ERHVERVSUDVIKLINGSRÅD

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ERHVERVSUDVIKLINGSRÅD"

Transkript

1 XxxxREBILD KOMMUNES ERHVERVSUDVIKLINGSRÅD Referat Tirsdag den 29. april 2014 Mødested: RebildPorten Praktiske oplysninger: Mødetidspunkt kl Mødets tema Ordinært møde Afbud/ Fraværende: Flemming Knudsen Niels Malling Laursen

2 Dagsorden Pkt. 01: Godkendelse af referat fra mødet den 13. marts 2014 Pkt. 02: Drøftelse vedr. modulvogntog i Rebild Kommune Pkt. 03: Evaluering af Erhvervskontorets indflytning i Business Park Nord Pkt. 04: Temadrøftelse: Erhvervsudvikling i Rebild Kommune Pkt. 05: Gensidig orientering Pkt. 06: Eventuelt 2/8

3 1. Godkendelse af referat fra mødet den 13. marts 2014 Der er ikke indkommet bemærkninger til referatet. - at referatet godkendes Konklusion Referatet blev godkendt med den bemærkning, at det på rådsmødet den 13. marts 2014 blev aftalt, at der skal gøres en indsats for at synliggøre Erhvervsudviklingsrådet bl.a. gennem nyhedsbrevet ErhvervsNyt. Der er forud for mødet udsendt en liste til Rådet med frister for indsendelse af materiale til ErhvervsNyt i Drøftelse vedr. modulvogntog i Rebild Kommune Modulvogntog er lastvognstog, der er op til 6½ meter længere end normale lastvognstog, og derfor kan laste op til 6 ton mere. På grund af deres størrelse har de lavere udgifter til chauffør og brændstof pr. transporteret ton. Modulvogntog må på grund af deres længde kun køre på ruter som Vejdirektoratet har godkendt. E45 er godkendt til modulvogntog. Forskellige virksomheder i Støvring har ønsket at kunne modtage modulvogntog. Udvalget for Teknik og Miljø har tidligere besluttet, at der skal arbejdes videre med at få godkendt modulvognruter til Juelstrupparken, Porsborgparken, Fodercentralen Limfjorden og Shell på Hobrovej i Støvring. Det har vist sig, at det kræver en ikke ubetydelig ombygning af vejnettet for at få ruterne godkendt. Det har således vist sig, at ombygningen vil medføre en udgift på omkring 3 mio., hvis alle de ønskede strækninger skal godkendes. Ruterne Vestre Primærvej og Nibevej-Hobrovej er meget dyre at få godkendt, da det vil kræve at vejen udvides, da der stilles krav om en buffer omkring modulvogntogene. Ruten til Shell vil kræve at afmærkningen ændres, og en midterhelle på Hobrovej ændres. Ruten til Juelstrupparken og Porsborgparken kræver ændringer af rampekrydsene ved motorvejsafkørslen Støvring Syd, ændring af afmærkningen mellem rampekrydsene og rundkørslen ved Nibevej, ændring af til- og frafarter i rundkørslen ved Nibevej samt i rundkørslerne ved Hjedsbækvej og Hæsumvej. Udvalget for Teknik og Miljø besluttede den 15. januar, at: Der optages dialog med virksomhederne i de berørte områder for at afdække behov og mulighederne for medfinansiering af projektet. Sagen drøftes i øvrigt i Erhvervsudviklingsrådet med henblik på at afdække, hvorvidt der er behov andre steder i kommunen. Sagen genoptages i forbindelse med budgetlægningen for /8

4 Chef for Plan, Byg og Vej Per Schriver giver på mødet en status på ovenstående. - at Rådet drøfter, hvorvidt der er behov for at udvide for modulvogntog andre steder i kommunen? Konklusion Rådet betonede, at det er vigtigt for erhvervsudviklingen, at der også sikres adgang for modulvogntog i erhvervsområdet i Haverslev. Det blev foreslået administrationen at rette henvendelse til Vesthimmerlands Kommune omkring anlægsarbejdet, idet Vesthimmerlands Kommune har en interesse i at skabe en forbindelse for modulvogntog via Haverslev. En infrastruktur for modulvogntog i Haverslev vil videre have den positiv effekt, at en del af den tunge trafik vil blive ledt udenom Nørager. I relation til Støvring blev det fremhævet, at Byrådet særligt skal prioritere indsatsen for at sikre adgang for modulvogntog i de nye erhvervsområder langs motorvejen (Juelstrupparken- Porsborgparken-Vestre Primærvej). På den baggrund indstiller Erhvervsudviklingsrådet til Udvalget for Teknik og Miljø, at Byrådet fremtidssikrer de nye erhvervsområdet i Haverslev og Støvring i forhold til modulvogntogstrafik. 3. Evaluering af Erhvervskontorets indflytning i Business Park Nord Erhvervskontoret flyttede den 15. november 2013 i nye lokaler i Business Park Nord i første omgang i en omkostningsneutral prøveperiode, der løber til udgangen af I forbindelse med flytningen besluttede Økonomiudvalget den 2. oktober 2013, at flytningen evalueres primo Der lægges på den baggrund op til en kort drøftelse af de erfaringer, der er indhentet i den periode Erhvervskontoret har været lokaliseret i Business Park Nord. Konkret har Erhvervskontoret bl.a. erfaret følgende i forbindelse med flytningen: Større synlighed, særligt i forhold til virksomheder i Business Park Nord Flere virksomheder kommer uanmeldt omkring Erhvervskontoret, end det tidligere har været tilfældet Synergier i forhold til afholdelse af arrangementer og deltagelse i samarbejdstiltag Den daglige kontakt til kommunale medarbejdere, eksempelvis med medarbejdere i Jobcenter Rebild, er reduceret Konklusionen på Rådets drøftelser viderebringes til Økonomiudvalget i forbindelse med udvalgets drøftelse af, hvorvidt forsøgsperioden skal gøres permanent pr. 1. januar /8

5 - at Rådet drøfter de erfaringer, der er indhentet i den periode Erhvervskontoret har været lokaliseret i Business Park Nord. Konklusion Erhvervs- og turistchefen redegjorde for, at erfaringerne med flytningen til Business Park Nord har været positive, bl.a. i forhold til det løbende og uformelle samarbejde med virksomheder, afholdelse af tema- og netværksarrangementer og at skabe synlighed omkring erhvervskontorets tilbud til lokale virksomheder. Erhvervsudviklingsrådet indstiller på den baggrund til Økonomiudvalget, at Erhvervskontoret forbliver lokaliseret i Business Park Nord efter prøveperiodens udløb den 31. december Temadrøftelse: Erhvervsudvikling i Rebild Kommune På rådsmødet den 13. marts 2014 blev det besluttet, at Erhvervsudviklingsrådet skal have en drøftelse af, hvilke muligheder Rådet ser i forhold til at udvikle Rebild som erhvervskommune både i relation til at få flere virksomheder og arbejdspladser til kommunen. Rådets drøftelse skal fungere som et indspil til Byrådets arbejde med ny vision og Byrådets efterfølgende udmøntning af visionen. Som inspiration er vedlagt Erhvervs- og turistpolitik for Rebild Kommune fra 2012 og Handlingsplan for Erhverv og turisme Erhvervs- og turistpolitikken udpeger følgende tredelte vision: Rebild kommune vil være den foretrukne erhvervskommune i Nordjylland for små og mellemstore virksomheder. Vi vil målrettet udnytte vores gode infrastrukturelle forbindelser og vores enestående natur til at skabe udvikling. Vi vil gennem dialog og samarbejde med erhvervslivet arbejde for styrkede lokale erhvervsnetværk med sigte på vækst og udvikling. I forlængelse heraf udpeges der fem strategiske indsatsområder: Udsyn og samarbejde Erhvervsservice Udvikling af eksisterende erhverv Etableringslyst Oplevelsesøkonomi og turisme Arbejdet med de fem strategiske indsatsområder skal bidrage til en realisering af visionen, og der udarbejdes hvert år en handlingsplan, der udstikker hvilke aktiviteter der fokuseres på inden for indsatsområderne. Som inspiration til Rådets drøftelser er der udarbejdet et oplæg til en SWOT-analyse, der baserer sig på den Erhvervstemperaturmåling, der blev udarbejdet i februar. Analysen, der er vedlagt som bilag, udpeger nogle af de styrker, svagheder, muligheder og trusler, som Rebild Kommune står overfor. I drøftelserne bliver der mulighed for at supplere og justere oplægget til SWOT-analyse. 5/8

6 Om drøftelserne Der er afsat 1 time og 20 minutter til drøftelserne. Det er oplægget, at Rådet først inddeles i mindre grupper, der dels drøfter og supplerer SWOT-analysen og dels drøfter, hvilke muligheder Rådet ser i forhold til at udvikle Rebild som erhvervskommune, eksempelvis med afsæt i nedenstående spørgeramme. Gruppedrøftelserne følges op af en plenumdrøftelse, hvor det konkretiseres hvilke indsatsområder, Rådet vil opfordre Byrådet til at prioritere og hvilke Rådet selv vil prioritere. Det er oplægget, at der til næstkommende rådsmøde den 11. juni 2014 udarbejdes en opsamling på drøftelserne, hvorefter Rådets arbejde videresendes til Økonomiudvalget. Spørgeramme Hvad er Erhvervsudviklingsrådets overordnede målsætninger for erhvervslivet i Rebild Kommune i 2025, eksempelvis i relation vækst i antal virksomheder og i arbejdspladser? Hvilke konkrete initiativer kan bidrage til at understøtte de overordnede målsætninger? (konkrete initiativer) Er der særlige indsatsområder, som Erhvervsudviklingsrådet vil opfordre Byrådet til at prioritere? Er der særlige indsatsområder, som Erhvervsudviklingsrådet vil prioritere i den kommende periode? Hvilke potentialer ser Erhvervsudviklingsrådet i et styrket samarbejde på erhvervs- og turismeområdet i hele Region Nordjylland? Bilag Bilag nr. 1: SWOT-analyse vedrørende erhverv i Rebild Kommune Bilag nr. 2: Erhvervs- og turismepolitik for Rebild Kommune Bilag nr. 3: Handlingsplan 2014 for erhverv og turisme - at Rådet tager en drøftelse af, hvilke muligheder der er for at udvikle Rebild som erhvervskommune både i relation til at få flere virksomheder og arbejdspladser til kommunen Konklusion: Rådet drøftede mulighederne for at udvikle Rebild som erhvervskommune. Pointerne fra drøftelserne i de tre grupper er samlet i et særskilt notat, der udsendes sammen med referatet. Notatet sammenskrives inden næstkommende rådsmøde den 11. juni 2014, hvor Rådet beslutter, hvilke input der skal fremsendes til Økonomiudvalget. 5. Gensidig orientering 6/8

7 Byrådet (Leon Sebbelin) På mødet gives en status på det bosætningsarrangement den 25. maj 2014, der er under planlægning. Arrangementet gennemføres i samspil med bl.a. lokale ejendomsmæglere og får sit udspring i RebildPorten, hvor der vil være forskellige aktiviteter. Desuden vil der være mulighed for rundture i kommunen og åbent hus i boliger til salg. Det er videre oplægget, at Erhvervsudviklingsrådets profilfilm om erhvervslivet i kommunen lanceres ifm. arrangementet. Formanden (Niels Juel) Medlemmer (alle) Økonomi Aalborg Samarbejde Gymnasiets bestyrelse (Susan) Produktionsskolens bestyrelse (Steen) Rebild Produktionsskole har holdt bestyrelsesmøde, hvor Steen Jensen netop er indtrådt som Erhvervsudviklingsrådets repræsentant. På mødet blev regnskab 2013 behandlet. Produktionsskolen har en fornuftig økonomi til trods for, at der i 2013 er gennemført en række renoveringstiltag på skolen. Produktionsskolen er en lille institution med pt. 63 elever og 4 værksteder. Det giver en række fordele i forhold til at agere hurtigt og være en sammentømret enhed, men det giver også udfordringer, da drift og udvikling af skolen er afhængig af meget få nøglepersoner. Det blev på bestyrelsesmødet besluttet at sætte gang i udarbejdelse af en forretningsorden for Rebild Produktionsskole. Uddannelsesråd Rebild (Majbritt) Erhvervs- og turistkontoret Næstkommende temamøde er den 30. april, hvor temaet er Rule Breaking Strategy. Den 5. maj afholdes Tour de Rebild arrangement i samarbejde med lokale virksomheder, Aalborg Universitet og University College Nordjylland. Første halvdel af arrangementet består af virksomhedsbesøg hos Hydrema, Comwell Sport og Business Park Nord, mens 2. halvdel gennemføres som et speeddatingarrangement, hvor virksomheder og studerende kan drøfte samarbejdsmuligheder, eksempelvis i relation til praktikophold. Pt. er 17 virksomheder tilmeldt denne del af arrangementet. Finalen for den regionale Tag Fat konkurrence afholdes den 15. maj i Aalborg Kongres og Kulturcenter. Erhvervs- og turistkontoret koordinerer fælles tilmelding, såfremt nogle af Rådets medlemmer ønsker at deltage. 7/8

8 Erhvervsudviklingsrådet er tidligere orienteret om udviklingsprojektet Virksomhedsudvikling i landdistrikter, der søges finansieret og gennemført i samspil med Erhvervs- og turistkontoret i Jammerbugt Kommune. Projektet har fået tilsagn om medfinansiering fra Aalborg Samarbejdet og Landdistriktspuljen under Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, og der er optaget dialog med Vækstforum Region Nordjylland omkring samarbejde og finansiering af de kr. projektet mangler for at blive realiseret. - at Rådet tager orienteringen til efterretning Konklusion: 6. Eventuelt Det er ikke lykkes at finde en ny dato for Rådsmøde den 22. august kl. 8-10, som det blev aftalt på rådsmødet 13/3. Konklusion Det blev aftalt, at mødetidspunktet den 22. august kl fastholdes. 8/8

ERHVERVSUDVIKLINGSRÅD

ERHVERVSUDVIKLINGSRÅD XxxxREBILD KOMMUNES ERHVERVSUDVIKLINGSRÅD Referat tirsdag den 3. september 2013 Mødested: Business Park Nord Praktiske oplysninger: Kl. 8.30-10.30 Mødets tema Temamøde vedr. etableringslyst og iværksætteri

Læs mere

ERHVERVSUDVIKLINGSRÅD

ERHVERVSUDVIKLINGSRÅD XxxxREBILD KOMMUNES ERHVERVSUDVIKLINGSRÅD Referat Torsdag den 11. december 2014 Mødested: Sønderup Landkøkken, Gammelholmvej 4, 9531 Suldrup Praktiske oplysninger: Kl. 16.00-18.00 (fra kl. 18 er der arrangeret

Læs mere

RAPPORT ÅRS. Halvårsrapport 2012 Erhvervskontoret

RAPPORT ÅRS. Halvårsrapport 2012 Erhvervskontoret ÅRS RAPPORT 2013 Halvårsrapport 2012 Erhvervskontoret Redegørelse for Erhvervs- & Turistkontorets indsats og aktiviteter 2013 Redegørelse for Erhvervskontorets indsats og aktiviteter, 1.halvår, 2012 Halvårsrapport

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 18-06-2008. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 18-06-2008. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 14:00 Fraværende: REFERAT Mette Busk. Anny Winther deltog ikke i behandlingen af pkt. 26-35 og pkt. 37-44. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Referat Udvikling Odsherred

Referat Udvikling Odsherred Referat Udvikling Odsherred Dato 3. februar 2014 Tidspunkt 16:00 Sted Tinghuset, Holtets Plads 1, Nykøbing Sj. Til stede Thomas Adelskov, Morten Egeskov, Lars Vedsmand, Jørgen Stoltz, Karl Otto Nielsen,

Læs mere

Årsrapport 2012 Erhvervskontoret

Årsrapport 2012 Erhvervskontoret Årsrapport 2012 Erhvervskontoret Redegørelse for Erhvervskontorets indsats og aktiviteter 2012 Årsrapport 2012 Erhvervskontoret Måling af erhvervskontorets arbejde Erhvervskontorets arbejde måles i forskellige

Læs mere

K K R H O V E D S T A D E N

K K R H O V E D S T A D E N D AG SORDEN 2013 K K R H O V E D S T A D E N Dato: 30-08-2013 Tidspunkt: 10:00 Sted: Pharmakon, Milnersvej 42, Hillerød Mission KL bidrager til at udvikle og fastholde et stærkt lokalt demokrati. KL varetager

Læs mere

Innovations- og Medborgerskabsudvalget. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/14952 18-1. tildelingsrunde 2015...2

Innovations- og Medborgerskabsudvalget. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/14952 18-1. tildelingsrunde 2015...2 Referat Innovations- og Medborgerskabsudvalget Tid Mandag den 5. januar 2015 - kl. 15:30 Sted Mødelokale 4 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 14/14952 18-1. tildelingsrunde

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 20. august 2013. Det gl. rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 20. august 2013. Det gl. rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 20. august 2013 Mødested: Det gl. rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Bente Østergaard, Christian Sonne Schmidt, Ditte Staun,

Læs mere

Hedensted Kommune. Udvalget for Politisk Koordination og Økonomi. Referat med åbne punkter. Mødested: Hedensted Rådhus Mødelokale 5

Hedensted Kommune. Udvalget for Politisk Koordination og Økonomi. Referat med åbne punkter. Mødested: Hedensted Rådhus Mødelokale 5 Referat med åbne punkter Mødetidspunkt: Kl. 09:00-12.00 Mødested: Hedensted Rådhus Mødelokale 5 Deltagere:, Jørn Juhl Nielsen, Hans Kristian Bundgaard- Skibby, Hans Henrik Rolskov, Kim Hagsten Sørensen,

Læs mere

Referat Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget

Referat Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Sundheds-, Idræts- og : Tirsdag den 07. oktober 2014 Mødetidspunkt: Kl. 16:30 Sluttidspunkt: Kl. 18:10 Mødested: Bemærkninger: Medlemmer: Jens Bertram (C) Betina Svinggaard (A) Morten Westergaard

Læs mere

Samarbejdsaftale 2013

Samarbejdsaftale 2013 Samarbejdsaftale 2013 - om udførelse af erhvervsservice og erhvervsudviklingsaktiviteter i henhold til Lov om erhvervsfremme 12 og 13 Mellem Faxe Kommune Frederiksgade 9 4690 Haslev EAN-nr. Center for

Læs mere

Djurslands UdviklingsRåd

Djurslands UdviklingsRåd Torben Jensen, borgmester Norddjurs Kommune Jesper Kaas Schmidt, kommunaldirektør Norddjurs Kommune Peter Hjulmand Nielsen, direktør for kultur, udvikling og sundhed Norddjurs Kommune Lars Møller, politiker

Læs mere

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 7. april 2014. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Hvalsø

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 7. april 2014. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Hvalsø Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 7. april 2014 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. ET - Godkendelse af dagsorden...1 2. ET - Orientering april 2014...2 3. ET - Temadrøftelse

Læs mere

Dagsorden. Møde i Vækstforum Sjælland tirsdag den 17. maj 2011 kl. 10:00 Grønt Center, Råhavegård. Deltagere:

Dagsorden. Møde i Vækstforum Sjælland tirsdag den 17. maj 2011 kl. 10:00 Grønt Center, Råhavegård. Deltagere: Dagsorden Møde i Vækstforum Sjælland tirsdag den 17. maj 2011 kl. 10:00 Grønt Center, Råhavegård Deltagere: Steen Bach Nielsen - Afbud Jens Stenbæk Flemming Stenild Henning Jensen Mette Touborg Stig Vestergaard

Læs mere

Der afholdes DUR-møde torsdag den 10. december 2009 kl. 10-12.00 på Grenaa Rådhus. Dagsorden fremgår af nedenstående.

Der afholdes DUR-møde torsdag den 10. december 2009 kl. 10-12.00 på Grenaa Rådhus. Dagsorden fremgår af nedenstående. Torben Jensen, borgmester Norddjurs Kommune Jesper Kaas Schmidt, kommunaldirektør Norddjurs Kommune Peter Hjulmand Nielsen, direktør for kultur, udvikling og sundhed Norddjurs Kommune Lars Møller, politiker

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kultur- og Fritidsudvalget den 17-11-2011, s 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kultur- og Fritidsudvalget Protokol Torsdag den 17 november 2011 kl 08:30 afholdt Kultur- og Fritidsudvalget møde i Udvalgsværelse

Læs mere

REBILD KOMMUNE REFERAT. Mødedato: Mødetidspunkt: Sted: Møde slut: Fraværende:

REBILD KOMMUNE REFERAT. Mødedato: Mødetidspunkt: Sted: Møde slut: Fraværende: Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Byrådssalen, Terndrup Rådhus. Møde slut: 19:00 Fraværende: Rikke Karlsson og Ole Frederiksen REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Samlet økonomivurdering ØKV2 ultimo

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Åbent Referat til Udvalget for Kultur og Fritid Mødedato: Tirsdag den 11. november 2014 Mødetidspunkt: 13:00-16:00 Mødested: BCV - mødelokale 9 Deltagere: Fraværende: Referent: Lisbet Rosendahl, Mads Sørensen,

Læs mere

Referat Udvikling Odsherred

Referat Udvikling Odsherred Referat Udvikling Odsherred Dato 25. november 2013 Tidspunkt 16:00 Sted Tinghuset, Holtets Plads 1, 4500 Nykøbing Sj. Til stede Thor Pedersen (formand), Thomas Adelskov, Morten Egeskov, Michael Jensen,

Læs mere

Bestyrelsesmøde hos NT den 21. november 2014, kl. 9.00

Bestyrelsesmøde hos NT den 21. november 2014, kl. 9.00 Dagsorden Bestyrelsesmøde hos NT den 21. november 2014, kl. 9.00 Mødet afholdes hos NT, J. F. Kennedys Plads 1R, 3. sal 9000 Aalborg i mødelokale 1 og 2 I forlængelse af bestyrelsesmødet afholdes indvielse

Læs mere

Dagsorden. Møde i Vækstforum Sjælland tirsdag den 26. februar 2013 kl. 16:30 Regionshuset i Sorø. Deltagere:

Dagsorden. Møde i Vækstforum Sjælland tirsdag den 26. februar 2013 kl. 16:30 Regionshuset i Sorø. Deltagere: Dagsorden Møde i Vækstforum Sjælland tirsdag den 26. februar 2013 kl. 16:30 Regionshuset i Sorø Deltagere: Steen Bach Nielsen, Regionsrådet Jens Stenbæk, Regionrådet Flemming Stenild, Regionsrådet Mette

Læs mere

Referat. Udvalget for familie og institutioner (FI) Udvalgsmøde FI Mandag den 08. juni 2015 Kl. 14:00 Pindstrupskolen Skolevej 1, 8550 Ryomgård

Referat. Udvalget for familie og institutioner (FI) Udvalgsmøde FI Mandag den 08. juni 2015 Kl. 14:00 Pindstrupskolen Skolevej 1, 8550 Ryomgård 1 of 18 Referat Udvalget for familie og institutioner (FI) Udvalgsmøde FI Mandag den 08. juni 2015 Kl. 14:00 Pindstrupskolen Skolevej 1, 8550 Ryomgård Medlemmer Per Zeidler (I) Jesper Yde Knudsen (Ø) Jørgen

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Børn og Undervisning

Åbent Referat. til. Udvalget for Børn og Undervisning Varde Kommune Åbent Referat til Udvalget for Børn og Undervisning Mødedato: Tirsdag den 19. marts 2013 Mødetidspunkt: 13:00-16:40 Mødested: Mødelokale 4, Bytoften Deltagere: Karl Haahr, Keld Jacobsen,

Læs mere

Fælles Regionalt EU Kontor i Bruxelles

Fælles Regionalt EU Kontor i Bruxelles Fælles Regionalt EU Kontor i Bruxelles Dato: 9. september 2013 BILAG 1 1.0. Baggrund Regionsrådsformanden, formanden for KKR Hovedstaden og Københavns Kommunes overborgmester blev den 22. maj 2013 enige

Læs mere

Dagsorden for møde i Vækstforum Hovedstaden mandag den 27. oktober 2008, kl. 13 15.

Dagsorden for møde i Vækstforum Hovedstaden mandag den 27. oktober 2008, kl. 13 15. Vækstforum Hovedstaden Kongens Vænge 2 DK - 3400 Hillerød T +45 4820 5000 F +45 4520 5661 E vaekstforum@regionh.dk W regionh.dk Dagsorden for møde i Vækstforum Hovedstaden mandag den 27. oktober 2008,

Læs mere

REGIONALT VÆKSTPARTNERSKAB MELLEM REGERINGEN OG VÆKSTFORUM HOVEDSTADEN

REGIONALT VÆKSTPARTNERSKAB MELLEM REGERINGEN OG VÆKSTFORUM HOVEDSTADEN REGIONALT VÆKSTPARTNERSKAB MELLEM REGERINGEN OG VÆKSTFORUM HOVEDSTADEN 18. april 2012 Danmark står over for en betydelig vækstudfordring, som ikke alene skyldes den aktuelle krise, men også at den danske

Læs mere

BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET REFERAT

BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET REFERAT REBILD KOMMUNE BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET REFERAT Mødested: Administrationsbygningen i Terndrup 17. januar 2007 Fraværende: Ingen Møde slut kl. Administrationsbygningen i Terndrup, mødelokale 2 REFERAT

Læs mere

Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Vestre Skole Vestergade 7, Grenaa Dato: Onsdag den 27. august 2014 Start kl.: 15:00 Slut kl.: 18:30 Medlemmer: Tom Bytoft (A) Niels Basballe (A) Pia

Læs mere

Dagsorden. Møde i Vækstforum Sjælland mandag den 8. december 2014 kl. 10:00 Regionshuset. Deltagere:

Dagsorden. Møde i Vækstforum Sjælland mandag den 8. december 2014 kl. 10:00 Regionshuset. Deltagere: Dagsorden Møde i Vækstforum Sjælland mandag den 8. december 2014 kl. 10:00 Regionshuset Deltagere: Jens Stenbæk, Regionrådet Susanne Lundvald, Regionsrådet Ole Drost, Regionsrådet John Brædder, Borgmester

Læs mere