KAMPMANN, LADEG D & HOUE ERHVERVSLEJEKONTRAKT. J.nr.: BHB. Mellem. Som udlejer: Som lejer: Vedrørende lejemålet:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KAMPMANN, LADEG D & HOUE ERHVERVSLEJEKONTRAKT. J.nr.: 10-215600-BHB. Mellem. Som udlejer: Som lejer: Vedrørende lejemålet:"

Transkript

1 Advokaterne KAMPMANN, LADEG D & HOUE Østergade 29, 7600 Struer, tlf , fax Storegade 2, 7790 Thyholm - tlf , fax ERHVERVSLEJEKONTRAKT J.nr.: BHB Mellem Som udlejer: Thyholm Kommune Østergade Thyholm og Som lejer: Tandlæge Anette Karup Rosenvænget Thyholm Vedrørende lejemålet: Den del af Rosenvænget 4, 7790 Thyholm, som ved kontraktens underskrift anvendes til tandlægeklinik.

2 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0. Det lejede 2.0. Det lejedes benyttelse 3.0. Lejemålets begyndelse og ophør 4.0. lejens størrelse og regulering 5.0. Skatter og afgifter 6.0. Det lejedes forsyning med varme, varmt vand, el/kraft samt øvrige udgifter 7.0. Depositum 8.0. Vedligeholdelse 9.0. Renholdelse Forandringer af det lejede Skiltning Forsikringer Lejemålets overtagelse og aflevering Afståelse og genindtræden Fremleje Merværdiafgift Pligtige pengeydelser i lejeforholdet Tinglysning Omkostninger Lejelovgivningens almindelige bestemmelser Fravigelser af lejelovgivningens almindelige bestemmelser 22.0 Særlige bestemmelser 23.0 Særlige bestemmelser om ændring af lejevilkårene 24.0 Særlige bestemmelser om erstatning og godtgørelse

3 Side 3 1. Det lejede: Det lejede omfatter ca. 108 m2 erhvervslokaler, beliggende i den udlejer tilhørende ejendom Rosenvænget 4, 7790 Thyholm jfr. tegning over lejemålet, der vedlægges som bilag 1 til nærværende lejekontrakt. 1.2 Der medfølger ingen inventar i lejemålet, der tilhører udlejeren. 1.3 Lejer har brugsret til ejendommens grund med tilhørende parkeringspladser, hvortil den anden lejer i ejendommen ligeledes til enhver tid har adgang og brugsret. 2. Det lejedes benyttelse: 2.1 Det lejede må ikke uden udlejers skriftlige samtykke anvendes til anden virksomhed end tandlægeklinik Udlejer er uden ansvar for, at lokalerne lovligt kan anvendes til den i pkt anførte virksomhed. 2.3 Lejer er ansvarlig for, at den faktiske brug af det lejede sker i overensstemmelse med den herfor gældende lovgivning, offentlige forskrifter samt med respekt af de på ejendommen tinglyste servitutter. Eventuel ombygning, istandsættelse og indretning, der måtte blive forelagt af bygningsmyndighederne, Arbejdstilsynet, Miljøtilsynet eller andre myndigheder/koncessionerede virksomheder, som vilkår for den af lejer påtænkte anvendelse af det lejede, foretages af lejer for egen regning. 2.4 Lejer skal under lejemålets løbetid omgås det lejede forsvarlig og er pligtig at erstatte alle skader, som ved vandrøgt eller forsømmelse forvoldes på det lejede eller ejendommen i øvrigt at lejer, lejers personale eller andre personer, som har fået adgang til ejendommen og det lejede af lejer. 2.5 Motorer, faste maskiner, klimaanlæg eller lignende anbragt i det lejede, skal forsynes med støjdæmpende underlag, afskærmninger eller andet, således at de ikke ved støj, rystelser, radiostyrrende signaler eller på anden måde kan være til ulempe for omgivelserne.

4 Side Deponering af farlige eller forurenende stoffer må ikke ske på, i eller ved det lejede. 3. Lejemålets beqyndelse oq ophør: 3.1 Lejemålet tager sin begyndelse den Lejekontrakten, der afløser tidligere aftale, er fra såvel lejer som udlejers side uopsigeligt indtil Fra dette tidspunkt kan begge parter opsige lejemålet med 3 måneders forudgående skriftlig varsel i henhold til lejelovgivningens regler. 4. Lejens størrelse oq requlerinq: 4.1 Den årlige leje (basislejen) er aftalt til kr ,00 som erlægges månedsvis forud hver den 1 st. i måneden med kr ,00. Første gang den med virkning for perioden fra den til den Uanset aftalt uopsigelighed forhøjes den årlige leje en gang årligt hver den 1/12 med 100 % af stigningen i nettoprisindekset fra oktober måned året før til oktober måned samme år. Første gang den 1/ Reguleringen sker på grundlag af den gældende leje inkl, alle tillæg og tidligere forhøjelser af lejen. Såfremt nettoprisindekset måtte udgå eller blive erstattet af andet indeks reguleres lejen af det indeks og beregningsgrundlag som erstatter nettoprisindekset. Uanset aftalt uopsigelighed og den ovennævnte regulering er udlejer under alle omstændigheder berettiget til at forhøje lejen i overensstemmelse med den til enhver tid værende lejelovgivning, det være sig som følge af den lejedes værdi, skatte- og afgiftsforhøjelser, forbedringsforhøjelser mv.

5 Side 5 Den årlige leje kan ikke fastsættes eller ændres til et beløb lavere end basislejen. 4.3 Under henvisning til lov om leje af erhvervslokaler m.v. 13, har parterne fraskrevet sig retten til at kræve lejen reguleret med henvisning til markedslejen i 6 år regnet fra lejemålets begyndelse. 5. Skatter oq afqifter: 5.1 Pålægges der ejendommen nye eller øgede skatter og afgifter til det offentlige og andre øgede udgifter af den art, som er nævnt i lov om leje af erhvervslokaler m.v. 10 og 11, kan udgiftsforhøjelsen udlignes gennem en lejeforhøjelse. 5.2 Lejeforhøjelsen som følge af stigning i de ejendommen påhvilende skatter og afgifter m.v. jfr. pkt sker med udgangspunkt i de ejendommen pr. 1/ påhvilende skatter og afgifter og fordeles i henhold til det lejedes areal. 5.3 Lejer har ikke ret til at kræve lejen nedsat med henvisning til reduktion i eller bortfald af de i pkt nævnte skatter og afgifter. 6. Det lejedes forsvninq med varme, varmt vand, el/kraft samt øvriqe udqifter: El/kraft/varme. 6.1 Udgifter til det lejedes forsyning med el/kraft og varme påhviler lejer udover den årlige leje, jfr. pkt. 4. Lejeren registreres hos forsyningsselskaberne som selvstændig bruger af el og betaler dermed direkte til forsyningsselskaberne. Indbyrdes fordeling af vand og varme sker efter bruttoetageareal. Lejerne kan dog indbyrdes aftale en anden fordeling, hvilken aftale dog ophører når en af lejerne opsiger lejemålet.

6 Side Udover lejen, jfr. pkt. 4, betaler lejer også for vand og vandafledningsafgift m.v. ifølge måler. 7. Depositum. 7.1 Der betales ingen depositum. 8. Vedliqeholdelse: 8.1 Den indvendige vedligeholdelse af det lejede, herunder fornøden fornyelse, påhviler lejeren, der stedse skal omgås det lejede forsvarligt og holde det lejede i god stand. 8.2 Lejers vedligeholdelsespligt omfatter blandt andet istandsættelse samt fornøden fornyelse af eksempelvis vægbeklædning, gulvbelægning, indvendige døre, låse, nøgler, vinduer og døre, dørgreb, elektriske installationer, elafbryder, armaturer, lyskilder, vandhaner, wc-skåle, cisterner, håndvaske, vandlåse, afløb, radiatorventiler, evt. køle- og ventilationsanlæg, sprinkleranlæg, maskiner og pumper hertil, hårde hvidevarer samt eventuel postkasse. 8.3 Udlejer er berettiget til at besigtige det lejede for konstatering af, om vedligeholdelsesforpligtelsen er opfyldt, og såfremt lejer ikke uden ugrundet ophold efter at have modtaget udlejers påkrav herom opfylder sin vedligeholdelsesforpligtelse kan udlejer lade istandsættelsen foretages for lejers regning. 8.4 Den udvendige vedligeholdelse påhviler udlejer. 9. Renholdelse: 9.1 Renholdelse af det lejede og udenomsarealerne, herunder fejning, snerydning, glatførebekæmpelse m.v. påhviler lejeren,

7 Side 7 der stedse skal sikre, at det lejede og udenomsarealerne fremstår i pæn og renholdt stand. 9.2 Lejers renovationsbehov opfyldes ved lejers egen foranstaltning og for lejers regning. 10. Forandringer af det lejede: 10.1 Al indretning og installation udføres og bekostes af lejer Lejer kan ikke uden udlejers skriftlige samtykke foretage forandringer eller ombygninger af de lejede lokaler, hvorved der gøres indgreb i bygningens bestanddele Lejer er ansvarlig for, at alle forandringer eller ombygninger af det lejede udføres i overensstemmelse med byggelovgivningen og øvrige krav fra offentlige myndigheder og /eller koncessionerede selskaber. Udlejer har krav på at få udleveret eksemplar af projektmateriale i forbindelse med forandringen eller ombygningen. 11. Skiltninq: Lejeren har ret til sædvanlig skiltning, der forinden opsætning på forhånd skal godkendes af udlejeren med hensyn til udformning og placering Såfremt skiltning m.m. kræver myndighedsgodkendelse, er lejer forpligtet til at indhente nødvendig godkendelse Lejer skal ved sin skiltnings udformning og placering tage tilbørligt hensyn til ejendommen, samt øvrig skiltning på ejendommen, og skal stedse sørge for, at skiltningen fremtræder i pæn og vel vedligeholdt stand Ved fraflytning påhviler det lejer at fjerne skiltningen for egen regning, herunder at fjerne ethvert sport heraf på bygningen eller

8 Side 8 ejendommen, samt foretage nødvendig afrensning af vinduesruder. 12. Forsikringer: 12.1 Udlejer tegner og opretholder sædvanlig ejendomsforsikring og lovpligtig bygningsbrandforsikring Forsikring af driftsinventar og varelagre og forsikringer i øvrigt vedrørende lejers risiko, er udlejer uvedkommende Lejer tegner selv glasforsikring for det lejede. 13. Lejemålets overtagelse oq afleverinq: 13.1 Det lejede er i sin tid overtaget nyistandsat, med maling, gulve, tapet, hvidtning og inventar Ved lejemålets ophør skal lejer senest kl den dag det lejede skal fraflyttes selvom dette er en helligdag aflevere det lejede med alt hvad dertil hører i nyistandsat stand 13.3 Lejer er pligtig at foretage retablering af forandring eller ombygning, medmindre udlejer har givet skriftlig samtykke til, at der ikke skal ske retablering ved fraflytning. Udlejer kan i stedet for retablering kræve, at lejer betaler retableringsudgifterne i henhold til indhentede tilbud kontant til udlejer Ved lejemålets ophør foretager lejer og udlejer fælles gennemgang af det lejede (flyttesyn), og udlejer udfærdiger en fraflytningsrapport senest 8 uger efter fraflytning. Endvidere aflæser lejer og udlejer i fællesskab diverse forbrugsmålere Opfylder det lejede på ophørsdagen ikke den stand, som er angivet overfor, er udlejer berettiget til at istandsætte det lejede for lejers regning Udlejer kan kræve betaling af leje og andre ydelser i henhold til nærværende kontrakt for den periode, der medgår til

9 Side 9 istandsættelsen, idet det påhviler udlejer at fremme sådanne arbejder mest muligt Lejer er pligtig at aflevere samtlige nøgler til låse i døre og lignende, herunder også sådanne låse, som lejer selv har installeret. 14. Afståelse oq qenindtræden: 14.1 Lejer har afståelses- og genindtrædelsesret i samme omfang som i lov om leje af erhvervslokaler m.v Lejer har ret til at afstå rettigheder og forpligtelser i henhold til nærværende kontrakt til en anden lejer til samme anvendelse som anført i pkt til en af udlejer på forhånd skriftlig godkendt ny lejer. Udlejer er pligtig til at godkende den nye lejer medmindre udlejer kan fremsætte berettigede indsigelser mod dennes økonomiske og faglige kvalifikationer. Udlejer er berettiget til, såfremt den nye lejer måtte være en juridisk person med begrænset hæftelse-, at fordre, at der til sikkerhed for den nye lejers forpligtelser stilles bankgaranti eller anden lignende sikkerhed svarende til 1 års leje Ved afståelse indtræder den nye lejer i den hidtidige lejers rettigheder og forpligtelser ifølge kontrakten og hæfter for opfyldelse heraf Den oprindelige lejer har ret til at genindtræde i lejemålet i henhold til lov om leje af erhvervslokaler m.v. 55, stk. 2 og Lejer/den nye lejer afholder omkostningerne ved oprettelse og stempling af lejekontraktstillæg ved afståelse. 15. Fremleie: 15.1 Fremleje kan kun ske med udlejerens skriftlige samtykke.

10 Side Udiejer er pligtig til at godkende en fremlejetager, medmindre udlejer kan fremsætte berettigede indsigelser mod fremlejetagers økonomiske og faglige kvalifikationer Lejer har pligt til at fremsende kopi af den mellem lejer og fremlejetager indgåede fremlejekontrakt Såfremt fremleje sker til en højere leje end lejer betaler i henhold til nærværende kontrakts pkt. 4, er udlejer berettiget til en fremlejeafgift pr. måned udgørende 20% af overskydende leje. Beløbet betales hver den første i måned direkte til udlejeren. 16. Merværdiafqift: 16.1 Nærværende lejemål er ikke momsregistreret Såfremt lejen pålægges lovmæssig ydelse af en hvilken som helst art, betaler lejeren dette i tillæg til lejen. 17. Pliqtiqe penqevdelser i lejeforholdet: 17.1 Betalinger ifølge nærværende kontrakt er pligtige pengeydelser i lejeforholdet, herunder betalinger af pkt. 4, 5, 6, 7, 12, 15.4 og Tinqlvsninq: 18.1 Lejer er berettiget til at tinglyse nærværende lejeaftale på ejendommen. Ved tinglysning af lejekontrakten respekterer denne størst mulig nuværende og fremtidige offentlige lån samt øvrige pantehæftelser og byrder, som var tinglyst ved aftalens anmeldelse til tinglysning Ved lejemålets ophør skal lejers skriftlige opsigelse tjene udlejer som tilstrækkelig fuldmagt til at begære lejekontrakten slettet af tingbogen. Lejer er forpligtet til at kvittere lejekontrakten til aflysning samtidig med fraflytning af lejemålet.

11 Side Omkostninger ved tinglysning og aflysning afholdes af lejer Tinglysning sker uden præjudice for nuværende og fremtidige pantehæftelser. 19. Omkostninger: 19.1 Lejer afholder egne omkostninger til eventuel advokatbistand Udlejeren betaler for oprettelsen af nærværende kontrakt. 20. Lejelovqivningens almindeliqe bestemmelser: 20.1 Lov om leje af erhvervslokaler m.v. er gældende for dette lejemål medmindre andet fremgår af denne kontrakts bestemmelser. 21. Fraviqelser af lejelovqivningens almindeliqe bestemmelser: 21.1 I en del paragraffer er der tillagt lejer mere byrdefulde forpligtelser eller mindre vidtgående rettigheder end i lejelovgivningen. 22. Særliqe bestemmelser: 22.1 Såfremt udlejer ønsker at sælge ejendommen, har lejer forkøbsret til ejendommen til den pris som fastsættes af en af parterne i fællesskab udpeget ejendomsmægler. 23. Særliqe bestemmelser om ændrinq af leievilkårene:

12 Side Udlejeren forebeholder sig - i medfør af lov om leje af erhvervslokaler m.v. 14 at kræve ændring af ovennævnte lejevilkår med den virkning at udlejeren kan opsige lejeren, hvis parterne ikke når til enighed om genforhandling af vilkårene En ændring af lejevilkårene kan tidligst få virkning 8 år efter lejemålets begyndelse, jfr. pkt. 3, og tidligst 8 år efter det tidspunkt, hvor en ændring af lejevilkårene er trådt i kraft En ændring af lejevilkårene kan endvidere tidligst få virkning 4 år efter det tidspunkt, hvor en lejeforhøjelse efter regulering af lejen til markedslejen er trådt i kraft, jfr. pkt Særliqe bestemmelser om erstatninq oq qodtqørelse 24.1 Lejeren har ved underskrift af nærværende kontrakt fraskrevet sig retten til erstatning og godtgørelse ved opsigelse, jfr. lov om leje af erhvervslokaler m.v. 66. Den Som udlejert:, 9._oc Den 0 / 03,hs. \ornmun ld ektør Bilag:

ERHVERVSLEJEKONTRAKT

ERHVERVSLEJEKONTRAKT J. nr. 4782 ERHVERVSLEJEKONTRAKT Kolind Halmvarmeværk a.m.b.a. (Udlejer) Syddjurs Kommune (Lejer) Vedrørende lejemålet beliggende Engvej 18, 8560 Kolind 1.1.1.1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Det lejede 2. Det

Læs mere

ADVOKAT PETER LAU LAURITZEN VINGÅRDSGADE 22 9000 AALBORG Tlf. 46 92 92 00 ERHVERVSLEJEKONTRAKT UDLEJER OG LEJER. DAHL AALBORG A/S, CVR nr.

ADVOKAT PETER LAU LAURITZEN VINGÅRDSGADE 22 9000 AALBORG Tlf. 46 92 92 00 ERHVERVSLEJEKONTRAKT UDLEJER OG LEJER. DAHL AALBORG A/S, CVR nr. ADVOKAT PETER LAU LAURITZEN VINGÅRDSGADE 22 9000 AALBORG Tlf. 46 92 92 00 J.NR. 224277 /JBF ERHVERVSLEJEKONTRAKT M E L L E M UDLEJER OG LEJER DAHL AALBORG A/S, CVR nr. 19 23 21 07 1. PARTERNE 3 2. DET

Læs mere

LEJEKONTRAKT. 1. Parterne. Mellem Region Midtjylland Skottenborg 26 8000 Viborg (i det følgende kaldet udlejer)

LEJEKONTRAKT. 1. Parterne. Mellem Region Midtjylland Skottenborg 26 8000 Viborg (i det følgende kaldet udlejer) 1. Parterne Mellem Region Midtjylland Skottenborg 26 8000 Viborg (i det følgende kaldet udlejer) og medundertegnede Herning kommune v/center for kommunikation Brahmsvej 8 7400 Herning (i det følgende kaldet

Læs mere

LEJEKONTRAKT. 1. Parterne. Mellem Region Midtjylland v/regionshospitalet Randers Skottenborg 26 8800 Viborg (i det følgende kaldet udlejer)

LEJEKONTRAKT. 1. Parterne. Mellem Region Midtjylland v/regionshospitalet Randers Skottenborg 26 8800 Viborg (i det følgende kaldet udlejer) 1. Parterne Mellem Region Midtjylland v/regionshospitalet Randers Skottenborg 26 8800 Viborg (i det følgende kaldet udlejer) og medundertegnede Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa CVR nr. 29189986 (i

Læs mere

GENERELLE LEJEBETINGELSER ved leje af Kontor eller Erhvervslokaler

GENERELLE LEJEBETINGELSER ved leje af Kontor eller Erhvervslokaler GENERELLE LEJEBETINGELSER ved leje af Kontor eller Erhvervslokaler 1. Det lejede 1.1 Lejekontrakt indgås mellem ErhvervsMart Foerlev Møllevej 3 8660 Skanderborg v/ Vagn Hvam Pedersen CVR nr.: 17112791

Læs mere

LEJEKONTRAKT. Aabenraa Kommune

LEJEKONTRAKT. Aabenraa Kommune LEJEKONTRAKT Mellem undertegnede udlejer Foreningen De Danske Børneinstitutioner i Aabenraa på vegne af Løjt Børnehus og medundertegnede lejer Aabenraa Kommune indgås herved følgende lejekontrakt S 1 -

Læs mere

ERHVERVSLEJEKONTRAKT

ERHVERVSLEJEKONTRAKT Trolle Advokatfirma Advokatpartnerselskab Vesterballevej 25 Snoghøj 7000 Fredericia Advokat Lene Dinesen j.nr. 13k-130222-EBB ERHVERVSLEJEKONTRAKT Mellem og medundertegnede vedr. lejemål beliggende på:

Læs mere

1.1. Det lejede er beliggende på matr.nr., hvis grund og bygninger herefter er kaldet ejendommen. Lejemålets postadresse er.

1.1. Det lejede er beliggende på matr.nr., hvis grund og bygninger herefter er kaldet ejendommen. Lejemålets postadresse er. Dato: Lejemåls nr. LEJEKONTRAKT Kontor, lager og produktion (ikke-erhvervsbeskyttede) Mellem Og som udlejer som lejer Parterne 1. Det lejede 2. Anvendelse 3. Ikrafttræden/overtagelse 4. Opsigelse/ophør

Læs mere

ERHVERVSLEJEKONTRAKT. mellem. SOM UDLEJER: Svendborg Kommune Svendborg Havn Jessens Mole 6 5700 Svendborg CVR 29 18 97 30

ERHVERVSLEJEKONTRAKT. mellem. SOM UDLEJER: Svendborg Kommune Svendborg Havn Jessens Mole 6 5700 Svendborg CVR 29 18 97 30 ERHVERVSLEJEKONTRAKT mellem SOM UDLEJER: Svendborg Kommune Svendborg Havn Jessens Mole 6 CVR 29 18 97 30 og SOM LEJER: Foreningen Kys Frøen Nu c/o Steen Juhler Caroline Amalievej 18, st. CVR 36 17 25 68

Læs mere

Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 32 83 66. 1. Det lejede.

Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 32 83 66. 1. Det lejede. PETER EGEMAR Advokat L CLAUS CLAUSEN Advokat L Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 32 83 66 490-303-03 L E J E K O N T R A K T Denne lejekontrakt indgås mellem udlejer: og A/B

Læs mere

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S LEJEKONTRAKT. Erhvervslejemål. 1. Det lejede. 2. Anvendelse. 3. Ikrafttræden og lejemålets stand ved overtagelsen

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S LEJEKONTRAKT. Erhvervslejemål. 1. Det lejede. 2. Anvendelse. 3. Ikrafttræden og lejemålets stand ved overtagelsen ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S Frederiksgade 72 Postboks 5052 DK-8100 Århus C Tlf. (+45) 86 12 23 66 Fax (+45) 86 12 97 07 CVR-nr. 25 90 89 02 E-mail: info@kapas.dk www.kapas.dk Jyske Bank 5076 1320014

Læs mere

LEJEKONTRAKT NORDSJÆLLANDS HOSPITAL FREDERIKSSUND

LEJEKONTRAKT NORDSJÆLLANDS HOSPITAL FREDERIKSSUND UDKAST 16.09.2014 LEJEKONTRAKT NORDSJÆLLANDS HOSPITAL FREDERIKSSUND Nielsen & Thomsen Advokatpartnerselskab Østbanegade 55 2100 København Ø Danmark Tlf: 35 44 70 00 Fax: 35 44 70 01 www.ntadvokater.dk

Læs mere

L E J E K O N T R A K T. A/B Enghave c/o DATEA A/S Lyngby Hovedgade 4 2800 Kongens Lyngby

L E J E K O N T R A K T. A/B Enghave c/o DATEA A/S Lyngby Hovedgade 4 2800 Kongens Lyngby 21. august 2012 1-61722-1-4 L E J E K O N T R A K T Mellem undertegnede som udlejer A/B Enghave c/o DATEA A/S Lyngby Hovedgade 4 2800 Kongens Lyngby og medundertegnede som lejer Garage Made I/S Cvr. nr.

Læs mere

PROJEKT ROSEN APS Tlf. 59 41 12 39 - Fax 59 41 12 40

PROJEKT ROSEN APS Tlf. 59 41 12 39 - Fax 59 41 12 40 PROJEKT ROSEN APS Tlf. 59 41 12 39 - Fax 59 41 12 40 (2013-01-11) Lejemål nr. 50-8700-xx-2 ERHVERVSLEJEKONTRAKT for lejemål nr. 50-8700-xx-2 Markedsgade/Rosen/Smedelundsgade, 4300 Holbæk Projekt Rosen

Læs mere

Tidsbegrænset lejekontrakt

Tidsbegrænset lejekontrakt Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Tidsbegrænset lejekontrakt Mellem Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S CVR nr. 64 94 22

Læs mere

Tidsbegrænset ERHVERVS- LEJEKONTRAKT (ikke-erhvervsbeskyttede)

Tidsbegrænset ERHVERVS- LEJEKONTRAKT (ikke-erhvervsbeskyttede) Lejemåls nr. Tidsbegrænset ERHVERVS- LEJEKONTRAKT (ikke-erhvervsbeskyttede) Mellem Københavns Kommune, Kultur- og Fritidsforvaltningen, Københavns Ejendomme, Gyldenløvesgade 15, 5. sal, postboks 228, 1502

Læs mere

LEJEKONTRAKT. mellem Københavns Ejendomme som udlejer. Og xx som lejer. dele af eller hele ejendommen beliggende xx.

LEJEKONTRAKT. mellem Københavns Ejendomme som udlejer. Og xx som lejer. dele af eller hele ejendommen beliggende xx. E-doc i ØKF Lejemåls nr. Ejendoms nr. LEJEKONTRAKT mellem Københavns Ejendomme som udlejer Og xx som lejer dele af eller hele ejendommen beliggende xx. Parterne 1. Det lejede 2. Anvendelse 3. Ikrafttræden/overtagelse

Læs mere

L E J E K O N T R A K T

L E J E K O N T R A K T L E J E K O N T R A K T BUTIK, RESTAURANT M.V. (erhvervsbeskyttede) Parterne Baggrund og formål 1. Det lejede 2. Anvendelse 3. Ikrafttræden/overtagelse 4. Opsigelse/ophør 5. Fremleje og afståelse 6. Årlig

Læs mere

HALDGUTTENBERG ERHVERVSLEJEKONTRAKT

HALDGUTTENBERG ERHVERVSLEJEKONTRAKT 25. februar 2011 J.nr. 10.656 ERHVERVSLEJEKONTRAKT PARTERNE Denne lejekontrakt indgås mellem Givrum Facilities S.M.B.A. Cvr.nr. 33 16 53 23 Sortedam Dossering 103, 2. tv. 2100 København Ø (herefter kaldet

Læs mere

T I D S B E G R Æ N S E T E R H V E R V S L E J E K O N T R A K T

T I D S B E G R Æ N S E T E R H V E R V S L E J E K O N T R A K T ADVOKAT EIGIL PEDERSEN KAJ MUNKS VEJ 4 7400 HERNING Tlf. 96 26 40 00 J.NR. 6023567 /TMH T I D S B E G R Æ N S E T E R H V E R V S L E J E K O N T R A K T Mellem undertegnede Innovatorium A/S Birk Centerpark

Læs mere

Erhvervslejeaftale Driftsbygning Hal? Stenninggårdsvej 1, Vejen

Erhvervslejeaftale Driftsbygning Hal? Stenninggårdsvej 1, Vejen TEKNIK & MILJØ Team Administration Dato: 13-07-2014 Sagsnr.: 14/24150 Kontaktperson: Birgith M. Hansen Dir. tlf.: 7996 6203 E-mail: teknik@vejen.dk Erhvervslejeaftale Driftsbygning Hal? Stenninggårdsvej

Læs mere

OPP Kalvebod Brygge. Bilag 2 // Vilkår for leje af grundareal

OPP Kalvebod Brygge. Bilag 2 // Vilkår for leje af grundareal OPP Kalvebod Brygge Bilag 2 // Vilkår for leje af grundareal Indholdsfortegnelse 1 Parterne 2 2 Baggrund 2 3 Det lejedes omfang og beliggenhed 3 4 Anvendelse 3 5 Ikrafttræden og opsigelse 4 6 Lejemålets

Læs mere

E R H V E R V S L E J E K O N T R A K T

E R H V E R V S L E J E K O N T R A K T Lejemåls nr. E R H V E R V S L E J E K O N T R A K T Denne kontrakt består af en række bestemmelser, der udfyldes af parterne. Bestemmelser der uddyber eller fraviger det fortrykte kan anføres i kontraktens

Læs mere

Appendiks 3.1. Aftale om leje af Vestbanens værksted i Varde. Mellem. Vestbanen A/S c/o Varde Kommune Bytoften 2 6800 Varde.

Appendiks 3.1. Aftale om leje af Vestbanens værksted i Varde. Mellem. Vestbanen A/S c/o Varde Kommune Bytoften 2 6800 Varde. Appendiks 3.1 Aftale om leje af Vestbanens værksted i Varde Mellem Vestbanen A/S c/o Varde Kommune Bytoften 2 6800 Varde og [Operatør] Mellem Vestbanen A/S c/o Varde Kommune Bytoften 2 6800 Varde (herefter

Læs mere

LEJEKONTRAKT for beboelse

LEJEKONTRAKT for beboelse Typeformular A, 8. udgave Lejemåls nr. (Til intern brug) LEJEKONTRAKT for beboelse L e j e k o n t r a k t t i l a n v e n d e l s e i l e j e a f t a l e r o m b e b o e l s e s - l e j l i g h e d e

Læs mere

LEJEKONTRAKT. Efter aftalen har lejer endvidere efter udlejers anvisninger adgang og brugsret til følgende lokaliteter: (sæt x)

LEJEKONTRAKT. Efter aftalen har lejer endvidere efter udlejers anvisninger adgang og brugsret til følgende lokaliteter: (sæt x) Typeformular A, 8. udgave Lejemåls nr. 06240213 LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme.

Læs mere

LEJEKONTRAKT for beboelse

LEJEKONTRAKT for beboelse Typeformular A, 8. udgave Lejemåls nr. LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme.

Læs mere

LEJEKONTRAKT for beboelse

LEJEKONTRAKT for beboelse Typeformular A, 8. udgave Lejemåls nr. LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme.

Læs mere

LEJEKONTRAKT for beboelse

LEJEKONTRAKT for beboelse Typeformular A, 7. udgave Lejemåls nr. Stempel LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme.

Læs mere

LEJEKONTRAKT for beboelse

LEJEKONTRAKT for beboelse Typeformular A, 7. udgave Lejemåls nr. Stempel LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme.

Læs mere