HANDLEPLAN FOR ERHVERVSSTRATEGI

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HANDLEPLAN FOR ERHVERVSSTRATEGI 2013-2015"

Transkript

1 HANDLEPLAN FOR ERHVERVSSTRATEGI Læs om hvordan Albertslund Kommune vil udmønte erhvervsstrategien i 10 strategiske og 17 tværgående målbare initiativer

2 Indledning Handleplanen skal udmønte Erhvervsstrategi for Albertslund Kommune og knytte an til de strategiske og tværgående spor samt de konkrete initiativer, som er beskrevet i strategien. Erhvervsstrategien bygger på et regionalt og internationalt perspektiv, og at Albertslund som by er en integreret del af hovedstadsområdet, EU og den øvrige verden. Vi ser os selv i en større sammenhæng, når det kommer til at fremme udvikling og vækst. Derfor bygger vi i Albertslund videre på åbenhed og udsyn og indgår aktivt i strategisk samarbejde og netværk både på et lokalt, regionalt, nationalt og et internationalt plan. Strategien er derfor også udarbejdet i overensstemmelse med den regionale udviklingsplan, nationale vækstanbefalinger samt de udviklingsrammer, der arbejdes med i EU-regi i de kommende år. Denne handleplan skal ses i en sammenhæng med en lang række både lokale, regionale og internationale projekter, programmer og aktiviteter. Derfor er handlingsplanens initiativer og aktiviteter ofte et sammenspil mellem Albertlund Kommune og eksterne aktører. Eksempelvis indgår Albertslund Kommune og Væksthus Hovedstadsregionen årligt en samarbejdsaftale, som fastsætter konkrete aktiviteter og handlinger, der understøtter den lokale erhvervsservice og målsætningerne for erhvervsudviklingen i Albertlund kommune og hele regionen. Et andet eksempel er Handlingsplan for Den Regionale Udviklingsplan , der beskriver en række konkret initiativer, der understøtter målsætningerne i Den Regionale Udviklingsplan. Der er stor sammenfald mellem handlingerne som beskrives i forhold til Den Regionale Udviklingsplan og Erhvervsstrategi for Albertslund kommune, og der vil kunne skabes synergi mellem mange af handlingerne. Konkret er Albertlund kommune allerede i dag projektpartner med Region Hovedstaden i en lang række projekter, som både understøtter den regionale udvikling men også mere lokale målsætninger. Mere lokalt forventes det, at der indgås et tættere samarbejde med virksomhederne, grundejerforeningerne m.m. i Albertslund Kommune for at arbejde for fælles handlinger og målsætninger. De konkrete initiativer afledt af erhvervsstrategien kan relatere sig til flere strategiske indsatsområder og spor, og derfor vil der være overlap og synergieffekt imellem initiativerne. De fire tværgående spor, Erhvervsservice, Innovation, Samarbejde og Internationalisering samt Branding og Profilering har alle et primært udgangspunkt og forankring i Albertslund Kommune. Derfor er selve handlingerne i handleplanen bygget op om de tværgående spor, men vil spille sammen med initiativer i både de tværgående og de tre strategiske spor. 1

3 Forankring Politisk er erhvervsstrategien og handleplanen forankret i økonomiudvalget. Organisatorisk og administrativt forankres arbejdet med implementering af erhvervsstrategien i Erhvervs- og Udviklingscenteret. Erhvervs- og Udviklingscenteret har ansvaret for at samle og koordinere alle de erhvervsrettede funktioner og aktiviteter og skal fungere som erhvervslivets, virksomhedernes og grundejernes ene indgang til Albertlund Kommune. Erhvervs- og Udviklingscenteret skal have en strategisk tilgang og være dagsordenssættende i forhold til den erhvervspolitiske dagsorden i regionale, nationale og internationale sammenhænge. Herudover skal centret bidrage til initiativer, der skaber gode vilkår for virksomhederne, styrker vækst, erhvervsudvikling, udbuddet af arbejdskraft og uddannelses- og studiemuligheder i Campus Albertslund. De konkrete handlinger i handleplanen kan være forankret og driftet forskellige steder i kommunens organisation alt efter tema. Initiativer og handlinger kan også være forankret hos andre eksterne aktører. Chefforum vil fungere som styregruppe for erhvervsstrategien og handleplanen. De enkelte handlingers styring kan, ligesom forankringen og driften, ligge forskellige steder i kommunens organisation. Resultatmåling og evaluering Opfølgning på målene og evaluering af indsatsen af erhvervsstrategien og handleplanen foretages af Erhvervs- og Udviklingscenteret og forelægges økonomiudvalget i en toårig kadence. Løbende opfølgning på målene sker i øvrigt i forbindelse med den almindelige budgetopfølgning. Første status, evaluering og målopfølgning, sker ved udgangen af Der skal i den forbindelse udarbejdes en opdatering eller revision af handleplanen for perioden , for herved at sikre en tilpasset fremdrift ift. status og mål og sammenhænge til eventuelle fremtidige projekter og målsætninger. Denne handleplan har derfor fokus på handlinger og initiativer, som gennemføres og igangsættes inden udgangen af Ved udgangen af 2017 udarbejdes en evaluering og målredegørelse. Status, målopfølgning og opdatering/revision af handleplanen, ultimo 2015 Status og målredegørelse for handleplanen og erhvervsstrategien (evt. opdatering), ultimo 2017 De overordnede mål for Erhvervsstrategi Vi vil skabe nye arbejdspladser i Albertslund Kommune inden Vi vil skabe optimale rammer for bæredygtig udvikling og vækst i virksomhederne og dermed understøtte alle aspekter af livet i Albertslund. Erhvervsstrategien bygger på kommuneplanstrategien for Albertslund Forstad på Forkant fra 2011, hvor der blev sat et mål om at skabe nye arbejdspladser. I henhold til Danmarks Statistik var der i beskæftigede med arbejdssted i Albertslund Kommune. I henhold til Jobindsats.dk var der i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere med arbejdssted Albertslund Kommune. 2

4 Erhvervsservice Vi vil opbygge en synlig og enstrenget erhvervsservice og målrettet erhvervsinformation. Initiativ og handling Én indgang I 2014 vil Erhvervs- og Udviklingscenteret etablere en erhvervsrettet callcenterfunktion, der er virksomhedernes, erhvervslivets og iværksætternes ene indgang, og som sikrer viderestilling af henvendelser til rette medarbejder og guider personer, der henvender sig til hjemmeside og digitale løsninger. Dette skal kobles til kommunikationsindsatsen. Der ansættes en medarbejder til callcenterfunktionen, som også kan kobles med andre erhvervsrettede funktioner. Der skal sikres et solidt back-up-system til callcenterfunktionen, så opgaven varetages af en eller flere andre, når medarbejderen er fraværende. Der skal yderligere i 2014 oparbejdes et indgående kendskab til virksomhederne i Albertslund, udarbejdes kortlægninger i forhold til sporene omkring grøn vækst og vækst gennem velfærd, koordinerede servicetilbud og aktiviteter. Herigennem udfoldes erhvervsservicen i kommunen, og der samles viden til en vidensbank. Fremskudt erhvervspunkt for udviklingsaktiviteter og erhvervsservice Som en del af en styrket og fokuseret erhvervsudvikling i Albertslund etableres der et fremskudt erhvervspunkt med udviklingsaktiviteter i forhold til innovationsprojekter og projektsamarbejde med erhvervslivet samt erhvervsservice i forhold til information, service og rådgivning og erhvervsrettede funktioner til virksomhederne. Kommunen etablerer sig med fremskudte erhvervsudviklingsaktiviteter i kommunens eksisterende bygninger omkring Midtbyen. Her udrulles i første omgang et erhvervspunkt, hvor virksomheder får en indgang til deltagelse i kommunens udviklings- og netværksaktiviteter samt et overblik over kommunens erhvervsserviceydelser, kontaktpersoner, adgang til rådgivning og information m.m. Herudover arbejdes der på at skabe grundlag for at tilknytte en erhvervs Ph.d., som konkret kan forske i koblingen mellem erhvervsudvikling og Smart Cities-perspektivet, og hvordan de optimale alliancer og partnerskaber indgås for at sikre en grøn og bæredygtig omdannelse og vækst i erhvervsområderne. Netværk Strategisk Erhvervsforum Som videreførelse af arbejdet i 17.4 udvalget for erhvervsudvikling, nedsættes der primo 2014 et strategisk erhvervsforum med deltagelse af erhvervslivet. Der er udarbejdet et forslag til kommissorium. Koordinerende erhvervsnetværk Der etableres i 2014 et koordinerende erhvervsnetværk for alle medarbejdere i kommunen med virksomhedskontakt. Blandt deltagerne i erhvervsnetværket udpeges en Erhvervs Task Force med en repræsentant for hvert erhvervsserviceområde. Der etableres en fælles virksomheds vidensbank, hvor der samles op på møder med virksomhederne og input til kommunens erhvervstiltag fra virksomhederne. Herigennem aktiveres virksomhedskendskabet og erhvervsservicen på tværs i kommunen. Inden udgangen af første kvartal 2014 er netværket etableret, og der er udarbejdet et kommissorium for netværkets indhold, temaer og arbejdet. Eksterne virksomhedsnetværk Vi etablerer i 2014 virksomhedsnetværk med deltagelse af kommunen, lokale virksomheder og vidensmiljøer, som knytter an til de tre strategiske spor. 3

5 Der etableres to virksomhedsnetværk inden for henholdsvis miljø og klima samt sundhed og velfærd. Formålet er at se vækst- og udviklingsmuligheder i lokalmiljøet og fremme tværgående udviklingsprojekter inden for de to områder samt at tiltrække eksterne midler og ressourcer til innovation og udvikling i Albertslund. Herudover er formålet erfaringsudveksling og synliggørelse af de gode historier mellem virksomhederne. De to virksomhedsnetværk tænkes sammen med aktiviteterne i DOLL og Gate 21 samt aktiviteter i sundhedshus og plejecenter og NIPS21. De to netværk tænkes forankret hos den nye udviklingskonsulent i Erhvervs- og Udviklingscentret, som er beskrevet under innovation. Endelig tilbyder Jobcenter Albertslund netværk mellem virksomheder, der benytter sammen ordning, f.eks. mentornetværk. Grøn Erhvervsservice Vores unikke styrkeposition inden for grøn erhvervsservice styrkes og udbygges. I 2014 etableres én grøn erhvervskontakt i kommunen som en del af én indgang og Erhvervs Task Forcen. Den grønne erhvervskontakt skal have overblik over den grønne erhvervsservice, kunne give indledende rådgivning om grøn omstilling og støtte til at gennemføre innovative projekter inden for grøn omstilling. I perioden arbejdes der med tematiske tiltag ift. den grønne erhvervsservice, eksempelvis mobilitetsplanlægning, energirenovering og samarbejdsaftaler mellem lejer og udlejer. Der skal arbejdes mere konkret med temaer og målsætninger i forbindelse med udarbejdelse af en ny klimaplan for Albertlund Kommune. Vækst- og iværksætterrådgivning Der skal i arbejdes med at koble virksomheder og iværksættere til projekter og programmer i regi af Iværksætterkontaktpunktet, Væksthuset, Gate 21 og andre erhvervsfremmeaktører. Vi styrker vilkårene for vækstiværksættere i kommunen, herunder adgangen til rådgivning og kapital og understøtter, at flere vækstvirksomheder gennemfører vækstforløb med Væksthus Hovedstaden. I sættes der særligt fokus på iværksættere og deres vækstgrundlag i Albertslund. Et centralt element ift. vækst- og iværksætterrådgivning er tilgængelig viden og information om tilbud, arrangementer og projekter, og indsatsen skal derfor være en integreret del af arbejdet med kommunikationsindsatsen. I 2014 skal der ligeledes arbejdes med at understøtte og udvikle service og tilbud i regi af Iværksætterkontaktpunktet. Der skal sættes fokus på at målrette de konkrete tilbud til iværksætterne, og de skal synliggøres og markedsføres over for de lokale iværksættere. Albertslund Kommune deltager i regi af Iværksætterkontaktpunktet i perioden i et forprogram til Hovedstadens Iværksætter Program. Programmets overordnede formål er at styrke og skabe sammenhæng i tilbuddene til regionens iværksættere og dermed skabe grundlaget for en forbedring af deres evne til at overleve og muligheder for at konsolidere sig, så flere når frem til en vækstfase, hvor de skaber nye arbejdspladser og eksportindtægter. Der vil blive afholdt en lang række aktiviteter for iværksættere, bl.a. flere tematiserede workshop som afholdes i vestegns kommunerne, heraf minimum et i Albertslund Kommune. Albertslund Kommune deltager som tidligere i GEW 2013 (Danmarks Vækst- og Iværksætteruge, som er en del af den internationale Global Entrepreneurship Week). Der arrangeres åbent hus hos en virksomhed i hver kommune, der kan give inspiration om forretningsudvikling, og der er fokus på netværk blandt gæsterne hos virksomheden. Erhvervsservice med fokus på arbejdskraften Med udgangspunkt i Jobcentrets erhvervsservice og Campus-aktiviteterne, styrkes en række aktiviteter, som igangsættes i : Kommunikation Vi styrker kommunikationen mellem virksomhederne og Jobcentret. Det er allerede vedtaget, at virksomheder med over 2 ansatte vil blive kontaktet af Jobcentret i løbet af 2013, og der forventes 4

6 kontakt med 350 virksomheder. Formålet er bl.a. at afdække, hvad virksomhederne efterspørger af service fra Jobcentret og bede om tilsagn til at modtage et elektronisk nyhedsbrev, så ordninger som jobrotation, voksenlærling osv. smidigt kan udnyttes af virksomhederne i Albertslund. Praktik- og uddannelsespladser Vi skaber flere praktikpladser og uddannelsespladser til unge fra Albertslund. I samarbejde med erhvervsskolerne, som administrerer uddannelsesaftaler, vil vi støtte virksomheder i at etablere pladser og facilitere, at flere virksomheder kan deles om en praktikplads, så også mindre virksomheder kan magte opgaven. Sammen med Dansk Byggeri Hovedstaden, Københavns Tekniske Skole og UU-Vestegnen har vi lavet en partnerskabsaftale, hvor parterne styrker deres fælles indsats for, at flere unge får en praktikplads, og at ledige får et job som struktører. Denne model udfoldes til andre uddannelser. Sociale klausuler Samtidig har vi indført sociale klausuler for lærlinge omkring kommunens bygge- og anlægsarbejder og ved indkøb af varer. De sociale klausuler skal være med til at sikre, at der kommer flere praktikpladser, så flere unge kan færdiggøre deres erhvervsuddannelse. I forlængelse af de sociale klausuler vil vi også bruge vores rolle som kunde til generelt at fremme virksomhedernes oprettelse af praktikpladser. Opkvalificere eksisterende arbejdskraft Vi intensiverer samarbejdet med virksomheder i Albertslund om jobrotationsforløb, hvor eksisterende medarbejdere opkvalificeres i kortere eller længere kursusforløb, mens deres arbejdsopgaver varetages af vikarer. Vi vil informere om muligheden for voksenlærlingeforløb enten for eksisterende ufaglærte medarbejdere eller nyrekrutterede medarbejdere. Nye uddannelser til Albertslund Indsatsen med at tiltrække nye uddannelser og koordinering med Campus Albertslund kobles til Erhvervs- og Udviklingscentret. Vi etablerer i samarbejde med eksisterende uddannelsesinstitutioner nye uddannelsesretninger i Albertslund. I samarbejde med Københavns Erhvervsakademi arbejder vi på at lokalisere en fotonikuddannelse i Albertslund i tilknytning til DOLL. I sammenhæng med Sundhedshuset og NIPS21 arbejder vi med at etablere en uddannelse inden for sundhed, pleje og omsorg. Campus Albertslund samarbejder med kommunens to største servicevirksomheder om udvikling af et serviceakademi. Herudover arbejder vi i Campus Albertslund på at fremme et uddannelsestilbud, der retter sig mod den service og produktions arbejdskraft, der efterspørges generelt, som f.eks. gartnerelever, køkken- og kantinepersonale, ejendoms- og vedligeholdelsesassistenter etc. Tiltrække kvalificeret arbejdskraft Vi hjælper virksomhederne med at tiltrække kvalificeret arbejdskraft. Når virksomheder har behov for at tiltrække kvalificeret arbejdskraft udefra, enten fra andre egne af Danmark eller fra udlandet, er der behov for, at kommunen kan servicere med tilbud om bolig, skole til medfølgende børn og job til medfølgende ægtefæller. Specifikt udarbejdes der en pakke til virksomheder med oplysning om boliger, skole og dagpasningstilbud, jobmuligheder for medfølgende ægtefæller. Jobcentret har mulighed for at tilbyde udenlandske medfølgende ægtefæller hjælp til at søge job, bl.a. ved at etablere praktik og løntilskud. Servicen skal udvikles i samarbejde med virksomheder, der ansætter udefrakommende arbejdskraft. 5

7 Innovation Vi vil opruste innovationsevnen i egen organisation og understøtte innovationssamarbejde mellem lokale virksomheder, relevante vækstaktører og kommunen med udgangspunkt i de to spor, grøn vækst og vækst gennem velfærd. Initiativ og handling Fokus på innovation Innovationsledelse Vi øger vores fokus på innovationsledelse i kommunens uddannelsestilbud og opkvalificering i innovationsevne af kernemedarbejdere i kommunen. Der uddannes i innovatører, som fungerer som intern sparringspartner i innovationsprojekter og ekstern sparringspartner for innovationsrådgivning, og som kan kortlægger innovationsressourcer i det lokale erhvervsliv inden for miljø og klimaområdet samt velfærds- og sundhedsområdet. Der ansættes en udviklingskonsulent til at drive de to strategiske spor for hhv. grøn vækst og vækst gennem velfærd, som understøtter aktiviteter og netværk i de to spor. Politiske vækst- og innovationsnetværk I 2014 vil der i forbindelse med effektueringen af den administrative og politiske organisation blive etableret et 17.4 udvalg for innovation i byen, et 17.4 udvalg for innovation på velfærdsområdet samt interne administrative innovations netværk. Innovationsindsatsen skal i forbindelse med udmøntning af erhvervsstrategien have et ophæng på både kommunens kommende administrative netværksstruktur samt de politiske innovationsnetværk. Spor 1. Innovation og grøn vækst Grøn innovation Vi fremmer grøn vækst og tiltrækker grønne arbejdspladser ved at skabe optimale rammer og mulighed for partnerskaber og miljøer inden for grøn teknologi og Smart Cities perspektivet i kommunens erhvervsområder. Med udgangspunkt i DOLL i Hersted Industripark arbejder vi for, at der etableres klynger af virksomheder, der kan indgå i udviklingen af grønne produkter og skabe et attraktivt miljø for grønne virksomheder. Det gør vi gennem vores partnerskaber i Gate 21, Green Cities og Copenhagen Cleantech Cluster, innovationsnetværket Smart City og vores formandskab i KTC faggruppen for klima, energi og ressourcer. I 2014 kortlægges virksomheder i Albertslund, som kan indgå i et udviklingstræk inden for grøn teknologi og innovation. På basis af denne kortlægning afdækkes kompetencer i lokale virksomheder som leverandører inden for grønne produkter og teknologier samt regionale partnere med henblik på at indlede samarbejde om innovationsprojekter på det grønne område. Vi igangsætter med udgangspunkt i kommunens egne faciliteter i form af boliger, veje belysning m.m. konkrete innovationsprojekter i samarbejde med Gate 21, virksomheder og forskningsinstitutioner om at udvikle, afprøve og teste nye miljø- og energiløsninger i overensstemmelse med Region Hovedstadens nye klimastrategi. I første fase faciliterer vi i samarbejde med Gate 21 et af tre laboratorier i DOLL, Living Lighting Lab, der etableres i Hersted Industripark i DOLL eller Lighting Lab DK er grundpillen i udviklingen af Nordeuropas første forskerpark for fotonik og belysning. I tilknytning til DOLL-faciliteterne udvikles på sigt en Smart City Technologies Inkubator, hvor fremtidens leverandører til den intelligente by kan få støtte og vejledning samt lokaler og faciliteter. Spor 2: Innovation og vækst gennem velfærd Med udgangspunkt i det nye Sundhedshus og Plejecenter som prøvestation indgår vi primo 2014 en udviklingspartnerskabsaftale med OK-Fonden om innovationssamarbejde med henblik på innovation 6

8 og udvikling inden for omsorg og ældrepleje. Herudover videreudvikler vi fra 2013 og frem samarbejdet i NIPS21 om at skabe en tværkommunal innovationsplatform på sundheds- og velfærdsområdet, som er funderet i hovedstadsregionen. NIPS21-platformen og innovationssamarbejdet i sundhedshus og plejecenter tænkes sammen med etableringen af Copenhagen Health-tech Cluster i samarbejde med Københavns Kommune og Copenhagen Capacity. Copenhagen Health-tech Cluster er en regional klynge, der samler erhverv og forskning inden for udvikling og anvendelse af sundhedsteknologiske løsninger, som der arbejdes på at få etableret i For at geare de lokale vækstmuligheder på dette område, kortlægges i 2014 virksomheder i Albertslund, som indgår i ressourceområdet velfærdsteknologi og service på basis af en statiske metode, der er udviklet i Odense Kommune og Region Syddanmark. På basis af denne kortlægning afdækkes i 2014 kompetencer i lokale virksomheder som leverandører inden for sundhed, omsorg og pleje og andre velfærdsydelser samt regionale partnere med henblik på at indlede samarbejde om innovationsprojekter på velfærdsområdet. Der igangsættes i større innovationsprojekter sammen med erhvervslivet, vidensmiljøer og eventuelt andre kommuner. De konkrete indsatsområder defineres i samarbejde med partnerne og tager udgangspunkt i konkrete udfordringer på tværs af sundhedssektoren og udvikling og innovation i det nye Sundhedshus. 7

9 Samarbejde og internationalisering Vi vil bruge vores eksterne ressourcer aktivt på et lokalt, regionalt og globalt plan. Initiativ og handling Styrke strategiske partnerskaber med byer Forudsætningen for at arbejde med vækst og udvikling i en regional og international kontekst er bl.a. et aktivt netværk og partnerskab med andre byer. Fra 2014 udbygger og indgår vi derfor i nye strategiske partnerskaber med andre byer på EU og internationalt plan med det formål at styrke samarbejdet om miljø, erhverv m.m. I deltager Albertlund Kommune i Masterclass for Strategisk Byledelse. Danske kommunale topchefer sætter fokus på byledelse i en tid præget af globalisering og omstilling til et grønt vækstparadigme. Strategisk Byledelse indeholder et omfattende ledelsesprogram med fokus på best practice cases og netværksopbygning nationalt og internationalt. Ligeledes deltager kommunen i Covenant of Mayors, som er en borgmesterpagt, der involverer lokale og regionale myndigheder på europæisk plan, der frivilligt har forpligtet sig til øget energieffektivitet og brug af vedvarende energikilder i deres områder og er et netværk for 40 byer under DG Connect i EU. Der skal herudover arbejdes aktivt med de eksisterende partnerskabsaftaler i Kina. Albertslund Kommune har f.eks. indgået en aftale med den kinesiske by Xiaolan om udvikling af fremtidens lyskilder. Kontakt mellem internationale studerende og lokale virksomheder Vi udvikler med start i 2014 kontakten til de internationale studerende via samarbejde med deres uddannelsessteder og tilbud med udgangspunkt i de to kollegier, Danmarks Internationale Kollegium og Morbærhaven. I samarbejde med deres uddannelsessteder (bl.a. DTU Ballerup, Sjællands Erhvervsakademi) formidles studiepraktik/studiejob i lokale virksomheder. Regionalt EU-kontor I regi af KKR arbejdes der på at etablere et fælles regionalt EU-kontor i samarbejde med Region Hovedstaden og Københavns Kommune. Det fælles EU-kontor skal fokusere på kommunernes og de øvrige partneres interesseområder og gennemføre en række opgaver for at, fremme jobskabende vækst i regionen og i de enkelte kommuner øge regionens synlighed (branding) styrke indflydelse på rammer for initiativer og aktiviteter og styrke organisationernes viden om EU Hvis det fælles initiativ godkendes politisk, forventes EU-kontoret at være i fuld drift fra september Albertslund vil herigennem kunne styrke sine internationale muligheder for at skabe vækst og tiltrække udviklingsmidler til kommunen. International kommunikation Vi styrker i 2014 vores internationale kommunikation, så udvalgte dele af erhvervshjemmesiden, erhvervsrettede publikationer m.v. udgives på flere sprog. Fokus på international kommunikation indgår som en integreret del af den overordnede erhvervsrettede kommunikationsindsats. I samarbejde med Copenhagen Capacity kortlægges de mulige indsatser ift. en international markedsføring og kommunikation. Albertslund Kommune skal inden medio 2014 være synlige på alle regionale og internationale hjemmesider, som eksponerer erhvervsområder og kommunernes erhvervsstrategier. Optimering af samarbejder og strategiske partnerskaber I 2014 udarbejdes en kortlægning af potentialer for strategiske projekter, programmer og samarbejder, som kan understøtte et internationaliserings perspektiv for virksomhederne eller den regionale erhvervsudvikling. Konkret skal der være fokus på Væksthusets tilbud og de ministerielle og EU s programmer, som tilbydes kommuner og virksomheder. Der arbejdes med et kompetence- og ressourcekort for kommunens eksterne regionale samarbejdspartnere med fokus på at styrke og optimere kommunens eksterne ressource- og vidensbank. 8

10 I 2015 igangsætter eller understøtter vi mindst to internationale netværk for erhvervslivet med en central tovholder i kommunen med fokus på at øge internationaliseringen i virksomhederne og danne internationale partnerskaber vil vi være proaktive ift. aktiv projektdeltagelse, deltagelse i arbejdsgrupper, baggrundsgrupper m.m. i samarbejde med de regionale og nationale erhvervsaktører. Vi skal arbejde for en prioriteret understøttelse af regionale og nationale erhvervsfremmeprojekter. Vi skal fra 2013 have et vedvarende fokus på at gøre brug af de potentialer og ressourcer, som ligger i samarbejder, puljer og partnerskaber med forskellige ministerier og styrelser. Vi vil arbejde netværksbaseret ift. strategiske indsatser og prioritere at opbygge netværk og relationer i ministerier og styrelser. I skal der arbejdes proaktivt for at profilere Albertslund Kommune som oplagt samarbejdspartner for forsøgs- og udviklingsprojekter forankret i ministerier og styrelser. 9

11 Branding og profilering Vi vil skabe et stærkt erhvervsmæssig brand og profilering af Albertslund som mulighedernes by. Initiativ og handling Pixi-udgave af erhvervsstrategien Vi udgiver umiddelbart efter godkendelse af erhvervsstrategien i 2013 en pixiudgave målrettet til erhvervslivet, hvor der fokuseres på de overordnede strategiske mål, konkrete tiltag i forhold til virksomhederne og med invitation til virksomhederne om at deltage i udviklings- og vækstaktiviteter. Afdækning af målgruppen og kortlægning af erhvervslivet Vi afdækker indledningsvist i 2013 målgruppen for kommunikationen gennem en kortlægning af virksomhederne i Albertslund. Kortlægningen skal gå længere end en almindelig branchestatistik med flere perspektiver på virksomhederne, det kan f.eks. være, hvor de er i forhold til vækst, CSR, grønne tiltag, internationalisering, ressourcer og udviklingsmuligheder. Kommunikationsstrategi og kommunikationsenhed Der udarbejdes primo 2014 en kommunikationsstrategi med fokus på vækstdagsordenen i Albertslund, tiltrækning af nye virksomheder på vores vækstområder, branding af Albertslund som erhvervskommune m.m. Virksomhedsrepræsentanter inviteres ind i en følgegruppe om udviklingen af kommunens målrettede erhvervsinformation. I 2014 arbejdes der videre med indholdet i kommunikationsstrategien og de aktiviteter, som skal medtages i strategien, eksempelvis; erhvervsrettet hjemmeside, velkomstpakke, kommunikationspakke, artikelskrivning og placering af gode historier, relationsdannelse og opbygning af gode personlige relationer til nøglepersoner, nyt postnummer i Hersted Industripark og udarbejdelse af materiale til netværkskommunikation. Der ansættes i 2013 en kommunikationspraktikant i Erhvervs- og Udviklingscenteret til at kick starte kommunikationsindsatsen. Der skal udarbejdes analyser og kortlægninger i 2013 og konkrete produkter og implementering udarbejdes i Albertslund Kommune skal inden medio 2014 være synlige på alle regionale og internationale hjemmesider som eksponerer erhvervsområder og kommunernes erhvervsstrategier. Lokaleportalen I 2013 indgår vi aftale med Lokaleportalen.dk om markedsføring af kommunens ledige erhvervsbygninger og grunde på vores erhvervshjemmeside. Løsningen vil fremstå som en integreret del af kommunens hjemmeside og vil give virksomheder, developere m.m. mulighed for at søge efter egnede lokaliteter direkte på hjemmesiden. IværksætterKontaktpunktet - IVKP Der i 2013 oprettet en hjemmeside for IværksætterKontaktpunktet, for at markedsfører aktiviteter og tilbud til iværksætterne og sikre én indgang. Der skal i 2014 arbejdes strategisk med at synliggøre IværksætterKontaktpunktets nyetablerede hjemmeside og udbyggede kursus- og aktivitetskalender. Arrangementer Borgmesteren afholder 1 2 større arrangementer/events for erhvervslivet hvert år. Her sættes der fokus på relevante temaer og emner af interesse for de lokale virksomheder. Formålet er dels at stille viden til rådighed for virksomhederne, dels at styrke netværket mellem kommunen og virksomhederne og mellem virksomhederne. 10

12 Mål og målopfølgning Målet i erhvervsstrategien er at: Vi vil skabe nye arbejdspladser i Albertslund Kommune inden Vi vil skabe optimale rammer for bæredygtig udvikling og vækst i virksomhederne og dermed understøtte alle aspekter af livet i Albertslund. For at følge op på initiativer og handlinger i erhvervsstrategien, opstilles nedenstående målskema til løbende at vurdere fremgang inden for målene. Første status og målopfølgning sker ved udgangen af Der udarbejdes en opdatering eller revision af handleplanen for perioden for herved at sikre en tilpasset fremdrift ift. status og mål og sammenhænge til eventuelle fremtidige projekter og målsætninger. Anden status og målredegørelse sker ved udgangen af Status, målopfølgning og opdatering/revision handleplanen, ultimo 2015 Status og målredegørelse for handleplanen og Erhvervsstrategien (evt. opdatering), ultimo 2017 Mål Strategiske mål Skabe mindst 1000 nye arbejdspladser inden for grøn teknologi inden 2017 Fremme offentlig-privat innovation og samarbejde gennem etablering af 2 3 klynger inden for grøn teknologi med specielt fokus på fotonik Fremme udviklings- og iværksættermiljøer inden for grøn teknologi og miljøløsninger Skabe mindst 100 nye arbejdspladser inden for uddannelse og forskning inden 2017 Status og målopfølgning. Revision af handleplanen ultimo 2015 Status, målopfølgning og evaluering ultimo

13 Sikre at eksisterende arbejdspladser bevares i Albertslund gennem rekruttering og opkvalificering af arbejdskraft. Der er mindst 60 godkendte jobrotationer i Hvert år fastsættes mål i den årlige beskæftigelsesplan Der lokaliseres mindst to nye uddannelsesretninger i Albertslund. Den første uddannelsesretning er etableret senest i 2017 Kommunen i samarbejde med de regionale erhvervsstøtteinstitutioner er en aktiv partner i at fremme international arbejdskraft i lokale virksomheder. Der er frem til 2014 samarbejde om international arbejdskraft med mindst to virksomheder Skabe mindst 400 nye arbejdspladser baseret på sundhed, omsorg og pleje inden 2017 Fremme etablering af nye socialøkonomiske virksomheder og skabe mindst 100 nye arbejdspladser i socialøkonomiske virksomheder inden 2017 Etablere en kommunal innovationsplatform på velfærds- og sundhedsområdet senest i 2015 og fremme beskæftigelse og vækst gennem offentlig-privat samarbejde inden for løsninger i sundhedssektoren og kommunale velfærdsopgaver 12

14 Tværgående mål Albertslund Kommune placeres i top 10 på Dansk Industris barometer over erhvervsvenlige kommuner inden 2017 Størstedelen af virksomhederne i Albertslund inden udgangen af 2015 oplever én indgang til kommunen og en stærkere erhvervsrettet kommunikation til virksomhederne Der senest i 2015 er mindst 50 iværksættere igennem IværksætterKontakt-punktets rådgivning i Albertslund om året, svarende til en stigning på 50% Skabe mindst 100 nye arbejdspladser på baggrund af nye iværksættere og vækstiværksættere inden 2017 Størstedelen af virksomhederne inden udgangen af 2015 oplever en effektiv kommunikation med Albertslund Jobcenter. Nyhedsbrev på de relevante samarbejdsområder med 500 abonnenter inden 2017 Albertslunds Kommunes grønne erhvervsservice, som f.eks. energigennemgang og mobilitetsplanlægning på virksomhederne, senest i 2015 opleves som unik erhvervsservice i særklasse. Understøtte innovationsevnen hos virksomheder i Albertslund 13

15 Fremme innovationsevnen hos nøglemedarbejdere i Albertslund Kommune Fremme tværgående innovative udviklingsprojekter i Albertslund med deltagelse af lokale virksomheder Skabe mindst 100 nye arbejdspladser gennem øget eksport inden 2017 Understøtte internationalisering og tiltrække og omsætte internationale kompetencer til gavn for erhvervslivet i Albertslund Skabe udvikling og videndeling gennem strategiske byalliancer, internationale netværk og indgå aktive strategiske samarbejder med regionale og internationale erhvervsfremme aktører Skabe mindst 200 nye arbejdspladser gennem øget profilering af Albertslund som erhvervskommune inden 2017 Der er mindst 50 eksponeringer af erhvervsmæssig omtale i landsdækkende medier og fagblade om året fra 2013 Etablere en erhvervsrettet hjemmeside inden udgangen af 2013 og nå besøgende på erhvervshjemmesiden inden for det første år svarende til en stigning på 50% 14

16 Skabe interesse og viden om Albertslunds erhvervsaktiviteter og muligheder gennem markedsføring direkte til netværk, sociale medier, på konferencer og via rådgivning og møder. Der afholdes mindst 10 erhvervsrelaterede netværks-, dialog-, informationsmøder og konferencer om året fra 2014 Der i alle kommunikationer lægges vægt på Albertslunds grønne profil som vores unikke styrke og attraktionsværdi 15

17 OM HANDLEPLANEN Denne handleplan skal udmønte Erhvervsstrategi for Albertslund Kommune og knytte an til de strategiske og tværgående spor samt de konkrete initiativer, som er beskrevet i strategien. Målet i erhvervsstrategien er at skabe nye arbejdspladser i Albertslund Kommune inden Samtidig vil vi skabe optimale rammer for bæredygtig udvikling og vækst i virksomhederne og dermed understøtte alle aspekter af livet i Albertslund. Erhvervs- og udviklingscenteret Nordmarks Allé 2620 Albertslund

Handlingsplan 2014-2015 baseret på Ballerup Kommunes Erhvervspolitik 2013-2018

Handlingsplan 2014-2015 baseret på Ballerup Kommunes Erhvervspolitik 2013-2018 Handlingsplan - baseret på s Erhvervspolitik 2013-2018 Fokusområde Målsætning VIDEN & INNOVATION Styrke samarbejde og videndeling på tværs af, og kommunen Handling Interessenter Hvad får interessenterne

Læs mere

Vækstaftale 2 Brevid 2046117

Vækstaftale 2 Brevid 2046117 Vækstaftale 2 Brevid 2046117 Vækstaftale Forslagsstiller Juridisk ansvarlig og kontaktperson Kort resume af forslaget Resultat- og effektmål for aftaleperioden og de enkelte år Forslag til hovedaktiviteter

Læs mere

Dagsorden for Vækstforum Hovedstadens møde torsdag d. 1. december 2011

Dagsorden for Vækstforum Hovedstadens møde torsdag d. 1. december 2011 Vækstforum Hovedstaden Kongens Vænge 2 DK - 3400 Hillerød T +45 4820 5000 F +45 4520 5661 E vaekstforum@regionh.dk W regionh.dk Dagsorden for Vækstforum Hovedstadens møde torsdag d. 1. december 2011 Dato:

Læs mere

UDKAST TIL REGIONAL PARTNERSKABSAFTALE OM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING MELLEM REGERINGEN OG BORNHOLMS VÆKSTFORUM [11. NOVEMBER.

UDKAST TIL REGIONAL PARTNERSKABSAFTALE OM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING MELLEM REGERINGEN OG BORNHOLMS VÆKSTFORUM [11. NOVEMBER. UDKAST TIL REGIONAL PARTNERSKABSAFTALE OM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING MELLEM REGERINGEN OG BORNHOLMS VÆKSTFORUM [11. NOVEMBER. 2010] Indledning Det er regeringens mål, at Danmark i 2020 skal være blandt

Læs mere

Regionalt vækstpartnerskab 2014 mellem regeringen og Vækstforum Sjælland

Regionalt vækstpartnerskab 2014 mellem regeringen og Vækstforum Sjælland Regionalt vækstpartnerskab 2014 mellem regeringen og Vækstforum Sjælland Regeringen og Vækstforum Sjælland er enige om at styrke samarbejdet om indsatsen for vækst og erhvervsudvikling, blandt andet med

Læs mere

Regionale vækstpartnerskaber

Regionale vækstpartnerskaber Regionale vækstpartnerskaber Juni 1 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 Regeringen og Vækstforum Nordjylland... 5 Regeringen og Vækstforum Hovedstaden... 17 Regeringen og Bornholms

Læs mere

HANDLE- PLAN 2015 FOR ERHVERVS- OG VÆKSTPOLITIKKEN

HANDLE- PLAN 2015 FOR ERHVERVS- OG VÆKSTPOLITIKKEN KØBENHAVNS KOMMUNE HANDLE- PLAN 2015 FOR ERHVERVS- OG VÆKSTPOLITIKKEN - ET ERHVERVSVENLIGT KØBENHAVN INTRODUKTION TIL HANDLEPLAN 2015 Dette er den første handleplan, som følger op på Københavns Kommunes

Læs mere

Samlet oversigt over tillæg til de regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling

Samlet oversigt over tillæg til de regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling Økonomi- og Erhvervsministeriet Samlet oversigt over tillæg til de regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling Juni 2009 Indholdsfortegnelse Vækstforum for Region Syddanmark 3 Vækstforum

Læs mere

Regionalt vækstpartnerskab for 2015 mellem regeringen og Vækstforum Hovedstaden 12. december 2014

Regionalt vækstpartnerskab for 2015 mellem regeringen og Vækstforum Hovedstaden 12. december 2014 Regionalt vækstpartnerskab for 2015 mellem regeringen og Vækstforum Hovedstaden 12. december 2014 Regeringen og Vækstforum Hovedstaden er enige om at styrke samarbejdet om indsatsen for vækst og erhvervsudvikling,

Læs mere

AALBORG UNIVERSITETS SAMARBEJDE MED OMGIVELSERNE

AALBORG UNIVERSITETS SAMARBEJDE MED OMGIVELSERNE AALBORG UNIVERSITETS SAMARBEJDE MED OMGIVELSERNE 2015 Indholdsfortegnelse Aalborg Universitets samarbejde med erhvervslivet... 2 Fokuspunkter for den erhvervsrettede kultur på AAU... 2 AAU-værktøjer og

Læs mere

REGIONAL PARTNERSKABSAFTALE OM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING MELLEM REGERINGEN OG VÆKSTFORUM NORDJYLLAND 14. SEPTEMBER 2010

REGIONAL PARTNERSKABSAFTALE OM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING MELLEM REGERINGEN OG VÆKSTFORUM NORDJYLLAND 14. SEPTEMBER 2010 REGIONAL PARTNERSKABSAFTALE OM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING MELLEM REGERINGEN OG VÆKSTFORUM NORDJYLLAND 14. SEPTEMBER 2010 Indledning Det er regeringens mål, at Danmark i 2020 skal være blandt de 10 rigeste

Læs mere

Erhvervspolitik UDKAST! Randers Kommune. - på vej mod Randers 2016

Erhvervspolitik UDKAST! Randers Kommune. - på vej mod Randers 2016 UDKAST! Erhvervspolitik - på vej mod Randers 2016 Randers Kommune En erhvervspolitik der rager op og rager os! - forord ved borgmester Henning Jensen-Nyhuus Et erhvervsliv i fortsat vækst er forudsætningen

Læs mere

Erhvervspolitisk analyse

Erhvervspolitisk analyse Juni 2009 Erhvervspolitisk analyse Innovationsindsatsen i Region Sjælland Bilagsrapport udarbejdet for Vækstforum Sjælland www.damvad.dk Indhold 1 INDLEDNING... 2 2 INNOVATION I REGION SJÆLLAND... 4 2.1

Læs mere

Erhvervshandlingsplan for Syddjurs Kommune 2015-16 Erhvervsudvikling gennem dialog og samarbejde

Erhvervshandlingsplan for Syddjurs Kommune 2015-16 Erhvervsudvikling gennem dialog og samarbejde 1 of 12 Erhvervshandlingsplan for Syddjurs Kommune 2015-16 Erhvervsudvikling gennem dialog og samarbejde 2 of 12 Syddjurs Kommunes politik på erhvervsområdet Et dynamisk erhvervsliv og et godt lokalt erhvervsklima

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 14. august 2007. Bilag til meddelelser

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 14. august 2007. Bilag til meddelelser REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 14. august 2007 Bilag til meddelelser REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 14. august 2007 Meddelelse nr. 21.01 Emne: Partnerskabsaftale mellem

Læs mere

Emne: Godkendelse af handlingsplan for den regionale udviklingsplan

Emne: Godkendelse af handlingsplan for den regionale udviklingsplan REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 9. april 2013 Sag nr. 4 Emne: Godkendelse af handlingsplan for den regionale udviklingsplan 4 bilag Bilag # 1 Side 1 af 41 på punkt # 4 Forslag til RUP_Handlingsplan

Læs mere

Erhvervsstrategi 2015-2018

Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Fredensborg Kommune er en klassisk pendlerkommune, hvor folk bosætter sig for på en gang at nyde naturen og samtidig have kort afstand til arbejdspladsen

Læs mere

REGIONALT VÆKSTPARTNERSKAB MELLEM REGERINGEN OG VÆKSTFORUM HOVEDSTADEN

REGIONALT VÆKSTPARTNERSKAB MELLEM REGERINGEN OG VÆKSTFORUM HOVEDSTADEN REGIONALT VÆKSTPARTNERSKAB MELLEM REGERINGEN OG VÆKSTFORUM HOVEDSTADEN 18. april 2012 Danmark står over for en betydelig vækstudfordring, som ikke alene skyldes den aktuelle krise, men også at den danske

Læs mere

Jammerbugt Kommune og Jammerbugt Erhvervs- og Turistråd ERHVERVS- & VÆKSTSTRATEGI 2014-2016. Mere i gang - flere i gang

Jammerbugt Kommune og Jammerbugt Erhvervs- og Turistråd ERHVERVS- & VÆKSTSTRATEGI 2014-2016. Mere i gang - flere i gang Jammerbugt Kommune og Jammerbugt Erhvervs- og Turistråd ERHVERVS- & VÆKSTSTRATEGI 2014-2016 Mere i gang - flere i gang Forord Mere i Gang Flere i gang Jammerbugt Erhvervs- og Turistråd og Jammerbugt Kommune

Læs mere

Ansøgning til Vækstforum

Ansøgning til Vækstforum Ansøgning til Vækstforum Projektnavn: Den Nordjyske Energiplatform Ansøger: Aalborg Kommune - Business Aalborg Juridisk ansvarlig: Thomas Kastrup Larsen / Tonny Skovsted Thorup Start: 01.01.2016 Slut:

Læs mere

Erhvervsudviklingsstrategi

Erhvervsudviklingsstrategi Bornholms Vækstforum Erhvervsudviklingsstrategi 2011-2014 Senest gemt: 20. september 2010 2 Indhold Forord... 4 Hvordan skabes økonomisk vækst og udvikling på Bornholm?... 6 Rammevilkår... 7 Vision og

Læs mere

Skive Kommunes Erhvervspolitik 2013-2016

Skive Kommunes Erhvervspolitik 2013-2016 ENERGI ERHVERV UDVIKLING INNOVATION VÆKST Skive Kommunes Erhvervspolitik 2013-2016 på vej mod mere vækst og udvikling Skive - det er RENT LIV 2013-2016 Skive - det er RENT LIV Indhold Vi vil skabe mere

Læs mere

Fremtidens lokale erhvervspolitik

Fremtidens lokale erhvervspolitik Fremtidens lokale erhvervspolitik og erhvervsservice mod visionære kommunale erhvervsstrategier og sammenhængende erhvervsservice [F Udarbejdet af IRIS Group for Kommunernes Landsforening og Erhvervs-

Læs mere

Tiltræk og fasthold udenlandske virksomheder

Tiltræk og fasthold udenlandske virksomheder Tiltræk og fasthold udenlandske virksomheder Udarbejdet af Copenhagen Capacity i samarbejde med 15 kommuner i hovedstadsområdet som led i projektet Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme (SPI). - en

Læs mere

DET VELFÆRDSTEKNOLOGISKE ØKOSYSTEM I REGION SYDDANMARK

DET VELFÆRDSTEKNOLOGISKE ØKOSYSTEM I REGION SYDDANMARK DET VELFÆRDSTEKNOLOGISKE ØKOSYSTEM I REGION SYDDANMARK Glenda Napier og Sabina Kethelz REG X - Det Danske Klyngeakademi INDHOLD 3 4 5 7 12 24 Forord Resumé Anbefalinger Indledning Analyse af økosystemet

Læs mere

STRATEGISK HANDLINGSPLAN

STRATEGISK HANDLINGSPLAN STRATEGISK HANDLINGSPLAN Godkendt version 28. februar 2014 På vej mod Vores Fremtid Trekantområdets seks kommuner har i 2013 vedtaget en fælles vækststrategi Vores Fremtid med den ambitiøse målsætning

Læs mere

Regionernes arbejde med sundhedsinnovation og erhvervssamarbejde

Regionernes arbejde med sundhedsinnovation og erhvervssamarbejde Regionernes arbejde med sundhedsinnovation og erhvervssamarbejde Indledning Danmark har et stærkt grundlag for sundhedsinnovation og erhvervssamarbejde. Vi har et højt sundhedsforskningsniveau og erhvervsmæssige

Læs mere

Status på fremdriften i implementeringen af de regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling

Status på fremdriften i implementeringen af de regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling 24. april 2008 Bilag 4b Status på fremdriften i implementeringen af de regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling 1. Indledning Regeringen og de seks regionale vækstfora indgik i juni

Læs mere

Regional Partnerskabsaftale om vækst og erhvervsudvikling. Regeringen / Vækstforum for Region Nordjylland

Regional Partnerskabsaftale om vækst og erhvervsudvikling. Regeringen / Vækstforum for Region Nordjylland Regional Partnerskabsaftale om vækst og erhvervsudvikling Regeringen / Vækstforum for Region Nordjylland Juni 2007 Danmark skal være blandt de lande i verden, hvor det er bedst at bo, leve og arbejde også

Læs mere

Maj 2014. Politisk debatoplæg. Til udarbejdelsen af den regionale vækst- og udviklingsstrategi

Maj 2014. Politisk debatoplæg. Til udarbejdelsen af den regionale vækst- og udviklingsstrategi Maj 2014 Politisk debatoplæg Til udarbejdelsen af den regionale vækst- og udviklingsstrategi LÆSEVEJLEDNING: 3 TEMA: VIRKSOMHEDER OG ARBEJDSPLADSER 6 1) Dilemma: Enkelte styrkepositioner eller bredere

Læs mere