. Resultatet er t.kr. 39 bedre end sidste àr, og den primre grund er, at stvneindtgter og indtgter Ira bi.a. Sillebroen, RealmgIeren og saig af lillebror-lodder er steget med t.kr. 23 i forhold til 2014 og kontingentet er steget med t.kr. 18 i forhold til 2014 grundet flere med lemmer. Spø rgsmál: Er overskuddet blevet bedre end tidligere àr? Økonomien I kiubben er vsentligt forbedret I forhold til 2013, pga. fokus pa udgifterne. Der hat vret stor løber tilgang. Kontingentindtgterne skal balancere med 80 medlemmer. Samtidig hat Kristina vsret god til at finde overskud ift. Stvner, sponsorer osv. Frank oplyste, at udskiftes mange af de gamle lejeskøjter. Vi har lavet gratis FRISK Cup. Der skal betales licens til DRSU for alle medlemmer. Samtidig skal der nye dragter til nye hold. Sà kiubben hat masser af investeringer fotan os, men bestyrelsen vil sidst pa àret se pa, om der skal justeres I kontingenterne, sâfremt trenden med overskud fortstter. Generalforsamlingen godkendte regnskabet uden yderligere bemrkninger. 5) FastsfteIse af kontingent. Kontingentet foreslàs fastholdt undret 2. halvàr 2016 og 1. halvàr 2017 Skøjteskolen kr. 650 pr. halvár øvrige Iøbere kr pr. halvàr Bestyrelsen havde kort forinden generalforsamlingen modtaget et spørgsmàl til kontingents størrelse for en Iøber, der kun Iøber figur. P den baggrund har bestyrelsen besluttet at indstille til, at kontingent for løbere, der kun Iøber figur eller skating school skal grundkontingentet vre kr. 400 halvàrligt. Generalforsamlingen godkendte kontingentet uden yderligere bemrkninger. 6) Behandling af indkomne forsiag. Bestyrelsen foreslár ndring af vedtgternes 7 vedr. karantne og eksklusion. Forsiaget er vedhftet og udsendt med indkaldelsen. Ny ordlyd til 7 I vedtgterne: Et med/em, der overtrder foreningens vedt&gter el/er modarbejder foreningens formal, kan af bestyrelsen idømmes karantne eller inustilles til eksklusion efter høring afparterne.

3 Er et med/em idømt karanta nefraforeningen, hat vedkommende tet til atfordre sagen forelagt pa generalfotsamlingen gennem et stemmeberettiget medlem Er et medlem indstillet til eksklusion af foreningen, skal bestyrelsen forelgge sagen pa førstkommende generalforsamling, eller sãfremt tidsmssige hensyn taler herfor, pa en ekstraordinr generalforsamling, medmindre at den ekskluderede frasiger sig tetten hertil, eller at andre personrelaterede hensyn ta/er herfor. I sager om idømmelse af karanta ne el/er indstilling til eksklusion har den pâg&ldende by til at give møde pa genera/forsamlingen for at tale sin sag. I sager, sam afgøres udenom generalforsamlingen, anses bestyre/sen sam foteningens højeste myndighed. Generalforsamlingen godkendte vedtgtsndringen uden yderligere bemrkninger. 7) VaIg af formand. Frank Davidsen ej pa vaig 8) VaIg af kasserer. Lise Riisager ønsker ikke genvaig. Bestyrelsen foreslàr valg af Henrieffe Remod. Henrieffe Remod blev enstemmigt valgt som kasserer. 9) VaIg af øvrige bestyrelsesmedlemmer. Nstformand Jan Esbech ej pa vaig Sekretr Hen rieffe Remod ej pa vaig, men bemrk jf. pkt. 8, at posten forventes at blive ledig. Bestyrelsesmedlem Kristina Isaksen ej pa valg Bestyrelsesmedlem Kim Olsen ønsker ikke genvalg Bestyrelsen foreslog nyvaig af Michael Dahi-Allert, Tina Børvig og Mikala Morsing, der alle havde tilkendegivet ønske om at stille op til bestyrelsen. Da der skulle vlges 2 bestyrelsesmedlemmer og I suppleant, og forsiag til fordeling af poster ikke var bestemt pa forhànd, foreslog Frank, at punkt 10 (valg af suppleant) blev gennemført samtidigt. Valgt blev: Tina Børvig - bestyrelsesmedlem Mikala Morsing - bestyrelsesmedlem Michael DahI-Allert - suppleant 10) VaIg af I suppleant til bestyrelsen. Vlges for 1 at o Suppleant Trine Enemark Christiansen ønsker ikke genvalg/udtradt før tid.

4 Michael Dahi-Allert er valgt scm suppleant til bestyrelsen jf. pkt ) VaIg af 2 revisorer. Bestyrelsen foreslàr genvaig af Lene Neis (vlges for I àr). Bestyrelsen foreslàr genvaig af Mikkel Hessner (vlges for 1 àr). Lene Neis og Mikkel Hessner er valgt som revisorer. 12) Eventuelt. Stifle Grenaa bemrkede, at der er behov for at uddanne foridrene i skøjtevedligeholdelse. Frank oplyste hertil, at bestyrelsen vii afholde en snarlig workshop om skøjtevedligeholdelse, hvilket der formentlig er behov for at gentage med jvne mellemrum. Lars Olsen foreslog, at der lgges en prsentation p hjemmesiden omkring vedligeholdelse. Frank oplyste omkring rengøring i hallen, at vi opfordrer trnerne til at feje guivet inden trningsstart. Forldrene ma ogsà gerne hjlpe med at svabe gulvet ved trningsstart, sà vi ikke spiider dyrebar tid i trningen. Deffe kan ogsà hjlpe pa skøjternes tilstand. Forldrebestyreisen pa skolen har ligeledes fokus pa rengøringen. Anne Goldberg spurgte til, at der tages kontakt til skolen nàr der er huller my.? Frank svarede hertil, at vi er Ijvniig kontakt med skolen, og alle feji, som opdages, skal hurtigst muligt meides md til bestyrelsen (Kristina), som er I daglig dialog med skolens pedeller. Tina Børvig opfordrede til, at der tnkes over den ndret akustik I 1. Salen under trningen. Der er meget lyt I hallen flu. hallen, nar der tales pa Formationspigerne skal deltage aktivt til uddeling af flyers. Der er kun 5 løbere, scm har meldt sig til at hjlpe. lndtjeningen gar til formationsholdets tur til EM I De opfordres derfor til at byde md med hjlp til uddelingen. Frank sluttede af med at takke for fremmødet og specielt et tak til Lise Riisager for 18 àr som kasserer i bestyrelsen. Henrieffe Remo Referent Dirigent

5 Bestyrelsens beretning ved generalforsamlingen d. 8. marts 2016 FRISK Lad mig starte med at konstatere, at det gr godt i FRISK. Vi hat konstant omkring 100 medlemmer og 25 pa venteliste. Det taler for, at vi hat en kiub i udvikling med et godt omdømme I lokalsamfundet, og som de unge, votes sponsotet og samarbejdspartnere gerne vii vre en del af. Votes økonomi er seivbrende, endda med et pnt overskud, og vores trningsplan hnget godt sammen uden for mange ndringer. Højdepunktet i 2015 var ubetinget Formationsholdets deltagelse ved EM i Bremerhaven. Det var mm første deltagelse ved et EM, og jeg havde i mm egenskab som formand den store fornøjelse, dels at fungete som delegeret i de officielle pligter, men ogsa at vre helttt pa holdet i timetne op til konkurrencen. Et antal gange matte jeg tage mig selv I at have tarer i øjenkrogene, for det vat vitkelig en gribende oplevelse, som kunne mrkes Iangt ned I maven. Vi samlede løbernes pas md ved afgangen Ira Frederikssund, og skbnen vilie, at Zenia Olsen havde et tussisk pas. Desvrre medførte det, at vi ved indskrivningen I Bremerhaven blev meddelt, at Zenia vat udelukket Ira at deltage i konkurrencen, da hun var tussisk statsborger. I al hast blev Emma Bøtvig udvalgt til at overtage Zenias plads, sa efter en omgang krisestyring fik vi genoprettet holdets mentale tilstand, og en samling lettere nervøse piger fik gennemføtt den første trning i hallen. Nste dag kunne vi Ira den danske suppotterbnk konstatete, at alle forberedelser af holdet op til EM havde baret frugt. Votes løbete, trnere og holdleder havde gjort et fantastisk stykke arbejde, og votes piger løb op til deres absolut bedste. Man ma forvente skønhedsfejl af sa unge løbete, nar de pludselig finder sig selv i en overfyldt hal omgivet af et par tusinde mennesker Ira mange nationer, men de kom Ilot igennem løbet og viste et efter danske forhold højt niveau. Desvtre vat ikke alle dommetne enige med os i, at fotmationshoidet fortjente en 5. plads ud af 7 hold i rkken, men uanset kan vi vre resultatet godt bekendt. Det skal hertil nvnes, at den italienske dommer var ganske gavmild, hvilket ikke et ubetydeligt I forhold til den generelle vurdeting af koreograli, holdets performance, musikvalg osv., og trnerne uk da ogsa mange rosende ord med hjem og ikke mindst en masse nye ideer for fremtiden. Eftet EM og Item til sommetferien valgte flere af holdets faste løbere at stoppe deres karriere som tulleskøjteløbere, hvorfor vi hat valgt at holde en pause Ira EM I Men rammen er sat op omkring et nyt hold med en god blanding af etfarne og nye løbere, og malet er EM i afholdes I 2017, som Frankrig. Vi glder os allerede, og til den tid hat Zenia lorhabentlig faet et dansk pas Vi hat deltaget i et hay af konkurrencet i løbet af atet. Mange flotte prstationer er det blevet til, og det vii her rkke for vidt her at nvne alle resultaterne. Nat vi sammenligner votes niveau med de øvrige klubber, ma vi konstatere, at vi ligger tigtig flot. Det skyldes ikke mindst en ihrdig indsats fra votes engagerede trnerteam, det format at bringe det bedste Item i Iøberne. Bredden k Medlem af Dansk RulleskØjte Union

6 i klubben er velafbalanceret, og pa eliteniveau har here løbere flu fâet mulighed for at prøve krfter pa Landshold og Minitrup. Det tegner for godt for kiubbens udviklingspotentiale og fundament for fremtiden. I Iøbet af àret hat vi arbejdet pa at forbedre Skøjteskolen. Arbejdet er endnu ikke slut, for udfordringen skyldes isr den store tilgang af five løbere uden ruilefrdigheder. Med en god blanding af nye og lidt erfarne rullere har det vret svtt for trnerne at lave en trningsplan, som holder. Derfor har vi lavet et nyt tiltag kaldet Introrul, som bestar i, at der er srskilt prøverul for nye medlemmer over 3 lørdage. Derved opnar vi mere stabilitet pa Skøjteskolens begynderhold, fordi vi hat overskud til at holde det tigtige fokus i ttningen. Malet for 2016 vil vre at f endnu mere styr pa løberens vej igennem de forskellige niveauer, sa vi undgar, at en løber hnger fast pa Skøjteskolen, men hurtigere far muligheden for at avancere til hold 1 og derved ía sit føtste soloprogram. Bestyrelsen hat generelt et godt samarbejde med trnerteamet, og da Trine Enemark Chtistiansen trak sig Ira posten som trneransvarlig, fik vi i løbet af efteràret overtalt til Tina Børvig til at blive kiubbens trneransvarlige, hvilket Tina løser i samarbejde med undertegnede med en forholdsvis kiar fordeling af opgaverne. Det er en vigtig opgave, og det er altafgøtende, at vi et det for trnerne og bakker dem op, fagligt som mentalt. I juni maned viste det sig pludselig, at der var konfliktstemning blandt trnerne, som var delt i 2 lejre. Vi fik hurtigt indkaldt til et trnermøde, hvor vi fik talt tingene igennem. Desvrre resulterede det i, at Anita Pagh rejste sig og bogstaveligt talt forlod klubben under mødet, og i den følgende uge trak Nikita Turunen sig som hjlpetrner. Det var for bestyrelsen en beklagelig udvikling, men beslutningen var Anita og Nikitas, og den skal maske ses som et tegn pa, hvorfor samarbejdet i trnerteamet ikke fungetede optimalt. Nu er det fuld turbo pa samatbejdet i teamet, som foregar pa tvrs af holdene og i tt dialog med bestyrelsen og trnerne imellem, sâ vi sikrer, at vi kommer samme vej og i den rigtige retning. I januar meddelte Mette Benzon med kort varsel, at hun ville stoppe som fysisk trner. Det er rigtig tris for at bruge et gout jysk udtryk, for Mette havde faet skabt et godt koncept for fysisk trning malrettet pa kiubbens bormationshold med støtte aflina Børvig, Anja Volbog Britt Blichbeld Davidsen til de hut yngre Iøbere. pa nuvrende tidspunkt har bestyrelsen ikke fundet en løsning for, hvordan vi kommer videte, men det vil vte en af ptioriteringerne hot den nye bestyrelse at arbejde videte med. En mulighed kunne vre at etablere et samarbejde med Outrun. Lige nu holder de fysiske hjlpetrnere liv i fysisk trning, indtil en holdbar løsning er pa plads. Hat nogen i botldrekredsen lyst og kompetencer, sa sig endehig til. Umiddelbart i forlngeise af sommetferien matte bestyrelsen ekskludere f ) fra FRISK. Det hat vret en sag, som hat hyldt tigtig meget i bestyrelsesarbejdet de sidste 8 manedet. Sagen handler om et Iangt fotløb og problemfyldt samatbejde imellem Iøber og ttner med flete 2

7 uoverensstemmelser imellem parterne, uenighed om trningsmetoder, usportslig opførsel og bagtalelse aftrneren. Kort fortalt førte det til, at Cathrine til sidst sagde stop til at samarbejde med f ), fordi ( gentagne gange havde vist, at hun ikke yule indordne sig under de trningsbetingeiser, der var aftalt imellem parterne. Da bestyrelsen fandt, at alle muligheder for et videre samarbejde imellem de to var udtømte, imødekom vi Cathrines Ønske. I forbindelse med en samtale, som bestyrelsen efterfølgende havde med ( ), blev vi prsenteret for, at ( ) uden at have informeret Cathrine, havde optaget en hemmelig telefonsamtale imellem dem. Samtalen skulle nu bruges til at dokumentere, at Cathrine talte usandt. SeIv om hemmelige optagelser af samtaler ikke er i strid med gidende Iovgivning, er det efter votes oplattelse et uetisk middel at benytte sig af og et kiart tegn p mistillid. Valgte vi at acceptere metoden, yule det kunne føre til en kiub med mistrivsel, hvor man igennem afpresning kan forsøge at opn privilegier for egen vindings skyld. Bestyrelsen forngter ikke det, som matte vre pa optagelsen, men vi vii ikke tages som gidsier eller underigges afpresning. ) hat under sagsforløbet bekrftet, at optagelsen findes, men pa tidspunktet for eksklusionens gennemførelse vidste vi ikke, om den fandtes. Det var for sa vidt sagen uvedkommende, for alene fremsttelse af en pâstand om, at der fandtes en lydoptagelse af samtalen, var for os uacceptabel adfrd. Hemmelig aflytning er ikke en del af kiubbens vrdigrundiag. Derfor blev optagelsen drâben, som førte til, at en enig bestyrelse traf beslutning om at ekskludere f ) fra FRISK. Sagen blev fra ( s side indklaget til DiscipIinrudvalget under DRsU (Kunstløbskomiteen), Kultur og Fritidsudvalget i Frederikssund Kommune og endeligt i DIFs Højeste Appelinstans, hvor sagen blev behandlet ved parternes personlige fremmøde pa vores anmodning. Appelinstansen har nu truffet sin endegyldige afgørelse i sagen; Eksklusionen aff ) erugyldig. Appelinstansen begrunder sin afgørelse med, at ( )har undskyldt sin handling, ligesom hun ikke har anvendt optagelsen over for nogen. Derfor kan optagelsen ikke stà alene som begrundelse for eksklusion, selv om optagelsen ma anses at have en vis belastende virkning pa samarbejdet imellem Iøber og trner. Kunstrulleskøjteløb er en nichesport, og vi er dybt afhngig af alle de iidsjie, som yder en kmpeindsats. Derfor ma vi som ansvarlig bestyrelse bakke op om de frivillige trnere og tage et ansvar for, at trnerne har ordentlige arbejdsforhold. FRISK er en frivillig kiub, hvor der er plads til alle, ogsa til ( ). Men det er bestyrelsens opgave at agere pa kiubbens vegne og til kiubbens bedste, samt sige til hvornar nok er nok. Vi traf den beslutning, som vi mente, var den rigtige for klubben og dens medlemmer. Vi mener, at beslutningen blev truffet pa et sagligt og proportionalt grundlag, og at formalia er blevet iagttaget. Appelinstansen tilføjer da ogsa I sin afgørelse, at det er kiubledelsen, som har retten til at beslutte, hvilke tilbud der skal gives til medlemmerne, og fortolkningsmssigt betyder afgørelsen, at ( 3

8 hat ret til at blive genindmeldt I FRISK, hvorimod vi ikke har pligt til at opstille srlige trningstiibud til medlemmer, som ikke vil indordne sig. P baggrund afappelinstansens afgørelse hat bestyrelsen taget afgørelsen til efterretning, og detfot hat vi anmodet ( ) om svat p, om hun ønsker at genoptage hendes medlemskab i FRISK. Vi har intet hørt Ira familien indtil i dag ki. 16, og vi hat derfor tolket tavsheden som et nej tak. (( ) hat op til generalforsamlingen rundsendt en mail til alle medlemmet med undtagelse af bestyrelsen, og den tager vi op bagefter beretningen). I 2015 ivtksatte kommunen en tkke nye spndende tiltag i fotbindelse med de ftivillige foreninger i kommunen. Vi føier, at Kommunen hat opprioritetet idrtsomtâdet, hvot der i den anledning er ansat 2 nye idrtskonsuientet. Vi hat kastet os over arbejdet med den nye idttsby, som giver en tkke muligheder for at samarbejde med andre foreninger, fx fysisk trning og fysisk skadeforebyggelse, som fylder en del hos votes løbere. Andre tiltag som talentudvikling hat ogs votes interesse. Men ting tager meget tid, og da andre gøreml, som Ix bestyrelsesarbejde, afvikling af stvnet og arrangementer, genindretning af klublokale, udvikling af klubbens infotmationskanaler og indhold, ttnerudvikling osv. et tidskrvende, er det vigtigt for mig at understtege, at vi ikke kan gøre det selv. Detfot m arbejdsfordelingen vte, at bestytelsen leder klubben I dagligdagen, hvotimod medlemmerne fog her et det stligt forldrene, jeg henvender mig til..) er arbejdsbier. Derfor er mm opfordting til jet; MELD JER til, nat vi kalder pa jet og gerne i god tid. Frivillighed betaler sig i den sidste ende, for det kommer alle klubbens børn, ogsà votes egne, til gode. Til slut vil jeg som altid takke mm flittige og arbejdssomme bestyrelse for et rigtig godt samatbejde. Vi hat mange opgaver, men heldigvis løset vi dem med et godt grin undervejs. Ogsa en stor tak til votes sponsorer og samatbejdspartnere, samt til jet forldre og bedstefortdre, som bakker op med en hjlpende hand. Jeg vil ogsa takke votes uvurderlige webmaster Benedikte Hamann, holdiederne Tina Børvig, Caroline Esbech og Mikela Morsing, skøjtesnedker Michael von Pein og dragtansvarlig Henriette von Pein for jeres indsats. Ogsa tak til votes udsendte Britt Blichfeld Davidsen, der varetager klubbens interesser i DRsU regi. Sidst, men ikke mindst, en stot tak til votes altid energiske og kompetente trnerteam. Uden jet var der ingen kiub bse Formand 4

G/F Thorsvænge Rødvig Generalforsamling 10/ Referat

G/F Thorsvænge Rødvig Generalforsamling 10/ Referat G/F Thorsvænge Rødvig Generalforsamling 10/3-2009 Referat Generalforsamlingen blev afholdt på restaurant Lanterna og grundejerforeningen bød på kaffe/te med hjemmebag samt øl og vand. Fremmødet var større

Læs mere

Referat Generalforsamling 25.maj 2016

Referat Generalforsamling 25.maj 2016 Referat Generalforsamling 25.maj 2016 Generalforsamlingen er rettidig indkaldt iflg. vedtægterne. Indkaldelse er udsendt pr. mail til alle klubbens medlemmer den 7.4. Der er 3 indkomne forslag. (se punkt

Læs mere

Vedtgter. Stationen, Uglev. Navn, hjemsted og formal: for. den selvejende institution

Vedtgter. Stationen, Uglev. Navn, hjemsted og formal: for. den selvejende institution Vedtgter for den selvejende institution Stationen, Uglev Navn, hjemsted og formal: 1 Institutionens navn er Stationen, og hjemsted er Uglev, Odby Sogn, Thyhoim. Institutionens adresse er Saturnvej 3, Uglev,

Læs mere

Vedtægter. for. Frederikshavn Træskibslaug.

Vedtægter. for. Frederikshavn Træskibslaug. Vedtægter for Frederikshavn Træskibslaug. 1 Navn og hjemsted. Laugets navn er Frederikshavn Træskibslaug. Laugets hjemsted er Frederikshavn Kommune. 2 Formål. Laugets formål er at opbygge og bevare træskibsmiljøet

Læs mere

1. Valg af dirigent. - Bestyrelsen foreslog Morten B. Dalsgaard Morten Dalsgaard blev enstemmigt valgt som dirigent.

1. Valg af dirigent. - Bestyrelsen foreslog Morten B. Dalsgaard Morten Dalsgaard blev enstemmigt valgt som dirigent. Referat for generalforsamling den 31. Marts 2016 Der var mødt 75 medlemmer op. 1. Valg af dirigent. - Bestyrelsen foreslog Morten B. Dalsgaard Morten Dalsgaard blev enstemmigt valgt som dirigent. Morten

Læs mere

DHF generalforsamling lørdag d. 1. feb.2014. Godkendelse af dagsorden, samt indkaldelsen. Godkendt af de 11 fremmødte. Inkl. Bestyrelsen.

DHF generalforsamling lørdag d. 1. feb.2014. Godkendelse af dagsorden, samt indkaldelsen. Godkendt af de 11 fremmødte. Inkl. Bestyrelsen. DHF generalforsamling lørdag d. 1. feb.2014 1.Valg af dirigent. Thor Rasmussen blev valgt. Godkendelse af dagsorden, samt indkaldelsen. Godkendt af de 11 fremmødte. Inkl. Bestyrelsen. 2. Beretninger fra

Læs mere

Til stede fra bestyrelsen: Mikael Andersen (MA), Freddy Johansen (FJ) og Jesper Kristiansen (JK) Øvrige: 24 personer

Til stede fra bestyrelsen: Mikael Andersen (MA), Freddy Johansen (FJ) og Jesper Kristiansen (JK) Øvrige: 24 personer Referat af generalforsamlingen den 19. november 2015 Til stede fra bestyrelsen: Mikael Andersen (MA), Freddy Johansen (FJ) og Jesper Kristiansen (JK) Øvrige: 24 personer 1. Valg af dirigent Johnny Eriksen

Læs mere

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Dagsorden for den ordinære generalforsamling var følgende: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Herreklubben. Jens takkede for valget, og kunne bekræfte, at der var rettidigt og lovligt indkaldt til generalforsamlingen.

Herreklubben. Jens takkede for valget, og kunne bekræfte, at der var rettidigt og lovligt indkaldt til generalforsamlingen. Herreklubben Referat Ordinær Generalforsamling Lørdag den 31. oktober 2015 kl. 19.00. på Æ Knapp. Deltager: 41 medlemmer af Herreklubben. Velkomst ved Herreklubbens formand: Asger S. Schmidt Dagsorden:

Læs mere

Transvestitforeningen i Danmark TiD

Transvestitforeningen i Danmark TiD Vedtægt for Transvestitforeningen i Danmark TiD I. Navn 1. Foreningens navn er Transvestitforeningen i Danmark forkortet TiD. Stk. 2. Foreningen skal være registreret i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen i Hundige Boldklub

Referat fra Generalforsamlingen i Hundige Boldklub Referat fra Generalforsamlingen i Hundige Boldklub Tirsdag d. 25/2 2014 kl. 19.30 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Kassererens beretning - herunder fastsættelse af kontingent for

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 14. juni 2017, kl. 14:00 afholdt ved Restaurant Oven Vande i Fredericia.

Referat fra generalforsamlingen den 14. juni 2017, kl. 14:00 afholdt ved Restaurant Oven Vande i Fredericia. Referat fra generalforsamlingen den 14. juni 2017, kl. 14:00 afholdt ved Restaurant Oven Vande i Fredericia. DAGSORDEN: Pkt. 1: Pkt. 2: Pkt. 3: Pkt. 4: Pkt. 5: Pkt. 6: Pkt. 7: Pkt. 8: Valg af dirigent

Læs mere

Formanden Steen Seitner bød velkommen og herefter åbnede generalforsamlingen med:

Formanden Steen Seitner bød velkommen og herefter åbnede generalforsamlingen med: Ølstykke tennisklub - generalforsamling 2011 Sted: I hallen Dato: 31/03-11 Tidspunkt: 19.30 Deltagere fra bestyrelsen: Steen Seitner, Flemming Adriansen, Jørn Østergren, Flemming Scheuer- Larsen, Torben

Læs mere

Eurasier Klub Danmark

Eurasier Klub Danmark Eurasier Klub Danmark Stiftet den 09. september 2007 Samarbejdende specialklub med Dansk Kennel Klub Referat af: Generalforsamling i Eurasier Klub Danmark Tid: 31. maj 2014, kl. 17.00 Sted: Kennel Tværskov,

Læs mere

Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling mandag den 16. marts 2009, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup.

Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling mandag den 16. marts 2009, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup. Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling mandag den 16. marts 2009, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup. 20. marts 2009 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formanden beretning 3. Regnskab

Læs mere

VEDTÆGTER. Formand og kasserer er underskriftsberettiget.

VEDTÆGTER. Formand og kasserer er underskriftsberettiget. VEDTÆGTER 1 Foreningens navn og formål 1 stk.1 Foreningens navn: Cypern Veteranerne i Danmark af 24-10 2012. 1 stk. 1.1 Foreningens hjemsted: Formandens adresse 1 stk. 1.2 Foreningens Formål er: 1 stk.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FREDERIKSHAVN-SÆBY AUTO SPORT 1. Klubbens navn er Frederikshavn-Sæby Auto Sport ( FSAS ). 2. Klubbens formål er at fremme motorsporten

VEDTÆGTER FOR FREDERIKSHAVN-SÆBY AUTO SPORT 1. Klubbens navn er Frederikshavn-Sæby Auto Sport ( FSAS ). 2. Klubbens formål er at fremme motorsporten VEDTÆGTER FOR FREDERIKSHAVN-SÆBY AUTO SPORT 1. Klubbens navn er Frederikshavn-Sæby Auto Sport ( FSAS ). 2. Klubbens formål er at fremme motorsporten og færdselssikkerheden, og skal til stadighed virke

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 18. juni 2014, kl. 15:00 afholdt ved CDV i Fredericia.

Referat fra generalforsamlingen den 18. juni 2014, kl. 15:00 afholdt ved CDV i Fredericia. Referat fra generalforsamlingen den 18. juni 2014, kl. 15:00 afholdt ved CDV i Fredericia. DAGSORDEN: Pkt. 1: Valg af dirigent Pkt. 2: Formandens beretning til debat og godkendelse v/formand Frank Johansen

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN med følgende dagsorden:

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 5 OKT 2009 kl.1900 Fredensborg Bibliotek Jernbanegade 3, 1 sal 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Vedtægter for fotorammenviborg.dk

Vedtægter for fotorammenviborg.dk Vedtægter for fotorammenviborg.dk Generelt: 1 Klubbens navn er fotorammenviborg.dk og er stiftet d. 16. januar 2012 2 Klubbens formål er at udvikle medlemmernes evner og interesse for fotografi. Klubben

Læs mere

DDGUs generalforsamling d. 14. marts 2015 kl. 12.00 blev afholdt på følgende adresse:

DDGUs generalforsamling d. 14. marts 2015 kl. 12.00 blev afholdt på følgende adresse: DDGUs generalforsamling d. 14. marts 2015 kl. 12.00 blev afholdt på følgende adresse: DGI Storkøbenhavn, Vester Voldgade 100 1552 København V Fremmødte: Søren Lindgreen, Sinus Frank, Niels Kloster, Joakim

Læs mere

Formanden, Jette Nymann, bød velkommen til de 21 fremmødte medlemmer. Bestyrelsen foreslog Finn Mortensen, som enstemmigt blev valgt.

Formanden, Jette Nymann, bød velkommen til de 21 fremmødte medlemmer. Bestyrelsen foreslog Finn Mortensen, som enstemmigt blev valgt. Dato: 9. marts 2016 Vedr.: Generalforsamling Jyllinge Løbeklub 2016. Formanden, Jette Nymann, bød velkommen til de 21 fremmødte medlemmer. Dagsorden: a. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Finn Mortensen,

Læs mere

Vedtægter for Sjælsø Skakklub (Forslag)

Vedtægter for Sjælsø Skakklub (Forslag) Vedtægter for Sjælsø Skakklub (Forslag) Disse vedtægter træder i kraft ved sammenlægning af Rudersdal Skakklub og Hørsholm Skakklub. De erstatter hidtidige vedtægter for Sjælsø Skakklub. 1 - Navn og formål.

Læs mere

AMOK Amager Orienterings Klub

AMOK Amager Orienterings Klub Referat af AMOK s ordinære generalforsamling TIRSDAG d. 22. marts 2011 kl. 19. Dagsorden 1. Valg af dirigent og referent. Peter valgt som dirigent. Svend valgt som referent. Dirigenten konstaterede at

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 23 juni 2016 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 17 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

Frederiksberg, 13. marts 2007 Ref.: 8061/AH/kr G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T. Bremensgade 30-34

Frederiksberg, 13. marts 2007 Ref.: 8061/AH/kr G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T. Bremensgade 30-34 Frederiksberg, 13. marts 2007 Ref.: 8061/AH/kr G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T Bremensgade 30-34 År 2007, den 13. marts kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerforeningen

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Foreningsbutikken torsdag den 27 marts 2014

Referat fra Generalforsamling i Foreningsbutikken torsdag den 27 marts 2014 Referat fra Generalforsamling i Foreningsbutikken torsdag den 27 marts 2014 1. Valg af dirigent og referent 2. Fremlæggelse af medlemsopgørelse og registrering af fremmødte medlemmer 3. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Der er ikke tegnet forsikring vedrørende legepladsen.

Der er ikke tegnet forsikring vedrørende legepladsen. Referat af generalforsamlingen, Grundejerforeningen Jægerbuen, den 11. marts 2009 Bestyrelsen tilstede: John Blynov Benny Hansen - Kitty Steen Michael Sass & Britta Schou Dagsorden: 1. Valg af dirigent.

Læs mere

Vedtægter for Dansk Træforening. Foreningen er etableret ved fusion af Foreningen Danske Trælastimportører og Dansk Træhandlerforening.

Vedtægter for Dansk Træforening. Foreningen er etableret ved fusion af Foreningen Danske Trælastimportører og Dansk Træhandlerforening. Vedtægter for Dansk Træforening NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Dansk Træforening. 1 Foreningen er etableret ved fusion af Foreningen Danske Trælastimportører og Dansk Træhandlerforening. Foreningens

Læs mere

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Side 1/5 Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Før selve referatet

Læs mere

Vedtaegter. Stationen, Uglev. Navn, hjemsted og formal: for. den selvejende institution

Vedtaegter. Stationen, Uglev. Navn, hjemsted og formal: for. den selvejende institution Vedtaegter for den selvejende institution Stationen, Uglev Navn, hjemsted og formal: 1 Institutionens navn er Stationen, og hjemsted er Uglev, Odby Sogn, Thyhoim. Institutionens adresse er Saturnvej 3,

Læs mere

Foreningens vedtægter som de blev vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 15.3.2006

Foreningens vedtægter som de blev vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 15.3.2006 Foreningens vedtægter som de blev vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 15.3.2006 1 Navn og hjemsted Foreningen Sejs-Svejbæk Idrætsforening (SSIF), der har hjemsted i Silkeborg Kommune, er stiftet

Læs mere

nklah Dagsorden: 2. Bestyrelsens beretning

nklah Dagsorden: 2. Bestyrelsens beretning nklah ProjekVTema Tid og sted Generalforsamling Ballerup den 1. november 2011 Fordeler Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013.

Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013. Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013. Bestyrelsen: Formand Jesper Krogh, Kasserer Anni Olsen, Ib Christensen, Carsten Rishøj,

Læs mere

ATLETKLUBBEN VIKING KASTRUP. Stiftet 20. november 1951 Medlem af Dansk Vægtløftningsforbund & Danmarks Idrætsforbund

ATLETKLUBBEN VIKING KASTRUP. Stiftet 20. november 1951 Medlem af Dansk Vægtløftningsforbund & Danmarks Idrætsforbund Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling tirsdag den 8. april 2008, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formanden beretning 3. Regnskab 2007 samt

Læs mere

Nye medlemmer betaler kontingent, der fastsættes på den årlige ordinære generalforsamling.

Nye medlemmer betaler kontingent, der fastsættes på den årlige ordinære generalforsamling. 1 Foreningens navn er DcH Vejle. Dens hjemsted er Vejle. Foreningen er medlem af landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening. 2 Foreningens formål er dels at virke for anvendelse af hundens evner

Læs mere

Vedtægter for DcH-Svendborg

Vedtægter for DcH-Svendborg Forslag til vedtægtsændring til behandling på generalforsamling d. 19.11.2015 Vedtægter for DcH-Svendborg 1 Foreningens navn er DcH-Svendborg. Dens hjemsted er Svendborg. Foreningen er medlem af landsforeningen

Læs mere

RUC Alumne referat Ordinær generalforsamling d

RUC Alumne referat Ordinær generalforsamling d Velkomst v. bestyrelsesformand, Kirstine Fabricius. Pkt. 1: Valg af dirigent Camilla Bylling Lang blev valgt som dirigent Camilla gennemgik dagsordenen m. præsentation af punkter. Indkaldelsen er sket

Læs mere

Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03. 1. Valg af dirigent Per Selmose. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år

Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03. 1. Valg af dirigent Per Selmose. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03 1. Valg af dirigent Per Selmose 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år Storjolle udvalg. Evt. link til film fra Youtube. Kapsejladsudvalg Optimist afdeling

Læs mere

University College Lillebælt, tidligere kendt som Den Sociale Højskole Lillebælt

University College Lillebælt, tidligere kendt som Den Sociale Højskole Lillebælt REFERAT Ekstraordinær Generalforsamling, Foreningen Hus Forbi Torsdag den 14. Januar 2016 University College Lillebælt, tidligere kendt som Den Sociale Højskole Lillebælt Folk rejste sig og holdt et minuts

Læs mere

Vedtægter Finn Nørgaard foreningen af 14. februar 2015

Vedtægter Finn Nørgaard foreningen af 14. februar 2015 Vedtægter Finn Nørgaard foreningen af 14. februar 2015 1 Baggrund: Filminstruktør Finn Nørgaards blev dræbt lørdag den 14. februar 2015. Familie og venner ønsker ved stiftelse af denne forening at ære

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013.

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Sted: Hellerup Roklub Referent: Maureen Jørgensen 1. Valg af dirigent og referent. Bestyrelsen foreslog Dorthe Budtz som

Læs mere

Foreningen RAA billardklub der har hjemsted i Aabenraa kommune, er stiftet den 11. september 2005.

Foreningen RAA billardklub der har hjemsted i Aabenraa kommune, er stiftet den 11. september 2005. Vedtægter for RAA billardklub pr. 23. april 2013. 1 Navn og hjemsted. Foreningen RAA billardklub der har hjemsted i Aabenraa kommune, er stiftet den 11. september 2005. Foreningen er tilsluttet Den Danske

Læs mere

OBS: Indrykket tekst (sort) = gamle ordlyd. Tekst ved venstre margin (rødt) = NYT forslag til ordlyd

OBS: Indrykket tekst (sort) = gamle ordlyd. Tekst ved venstre margin (rødt) = NYT forslag til ordlyd OBS: Indrykket tekst (sort) = gamle ordlyd. Tekst ved venstre margin (rødt) = NYT forslag til ordlyd 1 Foreningens navn: ESROM BORGERFORENING Esrum Hovedgade 21B, 1 sal, 1 Foreningens navn ESRUM BORGERFORENING,

Læs mere

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter:

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter: Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 Til stede fra bestyrelsen: Linnea Christensen (afgående formand), Susanne Skarby (kasserer), Peter Rask, Anne Erben. Afbud fra

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Østbanehus Ejd.nr.: 1-613 Dato: 28. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 27. marts kl. 18.30,

Læs mere

Vedtægter. Stk. 1 Klubbens navn er Cykle Klubben Kronborg, i det daglige forkortet til CK Kronborg. Klubben blev stiftet første gang i 1931.

Vedtægter. Stk. 1 Klubbens navn er Cykle Klubben Kronborg, i det daglige forkortet til CK Kronborg. Klubben blev stiftet første gang i 1931. Vedtægter 1 Klubbens navn og hjemsted Stk. 1 Klubbens navn er Cykle Klubben Kronborg, i det daglige forkortet til CK Kronborg. Klubben blev stiftet første gang i 1931. Stk. 2 Klubbens hjemsted er Helsingør.

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag den 24. september 2015 kl i Cafe Niffen i klubhuset

Generalforsamling. Torsdag den 24. september 2015 kl i Cafe Niffen i klubhuset Generalforsamling Torsdag den 24. september 2015 kl. 19.00 i Cafe Niffen i klubhuset Referat Formanden Tina Høilund Pedersen bød velkommen til generalforsamlingen, nr. 76 i rækken og gik over til dagsordenen.

Læs mere

Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var indkaldt og annonceret efter gældende vedtægter.

Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var indkaldt og annonceret efter gældende vedtægter. Generalforsamling SSK Den. 28. april 2010-05-10, Slagelse Svømmehal, Cafeteriaet. Dirigent: Jørgen Larsen Protokol: Bo Pathuel På den ordinære generalforsamling for Slagelse Svømmeklub er dagsordenen følgende:

Læs mere

Vedtægter for Mountainbike Club Vejle UDKAST 3,1 Gældende fra 19.02.2013

Vedtægter for Mountainbike Club Vejle UDKAST 3,1 Gældende fra 19.02.2013 Vedtægter for Mountainbike Club Vejle UDKAST 3,1 Gældende fra 19.02.2013 1 - Navn/hjemsted Foreningens navn er "Mountainbike Club Vejle" forkortet MCV med hjemsted i Vejle Kommune. Foreningen er tilsluttet

Læs mere

Vedtægter for Svendborg Svømmeklub, SSK. Vedtaget på generalforsamlingen d. 2. marts 2010

Vedtægter for Svendborg Svømmeklub, SSK. Vedtaget på generalforsamlingen d. 2. marts 2010 Vedtægter for Svendborg Svømmeklub, SSK. Vedtaget på generalforsamlingen d. 2. marts 2010 1. Foreningens navn er Svendborg Svømme Klub i daglig tale SSK. Klubbens hjemsted er Svendborg kommune. 2. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Holstebro Speedway Klub.

Vedtægter for Holstebro Speedway Klub. Vedtægter for Holstebro Speedway Klub. 1. Klubbens navn: Klubbens navn er Holstebro Speedway Klub, i det følgende forkortet HoSK. HoSK er tilsluttet Danmarks Motor Union (DMU), og er til enhver tid underlagt

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling Tirsdag den 23. april 2013 på Terslev Skole

Referat af ordinær generalforsamling Tirsdag den 23. april 2013 på Terslev Skole Referat af ordinær generalforsamling Tirsdag den 23. april 2013 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger repræsenteret: Nr.

Læs mere

Referat fra. Generalforsamling for Dansk Australsk New Zealandsk Venskabsforening. Lørdag den 26. april 2008 kl. 13.00

Referat fra. Generalforsamling for Dansk Australsk New Zealandsk Venskabsforening. Lørdag den 26. april 2008 kl. 13.00 Referat fra Generalforsamling for Dansk Australsk New Zealandsk Venskabsforening Lørdag den 26. april 2008 kl. 13.00 Formanden bød velkommen og opdaterede deltagerlisten. Der var 22 deltagere tilstede.

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 25 juni 2015 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 14 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Holbæk Svømme Klub, HSK. Den er stiftet den 13. oktober 1922, og dens hjemsted er Holbæk Kommune.

1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Holbæk Svømme Klub, HSK. Den er stiftet den 13. oktober 1922, og dens hjemsted er Holbæk Kommune. Navn, hjemsted og formål 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Holbæk Svømme Klub, HSK. Den er stiftet den 13. oktober 1922, og dens hjemsted er Holbæk Kommune. 2 Formål Det er klubbens formål at dyrke og

Læs mere

SHITO-RYU KARATE-DO KOFUKAN DENMARK Telegrafvej 5a, 2750 Ballerup info@kofukan.dk / www.ballerup-karate.dk

SHITO-RYU KARATE-DO KOFUKAN DENMARK Telegrafvej 5a, 2750 Ballerup info@kofukan.dk / www.ballerup-karate.dk Generalforsamling Mandag d. 23. marts 2009 Tilstede: Bestyrelsen og x medlemmer Dagorden 1. Valg af dirigent og referat 2. Bestyrelsens beretning for 2008 3. Forlæggelse og godkendelse af regnskab 2008

Læs mere

Vedtægter for Lokalforeningen Talentspejderne i Randers

Vedtægter for Lokalforeningen Talentspejderne i Randers Vedtægter for Lokalforeningen Talentspejderne i Randers Vedtægter For Talentspejderne i Randers Kommune ( Lokalforeningen ) 1. Navn, adresse og stiftelsesdato 1.1. Lokalforeningens navn er Talentspejderne

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013

VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013 VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Enhedslisten Varde. Foreningen er en lokalafdeling af foreningen Enhedslisten De Rød-Grønne. Foreningens hjemsted er Varde

Læs mere

MOLLERUP SENIORKLUB. Referat fra ordinær generalforsamling. tirsdag den 20. oktober 2009 kl

MOLLERUP SENIORKLUB. Referat fra ordinær generalforsamling. tirsdag den 20. oktober 2009 kl MOLLERUP SENIORKLUB Referat fra ordinær generalforsamling tirsdag den 20. oktober 2009 kl. 14.15 Formanden Niels Eilif Hansen bød velkommen til den ordinære generalforsamling i Mollerup Seniorklub. Tilstede

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Langgarverne torsdag den 12. september 2013 kl. 19.00 (Klublokalet på Byskolen)

Bestyrelsesmøde i Langgarverne torsdag den 12. september 2013 kl. 19.00 (Klublokalet på Byskolen) Referat af Bestyrelsesmøde i Langgarverne torsdag den 12. september 2013 kl. 19.00 (Klublokalet på Byskolen) Deltagere: Allan Nielsen, Poul Erik Tobiasen, Carina Møller, Pernille Olesen, Leif Jensen, Lars

Læs mere

Aktivitetsmøde i Udvalget for TeamGym Søndag den 4. november 2012 kl. 09.00

Aktivitetsmøde i Udvalget for TeamGym Søndag den 4. november 2012 kl. 09.00 Referat af Marianne Rasmussen Antal stemmeberettiget 44 Dagsorden: Aktivitetsmøde i Udvalget for TeamGym Søndag den 4. november 2012 kl. 09.00 1. Valg af dirigent - Bent Garsted 2. Valg af stemmetællere

Læs mere

Referat fra Dalyfos generalforsamling den 14. april 2013 på Severin kursuscenter i Middelfart

Referat fra Dalyfos generalforsamling den 14. april 2013 på Severin kursuscenter i Middelfart Referat fra Dalyfos generalforsamling den 14. april 2013 på Severin kursuscenter i Middelfart Formanden Lise Petersen bød velkommen til årets generalforsamling. Valg af dirigent: Lise foreslog på bestyrelsens

Læs mere

Vedtægter for Tommerup Taekwondo Klub (TTK)

Vedtægter for Tommerup Taekwondo Klub (TTK) Vedtægter for Tommerup Taekwondo Klub (TTK) Navn 1 Klubbens navn er Tommerup Taekwondo Klub. Klubbens hjemsted er Ny Assens Kommune. Formål 2 Klubbens formål er at træne Taekwondo i henhold til Dansk Taekwondo

Læs mere

REFERAT FRA 0RDINÆRE GENERALFORSAMLING I SMØRBLOMSTERNE D. 18. NOVEMBER 2015 KL. 19.00

REFERAT FRA 0RDINÆRE GENERALFORSAMLING I SMØRBLOMSTERNE D. 18. NOVEMBER 2015 KL. 19.00 REFERAT FRA 0RDINÆRE GENERALFORSAMLING I SMØRBLOMSTERNE D. 18. NOVEMBER 2015 KL. 19.00 Generalforsamlingen blev afholdt i Fælleshuset, Skråplanet 18, Jonstrup, 3500 Værløse. Deltagere: Annette Calmar Simonsen,

Læs mere

Vedtægter for Enhedslisten Middelfart

Vedtægter for Enhedslisten Middelfart 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Vedtægter for Enhedslisten Middelfart 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Enhedslisten Middelfart. Foreningen

Læs mere

PATIENTFORENING. Ectodermal Dysplasi. Vedtægter. Bestyrelsen V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX

PATIENTFORENING. Ectodermal Dysplasi. Vedtægter. Bestyrelsen V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX PATIENTFORENING A Ectodermal Dysplasi Vedtægter Bestyrelsen 2010 V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX Indholdsfortegnelse Vedtægter:...3 1 Navn:...3 Hjemsted:...3 Foreningens

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Mødet blev afholdt kl. 19.00 i Samlingssalen, H. C. Andersens vej 24, Næstved. Formand Jesper Poulsen bød velkommen til

Læs mere

Referat fra Bjerringbro Atletik & Motions generalforsamling Bjerringbro Idrætscenter 23. marts 2006

Referat fra Bjerringbro Atletik & Motions generalforsamling Bjerringbro Idrætscenter 23. marts 2006 Dagorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af revideret regnskab for 2005 4. Fremlæggelse af budget for 2006, inkl. godkendelse af medlemskontingent 5. Indkomne forslag 6.

Læs mere

Referat af generalforsamling 2014 i Fodboldafdelingen

Referat af generalforsamling 2014 i Fodboldafdelingen SØNDERMARKENS IDRÆTSKLUB FODBOLDAFDELINGEN Referat af generalforsamling 2014 i Fodboldafdelingen Tirsdag, den 24. februar 2015, kl. 19.00 Pkt. Emne : Referat : 1. Valg af dirigent : blev foreslået og valgt

Læs mere

SHITO-RYU KARATE-DO KOFUKAN DENMARK Telegrafvej 5a, 2750 Ballerup /

SHITO-RYU KARATE-DO KOFUKAN DENMARK Telegrafvej 5a, 2750 Ballerup / Generalforsamling onsdag d. 16. marts 2011 Dagorden 1. Valg af dirigent og referat 2. Bestyrelsens beretning for 2010 3. Forlæggelse og godkendelse af regnskab 2010 4. Godkendelse af budget 2009 og fastsættelse

Læs mere

1.1 Klubben drives som kontingentforening og har adresse hos klubbens formand.

1.1 Klubben drives som kontingentforening og har adresse hos klubbens formand. Helsingør d. 27-12-2011 Vedtægter for Trinord 1 Navn og hjemsted Foreningen Trinord er stiftet den 27-12-2011 og har hjemsted i Helsingør kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Triathlon Forbund under

Læs mere

Vedtægter. for. Shin Shin Toitsu Aikido, Aarhus

Vedtægter. for. Shin Shin Toitsu Aikido, Aarhus Vedtægter for CVR: 34 78 02 42 v. Jan Wissing Spangaa, Vistoftparken 49, 8471 Sabro, Tel: +45 21832058 info@shinshintoitsu.dk - www.shinshintoitsu.dk ~ 1 ~ Vedtægter for Shin Shin Toitsu Aikido Aarhus

Læs mere

AB Antaresvænget www.ab-antares.dk

AB Antaresvænget www.ab-antares.dk Referat af 25. ordinære generalforsamling d. 7. april 2014 Formand Helle (45) bød velkommen til Andelsboligforeningen Antaresvængets 25. ordinære generalforsamling, og udtrykte glæde over det flotte fremmøde.

Læs mere

Referat generalforsamling på Møllebakkeskolen d. 28.02.2013

Referat generalforsamling på Møllebakkeskolen d. 28.02.2013 Referat generalforsamling på Møllebakkeskolen d. 28.02.2013 Referent: Lone 1. Valg af dirigent: Morten 2. Bestyrelsen aflægger beretning: Tina (se separat) Beretningen lagde op en efterfølgende diskussion,

Læs mere

Referat af stiftende generalforsamling Tirsdag 11.1. 2011 kl. 19 Støberiet, Blågårds Plads 3

Referat af stiftende generalforsamling Tirsdag 11.1. 2011 kl. 19 Støberiet, Blågårds Plads 3 Referat af stiftende generalforsamling Tirsdag 11.1. 2011 kl. 19 Støberiet, Blågårds Plads 3 1. Præsentation De tilstedeværende præsenterede sig selv. 2. Valg af dirigent og referent Som dirigent valgtes

Læs mere

Vedtægter for Islandshesteklubben Faxi

Vedtægter for Islandshesteklubben Faxi 1. Navn: Klubbens navn er Islandshesteklubben Faxi, stiftet i 1976. Klubbens geografiske område er Holbæk og omegn. 2. Formål: Klubbens formål er at udbrede kendskab til den islandske hest, specielt dens

Læs mere

Generalforsamling hos Red Orangutangen Torsdag den 26. marts 2015 kl.19.30

Generalforsamling hos Red Orangutangen Torsdag den 26. marts 2015 kl.19.30 Generalforsamling hos Red Orangutangen Torsdag den 26. marts 2015 kl.19.30 Sted: Café Charlottenborg, Nyhavn 2, 1051 København K Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent 2) Formandens beretning 3) Godkendelse

Læs mere

Vedtægter for Landsforening Team Succes

Vedtægter for Landsforening Team Succes Vedtægter for Landsforening Team Succes 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Foreningen Team Succes. 1.2 Foreningen har hjemsted i Vejle Kommune. 1.3 Foreningen er en landsdækkende, almennyttig

Læs mere

VEDTÆGTER MC HEDETROLDENE 2015

VEDTÆGTER MC HEDETROLDENE 2015 VEDTÆGTER MC HEDETROLDENE 2015 Vedtægter for Mc Hede Troldene. 1 Foreningen 1. Foreningens navn Mc Hede Troldene 2. Foreningen er stiftet den. 6. August 2006 3. Foreningens adresse: Mc Hedetroldene Blichersgade

Læs mere

02/04 2008 REFERAT FRA HOVEDGENERALFORSAMLING. i Holluf Pile Tornbjerg IF. Mandag Den 31/03-2008 kl. 19.00. Dagsorden: 1. Valg af dirigent.

02/04 2008 REFERAT FRA HOVEDGENERALFORSAMLING. i Holluf Pile Tornbjerg IF. Mandag Den 31/03-2008 kl. 19.00. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 02/04 2008 REFERAT FRA HOVEDGENERALFORSAMLING i Holluf Pile Tornbjerg IF Mandag Den 31/03-2008 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Carlo Vajhøj bød velkommen. Da ingen ønskede at være dirigent, indvilgede

Læs mere

Grundejerforeningen i Lodshaven

Grundejerforeningen i Lodshaven Dato 21. marts Side 1 af 7 Referat fra generalforsamling 18. marts 2010 Mødested Fælleshuset Referent: Per Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning 4. Forelæggelse

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 24.11.2015 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning formand Per Nørgaard Klaus Rasmussen blev valgt

Læs mere

Vedtægter for Sorø Golfklub

Vedtægter for Sorø Golfklub Vedtægter for Sorø Golfklub 1 Navn, hjemsted og formål 1.1 Klubbens navn er Sorø Golfklub. Klubbens hjemsted er Sorø kommune. 1.2 Klubbens formål er at forestå drift og udvikling af en golfbane med tilhørende

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR ARBEJDSBESTYRELSEN I RØDOVRE KUNSTSKØJTEAFDELING

FORRETNINGSORDEN FOR ARBEJDSBESTYRELSEN I RØDOVRE KUNSTSKØJTEAFDELING RØDOVRE KUNSTSKØJTEKLUB 16. FEBRUAR 2007 FORRETNINGSORDEN FOR ARBEJDSBESTYRELSEN I RØDOVRE KUNSTSKØJTEAFDELING Denne forretningsorden er godkendt på RSIK s bestyrelse den 5. oktober 2006 1 Indledning Denne

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NEXØ GOLF KLUB

VEDTÆGTER FOR NEXØ GOLF KLUB VEDTÆGTER FOR NEXØ GOLF KLUB 21. marts 2011 Side 1 Nye vedtægter 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Nexø Golf Klub, og klubben har hjemsted i Bornholms Regionskommune. Golfklubben skal være medlem af

Læs mere

Ole Kaae, Iniz Tvillinggaard og Grethe Gottlieb blev valgt til stemmetællere.

Ole Kaae, Iniz Tvillinggaard og Grethe Gottlieb blev valgt til stemmetællere. 1 Dagsorden og referat fra generalforsamling lørdag den 21. maj 2015 Adresse: Overgade 48, 5000 Odense C, 1. sal Møntergårdens nye udstillingsbygning. Velkomst ved rådmand Jane Jegin, By - og Kulturforvaltningen

Læs mere

Vedtægter for Aalborg SeniorSport

Vedtægter for Aalborg SeniorSport Vedtægter for Aalborg SeniorSport 1 Foreningens navn: Foreningens navn er Aalborg SeniorSport. Stiftet: 9. marts 2000. 2 Foreningens hjemsted: Foreningen er hjemmehørende i Aalborg Kommune. 3 Foreningens

Læs mere

Vedtægter. Kapitel 1. Navn og formål. Netværket har til formål at give foreningens medlemmer mulighed for billig og effektiv internetadgang.

Vedtægter. Kapitel 1. Navn og formål. Netværket har til formål at give foreningens medlemmer mulighed for billig og effektiv internetadgang. Vedtægter Kapitel 1. Navn og formål 1 Stk. 1 Foreningens navn er»spinners«. Foreningens hjemsted er Københavns kommune. 2 Stk. 1 Foreningens formål er at etablere, drive og udvikle et elektronisk netværk.

Læs mere

Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening

Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening Nivåvænge grundejerforening Den 25. marts 2015 Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening Der blev afholdt ordinær generalforsamling torsdag den 12. marts 2015 klokken 19.00 i kantinen

Læs mere

Vedtægter. www.alsgokartklub.dk. Vedtaget 5. december 2013. Side 1 af 7

Vedtægter. www.alsgokartklub.dk. Vedtaget 5. december 2013. Side 1 af 7 Vedtægter www.alsgokartklub.dk Vedtaget 5. december 2013 Side 1 af 7 1. Foreningens navn er Als Gokart Klub (AGK). 1a. Klubbens hjemsted er Sønderborg Kommune. 2. Als Gokart Klubs formål er: a. At virke

Læs mere

FOTOKLUBBEN KRONBORG

FOTOKLUBBEN KRONBORG FOTOKLUBBEN KRONBORG Vedtægter 1 Navn Klubbens navn er: FOTOKLUBBEN KRONBORG. 2 Formål Klubbens formål er at fremme interessen for fotografering. Klubben favner bredt - så alle kan være med - og udøver

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 80 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere 1

Læs mere

Referat, Generalforsamling i Pirates Support 30/9 2013. indkaldt. Stemmetæller Tina Thingaard og Andreas Olsen

Referat, Generalforsamling i Pirates Support 30/9 2013. indkaldt. Stemmetæller Tina Thingaard og Andreas Olsen Referat, Generalforsamling i Pirates Support 30/9 2013 1. Thomas Milverts vælges som dirigent. Generalforsamlingen er rettidigt indkaldt 2. Referant Anne Larsen Stemmetæller Tina Thingaard og Andreas Olsen

Læs mere

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 117-121/Øresundsvej 2

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 117-121/Øresundsvej 2 Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 117-121/Øresundsvej 2 Andelsboligforeningen Amagerbrogade 117-121/Øresundsvej 2 afholdt ordinær generalforsamling tirsdag d. 8. april

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 25. april 2012 på Terslev Skole

Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 25. april 2012 på Terslev Skole Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 25. april 2012 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger repræsenteret: Nr.

Læs mere

Referat fra NT s ordinære generalforsamling, del 2, Fredag 12.4.2013, i Falken

Referat fra NT s ordinære generalforsamling, del 2, Fredag 12.4.2013, i Falken Referat fra NT s ordinære generalforsamling, del 2, Fredag 12.4.2013, i Falken Ivan L. Larsen bød velkommen på bestyrelsens vegne. Dagsorden 1. Valg af dirigent Ole Hansen valgt 2. Valg af referent Rainer

Læs mere