HANDLEPLAN FOR ERHVERVSSTRATEGI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HANDLEPLAN FOR ERHVERVSSTRATEGI 2013-2015"

Transkript

1 HANDLEPLAN FOR ERHVERVSSTRATEGI Læs om hvordan Albertslund Kommune vil udmønte erhvervsstrategien i 10 strategiske og 17 tværgående målbare initiativer

2 Indledning Handleplanen skal udmønte Erhvervsstrategi for Albertslund Kommune og knytte an til de strategiske og tværgående spor samt de konkrete initiativer, som er beskrevet i strategien. Erhvervsstrategien bygger på et regionalt og internationalt perspektiv, og at Albertslund som by er en integreret del af hovedstadsområdet, EU og den øvrige verden. Vi ser os selv i en større sammenhæng, når det kommer til at fremme udvikling og vækst. Derfor bygger vi i Albertslund videre på åbenhed og udsyn og indgår aktivt i strategisk samarbejde og netværk både på et lokalt, regionalt, nationalt og et internationalt plan. Strategien er derfor også udarbejdet i overensstemmelse med den regionale udviklingsplan, nationale vækstanbefalinger samt de udviklingsrammer, der arbejdes med i EU-regi i de kommende år. Denne handleplan skal ses i en sammenhæng med en lang række både lokale, regionale og internationale projekter, programmer og aktiviteter. Derfor er handlingsplanens initiativer og aktiviteter ofte et sammenspil mellem Albertlund Kommune og eksterne aktører. Eksempelvis indgår Albertslund Kommune og Væksthus Hovedstadsregionen årligt en samarbejdsaftale, som fastsætter konkrete aktiviteter og handlinger, der understøtter den lokale erhvervsservice og målsætningerne for erhvervsudviklingen i Albertlund kommune og hele regionen. Et andet eksempel er Handlingsplan for Den Regionale Udviklingsplan , der beskriver en række konkret initiativer, der understøtter målsætningerne i Den Regionale Udviklingsplan. Der er stor sammenfald mellem handlingerne som beskrives i forhold til Den Regionale Udviklingsplan og Erhvervsstrategi for Albertslund kommune, og der vil kunne skabes synergi mellem mange af handlingerne. Konkret er Albertlund kommune allerede i dag projektpartner med Region Hovedstaden i en lang række projekter, som både understøtter den regionale udvikling men også mere lokale målsætninger. Mere lokalt forventes det, at der indgås et tættere samarbejde med virksomhederne, grundejerforeningerne m.m. i Albertslund Kommune for at arbejde for fælles handlinger og målsætninger. De konkrete initiativer afledt af erhvervsstrategien kan relatere sig til flere strategiske indsatsområder og spor, og derfor vil der være overlap og synergieffekt imellem initiativerne. De fire tværgående spor, Erhvervsservice, Innovation, Samarbejde og Internationalisering samt Branding og Profilering har alle et primært udgangspunkt og forankring i Albertslund Kommune. Derfor er selve handlingerne i handleplanen bygget op om de tværgående spor, men vil spille sammen med initiativer i både de tværgående og de tre strategiske spor. 1

3 Forankring Politisk er erhvervsstrategien og handleplanen forankret i økonomiudvalget. Organisatorisk og administrativt forankres arbejdet med implementering af erhvervsstrategien i Erhvervs- og Udviklingscenteret. Erhvervs- og Udviklingscenteret har ansvaret for at samle og koordinere alle de erhvervsrettede funktioner og aktiviteter og skal fungere som erhvervslivets, virksomhedernes og grundejernes ene indgang til Albertlund Kommune. Erhvervs- og Udviklingscenteret skal have en strategisk tilgang og være dagsordenssættende i forhold til den erhvervspolitiske dagsorden i regionale, nationale og internationale sammenhænge. Herudover skal centret bidrage til initiativer, der skaber gode vilkår for virksomhederne, styrker vækst, erhvervsudvikling, udbuddet af arbejdskraft og uddannelses- og studiemuligheder i Campus Albertslund. De konkrete handlinger i handleplanen kan være forankret og driftet forskellige steder i kommunens organisation alt efter tema. Initiativer og handlinger kan også være forankret hos andre eksterne aktører. Chefforum vil fungere som styregruppe for erhvervsstrategien og handleplanen. De enkelte handlingers styring kan, ligesom forankringen og driften, ligge forskellige steder i kommunens organisation. Resultatmåling og evaluering Opfølgning på målene og evaluering af indsatsen af erhvervsstrategien og handleplanen foretages af Erhvervs- og Udviklingscenteret og forelægges økonomiudvalget i en toårig kadence. Løbende opfølgning på målene sker i øvrigt i forbindelse med den almindelige budgetopfølgning. Første status, evaluering og målopfølgning, sker ved udgangen af Der skal i den forbindelse udarbejdes en opdatering eller revision af handleplanen for perioden , for herved at sikre en tilpasset fremdrift ift. status og mål og sammenhænge til eventuelle fremtidige projekter og målsætninger. Denne handleplan har derfor fokus på handlinger og initiativer, som gennemføres og igangsættes inden udgangen af Ved udgangen af 2017 udarbejdes en evaluering og målredegørelse. Status, målopfølgning og opdatering/revision af handleplanen, ultimo 2015 Status og målredegørelse for handleplanen og erhvervsstrategien (evt. opdatering), ultimo 2017 De overordnede mål for Erhvervsstrategi Vi vil skabe nye arbejdspladser i Albertslund Kommune inden Vi vil skabe optimale rammer for bæredygtig udvikling og vækst i virksomhederne og dermed understøtte alle aspekter af livet i Albertslund. Erhvervsstrategien bygger på kommuneplanstrategien for Albertslund Forstad på Forkant fra 2011, hvor der blev sat et mål om at skabe nye arbejdspladser. I henhold til Danmarks Statistik var der i beskæftigede med arbejdssted i Albertslund Kommune. I henhold til Jobindsats.dk var der i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere med arbejdssted Albertslund Kommune. 2

4 Erhvervsservice Vi vil opbygge en synlig og enstrenget erhvervsservice og målrettet erhvervsinformation. Initiativ og handling Én indgang I 2014 vil Erhvervs- og Udviklingscenteret etablere en erhvervsrettet callcenterfunktion, der er virksomhedernes, erhvervslivets og iværksætternes ene indgang, og som sikrer viderestilling af henvendelser til rette medarbejder og guider personer, der henvender sig til hjemmeside og digitale løsninger. Dette skal kobles til kommunikationsindsatsen. Der ansættes en medarbejder til callcenterfunktionen, som også kan kobles med andre erhvervsrettede funktioner. Der skal sikres et solidt back-up-system til callcenterfunktionen, så opgaven varetages af en eller flere andre, når medarbejderen er fraværende. Der skal yderligere i 2014 oparbejdes et indgående kendskab til virksomhederne i Albertslund, udarbejdes kortlægninger i forhold til sporene omkring grøn vækst og vækst gennem velfærd, koordinerede servicetilbud og aktiviteter. Herigennem udfoldes erhvervsservicen i kommunen, og der samles viden til en vidensbank. Fremskudt erhvervspunkt for udviklingsaktiviteter og erhvervsservice Som en del af en styrket og fokuseret erhvervsudvikling i Albertslund etableres der et fremskudt erhvervspunkt med udviklingsaktiviteter i forhold til innovationsprojekter og projektsamarbejde med erhvervslivet samt erhvervsservice i forhold til information, service og rådgivning og erhvervsrettede funktioner til virksomhederne. Kommunen etablerer sig med fremskudte erhvervsudviklingsaktiviteter i kommunens eksisterende bygninger omkring Midtbyen. Her udrulles i første omgang et erhvervspunkt, hvor virksomheder får en indgang til deltagelse i kommunens udviklings- og netværksaktiviteter samt et overblik over kommunens erhvervsserviceydelser, kontaktpersoner, adgang til rådgivning og information m.m. Herudover arbejdes der på at skabe grundlag for at tilknytte en erhvervs Ph.d., som konkret kan forske i koblingen mellem erhvervsudvikling og Smart Cities-perspektivet, og hvordan de optimale alliancer og partnerskaber indgås for at sikre en grøn og bæredygtig omdannelse og vækst i erhvervsområderne. Netværk Strategisk Erhvervsforum Som videreførelse af arbejdet i 17.4 udvalget for erhvervsudvikling, nedsættes der primo 2014 et strategisk erhvervsforum med deltagelse af erhvervslivet. Der er udarbejdet et forslag til kommissorium. Koordinerende erhvervsnetværk Der etableres i 2014 et koordinerende erhvervsnetværk for alle medarbejdere i kommunen med virksomhedskontakt. Blandt deltagerne i erhvervsnetværket udpeges en Erhvervs Task Force med en repræsentant for hvert erhvervsserviceområde. Der etableres en fælles virksomheds vidensbank, hvor der samles op på møder med virksomhederne og input til kommunens erhvervstiltag fra virksomhederne. Herigennem aktiveres virksomhedskendskabet og erhvervsservicen på tværs i kommunen. Inden udgangen af første kvartal 2014 er netværket etableret, og der er udarbejdet et kommissorium for netværkets indhold, temaer og arbejdet. Eksterne virksomhedsnetværk Vi etablerer i 2014 virksomhedsnetværk med deltagelse af kommunen, lokale virksomheder og vidensmiljøer, som knytter an til de tre strategiske spor. 3

5 Der etableres to virksomhedsnetværk inden for henholdsvis miljø og klima samt sundhed og velfærd. Formålet er at se vækst- og udviklingsmuligheder i lokalmiljøet og fremme tværgående udviklingsprojekter inden for de to områder samt at tiltrække eksterne midler og ressourcer til innovation og udvikling i Albertslund. Herudover er formålet erfaringsudveksling og synliggørelse af de gode historier mellem virksomhederne. De to virksomhedsnetværk tænkes sammen med aktiviteterne i DOLL og Gate 21 samt aktiviteter i sundhedshus og plejecenter og NIPS21. De to netværk tænkes forankret hos den nye udviklingskonsulent i Erhvervs- og Udviklingscentret, som er beskrevet under innovation. Endelig tilbyder Jobcenter Albertslund netværk mellem virksomheder, der benytter sammen ordning, f.eks. mentornetværk. Grøn Erhvervsservice Vores unikke styrkeposition inden for grøn erhvervsservice styrkes og udbygges. I 2014 etableres én grøn erhvervskontakt i kommunen som en del af én indgang og Erhvervs Task Forcen. Den grønne erhvervskontakt skal have overblik over den grønne erhvervsservice, kunne give indledende rådgivning om grøn omstilling og støtte til at gennemføre innovative projekter inden for grøn omstilling. I perioden arbejdes der med tematiske tiltag ift. den grønne erhvervsservice, eksempelvis mobilitetsplanlægning, energirenovering og samarbejdsaftaler mellem lejer og udlejer. Der skal arbejdes mere konkret med temaer og målsætninger i forbindelse med udarbejdelse af en ny klimaplan for Albertlund Kommune. Vækst- og iværksætterrådgivning Der skal i arbejdes med at koble virksomheder og iværksættere til projekter og programmer i regi af Iværksætterkontaktpunktet, Væksthuset, Gate 21 og andre erhvervsfremmeaktører. Vi styrker vilkårene for vækstiværksættere i kommunen, herunder adgangen til rådgivning og kapital og understøtter, at flere vækstvirksomheder gennemfører vækstforløb med Væksthus Hovedstaden. I sættes der særligt fokus på iværksættere og deres vækstgrundlag i Albertslund. Et centralt element ift. vækst- og iværksætterrådgivning er tilgængelig viden og information om tilbud, arrangementer og projekter, og indsatsen skal derfor være en integreret del af arbejdet med kommunikationsindsatsen. I 2014 skal der ligeledes arbejdes med at understøtte og udvikle service og tilbud i regi af Iværksætterkontaktpunktet. Der skal sættes fokus på at målrette de konkrete tilbud til iværksætterne, og de skal synliggøres og markedsføres over for de lokale iværksættere. Albertslund Kommune deltager i regi af Iværksætterkontaktpunktet i perioden i et forprogram til Hovedstadens Iværksætter Program. Programmets overordnede formål er at styrke og skabe sammenhæng i tilbuddene til regionens iværksættere og dermed skabe grundlaget for en forbedring af deres evne til at overleve og muligheder for at konsolidere sig, så flere når frem til en vækstfase, hvor de skaber nye arbejdspladser og eksportindtægter. Der vil blive afholdt en lang række aktiviteter for iværksættere, bl.a. flere tematiserede workshop som afholdes i vestegns kommunerne, heraf minimum et i Albertslund Kommune. Albertslund Kommune deltager som tidligere i GEW 2013 (Danmarks Vækst- og Iværksætteruge, som er en del af den internationale Global Entrepreneurship Week). Der arrangeres åbent hus hos en virksomhed i hver kommune, der kan give inspiration om forretningsudvikling, og der er fokus på netværk blandt gæsterne hos virksomheden. Erhvervsservice med fokus på arbejdskraften Med udgangspunkt i Jobcentrets erhvervsservice og Campus-aktiviteterne, styrkes en række aktiviteter, som igangsættes i : Kommunikation Vi styrker kommunikationen mellem virksomhederne og Jobcentret. Det er allerede vedtaget, at virksomheder med over 2 ansatte vil blive kontaktet af Jobcentret i løbet af 2013, og der forventes 4

6 kontakt med 350 virksomheder. Formålet er bl.a. at afdække, hvad virksomhederne efterspørger af service fra Jobcentret og bede om tilsagn til at modtage et elektronisk nyhedsbrev, så ordninger som jobrotation, voksenlærling osv. smidigt kan udnyttes af virksomhederne i Albertslund. Praktik- og uddannelsespladser Vi skaber flere praktikpladser og uddannelsespladser til unge fra Albertslund. I samarbejde med erhvervsskolerne, som administrerer uddannelsesaftaler, vil vi støtte virksomheder i at etablere pladser og facilitere, at flere virksomheder kan deles om en praktikplads, så også mindre virksomheder kan magte opgaven. Sammen med Dansk Byggeri Hovedstaden, Københavns Tekniske Skole og UU-Vestegnen har vi lavet en partnerskabsaftale, hvor parterne styrker deres fælles indsats for, at flere unge får en praktikplads, og at ledige får et job som struktører. Denne model udfoldes til andre uddannelser. Sociale klausuler Samtidig har vi indført sociale klausuler for lærlinge omkring kommunens bygge- og anlægsarbejder og ved indkøb af varer. De sociale klausuler skal være med til at sikre, at der kommer flere praktikpladser, så flere unge kan færdiggøre deres erhvervsuddannelse. I forlængelse af de sociale klausuler vil vi også bruge vores rolle som kunde til generelt at fremme virksomhedernes oprettelse af praktikpladser. Opkvalificere eksisterende arbejdskraft Vi intensiverer samarbejdet med virksomheder i Albertslund om jobrotationsforløb, hvor eksisterende medarbejdere opkvalificeres i kortere eller længere kursusforløb, mens deres arbejdsopgaver varetages af vikarer. Vi vil informere om muligheden for voksenlærlingeforløb enten for eksisterende ufaglærte medarbejdere eller nyrekrutterede medarbejdere. Nye uddannelser til Albertslund Indsatsen med at tiltrække nye uddannelser og koordinering med Campus Albertslund kobles til Erhvervs- og Udviklingscentret. Vi etablerer i samarbejde med eksisterende uddannelsesinstitutioner nye uddannelsesretninger i Albertslund. I samarbejde med Københavns Erhvervsakademi arbejder vi på at lokalisere en fotonikuddannelse i Albertslund i tilknytning til DOLL. I sammenhæng med Sundhedshuset og NIPS21 arbejder vi med at etablere en uddannelse inden for sundhed, pleje og omsorg. Campus Albertslund samarbejder med kommunens to største servicevirksomheder om udvikling af et serviceakademi. Herudover arbejder vi i Campus Albertslund på at fremme et uddannelsestilbud, der retter sig mod den service og produktions arbejdskraft, der efterspørges generelt, som f.eks. gartnerelever, køkken- og kantinepersonale, ejendoms- og vedligeholdelsesassistenter etc. Tiltrække kvalificeret arbejdskraft Vi hjælper virksomhederne med at tiltrække kvalificeret arbejdskraft. Når virksomheder har behov for at tiltrække kvalificeret arbejdskraft udefra, enten fra andre egne af Danmark eller fra udlandet, er der behov for, at kommunen kan servicere med tilbud om bolig, skole til medfølgende børn og job til medfølgende ægtefæller. Specifikt udarbejdes der en pakke til virksomheder med oplysning om boliger, skole og dagpasningstilbud, jobmuligheder for medfølgende ægtefæller. Jobcentret har mulighed for at tilbyde udenlandske medfølgende ægtefæller hjælp til at søge job, bl.a. ved at etablere praktik og løntilskud. Servicen skal udvikles i samarbejde med virksomheder, der ansætter udefrakommende arbejdskraft. 5

7 Innovation Vi vil opruste innovationsevnen i egen organisation og understøtte innovationssamarbejde mellem lokale virksomheder, relevante vækstaktører og kommunen med udgangspunkt i de to spor, grøn vækst og vækst gennem velfærd. Initiativ og handling Fokus på innovation Innovationsledelse Vi øger vores fokus på innovationsledelse i kommunens uddannelsestilbud og opkvalificering i innovationsevne af kernemedarbejdere i kommunen. Der uddannes i innovatører, som fungerer som intern sparringspartner i innovationsprojekter og ekstern sparringspartner for innovationsrådgivning, og som kan kortlægger innovationsressourcer i det lokale erhvervsliv inden for miljø og klimaområdet samt velfærds- og sundhedsområdet. Der ansættes en udviklingskonsulent til at drive de to strategiske spor for hhv. grøn vækst og vækst gennem velfærd, som understøtter aktiviteter og netværk i de to spor. Politiske vækst- og innovationsnetværk I 2014 vil der i forbindelse med effektueringen af den administrative og politiske organisation blive etableret et 17.4 udvalg for innovation i byen, et 17.4 udvalg for innovation på velfærdsområdet samt interne administrative innovations netværk. Innovationsindsatsen skal i forbindelse med udmøntning af erhvervsstrategien have et ophæng på både kommunens kommende administrative netværksstruktur samt de politiske innovationsnetværk. Spor 1. Innovation og grøn vækst Grøn innovation Vi fremmer grøn vækst og tiltrækker grønne arbejdspladser ved at skabe optimale rammer og mulighed for partnerskaber og miljøer inden for grøn teknologi og Smart Cities perspektivet i kommunens erhvervsområder. Med udgangspunkt i DOLL i Hersted Industripark arbejder vi for, at der etableres klynger af virksomheder, der kan indgå i udviklingen af grønne produkter og skabe et attraktivt miljø for grønne virksomheder. Det gør vi gennem vores partnerskaber i Gate 21, Green Cities og Copenhagen Cleantech Cluster, innovationsnetværket Smart City og vores formandskab i KTC faggruppen for klima, energi og ressourcer. I 2014 kortlægges virksomheder i Albertslund, som kan indgå i et udviklingstræk inden for grøn teknologi og innovation. På basis af denne kortlægning afdækkes kompetencer i lokale virksomheder som leverandører inden for grønne produkter og teknologier samt regionale partnere med henblik på at indlede samarbejde om innovationsprojekter på det grønne område. Vi igangsætter med udgangspunkt i kommunens egne faciliteter i form af boliger, veje belysning m.m. konkrete innovationsprojekter i samarbejde med Gate 21, virksomheder og forskningsinstitutioner om at udvikle, afprøve og teste nye miljø- og energiløsninger i overensstemmelse med Region Hovedstadens nye klimastrategi. I første fase faciliterer vi i samarbejde med Gate 21 et af tre laboratorier i DOLL, Living Lighting Lab, der etableres i Hersted Industripark i DOLL eller Lighting Lab DK er grundpillen i udviklingen af Nordeuropas første forskerpark for fotonik og belysning. I tilknytning til DOLL-faciliteterne udvikles på sigt en Smart City Technologies Inkubator, hvor fremtidens leverandører til den intelligente by kan få støtte og vejledning samt lokaler og faciliteter. Spor 2: Innovation og vækst gennem velfærd Med udgangspunkt i det nye Sundhedshus og Plejecenter som prøvestation indgår vi primo 2014 en udviklingspartnerskabsaftale med OK-Fonden om innovationssamarbejde med henblik på innovation 6

8 og udvikling inden for omsorg og ældrepleje. Herudover videreudvikler vi fra 2013 og frem samarbejdet i NIPS21 om at skabe en tværkommunal innovationsplatform på sundheds- og velfærdsområdet, som er funderet i hovedstadsregionen. NIPS21-platformen og innovationssamarbejdet i sundhedshus og plejecenter tænkes sammen med etableringen af Copenhagen Health-tech Cluster i samarbejde med Københavns Kommune og Copenhagen Capacity. Copenhagen Health-tech Cluster er en regional klynge, der samler erhverv og forskning inden for udvikling og anvendelse af sundhedsteknologiske løsninger, som der arbejdes på at få etableret i For at geare de lokale vækstmuligheder på dette område, kortlægges i 2014 virksomheder i Albertslund, som indgår i ressourceområdet velfærdsteknologi og service på basis af en statiske metode, der er udviklet i Odense Kommune og Region Syddanmark. På basis af denne kortlægning afdækkes i 2014 kompetencer i lokale virksomheder som leverandører inden for sundhed, omsorg og pleje og andre velfærdsydelser samt regionale partnere med henblik på at indlede samarbejde om innovationsprojekter på velfærdsområdet. Der igangsættes i større innovationsprojekter sammen med erhvervslivet, vidensmiljøer og eventuelt andre kommuner. De konkrete indsatsområder defineres i samarbejde med partnerne og tager udgangspunkt i konkrete udfordringer på tværs af sundhedssektoren og udvikling og innovation i det nye Sundhedshus. 7

9 Samarbejde og internationalisering Vi vil bruge vores eksterne ressourcer aktivt på et lokalt, regionalt og globalt plan. Initiativ og handling Styrke strategiske partnerskaber med byer Forudsætningen for at arbejde med vækst og udvikling i en regional og international kontekst er bl.a. et aktivt netværk og partnerskab med andre byer. Fra 2014 udbygger og indgår vi derfor i nye strategiske partnerskaber med andre byer på EU og internationalt plan med det formål at styrke samarbejdet om miljø, erhverv m.m. I deltager Albertlund Kommune i Masterclass for Strategisk Byledelse. Danske kommunale topchefer sætter fokus på byledelse i en tid præget af globalisering og omstilling til et grønt vækstparadigme. Strategisk Byledelse indeholder et omfattende ledelsesprogram med fokus på best practice cases og netværksopbygning nationalt og internationalt. Ligeledes deltager kommunen i Covenant of Mayors, som er en borgmesterpagt, der involverer lokale og regionale myndigheder på europæisk plan, der frivilligt har forpligtet sig til øget energieffektivitet og brug af vedvarende energikilder i deres områder og er et netværk for 40 byer under DG Connect i EU. Der skal herudover arbejdes aktivt med de eksisterende partnerskabsaftaler i Kina. Albertslund Kommune har f.eks. indgået en aftale med den kinesiske by Xiaolan om udvikling af fremtidens lyskilder. Kontakt mellem internationale studerende og lokale virksomheder Vi udvikler med start i 2014 kontakten til de internationale studerende via samarbejde med deres uddannelsessteder og tilbud med udgangspunkt i de to kollegier, Danmarks Internationale Kollegium og Morbærhaven. I samarbejde med deres uddannelsessteder (bl.a. DTU Ballerup, Sjællands Erhvervsakademi) formidles studiepraktik/studiejob i lokale virksomheder. Regionalt EU-kontor I regi af KKR arbejdes der på at etablere et fælles regionalt EU-kontor i samarbejde med Region Hovedstaden og Københavns Kommune. Det fælles EU-kontor skal fokusere på kommunernes og de øvrige partneres interesseområder og gennemføre en række opgaver for at, fremme jobskabende vækst i regionen og i de enkelte kommuner øge regionens synlighed (branding) styrke indflydelse på rammer for initiativer og aktiviteter og styrke organisationernes viden om EU Hvis det fælles initiativ godkendes politisk, forventes EU-kontoret at være i fuld drift fra september Albertslund vil herigennem kunne styrke sine internationale muligheder for at skabe vækst og tiltrække udviklingsmidler til kommunen. International kommunikation Vi styrker i 2014 vores internationale kommunikation, så udvalgte dele af erhvervshjemmesiden, erhvervsrettede publikationer m.v. udgives på flere sprog. Fokus på international kommunikation indgår som en integreret del af den overordnede erhvervsrettede kommunikationsindsats. I samarbejde med Copenhagen Capacity kortlægges de mulige indsatser ift. en international markedsføring og kommunikation. Albertslund Kommune skal inden medio 2014 være synlige på alle regionale og internationale hjemmesider, som eksponerer erhvervsområder og kommunernes erhvervsstrategier. Optimering af samarbejder og strategiske partnerskaber I 2014 udarbejdes en kortlægning af potentialer for strategiske projekter, programmer og samarbejder, som kan understøtte et internationaliserings perspektiv for virksomhederne eller den regionale erhvervsudvikling. Konkret skal der være fokus på Væksthusets tilbud og de ministerielle og EU s programmer, som tilbydes kommuner og virksomheder. Der arbejdes med et kompetence- og ressourcekort for kommunens eksterne regionale samarbejdspartnere med fokus på at styrke og optimere kommunens eksterne ressource- og vidensbank. 8

10 I 2015 igangsætter eller understøtter vi mindst to internationale netværk for erhvervslivet med en central tovholder i kommunen med fokus på at øge internationaliseringen i virksomhederne og danne internationale partnerskaber vil vi være proaktive ift. aktiv projektdeltagelse, deltagelse i arbejdsgrupper, baggrundsgrupper m.m. i samarbejde med de regionale og nationale erhvervsaktører. Vi skal arbejde for en prioriteret understøttelse af regionale og nationale erhvervsfremmeprojekter. Vi skal fra 2013 have et vedvarende fokus på at gøre brug af de potentialer og ressourcer, som ligger i samarbejder, puljer og partnerskaber med forskellige ministerier og styrelser. Vi vil arbejde netværksbaseret ift. strategiske indsatser og prioritere at opbygge netværk og relationer i ministerier og styrelser. I skal der arbejdes proaktivt for at profilere Albertslund Kommune som oplagt samarbejdspartner for forsøgs- og udviklingsprojekter forankret i ministerier og styrelser. 9

11 Branding og profilering Vi vil skabe et stærkt erhvervsmæssig brand og profilering af Albertslund som mulighedernes by. Initiativ og handling Pixi-udgave af erhvervsstrategien Vi udgiver umiddelbart efter godkendelse af erhvervsstrategien i 2013 en pixiudgave målrettet til erhvervslivet, hvor der fokuseres på de overordnede strategiske mål, konkrete tiltag i forhold til virksomhederne og med invitation til virksomhederne om at deltage i udviklings- og vækstaktiviteter. Afdækning af målgruppen og kortlægning af erhvervslivet Vi afdækker indledningsvist i 2013 målgruppen for kommunikationen gennem en kortlægning af virksomhederne i Albertslund. Kortlægningen skal gå længere end en almindelig branchestatistik med flere perspektiver på virksomhederne, det kan f.eks. være, hvor de er i forhold til vækst, CSR, grønne tiltag, internationalisering, ressourcer og udviklingsmuligheder. Kommunikationsstrategi og kommunikationsenhed Der udarbejdes primo 2014 en kommunikationsstrategi med fokus på vækstdagsordenen i Albertslund, tiltrækning af nye virksomheder på vores vækstområder, branding af Albertslund som erhvervskommune m.m. Virksomhedsrepræsentanter inviteres ind i en følgegruppe om udviklingen af kommunens målrettede erhvervsinformation. I 2014 arbejdes der videre med indholdet i kommunikationsstrategien og de aktiviteter, som skal medtages i strategien, eksempelvis; erhvervsrettet hjemmeside, velkomstpakke, kommunikationspakke, artikelskrivning og placering af gode historier, relationsdannelse og opbygning af gode personlige relationer til nøglepersoner, nyt postnummer i Hersted Industripark og udarbejdelse af materiale til netværkskommunikation. Der ansættes i 2013 en kommunikationspraktikant i Erhvervs- og Udviklingscenteret til at kick starte kommunikationsindsatsen. Der skal udarbejdes analyser og kortlægninger i 2013 og konkrete produkter og implementering udarbejdes i Albertslund Kommune skal inden medio 2014 være synlige på alle regionale og internationale hjemmesider som eksponerer erhvervsområder og kommunernes erhvervsstrategier. Lokaleportalen I 2013 indgår vi aftale med Lokaleportalen.dk om markedsføring af kommunens ledige erhvervsbygninger og grunde på vores erhvervshjemmeside. Løsningen vil fremstå som en integreret del af kommunens hjemmeside og vil give virksomheder, developere m.m. mulighed for at søge efter egnede lokaliteter direkte på hjemmesiden. IværksætterKontaktpunktet - IVKP Der i 2013 oprettet en hjemmeside for IværksætterKontaktpunktet, for at markedsfører aktiviteter og tilbud til iværksætterne og sikre én indgang. Der skal i 2014 arbejdes strategisk med at synliggøre IværksætterKontaktpunktets nyetablerede hjemmeside og udbyggede kursus- og aktivitetskalender. Arrangementer Borgmesteren afholder 1 2 større arrangementer/events for erhvervslivet hvert år. Her sættes der fokus på relevante temaer og emner af interesse for de lokale virksomheder. Formålet er dels at stille viden til rådighed for virksomhederne, dels at styrke netværket mellem kommunen og virksomhederne og mellem virksomhederne. 10

12 Mål og målopfølgning Målet i erhvervsstrategien er at: Vi vil skabe nye arbejdspladser i Albertslund Kommune inden Vi vil skabe optimale rammer for bæredygtig udvikling og vækst i virksomhederne og dermed understøtte alle aspekter af livet i Albertslund. For at følge op på initiativer og handlinger i erhvervsstrategien, opstilles nedenstående målskema til løbende at vurdere fremgang inden for målene. Første status og målopfølgning sker ved udgangen af Der udarbejdes en opdatering eller revision af handleplanen for perioden for herved at sikre en tilpasset fremdrift ift. status og mål og sammenhænge til eventuelle fremtidige projekter og målsætninger. Anden status og målredegørelse sker ved udgangen af Status, målopfølgning og opdatering/revision handleplanen, ultimo 2015 Status og målredegørelse for handleplanen og Erhvervsstrategien (evt. opdatering), ultimo 2017 Mål Strategiske mål Skabe mindst 1000 nye arbejdspladser inden for grøn teknologi inden 2017 Fremme offentlig-privat innovation og samarbejde gennem etablering af 2 3 klynger inden for grøn teknologi med specielt fokus på fotonik Fremme udviklings- og iværksættermiljøer inden for grøn teknologi og miljøløsninger Skabe mindst 100 nye arbejdspladser inden for uddannelse og forskning inden 2017 Status og målopfølgning. Revision af handleplanen ultimo 2015 Status, målopfølgning og evaluering ultimo

13 Sikre at eksisterende arbejdspladser bevares i Albertslund gennem rekruttering og opkvalificering af arbejdskraft. Der er mindst 60 godkendte jobrotationer i Hvert år fastsættes mål i den årlige beskæftigelsesplan Der lokaliseres mindst to nye uddannelsesretninger i Albertslund. Den første uddannelsesretning er etableret senest i 2017 Kommunen i samarbejde med de regionale erhvervsstøtteinstitutioner er en aktiv partner i at fremme international arbejdskraft i lokale virksomheder. Der er frem til 2014 samarbejde om international arbejdskraft med mindst to virksomheder Skabe mindst 400 nye arbejdspladser baseret på sundhed, omsorg og pleje inden 2017 Fremme etablering af nye socialøkonomiske virksomheder og skabe mindst 100 nye arbejdspladser i socialøkonomiske virksomheder inden 2017 Etablere en kommunal innovationsplatform på velfærds- og sundhedsområdet senest i 2015 og fremme beskæftigelse og vækst gennem offentlig-privat samarbejde inden for løsninger i sundhedssektoren og kommunale velfærdsopgaver 12

14 Tværgående mål Albertslund Kommune placeres i top 10 på Dansk Industris barometer over erhvervsvenlige kommuner inden 2017 Størstedelen af virksomhederne i Albertslund inden udgangen af 2015 oplever én indgang til kommunen og en stærkere erhvervsrettet kommunikation til virksomhederne Der senest i 2015 er mindst 50 iværksættere igennem IværksætterKontakt-punktets rådgivning i Albertslund om året, svarende til en stigning på 50% Skabe mindst 100 nye arbejdspladser på baggrund af nye iværksættere og vækstiværksættere inden 2017 Størstedelen af virksomhederne inden udgangen af 2015 oplever en effektiv kommunikation med Albertslund Jobcenter. Nyhedsbrev på de relevante samarbejdsområder med 500 abonnenter inden 2017 Albertslunds Kommunes grønne erhvervsservice, som f.eks. energigennemgang og mobilitetsplanlægning på virksomhederne, senest i 2015 opleves som unik erhvervsservice i særklasse. Understøtte innovationsevnen hos virksomheder i Albertslund 13

15 Fremme innovationsevnen hos nøglemedarbejdere i Albertslund Kommune Fremme tværgående innovative udviklingsprojekter i Albertslund med deltagelse af lokale virksomheder Skabe mindst 100 nye arbejdspladser gennem øget eksport inden 2017 Understøtte internationalisering og tiltrække og omsætte internationale kompetencer til gavn for erhvervslivet i Albertslund Skabe udvikling og videndeling gennem strategiske byalliancer, internationale netværk og indgå aktive strategiske samarbejder med regionale og internationale erhvervsfremme aktører Skabe mindst 200 nye arbejdspladser gennem øget profilering af Albertslund som erhvervskommune inden 2017 Der er mindst 50 eksponeringer af erhvervsmæssig omtale i landsdækkende medier og fagblade om året fra 2013 Etablere en erhvervsrettet hjemmeside inden udgangen af 2013 og nå besøgende på erhvervshjemmesiden inden for det første år svarende til en stigning på 50% 14

16 Skabe interesse og viden om Albertslunds erhvervsaktiviteter og muligheder gennem markedsføring direkte til netværk, sociale medier, på konferencer og via rådgivning og møder. Der afholdes mindst 10 erhvervsrelaterede netværks-, dialog-, informationsmøder og konferencer om året fra 2014 Der i alle kommunikationer lægges vægt på Albertslunds grønne profil som vores unikke styrke og attraktionsværdi 15

17 OM HANDLEPLANEN Denne handleplan skal udmønte Erhvervsstrategi for Albertslund Kommune og knytte an til de strategiske og tværgående spor samt de konkrete initiativer, som er beskrevet i strategien. Målet i erhvervsstrategien er at skabe nye arbejdspladser i Albertslund Kommune inden Samtidig vil vi skabe optimale rammer for bæredygtig udvikling og vækst i virksomhederne og dermed understøtte alle aspekter af livet i Albertslund. Erhvervs- og udviklingscenteret Nordmarks Allé 2620 Albertslund

ERHVERVSSTRATEGI 2013-2017

ERHVERVSSTRATEGI 2013-2017 ERHVERVSSTRATEGI 2013-2017 Pixi www.albertslund.dk/erhvervsstrategi FORORD Albertslund er en del af verden. Det betyder, at vi som by og erhvervsliv er i skarp konkurrence med vores naboer i Europa, men

Læs mere

SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER

SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER KØBENHAVNS KOMMUNE SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER - ET ERHVERVSVENLIGT KØBENHAVN FORSLAG TIL KØBENHAVNS KOMMUNES ERHVERVS- OG VÆKSTPOLITIK FORORD Københavns Erhvervsråd består af repræsentanter fra

Læs mere

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Erhvervs- og vækstpolitik 2017-2021 Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Vision 2029: Ballerup - en førende erhvervsby Ballerup er en førende erhvervsby. Ballerup Kommune er en integreret del

Læs mere

RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015

RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015 RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015 mellem Favrskov Kommune Skovvej 20 8382 Hinnerup og Favrskov Erhvervsråd Bogøvej 15 8382 Hinnerup 1 Indledning Det samlede erhvervsservicetilbud

Læs mere

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSKOMMUNEN HVIDOVRE I Hvidovre har vi mange virksomheder og arbejdspladser, både private og offentlige. Vi har et af Nordeuropas største erhvervsområder, Avedøre Holme,

Læs mere

BilagØU_110919_pkt.09_03 ØRESUNDSBROEN KØBENHAVN KØBENHAVNS LUFTHAVN (CPH) ØRESTAD HVIDOVRE KOMMUNE VESTEGNEN

BilagØU_110919_pkt.09_03 ØRESUNDSBROEN KØBENHAVN KØBENHAVNS LUFTHAVN (CPH) ØRESTAD HVIDOVRE KOMMUNE VESTEGNEN KØBENHAVN KØBENHAVNS LUFTHAVN (CPH) ØRESTAD ØRESUNDSBROEN HVIDOVRE KOMMUNE VESTEGNEN Hvidovre Erhvervspolitik 2011-2014 1 Pejlemærker for en proaktiv erhvervspolitik i Hvidovre Kommune Vi tager aktivt

Læs mere

Udkast til aftale mellem Horsens Kommune og Business Horsens 21.maj 2014

Udkast til aftale mellem Horsens Kommune og Business Horsens 21.maj 2014 Udkast til aftale mellem Horsens Kommune og Business Horsens 21.maj 2014 1. Lovgrundlag Lov nr. 602 af 24. juni 2005 om erhvervsfremme. Formålet med loven er at styrke udviklingen i dansk erhvervsliv gennem

Læs mere

ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE

ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE ERHVERVSPOLITIK Marts 2017 Udarbejdet af Opgaveudvalget Erhvervspolitik for Gentofte Kommune Godkendt af Kommunalbestyrelsen i 2017 Layout: Rosendahls a/s Downloades på:

Læs mere

Erhvervsservicedøgnet den 7. april Den kommunale indsats Herning Kommune. Udviklingschef Mette Højborg

Erhvervsservicedøgnet den 7. april Den kommunale indsats Herning Kommune. Udviklingschef Mette Højborg Erhvervsservicedøgnet den 7. april Den kommunale indsats Herning Kommune Udviklingschef Mette Højborg Erhvervspolitikken Et velfungerende og konkurrencedygtigt erhvervsliv er en forudsætning for vores

Læs mere

BRN. Strategi

BRN. Strategi BRN Strategi 2017-2018 Indholdsfortegnelse Introduktion til BRN...4 Status efter første strategiperiode.....7 Vision, mission og mål........8 Vores indsatsområder......9 Vores samarbejdsmodel.....10 Sådan

Læs mere

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling WWW.DANISHSOIL.ORG Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership 19-08-2015 Sag.nr.: 14/170 Dokumentnr. 39659/15 Sagsbehandler Christian Andersen Tel. 35298175 Email: Can@regioner.dk Indstilling

Læs mere

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik 2016-2020 Region Midtjylland Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik udmøntning af den regionale vækst- og udviklingsstrategi Uddannelsespolitik 2016-2020 Kolofon

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret Strategi 2015-18 1. Indledning... 3 2. Indsatsområder og mål... 4 3. Aktivitetsområder... 4 4. Organisering... 5 Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio.

Læs mere

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013 Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune Onsdag den 2. oktober 2013 Program 17.00-17.15 Vision for vækst og erhverv i Lejre her er strategien hvor skal vi hen v. borgmester Mette Touborg

Læs mere

ERHVERVSSTRATEGI 2013-2017

ERHVERVSSTRATEGI 2013-2017 ERHVERVSSTRATEGI 2013-2017 Grøn vækst Kvalificeret arbejdskraft Vækst gennem velfærd www.albertslund.dk/erhvervsstrategi Indhold FORORD... 1 ALBERTSLUND ET FÆLLES EKSPERIMENTARIUM FOR VÆKST OG DET HELE

Læs mere

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling. December 2014

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling. December 2014 Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling December 2014 Hvad er Business Region North Denmark? Nyt samarbejde i Nordjylland om vækst og udvikling Etableres af de 11 nordjyske kommuner

Læs mere

Hillerød Nordsjællands Vækstcentrum 2020

Hillerød Nordsjællands Vækstcentrum 2020 Handlingsplan 2014-15 Hillerød Nordsjællands Vækstcentrum 2020 1. Indledning Økonomiudvalget og Byrådet godkendte i januar 2013 erhvervsstrategien Hillerød Nordsjællands vækstcentrum 2020. Det blev herunder

Læs mere

Bilag vedr. tværkommunale samarbejder

Bilag vedr. tværkommunale samarbejder NOTAT KKR HOVEDSTADEN Bilag vedr. tværkommunale samarbejder I forbindelse med beskæftigelsesreformen er De Regionale Beskæftigelsesråd erstattet af otte Regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR). De enkelte arbejdsmarkedsråd

Læs mere

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 20-05-2015 Vision Det er Jobcenter Hillerøds vision for samarbejdet med virksomhederne at: Jobcenter Hillerød er erhvervslivets foretrukne samarbejdspartner,

Læs mere

12. november Regional aftale for Væksthus Hovedstadsregionen 2016

12. november Regional aftale for Væksthus Hovedstadsregionen 2016 12. november 2015 Regional aftale for Væksthus Hovedstadsregionen 2016 Denne regionale aftale mellem Væksthus Hovedstadsregionen og KKR Hovedstaden er enslydende med den aftale, der indgås mellem KKR Sjælland

Læs mere

SMART ALBERTSLUND STRATEGI FOR DEN SMARTE BY

SMART ALBERTSLUND STRATEGI FOR DEN SMARTE BY A DK U SMART ALBERTSLUND ST STRATEGI FOR DEN SMARTE BY STRATEGIENS RAMME FUNDAMENT UDVIKLINGSOMRÅDER REDSKABER MÅL ALBERTSLUNDS VISION & STRATEGI BORGERNE BÆREDYGTIGHED ERHVERVSLIVET SERVICE- OG VELFÆRD

Læs mere

Skive Kommunes Erhvervspolitik 2013-2016

Skive Kommunes Erhvervspolitik 2013-2016 ENERGI ERHVERV UDVIKLING INNOVATION VÆKST Skive Kommunes Erhvervspolitik 2013-2016 på vej mod mere vækst og udvikling Skive - det er RENT LIV 2013-2016 Skive - det er RENT LIV Indhold Vi vil skabe mere

Læs mere

KKR. En fokuseret vækstdagsorden for hovedstad s- regionen

KKR. En fokuseret vækstdagsorden for hovedstad s- regionen KKR HOVEDSTADEN En fokuseret vækstdagsorden for hovedstad s- regionen Hovedstadsregionen er Danmarks internationale metropol. Regionen tiltrækker hovedparten af de internationale investeringer i Danmark,

Læs mere

Tidsplan 2007-2009 for Ballerup Kommunes erhvervspolitik

Tidsplan 2007-2009 for Ballerup Kommunes erhvervspolitik Tidsplan 2007-2009 for Ballerup Kommunes erhvervspolitik Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets medlemmer: (A) Henrik Bolberg Formand (A) Ley Plum Næstformand (A) Dorris

Læs mere

Vækstpolitik 2013-2017

Vækstpolitik 2013-2017 Vækstpolitik 2013-2017 Strategiske samarbejder For at opnå tilstrækkelig kompetence og styrke til i 2017 at være en af Danmarks 10 bedste erhvervskommuner, vil kommunen indgå i en række strategiske samarbejder/partnerskaber.

Læs mere

Afslutning på SPI projektet

Afslutning på SPI projektet Afslutning på SPI projektet Om projektet Projektet Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme (SPI) blev sat i gang i 2011 og har løbet frem til sommeren 2014. Det samlede budget har udgjort 17,6 mio. kr.

Læs mere

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION KORT VERSION erhvervsstrategi 2015-2022 Den nye erhvervsstrategi 2022 er klar på businesskolding.dk/strategi2022 Vi er stærkere sammen, så lad os komme i gang. Du kan begynde ved at læse med her forord

Læs mere

Erhvervsservice & erhvervsfremme

Erhvervsservice & erhvervsfremme Dette notat er en afrapportering af Business Faxes erhvervsservice- og erhvervsfremmeaktiviteter i perioden 01.01.14-30.06.14. Business Faxe udbyder basale erhvervsserviceydelser til iværksættere og virksomheder

Læs mere

Aarhus Vands arbejde for at fremme innovation og eksport af den danske vandmodel. Årsmøde - Intelligent Energi - november 2016 v/ Lars Schrøder

Aarhus Vands arbejde for at fremme innovation og eksport af den danske vandmodel. Årsmøde - Intelligent Energi - november 2016 v/ Lars Schrøder Aarhus Vands arbejde for at fremme innovation og eksport af den danske vandmodel Årsmøde - Intelligent Energi - november 2016 v/ Lars Schrøder Kort om Aarhus Vand A/S o o o o o Aarhus Vand er et aktieselskab

Læs mere

Samarbejdsaftale 2014 Aftale om udførelse af Vejen Kommunes indsats vedrørende erhvervsfremme og turisme. Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen

Samarbejdsaftale 2014 Aftale om udførelse af Vejen Kommunes indsats vedrørende erhvervsfremme og turisme. Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen Samarbejdsaftale 2014 Aftale om udførelse af Vejen Kommunes indsats vedrørende erhvervsfremme og turisme Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen og UdviklingVejen Sdr. Tingvej 10 6630 Rødding indgår

Læs mere

Der skal nu fokus på implementering i den daglige drift, samt udvikling af udvalgte temaer og områder.

Der skal nu fokus på implementering i den daglige drift, samt udvikling af udvalgte temaer og områder. UDKAST Handlingsplan 2012-2013 - Videregående uddannelser Indledning Kompetenceparat 2020 er en langsigtet satsning med det formål at hæve kompetenceniveauet markant i regionen frem mod 2020, gennem en

Læs mere

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VÆKST VIBORG! er navnet på VIBORGegnens Erhvervsråds strategi for 2014-2018. Men det er ikke kun et navn. Det er en klar opfordring til erhvervslivet om at hoppe med på vognen

Læs mere

Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation

Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation Hovedaktivitet 1. Virksomheds udvikling Et helt centralt element i at skabe bedre betingelser for udvikling handler om at skabe overblik

Læs mere

BILAG 2: Oversigt over indsatsområder og indikatorer i Erhvervs- og Vækstpolitikken

BILAG 2: Oversigt over indsatsområder og indikatorer i Erhvervs- og Vækstpolitikken BILAG 2: Oversigt over indsatsområder og indikatorer i Erhvervs- og Vækstpolitikken Indsatsområder Vækstfaktor: Erhvervsservice og omkostninger for erhvervslivet 1. at styrke Én indgang for erhvervslivet

Læs mere

Handlingskatalog Erhvervspolitik 2011-2013

Handlingskatalog Erhvervspolitik 2011-2013 Handlingskatalog Erhvervspolitik 2011-2013 Indsatsområde Handling Indhold Samarbejdspartner Et godt erhvervsklima Udvikle samarbejdet med Ringsted Erhvervsforum Videreudvikle netværksformer i regi af Ringsted

Læs mere

Vækstfabrikkerne. Projektets baggrund, indhold og status

Vækstfabrikkerne. Projektets baggrund, indhold og status Vækstfabrikkerne Projektets baggrund, indhold og status Agenda 1 Formål og baggrund Målsætninger, erhvervspolitisk rationale og finansiering Værdiskabelse for iværksættere og andre aktører Indhold Faglige

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Bilag til LA 21-strategi og handlingsplan sendes i høring Dato: 10. maj 2011 Brevid: 1372548 Forslag til Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Administrationen Alléen 15 4180 Sorø Tlf.: 70 15 50 00 linnyb@regionsjaelland.dk

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE MELLEM VORDINGBORG KOMMUNE OG VORDINGBORG ERHVERV A/S 2014-2015

SAMARBEJDSAFTALE MELLEM VORDINGBORG KOMMUNE OG VORDINGBORG ERHVERV A/S 2014-2015 SAMARBEJDSAFTALE MELLEM VORDINGBORG KOMMUNE OG VORDINGBORG ERHVERV A/S 2014-2015 Aftalens parter Vordingborg Kommune Vordingborg Erhverv A/S Valdemarsgade 43 Marienbergvej 132, st. 4760 Vordingborg 4760

Læs mere

Erhvervspolitik. Ballerup Kommune 2013-2018

Erhvervspolitik. Ballerup Kommune 2013-2018 Erhvervspolitik Ballerup Kommune 2013-2018 Erhvervspolitik 2013-2018 Ballerup Kommune Indhold Forord 3 Ballerup Kommunes erhvervspolitiske vision 4 Fra vision til handling 5 Fokusområde 1 Viden og innovation

Læs mere

Oplæg 3 fyrtårne i erhvervshandlingsplanen for 2016-17

Oplæg 3 fyrtårne i erhvervshandlingsplanen for 2016-17 Oplæg 3 fyrtårne i erhvervshandlingsplanen for 2016-17 Erhvervsudviklingschef, Jette Rau www.ballerup.dk 3 nye fyrtårne 1. Klyngesamarbejde 2. Investeringsstrategi 3. Vækstiværksættere Målgruppen er i

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2014. 7. Udvalget for Turisme, Erhverv, Klima og Energi.

SKIVEKOMMUNE Budget 2014. 7. Udvalget for Turisme, Erhverv, Klima og Energi. 7. Udvalget for Turisme, Erhverv, Klima og Energi. 71 72 7. Udvalget for Turisme, Erhverv, Klima og Energi Budget 2014 på politikområder, Drift: Politikområder U/ Budget 2014 Erhverv og Turisme U 6.642.300

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Vækstforum Sjælland, Det regionale Arbejdsmarkedsråd Sjælland, VEU-Center Øst og Øerne og VEU- Center Vestsjælland 1

Samarbejdsaftale mellem Vækstforum Sjælland, Det regionale Arbejdsmarkedsråd Sjælland, VEU-Center Øst og Øerne og VEU- Center Vestsjælland 1 Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Sjælland Samarbejdsaftale mellem Vækstforum Sjælland, Det regionale Arbejdsmarkedsråd Sjælland, VEU-Center Øst og Øerne og VEU- Center Vestsjælland 1 1. Baggrund Denne samarbejdsaftale

Læs mere

Fælles fynsk tillæg til beskæftigelsesplan

Fælles fynsk tillæg til beskæftigelsesplan 2016 Fælles fynsk tillæg til beskæftigelsesplan 2016 Baggrund Arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer går på tværs af kommunegrænserne. Formændene for Arbejdsmarkeds-/Beskæftigelsesudvalgene

Læs mere

Tovholdergruppen for Internationalt Samarbejde

Tovholdergruppen for Internationalt Samarbejde Tovholdergruppen for Internationalt Samarbejde Navn og Kommune: Mariagerfjord Kommune Satsninger indenfor energi brint, brændselsceller og grønne gasser set i sammenhæng med en balanceret samlet energiforsyning

Læs mere

Jørgen Andersen. Direktør i Bagger-Sørensen Invest A/S samt CEO i Green Tech Center A/S. og medlem af en række energi- & eksport netværk

Jørgen Andersen. Direktør i Bagger-Sørensen Invest A/S samt CEO i Green Tech Center A/S. og medlem af en række energi- & eksport netværk Jørgen Andersen Direktør i Bagger-Sørensen Invest A/S samt CEO i Green Tech Center A/S og medlem af en række energi- & eksport netværk Et OPP projekt i Vejle Baggrunden for Green Tech Centeret At skabe

Læs mere

Region Hovedstaden. ReVUS handlingsplan for

Region Hovedstaden. ReVUS handlingsplan for ReVUS handlingsplan for 2017-2018 1 ReVUS er blevet til i et tæt samarbejde Siden august 2014 har vi været i dialog med kommunerne om mål, ambitionsniveau og forslag til initiativer i ReVUS Politisk niveau:

Læs mere

Grænseflader. Nationalt. Workindenmark Expat in Denmark. Lokalt. Regionalt Work-live-stay. Best Brains. Esbjerg Welcome to Esbjerg.

Grænseflader. Nationalt. Workindenmark Expat in Denmark. Lokalt. Regionalt Work-live-stay. Best Brains. Esbjerg Welcome to Esbjerg. Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 20. december 2012 Sagsbehandler Lærke Østergaard Støchkel Telefon direkte 76 16 10 18 Sagsid 2012-24438 Grænseflader Lokalt, regionalt og nationalt samarbejde Der arbejdes

Læs mere

Politik. Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune

Politik. Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune Politik Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune Indhold Hvad er en social økonomisk virksomhed? 3 Politikkens grundlæggende principper samt konkrete

Læs mere

Bilag til pkt. 13 Udkast til VEU samarbejdsaftale

Bilag til pkt. 13 Udkast til VEU samarbejdsaftale Bilag til pkt. 13 Udkast til VEU samarbejdsaftale 1 Skitse til samarbejdsaftale mellem: Det Regionale Arbejdsmarkedsråd i Østjylland og Centerrådet for VEU center MidtØst Centerrådet for VEU center Østjylland

Læs mere

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 1 of 8 Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 2016-2019 - Sammen skaber vi vækst og velfærd 1. udkast, marts 2016 2 of 8 Forord Byrådet har gennem de senere år arbejdet på at styrke indsatsen over for erhvervslivet

Læs mere

TEMADRØFTELSE OM ERHVERV BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 18. MAJ 2015

TEMADRØFTELSE OM ERHVERV BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 18. MAJ 2015 TEMADRØFTELSE OM ERHVERV BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 18. MAJ 2015 PROGRAM 1. Indsatser i erhvervs- og vækstpolitikken 2. Erhvervshusets organisering og opgaver 3. Drøftelse af forslag til indsatser

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem Hjørring Kommune og UCN. Hjørring Kommune. uc:n. Uddannelse i virkeligheden

Partnerskabsaftale mellem Hjørring Kommune og UCN. Hjørring Kommune. uc:n. Uddannelse i virkeligheden Partnerskabsaftale mellem og UCN uc:n u r n im Partnerskabsaftale mellem og UCN 1 Indledning For at fremme fælles interesser indgår og UCN en partnerskabsaftale for perioden 1. april 2016-1. april 2018.

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2013

Kommunikationsstrategi 2013 Kommunikationsstrategi 2013 4 STYRKER x 3 MÅLGRUPPER x 3 TRIN Baggrund Kommunikationsstrategien 4 x 3 x 3 er sammen med kommunikationspartnerne udviklet af den nyetablerede fælles kommunikationsafdeling

Læs mere

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 1 of 8 Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 2016-2019 - Sammen skaber vi vækst og velfærd 2 of 8 Forord Byrådet har gennem de senere år arbejdet på at styrke indsatsen over for erhvervslivet i Syddjurs

Læs mere

Et stærkt og grønt erhvervsliv. Erhvervspolitisk Handlingsplan

Et stærkt og grønt erhvervsliv. Erhvervspolitisk Handlingsplan Et stærkt og grønt erhvervsliv Erhvervspolitisk Handlingsplan 2011-2012 Indholdsfortegnelse Forord Handlingsplanen skal revideres i 2012. Handlingsplanen midtvejsevalueres ved årsskiftet 2011/2012. Indsatsområder

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

Temamøde om erhvervsudvikling

Temamøde om erhvervsudvikling Temamøde om erhvervsudvikling Indledning For at kridte banen op til arbejdet med den nye erhvervs- og vækststrategi inviterede Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 07/11/2016 Byrådet til en temadrøftelse

Læs mere

Erhvervshandlingsplan. For Syddjurs Kommune

Erhvervshandlingsplan. For Syddjurs Kommune Erhvervshandlingsplan For Syddjurs Kommune 2016-17 Syddjurs Kommunes erhvervspolitik Sammen skaber vi vækst og velfærd. Denne vision for Syddjurs Kommune vedtog Byrådet i 2014. Visionen forudsætter et

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med Lokal Agenda 21-strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med LA21 strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng i

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

socialøkonomiske virksomheder

socialøkonomiske virksomheder 10 STRATEGI socialøkonomiske virksomheder // SOCIAL ANSVARLIGHED SKAL GØRE EN FORSKEL København har vedtaget en strategi for socialøkonomiske virksomheder. København vil med strategien sætte fokus på dén

Læs mere

Erhvervs- og turismestrategi

Erhvervs- og turismestrategi Januar 2016 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Erhvervs- og turismestrategi Introduktion Beskæftigelses-og erhvervsudvalget har i 2015 indsamlet input til en ny erhvervs- og turismestrategi. Erhvervs-

Læs mere

Et stærkt og grønt erhvervsliv. Erhvervspolitisk Handlingsplan

Et stærkt og grønt erhvervsliv. Erhvervspolitisk Handlingsplan Et stærkt og grønt erhvervsliv Erhvervspolitisk Handlingsplan 2011-2012 Indholdsfortegnelse Forord Handlingsplanen skal revideres i 2012. Handlingsplanen midtvejsevalueres ved årsskiftet 2011/2012. Indsatsområder

Læs mere

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af:

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af: SPI Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme SPI er medfinancieret af: af: Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com Sammen styrker vi regionen Projekt SPI, Samarbejde om Proaktiv

Læs mere

Hvordan understøtter vi bedst erhvervsuddannelserne på Campus Frederikssund

Hvordan understøtter vi bedst erhvervsuddannelserne på Campus Frederikssund Hvordan understøtter vi bedst erhvervsuddannelserne på Campus Frederikssund 2 af sporene fra konference om kvalificeret arbejdskraft Claus Steen Madsen, direktør teknik, miljø og erhverv Fra konferencen

Læs mere

Opgaver og mål for Business Center Bornholm, 2015

Opgaver og mål for Business Center Bornholm, 2015 Opgaver og mål for Business Center Bornholm, 2015 Med Vækstforums erhvervsudviklingsstrategi 2015-2020 Vilje til vækst er erhvervslivet sat i centrum for indsatsen. For at tydeliggøre, at det ikke blot

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE MELLEM VORDINGBORG KOMMUNE OG VORDINGBORG ERHVERV A/S 2016-2018

SAMARBEJDSAFTALE MELLEM VORDINGBORG KOMMUNE OG VORDINGBORG ERHVERV A/S 2016-2018 SAMARBEJDSAFTALE MELLEM VORDINGBORG KOMMUNE OG VORDINGBORG ERHVERV A/S 2016-2018 Aftalens parter Vordingborg Kommune Vordingborg Erhverv A/S Valdemarsgade 43 Marienbergvej 132, st. 4760 Vordingborg 4760

Læs mere

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( )

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( ) Område: Psykiatrien i Region Syddanmark Afdeling: Telepsykiatrisk center Dato: 30. september 2014 Strategi for Telepsykiatrisk Center (2014-2015) 1. Etablering af Telepsykiatrisk Center Telepsykiatri og

Læs mere

Erhvervspolitik. Ringsted en unik position for samarbejde og vækst i erhvervslivet. Vi vil gøre det nemt. for virksomheder.

Erhvervspolitik. Ringsted en unik position for samarbejde og vækst i erhvervslivet. Vi vil gøre det nemt. for virksomheder. Erhvervspolitik Ringsted en unik position for samarbejde og vækst i erhvervslivet Vi vil gøre det nemt for virksomheder at komme i gang og komme videre 1 Indholdsfortegnelse 2 I Ringsted er virksomhederne

Læs mere

Uddannelsesråd Lolland-Falster

Uddannelsesråd Lolland-Falster STRATEGI Uddannelsesråd Lolland-Falster UDDANNELSESRÅD LOLLAND-FALSTER 2016 INDLEDNING Uddannelse og uddannelsesinstitutioner har afgørende betydning for landsdelen; De understøtter erhvervslivets adgang

Læs mere

Copenhagen Capacity. The World s Most Innovative Regional Investment Promotion Agency. - Financial Times, 2013

Copenhagen Capacity. The World s Most Innovative Regional Investment Promotion Agency. - Financial Times, 2013 Copenhagen Capacity The World s Most Innovative Regional Investment Promotion Agency - Financial Times, 2013 Agenda Sådan arbejder Copenhagen Capacity Sådan ser verden ud Ny resultatkontrakt med Region

Læs mere

OPI og udviklingen af velfærdsteknologi Region Syddanmark. v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen

OPI og udviklingen af velfærdsteknologi Region Syddanmark. v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen OPI og udviklingen af velfærdsteknologi Region Syddanmark v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen Offentlig-privat samarbejde Offentlig-privat samarbejde er en grundsten for Syddansk Vækstforums erhvervsfremmetiltag

Læs mere

VISIONSPOLITIK ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESPOLITIK

VISIONSPOLITIK ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESPOLITIK VISIONSPOLITIK ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESPOLITIK 1 1. Indledning Denne visionspolitik er den overordnede ramme for arbejdet med erhverv og beskæftigelse i Varde Kommunes organisation, for kommunens samarbejde

Læs mere

KKR HOVEDSTADEN VED BORGMESTER STEEN CHRISTIANSEN OG BORGMESTER JOHN ENGELHARDT, KKR HOVEDSTADENS FORMANDSKAB

KKR HOVEDSTADEN VED BORGMESTER STEEN CHRISTIANSEN OG BORGMESTER JOHN ENGELHARDT, KKR HOVEDSTADENS FORMANDSKAB KKR HOVEDSTADEN VED BORGMESTER STEEN CHRISTIANSEN OG BORGMESTER JOHN ENGELHARDT, KKR HOVEDSTADENS FORMANDSKAB KKR Nordjylland 11 kommuner De 5 KKR er KKR Midtjylland 19 kommuner KKR Hovedstaden 29 kommuner

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere

International strategi for Hotel- og Restaurantskolen

International strategi for Hotel- og Restaurantskolen International strategi for Hotel- og Restaurantskolen November 2017 Hvorfor internationalisering på Hotel- og Restaurantskolen? Hotel- og Restaurantskolen skal være en erhvervsskole med et internationalt

Læs mere

KKR KKR HOVEDSTADEN SJÆLLAND

KKR KKR HOVEDSTADEN SJÆLLAND FOKUSERET VÆKSTDAGSORDEN Resultater fra fase 1: Kortlægning Fokuseret Vækstdagsorden FÆLLESMÆNGDEN Opsummering af fælles styrker og synergimuligheder 2 Fokuseret Vækstdagsorden Fælles styrker og udfordringer

Læs mere

14. Innovations- og fundraisingvejledning til mindre virksomheder

14. Innovations- og fundraisingvejledning til mindre virksomheder 14. Innovations- og fundraisingvejledning til mindre virksomheder Åbent Vækstforum Sjælland Brevid: 2562639 Resume CAPNOVA ansøger om tilskud til projektet Innovations- og fundraisingvejledning til mindre

Læs mere

BILAG 2: Oversigt over indsatsområder og Indikatorer i erhvervs- og vækstpolitikken

BILAG 2: Oversigt over indsatsområder og Indikatorer i erhvervs- og vækstpolitikken BILAG 2: Oversigt over indsatsområder og Indikatorer i erhvervs- og vækstpolitikken Nedenstående tabel viser en oversigt over indsatsområder og indikatorer i den kommende erhvervs- og vækstpolitik for

Læs mere

Sammen om det gode erhvervsliv

Sammen om det gode erhvervsliv Helsingør Kommune vil gerne tale med dig om din virksomhed Sammen om det gode erhvervsliv Vi vil sikre gode vilkår for erhvervslivet En central del af vores vision er, at erhvervslivet har gode vilkår

Læs mere

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling Præsentation Thy Erhvervsforum Marts 2015 Hvad er Business Region North Denmark? Nyt strategisk partnerskab i Nordjylland om vækst og udvikling:

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Action plan til Erhvervsplanen

Action plan til Erhvervsplanen Action plan til Erhvervsplanen Erhvervsservice Servicemål for erhvervsservice Virksomheden i centrum Tættere samarbejde på tværs af forvaltninger Servicemål fra 2011 fortsat gældende Måling af målopfyldelse

Læs mere

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013 Strategi 2014-2016 Udfordringerne i perioden 2014 2016 Nye uddannelser I den kommende strategiperiode skal skolen implementere en ny erhvervsskolereform og dermed være med til at højne erhvervsuddannelsernes

Læs mere

Strategi for fremme af socialøkonomi i Horsens Kommune

Strategi for fremme af socialøkonomi i Horsens Kommune Strategi for fremme af socialøkonomi i Horsens Kommune 2016-2020 Motivation hvorfor fremme socialøkonomi og hvad er visionen I Horsens Kommune ønsker vi at fremme socialøkonomiske løsninger på de samfundsmæssige

Læs mere

STRATEGI FOR FREMME AF SOCIALØKONOMI I HORSENS KOMMUNE

STRATEGI FOR FREMME AF SOCIALØKONOMI I HORSENS KOMMUNE STRATEGI FOR FREMME AF SOCIALØKONOMI I HORSENS KOMMUNE 2016-2020 Forsidebillede: SundhedsCaféen, Dansk Integrationsnet en del af Dansk flygtninge hjælp, Horsens Sundhedshus. Horsens Havn 2 VI VIL SOCIALØKONOMI

Læs mere

SDSD CLEAN. Innovating Green Solutions

SDSD CLEAN. Innovating Green Solutions SDSD CLEAN Innovating Green Solutions AGENDA 1. Hvem er CLEAN? 2. Hvad laver vi? 3. Hvordan arbejder vi? 2 STÆRKESTE CLEANTECH KLYNGE I DANMARK CLEAN er resultatet af en fusion mellem Lean Energy Cluster

Læs mere

COPENHAGEN REGIONAL EU-OFFICE

COPENHAGEN REGIONAL EU-OFFICE Det fælles regionale EU-kontor COPENHAGEN REGIONAL EU-OFFICE V/ Vicedirektør Kristian Johnsen SMV-arrangement om EU-funding og Horizon2020 VÆKSTHUS HOVEDSTADSREGIONEN 17. juni 2014 Mødelokale M1, Fruebjergvej

Læs mere

Copenhagen EU Office

Copenhagen EU Office Copenhagen EU Office Et nyt tilbud for hovedstadsregionens kommuner og virksomheder v. Chefkonsulent Henrik Madsen Region Hovedstaden 4. december 2014 Greater Copenhagen hele Danmarks hovedstad Copenhagen-metropolen

Læs mere

Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid 2852518

Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid 2852518 Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid 2852518 Indstilling: Indstilles til tilskud X Indstilles med forbehold Indstilles til afslag Projektdata: Ansøgers navn Selandia, Center for Erhvervsrettet uddannelse

Læs mere

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv Projektbeskrivelse for udviklings- og forskningsprojektet: Forskning i og praksisnær afdækning af digitale redskabers betydning for børns udvikling, trivsel og læring Baggrund Ifølge anbefalingerne fra

Læs mere

Bilag: Bygge- og anlægsstrategi 2015 Jobcenter Svendborg

Bilag: Bygge- og anlægsstrategi 2015 Jobcenter Svendborg Bilag: Bygge- og anlægsstrategi 2015 Jobcenter Svendborg Formål Formålet med bygge- og anlægsstrategi 2015 er at sikre, at Jobcenter Svendborg drager optimal udnyttelse af (job)vækstpotentialet, der vil

Læs mere

Erhvervspolitik Vedtaget af Byrådet, den 16. december 2015

Erhvervspolitik Vedtaget af Byrådet, den 16. december 2015 Erhvervspolitik 2016-2019 Vedtaget af Byrådet, den 16. december 2015 Indledning Med Erhvervspolitikken 2016-2019 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet med at skabe de bedst mulige rammer for,

Læs mere

Kontrakt om udførelse af erhvervsservice og erhvervsudviklingsaktiviteter i henhold til Lov om erhvervsfremme 12 og 13

Kontrakt om udførelse af erhvervsservice og erhvervsudviklingsaktiviteter i henhold til Lov om erhvervsfremme 12 og 13 Kontrakt om udførelse af erhvervsservice og erhvervsudviklingsaktiviteter i henhold til Lov om erhvervsfremme 12 og 13 Mellem Faxe Kommune Frederiksgade 9 4690 Haslev EAN-nr. Center for Udvikling: 5798007698386

Læs mere

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN Energivisionen Energivisionen skal Være i tydeligt samspil med ReVUS, så investeringer i energi- og transportsystemet

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, UUV Køge Bugt, Roskilde Tekniske Skole, EUC Sjælland & Solrød Kommune

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, UUV Køge Bugt, Roskilde Tekniske Skole, EUC Sjælland & Solrød Kommune Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, UUV Køge Bugt, Roskilde Tekniske Skole, EUC Sjælland & Solrød Kommune Indledning Solrød Kommune, Dansk Byggeri, UUV Køge Bugt, EUC Sjælland og Roskilde Tekniske

Læs mere

Stillingsprofil for direktør i Welfare Tech Region

Stillingsprofil for direktør i Welfare Tech Region Stillingsprofil for direktør i Welfare Tech Region Job- og personprofilen indeholder Stillingen 1. Ansættelsesvilkårene 2. Organisationen 3. Welfare Tech Regions konkrete mål 4. Welfare Tech Regions ydelser

Læs mere