Lagtingslov nr. 52 af 29. december 1971 om skattemæssige afskrivninger m.v., som senest ændret ved lagtingslov nr. 19 af 14. februar 2000.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lagtingslov nr. 52 af 29. december 1971 om skattemæssige afskrivninger m.v., som senest ændret ved lagtingslov nr. 19 af 14. februar 2000."

Transkript

1 Lagtingslov nr. 52 af 29. december 1971 om skattemæssige afskrivninger m.v., som senest ændret ved lagtingslov nr. 19 af 14. februar AFSNIT I. Maskiner, inventar og lignende driftsmidler, der udelukkende benyttes erhvervsmæssigt. AFSNIT II. Maskiner, inventar og lignende driftsmidler, der benyttes både til erhvervsmæssige og til private formål. AFSNIT III. Skibe til erhvervsmæssig brug. AFSNIT IV. Bygninger m.m. AFSNIT V. Almindelige bestemmelser. AFSNIT VI. Ikrafttrædelsesbestemmelser m.v. 1. 1) De i denne lov givne regler om skattemæssige afskrivninger m.v. finder anvendelse på maskiner, inventar og lignende driftsmidler, der benyttes erhvervsmæssigt, på skibe til erhvervsmæssig brug samt på bygninger. Stk. 2. Skattemæssige afskrivninger efter denne lagtingslov kan ikke foretages af aktiver, som i fællesskab ejes af flere end to personer, hvis den virkelig ledelse i fællesskabet har sit sæde i et andet land. Stk. 3. Skattemæssige afskrivninger kan dog foretages af de i stk. 2 nævnte aktiver i det omfang, de kan dækkes af det driftsmæssige overskud af samme aktiv. Stk. 4. Ved at eje i fællesskab i henhold til stk. 2 forstås interessentselskab, kommanditselskab, partsrederi og andre lignende selskaber. Stk. 5. Færøernes Ligningsråd kan under særlige omstændigheder give dispensation fra stk. 2. AFSNIT I. Maskiner, inventar og lignende driftsmidler, der udelukkende benyttes erhvervsmæssigt. 2. 2) Skattemæssig afskrivning foretages under et for samtlige de til en skattepligtig erhvervsvirksomhed hørende installationer og indretninger i bygninger, taget i erhvervsmæssig brug før 1. januar 1983, samt af maskiner, inventar og lignende driftsmidler, der udelukkende benyttes erhvervsmæssigt jfr. dog 5a og 11, stk. 2. Fiskeredskaber behandles dog efter nærmere bestemmelser fastsat af ligningsrådet. Afskrivningsgrundlaget opgøres efter saldometoden efter reglerne i stk Stk. 2. For indretninger og installationer i lejede lokaler i bygning, af hvilke skattemæssig afskrivning kan foretages på i henhold til 17, jfr. 20 i denne lagtingslov, foretages skattemæssige afskrivninger over en periode svarende til lejeperioden, dog ikke over en kortere periode end 10 år. Indretninger og installationer i lejede lokaler i bygning, som ikke kan afskrives i medfør af denne lagtingslov, kan dog afskrives skattemæssigt på samme måde, såfremt lokalerne anvendes udelukkende til industriproduktion. Ikke afskrevne indretninger og installationer i lejede lokaler jfr. 1. og 2. punktum kan fratrækkes i salgssummen af indretninger eller installationer eller fratrækkes det år, virksomheden ophører. Stk. 3. Saldoværdien ved indkomstårets begyndelse udgør det beløb, hvortil de i tidligere indkomstår anskaffede aktiver er nedskrevet ved skattemæssige afskrivninger. Stk. 4. Indkomstårets skattemæssige afskrivninger foretages på grundlag af den afskrivningsberettigede saldoværdi, som udgør saldoværdien ved indkomstårets begyndelse med fradrag af salgssummen for driftsmidler, der er solgt i indkomstårets løb, og med tillæg af hele anskaffelsessummen for driftsmidler, der er anskaffet i indkomståret. Stk. 5. 3) 4) Avskriving kann í mesta lagi vera 30% av avskrivingarbæra saldovirðinum. Er

2 avskrivingarbæra saldovirðið áðrenn inntøkuársins avskriving krónur ella lægri, kann upphæddin til fulnar verða drigin frá. Stk. 6. Udgifter til forbedring behandles på samme måde som anskaffelsessummer og indgår således i afskrivningsgrundlaget efter reglerne i stk. 3 og 4, jfr. dog 5a. Stk. 7. Forsikrings-og erstatningssummen vedrørende et driftsmiddel, der udgår af driften i anledning af en skade, der er overgået det, behandles på samme måde som beløb, der indvindes ved salg af det pågældende driftsmiddel. 3. 3) 5) Anskaffelsessummen for driftsmidler, hvis værdi er kr. eller derunder, kan fradrages fuldt ud i den skattepligtige indkomst for det indkomstår, hvori anskaffelsen finder sted. Stk. 2. Fradrages anskaffelsessummen for et driftsmiddel ikke fuldt ud i den skattepligtige indkomst i medfør af stk. 1, overføres den i anskaffelsesåret til afskrivning efter reglerne i 2. Stk. 3. Anskaffelsessummen for et driftsmiddel af den i stk. 1 nævnte art skal i sin helhed behandles enten efter reglerne i stk. 1 eller efter reglerne i stk. 2. Stk. 4. Sælges et driftsmiddel, hvis anskaffelsessum i medfør af stk. 1 fuldt ud er fradraget i den skattepligtige indkomst for anskaffelsesåret, skal salgssummen fuldt ud medregnes i den skattepligtige indkomst for det indkomstår, hvori afhændelsen finder sted. Forsikrings- eller erstatningssummer vedrørende sådanne driftsmidler behandles på samme måde som beløb, der indvindes ved salg af de pågældende driftsmidler. Stk. 5. 3) (Strikað) 4. 3) Hevur tann skattskyldugi í inntøkuárinum selt eitt av teimum rakstrargøgnum, sum røtt er um í hesum kapitli, fyri peningauphædd, sum er minni enn útveganarpeningurin við frádrátti av skattligum avskrivingum, sum gjørdar eru í inntøkuárunum frammanundan, skal hann draga alt tílíkt próvført tap frá í skattskyldugu inntøkuni tað inntøkuár, tá selt verður. Saldovirðið eftir 2 skal í hesum førum verða lækkað við tí óavskrivaða partinum av útveganarprísi rakstrargagnsins. Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1 finder tilsvarende anvendelse, hvor et driftsmiddel udgår af driften i anledning af en skade, der er overgået det. Eventuel forsikrings- eller erstatningssum sidestilles i disse tilfælde samt salgssum. Stk. 3. Beløb, der anvendes til reparation af et skadelidt driftsmiddel af den i stk. 1 nævnte art, vil i det omfang, beløbet overstiger den i anledning af skaden eventuelt udbetalte forsikrings- eller erstatningssum, fuldt ud være at fradrage i den skattepligtige indkomst for det indkomstår, hvori reparation foretages. Overstiger forsikrings- eller erstatningssummen reparationsudgifterne, skal forskelsbeløbet fragå i saldoværdien efter 2. Som reparationsudgifter betragtes udgifter, der medgår til at sætte aktivet i den stand, hvori det befandt sig ved skadens indtræden. 5. 5) Er der som følge af, at salgssummen m.v. skal fradrages i afskrivningsgrundlaget, fremkommet en negativ saldo, og er denne ikke udlignet på den i stk. 2 anførte måde eller ved anskaffelser i henhold til dette kapitel eller erhvervsmæssige bygninger i henhold til 17, stk. 1, litra a), senest i det næstfølgende indkomstår skal saldoen udlignes helt derved, at beløbet medregnes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst for sidstnævnte indkomstår. Stk. 2. Den skattepligtige kan i det indkomstår, hvori en negativ saldo fremkommer, udligne saldoen helt eller delvis ved at medregne beløbet eller en del af dette i den skattepligtige indkomst for nævnte indkomstår. Stk. 3. 3) Toll- og Skattstova Føroya kan, når ganske særlige omstændigheder taler herfor, forlænge fristen for udligning af et negativt saldobeløb. Tilladelsen skal gøres betinget af, at der stilles sikkerhed for skattebetalingen.

3 5 a. 2) 6) Anskaffelsesprisen for personbiler, som udelukkende benyttes erhvervsmæssigt, men som er registreret til privat persontransport, medregnes ikke i den i 2 omtalte saldoværdi, hvis anskaffelsesprisen overstiger kr. Stk. 2. Den del af anskaffelsesprisen, som overstiger kr bliver for hver enkelt personbil registreret som en særlig aktivpost i det regnskab, som skal følge med selvangivelsen og kan ikke afskrives efter denne lov. Udgifter til forbedring bliver også for hver enkelt personbil registreret på den særlige aktivpost, og kan heller ikke afskrives efter denne lov. Stk. 3. Kr af anskaffelsesprisen bliver afskrevet for sig for hver enkelt personbil i henhold til 2, stk. 4 i denne lov. Stk. 4. Afskrivning kan ikke foretages i det indkomstår, hvor personbilen, som afskrives i henhold til stk. 3, afstås. Hvis afståelsessummen overstiger anskaffelsessummen forhøjet med forbedringsudgifter og med fradrag af afskrivninger fra foregående indkomstår, skal fortjenesten medregnes i den skattepligtige indkomst for det år, afståelsen finder sted. Er afståelsessummen mindre end anskaffelsessummen, forhøjet med forbedringsudgifter og med fradrag af afskrivninger, kan tabet fradrages ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst det år, personbilen afstås, dog kun den del af tabet, som overstiger det beløb, som i henhold til stk. 2 ikke kan gøres til genstand for afskrivninger. Stk. 5. Bestemmelserne i 31, stk. 1, jfr. stk. 3, anvendes, hvis den skattepligtige: a) Flytter en personbil, som omfattes af bestemmelserne i 5a til anden anvendelse end den i stk. 1 omhandlede. b) Flytter en bil, som omfattes af bestemmelserne i kap. 1 til den anvendelse, som omfattes af stk. 1. Bestemmelserne i b) finder dog kun anvendelse, hvis bilens værdi i handel og vandel, den dag ændringen sker, overstiger kr Stk. 6. Bestemmelserne i kap. 1 anvendes iøvrigt på de i stk. 1 omhandlede personbiler i det omfang, de er forenelige med bestemmelserne i stk Et driftsmiddel betragtes i henseende til bestemmelserne i dette afsnit som anskaffet, når levering har fundet sted. AFSNIT II. Maskiner, inventar og lignende driftsmidler, der benyttes både til erhvervsmæssige og til private formål. 7. Afskrivning på maskiner, inventar og lignende driftsmidler, der benyttes både til erhvervsmæssige og til private formål, skal foretages særskilt for hvert enkelt driftsmiddel. Af det afskrivningsbeløb, som beregnes efter de i det følgende givne regler, kan som skattemæssig afskrivning alene fradrages et beløb, som svarer til den erhvervsmæssige andel i driftsmidlets benyttelse i det pågældende indkomst-år. Stk. 2. 2) Afskrivning kan i anskaffelsesåret beregnes med indtil 30 procent af anskaffelsessummen. For hvert af de følgende indkomstår kan afskrivning beregnes med indtil 30 procent af det beløb, der henstår uafskrevet ved indkomstårets begyndelse. Afskrivning skal altid foretages med hele procenter. Overstiger anskaffelsessummen kr , nedsættes det beløb, hvoraf afskrivningen kan beregnes, med det beløb som anskaffelsessummen overstiger kr Dette beløb registreres som en særlig aktivpost i det regnskab, som skal følge med selvangivelsen, og kan ikke gøres til genstand for afskrivninger i henhold til denne lov. Stk. 3. 2) Afholdes der med hensyn til de i dette afsnit omhandlede driftsmidler udgifter til forbedring, kan afskrivning beregnes på disse udgifter efter reglerne i stk. 1 og 2 på samme måde som på anskaffelsesudgifter ved-rørende sådanne driftsmidler. Forbedringsudgifter vil være at afskrive

4 sammen med det driftsmiddel, de vedrører. Der kan dog ikke afskrives på forbedringsudgifter vedrørende driftsmidler, hvis oprindelige anskaffelsessum har oversteget kr Sådanne forbedringsudgifter registreres på den i stk. 2 omtalte aktivpost i regnskabet. 8. Sælges et af de i dette afsnit omhandlede driftsmidler, kan der ikke for salgsåret beregnes afskrivning på det solgte driftsmiddel. Såfremt salgssummen overstiger anskaffelsessummen med fradrag af samtlige afskrivninger, der er beregnet for tidligere indkomstår, skal den del af avancen, som svarer til forholdet mellem de i tidligere indkomstår foretagne skattemæssige afskrivninger og de samlede beregnede afskrivninger for disse indkomstår, medregnes i den skattepligtige indkomst for salgsåret. Stk. 2. 2) 6) Hvis salgssummen er mindre end anskaffelsessummen med fradrag af samlede beregnede afskrivninger, kan en del af forskelsbeløbet fradrages i den skattepligtige indkomst for salgsåret. Forskelsbeløbet nedsættes dog med det restbeløb, som i henhold til 7, stk. 2, ikke kan afskrives. Af det således nedsatte forskelsbeløb, kan den del, som svarer til forholdet mellem de skattemæssige afskrivninger og de samlede beregnede afskrivninger, fratrækkes i den skattepligtige indkomst for salgsåret. Stk. 3. Ved anskaffelsessummen forstås i denne paragraf den oprindelige anskaffelsesudgift med tillæg af afholdte forbedringsudgifter. 9. Udgår et af reglerne i dette afsnit omfattet driftsmiddel af driften i anledning af en skade, der er overgået det, kan der ikke afskrives på driftsmidlet i det indkomstår, hvori skaden er indtruffet. Såfremt den i anledning af skaden eventuelt udbetalte forsikrings- eller erstatningssum med tillæg af beløb, der måtte blive indvundet ved salg af det skadelidte driftsmiddel, er mindre end driftsmidlets anskaffelsessum med fradrag af de samlede beregnede afskrivninger, kan en del af forskelsbeløbet fradrages i den skattepligtige indkomst for det indkomstår, hvori skaden er indtruffet; herved finder bestemmelsen i 8, stk. 2, tilsvarende anvendelse. Overstiger den eventuelle forsikrings- eller erstatningssum med tillæg af beløb, der måtte blive indvundet ved salg af det skadelidte driftsmiddel, driftsmidlets anskaffelsessum med fradrag af de samlede beregnede afskrivninger, vil en efter reglerne i 8, stk. 1, beregnet del af forskelsbeløbet være at medregne i den skattepligtige indkomst. Stk. 2. Såfremt der til reparation af et skadelidt driftsmiddel afholdes udgifter, der overstiger den i anledning af skaden eventuelt udbetalte forsikrings- eller erstatningssum, kan det overskydende beløb fradrages i den skattepligtige indkomst, såfremt skaden er sket under erhvervsmæssig benyttelse af driftsmidlet. Er skaden sket under anden benyttelse af driftsmidlet, kan fradrag ikke finde sted. Overstiger den eventuelle forsikrings- eller erstatningssum reparationsudgifterne, vil en så stor del af det overskydende beløb, som svarer til forholdet mellem de for tidligere indkomstår foretagne skattemæssige afskrivninger og de samlede beregnede afskrivninger på driftsmidlet for disse indkomstår, være at medregne i den skattepligtige indkomst. Stk. 3. Ved anskaffelsessummen forstås i denne paragraf den oprindelige anskaffelsesudgift med tillæg af afholdte forbedringsudgifter. 10. Et driftsmiddel betragtes i henseende til bestemmelserne i dette afsnit som anskaffet, når levering har fundet sted. AFSNIT III. Skibe til erhvervsmæssig brug. 11. Skattemæssig afskrivning foretages under ét for samtlige fartøjer, der hører til en skattepligtigs virksomhed og udelukkende benyttes erhvervsmæssigt. Stk. 2. Reglerne i dette afsnit gælder også maskiner, inventar og lignende driftsmidler, der benyttes erhvervsmæssigt om bord på skibe.

5 Stk. 3. 7) Reglurnar í hesum kapitli galda eisini fyri veiðiloyvi, fevnd av lóg um vinnuligan fiskiskap, sum verður nýtt vinnuliga. 12. Med de undtagelser, der fastsættes i det følgende, finder de i afsnit I givne regler om afskrivning m.v. på maskiner, inventar og lignende driftsmidler, der udelukkende benyttes erhvervsmæssigt, i det hele anvendelse på fartøjer, der benyttes erhvervsmæssigt. Stk. 2. 8) Indkomstårets skattemæssige afskrivninger foretages på grundlag af saldoværdien ved indkomstårets begyndelse med tillæg af anskaffelsessummen for fartøjer m.v., der er anskaffet, men med fradrag af ophørsstøtte efter lagtingslov nr. 46 af 30. marts 1990 samt bekendtgørelse nr. 27 af 3. maj 1988, der er udbetalt i indkomstårets løb, og med fradrag af salgssummen for fartøjer m.v., der er solgt i indkomstårets løb. Det således udfundne beløb udgør den afskrivningsberettigede saldoværdi. Stk. 3. 5) Er der som følge af, at salgssummen m.v. skal fradrages i afskrivningsgrundlaget, fremkommet en negativ saldo, og er denne ikke udlignet efter bestemmelserne i 5, stk. 2, eller ved anskaffelse af skibe i henhold til dette kapitel, driftsmidler i henhold til kapitel 1 eller erhvervsmæssige bygninger i henhold til 17, stk. 1, litra a) senest i det næstfølgende indkomstår, skal saldoen udlignes helt derved, at beløbet medregnes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst for sidstnævnte indkomstår. 13. Når en kontrakt om bygning eller ombygning af et dæksfartøj er indgået, kan der foretages forskudsafskrivning på den aftalte byggesum. Stk. 2. Forskudsafskrivning kan første gang foretages for det indkomstår, hvori kontrakten er indgået. Forskudsafskrivning kan end-videre foretages i de følgende indkomstår, for så vidt disse ligger forud for det, hvori levering finder sted. Stk. 3. Forskudsafskrivning kan i alt højst andrage 45 procent af den aftalte byggesum. Inden for den i stk. 2 nævnte periode kan den skattepligtige placere forskudsafskrivningen efter ønske; dog kan i intet indkomstår afskrives mere end 15 procent af byggesummen. Stk. 4. I den periode, hvori forskudsafskrivning kan foretages, påvirker forskudsafskrivningen ikke saldoværdien for virksomhedens øvrige skibe. 14. I det indkomstår, hvori der sker levering af et skib, på hvilket forskudsafskrivning er foretaget, indgår skibets anskaffelsessum med fradrag af de foretagne forskudsafskrivninger i afskrivningsgrundlaget for virksomhedens øvrige skibe efter reglerne i 2, jfr Ophæves en kontrakt om bygning af et skib, skal et beløb lig summen af de foretagne forskudsafskrivninger på skibet medregnes i den skattepligtige indkomst for det indkomstår, hvori ophævelsen sker. 16. I tilfælde af salg af retten i henhold til en kontrakt om bygning af et skib skal fortjeneste eller tab herved tages i betragtning ved opgørelsen af sælgerens skattepligtige indkomst for det indkomstår, hvori salget sker. Har forskudsafskrivningen fundet sted, skal de foretagne forskudsafskrivninger tages i betragtning ved opgørelsen af avance eller tab. Stk. 2. Ved anvendelsen af bestemmelsen i stk. 1 betragtes udbetaling af forsikrings- eller erstatningssum som salg af den pågældende kontrakt. 16 a. 9) Personer, hvis skattepligt på Færøerne ophører eller som underkastes en anden skatteordning, og som har opnået skattemæssig fortjeneste ved salg af aktiver, der kan afskrives i medfør af denne lov eller kontrakt i henhold til 16, stk. 1, skal uden hensyn til bestemmelser i denne eller andre love erlægge en afgift på 40% af den skattepligtige fortjeneste, der ikke i forvejen er medregnet i den indtægt, der skal beskattes. Såfremt fortjenesten ved salg af aktiv allerede er

6 medregnet i skatteopgørelsen, da den skattepligtige forlader landet, og en del af skatten er erlagt ved påligningen, skal der foretages en ny beregning af afgiften således: Afgiften beregnet særskilt af fortjenesten reduceres med den forholdsmæssige del af skatten betalt for det pågældende år. Stk. 2. Såsnart salg har fundet sted, skal sælgeren indlevere opgørelse over fortjeneste til ligningsrådet, opgjort i henhold til denne lovs regler. Ligningsrådet kontrollerer opgørelsen og fastsætter den afgift, der skal erlægges til Føroya gjaldstova senest 2 uger efter, at sælgeren har modtaget underretning om afgiften fra ligningsrådet. Af fortjeneste under kr erlægges ingen afgift. Stk. 3. Såfremt sælgeren inden 31. december året efter salget anvender fortjenesten i sin helhed til anskaffelse af aktiver der er nævnte i kapitlerne 1, 2 og 3 i denne lov i forbindelse med erhverv her i landet, kan han efter ansøgning få afgiften refunderet. Ansøgning sendes ligningsrådet, der er bemyndiget til at refundere afgiften. Stk. 4. Afgiften fordeles med 1/3 til kommunen og 2/3 til landskassen. Stk. 5. Landsstyret foreskriver nærmere regler angående forvaltningen af denne regel. 16 b. 3) 5) 10) Personlig skatteyder kan foretage afskrivning af aktiver, som henhører under dette kapitel, efter reglerne i dette kapitel og kapitel 1 med nedenfor anførte begrænsninger: 1) Afskrivning kan foretages i overskud ved drift af skibe. Endvidere kan afskrives op til 15% af den afskrivningsberettigede saldoværdi, dog højst 15% af anden indtægt med alle fradrag. Afdrag af oprindelige lån i skibe, som ikke dækkes af driftsoverskud sammenlagt fra egne skibe, kan altid afskrives, når den skattemæssige saldo er mindst lige så stor som restgælden på skibene. Årlig afskrivning efter 2, jfr. 12 kan højst være 30% af den saldoværdi, som kan afskrives. 2) Forskudsafskrivning efter 13 kan ikke overstige indskudt egenkapital udover overskud ved drift af skibe. 3) Personlig skatteborger, som pr. 1. september 1974 har underskrevet kontrakt om bygning af skibe, kan uanset bestemmelserne i nr. 2 afskrive efter reglerne i 13 for indkomstårene 1974 og Stk. 2. Driftsoverskud af skib efter nærværende paragraf er nettooverskud efter at alle driftsudgifter herunder alle lønninger, også rederløn og hyrer efter gældende overenskomster, er fratrukket, men forinden afskrivningen er foretaget. 16 c. 2) Person, hvis fulde skattepligt til Færøerne ophører, og som har afskrevet på aktiver, som han ejer i udlandet, skal i det år, fuld skattepligt til Færøerne ophører, erlægge en afgift på 40% af disse afskrivninger. Stk. 2. Afgiften fordeles med 1/ 3 til kommunen og 2/ 3 til landskassen. Landsstyret kan fastsætte nærmere regler for administrationen af denne bestemmelse. AFSNIT IV. Bygninger m.m. 2) 17. 2) 6) Skattemæssig afskrivning efter reglerne i 20 kan foretages på nedenfor anførte bygninger, der benyttes erhvervsmæssigt: a. Bygninger, som udelukkende anvendes til håndværk og industri, herunder medregnet nødvendige kontor- og lagerlokaler. b. Bygninger, der udelukkende anvendes til hotel eller bygninger til udlejning med mindst 10 lejligheder, herunder medregnet nødvendige kontor- og lagerlokaler. c. Andre bygninger, herunder kontor- og lagerbygninger, hvoraf mindst 75% af etagearealet benyttes erhvervsmæssigt, herunder medregnet nødvendige lagerlokaler.

7 Stk. 2. Der kan ikke foretages afskrivning på bygninger, som anvendes til bolig eller dertil knyttede formål, jfr. dog stk a. 2) Skattemæssig afskrivning efter reglerne i 20, stk. 1 kan foretages for fiskeopdræt (stenkast m.m.), som udelukkende anvendes erhvervsmæssigt, og som ikke omfattes af reglerne i kapitel 1 i denne lagtingslov. Stk. 2. De bestemmelser i denne lagtingslov, som er gældende for bygninger, som omfattes af reglerne i 17, stk. 1, litra a, gælder også for de i stk. 1 anførte fiskeopdræt. Stk. 3. Afskrivning i henhold til stk. 1 er betinget af ligningsrådets tilladelse. Ligningsrådet kan fastsætte nærmere bestemmelser for, under hvilke betingelser afskrivning kan foretages. 18. Anvendes kun en del af en bygning til formål, der berettiger til afskrivning efter 17, kan skattemæssig afskrivning kun foretages på den del af anskaffelsessummen, der forholdsmæssigt svarer til den nævnte bygningsdels etageareal. 19. På udgifter til ombygning eller forbedring kan skattemæssig afskrivning foretages efter afskrivningssatserne for den bygning de vedrører, jfr. 20 og ) På de i 17, stk. 1, litra a) og b) nævnte bygninger kan der i anskaffelsesåret og hvert af de nærmest følgende 9 indkomstår foretages skattemæssig afskrivning med indtil 7% af anskaffelsessummen. I hvert af de derefter følgende indkomstår kan skattemæssig afskrivning foretages med indtil 2% af anskaffelsessummen. Ved anskaffelsesåret forstås det indkomstår, hvori bygningen erhverves eller fuldføres og tages i brug til et formål, der berettiger til skattemæssig afskrivning. Stk. 2. På de i 17, stk. 1, litra c), nævnte bygninger kan der i anskaffelsesåret og hvert af de nærmest følgende 9 indkomstår foretages skattemæssig afskrivning med indtil 4% af anskaffelsessummen. I hvert af de derefter følgende indkomstår kan skattemæssig afskrivning foretages med indtil 1% af anskaffelsessummen. Stk. 3. Samme regler, som anført i stk. 1 og 2, er gældende for bygninger, hvis anskaffelsessum er opgjort efter reglerne i 27 A. Stk. 4. 2) Benyttes en bygning samtidig til erhvervsmæssige formål som anført i 17, stk. 1, litra c og litra a eller litra b, kan skattemæssig afskrivning foretages efter stk. 1 og stk. 2, forholdsmæssigt svarende til benyttelsesgraden af etagearealet i bygningen. 21. Inden for de i 20 angivne rammer kan den skattepligtige placere de dér nævnte afskrivninger efter ønske i de enkelte indkomstår. Stk. 2. Afskrivning kan ikke foretages i det indkomstår hvori bygningen afhændes eller nedrives. Stk. 3. Ophører den skattepligtige med at anvende bygningen til formål, der berettiger til afskrivning, kan skattemæssig afskrivning på bygningen ikke foretages i de indkomstår, hvor sådan anvendelse ikke har fundet sted. 22. Skattemæssig afskrivning skal foretages særskilt for hver enkelt bygning. Stk. 2. Reglerne i stk. 1 finder tilsvarende anvendelse på udgifter til ombygning eller forbedring. 23. Hvis der på en bygning sker en skade, der ikke kan udbedres ved normal vedligeholdelse, kan afskrivning fra og med det indkomstår, hvor skaden indtræffer, kun beregnes af den del af erhvervssummen, som svarer til forholdet mellem bygningens værdi efter skadens indtræden og værdien umiddelbart forinden. Med hensyn til udgifter, der anvendes til udbedring af en sådan skade, finder reglen i 19 anvendelse.

8 24. Når en afskrivningsberettiget bygning nedrives, kan der i den skattepligtige indkomst for det indkomstår, hvori nedrivningen sker, foretages et fradrag, der svarer til de uafskrevne beløb nedsat med den eventuelle salgssum for materialer m.v. Fradrag kan dog kun foretages, når den skattepligtige i mindst 5 år før nedrivningen har ejet bygningen og i dette tidsrum har anvendt den til et formål, der berettiger til skattemæssig afskrivning ) Sælger eller afhænder den skattepligtige bygning eller byggegrund, hvor der står, eller hvorpå der har stået bygning, som kunne være afskrevet efter 17, stk. 1, litra a, jfr. 20, for mere end den skattemæssigt bogførte værdi, skal fortjeneste og foretagne afskrivninger medregnes i den skattepligtige indkomst, hvis disse ikke anvendes til anskaffelse af de i kap. 1 omhandlede driftsmidler eller de i 17 stk. 1, litra a omhandlede bygninger senest i indkomståret, der følger efter salgsåret. Eventuelt tab ved salg eller afhændelse kan ikke fradrages i opgørelsen af den skattepligtige indkomst. For bygning og byggegrund, som er erhvervet før den 1. januar 1950, medregnes fortjeneste eller tab ikke i opgørelsen af den skattepligtige indkomst, hvorimod genvundne afskrivninger behandles som angivet foran. Stk. 2. Sælger eller afhænder den skattepligtige bygning eller byggegrund, hvor der står eller hvorpå der har stået bygning, som kunne være afskrevet efter 17, stk. 1, litra b og c, jfr. 20, for mere end den skattemæssigt bogførte værdi, skal fortjeneste og foretagne afskrivninger medtages i den skattepligtige indkomst i salgsåret. Eventuelt tab ved salg eller afhændelsen kan ikke fradrages i opgørelsen af den skattepligtige indkomst. For bygning og byggegrund, som er erhvervet før 1. januar 1950, medregnes fortjeneste eller tab ikke i opgørelsen af den skattepligtige indkomst, hvorimod genvundne afskrivninger behandles som angivet foran. Stk. 3. 5) Anskaffelsessummen for de i stk. 1 og 2 nævnte bygninger og byggegrunde skal pristalsreguleres frem til senest fastsatte pristal før salgsdagen efter de pristalsfastsættelser, der har været gældende siden 1. januar Stk. 4. Forsikrings- eller erstatningssummen behandles på samme måde som beløb, der indvindes ved salg af det pågældende formuegode. 26. Indvindes en fortjeneste, der er skattepligtig efter 25, ved modtagelsen af en forsikrings- eller erstatningssum, kan den skattepligtige begære sig fritaget for, at fortjenesten henregnes til hans indkomst. Fritagelsen er betinget af, at forsikrings- eller erstatningssummen anvendes fuldt ud til genopførelse eller genanskaffelse af det skadelidte formuegode, samt af, at fortjenesten anvendes til forlods afskrivning på udgiften til genopførelse eller genanskaffelse. Stk. 2. Erklæring om, at forsikrings- eller erstatningssummen vedrørende en skadelidt bygning er anvendt eller agtes anvendt på den i stk. 1 angivne måde, skal afgives senest samtidig med udløbet af fristen for indgivelsen af selvangivelse for det indkomstår, hvori fortjenesten er konstateret. Stk. 3. Genopførelse eller genanskaffelse skal ske enten i det indkomstår, hvori fortjenesten konstateres, eller i det nærmest følgende indkomstår. Finder genopførelse eller genanskaffelse ikke sted inden udløbet af denne periode, skal fortjenesten tillægges den skattepligtige indkomst for det indkomstår, hvori fortjenesten blev konstateret. Det beløb, der i den anledning skal efterbetales, forrentes med 1 pct. månedlig for hver påbegyndt måned regnet fra de tidspunkter, til hvilke skatten ville have været forfalden, såfremt den skattepligtige ikke havde begæret sig fritaget for erlæggelsen. Stk. 4. Når ganske særlige omstændigheder taler derfor, kan ligningsrådet efter andragende forlænge fristen for genopførelse eller genanskaffelse. Stk. 5. Viser det sig, at forsikrings- eller erstatningssummen ikke fuldt ud medgår til genopførelse eller genanskaffelse, finder foranstående regler om efterbeskatning anvendelse på den overskydende del af forsikrings- eller erstatningssummen, dog højst på et beløb svarende til fortjenesten. Stk. 6. Beløb, der anvendes til forlods afskrivning efter stk. 1, 2. punktum, kan ikke fradrages ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst.

9 Stk. 7. Skattemæssige afskrivninger på det genopførte eller genanskaffede formuegode beregnes på grundlag af anskaffelsessummen med fradrag af det beløb, der er afskrevet forlods ) Udgifter til erhvervelse af byggegrund, byggemodning af grunden og det omkringliggende areal, kan ikke henregnes til anskaffelsessummen eller til forbedringsudgifter m.v. af den afskrivningsberettigede bygning. 27 a. 5) Vedrørende bygninger, som er taget i brug 1. januar 1983 eller senere, skal det samlede beløb for installationer og indretninger før afskrivninger lægges til bygningens anskaffelsessum, og den del af installationer og indretninger, der er afskrevet iflg. kap. 1 fradrages. Det således udregnede beløb er bygningens anskaffelsessum i det regnskabsår, som sluttede i Stk. 2. Samme regler som i stk. 1 er også gældende for ombygninger og forbedringer, som er foretaget 1. januar 1983 eller senere. 28. Reglerne i dette afsnit kan fraviges i tilfælde, hvor der påhviler en fast ejendom hjemfaldsforpligtelse eller anden forpligtelse af lignende art. AFSNIT V. Almindelige bestemmelser ) Ved salg af de af denne lov omhandlede formuegoder finder reglerne i 27 i lagtingslov nr. 86 af 1. september 1983 om landsskat og kommuneskat med senere ændringer anvendelse i tilfælde, hvor salg af sådanne formuegoder henhører til den skattepligtiges næringsvej eller det pågældende formuegode er erhvervet i spekulationsøjemed. Stk. 2. For aktiver af den i afsnit I og III omhandlede art formindskes i de i stk. 1 nævnte tilfælde saldoværdien i henhold til 2, jfr. 12, med anskaffelsessummen for det solgte formuegode med fradrag af skattemæssige afskrivninger, der i indkomstår forud for salgsåret er foretaget på dette. Stk. 3. En skattepligtig, der har foretaget afskrivninger i overensstemmelse med bestemmelserne i denne lov, kan efter udløbet af fristen for indgivelse af selvangivelse kun ændre disse afskrivninger med ligningsrådets tilladelse. 30. Erhvervelse af formuegoder ved gave eller arveforskud sidestilles i denne lov med køb. Som købesum betragtes i disse tilfælde det beløb, der er lagt til grund ved beregningen af gaveafgift eller indkomstskat af den pågældende erhvervelse. Har denne ikke været afgifts- eller indkomstskattepligtig, betragtes som købesum det pågældende formuegodes værdi i handel og vandel på erhvervelsestidspunktet. Stk. 2. Overdragelse af formuegoder som gave eller arveforskud sidestilles i denne lov med salg af de pågældende formuegoder. Som salgssum betragtes den værdi, der lægges til grund ved beregningen af gaveafgift eller indkomstskat i forbindelse med overdragelsen eller såfremt denne ikke er afgifts- eller indkomstskattepligtig værdien i handel og vandel på overdragelsestidspunktet ) Overfører en skattepligtig formuegoder af den i afsnit I-IV omhandlede art til benyttelse enten til udelukkende private formål eller til både erhvervsmæssige og private formål, sidestilles sådanne overførelser i denne lov med salg og køb af de pågældende formuegoder. Stk. 2. Overfører en skattepligtig maskiner, inventar, skibe, bygninger og lignende formuegoder fra udelukkende privat benyttelse enten til udelukkende erhvervsmæssig benyttelse eller til benyttelse til både erhvervsmæssige og private formål, sidestilles sådanne overførelser i denne lov med køb af de pågældende formuegoder.

10 Stk. 3. Som salgssum og købesum betragtes værdien i handel og vandel på overførelsestidspunktet. 31a. 3) Virksemið her á landi verður roknað sum hildið uppat, tá tann vinnurekandi hevur avhent sínar maskinur, rakstrargøgn, innbúgv o.a. Stk. 2. Flytur tann skattskyldugi maskinur, rakstrargøgn, innbúgv o.a., sum hevur verið nýtt í skattskyldugum virksemi her á landi, til nýtslu uttanlands, verður slík flyting javnsett við sølu. Sølupeningur er virðið í vanligum handli um flutningsmundið. 32. Ekspropriationserstatninger sidestilles i denne lov med salgssummer. 33. Ligningsrådet fastsætter de nærmere forskrifter om, hvilke oplysninger der skal meddeles af de skattepligtige til de skattelignende myndigheder til brug ved disses kontrol med overholdelsen af bestemmelserne i denne lov, og fastsætter i denne forbindelse den form, hvori de pågældende oplysninger skal afgives. Afgivelsen af de nævnte oplysninger kan fremtvinges ved pålæg af en daglig bøde, der fastsættes af ligningsrådet. AFSNIT VI. Ikrafttrædelsesbestemmelser m.v. 34. Denne lov finder første gang anvendelse ved skatteligningen for skatteåret 1972/73. Stk. 2. For så vidt angår formuegoder, der afhændes inden 19. oktober 1971 kan den skattepligtige ansøge om, at de hidtil gældende regler om afskrivning og om den skattemæssige behandling af fortjeneste eller tab finder anvendelse. Sådan ansøgning skal indgives til ligningsrådet senest samtidig med selvangivelse for det pågældende skatteår. 35. Maskiner, inventar og lignende driftsmidler, der udelukkende benyttes erhvervsmæssigt, samt skibe til erhvervsmæssig brug, skal såfremt de er i den skattepligtiges besiddelse ved begyndelsen af det indkomstår, for hvilket lovens regler første gang kommer til anvendelse, medregnes i saldoværdien efter 2, stk. 1, jfr. 12 med anskaffelsessummen efter fradrag af såvel ordinære som ekstraordinære afskrivninger, som den skattepligtige for tidligere indkomstår har foretaget på de pågældende driftsmidler. 36. Afskrivning på maskiner, inventar og lignende driftsmidler, der benyttes både til erhvervsmæssige og til private formål, og som er i den skattepligtiges besiddelse ved begyndelsen af det indkomstår, for hvilket lovens regler første gang kommer til anvendelse, foretages på grundlag af det pågældende driftsmiddels anskaffelsessum reduceret med et beløb lig summen af de ordinære skattemæssige afskrivninger, som den skattepligtige kunne have foretaget på det pågældende driftsmiddel i tidligere indkomstår, såfremt driftsmidlet i disse indkomstår udelukkende havde været benyttet erhvervsmæssigt. 37. En skattepligtig kan, hvis betingelserne herfor i øvrigt er opfyldt, i stedet for at afskrive efter denne lov vælge at foretage ekstraordinære skattemæssige afskrivninger efter de derom fastsatte regler. Ordinær afskrivning skal i så fald for det pågældende formuegodes vedkommende foretages efter de hidtil gældende regler, og formuegoder af den i afsnit I og III omhandlede art medregnes i disse tilfælde ikke i saldoværdien efter 2, stk. 1, jfr. 12. Stk. 2. Et formuegode af den i afsnit I og III omhandlede art, hvorpå skattepligtige har valgt at foretage ekstraordinære afskrivninger i medfør af bestemmelsen i stk. 1, kan når som helst overføres til afskrivning efter de i denne lov i øvrigt indeholdte regler. Stk. 3. Formuegoder af den i afsnit I og III omhandlede art, hvorpå den skattepligtige har valgt at

11 foretage ekstraordinære afskrivninger i medfør af bestemmelsen i stk. 1, skal altid overføres til afskrivning efter de i denne lov i øvrigt indeholdte regler når den til ekstraordinær afskrivning udsondrede del af anskaffelsessummen er afskrevet fuldt ud, eller når den periode, hvori ekstraordinær afskrivning kan foretages, er udløbet. Stk. 4. For det første indkomstår, for hvilket et formuegode af den i afsnit I og III omhandlede art, der har været genstand for ekstraordinær afskrivning i medfør af bestemmelsen i stk. 1, overføres til afskrivning efter de i denne lov i øvrigt indeholdte regler, er afskrivningsgrundlaget formuegodets anskaffelsessum med fradrag af de i tidligere indkomstår foretagne ordinære og ekstraordinære skattemæssige afskrivninger. Ekstraordinær afskrivning på det pågældende formuegode kan ikke foretages for det indkomstår, for hvilket overførsel finder sted, eller for senere indkomstår. 38. Landsstyret fastsætter de nærmere regler for gennemførelsen af denne lov og bemyndiges til at afholde de til lovens gennemførelse nødvendige udgifter ) Samtidig med nærværende lovs ikrafttræden ophæves lagtingslov nr. 3 af 2. februar 1956, jfr. lagtingslov nr. 29 af 12. maj 1970 om ekstraordinære skattefri afskrivninger på skibe, samt visse bygninger og maskiner m.v., samt 3, stk. 2, 3 og 4. 1) Broytt við løgtingslóg nr. 36 frá 20. apríl 1989 sum kom í gildi 10. mai 1989, og hevði so ljóðandi skiftisreglu í 2 stk. 2: Tó kunnu persónar, sum hava gjørt íløgur eftir galdandi skipan, framhaldandi avskriva av nevndu íløgum. 8) Broytt við løgtingslóg nr. 39 frá 26. apríl ) Broytt við løgtingslóg nr. 59 frá 8. mai ) Broytt við løgtingslóg nr. 19 frá 14. februar í hesi løgtingslóg er soljóðandi: Henda løgtingslóg kemur í gildi dagin eftir, at hon er kunngjørd. 1, nr. 1-5, fær virknað frá 1. januar ) Broytt við løgtingslóg nr. 70 frá 26. september ) Broytt við løgtingslóg nr. 74 frá 12. desember ) Broytt við løgtingslóg nr. 51 frá 26. mai ) Broytt við løgtingslóg nr. 174 frá 21. desember í hesi lóg er soljóðandi: Henda løgtingslóg kemur í gildi dagin eftir, at hon er kunngjørd, og hevur virknað frá 7. november 2001 og 3 í hesi lóg er soljóðandi: Avskrivingar, sum eru gjørdar av veiðiloyvum, sum eru útvegað men ikki seld, áðrenn lógin fær virknað, skulu halda fram. Stk. 2. Útreiðsluføring av keypspeningi fyri veiðilovyi, sum eru útvegað, men ikki seld, áðrenn lógin fær virknað, skal javnmetast við avskrivingar. 8) Broytt við løgtingslóg nr. 4 frá 25. januar ) Broytt við løgtingslóg nr. 39 frá 26. apríl ) Broytt við løgtingslóg nr. 5 frá 11. februar 1977.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 30 af 1. december 2006 om skattemæssige afskrivninger med videre

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 30 af 1. december 2006 om skattemæssige afskrivninger med videre Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 30 af 1. december 2006 om skattemæssige afskrivninger med videre I henhold til 24, stk. 1, nr. 1, i landstingslov nr. 12 af 2. november 2006 om indkomstskat fastsættes:

Læs mere

Afskrivnings loven. Sol og vind:

Afskrivnings loven. Sol og vind: Afskrivnings loven Sol og vind: Der er på sol anlæg mulighed for at afskrive hele 25% pr år efter saldo metoden hvis anlægget er under 1 MW, det er op til den enkelte investere om denne vil/kan udnytte

Læs mere

Uddrag af afskrivningslovens kapitel 3 omhandlende ejendomme

Uddrag af afskrivningslovens kapitel 3 omhandlende ejendomme Uddrag af afskrivningslovens kapitel 3 omhandlende ejendomme Kapitel 3 Bygninger, installationer og drænings- og markvandingsanlæg på jordbrugsbedrifter Bygninger og installationer 14. Erhvervsmæssigt

Læs mere

Kapitel 1. Overgangsbestemmelser omskattepligt.

Kapitel 1. Overgangsbestemmelser omskattepligt. Lagtingslov nr. 118 af 29. december 1983 om overgangsbestemmelser ved indførelse af kildeskat, som senest ændret ved lagtingslov nr. 109 af 15. november 1984 Kapitel 1. Overgangsbestemmelser omskattepligt.

Læs mere

Vejledning vedrørende afskrivningsregler for selvstændige erhvervsdrivende fra og med indkomståret 2013

Vejledning vedrørende afskrivningsregler for selvstændige erhvervsdrivende fra og med indkomståret 2013 Vejledning vedrørende afskrivningsregler for selvstændige erhvervsdrivende fra og med indkomståret 2013 Ændring af skattelovgivningen Afskrivningsreglerne for selvstændig erhvervsdrivende bliver fra og

Læs mere

KILDESKATTELOVEN 26 A.

KILDESKATTELOVEN 26 A. KILDESKATTELOVEN 26 A. Skattemæssige afskrivninger på aktiver, der anvendes i en af en gift person drevet erhvervsvirksomhed, foretages af den pågældende, uanset om aktivet tilhører denne eller den med

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om skattemæssige afskrivninger (afskrivningsloven)

Bekendtgørelse af lov om skattemæssige afskrivninger (afskrivningsloven) LBK nr 1106 af 09/09/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 6. juli 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 13-0249619 Senere ændringer til forskriften LOV nr 202 af 27/02/2015 LBK

Læs mere

Namminersornerullutik Oqartussat Grønlands Hjemmestyre. Akileraartarnermut Pisortaqarfik Skattedirektoratet

Namminersornerullutik Oqartussat Grønlands Hjemmestyre. Akileraartarnermut Pisortaqarfik Skattedirektoratet Namminersornerullutik Oqartussat Grønlands Hjemmestyre Akileraartarnermut Pisortaqarfik Skattedirektoratet Cirkulære nr. 1 af 15. januar 2002 om skattemæssige afskrivninger m.v. Indledende bemærkninger.

Læs mere

Beskatning af genvundne afskrivninger på udbyderhonorar SKM2013.423.VLR

Beskatning af genvundne afskrivninger på udbyderhonorar SKM2013.423.VLR - 1 Beskatning af genvundne afskrivninger på udbyderhonorar SKM2013.423.VLR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Vestre Landsret fandt ved dom af 13. maj 2013, ref. i SKM2013.423.VLR, at der

Læs mere

Mere om parcelhusejerens solcelleanlæg og de skattemæssige

Mere om parcelhusejerens solcelleanlæg og de skattemæssige - 1 Mere om parcelhusejerens solcelleanlæg og de skattemæssige forhold Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Den 30. juni 2012 omtalte jeg spørgsmålet om mulighederne for at foretage skattemæssige

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. marts 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. marts 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. marts 2014 Sag 170/2012 (1. afdeling) A (advokat Christian Falk Hansen) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) I tidligere instanser er

Læs mere

SKATM-2012-00-09. Driftsmidler. Afskrivningsgrundlag. Forhøjet med

SKATM-2012-00-09. Driftsmidler. Afskrivningsgrundlag. Forhøjet med Page 1 of 8 Du er her: LandbrugsInfo > Økonomi > Skat > Skattemeddelelser > 00 Ændringer til love og forskrifter > SKATM-2012-00-09. Driftsmidler. Afskrivningsgrundlag. Forhøjet med 15 pct. Skattemeddelelse

Læs mere

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 7 af 30. marts 2012 om forskudsregistrering, selvangivelse og skatternes afregning. Kapitel 1

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 7 af 30. marts 2012 om forskudsregistrering, selvangivelse og skatternes afregning. Kapitel 1 Selvstyrets bekendtgørelse nr. 7 af 30. marts 2012 om forskudsregistrering, selvangivelse og skatternes afregning I henhold til 13, stk. 7 og 8, 14, stk. 1, 15, stk. 2, 17, stk. 1, 28, 42, stk. 2, 45,

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om beskatning af fortjeneste ved afståelse af fast ejendom

Bekendtgørelse af lov om beskatning af fortjeneste ved afståelse af fast ejendom LBK nr 1200 af 30/09/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 13-0249585 Senere ændringer til forskriften LOV nr 202 af 27/02/2015 LOV

Læs mere

Landstingslov nr. 3 af 5. juni 1986 om ændring af landstingslov om indkomstskat

Landstingslov nr. 3 af 5. juni 1986 om ændring af landstingslov om indkomstskat Landstingslov nr. 3 af 5. juni 1986 om ændring af landstingslov om indkomstskat I landstingslov nr. 5 af 19. maj 1979 om indkomstskat, som ændret senest ved landstingslov nr. 9 af 28. oktober 1985, foretages

Læs mere

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 25 af 1. december 2006 om forskudsregistrering, selvangivelse og skatternes afregning Historisk

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 25 af 1. december 2006 om forskudsregistrering, selvangivelse og skatternes afregning Historisk Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 25 af 1. december 2006 om forskudsregistrering, selvangivelse og skatternes afregning Historisk I henhold til 13, stk. 7 og 8, 14, stk. 1, 15, stk. 2, 28, 42, stk. 2, 45,

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2005-418-0247 Den Spørgsmål 157

Skatteministeriet J.nr. 2005-418-0247 Den Spørgsmål 157 Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 157 Offentligt Skatteministeriet J.nr. 2005-418-0247 Den Spørgsmål 157 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr.157

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 31. maj 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 31. maj 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 31. maj 2011 Sag 263/2009 (1. afdeling) Skagerak Fiskeeksport A/S (advokat Poul Bostrup) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) I tidligere

Læs mere

- 2. Offentliggjort d. 29. oktober 2011

- 2. Offentliggjort d. 29. oktober 2011 - 1 Erstatninger og skat Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med en erstatning godtgøres den skadelidte person for et tab. En erstatning vil som udgangspunkt være en økonomisk erstatning uanset

Læs mere

Generel exitskat på aktiver

Generel exitskat på aktiver Generel exitskat på aktiver April 2015 Global Employer Services Generel exitskat på aktiver Nu er der indført generel exitskat for personer, der flytter fra Danmark herunder henstand med betaling af exitskat

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 12. april 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 12. april 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 12. april 2013 Sag 183/2012 Henning Bredahl Thomsen (advokat Jakob Krogsøe) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Lars Apostoli) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2004-411-0038 Den

Skatteministeriet J.nr. 2004-411-0038 Den Skatteministeriet J.nr. 2004-411-0038 Den Til Folketingets Skatteudvalg L Fejl! Intet bogmærkenavn opgivet.2929 29- forslag til lov om ændring af afskrivningsloven og virksomhedsskatteloven (Justeringer

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ansættelse og opkrævning m.v. af skat ved kulbrinteindvinding

Bekendtgørelse af lov om ansættelse og opkrævning m.v. af skat ved kulbrinteindvinding LBK nr 966 af 20/09/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 16. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2011-411-0048 Senere ændringer til forskriften LOV nr 513 af 07/06/2006

Læs mere

Investering i solceller. Faktablad om investering i solcelleanlæg

Investering i solceller. Faktablad om investering i solcelleanlæg Investering i solceller Faktablad om investering i solcelleanlæg INDHOLDSFORTEGNELSE KORT OM SOLCELLEANLÆG... 3 Nettomåleordningen... 3 Salg af strøm... 3 Registrering og ejerskab... 4 Aflæsning af måler...

Læs mere

Bilag 4 - Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død

Bilag 4 - Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død Bilag 4 - Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død 1 Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død Barnet 1 kan i denne situation vælge mellem at overtage landbruget med eller

Læs mere

Fraflytningsbeskatning (Exitskat) af erhvervsdrivende

Fraflytningsbeskatning (Exitskat) af erhvervsdrivende - 1 Fraflytningsbeskatning (Exitskat) af erhvervsdrivende Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Folketinget vedtog i februar 2015 nye regler om exitbeskatning, dvs. beskatning af erhvervsdrivende,

Læs mere

Vedvarende energianlæg (fx solcelle, vindmølle)

Vedvarende energianlæg (fx solcelle, vindmølle) Vedvarende energianlæg (fx solcelle, vindmølle) Vedvarende energianlæg kan for eksempel være solcelleanlæg, vindmøller, biomasseanlæg og biogasanlæg. Ejer du vedvarende energianlæg eller har andele i et

Læs mere

Undervisningsnotat nr. 8:

Undervisningsnotat nr. 8: HD-R, 6. SEMESTER SKATTERET, foråret 2004 Undervisningsnotat nr. 8: Ejendomsavancebeskatning Valdemar Nygaard Ejendomsavancebeskatning: Notatet bygger på afsnit XIV - Almen del. Baggrund - oversigt: Historisk

Læs mere

K/S Viking 3, Ejendomme CVR nr. 12 49 78 73

K/S Viking 3, Ejendomme CVR nr. 12 49 78 73 - 1 - K/S Viking 3, Ejendomme Gl. Røsnæsvej 13 4400 Kalundborg K/S Viking 3, Ejendomme CVR nr. 12 49 78 73 Redegørelse til kommanditisterne til brug for selvangivelsen 2014 (Dato) (Underskrift) - 2 - Generelt

Læs mere

Beregningsskema for maksimalt tilladt pris ved overdragelse af anparter/aktier i lægepraksis

Beregningsskema for maksimalt tilladt pris ved overdragelse af anparter/aktier i lægepraksis PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION j.nr. 2013-7627 December 2013 Beregningsskema for maksimalt tilladt pris ved overdragelse af anparter/aktier i lægepraksis Beregningsskemaet udfyldes i 2 tempi. Kopi af

Læs mere

Bekendtgørelse af Konkursskatteloven

Bekendtgørelse af Konkursskatteloven Bekendtgørelse af Konkursskatteloven Herved bekendtgøres konkursskatteloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 702 af 6. september 1999, med de ændringer, der følger af 2 i lov nr. 874 af 3. december 1999, 11

Læs mere

Side 1 af 5 Forældrekøb og -salg af lejlighed Sprog Dansk Dato for 15 jun 2011 08:26 offentliggørelse Resumé Denne vejledning handler om de mest almindelige skatteregler ved forældrekøb, - udlejning og

Læs mere

Forældrekøb efterfølgende afståelse

Forældrekøb efterfølgende afståelse - 1 Forældrekøb efterfølgende afståelse Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Køb af bolig til familiemedlemmer eller andre nærtstående er efterhånden blevet udbredt. Typisk er der tale om forældrekøb,

Læs mere

Redegørelse til kommanditisterne til brug for selvangivelsen for 2012

Redegørelse til kommanditisterne til brug for selvangivelsen for 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Arosgaarden, Åboulevarden 31 Postboks 514 8100 Aarhus C Telefon 89414141 Telefax 89414243 www.deloitte.dk K/S Difko XXXIX (39) Sønderlandsgade

Læs mere

Vejlednings- og specifikationshæfte Difko-anparter indkomståret 2011

Vejlednings- og specifikationshæfte Difko-anparter indkomståret 2011 Vejlednings- og specifikationshæfte Difko-anparter indkomståret 2011 Vejledning og nøgletal for kommanditister med individuelle afskrivninger og/eller "brugte" anparter. Indledning I dette vejlednings-

Læs mere

Vejledning vedrørende skibsvirksomhed indkomståret 2011

Vejledning vedrørende skibsvirksomhed indkomståret 2011 Vejledning vedrørende skibsvirksomhed indkomståret 2011 Anvendes af kommanditister med individuelle afskrivninger og/eller "brugte" anparter i K/S Difko 64 - K/S Difko 73. Indholdsfortegnelse Indledning

Læs mere

K/S Viking 3, Ejendomme CVR nr

K/S Viking 3, Ejendomme CVR nr - 1 - K/S Viking 3, Ejendomme Gl. Røsnæsvej 13 4400 Kalundborg K/S Viking 3, Ejendomme CVR nr. 12 49 78 73 Redegørelse til kommanditisterne til brug for selvangivelsen 2010 (Dato) (Underskrift) - 2 - Generelt

Læs mere

Redegørelse til kommanditisterne til brug for selvangivelsen for 2012

Redegørelse til kommanditisterne til brug for selvangivelsen for 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Åboulevarden 31 Postboks 514 8100 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk K/S Difko LVII (57) Sønderlandsgade

Læs mere

Optimering af skat ved salget

Optimering af skat ved salget Optimering af skat ved salget Overvejelser før salget Nye vurderinger Istandsættelser på ejendommen Nedrivning af bygninger Dyr på ejendommen uden beholdningsregnskab Fordeling af overdragelsessummen Skattefri

Læs mere

Cand.merc.aud. Eksamensopgave sommer 2008 SKATTERET

Cand.merc.aud. Eksamensopgave sommer 2008 SKATTERET Cand.merc.aud. Eksamensopgave sommer 2008 SKATTERET Rettevejledning Opgave 1. Fortjeneste ved afståelse af fast ejendom skal som udgangspunkt medregnes ved indkomstopgørelsen, jf. ejendomsavancebeskatningslovens

Læs mere

Anders Christiansen Stastaut. revisor. 1 20 januar 2012 Vedvarende Energianlæg

Anders Christiansen Stastaut. revisor. 1 20 januar 2012 Vedvarende Energianlæg Vedvarende Energianlæg Anders Christiansen Stastaut. revisor 1 2 januar 212 Vedvarende Energianlæg Private anlæg uden tilslutning: 1. Intet fradrag for investeringen og driftsudgifter. 2. Ingen beskatning

Læs mere

Beslutningsgrundlag. skal min personligt ejede virksomhed omdannes efter den skattefrie metode?

Beslutningsgrundlag. skal min personligt ejede virksomhed omdannes efter den skattefrie metode? Beslutningsgrundlag skal min personligt ejede virksomhed omdannes efter den skattefrie metode? Indledning Der kan være mange årsager til at omdanne den personligt ejede virksomhed til et selskab. Overvejelserne

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr I medfør af 4, 5, stk. 3, 6 og 7, stk. 2, i lov nr. 129 af 25. februar 1998 om statstilskud til produktrettede

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 76 Folketinget 2010-11 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 14. december 2010 Forslag til Lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven

Læs mere

Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer

Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer Departementet 12. oktober 2005 J.nr. 2005-511-0048 Skerh Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer Regeringen har inden valget tilkendegivet, at den ønsker at forenkle

Læs mere

Skatteudvalget L Bilag 34 Offentligt. Ændringsforslag uden for betænkningen til 2. behandlingen af

Skatteudvalget L Bilag 34 Offentligt. Ændringsforslag uden for betænkningen til 2. behandlingen af Skatteudvalget L 213 - Bilag 34 Offentligt Ændringsforslag uden for betænkningen til 2. behandlingen af Forslag til lov om ændring af selskabsskatteloven og forskellige andre skatteloven (CFC-beskatning

Læs mere

Værd at vide om investering i solcelleanlæg

Værd at vide om investering i solcelleanlæg SOLCELLER Værd at vide om investering i solcelleanlæg Gælder kun for anlæg, der er indgået efter de gamle regler. Aftale med leverandør skal være indgået senest den 19. november 2012. 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

SOLCELLER Værd at vide om investering i solcelleanlæg

SOLCELLER Værd at vide om investering i solcelleanlæg SOLCELLER Værd at vide om investering i solcelleanlæg 2 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING.... 4 BESKATNING AF SOLCELLEANLÆG... 5 - STANDARDMETODEN.... 5 - REGNSKABSMETODEN... 6 SPØRGSMÅL OG SVAR... 7 - REGISTRERINGER...

Læs mere

Videregående skatteret

Videregående skatteret Side 1 af 8 sider SYDDANSK UNIVERSITET Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Regnskab og økonomistyring Eksamen, januar 2009 Videregående skatteret Mandag den 5. januar 2009 Kl. 9.00-13.00 Alle

Læs mere

Lov om indgåelse af tillægsaftale til den dansk-grønlandske dobbeltbeskatningsaftale

Lov om indgåelse af tillægsaftale til den dansk-grønlandske dobbeltbeskatningsaftale LOV nr 1332 af 19/12/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 19. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2008-611-0028 Senere ændringer til forskriften LOV nr 1227 af 18/12/2012

Læs mere

Aktiekøbsaftale Beskatning af erstatning til køber for manglende opfyldelse af aftalen - SKM2012.108.ØLR

Aktiekøbsaftale Beskatning af erstatning til køber for manglende opfyldelse af aftalen - SKM2012.108.ØLR - 1 Aktiekøbsaftale Beskatning af erstatning til køber for manglende opfyldelse af aftalen - SKM2012.108.ØLR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Østre Landsret fandt ved en dom af 17/1 2012,

Læs mere

Afskrivning på erhvervsejendom erhvervsmæssig anvendelse intensitetskrav - SKM VLR

Afskrivning på erhvervsejendom erhvervsmæssig anvendelse intensitetskrav - SKM VLR 1 Afskrivning på erhvervsejendom erhvervsmæssig anvendelse intensitetskrav - SKM2009.721VLR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Vestre Landsret afviste ved en dom af 16/11 2009 afskrivningsadgang

Læs mere

Den udvidede selvangivelse

Den udvidede selvangivelse Den udvidede selvangivelse Enkeltmandsselskab > 300.000 i omsætning En kort vejledning til SKATs selvbetjening UDFYLD RUBRIK 111-118 Den udvidede selvangivelse Enkeltmandsselskab > 300.000 i omsætning

Læs mere

Bekendtgørelse af konkursskatteloven

Bekendtgørelse af konkursskatteloven LBK nr 1242 af 27/10/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 18. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2010-712-0058 Senere ændringer til forskriften LOV nr 529 af 26/05/2010

Læs mere

Spar Nord Formueinvest A/S - Nye regler for investeringsselskaber

Spar Nord Formueinvest A/S - Nye regler for investeringsselskaber Spar Nord Formueinvest A/S - Nye regler for investeringsselskaber 7. januar 2010 Dette notat beskriver de skattemæssige konsekvenser for aktionærerne i Spar Nord Formueinvest A/S som følge af Folketingets

Læs mere

Bilag til indlæg 30. oktober 2014 for Foreningen af Danske Insolvensadvokater

Bilag til indlæg 30. oktober 2014 for Foreningen af Danske Insolvensadvokater Dato 29. oktober 2014 J.nr. 6020324-248228 Bilag til indlæg 30. oktober 2014 for Foreningen af Danske Insolvensadvokater UDVALGTE SKATTEREGLER Selskabsskatteloven 12 A Selskabsskatteloven 31 Personskatteloven

Læs mere

Bekendtgørelse nr. 2 af 6. januar 1984 om rentetilskud til statsgaranterede studielån

Bekendtgørelse nr. 2 af 6. januar 1984 om rentetilskud til statsgaranterede studielån Bekendtgørelse nr. 2 af 6. januar 1984 om rentetilskud til statsgaranterede studielån Kapitel 1 Ansøgning og ansøgningsfrist Kapitel 2 Betingelser for rentetilskud Kapitel 3 Beregning af rentetilskud Kapitel

Læs mere

INVESTERING I SOLCELLEANLÆG (VE-ANLÆG) Værd at vide om skatte- og afgiftsmæssige regler

INVESTERING I SOLCELLEANLÆG (VE-ANLÆG) Værd at vide om skatte- og afgiftsmæssige regler INVESTERING I SOLCELLEANLÆG (VE-ANLÆG) Værd at vide om skatte- og afgiftsmæssige regler AFGIFTSMÆSSIGE REGLER FOR PRIVATE (REGLERNE OM NETTOAFREGNING) Investering i VE-anlæg til en privat husstand er omfattet

Læs mere

SØU Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte

SØU Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte Emne Grænser Sats i kroner Kørselsgodtgørelse NB 1 Indtil 20.000 km 3,70 Over 20.000 km 2,05 Rejsegodtgørelse

Læs mere

Skattefradrag for tab ved salg af fast ejendom

Skattefradrag for tab ved salg af fast ejendom - 1 Skattefradrag for tab ved salg af fast ejendom Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I disse krisetider sker det ofte, at fast ejendom må sælges med tab. Der opstår derfor spørgsmålet om,

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om beskatning af indkomst i forbindelse med kulbrinteindvinding i Danmark (kulbrinteskatteloven)

Bekendtgørelse af lov om beskatning af indkomst i forbindelse med kulbrinteindvinding i Danmark (kulbrinteskatteloven) LBK nr 862 af 19/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 30. december 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 14-1662433 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse af

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr af 31. maj 2007.

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr af 31. maj 2007. Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 263 Offentligt J.nr. 2007-418-0431 Dato: 27. juni 2007 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 259-265 af 31. maj 2007. (Alm.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 17. februar 2016

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 17. februar 2016 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 17. februar 2016 Sag 133/2015 (1. afdeling) A Invest ApS (advokat Michael Amstrup) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Bodil Søes Petersen) I tidligere

Læs mere

Redegørelse til kommanditisterne til brug for selvangivelsen for 2013

Redegørelse til kommanditisterne til brug for selvangivelsen for 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Åboulevarden 31 Postboks 514 8100 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk K/S Difko LVII (57) Sønderlandsgade

Læs mere

2. marts 2016 FM 2016/21

2. marts 2016 FM 2016/21 2. marts 2016 FM 2016/21 Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2016 om ændring af landstingslov om indkomstskat (Beskatning af indbetalinger til udenlandske pensionsordninger) 1 I landstingslov

Læs mere

Forældrekøb økonomi og skat

Forældrekøb økonomi og skat Forældrekøb økonomi og skat Indhold Køb af lejlighed...3 Udlejning...3 Boligsikring...3 De unges skatteforhold...3 Forældrenes skatteforhold...4 Virksomhedsordningen...4 Kapitalafkastordningen...4 Fortjeneste

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr af 27. august 2007.

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr af 27. august 2007. Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 350 Offentligt J.nr. 2007-418-0020 Dato: 17. september 2007 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 350-359 af 27. august 2007.

Læs mere

Givið út 30. mai 2017

Givið út 30. mai 2017 Givið út 30. mai 2017 Nr. 78 29. mai 2017 Løgtingslóg um broyting í ymiskum lógum á málsøkinum persóns-, húsfólka- og arvarætti (Myndugleikaflyting vegna yvirtøku av málsøkinum) Samsvarandi samtykt Løgtingsins

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om indkomstskat og formueskat for personer m.v. (personskatteloven)(* 1 )

Bekendtgørelse af lov om indkomstskat og formueskat for personer m.v. (personskatteloven)(* 1 ) Dokumentet er Historisk LBK nr 850 af 30/09/1994 Historisk Offentliggørelsesdato: 11 10 1994 Skatteministeriet Senere ændringer til forskriften LOV nr 214 af 29/03/1995 2 LOV nr 313 af 17/05/1995 13 LOV

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne om behandling af værgemåls- og værgesager samt om faste værger og værgens vederlag m.v. (Sagsbehandlingsbekendtgørelse) 1)

Bekendtgørelse for Færøerne om behandling af værgemåls- og værgesager samt om faste værger og værgens vederlag m.v. (Sagsbehandlingsbekendtgørelse) 1) Nr. 454 28. april 2010 Bekendtgørelse for Færøerne om behandling af værgemåls- og værgesager samt om faste værger og værgens vederlag m.v. (Sagsbehandlingsbekendtgørelse) 1) Kapitel 1 Anvendelsesområde

Læs mere

Opdateringer til Skatteret kompendium, 3. udg.

Opdateringer til Skatteret kompendium, 3. udg. Opdateringer til Skatteret kompendium, 3. udg. Nedenstående er en oversigt over de vigtigste rettelser til "Skatteret kompendium", 3. udg., som følge af lovændringer efter kompendiets udgivelse. Bemærk,

Læs mere

Side 1 af 6 Indsendelse af regnskabsoplysninger Sprog Dansk Dato for 08 aug 2011 10:25 offentliggørelse Resumé Hvad er nyt? Hvor fås vejledningen? I denne vejledning kan du hente hjælp til at udfylde rubrikkerne

Læs mere

Nr. 1 15. mars 2010. 3. Forsikringsselskaber skal udarbejde kapitaldækningsopgørelser i overensstemmelse med denne bekendtgørelse.

Nr. 1 15. mars 2010. 3. Forsikringsselskaber skal udarbejde kapitaldækningsopgørelser i overensstemmelse med denne bekendtgørelse. Nr. 1 15. mars 2010 Kunngerð um gjaldføri (solvens) og rakstrarætlanir hjá tryggingarfeløgum (Bekendtgørelse om solvens og driftsplaner for forsikringsselskaber) Við heimild í 12, stk. 1, 93, 151, stk.

Læs mere

Beskatning af grønlandske uddannelsessøgende

Beskatning af grønlandske uddannelsessøgende Beskatning af grønlandske uddannelsessøgende Grønlands Selvstyre Skattestyrelsen Juni 2015 HUSK - at blive forskudsregistreret i både Danmark og Grønland * - at begære dig omfattet af artikel 18 i dobbeltbeskatningsaftalen

Læs mere

Afståelse af fast ejendom med fokus på

Afståelse af fast ejendom med fokus på Cand. Merc. Aud. Hovedopgave Juridisk Institut Vejleder: Liselotte Hedetoft Madsen Udarbejdet af: Jesper Andersen Claus Thomsen Afståelse af fast ejendom med fokus på Delafståelse Bygninger anvendt til

Læs mere

Skærpede regler for 10-mands-projekter

Skærpede regler for 10-mands-projekter - 1 Skærpede regler for 10-mands-projekter Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med et lovforslag fremsat den 14. december 2016 ønsker regeringen at stoppe skattetænkning i forbindelse med de

Læs mere

16. august 2007 EM 2007/33. Forslag til: Landstingslov nr. xx. af xx. xxxx 2007 om ændring af landstingslov om indkomstskat

16. august 2007 EM 2007/33. Forslag til: Landstingslov nr. xx. af xx. xxxx 2007 om ændring af landstingslov om indkomstskat 16. august 2007 EM 2007/33 Forslag til: Landstingslov nr. xx. af xx. xxxx 2007 om ændring af landstingslov om indkomstskat (Ophævelse af sambeskatning for samlevende ægtefæller, samt indførelse af regler

Læs mere

Værelsesudlejning. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Værelsesudlejning. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Værelsesudlejning Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Mangel på studieboliger trækker næsten altid overskrifter ved studiestart. Mange studerende skal i løbet af få uger mobilisere en bolig

Læs mere

Inatsisartutlov nr. 46 af 23. november 2017 om ressourceafgift på grønlandsk fiskeri. Afgiftspligt

Inatsisartutlov nr. 46 af 23. november 2017 om ressourceafgift på grønlandsk fiskeri. Afgiftspligt Inatsisartutlov nr. 46 af 23. november 2017 om ressourceafgift på grønlandsk fiskeri Afgiftspligt 1. Efter bestemmelserne i denne inatsisartutlov skal virksomheder og personer med kvoter, licenser eller

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 196 A Folketinget 2011-12

Forslag. Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 196 A Folketinget 2011-12 Til lovforslag nr. L 196 A Folketinget 2011-12 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 13. september 2012 Forslag til Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love (Afskaffelse

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 112 Bilag 9 Offentligt J.nr. 2010-511-0046 Dato: 26. april 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 112 - Forslag til Lov om ændring af kursgevinstloven og forskellige andre love

Læs mere

Lagtingslov om tjenstemandspension, som senest ændret ved lagtingslov nr. 74 af 13. juni )

Lagtingslov om tjenstemandspension, som senest ændret ved lagtingslov nr. 74 af 13. juni ) Nr. 32 5. juli 1971 Lagtingslov om tjenstemandspension, som senest ændret ved lagtingslov nr. 74 af 13. juni 1995 1) Kapitel 1. Anvendelsesområde. Kapitel 2. Egenpension. Kapitel 3. Ægtefællepension. Kapitel

Læs mere

OMKOSTNINGER - der kan trækkes fra ved et salg af gården

OMKOSTNINGER - der kan trækkes fra ved et salg af gården OMKOSTNINGER - der kan trækkes fra ved et salg af gården Udgifter, der fordeles forholdsvis mellem jord, driftsbygninger og stuehus: Nedbrydningsudgifter Ejendomsmæglerhonorar, også tidligere vurderinger

Læs mere

Brugte anparter praksisændring SKM SKAT.

Brugte anparter praksisændring SKM SKAT. 1 Brugte anparter praksisændring SKM2009.261.SKAT Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) SKAT s styresignal af 14/4 2009, jf. SKM2009.261.SKAT, efterlader uløste spørgsmål i henseende til beskatningen

Læs mere

1. SELSKABETS NAVN OG HJEMSTED Selskabets navn er Komplementarselskabet San Michael 1. sal (herefter Komplementarselskabet ).

1. SELSKABETS NAVN OG HJEMSTED Selskabets navn er Komplementarselskabet San Michael 1. sal (herefter Komplementarselskabet ). V E D T Æ G T E R F O R K O M P L E M E N T A R S E L S K A B E T - S A N M I C H A E L 1. S A L 1. SELSKABETS NAVN OG HJEMSTED 1.1. Selskabets navn er Komplementarselskabet San Michael 1. sal (herefter

Læs mere

Skat af feriebolig i Bulgarien

Skat af feriebolig i Bulgarien Skat af feriebolig i Bulgarien Overvej konsekvenserne af køb Inden køb af feriebolig i Bulgarien er der en række juridiske forhold m.v. som bør afklares, herunder de skatteretlige, arveretlige og aftaleretlige

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om pristalsreguleret alderdomsforsikring og alderdomsopsparing

Bekendtgørelse af lov om pristalsreguleret alderdomsforsikring og alderdomsopsparing LBK nr 521 af 18/05/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 30. december 2017 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansmin., Moderniseringsstyrelsen, j.nr. 2016-6002-0004 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Skema m.v. for resultatopgørelse Særlige bestemmelser for poster i resultatopgørelsen

Skema m.v. for resultatopgørelse Særlige bestemmelser for poster i resultatopgørelsen Bekendtgørelse om serieregnskaber i realkreditinstitutter Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Kapitel 7 Kapitel 8 Generelle bestemmelser Skema m.v. for resultatopgørelse Særlige

Læs mere

Bekendtgørelse om selvstændig virksomhed samtidig med efterløn

Bekendtgørelse om selvstændig virksomhed samtidig med efterløn BEK nr 1421 af 14/12/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 29. december 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Pensionsstyrelsen, j.nr. 2009-0021934 Senere ændringer til

Læs mere

Private solcelleanlæg grøn energi med god økonomi

Private solcelleanlæg grøn energi med god økonomi Private solcelleanlæg grøn energi med god økonomi Stigende energipriser for private gjort det attraktivt at investere i vedvarende energi (VE) herunder solceller. Samtidig har nedbringelse af miljøbelastningerne

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 16. december 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 16. december 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 16. december 2010 14. december 2010. Nr. 1421. Bekendtgørelse om selvstændig virksomhed samtidig med efterløn I medfør af 74 f, stk. 9, og 74 g, stk. 6, i lov om arbejdsløshedsforsikring

Læs mere

Bekendtgørelse om solvens og driftsplaner for forsikringsselskaber ) )/

Bekendtgørelse om solvens og driftsplaner for forsikringsselskaber ) )/ Bekendtgørelse om solvens og driftsplaner for forsikringsselskaber ) )/ I medfør af 18, stk. 1, 143, stk. 1, nr. 1, 2, 5 og 6, 248, stk. 2 og 4, 350, stk. 1, nr. 2 og 373, stk. 2, i lov om finansiel virksomhed,

Læs mere

Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S Skatteguide 2017

Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S Skatteguide 2017 Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S Skatteguide 2017 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Introduktion... 3 1 Generelt om investering i investeringsbeviser... 4 2 Investering for frie

Læs mere

7.5 Investeringsgoder

7.5 Investeringsgoder Moms Forlaget Andersen 7.5 Investeringsgoder Af Senior VAT Consultant Mette Danielsen, Ernst & Young P/S mette.danielsen@dk.ey.com Indhold Denne artikel omhandlende investeringsgoder har følgende indhold:

Læs mere

Lov om pensionsopsparing i Island, Danmark, Grønland og på Færøerne

Lov om pensionsopsparing i Island, Danmark, Grønland og på Færøerne Lov om pensionsopsparing i Island, Danmark, Grønland NFT og på 1/2005 Færøerne Lov om pensionsopsparing i Island, Danmark, Grønland og på Færøerne af Marianne Edler von Eyben På baggrund af et stipendieophold

Læs mere

Porteføljeaktier i eget selskab

Porteføljeaktier i eget selskab Porteføljeaktier i eget selskab Generelt Denne gennemgang giver et overblik over de nye beskatningsregler for porteføljeaktier, der er ejet af et selskab. Denne artikel er derfor relevant for dig, der

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om indskud på etableringskonto og iværksætterkonto

Bekendtgørelse af lov om indskud på etableringskonto og iværksætterkonto LBK nr 1175 af 30/10/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 18. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 14-3545952 Senere ændringer til forskriften LOV nr 652 af 08/06/2016

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2007-311-0003 Udkast 31. august 2007

Skatteministeriet J. nr. 2007-311-0003 Udkast 31. august 2007 Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 217 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2007-311-0003 Udkast 31. august 2007 Forslag til Lov om ændring af lov om indskud på etableringskonto (Forbedrede afskrivnings-

Læs mere

Optimering af skat ved salget

Optimering af skat ved salget Optimering af skat ved salget Tidspunktet for salget Dyr på ejendommen uden beholdningsregnskab Fordeling af overdragelsessummen Skattefri del Personlig indkomst Kapitalindkomst Flere ejendomme rækkefølge

Læs mere

240173-**** Erling Kyed Side 1 af 5 sider Cand.merc.Aud Skatteret 24-05-2007

240173-**** Erling Kyed Side 1 af 5 sider Cand.merc.Aud Skatteret 24-05-2007 240173-**** Erling Kyed Side 1 af 5 sider Opgave 1 Opgave 1.1 I henhold til momslovens 4 skal der betales afgift(moms) af varer og ydelser der leveres mod vederlag her i landet. Dette gælder også medarbejdernes

Læs mere