MARIBO VARMEVÆRK amba C. E. Christiansens Vej 40, 4930 Maribo tlf CVR. nr

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MARIBO VARMEVÆRK amba C. E. Christiansens Vej 40, 4930 Maribo tlf. 54781226 CVR. nr. 11135617"

Transkript

1 MARIBO VARMEVÆRK amba C. E. Christiansens Vej 40, 4930 Maribo tlf CVR. nr Ordinær generalforsamling tirsdag den 28. januar Mundtlig beretning: En stor velkomst til alle til årets ordinære generalforsamling, der er den 50. i rækken. Med andre ord har Maribo Varmeværk jubilæum i dette varmeår det markeret og fejre vi i dag med forrygende og tempofyldt underholdning af Sigurd Barrett og hans trio. Vi forventer at underholdningen gå på scene lidt før kl. 21 i aften. Dette ekstra indslag i forbindelse med generalforsamlingen sker helt i overensstemmelse jeres beslutning på sidste års generalforsamling. Man kan udmærket beskrive Maribo Varmeværk s udvikling fra fødsel til i dag med følgende: Fra en spæd start i 1963/64 til i dag et fuldt udbygget og fuldt dækkende fjernvarmenet i Maribo by incl. nærmeste omegn. Fra en forholdsvis dyr opvarmning til et af Danmark s billigste fjernvarmeværker. Fra et forurenende varmeværk, der fyrede med spildolie og senere med kul til et CO2 neutralt og næsten ikke forurenende fjernvarmeværk hvor brændslet er halm og træpiller. Fra en usikker varmeforsyning til en troværdig og stabil varmeforsyning. Fra et simpelt lov- og regelsystem til et i dag yderst kompliceret og krævende regelsæt. Et 50 år hvor vi helt sikkert kan blive med at nævne forskelle, og heldigvis er langt de fleste forandringer sket til den gode side altså store bedring gennem årerne. Men fakta er, at alle boliger og erhvervslokaler lige på nær 114 stk. boliger og et mindre antal erhvervsejendomme i dag forsynes med varme fra Maribo Varmeværk. Det svarer til, at godt 98% alle ejendomme i Maribo er tilsluttet fjernvarme. Tidligere bestyrelser, men også den nuværende bestyrelse, har taget og tager fortsat det til udtryk for, at andelshaverne er godt tilfredse med deres varmeforsyning, men bestyrelsen er også opmærksom på, at det fortsat kræve udvikling af vores varmeværk for at værket kan servicere jer alle med god, billig og stabil fjernvarme i de næste 50 år. Det vil bestyrelsen fortsat arbejde på de næste mange år. Til denne jubilæums aften har vi i øvrigt inviteret tidligere bestyrelsesmedlemmer og andre ildsjæle. Det er bemærkelsesværdigt, at der i varmeværkets 50-årige historie kun har været 16 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf de 5 fortsat er i bestyrelsen. Det vidner om stor stabilitet og en over tid opsparet viden, som igennem årerne er kommet fjernvarmen i Maribo til gode. Og yderligere, at der kun har været 3 formænd det er forholdsvis nemt at sige, idet Erling Smed jo var Maribo Varmeværks første formand og var det i en menneskealder. Også af driftsledere har der kun været 3.

2 Bestyrelsens skriftlige beretning har I alle modtaget i den trykte indkaldelsen til generalforsamlingen i dag. Den skriftlige beretning beskriver primært hvorledes året 2013 er gået for Maribo Varmeværk. Bestyrelsen vil i den mundtlige beretning prøve at kikke fremad, men året det er gået vil selvfølgelig også fylde i den mundtlige beretning. Bestyrelsen og bestyrelsens arbejde. Vores bestyrelse bestod i den forgangne år uændret af: Rasmus Schifter Næstformand Per Dalhammer Repræsentant for storkunder. Svend Aage Johannesen Erik Holsko Fl. Møller Jensen Formand. På generalforsamlingen i dag er Erik Holsko og jeg på valg. Vi er begge villige til genvalg. Forretningsudvalg - FU har ikke været aktiveret i de seneste par år, idet bestyrelsen bestræber sig på at alle bestyrelsesmedlemmer og driftslederen deltager i vigtige beslutninger. Også 2013 har været et aktivt år for bestyrelsen, hvor mødeaktivitet og en stor mail-korrespondance har stået på dagsordenen. Derfor skal der fra min side lyde en stor tak til bestyrelsen for det ihærdige og engagerede arbejde, der også i 2013 er blevet udført. Driften af varmeværket. Vores varmeværk har igen i år kørt upåklageligt. Der har selvfølgelig været almindelige vedligeholdelse og en række større reparationer, der er klaret løbende. Når vi producere varme på vore egne biokedler på C. E. Christiansens Vej er det fordi at vi ikke får nok varme fra kraftvarmeværket i Sakskøbing ( MSK ). Varmeproduktionen i Maribo og Sakskøbing er skruet sådan sammen, at MSK kan producere op imod 22 MW varme, der i første omgang går til at dække varmebehovet i Sakskøbing og resten går til Maribo. Det betyder, at vi må starter med at fyre i vore kedler når udetemperaturen når ned på 2-3 plus grader alt afhængig af vindforholdene. Vind er jo som bekendt en væsentlig faktor for afkøling og dermed øget varmeforbrug.

3 På en god frostdag med lidt vind skal vi selv påregne at levere over halvdelen af varme som I andelshavere har brug for. Vi har i det seneste varmeåret 2012/13 selv produceret godt 26,9% af den varme som vi andelshavere i Maribo tilsammen har forbrugt, medens resterende godt 73% er modtaget fra MSK i Sakskøbing. Varmeværkets daglige drift er varetaget af vores nye driftsleder Jens Nielsen og øvrigt personale bestående af driftsassistent Klaus Kristensen og specialarbejder Klaus Bo Nielsen. På kontoret har vi Iris Christoffersen der klare den administrative side af værkets drift. Nye tilslutninger: Ledningsnettet i byens gade og veje er som tidligere omtalt nu fuldt udbygget, således at der i årerne fremover alene bliver tale om nye varmeledninger i nye udstykninger og ved renovering af eksisterende ledninger. Vi håber naturligvis på, at der stadig være nye tilslutninger fra ejendomme som ligger ud til det eksisterende fjernvarmenet. Men bestyrelsen har konkluderet, at der ikke vil bliver udført særlige bestræbelser på at få de sidste 114 bolig med, idet store bestræbelser i de senere år ikke har givet resultat. Vi mener, at fjernvarmen er så billig i Maribo, at man skal være utrolig nærsynet for ikke at kunne se sine fordele ved at tilslutte sig fællesskabet i Maribo Varmeværk. Bestyrelsen kan ikke umiddelbart få øje på eksisterende bolig- eller erhvervsområder hvor det er naturligt for Maribo Varmeværk at udbygge fjernvarmenettet. Og alligevel har der været kontakt til det privat ejede fjernvarmeværket i Hunseby, hvor vi har talt om at tilslutte fjernvarmebrugerne der til Maribo Varmeværk. Fjernvarmeprisen i Hunseby er desværre steget uforholdsmæssig meget og er i dag ret dyr d.v.s. mere en dobbelt op i forhold til de priser i har på Maribo Varmeværk. Vi kan formentlig tilbyde vores medborgere i Hunseby en noget lavere varmepris, men dog højere end den I betaler i dag. Måtte det blive aktuelt skal projektet selvfølgelig hvile i sig selv økonomisk helt efter de principper der er gældende for fjernvarmeselskaber i Danmark. Fjernaflæsning af varmemålerne. Igen i år har de nye varmemålere med fjernaflæsning været et effektivt redskab i forbindelse med udarbejdelse af årsopgørelserne til alle andelshaver.

4 Fjernaflæsningen sker ved at en medarbejder i bil tager turen rundt i samtlige gader i byen. Det tager 2-3 dage at komme byen rundt. Bestyrelsen kikker fortsat på mulighederne for at fjernaflæsning kan ske fra kontoret på varmeværket. Teknologien findes og er velafprøvet, så det er efterhånden alene en økonomisk vurdering af om det kan betale sig. Tidligere års tanker om at dele et sådant fjernaflæsnings net med f.eks. Lolland Forsyning har vist sig at bliver for bekostelig rent teknisk. Såfremt vi får en central måleraflæsning på værket, vil måleraflæsningen hos andelshaverne kunne ske mange gange hvert år og uden væsentlige omkostninger. Der er i dag systemer på markedet der aflæser varmemålerne hver time og til hvilket brug kan man spørge? Men en hyppig måleraflæsning kunne f.eks. betyde, at o varmeværket kan optimere sin drift med besparelser på energien til følge, o vi kan sikre at varmemålerne fungerer korrekt, o vi kan hjælpe den enkelte andelshaver med at optimere fjernvarmeforbruget og derved opnå besparelser på varmeregningen, o vi kan måske finde utætheder i fjernvarmerør inde i husene. o vi kan meget tidligt finde uregelmæssigheder i varmeforbruget og derved tidligere finde årsager hertil, o vi kan hjælpe med at få en bedre afkøling af fjernvarmevandet. Der er helt sikkert endnu flere muligheder end jeg har remset op her, men det vil fremtiden vise. Bestyrelsen vil derfor fortsat med interesse følge markedet for et sådant centralt fjernaflæsnings net. Værkets driftsøkonomi og hensættelser til fornyelser m.v.. Helt i lovgivnings krav og ånd ender året driftsresultat på 0 kr. Indenfor fjernvarme i Danmark må der ikke oparbejdes overskud, men varmeproduktionen skal hvile i sig selv. Dog findes der stadig en post i regnskabet der hedder Årets over/underdækning, og der er her at varmeværket regulerer driftsøkonomien år for år. Det betyder at hvis der det ene år er et overskud på regnskabet, så modregning overskuddet i det kommende år og tilsvarende hvis der er underskud. Når andelshavernes a/conto betaling bliver fastlagt i oktober måned ved vi jo ikke om det bliver en kold eller mild vinter. Vi budgetterer ud fra et normalt varmeår. Derfor vil der altid være reguleringer at foretage på kontoen for Årets over/underdækning. For varmeåret 2012/13 har der været tale om en underdækning på godt 224 tkr, som vi så skal udgiftsføre i det kommende års budget og regnskab. På den måde vil varmeværkets drift hvile i sig selv over en årrække.

5 Da hovedtallene fra året regnskab og budget gennemgås på generalforsamlingens næste punkt har jeg ikke tænkt mig her at gå dybere ind i tallene. Henlæggelser. For at sikre en fortsat billige varme fra Maribo Varmeværk i mange år fremover, så vedtog sidste års generalforsamling en investeringsplan for ny og store investeringer, der forventes foretaget i løbet af 3-4 år. Til delvis finansiering af investeringerne opstartede vi en ny omgang henlæggelser med første år i det forgangne varmeår. Selv om investeringsplanen skal bekræftes af generelforsamlingen senere i dag så vil jeg gerne komme med nogle informationer om planen her i den mundtlige beretning. Den ældste træpillekedel har vi for godt 10 år siden overvejet af forny, og vi foretog faktisk i en årrække henlæggelser hertil. Bestyrelsen valgte dog for år tilbage, at udsætte udskiftningen, men det går den nok ikke længere, idet kedlen efterhånden er blevet tæt på 30 år gammel. Med investeringsplanen forventes en udskiftning at blive aktuel om 3-5 år. Nødvendigheden og økonomien i en udskiftning af kedlen, er i store træk uafhængig af om Maribo Varmeværk får en del af sin varme fra MSK i Sakskøbing eller vi selv skal lave vores varme. Herudover henlægges der til en akkumuleringstank og et ikke nærmere defineret anlæg til vedvarende energi det kunne være et solcelleanlæg eller andet tilsvarende. Henlæggelser under investeringsplanen er på 2,4 mill. kr. årligt i en 5 årig periode hvilket påvirker varmeprisen i dette varmeår med 41,10 kr./mwh. incl. moms. Varmepriser fra Maribo Varmeværk nu og fremover. Efter en lang årrække uden stigninger i varmepriserne fra Maribo Varmeværk skete der store ændringer i I de seneste to varmeår ( incl. det vi er i gang med lige nu ) er varmeprisen steget betragtelig fra kr. 300,- til kr. 429,71 pr. MWh en stigning over to år på kr. 129,71 eller over 40%. Stigningerne er begrundet i de nye henlæggelser og i almindelige prisstigninger, men også i, at tidligere års fremførte overskud er nu nulstillet. Den væsentligste faktor er dog afgiftsstigninger pålagt af staten afgifterne udgør alene næsten kr. 60,- pr. MWh. og afgifterne vil formentlig være stigende de næste 5-6 år.

6 Indeholdt i afgifterne er også den efterhånden meget omtalte Forsyningssikkerhedsafgift, som var aktuel da bestyrelsen budgetterede for 2013/14 med forventelig ikrafttræden pr. 1. januar 2014, men som nu først ventes at træde i kraft til sommer. Vi ved endnu ikke hvor stor afgiften bliver og heller ikke om den når at træde i kraft i dette varmeår som løber indtil 30/ Skulle vi være så heldige, at Forsyningsikkerhedsafgiften først træder i kraft til sommer, så betyder det, at varmeværket har opkrævet for meget i a/conto varmebetalinger fra alle jer andelshavere, og at I derved vil få en del penge tilbage ved årsafregningen i november måned Bestyrelsen har dog indtil videre vurderet, at det er bedst at gå med livrem og seler, således at vi ikke vil lave om på a/conto opkrævningerne førend vi kender resultatet af de politiske forhandlinger på Christiansborg. Varmepriserne er dog fortsat yderst rimelige jeg synes godt at vi kan kalde dem billige. Således koster varmeudgiften på standardhuset 130 m2 etplansvilla fra 1970-erne med et forbrug 18,3 MWh for dette varmeår incl. forsyningssikkerhedsafgiften i alt kr ,-. Det beløb er mindre end prisen på 1000 l. fyringsolie. Målt på den samlede opvarmningspris så er Maribo Varmeværk stadig blandt de billigste fjernvarmeværker i Danmark. Og de fremtidige varmepriser? Det er bestyrelsens opfattelse, at varmepriserne fremover kommer til at følge de almindelige prisstigninger i samfundet, samt at priserne yderligere pålægges de afgiftsstigninger vi bliver pålagt af staten. Derudover har bestyrelsen har en god fornemmelse af, at vi kan foretage større investeringer bl.a. i henhold til investeringsplanen uden væsentlige påvirkninger på de varmepriser vi har i dag. Så alt i alt er der stor tro på, at vi kan bibeholde de billige varmepriser fra Maribo Varmeværk. Maribo Varmeværks leveringssikkerheden. Det er fortsat bestyrelsens vurdering, at sikkerheden for at Maribo Varmeværk kan levere den nødvendige varme til andelshaverne er meget høj. Skulle MSK i Sakskøbing få leveringsvanskeligheder, kan vi producere al den nødvendig varme på vore egne kedler. Skulle el-forsyningen til pumperne svigte har vi et moderne nødstrømsanlæg stående, så vi kan fordele varmen alligevel. Og skulle der ske brud på fjernvarmenettet i gaden, så vil varmeværkets medarbejder og vore samarbejdspartnere bestræbe sig på hurtigt at udbedre skaderne, så varmeforsyningen hurtigt kan sikres igen.

7 Vi ved fra opgravede prøver af de ældste fjernvarmerør i byen, at tilstanden for rørene er god, så der er ikke noget der tilsiger, at hyppigheden for ledningsbrud skal stige. Værkets medarbejdere vil endvidere fortsat arbejde på, at forsyningssikkerheden kan bevares helt i top. Lovpligtige energibesparelser. Igen i år skal de Lovpligtige Energibesparelser kommenteres. Maribo Varmeværk er i lighed med alle andre varmeværker, el-værker osv er blevet pålagt at finde væsentlige energibesparelser. Ved det landspolitiske energiforlig fra foråret 2012 er disse besparelser blevet hævet voldsomt med med ca. 90%, og vores varmeværk pålægges nu at opnå nye årlige besparelser på 2304 MWh. i hvert af årerne 2013 til Herefter kan vi formentlig se frem til yderligere sparekrav. Kravet svarer til det totale fjernvarmeforbrug i 135 standardhuse det er et enormt sparekrav. For mange fjernvarmeværker kommer hovedparten af energibesparelserne fra tilslutning af nye huse til fjernvarmenettet, men Maribo Varmeværk har jo ikke den mulighed idet vi kun mangler de omtalte 114 huse at få tilsluttet. Vi skal altså finde andre energibesparelse, hvilket bestyrelsen og driftlederen ikke finder muligt i det krævede omfang. Vi er i hvert fald ikke anvist hvorledes det kan lade sig gøre. De manglende energibesparelser bliver vi nødt til at købe hos andre, og vi taler her om en væsentlig udgift for varmeværket og dermed for andelshaverne et sted mellem 0,5 og 1 mill. kr. hver år. Bestyrelsen forsøger fortsat af iværksætte initiativer så så mange energibesparelser som muligt findes både på Maribo Varmeværk og hos andelshaverne. Det gode råd til varmebrugerne vil da også være, at få efterisoleret, isat energiruder, afkalket eller udskiftet varmtvandsbeholderen eller lave andre relevante ting på boligen som kan nedbringe energiforbruget til opvarmning og varmt vand. Med de stigende energipriser vil det formentlig være fornuftigt rent økonomisk, men det bedste er nu den bedre varmekomfort der derved vil opstå i boligen. Afkøling af returvandet fra brugerne Endnu engang må emnet med i den mundtlige beretning. Den gode nyhed er, at afkølingen af fjernvarmevandet er blevet bedre de sidste par år. Den dårlige nyhed er, at det stadig ikke er godt nok.

8 Økonomisk er det en Win-Win situation for både varmeværket og den enkelte varmebruger hvis det lykkes at afkøle tilstrækkeligt. Gå nu hjem og se på fjernvarmemåleren hvor meget din fjernvarmeinstallation afkøler. Du skal afkøle mindst 35 grader og returvandet skal helst ikke være over 40 grader varmt. Kan du ikke opfylde disse målinger bør du få en fagmand d.v.s. en vvs-mand til at kikke på dit fjernvarmeanlæg. Du kan formentlig spare ret mange penge på den rådgivning du kan få der. CO2 og forurening generelt Fjernvarmeværker forurener væsentligt mindre end hvis vi alle havde oliefyr i stedet eller brugte brændeovne til opvarmning. Maribo Varmeværk har som sædvanligt ikke brug olie som brændsel. Der er alene fyret med biomasse og det er træpiller i Maribo og halm i Sakskøbing. Det betyder at vi fortsat er CO2 neutrale. Både varmeværket i Maribo og Refa s kraftvarmeværk i Sakskøbing renser røgen for partikler, således at vi forurener minimalt og i øvrigt under de grænseværdier der er foreskrevet. Ny driftsleder Bestyrelsens arbejde med ansættelse af ny driftsleder gav gevinst i februar måned Der blev indgået ansættelsesaftale med maskinmester Jens Nielsen, der kom fra en tilsvarende stilling hos det grønlandske energiselskab. Vi havde et par meget inspirerende ansættelsessamtaler med Jens og vi blev i bestyrelsen hurtig enige om at Jens var manden vi søgte som varmeværkets nye driftsleder. Udover Jens s erfarings- og ambitionsniveau så har Jens den fordel at han er født og opvokset i Maribo. Derfor kender han byen i forvejen og formentlig også mange af andelshaverne. Siden Jens startede på det nye job pr. 1. april 2013 er der sket så mange ting på varmeværket at man kan blive helt forpustet og jeg tror at Jens har tanker om yderligere mange ting som skal ændres, vedligeholdes og tilrettes, lige som en masse nye ting enten er i støbeskeen eller overvejes. Bestyrelsen har kun rosende ord tilovers for den indsats der er leveret i det knapt 1 årige samarbejde med Jens. Den 22. maj 2013 afholdt varmeværket en velbesøgt goddag og farvel reception for afgående driftsleder Jørgen Jørgensen og den nye driftsleder Jens Nielsen. Receptionen blev holdt i cafeen på Kulturværket.

9 Samarbejder. Vores væsentligst samarbejdspartner er Maribo-Sakskøbing Kraftvarmeværket i daglig tale forkortet til MSK - i Sakskøbing. MSK er som bekendt ejet af Refa. Herfra modtager vi 70-80% af den varme som vi sender rundt i ledningsnettet til jer andelshavere. Samarbejdet fungere fint og personalet de to steder har en fin dialog omkring den daglige drift. På bestyrelsesplan har der i det forgangne år ikke været drøftelser med MSK s ejere. Maribo Varmeværk har en leveringsaftale med MSK, der er uopsigelig til Herefter kan begge parter opsige aftale med et længere varsel. Vi er således sikret varme fra MSK i 5-6 år endnu. I foråret 2013 vedtog bestyrelsen, at vi ville gøre en indsat for at fremme samarbejdet imellem de andels- og privat ejede fjernvarmeværket på Lolland Falster. Vi var og er overbeviste om, at der kan opnås store fordele ved et udbygget samarbejde værkerne imellem. I samarbejde med Sydfalsters Varmeværk udsendte vi indbydelse til de øvrige 11 varmeværker på Lolland Falster om et orienteringsmøde, der blev afholdt den 5. september 2013 i lokaler på Maribo Varmeværk. Det blev en stor succes idet alle inviterede mødte op og der var stor opbakning til samarbejde og udveksling af ideer og erfaringer. Der arbejdes fortsat med at udvikle hvordan og hvor meget sådanne samarbejder skal foregå. Det ligger dog fast at de lokale andelsselskaber altid skal og vil bestå, og at samarbejderne primært vil ligge på driftsdele. I forlængelse heraf har vi fra Maribo Varmeværk haft kontakter til fjernvarmeværkerne i Holeby og Rødby, for at se om vi har opgaver vi måske kan have gavn af at kunne løse sammen. Det har bl.a. ført til, at vi i fællesskab indkøber varmemålere, for derved at opnå en bedre pris hos vore leverandører. Opgaverne med at udvikle samarbejderne vil i de kommende år fylde en del hos bestyrelsen. Vedtægtsændringer Som I sikkert har bemærket fremgår det af generalforsamlingens dagsorden under punkt 5.a. at bestyrelsen har fremsat forslag til vedtægtsændringer Bestyrelsen finder, at vore vedtægter bør tilrettes, således at der bliver større klarhed om adgang og stemmeret på vore generalforsamlinger.

10 Bestyrelsens udgangspunkt er så simpelt som muligt, nemlig at en måler give adgang og en stemme. Hertil kommer så bestemmelser omkring de større ejendomme, hvor etageareal for hver 500 m2. giver en ekstra stemme. Bestyrelsen anbefaler generalforsamlingen at stemme for forslaget til vedtægtsændringer. Afslutning. Som afslutning skal der lyde en stor tak til alle som yder en indsats for Maribo Varmeværk der være sig varmeværkets ihærdige medarbejdere, jer andelshavere der jo både er varmebrugere og varmeværkets ejere, samarbejdspartnere og andre. Bestyrelsen har jeg tidligere i beretningen takket for indsatsen, men gør det gerne igen. og Denne mundtlige beretning vil indenfor kort tid kunne ses på varmeværkets hjemmeside hvor der tillige findes en række andre og nyttige oplysninger. /fm

MARIBO VARMEVÆRK amba C. E. Christiansens Vej 40, 4930 Maribo tlf. 54781226 CVR. nr. 11135617

MARIBO VARMEVÆRK amba C. E. Christiansens Vej 40, 4930 Maribo tlf. 54781226 CVR. nr. 11135617 MARIBO VARMEVÆRK amba C. E. Christiansens Vej 40, 4930 Maribo tlf. 54781226 CVR. nr. 11135617 51. Ordinær generalforsamling tirsdag den 27. januar 2015. Mundtlig beretning: Sammen med indkaldelsen til

Læs mere

MARIBO VARMEVÆRK amba C. E. Christiansens Vej 40, 4930 Maribo tlf. 54781226 CVR. nr. 11135617. Ordinær generalforsamling tirsdag den 24. januar 2012.

MARIBO VARMEVÆRK amba C. E. Christiansens Vej 40, 4930 Maribo tlf. 54781226 CVR. nr. 11135617. Ordinær generalforsamling tirsdag den 24. januar 2012. MARIBO VARMEVÆRK amba C. E. Christiansens Vej 40, 4930 Maribo tlf. 54781226 CVR. nr. 11135617 Ordinær generalforsamling tirsdag den 24. januar 2012. Mundtlig beretning: Bestyrelsens skriftlige beretning

Læs mere

MØdereferat for generalforsamling Rønde Fjernvarme den 20. september 2012

MØdereferat for generalforsamling Rønde Fjernvarme den 20. september 2012 MØdereferat for generalforsamling Rønde Fjernvarme den 20. september 2012 TIRSDAG DEN 20. SEPTEMBER 2012 KL 19.00! PVRAMIDEN,SKREJRUPVEJ, RØNDE Emne: Generalforsamling Rønde Fjernvarme Sted: Mødetid: Pyramiden

Læs mere

Indledningsvis vil jeg dog gerne takke for samarbejdet med mine bestyrelseskollegaer:

Indledningsvis vil jeg dog gerne takke for samarbejdet med mine bestyrelseskollegaer: Bestyrelsesberetning 2013 for Ribe Fjernvarme Tak for ordet. Det er en god, udfordrende og spændende opgave, at være formand for Ribe Fjernvarme, og mit 5 år som formand har ikke været nogen undtagelse

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tid: Torsdag den 27. september 2012 Kl. 19.30 Sted: Naturvidenskabernes Hus - Bjerringbro Ref.: CWH Deltagere: Til generalforsamlingen var fremmødt ca. 150 andelshavere,

Læs mere

Får du varme nok for dine penge?

Får du varme nok for dine penge? FIF MARKETING FI11/13 - returtemperatu Får du varme nok for dine penge? Du kan gøre meget for at holde på varmen. Det kommer samtidig både din økonomi og miljøet til gode. I Danmark udleder vi i gennemsnit

Læs mere

Rask Mølle Varmeværk

Rask Mølle Varmeværk Rask Mølle Varmeværk Ordinær generalforsamling Torsdag 26/6-2014 Formandens beretning om året der gik. Indledning: Regnskabsåret 2013/2014 har været et økonomisk rigtig godt år for Rask Mølle Varmeværk.

Læs mere

Landsby Nærvarme. Rapport

Landsby Nærvarme. Rapport Landsby Nærvarme Rapport Kogebog for kollektive varmeløsninger i landsbyer NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK 8000 Århus

Læs mere

Skovsgaard Varmeværk Andelsselskab amba Poststrædet 28, Skovsgård, 9460 Brovst

Skovsgaard Varmeværk Andelsselskab amba Poststrædet 28, Skovsgård, 9460 Brovst Skovsgaard Varmeværk Andelsselskab amba Poststrædet 28, Skovsgård, 9460 Brovst 1 Generalforsamling onsdag den 19.11.2014, kl. 19,30 i Skovsgård Multihus Formandsberetning: Årets gang Igen et år er gået,

Læs mere

Får du varme nok for dine penge?

Får du varme nok for dine penge? SB0210 Får du varme nok for dine penge? Du kan gøre meget for at holde på varmen. Det kommer samtidig både din økonomi og miljøet til gode. H o l d p å v a r m e n - o g p å p e n g e n e Størstedelen

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning

Læs mere

Overblik under asfalten. Lad Dansk Fjernvarme klare energibesparelserne Nu tilbyder Dansk Fjernvarme fælles indkøb og håndtering af energibesparelser.

Overblik under asfalten. Lad Dansk Fjernvarme klare energibesparelserne Nu tilbyder Dansk Fjernvarme fælles indkøb og håndtering af energibesparelser. DANSK FJERNVARMES MAGASIN NR. 10 OKTOBER 2013 NYHEDER Lad Dansk Fjernvarme klare energibesparelserne Nu tilbyder Dansk Fjernvarme fælles indkøb og håndtering af energibesparelser. NY VIDEN Er det slut

Læs mere

Får du varme nok for dine penge?

Får du varme nok for dine penge? SB0508 Får du varme nok for dine penge? Du kan gøre meget for at holde på varmen. Det kommer samtidig både din økonomi og miljøet til gode. - når god energi er inde i varmen I Danmark udleder vi 10 ton

Læs mere

Indledning. Præsentation. Varmeprisen. Formandsberetning 2010/11

Indledning. Præsentation. Varmeprisen. Formandsberetning 2010/11 1 Formandsberetning 2010/11 Indledning Rigtig hjertelig velkommen til Varmeværkets generalforsamling. Dejligt at se jer, der er mødt op. Hvis man tager fjernvarme generalforsamlingsbriller på, så er der

Læs mere

Selskabsoplysninger... 3. Ledelsespåtegning... 4. Den uafhængige revisors påtegning... 5. Ledelsesberetning... 7. Bestyrelsens beretning...

Selskabsoplysninger... 3. Ledelsespåtegning... 4. Den uafhængige revisors påtegning... 5. Ledelsesberetning... 7. Bestyrelsens beretning... INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning... 4 Den uafhængige revisors påtegning... 5 Ledelsesberetning... 7 Bestyrelsens beretning... 8 Resultatopgørelse for 2009/10...

Læs mere

Lokalhistorisk Arkiv Aalestrup Johan Fruergaard 48 Ejner Noe. Himmerlands Tryk A/S 98 64 12 55

Lokalhistorisk Arkiv Aalestrup Johan Fruergaard 48 Ejner Noe. Himmerlands Tryk A/S 98 64 12 55 AALESTRUP VARMEVÆRK gennem 50 år 1958-2008 Lokalhistorisk Arkiv Aalestrup Johan Fruergaard 48 Ejner Noe 1 Himmerlands Tryk A/S 98 64 12 55 Indholdsfortegnelse Forord side 4 Et varmeværk bliver til side

Læs mere

Dialog er vejen frem. Indenfor. Nyhedsbrevet til E.ONs fjernvarmekunder 2.2010

Dialog er vejen frem. Indenfor. Nyhedsbrevet til E.ONs fjernvarmekunder 2.2010 2.2010 Indenfor Nyhedsbrevet til E.ONs fjernvarmekunder En god dialog udrydder eventuelle misforståelser og baner vejen for konstruktive resultater. Her ses formand for Faxe kommunes tværpolitiske udvalg

Læs mere

Selskabsoplysninger... 3. Ledelsespåtegning... 4. Den uafhængige revisors påtegning... 5. Ledelsesberetning... 6. Hoved- og nøgletal...

Selskabsoplysninger... 3. Ledelsespåtegning... 4. Den uafhængige revisors påtegning... 5. Ledelsesberetning... 6. Hoved- og nøgletal... INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning... 4 Den uafhængige revisors påtegning... 5 Ledelsesberetning... 6 Hoved- og nøgletal.... 10 Regnskabspraksis... 11 Resultatopgørelse

Læs mere

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999.

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999. Referat ordinær generalforsamling Tune Kabelnet 4. marts 1999 1. Valg af dirigent: Frede Kruse Christiansen Dirigenten startede med at konstatere generalforsamlingens lovlighed iflg. vedtægterne. Ingen

Læs mere

Lynvejledning Fjernvarme. Guldborgsund Forsyning

Lynvejledning Fjernvarme. Guldborgsund Forsyning Lynvejledning Fjernvarme Guldborgsund Forsyning Denne brochure giver et hurtigt overblik over en række af de regler og vilkår, som fremgår af Guldborgsund Forsynings Leveringsbetingelser og betalingsvilkår

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

ORDINÆR GENERALFORSAMLING ORDINÆR GENERALFORSAMLING DATO 21.04.2015 STED Tinghallen DELTAGERE Der var mødt ca. 400 medlemmer, der tilsammen repræsenterede 794 stemmer. Hele bestyrelsen var mødt. DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT 2.

Læs mere

Varmeplananalyser for Vejle Kommune. Rapport. Muligheder for fjernvarme i Gadbjerg og Tofthøj. Juni 2013

Varmeplananalyser for Vejle Kommune. Rapport. Muligheder for fjernvarme i Gadbjerg og Tofthøj. Juni 2013 Varmeplananalyser for Vejle Kommune Rapport Muligheder for fjernvarme i Gadbjerg og Tofthøj NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H,

Læs mere

50 års jubilæum. Hjallerup Fjernvarme. De 25 år fra 1988 til 2013. Hjallerup Fjernvarme 50 år De 25 år fra 1988 til 2013

50 års jubilæum. Hjallerup Fjernvarme. De 25 år fra 1988 til 2013. Hjallerup Fjernvarme 50 år De 25 år fra 1988 til 2013 Hjallerup Fjernvarme 50 år De 25 år fra 1988 til 2013 Hjallerup Fjernvarme Forord: Kaj Tranholm Olesen Tekst og billeder: Christian Justesen Ældre fotos: Lokal Historisk Arkiv Sats og layout: Midtvendsyssel

Læs mere

Føns Nærvarme. Rapport

Føns Nærvarme. Rapport Føns Nærvarme Rapport Muligheder for kollektive varmeløsninger i Føns NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK 8000 Århus

Læs mere

Et tilbageblik. 1960 erne.

Et tilbageblik. 1960 erne. Et tilbageblik. 1960 erne. Helsinge Borgerforening tog i 1961 initiativ til at afholde et orienterende møde om et eventuelt fjernvarmeanlæg i Helsinge. På et offentlig møde 9. maj på Helsinge Hotel mødte

Læs mere

Åen er kronen på værket side 6 Fjernvarmen er klimavenlig side 13 Brug pæren og spar på energien side 20

Åen er kronen på værket side 6 Fjernvarmen er klimavenlig side 13 Brug pæren og spar på energien side 20 PROFILMAGASIN NOVEMBER 2009 Åen er kronen på værket side 6 Fjernvarmen er klimavenlig side 13 Brug pæren og spar på energien side 20 En strategi for klimaet Kære læser. 4 Når dette magasin læses, er der

Læs mere

ÅRSBERETNING. Glostrupparken. På gensyn til generalforsamlingen: Onsdag d. 18. april Kl. 19:00 På Glostrup Park Hotel.

ÅRSBERETNING. Glostrupparken. På gensyn til generalforsamlingen: Onsdag d. 18. april Kl. 19:00 På Glostrup Park Hotel. Afslutningsvis er det på sin plads at takke ALLE øvrighedspersoner ; Bestyrelse, adm., revisor, vicevært samt rengøring, som på bedste vis forsøger at få hverdagen til at hænge sammen. Til orientering

Læs mere

Tønder Fjernvarmeselskab. årsberetning 2013/14

Tønder Fjernvarmeselskab. årsberetning 2013/14 Tønder Fjernvarmeselskab årsberetning 2013/14 Det afsluttede 51. regnskabsår, der går fra 1. juni 2013 til 31. maj 2014 viser en vækst i antallet af forbrugere. Regnskabsåret viser ligeledes, at fjernvarmen

Læs mere

Ganløse Nordre Vandværk AMBA Vandværksvej 1, Ganløse, 3660 Stenløse

Ganløse Nordre Vandværk AMBA Vandværksvej 1, Ganløse, 3660 Stenløse Ganløse Nordre Vandværk AMBA Vandværksvej 1, Ganløse, 3660 Stenløse www.gnv.dk Referat af ordinær generalforsamling den 31. Marts 2014 Mødested: Rytterskolen, Østergade, Ganløse Deltagere ved Generalforsamlingen:

Læs mere

Sekretær Mogens Christiansen og best. medl. Preben Moldt er på ordinært valg i år.

Sekretær Mogens Christiansen og best. medl. Preben Moldt er på ordinært valg i år. 1 Beretning for året 2012/2013 generalforsamling den 24. september 2013. Indledning Traditionen tro vil jeg begynde beretningen med at oplyse, hvorledes bestyrelsen konstituerede sig efter sidste års generalforsamling.

Læs mere