Bilag 2. Ialt Kriminal- Ordens- Uoplyst. Hillerød Hjørring Århus

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "- 147 - Bilag 2. Ialt Kriminal- Ordens- Uoplyst. Hillerød 61 38 23 Hjørring 36 22 5 9 Århus 106 103 3"

Transkript

1 Bilag 2. statistiske undersøgelse af anvendelsen af ransagning. Til brug for udvalgets vurdering af anvendelsen af ransagninger og fremgangsmåden ved disse har politikredsene Hillerød, Hjørring og Århus besvaret spørgeskemaer vedrørende ransagninger, der blev foretaget i politikredsen i perioden 1. marts 1988 til 31. maj Det anvendte spørgeskema er optrykt side 152. Der er til udvalget indsendt ialt 203 udfyldte spørgeskemaer for ovennævnte periode. Besvarelserne fordeler sig således på politikredsene: Ialt Kriminal- Ordens- Uoplyst politi politi Hillerød Hjørring Århus Materialet omfatter 163 ransagninger foretaget af kriminalpolitiet og 31 ransagninger foretaget af ordenspolitiet. Af 9 besvarelser fremgår det ikke, om ransagningen er foretaget af kriminal- eller ordenspolitiet. På grund af de forholdsvis få besvarelser vedrørende ransagninger foretaget af ordenspolitiet, må det antages, at materialet ikke omfatter samtlige ransagninger foretaget i politikredsene i perioden. Ransagning mod

2 Langt hovedparten af de af undersøgelsen omfattede ransagninger er foretaget over for mistænkte, mens kun ganske få ransagninger er sket hos ikke-mistænkte. De fleste ransagninger er foretaget af husrum, d.v.s. boliger, erhvervslokaler, kahytsrum og lignende samt genstande i lokalerne, herunder dokumenter. En del af de foretagne ransagninger har omfattet flere "genstande". Formålet med de af undersøgelsen omfattede ransagninger har oftest været at finde bevismidler eller ting, der kan beslaglægges. For nogle af ransagningerne har der været flere formål, f.eks. både at finde bevismidler og personer, der skal anholdes. Fordelingen er således: Mistænkte. tænkte. Antallet af ransagninger Genstanden for Husrum ransagning. Personer 55 Andet 25 - Formålet med Finde perso- 21 ransagningen. ner. Finde bevis eller ting, der kan beslaglægges. Andre grunde. 1 Uoplyst. 2 - Med hensyn til resultatet af de foretagne ransagninger fremgår det af undersøgelsen, at ialt 135 af de 203 ransagninger førte til fundet af personer, der skulle anholdes, eller genstande eller andet af betydning for sagen.

3 Mistænkte. tænkte. Fundet personer, genstande eller andet af betydning for sagen. Ikke fundet noget af betydning 65 2 for sagen. Uoplyst af de ialt 197 foretagne ransagninger over for mistænkte er sket i forbindelse med hjemfølgning af en sigtet efter anholdelse. i forbindelse med ransagning er sket i én af de 203 ransagninger. Af 16 besvarelser fremgår det ikke, om ransagningen har medført ødelæggelse af ting. Det retlige grundlag for gennemførelsen af ransagning er i de fleste tilfælde samtykke fra den, mod hvem ransagningen retter sig. Kun i ganske få tilfælde er ransagningen sket efter retskendelse. Tilkaldelse af vidner er ligeledes sjældent forekommende, idet der meddeles afkald på vidners tilstedeværelse. Mistænkte. tænkte. Ransagninger med samtykke Ransagning efter retskendelse. 12 Uoplyst Vidner tilkaldt 13 Afkald på vidner Vidner ikke tilkaldt. Ikke muligt at 6 - tilkalde vidner. Uoplyst Fordelingen af ransagninger på grundlag af de påsigtede

4 lovovertrædelsers art: Sigtelse for: Antal ransagninger: Dokumentfalsk 4 Manddrab 2 Forvoldelse af fare for liv og 3 førlighed (Strfl. 252) Trusler 2 Racediskrimination 1 Tyveri 75 Hæleri 3 Røveri 1 Narkotikakriminalitet 82 Spiritus- eller promillekørsel 6 Udlændingelov 1 Lov om radiokommunikation 1 Sigtelse for flere forskellige 7 lovovertrædelser Uoplyst 1 Ransagning med henblik på anhol- 1 delse til afsoning af bøde 203 Sigtelser for tyveri og narkotikakriminalitet er således ikke overraskende det hyppigst forekommende grundlag for ransagning, hvilket har sammenhæng med disse lovovertrædelsers hyppighed, og at der ofte er grundlag for en formodning om, at man ved en ransagning vil kunne finde tyvekoster eller narkotika. Såfremt alle ransagninger foretaget af ordenspolitiet havde været medtaget, ville antallet af ransagninger vedrørende sigtelse for eller promillekørsel formentlig have været større. 13

5 Tidspunktet for foretagelsen af ransagning. De fleste ransagninger foretages ifølge det foreliggende materiale i dagtimerne, mens ransagning i aften- og nattetimerne ikke forekommer så ofte. Begyndelsestidspunkterne for de af undersøgelsen omfattede ransagninger fordeler sig således: Begyndelsestidspunkt: Antal ransagninger: Kl Kl Kl Kl Uoplyst 5 203

6 STATISTIKSKEMA vedrørende RANSAGNINGER Skemaet udfyldes efter hver foretaget ransagning dog ikke ved visitation af anholdte personer eller af personer, der hensættes i detentionen, såfremt visitationen kun har været begrundet i sikkerhedsmæssige hensyn. Journalnr Tidspunkt Ransagning foretaget Lovovertrædelsens art. (dato) klokken Ransagningen blev foretaget som led i efterforskning i en sag vedrørende Genstanden for ransagningen. (Sæt kryds) Ransagning af husrum (boliger, erhvervslokaler, kahytsrum og lignende samt genstande i lokalerne, herunder dokumenter) Ransagning af personer Ransagning af andet, f.eks. biler, bokse eller tasker på offentligt sted Begrundelsen for ransagningen. For at finde personer (med henblik på anholdelse eller andet) For at finde bevismidler eller ting, der kan beslaglægges Af andre grunde *) Skriv kriminalitetens art med en kort betegnelse, f.eks. : "tyveri", "narko" eller "spirituskørsel". Ved sjældent forekommende typer af lovovertrædelser, herunder særlovsovertrædelser, bør lovens navn anføres.

7 Hos sigtede eller mistænkte? Ransagning foretaget hos en person, der er sigtet eller mistænkt Ransagning hos en person, der ikke er sigtet eller mistænkt Fremgangsmåden ved ransagningen. Ransagning med samtykke Ransagning efter retskendelse Ransagning med tilstedeværelse af vidner, jf. retsplejelovens 798, stk. 3 Ved ransagning uden vidner anføres årsager: på vidner Tilkaldelse af vidner ikke skønnet mulig Ransagning i forbindelse med hjemfølgning af en anholdt Tingsbeskadigelse? Ransagning uden tingsbeskadigelse Ransagning med tingsbeskadigelse (f.eks. af låsetøj) Resultatet af ransagningen. Fundet personer, genstande eller andet af betydning for sagen Ikke fundet personer, genstande eller andet af betydning for sagen (Hvis er er behov derfor, kan der sættes mere end ét kryds i hvert afsnit, f.eks. hvis ransagningen både har omfattet husrum og personer, der blev antruffet på stedet, eller hvis en ransagning er foretaget med samtykke i forbindelse med hjemfølgning af en anholdt).

8 Bilag Udvalgets generelle bemærkninger i betænkning 1023/1984, side 18-23, om vedrørende straffeprocessuelle tvangsindgreb, herunder definitioner af "indikationskrav", m.v I det omfang anvendelsen af straffeprocessuelle tvangsmidler tillades, opstår der spørgsmål om en nærmere regulering heraf. Sådan regulering kan angive, hvilken myndighed, der skal afgøre, om indgrebet må anvendes (kompetenceregler), under hvilke former beslutning herom skal traffes (formregler), hvilke materielle betingelser, der skal stilles for at t i l l a - de anvendelsen, samt de krav, der må s t i l l e s t i l selve gennemførelsen af indgrebet.

- 63 - Kapitel 4. Efterlysning. Politiet anvender i praksis efterlysninger i en række forskelligartede

- 63 - Kapitel 4. Efterlysning. Politiet anvender i praksis efterlysninger i en række forskelligartede - 63 - Kapitel 4 Efterlysning 4.1. Indledning. Politiet anvender i praksis efterlysninger i en række forskelligartede situationer. Efterlysninger kan anvendes som led i en strafferetlig efterforskning

Læs mere

- 77 - Kapitel 5. Observation

- 77 - Kapitel 5. Observation - 77 - Kapitel 5 Observation 5.1. Indledning. Et vigtigt led i politiets efterforskning er iagttagelse af personer. Iagttagelse kan ske med det blotte øje eller ved brug af optiske instrumenter. En iagttagelse

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2007 Rettet december 2012 J.nr. RA-2010-380-0008 Behandlingen af sager mod unge lovovertrædere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2007 Rettet december 2012 J.nr. RA-2010-380-0008 Behandlingen af sager mod unge lovovertrædere RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2007 Rettet december 2012 J.nr. RA-2010-380-0008 Behandlingen af sager mod unge lovovertrædere 1. Indledning 2. Sager mod børn under 15 år 2.1. Generelt 2.2. Tilbageholdelse

Læs mere

Forsvarsadvokaters selvstændige adgang til at foretage efterforskning. Defence lawyers independent access to investigate criminal cases

Forsvarsadvokaters selvstændige adgang til at foretage efterforskning. Defence lawyers independent access to investigate criminal cases Forsvarsadvokaters selvstændige adgang til at foretage efterforskning i straffesager Defence lawyers independent access to investigate criminal cases af LOUISE WATSON Formålet med dette speciale er at

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje

Forslag. Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje Til lovforslag nr. L 185 Folketinget 2013-14 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 3. juni 2014 Forslag til Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje (Indgreb i meddelelseshemmeligheden,

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 12. januar 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 12. januar 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 12. januar 2015 Sag 130/2014 Anklagemyndigheden mod T Holding A/S (advokat Jens H. Elmerkjær) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Lyngby den 7. februar

Læs mere

BETÆNKNING om tvangsindgreb uden for strafferetsplejen. Afgivet af udvalget vedrørende visse forvaltningsretlige spørgsmål

BETÆNKNING om tvangsindgreb uden for strafferetsplejen. Afgivet af udvalget vedrørende visse forvaltningsretlige spørgsmål BETÆNKNING om tvangsindgreb uden for strafferetsplejen Afgivet af udvalget vedrørende visse forvaltningsretlige spørgsmål BETÆNKNING NR. 1039 KØBENHAVN 1985 trykt på genbrugspapir ISBN 87-503-5496-5 Stougaard

Læs mere

REDEGØRELSE TIL FOLKETINGET

REDEGØRELSE TIL FOLKETINGET Lovafdelingen REDEGØRELSE TIL FOLKETINGET OM FORVALTNINGENS ANVENDELSE AF TVANGSINDGREB OG OPLYSNINGSPLIGTER UDEN FOR STRAFFERETSPLEJEN FEBRUAR 2009 Slotsholmsgade 10 1216 København K. Telefon 7226 8400

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 6/2006 Den 6. november 2006 J.nr. RA-2004-801-0018. Sanktionspåstande mv. i narkotikasager

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 6/2006 Den 6. november 2006 J.nr. RA-2004-801-0018. Sanktionspåstande mv. i narkotikasager RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 6/2006 Den 6. november 2006 J.nr. RA-2004-801-0018 Sanktionspåstande mv. i narkotikasager Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Generelle retningslinjer for sanktionspåstande

Læs mere

RIGSADVOKATEN Januar 2004 J. nr. 2002-120-0001. Straffene i sager om brugstyveri af motorkøretøj efter straffelovens 293 a

RIGSADVOKATEN Januar 2004 J. nr. 2002-120-0001. Straffene i sager om brugstyveri af motorkøretøj efter straffelovens 293 a RIGSADVOKATEN Januar 2004 J. nr. 2002-120-0001 Straffene i sager om brugstyveri af motorkøretøj efter straffelovens 293 a 1. Indledning Ved lov nr. 380 af 6. juni 2002 om ændring af straffeloven, retsplejeloven

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 8/2007 Rettet juli 2011 J.nr. RA-2007-511-0004

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 8/2007 Rettet juli 2011 J.nr. RA-2007-511-0004 RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 8/2007 J.nr. RA-2007-511-0004 Indholdsfortegnelse Vejledning, orientering og underretning af forurettede i straffesager, udpegning af en kontaktperson for forurettede og vidner

Læs mere

I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra stationslederen, Politimesteren i Grønland og Justitsministeriet.

I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra stationslederen, Politimesteren i Grønland og Justitsministeriet. Folketingets Ombudsmand 1 Den 11. februar 2000 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 18. august 1999 af Arresten/detention i Qaqortoq. I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra stationslederen,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne... 2. 2. Oplysninger afgivet under inspektionen... 7. 3. Rapportgennemgang... 11. 4. Opfølgning...

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne... 2. 2. Oplysninger afgivet under inspektionen... 7. 3. Rapportgennemgang... 11. 4. Opfølgning... FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalerne... 2 2. Oplysninger afgivet under inspektionen... 7 3. Rapportgennemgang... 11 3.1. Grundlaget for detentionsanbringelsen... 14 3.2.

Læs mere

L 17 (som fremsat): Forslag til lov om bevissikring ved krænkelse af immaterialrettigheder

L 17 (som fremsat): Forslag til lov om bevissikring ved krænkelse af immaterialrettigheder L 17 (som fremsat): Forslag til lov om bevissikring ved krænkelse af immaterialrettigheder m.v. Fremsat den 4. oktober 2000 af justitsministeren (Frank Jensen) Forslag til lov om bevissikring ved krænkelse

Læs mere

Siden har tre andre kommuner indgivet tilsvarende klager (Roskilde, Hjørring og Esbjerg

Siden har tre andre kommuner indgivet tilsvarende klager (Roskilde, Hjørring og Esbjerg Indenrigsministeriet Dato: 29. april 2002 Kontor: 2.ø.kt. J.nr.: 1999/1425-10 Afgørelse af 00-12-04 - Realdanmark (1999/1425-10) Undladelse af at orientere de andelsberettigede kommuner når der skiftes

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 3/2008 Den 16. maj 2008 Rettet maj 2011 J.nr. RA-2011-609-0123

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 3/2008 Den 16. maj 2008 Rettet maj 2011 J.nr. RA-2011-609-0123 RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 3/2008 Den 16. maj 2008 Rettet maj 2011 J.nr. RA-2011-609-0123 Behandlingen af sager om samlivsrelaterede personfarlige forbrydelser Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Den

Læs mere

Betænkning om afhøring af forurettede før tiltalte i straffesager. Betænkning nr. 1549

Betænkning om afhøring af forurettede før tiltalte i straffesager. Betænkning nr. 1549 Betænkning om afhøring af forurettede før tiltalte i straffesager Betænkning nr. 1549 Betænkning om afhøring af forurettede før tiltalte i straffesager Afgivet af Justitsministeriets Strafferetsplejeudvalg

Læs mere

behandlingen straffesager

behandlingen straffesager Om behandlingen af straffesager Orientering for lægdommere i straffesager ved Retten i Roskilde December 2011 1 Jeg byder Dem hjertelig velkommen som lægdommer (domsmand/nævning) ved retten i Roskilde.

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 5/2007 Frederiksholms Kanal 16 Den 12. juli 2007 1220 Kbh. K. J.nr. RA-2006-350-0018

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 5/2007 Frederiksholms Kanal 16 Den 12. juli 2007 1220 Kbh. K. J.nr. RA-2006-350-0018 RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 5/2007 Frederiksholms Kanal 16 Den 12. juli 2007 1220 Kbh. K. J.nr. RA-2006-350-0018 Indholdsfortegnelse: Behandlingen af straffesager vedrørende psykisk afvigende kriminelle

Læs mere

Vejledning om anvendelse af retssikkerhedsloven på miljøområdet

Vejledning om anvendelse af retssikkerhedsloven på miljøområdet Vejledning om anvendelse af retssikkerhedsloven på miljøområdet Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 7 2005 Indhold 1 INDLEDNING 5 2 VARSLINGSREGLERNE OG DE ØVRIGE REGLER I RETSSIKKERHEDSLOVENS KAPITEL 2

Læs mere

BETÆNKNING OM. Vagtvirksomhed. Afgivet af det af justitsministeriet nedsatte udvalg om private vagtselskaber

BETÆNKNING OM. Vagtvirksomhed. Afgivet af det af justitsministeriet nedsatte udvalg om private vagtselskaber BETÆNKNING OM Vagtvirksomhed Afgivet af det af justitsministeriet nedsatte udvalg om private vagtselskaber Betænkning nr. 1048 København 1985 Ju 00-173-bet. ISBN 87-503-5710-7 JJ trykteknik a-s, København

Læs mere

Inspektion af detentionen i Århus den 5. november 2009

Inspektion af detentionen i Århus den 5. november 2009 21. december 2010 Inspektion af detentionen i Århus den 5. november 2009 ENDELIG J.nr. 2009-3499-618/PH 1/30 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Detentionslokalerne... 2 3. Rapportgennemgang... 5

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne... 2. 2. Oplysninger afgivet under og efter inspektionen... 5. 3. Rapportgennemgang...

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne... 2. 2. Oplysninger afgivet under og efter inspektionen... 5. 3. Rapportgennemgang... FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalerne... 2 2. Oplysninger afgivet under og efter inspektionen... 5 3. Rapportgennemgang... 9 3.1. Grundlaget for detentionsanbringelsen...

Læs mere

LOVFORSLAG OM SKATS ADGANG TIL DATASPEJLING UDEN RETSKENDELSE ER I STRID MED EMRK

LOVFORSLAG OM SKATS ADGANG TIL DATASPEJLING UDEN RETSKENDELSE ER I STRID MED EMRK Af Chefjurist Jacob Mchangama Direkte telefon 22664220 11. oktober 2010 LOVFORSLAG OM SKATS ADGANG TIL DATASPEJLING UDEN RETSKENDELSE ER I STRID MED EMRK Ifølge et nyt lovforslag vil SKAT få hjemmel til

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2015 Dato 1. januar 2015 J.nr. RA-2014-520-0034. Erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2015 Dato 1. januar 2015 J.nr. RA-2014-520-0034. Erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2015 Dato 1. januar 2015 J.nr. RA-2014-520-0034 Erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a Min meddelelse nr. 1/2014 indeholder oplysning om de takstmæssige erstatningsbeløb

Læs mere

Odense Kommunes kontrolbesøg i medfør af 12 a i den sociale retssikkerhedslov

Odense Kommunes kontrolbesøg i medfør af 12 a i den sociale retssikkerhedslov Sexarbejdernes Interesseorganisation Sagsnr. 2014-5752 Doknr. 230269 Dato 11-05-2015 Odense Kommunes kontrolbesøg i medfør af 12 a i den sociale retssikkerhedslov Sexarbejdernes Interesseorganisation (SIO)

Læs mere

Under punkt 6.15. (Egne genstande) udtalte jeg bl.a. følgende i min opfølgnings rapport

Under punkt 6.15. (Egne genstande) udtalte jeg bl.a. følgende i min opfølgnings rapport FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 22. juni 2005 afgav jeg en opfølgningsrapport (nr. 2) vedrørende min inspektion den 21. august 2002 af Arresthuset i Randers. I rapporten meddelte jeg at jeg afventede svar/underretning

Læs mere

RM 1-2014 - Erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a

RM 1-2014 - Erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a RM 1-2014 - Erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a Emneord: erstatningssager Printet den:16. oktober 2014 RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2014 Dato 1. januar 2014 J.nr. RA-2013-520-0032 Erstatning

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 2/2001 Frederiksholms Kanal 16 Den 24. oktober 2001 1220 Kbh. K. J.nr. G 3104

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 2/2001 Frederiksholms Kanal 16 Den 24. oktober 2001 1220 Kbh. K. J.nr. G 3104 RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 2/2001 Frederiksholms Kanal 16 Den 24. oktober 2001 1220 Kbh. K. J.nr. G 3104 Vejledning til ofre for forbrydelser og udpegning af en kontaktperson for vidner 1. Indledning

Læs mere

www.pwc.dk Viborg Kommune Redegørelse vedrørende undersøgelse erstatning for tabt arbejdsfortjeneste Februar 2015 pwc

www.pwc.dk Viborg Kommune Redegørelse vedrørende undersøgelse erstatning for tabt arbejdsfortjeneste Februar 2015 pwc www.pwc.dk Viborg Kommune Redegørelse vedrørende undersøgelse af udbetaling af erstatning for tabt arbejdsfortjeneste til byrådsmedlemmer Februar 2015 pwc I Indholdsfortegnelse 1. Indledning i 2. Formål

Læs mere