HANDLEPLAN FOR ERHVERVSSTRATEGI

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HANDLEPLAN FOR ERHVERVSSTRATEGI 2013-2015"

Transkript

1 HANDLEPLAN FOR ERHVERVSSTRATEGI Læs om hvordan Albertslund Kommune vil udmønte erhvervsstrategien i 10 strategiske og 17 tværgående målbare initiativer

2 Indledning Handleplanen skal udmønte Erhvervsstrategi for Albertslund Kommune og knytte an til de strategiske og tværgående spor samt de konkrete initiativer, som er beskrevet i strategien. Erhvervsstrategien bygger på et regionalt og internationalt perspektiv, og at Albertslund som by er en integreret del af hovedstadsområdet, EU og den øvrige verden. Vi ser os selv i en større sammenhæng, når det kommer til at fremme udvikling og vækst. Derfor bygger vi i Albertslund videre på åbenhed og udsyn og indgår aktivt i strategisk samarbejde og netværk både på et lokalt, regionalt, nationalt og et internationalt plan. Strategien er derfor også udarbejdet i overensstemmelse med den regionale udviklingsplan, nationale vækstanbefalinger samt de udviklingsrammer, der arbejdes med i EU-regi i de kommende år. Denne handleplan skal ses i en sammenhæng med en lang række både lokale, regionale og internationale projekter, programmer og aktiviteter. Derfor er handlingsplanens initiativer og aktiviteter ofte et sammenspil mellem Albertlund Kommune og eksterne aktører. Eksempelvis indgår Albertslund Kommune og Væksthus Hovedstadsregionen årligt en samarbejdsaftale, som fastsætter konkrete aktiviteter og handlinger, der understøtter den lokale erhvervsservice og målsætningerne for erhvervsudviklingen i Albertlund kommune og hele regionen. Et andet eksempel er Handlingsplan for Den Regionale Udviklingsplan , der beskriver en række konkret initiativer, der understøtter målsætningerne i Den Regionale Udviklingsplan. Der er stor sammenfald mellem handlingerne som beskrives i forhold til Den Regionale Udviklingsplan og Erhvervsstrategi for Albertslund kommune, og der vil kunne skabes synergi mellem mange af handlingerne. Konkret er Albertlund kommune allerede i dag projektpartner med Region Hovedstaden i en lang række projekter, som både understøtter den regionale udvikling men også mere lokale målsætninger. Mere lokalt forventes det, at der indgås et tættere samarbejde med virksomhederne, grundejerforeningerne m.m. i Albertslund Kommune for at arbejde for fælles handlinger og målsætninger. De konkrete initiativer afledt af erhvervsstrategien kan relatere sig til flere strategiske indsatsområder og spor, og derfor vil der være overlap og synergieffekt imellem initiativerne. De fire tværgående spor, Erhvervsservice, Innovation, Samarbejde og Internationalisering samt Branding og Profilering har alle et primært udgangspunkt og forankring i Albertslund Kommune. Derfor er selve handlingerne i handleplanen bygget op om de tværgående spor, men vil spille sammen med initiativer i både de tværgående og de tre strategiske spor. 1

3 Forankring Politisk er erhvervsstrategien og handleplanen forankret i økonomiudvalget. Organisatorisk og administrativt forankres arbejdet med implementering af erhvervsstrategien i Erhvervs- og Udviklingscenteret. Erhvervs- og Udviklingscenteret har ansvaret for at samle og koordinere alle de erhvervsrettede funktioner og aktiviteter og skal fungere som erhvervslivets, virksomhedernes og grundejernes ene indgang til Albertlund Kommune. Erhvervs- og Udviklingscenteret skal have en strategisk tilgang og være dagsordenssættende i forhold til den erhvervspolitiske dagsorden i regionale, nationale og internationale sammenhænge. Herudover skal centret bidrage til initiativer, der skaber gode vilkår for virksomhederne, styrker vækst, erhvervsudvikling, udbuddet af arbejdskraft og uddannelses- og studiemuligheder i Campus Albertslund. De konkrete handlinger i handleplanen kan være forankret og driftet forskellige steder i kommunens organisation alt efter tema. Initiativer og handlinger kan også være forankret hos andre eksterne aktører. Chefforum vil fungere som styregruppe for erhvervsstrategien og handleplanen. De enkelte handlingers styring kan, ligesom forankringen og driften, ligge forskellige steder i kommunens organisation. Resultatmåling og evaluering Opfølgning på målene og evaluering af indsatsen af erhvervsstrategien og handleplanen foretages af Erhvervs- og Udviklingscenteret og forelægges økonomiudvalget i en toårig kadence. Løbende opfølgning på målene sker i øvrigt i forbindelse med den almindelige budgetopfølgning. Første status, evaluering og målopfølgning, sker ved udgangen af Der skal i den forbindelse udarbejdes en opdatering eller revision af handleplanen for perioden , for herved at sikre en tilpasset fremdrift ift. status og mål og sammenhænge til eventuelle fremtidige projekter og målsætninger. Denne handleplan har derfor fokus på handlinger og initiativer, som gennemføres og igangsættes inden udgangen af Ved udgangen af 2017 udarbejdes en evaluering og målredegørelse. Status, målopfølgning og opdatering/revision af handleplanen, ultimo 2015 Status og målredegørelse for handleplanen og erhvervsstrategien (evt. opdatering), ultimo 2017 De overordnede mål for Erhvervsstrategi Vi vil skabe nye arbejdspladser i Albertslund Kommune inden Vi vil skabe optimale rammer for bæredygtig udvikling og vækst i virksomhederne og dermed understøtte alle aspekter af livet i Albertslund. Erhvervsstrategien bygger på kommuneplanstrategien for Albertslund Forstad på Forkant fra 2011, hvor der blev sat et mål om at skabe nye arbejdspladser. I henhold til Danmarks Statistik var der i beskæftigede med arbejdssted i Albertslund Kommune. I henhold til Jobindsats.dk var der i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere med arbejdssted Albertslund Kommune. 2

4 Erhvervsservice Vi vil opbygge en synlig og enstrenget erhvervsservice og målrettet erhvervsinformation. Initiativ og handling Én indgang I 2014 vil Erhvervs- og Udviklingscenteret etablere en erhvervsrettet callcenterfunktion, der er virksomhedernes, erhvervslivets og iværksætternes ene indgang, og som sikrer viderestilling af henvendelser til rette medarbejder og guider personer, der henvender sig til hjemmeside og digitale løsninger. Dette skal kobles til kommunikationsindsatsen. Der ansættes en medarbejder til callcenterfunktionen, som også kan kobles med andre erhvervsrettede funktioner. Der skal sikres et solidt back-up-system til callcenterfunktionen, så opgaven varetages af en eller flere andre, når medarbejderen er fraværende. Der skal yderligere i 2014 oparbejdes et indgående kendskab til virksomhederne i Albertslund, udarbejdes kortlægninger i forhold til sporene omkring grøn vækst og vækst gennem velfærd, koordinerede servicetilbud og aktiviteter. Herigennem udfoldes erhvervsservicen i kommunen, og der samles viden til en vidensbank. Fremskudt erhvervspunkt for udviklingsaktiviteter og erhvervsservice Som en del af en styrket og fokuseret erhvervsudvikling i Albertslund etableres der et fremskudt erhvervspunkt med udviklingsaktiviteter i forhold til innovationsprojekter og projektsamarbejde med erhvervslivet samt erhvervsservice i forhold til information, service og rådgivning og erhvervsrettede funktioner til virksomhederne. Kommunen etablerer sig med fremskudte erhvervsudviklingsaktiviteter i kommunens eksisterende bygninger omkring Midtbyen. Her udrulles i første omgang et erhvervspunkt, hvor virksomheder får en indgang til deltagelse i kommunens udviklings- og netværksaktiviteter samt et overblik over kommunens erhvervsserviceydelser, kontaktpersoner, adgang til rådgivning og information m.m. Herudover arbejdes der på at skabe grundlag for at tilknytte en erhvervs Ph.d., som konkret kan forske i koblingen mellem erhvervsudvikling og Smart Cities-perspektivet, og hvordan de optimale alliancer og partnerskaber indgås for at sikre en grøn og bæredygtig omdannelse og vækst i erhvervsområderne. Netværk Strategisk Erhvervsforum Som videreførelse af arbejdet i 17.4 udvalget for erhvervsudvikling, nedsættes der primo 2014 et strategisk erhvervsforum med deltagelse af erhvervslivet. Der er udarbejdet et forslag til kommissorium. Koordinerende erhvervsnetværk Der etableres i 2014 et koordinerende erhvervsnetværk for alle medarbejdere i kommunen med virksomhedskontakt. Blandt deltagerne i erhvervsnetværket udpeges en Erhvervs Task Force med en repræsentant for hvert erhvervsserviceområde. Der etableres en fælles virksomheds vidensbank, hvor der samles op på møder med virksomhederne og input til kommunens erhvervstiltag fra virksomhederne. Herigennem aktiveres virksomhedskendskabet og erhvervsservicen på tværs i kommunen. Inden udgangen af første kvartal 2014 er netværket etableret, og der er udarbejdet et kommissorium for netværkets indhold, temaer og arbejdet. Eksterne virksomhedsnetværk Vi etablerer i 2014 virksomhedsnetværk med deltagelse af kommunen, lokale virksomheder og vidensmiljøer, som knytter an til de tre strategiske spor. 3

5 Der etableres to virksomhedsnetværk inden for henholdsvis miljø og klima samt sundhed og velfærd. Formålet er at se vækst- og udviklingsmuligheder i lokalmiljøet og fremme tværgående udviklingsprojekter inden for de to områder samt at tiltrække eksterne midler og ressourcer til innovation og udvikling i Albertslund. Herudover er formålet erfaringsudveksling og synliggørelse af de gode historier mellem virksomhederne. De to virksomhedsnetværk tænkes sammen med aktiviteterne i DOLL og Gate 21 samt aktiviteter i sundhedshus og plejecenter og NIPS21. De to netværk tænkes forankret hos den nye udviklingskonsulent i Erhvervs- og Udviklingscentret, som er beskrevet under innovation. Endelig tilbyder Jobcenter Albertslund netværk mellem virksomheder, der benytter sammen ordning, f.eks. mentornetværk. Grøn Erhvervsservice Vores unikke styrkeposition inden for grøn erhvervsservice styrkes og udbygges. I 2014 etableres én grøn erhvervskontakt i kommunen som en del af én indgang og Erhvervs Task Forcen. Den grønne erhvervskontakt skal have overblik over den grønne erhvervsservice, kunne give indledende rådgivning om grøn omstilling og støtte til at gennemføre innovative projekter inden for grøn omstilling. I perioden arbejdes der med tematiske tiltag ift. den grønne erhvervsservice, eksempelvis mobilitetsplanlægning, energirenovering og samarbejdsaftaler mellem lejer og udlejer. Der skal arbejdes mere konkret med temaer og målsætninger i forbindelse med udarbejdelse af en ny klimaplan for Albertlund Kommune. Vækst- og iværksætterrådgivning Der skal i arbejdes med at koble virksomheder og iværksættere til projekter og programmer i regi af Iværksætterkontaktpunktet, Væksthuset, Gate 21 og andre erhvervsfremmeaktører. Vi styrker vilkårene for vækstiværksættere i kommunen, herunder adgangen til rådgivning og kapital og understøtter, at flere vækstvirksomheder gennemfører vækstforløb med Væksthus Hovedstaden. I sættes der særligt fokus på iværksættere og deres vækstgrundlag i Albertslund. Et centralt element ift. vækst- og iværksætterrådgivning er tilgængelig viden og information om tilbud, arrangementer og projekter, og indsatsen skal derfor være en integreret del af arbejdet med kommunikationsindsatsen. I 2014 skal der ligeledes arbejdes med at understøtte og udvikle service og tilbud i regi af Iværksætterkontaktpunktet. Der skal sættes fokus på at målrette de konkrete tilbud til iværksætterne, og de skal synliggøres og markedsføres over for de lokale iværksættere. Albertslund Kommune deltager i regi af Iværksætterkontaktpunktet i perioden i et forprogram til Hovedstadens Iværksætter Program. Programmets overordnede formål er at styrke og skabe sammenhæng i tilbuddene til regionens iværksættere og dermed skabe grundlaget for en forbedring af deres evne til at overleve og muligheder for at konsolidere sig, så flere når frem til en vækstfase, hvor de skaber nye arbejdspladser og eksportindtægter. Der vil blive afholdt en lang række aktiviteter for iværksættere, bl.a. flere tematiserede workshop som afholdes i vestegns kommunerne, heraf minimum et i Albertslund Kommune. Albertslund Kommune deltager som tidligere i GEW 2013 (Danmarks Vækst- og Iværksætteruge, som er en del af den internationale Global Entrepreneurship Week). Der arrangeres åbent hus hos en virksomhed i hver kommune, der kan give inspiration om forretningsudvikling, og der er fokus på netværk blandt gæsterne hos virksomheden. Erhvervsservice med fokus på arbejdskraften Med udgangspunkt i Jobcentrets erhvervsservice og Campus-aktiviteterne, styrkes en række aktiviteter, som igangsættes i : Kommunikation Vi styrker kommunikationen mellem virksomhederne og Jobcentret. Det er allerede vedtaget, at virksomheder med over 2 ansatte vil blive kontaktet af Jobcentret i løbet af 2013, og der forventes 4

6 kontakt med 350 virksomheder. Formålet er bl.a. at afdække, hvad virksomhederne efterspørger af service fra Jobcentret og bede om tilsagn til at modtage et elektronisk nyhedsbrev, så ordninger som jobrotation, voksenlærling osv. smidigt kan udnyttes af virksomhederne i Albertslund. Praktik- og uddannelsespladser Vi skaber flere praktikpladser og uddannelsespladser til unge fra Albertslund. I samarbejde med erhvervsskolerne, som administrerer uddannelsesaftaler, vil vi støtte virksomheder i at etablere pladser og facilitere, at flere virksomheder kan deles om en praktikplads, så også mindre virksomheder kan magte opgaven. Sammen med Dansk Byggeri Hovedstaden, Københavns Tekniske Skole og UU-Vestegnen har vi lavet en partnerskabsaftale, hvor parterne styrker deres fælles indsats for, at flere unge får en praktikplads, og at ledige får et job som struktører. Denne model udfoldes til andre uddannelser. Sociale klausuler Samtidig har vi indført sociale klausuler for lærlinge omkring kommunens bygge- og anlægsarbejder og ved indkøb af varer. De sociale klausuler skal være med til at sikre, at der kommer flere praktikpladser, så flere unge kan færdiggøre deres erhvervsuddannelse. I forlængelse af de sociale klausuler vil vi også bruge vores rolle som kunde til generelt at fremme virksomhedernes oprettelse af praktikpladser. Opkvalificere eksisterende arbejdskraft Vi intensiverer samarbejdet med virksomheder i Albertslund om jobrotationsforløb, hvor eksisterende medarbejdere opkvalificeres i kortere eller længere kursusforløb, mens deres arbejdsopgaver varetages af vikarer. Vi vil informere om muligheden for voksenlærlingeforløb enten for eksisterende ufaglærte medarbejdere eller nyrekrutterede medarbejdere. Nye uddannelser til Albertslund Indsatsen med at tiltrække nye uddannelser og koordinering med Campus Albertslund kobles til Erhvervs- og Udviklingscentret. Vi etablerer i samarbejde med eksisterende uddannelsesinstitutioner nye uddannelsesretninger i Albertslund. I samarbejde med Københavns Erhvervsakademi arbejder vi på at lokalisere en fotonikuddannelse i Albertslund i tilknytning til DOLL. I sammenhæng med Sundhedshuset og NIPS21 arbejder vi med at etablere en uddannelse inden for sundhed, pleje og omsorg. Campus Albertslund samarbejder med kommunens to største servicevirksomheder om udvikling af et serviceakademi. Herudover arbejder vi i Campus Albertslund på at fremme et uddannelsestilbud, der retter sig mod den service og produktions arbejdskraft, der efterspørges generelt, som f.eks. gartnerelever, køkken- og kantinepersonale, ejendoms- og vedligeholdelsesassistenter etc. Tiltrække kvalificeret arbejdskraft Vi hjælper virksomhederne med at tiltrække kvalificeret arbejdskraft. Når virksomheder har behov for at tiltrække kvalificeret arbejdskraft udefra, enten fra andre egne af Danmark eller fra udlandet, er der behov for, at kommunen kan servicere med tilbud om bolig, skole til medfølgende børn og job til medfølgende ægtefæller. Specifikt udarbejdes der en pakke til virksomheder med oplysning om boliger, skole og dagpasningstilbud, jobmuligheder for medfølgende ægtefæller. Jobcentret har mulighed for at tilbyde udenlandske medfølgende ægtefæller hjælp til at søge job, bl.a. ved at etablere praktik og løntilskud. Servicen skal udvikles i samarbejde med virksomheder, der ansætter udefrakommende arbejdskraft. 5

7 Innovation Vi vil opruste innovationsevnen i egen organisation og understøtte innovationssamarbejde mellem lokale virksomheder, relevante vækstaktører og kommunen med udgangspunkt i de to spor, grøn vækst og vækst gennem velfærd. Initiativ og handling Fokus på innovation Innovationsledelse Vi øger vores fokus på innovationsledelse i kommunens uddannelsestilbud og opkvalificering i innovationsevne af kernemedarbejdere i kommunen. Der uddannes i innovatører, som fungerer som intern sparringspartner i innovationsprojekter og ekstern sparringspartner for innovationsrådgivning, og som kan kortlægger innovationsressourcer i det lokale erhvervsliv inden for miljø og klimaområdet samt velfærds- og sundhedsområdet. Der ansættes en udviklingskonsulent til at drive de to strategiske spor for hhv. grøn vækst og vækst gennem velfærd, som understøtter aktiviteter og netværk i de to spor. Politiske vækst- og innovationsnetværk I 2014 vil der i forbindelse med effektueringen af den administrative og politiske organisation blive etableret et 17.4 udvalg for innovation i byen, et 17.4 udvalg for innovation på velfærdsområdet samt interne administrative innovations netværk. Innovationsindsatsen skal i forbindelse med udmøntning af erhvervsstrategien have et ophæng på både kommunens kommende administrative netværksstruktur samt de politiske innovationsnetværk. Spor 1. Innovation og grøn vækst Grøn innovation Vi fremmer grøn vækst og tiltrækker grønne arbejdspladser ved at skabe optimale rammer og mulighed for partnerskaber og miljøer inden for grøn teknologi og Smart Cities perspektivet i kommunens erhvervsområder. Med udgangspunkt i DOLL i Hersted Industripark arbejder vi for, at der etableres klynger af virksomheder, der kan indgå i udviklingen af grønne produkter og skabe et attraktivt miljø for grønne virksomheder. Det gør vi gennem vores partnerskaber i Gate 21, Green Cities og Copenhagen Cleantech Cluster, innovationsnetværket Smart City og vores formandskab i KTC faggruppen for klima, energi og ressourcer. I 2014 kortlægges virksomheder i Albertslund, som kan indgå i et udviklingstræk inden for grøn teknologi og innovation. På basis af denne kortlægning afdækkes kompetencer i lokale virksomheder som leverandører inden for grønne produkter og teknologier samt regionale partnere med henblik på at indlede samarbejde om innovationsprojekter på det grønne område. Vi igangsætter med udgangspunkt i kommunens egne faciliteter i form af boliger, veje belysning m.m. konkrete innovationsprojekter i samarbejde med Gate 21, virksomheder og forskningsinstitutioner om at udvikle, afprøve og teste nye miljø- og energiløsninger i overensstemmelse med Region Hovedstadens nye klimastrategi. I første fase faciliterer vi i samarbejde med Gate 21 et af tre laboratorier i DOLL, Living Lighting Lab, der etableres i Hersted Industripark i DOLL eller Lighting Lab DK er grundpillen i udviklingen af Nordeuropas første forskerpark for fotonik og belysning. I tilknytning til DOLL-faciliteterne udvikles på sigt en Smart City Technologies Inkubator, hvor fremtidens leverandører til den intelligente by kan få støtte og vejledning samt lokaler og faciliteter. Spor 2: Innovation og vækst gennem velfærd Med udgangspunkt i det nye Sundhedshus og Plejecenter som prøvestation indgår vi primo 2014 en udviklingspartnerskabsaftale med OK-Fonden om innovationssamarbejde med henblik på innovation 6

8 og udvikling inden for omsorg og ældrepleje. Herudover videreudvikler vi fra 2013 og frem samarbejdet i NIPS21 om at skabe en tværkommunal innovationsplatform på sundheds- og velfærdsområdet, som er funderet i hovedstadsregionen. NIPS21-platformen og innovationssamarbejdet i sundhedshus og plejecenter tænkes sammen med etableringen af Copenhagen Health-tech Cluster i samarbejde med Københavns Kommune og Copenhagen Capacity. Copenhagen Health-tech Cluster er en regional klynge, der samler erhverv og forskning inden for udvikling og anvendelse af sundhedsteknologiske løsninger, som der arbejdes på at få etableret i For at geare de lokale vækstmuligheder på dette område, kortlægges i 2014 virksomheder i Albertslund, som indgår i ressourceområdet velfærdsteknologi og service på basis af en statiske metode, der er udviklet i Odense Kommune og Region Syddanmark. På basis af denne kortlægning afdækkes i 2014 kompetencer i lokale virksomheder som leverandører inden for sundhed, omsorg og pleje og andre velfærdsydelser samt regionale partnere med henblik på at indlede samarbejde om innovationsprojekter på velfærdsområdet. Der igangsættes i større innovationsprojekter sammen med erhvervslivet, vidensmiljøer og eventuelt andre kommuner. De konkrete indsatsområder defineres i samarbejde med partnerne og tager udgangspunkt i konkrete udfordringer på tværs af sundhedssektoren og udvikling og innovation i det nye Sundhedshus. 7

9 Samarbejde og internationalisering Vi vil bruge vores eksterne ressourcer aktivt på et lokalt, regionalt og globalt plan. Initiativ og handling Styrke strategiske partnerskaber med byer Forudsætningen for at arbejde med vækst og udvikling i en regional og international kontekst er bl.a. et aktivt netværk og partnerskab med andre byer. Fra 2014 udbygger og indgår vi derfor i nye strategiske partnerskaber med andre byer på EU og internationalt plan med det formål at styrke samarbejdet om miljø, erhverv m.m. I deltager Albertlund Kommune i Masterclass for Strategisk Byledelse. Danske kommunale topchefer sætter fokus på byledelse i en tid præget af globalisering og omstilling til et grønt vækstparadigme. Strategisk Byledelse indeholder et omfattende ledelsesprogram med fokus på best practice cases og netværksopbygning nationalt og internationalt. Ligeledes deltager kommunen i Covenant of Mayors, som er en borgmesterpagt, der involverer lokale og regionale myndigheder på europæisk plan, der frivilligt har forpligtet sig til øget energieffektivitet og brug af vedvarende energikilder i deres områder og er et netværk for 40 byer under DG Connect i EU. Der skal herudover arbejdes aktivt med de eksisterende partnerskabsaftaler i Kina. Albertslund Kommune har f.eks. indgået en aftale med den kinesiske by Xiaolan om udvikling af fremtidens lyskilder. Kontakt mellem internationale studerende og lokale virksomheder Vi udvikler med start i 2014 kontakten til de internationale studerende via samarbejde med deres uddannelsessteder og tilbud med udgangspunkt i de to kollegier, Danmarks Internationale Kollegium og Morbærhaven. I samarbejde med deres uddannelsessteder (bl.a. DTU Ballerup, Sjællands Erhvervsakademi) formidles studiepraktik/studiejob i lokale virksomheder. Regionalt EU-kontor I regi af KKR arbejdes der på at etablere et fælles regionalt EU-kontor i samarbejde med Region Hovedstaden og Københavns Kommune. Det fælles EU-kontor skal fokusere på kommunernes og de øvrige partneres interesseområder og gennemføre en række opgaver for at, fremme jobskabende vækst i regionen og i de enkelte kommuner øge regionens synlighed (branding) styrke indflydelse på rammer for initiativer og aktiviteter og styrke organisationernes viden om EU Hvis det fælles initiativ godkendes politisk, forventes EU-kontoret at være i fuld drift fra september Albertslund vil herigennem kunne styrke sine internationale muligheder for at skabe vækst og tiltrække udviklingsmidler til kommunen. International kommunikation Vi styrker i 2014 vores internationale kommunikation, så udvalgte dele af erhvervshjemmesiden, erhvervsrettede publikationer m.v. udgives på flere sprog. Fokus på international kommunikation indgår som en integreret del af den overordnede erhvervsrettede kommunikationsindsats. I samarbejde med Copenhagen Capacity kortlægges de mulige indsatser ift. en international markedsføring og kommunikation. Albertslund Kommune skal inden medio 2014 være synlige på alle regionale og internationale hjemmesider, som eksponerer erhvervsområder og kommunernes erhvervsstrategier. Optimering af samarbejder og strategiske partnerskaber I 2014 udarbejdes en kortlægning af potentialer for strategiske projekter, programmer og samarbejder, som kan understøtte et internationaliserings perspektiv for virksomhederne eller den regionale erhvervsudvikling. Konkret skal der være fokus på Væksthusets tilbud og de ministerielle og EU s programmer, som tilbydes kommuner og virksomheder. Der arbejdes med et kompetence- og ressourcekort for kommunens eksterne regionale samarbejdspartnere med fokus på at styrke og optimere kommunens eksterne ressource- og vidensbank. 8

10 I 2015 igangsætter eller understøtter vi mindst to internationale netværk for erhvervslivet med en central tovholder i kommunen med fokus på at øge internationaliseringen i virksomhederne og danne internationale partnerskaber vil vi være proaktive ift. aktiv projektdeltagelse, deltagelse i arbejdsgrupper, baggrundsgrupper m.m. i samarbejde med de regionale og nationale erhvervsaktører. Vi skal arbejde for en prioriteret understøttelse af regionale og nationale erhvervsfremmeprojekter. Vi skal fra 2013 have et vedvarende fokus på at gøre brug af de potentialer og ressourcer, som ligger i samarbejder, puljer og partnerskaber med forskellige ministerier og styrelser. Vi vil arbejde netværksbaseret ift. strategiske indsatser og prioritere at opbygge netværk og relationer i ministerier og styrelser. I skal der arbejdes proaktivt for at profilere Albertslund Kommune som oplagt samarbejdspartner for forsøgs- og udviklingsprojekter forankret i ministerier og styrelser. 9

11 Branding og profilering Vi vil skabe et stærkt erhvervsmæssig brand og profilering af Albertslund som mulighedernes by. Initiativ og handling Pixi-udgave af erhvervsstrategien Vi udgiver umiddelbart efter godkendelse af erhvervsstrategien i 2013 en pixiudgave målrettet til erhvervslivet, hvor der fokuseres på de overordnede strategiske mål, konkrete tiltag i forhold til virksomhederne og med invitation til virksomhederne om at deltage i udviklings- og vækstaktiviteter. Afdækning af målgruppen og kortlægning af erhvervslivet Vi afdækker indledningsvist i 2013 målgruppen for kommunikationen gennem en kortlægning af virksomhederne i Albertslund. Kortlægningen skal gå længere end en almindelig branchestatistik med flere perspektiver på virksomhederne, det kan f.eks. være, hvor de er i forhold til vækst, CSR, grønne tiltag, internationalisering, ressourcer og udviklingsmuligheder. Kommunikationsstrategi og kommunikationsenhed Der udarbejdes primo 2014 en kommunikationsstrategi med fokus på vækstdagsordenen i Albertslund, tiltrækning af nye virksomheder på vores vækstområder, branding af Albertslund som erhvervskommune m.m. Virksomhedsrepræsentanter inviteres ind i en følgegruppe om udviklingen af kommunens målrettede erhvervsinformation. I 2014 arbejdes der videre med indholdet i kommunikationsstrategien og de aktiviteter, som skal medtages i strategien, eksempelvis; erhvervsrettet hjemmeside, velkomstpakke, kommunikationspakke, artikelskrivning og placering af gode historier, relationsdannelse og opbygning af gode personlige relationer til nøglepersoner, nyt postnummer i Hersted Industripark og udarbejdelse af materiale til netværkskommunikation. Der ansættes i 2013 en kommunikationspraktikant i Erhvervs- og Udviklingscenteret til at kick starte kommunikationsindsatsen. Der skal udarbejdes analyser og kortlægninger i 2013 og konkrete produkter og implementering udarbejdes i Albertslund Kommune skal inden medio 2014 være synlige på alle regionale og internationale hjemmesider som eksponerer erhvervsområder og kommunernes erhvervsstrategier. Lokaleportalen I 2013 indgår vi aftale med Lokaleportalen.dk om markedsføring af kommunens ledige erhvervsbygninger og grunde på vores erhvervshjemmeside. Løsningen vil fremstå som en integreret del af kommunens hjemmeside og vil give virksomheder, developere m.m. mulighed for at søge efter egnede lokaliteter direkte på hjemmesiden. IværksætterKontaktpunktet - IVKP Der i 2013 oprettet en hjemmeside for IværksætterKontaktpunktet, for at markedsfører aktiviteter og tilbud til iværksætterne og sikre én indgang. Der skal i 2014 arbejdes strategisk med at synliggøre IværksætterKontaktpunktets nyetablerede hjemmeside og udbyggede kursus- og aktivitetskalender. Arrangementer Borgmesteren afholder 1 2 større arrangementer/events for erhvervslivet hvert år. Her sættes der fokus på relevante temaer og emner af interesse for de lokale virksomheder. Formålet er dels at stille viden til rådighed for virksomhederne, dels at styrke netværket mellem kommunen og virksomhederne og mellem virksomhederne. 10

12 Mål og målopfølgning Målet i erhvervsstrategien er at: Vi vil skabe nye arbejdspladser i Albertslund Kommune inden Vi vil skabe optimale rammer for bæredygtig udvikling og vækst i virksomhederne og dermed understøtte alle aspekter af livet i Albertslund. For at følge op på initiativer og handlinger i erhvervsstrategien, opstilles nedenstående målskema til løbende at vurdere fremgang inden for målene. Første status og målopfølgning sker ved udgangen af Der udarbejdes en opdatering eller revision af handleplanen for perioden for herved at sikre en tilpasset fremdrift ift. status og mål og sammenhænge til eventuelle fremtidige projekter og målsætninger. Anden status og målredegørelse sker ved udgangen af Status, målopfølgning og opdatering/revision handleplanen, ultimo 2015 Status og målredegørelse for handleplanen og Erhvervsstrategien (evt. opdatering), ultimo 2017 Mål Strategiske mål Skabe mindst 1000 nye arbejdspladser inden for grøn teknologi inden 2017 Fremme offentlig-privat innovation og samarbejde gennem etablering af 2 3 klynger inden for grøn teknologi med specielt fokus på fotonik Fremme udviklings- og iværksættermiljøer inden for grøn teknologi og miljøløsninger Skabe mindst 100 nye arbejdspladser inden for uddannelse og forskning inden 2017 Status og målopfølgning. Revision af handleplanen ultimo 2015 Status, målopfølgning og evaluering ultimo

13 Sikre at eksisterende arbejdspladser bevares i Albertslund gennem rekruttering og opkvalificering af arbejdskraft. Der er mindst 60 godkendte jobrotationer i Hvert år fastsættes mål i den årlige beskæftigelsesplan Der lokaliseres mindst to nye uddannelsesretninger i Albertslund. Den første uddannelsesretning er etableret senest i 2017 Kommunen i samarbejde med de regionale erhvervsstøtteinstitutioner er en aktiv partner i at fremme international arbejdskraft i lokale virksomheder. Der er frem til 2014 samarbejde om international arbejdskraft med mindst to virksomheder Skabe mindst 400 nye arbejdspladser baseret på sundhed, omsorg og pleje inden 2017 Fremme etablering af nye socialøkonomiske virksomheder og skabe mindst 100 nye arbejdspladser i socialøkonomiske virksomheder inden 2017 Etablere en kommunal innovationsplatform på velfærds- og sundhedsområdet senest i 2015 og fremme beskæftigelse og vækst gennem offentlig-privat samarbejde inden for løsninger i sundhedssektoren og kommunale velfærdsopgaver 12

14 Tværgående mål Albertslund Kommune placeres i top 10 på Dansk Industris barometer over erhvervsvenlige kommuner inden 2017 Størstedelen af virksomhederne i Albertslund inden udgangen af 2015 oplever én indgang til kommunen og en stærkere erhvervsrettet kommunikation til virksomhederne Der senest i 2015 er mindst 50 iværksættere igennem IværksætterKontakt-punktets rådgivning i Albertslund om året, svarende til en stigning på 50% Skabe mindst 100 nye arbejdspladser på baggrund af nye iværksættere og vækstiværksættere inden 2017 Størstedelen af virksomhederne inden udgangen af 2015 oplever en effektiv kommunikation med Albertslund Jobcenter. Nyhedsbrev på de relevante samarbejdsområder med 500 abonnenter inden 2017 Albertslunds Kommunes grønne erhvervsservice, som f.eks. energigennemgang og mobilitetsplanlægning på virksomhederne, senest i 2015 opleves som unik erhvervsservice i særklasse. Understøtte innovationsevnen hos virksomheder i Albertslund 13

15 Fremme innovationsevnen hos nøglemedarbejdere i Albertslund Kommune Fremme tværgående innovative udviklingsprojekter i Albertslund med deltagelse af lokale virksomheder Skabe mindst 100 nye arbejdspladser gennem øget eksport inden 2017 Understøtte internationalisering og tiltrække og omsætte internationale kompetencer til gavn for erhvervslivet i Albertslund Skabe udvikling og videndeling gennem strategiske byalliancer, internationale netværk og indgå aktive strategiske samarbejder med regionale og internationale erhvervsfremme aktører Skabe mindst 200 nye arbejdspladser gennem øget profilering af Albertslund som erhvervskommune inden 2017 Der er mindst 50 eksponeringer af erhvervsmæssig omtale i landsdækkende medier og fagblade om året fra 2013 Etablere en erhvervsrettet hjemmeside inden udgangen af 2013 og nå besøgende på erhvervshjemmesiden inden for det første år svarende til en stigning på 50% 14

16 Skabe interesse og viden om Albertslunds erhvervsaktiviteter og muligheder gennem markedsføring direkte til netværk, sociale medier, på konferencer og via rådgivning og møder. Der afholdes mindst 10 erhvervsrelaterede netværks-, dialog-, informationsmøder og konferencer om året fra 2014 Der i alle kommunikationer lægges vægt på Albertslunds grønne profil som vores unikke styrke og attraktionsværdi 15

17 OM HANDLEPLANEN Denne handleplan skal udmønte Erhvervsstrategi for Albertslund Kommune og knytte an til de strategiske og tværgående spor samt de konkrete initiativer, som er beskrevet i strategien. Målet i erhvervsstrategien er at skabe nye arbejdspladser i Albertslund Kommune inden Samtidig vil vi skabe optimale rammer for bæredygtig udvikling og vækst i virksomhederne og dermed understøtte alle aspekter af livet i Albertslund. Erhvervs- og udviklingscenteret Nordmarks Allé 2620 Albertslund

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013 Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune Onsdag den 2. oktober 2013 Program 17.00-17.15 Vision for vækst og erhverv i Lejre her er strategien hvor skal vi hen v. borgmester Mette Touborg

Læs mere

Skive Kommunes Erhvervspolitik 2013-2016

Skive Kommunes Erhvervspolitik 2013-2016 ENERGI ERHVERV UDVIKLING INNOVATION VÆKST Skive Kommunes Erhvervspolitik 2013-2016 på vej mod mere vækst og udvikling Skive - det er RENT LIV 2013-2016 Skive - det er RENT LIV Indhold Vi vil skabe mere

Læs mere

Samarbejdsaftale 2014 Aftale om udførelse af Vejen Kommunes indsats vedrørende erhvervsfremme og turisme. Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen

Samarbejdsaftale 2014 Aftale om udførelse af Vejen Kommunes indsats vedrørende erhvervsfremme og turisme. Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen Samarbejdsaftale 2014 Aftale om udførelse af Vejen Kommunes indsats vedrørende erhvervsfremme og turisme Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen og UdviklingVejen Sdr. Tingvej 10 6630 Rødding indgår

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret Strategi 2015-18 1. Indledning... 3 2. Indsatsområder og mål... 4 3. Aktivitetsområder... 4 4. Organisering... 5 Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio.

Læs mere

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION KORT VERSION erhvervsstrategi 2015-2022 Den nye erhvervsstrategi 2022 er klar på businesskolding.dk/strategi2022 Vi er stærkere sammen, så lad os komme i gang. Du kan begynde ved at læse med her forord

Læs mere

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 20-05-2015 Vision Det er Jobcenter Hillerøds vision for samarbejdet med virksomhederne at: Jobcenter Hillerød er erhvervslivets foretrukne samarbejdspartner,

Læs mere

Erhvervsservice & erhvervsfremme

Erhvervsservice & erhvervsfremme Dette notat er en afrapportering af Business Faxes erhvervsservice- og erhvervsfremmeaktiviteter i perioden 01.01.14-30.06.14. Business Faxe udbyder basale erhvervsserviceydelser til iværksættere og virksomheder

Læs mere

Vækstfabrikkerne. Projektets baggrund, indhold og status

Vækstfabrikkerne. Projektets baggrund, indhold og status Vækstfabrikkerne Projektets baggrund, indhold og status Agenda 1 Formål og baggrund Målsætninger, erhvervspolitisk rationale og finansiering Værdiskabelse for iværksættere og andre aktører Indhold Faglige

Læs mere

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af:

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af: SPI Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme SPI er medfinancieret af: af: Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com Sammen styrker vi regionen Projekt SPI, Samarbejde om Proaktiv

Læs mere

Sammen om det gode erhvervsliv

Sammen om det gode erhvervsliv Helsingør Kommune vil gerne tale med dig om din virksomhed Sammen om det gode erhvervsliv Vi vil sikre gode vilkår for erhvervslivet En central del af vores vision er, at erhvervslivet har gode vilkår

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

TEMADRØFTELSE OM ERHVERV BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 18. MAJ 2015

TEMADRØFTELSE OM ERHVERV BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 18. MAJ 2015 TEMADRØFTELSE OM ERHVERV BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 18. MAJ 2015 PROGRAM 1. Indsatser i erhvervs- og vækstpolitikken 2. Erhvervshusets organisering og opgaver 3. Drøftelse af forslag til indsatser

Læs mere

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013 Strategi 2014-2016 Udfordringerne i perioden 2014 2016 Nye uddannelser I den kommende strategiperiode skal skolen implementere en ny erhvervsskolereform og dermed være med til at højne erhvervsuddannelsernes

Læs mere

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN Energivisionen Energivisionen skal Være i tydeligt samspil med ReVUS, så investeringer i energi- og transportsystemet

Læs mere

Projekt Forskel gør en forskel

Projekt Forskel gør en forskel Projekt Forskel gør en forskel Resumé Projekt Forskel gør en forskel sigter mod at optimere processen mht. at få flere højtuddannede nydanskere i arbejde i små og mellemstore virksomheder (SMV). Det gøres

Læs mere

OPI og udviklingen af velfærdsteknologi Region Syddanmark. v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen

OPI og udviklingen af velfærdsteknologi Region Syddanmark. v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen OPI og udviklingen af velfærdsteknologi Region Syddanmark v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen Offentlig-privat samarbejde Offentlig-privat samarbejde er en grundsten for Syddansk Vækstforums erhvervsfremmetiltag

Læs mere

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015 6. juni 2014 Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015 Baggrund/Indledning Indsatsen i Væksthusene giver et positivt samfundsøkonomisk afkast, viser en ekstern evaluering

Læs mere

Mål og Midler Uddannelse, handel og innovation

Mål og Midler Uddannelse, handel og innovation Fokusområder i 2014 Udvalget er med konstitueringsaftalen for perioden 2014-2017 et nyt udvalg, og indsatsen i en større del af 2014 bærer præg af, at udvalget tilegner sig det nødvendige vidensfundament

Læs mere

Udviklings- og driftsmål

Udviklings- og driftsmål Udviklingsmål koblet til Byrådets Vision Indsatsområde/ Arbejdspladser Der skal skabes flere arbejdspladser. Bosætning Der skal tiltrækkes flere bosættere i Slagelse Kommune. Flere arbejdspladser i h.t.

Læs mere

Tovholdergruppen for Internationalt Samarbejde

Tovholdergruppen for Internationalt Samarbejde Tovholdergruppen for Internationalt Samarbejde Navn og Kommune: Mariagerfjord Kommune Satsninger indenfor energi brint, brændselsceller og grønne gasser set i sammenhæng med en balanceret samlet energiforsyning

Læs mere

De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning

De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning Fælles pejlemærker Denne folder henvender sig til medlemmerne i de otte regionale arbejdsmarkedsråd (RAR). Den skal give inspiration til arbejdet, så

Læs mere

Copenhagen EU Office

Copenhagen EU Office Copenhagen EU Office Et nyt tilbud for hovedstadsregionens kommuner og virksomheder v. Chefkonsulent Henrik Madsen Region Hovedstaden 4. december 2014 Greater Copenhagen hele Danmarks hovedstad Copenhagen-metropolen

Læs mere

Strategiske mål. Erhvervsudviklingsstrategien bygger på to strategiske mål og fire indsatsområder.

Strategiske mål. Erhvervsudviklingsstrategien bygger på to strategiske mål og fire indsatsområder. Næstved Kommune 2015-2018 1 Sammen om fremtiden Næstved er et af Danmarks største erhvervsområder øst for Storebælt. Sådan skal det også være i fremtiden. Næstved Kommune har derfor som mål, at virksomhederne

Læs mere

Præsentation af Innovation Fur. Borgermøde den 27. oktober 2010 Fur Færgekro

Præsentation af Innovation Fur. Borgermøde den 27. oktober 2010 Fur Færgekro Præsentation af Innovation Fur Borgermøde den 27. oktober 2010 Fur Færgekro Dagsorden Ideen bag Innovation Fur Initiativtagere Igangsætning - projektsekretariat Betydning for borgere og virksomheder på

Læs mere

Herefter blev afholdt fire workshops om de fire temaer i vækst- og udviklingsstrategien: Sund vækst Grøn Vækst Kreativ vækst Smart vækst

Herefter blev afholdt fire workshops om de fire temaer i vækst- og udviklingsstrategien: Sund vækst Grøn Vækst Kreativ vækst Smart vækst OPSAMLING FRA VÆKSTMØDE OM REVUS 27. MAJ 2015 1. Baggrund Region Hovedstaden afholdt onsdag den 27. maj vækstmøde og workshop om regionens vækst- og udviklingsstrategi Copenhagen hele Danmarks hovedstad

Læs mere

Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice

Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Baggrund... 2 2. Servicering og samarbejde med virksomheder... 3 2.1 Jobcenter Rebilds hensigtserklæring

Læs mere

Bilag: Bygge- og anlægsstrategi 2015 Jobcenter Svendborg

Bilag: Bygge- og anlægsstrategi 2015 Jobcenter Svendborg Bilag: Bygge- og anlægsstrategi 2015 Jobcenter Svendborg Formål Formålet med bygge- og anlægsstrategi 2015 er at sikre, at Jobcenter Svendborg drager optimal udnyttelse af (job)vækstpotentialet, der vil

Læs mere

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling Præsentation Thy Erhvervsforum Marts 2015 Hvad er Business Region North Denmark? Nyt strategisk partnerskab i Nordjylland om vækst og udvikling:

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere

Indsatsområder og handlingsplaner for erhvervsuddannelserne, 2013 2014.

Indsatsområder og handlingsplaner for erhvervsuddannelserne, 2013 2014. Indsatsområder og handlingsplaner for erhvervsuddannelserne, 2013 2014. CPH WEST har besluttet en længerevarende satsning som Ny Nordisk Skole. Der er defineret 3 konkrete mål for CPH WEST: 1. De faglige

Læs mere

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner.

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. 12 Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. Væksthus Syddanmark er etableret for at styrke syddanske virksomheders mulighed for at udfolde deres fulde potentiale. I Væksthus Syddanmark får

Læs mere

Viden, vækst og vilje Iværksætteri

Viden, vækst og vilje Iværksætteri Viden, vækst og vilje Iværksætteri ErhvervslederForum Handlingsplan i Aalborg Samarbejdet 2011-2014 ERHVERVSLIVETS VÆKSTLAG Med udgangspunkt i erhvervsstrategien Viden, vækst og vilje er der udarbejdet

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Bilag til LA 21-strategi og handlingsplan sendes i høring Dato: 10. maj 2011 Brevid: 1372548 Forslag til Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Administrationen Alléen 15 4180 Sorø Tlf.: 70 15 50 00 linnyb@regionsjaelland.dk

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2013

Kommunikationsstrategi 2013 Kommunikationsstrategi 2013 4 STYRKER x 3 MÅLGRUPPER x 3 TRIN Baggrund Kommunikationsstrategien 4 x 3 x 3 er sammen med kommunikationspartnerne udviklet af den nyetablerede fælles kommunikationsafdeling

Læs mere

SDSD CLEAN. Innovating Green Solutions

SDSD CLEAN. Innovating Green Solutions SDSD CLEAN Innovating Green Solutions AGENDA 1. Hvem er CLEAN? 2. Hvad laver vi? 3. Hvordan arbejder vi? 2 STÆRKESTE CLEANTECH KLYNGE I DANMARK CLEAN er resultatet af en fusion mellem Lean Energy Cluster

Læs mere

Greve Kommune. Job- og personprofil for erhvervschef

Greve Kommune. Job- og personprofil for erhvervschef Greve Kommune Job- og personprofil for erhvervschef Maj 2010 1 Baggrund Erhvervslivet og arbejdsmarkedet i Greve Kommune er i udpræget grad en del af regionale og nationale strukturer og kan vanskeligt

Læs mere

Kommissorium for Arbejdsmarkedspolitisk Forum Aarhus

Kommissorium for Arbejdsmarkedspolitisk Forum Aarhus Kommissorium for Arbejdsmarkedspolitisk Forum Aarhus Side 1 af 5 Et velfungerende arbejdsmarked er en forudsætning for udvikling og vækst, samt for at flest mulige borgere kan forsørge sig selv. Et velfungerende

Læs mere

Ballerup i verden verden i Ballerup

Ballerup i verden verden i Ballerup Ballerup i verden verden i Ballerup International Politik Handlinger 2007 2009 Ballerup Kommune 1 1. BRANDING Formål At Ballerup Kommune overalt opfattes som en internationalt orienteret kommune, hvor

Læs mere

Action plan til Erhvervsplanen Status Januar 2015

Action plan til Erhvervsplanen Status Januar 2015 Action plan til Erhvervsplanen Status Januar Strategisk tiltag Initiativer der igangsættes primo Initiativer der igangsættes /2016 Initiativer der videreføres fra 2014 Erhvervsservice Servicemål for erhvervsservice

Læs mere

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem Udkast til Partnerskabsaftale mellem Indhold Partnerskabet... 3 Aftaleparterne... 3 Baggrund... 3 Formål... 4 Indsatsområder... 4 Koordination af indsats og udveksling af information om praktikpladssøgende...

Læs mere

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Hvordan går det med IKT-klyngen i Nordjylland? Hvilke forventninger har IKT-virksomheder til 2015? Få svarene

Læs mere

Bilag til aftale mellem KKR Midtjylland og Væksthus Midtjylland 2014 LOKAL SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM

Bilag til aftale mellem KKR Midtjylland og Væksthus Midtjylland 2014 LOKAL SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM LOKAL SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD, VIBORG KOMMUNE OG VÆKSTHUS MIDTJYLLAND Indholdsfortegnelse: a) Generel del: 1. Indledning 2. Samarbejdsaftalens parter 3. Aftaleperiode

Læs mere

Velkommen til Workshop 3

Velkommen til Workshop 3 Velkommen til Workshop 3 Virksomhedskontakt og samspil mellem beskæftigelses- og erhvervsområdet Oplæg 1 Malene Barenholdt Götze, Københavns Kommune Oplæg 2 Peter Sinding Poulsen og Frode Fårup, Horsens

Læs mere

Funktionelle erhvervsregioner

Funktionelle erhvervsregioner Funktionelle erhvervsregioner Når kommuner arbejder på tværs af grænser: International frem for sognebaseret vækstkultur KL s Erhvervstemadag 13. september 2013 v/ Gregers André Pilgaard og Jan Beyer Schmidt-Sørensen,

Læs mere

work-live-stay southern denmark

work-live-stay southern denmark work-live-stay southern denmark Nærværende notat kan anvendes af den enkelte kommune til fremlæggelse i politiske udvalg i forbindelse med drøftelse af foreningen og dens aktiviteter herunder især Bosætningskoordinator-initiativet.

Læs mere

Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet

Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet Aftalens parter Aftalen er indgået mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet (AAU). Aftaleperiode Aftalen gælder for juni 2012

Læs mere

STRATEGI 2012-2020. { Sundheds- og velfærdsinnovation / Bæredygtig energi / Oplevelseserhverv } Strategi 2012-2020

STRATEGI 2012-2020. { Sundheds- og velfærdsinnovation / Bæredygtig energi / Oplevelseserhverv } Strategi 2012-2020 STRATEGI 2012-2020 { Sundheds- og velfærdsinnovation / Bæredygtig energi / Oplevelseserhverv } Strategi 2012-2020 { strategi } Forord Syddansk Vækstforums erhvervsudviklingsstrategi 2012-2020 viderefører

Læs mere

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Indhold Danske Fonde 3 Det Frie Forskningsråd

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015

Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015 Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015 1. Overordnet strategisk fokus 3-5 år Faaborg-Midtfyn Kommune har i udviklingsstrategien fokus på at skabe flere jobs, øge bosætningen over de kommende år og

Læs mere

Slutrapport d. 29. juni 15 Forprojektet, Totalkonceptet, d. 1. Jan. 15 d. 30. Jun. 15

Slutrapport d. 29. juni 15 Forprojektet, Totalkonceptet, d. 1. Jan. 15 d. 30. Jun. 15 Slutrapport d. 29. juni 15 Forprojektet, Totalkonceptet, d. 1. Jan. 15 d. 30. Jun. 15 Indhold 1. Indledning 2. Hovedaktiviteter 3. Læringspunkter 4. Bilag 1. Indledning I slutrapporten redegøres for forprojektets

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med LA21 strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng i

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med Lokal Agenda 21-strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng

Læs mere

Ny strategi for iværksætterindsatsen i Silkeborg Kommune

Ny strategi for iværksætterindsatsen i Silkeborg Kommune Ny strategi for iværksætterindsatsen i Silkeborg Kommune Indledning En ny strategi for iværksætterindsatsen skal sikre en styrket og sammenhængende indsats, der skaber flere nye iværksættere, vækstvirksomheder

Læs mere

VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED

VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED DU KAN BRUGE FOODNETWORK TIL... 210 mm MATCHMAKING Vi finder den rigtige samarbejdspartner til dig både danske og udenlandske Vi bygger bro mellem

Læs mere

N OTAT. Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering

N OTAT. Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering N OTAT Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering I dette notat er sammenfattet hovedpunkterne i de politiske fokuspunkter for

Læs mere

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv Projektbeskrivelse for udviklings- og forskningsprojektet: Forskning i og praksisnær afdækning af digitale redskabers betydning for børns udvikling, trivsel og læring Baggrund Ifølge anbefalingerne fra

Læs mere

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK INDLEDNING Vordingborg Kommunes erhvervspolitik danner den overordnede ramme for kommunens arbejde med erhvervsudvikling og skal medvirke til at virkeliggøre Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Opfølgning på IRIS Groups kortlægning af erhvervsfremmesystemet:

Opfølgning på IRIS Groups kortlægning af erhvervsfremmesystemet: N OTAT KKR HOVEDSTADEN Bilag 1: Greater CoPENHAGEN Opfølgning på IRIS Groups kortlægning af erhvervsfremmesystemet: Sekretariatet for Greater CoPENHAGEN er i øjeblikket i gang med at følge op på kortlægningen

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

KKR FREMTIDENS ENERGIPLANLÆGNING I HOVEDSTADSREGIONEN

KKR FREMTIDENS ENERGIPLANLÆGNING I HOVEDSTADSREGIONEN FREMTIDENS ENERGIPLANLÆGNING I HOVEDSTADSREGIONEN Projektbeskrivelse til udvikling og implementering af strategisk energiplanlægning Poul Erik Lauridsen Direktør, Gate 21 21 Kommuner Offentlig-privat innovation

Læs mere

UDDYBET PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011

UDDYBET PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 1 UDDYBET PROCESNOTAT Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 Indledning Økonomi- og Erhvervsministeriet har indgået aftale med Kommunernes Landsforening om, at kommunerne overtager

Læs mere

Rammeaftalen gælder for 2015-2018. Hver part kan opsige aftalen med 6 måneders varsel til udgangen af et kalenderår.

Rammeaftalen gælder for 2015-2018. Hver part kan opsige aftalen med 6 måneders varsel til udgangen af et kalenderår. 1 1. Aftalens parter Aftalen indgås mellem: Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa www.aabenraa.dk og IBC Birkemosevej 1 6000 Kolding www.ibc.dk 2. Aftaleperiode og opsigelse Rammeaftalen gælder for

Læs mere

Handlingsplan 2014-2015 baseret på Ballerup Kommunes Erhvervspolitik 2013-2018

Handlingsplan 2014-2015 baseret på Ballerup Kommunes Erhvervspolitik 2013-2018 Handlingsplan - baseret på s Erhvervspolitik 2013-2018 Fokusområde Målsætning VIDEN & INNOVATION Styrke samarbejde og videndeling på tværs af, og kommunen Handling Interessenter Hvad får interessenterne

Læs mere

Udbudspolitik 2015 for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE)

Udbudspolitik 2015 for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE) Udbudspolitik 2015 for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE) Nærværende politik - CELFs udbudspolitik for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE) - er udarbejdet for, at sikre kontinuiteten

Læs mere

Indstilling. Internationaliseringsudvalg. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 4. december 2014

Indstilling. Internationaliseringsudvalg. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 4. december 2014 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 4. december 2014 Internationaliseringsudvalg Som led i budgetforliget 2015 blev det besluttet at nedsætte et midlertidigt internationaliseringsudvalg

Læs mere

ERHVERVSPOLITIK. for Vejen Kommune

ERHVERVSPOLITIK. for Vejen Kommune ERHVERVSPOLITIK for Vejen Kommune 2011-2015 Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen E-mail: post@vejenkom.dk www.vejenkom.dk Fotos: Vejen Kommune Udarbejdelse: Udvikling & Erhverv, Vejen Kommune Layout

Læs mere

Styrkelse af vækstvilkårene for eksport af vandløsninger set fra et vandselskab

Styrkelse af vækstvilkårene for eksport af vandløsninger set fra et vandselskab Styrkelse af vækstvilkårene for eksport af vandløsninger set fra et vandselskab 21. November 2012 Anders Bækgaard Regeringen vil gøre en langt større indsats for at hjælpe virksomhederne med at få fodfæste

Læs mere

Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode.

Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode. Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode. Bornholm, 19. juni 2014 v/ Bent Mikkelsen, Region Midtjylland www.vaekstforum.rm.dk En globalt konkurrencedygtig region - Erhvervsudviklingsstrategi

Læs mere

Stevns Kommunes Erhvervspolitik 2014 2020

Stevns Kommunes Erhvervspolitik 2014 2020 Stevns Kommunes Erhvervspolitik 2014 2020 Vedtaget af Kommunalbestyrelsen d. 19.12.2013 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Erhvervspolitikkens opbygning... 4 Kommunale rammevilkår Den fælles platform...

Læs mere

OPI-Lab er et laboratorium for offentligprivat innovation og velfærdsteknologi på tværs af regioner, kommuner og virksomheder.

OPI-Lab er et laboratorium for offentligprivat innovation og velfærdsteknologi på tværs af regioner, kommuner og virksomheder. OPI-Lab er et laboratorium for offentligprivat innovation og velfærdsteknologi på tværs af regioner, kommuner og virksomheder. OPI guidelines OPI-Lab er et laboratorium for offentlig-privat innovation

Læs mere

Resultatkontrakt BASAL LOKAL ERHVERVSSERVICE 01.01 2015 31.12 2018

Resultatkontrakt BASAL LOKAL ERHVERVSSERVICE 01.01 2015 31.12 2018 Resultatkontrakt BASAL LOKAL ERHVERVSSERVICE 01.01 2015 31.12 2018 1 BESKRIVELSE AF OPGAVEN Opgaven omfatter følgende aktivitetstyper: 1. Vejledning og problemafklaring af iværksættere og virksomheder

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC Kommunikationsstrategi 2008-2012 Professionshøjskolen UCC Indledning Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er

Læs mere

Hvordan gør vi fremtidens udbud mere smarte? Konkurrence- og forbrugerstyrelsen d. 10. dec. kl. 9-12

Hvordan gør vi fremtidens udbud mere smarte? Konkurrence- og forbrugerstyrelsen d. 10. dec. kl. 9-12 Hvordan gør vi fremtidens udbud mere smarte? Konkurrence- og forbrugerstyrelsen d. 10. dec. kl. 9-12 Hvad er Innovative Offentlige Indkøb? Der er mange måder at regne på 2 Innovative indkøb er et højaktuelt

Læs mere

Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs

Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs 1 of 5 Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs Virksomhedsstrategien tager udgangspunkt i 4 temaer. De 4 temaer udspringer af beskæftigelsesreformen, hvor samarbejdet med virksomhederne

Læs mere

Partnerska bsafta le

Partnerska bsafta le Partnerska bsafta le mellem Vejen K dansk b vooerl..,.., HANSENBERG ~ fl J _ C ~EKNSK SKOLE ESBJERG ,. HANSEN DERi"~ 1r ~~~~~,.

Læs mere

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011 erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011 TV/PF 15.11. 2011 Silkeborg Welcome UDDANNELSE & KOMPETENCE At lette virksomhedernes modtagelse og integration af udenlandsk

Læs mere

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen Bilag til pkt. 5 Forslag fra bestyrelsen Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015 Baggrund Mangel på højtuddannede hæmmer vækst og beskæftigelse på såvel kort som langt sigt og kan medføre

Læs mere

Væksthus Nordjylland v/ John Windbirk

Væksthus Nordjylland v/ John Windbirk Væksthus Nordjylland v/ John Windbirk Væksthusene i Danmark - Fakta I alt 5 Væksthuse i Danmark ét i hver region. Væksthus Nordjylland Væksthus Midtjylland Væksthus Syddanmark Væksthus Sjælland Væksthus

Læs mere

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K. Telefon 33 92 33 00 Fax 33 11 16 65 19. december 2005 Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet

Læs mere

Kontrakt om udførelse af erhvervsservice i henhold til lov om erhvervsfremme 12 og 13 perioden 2014-2017

Kontrakt om udførelse af erhvervsservice i henhold til lov om erhvervsfremme 12 og 13 perioden 2014-2017 Kontrakt om udførelse af erhvervsservice i henhold til lov om erhvervsfremme 12 og 13 perioden 2014-2017 Mellem FAXE KOMMUNE Frederiksgade 9 4690 Haslev EAN-nr. Center for Udvikling: 5798007698386 Telefon:

Læs mere

Referat. #BREVFLET# Click here to enter text. Dokument: Neutral titel. Møde. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Tid 16. april 2015 kl. kl. 13.00.

Referat. #BREVFLET# Click here to enter text. Dokument: Neutral titel. Møde. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Tid 16. april 2015 kl. kl. 13.00. #BREVFLET# Click here to enter text. Dokument: Neutral titel Møde Det Lokale Beskæftigelsesråd Jobcenter Sekretariat Tid 16. april 2015 kl. kl. 13.00 Sted Sønderbro 12, mødelokale E, 3. sal Deltagere Kim

Læs mere

I regi af Region Midtjylland arbejdes der med et projekt om Big data 2 og på nationalt niveau arbejdes der med

I regi af Region Midtjylland arbejdes der med et projekt om Big data 2 og på nationalt niveau arbejdes der med Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens afdeling Dato 22. juli 2015 Videreudvikling af Open data Aarhus 1. Resume Open Data Aarhus (ODAA) er et Smart Aarhus initiativ, der sammen

Læs mere

Ansøgning Etableringen af International House North Denmark

Ansøgning Etableringen af International House North Denmark Ansøgning Etableringen af International House North Denmark Formål Projektets formål er at tiltrække og fastholde internationalt kvalificeret arbejdskraft i Nordjylland. I det perspektiv er formålet med

Læs mere

Jobindsats introduktion AMU. Arrangement og dato

Jobindsats introduktion AMU. Arrangement og dato Jobindsats introduktion AMU Introduktion til Jobindsats Arbejder med: Dagpengemodtagere Borgere på uddannelsesydelse Borgere på arbejdsmarkedsydelse Vi arbejder efter: Tidlig, individuel og virksomhedsrettet

Læs mere

Femern Bælt Komiteens handlingsplan 2015

Femern Bælt Komiteens handlingsplan 2015 Bilag 3 Femern Bælt Komiteens handlingsplan 2015 Mål og formål med handlingsplanen Formålet med handlingsplanen er at konkretisere de indsatser, der skal være fokus på og som skal omsættes, for at nå Komiteens

Læs mere

Med strategien ønsker Syddjurs Kommune at prioritere fem strategiske indsatsområder med hver sine mål:

Med strategien ønsker Syddjurs Kommune at prioritere fem strategiske indsatsområder med hver sine mål: International strategi for Syddjurs Kommune Med denne internationale strategi ønsker Syddjurs Kommune at spille en aktiv rolle i internationaliseringen af området og dermed understøtte kommunens image

Læs mere

Velkommen. More.Creative infomøde!

Velkommen. More.Creative infomøde! Velkommen More.Creative infomøde! Agenda Velkomst Hvorfor More.Creative? Formål med mødet Om More.Creative Q&A Mulighed for projektsparring Hvorfor More.Creative? De kreative erhverv rummer et stort potentiale

Læs mere

Cleantechdag 15.3.2010

Cleantechdag 15.3.2010 Cleantechdag 15.3.2010 Dagens Program 10.00 Nye virksomheder i Cleantech Partnerskab 10.30 Hvordan får Cleantech virksomheder de bedste muligheder? 11.00 Copenhagen Cleantech Cluster 11.30 Gate 21 11.45

Læs mere

Introduktion til Syddanmark og Uddannelsesområdet

Introduktion til Syddanmark og Uddannelsesområdet Introduktion til Syddanmark og Uddannelsesområdet Regionsrådet Politisk valgt Valg I november 2009 41 medlemmer Carl Holst (V) 2 1 region - 22 kommuner Areal: 12,191 km 2 Indbyggertal: 1,2 millioner 3

Læs mere

Resume. Udarbejdelse. Adrian Maksymiuk. Center for Erhverv og Udvikling 8/1-2015 00.22.04-P05-5-15

Resume. Udarbejdelse. Adrian Maksymiuk. Center for Erhverv og Udvikling 8/1-2015 00.22.04-P05-5-15 11B 0BNabokommunernes erhvervsstrategier Resume Dette dokument er udarbejdet med henblik på, at danne et overblik over nærliggende kommuners erhvervsstrategier. Dette vil dokument udforske dybere og danne

Læs mere

Anbefalinger og strategi for

Anbefalinger og strategi for Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 ERU alm. del Bilag 105 Offentligt Dansk Mode Anbefalinger til en fremtidig erhvervsstrategi Eva Kruse, Direktør for Danish Fashion Institute Anbefalinger og

Læs mere

Evaluering af One Stop Erhvervsservice

Evaluering af One Stop Erhvervsservice Bilag 1 Evaluering af One Stop Erhvervsservice Indholdsfortegnelse 1 Etablering af én indgang for virksomheder virksomhedsservice 1 Tilfredshedsmålinger 2 On-line-målinger 3 Skrivekursus 3 Professional

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE 2015 MELLEM BUSINESS FREDERICIA OG FREDERICIA KOMMUNE

SAMARBEJDSAFTALE 2015 MELLEM BUSINESS FREDERICIA OG FREDERICIA KOMMUNE SAMARBEJDSAFTALE 2015 MELLEM BUSINESS FREDERICIA OG FREDERICIA KOMMUNE Januar 2015 1. Aftalens parter Aftalens parter er Fredericia Kommune og Business Fredericia. 2. Formål Formålet med samarbejdsaftalen

Læs mere

Erhvervsservice i Region Midtjylland - mod fælles kvalitetsstandarder!

Erhvervsservice i Region Midtjylland - mod fælles kvalitetsstandarder! Erhvervsservice i Region Midtjylland - mod fælles kvalitetsstandarder! Disposition 1. Hvorfor sætte kvalitetsstandarder? Udviklingstendenser og udfordringer i den midtjyske. 2. Fælles målsætninger for

Læs mere

Forord og formål. Den 15. september 2014. Borgmester Stén Knuth. Side 1

Forord og formål. Den 15. september 2014. Borgmester Stén Knuth. Side 1 Forord og formål Slagelse Kommunes indkøbspolitik sætter en retning hvor offentlig-privat samarbejde, bedre og billigere indkøb, og større fokus på lokal handel går op i en højere enhed. Indkøbspolitikken

Læs mere

Bevilling til Internet Week Denmark 2015, 2016 og 2017

Bevilling til Internet Week Denmark 2015, 2016 og 2017 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 6. august 2014 2015, 2016 og 2017 1. Resume Internet Week Denmark er en festival for hele Danmark med centrum i Aarhus og den

Læs mere

Anden pitch-runde. INBIOM, Innovationsnetværket for Biomasse Food Network DK Innovationsnetværk Service Platform

Anden pitch-runde. INBIOM, Innovationsnetværket for Biomasse Food Network DK Innovationsnetværk Service Platform Anden pitch-runde INBIOM, Innovationsnetværket for Biomasse Food Network DK Innovationsnetværk Service Platform Innovationsnetværk for Biomasse v/ Anne-Luise Skov Jensen www.inbiom.dk Innovationsnetværk

Læs mere