MARIBO VARMEVÆRK amba C. E. Christiansens Vej 40, 4930 Maribo tlf CVR. nr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MARIBO VARMEVÆRK amba C. E. Christiansens Vej 40, 4930 Maribo tlf. 54781226 CVR. nr. 11135617"

Transkript

1 MARIBO VARMEVÆRK amba C. E. Christiansens Vej 40, 4930 Maribo tlf CVR. nr Ordinær generalforsamling tirsdag den 28. januar Mundtlig beretning: En stor velkomst til alle til årets ordinære generalforsamling, der er den 50. i rækken. Med andre ord har Maribo Varmeværk jubilæum i dette varmeår det markeret og fejre vi i dag med forrygende og tempofyldt underholdning af Sigurd Barrett og hans trio. Vi forventer at underholdningen gå på scene lidt før kl. 21 i aften. Dette ekstra indslag i forbindelse med generalforsamlingen sker helt i overensstemmelse jeres beslutning på sidste års generalforsamling. Man kan udmærket beskrive Maribo Varmeværk s udvikling fra fødsel til i dag med følgende: Fra en spæd start i 1963/64 til i dag et fuldt udbygget og fuldt dækkende fjernvarmenet i Maribo by incl. nærmeste omegn. Fra en forholdsvis dyr opvarmning til et af Danmark s billigste fjernvarmeværker. Fra et forurenende varmeværk, der fyrede med spildolie og senere med kul til et CO2 neutralt og næsten ikke forurenende fjernvarmeværk hvor brændslet er halm og træpiller. Fra en usikker varmeforsyning til en troværdig og stabil varmeforsyning. Fra et simpelt lov- og regelsystem til et i dag yderst kompliceret og krævende regelsæt. Et 50 år hvor vi helt sikkert kan blive med at nævne forskelle, og heldigvis er langt de fleste forandringer sket til den gode side altså store bedring gennem årerne. Men fakta er, at alle boliger og erhvervslokaler lige på nær 114 stk. boliger og et mindre antal erhvervsejendomme i dag forsynes med varme fra Maribo Varmeværk. Det svarer til, at godt 98% alle ejendomme i Maribo er tilsluttet fjernvarme. Tidligere bestyrelser, men også den nuværende bestyrelse, har taget og tager fortsat det til udtryk for, at andelshaverne er godt tilfredse med deres varmeforsyning, men bestyrelsen er også opmærksom på, at det fortsat kræve udvikling af vores varmeværk for at værket kan servicere jer alle med god, billig og stabil fjernvarme i de næste 50 år. Det vil bestyrelsen fortsat arbejde på de næste mange år. Til denne jubilæums aften har vi i øvrigt inviteret tidligere bestyrelsesmedlemmer og andre ildsjæle. Det er bemærkelsesværdigt, at der i varmeværkets 50-årige historie kun har været 16 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf de 5 fortsat er i bestyrelsen. Det vidner om stor stabilitet og en over tid opsparet viden, som igennem årerne er kommet fjernvarmen i Maribo til gode. Og yderligere, at der kun har været 3 formænd det er forholdsvis nemt at sige, idet Erling Smed jo var Maribo Varmeværks første formand og var det i en menneskealder. Også af driftsledere har der kun været 3.

2 Bestyrelsens skriftlige beretning har I alle modtaget i den trykte indkaldelsen til generalforsamlingen i dag. Den skriftlige beretning beskriver primært hvorledes året 2013 er gået for Maribo Varmeværk. Bestyrelsen vil i den mundtlige beretning prøve at kikke fremad, men året det er gået vil selvfølgelig også fylde i den mundtlige beretning. Bestyrelsen og bestyrelsens arbejde. Vores bestyrelse bestod i den forgangne år uændret af: Rasmus Schifter Næstformand Per Dalhammer Repræsentant for storkunder. Svend Aage Johannesen Erik Holsko Fl. Møller Jensen Formand. På generalforsamlingen i dag er Erik Holsko og jeg på valg. Vi er begge villige til genvalg. Forretningsudvalg - FU har ikke været aktiveret i de seneste par år, idet bestyrelsen bestræber sig på at alle bestyrelsesmedlemmer og driftslederen deltager i vigtige beslutninger. Også 2013 har været et aktivt år for bestyrelsen, hvor mødeaktivitet og en stor mail-korrespondance har stået på dagsordenen. Derfor skal der fra min side lyde en stor tak til bestyrelsen for det ihærdige og engagerede arbejde, der også i 2013 er blevet udført. Driften af varmeværket. Vores varmeværk har igen i år kørt upåklageligt. Der har selvfølgelig været almindelige vedligeholdelse og en række større reparationer, der er klaret løbende. Når vi producere varme på vore egne biokedler på C. E. Christiansens Vej er det fordi at vi ikke får nok varme fra kraftvarmeværket i Sakskøbing ( MSK ). Varmeproduktionen i Maribo og Sakskøbing er skruet sådan sammen, at MSK kan producere op imod 22 MW varme, der i første omgang går til at dække varmebehovet i Sakskøbing og resten går til Maribo. Det betyder, at vi må starter med at fyre i vore kedler når udetemperaturen når ned på 2-3 plus grader alt afhængig af vindforholdene. Vind er jo som bekendt en væsentlig faktor for afkøling og dermed øget varmeforbrug.

3 På en god frostdag med lidt vind skal vi selv påregne at levere over halvdelen af varme som I andelshavere har brug for. Vi har i det seneste varmeåret 2012/13 selv produceret godt 26,9% af den varme som vi andelshavere i Maribo tilsammen har forbrugt, medens resterende godt 73% er modtaget fra MSK i Sakskøbing. Varmeværkets daglige drift er varetaget af vores nye driftsleder Jens Nielsen og øvrigt personale bestående af driftsassistent Klaus Kristensen og specialarbejder Klaus Bo Nielsen. På kontoret har vi Iris Christoffersen der klare den administrative side af værkets drift. Nye tilslutninger: Ledningsnettet i byens gade og veje er som tidligere omtalt nu fuldt udbygget, således at der i årerne fremover alene bliver tale om nye varmeledninger i nye udstykninger og ved renovering af eksisterende ledninger. Vi håber naturligvis på, at der stadig være nye tilslutninger fra ejendomme som ligger ud til det eksisterende fjernvarmenet. Men bestyrelsen har konkluderet, at der ikke vil bliver udført særlige bestræbelser på at få de sidste 114 bolig med, idet store bestræbelser i de senere år ikke har givet resultat. Vi mener, at fjernvarmen er så billig i Maribo, at man skal være utrolig nærsynet for ikke at kunne se sine fordele ved at tilslutte sig fællesskabet i Maribo Varmeværk. Bestyrelsen kan ikke umiddelbart få øje på eksisterende bolig- eller erhvervsområder hvor det er naturligt for Maribo Varmeværk at udbygge fjernvarmenettet. Og alligevel har der været kontakt til det privat ejede fjernvarmeværket i Hunseby, hvor vi har talt om at tilslutte fjernvarmebrugerne der til Maribo Varmeværk. Fjernvarmeprisen i Hunseby er desværre steget uforholdsmæssig meget og er i dag ret dyr d.v.s. mere en dobbelt op i forhold til de priser i har på Maribo Varmeværk. Vi kan formentlig tilbyde vores medborgere i Hunseby en noget lavere varmepris, men dog højere end den I betaler i dag. Måtte det blive aktuelt skal projektet selvfølgelig hvile i sig selv økonomisk helt efter de principper der er gældende for fjernvarmeselskaber i Danmark. Fjernaflæsning af varmemålerne. Igen i år har de nye varmemålere med fjernaflæsning været et effektivt redskab i forbindelse med udarbejdelse af årsopgørelserne til alle andelshaver.

4 Fjernaflæsningen sker ved at en medarbejder i bil tager turen rundt i samtlige gader i byen. Det tager 2-3 dage at komme byen rundt. Bestyrelsen kikker fortsat på mulighederne for at fjernaflæsning kan ske fra kontoret på varmeværket. Teknologien findes og er velafprøvet, så det er efterhånden alene en økonomisk vurdering af om det kan betale sig. Tidligere års tanker om at dele et sådant fjernaflæsnings net med f.eks. Lolland Forsyning har vist sig at bliver for bekostelig rent teknisk. Såfremt vi får en central måleraflæsning på værket, vil måleraflæsningen hos andelshaverne kunne ske mange gange hvert år og uden væsentlige omkostninger. Der er i dag systemer på markedet der aflæser varmemålerne hver time og til hvilket brug kan man spørge? Men en hyppig måleraflæsning kunne f.eks. betyde, at o varmeværket kan optimere sin drift med besparelser på energien til følge, o vi kan sikre at varmemålerne fungerer korrekt, o vi kan hjælpe den enkelte andelshaver med at optimere fjernvarmeforbruget og derved opnå besparelser på varmeregningen, o vi kan måske finde utætheder i fjernvarmerør inde i husene. o vi kan meget tidligt finde uregelmæssigheder i varmeforbruget og derved tidligere finde årsager hertil, o vi kan hjælpe med at få en bedre afkøling af fjernvarmevandet. Der er helt sikkert endnu flere muligheder end jeg har remset op her, men det vil fremtiden vise. Bestyrelsen vil derfor fortsat med interesse følge markedet for et sådant centralt fjernaflæsnings net. Værkets driftsøkonomi og hensættelser til fornyelser m.v.. Helt i lovgivnings krav og ånd ender året driftsresultat på 0 kr. Indenfor fjernvarme i Danmark må der ikke oparbejdes overskud, men varmeproduktionen skal hvile i sig selv. Dog findes der stadig en post i regnskabet der hedder Årets over/underdækning, og der er her at varmeværket regulerer driftsøkonomien år for år. Det betyder at hvis der det ene år er et overskud på regnskabet, så modregning overskuddet i det kommende år og tilsvarende hvis der er underskud. Når andelshavernes a/conto betaling bliver fastlagt i oktober måned ved vi jo ikke om det bliver en kold eller mild vinter. Vi budgetterer ud fra et normalt varmeår. Derfor vil der altid være reguleringer at foretage på kontoen for Årets over/underdækning. For varmeåret 2012/13 har der været tale om en underdækning på godt 224 tkr, som vi så skal udgiftsføre i det kommende års budget og regnskab. På den måde vil varmeværkets drift hvile i sig selv over en årrække.

5 Da hovedtallene fra året regnskab og budget gennemgås på generalforsamlingens næste punkt har jeg ikke tænkt mig her at gå dybere ind i tallene. Henlæggelser. For at sikre en fortsat billige varme fra Maribo Varmeværk i mange år fremover, så vedtog sidste års generalforsamling en investeringsplan for ny og store investeringer, der forventes foretaget i løbet af 3-4 år. Til delvis finansiering af investeringerne opstartede vi en ny omgang henlæggelser med første år i det forgangne varmeår. Selv om investeringsplanen skal bekræftes af generelforsamlingen senere i dag så vil jeg gerne komme med nogle informationer om planen her i den mundtlige beretning. Den ældste træpillekedel har vi for godt 10 år siden overvejet af forny, og vi foretog faktisk i en årrække henlæggelser hertil. Bestyrelsen valgte dog for år tilbage, at udsætte udskiftningen, men det går den nok ikke længere, idet kedlen efterhånden er blevet tæt på 30 år gammel. Med investeringsplanen forventes en udskiftning at blive aktuel om 3-5 år. Nødvendigheden og økonomien i en udskiftning af kedlen, er i store træk uafhængig af om Maribo Varmeværk får en del af sin varme fra MSK i Sakskøbing eller vi selv skal lave vores varme. Herudover henlægges der til en akkumuleringstank og et ikke nærmere defineret anlæg til vedvarende energi det kunne være et solcelleanlæg eller andet tilsvarende. Henlæggelser under investeringsplanen er på 2,4 mill. kr. årligt i en 5 årig periode hvilket påvirker varmeprisen i dette varmeår med 41,10 kr./mwh. incl. moms. Varmepriser fra Maribo Varmeværk nu og fremover. Efter en lang årrække uden stigninger i varmepriserne fra Maribo Varmeværk skete der store ændringer i I de seneste to varmeår ( incl. det vi er i gang med lige nu ) er varmeprisen steget betragtelig fra kr. 300,- til kr. 429,71 pr. MWh en stigning over to år på kr. 129,71 eller over 40%. Stigningerne er begrundet i de nye henlæggelser og i almindelige prisstigninger, men også i, at tidligere års fremførte overskud er nu nulstillet. Den væsentligste faktor er dog afgiftsstigninger pålagt af staten afgifterne udgør alene næsten kr. 60,- pr. MWh. og afgifterne vil formentlig være stigende de næste 5-6 år.

6 Indeholdt i afgifterne er også den efterhånden meget omtalte Forsyningssikkerhedsafgift, som var aktuel da bestyrelsen budgetterede for 2013/14 med forventelig ikrafttræden pr. 1. januar 2014, men som nu først ventes at træde i kraft til sommer. Vi ved endnu ikke hvor stor afgiften bliver og heller ikke om den når at træde i kraft i dette varmeår som løber indtil 30/ Skulle vi være så heldige, at Forsyningsikkerhedsafgiften først træder i kraft til sommer, så betyder det, at varmeværket har opkrævet for meget i a/conto varmebetalinger fra alle jer andelshavere, og at I derved vil få en del penge tilbage ved årsafregningen i november måned Bestyrelsen har dog indtil videre vurderet, at det er bedst at gå med livrem og seler, således at vi ikke vil lave om på a/conto opkrævningerne førend vi kender resultatet af de politiske forhandlinger på Christiansborg. Varmepriserne er dog fortsat yderst rimelige jeg synes godt at vi kan kalde dem billige. Således koster varmeudgiften på standardhuset 130 m2 etplansvilla fra 1970-erne med et forbrug 18,3 MWh for dette varmeår incl. forsyningssikkerhedsafgiften i alt kr ,-. Det beløb er mindre end prisen på 1000 l. fyringsolie. Målt på den samlede opvarmningspris så er Maribo Varmeværk stadig blandt de billigste fjernvarmeværker i Danmark. Og de fremtidige varmepriser? Det er bestyrelsens opfattelse, at varmepriserne fremover kommer til at følge de almindelige prisstigninger i samfundet, samt at priserne yderligere pålægges de afgiftsstigninger vi bliver pålagt af staten. Derudover har bestyrelsen har en god fornemmelse af, at vi kan foretage større investeringer bl.a. i henhold til investeringsplanen uden væsentlige påvirkninger på de varmepriser vi har i dag. Så alt i alt er der stor tro på, at vi kan bibeholde de billige varmepriser fra Maribo Varmeværk. Maribo Varmeværks leveringssikkerheden. Det er fortsat bestyrelsens vurdering, at sikkerheden for at Maribo Varmeværk kan levere den nødvendige varme til andelshaverne er meget høj. Skulle MSK i Sakskøbing få leveringsvanskeligheder, kan vi producere al den nødvendig varme på vore egne kedler. Skulle el-forsyningen til pumperne svigte har vi et moderne nødstrømsanlæg stående, så vi kan fordele varmen alligevel. Og skulle der ske brud på fjernvarmenettet i gaden, så vil varmeværkets medarbejder og vore samarbejdspartnere bestræbe sig på hurtigt at udbedre skaderne, så varmeforsyningen hurtigt kan sikres igen.

7 Vi ved fra opgravede prøver af de ældste fjernvarmerør i byen, at tilstanden for rørene er god, så der er ikke noget der tilsiger, at hyppigheden for ledningsbrud skal stige. Værkets medarbejdere vil endvidere fortsat arbejde på, at forsyningssikkerheden kan bevares helt i top. Lovpligtige energibesparelser. Igen i år skal de Lovpligtige Energibesparelser kommenteres. Maribo Varmeværk er i lighed med alle andre varmeværker, el-værker osv er blevet pålagt at finde væsentlige energibesparelser. Ved det landspolitiske energiforlig fra foråret 2012 er disse besparelser blevet hævet voldsomt med med ca. 90%, og vores varmeværk pålægges nu at opnå nye årlige besparelser på 2304 MWh. i hvert af årerne 2013 til Herefter kan vi formentlig se frem til yderligere sparekrav. Kravet svarer til det totale fjernvarmeforbrug i 135 standardhuse det er et enormt sparekrav. For mange fjernvarmeværker kommer hovedparten af energibesparelserne fra tilslutning af nye huse til fjernvarmenettet, men Maribo Varmeværk har jo ikke den mulighed idet vi kun mangler de omtalte 114 huse at få tilsluttet. Vi skal altså finde andre energibesparelse, hvilket bestyrelsen og driftlederen ikke finder muligt i det krævede omfang. Vi er i hvert fald ikke anvist hvorledes det kan lade sig gøre. De manglende energibesparelser bliver vi nødt til at købe hos andre, og vi taler her om en væsentlig udgift for varmeværket og dermed for andelshaverne et sted mellem 0,5 og 1 mill. kr. hver år. Bestyrelsen forsøger fortsat af iværksætte initiativer så så mange energibesparelser som muligt findes både på Maribo Varmeværk og hos andelshaverne. Det gode råd til varmebrugerne vil da også være, at få efterisoleret, isat energiruder, afkalket eller udskiftet varmtvandsbeholderen eller lave andre relevante ting på boligen som kan nedbringe energiforbruget til opvarmning og varmt vand. Med de stigende energipriser vil det formentlig være fornuftigt rent økonomisk, men det bedste er nu den bedre varmekomfort der derved vil opstå i boligen. Afkøling af returvandet fra brugerne Endnu engang må emnet med i den mundtlige beretning. Den gode nyhed er, at afkølingen af fjernvarmevandet er blevet bedre de sidste par år. Den dårlige nyhed er, at det stadig ikke er godt nok.

8 Økonomisk er det en Win-Win situation for både varmeværket og den enkelte varmebruger hvis det lykkes at afkøle tilstrækkeligt. Gå nu hjem og se på fjernvarmemåleren hvor meget din fjernvarmeinstallation afkøler. Du skal afkøle mindst 35 grader og returvandet skal helst ikke være over 40 grader varmt. Kan du ikke opfylde disse målinger bør du få en fagmand d.v.s. en vvs-mand til at kikke på dit fjernvarmeanlæg. Du kan formentlig spare ret mange penge på den rådgivning du kan få der. CO2 og forurening generelt Fjernvarmeværker forurener væsentligt mindre end hvis vi alle havde oliefyr i stedet eller brugte brændeovne til opvarmning. Maribo Varmeværk har som sædvanligt ikke brug olie som brændsel. Der er alene fyret med biomasse og det er træpiller i Maribo og halm i Sakskøbing. Det betyder at vi fortsat er CO2 neutrale. Både varmeværket i Maribo og Refa s kraftvarmeværk i Sakskøbing renser røgen for partikler, således at vi forurener minimalt og i øvrigt under de grænseværdier der er foreskrevet. Ny driftsleder Bestyrelsens arbejde med ansættelse af ny driftsleder gav gevinst i februar måned Der blev indgået ansættelsesaftale med maskinmester Jens Nielsen, der kom fra en tilsvarende stilling hos det grønlandske energiselskab. Vi havde et par meget inspirerende ansættelsessamtaler med Jens og vi blev i bestyrelsen hurtig enige om at Jens var manden vi søgte som varmeværkets nye driftsleder. Udover Jens s erfarings- og ambitionsniveau så har Jens den fordel at han er født og opvokset i Maribo. Derfor kender han byen i forvejen og formentlig også mange af andelshaverne. Siden Jens startede på det nye job pr. 1. april 2013 er der sket så mange ting på varmeværket at man kan blive helt forpustet og jeg tror at Jens har tanker om yderligere mange ting som skal ændres, vedligeholdes og tilrettes, lige som en masse nye ting enten er i støbeskeen eller overvejes. Bestyrelsen har kun rosende ord tilovers for den indsats der er leveret i det knapt 1 årige samarbejde med Jens. Den 22. maj 2013 afholdt varmeværket en velbesøgt goddag og farvel reception for afgående driftsleder Jørgen Jørgensen og den nye driftsleder Jens Nielsen. Receptionen blev holdt i cafeen på Kulturværket.

9 Samarbejder. Vores væsentligst samarbejdspartner er Maribo-Sakskøbing Kraftvarmeværket i daglig tale forkortet til MSK - i Sakskøbing. MSK er som bekendt ejet af Refa. Herfra modtager vi 70-80% af den varme som vi sender rundt i ledningsnettet til jer andelshavere. Samarbejdet fungere fint og personalet de to steder har en fin dialog omkring den daglige drift. På bestyrelsesplan har der i det forgangne år ikke været drøftelser med MSK s ejere. Maribo Varmeværk har en leveringsaftale med MSK, der er uopsigelig til Herefter kan begge parter opsige aftale med et længere varsel. Vi er således sikret varme fra MSK i 5-6 år endnu. I foråret 2013 vedtog bestyrelsen, at vi ville gøre en indsat for at fremme samarbejdet imellem de andels- og privat ejede fjernvarmeværket på Lolland Falster. Vi var og er overbeviste om, at der kan opnås store fordele ved et udbygget samarbejde værkerne imellem. I samarbejde med Sydfalsters Varmeværk udsendte vi indbydelse til de øvrige 11 varmeværker på Lolland Falster om et orienteringsmøde, der blev afholdt den 5. september 2013 i lokaler på Maribo Varmeværk. Det blev en stor succes idet alle inviterede mødte op og der var stor opbakning til samarbejde og udveksling af ideer og erfaringer. Der arbejdes fortsat med at udvikle hvordan og hvor meget sådanne samarbejder skal foregå. Det ligger dog fast at de lokale andelsselskaber altid skal og vil bestå, og at samarbejderne primært vil ligge på driftsdele. I forlængelse heraf har vi fra Maribo Varmeværk haft kontakter til fjernvarmeværkerne i Holeby og Rødby, for at se om vi har opgaver vi måske kan have gavn af at kunne løse sammen. Det har bl.a. ført til, at vi i fællesskab indkøber varmemålere, for derved at opnå en bedre pris hos vore leverandører. Opgaverne med at udvikle samarbejderne vil i de kommende år fylde en del hos bestyrelsen. Vedtægtsændringer Som I sikkert har bemærket fremgår det af generalforsamlingens dagsorden under punkt 5.a. at bestyrelsen har fremsat forslag til vedtægtsændringer Bestyrelsen finder, at vore vedtægter bør tilrettes, således at der bliver større klarhed om adgang og stemmeret på vore generalforsamlinger.

10 Bestyrelsens udgangspunkt er så simpelt som muligt, nemlig at en måler give adgang og en stemme. Hertil kommer så bestemmelser omkring de større ejendomme, hvor etageareal for hver 500 m2. giver en ekstra stemme. Bestyrelsen anbefaler generalforsamlingen at stemme for forslaget til vedtægtsændringer. Afslutning. Som afslutning skal der lyde en stor tak til alle som yder en indsats for Maribo Varmeværk der være sig varmeværkets ihærdige medarbejdere, jer andelshavere der jo både er varmebrugere og varmeværkets ejere, samarbejdspartnere og andre. Bestyrelsen har jeg tidligere i beretningen takket for indsatsen, men gør det gerne igen. og Denne mundtlige beretning vil indenfor kort tid kunne ses på varmeværkets hjemmeside hvor der tillige findes en række andre og nyttige oplysninger. /fm

MARIBO VARMEVÆRK amba C. E. Christiansens Vej 40, 4930 Maribo tlf. 54781226 CVR. nr. 11135617

MARIBO VARMEVÆRK amba C. E. Christiansens Vej 40, 4930 Maribo tlf. 54781226 CVR. nr. 11135617 MARIBO VARMEVÆRK amba C. E. Christiansens Vej 40, 4930 Maribo tlf. 54781226 CVR. nr. 11135617 49. Ordinær generalforsamling tirsdag den 29. januar 2013. Mundtlig beretning: Bestyrelsens skriftlige beretning

Læs mere

MARIBO VARMEVÆRK amba C. E. Christiansens Vej 40, 4930 Maribo tlf. 54781226 CVR. nr. 11135617

MARIBO VARMEVÆRK amba C. E. Christiansens Vej 40, 4930 Maribo tlf. 54781226 CVR. nr. 11135617 MARIBO VARMEVÆRK amba C. E. Christiansens Vej 40, 4930 Maribo tlf. 54781226 CVR. nr. 11135617 51. Ordinær generalforsamling tirsdag den 27. januar 2015. Mundtlig beretning: Sammen med indkaldelsen til

Læs mere

MARIBO VARMEVÆRK amba C. E. Christiansens Vej 40, 4930 Maribo tlf. 54781226 CVR. nr. 11135617

MARIBO VARMEVÆRK amba C. E. Christiansens Vej 40, 4930 Maribo tlf. 54781226 CVR. nr. 11135617 MARIBO VARMEVÆRK amba C. E. Christiansens Vej 40, 4930 Maribo tlf. 54781226 CVR. nr. 11135617 52. Ordinær generalforsamling tirsdag den 26. januar 2016. Mundtlig beretning: Sammen med indkaldelsen til

Læs mere

MARIBO VARMEVÆRK amba C. E. Christiansens Vej 40, 4930 Maribo tlf. 54781226 CVR. nr. 11135617. Ordinær generalforsamling tirsdag den 24. januar 2012.

MARIBO VARMEVÆRK amba C. E. Christiansens Vej 40, 4930 Maribo tlf. 54781226 CVR. nr. 11135617. Ordinær generalforsamling tirsdag den 24. januar 2012. MARIBO VARMEVÆRK amba C. E. Christiansens Vej 40, 4930 Maribo tlf. 54781226 CVR. nr. 11135617 Ordinær generalforsamling tirsdag den 24. januar 2012. Mundtlig beretning: Bestyrelsens skriftlige beretning

Læs mere

Beretning til 53. ordinære generalforsamling tirsdag, den 24. januar 2017.

Beretning til 53. ordinære generalforsamling tirsdag, den 24. januar 2017. Beretning til 53. ordinære generalforsamling tirsdag, den 24. januar 2017. Værkets drift Der blev i den forløbne sæson 2015/2016 leveret 65.699 MWh fjernvarme, svarende til et varmesalg på 20,5 mill. kr.

Læs mere

Investeringer. Driftsøkonomien

Investeringer. Driftsøkonomien Beretning 2015 Nørre Snede Varmeværk har nu i 2 år haft samarbejde med Ejstrupholm Varmeværk. Et samarbejde, som har vist sig som en god løsning for begge værker, hvor vi især samarbejder om maskinerne

Læs mere

Ordinær Generalforsamling Hadsten Varmeværk A.m.b.A. den 26. marts 2014.

Ordinær Generalforsamling Hadsten Varmeværk A.m.b.A. den 26. marts 2014. - 1 - Ordinær Generalforsamling Hadsten Varmeværk A.m.b.A. den 26. marts 2014. Bestyrelsens beretning Indledning 2013 har været stille år for Hadsten Varmeværk uden de store udfordringer, dog med en meget

Læs mere

Ordinær Generalforsamling Hadsten Varmeværk A.m.b.A. den 25. marts 2015.

Ordinær Generalforsamling Hadsten Varmeværk A.m.b.A. den 25. marts 2015. - 1 - Ordinær Generalforsamling Hadsten Varmeværk A.m.b.A. den 25. marts 2015. Bestyrelsens beretning Indledning 2014 har generelt været et stille år for Hadsten Varmeværk. En kold kort vinter der ikke

Læs mere

MARIBO VARMEVÆRK amba C. E. Christiansens Vej 40, 4930 Maribo tlf CVR. nr

MARIBO VARMEVÆRK amba C. E. Christiansens Vej 40, 4930 Maribo tlf CVR. nr MARIBO VARMEVÆRK amba C. E. Christiansens Vej 40, 4930 Maribo tlf. 54781226 CVR. nr. 11135617 53. Ordinær generalforsamling tirsdag den 24. januar 2017. Mundtlig beretning: Sammen med indkaldelsen til

Læs mere

Formandens beretning til generalforsamlingen 27. august 2014

Formandens beretning til generalforsamlingen 27. august 2014 Formandens beretning til generalforsamlingen 27. august 2014 a) Velkomst På bestyrelsens vegne skal jeg hermed byde alle fremmødte velkomne til Aabybro Fjernvarmeværks årlige generalforsamling. En særlig

Læs mere

Fjernvarme til Væggerløse, Væggerløse Stationsby, Hasselø, Stovby, Tjæreby, Idestrup & Sdr. Ørslev. Maj 2006 Nr. 5

Fjernvarme til Væggerløse, Væggerløse Stationsby, Hasselø, Stovby, Tjæreby, Idestrup & Sdr. Ørslev. Maj 2006 Nr. 5 Med 5. udgave af Sydvarmenyt fra Sydfalster Varmeværk ønsker vi denne gang at orientere om følgende punkter: 1. Billigere fjernvarme igen i år. 2. Varmeværket har en sund økonomi. 3. Din varmeregning er

Læs mere

Ordinær Generalforsamling Hadsten Varmeværk A.m.b.A. den 20. marts 2013.

Ordinær Generalforsamling Hadsten Varmeværk A.m.b.A. den 20. marts 2013. - 1 - Ordinær Generalforsamling Hadsten Varmeværk A.m.b.A. den 20. marts 2013. Bestyrelsens beretning Indledning 2012 har ligesom 2011 har været et uforudsigeligt og udfordrende år for Hadsten Varmeværk.

Læs mere

Ordinær Generalforsamling

Ordinær Generalforsamling Ordinær Generalforsamling Nørre Aaby Kraftvarmeværk a.m.b.a.. Tirsdag d. 8. april 2014 -kl. 18.00, Grønnegade 7, Nørre Aaby Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning. 3. Fremlæggelse af

Læs mere

Velkomst til generalforsamling i Nørresundby Fjernvarme A.m.b.A. den 29.08.2013.

Velkomst til generalforsamling i Nørresundby Fjernvarme A.m.b.A. den 29.08.2013. Velkomst til generalforsamling i Nørresundby Fjernvarme A.m.b.A. den 29.08.2013. Indledning Hjertelig velkommen til vores generalforsamling. Deltagere i vores generalforsamling kan kun være forbrugere,

Læs mere

Ringe Fjernvarmeselskab A.m.b.A.

Ringe Fjernvarmeselskab A.m.b.A. Beretning. Driftsåret 2016. 1. Nyudstykninger, nyanlæg, reparationer, ombygninger m.m. i 2016. Der var ingen byggeaktivitet i Golfparken i 2016. Der er bygget 2 huse på naboudstykningen. Området er udlagt

Læs mere

Ledelsesberetning 2009/2010 for Sydlangeland Fjernvarme.

Ledelsesberetning 2009/2010 for Sydlangeland Fjernvarme. Ledelsesberetning 2009/2010 for Sydlangeland Fjernvarme. Velkommen. Jeg vil gerne på bestyrelsens vegne byde velkommen til den 17. ordinære generalforsamling for Sydlangeland Fjernvarme. Første punkt på

Læs mere

Tilbud. Vare Antal Enhedspris Beløb Moms Beløb i alt

Tilbud. Vare Antal Enhedspris Beløb Moms Beløb i alt Ebeltoft Fjernvarmeværk a.m.b.a. Hans Winthers Vej 9 8400 Ebeltoft CVR 22 70 37 14 Carl Th. Dreyers Vej 0 8400 Ebeltoft Ebeltoft, 09-06-2017 Tilbud Forbrugernr.: 82083 Vedr. ejendommen: Carl Th. Dreyers

Læs mere

Beretning for 2012-2013 Løgstrup Varmeværk

Beretning for 2012-2013 Løgstrup Varmeværk Beretning for 2012-2013 Løgstrup Varmeværk Prisen Vi har haft et varmesalg på i alt 12.197 MW mod 11.024 MW i det foregående år. Forbruget har dermed været godt 10 % højere end i 2011/12. De fleste kan

Læs mere

Fjernvarmen er tæt på dig

Fjernvarmen er tæt på dig Fjernvarmen er tæt på dig Vordingborg Forsynings fjernvarmeanlæg kan snart levere miljørigtig fjernvarme til husejere i Kastrup og Neder Vindinge. fjernvarme for fremtiden 2 Vordingborg Kommune er klimakommune

Læs mere

Beretning til generalforsamlingen i Lemvig Varmeværk 15. september 2014.

Beretning til generalforsamlingen i Lemvig Varmeværk 15. september 2014. Beretning til generalforsamlingen i Lemvig Varmeværk 15. september 2014. Emnerne: Det forløbne år Forsyningsområde og dækningsgrad Driftsøkonomi og brændselsomkostninger Varmepris og takstpolitik Drift

Læs mere

Ordinær generalforsamling 25. september 2012. Bestyrelsens beretning for varmeåret 2011/12

Ordinær generalforsamling 25. september 2012. Bestyrelsens beretning for varmeåret 2011/12 Ordinær generalforsamling 25. september 2012 Bestyrelsens beretning for varmeåret 2011/12 www.naestved-varme.dk e-mail: info@naestved-varme.dk 1 Medlem af Danske Fjernvarme Valg til bestyrelsen. Varmeåret

Læs mere

Velkomst til generalforsamling i Nørresundby Fjernvarme A.m.b.A. den 30.08.2012.

Velkomst til generalforsamling i Nørresundby Fjernvarme A.m.b.A. den 30.08.2012. Velkomst til generalforsamling i Nørresundby Fjernvarme A.m.b.A. den 30.08.2012. Indledning Hjertelig velkommen til vores generalforsamling. Deltagere i vores generalforsamling kan kun være forbrugere,

Læs mere

Mølholm Varmeværk. REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Afholdt onsdag den 8. okt. 2014 kl. 19.30

Mølholm Varmeværk. REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Afholdt onsdag den 8. okt. 2014 kl. 19.30 Mølholm Varmeværk REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Afholdt onsdag den 8. okt. 2014 kl. 19.30 j.nr. 43606002, LDN, 24.10.2014 År 2014, den 8. oktober kl. 19.30 afholdtes ordinær generalforsamling i

Læs mere

Rask Mølle Varmeværk

Rask Mølle Varmeværk Rask Mølle Varmeværk Ordinær generalforsamling Tirsdag 11/6-2013 Formandens beretning om året der gik. Indledning: Det har hidtil været en tradition for mine forgængere at indlede formandsberetningen med

Læs mere

Rask Mølle Varmeværk

Rask Mølle Varmeværk Rask Mølle Varmeværk Ordinær generalforsamling Torsdag 26/6-2014 Formandens beretning om året der gik. Indledning: Regnskabsåret 2013/2014 har været et økonomisk rigtig godt år for Rask Mølle Varmeværk.

Læs mere

VARMEVÆRKETS. skriftlige. beretning. for

VARMEVÆRKETS. skriftlige. beretning. for VARMEVÆRKETS skriftlige beretning for regnskabsåret 2014 Indholdsfortegnelse: Side Forbrugere ------------------------------------------------------------- 3 Regnskabet 2014 ------------------------------------------------------

Læs mere

Kværndrup Fjernvarme AmbA. Kalkule solvarme

Kværndrup Fjernvarme AmbA. Kalkule solvarme Kværndrup Fjernvarme AmbA Kalkule solvarme 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Forudsætninger og kommentarer til kalkule for solvarme 3 Forudsætninger og kommentarer til budgettet for 2013-14 5

Læs mere

Bestyrelsens beretning for

Bestyrelsens beretning for Bestyrelsens beretning for Dybvad Varmeværk a.m.b.a. Generalforsamling onsdag den 29. juni 2016. Velkommen til varmeværkets generalforsamling. Bestyrelsens beretning for Dybvad varmeværks 56 ens 20ende

Læs mere

Assens Fjernvarme Amba. 53. ordinære generalforsamling. Torsdag d 20. september 2012 på Marcussens Hotel. Beretning for 2011 / 2012

Assens Fjernvarme Amba. 53. ordinære generalforsamling. Torsdag d 20. september 2012 på Marcussens Hotel. Beretning for 2011 / 2012 Assens Fjernvarme Amba 53. ordinære generalforsamling Torsdag d 20. september 2012 på Marcussens Hotel. Beretning for 2011 / 2012 Disposition: 1. Indledning. 2. Generelle forhold. 3. Produktion. 4. Distribution.

Læs mere

Skovsgaard Varmeværk Andelsselskab amba Poststrædet 28, Skovsgård, 9460 Brovst

Skovsgaard Varmeværk Andelsselskab amba Poststrædet 28, Skovsgård, 9460 Brovst Skovsgaard Varmeværk Andelsselskab amba Poststrædet 28, Skovsgård, 9460 Brovst 1 Generalforsamling onsdag den 20.11.2013, kl. 19,30 i Skovsgård Multihus Formandsberetning: Årets gang Vinteren blev mere

Læs mere

Jeg vil gerne på bestyrelsens vegne byde velkommen til den 19. ordinære generalforsamling for Sydlangeland Fjernvarme.

Jeg vil gerne på bestyrelsens vegne byde velkommen til den 19. ordinære generalforsamling for Sydlangeland Fjernvarme. Ledelsesberetning 2011/2012 for Sydlangeland Fjernvarme. Velkommen. Jeg vil gerne på bestyrelsens vegne byde velkommen til den 19. ordinære generalforsamling for Sydlangeland Fjernvarme. Første punkt på

Læs mere

SOLVARME MM. VEDDUM SKELUND VISBORG KRAFTVARMEVÆRK

SOLVARME MM. VEDDUM SKELUND VISBORG KRAFTVARMEVÆRK SOLVARME MM. VEDDUM SKELUND VISBORG KRAFTVARMEVÆRK Sydlangeland Fjernvarme Forslag til solvarme Informationsmøde 1 FREMTIDENS OPVARMNING I VEDDUM SKELUND OG VISBORG UDGANGSPUNKT: I ejer Veddum Skelund

Læs mere

Ny retfærdig tarif på fjernvarmen

Ny retfærdig tarif på fjernvarmen Ny retfærdig tarif på fjernvarmen Vil betyde Mindre varmeregning til kunderne Mindre varmetab i rørene Øget effektivitet i produktionen En lav returtemperatur giver en mindre varmeregning Billig fjernvarme

Læs mere

Velkommen til generalforsamling i Vejle Fjernvarme!

Velkommen til generalforsamling i Vejle Fjernvarme! Generalforsamlingen den 10. november 2015 5. november 2015 1 2 Velkommen til generalforsamling i Vejle Fjernvarme! I det forløbne regnskabsår har vi købt 188.505 MWh hos vore varmeleverandører, fordelt

Læs mere

Fjernvarme til Norring og Foldby? Informationsmøde d. 23/11

Fjernvarme til Norring og Foldby? Informationsmøde d. 23/11 Fjernvarme til Norring og Foldby? Informationsmøde d. 23/11 Agenda 23/11 2015. Hvad er Hinnerup Fjernvarme A.m.b.a. Tilbud om fjernvarme til Norring & Foldby. Er fjernvarme noget for mig? Beslutningsgrundlag

Læs mere

Beretning 2009/2010 for Løgstrup Varmeværk

Beretning 2009/2010 for Løgstrup Varmeværk Beretning 2009/2010 for Løgstrup Varmeværk Gas- og varmeprisen Vi har haft et varmesalg på i alt 11.843 MW mod 10.470 MW i det foregående år. Altså har varmesalget været noget større. Året har også haft

Læs mere

FÆLLES VARMELØSNING FJERNVARME V/ FLEMMING ULBJERG FÆLLES VARMELØSNING 2014/05/07

FÆLLES VARMELØSNING FJERNVARME V/ FLEMMING ULBJERG FÆLLES VARMELØSNING 2014/05/07 FJERNVARME V/ FLEMMING ULBJERG DAGSORDEN Området Varmeforbrug i dag Udbygningstakt for fjernvarme Om fjernvarme Jeres indflydelse på projektet OMRÅDET VARMEBEHOV I DAG Varmebehov MWh 1.243 bygninger Samlet

Læs mere

Årsberetning og indkaldelse til ordinær generalforsamling

Årsberetning og indkaldelse til ordinær generalforsamling BRAMMING FJERNVARME August 2013 Årsberetning og indkaldelse til ordinær generalforsamling Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i BRAMMING GYMNASTIK- & IDRÆTSEFTERSKOLE Gabelsvej 12 Tirsdag,

Læs mere

Generalforsamling 20.09.12. Velkommen

Generalforsamling 20.09.12. Velkommen Generalforsamling 20.09.12 Velkommen Generalforsamling 20.09.12 DAGSORDEN 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår. 3. Den reviderede årsrapport efter regnskabsloven

Læs mere

Generalforsamling i Skovlund Varmeværk onsdag, den 14. juni 2006.

Generalforsamling i Skovlund Varmeværk onsdag, den 14. juni 2006. Generalforsamling i Skovlund Varmeværk onsdag, den 14. juni 2006. Sted: Skovlund Kro Deltagere: 11 personer inkl. bestyrelse og varmemester. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Beretning for det forløbne

Læs mere

Informationsmøde tirsdag den 29. november 2011 på Færgekroen Fjernvarme på Hadsund Syd

Informationsmøde tirsdag den 29. november 2011 på Færgekroen Fjernvarme på Hadsund Syd Informationsmøde tirsdag den 29. november 2011 på Færgekroen Fjernvarme på Hadsund Syd 1 Dagsorden Bestyrelsesformand Thorkild Løkke for Hadsund By's Fjernvarmeværk byder velkommen Præsentation af Hadsund

Læs mere

Beretning for 2007/2008 Løgstrup Varmeværk

Beretning for 2007/2008 Løgstrup Varmeværk Beretning for 2007/2008 Løgstrup Varmeværk Gas- og varmeprisen Sidste år kunne vi oplyse at det nok kun ville være et spørgsmål om tid, inden olieprisen gik op over 100 dollar. Nu kan vi konstatere, at

Læs mere

Skuldelev Energiselskab A.M.B.A Side 1 af 5

Skuldelev Energiselskab A.M.B.A Side 1 af 5 Side 1 af 5 Referat fra generalforsamlingen i Skuldelev Energi A.M.B.A. 29. september 2005 Tilstede: 18 stemmeberettigede personer Referent: Hanne Normann Hansen Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

BRAMMING GYMNASTIK- & IDRÆTSEFTERSKOLE

BRAMMING GYMNASTIK- & IDRÆTSEFTERSKOLE BRAMMING FJERNVARME Juli 2015 Indkaldelse til generalforsamling Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i BRAMMING GYMNASTIK- & IDRÆTSEFTERSKOLE Gabelsvej 12 i auditoriet Tirsdag, den 25. august

Læs mere

Ordinær Generalforsamling Hadsten Varmeværk A.m.b.A. den 30. marts 2016.

Ordinær Generalforsamling Hadsten Varmeværk A.m.b.A. den 30. marts 2016. - 1 - Ordinær Generalforsamling Hadsten Varmeværk A.m.b.A. den 30. marts 2016. Bestyrelsens beretning Indledning 2015 har generelt været et stille år for Hadsten Varmeværk. For en forsyningsvirksomhed

Læs mere

Den 24. november 2014, Krudthuset kl. 19.00.

Den 24. november 2014, Krudthuset kl. 19.00. Den 24. november 2014, Krudthuset kl. 19.00. Program: Velkomst v. Borgerforeningen i Fandrup. Gennemgang af projektet v. Leo Munk og Børge Sørensen Plan & Grøn Energi. Farsø Varmeværk v. Formand Søren

Læs mere

Velkommen til Generalforsamling 2014 Lystrup Fjernvarme A.m.b.A. 11. juni 2014

Velkommen til Generalforsamling 2014 Lystrup Fjernvarme A.m.b.A. 11. juni 2014 Velkommen til Generalforsamling 2014 Lystrup Fjernvarme A.m.b.A. 11. juni 2014 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning for det forløbne regnskabsår 3. Det reviderede årsregnskab fremlægges til godkendelse

Læs mere

Ordinær Generalforsamling

Ordinær Generalforsamling Ordinær Generalforsamling Nørre Aaby Kraftvarmeværk a.m.b.a. Onsdag d. 29. april 2014 -kl. 18.00, Grønnegade 7, Nørre Aaby Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af den

Læs mere

Hjallerup Fjernvarme A.m.b.a. Beretning for 2012-2013.

Hjallerup Fjernvarme A.m.b.a. Beretning for 2012-2013. Hjallerup Fjernvarme A.m.b.a. Beretning for 2012-2013. Ordinær generalforsamling 2012 2013. På Hjallerup Fjernvarmes vegne vil jeg byde velkommen til Hjallerup Fjernvarmes ordinære generalforsamling 2012

Læs mere

Men inden vi kommer så langt så lad os vende blikket på året der er gået på værket.

Men inden vi kommer så langt så lad os vende blikket på året der er gået på værket. Redigeret 09.09.13 Rønde Fjernvarmeværk Generalforsamlingsberetning for året 2012/13. Efter en særdeles varm og dejlig sommer melder efteråret sig atter vi begynder at skrue op for varmen i vores boliger.

Læs mere

Prisen på fjernvarme bliver ens. for alle

Prisen på fjernvarme bliver ens. for alle Prisen på fjernvarme bliver ens for alle 1. Hvorfor ensretter vi fjernvarmepriserne? 2. Hvordan har vi gjort? 3. Hvordan sammensættes priserne? a) Hvorfor bruges det opvarmede areal fra BBR? b) Hvad dækker

Læs mere

Skuldelev Energiselskab A.M.B.A Side 1 af 6

Skuldelev Energiselskab A.M.B.A Side 1 af 6 Side 1 af 6 Referat fra generalforsamlingen i Skuldelev Energi A.M.B.A. 27. september 2007 Referent: Hanne Normann Hansen Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning for det forløbne regnskabsår 3. Den

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af Bandholm, Reersnæs og Nørreballe/Østofte

Fjernvarmeforsyning af Bandholm, Reersnæs og Nørreballe/Østofte Fjernvarmeforsyning af Bandholm, Reersnæs og Nørreballe/Østofte Udarbejdet for Lolland Varme A/S September 2016 Udarbejdet af: Niels Thorsen Kontrolleret af: Godkendt af: Dato: 01.09.2016 Version: 1.4

Læs mere

Ulbjerg Kraftvarme 29. sep. 2015

Ulbjerg Kraftvarme 29. sep. 2015 Ulbjerg Kraftvarme 29. sep. 2015 Beretning til Generalforsamling varmeåret 2014/15 1. Valg af dirigent ** Kurt Johansen blev valgt 2. Beretning til generalforsamling - varmeåret 2014/15 Afslutning af varmeår

Læs mere

Rudehaven. Kassererberetning for regnskabsåret til

Rudehaven. Kassererberetning for regnskabsåret til Kassererberetning for regnskabsåret 01.06.2013 til 31.05.2014 Regnskab og budget. Året 2013/2014 sluttede med et overskud på kr. 574.760,- hvor vi havde budgetteret med et Kr. 0,- resultat. Af store poster

Læs mere

Referat af generalforsamling onsdag den 20. november 2013 Kl. 19.30 i Falling Forsamlingshus.

Referat af generalforsamling onsdag den 20. november 2013 Kl. 19.30 i Falling Forsamlingshus. Referat af generalforsamling onsdag den 20. november 2013 Kl. 19.30 i Falling Forsamlingshus. Generalforsamling afholdtes jf. dagsorden med 21 fremmødte forbrugere ex. bestyrelsen. 1. Valg af dirigent:

Læs mere

Velkommen til Generalforsamling i Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.A. Torsdag d. 22. august 2013

Velkommen til Generalforsamling i Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.A. Torsdag d. 22. august 2013 Velkommen til Generalforsamling i Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.A. Torsdag d. 22. august 2013 Generalforsamling Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.A. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning for det forløbne

Læs mere

BESTYRELSENS BERETNING 2012/2013. Som formand for varmeværkets bestyrelse skal jeg hermed aflægge bestyrelsens beretning.

BESTYRELSENS BERETNING 2012/2013. Som formand for varmeværkets bestyrelse skal jeg hermed aflægge bestyrelsens beretning. Vallensbæk den 26. november 2013 BESTYRELSENS BERETNING 2012/2013 Som formand for varmeværkets bestyrelse skal jeg hermed aflægge bestyrelsens beretning. REGNSKAB Årsregnskabet, som er det 48. regnskab,

Læs mere

Velkommen til generalforsamling i Vejle Fjernvarme!

Velkommen til generalforsamling i Vejle Fjernvarme! Generalforsamlingen den 8. november 2016 3. november 2016 1 2 Velkommen til generalforsamling i Vejle Fjernvarme! I det forløbne regnskabsår har vi købt 195.225 MWh hos vore varmeleverandører, fordelt

Læs mere

Gedser Fjernvarmes gode råd om opvarmning

Gedser Fjernvarmes gode råd om opvarmning Gedser Fjernvarmes gode råd om opvarmning FJERNVARME ET GENBRUGSSYSTEM BOLIGENS RUM BRUG ALLE RADIATORER Princippet i en fjernvarmeforsyning er enkelt. Fra varmeværket pumper man opvarmet fjernvarmevand

Læs mere

Bedsted Fjernvarmes ordinære. Generalforsamling

Bedsted Fjernvarmes ordinære. Generalforsamling Bedsted Fjernvarmes ordinære Generalforsamling Onsdag, den 25. september 2013 Bestyrelsens mundtlige årsberetning v/ formand Jesper Abel Skovsted 1 Beretning Indledning Bedsted Fjernvarme A.m.b.A. (BFV)

Læs mere

Dåstrup Vandværk A.m.b.A.

Dåstrup Vandværk A.m.b.A. Referat fra den ordinære generalforsamling tirsdag den 17. marts 2015 Tirsdag den 17. marts 2015 kl.19.30 afholdt Dåstrup Vandværk a.m.b.a. ordinær generalforsamling i Dåstrup Forsamlingshus med følgende

Læs mere

Skovsgaard Varmeværk Andelsselskab amba Poststrædet 28, Skovsgård, 9460 Brovst

Skovsgaard Varmeværk Andelsselskab amba Poststrædet 28, Skovsgård, 9460 Brovst Skovsgaard Varmeværk Andelsselskab amba Poststrædet 28, Skovsgård, 9460 Brovst 1 Generalforsamling onsdag den 19.11.2014, kl. 19,30 i Skovsgård Multihus Formandsberetning: Årets gang Igen et år er gået,

Læs mere

Der var fremmødt 16 andelshavere, plus bestyrelsen, revisor samt medarbejdere fra værket.

Der var fremmødt 16 andelshavere, plus bestyrelsen, revisor samt medarbejdere fra værket. Brande Fjernvarme amba Referat af den ordinære generalforsamling 2012. Tirsdag, den 25. september 2012 kl. 19.30 på Hotel Dalgas. Der var fremmødt 16 andelshavere, plus bestyrelsen, revisor samt medarbejdere

Læs mere

Slagslunde Fjernvarme A.m.b.a. Generalforsamling 2015. Velkommen til Slagslunde Fjernvarme A.m.b.a. Generalforsamling 2015

Slagslunde Fjernvarme A.m.b.a. Generalforsamling 2015. Velkommen til Slagslunde Fjernvarme A.m.b.a. Generalforsamling 2015 Fjernvarme A.m.b.a. Generalforsamling 2015 Velkommen til Slagslunde Fjernvarme A.m.b.a. Generalforsamling 2015 1 Fjernvarme A.m.b.a. Generalforsamling 2015 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens

Læs mere

Bedsted Fjernvarmes ordinære. Generalforsamling

Bedsted Fjernvarmes ordinære. Generalforsamling Bedsted Fjernvarmes ordinære Generalforsamling Torsdag, den 25. september 2014 Bestyrelsens mundtlige årsberetning v/ formand Jesper Abel Skovsted 1 Beretning Indledning Indledningsvis kan bestyrelsen

Læs mere

Effektiv afkøling betaler sig

Effektiv afkøling betaler sig Effektiv afkøling betaler sig 2 Udnyt fjernvarmen Returvand skal være så koldt som muligt Så godt som alle hovedstadsområdets hjem er i dag forsynet med fjernvarme. Men det er desværre langt fra alle,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR VEMB VARMEVÆRK A.M.B.A.

VEDTÆGTER FOR VEMB VARMEVÆRK A.M.B.A. VEDTÆGTER FOR VEMB VARMEVÆRK A.M.B.A. Stiftet 23. januar 1962 Indholdsfortegnelse: 1..Selskabets hjemsted. 2..Selskabets formål. 3...Forsyningsområde. 4..Anlægs og Driftskapital. 5..Betaling. 6..Regnskabsår.

Læs mere

Fokus på fjernvarme. Undgå ekstra regninger på grund af dårlig afkøling

Fokus på fjernvarme. Undgå ekstra regninger på grund af dårlig afkøling Fokus på fjernvarme Undgå ekstra regninger på grund af dårlig afkøling Aflæsningsspecifikation Målernr. Dato Aflæsning El 010106 36663 Varme 010106 90,514 Vand 010106 1009 Afkøling Installation Grad Enh

Læs mere

Nyhedsbrev januar 2016

Nyhedsbrev januar 2016 Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarme AMBA Kastrupvej 41a 8960 Randers sø 86496888 gjvarme@gjvarme.dk formand.ulk@gmail.com Nyhedsbrev januar 2016 Godt Nytår til Alle Nye Tariffer Der træder nye tariffer i

Læs mere

Rudehaven. Kassererberetning for regnskabsåret til

Rudehaven. Kassererberetning for regnskabsåret til Kassererberetning for regnskabsåret 01.06.2014 til 31.05.2015 Regnskab og budget. Året 2014/2015 sluttede med et overskud på kr. 790.139,- hvor vi havde budgetteret med et Kr. 0,- resultat. Af store poster

Læs mere

Hovedaktiviteter Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold Efterfølgende begivenheder Den forventede udvikling

Hovedaktiviteter Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold Efterfølgende begivenheder Den forventede udvikling Ledelses beretning for 2013-2014. Velkommen til den årlige generalforsamling i Stoholm Fjernvarme. Hovedaktiviteter Værkets hovedaktivitet har i lighed med tidligere år været produktion og salg af el og

Læs mere

ÅRSBERETNING 2008 / 2009

ÅRSBERETNING 2008 / 2009 1 ÅRSBERETNING 2008 / 2009 Produktion nøgletal: Varmesalg 2.500 MWh fald 136 MWh Elproduktion 2.118 MWh stigning 781 MWh Gasforbrug 619.041 m³ stigning 58.701 m 3 Vi startede året med en pris på kr. 1,15

Læs mere

Referat fra generalforsamling den 24.9.2013 på Vissenbjerg Storkro.

Referat fra generalforsamling den 24.9.2013 på Vissenbjerg Storkro. Referat fra generalforsamling den 24.9.2013 på Vissenbjerg Storkro. Der var mødt 31 stemmeberettigede + 1 fuldmagt. Nogle af deltagerne havde ledsager med. Formand Jørgen Pedersen bød velkommen og gik

Læs mere

Vi har muligheden for igen at gå på det frie marked når priserne viser sig at være attraktive.

Vi har muligheden for igen at gå på det frie marked når priserne viser sig at være attraktive. Beretning for 2008/2009 Løgstrup Varmeværk Gas- og varmeprisen Efter at olieprisen og der med gasprisen for et par år siden var helt oppe at vende, har vi her i forbindelse med finanskrisen haft olieprisen

Læs mere

4700 Næ stved Fax 55 73 98 06

4700 Næ stved Fax 55 73 98 06 NOTAT, den 27. september 2011 Benchmarking med Sønderborg Fjernvarme Indledning Der har været en debat i medierne omkring prisniveauet for Varmeværk i forhold til andre varmeværker blandt andet Sønderborg

Læs mere

effektiv afkøling er god økonomi udnyt fjernvarmen bedst muligt og få økonomisk bonus

effektiv afkøling er god økonomi udnyt fjernvarmen bedst muligt og få økonomisk bonus effektiv afkøling er god økonomi udnyt fjernvarmen bedst muligt og få økonomisk bonus www.ke.dk 2 udnyt fjernvarmen og spar penge Så godt som alle københavnske hjem er i dag forsynet med fjernvarme. Men

Læs mere

Projektforslag om tilslutningspligt og pligt til at forblive tilsluttet til Værum-Ørum Kraftvarmeværk a.m.b.a

Projektforslag om tilslutningspligt og pligt til at forblive tilsluttet til Værum-Ørum Kraftvarmeværk a.m.b.a Projektforslag om tilslutningspligt og pligt til at forblive tilsluttet til Værum-Ørum Kraftvarmeværk a.m.b.a Randers Kommune har udarbejdet følgende projektforslag om tilslutningspligt til Værum-Ørum

Læs mere

Notat 16. oktober 2006. Fjernvarmepriserne i Danmark - Resultatet af prisundersøgelsen 2006

Notat 16. oktober 2006. Fjernvarmepriserne i Danmark - Resultatet af prisundersøgelsen 2006 Notat 16. oktober 26 Fjernvarmepriserne i Danmark - Resultatet af prisundersøgelsen 26 Indledning Dansk Fjernvarmes undersøgelse af fjernvarmepriserne i Danmark viser, at priserne generelt er steget i

Læs mere

VARMEVÆRKETS. skriftlige. beretning. for

VARMEVÆRKETS. skriftlige. beretning. for VARMEVÆRKETS skriftlige beretning for regnskabsåret 2015 Indholdsfortegnelse: Side Forbrugere ------------------------------------------------------------- 3 Regnskabet 2015 ------------------------------------------------------

Læs mere

Vedtægter. Navn og formål

Vedtægter. Navn og formål Vedtægter Navn og formål 1 Andelsselskabets navn er Grindsted El- og Varmeværk A.M.B.A. og dets hjemsted er Grindsted. Selskabets hovedformål er på bedste og billigste måde, sammen med sine datterselskaber

Læs mere

Referat af forbrugermøde i REFA Horbelev Fjernvarme A/S, afholdt i Horbelev Hallen, den 23. oktober 2013, klokken

Referat af forbrugermøde i REFA Horbelev Fjernvarme A/S, afholdt i Horbelev Hallen, den 23. oktober 2013, klokken Horbelev fjernvarme Referat af forbrugermøde i REFA Horbelev Fjernvarme A/S, afholdt i Horbelev Hallen, den 23. oktober 2013, klokken 19.00. Forbrugervalgt bestyrelsesmedlem, Erik Gaard bød velkommen til

Læs mere

Fair afregning af din fjernvarme

Fair afregning af din fjernvarme Fair afregning af din fjernvarme Se på bagsiden, hvad du kan gøre for at spare på varmeregningen. Motivationstariffen har positiv effekt Vi indførte motivationstariffen den 1. juni 2014, og allerede nu

Læs mere

BESTYRELSENS BERETNING 2011/2012. Som formand for varmeværkets bestyrelse skal jeg hermed aflægge bestyrelsens beretning.

BESTYRELSENS BERETNING 2011/2012. Som formand for varmeværkets bestyrelse skal jeg hermed aflægge bestyrelsens beretning. Vallensbæk den 27. november 2012 BESTYRELSENS BERETNING 2011/2012 Som formand for varmeværkets bestyrelse skal jeg hermed aflægge bestyrelsens beretning. REGNSKAB Årsregnskabet, som er det 48. regnskab,

Læs mere

Skørping Varmeværk a.m.b.a. Skørping Nord 11 9520 Skørping Tlf. 9839 1437. Skørping Varmeværk a.m.b.a. Skørping Nord 11 9520 Skørping Tlf.

Skørping Varmeværk a.m.b.a. Skørping Nord 11 9520 Skørping Tlf. 9839 1437. Skørping Varmeværk a.m.b.a. Skørping Nord 11 9520 Skørping Tlf. Tak til alle annoncører i denne brochure mail@skoerpingvarmevaerk.dk www.skoerpingvarmevaerk.dk mail@skoerpingvarmevaerk.dk www.skoerpingvarmevaerk.dk Kom indenfor i dit varmeværk blev etableret i 1961.

Læs mere

GENERALFORSAMLING 24. SEPTEMBER 2013 KL. 19 PÅ HOLEBY KRO. DAGSORDEN

GENERALFORSAMLING 24. SEPTEMBER 2013 KL. 19 PÅ HOLEBY KRO. DAGSORDEN GENERALFORSAMLING 24. SEPTEMBER 2013 KL. 19 PÅ HOLEBY KRO. DAGSORDEN 1. Valg af dirigent 2. Beretning for det forløbne regnskabsår 3. Den reviderede årsrapport fremlægges til godkendelse 4. Budget for

Læs mere

1.1 Selskabets navn er Svebølle-Viskinge Fjernvarmeselskab A.m.b.A. 1.2 Selskabets hjemsted er Bjergsted kommune.

1.1 Selskabets navn er Svebølle-Viskinge Fjernvarmeselskab A.m.b.A. 1.2 Selskabets hjemsted er Bjergsted kommune. 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Svebølle-Viskinge Fjernvarmeselskab A.m.b.A. Svebølle Viskinge Fjernvarmeselskab A.m.b.A. 1.2 Selskabets hjemsted er Bjergsted kommune. 2 Formål og forsyningsområde.

Læs mere

Bestyrelsens Beretning 2007

Bestyrelsens Beretning 2007 Grundejerforeningen MOSEDE BYPARK Bestyrelsens Beretning 2007 I henhold til foreningens vedtægter skal bestyrelsen på generalforsamlingen afgive beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år. I

Læs mere

Ordinær Generalforsamling Hadsten Varmeværk A.m.b.A. den 28. marts 2012.

Ordinær Generalforsamling Hadsten Varmeværk A.m.b.A. den 28. marts 2012. - 1 - Ordinær Generalforsamling Hadsten Varmeværk A.m.b.A. den 28. marts 2012. Bestyrelsens beretning Indledning 2011 har været et underligt og udfordrende år for Hadsten Varmeværk. Et år, der har mindet

Læs mere

Vi skal være fælles om det! en mere retfærdig tarif på afkølingen

Vi skal være fælles om det! en mere retfærdig tarif på afkølingen Vi skal være fælles om det! en mere retfærdig tarif på afkølingen Rudkøbing Varmeværk A.m.b.a. Strandlystvej 123. 5900 Rudkøbing. Tel.: 6251 2142 www.rudkoebingfjernvarme.dk Sydlangeland Fjernvarme A.m.b.a.

Læs mere

Vil du gerne holde din varmepris i ro?

Vil du gerne holde din varmepris i ro? Vil du gerne holde din varmepris i ro? Ta din returtemperatur og følg din afkøling. Se indeni 1 LYSTRUP FJERNVARME Varmen fortsætter med at være billig - bare du bruger den fornuftigt I Lystrup, Elsted

Læs mere

Ordinær Generalforsamling Hadsten Varmeværk A.m.b.A. den 24. marts 2010.

Ordinær Generalforsamling Hadsten Varmeværk A.m.b.A. den 24. marts 2010. - 1 - Ordinær Generalforsamling Hadsten Varmeværk A.m.b.A. den 24. marts 2010. Bestyrelsens beretning Indledning 2010 er jubilæumsår for Hadsten Varmeværk. 50 år er det blevet til og uden at afsløre for

Læs mere

VEDTÆGTER Gældende fra 28. august 2013

VEDTÆGTER Gældende fra 28. august 2013 VEDTÆGTER Gældende fra 28. august 2013 Indholdsfortegnelse 1 Selskabet 2 Formål 3 Andelshavere 4 Andelskapital 5 Udtrædelsesvilkår 6 Generalforsamlingen 7 Bestyrelsen 8 Selskabets ledelse 9 Regnskab 10

Læs mere

Det Energipolitiske Udvalg 2009-10 EPU alm. del Bilag 122 Offentligt HVIDBOG. Energipolitik på. -Det hele hænger sammen

Det Energipolitiske Udvalg 2009-10 EPU alm. del Bilag 122 Offentligt HVIDBOG. Energipolitik på. -Det hele hænger sammen Det Energipolitiske Udvalg 2009-10 EPU alm. del Bilag 122 Offentligt HVIDBOG Energipolitik på fjernvarmeområdet -Det hele hænger sammen -Det hele hænger sammen Dansk Fjernvarmes Hvidbog 2010 UDGIVER:

Læs mere

FJERNVARME. Hvad er det?

FJERNVARME. Hvad er det? 1 FJERNVARME Hvad er det? 2 Fjernvarmens tre led Fjernvarmekunde Ledningsnet Produktionsanlæg 3 Fjernvarme er nem varme derhjemme Radiator Varmvandsbeholder Varmeveksler Vand fra vandværket FJERNVARME

Læs mere

ANALYSE FÅ FORBRUGERE FÅR FJERNVARME FRA MEGET DYRE FORSYNINGER

ANALYSE FÅ FORBRUGERE FÅR FJERNVARME FRA MEGET DYRE FORSYNINGER 33 ANALYSE FÅ FORBRUGERE FÅR FJERNVARME FRA MEGET DYRE FORSYNINGER På baggrund af Energitilsynets prisstatistik eller lignende statistikker over fjernvarmepriser vises priserne i artikler og analyser i

Læs mere

Vedtægter. Svendborg Fjernvarme A.M.B.A.

Vedtægter. Svendborg Fjernvarme A.M.B.A. Vedtægter for Svendborg Fjernvarme A.M.B.A. www.svendborgfjernvarme.dk Indholdsfortegnelse: 1. Navn og hjemsted... 3 2. Formål og forsyningsområde... 3 3. Andelshavere/varmeaftagere... 3 4. Selskabets

Læs mere

Ledelses beretning for 2012 2013. Velkommen til den årlige generalforsamling i Stoholm Fjernvarme. Hovedaktiviteter. Det er salg af EL og Varme.

Ledelses beretning for 2012 2013. Velkommen til den årlige generalforsamling i Stoholm Fjernvarme. Hovedaktiviteter. Det er salg af EL og Varme. Ledelses beretning for 2012 2013. Velkommen til den årlige generalforsamling i Stoholm Fjernvarme. Hovedaktiviteter. Det er salg af EL og Varme. Antallet af forbruger er pt. 754 Udviklingen i aktiviteter

Læs mere

Generelforsamling 2014

Generelforsamling 2014 Generelforsamling 2014 Formandens indledning: På bestyrelsens vegne, bydes alle fremmødte hjerteligt velkommen til Andelsselskabet Ølsted Strand Vandværks ordinære generalforsamling 2014 Jeg vil tillade

Læs mere

Bestyrelsens beretning for 2015/2016.

Bestyrelsens beretning for 2015/2016. Side 1 Nysted, den13. september 2016 Bestyrelsens beretning for 2015/2016. 1 Værket Regnskabsåret er meget tæt på et vejrmæssigt normalt år det vil sige et salg på 11.727 MWh. Det er kun 73 MWh mindre

Læs mere