Strategi for Byernes Erhverv

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Strategi for Byernes Erhverv"

Transkript

1 Strategi for Byernes Erhverv Naturstyrelsen Haraldsgade København Ø Nye rammebetingelser for virksomheder kort fortalt

2 Indhold Forord 5 Indledning 6 Ny metode til planlægning for erhverv i byerne 7 Kortlægning af udbud og efterspørgsel 9 Strategi for erhvervsliv i byerne 11 Samlet overblik over byens udbud 12 Strategi for Byernes Erhverv Nye rammebetingelser for virksomheder kort fortalt Naturstyrelsen Haraldsgade København Ø tlf Research og artikler: COWI Layout: COWI Forsidefoto: Torsten Bo Jørgensen Tryk: Kailow Graphic ISBN: Byernes Erhverv 4

3 Forord Erhvervslivet skal være en aktiv del af vores byer Indledning Regeringen vil skabe gode rammer for erhvervslivet og samtidig skabe velfungerende byer. Erhvervsvirksomheder i dag er meget forskellige. Hvor nogle virksomheder har behov for at støje og lugte via produktionen, kan andre virksomheder, der ikke har de samme miljømæssige gener som tidligere, nemmere integreres i byerne. Den udvikling skaber et behov for ny og bedre planlægning i kommunerne for udviklingen af erhvervslivet i vores byer. I mange kommuner er tilbuddet af erhvervsarealer og bymidterne ikke gearet til at imødekomme erhvervslivets behov og virksomhedernes udviklingsmuligheder. Vi skal derfor blive bedre til i den fysiske planlægning af vores byer, at skabe de rigtige rammer for erhvervslivet. De gode rammer skaber investeringssikkerhed for virksomhederne, styrker grundlaget for vækst i virksomhederne og skaber vækst og udvikling i byerne. Samtidig skal vi planlægge byerne mere fornuftigt, så der bliver bedre sammenhæng mellem uddannelsesinstitutioner, virksomheder, butiksliv, boligområder også i et regionalt perspektiv, hvor kommunegrænserne bliver flydende. Vi skal skabe synergi mellem erhvervsliv og byliv. Jeg håber, at kommunerne vil tage positivt imod strategien for Byernes Erhverv, hvor en ny metode er udarbejdet, der gør det muligt for kommunerne at planlægge for erhvervsliv og byliv så vi fremover vil se landets kommuner udvikle Højvangen vores Torv byer i en retning, hvor virksomheder, er et ældre butikker, bydelscenter med et boliger og kulturlivet kan være med til at supermarked og to skabe mere attraktive og discountbutikker. levende byer og samtidig skabe grundlaget Der for er behov vækst for i vores at give området et byer. Byer, man har lyst til at bo i, arbejde i løft med forskønnelse af facader og og bruge i sin fritid. parkeringsarealer. Metoden er blevet til i et Derudover samarbejde er det en mulighed at tilføre mellem DI Dansk Industri, Dansk Erhverv, mere liv ved at fortætte området Landbrug med Kommunernes Landsforening, & Fødevarer, Akademisk dlere Arkitektforening, funktioner. Danske Regioner, Erhvervs- og Vækstministeriet, Transportministeriet, Kulturministeriet, Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, Miljøstyrelsen og Naturstyrelsen samt samarbejdskommunerne Herning, Lyngby-Taarbæk, Skanderborg, Slagelse og Svendborg kommuner, som skal have en stor tak for det konstruktive samarbejde. Miljøminister Kirsten Brosbøl Kommunernes planlægning kan på en gang levere vigtige bidrag til at skabe gode rammer for vækst i erhvervslivet og fremme udviklingen af effektive og velfungerende byer, hvor virksomhederne nyder godt af nærhed til viden, kunder og samarbejdspartnere, har god tilgængelighed osv. Nutidens virksomheder medfører generelt mindre miljøbelastninger end tidligere, og det er derfor miljømæssigt muligt at lokalisere dem bymæssigt. Udfordringerne er typisk gået fra at sikre nødvendig afstand omkring virksomhederne til at håndtere mere trafik, indpasse erhvervsbyggeriet i bymiljøet, og skabe attraktive bymiljøer, hvor virksomhederne understøtter hinanden, opnår fordele ved at ligge i et blandet miljø med andre funktioner og bidrager til bylivet. Den effektive og velfungerende by handler om at skabe optimale rammebetingelser for erhvervslivet og om at skabe investeringssikkerhed. Gode rammer for erhvervslivet må selvfølgelig ses i sammenhæng med den attraktive by, som har gode bomiljøer, et godt handels-, fritids- og kulturliv, tryghed mv. Generelt bidrager erhvervslivet som del af den tætte by til en bæredygtig byudvikling med et lavt ressource- og energiforbrug. Erhverv i bymiljøet stimulerer bylivet, øger områdernes værdi og investeringslysten, ligesom erhvervslivets tilstedeværelse fremmer det lokale engagement. Naturstyrelsen har sammen med Herning, Lyngby-Taarbæk, Skanderborg og Svendborg kommuner udviklet og afprøvet nye metoder til planlægning af byens erhvervsområder, med fokus på hvordan der kan skabes synergi mellem byliv og erhvervsliv. REGERINGENS MÅL Gode rammer for vækst og erhvervsudvikling Velfungerende og effektive byer Fremkommelighed på vejnettet Kollektiv transport Beskyttelse af natur og miljø Etc. REGIONAL ERHVERVS- FREMME Udbud Den nye planlægning for erhverv er tænkt ud fra en markedsorienteret tankegang, hvor udbud og efterspørgsel efter erhvervsarealer driver udviklingen. Kommunerne har mulighed for at påvirke markedet gennem forskellige virkemidler, herunder kommuneplanen, der kan tænkes som en plan for kommunens udbud af lokaliseringsmuligheder. Det hele påvirkes af statslige mål om at skabe vækst og gode vilkår for erhvervslivet og af den regionale erhvervsfremmeindsats. MARKED PÅVIRKNING AF MARKED KOMMUNERNES VIRKEMIDLER Visioner, strategier, politikker Efterspørgsel Kommuneplan, lokalplaner, trafikplaner, byfornyelsesplaner Investeringer i jord, infrastruktur, institutioner mv. Administration af planlov, miljølovgivning mv. 5 Byernes Erhverv Byernes Erhverv 6

4 Ny metode til planlægning for erhverv i byerne Metoden, som er udviklet og afprøvet, er beskrevet i sin helhed i Strategi for Byernes Erhverv. Det er en fleksibel metode, hvor kommunerne kan prioritere og vælge til og fra efter behov. I Maglemølle Erhvervspark. Et gammelt industriområde på m 2 i Næstved. Det er hensigten, at de bevaringsværdige bygninger, som er ejet af Maglemølle Erhvervspark skal lejes ud eller sælges til kreative erhverv og mindre produktionsvirksomheder. betragte erhvervsområderne som et udbud sættes der fokus på, om kommunen har de rigtige områder set i forhold til efterspørgslen og set i forhold til de visioner og politikker, kommunen har for erhvervsudviklingen. Metoden omfatter en proces i flere trin og tilbyder konkrete værktøjer til at komme igennem hvert trin, herunder kortlægning af kommunens udbud af erhvervsområder og erhvervslivets ønsker og efterspørgsel som grundlag for strategier for udviklingen af de enkelte erhvervsområder. I processen med at udarbejde strategier for de udvalgte erhvervsområder, er der lagt et tjek af effekter for vigtige hensyn som byliv og synergi, trafik og miljø ind i metoden. Der er også forslag til et markedstjek, der hjælper kommunen til at vurdere om strategien for et erhvervsområde er realiserbar på markedsmæssige vilkår. På baggrund af tjekkene kan strategierne bearbejdes indtil, der foreligger et godt resultat. ERHVERV I KOMMUNEPLANEN, SKRIDT FOR SKRIDT Screening af planbehov Erhvervslivets behov Byernes muligheder Status over planlægningen Prioritering af planbehov Forbedringer af erhvervslivets bymæssige rammevilkår Udnyttelse af uudnyttede potentialer i byerne Omdannelse af erhvervsområder under afvikling Strategi for erhvervsplanlægning Stillingtagen til kommunens udbud af erhvervs-områder Omdannelse af udvalgte områder med særlige vækstpotentialer eller omdannelsesbehov Tjek af strategi Byliv og synergi Trafik Kommunerne står overfor udfordringer som en omhyggelig planlægning kan biddrage til at løse. I mange byer er der overskud af kontorlokaler, erhvervsarealer og lokaler til både produktions- og servicevirksomheder, som der er begrænset udsigt til igen vil blive taget i brug til de erhverv, de er planlagt til. I andre byer er der vækstvirksomheder, som har behov for den helt rigtige lokalisering, hvor byen og regionen omkring understøtter produktion og vækstmuligheder, hvad enten det er i et internationalt eller lokalt perspektiv. Planlægning for erhverv handler om at kunne matche de forskellige virksomheders behov med de lokaliseringsfordele som regionen, byen, byområdet, grunden og bygningen byder på. Den nye metode går ud på at betragte en kommunes erhvervsområder som et udbud, der skal matche erhvervslivets nuværende efterspørgsel og fremtidige behov. Ved at Miljø Marked Planstrategi og kommuneplan 7 Byernes Erhverv Byernes Erhverv 8

5 Kortlægning af udbud og efterspørgsel Kortlægning af erhvervsområder omfatter kortlægning af by-, trafik- og miljøkapacitet, af områdernes rammebetingelser og vækstpotentialer og af virksomhedernes efterspørgsel efter bestemte kvaliteter i erhvervsområderne. Markedsscreeningen handler om at vurdere balancen mellem de nuværende anvendelser og efterspørgslen, gennem interviews med ejere og lejere i områderne samt interviews med lokale erhvervsmæglere. Screeningen af beliggenhedsværdier handler om at skabe overblik over hvad de forskellige erhvervsområder tilbyder af kvaliteter, som forskellige typer af virksomheder kan have fordel af nærhed til. Screening af synergimuligheder handler om mulighederne for at virksomhederne i et område skaber værdi for hinanden, gennem f.eks. samlokalisering af virksomheder inden for samme branche eller på tværs af brancher, f.eks. i form af industrielle symbioser, hvor den ene virksomheds reproduktion eller spildvarme indgår i den anden virksomheds produktion. ARBEJDSKRAFTNÆRHED KUNDENÆRHED Hvordan er kundegrundlaget i og omkring området i dag?? Er der uudnyttet potentiale der kan udvikles så kundegrundlaget i forbindelse med området styrkes? F.eks. gode infrastrukturelle forbindelser for bløde trafikanter, grønne områder, mulighed for placering eller udvikling af udadvendte/publikumsorienterede aktiviteter. INFRASTRUKTURNÆRHED VIDENSNÆRHED VIRKSOMHEDSNÆRHED BYKVALITETSNÆRHED På den tidligere eternitfabriks grund i Aalborg er en ny bydel under udvikling. Området er opbygget omkirng en bygade, der er udpeget som bydelscenter, og som på nuværende tidspunkt rummer Føtex og Netto. Der er herudover opført et større kontorfællesskab, fitness og boliger. Strategi for Byernes Erhverv tilbyder specifikke kortlægningsværktøjer til brug for desk research, feltregistreringer og interviews. Formålet med kortlægningen af by-, trafikog miljøkapacitet er at skabe overblik over erhvervsområdernes kapacitet til at modtage forskellige former for erhverv. Mange moderne virksomheder kan miljømæssigt godt placeres tæt på andre byfunktioner, men der kan være andre påvirkninger at være opmærksom på. Omdannelse fra industri til kontorvirksomheder eller butikker vil typisk skabe mere biltrafik og behov for plads til parkering, eller måske er der bevaringsinteresser og arkitektoniske kvaliteter, som stiller krav til indpasning af nybyggeri og om- og tilbygninger. Kortlægningen af vækstpotentialer skal skabe et overblik over, hvilke rammebetingelser og potentialer for vækst byerne rummer, og hvad markedet er for udnyttelsen af disse potentialer. Kortlægningen omfatter en markedsscreening, en screening af beliggenhedsværdier og en vurdering af synergimuligheder. Kortlægningen af virksomhedernes efterspørgsel, handler om at forstå hvilke kvaliteter forskellige virksomheder og virksomhedstyper efterspørge i erhvervsområderne, for at forstå om de eksisterende områders kvaliteter matcher denne efterspørgsel, eller om der er behov for omdannelse og udvikling af områderne. Til brug for kortlægning af efterspørgslen, tilbyder Strategi for Byernes Erhverv værktøjer til brug for dialog med virksomheder og erhvervsmæglere. Herudover er der en mere generel introduktion til hvilke virksomhedstyper der efterspørger hvilke beliggenhedskvaliteter. Erhvervsområdernes beliggenhedsværdier kan illustreres med en rosette, der viser, hvad det enkelte erhvervsområdes kvaliteter er. Et overblik over erhvervsområdernes kvaliteter kan danne grundlag for en planlægning, der er målrettet mod de virksomhedstyper, der efterspørger de enkelte ormåders kvaliteter. 9 Byernes Erhverv Byernes Erhverv 10

6 Strategi for erhvervsliv i byerne På baggrund af kortlægningen af udbud og efterspørgsel af byernes erhvervsarealer, kan kommunerne lave en målrettet strategi for lokalisering af erhverv i byerne. Virksomhedernes lokaliseringsvalg er resultatet af behov knyttet til det globale, europæiske og nationale og til regionen, byen, grunden og bygningerne. På baggrund af en forståelse af disse behov fore slår Strategi for Byernes Erhverv at der udvikles en strategi for erhverv i byerne på tre forskellige geografiske niveauer: Kommune- og byniveau, områdeniveau og bygningsniveau. På kommune- og byniveau skal strategien tage stilling til erhvervsetableringsmulighederne i kommunen som helhed, og hvilke roller som erhvervsbyer de enkelte byer skal spille. Spørgsmålet er, om kommunen og byerne har det rette udbud af erhvervsområder set i forhold til den aktuelle efterspørgsel og de fremtidige muligheder, og om arealudlæggene svarer til det, der må vurderes at være behov for. Strategierne på områdeniveau giver med udgangspunkt i kortlægningen og dialogen med ejere og brugere i områderne mulighed for at planlægge forbedringer, som 11 Byernes Erhverv udnytter områdernes potentialer og spiller positivt sammen med byen som helhed. I Strategi for Byernes Erhverv er der en række eksempler, der giver inspiration til strategier for erhvervsområder for forskellige emner, der typisk vil indgå i arbejdet. Strategierne på bygningsniveau handler om der er de rigtige typer bygninger til stede i forhold til pris- og lejeniveau, parkeringskapacitet, fleksible muligheder for udvidelse eller indskrænkning synlighed, byggeriets udseende og bæredygtigt byggeri med energibesparelser mv. Bymidterne risikerer en gradvis tømning for funktioner, hvis der ikke skabes muligheder for at indpasse større byggerier. Erhverv og offentlige institutioner bidrager til byens liv men kræver ofte mulighed for store bygningsvolunimer. Der er mange gode eksempler på, at eksisterende byggeri kan indgå helt eller delvis i nyt, men den gode løsning kan også være at rive ned og bygge nyt. Tegningen illustrerer indpasning af større erhvervsbyggerier i et tæt bymidteområde. Der annonceres med synergieffekt, fordi byggeriet rummer hånd værkervirksomheder og engrosvirksomheder inden for byggematerialer. Byggeriet er iøvrigt lokaliseret i et større erhvervsområde med flere virksomheder af samme type. Samlet overblik over byens udbud Kommuneplanens hovedstruktur og dens kort er en mulighed for at give erhvervslivet et overblik over, hvad kommunens udbud af erhvervsområder er, og hvad områderne kan. Overblikket vil også give mulighed for at vurdere omfanget af uudnyttet erhvervsareal og tage stilling til om der er arealer, der skal ændres til andre anvendelser. Udbuddet af erhvervsområder præsenteres typisk med beskrivelser af de brancher, som områderne kan modtage, og hvor stor miljøbelastning områderne har kapacitet til. Normalt anvendte klassifikationer er f.eks. erhvervsområder med særlige beliggenhedskrav, havneområder, industriområde, let erhvervsområde, blandet bolig- og erhvervsområde og centerområder. Måden, som kommunernes udbud af erhvervslokaliseringsmuligheder præsenteres på i kommuneplanen, kan udvikles. Områ- dernes kvaliteter og muligheder kan f.eks. indeholde beskrivelser af, hvad områderne transportmæssigt er gode til, eller hvad der er nærhed til af innovations- og erhvervsmiljøer, vidensinstitutioner, attraktivt bymiljø, synlighed i bybilledet mv. På den måde kan kommuneplanen give et billede af, hvad udbuddet af erhvervslokaliseringsmuligheder er, og samtidig være en slags deklarering af områderne, der afstemmer forventningerne til, hvad erhvervslivet kan forvente ved lokalisering i området. Udover at være et vigtigt redskab til udvikling af kommunens erhvervsarealer, kan strategien dermed tjene som et effektivt værkstøj til at markedsføre de kvaliteter kommunen tilbyder til netop de typer af erhverv som den ønsker at tiltrække. Byernes Erhverv 12

Planlægning for områder til erhverv barrierer og muligheder

Planlægning for områder til erhverv barrierer og muligheder Planlægning for områder til erhverv barrierer og muligheder Planlægning for områder til erhverv barrierer og muligheder er udarbejdet af BM Arkitekter ApS for Miljøministeriet, Naturstyrelsen. Citater:

Læs mere

Gladsaxe i vækst. Planstrategi 2012. gladsaxe.dk

Gladsaxe i vækst. Planstrategi 2012. gladsaxe.dk GLADSAXE Gladsaxe i vækst Planstrategi 2012 gladsaxe.dk Indholdsfortegnelse Hvad er en planstrategi 2 Hvordan er strategien bygget op 2 Forord 3 Storby i vækst 4 Levende Gladsaxe 6 Gladsaxe i forandring

Læs mere

Hvor vil vi hen? Inspiration til Planstrategi 2007

Hvor vil vi hen? Inspiration til Planstrategi 2007 Hvor vil vi hen? Inspiration til Planstrategi 2007 Miljøministeriet Realdania Plan09 er et partnerskabsprojekt mellem Fonden Realdania og Miljøministeriet om udvikling og fornyelse af plankulturen i kommunerne.

Læs mere

JUNI 2014 RINGBYSAMARBEJDET FÆLLES VIDENSGRUNDLAG FOR BYOMDANNELSE I RINGBYEN - BAGGRUNDSRAPPORT

JUNI 2014 RINGBYSAMARBEJDET FÆLLES VIDENSGRUNDLAG FOR BYOMDANNELSE I RINGBYEN - BAGGRUNDSRAPPORT JUNI 2014 RINGBYSAMARBEJDET FÆLLES VIDENSGRUNDLAG FOR BYOMDANNELSE I RINGBYEN - BAGGRUNDSRAPPORT ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk JUNI 2014

Læs mere

Offentlig høring af Forslag til Kommuneplan 2010, samt meddelelse om endelig vedtagelse af Udviklingsstrategier for Høje-Taastrup Kommune

Offentlig høring af Forslag til Kommuneplan 2010, samt meddelelse om endelig vedtagelse af Udviklingsstrategier for Høje-Taastrup Kommune Byrådet Høje-Taastrup Kommune Bygaden 2 2630 Taastrup Tlf: 4359 1000 www.htk.dk Til modtagere af Forslag til Kommuneplan 2010 Modtagere jf. liste, dok 2426155 Dir.tlf.: 4359 1845 Email: Byraadscenter@htk.dk

Læs mere

Erhvervsstrategi 2015-2018

Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Fredensborg Kommune er en klassisk pendlerkommune, hvor folk bosætter sig for på en gang at nyde naturen og samtidig have kort afstand til arbejdspladsen

Læs mere

BÆREDYGTIGE BYER - en social og grøn bæredygtig bypolitik

BÆREDYGTIGE BYER - en social og grøn bæredygtig bypolitik - en social og grøn bæredygtig bypolitik Rapporten er udarbejdet af: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter I samarbejde med: Miljøministeriet Kulturministeriet Ministeriet for Børn, Ligestilling,

Læs mere

FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Kommuneplan 2009 del 1 FORSLAG Forslag til Kommuneplan 2009 - del 1 Høringsperiode: 24. marts 2009-1. juni 2009 Faaborg-Midtfyn Kommune - Plan og Kultur 2009 Layout: COWI og Faaborg-Midtfyn

Læs mere

Mariagerfjord. Strategi. Kommuneplanstrategi & Agenda 21 Strategi

Mariagerfjord. Strategi. Kommuneplanstrategi & Agenda 21 Strategi Mariagerfjord 2011 Strategi Kommuneplanstrategi & Agenda 21 Strategi Udgivet af Mariagerfjord Kommune 2011 Layout og Foto Mariagerfjord Kommune Trykt hos Reklamehuset Oplag 300 stk. 2 er det nye grundlag

Læs mere

Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013

Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013 Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord, side 2 1.0 Regler og rammer for kommuneplanlægningen, side 4 2.0 Kommende statslige initiativer, side 8 2.1 Læsevejledning,

Læs mere

KOMMUNEPLAN 2013-2025

KOMMUNEPLAN 2013-2025 Forslag til KOMMUNEPLAN 2013-2025 for Odsherred Kommune Fredninger Skovrejsning Vindmøller Benyttelse Kulturmiljøer GeoPark Kystnærhedszonen Boligområder Beskyttelse Campingpladser Store husdyrbrug Byudvikling

Læs mere

Udkast NOTAT. Fremsat af transportminister Hans Christian Schmidt og miljøminister Karen Ellemann

Udkast NOTAT. Fremsat af transportminister Hans Christian Schmidt og miljøminister Karen Ellemann Udkast NOTAT Redegørelse om Arealanvendelsen på danske havne Maj 2010 Fremsat af transportminister Hans Christian Schmidt og miljøminister Karen Ellemann Side 2/27 1. Forord... 3 2. Redegørelsens formål...

Læs mere

ERHVERVSPOLITIK. Ballerup Kommune. Appendiks B Ballerup, en Erhvervskommune 10. Appendiks C Aktuel erhvervsservice i Ballerup Kommune 12

ERHVERVSPOLITIK. Ballerup Kommune. Appendiks B Ballerup, en Erhvervskommune 10. Appendiks C Aktuel erhvervsservice i Ballerup Kommune 12 Sag nr.: 2013-2925 Dok nr.: 2013-23739 ERHVERVSPOLITIK Ballerup Kommune Indhold Forord 2 Ballerup Kommunes erhvervspolitiske vision 3 Fra vision til handling 3 Fokusområde 1 Viden og innovation 4 Fokusområde

Læs mere

KIRKEBJERG. en levende bydel. Helhedsplan for omdannelsen af Kirkebjerg Erhvervsområde

KIRKEBJERG. en levende bydel. Helhedsplan for omdannelsen af Kirkebjerg Erhvervsområde KIRKEBJERG en levende bydel Helhedsplan for omdannelsen af Kirkebjerg Erhvervsområde Mindretalsudtalelse Ved Glostrup Kommunalbestyrelses behandling af den endelige vedtagelse af helhedsplanen for Kirkebjerg

Læs mere

GEVINSTER VED INVESTERINGER I BYLIV OG BYKVALITET

GEVINSTER VED INVESTERINGER I BYLIV OG BYKVALITET PARTER MILJØMINISTERIET KØBENHAVNS UNIVERSITET REGION HOVEDSTADEN KØBENHAVNS KOMMUNE RINGBY KOMMUNERNE AARHUS KOMMUNE FREDERIKSBERG KOMMUNE SKANDERBORG KOMMUNE BY & HAVN KILDEBJERG RY A/S KOLOFON Tekst

Læs mere

BALLERUP TRAFIKKNUDEPUNKT BYRUM OG FORTÆTNING OMKRING TRAFIKALT KNUDEPUNKT

BALLERUP TRAFIKKNUDEPUNKT BYRUM OG FORTÆTNING OMKRING TRAFIKALT KNUDEPUNKT BALLERUP TRAFIKKNUDEPUNKT BYRUM OG FORTÆTNING OMKRING TRAFIKALT KNUDEPUNKT Ballerup Trafikknudepunkt BYRUM OG FORTÆTNING OMKRING TRAFIKALT KNUDEPUNKT Ballerup Kommune Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tina Allerelli

Læs mere

F I N G E R P L A N 2 0 0 7. Fingerplan 2007. Landsplandirektiv for hovedstadsområdets planlægning

F I N G E R P L A N 2 0 0 7. Fingerplan 2007. Landsplandirektiv for hovedstadsområdets planlægning F I N G E R P L A N 2 0 0 7 1 Fingerplan 2007 Landsplandirektiv for hovedstadsområdets planlægning 2 F I N G E R P L A N 2 0 0 7 Fingerplan 2007 Landsplandirektiv for hovedstadsområdets planlægning Udgivet

Læs mere

Erhvervshandlingsplan for Syddjurs Kommune 2015-16 Erhvervsudvikling gennem dialog og samarbejde

Erhvervshandlingsplan for Syddjurs Kommune 2015-16 Erhvervsudvikling gennem dialog og samarbejde 1 of 12 Erhvervshandlingsplan for Syddjurs Kommune 2015-16 Erhvervsudvikling gennem dialog og samarbejde 2 of 12 Syddjurs Kommunes politik på erhvervsområdet Et dynamisk erhvervsliv og et godt lokalt erhvervsklima

Læs mere

Planstrategi 2015 Middelfart Kommune og Trekantområdet

Planstrategi 2015 Middelfart Kommune og Trekantområdet Planstrategi 2015 Middelfart Kommune og Trekantområdet Indsend dine kommentarer Læsevejledning Planstrategien består af en fælles del, som gælder for alle seks kommuner i Trekantområdet, samt en lokal

Læs mere

8 Erhverv. Fakta Lolland Kommune vil, jf. Erhvervsstrategi 2009:

8 Erhverv. Fakta Lolland Kommune vil, jf. Erhvervsstrategi 2009: 8 Erhverv Kapitlet beskriver kommunens planer for erhvervsudviklingen i hovedbyer, centerbyer, landsbyer og landzonen. En hensigtsmæssig placering af erhvervsområder er med til at sikre funktionelle byer,

Læs mere

PÅ SPORET AF PLANSTRATEGI 2014-15

PÅ SPORET AF PLANSTRATEGI 2014-15 PÅ SPORET AF PLANSTRATEGI 2014-15 INDHOLD 3 INTRO 4 PLANSTRATEGIPROCESSEN 7 BOSÆTNING 8 ERHVERVSUDVIKLING 10 BYROLLER OG TILPASNING 12 BYMIDTEUDVIKLING OG DETAILHANDEL 14 TRAFIKSTRATEGI OG CYKLISME 17

Læs mere

Indsend dine kommentarer til Kolding Kommune inden 6. maj 2015. Planstrategi 2015. Kolding Kommune og Trekantområdet

Indsend dine kommentarer til Kolding Kommune inden 6. maj 2015. Planstrategi 2015. Kolding Kommune og Trekantområdet Indsend dine kommentarer til Kolding Kommune inden 6. maj 2015 Planstrategi 2015 Kolding Kommune og Trekantområdet Læsevejledning Hvad er planstrategi Planstrategien består af en lokal del, der er specifik

Læs mere

UDVIKLINGSPLAN 2011. Hjørring Kommune. Dramatisk kyst - nyskabende kultur - byer med liv

UDVIKLINGSPLAN 2011. Hjørring Kommune. Dramatisk kyst - nyskabende kultur - byer med liv UDVIKLINGSPLAN 2011 Hjørring Kommune Dramatisk kyst - nyskabende kultur - byer med liv 2 INDHOLD Billeder: Carl Hansen m.fl. Indledning s. 3 Fremtidsbillede s. 4 Fuld revision af Kommuneplanen i 2013 s.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Det vil vi...1/361. Nyborg i 2025 - Byrådets vision...2/361. Nyborg og omverdenen...6/361 Fynsprojektet...

Indholdsfortegnelse. Det vil vi...1/361. Nyborg i 2025 - Byrådets vision...2/361. Nyborg og omverdenen...6/361 Fynsprojektet... Indholdsfortegnelse Det vil vi...1/361 Nyborg i 2025 - Byrådets vision...2/361 Nyborg og omverdenen...6/361 Fynsprojektet...7/361 Hovedtemaer...10/361 Befolknings- og boligudvikling...11/361 Retningslinjer...11/361

Læs mere

Fra stor dansk by til dansk storby. Planstrategi 2011

Fra stor dansk by til dansk storby. Planstrategi 2011 Fra stor dansk by til dansk storby Planstrategi 2011 november 2011 Kære borger! Du sidder med byrådets tanker om Odenses fremtid i hænderne. Dette hæfte er Odense Kommunes Planstrategi 2011. Planstrategien

Læs mere

Plan-og bæredygtighedsstrategi

Plan-og bæredygtighedsstrategi 2012 Plan-og bæredygtighedsstrategi Indhold 3 4 6 8 10 12 14 16 18 20 Forord Udfordringer Synligt vand Grønt og levende Ny energi Bæredygtig trafik Bymidter og byliv Flere boliger Viden og erhverv Redegørelse

Læs mere

OMDANNELSE AF BOLIGER TIL ERHVERV

OMDANNELSE AF BOLIGER TIL ERHVERV produkt/udstilling OMDANNELSE AF BOLIGER TIL ERHVERV E T D I A L O G V Æ R K T Ø J dav! hejsa! produkt/udstilling produkt/udstilling 1 1 Titel: Omdannelse af boliger til erhverv - et dialogværktøj Udgave

Læs mere

Forslag til kommuneplan for Vordingborg Kommune 2009-2021, Plan21. Bind 1 Hovedstruktur og retningslinjer. Revideret 11-12-2008

Forslag til kommuneplan for Vordingborg Kommune 2009-2021, Plan21. Bind 1 Hovedstruktur og retningslinjer. Revideret 11-12-2008 Forslag til kommuneplan for Vordingborg Kommune 2009-2021, Plan21 Bind 1 Hovedstruktur og retningslinjer Revideret 11-12-2008 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 4 Indledning... 5

Læs mere

Fra stor by til storby. Radikale visioner for fremtidens Odense

Fra stor by til storby. Radikale visioner for fremtidens Odense Fra stor by til storby Radikale visioner for fremtidens Odense Indhold Trafik og byplan i Odense 3 Der er brug for handling 4 De andre store byer trækker fra Odense 4 Nye arbejdspladser i Odense 5 Befolkningsudvikling

Læs mere

Kommuneplan 2006. Udviklingsstrategier. Høje-Taastrup Kommune. tillæg til kommuneplan 2000, bind 1

Kommuneplan 2006. Udviklingsstrategier. Høje-Taastrup Kommune. tillæg til kommuneplan 2000, bind 1 1 Høje-Taastrup Kommune Udviklingsstrategier Kommuneplan 2006 tillæg til kommuneplan 2000, bind 1 Kommuneplan 2006, Bind 1 af 4 Udviklingsstrategier Tillæg til Kommuneplan 2000, bind 1 Udgivet 2006 Redaktion:

Læs mere